P. 1
TRUYEN_CUC_NGAN > LA_THU_TINH

TRUYEN_CUC_NGAN > LA_THU_TINH

|Views: 470|Likes:
Published by api-3755072

More info:

Published by: api-3755072 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

l¸ th

t×nh

Hå Minh Ph¬ng N¨m t«i lªn 5 tuæi, d× t«i sinh em bÐ, thÕ lµ t«i ph¶i ngËm ngïi "kh¨n gãi qu¶ míp" lªn ®êng ®i mÉu gi¸o ®Ó "nhêng bµ cho em bÐ". MÊy ngµy ®Çu t«i khãc l¨n khãc lãc: "Cho ch¸u vÒ nhµ sê tÝ bµ ch¸u". C¶ líp lªu lªu t«i, cã mçi Hoµng, chó chµng líp trëng cùc kú xinh trai, cao r¸o vµ ngoan ngo·n lµ kh«ng lªu lªu t«i nh mÊy ®øa kia. Nã l©n la l¹i gÇn rñ t«i ch¬i ®å ch¬i. T«i thÝch lµm b¸c sÜ vµ nã t×nh nguyÖn lµm bÖnh nh©n cho t«i kh¸m. Ch¬i víi nhau mét th¸ng t«i míi biÕt nã viÕt ch÷ rÊt giái, ch÷ kh«ng ï ï c¹c c¹c nh ch÷ chóng t«i. Mét buæi s¸ng, nã ®a t«i mét tê giÊy gÊp t. T«i ng¹c nhiªn khi thÊy nã cã vÎ ngîng, ®a xong liÒn véi vµng bá ®i ch¬i. T«i "mï ch÷" nªn thÊy ch¼ng cã g× hay ho nªn bá tät vµo tói, tèi vÒ ®a cho mÑ. Xong còng quªn b½ng ®i. ThÕ råi bän t«i lªn líp mét, mÑ cho t«i häc ë trêng gÇn nhµ, Hoµng häc trêng mÑ d¹y, mÑ nã lµ c« gi¸o. Tõ ®ã bÆt v« ©m tÝn. §Õn ngµy vµo cÊp III, mÑ míi ®a cho t«i l¸ th cña Hoµng, ch÷ nã to nh con gµ m¸i, vµ bøc th t×nh ®Çu tiªn ®îc göi cho t«i nh thÕ nµy: "B«ng ¬i, tí thÊy Êy xinh nh con bóp bª Êy. Lín lªn, Êy lÊy tí lµm chång nhÐ !"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->