CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIẢM PHÍ ĐO MẪU
Kính gửi: Phòng thí nghiệm trọng điểm vật liệu Polyme và Compozit Khoa kỹ thuật hoá học – Bộ môn Hoá Lý. Họ tên SV: PHAN TRẦN SƠN VŨ MSSV: 60603077 LỚP: HC06HLY

Đề tài luận văn tốt nghiệp: Tổng hợp Mesoporous Carbons GVHD: PGS.TS.NGUYỄN NGỌC HẠNH Hiện em là sinh viên năm cuối đang làm luận văn tốt nghiệp cần đo mẫu bằng phương pháp BET. Do đó kính mong phòng thí nghiệm trọng điểm vật liệu Polyme và Compozit xem xét giảm phí đo mẫu cho em. Em xin chân thành cám ơn. Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm2011 Người viết đơn - Xác nhận GVHD

Phan Trần Sơn Vũ - Xác nhận khoa Kỹ Thuật Hoá Học

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful