1

10.ระยะเวลาและแผนในการดำาเนิ นการแก้ไขปรับปรุง
แนวทางในการจัดการพัฒนาศักยภาพการทำางาน
แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพ

Ja Fe M A
n

b

M Ju J

ar pr ay n

1.หลักสูตรการพัฒนา
รูปแบบการทำางาน
(โครงการ 365 วัน
ปลอดภัยในการ
ทำางาน)
2.แผนการอบรมให้
ความรู้กับเกษตรกร
3.แผนพัฒนาคลัง
สินค้า
4.แผนพัฒนา
โปรแกรมจัดการ
สินค้าในคลัง

1.หลักสูตรพัฒนารูปแบบการทำางาน

A S O N D

ul u

e c o e

y

p t

g

v c

2 เป็ นหลักสูตรเพื่อจัดทำำและอธิบำยหน้ำที่ของพนั กงำนใน แต่ละส่วนให้เกิดควำมเป็ นมำตรฐำนที่เป็ นรูปแบบเดียวกันโดย อำศัยหลักกำร Dairy Management เพื่อให้กำรทำำงำนนั้ นเป็ นไป อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพื่อกระต้้นให้เกิดควำมปลอดภัยในกำร ทำำงำน โดยเริม ่ จำกกำรระบ้หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของง พนั กงำนในตำำแหน่งนั้ นๆ แล้วอธิบำยให้ทรำบถึงขั้นตอนในกำร ทำำงำน จ้ดเฝ้ ำระวัง จ้ดบำำร้งรักษำ และจ้ดวิกฤติ เพื่อให้กำร ทำำงำนนั้ นเกิดควำมคล่องตัว กำรทำำงำนเป็ นไปอย่ำงมี ประสิทธิภำพ และที่สำำคัญลดควำมสูญเสียจำกเครื่องจักร และ พนั กงำน 2.การอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร เป็ นโครงกำรที่เน้นไปที่วัตถ้ดิบในกระบวนกำรต้นนำ้ำในกำร ผลิตหลังจำกกำรเลือกพื้ นที่เพำะปลูกของเกษตรกรที่ไม่มีผลกระ ทบจำกภัยธรรมชำติ แล้วเข้ำไปทำำกำรติดต่อสอบถำมควำมสนใจ และผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อได้มำแล้วก็ทำำกำรคัดเลือกเมล็ดพันธ์ ให้กับเกษตรกรที่เน้นไปที่สำยพันธ์้และกำรเก็บรักษำเมล็ดพันธ์้ กำรเพำะปลูก ขั้นตอนกำรบำำร้งรักษำต้นกล้ำ ขั้นตอนกำรเก็บพืช ผลทำงกำรเกษตร และส้ดท้ำยคือขั้นตอนกำรส่งผลผลิตมำเก็บไว้ ในโรงงำน โดยกำรดำำเนิ นงำนดังกล่ำวจะทำำให้เมล็ดพันธ์้ท่ีกระจำย ไปแล้วกับผลผลิตที่ได้มีค้ณภำพและเป็ นกำรเพิ่มผลิตภำพอีกทำง .

000 บำท (เป็ นค่ำโปรแกรม) ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในเรื่องอ้ปกรณ์ในกำร อ่ำนข้อมูลและค่ำอ้ปกรณ์ในกำรพิมพ์ Barcode .3 ด้วย ในส่วนของกำรให้คำำแนะนำำหรือกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมกับ เกษตรกรนั้ นได้ประสำนงำนโดยกำรส่งนั กศึกษำชั้นปี ส้ดท้ำยคณะ เกษตรมำทำำงำนร่วมกับศูนย์ปรับปร้งผลผลิตทำงกำรเกษตร (เจ้ำ หน้ำที่ของภำครัฐ )เพื่อเป็ นกำรเรียนรู้ร่วมกันและเป็ นกำรถ่ำยทอด ควำมรู้ไปสู่ช้มชนรำกหญ้ำได้อีกทำงด้วย กำรจัดกำรดังกล่ำวจะ สำมำรถช่วยให้คำดกำรณ์วัตถ้ดิบในกำรผลิตได้แม่นยำำอีกด้วย 3.แผนการพัฒนาปรับปรุงสินค้าคงคลัง กำรจัดกำรเรื่องของ First in First out คือกำรแก้ปัญหำ สินค้ำสำำเร็จรูปที่รอกำรติดฉลำกแล้วเก็บไว้ด้ำนในของโกดังทำำให้ เมื่อจะใช้ต้องทำำกำรรื้ อสินค้ำที่อยู่ด้ำนหน้ำออกก่อนแล้วบำงครั้ง เมื่อพนั กงำนขับรถขนสินค้ำไม่มำทำำให้พนั กงำนคนอื่นไม่ทรำบว่ำ สินค้ำอยู่ตรงไหนเมื่อจะใช้ต้องเสียเวลำในกำรหำนำน กำรแก้ไขใน เรื่องของกำรใช้จะแก้ด้วยกำรทำำทำงออกของสินค้ำอีกทำงเพื่อให้ สำมำรถอ้อมไปตักสินค้ำได้สะดวกขึ้นทำำได้โดยกำรเจำะกำำแพงด้ำน ในเพื่อสร้ำงทำงออกใหม่ข้ ึนมำอีกทำง ส่วนในเรื่องของวันที่ผลิต และประเภทจะใช้กำรติด Barcode เพื่อแก้ปัญหำโดยกำรว่ำจ้ำง บริษัท Senior Soft ในกำรทำำโปรแกรมกำรจัดกำรด้ำนข้อมูลและ กำรจัดกำรด้ำนรหัสของสินค้ำ ค่ำใช้จ่ำยในด้ำนนี้ จะอยู่ท่ี 30.

4 4.แผนพัฒนาโปรแกรมสินค้าคงคลัง เริม ่ หลังจำกที่ทรำบรำยละเอียดของสินค้ำแต่ละประเภทแล้ว ทำำกำรป้ อนข้อมูลสินค้ำและวันที่ผลิต หลังจำกนั้ นนำำข้อมูลที่ได้ เพื่อมำหำ อัตรำกำรไหลของสินค้ำว่ำเรำมีปริมำณสินค้ำคงคลัง เฉลี่ยเท่ำไหร่ และอำย้ของสินค้ำคงคลังอยู่ท่ีเท่ำไหร่ เพื่อนำำมำ คำำนวณอัตรำกำรไหลเข้ำออกของสินค้ำและวัตถ้ดิบ อีกทั้งยัง สำมำรถทรำบได้ว่ำสินค้ำที่ผลิตในล๊อตนั้ นไปอยู่ท่ีไหนบ้ำง เช่นเมื่อ ลูกค้ำแจ้งมำว่ำสินค้ำมีปัญหำจะทำำให้ทรำบได้เลยว่ำสินค้ำนั้ นใช้ วัตถ้ดิบจำกแหล่งไหน ผลิตส่งไปให้ใครบ้ำง หำกเกิดปั ญหำใน ระหว่ำงผลิตจะทำำให้สำมำรถที่จะย้ติกำรผลิตเพื่อตรวจสอบสินค้ำ ใน ล๊อตนั้ นได้ทันท่วงทีเป็ นกำรป้ องกันด้ำนค้ณภำพอีกทำง งบประมำณในกำรดำำเนิ นกำร 40.000 บำท ( คอมพิวเตอร์และเครื่องทำำบำร์โค๊ด ) รวมทั้งสิ้น 60.000 บำท .000 บำท (ค่ำวำงระบบและ โปรแกรม) + 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful