lµm ®µn «ng

ric¸c®« ®øng tríc chiÕc tñ g¬ng vµ thë ®Òu ®Æn, s©u. anh ìn vai, n¾m chÆt tay vung ra bèn phÝa, lªn g©n co duçi vµ mØm cêi hµi lßng víi nh÷ng b¾p thÞt dÎo dai næi h»n lªn trªn c¸nh tay cña m×nh... mét lóc sau, ric¸c®« ®· ®i trªn ®êng. anh bíc rÊt nhanh, qu¶ quyÕt, nÖn gãt ch©n lªn nh÷ng hßn ®¸ l¸t. m¾t tr«ng th¼ng vÒ phÝa tríc, anh kh«ng nh×n thÊy g× hÕt, thËm chÝ c¶ mÆt tr¨ng ®ang däi s¸ng con ®êng cho anh ®i. tÊt c¶ suy nghÜ cña anh ®Òu híng vÒ lina vµ §«®«ng. ric¸c®« yªu lina, con g¸i cña tªn«ri«, mét chñ hiÖu bu«n. §«®«ng, con cña ngêi thî c¾t tãc, mét thanh niªn gµy gß, lµ kÎ t×nh ®Þch cña anh. ric¸c®« t¸n tØnh s¨n ®ãn lina ®· l©u, vµ theo anh nghÜ, kh«ng ph¶i kh«ng cã kÕt qu¶. nhng tõ khi lina lµm quen víi §«®«ng, ric¸c®« thÊy c« g¸i bçng trë nªn l¹nh nh¹t víi m×nh. s«i sôc c¨m thï §«®«ng, ric¸c®« quyÕt ®Þnh b»ng mäi c¸ch lo¹i trõ ®Þch thñ. anh kh«ng thÓ ®Ó cho §«®«ng chiÕm ®îc lina. c« ta ph¶i thuéc vÒ anh, ric¸c®«, vµ chØ thuéc vÒ anh mµ th«i! ric¸c®« kh«ng nghi ngê r»ng §«®«ng sî anh vµ kh«ng d¸m ®¸nh nhau víi anh - h¾n ta lÎo khoÎo, søc vãc ch¼ng ®îc bao l¨m. nÕu gäi §«®«ng ra quyÕt ®Êu, ch¾c h¾n ta ph¶i ho¶ng sî, kh«ng d¸m nhËn lêi. lóc ®ã sÏ ch¼ng cßn ai ®øng ch¾n ngang ®êng cña ric¸c®« n÷a! vµ tr¸i tim lina l¹i thuéc vÒ mét m×nh anh! chiÒu h«m ®ã, ric¸c®« ®· suy tÝnh rÊt kü cµng. anh cÇn ph¶i lo¹i trõ ®Þch thñ b»ng bÊt cø gi¸ nµo! §Õn gÇn nhµ lina, anh bíc chËm l¹i. n¾m ch¾t tay, lªn g©n, mét lÇn n÷a n¾n thö c¬ b¾p. tèt l¾m, tÊt c¶ ®Òu tuyÖt diÖu! dõng l¹i nh×n lªn ng«i nhµ, anh bçng thÊy lina ®ang ®øng trong cöa sæ më réng. tríc m¾t c«, quay lng l¹i phÝa ric¸c®«, lµ §«®«ng. m¾t ric¸c®« tèi sÇm l¹i. mét phót, hai phót tr«i qua... l¾c m¹nh ®Çu xua ®uæi c¬n cho¸ng v¸ng, thÇm

nghÜ r»ng m×nh cßn cã th× giê, cha véi, ric¸c®« quay gãt ®i ngîc l¹i ®êng cò. anh vµo qu¸n gäi cèc rîu rom. uèng c¹n mét h¬i, anh tr¶ tiÒn vµ bíc ra, ®i th¼ng vÒ phÝa nhµ lina. t×nh yªu, lßng c¨m thï vµ sù giËn d÷ cån cµo trong ngùc anh, cßn tríc m¾t lµ h×nh ¶nh lina vµ th»ng §«®«ng ®¸ng ghÐt. cha ®îc mêi bíc, anh ®· thÊy §«®«ng ®ang chÇm chËm ®i ngîc l¹i phÝa anh, miÖng huýt s¸o mét bµi h¸t vui. chÝnh bµi h¸t nµy ®· thËt sù lµm ric¸c®« ph¸t ®iªn lªn. nghiÕn r¨ng, xiÕt chÆt n¾m ®Êm, anh ®øng l¹i bªn mÐp hÌ phè chê ®Þch thñ. - tí cÇn gÆp cËu mét tÝ. nµo, ta sÏ nãi chuyÖn nh ®µn «ng víi nhau, - võa nãi ric¸c®« võa tóm lÊy cæ ¸o §«®«ng. - bá ra, ric¸c®«, tí kh«ng ®¸nh nhau víi cËu ®©u, §«®«ng b×nh tÜnh ®¸p. - t¹i sao l¹i kh«ng ? §õng hßng, tí b¾t cËu ph¶i ®¸nh nhau! - vµ tiÕp sau lêi ®e do¹ lµ mét c¸i t¸t. - v« Ých th«i, ric¸c®« ¹. cËu lµm thÕ ch¼ng ®îc g× ®©u, - §«®«ng l¹nh lïng nãi. ric¸c®« vung tay tr¸i t¸t m¹nh, nhng §«®«ng kÞp tr¸nh ®îc. ric¸c®« l¹i vung tay, nhng anh kh«ng kÞp ®¸nh tiÕp: n¾m ®Êm cña ric¸c®« ®· dËp vµo c»m anh vµ hÊt anh l¨n xuèng ®Êt. ric¸c®« lËp tøc chåm dËy, nhng chØ võa kÞp ®Ó nhËn ra §«®«ng ®ang tiÕn l¹i gÇn: ®ßn tiÕp theo tróng vµo mang tai - vµ anh ng· vËt xuèng ®Êt, kh«ng cßn c¶m thÊy g× n÷a hÕt... §Õn gÇn cæng nhµ m×nh, ric¸c®« míi tØnh l¹i vµ ng¹c nhiªn thÊy ngêi ®ì anh ®i kh«ng ph¶i ai kh¸c mµ chÝnh lµ §«®«ng. anh nghe tiÕng §«®«ng nãi: - chÝnh cËu, ric¸c®« ¹, lµ ngêi cã lçi. v× vËy míi ra n«ng nçi nµy. t«i cã muèn thÕ ®©u... vµo buæi chiÒu h«m ®ã, ric¸c®« kh«ng cßn cã thÓ thay ®æi g× ®îc n÷a. c¶ ngêi ®au nhõ v× nh÷ng có ®Êm, cßn ®Çu th× nh næ bung ra bëi bao nhiªu ý nghÜ. c¸i th»ng vÎ ngoµi gÇy gß yÕu ®uèi kia lÊy ®©u ra bÊy nhiªu lµ søc m¹nh nhØ ? - ric¸c®o nghÜ. anh bÞ dµy vß bëi ý

nghÜ r»ng §«®«ng ®· th¾ng anh. xÊu hæ, thËt lµ xÊu hæ! mµ kh«ng chØ víi §«®«ng - víi c¶ chÝnh m×nh! vµ lina sÏ nãi g× khi biÕt chuyÖn nµy!? nh÷ng ý nghÜ quay cuång trong ®Çu, anh c¶m thÊy mÖt mái v« cïng. lßng tù tin tríc ®©y ®· biÕn ®i ®©u mÊt. mçi lÇn t¸cpi ngoe nguÈy ®u«i ®Õn bªn c¹nh ric¸c®«, anh l¹i ch¸n ng¸n l¾c ®Çu: nã sao mµ gÇy ®Õn thÕ, chØ cã ®u«i víi mÊy tóm l«ng! vµ nh kh«ng cßn sèng n÷a, suèt ngµy n»m dµi ë nhµ ngñ gËt. l¹i gÇn nh kh«ng bao giê sña lÊy mét tiÕng. mµ nÕu cã sña th× còng hoµn toµn ch¼ng do¹ ®îc ai. §Õn kÎ trém còng kh«ng sî. chØ cÇn thÊy ngoµi ®êng mét con chã con nµo hoÆc nghe tiÕng bÇy chã nhµ bªn c¾n nhau, nã ®· côp ®u«i ch¹y nh tªn b¾n vµo nhµ trèn tÝt díi gËm bµn! §· bao lÇn ric¸c®« nãi víi m×nh: "§Ó con chã nµy l¹i lµm g× n÷a? §îc Ých lîi g×? chØ cã biÕt ¨n! mét con vËt lêi biÕng, nh¸t nh c¸y. thÕ mµ còng lµ gièng ®ùc!" ric¸c®« ®Þnh ®em cho ngêi kh¸c, nhng kh«ng ai muèn nhËn c¶. t¸cpi gÇy ®Õn nçi ric¸c®« ph¶i xÊu hæ. khi cã ngêi hái con chã nµy lµ cña ai, anh tr¶ lêi tr¸nh ®i r»ng ch¾c lµ con chã hoang nµo ®ã l¹c ®Õn, kh«ng biÕt ai lµ chñ, vµ anh nãi thªm: ch¼ng lÏ vøt nã ra ®êng µ, téi nghiÖp! thùc ra con chã nµy lµ cña chÝnh ric¸c®«. anh hái xin nã ë nhµ ngêi anh hä khi nã cßn bÐ tÝ. ric¸c®« ch¨m sãc nã rÊt cÈn thËn, m¬ íc sÏ nu«i thµnh mét con chã s¨n gan d¹, khoÎ ®Ñp. nhng hi väng cña anh kh«ng thµnh. t¸cpi lín lªn èm yÕu, cã lÏ v× vËy mµ ric¸c®« rña nã lµ lêi biÕng vµ nhót nh¸t, vµ anh bao giê còng c¶m thÊy khã chÞu c¶ nh÷ng khi nã th©n thiÖn ve vuèt anh. ngµy h«m ®ã, t¸cpi ch¼ng hiÓu sao kh«ng ë nhµ. kh«ng thÊy nã c¶ ë c¹nh thïng ®ùng c¸ hép, c¶ díi hµng dËu gç, c¶ ë ngoµi ®êng phÝa tríc nhµ. tuy vËy, ric¸c®« vÉn ®æ phÇn ¨n cho nã vµo b¸t vµ nghÜ r»ng nÕu con chã cã l¹c mÊt ®i n÷a th× anh còng sÏ ch¼ng tiÕc... anh muèn cã mét con chã gièng tèt, khoÎ, kh«n vµ c¸i chÝnh lµ gan d¹. t¸cpi th× ch¼ng cã ®îc mét ®øc tÝnh nµo c¶. nÕu t¸cpi kh«ng nh¸t gan l¾m, cã lÏ anh ®· bá qua ®îc

tÊt c¶ nh÷ng c¸i kh¸c. nhng t¸cpi, than «i, l¹i kh«ng tho¶ m·n ®îc nh÷ng mong muèn cña anh. vµ v× vËy hoµn toµn kh«ng cã g× ®¸ng ng¹c nhiªn lµ khi ®i t×m lina vµ §«®«ng, ric¸c®« thËm chÝ kh«ng nghÜ ®Õn con chã. t¸cpi th× cã quan hÖ g× ®Õn sè phËn cña anh ? s¸ng h«m sau, khi ®i xuèng bÕp, ric¸c®« c¶m thÊy ngêi khã chÞu. c»m nhøc nhèi, thØnh tho¶ng anh l¹i ph¶i ®a tay xoa ®Ó lµm dÞu c¬n ®au. khi ®Õn c¹nh vßi níc röa mÆt, anh tr«ng thÊy t¸cpi ®ang th¶n nhiªn n»m c¹nh chiÕc thïng gç ®ùng c¸ hép, nh kh«ng cã chuyÖn g× x¶y ra. ric¸c®« thÊy con chã nh gÇy h¬n thêng ngµy. ric¸c®« cßn cha kÞp ¨n s¸ng th× chó c·tèc, ngêi b¹n cò cña mÑ anh, bíc vµo. võa chµo hái xong, «ng ®· hái ngay t¸cpi ë ®©u. ric¸c®« rín l«ng mµy ng¹c nhiªn. cßn kh¸ch, trÇm trå, th¸n phôc, b¾t ®Çu kÓ: - ¤i, ric¸c®« ¹, con chã nhµ ch¸u míi gan d¹ lµm sao! chiÒu h«m qua chóng nã ®¸nh nhau ngoµi ®êng ®Êy. con chã ®ùc to ®ïng cña ngµi putin x«ng vµo tríc. thÕ mµ, ch¸u tëng tîng xem, con vËt to x¸c ®Õn thÕ mµ ph¶i chÞu thua c¸i th»ng o¾t tÝ xÝu nhµ ch¸u ®Êy nhÐ. t¸cpi cho nã mét ngo¹m lµm nã ró lªn kh¾p c¶ phè nghe tiÕng. b©y giê chó thÊy mª con chã cña ch¸u ®©y, ric¸c®« ¹. nã tuy cã gÇy mét tÝ, nhng thËt dòng c¶m. vµ ch¸u cã biÕt v× sao chóng ®¸nh nhau kh«ng ? v× con chã c¸i mextixa nhµ chó ®Êy. mµ nã th×, ch¸u thÊy ®Êy, nµo cã thiÕt g× ®Õn lò chã ®ùc! ric¸c®« ®øng im lÆng. anh cßn cã thÓ nãi g×!? - v× vËy mµ chó ®Õn gÆp ch¸u, ric¸c®« ¹, cho chó mîn con t¸cpi Ýt l©u. chó muèn ®i s¨n lîn lßi mét chuyÕn. ch¼ng loµi thó nµo cã thÓ ch¹y tho¸t khái con chã kh«n ngoan vµ gan d¹ nµy ®©u. mµ t¸cpi kh«ng sî h·i chót nµo - h«m qua chó tù m¾t chøng kiÕn råi. ch¸u cho chó mîn nhÐ? chó sÏ ch¼ng ®Ó ch¸u ph¶i thiÖt ®©u. s¨n ®îc lîn lßi råi, ch¸u sÏ cã phÇn. - v©ng, v©ng, tÊt nhiªn råi, chó cø lÊy ®i, - ric¸c®« ®¸p, nhng ®Çu cßn m¶i nghÜ vÒ chuyÖn kh¸c.

mighen k. ¸cghelÐc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful