You are on page 1of 13

{352}{403}paige! gdzie jeste�?

{440}{467}uwa�aj!
{633}{665}szybko.
{696}{779}pazury b�lu musimy|wyrwa�, odejd� demonie na zawsze.
{935}{1018}przepraszam, �e ci przeszkodzi�am,|ale ona by�a odporna na moj� moc.
{1023}{1075}nic nie szkodzi, w�a�nie|wychodzi�am do pracy.
{1080}{1155}- och, kochana, jeste� ranna.|- to nic. tylko zadrapanie.
{1159}{1219}no i jak tam?|w nowym miejscu?
{1224}{1278}wspaniale.
{1283}{1342}- a co u ciebie?|- nie mog� si� skar�y�.
{1351}{1382}tak samo.
{1386}{1450}dobrze wiedzie�, �e|mo�emy mieszka� osobno
{1455}{1514}i w dalszym ci�gu skopa� komu� ty�ek,|je�li zajdzie taka potrzeba,
nie?
{1532}{1596}wi�c, chcia�abym spyta� o tego|demona z fatalnym manikiurem?
{1600}{1650}harpia, nale�y do cz�ci frakcji.
{1655}{1707}pr�bowa�a nas zabi�,|by ruszy� w �wiat, no wiesz.
{1712}{1740}standardowa rzecz.
{1744}{1781}zostaniesz na obiad?
{1787}{1812}z przyjemno�ci�,
{1817}{1895}ale cole zaplanowa� na wiecz�r|co� romantycznego.
{1900}{1955}tak, ju� my�la�am, no wiesz, �e mo�e sobie pogadamy.
{1960}{2006}a co? co� si� sta�o?|czy wszystko w porz�dku?
{2010}{2091}tak. wszystko dobrze. my�la�am, �eby|nadrobi� stracony czas.
{2096}{2139}innym razem.
{2144}{2185}nie zechcia�aby�, �ebym ci� orbowa�a do domu?
{2189}{2287}nie. cole nie jest zachwycony|orbitowaniem, je�li nie jest o tym
uprzedzony.
{2292}{2343}z wyj�tkiem nag�ych wypadk�w, no wiesz?
{2351}{2395}- rozumiesz.|- oczywi�cie.
{2400}{2424}niewa�ne.
{2453}{2493}okay. czas na mnie.
{2585}{2623}zadzwoni� do was.
{2760}{2799}�adnego orbitowania?
{2803}{2860}nie zaczynaj|z tymi podejrzeniami, paige.
{2864}{2948}cole prawdopodobnie|chroni ich prywatno��.
{3000}{3055}on pr�buje co� ukry�.
{3083}{3150}ja tylko pr�buj� ochrania� to co nasze.
{3155}{3226}a jedynym sposobem jest redukcja strat,
{3231}{3279}i konsolidacja naszych zasob�w.
{3347}{3402}powstrzymuj� konkurencj�|przed zabiciem was.
{3414}{3443}nas.
{3447}{3500}- �wietnie, co proponujesz?|- fuzj�.
{3504}{3546}ka�dy z nas ma podobne plany, prawda?
{3556}{3633}wi�c dlaczego nie mo�emy dzia�a� wsp�lnie,|�eby ich wyko�czy�?
{3779}{3825}sp�ni�a� si�. siadaj.
{4025}{4071}na czym sko�czy�em?
{4075}{4167}zach�ca�e� nas do trzymania si� za r�ce|i bycie przyjaci�mi.
{4171}{4197}to jest nowe milenium.
{4202}{4271}musimy pomy�le� nad nowymi|sposobami przetrwania.
{4275}{4346}sp�jrzmy prawdzie w oczy,|to jest �wiat, w kt�rym demon niszczy
demona.
{4450}{4508}ka�dy z was kieruje jak�� frakcj�.
{4521}{4581}i to jest problem.
{4585}{4640}jeste�cie zbyt zaj�ci|pr�bami zabicia si� nawzajem.
{4671}{4732}na ko�cu, ka�dy z was przegra.
{4736}{4787}powied� to grimlockom.
{4792}{4875}pr�bowali nas unicestwi�|w ubieg�ym tygodniu.
{4879}{4914}to musia�o nadej��.
{4918}{4962}chcesz zn�w spr�bowa�?
{5007}{5040}w�a�nie o tym m�wi�em.
{5047}{5112}zatargi zawsze by�y nasz� zgub�.
{5117}{5164}a nauczy�em si� tego|od mojej ludzkiej po�owy.
{5174}{5216}jedyny spos�b by to udaremni�,
{5221}{5286}to wsp�lne dzia�anie,|by osi�gn�� cel.
{5356}{5410}i kto zadecyduje o tym,|jakie to b�d� cele?
{5414}{5440}ty?
{5454}{5497}chyba, �e kto� zechce|rzuci� mi wyzwanie.
{5584}{5613}odraczam spotkanie.
{5856}{5920}cze�� kochanie. wcze�niej wr�ci�a�.
{7656}{7752}wegetaria�ski omlet,|tylko je�li lubisz.
{7773}{7849}to s�odkie, kochanie, ale my�l�,|�e m�j �o��dek ma inne plany.
{7900}{7965}-o co chodzi?|- b�l g�owy, �o��dka.
{7970}{8043}- w�a�nie teraz.|- mo�e ty jeste� chora?
{8048}{8112}w�a�nie teraz, gdy tyle zwi�zk�w jest w niebezpiecze�stwie?
{8115}{8180}co by zrobi�o san francisco|bez mojej kolumny porad?
{8195}{8235}musz� i��.
{8273}{8331}chc� zaprosi� moje siostry|na obiad w tym tygodniu.
{8335}{8392}- zgadzasz si�?|- tak, tylko dlatego si� wyprowadzili�my.
{8396}{8447}tak, wiem, ale chc�|pokaza� im to miejsce.
{8464}{8495}poza tym, nie chc� by pomy�la�y,
{8500}{8547}�e nie s� ju� cz�ci� mojego �ycia.
{8579}{8655}�wietnie, tylko bez orbitowania, ok?
{8659}{8696}ju� si� o to zatroszczy�am.
{8751}{8818}- co si� sta�o?|- och, nic.
{8823}{8882}tylko moje rami� sta�o na drodze|pazura harpii, to wszystko.
{8887}{8931}harpii? zosta�a� zaatakowana?|dlaczego nic mi nie powiedzia�a�?
{8935}{8983}nie wiedzia�am, �e to takie|wa�ne. dlatego.
{8987}{9031}oczywi�cie, �e to dla mnie wa�ne.
{9123}{9162}przepraszam.
{9167}{9205}przepraszam.
{9231}{9271}to tylko...
{9279}{9344}my�l�, �e zas�uguj� na to, by wiedzie�,|kiedy moja �ona zostaje ranna.
{9375}{9418}masz racj�, zas�ugujesz.
{9487}{9545}przepraszam, panie turner?
{9550}{9591}twoje spotkanie o 9:00 czeka w holu.
{9603}{9651}julie, co ty tu robisz?
{9656}{9687}nie powiedzia�e� mi, �e ona jest tutaj.
{9698}{9740}wi�c, dzisiaj pracujemy w apartamencie.
{9745}{9818}maluj� moje biuro.|nie s�ysza�a�?
{9823}{9887}nie. nie, oczywi�cie, �e nie.
{10050}{10086}r�b swoje w domu.
{10109}{10152}b�d�, dzi�kuj�.
{10216}{10287}�liczna ma�a wied�ma,|je�li nie masz nic przeciwko.
{10304}{10344}mam.
{10376}{10412}przyprowad� mi przyw�dc� harpii.
{10417}{10503}chc� jej wyja�ni� konsekwencje|atakowania mojej �ony.
{10693}{10756}ty chyba naprawd� nie oczekujesz,|�e rozp�tam wojn� z nowym
czarnoksi�nikiem,
{10759}{10813}bez wcze�niejszego|porozmawiania z nim o tym?
{10818}{10887}to jest marnowanie czasu.|on nigdy nie pozwoli ci wr�ci� z wygnania.
{10898}{10945}ju� s�ysza� historie|o tym co zrobi�a�.
{10951}{11017}to by�y inne czasy,|inny czarnoksi�nik.
{11021}{11077}jednak, to ju� si� nie zdarzy.
{11082}{11135}nie by�oby mnie tutaj,|je�li nie mia�bym pewno�ci.
{11145}{11205}w takim razie czym r�ni si� praca dla nas,|od pracy dla niego?
{11210}{11263}powiniene� uwa�niej s�ucha�.|nie pracuj� dla nikogo.
{11268}{11336}byliby�my r�wnorz�dnymi partnerami.
{11350}{11445}a gdy tylko czarnoksi�nik zginie,|pod��ymy w�asnymi drogami.
{11493}{11536}wi�c?
{11547}{11573}dam ci zna�...
{11631}{11660}...kiedy b�d� gotowa.
{11793}{11867}chc� by� zaoferowa�|nowemy czarnoksi�nikowi ga��zk� oliwn�.
{11872}{11914}a je�li odm�wi?
{11918}{12004}wtedy keats b�dzie mia� nowego sojusznika,|a my nowego wroga.
{12085}{12123}odejd�cie.
{12198}{12222}mn�stwo resztek .
{12226}{12290}prawdopodobnie nie b�dziesz musia�a|gotowa� przez ca�y tydzie�.
{12307}{12346}lubi� gotowa�.
{12359}{12454}wi�c, b�dzie mniej podawania do sto�u,|a to dobra rzecz, prawda?
{12477}{12511}tak przypuszczam.
{12516}{12657}jak phoebe i cole si� wyprowadzili,|zrobi�o si� tu bardzo cicho.
{12662}{12721}ka�dy, z kt�rym dorasta�am odszed�.
{12741}{12823}jednak, mo�emy sprawi�, by by�o tu zn�w ha�a�liwie
{12828}{12925}z dzie�mi, kt�re b�d� dorasta�y z nami.
{12948}{12997}mamy teraz dodatkowy pok�j, prawda?
{13003}{13038}prawda.
{13137}{13179}przepraszam. przerwa�am?
{13185}{13226}w�a�ciwie, musz� wyj��.
{13232}{13267}obecnie mamy wzrost|demonicznej aktywno�ci
{13272}{13322}i starszyzna chce za� przyczyn�.
{13327}{13407}wi�c, odk�d ta demoniczna aktywno��|wzros�a zesz�ej nocy w naszym
salonie,
{13413}{13461}zak�adam, �e ma to co� wsp�lnego z nami.
{13465}{13545}wi�c, miej na wszystko oko, |i je�li si� czego� dowiem, dam zna�.
{13567}{13622}-kocham ci�.|- ja te� ci� kocham.
{13731}{13767}w porz�dku?
{13772}{13808}ja? tak, w porz�dku.
{13835}{13867}k�amczucha.
{13871}{13936}sp�jrz, wiem, �e nie jestem phoebe,|ale wci�� jestem twoj� siostr�,
{13941}{13971}i mo�esz ze mn� porozmawia�, no wiesz.
{14019}{14090}to jest... to jest takie g�upie.
{14095}{14192}okres sp�nia mi si� w tym miesi�cu,|o kilka dni.
{14196}{14258}i domy�lam si�, �e moje nadzieje troch� wzros�y.
{14262}{14316}to nie jest g�upie, kochanie.|przecie� chcesz mie� dzieci, prawda?
{14344}{14387}tak, oczywi�cie.
{14392}{14436}pr�bujemy, i...
{14441}{14524}- od kilku miesi�cy.|- czterech. ale kto by liczy�?
{14587}{14657}och, piper, to nie |pieczenie herbatnik�w, wiesz?
{14662}{14711}to wymaga troch� czasu.
{14716}{14789}tak, wiem. ja tylko|martwi� si�, �eby
{14793}{14843}no wiesz,|co� nie posz�o �le.
{14847}{14952}walka z demonami na okr�g�o nie|sprzyja wychowywaniu dzieci.
{14975}{15051}okay, ale, po pierwsze, przecie� b�dziesz mia�a dzieci.|widzia�a� to
w swojej przysz�o�ci.
{15057}{15135}a po drugie, jestem �ywym dowodem na to,|magia si� zdarza
{15141}{15191}kiedy duch �wiat�o�ci|i wied�ma s� razem.
{15207}{15249}wi�c, przesta�|si� o to martwi�,
{15254}{15318}bo wkr�tce zostan� cioci�.
{15360}{15436}- dzi�ki.|- nie masz za co.
{15537}{15600}przyw�dca harpii|nie przyjdzie si� z tob� zobaczy�.
{15606}{15667}obawiam si�, �e|nie jest jej to na r�k�.
{15678}{15712}dobra robota.
{15717}{15776}- co nast�pne?|- rowan czeka, by si� z tob� zobaczy�.
{15782}{15841}najwidoczniej, kr�lowa|chcia�aby by� w nowym przymierzu.
{15875}{15903}przy�lij go.
{16054}{16091}zobaczy si� z tob�.
{16200}{16243}dzi�kuj� za audiencj�.
{16308}{16381}- kr�lowa przys�a�a mnie, by ci powiedzie�...|- powiedz swojej
kr�lowej,
{16395}{16467}�e je�eli postawi cho� stop�|na terenie mojego kr�lestwa,
{16487}{16550}b�dzie mnie b�aga�, �ebym j� znowu wygna�.
{16573}{16632}wys�a�a mnie, by ci powiedzie�,|�e wyci�gn�li�my wnioski z lekcji,
{16638}{16698}i jeste�my sk�onni podda� ci si�.
{16703}{16779}nie, dzi�kuj�. mam wystarczaj�co|du�o demon�w, kt�rzy chc� mnie
zdradzi�.
{16913}{16947}nie wys�ucha�e� nawet naszej oferty.
{16952}{16984}my�l�, �e powiniene� ju� i��.
{17084}{17159}- paige.|- pomy�la�am tylko, �e wpadn�.
{17181}{17249}- sk�d?|- z kuchni.
{17253}{17337}- nie przeszkodzi�am w niczym, nie?|- nie. w�a�nie sko�czyli�my.
{17356}{17404}winda jest tam, rowan.
{17696}{17741}co ty sobie do diab�a my�lisz?
{17746}{17807}w�a�nie dlatego nie chc�,|�eby tutaj orbitowali si� twoi ludzie.
{17812}{17856}twoi ludzie? pi�knie.
{17861}{17899}- czego chcesz?|- phoebe.
{17903}{17947}przypuszczam, �e piper potrzebuje z ni� porozmawia�.
{17952}{17987}min�a� si� z ni�.
{18018}{18075}ale dlaczego nie orbujesz si� do gazety?
{18080}{18125}przypuszczam, �e dziennikarze|potrafi� dochowa� tajemnicy.
{18130}{18179}tylko powiedz jej, �e przystopuj�, okay?
{18184}{18259}i o�miel� si� zapyta�, dlaczego tu jest|tak ciemno w �rodku dnia?
{18272}{18357}mam migren�, kt�r�|tylko powi�kszy�a�..
{18377}{18441}wiesz co, cole, wal si�.
{18606}{18646}prosz�.
{18866}{18906}mi�y go��, h�?
{18956}{18995}cole.
{19015}{19071}- jeste� prawnikiem?|- nie.
{19084}{19114}czemu?
{19118}{19179}poniewa� tylko inny prawnik|tak by pomy�la�.
{19193}{19229}nie, by�em sarkastyczny.
{19238}{19263}o byciu prawnikiem?
{19268}{19331}nie, o tym, �e|on jest mi�ym go�ciem.
{19366}{19407}- przepraszam.|- nie.
{19434}{19471}- jestem rowan.|- paige.
{19475}{19515}- tak.|- mi�o mi ci� pozna�.
{19534}{19635}- wi�c, od jak dawna nie lubisz cola?|- od kiedy go pierwszy raz
spotka�em.
{19671}{19701}a ty?
{19706}{19776}do�� d�ugo,|odk�d ostatnio po�lubi� moj� siostr�.
{19781}{19816}a ty masz jakie� rodze�stwo?
{19821}{19859}o, tak. moja rodzina jest naprawd� du�a.
{19874}{19937}wi�c wiesz, jak to jest, kiedy|musisz ugry�� si� w j�zyk.
{19969}{20021}o tak, wiem.
{20091}{20228}s�uchaj, z przyjemno�ci� kontynuowa�bym nasz� rozmow�,|ale w�a�nie
zjechali�my na d�.
{20271}{20314}jest jaka� szansa, �e si� spotkamy?
{20327}{20426}no, moja siostra... moja druga siostra|prowadzi nocny klub p3.
{20431}{20494}a ja w�a�nie si� tam sp�ni�,|je�li b�dziesz mnie zatrzymywa�.
{20518}{20573}- wpadn� tam.|- okay.
{20609}{20701}- wysiadasz?|- o, nie, jad� na parking.
{20884}{20927}jeste� pewny jej to�samo�ci?
{20931}{20999}jest siostr�|�ony czarnoksi�nika.
{21003}{21040}to czyni j� czarodziejk�.
{21044}{21091}to mo�e by� nasz szcz�liwy dzie�.
{21096}{21167}a ty m�wi�e�, �e spotkanie|z nowym czarnoksi�nikiem b�dzie
bezu�yteczne.
{21171}{21209}przecie� odm�wi� twojej ofercie, nieprawda�?
{21213}{21289}tak, ale da� nam wzamian|co� bardziej warto�ciowego.
{21293}{21344}je�li b�dziemy mogli przeci�gn��|Czarodziejki na swoj� stron�,
{21349}{21443}mo�emy u�y� ich magii, by przej�� �wiat|podziemia zanim
czarnoksi�nik to zrobi.
{21447}{21521}mo�emy go zniszczy�|i ka�dego, kto si� nam sprzeciwi.
{21525}{21591}tak, ale ona jest wied�m�.|one nie zmieniaj� stron dla kaprysu.
{21596}{21665}o, my�l�, �e mog� j� nak�oni�|do zmiany zdania w inny spos�b.
{21683}{21716}za twoim pozwoleniem, oczywi�cie.
{21725}{21783}wykorzystaj wszystkie �rodki.|we� kogo potrzebujesz.
{22162}{22231}tw�j tajemniczy m�czyzna|wci�� poci�gaj�co nieobecny?
{22236}{22278}wci�� nie mog� uwierzy�, �e wystawi� mnie do wiatru.
{22283}{22327}a ja ciesz� si�,|�e ju� nie chodz� na randki.
{22331}{22365}tak, powinnam lepiej wiedzie�,
{22369}{22419}�e nie mog� pozna� |faceta przez cola.
{22424}{22543}paige, mam do ciebie dwa s��wka:|by�o, min�o.
{22547}{22643}je�li nie b�dziesz si� tego trzyma�, |sko�czysz wywieraj�c presj� na
phoebe.
{22647}{22673}ona ma racj�.
{22678}{22724}- to wi�cej ni� dwa s�owa.|- cze��.
{22728}{22799}czy nadal dostan� tu darmowe drinki,|czy musz� za nie zap�aci�?
{22819}{22871}nie wygl�dasz za dobrze.|wszystko w porz�dku?
{22875}{22901}po cz�ci, dlatego tu jestem.
{22906}{22965}my�la�am, �e to tylko b��d,|ale teraz nie jestem pewna.
{22969}{23021}wi�c, zastanawiam si�,|czy to ma co� wsp�lnego z,
{23025}{23059}no wiecie, zadrapaniem.
{23063}{23100}mo�e zmieniasz si� w harpi�.
{23140}{23172}o, bo�e. zmieniasz si�?
{23177}{23251}wi�c, podobnie jak piper przemieni�a si�|w wendigo. czy to by�a
furia?
{23256}{23326}przemieni�am si� ju� w tak wiele rzeczy,|�e nie nad��am.
{23331}{23383}no wiesz, nie martwi�bym si�.|nie mo�esz przemieni� si� w harpi�
{23387}{23423}tylko przez zadrapanie.
{23428}{23487}tak, ale jednak.|jak uwa�asz...? no wiesz.
{23491}{23516}hej, hej, hej.
{23521}{23575}troch� dyskrecji w miejscu publicznym.
{23625}{23655}hej.
{23834}{23891}-czujesz si� troch� lepiej?|- troszk�, tak my�l�.
{23896}{23960}nie ma �adnych wiadomo�ci od starszyzny|o tym co tu si� dzieje?
{23965}{24023}- nie, jeszcze nie.|- dlaczego? co jest grane?
{24028}{24084}wielu z�ych facet�w,|najwidoczniej wi�cej, ni� zwykle.
{24088}{24145}- powinni�my si� martwi�?|- nie. nie przed obiadem.
{24150}{24222}- chcesz do nas do��czy�?|- okay, pewnie. dlaczego nie?
{24227}{24252}ja nie, musz� i��.
{24256}{24328}nie chc�, �eby rowan my�la�,|�e na niego czekam,
{24333}{24376}je�li oka�e si�, �e si� sp�ni.
{24381}{24450}uchowaj bo�e. wierzysz?
{24455}{24492}�artujesz?
{24536}{24620}phoebe, my�l�, �e powinna� znale��|troch� czasu i porozmawia� z
piper.
{24625}{24669}- czemu, co� jest nie tak?|- nie, nie, naprawd�.
{24674}{24742}tylko my�l�, �e ona mo�e potrzebowa�|twojego wsparcia.
{24746}{24803}dlatego w�a�nie orbowa�am si� dzisiaj|do twojego mieszkania, by
powiedzie�...
{24808}{24854}czekaj! orbowa�a� si� do mojego mieszkania?
{24859}{24931}mimo, �e wyra�nie powiedzia�am ci, �eby� tego nie robi�a?|paige, co
ty sobie my�la�a�?
{24936}{24971}ja tylko pr�bowa�am pom�c Piper.
{24975}{25024}- cole by� zdenerwowany?|- troszeczk�.
{25038}{25075}bardzo.
{25097}{25166}�wietnie, paige. po prostu �wietnie.
{25171}{25226}ja tylko pr�bowa�am pom�c.
{26462}{26513}wi�c, jestem najdziwniejszym przypadkiem,|jaki kiedykolwiek
widzia�e�?
{26527}{26601}nie wiem. dopiero co |zacz��em nocn� zmian�.
{26606}{26651}widz� r�ne dziwne rzeczy.
{26656}{26702}tak, ale to by�y nietoperze, doktorku.
{26731}{26800}paige! paige!|o, m�j Bo�e. dobrze si� czujesz?
{26805}{26871}- co si� sta�o?|- nietoperze. mn�stwo nietoperzy.
{26875}{26933}- jeste�cie siostrami?|- tak. czy z ni� b�dzie wszystko w porz�dku?
{26937}{26990}szczerze?, je�li nikt nie znalaz�by|jej na czas,
{26994}{27027}wykrwawi�aby si� na �mier�.
{27031}{27066}- ale wszystko b�dzie z ni� dobrze?|- tak.
{27070}{27135}musi odpocz�� i wzi�� zastrzyki przeciwko w�ciekli�nie.
{27167}{27223}zosta�a� zaatakowana przez nietoperze|przed moim klubem?
{27239}{27307}to nie mo�e by� naturalne. mo�e?
{27312}{27369}wi�c, uk�szenia nietoperzy w mie�cie|nie s� takie niezwyk�e.
{27374}{27406}mam przyjaciela w hrabstwie,
{27411}{27446}kt�ry udziela� pomocy w sprawie nietoperza,|kilka miesi�cy temu.
{27450}{27509}tak, ale tu mamy nietoperze. liczba mnoga.
{27524}{27582}zaraz wr�c�. przepraszam.
{27677}{27742}brzmi bardziej naturalnie|ni� nadnaturalnie, jak dla mnie.
{27745}{27851}- tak. wi�c, my�l�, �e to wampiry.|- wampiry? to by�oby co� nowego.
{27856}{27904}- nie, to nie mo�liwe.|- dlaczego nie?
{27908}{27990}poniewa�, jak mi wiadomo,|wampiry atakuj� pod ludzk� postaci�,
{27994}{28071}a nie jako stado nietoperzy.|wiesz, to musi by� co� innego.
{28080}{28159}prawda. wampiry, przez wieki by�y na |wygnaniu z podziemnego �wiata.
{28163}{28223}jak mi wiadomo, one s� cz�ci�|ca�kiem innego uk�adu.
{28227}{28303}przepraszam, lisa|musi jeszcze tylko pobra� krew,
{28307}{28345}trzeba wykona� par� test�w.
{28350}{28435}- to znaczy, �e mog� i�� do domu?|- tak, nie widz� przeszk�d.
{28439}{28480}zaczniemy od antybiotyk�w,
{28485}{28568}a jutro rano zaplanujemy|kuracj� przeciwko w�ciekli�nie.
{28619}{28665}okay, teraz zaci�nij pi��.
{28723}{28777}teraz rozlu�nij r�k�.
{28781}{28819}ju� prawie koniec.
{28824}{28895}-dobrze si� czujesz?|- tak, lepiej ni� wygl�dam.
{28907}{28944}nie ciebie mia�em na my�li.
{28966}{28998}phoebe?
{29024}{29083}cholera. gdzie ona jest?
{29087}{29135}co wiesz o grimlockach?
{29167}{29207}grimlocki?|my�lisz, �e oni j� zaatakowali?
{29212}{29267}je�li oni to zrobili, zgniot� ich|czaszki go�ymi r�kami.
{29272}{29323}kto powiedzia�, �e romantyzm umar�?
{29327}{29395}pami�tasz, rozmawiali�my o tym,|komu mogliby�my zaufa�?
{29400}{29464}grimlockom, tak czy nie?
{29468}{29524}przepraszam. tak.
{29529}{29563}grimlockowie s� w porz�dku.
{29568}{29623}keats jest jednym z tych, kt�rym nie ufam.
{29645}{29688}- to pewnie ona.|- mia�am tylko nadziej�.
{29693}{29721}- phoebe?|- cze��, kochanie.
{29725}{29779}wszystko w porz�dku? dzwoni�em na kom�rk�.|nie odebra�a�.
{29783}{29843}tak, to prawdopodobnie|dlatego, �e by�am nieprzytomna.
{29848}{29915}- co? czy zrani� ci� demon?|- nie, to nie to.
{29919}{29970}ja tylko... zemdla�am.
{30012}{30079}- zemdla�a�?|- tak, to nic wielkiego.
{30083}{30131}ludzie, dlaczego wy |nie przywi�zujecie do tego wi�kszej wagi?
{30136}{30186}phoebe, ludzie|nie mdlej� bez powodu.
{30191}{30259}wi�c, poprostu run�am na ziemi�,|i lekarz powiedzia�, �e mam
prawdopodobnie anemi�.
{30263}{30309}pobra� mi troch� krwi,|�eby si� upewni� czy to to.
{30313}{30378}mo�e powinna� nak�oni� Leo,|�eby sprawdzi�, czy w przypadku
zadrapania przez harpi�...
{30382}{30437}ju� to zrobi�am i powiedzia�,|�e nie ma si� o co martwi�.
{30442}{30487}poza tym, mamy wi�kszy|demoniczny problem,
{30492}{30571}kt�ry musimy teraz rozwi�za�.|paige zosta�a pogryziona przez stado
nietoperzy.
{30582}{30649}nietoperzy? jeste� pewna?
{30662}{30727}-jestem pewna i nie ma si� nad czym rozwodzi�.|- tak, ma si� dobrze.
{30731}{30776}leo j� uleczy,|jak tylko dotrzemy do domu.
{30781}{30818}spotkasz si� tam z nami?
{30836}{30889}jestem w domu, phoebe. zadzwoni�a� do mnie.
{30931}{30997}mam na my�li rezydencj�. przepraszam.
{31036}{31071}jestem w drodze.
{31135}{31175}my�lisz, �e to by� rowan?
{31206}{31253}musia� spr�bowa� przeci�gn�� j�...
{31257}{31308}nie mo�esz pozwoli�,|�eby czarodziejki przesz�y na jego stron�.
{31312}{31380}- byliby zbyt pot�ni.|- my�lisz, �e o tym nie wiem?
{31400}{31435}cholera.
{31487}{31515}gromadzi cz�� lider�w.
{31519}{31555}kr�lowa chce wojny?|b�dzie j� mia�a!
{31560}{31597}- gdzie idziesz?|- do rezydencji!
{31601}{31661}pom�c uratowa� Paige.
{31749}{31812}- "manticore. "|- gryz�, ale nie lataj�.
{31832}{31892}- "phoenix. "|- lataj�, ale nie gryz�.
{31910}{31975}- "chupacabra. "|- bo�e b�ogos�aw.
{31980}{32043}lataj� i gryz�,|ale atakuj� tylko �ywy inwentarz.
{32058}{32098}a co ze zmian� kszta�tu?
{32119}{32179}a co je�li to strata czasu?
{32183}{32225}sp�jrz na mnie. czuj� si� dobrze.
{32230}{32282}chod�my ju� spa�.
{32287}{32326}paige, je�li jeste� zm�czona, po�� si� do ��ka.
{32331}{32393}obudzimy ci�, jak co� znajdziemy.
{32398}{32430}dobra.
{32435}{32486}id� spa�..
{32512}{32565}ona jest rozbrajaj�ca.
{32569}{32615}du�o przesz�a.|potrzebuje odpoczynku.
{32619}{32675}jest jaki� spos�b, �eby� m�g� pom�c nam|zaw�zi� kr�g podejrzanych?
{32680}{32744}z ka�d� demoniczn� frakcj� w tym mie�cie,|mo�e by� bardzo ci�ko.
{32749}{32773}okay. wi�c, co si� dzieje?
{32777}{32831}jest jaki� zjazd demon�w|w san francisco, czy co?
{32836}{32893}tak, to takie demoniczne wybory.
{32898}{32971} zwo�ali zebranie,|aby wybra� nowego czarnoksi�nika.
{33058}{33140}- tak my�lisz?|- wi�c, nie ta cz�� z wyborem. ale mo�e.
{33144}{33203}my�l�, �e to musi by�|kto� naprawd� pot�ny,
{33207}{33246}by po��czy� te frakcje.
{33250}{33305}- co oznacza...|- z�o mo�e mie� nowego przyw�dc�.
{33325}{33379}- cole.|- kochanie, przyjecha�em, jak szybko mog�em.
{33437}{33479}b�dzie dobrze. nie martw si�.
{33483}{33561}- jak paige? gdzie ona jest?|- �pi. uzdrowi�em j�.
{33575}{33635}- jeste� pewny?|- tak. dlaczego?
{33666}{33706}wiesz z czym|mamy doczynienia?
{33711}{33775}nietoperze, kt�rych uk�szenie |mo�e oznacza� tylko jedno, wampiry.
{33779}{33845}nie, wykluczyli�my to.|to nie ich styl.
{33850}{33885}kiedykolwiek widzia�a� wampira?
{33889}{33930}nie, ale czyta�am o nich.
{33935}{33966}a ja handlowa�em z nimi.
{33970}{34014}mo�esz wierzy� Anne rice,|albo mnie.
{34018}{34043}my�l�, �e mo�esz mie� racj�.
{34055}{34111}czekaj, handlowa�e�|z wampirami jako demon?
{34116}{34181}jak to mo�liwe? my�la�em,|�e oni s� pariasami w podziemnym �wiecie.
{34186}{34235}ja si� nie czepia�em.
{34239}{34284}nie obchodzi�o mnie, czy czarnoksi�nik ich wygna�
{34288}{34352}- mog�em go sprzeda� jego wrogom.|- dlaczego zaatakowali
czarodziejki w�a�nie teraz?
{34356}{34405}- czego oni chc�?|- widocznie walcz� o w�adz�.
{34410}{34476}- pr�buj� przej�� podziemny �wiat.|- zabijaj�c paige?
{34481}{34546}nie, zmieniaj�c j� w wampira.
{34606}{34651}paige?
{34672}{34704}paige?
{34795}{34837}gdzie ona posz�a?
{34882}{34938}o, m�j Bo�e! paige!
{34972}{35005}uwa�aj!
{35294}{35371}przeszuka�am ca�y dom,|i to wszystko co uda�o mi si� znale��.
{35375}{35443}okay. wi�c, co zrobimy|bez �wi�conej wody?
{35448}{35476}ja mog� troch� dosta�.
{35481}{35590}no wiesz, takie rzeczy tylko|pomagaj� odeprze� atak wampira.
{35594}{35635}nie odmieni� spowrotem paige.
{35639}{35677}tak, pracuj� nad tym.
{35681}{35747}wed�ug ksi�gi,|je�li zabijesz ich kr�low�,
{35751}{35793}wszystkie pomniejsze wampiry|umr� razem z ni�.
{35804}{35870}naprawd�? interesuj�ce.
{35880}{35937}oni z pewno�ci� nie lubi�|rozpowiada� o tym dooko�a.
{35942}{36002}ale nie o to nam chodzi,|poniewa� to zabije r�wnie� paige.
{36006}{36063}nie, je�li ona wcze�niej kogo� nie ugryzie.
{36068}{36151}najwidoczniej, pe�na transformacja|nast�puj� dopiero, jak poleje si�
pierwsza krew,
{36156}{36195}w tym przypadku, jak b�dzie wyssana.
{36200}{36257}okay, wi�c musimy szybko zabi� kr�low�.
{36262}{36292}jak j� unicestwimy?
{36297}{36340}moc� trzech.
{36344}{36387}oczywi�cie, jakkolwiek to nie b�dzie �atwe?
{36400}{36448}o, to pogarsza spraw�.
{36452}{36517}wampiry s� odporne|na moc wied�my.
{36522}{36599}dobra, ja przynios� �wi�con� wod�,|jak tylko poinformuj� Starszyzn�
o nowym czarnoksi�niku.
{36667}{36728}nowym czarnoksi�niku?|jest nowy czarnoksi�nik?
{36732}{36779}tak, tak my�limy.
{36783}{36828}- macie pomys�, kto to mo�e by�?|- nie, jeszcze nie.
{36839}{36885}okay, skupmy si� na odnalezieniu paige.
{36889}{36969}gdzie by� by�a,|je�li by�aby� nieumar�a?
{36974}{37025}- na cmentarzu?|- racja, idziemy.
{37030}{37057}nie mamy du�o czasu.
{37062}{37095}nak�onimy ich band� do wymeldowania...
{37100}{37135}wi�c, phoebe...
{37192}{37220}...nie chc�, �eby� tam sz�a.
{37247}{37296}- co?|- to zbyt niebezpieczne.
{37300}{37368}co b�dzie jak zemdlejesz,|podczas ataku wampira?
{37373}{37435}- s�onko, to si� nie zdarzy.|- jak mo�esz by� tego pewna?
{37449}{37485}nie chc� ci� straci�.
{37497}{37554}ja nie chc� straci� Paige.|nie rozumiem.
{37558}{37613}po co m�wisz nam,|jak mo�emy uratowa� Paige?
{37618}{37667}tak, ale wtedy nie zna�em wszystkich fakt�w.
{37672}{37703}potrzebujecie mocy trzech.
{37707}{37755}jestem pewien, �e paige|nie jest w rymuj�cym nastroju.
{37760}{37787}wi�c, co sugerujesz?
{37792}{37845}�e pozwolimy, �eby|sp�dzi�a wieczno�� jako wampir?
{37850}{37875}ona nadal jest moj� siostr�.
{37892}{37949}i to, �e jestem chora|nic nie zmienia.
{37985}{38017}czy dlatego, �e jestem twoj� �on�.
{38492}{38583}wampiry pr�buj� zmieni�|siostr� mojej �ony, czarodziejk�.
{38598}{38660}to atak przeciwko mnie.
{38664}{38701}zaczekaj chwil�.|nie dajmy si� sprowokowa�.
{38713}{38761}mo�e to rodzaj|jakiego� nieporozumienia.
{38766}{38803}wszystko dobrze zrozumia�em.
{38850}{38896}chc� zniszczy� wampiry.
{38906}{39013}- co do jednego.|- ale wampiry mno�� si� zbyt szybko.
{39027}{39063}nigdy nie dostaniemy ich wszystkich.
{39068}{39115}je�li zabijemy kr�low�,
{39136}{39171}wszystkie zgin�.
{39175}{39247}nigdy o tym nie s�ysza�em.|sk�d to wiesz?
{39273}{39337}kwestionujesz moje rozkazy?
{39362}{39424}nie, oczywi�cie, �e nie.
{39516}{39551}chc� kr�lowej.
{39563}{39607}wy�lijcie swoje si�y.
{39635}{39693}torturujcie ka�dego wampira,|kt�ry co� wie.
{39698}{39739}to sprawi, �e zrozumiej�.
{39743}{39787}ale nie zapominajcie,
{39797}{39846}�e moja �ona te� tam jest.
{39866}{39926}ka�dy kto po�o�y na nie r�k�,
{39962}{39989}odpowie przede mn�.
{40043}{40093}- rozej�� si�.|- jak sobie �yczysz.
{40326}{40359}a co z drug� siostr�?
{40363}{40427}pozwolisz, �e by umar�a razem z kr�low�?
{40431}{40467}to wyeliminowa�oby moc trzech.
{40524}{40567}to by zniszczy�o phoebe.
{40641}{40683}ale nie mnie.
{40949}{40999}przepraszam, �e przeszkadzam podczas obiadu.
{41004}{41055}nie szkodzi, bywa�o lepiej.
{41092}{41166}- czy ona tu jest?|- ju� przyby�a.
{41331}{41392}jest doskona�a.
{41407}{41434}b�dzie si� nadawa�.
{41438}{41476}my�l�, �e j� polubisz.
{41539}{41579}jeste� g�odna, moja droga?
{41619}{41647}zg�odnia�am.
{41651}{41695}to wspaniale.
{41700}{41747}w�asnie, na tw�j pierwszy posi�ek,
{41751}{41835}mam dwie smaczne ofiary.
{41839}{41879}prosz�.
{41906}{41961}wszystko dla ciebie, moja kr�lowo.
{41980}{42035}chc�, aby� wr�ci�a|do swoich si�str, paige.
{42043}{42091}przyjmij smak swojej w�asnej krwi.
{42095}{42180}to przypiecz�tuje twoj� przemian�,|jak r�wnie� ich.
{42185}{42227}to genialne.
{42239}{42296}z moc� trzech|po naszej stronie,
{42312}{42347}czarnoksi�nik nie b�dzie dla nas przeciwnikiem.
{42360}{42401}moje siostry s� bardzo pot�ne.
{42424}{42463}nigdy dobrowolnie si� do nas nie przy��cz�.
{42492}{42535}nie wiem, czy samej mi si� uda.
{42539}{42619}o, najdro�sza. rozejrzyj si�.
{42633}{42698}nasza rodzina jest ogromna.
{42856}{42887}co tutaj robisz, keats?
{42892}{42976}-mam dostarczy� wiadomo�� kr�lowej.|- wi�c, dlaczego nie zrobisz
tego samodzielnie?
{42981}{43023}poniewa�, kto� m�g�by mnie �ledzi�.
{43027}{43079}powiedz jej, �e musi|szybko opu�ci� miasto.
{43083}{43130}- czarnoksi�nik jest...|- czarnoksi�nik co?
{43354}{43391}gdzie jest kr�lowa, keats?
{43587}{43663}mo�esz mnie unicestwi�, je�li chcesz,|ale nic ci nie powiem.
{43673}{43735}naprawd� my�lisz, �e unicestwienie ci�,|to najgorsza rzecz jak� mog�
ci zrobi�?
{44010}{44074}wi�c, spr�bujmy jeszcze raz.
{44077}{44127}gdzie jest kr�lowa wampir�w?
{44275}{44305}tutaj ich nie ma.
{44312}{44345}pewnie ci� szukaj�.
{44354}{44385}samarytanie.
{44389}{44447}mia�am nadziej� to za�atwi�.
{44451}{44503}odpr� si�.
{44517}{44564}tylko raz jest si� niewinnym.
{44606}{44652}ale ja g�oduj�.
{44656}{44725}czuj� si� tak, jakbym czeka�a|na ten moment ca�e �ycie.
{44782}{44864}- dlaczego si� u�miechasz?|- my�la�em tylko o moim pierwszym razie.
{44880}{44911}opowiedz mi o tym.
{44958}{45017}to jest lepsze, ni�|prawdopodobnie mo�esz sobie wyobrazi�.
{45036}{45103}niebezpiecze�stwo, podekscytowanie,
{45138}{45200}ciep�o �aru, kt�ry potem czujesz.
{45205}{45246}nie ma nic podobnego do tego.
{45280}{45311}jak du�o ich mia�e�?
{45338}{45363}nie prowadz� dziennika.
{45389}{45473}twarze znikaj�.|tylko smak pozostaje.
{45483}{45537}a ja czym by�am, przek�sk�?
{45542}{45571}och, zaledwie.
{45652}{45751}po prostu si� zrelaksuj. oczy�� umys�.
{45797}{45844}jeste� teraz �owc�.
{45860}{45925}masz teraz umiej�tno�ci,|dzi�ki, kt�ry znajdziesz swoj� zdobycz.
{45972}{46012}nie rozumiem.
{46024}{46065}zrozumiesz.
{46094}{46135}zamknij oczy...
{46172}{46216}...i skup si�.
{46362}{46387}wiem gdzie one s�.
{46414}{46448}och, to naturalne.
{46492}{46551}powiedz kr�lowej, by oczekiwa�a towarzystwa.
{46687}{46730}hej, poczekaj!
{46751}{46866}hej! czekaj!|musimy z tob� tylko porozmawia�.
{46870}{46900}o co chodzi?
{46905}{46975}to ju� czwarty demon tego wieczoru,|kt�ry przed nami ucieka.
{46980}{47029}dobrze, mo�e dowiedzieli si�,|�e zabi�y�my czarnoksi�nika?
{47033}{47095}- starego czarnoksi�nika.|- zapomnia�am doda�, nie?
{47100}{47159}nie �api�. �cigamy demony ca�� noc,
{47163}{47241}przeszukujemy ca�� noc cmentarz,|i ani jednego zwariowanego wampira.
{47245}{47272}to �mieszne.
{47276}{47354}musimy na co� si� zdecydowa�,|zanim wzejdzie s�o�ce.
{47416}{47480}o co chodzi? w porz�dku?
{47483}{47541}tak, tylko troch� zakr�ci�o mi si� w g�owie.
{47570}{47663}tak naprawd� te nagrobki|si� nie przesuwaj�, nie?
{47681}{47735}phoebe, to nie jest zabawne.
{47739}{47815}mo�e jednak to co� wi�cej,|ni� wyczerpanie.
{47819}{47867}mo�e jeste� w ci��y.
{47888}{47921}to jest zabawne.
{47980}{48031}w�a�ciwie, to nie jest zbyt zabawne.
{48056}{48092}by�am w aptece. kupi�am test.
{48097}{48180}nasiusia�am na tester|i z niepokojem czeka�am 2 minuty.
{48193}{48248}- i?|- i...
{48257}{48311}by� negatywny, na szcz�cie.
{48338}{48405}tak. m�j te� by�.
{48417}{48447}my�la�a�, �e jeste� w ci��y?
{48460}{48509}przez dwie i p� minuty.
{48524}{48579}o, kochanie, tak mi przykro.
{48594}{48633}nie, w porz�dku. to nic wielkiego.
{48637}{48718}w�a�nie, �e jest. dla ciebie jest.
{48762}{48804}czy to o tym chcia�a�|ze mn� rozmawia�?
{48854}{48901}mia�am taki zamiar.
{48916}{49005}- w porz�dku. rozumiem.|- nie, nic nie jest w porz�dku.
{49010}{49055}nie wracam do domu, ale do rodziny.
{49063}{49131}chc� wci�� by� cz�ci� twojego �ycia.
{49136}{49176}to wszystko.
{49195}{49224}jeste� pewna?
{49243}{49273}cho� tutaj.
{49500}{49571}- mnie te� przytulisz?|- paige.
{49604}{49683}- jak nas znalaz�a�?|- dzielimy t� sam� krew, piper.
{49752}{49784}wyczu�am was.
{49789}{49827}paige, pos�uchaj mnie.
{49831}{49860}musimy wr�ci� do domu,
{49864}{49933}i znajdziemy co�, by przywr�ci� ci� spowrotem.
{50083}{50169}- wstrzymaj si�.|- dlaczego musisz by� taka?
{50652}{50709}teraz nadszed� czas,|by�my by�y naprawd� siostrami.
{50929}{50995}paige, my tylko pr�bujemy|ci pom�c, cholera!
{51000}{51042}z�ap mnie je�li potrafisz.
{51088}{51143}okay, leo, chod�.|chod�. orbujemy si�.
{51252}{51299}gdzie jeste�my? nic nie widz�.
{51303}{51335}dobrze.
{51425}{51467}wi�c, kt�ra z nich to paige?
{51472}{51523}sk�d mam wiedzie�?
{51600}{51660}witamy w naszej rodzinie.
{51862}{51894}nie zbli�aj si� do nas,
{51899}{51962}albo posmakujesz �wi�conej wody|i sko�czysz w drewnianej skrzyni.
{51966}{52021}tylko op�niasz to, co nieuchronne.
{52025}{52079}wi�c, dlaczego nie mo�emy rozwi�za�|tego bez walki?
{52084}{52134}paige, jeste�my twoimi siostrami.|nie jeste� jeszcze wampirem.
{52138}{52190}oferujemy nie�miertelne �ycie.
{52195}{52255}po wieczno�� razem jako siostry.
{52260}{52330}wi�c, czy to nie lepsze od �mierci?
{52335}{52375}mamy tylko dwie opcje?
{52379}{52444}poniewa� wol� ten scenariusz,|w kt�rym ty umierasz,
{52449}{52481}a my pozostajemy lud�mi.
{52491}{52548}je�li mog�yby�cie mnie zabi�,|ju� by�cie to zrobi�y.
{52552}{52580}obie to wiemy.
{52599}{52665}- musimy si� st�d wydosta�.|- nie bez paige.
{52670}{52718}s�owa nie sprawi�,|�e oni zrozumiej�.
{52723}{52775}nie, ale oni tak.
{52895}{52939}nadlatuj�!
{52979}{53015}uwa�aj!
{53065}{53100}leo, woda �wi�cona!
{53337}{53373}chod�my!
{53435}{53464}leo!
{53880}{53915}nie, moje dzieci!
{54201}{54271}chod�, zanim czarnoksi�nik zabije nas wszystkich.
{54519}{54552}musimy zabra� Paige.
{54829}{54877}czarnoksi�nik.
{54900}{54931}powinnam by�a ciebie ugry��.
{54960}{55000}tak. wi�c, ugry� to.
{55264}{55331}- co si� dzieje?|- kr�lowa musia�a umrze�.
{55344}{55371}paige!
{55520}{55552}paige?
{55675}{55711}rodzinka.
{55759}{55803}paige, dzi�ki bogu, �yjesz.
{55849}{55880}wszystko dobrze?
{55894}{55946}- czarnoksi�nik.|- czarnoksi�nik?
{55951}{55992}-co masz na my�li?|- by� tutaj.
{56003}{56062}by� tutaj? widzia�a� go?
{56071}{56107}kr�lowa mu grozi�a.
{56112}{56157}tak, to by wyja�nia�o,|dlaczego chcia� j� zabi�.
{56162}{56196}ale dlaczego nie zabi� paige albo nas?
{56215}{56256}nie wiem.|uznajmy to za b�ogos�awie�stwo
{56261}{56306}i zabierajmy si� z tego piek�a.
{56588}{56663}wcze�nie wsta�a�.|wampirze koszmary?
{56680}{56741}wystarczaj�co dziwne, ale nie.
{56746}{56777}tylko troch� dziwnych my�li.
{56782}{56825}chcesz si� jakimi� podzieli�?
{56845}{56879}nie by�aby� zainteresowana.
{56884}{56913}wypr�buj mnie.
{56930}{56970}one s� na temat cola.
{56980}{57023}s�ucham.
{57052}{57131}okay, pami�tasz faceta, kt�ry wystawi� mnie do wiatru?
{57161}{57203}jak bym mog�a? nigdy go nie spotka�am.
{57215}{57268}tak, w�a�ciwie tak.
{57273}{57315}by� jednym z wampir�w.
{57320}{57389}i pierwszy raz spotka�am go w apartamencie cola.
{57394}{57427}widzia� si� z nim.
{57442}{57483}teraz, wiem co chcesz powiedzie�.
{57488}{57529}mo�e cole nie wiedzia�,|�e on jest wampirem,
{57534}{57610}a my prawdopodobnie nie powinny�my mie� w�tpliwo�ci.
{57615}{57676}ale masz racj�, nie powinny�my.
{57690}{57739}wi�c dlaczego mam wyra�ne uczucie niepokoju,
{57744}{57781}�e to co� mo�e znaczy�?
{57800}{57873}- a masz?|- tak, to s� takie ma�e rzeczy,
{57878}{57950}jak to, �e nie chce, �eby� tam orbowa�a,
{57955}{58016}- albo nie chce, �eby�my...|- uratowa�y mnie?
{58025}{58063}szuka�y wampir�w.
{58084}{58145}to znaczy, nie m�wi�, �e on jest demonem, okay?
{58150}{58247}poniewa� obie wiemy,|�e to nie mo�liwe.
{58262}{58319}jak r�wnie� obie wiemy, �e wszystko jest mo�liwe.
{58324}{58359}okay. ale je�li si� mylimy?
{58363}{58455}wtedy na zawsz stracimy|cola i phoebe.
{58464}{58555}nie mylimy si�.|co� jest nie tak.
{58670}{58719}- halo?|- cze��. tu paige.
{58733}{58781}paige? jak si� czujesz?
{58790}{58825}znowu jak cz�owiek, dzi�ki bogu.
{58830}{58875}tak, dzi�ki bogu.
{58879}{58917}jest phoebe?
{58922}{58979}wci�� �pi. to co� wa�nego?
{59011}{59097}poprostu zadzwoni� p�niej.
{59166}{59193}kto to by�?
{59198}{59247}och, nikt. jak si� czujesz?
{59252}{59287}lepiej.
{59305}{59336}to dobrze.
{59420}{59457}phoebe,
{59474}{59533}nigdy wi�cej nie zgodz� si�, �eby�
{59548}{59603}kiedykolwiek �ciga�a demony.|nie zmienisz tego.
{59608}{59635}a ty nie zmienisz faktu,
{59640}{59695}�e one ci�gle b�d� po mnie przychodzi�.
{59712}{59749}i mam siostry,|kt�re mnie potrzebuj�.
{59753}{59803}- rozumiem.|- naprawd�?
{59824}{59880}poniewa� wczoraj wydawa�o mi si�,|�e jednak nie rozumiesz.
{59888}{59945}ja poprostu nie chc�,|�eby co� ci si� sta�o.
{59965}{59995}nigdy.
{60015}{60049}czy to �le?
{60096}{60130}nie.
{60246}{60271}b�d� w pracy.
{60584}{60659}halo? tu phoebe halliwell.
{60676}{60745}cze��, doktorze.|s� ju� wyniki?
{60860}{60921}jestem w czym?
{61009}{61068}dwukrotnie sprawdza�em testy.
{61084}{61138}jest pani w ci��y, panno halliwell.
{61143}{61187}gratulacje.
{61215}{61252}panno halliwell?
{61279}{61327}panno halliwell? halo?

Related Interests