You are on page 1of 55

Chuyªn

®Òtµi chÝnh
Ph©n tÝch
Tµi chÝnh
c«ng ty
An
PGS.,TS.Vò C¤NG TY
TR¦¥NG KHOA TCDN
HOC VIÖN TµI CHÝNH

1
I. LËp vµ ®äc c¸c b¸o c¸o TCDN

1.1 LËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh

1.2 §äc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh

2
1.2 §äc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh
1.2.1 Tæng quan chung vÒ b¸o c¸o TCDN

- Kh¸i niÖm
+ Ph¶n ¸nh tæng hîp, tßan diÖn mäi mÆt
ho¹t ®éng
+ Trong mét kú kÕ tãan

3
1.2 §äc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh
1.2.1 Tæng quan chung vÒ b¸o c¸o TCDN

- B¸o c¸o TC bao gåm:

+ B¶ng c©n ®èi kÕ tãan (B01-DN)

+ B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (B02-


DN)

+ B¶ng b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (B03-DN)

+ B¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o (B09-DN)


4
1.2 §äc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh
1.2.1 Tæng quan chung vÒ b¸o c¸o TCDN

- §èi t­îng ph¶i lËp: DN ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p


nh©n

- Thêi ®iÓm lËp:

+ §èi víi c¬ quan qu¶n lý

+ §èi víi DN

5
1.2 §äc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh
1.2.1 Tæng quan chung vÒ b¸o c¸o TCDN

- N¬i göi b¸o c¸o

+ Nhãm cã quyÒn lîi trùc tiÕp

+ Nhãm cã quyÒn lîi gi¸n tiÕp

+ Nhãm qu¶n lý, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp

6
1.2 §äc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh
1.2.2 §äc b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (B¶n B01-DN)

- Kh¸i niÖm - ý nghÜa:


+ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nh»m m« t¶ søc
m¹nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, b»ng
c¸ch tr×nh bµy nh÷ng thø mµ doanh
nghiÖp cã vµ nh÷ng thø mµ doanh
nghiÖp nî t¹i mét thêi ®iÓm.
+ Ng­êi ta coi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n nh­
mét bøc ¶nh chôp nhanh,
7
1.2 §äc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh
1.2.2 §äc b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (B¶n B01-DN)
b. VÒ kÕt cÊu: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ®­îc chia lµm 2
phÇn theo nguyªn t¾c c©n ®èi: PhÇn Tµi s¶n b»ng
phÇn Nguån vèn.
Tµi s¶n Nguån vèn
Tµi s¶n ngan han Nguån tµi trî ng¾n
- TiÒn TÝnh Thanh h¹n
- DÇu t­ ng¾n h¹n kho¶n cao - Vay ng¾n h¹n
- C¸c kho¶n ph¶i thu - PhÇn chiÕm dông
-Hµng hãa tån kho Nguån tµi trî trung
TÝnh Thanh
kho¶n thÊp gian vµ dµi h¹n
- Vay trung gian
- Vay dµi h¹n
Tµi s¶n dai han
Nguån vèn chñ së h­u
- Vèn gãp
- Lîi nhuËn l­u tr­ 8
1.2 §äc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh
1.2.2 §äc b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (B¶n B01-DN)

- PhÇn tµi s¶n: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña toµn bé tµi
s¶n hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o, thuéc
quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña doanh nghiÖp

+ VÒ mÆt kinh tÕ: c¸c sè liÖu ë phÇn


tµi s¶n ph¶n ¸nh quy m« vµ kÕt cÊu c¸c
lo¹i vèn, tµi s¶n.

+ VÒ mÆt ph¸p lý: sè liÖu ë phÇn tµi


s¶n thÓ hiÖn sè vèn vµ tµi s¶n thuéc
quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña doanh9
1.2 §äc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh
1.2.2 §äc b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (B¶n B01-DN)

- PhÇn nguån vèn: ph¶n ¸nh nguån h×nh


thµnh c¸c lo¹i tµi s¶n hiÖn cã cña doanh
nghiÖp thêi ®iÓm b¸o c¸o.
+ VÒ mÆt kinh tÕ, :sè liÖu ë phÇn
nguån vèn thÓ hiÖn quy m« vµ c¬ cÊu
c¸c nguån vèn
+ VÒ mÆt ph¸p lý: sè liÖu ë phÇn
nguån vèn thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý
cña doanh nghiÖp ®èi víi ng­êi cung cÊp
vèn 10
C«ng ty lam s¬n B¶ng c©n ®èi kÕ tãan (d¹ng rót gän)
Ngµy 31/12/200N D¬n vÞ: 1.000.000 ®

TT PhÇn tµi s¶n Sè ®Çu nam Sè cuèi nam

A Tµi s¶n ng¾n h¹n 980 1090


1 TiÒn 30 10
2 C¸c kháan ®Çu t­ ng¾n h¹n 50 20
3 C¸c kháan ph¶i thu 320 450
4 Hµng hãa tån kho 520 570
5 Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 60 40
B Tµi s¶n dµi h¹n 1810 2750
1 Tµi s¶n cè ®Þnh 1540 2620
Nguyªn gi¸ 1770 2930
KhÊu hao lòy kÕ -230 -310
2 C¸c kháan ®Çu t­ dµi h¹n 120 90
3 Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 150 40
Tæng céng tµi s¶n 2790 3840

PhÇn nguån vèn


A Nî ph¶i tr¶ 860 1630
I Nî ng¾n h¹n 640 1370
1 Vay ng¾n h¹n 180 940
2 Ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp 350 210
Ph¶i nép ng©n s¸ch
3 70 190
Ph¶i thanh tãan CBCNV
4 40 30
Vay dµi h¹n
II 220 260
Nguån vèn chñ së h÷u
B 1930 2210
Vèn kinh doanh
I 1900 2200
Vèn cæ phÇn th­êng(120000 cf)
1 1200 1200
Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn
2 310 500
Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi
3 150 350
Vèn ®Çu t­ XDCB
4 240 150
Nguån vèn quü kh¸c
II 30 10
Quü phóc lîi khen th­ëng
1 Tæng nguån vèn 30 10
2790 3840 11
1.2 §äc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh
1.2.3 B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (mÉu B02-
DN)

 Ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh vµ


kÕt qu¶ kinh doanh trong mét niªn ®é kÕ
to¸n

 B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ®­îc coi


nh­ cuèn phim quay chËm

12
C«ng ty Lam s¬n B¶ng b¸o c¸o l·i lç

Ngµy 31/12/200N §¬n vÞ:


1.000.000 ®
STT Néi dung TiÒn

1 Doanh thu thuÇn 11.500


2 Gi¸ vèn hµng b¸n 6400
3 L·i gép 5.100
4 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 50
5 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 180
Trong ®ã l·i vay ph¶i tr¶ 160
6 Chi phÝ Qu¶n lý doanh nghiÖp 2.400
7 Chi phÝ b¸n hµng 1500
8 L·i tr­íc thÕ ho¹t ®éng kinh doanh 1070
9 Thu nhËp kh¸c 10
10 Chi phÝ kh¸c 30
11 L·i (lç) kh¸c (20)
12 Tæng l·i tr­íc thuÕ 1050
13 ThuÕ TNDN (28%) 294
14 L·i sau thuÕ 756
15 Chia cæ tøc 360

13
II. Ph©n tÝch TCDN

2.1 Ph©n tÝch chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu suÊt ho¹t
®éng

2.2 Ph©n tÝch chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t
®éng

2.3 Ph©n tÝch chØ tiªu c¬ cÊu tµi chÝnh vµ tµi


s¶n

2.4 Ph©n tÝch chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh
tãan

2.5 Ph©n tÝch nguån tµi trî vµ sö dông nguån tµi14


2.1 ph©n tÝch chØ tiªu suÊt sö dông

a. Vßng quay hµng tån kho

Gi¸ vèn hµng b¸n


Sè vßng quay =
hµng tån kho Hµng tån kho b×nh qu©n trong

b. Sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho

Sè ngµy 360 ngµy


1 vßng
= Sè vßng quay hµng tån kho
quay 15
2.1 ph©n tÝch chØ tiªu suÊt sö dông

c. Vßng quay c¸c kháan ph¶i thu


Doanh thu thuÇn + VAT ®Çu ra
Vßng quay c¸c
=
kháan ph¶i thu Sè d­ b×nh qu©n c¸c kháan ph¶i thu

d. Kú thu tiÒn trung b×nh

360 ngµy Sè d­ BQ c¸c kháan ph¶i


Kú thu tiÒn thu = x360
=
trung Vßng quay c¸c kháan ph¶i thu Doanh thu thuÇn + VAT
b×nh ®Çu ra

16
2.1 ph©n tÝch chØ tiªu suÊt sö dông

e. Vßng quay vèn l­u ®éng


Vßng quay Doanh thu thuÇn
vèn =
Vèn l­u ®éng b×nh qu©n
l­u ®éng

f. Sè ngµy mét vßng quay vèn l­u ®éng


Sè ngµy mét 360 ngµy
vßng quanh vèn=
l­u ®éng Sè vßng quay vèn l­u ®éng

17
2.1 ph©n tÝch chØ tiªu suÊt sö dông

g. HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh

HiÖu suÊt Doanh thu thuÇn


sö dông =
vèn cè ®Þnh Vèn cè ®inh b×nh qu©n

18
2.1 ph©n tÝch chØ tiªu suÊt sö dông

h. Vßng quay tßan bé vèn

Vßng quay Doanh thu thuÇn


toµn bé =
vèn Vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n

19
2.2 ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng

a. Tû suÊt doanh lîi doanh thu

Tû suÊt Lîi nhuËn thuÇn


doanh lîi =
doanh thu Doanh thu thuÇn

20
2.2 ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng

b. Tû suÊt sinh lîi cña tµi s¶n

Tû suÊt Lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ l·i vay


sinh lîi cña =
tµi s¶n (ROA) Tæng tµi s¶n b×nh qu©n

21
2.2 ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng

c. Tû suÊt doanh lîi tæng vèn


Tû suÊt doanh lîi Lîi nhuËn thuÇn
tæng vèn kinh =
doanh (ROI) Vèn kinh doanh b×nh qu©n

Doanh lîi Lîi nhuËn thuÇn Doanh thu thuÇn


= x
tæng vèn Doanh thu thuÇn Vèn kinh doanh b×nh
kinh doanh qu©n

=
Doanh lîi doanh thu x Vßng quay vèn kinh doanh
22
2.2 ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng

d. Doanh lîi vèn cæ phÇn


Doanh lîi Lîi nhuËn sau thuÕ
vèn cæ phÇn =
(ROE) Vèn cæ phÇn b×nh qu©n

Vßng quay vèn Doanh lîi 1


= x x
kinh doanh doanh thu (1-hs nî)

23
2.2 ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng

e. Tû lÖ thu nhËp vèn cæ phÇn th­êng.

Tû lÖ sinh lêi Lîi nhËn sau thuÕ - lîi tøc cæ phÇn ­u


vèn cæ phÇn th­ = ®·I
êng
Vèn cæ phÇn th­êng b×nh qu©n

24
2.2 ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng

f. Thu nhËp mét cæ phÇn th­êng.

Thu nhËp Thu nhËp cña cæ phÇn th­êng


mét cæ phÇn =
th­êng (EPS) Sè l­îng cæ phiÕu th­êng ®ang l­u hµnh

25
2.2 ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng

g. Tû lÖ chi tr¶ cæ tøc.

Tû lÖ chi tr¶ Cæ tøc mçi cæ phiÕu th­êng


cæ tøc cæ =
phiÕu th­êng Thu nhËp mçi cæ phiÕu th­êng
(EPS)

26
2.2 ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng

h. Tû lÖ sinh l·i cæ phÇn theo gi¸ trÞ thÞ tr­êng:

Tû lÖ sinh l·i cæ Lîi tøc mét cæ phÇn th­êng


phÇn theo gi¸ trÞ =
thÞ tr­êng ThÞ gi¸ mét cæ phÇn th­êng

27
2.2 ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng

i-Tû lÖ gi¸ thÞ tr­êng trªn thu


nhËp:

Tû lÖ gi¸ trÞ thÞ Gi¸ trÞ thÞ tr­êng 1 CP th­


tr­êng trªn = êng
thu nhËp (P/E)
Thu nhËp mét cæ phÇn th­
êng

28
2.2 ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu qu¶ ho¹t ®éng

k- Gi¸ trÞ ghi sæ cña cæ phiÕu th­êng:

Gi¸ trÞ ghi Gi¸ trÞ tµi s¶n thuÇn


sæ mét cæ =
phiÕu th­ Sè l­îng cæ phiÕu th­êng ®ang l­u hµnh
êng

29
2.3 ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh vµ tµi s¶n

a. HÖ sè nî:

Tæng Nî
HÖ sè Nî =

Tæng vèn

30
2.3 ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh vµ tµi s¶n

b. Tû suÊt tù tµi trî


Vèn chñ së h÷u
Tû suÊt tù tµi trî
=
Tæng vèn

Tû suÊt tù tµi trî


1 - HÖ sè Nî
=

31
KH¶ n¨ng vay nî ¶nh h­ëng bao nhiªu ®Õn
tû lÖ t¨ng tr­ëng?

Tû lÖ t¨ng tr­ëng cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc (SGR)

Tû lÖ t¨ng tr­ëng tèi ®a vÒ doanh thu mµ doanh


nghiÖp cã thÓ ®¹t ®­îc tõ kh¶ n¨ng sinh lêi,
®ßn bÈy tµi chÝnh vµ chÝnh s¸ch phan chia cæ
tøc

32
Tµi s¶n Nî ph¶i tr¶

500$

1.000$

Vèn CSH

500$

Gi¶ thiÕ t r»ng, n¨m tí i, kú väng lî i nhuËn rßng sÏ


lµ100$ vµsÏ tr¶ cætøc lµ50$
Tµi s¶n cã thÓt¨ng tr­ ëng bao nhiªu mµkh«ng
lµm sai lÖ ch kÕt cÊu vèn hiÖ n hµnh lµ50% nî vay
vµ50% vèn CSH?

33
Tµi s¶n Nî ph¶i tr¶

550$

1.100$

Vèn CSH

550$

Tû lÖt¨ng tr­ ëng cña tµi s¶n cã thÓdù tÝ


nh (g*) lµ
10%
34
Tµi s¶n Nî ph¶i tr¶

500$

1.000$

Vèn CSH

500$

L¹i gi¶ thiÕt r»ng, vèn chñ së h÷u ®­ î c kú väng t¨ng


thªm 50$ trong n¨m tí i tõ viÖc l­ u gi÷lî i nhuËn ®Ól¹i?
ChuyÖn g×sÏ x¶y ra nÕu nh­ tµi s¶n kú väng t¨ng thªm
30% ®Ótµi trî cho viÖc gia t¨ng doanh thu? 35
Tµi s¶n Nî ph¶i tr¶

750$

1.300$

Vèn CSH

550$

Tû lÖt¨ng tr­ ëng thùc sù lµ30% v­ î t qua tû lÖt¨ng


tr­ ëngdù tÝnh lµ10%

V×vËy, sÏ cã sù thay ®æ
i. HÖsè nî t¨ng 58%. 36
Lµm t hÕ nµo ®Ó t û l Ö t ¨ ng t r ­ ë ng dù kiÕn
c ña do anh nghiÖp t ¨ ng l ªn?

37
Tû lÖ t¨ng
tr­ëng dù
kiÕn

Tû suÊt lîi Tû lÖ lîi


nhuËn vèn nh©n víi nhuËn l­u gi÷
CSH

HÖ sè tµi s¶n Tû suÊt lîi


trªn vèn CSH nh©n víi nhuËn vèn

Tû suÊt lîi Vßng quay


nhuËn doanh nh©n víi vèn
thu

Lîi nhuËn sau Doanh thu


thuÕ chia cho thuÇn

Tæng Doanh thu Doanh thu Tæng tµi s¶n


chi phÝ trõ ®i thuÇn thuÇn chia cho

Tµi s¶n l­u Tµi s¶n cè


Gi¸ vèn hµng Chi phÝ b¸n
®éng ®Þnh
b¸n hµng & qu¶n

L·i vay ThuÕ thu TiÒn mÆt Chøng kho¸n
nhËp ng¾n h¹n

C¸c kho¶n Hµng tån kho


ph¶i thu 38
2.3 ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh vµ tµi s¶n

c. C¬ cÊu tµi s¶n

Tæng TS dµi h¹n

HÖ sè ®Çu t­ vµo
= TS dµi han. Tæng tµi s¶n

39
2.3 ph©n tÝch c¬ cÊu tµi chÝnh vµ tµi s¶n

c. C¬ cÊu tµi s¶n

Tæng TS ng¾n h¹n

HÖ sè ®Çu t­ vµo
= TS ng¾n h¹n
Tæng tµi s¶n

Tæng TS ng¾n h¹n


C¬ cÊu tµi s¶n =
Tæng TS dµi h¹n

40
2.4 ph©n tÝch chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n

a- HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t

HÖ sè
Tæng tµi s¶n
thanh to¸n =
Nî ng¾n h¹n vµ nî dµi h¹n
tæng qu¸t

41
2.4 ph©n tÝch chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n

b- HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹m thêi

HÖ sè Tæng tµi s¶n ng¾n h¹n


thanh to¸n
=
t¹m thêi Tæng nî ng¾n h¹n

42
2.4 ph©n tÝch chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n

TS ng¾n h¹n - Vèn vËt t­


HÖ sè
= hµng hãa
thanh to¸n
nhanh
Tæng nî ng¾n h¹n

TiÒn + T­¬ng ®­¬ng tiÒn


HÖ sè thanh
=
to¸n nhanh Nî tíi h¹n + Nî qu¸ h¹n

43
2.4 ph©n tich chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n

L·i vay ph¶i tr¶ +Lîi nhuËn tr­íc thuÕ


HÖ sè thanh
to¸n l·i vay =
L·i vay ph¶i tr¶

44
Chó ý
Mét lµ:

- NÕu chóng ta sö dông tû sè tµi chÝnh mét


c¸ch riªng biÖt cã thÓ ®­a l¹i mét nhËn ®Þnh
sai.

- V× vËy viÖc ph©n t×ch tû sè tµi chÝnh chØ cã


hiÖu qu¶ cao nhÊt khi sö dông ®ång bé c¸c tû
sè tµi chÝnh ®Ó t¹o ra bøc tranh toµn c¶nh râ
45
rµng nhÊt vÒ c«ng ty.
Chó ý
Hai lµ:

- Tµi liÖu dïng ®Ó ph©n tÝch lµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh
cã b¶n chÊt tÜnh vµ mang tÝnh lÞch sö.

- §©y l¹i lµ sè liÖu lÊy theo gi¸ trÞ sæ s¸ch kh¸c víi gi¸
trÞ thÞ tr­êng.

- Nguyªn t¾c kÕ to¸n nhiÒu khi che ®Ëy khuyÕt tËt


hoÆc thæi phång thµnh tÝch kh«ng ®óng víi gi¸ trÞ
thËt cña nã.

- V× vËy c¸c tû sè tµi chÝnh kh«ng bao giê ®­îc coi lµ


mét sù kÕt thóc , mµ ®óng h¬n ph¶i ®­îc coi lµ sù h­
íng dÉn cho t­¬ng lai. 46
Chó ý
Ba lµ:
- CÇn thËn träng trong khi so s¸nh tû sè tµi chÝnh
víi c¸c c«ng ty b¹n, còng nh­ kh«ng thÓ coi tû sè
trung b×nh cña ngµnh lµ mét chuÈn mùc ®Ó cè
g¾ng ®¹t tíi.,bëi v× mçi c«ng ty cã ®Æc ®iÓm
riªng vÒ c«ng nghÖ ,c¬ cÊu ®Çu t­ ,chÝnh s¸ch tµi
chÝnh, kÕt cÊu s¶n phÈm, chiÕn l­îc kinh doanh…
vµ nhÊt lµ cã sù kh¸c nhau c¸ch nh×n nhËn vÒ c¸c
tû sè tµi chÝnh.
- Do vËy nªn chän c¸c c«ng ty cïng ngµnh, cã quy
m« t­¬ng ®­¬ng ®Ó so s¸nh, vµ sù so s¸nh nµy
còng chØ mang tÝnh chÊt tham kh¶o. 47
Chó ý

KÕt luËn:

Tuy vËy, th«ng qua viÖc ph©n tÝch tû sè tµi

chÝnh ®Æc tr­ng, c¸c nhµ ®Çu t­ cã thÓ ®äc ®­

îc rÊt nhiÒu ®iÒu vÒ tiÒm n¨ng, sù yÕu kÐm, xu

h­íng ph¸t triÓn, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, qu¸ tr×nh

sinh lêi… cña c«ng ty ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh

®Çu t­ kh«n ngoan 48


2.5 Ph©n tÝch nguån tµi trî
vµ sö dông nguån tµi trî

B¶ng c©n
®èi kÕ to¸n
Tµi s¶n Nguån
vèn
TÝnh to¸n c¸c thay
®æi

Nguån tµi trî Sö dông nguån tµi


trî
-T¨ng nguån vèn
-T¨ng tµi s¶n
-Gi¶m tµi s¶n
-Gi¶m nguån vèn
49
Bµi tËp t×nh huèng

 C«ng ty ABC hiÖn cã 100.000 cæ phiÕu th­êng

®ang l­u hµnh, víi thÞ gi¸ Po = 12$ /cæ phÇn. Mét

dù ¸n ®Çu t­ ®· ®­îc c¸c cæ ®«ng th«ng qua cÇn

ph¶i huy ®éng mét l­îng vèn lµ 200.000$. C«ng ty sÏ

dµnh quyÒn ­u tiªn mua cæ phiÕu míi cho c¸c cæ

®«ng hiÖn h÷u víi gi¸ ghi b¸n lµ

 Pu = 8$/cæ phÇn.

50
C©u 4 : X¸c ®Þnh gi¸ trÞ mét chøng quyÒn


P0 − Pu
R=
N +1

 R: Gi¸ trÞ mét chøng quyÒn


 Po: ThÞ gi¸ cæ phiÕu khi ch­a ph¸ hµnh cæ
phiÕu míi.
 Pu:Gi¸ b¸n ­u ®·i/cæ phiÕu míi
R=

51
C©u 5 :

 Gi¶ sö «ng X ®ang n¾m gi÷ 1000 cæ phiÕu


vµ cã 2000$ nhµn rçi ®ang t×m c¬ héi ®Çu
t­. H·y ph©n tÝch ph¶n øng cña «ng X khi:

a- Thùc hiÖn quyÒn ­u tiªn mua vµ mua


tÊt c¶.

b- B¸n tÊt c¶ quyÒn ­u tiªn mua cæ phiÕu


míi.
52
C©u 6: Cã ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn trªn
mçi cæ phÇn (EPS) kh«ng?

 Gi¶ sö møc sinh lêi lµ 10%. H·y ph©n tÝch lîi nhuËn
trªn mçi cæ phÇn (EPS) trong 3 tr­êng hîp sau:

 - N = 4 vµ Pu = 8

 - N = 2 vµ Pu = 4

 - N = 4vµ Pu = 4

53
C©u 7: Cã ¶nh h­ëng tíi cæ tøc kh«ng ?

 Gi¶ sö toµn bé lîi nhuËn ®­îc chia cho c¸c


cæ phÇn d­íi d¹ng cæ tøc , h·y ph©n tÝch thu
nhËp tõ cæ tøc cña «ng X tr­íc vµ sau khi
ph¸t hµnh cæ phiÕu míi.

54
C©u 8: X¸c lËp mèi quan hÖ gi÷a N vµ Pu

Sè l­îng CP ®ang l­u hµnh


N= x Pu
Tæng vèn cÇn huy ®éng

-N=4 Pu = 8
-N=2 Pu = 4

55