P. 1
פרומו לשבועון החרדי 'בקהילה' סוכות תשע"ב

פרומו לשבועון החרדי 'בקהילה' סוכות תשע"ב

|Views: 80|Likes:
Published by אמת-ניק
פרומו לשבועון החרדי 'בקהילה' סוכות תשע"ב
פרומו לשבועון החרדי 'בקהילה' סוכות תשע"ב

More info:

Published by: אמת-ניק on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2011

pdf

text

original

ד"סב

הנשה
תדחוימ הרודהמ
עצבמו
א"עשת לש םירעשה
םיקתוע 145,000
' ה ל י ה ק ב ' ל ש ת ו כ ו ס ה ג ח ת ר ו ד ה מ
םינוכתמ לש ףסומ ,עובש ידמכ
'םינינפ' ךותב םיירוקמ
:
ם
ג
ו

ש
י
ג
מ

ן
י
ל
ב
י
ר

ב
ק
ע
י

י
נ
ק
י
ר
מ
א

ע
ת
פ

ן
ח
ו
ב
י
ד
ר
ח
ה

ר
ו
ב
י
צ
ה

י
ג
י
צ
נ
ל

ת
ד
ח
ו
י
מ

ה
ר
ו
ד
ה
מ
ב
'
ס
ו
ל
פ

ה
ל
י
ה
ק
ב
'

ל
ש
'הליהקב' לש גחה תליבח
גחל קתרמ םירופיס ףסומ
תונועממ םלוצמ ןיזגמ
סובולגה יבחרמו שדוקה
גחל דחוימ ףסומ
םע הנושארל םישגפנ הרות ילודג
החירבהו הלצהה יביתנב םהיפתוש
תיגיגח ומורכ תרודהמ
ילכלכה ףסומה לש
ידרחה רוביצב ליבומה
לדגומו רישע ,ביהרמ ףסומ
החפשמלו תיבל דחוימב
םיטקיורפ ,תוירוקמ תובתכ
םיישיא םירודמו םישגרמ
'הליהקב' לש גחה תליבח
רדוהמו לודג ,דחוימ ףסומ
םידליה לכל
ךלש תויהל הלוכי וז העדומ
05
ךפהמל הנש
רמאמב זירכהל תוכזהו גנועה יל ויה זאמ הפלח הנש
תושדחה םינפה תרושב תא 'הליהקב' ןיזגמ לש חתופה
עיפוה ,דקתשא תוכוסה גח ברעב .ויקלח לע 'הליהקב' שבלש
ומורכ ןיזגמ ושארבשכ השדח תנוכתמב 'הליהקב' הנושארל
ףסומ ,החפשמלו תיבל דחוימ ףסומ :ודצלו עקשומו ינועבצ
.בחרנ יתושדח קלחו םידליל קתרמ
'הליהקב' תליבח הבחרתהו התבעתה ,וזה הנשה תצורמב
,םירומאה םיקלחה דבלמ ,עובש ידמ ,הליכמ איה םויכו
ילכלכ ףסומ – 'ורקמ' :תומדב םיפחוסו םיפסונ םיביכרמ
םייניעה הבוגל הלכלכה לש תונטקה תויתואה תא שיגנמה
רודהו ידוחיי םינוכתמ ףסומ – 'תואמחמ' ;ידרחה ארוקה לש
םלועה'ו ;ירלופופה 'םינינפ' ףסומל עובש ידמ ףרוצמה
,שדוקה תורצח לכ לש ליבומה םלוצמה ןיזגמה – 'ידרחה
.'הליהקב' תליבחל עובש ידמ ףרוצמה
יקלחמ דחא לכב היוטיב תא תאצומה הברה העקשהה
הנתנ ,ובש םיברה םיטקיורפהו ויתובתכ ,וירודמ לע ,'הליהקב'
לודיגה .תרעושמ הדימ לכל רבעמו לעמ ,ה"ב היתותוא תא
הריכמה ידקומ לכב םינורחאה םישדוחב םשרנש ךרובמה
תכלוה קרש תמייקו הרורב הדבועל ךפה ,םירטמרפה לכבו
.תחפותו
ץמאלו תוקחל ןוכנל ואצמ םיסונמו םיקיתו םגש הדבועה
הרכהה תא תדדחמ 'הליהקב' לש םיטקיורפו םיפסומ ,םילדומ
,תקהבומ אימשד אתעייסב ,'הליהקב' חילצהש החלצהב
.רצק הכ ןמז קרפ ךות ומצעל םושרל
ןמ םיקפוסמ ,ונינפ תא ומדיקש החלצהה ירזמ םידדועמ
,הלדגו תכלוהה םיארוקה תומכמ לבקתמה רידאה בושמה
תורעהה ,תובוגתה ,תוינפה םרזמו בחרתמה םייונמה רפסממ
ונל ןוכנ דועש דיתעה לא תואושנ וניניע דועבו ,תוראההו
תוכוסה גח ברע לש ,הזה ךרדה ןויצ תא לצנל ונטלחה – ה"עב
םויב ,םירקי םיארוק ,םכתא ףתשלו ,גורדשל הנש תואלמו
.ונגח
'הליהקב' תונויליג לש םירעשה לכ תא ליכמ יחכונה ןויליגה
םירחבומה םירעשה תא רוחבל םינמזומ םתא .ויפסומ לע
.םכתריחב תא ונילא רגשלו םכיניעב רתויב
ודעמ אל יכ לעו לודגה ודסח לע בוטה 'הל תודוהל תעה וז
תווצה לכל בל ברקמ תודוהל ;םולה דע עיגהל וניכזו ונירושא
תוליל השועה ,ולגד לע שיאו והנחמ לע שיא ,רוסמהו רקיה
םירקי םיארוק םכלו ;וגושגשו 'הליהקב' תחלצה ןעמל םימיכ
ךרוא לכל הכימתה לעו ונל םיקינעמ םתאש ברה ןומאה לע
.ךרדה
:תכרבב
הליהקב ןותיע תנש היהת
ןיקפיל ןימינב
ישאר ךרוע
:דחוימ עצבמב ףתתשהל םינמזומ םתא ,שדוחמה 'הליהקב'ל הנש תואלמב
לכמ ,םתבהאש רעשה תא םירחוב
הנשב ועיפוהש 'הליהקב' יקלחמ דחא
םיסרפ תואמב םיכוזו ,הנורחאה
םכילע תפדעומה הריחבה תא וישכע וחלש
ןותיעה יקלחמ דחא לכמ דחא רעש רוחבל ולכות
(678 םינינפ :המגודל) ןויליגה רפסמו ףסומה םשב ונמסלו
םכתריחב תא וישכע וחלש
073-2600947 :ורפסמש סקפל
desk@bakehila.com :ל"אודל וא
םירהצב 12 העשב ירשתב ז"כ ישילש םוי דע חולשל ןתינ
ת
וש
פ
וח
ת
וית
ח
פ
ש
מ

ם
יד
ל
י ה
ש
ול
ש
+ גוזל
ןול
מ
ת
יב
ב
ש

וס
ל
ב
כ
ר ת
ר
כ
ש
ה
ע
וב
ש
ל
ת
ש
יכרל ה
יינק
ירבוש
H
לציירב ם
ידלי ידגב
ת
ויוכז ת
ורש
ע
ת
ש
רב ם
ינש
ל ה
ח
ורא
ל

ורוק
' ת
ודע
ס
מ
רוע
מ ם
ירוזח
מ ט
ס
רלימ ת
יבמ
ירפס טס ,םיקסיד תואמ
יקחש
מ תורש
עו םידלי
יטנגמ תיבמ הרבח
ד
יינ ב
ח
ש
מ
ית
ר
ק
וי
ת
יבמ ת
וית
וכיא ת
ופילח
ס
נמ
פרא
ש
- ריגב
םיכוזו םירעש
ךלש תויהל הלוכי וז העדומ
09

ק"ת תידרחה תונותיעה םלוע תא הלטלטש תיטמרד הרושב ויפנכב איבה א"עשת תוכוסה גח ןויליג
תחישל ויהש ,גחה יפסומ דצל .הנושארל העיפוה 'הליהקב' לש השדחה הרודהמה .הסרפ ק"ת לע
רודה ומורכ ןיזגמ :הללכ תידרחה החפשמל שיגה 'הליהקב'ש תיעובשה הליבחה ,ידרחה בוחרב םויה
.םידליל 'םירבח' ףסומו םישנל 'םינינפ' ףסומ ,ןותיע טמרופב תושדח ,עקשומו
תחיש 'הליהקב'ל קינעה רשא ,בובאבמ ר"ומדאה ק"כ לש ותומד הססונתה הרוכבה ןיזגמ שארב
'עגרל חרוא' ףסומ ,םינייארמ םינייאורמ :דחוימב יתריצי טקיורפ דגיא תושדחה ןויליג ,הפיקמ גח
תרופיס השיגה םירופיס תפוסא ,קומע ןויד רציו םיקתרמ תומוקמ םע םינוש םישיא שיגפה
םע םישנה תא התעמ רבחתש השדח הפש רצי 'םינינפ' ףסומ ,ינועבצ ןקנקב תקתרמו תיתוכיא
גח ינוכתמ ללש חבטמל סינכה 'תואמחמ' ,תידוחיי הסיפת שדיחו ןרובע דחוימב רצונש ןכות םלוע
םינווגמו םיינועבצ םידומע םע םידלי ינומה ביהלה 'םירבח'ו םיחצנמ
ךלש תויהל הלוכי וז העדומ
11
תשגרנ החישב ,'ףסוי תרופ' תבישי שאר ,ל"צז םלעומ הדוהי יבר ןואגה לש וינב :ךינב ךודוי
תא םולהיש קארפ שובלל הבישיה תלהנה ידי לע שקבתהש רחאל םג :תויודעה ןיב .תפתושמו
תבישי לש שישיה רגובה :שטקנוממ ש"ד • הרצק הפילחב ותאצ םע ותוא ףילחהל ףידעה ,ודמעמ
רהוצ חתופ ,שטקנומ לש ןיידה םע דומלל לחה 12 ליגבש ,ןדלוז ףסוי לארשי יבר ג"הרה ,שטקנומ
תועיגמ תיליע ןיעידומבו רתיבב :ספאל תחתמ • 'רזעלא תחנמ'ה לעב לצב ויתונורכיז רצוא לא
םישישל היינב תאפקה :ליד תמדקמ תיטילופה תכרעמהו האפקה םרט הריהמ היינב לע תויודע
תמולעת היה השמ הכורא הפוקת ךשמב :תומוחב רואה • תצרחנ תינקירמא תובייחתה תרומת םוי
ספתנש דע .תוירבה תא םטסלמו הרטשמה לע םירעהל חילצמ היה תולובחתב .הלוכ הרטשמה
לטלטמ רוטב ,ןמסורג דוד קחצי יבר ןואגה לש ורודמ ,'דוד לדגמ' .תוכורא םינשל רסאנו

ךלש תויהל הלוכי וז העדומ
13
3 ěđĕĘĕĎ Č"ĞĥĦ ěđđĥēč 'đ ,ď"ĝč
ěĕĒĎĚĐ
ĕďĤēĐ
ĦĕčĘ
ĐēĠĥĚĘđ
ĤđČ
ęĕĕđĎĘ
đĤĕČĥĦ ĐĤđČĦĐ ĦČ đĤďĦĝĦ ěĦČ .ęĕĤēČĘ
ĐĕďĞĘč ĐĘĕĘč
40 ĘĥĚĘ ,ěďĕĝč ĐĤĕĥĞ ČĕĐĥ .ĦĞĘďĐ ĘĞ ďđĚĘĘ ĕČďėĥ ęĕĤčď ĐĚė ĦĞďĘ .ĦĞĘď
Ħĕč
ĐėČĘĚ
ĦđďčđĞĥ ęĕĥĜ
ĘĞ ĦđĤĠĝĚ ĦĕčĐĚ
ęĕďĘĕđ ĐďđčĞ ĤĝđĚ
10
16
22
ĔĤđĔģđď
ĦđĞďđĚč ĐďĘĕĐ ĐĦĕĕĐ ,ěČĐďČ ęĕĤĚ Ĥ"ď ĕĥĕČ ěđĕČĤ .Đčĕčĝč Đĕđēď ĕėĐ
ךלהמב הלשממה תובישי לש םיידוס םילוקוטורפ תרוש הנידמה ךזנג ףשח ובש עובשב :םכל ונרמא
,ךרדב .ירצמה בוחרהמ םימשרו תולוק איבהל חטשה לא ץיוורוה קחצי אצי ,םירופיכה םוי תמחלמ
םיקסע שיא ,יקסבדיו הדוהי 'ר :להא תכאלמ • 'ןטש'כ םיימוקמה יניעב ספתנה ילארשיה ימ הליג
ןילופב םיידוהי ןימלע יתב דוע לכ ושפנל חונמ אצומ אל ,90-ה ליג תא רבכמ הז הצחש יביבא לת
'םילהוא' םללכבו םירבק 7,000-מ רתוי םקישש רפסמ אוה 'הליהקב'ל ןויארב .םיללוחמו םיחנזומ
םהיתוינכת תא םיסרופ םיידרחה םירשהו םיכ"חה :ףרוח בשומ • לארשי ילודגמ המכ לש םיברח
היצילאוקה לש הנסוחל היצקידניא םיקינעמו רוידה תקוצמ לע לוקב םיבשוח ,הבורקה הפוקתל
ימי לע 'םינינפ'ל שגרמ ןויארב ,חטשב העודי יכה תיגולוכיספה ,ןאהדא םירמ ר"ד :םירמ ןעתו •
ידרחה רוביצב היגולוכיספה םלוע תוחתפתה לעו התודלי

ךלש תויהל הלוכי וז העדומ
15
'הליהקב' שיגפה ,ףסוי ע"רגה ןרמ ,הרותה ימכח תצעומ אישנ תדלוהל הנש 90 תואלמב :ףסוי יחא
לע ,תולילב ודומיל לע ,לודגה םהיחא לע םהמ עומשל ידכ ,הידבוע והילאו םיענ 'ר ,ויחא ינש תא
ודוד לש תויוריה םהיתופוג לומ :הרהזא תיירי • םירצמב םירצעמה תשולש לעו וידחי ולדג ובש תיבה
רתוי ופלח רבכ זאמ .םילוח רוקיב תווצמב קובדל – השוחנ הטלחה ימלשוריה ריעצה לביק ודוד תבו
םיבתוכ תידרחה ךוניחה תכרעמ יריכב :ועגת לא • לדח אל ,לוגדה ןזחה ,ןישח םהרבא 'רו הנש 60-מ
.בל יולג ןויאר קינעמ שורפ ריאמ ברהו הרותה ידומלת ינכתב ברעתהל םויאה תובקעב 'הליהקב'ל
בלב :רעיה רמוש • תובישיה ביצקתמ םילקש ינוילימ תורשע ץצקמו ליגרת עצבמ רצואה ,רשק ילב
הביבסה תנגהב קרפ 'סיפנירג' תא דמלל לוכיש תפומל יגולוקא תיב 'הליהקב' הלגמ םירעי תיירק

ךלש תויהל הלוכי וז העדומ
17
רחאל הנש 70 ,'הירטפ' םיליפעמה תניפס ילוצינ תשולש ובצינ םיה יפוח לומ :'םשגהו 'הירטפ'ה
המ :אבסמ ש"ד • 'הליהקב' ינפב םיארונה םיעגרה תא ורזחשו ,'הנגהה' ןוגרא ידיב התעבטה
הבישי רוחב לש םולע ךמסמ ?תינקירמא תרקוחו היילצרהב ידוהי ,ידנלוה ןוירוטסיהל ףתושמה
ריבעהל שקיב ןרוק ויז םלצה :ךרד ןויצ • ויתוחירב עסמב וירוה תא ןכדעמה ןיסלו ןפיל טלמנו הלוג
תנוע • םיביהרמ ומורכ ידומעב ןקלח תא גיצמ 'הליהקב' .םליצש תעב הווחש תושגר וימוליצ תרזעב
םינריבסמהו ענמ קוידב אל הלשממה שאר ,םילפא םידדצ גיצהל הלדח אל תרושקתה :התסהה
םע בקונ תומיע םג םשרנ .הרעש המחלמ תבשהל הלועפ הוותמ טטרשל ושקבתה םיידרחה
ארקנה 'םירבח' לש חצנמה ליהמתה לע תובהלנ תובוגת לג :םידליה תרזיג • םידרח יניינעל םיבתכה
רעונ ינב וליפאו םידלי ינומה ידי לע הקיקשב

הילע יביסמה יריה ינפמ הליג תנוכש לע הנגהש המוחה תרסה רחאל םידחא תועובש :הליגו הלא'ג
ירי תדוקנ שמישש ,םסרופמה 'תותשקה תיב'ב רוקיבל 'הליהקב' תווצ סנכנ ,הלא'ג תיב רפכהמ
םייח יבר ןואגה ,'רוא הרות' תבישי שאר לש אלפומה ומלועל רהוצ :תלכת תילט • םיזנתל תישאר
התליכש שאה :שאה ןשבכב • םיראופמ האריו הרות תצברה תונש 100-ל הצצהו ,גרבנייש סחנפ
וליצמ ,קחצי יכדרמ 'ר תא שיגפה 'הליהקב' .וחורל הלכי אל ששה ןב ןירפלג רזייל לש וילגר תא
רמול • המיאה יעגר לא רזחו ,ןירפלג ןבואר 'רו גרבנזור ןועמש 'ר ,ולש םיבסה ינש םע ,דליה לש
וז" :רמאיו תומלצמה לומ דומעיש דדובה ךרבאה רחא תושאונ ושפיח םינורחאה םייעובשב :תמא
רוטב ןמצריבג דוד .שקובמה ךרצמה אצמנ אל ,הלוכסת תא האיצוהש המולע תומדמ ץוח ."יתדמע
'רמשמה לע' לש דחוימב ץימא
68±

קינצוביקה ,רינ ןסינ תא 'הליהקב' שיגפה תיצוביקה העונתל הנש 100 תואלמב :ץוביקב םיצבקתמ
• בגנה ןופצב םיבג ץוביק ילועשמ ןיב םתיא רייסו ,רינ לט ר"ד ברה ,ונב םע ,ספסוחמהו קיתווה
,ןימא ידיא ,הדנגוא אישנ םע בל רב לש רושיגה תונויסינ ,טניבקהו הלשממה תובישי :ןימא לוקוטורפ
לוקוטורפה יפד ךותמ הנושארל ףשחנ 'ןתנוי עצבמ' .הבטנאב הפיקתמ סרפ ןועמש ששח המלו
תחטבה קוח רבשמ לשב ,והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר דגנ תידרחה תוגיצנה :הסנכהו האצוה •
• תופקתהב ךישממ רעס ןועדגו רוביצה חורל תודגונמה תוצלמה תשבגמ יאבג תדעו .הסנכהה
רוקיס איבמ 'הליהקב'ו בלה תמושת תא דקממ ד"בח לש ימלועה םיחולשה סוניכ :ותומכ וחולש
םישנ תואצומ החפשמה תא סנרפל ידכ :הסנרפה רקיעה • תושגרמ תויודעו םיידעלב םירוט ,בחרנ
הנשה לש םירזומה םיבו'גל הצצה קינעמ 'םינינפ' .םייוזה םיתעל ,םינווגמ הדובע תומוקמ
יבר ןואגה ,ויבא תיב לא רזוחה ,קנרפ םהרבא ברה דצל עסופ ןמדירפ .ב בקעי ברה :יתרזח ,אבא
גגח םינש 78 לש רוחיאב :תווצמל 78 • ןטקה רדחה לאו רותסמה תרעמ לא ,ל"צז קנרפ חספ יבצ
.שדקמה תיב דירש די לע ולש הווצמה רב תא ,תידנלוה םיללובתמ תחפשמל ןב ,ויאל-הד סנאה
רעונה ןמאתמ ,סויפ לעו םולש לע םידמול לארשי ידלי דועב :המחלמ דילי • םש היה 'הליהקב'
,ישי ילא רשה ,ס"ש ר"וי :םידעצ השולש • הללארסנ לש םימואנ םלקדמו קשנ תקזחהב ינונבלה
היינש האפקה תארקל העבצהב ותעיס תוענמיהל שרדנה ינידמה הוותמה תא 'הליהקב'ל ףשוח
אוה ףיש ןרהא יבר ןואגה יכ הנושאר חוודמ 'הליהקב' – בר תרחוב ןפרווטנא :הליהקה שאר •
שיגמ 'םינינפ' ?תיבב תוקונית תיישילש שישכ םישוע המ :שלושמה טוחה • ןמתסמה דמעומה
תשלושמה תודדומתהל אלמה ךירדמה תא ויתוארוקל
68¸
ימי ךותב םירדאנה וייח לע םירבדמ ל"צז רנטטשג ןתנ יבר לודגה ןואגה לש וינתחו וינב :חקלו ןתנ
לארשיל בש ןיילק ריאי :ןטק םלוע • םיקנע ןקויד טטרשמ 'הליהקב'ו םיכבמ םידימלתה .העבשה
הנתמהה תונש לע רפסמו תוומ ןיד רזגמ ץוליחו סובולגה יבחרב תוכשוממ רסאמ תופוקת רחאל
ןמזב עסמל 'הליהקב' בתכ אצי הכונח ברע :יאכזו ךז • לארשי תנומאב אצמש םחונה לעו תוכוראה
םירחבנה םיניידה 12 :םינייד שי • קיסמה תיישעת ירוחאמ תודוס הליגו תיזה ןמש ינפייז רחא תמא
םינפה תא חתנמ ןילביר בקעי .ךרדה ירומו ישיאה דועייה ,ןידה יתב דיקפת :םינושאר תונויארב
וטסש תורענב הנימאמש ,לקניפ הרובד תא ולאשת – הווקת שי דימת :תועמד תורענ • תושדחה
תודחוימ םיכרדב התיבה ןתוא הריזחמו ךרדהמ
68¡
דוד ןב השמ םויהו רבעב וראב לקיימ לאמ'ג ,ימלוע פאר רמזו זילב ךיסנ היהש ימ :המשנ רמז
תודהיה קיחל עיגהש דע רבעש ךוראה עסמה תא חכוש אלו אזלעב ידיסח יפלא ןיב קחדנ ,יול
ירוחאמ יתימאה רופיסה תא דחוימ הכונח טקיורפ תרגסמב ףשוח 'הליהקב' :םיוותה ירוחאמ •
הגוראה וייח תכסמב ףתשמ שורא המלש יבר צ"הרה :ישפנ םולש • םישגרמו םירכומ םיריש 13
םלועה האריי ךיא שחנל םיסנמ םיטסינוחטיבו םיאנידמ ,םינשרפ :תרנצב רוח • תובר תונחתב
ידרחה רוביצה תא לטלטמ יל"הצה רויגה קוח :ונייהנ םירג • 'סקיליקיו' לש קנעה תופלדה רחאל
תולעמ םישנ :הלוע תבהלש • עקרב ונתיב לארשי .ינויצילאוק רבשמ תזרכה תארקל תסנכתמ ס"שו
לע ץילממ 'םינינפ'ו םייניע תחקופ – הדילמ תרוויע – ץרווש לגיס ,תונוש תותיזחב תובבלב רוא
דימתמ םייביטקרטא תוביבל יברע יבוציע
68¸
'הליהקב' יבתכו רוביצה תורדש לכ תא הדחיא למרכב הללותשהש הפירשה - דחוימ ןויליג :'ה ףרש
םירעה ,וילודגו רודה ירואמ יחקל ,הלצההו סנה ישעמ :תובחרה תוריזה לכמ רקסל םיסייגתמ
• יזכרמה ק"פחהמ םימשרו יוביכה יסוטמ תורשע ןיב תבכרומה תרושקתה ,הרעסה ןיעבש תויזורדה
סובוטואל ןוגיבו תועמדב שודג עסמב רזוח ,רנזיו לאיתוקי הדוהי ברה ,ס"בשה בר :םירהוסה תרעס
ונוויכל שאה תא טיסמ הנידמה רקבמ ח"וד :תובהלה הבוגב • הידגרטה תועשלו ,וינב ,םירהוסה
תדעו 'הליהקב' יפד לעמ שרוד ישי .תואבכה ילדחמב ותוא םישאמו ,ישי ילא ברה ,םינפה רש לש
םינבר תריחבל ךרדה תא ץ"גב ללס םינשנו םירזוח םיבוכיע רחאל :םכל בר • תיתכלממ הריקח
וישכע ,ונעדי ונחנא :אפורל תושר • םייניב וצ ןתמל תקרב רינ תשקב תא החדו םילשוריל םיישאר
'םינינפ' לש דחוימ ריקחתב ,תולחממ המלחהל תועייסמ הנומאו הליפת – םירקחמב הבוגמ הז
686
ןואגה לש ורבק תקתעהל ןכוסמו בכרומ עצבמ ןינייש רדנסכלא ר"ד להינ םדוק הנש 25 :חבשל ןויצ
'הליהקב'ל לוכה רפיס אוה וישכע .םידז ידי והוללחי םרטב ל"צז רוטקפס ןנחלא קחצי יבר לודגה
החירבה תעב ל"צז אזלעבמ ןרהא יבר ר"ומדאה ןרמ ק"כ ףטעתה וב ,תולגה דגב :תועושי ליעמ •
אל סלטמ לדנעמ םחנמ ברה :הילכ השורד • הנושארל ףשחנ ,תממדמה הפוריא תשבימ תזעונה
ליצה אוהש רקיעה ,יניטנטסנוק לארשי ברל ותיילכ תא םורתל ידכ םיטרפ הברהל קוקז היה
הרפמ ונתיב לארשיו ריעסהל ךישממ יאבצה רויגה קוח :שבוכ אבצ • םתוא שיגפה 'הליהקב' .ידוהי
ימלועה םינברה דעו ר"וי .םייוניש אלל הקוח תדעווב קוחה לש ותצרה לע העידומו םימוכיס
תולגל אצוי 'םינינפ' :תומוחה ירוחאמ • תופפכ דירומ ,ןייטשנזייא םוחנ 'ר ג"הרה ,רויג יניינעל
תבטב הרשע תארקל
68,
,הנייהוב רוזמו תשבוו ןבואר ,הסגנמ רזעילא םינברה ,תיפויתאה הדעה יגיהנמ :םימישאמ ונחנא
עבצא םינפמו תידרחה הרבחה תוסחייתה תאו רעונה בצמ תא 'הליהקב'ל תבקונ החישב םיכבמ
תא ,וטפשמב םידעה ריעצ ,ןמניילק ףסוי רכוז ןמכייא טפשמ רחאל הנש 50 :חצור אוה • המישאמ
• םיריעסמה ןידה רזגו הדיכלה תאו םיספתנ יתלבה םיסנה תא ,המויאה האושב רבעש תועווזה
ןיערגב ,וז רחא וזב ,תוכמש תוירותסמה תולקתהמ טולה תא ריסמ ןמרבוה יגח :תיניערג המחלמ
ברה :רהוצ חתפנ • דחוימב תמדקתמ רבייס תמחלמו םירידא םיינויב םיצמאמ תוריתסמה ינריאה
םימיה תרשע ןולח תא לצנל ןנחתמו תירבה תוצרא אישנל יולג בתכמ חלוש ןמדירפ .ב בקעי
הנתמהה לע 'הליהקב' םע תחחושמ דראלופ רתסא .ינקירמאה אלכהמ דראלופ ןתנוי לש ורורחשל
,ףוקתל תולולעו םירדגמ לע תוגלדמ אל בל תולחמ :בל ומיש • שדחמ הדלונש הווקתהו הכוראה
םישנ םג ,הלילח
688
ידרחה אפורה ,ןמניילק ףסוי ר"דו תורתוכה זכרמב אצמנ 'םילוח רוקיב' םילוחה תיב :שונא הלוח
םהיעגרב לארשי ילודג תא הוויל ןהב תופוקתב ףתשמ ,םינש תורשע ךשמב ותרמשמ לע דמועש
תגלפה דוע תויהל הרומא התייה וז :זוגא תפילק • ןילקרטל רודזורפהמ ורבע םרטב ,םינורחאה
44 םע דחי 'זוגא' תיינוא תא עיבטה ןוסא םלוא לארשי ץראל םיהמכ םידוהי הלעתש הלצה
– תגגוח תסנכב תידרחה תוגיצנה :תבשל רשפא • באוכה הלילל רזוח סיסקבא קחצי 'ר .םיליפעמ
תותסהו םיצוציק ימויא אלל ,שדח ןדיע חתפנו ביצקתה קוחל תובישיה יביצקת וסנכוה הנושארל
אצמ ,'הלצה דוחיא' בדנתמ ,םיובנריב דודו תובהלב התלע םיעסונ תבכר :םיספהמ הדרי • תועורפ
המל :ףושחל טע • 'הליהקב'ל ןמוי בתכ אוה ךכ רחא .םילהובמ םיעסונ תואמב לפטמ ומצע תא
רקוח 'םינינפ' .בוט הז ימלו טע תומשב האלמ תידרחה תונותיעה
68µ
ריאמ רכששי יבר לודגה ןואגה ,בגנה תוממש חירפמ לש ותריטפ תא הכבמ 'הליהקב' :וניניע ריאה
,הטימה רחא םינושאר םירופיס םיאיבמ םיפסונ םיבתוכו ןוזבקעי יבצ ,ןמידרפ .ב בקעי ברהו ,ל"צז
הפ • קינעהש תשגרמ החישמ תונורכיזו אריצחובא לאיתוקי יבר ר"ומדאה ק"כ ודימלת םע החיש
תא ףשוחו ,םתוחא הנידו יול ,ןועמש ,ןבואר ירבק יוליג םוקמל רזוח גרבצרה לארשי ברה :ונמטנ
םירנימסה תונב תייעב לע תרעתסמ תידרחה תוגיצנה :םיכרע רנימס • ידוהי-ינרותה רקחמה תודוס
תדחוימ םינבר תדעו המיקמ ס"ש ,םיירוזא תודסומל םירנימסה תכיפהל קוח תעצה םזוי ינפג –
רשכה ירבקלבה :ןבלו רוחש • ולבקתה אלש תונב לש תונולת וזכריש םיימוקמ םיגיצנ הנממו
םע ןויאר :השיא לכ • אלמ חוקיפב ל"אוד תלבק רשפאיש םילהנמ ירלולס – ןושאר םוסרפב ףשחנ
תודשבש םעל תודהיה רוא תוציפמ םעו םיינוליחה םיזוכירב תבשה תורנ תוקלחמ
6µo
תונכרצו הלכלכ ןויליג ,'ורקמ' :םיפסונ תוכיא יניזגמ ינש םיפרוצמ ,עובשהמ – בחרתמ 'הליהקב'
.םלועה יבחרבו שדוקה תורצחב עמשנהו השענה תא רקסמה ידוחיי ומורכ תונומת םובלאו ,בחרומ
םיטקיורפ ירוחאמ דמועש ימ ,ןמדירפ ישרה 'ר דיגנה ץראב ךרועש קזב רוקיב :ןמדירפ תרודהמ
םע וירשק לע רבדלו םלוע יקבוח םיקסעמ אתחנתא תחקל ורובע תונמדזה הווהמ ,םיבר םיינרות
םיוולמ םירידנ םימוליצ רורצ :דמועו הווצמ • ולש החלצהה דוס תא תולגל וליפאו לארשי ילודג
הווצמה רבל הנש 50 תואלמב ,אזלעב תודיסח ינקזמ ,רטסרפ באז 'ר ח"הרה לש ויתונורכיז תא
םיסנמ 'םילשורי ףונ' תנוכש יבשות :ףונ'ת םיריתסמ • אזלעבמ ר"ומדאה ןרמ ק"כ לש תירוטסיהה
תקתרמ הריקסב 'םינינפ' :הקינילקב בנרא • םיברע םיבשותב הביבסה תא בשייל הנווכה תא לכסל
תדבוע איהש ררבתמ .םייח ילעב תועצמאב היפרת – הנורחאל חתפתמה םוחת לש
6µ±
ןייטשרבליז בקעי תא ריתסה ,תיכ'צ השיא לש התיב רצחב דמעש לולח ץע עזג :םישרוש ץע
אוצמל הרטמב לדגש רענה ךרעש םישופיחה עסמ זכרמב דמע ,םייח ול חיטבהו םיצאנה תמיאמ
תומלצמ יניעל תיחרזא הכיפה תעצבמ סינות :םש יתייה • דעית 'הליהקב' .בלה תבוט ותליצמ תא
15 :שדחמ ךוניח • העוסשה הנידמב םידוהיה ייחמ ירט םימשר ןמוי שיגמ ינועמש עשוהיו םלועה
םיעיתפמ םייונימ םג שי .שגומ ףיקמ ליפורפו םיפשחנ יאמצעה ךוניחה לש םישדחה הלהנהה ירבח
תגלפממ קרב דוהא תשירפ תוכלשה לע דחוימב זחשומ רוטב ןילביר בקעי :תואמצע תמחלמ •
ןופצב ץיוורוה קחצי םע רייסמ קרב ינב תייריע שאר :ןוב ןופצ • תיאמצע ךרדל ותכילהו הדובעה
ו"ט ןמיסב 'םינינפ' :המדא אמיא • תוסנכה וביניש םיקחש ידרוג הארנ בורקב יכ חיטבמו קרב ינב
םיינועבצ ןחלוש ירודיסו םיעיתפמ םינוכתמ :טבשב
6µ:
לעב לש ודיחי ונב ,סייו שירעב רכששי יבר ח"הרב התפצשכ העתפוה ןיידרווסורג :התיבה בש
רקיעבו ותודלי ירתאב רקבמו ותדלומ ריעל ויאצאצמ תדבכנ תחלשמ םע בש ,ל"צז 'קחצי תחנמ'ה
תא רקוס ןמרבוה יגח :יטילופ תיב • םינמרגהמ התחירב םרט ותחפשמל הסחמ ןתנש רקנובב
הכז אלש ,טנלג באוי לש תועקרקהו תיבה תשרפ תובקעב לארשיב םיגיהנמה ייח תיירוטסיה
תולולעש לרוג תורה תוערכה שולש ינפב דמוע הרותה םלוע :תוניפ שולש • תול"כטמרל עיגהל
הלכשהב הרכהו רוטפה תודסומ תונוישיר ,תובישיה ינב יוחיד - תובורקה םינשב ותומד לע עיפשהל
לע 'ורקמ'ל קתרמו ידעלב ןויארב ,'דע רשוא' ןוזמה תשר ילעבמ ,םיוב הירא :ןאכ דע • תינרותה
תושנ :םירעשה ירוחאמ • טנואקסידה םלועב עיתפמה ףוסהו עצמאבש םירבשמה ,הלחתהה יעגר
םינש ךרואל תונדפקב רמשנש לודיבבו םיידוחייה םייחב תופתשמ 'םירעש האמ' תנוכש
6µ¸
שובח ,תילקידרה ןריאב םימי עובש בבותסהשכ דחפ ילוא יאבג ריאמ לארשי ברה :לארשי רמוש
.לוכה לעמ הדמע ומצע לע לטנש םירבקה רומיש תמישמ לבא ,תוכורא תואפבו תידוהי תעבגמב
רחא הדרחב בקוע םלועה דועב 'הליהקב'ל בתכב רסמ אוה םיקתרמהו םיאלמה וימשר תא
ל"ז שורפ םחנמ ברה לש תחכשנ יתלבה ותריטפל הנשה םוי :םחנמ ןיא • יברעה םלועב תולטלטה
היוסחה האווצה תאו םתוא םסרפמ 'הליהקב' .ויעוגעג תא ול בותכל שורפ ריאמ ברה ונב תא איבמ
טקפאו ןוטלש תונש 30-מ רתוי רחאל ,קראבומ ינסוח ,האישנ תא החידה םירצמ :11-ה הכמה •
הליהקב' לש םיקתרמה וידומעב תונויארו םיחותינ ,םיחוויד ,םינשרפ – לגלגתהל ךישממ ונימודה
וסינכי דוע ילוא .אתבסה תופורת לש תיביטקלוק הרזח לע ץילממ 'םינינפ' :אתבס ירופיס • 'סולפ
ףוע קרמו הת סוכ ,לגומ לגוג – תחקרמה תיבל ןתוא
6µ¡
50 םיקלוח ,תינוציח תרושקתמו החפשממ םידדובמ ,םימל תחתמ םירטמ תואמ :םימב שאר
'הליהקב' תווצ .תומדקתמ תויגולונכט תוכרעמב םיסוחד םירטמ 60 'ןיפלוד'ה תללוצ תווצ ישנא
:יוליגל בוכורוב ריאי ברה תא הליבוה הנותחל תיאלפ הנמזה :הלוגה יבא • תידוסה תללוצב רקיב
,אריפש דוד יבר ןואגה ,'הלכה יבא' לש ונייחא ינפב גיצה אוה הפישחה תא .גרוח ןב היה יבו'צגורל
תשר לש תודעסמ יתש ךופהל זעהש ,ינמנ דוד לש ןפודה אצוי ורופיס :ידבע דוד • 'הליהקב' ינזואבו
סנכנ סזומ רזעילא םחנמ ברה כ"ח :יאמצעה ךוניחה • תותבשב ןתוא רוגסלו ןירדהמל תורשכל קנע
קנעה תונח :ףרשנ תיבה • סובה םע םיסחיה תא רפשל הווקמו – ךוניחה רש ןגס – שדחה ודיקפתל
ןויארב חיטבמו עתרנ שממ אל יאבג ימולש ל"כנמה לבא התלוכת לע תובהלב התלוכ 'האקיא'
לוכה םקשל 'ורקמ'ל
6µ¸
,א"טחלבי וסיג עסופ ל"צז רוגמ 'םחנמ ינפ'ה ןרמ ק"כ לש 15-ה אלוליהה םוי לגרל :ינממ קחר
• ןושאר םוסרפב הביהרמ תונומת תיירלג :םגו .שדוקה ץראב וייח תונחתב ,רתלא הירא יבר
םיבשותו םינדוס אצמו םיירצמ שפיח ,םירצמ-לארשי לובגל אצי 'הליהקב' תווצ :הנצינמ ש"ד
• הנתשת אל ,םימיהדמ םיירבדמ םיפונל תוירצמ תודמע ןיב ,הנשיה תואיצמהש םיללפתמש
תוסונמה וידיב דיקפהו אלמה ונומא תא וקורמ ךלמ וב ןתנ םינש רשעמ רתוי :הקנלבזקמ רפסה
םידירומ • ילמס ריחמב םיכרבא רפסמו תפצב ררוגתמ יקירש ךורב םויה .ושאר תופלחמ תא
םידיספמה תא הנומ ןילביר בקעיו םיכבתסמ הרותה לגד ישארל ס"ש תרמצ ןיב םיסחיה :לגד
קחשמה יללכ תא עבוקו הריזל בוש סנכנ ,םילעופה ךלמ ,יניע רפוע :אצוי לעופ • םיחיוורמהו
תושנ ?םידחוימ םידליל םיחא םידדומתמ ךיא :ולש חא • ףיקמ ליפורפ שיגמ 'ורקמ' .םייטילופה
'םינינפ'ל תוריבסמ עוצקמ
6µ6
דגאמ – יטסיצילבופו ימלוע ,ינוחטב ,ינידמ ,יטילופ ףסומ – עובש םירגוס :בוש בחרתמ 'הליהקב'
ירואו רגניז בד ,קלופ הדוהי ,ןמרבוה יגח ,ןוזבקעי יבצ ,ןילביר בקעי לש םיירלופופה םירודמה תא
.תובחר עבצ תובתכ תפסותב ןוטרמ
יבר ג"הרה ,הניטנגרא לש ישארה הבר רזוח לארשי תויורירגש יוניפ תובקעב :הניטנגראב רירגשה
עידוהל ל"הצ רבוד רחב ךכ :תונותיעל העדוה • תידוהיה הליהקב המיאה יעוגיפ לא ,ומח ןב המלש
יפכ לארשי תודלותב םיננוכמה םיעגרל תקתרמ הצצה .קריעב ימוטאה רוכה ץוציפ לע המואל
,ואדנל יזוע ר"ד :תויוטשו תויתשת • ל"הצ רבוד תועדוה תועצמאב העדותה לא הנושארל ולחלחש
םילוע למשחהו םימה יריחמ עודמ ,יקסנישש תדעו המק המל 'ורקמ'ל ריבסמ ,תויתשתה רש
ךיא 'םינינפ' תוארוקל הריבסמ גנירטס ינח :ךלש טישכתה • לארשיב הגהנהה הלשכ ךיאו הדמתהב
םיגתומ תרשרש תיבב םישוע
6µ,
הרטשמה ידיב רצענו םישדוקמ םיידוהי םירתא דעתל בולל עיגה דדח םרפר לאפר • תצליח יכ
םישדוח השימח ךשמב רבעש םייוניעה תכסמ תא 'הליהקב'ל ראתמ אוה יאוטס טקשב .תיאשחה
,ץימא יניטסלפ בתכ ,המייעוט ובא דלאח :הנותנ תושרה • ושאר לעמ תפחרמ תוומ תנכסשכ
תיניטסלפה תושרה :םיבשוח םיניטסלפ ינומהש המ תא לוקב רמואו 'הליהקב' םע חחושמ
יסוי לש ותיבב םיניחלמל סרוקה יפתתשמל הבוחה ןוירטירק אוה המ :החמשב הברמ • תתחשומ
ןיחלמה לע םתעדי אלש םירבד הרשע םע ןיקפיל ןימינב .דבוע אוה ידוחיי רפס הזיא לעו ןירג
םירגוס'ב ןילביר בקעי – תושגנתה לולסמל םיסנכנ ס"שו יערד הירא :דרוש אוה • םלוכמ לודגה
תא וניזת המב :דלי ,לכאת • תומישאמה תובוגתה לעו גאושה היראה לש שדחה ןייפמקה לע 'עובש
תונורסחו תונורתי ,א"לח לומ א"מת :'םינינפ' לש ריקחת ?הנושארה םייחה תנשב קוניתה
6µ8
גג תרוק תחת סנכמ גטנומ לארשיו התיבש לע וזירכה םיילאיצוסה םידבועה :הכאלמ תתיבש
הביכר • סומכה םמלועל רהוצ םיחתופש םידרח םיילאיצוס םידבוע השימח 'הליהקב' תכרעמ
רוביצב וגוסמ ןושארה הביכרה סרוק תא םיליעפמה םיכרבאל ףרטצה 'הליהקב' תווצ :תידוהי
החישב ,'עמוש בל' דסיימו 'ה ךרד תבישי שאר ,םיובנירג יבצ ךורב יבר ג"הרה :ךרד ריאמ • ידרחה
,סאיטאו ישי םירשה לש תפתושמ הלועפ :ףשוח ןילביר בקעי :תוחנה םילבקמ • תקתרמו תדחוימ
תודסבוסמה תואתנכשמה קוח תא המדיק ,ץוחמו תיבמ םימויאה חכונל הלועפ ףתשל ורזחש
לע רבדמ ,'לכ-רב' לש ל"כנמהו םילעבה ,למרכ םחנמ ברה :תשר שרופ • תישעמ הקיקח חווטל
רשפא ךיא עיצמ 'םינינפ' .ואב אל תורבחהו הפחד הרומה ,התסינ אמיא :הניפב תדמוע • הריכמה
תיזחל רשפאמש ףרועה תא תווהמ א"קז יבדנתמ תושנ :הרכהל תויא"קז • תויוחדה תודליל רוזעל
ךירצשכ תויהלו םוחלל
6µµ
,oo
תחפשמ החצרנ ובש תיבה ךותב ,רמתיאב בל ערוקו ררמצמ רוקיבב 'הליהקב' תווצ :חכשת אל
־פל וסינש ינפל אל ,ותיב לע וגליד םיחצרמהש ןכשה לש תיארונה ותודע :תפותב סנ • ד"יה לגופ
ץופנה רישה תנחלה ירחא הנש םישיש :םישישה ריש • א"נד תועיבט וב וריתוהו ןולחה תא חות
תשרפ • דלונ אוה ובש עגרה לע ,רניבס המלש םייח 'ר ,ןיחלמה הנושארל רפסמ ,'בקעי תנשוש'
םנוה תא ורבצ ךיא ,לארשי לש םירדראילימה רשע השיש לש קתרמ ליפורפ שיגמ 'ורקמ' :ףסכה
המדאה תדיער תובקעב תידיימה הנכסה חכונל םלועב הקינפ :יניערג ימנוצ • םיקסעתמ םה המבו
,םיזיגרמ םיבצמ רופסניא םישחרתמ תיבה ימוחתב :לרוגה קוחצ • ילכלכה קזנה תועמשמו ןפיב
.תיבב רומוה בלשל יליחתת :ליעומ ןורתפ ךל הלגמ 'םינינפ' ,םיפייעמ רקיעבו םישילחמ ,םישאיימ
רומוהב ןבומכ ,רומוהה ץראל םיגילפמ 'םירבח' :ד ְ נ ֶ ל ְ רוֹמוּה ְ בּ רוּיּ ִ ס • קודב
7
0
1
2 4
. 0
3
. 2 0
1 1 • א
" ע
ש
ת
' ב
ר
ד
א
ב
ח
" י • ד
" ס
ב
ע
ו
ג
י
פ
ב
ם
י
ע
ו
צ
פ
3
0
־ מ
ה
ל
ע
מ
ל
ו
ה
ג
ו
ר
ה
• ת
ו
ב
ו
ח
ר
ל
ה
ל
ה
ב
ה
ת
ח
א
ב
ה
ב
ש
, ט
ק
ש
ל
ש
ה
כ
ו
ר
א
ה
פ
ו
ק
ת
י
ר
ח
א
, ע
ו
ב
ש
ה
ף
ו
ס
ד
ע
ם
י
ד
ו
מ
י
ל
ו
מ
י
י
ק
ת
י
א
ל
ן
ו
ל
ק
ש
א
ב
ו
ד
ו
ד
ש
א
ב
ך
ו
נ
י
ח
ה
ת
ו
ד
ס
ו
מ
ב
• ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ל
ה
ס
י
נ
כ
ב
ר
ו
ר
ט
2
-
5
, 2
2
-
2
3
ם
י
ד
ו
מ
ע
• ה
ט
י
ל
ש
ה
ד
ב
י
א
ת
י
נ
י
ט
ס
ל
פ
ה
ת
ו
ש
ר
ה
: ר
י
כ
ב
י
נ
י
ד
מ
ם
ר
ו
ג
• ם
י
ל
י
ט
ה
י
ר
י
ת
ו
ב
ק
ע
ב
ר
ז
ח

ר
ו
ר
ט
ה ן י ל
ב
י ר
ב
ק
ע
י
י ש
י י ל
א
י ע
ר
ד
ה
ד
ו ה
י ב
ר
ה
ן מ
ר
ב
ו ה
י ג
ח
ס
ק
ב
ו ש
ך
ו ר
ב

ת
ר
פ
ו
ע
ה
ה
ס
ס
ו
מ
ת
ה

ת
א

ר
י
ז
ח
ה
ל
ט
ק
ש
ה

ה
פ
י
א
ה
ל
ש
מ
מ
ה

ר
ו
ר
ט
י
נ
ב
ב
ו
ח

ה
מ
י
א

ב
ו
ש
ד
ו
ד
ש
א
ב
ע
ו ג י פ
ה
ת
ר
י ז
ל
ו מ
ה
ס
י נ כ ב
ה
מ
ו א
ה
י נ י י נ ב
ה
נ ו מ
ת
ב
. ע
ו ב
ש
ה
ת
ל י פ
נ : ה
נ ט
ק
ה
ע
ב
ש
ר א
ב
ב
ד א
ר ג
( 9 0 ש
א
ל פ
: ם
ו ל י צ
)
לש יאורהה הלצהה עסמ תא 'הליהקב'ל החישב רזחשמ ,ןגוק קחצי ברה :'דרגנינלמ קידצה'
ךכ :ףשוח ןמרבוה יגח :ךותיהה רוכ • ליבונר'צב דבכה יניערגה ןוסאה רוזאמ םיידוהיה םידליה
שיאה :ןבלה רתנפה • יניס יאה בלבש שירע לאבו לאיראב םייניערג םירוכ םיקהל לארשי הננכת
תידוהי הקיסומ רצויו הבישי שאר םויה אוה ,'םירוחשה םירתנפה' תעונת ישאר םע רבעב הנמנש
רורט עוגיפב תובוחרל הלהבה תחאב הבש ,טקש לש הכורא הפוקת ירחא :הססומתה תרפועה •
תעוצרב למשחה תנחת להנמ לש ורצעמ ירוחאמ דמוע המ :לארשיב ףוטח • םילשוריל הסינכב
המרדה םאה ,קדוב 'ורקמ' :המישוקופ רבשמ • הניארקואב הרואכל םימת רוקיב לש ומוציעב ,הזע
־ופה יחיפס םע םישוע המ ,ץעיימ 'םינינפ' :ףסונ דסח • ולוכ םלועה לש ןיערגה תוינכת תא זונגת
דואמ הברה ?תונמה יחולשמו םיר
,o±
,וייח תונחת לכב ןמרדור ןמלז םע עסופ ,'העד הרוי' צ"דב שאר ,דופחמ המלש יבר ןואגה :הרוי הרוי
תיב ירדח ןיב עסופ זר החמש :ערוצמ תשרפ • ל"צז אדנל י"רגה לש תורשכה תכשל דע הרבעמהמ
:קוחצ זג • םהה םימיב דיחיה רקבמה ,ל"צז ןיול הירא יבר תובקעב ,םילשוריב םיערוצמל םילוחה
:האפקה ןיא • תורחא םיידיל לשב ירפל לארשיב זגה יוליג םזוי לש ומולח ךפה ךכ :חוודמ 'ורקמ'
םודיק לע ישי ילא םינפה רש עידוה ,םיאתמ יותיעל הנתמהו וטקפ הד האפקה לש הנש רחאל
:העיתפמ 'םינינפ' תבתוכ :תוקנל ודלונ • המוח רהבו באז תגספב רויד תודיחי תואמ תיינבל תוינכת
ןויקינ ןוחבא .ללכבו חספ םורט ,ךלש ןויקינה ילגרה ויהי המ תולגל הלוכי תא הדילה ךיראת יפ לע
תיתכלה הבוגמ ,תידוהי היגולורטסא יפ לע
,o:
תטימב ,'רוא לדגמ' תודסומ אישנ ,ןמסורג ד"ירגה לש רוקיבל הוולתה 'הליהקב' בתכ :דימלתהו ברה
תרופ ןנח :תולילב ךתנומאו • המואה יניינבב עוגיפב עצפנש ,ילאירא לאינד ןתנ ,ודימלת לש וילוח
יולגו ררמצמ ןויארב ראתמ ,וייח לע המחלמה :חצינ םהילע ילרוגהו השקה קבאמה םע דדומתמה
תידוהי תולעבב תועקרקל הרקי המ :'הליהקב' ריקחת :המדא ידבוא • וילע רבוע רשא תא בל
ןיב החישה :אלמה לילמתה • תיאמצע הנידמ תמקהו םיניטסלפל תינידמ החלצה לש הרקמב
:רקוח 'ורקמ' :רכשה ינאיש • ישי רשהו ןוטסדלוג טפושה ,ןמרליג ינד ם"ואב רבעשל לארשי רירגש
ר"ויש ל"כנמה ימו קתע תרוכשמ לע בשויש בשחה ימ ,הנשב םינוילימ תורשע לבקמש לכירדאה ימ
הנוכשבשכ המל ןיבהל הסנמ 'םינינפ' תבתכ :םירצמ תאיצי • ותמועל ילמס רכש לבקמ ולש הרבחה
םימירדמ וא םיניפצמו תוליבחה םע םיטלמנ םה ,הצונו ריעז רנ םע םירבועו תיבה תא םיכישחמ
,o¸
םיטקיורפו םיפסומ לש הרושב ,'הליהקב' לש םיגחה תונויליג תא שדח אישל איבמ חספה גח ןויליג
ק"כ לש ותציחמב תבש ,'המינפ שדוקב' לש יח רואית םע חתפנ ןיזגמה .החפשמה לכל םיעיתפמ
רשע דצל ,ליווטסוא אלכב אקניפסמ ר"ומדאה לש ומוימ יח ןמויב ךישממו זנאצמ ר"ומדאה ןרמ
,ךנבל תדגהו :טקיורפל בסנ תושדחה ןויליג • הנושארה הרושהמ תויתוכיאו תועקשומ תובתכ
ירוביג לש הירלג ריזחה 'ךריעל דקפה םירמוש' ףסומ • םיינומלאה םהירוה םע שגפמב רובצ ישיא
ףסומ • םינפהו רצואה ירש םע בל תיולגו תפתושמ החישב ןילביר בקעי • תיזחל לארשי תוכרעמ
תרדיס תחתופ ןיש עבשילא • 'הליהקב' יבתוכ בטיממ תוריציה בטימ םע 'ונייה םידבע' םירופיסה
ןיאו • םידליל םינווגמו םיינועבצ םידומע םע 'םירבח' • 'םייתש וא הקיתש' :םיכשמהב השדח המרד
ירלופופה םישנה ףסומל ףרוצמ דחוימ םינוכתמ ףסומ עובש ידמ - 'תואמחמ' :שודיח אלב 'הליהקב'
...הנשה ףוס תארקל עיפוי יוקיחה .'םינינפ' ליבומהו
,o¡
רמטאסמ 'השמ ךרב'ה לעב ר"ומדאה לש 'רוחב זיוה'ה היהש ,רדנלוה דוד יכדרמ 'ר :ק"בשמה רבד
רפסמ ןמסורג ד"ירגה :םישודק םתייהו • םימיעפמה ויתונורכיז תא ללוגמ ,םעזהו המיאה ימיב ל"צז
ןמרבוה יגח :גווסמ ךמסמ • םידוהיה תשודק תא ירגינה ל"כטמרה אצמ ןכיה ירלופופה ורוטב
ע"שי יבשות תא תונפל ארקש םיאנידמה יריכב ידיב ידוס ךמסמ רבוח הנש םיעברא ינפל :ףשוח
החישב סאיטא לאירא ןוכישה רש :תואתנכשמ דוסבס • דגנתה אל שיא .םיחטשה לכמ םיניטסלפה
:יאקירמא ןחבמ • היצילאוקה רושיא ילב םג תואתנכשמ דוסבסל קוחה תא ריבענ :ןילביר בקעיל
הקיטילופו תרושקת יעדמל הטלוקפ'ב ותומכ ןכוה אל םלועמש ןחבמה תא שיגמ ןילביר בקעי
.תכלל ןווכתמ אל הרות דומלתל אוה ,יפוס הז םעפהש תוצרחנ עידוה דליה :בל תמושת • 'תידרח
תודדומתהל היוארה ךרדה תא עיצמ 'םינינפ'
,o¸
תורעמב םימעפ שולש ותוא ןייארו ןדאל ןב תא שוגפל חילצהש דיחיה יאנותיעה :הרוב הרוטב
:םש יתייה • ץיוורוה קחציל המישנ רצוע ןויארב ,רבמטפסב 11-ה ירחא ןהבש הנורחאה ,רותסמ
תושגנתהל דע היהש ,קרוי וינב 'הלצה' בדנתמו ץראב א"קז שיא ,ואדנל יסוי 'ר לש ררמצמ גולונומ
תשרפ תא טטרשמ ןמרדור ןמלז :הכיפהה ךותמ • סנב ולצינ וייח רשאו םימואתה לדגמב םיסוטמה
תפתושמ הלועפב תצצפומה ןילופמ ל"קוצז שטיוואבוילמ צ"יירה ר"ומדאה ק"כ לש תזעונה ותלצה
,ההות ןמצריבג דוד :םיעשר תאוש • יצאנה אבצב םיריכב םיניצקו ינקירמאה לשממב םידיקפ לש
וגרהנ רשא םישודקה רכזל ימואל לבא םוי עובקל םוקמ שי םאה ,'רמשמה לע' קתרמה ורוטב
שפנה ילופיט לע ובאטה :שפנה ילופיט • םרכז תא חיצנהל תיביטמיטלואה ךרדה יהמו האושב
ךילהתל תורזוע 'םינינפ' תובתוכ .םרפיהל ליחתמ ידרחה רוביצב
,o6
תתל רוסא יכ 'הליהקב' םע החישב עבוק ,הירוס תודהי לש הבר ,הרמח םהרבא ברה :חרזמב יבל
םינש 55 :'ה די • קשמדב הליהקה םע רשקה לע םיעודי אל םיטרפ הלגמו התיבה תכלל דסאל
די' לא ליצמו םילוצינ השולש 'הליהקב' ריזחמ ,ד"בח רפכב הכאלמל רפסה תיבב חבטה רחאל
ורוטב ףשוח ןיקפיל ןימינב :חורו אישנ • םיעפמ שגפמל ,ןויאדפה יחצרמ תוירי ורונ וב ,'השימחה
דחא :אלכהמ בתכמ • ויגיהנמו רודה ישאר לע הנידמה אישנ לש 'האנ החיש' 'ליחתמה רוביד'
רגסממ ונאיצויו ונל רוזעי שממ בורקב" :ואלכמ ידעלב בתכמב ןפיב םירוצעה הבישיה ירוחבמ
תא בוזעת םינומש תב השיאש המל :עבט תעפות • "בלה קמועמ םכיתוליפת תוכזב ונשפנ
ידמ לארשי ץרא יכ ?םירפרפ רוקחלו םירה לע ספטל אצתו דנדנתמה חונה אסיכ תאו תוגרסמה
ןתוא הלגמ 'םינינפ'ו ולאכ המכ שי .הילע רתוול ליבשב הפי
,o,
תויומד תובקעב קתרמ עסמ :ידעלבו ידוחיי טקיורפ 'הליהקב' שיגמ רמועב ג"ל תארקל :בוט בשומ
'הליהקב' תווצ :חספ חבז • י"בשרה אנתה ןויצ רצחב גגה תוילעו 'םירדחה' 22 תא ושייאש דוהה
רחא הקחתהו רזומה סקטה רחא בורקמ בקע ,םיזירג רהב םינורמושה לש 'חספ חבז'ב ףתתשה
הנמנש ,רפש םייח 'ר לש ונב ,רפש רזעילא :ןורימב תלופמה ןוסאל הנש האמ :תסנ םוי • וישרוש
,ןוחטיבהו ץוחה תדעו ר"וי :הכולמהו לואש • ויבאמ עמש רשא תא רזחשמ ,ןוסאב םילוצינה םע
רדעה חכונל עיצהש תינידמה תינכתב תלחותה לע ןילביר בקעיל בקונ ןויארב ,זפומ לואש כ"ח
קוניתה היה ךלש דליה עגר ינפל :היהי לודג • רבמטפסל תירטסיהה תוכרעיההו יניטסלפה רנטרפה
המלו הקאלחה יגהנמ םה המ .שיאל ךפהו רגב ,לדג אוה וישכעו החפשמה ינב לכ לש יביטמיטלואה
שולש ליגב אקווד
,o8
תואמחמ
לש י עו בשה לכו אה ףסו מ
םוקמ יולימ
ודיגת קר .רייסיטפ םרק תילמב תוינזחפ
ן ו ח ב ט מ ה | ר ת י ב מ ה כ ל מ ל ש ה ת י ב ב ת ח ר א ת מ ב ל י ו ח
ןטק ףירח
םייחל לפלפ תצק סינכהל
רונתב הילטיא ןבלמב הבוהצו תוירטפ ,למשב
םילשבמ
תועובש
?גחהמ םילורגא וראשנ הנותחל וחק
חוואלמ
םיעט ושמ םע
םינפב
°240
קחציל בל יולג ןויארב רבדמ ,תירבה תוצרא לש הנגהה רש תת רבעשל ,םייהקז בד :ןוחטיבו הנומא
הפיכה שבוחכ ומצע לע םגו םיברעהו ןדאל ןב ,ןיערגהו םינאריאה ,המבואו והינתנ לע ץיוורוה
חדינה הצקב םיעפמו םוסק ,ירויצ עסמב ןמדירפ .ב בקעי ברה :תידוהי הכפהמ • ןוגטנפב דיחיה
גרוהל איצוהש ימו תיטסינומוקה הכפהמה דסיימ ,ןינל דמלו לדג ,יח הב ריעב ,ריביס לש רתויב
ןוטרק תספוק האצמ םידלי תיב תלפטמ :הספוקב תקונית • 'תוצעומה תירב' לש התוינחור תא
םיעבש .הלדגל הלחהו םישדוח העברא תב תקונית הכותמ הפלש ,הפשאה תויקש ןיב תעעונתמ
:ורוטב ררמצמ רופיסב ןמסורג ד"ירגה :רזנמב שגפמ • םישופיח עסמל הלוצינה האצי ,ירחא הנש
אבה עובשה יעוריא :םגו • םירופיכה םוי תארקל תאצל טילחה המלו רזנמב ידוהי דלי השוע המ
'היהי רחמל' ירלופופה רודמב ,שדוקה תוליהקבו תורצחב
,oµ
תואמחמ
לש י עו בשה לכו אה ףסו מ
ןב
ל ןב
ל
וחתפת
קושיטרא תובבלב
תנמשו האמחב
ורבעת
תואלוממ תוריסל
תוניבגו השירכ
וכישמת
טרוגוי קרמ םע
רק תירגלובו
וחנקתו
הניבג תגועב
תוסוכב םירוריפ
,תושק ,תוירט תוכר ,תולשב םע בלג עבש תב תוניבג ךירדמ
אבב • םיר"ומדאה ק"כ לש תותורבחה תובקעב עסופ רלסרב ךונח :דחוימ טקיורפ :וניפב ךתרות
וריע ,תופסותה ילעב לש םתבישי לכיה לא יתמצועו ףלאמ עסמ שיגמ ןמדירפ .ב בקעי ברה :אמק
תא שיגפה 'הליהקב' :יל ידוד • האונירב תבישי :זירפ ילבה תא תחצנמה הדמחה תייכשו י"שר לש
אל • בל יולגו בקונ חישל ,יסונמ רינ ברה דיחיה ונב םע ,יסונמ ידיד ,עדונה ינוליחה ררושמה ,באה
דדומתי אל יכ ,רגצמ י"רגה ,לארשיל ישארה ברה תרהצה תא הנושארל ףשוח 'הליהקב' :דדומתמ
ןהב ,ןאריא םע ורחסש תורבח לע תויצקנס הליטה ב"הרא :טייג רפוע • תישארה תונברל תינש
'ורקמ' .ןאריא יפוחב ונגע הלש תוניפסש ,רפוע ילויו ימס םיחאה תטילשבש 'לארשיל הרבחה'
'םיצ' תונפסה תיקנע תא ומיקה דציכו רפוע םיחאה םה ימ רקוס
,±o
ת
וא
מ
ח
מ
לש י עו בשה לכו אה ףסו מ
לפלפ
לפלפ
בל יוח
דימתמ הפירח
קווב םיצפוק תוקד שמחב תינועבצ תיציק החורא
קותמ־םותכ אלמ תואלוממ תוירולד .תעלדה לש הדוד־תבה
םיבער
ש"צומב
ושיגת הלחה תא
תפצק םע
הריהמה תבכרה תבוטל הרכנו ךלוהה המישנה רצוע ריפב רקיב 'הליהקב' תווצ :םירטקה תרהנמ
,ימלועה םשה לעב ןעדמה :הנומאה ןיערג • המדאה ינפל תחתמ רטמ 80 ,םילשוריל ביבא לתמ
לטלטמה ורופיס תא ףשוח ,וחוקיפב ימוטא ץוציפ לש ונולשיכמ האצותכ וייח תא חפיק טעמכש
שיא • סובולגה לכב םישנא לש םתעדותו םתנומא תא ונישש תוחכוהל תופלאמ תואמגוד גיצמו
יקיקנב אבחתהש רוחבה לש םיהדמה ורופיס תא ירלופופה ורוטב רפסמ ןמסורג ד"ירגה :תורעמה
לצרהו זאד ריוואה ליח דקפמ ,ירבע דוד :קריעב יניערגה רוכה תצצפהל הנש 30 :ריוואה ליח • ןורימ
טקיורפב 'םינינפ' :רפסה עובש • 'הליהקב'ל תקתרמ רוזחיש תחישב ,זאד ריוואה ליחב ןיצק ,בוקמ
דימתש רופיסה תורוביגו הווהב םינדו תישארבה יעגר לע םירפסמ תידרחה תורפסה ירצוי :ידוחיי
הנושארל תורבדמ ,םסרפלו בותכל ומלח
,±±
דומע לא סאר תנוכש בלב ,ןאיוב דיסח ,דירפטוג המלש ברה םע רייס 'הליהקב' תווצ :לובג ילב
תושרה לש תוינכתה תא סרהו תויושרה םע תמעתה ,ותיב תא םיקה הב םילשורי חרזמב
,םיכרבא תוחפשמ לש םירוגמ יניינב ןיב ,תיליע ןיעידומ בלב :סותיליע סוניעידומ • תיניטסלפה
ףוח • הנושארל ותוא ףשוחו םוקמב רקיב 'הליהקב' תווצ .המיהדמ תיגולואיכרא ריע הפשחנ
לע ולקיש תובישיב תורוקיבל תושדח תונקת םזוי ןהכ קחצי ברה ,רצואה רש ןגס :םיחטבמ
תקידבל ךא ,ילמשחה בכרה קוויש לחי םייתנשכ דועב :קורי דיתע • םירדוסמהו םילודגה תודסומה
יוכיס ןיא :ברעב אמיא • םירימאמה קלדה יריחמל ןורתפ םיעיצמ שממ אל וב שומישה יריחמ 'ורקמ'
תושעלו הטימל סנכיהל הנכשה לש םיבבושה תרייש תא ענכשל :המישמה תא בורקמ תרכה אלש
העפותב ןד 'םינינפ' .תששוח תצק תאו רטיסיבייב תושעל תנווכתמ ךלש תבה וישכע .ןשי ףוצרפ
,±:
ת
ואמחמ
לש י עו בשה לכו אה ףסו מ
חופתה
קוחר לפנ אל
חירה לומ דומעל וחילצת אל .הזירזו השוחב םיחופת תגוע
ןוזמה תרשרש | םיאו'גאה לע ובשח אל שדחה םלועל םישמשמה תא ואיבהש םיילגנאה םיבשייתמה
םינומרעה
שאה לע רבכ
,ימלשורי קושיטרא
םינומרע ,םיאושיק
לש יפוי םכל שיו
רקב וטירפוס
הטטב שארב
םיסינכמ יתממ
רמוש תועקפ
תוקריל הטטבו
וישכעמ ?רונתב
תועתפוכ
רמול וחילצת םא
ץובמוג שאבליס
,לבלבתהל ילב
םיפיזשה תואתפוכ
םכלש תוירגנוהה
ברה ףשוח ,ל"צז ןמלפוק בוד קחצי יבר ןואגה ,תובישיה ישאר ןקז לש ותוקלתסה םע :הבישיה שאר
םהרבא תודלותמ ר"ומדאה .םינש שולש ינפל ,הכז הל תדחוימ החיש הנושארל ןמדירפ .ב בקעי
ללוגמ לוראנמ ר"ומדאהו הבישיה שאר ןיבל וניב םקרנש דחוימה רשקה לע דחוימ חיש םעונב קחצי
תושר • דנקרמס תולגב הבישיה שאר השע םהבש םימיב םימי לוע רענכ ויתונורכיז תכסמ תא
החלצהב םייתסהש חותינה תא עצבל ,דנלבילקמ עיגהש ריכבה חתנמה ,ריילק לאינד ר"ד :אפורל
לש גולונומ :ייח ךיימדב • 'הליהקב'ל טרופמו דחוימ ,בחרנ ןויארב ,בישילא ש"ירגה ןרמ לש ובלב
יבצ :יתמוארט-טסופ • ונב לש תירבה ינפל רטפנש ,ל"ז שורה ריפוא 'ר לש ותנמלא יפמ הנומא
,תויתייפכה תוקלחמב ,'גוצרה'ב זפשואמ אוהש םלחש שיאה לע רפסמ 'יעב אביל' ורוטב ןוזבקעי
ותויפש תא דבאל םדאל םורגל תולוכי ןמצע ןהש תופורתב סבאויו םילבחב רשקיי טק עגר דועו
,±¸
לש י עו בשה לכו אה ףסו מ
הדיטש
ש
ש
פ
םי נ ב אתמ | י ד מג ר ז ג ו ל או ר קל מ ץ ו ח י ד מג ר ז ג מ תו שעל ר שפא ד ו ע ה מ
רודכה
ןכלש חבטמב
בכרהש םירמוא
חצנמ רביתפ־םיזוגא
ולגלג .םלוכ תא
ועלקו ואקקב
ונקת ילוא
םייחר
.תוניצרב אל
הניחטב וקפתסת
רופסניאבו תימלוג
הלש תויצאירווה
תפטוק
תוירטפ
אתבסל חלסנ לוכה
בוליש ירחא הקיא
הניבג ,קצב לש
תוירטפו הבוהצ
3 9 ן ו י ל י ג | א " ע ש ת ן ו ו י ס ב ח " כ | ד " ס ב
הדיטשפ וז ?ךבוסמ .תוניבגו םייולק תוקרי תילמב וליפ קצב תויסוכ
שאר םע ןמדירפ .ב בקעי ברה חחוש ,ץיבוקפיל י"מרגה ןרמ לש ותטימ רחא :העומשה קיתעמ
וכפהש םינייפאמה לעו םהיניב םיישיאה םירשקה לע ,יקסרבופ בד ךורב יבר ןואגה ,'זבינופ תבישי
דימלתה ,ץינשטיפוקמ ר"ומדאה ק"כ םע חחוש לגס ריאמו ,ונרוד ילודג ישארמ דחאל י"מרגה תא
ימ לכל ,'הדוהי לכימ 'ר' ,ריעצה מ"רה לש הקומעה ותבהא לע ,םיריעצל 'זבינופ תבישי לש ןושארה
יריטסה ורוטב קלופ הדוהי :תידוהיה הקלחמה • םידחוימה 'ן'סעומש'ה לעו היתותלד לע קפדתהש
תומיוסמ תוביסנבו ,םירומג םידוהי םג םא יכ םיברע קר אל גורהל הריתמה הכלהה תא ןיבהל הסנמ
תויורשפאה עבש תא טטרשמ ןילביר בקעי :אישנה תדיעו • םיקהבומ ןימי ישנא וליפא דחוימב
השפוח • אישנה תדיעווב רוזח-לאה תרהצה רחאל ,ס"ש תרמצ ינפב ומכ יערד ינפב תובצינה
סובולגה יבחרב תושפוחה רחא קתרמ בקעמב 'םינינפ' :תימלוע
,±¡
לש י עו בשה לכו אה ףסו מ
ץימה תא ואיצות
םי רמת שבד : תו רחא םי לי מב . הקו תמו ההכ־המו ח תו אי רב לש הסי ט | ן אלי ס סו טמ
4 0 ן ו י ל י ג | א " ע ש ת ז ו מ ת ב ' ה | ד " ס ב
זופת דלוקוש סומ תגוע .זופת שי םינפב לבא שאנגה תא םיאור םתא
?המ
חופת
המדא
םירבד המכ דוע
תושעל רשפאש
הרואיל .המדא יחופתמ
דופתב תדקמתמ ןהכ
תואירב
תויבוקב
המ לכ תא וכתח
הרש .ובברעו לדגש
טלס תכתוח רטכפ
לפכה חול
םיידוס םיטנטפ המכ
תחפות ךלש הסיעהו
בל יוח .הלודג ומכ
רונתל הסינכמ
,ןייטש םייח יבר ןואגה לש ותומד תא ןמא טעב טטרשמ ןמדירפ .ב בקעי ברה :הבישיה שאר
יאבגה :הרעמהמ םירופיס • הלעמ לש הבישיל שקבתנש ,הלודגה תסנכ יריישמו זלט תבישי שאר
בר • ותיבל ותשירפ ברע ,קתרמה ורופיס תא ללוגמ הנש 30 ךשמב הלפכמה תרעממ שמ אלש
יבצ ילתפנ 'פורפ ברה ,ןוגטנפב תיעדמה רקחמה תדיחי שאר לש ספתנ יתלבה ורופיס :םירקוחה
ןיבל םשאר תא תשקבמ תוטילקרפהש םינברה ןיב המ - דחוימ ריקחת :הפיאו הפיא • ףשחנ ,גרב
ןויארב ףסוי בקעי יבר ג"הרה :םידחפמ םה • םימלש םירוביצ דגנ ותיסהש םירוספורפ השימח
הנושארל ףשוח ןילביר בקעי :תרדסמה הדעווה • רשקותמה ורצעממ ותאצ םע 'הליהקב'ל ידעלב
ילותפנ לא 'םינינפ' לש קתרמו ץימא עסמ :השק הלכ • םירנימסל ץוביש תדעו םיקהל הנווכה תא
תומחל הלכ ןיב םיסחיה תכרעמ
,±¸
לש י עו בשה לכו אה ףסו מ
רורב ,הפק סוכ םע
גלזמו ו גנמ תו י בו ק טו שפ ו א – ו גנמב לו גרו ב , ו גנמ טלס , ו גנמ קי י שקלי מ , ו גנמ סו מ
4 1 ן ו י ל י ג | א " ע ש ת ז ו מ ת ב ב " י | ד " ס ב
ליחתהל רשפא דימת ,בוט .םישיושמ הניבג זינוארב יעוביר םע םוצה תא םתרבש אל םלועמש ודות
ףיטע
ףידע
יוסיכה קר ןה תויטרוט
ףוסניא .יתימאה רבדל םיפיטעל תויצניבמוק
םילגלוגמ ,םינטק
םימיהדמו
םירבחתמ
םישרושל
לשבל וזעת אלש
ירלסה ישרוש תא ,תוקיתמ .היליזורטפהו
היסאו תויפסירק
שדחמ תגרדתשמ
,תימואלה היירפסב ןייטשנייא ןוכמ להנמו ץינשטיפוק דיסח ,סורג ינור ר"ד ברה :תוסחיה תרות
אל אוה לבא .תימלוע תוימשיטנאמ לבסו האושב םידוהי תורשע ליצה ללוהמה יאקיסיפהש הליג
ןנחלא יבר ןואגה לש םשה שודיק לע ותולעל הנש 70 תואלמב :םיפרשנ םיליווג • הדימל יוקל היה
העושי • ההש וב תיבה לא םיררוצה וצרפ ובש עגרה תא הבלוו תינברה תראתמ ד"יה ל"קוצז ןמרסו
רזחשמ ,הדנגואל לבוהש סוטמה יפוטח םע ונמנש תווצמ ירמוש םירוהל ןב ,סורג יש :םימשמ
דליה – קראפ ורובב הידגרט :ונניא יבייל • םויה דע ותוא תופדורש תויווחה תא תררמצמ החישב
'הליהקב'ו לבאב ףטעתמ ץראבו םלועב ידרחה רוביצה .םייח חור אלל אצמנו םלענ יקצלק יבייל
'םינינפ' :השפוחל ונאצי • םימומהה םיבשותה לש תולוקו םישופיחה תוריז לכמ םימשר איבמ
תוארוהו םיפיט ,םילולסמ ,םילימרת םע דחוימ שפוח טקיורפב
,±6
וקוש
־וקוש
דמחנ הז יכ ?תבחמב המל לבא ,םושמושו הרופמטב הניבג ידופיש ןיכהל םתרחב אלימ
ץיק לש קרי
אלש .ךר ,ךורא ,קורי
:דחא ףא לע ודבעי
אושיק אוה יניקוז
לש חא
הדילגה
,יטוזקא ,יתפיטק
הברוס ינוכתמ .רק
לוכי ללכב ימש
םהל ברסל
םיזוגאה סרב תא וחכשת לאו .םירקיה םיגתומה תאו תושרשרמה תופיטעה תא ונתיאמ וכסחת
ואוב
םלעתנ
רוחהמ
.לוכאל ,אלמל ,סורפל
בוט לכב אלמ לגייב
תרדהנ החורא עיצמ
לש י עו בשה לכו אה ףסו מ
4 2 ן ו י ל י ג | א " ע ש ת ז ו מ ת ב ט " י | ד " ס ב
,םיצאנהמ רותסמ רובב םיחבז דמלש םימעפה 40 :ל"קוצז ןמטסוג ז"ירגה תריטפל הנש 20 :ןזיטרפ ןואג
תוירטפב רועיש רזוע םייח יבר ותוא דמיל עודמו ונב לש וחצריה םויב רביחש יתכלה סרטנוק
יביטמיטלואה רשקה שיא ,קרוי וינ לש הרטשמה רש ןגס ,ךיליירפ שירעב 'ר :ידרחה ןגסה • תולערומ
דליה רחא םישופיחהו חתמה יעגר תא ראתמ ,היפגא לע הרטשמה ןיבל היתוליהק לע קראפ ורוב ןיב
ידומעב םירבדמ ויבס ינשו יבייל לש ויבא :העבשהמ ומק • םיעודי אל םירופיס ףשוחו יקצלק יבייל
הווח םינש ינפל םיקהש שיאה ,ךלמילא דוד :ףורשה תיבה • הקומעה רסחה תשוחת לע תושדחה
םש ויה אל הלצהה תוחוכו םילשורי רעיב תללותשמה שאה תא האר ,םילשורי רעי בלב תימוקיש
הווקתה תא דבאמ אל אוה שגרמ ןויארבו הפורש ולש הווחה וישכע .ליצהל ליבשב
,±,
םימי העשת םילשבמ םירהצ תוחורא תלשבמ קיב היח ,ןותיעה תא וכפהת • הדירפ אתבס לש ףוהלגוקה תאוושמ
לש י עו בשה לכו אה ףסו מ
4 3 ן ו י ל י ג | א " ע ש ת ז ו מ ת ב ו " כ | ד " ס ב
רונתב םייופא םינידרס הספתו הכח הליטה ןהכ הרואיל •
ולבוטרופ תוירטפ רגרובמה :תחא לגר לע הוורפ ינוכתמ •
תובכשב תניינעמ הניבג תגוע :חוניק הניכה רלדא יכלמ •
תווצ
תואמחמ
חכוש
רשבמ
ןוספמות
ססלדיס
טלסב
טוחסלמ ץוח
.לוכה םתיא ושעת
ליג הליהת
םיבנע תרצוב
םייח השמ ןלבקה ,ףיסכ תמקה לע למעשו תיליע רתיב תא םיקהש ,ץיבובייל השמ ר"ד :ךיינוב בר
תרבח ל"כנמסו 'רודסייר' ל"כנמ ,רנסייר יקיו ,ץראה לכב תוידרח תונוכש הנובו הנבש ,דלפנייש
100 ואלמשכ :ףסוי תודלות • ביבא לתב האחמה להוא תא םידקופ ,'ואדנל .צ' הקיתווה היינבה
,ל"צז אקניפסמ ר"ומדאה ק"כ ,ונינ תואינ אקניפס תלשוש םיקמ לש םור ימשל ותוקלתסהל הנש
• ותריטפ רחאל ,התע םסרפתמ אלמה חישה .לודגה ובס תודוא הרידנ החיש 'הליהקב'ל קינעהל
רעיש לדוגמ ורוג רבעשל ,סקל ןמטוג ברה ומצע תא אצומ ,םלועה לכב היהש ירחא :החגשהה די
:הנוב תרוקיב • תווצמב הכזמו יברעמה לתוכה תבחרב דמוע ,תויצטידמל םינוילימ ףחסש עורפ
העדוהל דע הנורחאה היהת 'והיתתמ תיב' תבישי לכיהב תממוקמה תרוקיבהו החילצה האחמה
תועובשה תשולש תפוקת תארקל תיבה תא םיניכמ :תיבה ןברוח • השדח
,±8
ןוחבטמה | ןמש הברה םעו ךורא ,יטיא תלשבמ ,תילסא היינמית ,תעפי .לכאי אלש ,בהוא אלש ימ
לש י עו בשה לכו אה ףסו מ
4 4 ן ו י ל י ג | א " ע ש ת ב א ם ח נ מ ב ' ד | ד " ס ב
ךירצש ומכ םוצל ליבשב
'םינינפ'ל ךופהל וכרטצת
הרטמל היילק
ןאליס תצקו ןאקפ יזוגא ,הטיח יניערג םירהצ םילוק המח הנמב .קותמ
הרעבת קובקב
.םינפב לינו תועיגנו לוהוכלא ,סמנ הפק רקיל םיבברעמ ןוזמה תרשרשב
וליחתת
תוניפ לגעל
.הלעמלמ זול סרבו תוילילג ,טגונ חוניק םיאיפקמ הנורחאה הלימהב
תושעל 'הליהקב' תווצ תא האיבה ל"קוצז אריצחובא רזעלא יבר ר"ומדאה ק"כ לש תיגרטה ותריטפ
,םילודגה וייח תונחת לכב ףקיה בחר טקיורפב תאצלו ,עבש ראב ,בגנה תריבב םיכורא םימי
.'םירבח'ו 'םינינפ' ,תושדחה ,ןיזגמה :ןותיעה ידומע ינפ לע סרפתהש
יח דוד יבר • תינטרפו תפלאמ החיש קינעה ,סחניפ יבר ר"ומדאה ק"כ ,וכרד ךישממו ורוכב ונב
'רזעלא יבר' תא םינש תורשע ךשמב ווילש םיחאה • תוררועתהו דפסמ ירבד עימשה אריצחובא
אבב ר"ומדאה ק"כ לש ונב ,אריצחובא ךורב יבר ר"ומדאה • םיררמצמ תודוס ופשח ,ונממ ושמ אלו
ץיוורוה קחצי • החפשמה התווחש םילודגה תונוסאה לעו שודקה ונייחא לע רביד ,ל"קוצז ילאס
• םיבשותה םע שגפנו ,ר"ומדאה לש םדוקה ותיב ,עבש ראבב 'ה הנוכשב ירבעה ירמה בוחרב רקיב
• םירופיסל הבישקהו ריעה תושנ םע דחי תועמד התחמ ,תולבאה תא םחנל האצי 'םינינפ' תבתכ
תיכוניחה וכרד לע בל הבושו קתרמ רופיס םיריעצה םיארוקל הפיצ 'םירבח'בו
,±µ
םינבאתמ • רסומ גד יחתנב לובית יבשעו וליפ ישלושמ אלמל ולכות םיצימא קיפסמ ויהת םא .האלמ ןטב לע
לש י עו בשה לכו אה ףסו מ
4 5 ן ו י ל י ג | א " ע ש ת ב א ם ח נ מ ב א " י | ד " ס ב
תינדיצ
יפיטח לימרתל הסינכמ רלדא יכלמ .ספי'צ דלוקוש סניפאמו הלונרג
םייטגרנאו םייטקפמוק
יליבשב
ה
נמ
םיירט לפאלפ ירודכ תנגטמ ,תותיפ הפוא ןהכ הרואיל ףירח וחכשת לא .יתימא סומוח תחרומו
םידרח םינתפר ,היקלח תיב שיא ,ינבדבוד יסויו ,תויממוק שיא ,ןיישננוז יניס השמ :םינתפרה תקעז
'הליהקב'ל םירפסמו םבל תא םיכפוש ,םייח ילעבו םיתע תועיבק ,ןמוא תנומא ןיב םיבלשמה
יככותב דבעש דיחיה ידוהיה ,רטייר קחצי 'פורפ :טעמ שדקמ • הנורחאה בלחה תמחלמ לע
המולעתה תנוכמ לש קשנה תא ףשוח ,םיכמסמב רבנו םילשורי חרזמב ימלסומה ףקאווה ןויכרא
םע הלחהש האחמ :תרעוב הינטירב • שדקמה תיב לש ומויק תא שיחכהל :תיניטסלפ-תימלסומה
,םיערופ ינומהב הל הצוחמו ןודנול תובוחר תא האלימ 'דראי דנלטוקס'ה ידיב ימוקמ ריעצ תגירה
לש ינודנולה בתכה .בחרנ סרה וריתוהו שאב תוינוכמ ולעה ,ןתלוכת תא וזזבו תויונח וצפינש
ילתוכ ןיב ךורא דומיל ןמז רחאל התיבה םיבש םירוחבה :םינמזה ןיב • תופסונ תועש דבע 'הליהקב'
אבא םגו בחרמב ןגראתהל הכירצ אמיא .הנוש םוי רדס לבקמ תיבהו תובישיה
,:o
שיא רפסמ ,ןיול ריאמ קחצי יבר ,לארשי תדוגא אישנ לש ותריטפל הנש 40 תואלמב :ומעב אישנ
ןויארב קפרתמ ואדנל בד 'ר :בובאבל ייעוגעג • ותציחמב םיעגרה לע ,ץריבג השמ ברה ,ודוס
'ןויצ תשודק'ה רצח לעו םלועה תומחלמ יתש ןיבש םימיב הלודגה התראפתב בובאב לע 'הליהקב'ל
שדקמ • ל"צז המלש יבר ר"ומדאה ,ונב םע רקנובב תפתושמה הייהשהמ תודוס ףשוחו ד"יה ל"צז
רורחש לע המחלמב שאה וקל היהש םוקמה ,בלסרבמ ןמחנ יבר שדקתהו ההש וב תסנכה תיב :טעמ
םחולה ,הלצהה ברק לע דקיפש שיאה םע םוקמב רוקיב .תעזעזמו הבולע הברוחל םויה ךפה ,הפיח
םיימעפ שגפנ קרב דוהא :רורחשה ריחמ • ותראפתב םוקמב ללפתהש שיאהו ותייחת לע קבאנש
טילש דעלג רורחשל עגונב סאמח םע םיעגמה תומדקתה לע ול רפיסו ףסוי ע"רגה ןרמ םע
,:±
לש י עו בשה לכו אה ףסו מ
4 7 ן ו י ל י ג | א " ע ש ת ב א ם ח נ מ ב ה " כ | ד " ס ב
םישיגמ
םכל
ןשקול
תוכרב עבשב ועיצת
יולימב ףיאדק תוירטא
ןייב תומח תוירטפ
רוחב
'ץיוודנס
הבישיל רענה תא וחלש
תגוע :הקותמ הדיצ םע
דלוקוש 'ץיוודנס
םיזוורב
חבטמב
םידליה תא ונימזת
ינשוש וניכתו חבטמל
םיחירמו םיירט הציפ
רחא םיבקועה םיבשותה םע ,חותמה םורדה לובגב דחוימ רוקיבב 'הליהקב' תווצ :לובגה יבשוי
,דודשאב רעוב עסמל אצי 'הליהקב' תווצ :םורדה לבח • תואלקחב קוסיע ידכ ךות תויוחתפתהה
הנומא ,םיר"מצפ ,םימאסק ,םידארג הליגו הזע ףטוע יבושייבו םיקפואב ,עבש ראבב ,ןולקשאב
תומד הלגמ ל"ז ןירפלה לאפר ברה לש וייח רוקיס • וייח תוריז • תקסופ אלש הרותו םייניעב השוחנ
רוטקיו ברה ,םייח הפרשנש ותב תא לכשש ירחא םינש שמח :בלב ןיכס • תיתרגש יתלבו תיתיזזת
• וייח תא הנישש ארונה ןוסאה תא 'הליהקב'ל ןויארב רזחשמ ,עברא תיירקב ד"בח חילש ,הייטע
42 רחאל ,יפאדק רמעומ ,בול אישנ לש תיטמרדה ותחדה תא הוולמ 'עובש םירגוס' :התיבה ךלוה
ןומעפה • םיגורה יפלא התבגש השוחנ םיחרזא תמחלמו תרשפתמ יתלב הרוטטקיד ,ןוטלש תונש
הרותה ידומלת ירענ םע דחי ךורא םידומיל םויל רזוח 'םינינפ' :לצלצמ
,::
םיבהוא לעבהו םידליה .ריסל סנכנש המ לכ האיפקמ ,םורדב תררוגתמה היסורמ הלוע ,הנירמ | ימורדה בטוקה
לש י עו בשה לכו אה ףסו מ
4 8 ן ו י ל י ג | א " ע ש ת ל ו ל א ב ' ב | ד " ס ב
ףערודכ
– עיבג ילב ,עיבג םע
הרוטרפמטב הדילג רודכ
םכל חיטבמ הנוכנה
חורבצמו רירק םוי
תנומסת
טראט
דלוקושמ אוה םעפה
קרש ומכ ילאוטקאו
ילופו 'ץיר לש בוליש
תויהל לוכי ואקק
םירגוס
םיה תא טלחהב ושעי תוינבגע בטורב ירוב גד תוסורפ ,הנושאר וא תירקיע
תימלוג הניחט םע יולק םלש ליצח ועיצה דצב .הדובעה תא
48 ןויליג | א"עשת לולאב 'ב | ד"סב
ןיזגמה
ידרחה
תיבל
החפשמלו
,הלאש
הבושת
הרענה ,הבישיל הלע רוחבה | רפושב עקות לעבהו רנימסב הלעתמ ןהלש לולא לע תורפסמ םישנ
למשח תקספה
תיבהש ךל רפיס אל דחא ףא | יטרפ יניערג רוכל ךפה ךלש הלילה תרונמו לגורקימה ,ןוכנ
בשחמה םג .תומשא
םירגסממ
וא ןועמ :םיבישמ םיחמומ הבוטה תרגסמה | תלפטמ הכירצ יבייבה רובע רתויב
ותוא בוהאל
ורשקת
תילעמ'ת
תלחתה יתממ
?תוילעממ שושחל
קועצל המלו
קו'גשכ 'ה'לאמיא' עיגה | ?רקבל עיגמ
ףוס תושעל ןמזה
תויבופל
םיזרה םכח
ישארב הירכז םכחל
ולא םימיב ואלמ םילשורימ םינש הרשע תחאו האמ
'הליהקב'ל קינעמ אוהו
ףלאמ ןויאר
ליד גימ
ופטחש רחאל םינש 45
םע יקריע גימ סוטמ
והואיבהו ולש סייטה
לכ םינפנ ,לארשיל
רוזחישל םיברועמה
BAKEHILA • N. Y $5. 50 • OTHER $6. 00 • LON £3. 85 • ח"ש 9. 90 ריחמה • 723 ןויליג ,ד"סב
01.09.2011 • א"עשת לולאב 'ב
יד
ע
ל
ב
ןייד
ש
יו
ויוניכב עדונה ,סייו דוד ףסוי םייח יבר ןואגה ,ןפרווטנאמ ןיידה
,ןפי ירוצע לע הנגהה תכסמ שארב דמע רשא ,'ו"דיחה'
ןייטשדלוג לאוי לש טלחומה ויוכיז םע בחרנו דחוימ ןויארב
תריחב ירוחאמש םילוקישה ,םישקה רבשמה יעגר •
אימשד אתעייסהו טפשמה ךרואל הנפמה יעגר ,םיטילקרפה
Macro • עובשה שרפש ,סבו'ג ביטס ,לפא דסיימו ל"כנמ לש תירותסמה ותומד ירוחאמש רופיסה
ןיד
ש
י
,לאוי לש ויבא ,ןייטשדלוג לבייל ברה | םינב לע בא םחרכ
סולפ הליהקב | ןפימ רשיה הידוהו הנומא לש שגרנ גולונומב
םלוצמ ןמוי / לובמה ירחא
'הליהקב' תווצ ,ומצע תא םישגה אלש המיא הזחמ חכונל קרוי וינ הקתוש ובש עובשב
םירשגה • ןטהנמו ורנומ ,סטייה ןוארק ,יסנומ ,קראפ ורובמ םלוצמו קתרמ ןמוי שיגמ
תוידרחה תונוכשה ,לוח יקשו םידבב וסוכש תבכרה יספ ,םדאמ ונקורתהש םיכוראה
החוור תחנאו הלקהב הפלחתהש הלודגה הלהבהו םיאפר ריעל וכפהש
ןייט
ש
ד
ל
וג

ה
ש
מ


ול
יצ

תחנ ,ןייטשדלוג לאוי רוחבה ,ינפיה ריסאה לש יפוסה ויוכיז ינפל םיימוי :םייח ןתונ
קינעהו ,ורורחשל םיצמאמה שארב דמעש ,סייו דוד ףסוי םייח יבר ןואגה ןיידה ץראב
ןמוי :הפוס ףוס • אימשד אתעייסהו םילוקישה ,םינועיטה :'הליהקב'ל הפיקמ החיש
תא גגוח 'עובש םירגוס' :הווצמ תמ • תינקירמאה הפוסה יקזנ תא רקסמ םלוצמ
ןהלש לולאה לע םישנמ עמוש 'םינינפ' :השיאו שא • םיתמה יחותינ ןדיע םות
תוחוחינב האלמ הטמל היינדעמהשכ חבטמב םיריס הלצא םישוע המ הניבמ אל לעי | הפוא אל ,תלשבמ אל
לש י עו בשה לכו אה ףסו מ
4 9 ן ו י ל י ג | א " ע ש ת ל ו ל א ב ' ט | ד " ס ב
הטספ
ץראה לכב
,ילויבר הל םיארוק םיקלטיאה קצב ינסיכ ואלמת טושפ םתא הווש .תוניבגבו הטטבב הטספ
טלס ?תושיגמ :םינפב
ץימחתב ינועבצ תוקרי
םיטחוש
תורפ
תושודק
,תומימחפ םיכפשנ םכלש הפקל תא ורחבת .קר אלו םינימטיו השבכ וא הזיע ,הרפ :רוקמה
?תועיקשמ :םינפב
היוס ילופמ יתיב בלח
הרבז
חוניקל
,תכבוסמ אל הנכהה :הככ הילע וטיבת לא םיאור הז תא ,בוט - האצותהו רכממ םעטה הנורחא הנמל שבדב חופת ?תורהממ :םינפב
םיחקול יני'צוטפ התיבה ןומלס םע יווא קייט

11-ה תא םירזחשמ םילוצינו םיליצמ - קנע טקיורפב 'הליהקב' ןיזגמ :חוקיפ לדגמ
בקעי ברה ןיילפ'צה :סואכה ךותב הנומא םינייצמו תפותב םירכזנ ,רבמטפסב
בישומ לאירוא ןתיא :ם"וא םא • אדנל יסויו הנחוא ישי ,הטראופ ירנה ,ןייטשדלוג
:םיגרוסה ירוחאמ • םיניטסלפה תבוטל ם"ואב היופצה העבצהה לע חיש ברל םיחמומ
םולשב יתאצי ךיא עדוי אל :בל יולג ןויארב ףשוח ןייטשדלוג לאוי רוחבה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->