MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Programul PHARE TVET RO 2003/005-551.05.

01-02

AUXILIAR CURRICULAR
PENTRU

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
MODULUL: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ
PROFILUL: TEHNIC NIVELUL DE CALIFICARE: 3

2006

Autor: Prof. ing. CUCEAN MARIA , grad didactic I, Şcoala Naţională de Gaz, Mediaş

Consultanţă: IOANA CÎRSTEA, inspector de specialitate CNDIPT – UIP DORIN ROŞU, dr. ing.,inspector de specialitate, CNDIPT – UIP ANGELA POPESCU, prof. ing., inspector de specialitate, CNDIPT – UIP

Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ

CUPRINS

Pag. 1. INTRODUCERE……………………………………………………………..5 2. COMPEŢENTE SPECIFICE. OBIECTIVE………..……………………...7 3. FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂŢILOR………………………………9 4. FIŞA DE PROGRES……………………………………………………….10 5. GLOSAR…………………………………………………………………….12 6 .MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR………………...13 7. MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI………………………..28 8. SUGESTII METODOLOGICE .SOLUŢII PENTRU FIŞELE DE LUCRU/EVALUARE………………………………………………………….40 9. BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………….44

Profil: tehnic, nivel 3

4

Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ

1. INTRODUCERE

Informaţiile din acest manual completează activităţile profesorului şi elevului. Sunt incluse exemple rezolvate de activităţi şi exerciţii care pot fi folosite ca un ghid al realizărilor elevului. De asemenea sunt incluse o serie de materiale didactice, precum:
    

fişe de lucru exerciţii şi teste materiale de referinţă îndrumări privind modalităţi de evaluare a elevilor sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării

Aceste materiale pot fi folositoare în predarea modului Întreţinere planificată, modul ce corespunde unităţii de competenţă cu acelaşi nume din Standardele de Pregătire Profesionlă. Auxiliarul curricular oferă elevului documente pentru portofoliul său, iar centrului de evaluare mai multe seturi de dovezi. Sunt incluse următoarele formulare:
 

fişă de descriere a activităţii fişă de progres şcolar Realizat pentru a veni în sprijinul activităţii de instruire pentru ciclul superior al liceului,

acest auxiliar curricular se adresează deopotrivă celor doi parteneri de educaţie – profesori şi elevi. Cuprinde modele de materiale de învăţare, cum ar fi: fişe de documentare, fişe conspect, exemple de activităţi de învăţare şi metode de evaluare, precum şi fişe de descriere a activităţii şi de înregistrare a progresului şcolar. În aplicarea lor la clasă, profesorul va trebui să ţină seama de stilurile de învăţare ale elevilor, de dizabilităţile şi posibilităţile reale de învăţare ale acestora. Timpul alocat efectuării activităţilor propuse este orientativ. El se va stabili de către profesor astfel încât toţi elevii să le rezolve în ritm propriu.

Profil: tehnic, nivel 3

5

Tehnician audio-video. observare sistematică a activităţii şi comportamentului elevului. ATENŢIE ! Acest auxiliar nu acoperă toate cerinţele din SPP. Tehnician plelucrari mecanice. precum şi prin sarcini specifice disciplinei). practice. profil tehnic si serveste mai multe calificări. Tehnician transporturi. calificarile ce au in cadrul curriculumului modulul Întreţinere planificată sunt: Tehnician pentru intretinere si reparatii. Portofoliul – cartea de vizită a elevului. Pentru obţinerea certificatului este necesară validarea integrală a competenţelor din SPP Profil: tehnic. Pentru liceul tehnologic prin ruta SAM. proiect. dar nu le acoperă in totalitate. nivel 3 6 . Tehnician operator telematică. Tehnician aviatie. confirmă faptul că ceea ce este cuprins în obiectivele învăţării reprezintă în fapt şi ceea ce ştiu elevii sau sunt capabili să facă. Tehnician proiectant CAD. iar elevii devin partenerii profesorului în acţiunea de evaluare şi îşi pot urmări propriul progres şcolar. El include rezultate relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare (probe orale. Tehnician instalatii de bord. Tehnician prelucrări la cald. autoevaluare. Tehnician electronist. 35 ore fiind alocate pregătirii practice. Se studiaza pe parcursul a 50 ore din care 15 ore laborator tehnologic. Tehnician metrolog. clasa a XIII-a. calificările ce au in cadrul curriculumului modulul Întreţinere planificată sunt: Tehnician în instalatii electrice.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Exerciţiile şi activităţile practice propuse urmăresc condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă pentru fiecare competenţă aşa cum sunt acestea precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Tehician mecatronist. scrise. Tehnician în automatizări. se asigură comunicarea profesor – elev – părinţi. Tehnician electromecanic. Tehnician operator roboti industriali. clasa a XII-a. Tehnician de telecomunicaţii. Tehnician operator tehnică de calcul. Modulul Întreţinere planificată se adresează ciclului superior al liceului. Crearea unui portofoliu al elevului reprezintă o necesitate. Pentru liceul tehnologic. deoarece se poate constata concret cum se desfăşoară activitatea de instruire. Tehnician electrotehnist.

Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 2. nivel 3 7 . Monitorizează lucrările de întreţinere   3. OBIECTIVE UNITATEA DE COMPETENŢĂ 17 : ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Competenţe  1. Urmăreşte respectarea normelor de întreţinere a echipamentelor şi instalaţiilor    Aplicarea normelor de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor. de prevenire şi stingere a incendiilor Profil: tehnic.COMPETENŢE SPECIFICE. conform documentelor tehnice Evaluarea lucrărilor conform standardelor din domeniu Supravegherea respectării normelor de protecţie a muncii. Programează activitatea de întreţinere   Criterii de performanţă Consultarea documentaţiei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucrărilor Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu Stabilirea lucrărilor de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor Asigurarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor Executarea lucrărilor de întreţinere conform planificărilor  2.

consulte documentaţia tehnică necesar pentru elaborarea unui plan de întreţinere şi termenele de realizare a acestuia. nivel 3 8 . asigure consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu.        Profil: tehnic.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ OBIECTIVE După parcurgerea acestui modul elevii vor fi capabili să :   comunice utilizând limbajul tehnic de specialitate. îndeplinească sarcinile necesare pentru executarea lucrărilor. stabilească lucrările de întreţinere ale echipamentelor şi instalaţiilor. evalueze lucrările conform standardelor din domeniu. aplice normele de exploatare specifice echipamentelor şi instalaţiilor conform documentelor tehnice. asigure necesarul de resurse pentru executarea lucrărilor. de prevenire şi stingere a incendiilor. supravegheze respectarea normelor de protecţie a muncii.

C. Data promovării competenţei U. Fişă de lucru 7. Fişă de evaluare 5. FIŞA DE DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR Tabelul următor detaliază exerciţiile incluse în modulul Întreţinere planificată: Numele candidatului Data începerii unităţii de competenţă Nr. Fişă de lucru 12 13 5 3 4 SUBIECTUL Avantajele sistemului de întreţinere si reparare preventiv-planificat Succesiunea lucrărilor de întreţinere Obiectivele activităţii de întreţinere planificată Sarcini pentru executarea lucrărilor de întreţinere Planificarea procesului de întreţinere a unui echipament din dotarea locului de instruire practică Categorii şi sisteme de întreţinere planificata Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere a unui echipament din dotarea locului de instruire practică Selectarea lucrărilor şi repartizarea personalului Monitorizarea lucrărilor de întreţinere Monitorizarea lucrărilor de întreţinere a echipamentelor aflate in dotarea locului de instruire practică Importanţa documentaţiei de întreţinere REALIZAT 6 7 8 10 11 UNITATE PROMOVATĂ CU SUCCES ________________ Semnătura candidatului ___________________ Semnătura evaluatorului Data Data Datele candidatului sunt incluse pe această fişă pentru a fi folosite la întocmirea registrelor CPN. Fişă de lucru 2 2.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3. fişa evidenţiind exerciţiile realizate şi datele relevante. Profil: tehnic. Activitate practica 4. nivel 3 9 . ÎNTRŢINERE PLANIFICATĂ COMPETEN Activitatea Exerciţiul ŢA 1 1.reg. Activitate practică 2 6. Proiect 3 9. Fişă de lucru 1 3. Test de autoevaluare 8.

. Profil: tehnic. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fişe pe durata derulării modulului. Acest lucru poate să implice continuarea lucrului pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în vedere. acestea permiţând evaluarea precisă a evoluţiei elevului. se recomandă refacerea acestuia la o dată ce va fi stabilită de comun acord de către elev şi profesor Priorităţi de dezvoltare: activităţi pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca parte a modulelor viitoare. furnizând în acelaşi timp informaţii relevante pentru analiză.. Competenţe care urmează să fie dobândite (pentru fişa următoare): profesorii trebuie să înscrie competenţele care urmează a fi dobândite. Resurse necesare : aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate. mai degrabă decât pur şi simplu să reacţioneze la problemele care se ivesc. manuale tehnice. FIŞA DE PROGRES ŞCOLAR Este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea reprezenta o sursă suplimentară de informare pentru un elev care nu a dobândit competenţele cerute. Aceste informaţii ar trebui să permită profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma. Competenţe care trebuie dobândite Activităţi desfăşurate şi comentarii Evaluare Data Bine Satisfăcător Refacere Data Comentarii: deoarece elevul nu a reuşit să rezolve corect exerciţiul …. nivel 3 10 .Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 4. Fişa pentru înregistrarea progresului elevului Modulul: Întreţinere planificată Numele elevului: ……………………………… Clasa: ………………………………… Numele profesorului: ………………………….

nivel 3 11 . materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed-back. evoluţia legată de diferite competenţe.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Competenţe care trebuie dobândite Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua. raportate la cerinţele pentru întreaga clasă. Acest lucru înseamnă specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi cheie. tehnice specializate şi competenţele pentru abilităţi cheie. Aplicare în cadrul unităţii de competenţă Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în care elevul şi-a însuşit competenţele tehnice generale. care trebuie dezvoltate şi evaluate. în mod separat. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea uneia din cele trei coloane. Activităţi efectuate şi comentarii Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate de elev. Profil: tehnic.

transporturi ansamblu de operaţii care se fac pentru îngrijirea utilajului fără scoaterea lui din funcţiune. indicaţii. folosit în industrie. maşini. nivel 3 12 . format din procese de bază şi procese auxiliare succesiune de faze ansamblu utilizat la executarea operaţiilor de prelucrare norme document oficial în care sunt consemnate prescripţiile de standardizare instrumente folosite pentru a măsura şi compara unele mărimi sistem tehnic complex utilizat pentru prelucrarea materialelor sistem tehnic întreţinere reparaţii revizie planificare defectiune normative subansamblu ansamblu tehnologie secţie de producţie proces tehnologic operaţie dispozitive instrucţiuni STANDARD verificatoare maşină Profil: tehnic. aparate.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 5. scule. adăugaţi-i la sfârşitul acestei liste. dispozitive şi accesorii folosite pentru executarea unor lucrări sau pentru realizarea unui proces tehnologic ansamblul unitar compus cel puţin în parte din corpuri solide. GLOSAR ! utilaj Următoarea listă de termeni vă va fi utilă pentru parcurgerea unităţii de competenţă. prescripţii cu caracter de normă grup de piese montate. ansamblu de instalaţii. Lista începe cu cuvinte cheie. în vederea asigurării bunei funcţionari între două reparaţii ansamblu de masuri luate pentru recondiţionarea sau înlocuirea pieselor componente uzate ale utilajului ansamblu de operaţii ce se execută in scopul determinării stării tehnice a utilajelor derularea unei activităţi pe baza de plan fenomen care aduce un component la un nivel de uzura sub limita admisa instrucţiuni. Dacă găsiţi şi alţi termeni care nu sunt incluşi. agricultură. care constituie o unitate funcţională într-un ansamblu reunire a două sau mai multor subansambluri şi piese norme de execuţie specifice fiecărei operaţii formă de organizare a atelierelor şi punctelor de lucru procesul prin care se obţin bunuri materiale. instrumente.

MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU PROFESOR          fişă de descriere a activităţii fişă de progres şcolar informaţii utile fişe de documentare proiecte didactice formular de autoevaluare fişe conspect teste pagini web şi soft-uri educaţionale utile Profil: tehnic. nivel 3 13 .Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 6.

cu ajutorul datelor oferite de sistem.  Calculul resurselor financiare implicate în activităţile de reparaţii pe tipuri de echipamente utilizate şi folosirea acestor informaţii ca suport pentru deciziile de achiziţii viitoare. materii prime şi piese de schimb.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Informaţii utile I Ce oferă întreţinerea planificată?  Economisire de bani  Prelungirea vieţii sistemului  Reducerea costurilor reparaţiilor obligatorii  Reducerea consumul de energie ca urmare a creşterii eficienţei sistemului  Creşterea fiabilităţii sistemului Avantaje .  Reducerea timpului de imobilizare a utilajelor în reparaţii prin stabilirea necesarului şi timpului de aprovizionare .cheie:  Reducerea costurilor reparaţiilor ca urmare a planificării corespunzătoare şi mai ales a întreţinerii preventive. Profil: tehnic.  Reducerea activităţilor de înregistrare a documentelor şi a datelor referitoare la stocurile de materiale. nivel 3 14 . efectuate conform programelor şi datelor stabilite de sistem.  Organizarea mai bună a activităţilor de întreţinere şi reparaţii prin definirea activităţilor specifice cărora le este asociat necesarul de resurse.

pe parcursul folosirii lor productive. şi în final o pierdere a capacităţii de satisfacere a nevoii sociale pentru care a fost creat. precum şi printr-un ansamblu de operaţii de control şi revizie. dintre care mai importante sunt: creşterea perioadei de timp în care utilajul este în stare de funcţionare şi realizarea producţiei conform graficelor. Ca urmare a procesului de uzură fizică are loc un proces de pierdere treptată a valorii de întrebuinţare a utilajului. creşterea randamentului şi a preciziei de funcţionare a utilajelor. Din analiza comportamentului utilajelor în procesul de uzură fizică se poate constata că uzura în timp a diferitelor componente are loc în mod diferenţiat. PROGRAMEAZĂ ACTIVITATEA DE ÎNTREŢINERE FIŞA DE DOCUMENTARE NR. la creşterea eficienţei activităţii de producţie. Toate aceste activităţii de revizie. 1 Importanţa activităţii de întreţinere si reparare a utilajelor Activitatea de întreţinere şi reparare a utilajelor este impusă de faptul că. Profil: tehnic. .Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 1. care să permită depistarea din timp a eventualelor defecţiuni. implicit. nivel 3 15 . Acest fapt impune luarea unor măsuri mai ample de întreţinere şi reparare a acestor componente. în cadrul întreprinderilor se organizează un sistem de întreţinere şi reparare a utilajului de producţie. pentru a evita ieşirea prematură din funcţiune a utilajului. reducerea costurilor de producţie şi. În vederea menţinerii caracteristicilor funcţionale ale utilajului şi a funcţionarii în condiţii cât mai apropiate de cele iniţiale. realizarea unor activităţi de întreţinere şi reparare de calitate superioară. întreţinere şi reparare a utilajelor. acestea sunt supuse procesului de uzură fizică şi morală. Fenomenul de uzură fizică a utilajului mai poate fi ameliorat şi printr-un sistem de activităţi de întreţinere a acestuia. îndreptate în scopul menţinerii în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare de timp formează ceea ce în literatura de specialitate poartă numele de sistem de Importanţa activităţii de intretinere si reparare a utilajelor întreţinere şi reparare. control. Realizarea unor activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor are o serie de implicaţii.

fie prin micşorarea perioadei de timp de menţinere a acestuia în reparaţii efectuarea activităţilor de întreţinere şi reparare cu cheltuieli cât mai reduse şi de o calitate cât mai bună. a duratei de execuţie a acestora şi a costurilor de producţie. urmăreşte menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor o perioadă cât mai mare de timp. urmăreşte prevenirea uzurii excesive şi a apariţiei avariilor. Sistemul de întreţinere şi reparare preventiv-planificat este un ansamblu de măsuri de întreţinere.  caracter planificat. la intervale de timp bine determinate. Această fişă va cuprinde informaţii despre:  felul defecţiunilor constatate. în urma unei supravegheri atente a modului de funcţionare a utilajelor de către personal specializat. rezultatele acestora se vor trece în cadrul unei fişe întocmite pentru fiecare utilaj în parte. şi anume:  caracter profilactic. precum şi conţinutul acestora. 2 Obiectivele activităţii de intretinere si reparare a Obiectivele activităţii de utilajelor întreţinere si reparare a utilajelor asigurarea menţinerii utilajului în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare de timp evitarea uzurii excesive şi a ieşirii utilajului în mod accidental din funcţiune creşterea timpului de funcţionare a utilajului. Aceste două caracteristici ale sistemului preventiv-planificat imprimă sistemului o superioritate evidentă faţă de sistemul pe baza constatărilor. pe baza căreia se va stabili starea lor de funcţionalitate.  felul reparaţiilor ce trebuiesc executate Sistemul de întreţinere şi reparare preventiv-planificat.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ FIŞA DE DOCUMENTARE NR. influenţând pozitiv asupra calităţii reparaţiilor. În urma constatărilor efectuate. . control şi reparare care se efectuează în mod periodic. Profil: tehnic. prin creşterea productivităţii muncitorilor care execută aceste activităţi modernizarea maşinilor şi utilajelor învechite Sisteme de întreţinere şi reparare a utilajelor Sistemul de întreţinere şi reparare pe baza constatărilor constă în stabilirea datelor de oprire a utilajelor pentru intrarea în reparaţii. fie prin mărirea duratei dintre două intervenţii tehnice. Prin elaborarea acestui sistem s-a urmărit asigurarea unui dublu caracter întregului ansamblu de măsuri de întreţinere şi reparare.  data intrării în reparaţie a utilajului. nivel 3 16 .

nivel 3 . sunt de două feluri:  reparaţii curente de gradul I. Se execută în mod periodic. ungerea în conformitate cu fişele de ungere. 17 Revizia tehnică Reparaţia curentă Profil: tehnic. Lucrările de întreţinere sunt: curăţarea şi spălarea utilajelor.  reparaţii curente de gradul II. prin înlocuirea unor piese componente sau subansamble uzate. Cu ocazia reviziei tehnice se pot efectua şi operaţii de reglare şi consolidare a unor piese sau subansamble. în vederea asigurării unei funcţionări normale până la prima reparaţie. Cuprinde operaţii care se execută înaintea unei reparaţii curente sau capitale. Se urmăreşte determinarea stării tehnice a utilajelor şi stabilirea operaţiilor care trebuie efectuate în cadrul reparaţiilor curente sau capitale.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ FIŞA DE DOCUMENTARE NR. Reparaţiile curente. în funcţie de intervalul de timp dintre două reparaţii curente succesive şi valoarea pieselor şi subansamblelor reparate sau înlocuite. în vederea înlăturării uzurii fizice. verificarea preciziei de funcţionare a utilajului. sau de către muncitori specializaţi în executarea acestor operaţii. 3 Categorii de intervenţii tehnice specifice sistemului de întreţinere şi reparaţii preventiv-planificat Categorii de intervenţii tehnice specifice sistemului de întreţinere şi reparaţii preventiv-planificat Caracteristici Întreţinerea şi supravegherea zilnică Se execută de către muncitorii care lucrează pe utilajele din secţiile de producţie.

nivel 3 18 . verificare şi reparare o gamă foarte larga de piese şi subansamble care intră în componenta utilajului. a cărui mărime este prevăzută în normativele de funcţionare ale acestuia şi care are drept scop menţinerea în funcţiune a utilajului până la expirarea duratei normate de viată.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Reparaţia capitală Este o lucrare de intervenţie tehnică efectuată după expirarea unui ciclu de funcţionare a utilajului. inundaţii etc. fie din cauza unor calamităţi naturale: cutremure. ea are un caracter general. Reparaţia capitală este cea mai complexă intervenţie tehnică. Se efectuează la intervale de timp nedeterminare. deoarece sunt supuse procesului de întreţinere. se recomandă şi efectuarea unor lucrări de modernizare a utilajului. Se execută atunci când nu mai sunt asigurate randamentul. precizia şi siguranţa în funcţionare a utilajului. Se execută de fiecare data când utilajele se defectează ca urmare proastei utilizări sau întreţineri. incendii. Cu ocazia acestor reparaţii. Reparaţiile accidentale Reparaţiile de renovare Reparaţiile de avarii Profil: tehnic. fiind determinate de scoaterile neprevăzute din funcţiune a acestora datorită unor căderi accidentale Se efectuează la utilajele care au trecut prin mai multe reparaţii capitale şi au un grad avansat de uzură fizică.

În acest caz repararea utilajelor este executată de Sisteme de organizare echipe de muncitori specializaţi în întreţinere şi a activităţii reparare subordonaţi direct şefului de secţie în care funcţionează utilajele ce urmează a fi reparate. subordonaţi direct compartimentului mecano . În cadrul acestui sistem toate lucrările de întreţinere şi reparare a utilajelor se execută de către echipe de muncitori specializaţi. felul şi starea funcţională a utilajelor care urmează să fie reparate. MONITORIZEAZĂ LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE FISA DE DOCUMENTARE NR.  stabilirea tehnologiei lucrărilor de reparaţii. Activităţi pregătitoare  gruparea utilajelor care urmează să fie reparate pe grupe de utilaje de acelaşi fel.  inventarierea utilajelor se efectuează în scopul de a stabili numărul. forjă sau cele din secţia de tratamente termice de către echipele de muncitori specializaţi în lucrări de întreţinere şi reparare subordonate direct acestor secţii.  organizarea şi executarea planurilor de reparaţii ale Obiective fiecărui mijloc fix din cadrul întreprinderii. Profil: tehnic.  întocmirea desenelor care vor sta la baza executării pieselor de schimb. atunci când acestea se execută în cadrul întreprinderii. Activitatea acestui compartiment se caracterizează prin:  planificarea activităţii de întreţinere şi reparare pentru toate mijloacele fixe ale întreprinderii. se recomandă aprovizionarea din timp a acestora de la furnizorii de piese de schimb.energetic. în cazul în care acestea nu se execută în cadrul întreprinderii. în cadrul acestei activităţii se stabileşte felul operaţiilor care se vor executa cu ocazia efectuării activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 2. iar celelalte lucrări de către muncitorii din întreţinere şi reparare din compartimentul mecano . nivel 3 19 .  Sistemul descentralizat este specific acelor unităţi de producţie ale căror utilaje ridică probleme speciale din punct de vedere al activităţii de întreţinere şi reparare.  Sistemul mixt constă în executarea reparaţiilor la utilajele speciale din oţelării.energetic.  Sistemul centralizat este specific întreprinderilor mici şi mijlocii.  adoptarea tuturor măsurilor legate de securitatea muncii şi de protecţie a utilajelor. 4 Organizarea activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor Asigurarea activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor revine unui compartiment specializat.

Scopul iniţial al configurării întreţinerii planificate este de a organiza metodele şi personalul de care este nevoie pentru îndeplinirea acestei misiuni – aceea de a împiedica apariţia defecţiunilor şi a defectelor. În funcţie de cât de completă este documentaţia de întreţinere.  monitorizarea stării/condiţiei utilajului(dacă este în funcţie). lista de referinţe la piesele de rezervă si alte documente care pot fi elaborate in faza pregătitoare.  personal disponibil pentru a executa lucrările conform programului  convenţie cu personalul calificat care să îndeplinească aceste sarcini.  definirea acţiunilor de întreţinere relevante.  repartizarea acţiunilor. scopul este de a elabora instrucţiuni cu privire la:  posibilităţile de eliminare a acelor probleme care au tendinţa să se repete. nivel 3 20 . Documentaţia de întreţinere conţine instrucţiuni de întreţinere. Profil: tehnic. În activitatea de concepţie a politicii de întreţinere.  pregătirea programului de întreţinere.  demararea acţiunii.  caracteristicile utilajelor. sarcina de a concepe politica de întreţinere poate să se dovedească a fi mai mult sau mai puţin dificilă. cum ar fi statistica defecţiunilor – proprie sau cea a producătorilor.  instrucţiuni de măsurare a diferiţilor parametri.  modul de stabilire a momentului propice pentru înlocuirea unui reper.  instrucţiuni privind executarea diferitelor activităţi preventive.  experienţa acumulată din alte activităţi. ceea ce înseamnă că este nevoie de:  formulare ale documentelor standard (tip). cu sau fără instrucţiuni detaliate. 1 Managementul întreţinerii preventiv-planificată Politica de întreţinere trebuie să se bazeze pe experienţă. Activitatea de planificare conţine următoarele puncte:  identificarea sistemului tehnic/componentelor care urmează sa fie întreţinute.  găsirea relaţiei optime dintre întreţinerea corectivă şi întreţinerea preventivă.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ FIŞA CONSPECT NR. Câteva dintre documentele care se cer au anumite caracteristici:  includ fluxuri tehnologice (de lucru) sau figuri care rezultă din desene/planşe făcute de consultanţi  constau in descrieri primite de la producători  sunt influenţate de documentaţia standard a cumpărătorului  sunt adaptate la calificarea meseriaşilor care le citesc Planificarea Procesele întreţinerii planificate se bazează pe diferite informaţii:  analiza rezultatelor din procesul de întreţinere corectivă.  descrierea de rutină privind modul de utilizare a formularelor.

. 2 Managementul întreţinerii preventiv-planificată Acţiuni:  monitorizarea. este necesară verificarea prin măsurători pentru ca funcţionarea sa fie acceptabilă.  vopsirea.  curăţirea. Unele întreprinderi utilizează următorul formular pentru centralizarea defecţiunilor. nivel 3 21 .  calibrarea/ajustarea.  lubrificarea. .Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ FIŞA CONSPECT NR. Aceasta înseamnă că este nevoie de un formular de înregistrare a defecţiunilor cu spaţiu suficient pentru a introduce toate informaţiile necesare întregului proces. n Tipul defectului Cauzele producerii defectului Modul de constatare Modul de remediere Control Din momentul in care defecţiunea este rezolvată şi sistemul tehnic funcţionează din nou. piese de rezervă sau materiale sunt necesare. Înregistrarea defecţiunilor Scopul înregistrării defecţiunilor este:  să se ştie unde este localizată problema  să se ştie din ce cauză a apărut  să se ştie când a apărut  să se înţeleagă ce fel de reparaţii trebuie făcute  să se stabilească ce specializări. Profil: tehnic. crt 1 . Adeseori este cerută evaluarea următoarelor aspecte:  funcţionarea sa fie corectă in conformitate cu documentaţia tehnică  lucrarea sa fie executată intr-un mod adecvat  locul sa fie curăţat si fără urme ale lucrării.  înlocuirea unor părţi.  inspecţia. cauzelor si remedierilor pentru fiecare utilaj in parte : Nr.

 distribuirea SDV-urilor de uz permanent se repartizează muncitorilor pe baza documentului "Inventar de scule" în care sunt menţionate denumirea şi numărul de SDV-uri date în folosinţa muncitorului. reparare şi recondiţionare a SDV-urilor. Pentru creşterea eficienţei activităţii de producţie.  distribuirea SDV-urilor de uz temporar se face la cererea muncitorului. Obiectivele secţiei de SDV-uri sunt următoarele:  asigurarea consumului curent de SDV-uri prin fabricarea acestora în secţia proprie de SDV-uri sau prin aprovizionarea de la întreprinderile specializate. urmând ca cele specifice fabricaţiei întreprinderii să se execute în cadrul secţiei proprii de sculărie a întreprinderii. Asigurarea întreprinderii cu astfel de echipamente poate fi realizată în două moduri:  prin aprovizionarea de la întreprinderi specializate în fabricarea acestora. Asigurarea cu SDV-urile corespunzătoare influenţează în mod direct:  calitatea produselor  productivitatea muncii  gradul de utilizare a capacităţii de producţie  nivelul costurilor de producţie. pe categorii. numit secţia de SDV-uri. Organizarea activităţii de distribuire şi păstrare a SDV-urilor. păstrării şi distribuirii de SDV-uri cu menţinerea stocurilor la nivelul minim.  prin fabricarea lor în secţia sau atelierul propriu de sculărie.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ FIŞA CONSPECT NR. Profil: tehnic.  asigurarea depozitării.  organizarea activităţii de reascuţire. nivel 3 22 . În felul acesta se asigură şi o distribuire operativă a SDV-urilor în funcţie de necesităţile locurilor de muncă. Metodele de distribuire a SDV-urilor pe locurile de muncă sunt diferite după cum sunt de folosinţă permanentă sau numai temporară. Nomenclatorul de SDV-uri din cadrul unei întreprinderi de producţie ajunge uneori până la câteva mii de tipuri de astfel de echipamente tehnologice.  utilizarea raţională a SDV-urilor şi reducerea cheltuielilor necesitate de folosirea lor. care să asigure păstrarea corespunzătoare a acestora. se recomandă achiziţionarea SDVurilor de la întreprinderile specializate. impune ca depozitul central să fie dotat cu dulapuri şi rafturi special amenajate. în funcţie de lucrările care trebuie executate pe baza sistemului jetoanelor. 3 Organizarea activităţii de distribuire si păstrare a SDV-urilor Desfăşurarea normală a procesului de producţie într-o întreprindere de producţie impune asigurarea locurilor de muncă cu diferite SDV-uri. problema care se cere rezolvată de către un compartiment specializat.

Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3. Lista cuprinde şi sculele speciale. lista de referinţe la piesele de rezervă si alte documente care pot fi elaborate in faza pregătitoare. nivel 3 23 . URMĂREŞTE RESPECTAREA NORMELOR DE ÎNTREŢINERE A ECHIPAMENTELOR ŞI INSTALAŢIILOR FIŞA CONSPECT NR. felul uleiului şi timpul de schimbare a lui  expunerea grafică cu desenele tehnice ale tuturor subansamblelor importante. Profil: tehnic. Adeseori este cerută evaluarea următoarelor aspecte:  funcţionarea sa fie corectă in conformitate cu documentaţia tehnică  lucrarea sa fie executată intr-un mod adecvat  locul sa fie curăţat si fără urme ale lucrării. Raportul zilnic asupra evidenţei şi funcţionării utilajelor cuprinde:  utilajele cu numărul de inventar  orele de funcţionare pentru fiecare schimb  consumul de combustibil şi lubrifianţi  stocul de combustibil şi lubrifianţi la sfârşitul schimbului  rubrica de observaţii Evaluare Din momentul in care defecţiunea este rezolvată şi sistemul tehnic funcţionează din nou. denumirea piesei. modul de depistare şi remediere. masa)  descrierea modului de montare cu respectarea condiţiilor de bază şi specifice utilajului  instrucţiuni de funcţionare. cu numerotarea tuturor reperelor componente şi cu numărul desenului. Fiecare desen este completat cu o listă care cuprinde. numărul desenului de execuţie a piesei sau numărul STAS şi numărul de bucăţi care intră în componenţa subansamblului desenului. Câteva dintre documentele care se cer au anumite caracteristici:  includ fluxuri tehnologice (de lucru) sau figuri care rezultă din desene/planşe făcute de consultanţi  constau in descrieri primite de la producători  sunt influenţate de documentaţia standard a cumpărătorului Cartea tehnică cuprinde:  caracteristicile tehnice (tipul. este necesară verificarea prin măsurători pentru ca funcţionarea sa fie acceptabilă. în ordinea reperelor din desen. 4 Managementul întreţinerii preventiv-planificată Documentaţia de întreţinere conţine instrucţiuni de întreţinere. exploatare şi întreţinere  defectări posibile. acţionări. parametrii de bază. dimensiuni principale şi de gabarit. sisteme de ungere. cu precizări asupra demontării  sisteme de comenzi.

Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Recomandări pentru derularea proiectelor si activităţilor practice I. Fişă pentru monitorizarea progresului proiectului 1. Îndrumător de proiect: 4. nivel 3 24 . Intâlniri pentru monitorizarea proiectului: Observaţii Semnătura elevului Semnătura profesorului Nr. Competenţe vizate / implicate în relizarea / execuţia proiectului: 7. Stabilirea planului de activităţi indiviuale ale elevului pentru proiect:  data  semnătura elevului  semnătura îndrumătorului 8. Numele si prenumele elevului: 2. Data inceperii activităţilor la proiect: 6. crt 1 2 3 Profil: tehnic. Calificare: 3.Tema proiectului : 5. Stabilirea planului de redactare a proiectului-suportului scris:  perioada  revizuit  forma finală acceptată de către îndrumător 9.

a imaginaţiei in abordarea sarcinii 9. Da/ Nu Observatii Profesor îndrumător. Abordarea temei proiectului a fost făcută dintr-o perspectivă personală. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea parţii scrise a proiectului au fost prelucrate corespunzător 7.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ II. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului a fost facută conform planificării iniţiale 5. elevul demonstrând reflecţie critică 3. Soluţiile găsite de către elev pentru rezolvarea problemelor practice au o buna transferabilitate in alte contexte practice. Aprecierea calităţii activităţii elevului Criteriul 1. nivel 3 25 . Soluţiile / problema cu care s-a confruntat elevul pe parcursul executarii proiectului au fost rezolvate cu ajutorul îndrumătorului 8. Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de proiect 4. Data: Profil: tehnic. La realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului elevul a făcut dovada efortului personal. Identificarea bibliografiei necesare redactării parţii scrise a proiectului a fost realizată integral 6. a originalităţii soluţiilor propuse. Activităţile practice întreprinse in cadrul proiectului se raportează adecvat la tema proiectului 2.

Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor 7. nivel 3 26 . cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor 8. o soluţie practică personală. Data: Profil: tehnic. Proiectul / produsul demonstrează completitudine şi coerenţă în raport cu tema aleasă 3. Proiectul / produsul are validitate în raport de: temă.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ III. scop. obiective. conform SPP-ului pentru calificarea respectivă Da/ Nu Observaţii Profesor îndrumător. Proiectul / produsul are aplicabilitate practică şi în afara şcolii 9. metodologie abordată 2. Realizarea proiectului/ produsului a necesitat activarea unui număr semnificativ de competenţe. Elaborarea proiectului şi redactarea părţii scrise a proiectului au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent. conform planificării 4. Aprecierea calităţii proiectului Criteriul 1. Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contextul proiectului 5. Proiectul / produsul reprezintă în sine. Redactarea părţii scrise a proiectului demonstrează o bună consistenţă internă 6.

Elevul a utilizat în prezentare elemente de grafică. modele. Comunicarea orală a candidatului este clară. aplicaţii TIC. nivel 3 27 . Profesor îndrumător.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ IV. Da/ Nu Observaţii Data: Profil: tehnic. coerentă. Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu tema proiectului şi obiectivele acestuia 3.. Elevul şi-a susţinut punctele de vedere si opiniile într-un mod personal şi bine argumentat 4. în scopul accesibilităţii informaţiei şi al creşterii atractivităţii prezentării. fluentă 2. Aprecierea prezentării / susţinerii orale a proiectului Criteriul 1.

................................................................Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 7...................... .... Argumentează de ce sistemul de întreţinere si reparare preventiv-planificat este superior sistemului de întreţinere si reparare pe baza constatărilor............................................. ....................................PROGRAMEAZĂ ACTIVITATEA DE ÎNTREŢINERE Activitatea 1-Fişă de lucru LUCRAŢI INDIVIDUAL! Exerciţiul 1 Timp de lucru 10 minute...... 3.... Exerciţiul 2 Timp de lucru 10 minute....................................... Precizaţi mai jos cel puţin trei avantaje ale sistemului de întreţinere si reparare preventiv-planificat: 1........... a planifica eficient reparaţiile Profil: tehnic. nivel 3 28 . 2..... a organiza metodele şi personalul de care este nevoie c................................................................................... MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI 1....................... Scopul întreţinerii planificate este de: a. ....................................................... a împiedica apariţia defecţiunilor şi a defectelor b............... Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 1........................

documentul oficial în care sunt consemnate prescripţiile de calitate b. reviziei tehnice b. operaţii de reglare şi consolidare a unor piese sau subansamble c.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 2. reprezentările grafice ale reperelor 3. după reparaţiile capitale c. a. STANDARDUL reprezintă: a. nivel 3 29 . înaintea unei reparaţii curente sau capitale 4. Cu ocazia reviziei tehnice se pot executa: a. după reparaţiile curente b. cartea tehnică c. Revizia tehnică se execută. reparaţiilor curente c. curăţarea şi spălarea utilajelor b. Verificarea preciziei de funcţionare a utilajului se face în cadrul următoarelor categorii de intervenţii tehnice: a. înlocuirea unor piese 5. întreţinerii şi supravegherii zilnice Profil: tehnic.

........................................................... Sistemul mixt ................................................................................ 1........................................................ apoi precizaţile mai jos : 1........................................................................ 2.......Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Activitatea 2-Fişă de lucru Exerciţiul 3 LUCRAŢI PE GRUPURI DE ELEVI! Timp de lucru 20 minute....................................... …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 2........ Stabiliţi obiectivele activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor............................................................................................... ............... Caracterizaţi sistemele de organizare a activităţii de întreţinere şi reparare precizate mai jos................................................... ...... nivel 3 30 ...................................... ........................................................ …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….................. Profil: tehnic....................... 3... ........................................ ................................................................ ............................................................................... Sistemul descentralizat ..................... …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 4...................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………........................... 3........................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………… Exerciţiul 4 Timp de lucru 20 minute............................................................................................... Precizaţi cine execută activităţile de întreţinere şi reparare pentru fiecare sistem........................................................................................................ Sistemul centralizat.........................

identificaţi componentele care urmează să fie întreţinute 3. nivel 3 31 . definiţi acţiunile de întreţinere relevante 4.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Activitatea 3 . respectarea sarcinii de lucru personale.  Scrieţi concluziile la care aţi ajuns şi justificaţi-le. respectarea ordinii executării operaţiilor.Activitate practică Se lucrează în echipă. repartizaţi acţiunile 5. Exerciţiul 5 Planificarea procesului de întreţinere a unui echipament din dotarea locului de instruire practică Sarcini de lucru pentru elevi: 1. corelarea sarcinii de lucru personale cu cele ale celorlalţi membri ai echipei. selectaţi un echipament din dotarea locului de instruire practică 2. Atenţie! La evaluarea probei practice se va ţine seama de: modul de organizare a locului de muncă. Profil: tehnic. respectarea normelor de tehnica securităţii muncii în timpul lucrului. pregătiţi programul operaţional de întreţinere Sugestii:  Alegeţi un lider al grupei şi împărţiţi sarcinile pe elevi. seriozitate şi responsabilitate în realizarea sarcinii. Timp de lucru 3 ore.

................ 2.........Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Activitatea 4 – Fişă de evaluare Timp de lucru:30 minute Exerciţiul 6 LUCRAŢI INDIVIDUAL ! 1............... ........... întreţinerii şi supravegherii zilnice 3.... Sistemul descentralizat ........................................ c............................................ Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: A.................................................................................... după reparaţiile curente 2............................... curăţarea şi spălarea utilajelor 2......................................... Profil: tehnic... Verificarea preciziei de funcţionare a utilajului se face în cadrul următoarelor categorii de intervenţii tehnice: 1............................ Găseşte trei avantaje ale sistemului de întreţinere si reparare preventiv-planificat: a............ Precizează cine execută activităţile de întreţinere şi reparare pentru fiecare sistem: a.. Cu ocazia reviziei tehnice se pot executa: 1......................................................................... Revizia tehnică se execută.......................... ...... nivel 3 32 ............................................................. înaintea unei reparaţii curente sau capitale B............ b............ Sistemul centralizat.......... reparaţiilor curente 3......................... operaţii de reglare şi consolidare a unor piese sau subansamble 3.................................................................... b.... reviziei tehnice 2...... c.............. Sistemul mixt .... .. 1......................... înlocuirea unor piese C........................... după reparaţiile capitale 3.......

c 2.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Fişa de autoevaluare Nr. b 3. a 1. nivel 3 33 . a 3. C 3. A 2. c Se acordă din oficiu 1p Răspuns ales Realizat Nerealizat Punctaj Total punctaj obţinut din 10 p Profil: tehnic. b 1. item 1. B 2.

respectarea sarcinii de lucru personale. consultaţi documentaţia de întreţinere 7. Timp de lucru 6 ore. repartizaţi acţiunile 5. dispozitivelor şi verificatoarelor necesare executării lucrării.alegerea şi utilizarea corectă a sculelor.respectarea ordinii executării operaţiilor. Exerciţiul 7 LUCRAŢI PE GRUPURI DE ELEVI ! Se lucrează în echipă. nivel 3 34 .corelarea sarcinii de lucru personale cu cele ale celorlalţi membri ai echipei.respectarea normelor de tehnica securităţii muncii în timpul lucrului. definiţi acţiunile de întreţinere relevante 4. . Coordonarea executării lucrărilor de întreţinere a unui echipament din dotarea locului de instruire practică Sarcini de lucru pentru elevi 1. .Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 2. MONITORIZEAZĂ LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE Activitatea 5 – Activitate practică . Atenţie ! La evaluarea probei practice se va ţine seama de: .  Scrieţi concluziile la care aţi ajuns şi justificaţi-le. pregătiţi programul de întreţinere 6. Profil: tehnic. identificaţi componentele care urmează să fie întreţinute 3.modul de organizare a locului de muncă. . . demaraţi acţiunile 8. . .seriozitate şi responsabilitate în realizarea sarcinii. controlaţi dacă acţiunile au fost derulate in conformitate cu documentaţia tehnică şi într-un mod adecvat 9. selectaţi un echipament din dotarea locului de instruire practică 2. completaţi documentele de evidenţă a lucrărilor de întreţinere Sugestii:  Alegeţi un lider al grupei şi împărţiţi sarcinile pe elevi.

A 1. mai multor locuri de ungere le este asigurat lubrifiantul printr-o instalaţie centrală de ungere f. Completaţi tabelul următor în mod corespunzător. uleiul este repus în circulaţie e. Selectarea lucrărilor de întreţinere În tabelul A sunt date metodele de ungere. Profesorul va bifa într-una din căsuţele corect/incorect. capilarităţii b. fiecare loc de ungere este deservit de sistem propriu de ungere d. ungere în circuit închis 5. ungere individuală 2. Personalul de deservire specializat Lucrări de întreţinere Corect Incorect Profil: tehnic. ungere în circuit deschis Exerciţiul 9 B a. ungere sub presiune 6. Asociaţi în mod corespunzător cifrele din tabelul A cu literele din tabelul B. şi pe personalul specializat. uleiul ajunge la suprafaţa care trebuie datorită forţei de gravitaţie. iar în tabelul B modul de realizare a ungerii. Timp de lucru 10 minute. uleiul este trimis în circuit cu ajutorul unei pompe c.ungere fără presiune 4. nivel 3 35 .Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Activitatea 6 –Fişă de lucru Exerciţiul 8 LUCRAŢI PE GRUPURI DE ELEVI ! Timp de lucru 10 minute. uleiul nu mai poate fi recuperat. ungere centralizată 3. Lucrările de întreţinere sunt repartizate pe personalul care deserveşte maşinile.

indicaţii. Nr. nivel 3 36  . prescripţii cu caracter de normă Ansamblul de operaţii ce se execută in scopul determinării stării tehnice a utilajelor reprezintă reparaţiile curente Scopul planificării întreţinerii este de a organiza metodele şi personalul de care este nevoie pentru îndeplinirea acestei misiuni Distribuirea SDV-urilor de uz temporar se face pe baza documentului "Inventar de    3 4 5 scule" 6 7 8 9 Scopul înregistrării defecţiunilor este să se ştie unde este localizată problema Pentru creşterea eficienţei activităţii de producţie.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Activitatea 7-Test de autoevaluare Exerciţiul 10 LUCRAŢI INDIVIDUAL ! Timp de lucru 10 minute. Stabiliţi valoarea de adevăr pentru enunţurile următoare şi notaţi în coloana cerută A dacă decideţi că este adevărat sau F dacă decideţi că este fals. crt. nu se recomandă achiziţionarea SDV-urilor de la întreprinderile specializate Fenomenul care aduce un component la un nivel de uzură sub limita admisă se numeşte deranjament Activitatea de planificare implică definirea acţiunilor de întreţinere relevante Expunerea grafică cu desenele tehnice ale tuturor subansamblelor importante poate fi găsită in raportul zilnic Din oficiu se acordă 1 punct Total 1 Fiecărei soluţii corecte i se atribuie 1 punct. 1 2 Adevărat sau Fals Soluţie Corectă Soluţie greşită Punctaj Enunţuri Normativele reprezintă instrucţiuni. Profil: tehnic. Acest test poate reprezenta o fişă din portofoliul elevului.

nivel 3 37 .Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Profil: tehnic.

S. F. Întocmirea portofoliului de practică: . asigurarea că acţiunile au fost derulate in conformitate cu documentaţia tehnică şi într-un mod adecvat 8. Resurse Profil: tehnic. identificarea echipamentelor care urmează să fie întreţinute 2. Calificare: C. Etape:  documentare  întocmire documentaţie specifică proiectului  întocmirea portofoliului de practică  evaluare finală I. Contextul de realizare: în timpul stagiului de instruire practică aferent acestui modul. demararea acţiunilor 7.M.documentaţii tehnice accesibile elevului . nivel 3 38 dotarea locului de instruire practică . repartizarea acţiunilor 4. Numele si prenumele elevului: B.fişe individuale de observaţie în care elevul să urmărească diferite aspecte ale procesului tehnologic .T.URMĂREŞTE RESPECTAREA NORMELOR DE ÎNTREŢINERE A ECHIPAMENTELOR ŞI INSTALAŢIILOR Activitatea 8-Proiect LUCRAŢI INDIVIDUAL ! Exerciţiul 11 A. definirea acţiunilor de întreţinere relevante 3. completarea documentelor de evidenţă a lucrărilor de întreţinere 9. Îndrumător de proiect: D. monitorizarea fiind realizată de profesorul de la disciplina de specializare în meserie şi de maistrul instructor. consultarea documentaţiei de întreţinere 6.fişe de evaluare concepute de maistru pentru această activitate H. Sarcini: 1. G. pregătiţi programul de întreţinere 5. Tema proiectului: Monitorizarea lucrărilor de întreţinere a echipamentelor aflate în E.fişe de lucru .Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 3. aplicarea N.

manuale.fişe tehnologice . cărţi tehnice . standarde.fişe de evaluare .formulare .Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ . Activitatea 9-Fişă de lucru Profil: tehnic.fişe de documentare .fişe de lucru .scule. verificatoare J. tabele. dispozitive. Evaluare:  autoevaluare pe parcurs  evaluare finală BIBLIOGRAFIE Atenţie ! Evaluarea proiectului se va efectua cu ajutorul fişelor recomandate în capitolul Materiale de referinţă pentru profesor. nivel 3 39 .

b) Motivaţi oral de ce le consideraţi cuvinte cheie. a) Explicaţi oral cuvintele subliniate din textul citit.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Exerciţiul 12 LUCRAŢI INDIVIDUAL ! Timp de lucru 20 minute. Cartea tehnică reprezintă un document important în întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Se va aprecia : utilizarea tuturor termenilor. Sarcina de lucru : Utilizând fişa conspect nr. expunerea grafică. Citiţi cu atenţie următorul text: „Documentaţia de întreţinere conţine instrucţiuni de întreţinere. Exerciţiul 13 Timp de lucru 20 minute. Câteva dintre documentele care se cer au anumite caracteristici:  includ fluxuri tehnologice (de lucru) sau figuri care rezultă din desene/planşe făcute de consultanţi  constau in descrieri primite de la producători  sunt influenţate de documentaţia standard a cumpărătorului”. claritatea exprimării. defectări posibile. 4 alcătuiţi un eseu în spaţiul liber de mai jos cu denumirea Importanţa cărţii tehnice în procesul întreţinerii planificate. lista de referinţe la piesele de rezervă si alte documente care pot fi elaborate in faza pregătitoare. ordinea reperelor. corectitudinea din punct de vedere gramatical şi ştiinţific precum şi încadrarea în spaţiul alocat. Profil: tehnic. Veţi folosi următorii termeni: caracteristicile tehnice. condiţii de bază. instrucţiuni de întreţinere. nivel 3 40 . sisteme de ungere.

iar ca metode de evaluare recomandăm:  observarea sistematică a comportamentului elevilor. scheme şi fişe de lucru. realizarea şi interpretarea unor schiţe. nivel 3 41 . Sugestii metodologice. cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare. atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. Utilizarea metodelor explorative (observarea directă. integrator. complex. pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice. observarea independentă). Îndrumări privind modalităţile de evaluare Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . recomandăm ca în procesul de învăţare – predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect. cum ar fi:  realizarea unor miniproiecte din domeniul calificării  citirea. a materialelor şi a instrumentelor.  metoda exerciţiilor practice Ca instrumente de evaluare se pot folosi:  fişe de observaţie şi fişe de lucru  chestionarul  fişe de autoevaluare  miniproiectul – prin care se evaluează metodele de lucru. ca instrument de evaluare flexibil. interactiv şi centrat pe elev. capacităţilor. Soluţii pentru fişele de lucru/evaluare Sugestii metodologice Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri.uri. Evaluarea trebuie să fie o evaluare de tip continuu.  portofoliul. a programelor PowerPoint şi a altor programe de grafică şi prezentare a diferitelor materiale. corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profil: tehnic. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului.  investigaţia.  autoevaluarea.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 8. activităţile de învăţare – predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. acurateţea reprezentărilor tehnice. activitate care permite evaluarea conceptelor. poate conduce la dobândirea de către elevi a competenţelor specifice calificării. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune/modifica programul propriu de învăţare. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei.

c 4. creşterea timpului de funcţionare a utilajului. Soluţii pentru fişele de lucru/evaluare Activitatea 1 –Fişă de lucru Exerciţiul 1 Avantajele sistemului de întreţinere si reparare preventiv-planificat: a. b. evitarea uzurii excesive şi a ieşirii utilajului în mod accidental din funcţiune 3. nivel 3 42 . a 5.c 2. fie prin micşorarea perioadei de timp de menţinere acestuia în reparaţii Profil: tehnic. a 3. c Activitatea 2 –Fişă de lucru Exerciţiul 3 Obiectivele activităţii de întreţinere si reparare a utilajelor: 1. organizarea mai bună a activităţilor de întreţinere şi reparaţii prin definirea activităţilor specifice cărora le este asociat necesarul de resurse. efectuate conform programelor şi datelor stabilite de sistem. Exerciţiul 2 1. fie prin mărirea duratei dintre două intervenţii tehnice. reducerea costurilor reparaţiilor ca urmare a planificării corespunzătoare şi mai ales a întreţinerii preventive. reducerea timpului de imobilizare a utilajelor în reparaţii prin stabilirea necesarului şi timpului de aprovizionare. b. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. asigurarea menţinerii utilajului în stare de funcţionare o perioadă cât mai mare de timp 2. O competenţă se va evalua o singură dată. cât şi cea de tip sumativ. În parcurgerea modulului. se va utiliza atât evaluarea de tip formativ.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Profesională corespunzător calificării. c. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate.

În acest caz repararea utilajelor este executată de echipe de muncitori specializaţi în întreţinere şi reparare subordonaţi direct şefului de secţie în care funcţionează utilajele ce urmează a fi reparate. În acest caz repararea utilajelor este executată de echipe de muncitori specializaţi în întreţinere şi reparare subordonaţi direct şefului de secţie în care funcţionează utilajele ce urmează a fi reparate. A. 6–f. Profil: tehnic. Sistemul descentralizat este specific acelor unităţi de producţie ale căror utilaje ridică probleme speciale din punct de vedere al activităţii de întreţinere şi reparare. efectuarea activităţilor de întreţinere şi reparare cu cheltuieli cât mai reduse şi de o calitate cât mai bună. iar celelalte lucrări de către muncitorii din întreţinere şi reparare din compartimentul mecano . 3–a.energetic. Sistemul descentralizat. organizarea mai bună a activităţilor de întreţinere şi reparaţii prin definirea activităţilor specifice cărora le este asociat necesarul de resurse. 2. Activitatea 6 –Fişă de lucru Exerciţiul 8 1.energetic.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ 4. Sistemul mixt constă în executarea reparaţiilor de către echipele de muncitori specializaţi în lucrări de întreţinere şi reparare subordonate direct acestor secţii. iar celelalte lucrări de către muncitorii din întreţinere şi reparare din compartimentul mecano . B.3. În cadrul acestui sistem toate lucrările de întreţinere şi reparare a utilajelor se execută de către echipe de muncitori specializaţi.energetic. 2–e. efectuate conform programelor şi datelor stabilite de sistem. forjă sau cele din secţia de tratamente termice de către echipele de muncitori specializaţi în lucrări de întreţinere şi reparare subordonate direct acestor secţii.3 3. 4–d. 1–c. nivel 3 43 . În cadrul acestui sistem toate lucrările de întreţinere şi reparare a utilajelor se execută de către echipe de muncitori specializaţi. prin creşterea productivităţii muncitorilor care execută aceste activităţi 5. C.2. Sistemul mixt constă în executarea reparaţiilor la utilajele speciale din oţelării. Sistemul centralizat. reducerea timpului de imobilizare a utilajelor în reparaţii prin stabilirea necesarului şi timpului de aprovizionare. Activitatea 4 –Fişă de evaluare Exerciţiul 6     avantajele sistemului de întreţinere preventiv-planificat: reducerea costurilor reparaţiilor ca urmare a planificării corespunzătoare şi mai ales a întreţinerii preventive. subordonaţi direct compartimentului mecano .energetic. subordonaţi direct compartimentului mecano . modernizarea maşinilor şi utilajelor învechite Exerciţiul 4 Sistemul centralizat este specific întreprinderilor mici şi mijlocii. 5–b.

remedierea imediată a defectelor minore.verificarea comportamentului în exploatare.înregistrarea rezultatului verificării în dosarul maşinii. indicaţii.supravegherea şi curăţirea zilnică.ungere regulată .reglarea funcţionării. nivel 3 44 . prescripţii cu caracter de normă Ansamblul de operaţii ce se execută in scopul determinării stării tehnice a utilajelor reprezintă reparaţiile curente Scopul planificării întreţinerii este de a organiza metodele şi personalul de care este nevoie pentru îndeplinirea acestei misiuni Distribuirea SDV-urilor de uz temporar se face pe baza documentului "Inventar de   scule" 5 6 7 8 9 Scopul înregistrării defecţiunilor este să se ştie unde este localizată problema Pentru creşterea eficienţei activităţii de producţie. specializat .reglări şi demontări parţiale.verificarea sistemului de răcire-ungere.Test de autoevaluare Exerciţiul 10 Nr. .Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Exerciţiul 9 2 Personalul Lucrări de întreţinere de deservire . . . . Enunţuri Adevărat sau Fals   Soluţie Corectă Corect Incore ct  Soluţie greşită Punctaj   1 2 3 4 Normativele reprezintă instrucţiuni. crt. nu se recomandă achiziţionarea SDV-urilor de la întreprinderile specializate Fenomenul care aduce un component la un nivel de uzură sub limita admisă se numeşte deranjament Activitatea de planificare implică definirea acţiunilor de întreţinere relevante Expunerea grafică cu desenele tehnice ale tuturor subansamblelor importante poate fi găsită in raportul zilnic      Profil: tehnic. . . Activitatea 7.

TRANSGAZ S.T. 4.. Tanase. 2. Gh. I. Cosma. 3. V.ro .ro www. Costin. Profil: tehnic. Birla.ro . Centrul de instruire şi formare profesională al S..forus. nivel 3 45 . Manual de operare.usv. Nicolescu.. http://stud.Modul: ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ Bibliografie 1. Îndrumătorul mecanicului de la exploatarea. F. F.N. Editura Didactică şi Pedagogică . Bucureşti.N.. Manualul lăcătuşului mecanic. Badea. Pop...G.. întreţinerea şi repararea utilajelor Pagini Web şi soft-uri educaţionale utile: www. F.google.A. Mediaş. Organizarea reparării şi întreţinerii utilajelor – cursuri în format digital – Managementul producţiei. (1977). I.

9..            !741903.:   -807. 3.0 .x !7410847L3/7:2g947 .

39..7050-.707m85:38::.90.9m747 !70.~:347 . m/0:.4389.039.9.5.9  $.0 88902: /0 L3970~3070 8 705.9 0890 8:5074788902::/0L3970~30708705.470....45:L3970~3075. .9.7..4/: %# #!%f     %### f!%#&'    !# #l%'%% %#}#  .9047 - .. 48 .70 570.7.900890/0 .7: 23:90  7:20390.3.31.~: %25/0:.31.31.039705.7: 23:90  3.0 5:~3 970 .70 570.L250/.47.0 .~ 2.039.7.:/0.7: &#}'& 07.31.07..40 ..m /0 .~0 !741903.0 .:0 90907.7~. 5. ./010..~: %25/0:.9        07.70089030. 5...01.5.47085:3m94..7.. 3./010.2094/00 507843.0 88902:: /0 L3970~3070 8 705.

~47.... ..~43.:3475080  '071.1.~0.0              !741903.L3./7: :72m94.70.:70390 .:9.90 - . /4.:2039:41.438023. /:5m705.70.9047/03907.03~903.905708.m8000.0073.70.70.08054900.9. L3.m .7047.~.:8:-.~0..:.4/: %# #!%f  $%#&7057039m .790.70 .38. 3.4384/.708:39..0L3.59.7.0 - 705.0.390. 85m.0 .903.0 . . L3970~307 8:57.:703908.75~0/0.59..:30705.047 - 4507..70.570.:9.70.:70390 - /:5m705.:9. 70570039m707..:70.2-0 .0/01:3. 70.0  :4.070507047  #0..7. L34.~/070..:7m~.7.0903.7.0903.903..:34750808...::801.0 .:9m .

..907.0  .:9.9.3000.7...3.7..0397.7: 23:90  .9.70 50397:10.9.-~4-0.9..48 !70.9m~/0L3970~3070 705.00.54570...~8890200/047.9m~/0L3970~3070 705.90.047 ..902.70.9    $8902:29  !741903.9.48             .~. 3.7088902  $8902:.4/: %# #!%f &#}!#&!&# 07..9    $8902:/08.~: %25/0:.0397.7..~ 02.70 570.7: 23:90  $9.~: ' %25/0:.:9m.7.7:  07.9.70.9m~0/0L3970~3070 705. m/0:.

~.2:4507.7.9.7:470  07.:79m~2:3.43.7.4/: %# #!%f .470.70.9.::/03897:7057.4254303900. .70.7:50 L25m7~~8.:0.70.9.2..00.~.:.mL30.4.9.9..9.70.70~..3/0:.8.7.2039/3/49. 4.7:507843...~43.m 70850.90.5.305000.:38 :891..31.m8m10L3970~3:90  /013~..9.~47 70850. 3..7:: 70850.3/0:.~ 0  903~0 .9057.:3:0.5.9.~202-7.:9m74507.~:30/0L3970~3070700./0 24/:/047.9.m  /0391.3/0:.8.~:30  570m9~5747.2039/3/49.~3080.4.::/02:3.9.047..0.3.::/03897:7057.8.5m %25/0:.70./0L3970~3070 $:089 00~:3/07.574.9...7.90 7085438.90L370.L3925::.  800.~.70.m  $..~: !.70.50 80749.:.7:507843.9.08::/0L3970~3070.70.0.~:30.3          !741903.0 .70.7:50397:00.0 .7.3472047/0903.70.70.574-057.70..m $0:.79.47/300..-9..0...0.70:720.080.390  705.80.  $.

..70 .:7m~.9  .70.07.:.08054900. 570.~43.0.7: 23:90  m80 90970.:0 90907.0  !70.4384/.70. 5. $8902:.:70390 /:5m705. 3. . :9.0 705.9.70.:.70 ..7.:30705..~0.:9.31.039.9.0397..    3..70 50397: 10.~0..:70390 L3970~307 8:57.0 70.~.7.38.03~903.:9.~/070.047 4507.m8000.39..90.m ..70 88902 ..59.9047/03907.:9m ...2-0 L34.70.:3475080  '071..59.707m85:38::. $8902:29    !741903..4/: %# #!%f &#}'& 07.903.0 .:70.:: 80 1..0 L3 .470.0903.7..70570.088902::/0L3970~30708705.9  #0. m/00.47085:3m94.0..0073..9.0 /0 1:3.:8:-.70 /:5m705.7.:34750808.70.0  :4.7.  -  .:703908.9 .7047.390.0 L3.9  - $8902:/08.7./7: :72m94.~: %25/0:..:9m .0903.~47.30 00.9m~0 /0 L3970~3070 705.0397. 85m.

9.9     !:3./0. - .70 7 902 .47/m/341.0 . 3.9     070.4/: %# #!%f  . - .: %49.    . #m85:38..9.4-~3:9/3 5               !741903.     5 $0..:.5:3.:940.08     #0...

9  .~3080.47/300.~202-7.4. 903.3/0:.9.9.0 .047 ...: /4.~ /.70.0070.70.~..~.:0.:.::/02:3.9.94.2:/0L3970~3070  .70..70. 3.7.70.50 80749.L3925::..70.0.5.4254303900.  800..70~..9./0 24/:/047.9057.047.080.9.3   !741903.70:720.:047 /8549.~ 0  903~0 .5.:38 :891.43974.~:30 .~.70.0 . 8.7:470  447/43.9.80.~:30.70.071.3472047/0903.7. .m .7m7 70850.7.:...~:30/0L3970~3070700.  $.m &#}!#&!&# ' .9.70.5m %25/0:.4314729.3/0:.90.390  705.2039/3/49.7m747/0L3970~3070 $:089 00~:3/07..90 3 ..7.70.:.~: $0:.:9m7:.470...~47 70850.8.m L397 :324/..9m .42509...:9m7:.438:9.90L370.70.2.8.7m747/0L3970~3070.~/4...:3:0.305000. :9..4.:79m~2:3.9.7:50397:00.m $..0.00.:2039.00.9.79.~:30  .43.3.::/03897:7057.7.0.9.-9.:9m74507.7:507843.90 .4./0.9.~.: 1489 /07:.574-057.mL30.7:: 70850.~:30  570m9~5747.m  /0391. .m8m10L3970~3:90  /013~.70.~.:203900/00.7.3/0:./03~m.:: /03897:7057.:2039.08.7047 30.70 00..m .4/: %# #!%f   % #l&#l# %#}#   07.~.90 7085438.7:50 L25m7~~8.7:507843.2039/3/49.0.70.8../0L3970~3070  /02.~/4.470.9.

.470.-0: :72m947 L3 24/ .9.7.9.8 07.9..70.1700/39.-0:24/:/070.7:  07.4/: %# #!%f .7: 23:90  :.: ..m :3070.:9 /08.-0:   :30703/. 30 50507843.9.~L324/.7L39.9 42509.9m :30701m7m5708:30 :3070L3..m8:~00.7m747/0L3970~3070  39.79.47085:3m947 !7410847: .7: 23:90  &#}!#&!&# ' $00..70 /0807.-0:.8 :30708:-5708:30 :3070L3.0 90 2.90 50 507843.:.90.7m70 /0 L3970~3070 8:39 705. -1.47085:3m947.70. m/0:. :307 84.:90700/39.~ 9.-0:8:39/. L397 :3.~: %25/0:.:850.7.902094/00/0:3070 ./:. /3..~: %25/0:..0397.:9L3.

90170.39:57397 4389.7.70 850.~0 0 2. :0:..704..: /0 /0807.7.:.:30.9  !741903.9/088902 57457:/0:3070 / :0:0890705:8L3.. 10.8:7..8:57.9 :.9  !07843.~0.5.0  .1. 3.:.79m~ - :0:08909728L3.:7/0:307000890.7m7/0L3970~3070  470.54.470.~0 ..9.9 3./0:30700890/0807..~.0397.:9.:507.3.9  .9479m 147~0/07..:947::30 54250 ..2:9474.470.9 :-71.70970-:0/.m/0:3070 1 :0:3:2.

7.45: /090723m7 89m7 903.9 %49.m7084:~.907/03472m 38.089908954.~ L3 .0 50 -. :9..31.9 .9./0~..m0890...7./28m 80 3:20 90/07.:940..9.70 9070.039.m7L3970~3070890/0..:0 $.9.90 034203: .2039 . /4.:/.7: 23:90  $9.70 .: .1./0~. I 472.m08901.~ 5708.79  3:3~:7  /0.9070570039..5479:3.m7.390 5:3070.:80.9m  $4:~0 70 9m  !:3.42.0 9:9:7478:-.0 80 00..8  $4:~0 470.$' :747/0:902547.~0.39054.31.470.m.4..7.0 /0 ::7m 8:- 29.m7./05./0.90 1m89m37.m/0.9.2-: /0 4507..:/080300903.~:347/0L3970~3070 700.38.4050397:L3/05370.45:5.3.9 8.L3970573/070 850.-~ . 341.41 m/35479414:00.70 089030.:: Q !741903.~43.07:9m/.03~0..70.0477057039m705.9m574-02..8  7 .44. :3 3. 47.2094/00 507843.780 1...7 /0 8.9.3.3/m.0.45:L370897m7/010.01. .m7 50397: 03:3~:70 :72m94.9080.~:3470890 8m80 90:3/008904.m /01370. $' :747/0.. !0397:.9..70 349.. 3.97-:05:3.:70390 $./0.~:3 3/. ... %089/0.:/0.~ .00 7057039m 3897:..                 0.4/: %# #!%f   .70.m/0.70 07.~: &#}'& %25/0:../:...0890 28:3 897-:70. /0 .0 :3 .2-04725479.9m~/0 574/:.98.~0 3:8070.42543039 .9.0 .90.7025.:.3.:2039:: 3.47/m5:3.75~.:.:9m 3 8..90.0 .

3.0 .4/: %# #!%f  !741903.

7000.90 9.~0850.~:347/0L3970~3070700.70 L3 925: 89.:2039.~:347  .438:9.m #08:780 !741903.9  ...897:3897:.m O 0.2039047. /0 850. .0 574.m .m/10790.:..m5740..90.:: .0. /8.:: 1 0/0:.53.7: 1 0/00.43.70.089: 24/: 243947.5.7m747/0L3970~3070.89m.42509..9.8:7..:2039047/00.70.05:90/02..9:: O L394.m ..270/4.8.947  $.~0L3. 3./0.:2039.:2039.0.~903.9.107039 .~0/0L3970~3070  /02.9.70./:..:.5.0 ./4.m  43909: /0 70.7m747/0L3970~3070  .9. % $   394.70..70.m8m10L3970~3:90  /01370.90 3 .5479414::/057.:.1.0...::/03897:7057. 13/ 70.~:347  570m9~5747.70.: /4.9.4.70 L3 208070 /02..70.m 1 03/.~:  :20085703:20000.9.08-000.9m /0 57410847: /0 .897:50397:.7.: 1489 /07:..90 . /4.70:720.:: /0 3897:70 57.70./4.:....2039047./03~m.270.4/: %# #!%f  &#l# %#$!%# # # %#}# !% # $%} #   ..70  3/7:2m947/05740.0/04-807.90..850..7013.5.1.5740.70 O L394.5479414::/057..4314729.1.7.270.:8m:72m70.9  &#}'& 07.9.50 O /4.70..~:30 .2:/0L3970~3070  .90L3 /49.70.:2039..:2039.70.0..79..08::90344.9 %02.390  705..... 903.9.~.m L397 :324/..9::43947..3  /0391. !740.

.0 8.0 .90.-00 89.:0 /8549.3/.9:.0/0701073~m50397:57410847              .94.m #  903~0 .:78 O 0.:.:940.4/: %# #!%f 1472:..70 O .071.010.70 .3/..:.9.0 9..0 ..70505.7/0 .9::80..9.:947:1 04770.70 2.70 1 090344.7: !741903.70 1 0/0:.3:. m/0:.7: 1 0/00..5740. 3..70.7013.:2039.:.0 1 0/0/4.907.m7~903.42.7.:.:.:.594: .90L3..

~:.70 90..7: &93/ 1 .7: 23:90  ./0:..43/~/0-.9/0.9  07.~: %25/0:..m 47/30..:203925479.43850.07../3970/4.70.0 /0:.~:3 /0 L3970~3070 /010.570.5..90789.7.7.90 '0~ 1448 :72m947 907203 ...70507047 **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** **************************************************************** $0.903..70.m7~ 903. ..~:3/0L3970~3070 89.31..0 L3 574.99:/30.0 903..7054910.470.3~.7070:9m/3/08030.903~0:72m947:909 4. .3:290.3.:1:7.7..79..m8.90/4.9:9:74790720347 .2.2039047 389.7: 8.0.m9:~ :3 080: L3 85.: /03:270.08: L3970~307 5.7080..790. O 3. :9.7..4/: %# #!%f 07.:2 L3.m7057039m:3/4.90.-47.~: &#}'& %25/0:.0/070 7.~47 $.L385.. 48 . 50800/07007./35:3./0L3970~3070..:2039./0701073~0. 93~1.43~303897:.m 889020/0:3070 05:3070.:.1.:20390.39L3L3970~3070.90789.9.0 3897:.~: -07 /0 2.9031.~.:. 25479..:203900.4.9 37  .0572m7 .9m7 548-0 .570m994.7: 23:90  9~.:/1::790344./7.570.

.70757290/0../0.89..:25m7m947::  .3~ O .90/3909:.~.~47.438/07.~47..00.90/0/4.39008:-3.7/.574/:.:3/08.:2039.99 .:.4389.390.:90/0.:.49.~.0  .3 0 1m.m947 O 8:3931:03~. 5.3/.5. 3.438:9.00   !741903.

7:.0 $4:x50397:1 00 /0:.4/: %# #!%f     $:0892094/44.

 3/0503/039g .70 00.9.70.43/x0/0. 5747..3xg ..x:30 . 88902.9. .g970 00..425479.7.947 5747.x43.089.43/:.90.9.5.1.:570../0..70 570/.:7070..3g/.9gx0 /0 L3.93070.g97000.g/0702094/0-.70 50 ..:940.0 50 -.4250903x047 .70 3:50.90 .:543/07085479g50..90 /0 .g7  $:0892094/44.2039:: 00. 2094/047 0547..059047 ..0.70.43.0: .47 .0 2..: .9.70. ..0.70.5:x350.70 .70. 00.. 3907.9gx057.2047 !407!439 ...3/g2 O 4-807.9gx47 .g970 .9.47 .5.9050.. .9.70.7....gx.708070107g05.9.9g /0 .1./700 //./4-3/70..7.g 570039.4250903x047850....00/0570/.9. :3 .42.0 4-807. 573 ..7/00 0/:.08: /0 L3.020 1 0/0:...1.9..70.g . /70.0.95000... 24/::: 70.: 4-0.47 .gx.9.0..70.. .7g 3.g7 O . . :347 574-0.0 .x0 8.90 25:30. 4-0.3/g2 .0397..:38 ..70.70 . /0 .0 54.047 5747.00 89.49.4250903x047 570.1.7070.-9..9gx0/0L3.g:90 L3 $!! :7 .70.90 /3$!! :7 . .90 /0 5..71 O 70.9...3/.:.9.7.9.907.:.90/3/4203:. .:. O . .0 .0 !0397: ..:. L3 574.2094/0/00.4393:g . ..70 !0397: /4-3/70.70 :9.00904709.gx..79070/05071472.20 /0.99:/347471.70 507290 0. . 00.970.9g 4-807.70.9... 70.907 . /1079047 2.0 L 54..:2.70 570/.. . .20 /0 7.x.. 39075709.:.:3478.xg/048. 1 70.70 8g80 :900 .9.42.7: &9.:347235740.. .9g O 3.425./700 //.

3..047 .70 .:.7: O 1 0/0.9g .70570039g747903.907.9.: .70 /0 95 .--47.7/:/0!70g970 !741903.3/24/.79070 /0 5071472.70 O 2094/.90/0 L370897.:..3x047 .470.4393:: .70 .3897:2039/00.007. 3.90x0.:0.70 O 235740.24/1.047L397 :35740.....907.70.47085:3g94.708:39570.3/.47 .0 ..9.:.70.3897:2039047 .:.:7.70.9: 573..2.:..0  3/7:2g757..90L3$9.5071472.7: :9.70800.3897:20390/00..:940....x4757.7: O .2: 57457: /0 L3..7010- .70805491448 O 1 0/04-807.gx.9gx0/00.08943.70.x0 1 0/0:..10 .424/./047 . 5747.000.0 24/:/047.4.947 .:95:574-047/00..:..3xg .9 O 5479414: .70.:.4250 3907.70.2. 970-:0 8g 10 4 0.g2094/00/0:.

4250903x00850../0951472.9.1..4/: %# #!%f !7410843. 24/::: 80 .:30.9..7: $4:x50397:1 00 /0:. 0.00.9./7:0.70. L3 .g .. :9..1..0.9 ..:g7   .047/3.. .4250903xg80.:.x 3:2. ..-9gxL3.70.:.7.9. g/0:. 970-:0 0.0 57./0958:2.0.1.90.90 . .. .4250903x047 850.7:.0 90 /4-3/70.9g 0243897.g7 3 5.99 0.90.900890589g /080231..483:7g/.:7070.7.:..47085:3g947 .1.x0L3.

 70/:.70.9gx47850.9:.70 4 5074. /:7.070.x: -0. ./039.70.7:/0708:780  .9gx47 /0 L3970x3070 705.9gx/0L3970x30708705.x:  .g747.x !741903.. 47..90 . ...70 2.:9.31.39.0 . .70570.:. L3 705.047 L3 705.08.:: 10 573 2g770.08.9.. :9. 3. :9.7. 925:: /0 1:3.84...489:747 705.9.0.70 . L3970x307 570.9.70 /0 1:3.x43...-90/088902 - 47.0 7:9.0 010. 70/:. 5./g .039.9.930.047  .:: L3 89.x 573 /01370.9047 89..1./31:3.x43.08 .43.x: .9. . g/0:.7. 2.7.70.::L324/.70.90. 30.08./0 /0 925 /0 203x3070 .-70.574.089:.70 /0 925  0.0088902::/0L3970x30708705..00.::70. :72.70 .8:7.9. .070.47085:3g94.9 . 925:: /0 24-. .039.9 2.3.x47 ..00890.70 07. 2.0 .70.70 07.7: 07.9.7.2047 /. 203x307 :9.x:30  .70 .90 /3970 /4:g 3907.7. .x 573 89.0 10 573 2. -:3g .431472 5747.03x 903.7.g7 .7:: 925::/0.31.70 9070. .0. 5074. 5. .

x 8:-47/43.:9g /0 .7g7/0L3970x3070 705.90:...070.7.4389g L3 00.1.0 /3 4x0g7 147g 8. .00 850.7:: 925::/0.7.947 850.7.70 1:3.7.7:/0708:780 O 70/:..70 9070.7.34 030709.9 /0 ..705.x/70.31.0890 .x0 .70 3 .x /70.9gx47/0L3970x3070 705.90  $8902: 29 .705.0 .9 2.792039::20. 347 :9.g747.9 O 70/:..574/:..7.9.. 3.7.0397.7g70 /0 L3970x3070 705.425.x...x 8:-47/43.425.947/3L3970x3070 705..7g7/0 .047089000..947 850.047 80 00.70 ..708:-47/43.947 850.x47 /0 .9..20390 9072. . / - 1  .x L3 L3970x3070 705..2..08.7.90.9.50 /0 2:3..047L3705.9 3 ..:9.9gx47850.x /70.7.9.70.7.047 :39gx /0 574/:...0.x47 .9.90:.g970 0..9..089: 88902 94.7.574.7.50/02:3.047L3.90 $8902: 29 .500 /0 2:3..x L3:.1705..425.7g7/0L3970x3070 705.x430.9:..0 7/.00..947850.84.7g70 /0 L3970x3070 705..7.:9..9g /0 0.9 01:: /0 80..xL3L3970x3070 705.7.425.70 2./7: .-:3g 573.0.90 :. 24.:9g.g7...:.:9..7.9gx /0 L3970x3070 705...7: 07.00 .70/3.x /70.x0 L3 ..94747 .-:3g.947/3L3970x3070 705.9.70 8:-47/43.. 705..x0 L3 .947 850.0/070 .9 .00.9.4/: %# #!%f . :9.5.70.g9702:3. 3 .90.:9.2047 /..7000.0397..039.70.08 .9gx 24/073.90 :..9.9..x47.7. g/00.09:0 .039..70.70 .L3970x307570..34 030709.930.7g7/0 .00 /3 80..34 030709.089: 88902 94.g970 0.904789..x: O .9 2.9:.792039::20.90.947850.792039:20.0 010.9.x430. 0  !741903.070.1. 70/:80 /04 .31.9.4314725747.089 .50 /0 2:3.0397.708:-47/43.:..0894780.7..500 /0 2:3.0 /3 5:3.g970 0.90  .x L3 :..489:747705.39.g 574-020850.70.47085:3g94.70 8:-47/43..047 0890 00.9gx47/0L3970x3070 705.4389g L300.00.43.9 3 .792039:20.g. :9..x . L3970573/0747 2.7.34 030709./7: .70 07..90/70.90/70.047 80 00.. g/0:.70.g970 0. :9. .x57389.0 07.70. /0 97.9gx 2:3.9 0890 850.7.0088902::/0L3970x3070570.x .: .70 1:3.x: $8902: .-90/088902 O 47.-70.:9. :9.9.9.1.70/3.x573/01370. 705.  010..70.1705.2.3.0 /0 .9 0890 850.9.08.90.x: .70.0 :720.0:720.30.:9g /0 .50 /0 2:3.g.9 01:: /0 80.0894780.  $8902: /08.:72.g :9.g9702:3. $8902: /08.70     $8902: .g747 :9.00890.:9.0397.7..70 .g:9.9g/00.7.925::/024-. 5.089 ..

.9g.9.9 .70:9.3..2094/00 507843. O   O  O  O    O  O   O   !741903.90 034203: .0 9:9:7478:-.70.88902::/07g.7x.g7L3/48.70 70g7 /02439g75.:7gx70.90.m7L3970~3070890/0.071.31.0070.071.70 :3070 .0 .9  $4:~0 70 9m   !:3.:2039:: 3..8 O  O $4:~0 470.~0.:/0..4050397:L3/05370. ..9::.: :.x: !07843.70 07.3/m.071.x43g7 :307070:.2-04725479.....9.9m~/0 574/:.7 /0 8.~ 5708.7.45:L370897m7/010.1.907/03472m 38.9.0 .0. /4.9m 470..79 3:3~:7 /0.0 50 -.m..9g 7020/070.: .7: 2.2039 ./05.39054.~:347/0L3970~3070 700.9.70 089030.75~.390 5:3070.L3970573/070 850.9.0 /0 ::7m 8:- 29.01.31..~43.7.7.2-: /0 4507. 3  .03~0.90 1m89m37.~:3 3/. !0397:. :3 3.:9m 3 8.20/..9..9m574-02.70.42543039 ... ..g 70.:.45: /090723m7 89m7 903.0 :3 .7g7/0L3970x3070 /0/0807.m7.~0 3:8070.9...7025.45:5.70./010.:.:0 $.90.70 9070. %089/0. $' :747/0....3.3.470 .70 .0 L370897.039.70.9.x:  7 .:/080300903.0890 28:3 897-:70.4/: %# #!%f 07.1:3.m /01370.:940. I      472.70.42.~:3470890 8m80 90:3/008904. :9.0 80 00.$' :747/0:902547. 3..425479.38..5479:3.9  3.2039::L3054.904723470 850./:.70 8:57..780 1.0477057039m705.:70390 $. 47./28m 80 3:20 90/07.00 7057039m 3897:.~ ..9 8.

g !0/.3. /..70 57410843.9 /9.80  . ..70 0397: /0 3897:70 1472.::/0. L3970x3070.:78:7 L3 1472. 705..3:.408.02039:574/:.9.054.70.: ' 7.7g7 L3970x307 :9.3.x0   %.3.g :.  .047 .   . $ %  %#$$ 0/.: g.4/: %# #!%f  -47.4.x43.70.047  !.g . /0 4507. 705.  4893  3/7:2g947:20.10     .7.3.9.:70 9   !45  482./0.g9: :: 20.0:90 440 74 147:8 74 995.70.3.  7.30- 8419 :70/:.:9. /9:7..3:.

.

89:/ :8. 3.0 . 74             !741903.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful