P. 1
TRUYEN_CUC_NGAN > KY_NIEM

TRUYEN_CUC_NGAN > KY_NIEM

|Views: 6|Likes:
Published by api-3755072

More info:

Published by: api-3755072 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

7.8.

1997
ngµy nµy b¶y n¨m vÒ tríc, t«i gÆn h¾n lÇn ®Çu tiªn, kh«ng mét chót Ên tîng gi÷a mÊy chµng sinh viªn x©y dùng vµ kinh tÕ. m×nh h¾n häc kiÕn tróc. cã thÕ th«i, ®Ó b©y giê kû niÖm dï muèn còng kh«ng thÓ bÞ xo¸ nhoµ... ... mét lÇn, ®Ìo t«i trªn chiÕc xe eska trªn con ®êng ngo»n ngoÌo tõ nhµ h¾n, h¾n b¶o h¾n ph¶i hÕt søc cÈn thËn v× ®ang ®Ìo thuû tinh. h¾n gäi t«i lµ "thuû tinh" tõ ngµy ®ã. trong m¾t h¾n, t«i lµ c« bÐ thuû tinh, trong suèt, cøng, kh«, s¾c l¹nh vµ dÔ vì. t«i cè c·i r»ng t«i ch¼ng thÝch lµm thuû tinh nhng kh«ng thÓ nãi víi h¾n r»ng thuû tinh v« c¶m cßn t«i, t«i th¬ng h¾n v« cïng, th¬ng c¸i d¸ng ®i ng«ng ngªnh, c¸i vÎ trÇm tÜnh ®Õn lÇm l×, c¸i mïi må h«i mÆn ch¸t trªn ¸o h¾n. t«i th¬ng h¾n, ®¬n gi¶n lµ th¬ng mµ ch¼ng bao giê nghÜ r»ng cã mét ngµy t«i ph¶i khãc v× ®· tõng th¬ng h¾n... ... mét lÇn, ®ã lµ ngµy 7.3, h¾n ®Õn rÊt muén. t«i më cöa vµ h¾n më ra tõ trong gãi l¸ mét nô hång ®á, nhá xÝu nh t«i vËy, h¾n b¶o thÕ. råi h¾n thanh minh r»ng v× ®Õn nhµ quúnh råi míi sang nhµ t«i nªn míi muén. t«i tõ chèi kh«ng nhËn v× sî c¸i mÇu ®á ®Çy ý nghÜa cña nô hång ®ã. h¾n b¶o h¾n cã ®Ó ý ®Õn ý nghÜa ®Êy v× h¾n tÆng quúnh nô hång tr¾ng kia nhng v× lµ ngµy 8/3 nªn ph¶i nghiÕn r¨ng mµ nhËn. hai ®øa ®ïn ®Èy nhau ngoµi cæng vµ cuèi cïng t«i nhËn, nô hång ®á ®Çu tiªn cña ®êi t«i, vµ lµ mãn quµ thêng trùc trong nh÷ng dÞp t¬ng tù sau ®ã, ®Õn nçi ®Ó mét lÇn kh¸c vµo ngµy sinh cña t«i, nhËn tõ tay h¾n mét nô hång vµng, t«i hiÓu r»ng mäi chuyÖn buån ®· b¾t ®Çu... ... mét lÇn, ®óng h¬n lµ mét ®ªm giã rÐt khñng khiÕp, h¾n vÒ. nghe tiÕng gäi, t«i kh«ng tin lµ h¾n n÷a dï r»ng lµ thø b¶y. h¾n, to sô trong chiÕc ¸o rÐt vµ run cËp cËp, b¶o lµ vÒ th¨m hoµng. ngåi mét lóc h¾n vÒ. t«i lÊy cho h¾n chiÕc ¸o l«ng vµ mÆc vµo cho h¾n. ra ®Õn cæng, nh sî giã thæi ®i mÊt, h¾n ghÐ vµo tai t«i: "v× nhí h. nªn m×nh vÒ chø kh«ng ph¶i v× th¨m hoµng ®©u". t«i qu¸ hiÓu nh÷ng g× h¾n nãi vµ tr¶ lêi kh«ng chót ng¹i ngÇn: "m×nh còng rÊt nhí t."... ... mét lÇn, sinh nhËt h¾n, t«i ®Õn cïng mét ngêi b¹n. h¾n

cè nµi nØ t«i lªn phßng h¾n, t«i biÕt ë ®ã cã rÊt nhiÒu thø dµnh riªng cho t«i nhng t«i tõ chèi, v× trong mãn quµ t«i tÆng h¾n khi ®ã cã bøc "nô h«n" cña rodin mµ h¾n ®· tÆng t«i ngµy nµo víi lêi ®Ò "th©n tÆng "c« b¹n nhá" cña t«i". h¾n cã biÕt kh«ng r»ng t«i ®· ph¶i ®au khæ v« cïng khi tr¶ l¹i h¾n bøc ¶nh ®ã v× lý do rÊt ®¬n gi¶n t«i kh«ng thÓ thÊy nã cßn h¾n ®· xa, kh«ng xa nhng thËt xa.... ... mét lÇn, c¶ bän kÐo nhau lªn hå t©y. gi÷a ®êng xe quúnh háng. c¶ bän ngåi ë qu¸n níc chê, cßn h¾n h× hôc lµm g× ®ã gióp «ng giµ söa xe. t«i mang cho h¾n cèc níc. mét lêi c¸m ¬n rÊt nhá... suèt ®êng vÒ, hai ®øa gÇn nh kh«ng nãi g×. h¾n b¶o h¾n kh«ng muèn vÒ nhµ, mµ cã thÓ chë t«i ®i nh thÕ nµy suèt ®ªm, kh¾p hµ néi... ... mét lÇn, tõ líp tiÕng anh trë vÒ, mét m×nh, t«i cè t×nh lê ®i nhãm vui vÎ cïng khu v× muèn ®îc lang thang mét m×nh, vµ h¾n ®uæi theo, l¾c xe t«i... khi hái nhì kh«ng ph¶i th× sao, h¾n b¶o, dï t«i cã l¹c ®i ®©u ch¨ng n÷a, cã lÉn gi÷a c¶ ®¸m ngêi, h¾n nh¾m m¾t còng t×m ®îc ra t«i... ... cho ®Õn mét lÇn, tèi mïng mét tÕt (tõ ngµy biÕt h¾n, kh«ng cã n¨m nµo h¾n kh«ng ®Õn nhµ t«i vµo mång mét, vµ kh«ng bao giê muén h¬n), h¾n ®Õn. khi tiÔn h¾n ra vÒ, t«i b¶o t«i kh«ng biÕt chóc h¾n ®iÒu g×, vËy chóc c¸i ®iÒu mµ h¾n mong íc nhÊt sÏ thµnh sù thùc. h¾n b¶o, h¾n chØ mong íc cã mét ®iÒu nhng ®· trãt nghÜ lµ sÏ kh«ng bao giê nãi víi t«i... t«i ®iÕng ngêi... t¹i sao t«i cè t×nh xua ®uæi h¾n? t¹i sao t«i kh«ng tin h¾n? t¹i sao t«i kh«ng chÞu hiÓu r»ng h¾n cÇn t«i vµ t«i còng cÇn h¾n, chØ m×nh h¾n, chÝnh h¾n chø kh«ng ph¶i ai kh¸c... ... h¹nh phóc lµ c¸i g× ®ã rÊt gÇn gòi, rÊt th©n th¬ng mµ t«i ®· kh«ng kÞp n¾m b¾t nã, tríc khi nã rêi xa t«i... ... cßn kû niÖm lµ c¸i g× ®ã mµ dï thêi gian cã muèn nhng lßng ngêi vÉn kh«ng thÓ ngu«i quªn ®Ó bÊt chÊp th¸ng n¨m vÉn kh«ng hÒ bÞ xo¸ nhoµ. t«i ®· hiÓu ra r»ng vÉn cã nh÷ng t×nh yªu chÕt dï n¨m nµo st.valentine day còng trë l¹i...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->