OUG NR. 86/2006 privind organizarea activită ii practicienilor în insolven ă 1.

Practicienii în insolven ă conduc: a) numai procedurile de insolven ă b) procedurile de insolven ă, procedurile de lichidare voluntară sau amiabilă, procedurile de preven ie a insolven ei, inclusiv măsurile de supraveghere financiară sau administrare specială c) procedurile de divizare R: b (art. 1 OUG 86/2006) 2. În cadrul procedurii insolven ei, în perioada de observa ie şi pe durata procedurii de reorganizare, practicianul în insolven ă desemnat să exercite atribu iile prevăzute de lege sau de judecătorul sindic este: a) lichidatorul b) administratorul judiciar c) lichidatorul sau administratorul judiciar R: b (art. 2 OUG 86/2006) 3. Activitatea debitorului în faliment, atât în procedura generală, cât şi în cea simplificată este condusă de: a) lichidator b) administratorul judiciar c) lichidator sau de administratorul judiciar, după cum dispune judecătorul-sindic R: a (art. 3 OUG 86/2006) 4. Practicienii în insolven ă îşi pot exercita profesia: a) numai în cabinete individuale b) cabinete individuale, cabinete asociate sau societă i civile profesionale c) numai în cabinete individuale şi societă i civile profesionale R: b (art. 4 alin. (1) OUG 86/2006) 5. Un practician în insolven ă: a) îşi poate exercita activitatea în calitate de asociat în mai multe societă i civile profesionale, în acelaşi timp b) are obliga ia de a fi asociat cel pu in într-o societate civilă profesională pentru a-şi desfăşura activitatea c) îşi poate desfăşura activitatea fără a avea calitatea de asociat într-o societate civilă profesională R: c (art. 4 alin. (2) OUG 86/2006) 6. Un practician în insolven ă: 1

a) poate exercita o singură profesie, cea de practician în insolven ă b) poate exercita profesia de practician în insolven ă într-o singură formă de organizare a profesiei c) poate avea calitatea de asociat în mai multe societă i profesionale sau întreprinderi unipersonale R: b (art. 4 şi art. 28 alin. (2) OUG 86/2006) 7. Cabinetul individual se constituie: a) pe baza deciziei instan ei b) pe baza deciziei UNPIR c) pe baza deciziei practicianului în insolven ă, înregistrată la UNPIR R: c (art. 5 alin. (1) OUG 86/2006) 8. Bunurile constituite de practicianul în insolven ă ca aport la cabinetul său: a) se supun regulilor patrimoniului profesional de afecta iune b) sunt calificate, în mod expres de către OUG nr. 86/2006, ca având natura juridică a unui bun imobil, dacă între aceste bunuri este inclus si sediul cabinetului c) se supun regulilor generale referitoare la patrimoniu, neexistând reglementări speciale în acest sens R: a (art. 5 alin. (2) OUG 86/2006) 9. Cabinetele individuale ale practicienilor în insolven ă: a) nu se pot asocia b) se pot asocia, asocierea fundamentându-se exclusiv pe decizia UNPIR c) se pot asocia prin contract, în scopul exercitării în comun a profesiei R: c (art. 5 alin (3) OUG 86/2006) 10. Drepturile şi obliga iile practicienilor în insolven ă, titulari ai unor cabinete asociate: a) îşi păstrează caracterul personal şi independent b) pot fi cedate c) nu au un caracter intuitu personae R: a (art. 5 alin. (3) OUG 86/2006) 11. Un cabinet individual se poate asocia: a) numai cu un alt cabinet individual b) numai cu societă ile civile profesionale, în cazul în care s-ar asocia cu un cabinet individual acestea devenind societă i civile profesionale c) cu o societate civilă profesională R: c (art. 5 alin. (3) OUG 86/2006)

2

12. Patrimoniul ini ial al cabinetului individual: a) este afectat exclusiv activită ii profesionale a practicianului în insolven ă şi are regimul patrimoniului profesional de afecta iune b) este constituit din aporturile titularului şi ale celorlal i asocia i c) reprezintă totalitatea bunurilor persoanei având calitatea de practician în insolven ă R: a (art. 7 alin. (2) OUG 86/2006) 13. Creditorii ale căror crean e sunt născute din activitatea profesională a practicianului în insolven ă care are ca formă de exercitare a profesiei cabinetul individual: a) vor putea urmări numai bunurile aflate în patrimoniul de afecta iune b) vor putea urmări bunurile aflate în patrimoniul de afecta iune, iar dacă acestea nu sunt suficiente, crean ele lor se vor stinge de drept c) vor putea urmări bunurile aflate în patrimoniul de afecta iune, iar dacă acestea nu sunt suficiente, vor putea urmări şi celelalte bunuri aflate în proprietatea persoanei având calitatea de practician în insolven ă R: c (art. 7 alin. (3) OUG 86/2006) 14. In cazul practicianului în insolven ă având ca formă de organizare cabinetul individual, patrimoniul profesional de afecta iune include: a) numai drepturi b) atât drepturi, cât şi obliga ii c) numai bunuri şi drepturi R: b (art. 7 alin. (3) OUG 86/2006) 15. Societatea civilă profesională cu răspundere limitată se constituie: a) prin contract de societate b) prin asocierea practicienilor în insolven ă, persoane fizice sau juridice c) numai prin subscrierea aportului social al asocia ilor în numerar sau în natură R: a (art. 9 alin. (1) şi (2) OUG 86/2006) 16. Potrivit OUG nr. 86/2006, aportul social al asocia ilor în cadrul unei societă i civile cu răspundere limitată poate fi: a) în numerar b) numai în numerar sau în natură, alte categorii de aporturi fiind excluse c) numai în numerar sau în industrie, alte categorii de aporturi fiind excluse R: a (art. 9 alin. (2) OUG 86/2006) 17. Contractul de societate prin care se constituie societatea civilă profesională cu răspundere limitată este supus: a) înregistrării în registrul comer ului b) înregistrării în Registrul societă ilor profesionale de practicieni în insolven ă 3

c) înregistrării în registrul comer ului şi publicării în Buletinul Practicienilor în insolven ă R: b (art. 9 alin. (4) OUG 86/2006) 18. Potrivit prevederilor exprese ale OUG nr. 86/2006, societatea civilă profesională cu răspundere limitată: a) nu are un patrimoniu propriu b) de ine co-proprietatea bunurilor constituite ca aport de către asocia i c) are un patrimoniu propriu de afecta iune R: c (art. 9 alin. (5) OUG 86/2006) 19. Societatea civilă profesională cu răspundere limitată : a) poate avea ca obiect de activitate numai exercitarea profesiei de practician în insolven ă b) trebuie sa aibă ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de practician în insolven ă, putând avea şi alte obiecte secundare de activitate c) poate avea mai multe obiecte de activitate, dar toate conexe insolven ei R: a (art. 10 OUG 86/2006) 20. Contractul de societate al societă ii civile profesionale cu răspundere limitată: a) trebuie încheiat întotdeauna în formă scrisă, în anumite situa ii forma cerută fiind cea a înscrisului autentic b) trebuie încheiat în formă scrisă numai dacă printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află şi un teren c) nu implică respectarea vreunei condi ii de formă R: a (art. 12 alin. (1) OUG 86/2006) 21. Orice modificare a unui contract de societate al unei societă ii civile profesionale cu răspundere limitată: a) trebuie să fie făcută întotdeauna în scris, în anumite situa ii forma cerută fiind cea a înscrisului autentic b) trebuie să fie făcută întotdeauna în formă autentică c) poate fi făcută în orice fel doresc păr ile R: a (art. 12 alin. (3) OUG 86/2006) 22. Pot de ine calitatea de asocia i într-o societate civilă profesională cu răspundere limitată: a) 1 practician în insolven ă definitiv şi 1 sau mai mul i practicieni în insolven ă stagiari b) 2 sau mai mul i practicieni în insolven ă definitivi c) 3 practicieni în insolven ă stagiari şi 1 practician în insolven ă definitiv R: b (art. 14 OUG 86/2006)

4

23. Pentru constituirea unei societă i civile profesionale cu răspundere limitată, OUG nr. 86/2006: a) nu impune un capital social, forma de organizare profesională putându-se constitui fără capital social b) nu impune un capital social minim, forma de organizare profesională neputându-se constitui însă fără un capital social c) impune un capital social minim R: c (art. 15 alin (1) OUG 86/2006) 24. Pentru a constitui valabil o societate civilă profesională cu răspundere limitată: a) este suficient să se subscrie capitalul social b) trebuie să se verse întotdeauna capitalul social subscris, la momentul constituirii c) este suficient să se subscrie capitalul social şi să fie vărsat în numerar jumătate din subscrieri R: b (art. 15 alin. (1) OUG 86/2006) 25. În cazul transmiterii păr ilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei societă ii civile profesionale cu răspundere limitată, aportul social: a) rămâne în proprietatea societă ii numai dacă prin lege nu se prevede altfel b) nu poate rămâne în proprietatea societă ii în niciun caz c) rămâne în proprietatea societă ii dacă prin lege sau contractul de societate nu se prevede altfel R: c (art. 15 alin. (2) OUG 86/2006) 26. Societatea civilă profesională cu răspundere limitată este condusă de: a) un administrator, care este unul din practicienii în insolven ă asocia i b) adunarea asocia ilor c) asociatul coordonator R: b (art. 16 OUG 86/2006) 27. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea contractului de societate este necesar: a) votul asocia ilor reprezentând majoritatea păr ilor sociale b) acordul unanim al asocia ilor c) votul majorită ii asocia ilor R: b (art. 17 alin. (2) OUG 86/2006) 28. Societatea civilă profesională cu răspundere limitată, în raporturile cu ter ii, este reprezentată de: a) oricare dintre asocia i b) de asociatul ce de ine majoritatea păr ilor sociale c) de asocia ii coordonatori 5

R: c (art. 18 alin. (2) OUG 86/2006) 29. Asociatul care inten ionează să transmită păr ile sociale pe care le de ine într-o societate civilă profesională cu răspundere limitată: a) este obligat să notifice această inten ie cu minimum 30 zile anterior transmiterii, către to i ceilal i asocia i, indicând persoana sau persoanele către care doreşte să transmită respectivele păr i sociale şi pre ul b) este obligat să notifice această inten ie cu minimum 30 zile anterior transmiterii, către to i ceilal i asocia i, alte informa ii nefiind necesare c) nu este obligat să informeze ceilal i asocia i cu minimum 30 zile anterior transmiterii R: a (art. 20 alin. (1) OUG 86/2006) 30. Transmiterea păr ilor sociale pe care un asociat le de ine într-o societate civilă profesională cu răspundere limitată: a) se poate face după ce to i ceilal i asocia i îşi dau acordul b) se poate face după ce majoritatea celorlal i asocia i îşi dă acordul c) se poate face după ce to i ceilal i asocia i sunt informa i R: a (art. 20 alin. (2) OUG 86/2006) 31. Dacă, din orice motive, în societate rămâne cu un singur asociat o perioadă mai mare de 3 luni, acesta: a) o poate transforma numai în cabinet individual b) o poate transforma în cabinet individual sau în întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată c) nu mai poate face nimic, societatea fiind radiată din oficiu. R: b (art. 22 OUG 86/2006) 32. O întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată: a) se poate naşte numai din decesul, incompatibilitatea, retragerea sau excluderea unuia ori mai multor asocia i dintr-o societate civilă profesională cu răspundere limitată b) poate avea ca asociat unic un practician în insolven ă sau o altă întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată c) este reglementată, în principiu, de acelaşi regim juridic ca societatea civilă profesională cu răspundere limitată R: c (art. 23 OUG 86/2006) 33. In măsura în care celelalte condi ii sunt îndeplinite, poate dobândi calitatea de practician în insolven ă persoana care: a) de ine o diplomă de studii de învă ământ superior, indiferent de specializare b) are o experien ă în domeniul juridic sau economic de cel pu in 3 ani, indiferent de studii

6

c) de ine diplomă de studii de învă ământ superior de lungă durată în drept, ştiin e economice sau inginerie R: c (art. 25 lit. a) OUG 86/2006) 34. In România, persoanele fizice având cetă enia unui stat membru al Uniunii Europene: a) pot dobândi calitatea de practician în insolven ă, potrivit prevederilor legisla iei europene, în condi iile stabilite de statul membru a cărui na ionalitate o au b) nu pot dobândi calitatea de practician în insolven ă c) pot dobândi calitatea de practician în insolven ă, potrivit OUG nr, 86/2006, în aceleaşi condi ii ca cetă enii români R: c (art. 26 alin. (2) OUG 86/2006) 35. Este nedemnă de a fi practician în insolven ă: a) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru săvârşirea unei infrac iuni b) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă cu o pedeapsă complementară c) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru infrac iunile prevăzute în Legea nr. 31/1990 care determină incapacitatea legală de a dobândi sau de ine calitatea de fondator, administrator, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societă i comerciale R: c (art. 27 alin. (1) lit. a) şi b) OUG 86/2006) 36. Dacă a survenit după dobândirea calită ii de practician în insolven ă, nedemnitatea atrage: a) suspendarea calită ii de practician în insolven ă b) încetarea calită ii de practician în insolven ă c) suspendarea calită ii de practician în insolven ă pe o perioadă de 1 la 5 ani, în func ie de gravitatea faptei săvârşite R: b (art. 27 alin. (2) OUG 86/2006) 37. Exercitarea profesiei de practician în insolven ă este incompatibilă cu: a) activitatea salariată în cadrul altor profesii, fără excep ii b) limitarea capacită ii de exerci iu, în cazul persoanei fizice c) ocupa iile care lezează independen a profesiei R: b (art. 28 alin. (1) lit. a), b) şi c) OUG 86/2006) 38. Exercitarea profesiei de practician în insolven ă: a) este compatibilă cu activită i şi func ii didactice din învă ământul superior economic b) nu este compatibilă cu calitatea de consilier juridic c) nu este compatibilă cu calitatea de avocat 7

R: a (art. 28 alin. (2) lit. a) şi b) OUG 86/2006) 39. Practicianul în insolven ă care anterior a îndeplinit func ia de judecător sindic: a) nu mai poate fi numit în calitate de administrator în raza instan ei în care a func ionat, dar poate fi numit în func ia de lichidator b) nu mai poate fi numit în calitate de lichidator în raza instan ei în care a func ionat, dar poate fi numit în func ia de administrator c) nu poate fi numit în calitate de administrator sau de lichidator în raza instan ei în care a func ionat, decât după trecerea unei anumite perioade de timp R: c (art. 29 alin. (1) OUG 86/2006) 40. Profesia de practician în insolven ă nu poate fi exercitată: a) la tribunalele sau cur ile de apel la care so ul practicianului în insolven ă îndeplineşte func ii administrative b) la parchetele de pe lângă tribunale, tribunale specializate, cur i de apel la care afinul până la gradul al IV-lea inclusiv îndeplineşte func ia de procuror c) la cur ile de apel la care ruda până la gradul al III-lea inclusiv îndeplineşte func ia de judecător R: c (art. 29 alin. (2) OUG 86/2006) 41. Dacă o rudă de gradul al II-lea a îndeplinit func ia de judecător-sindic acum 4 ani, practicianul în insolven ă: a) nu poate profesa la acel tribunal b) poate profesa la acel tribunal pentru că interdic ia se referă numai la rudele de gradul I c) poate profesa la acel tribunal pentru că interdic ia se referă numai la o perioadă de maxim 3 ani R: a (art. 29 alin. (4) OUG 86/2006) 42. Dacă în urmă cu 7 ani, un practician în insolven ă a de inut o func ie în cadrul Cur ii de Conturi: a) el nu poate exercita profesia de practician în insolven ă b) el nu poate exercita profesia de practician în insolven ă în raza teritorială a cur ii de apel unde func ionează c) aceasta nu dă naştere vreunei interdic ii de a exercita func ia de practician în insolven ă R: c (art. 29 alin. (5) OUG 86/2006) 43. Practicianul în insolven ă: a) poate fi concomitent administrator judiciar al unui debitor şi al creditorului acestuia b) poate fi concomitent lichidator al unui debitor şi al creditorului acestuia c) nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator al unui debitor şi al creditorului acestuia 8

R: c (art. 30 alin. (3) OUG 86/2006) 44. Practicianul în insolven ă trebuie să se ab ină: a) numai dacă se află in conflict de interese b) dacă se află în unul din cazurile prevăzute la art. 27 C. proc. civ, fără excep ii c) dacă este tutorele sau curatorul uneia dintre păr i R: c (art. 31 OUG 86/2006) 45. Admiterea în profesia de practician în insolven ă: a) se face numai prin examen b) se face cu scutire de examen pentru orice persoană care are o vechime în profesia practicată de minim 5 ani c) se face, la cerere, cu scutire de examen, pentru persoanele care au exercitat cel pu in 5 ani func ia de judecător, procuror, notar sau avocat R: c (art. 32 alin. (2) OUG 86/2006) 46. Stagiul de pregătire profesională de la începutul exercitării profesiei de practician în insolven ă: a) este obligatoriu pentru orice persoană care promovează examenul de admitere în profesie b) este obligatoriu numai pentru persoanele care au fost admise în profesie cu scutire de examen c) nu trebuie îndeplinit în cazul persoanelor care au exercitat timp de 10 ani func ia de consilier juridic, economist sau inginer R: c (art. 33 alin. (1) OUG 86/2006) 47. După efectuarea stagiului de pregătire profesională, practicianul în insolven ă stagiar: a) devine, de drept, practician în insolven ă definitiv b) pentru a deveni practician în insolven ă definitiv, trebuie să sus ină şi să promoveze examenul de definitivare, în cel mult 5 ani de la primirea în profesie c) pentru a deveni practician în insolven ă definitiv, trebuie să sus ină şi să promoveze examenul de definitivare, în cel mult 5 ani de la primirea în profesie R: b (art. 33 alin. (7) OUG 86/2006) 48. Calitatea de practician în insolven ă se suspendă: a) în caz de incompatibilitate, pe durata existen ei acestei stări b) pe perioada în care persoana a fost supusă interdic iei de a profesa, la care se adaugă perioada de reabilitare de 1 an c) numai în cazul în care practicianul în insolven ă a solicitat acest lucru R: a (art. 35 OUG 86/2006)

9

49. Calitatea de practician în insolven ă încetează: a) numai prin deces b) în cazul survenirii unei cauze de nedemnitate c) numai prin renun area la exerci iul profesiei R: b (art. 36 OUG 86/2006) 50. Pentru activitatea desfăşurată, practicienii în insolven ă au dreptul la : a) o remunera ie fixă, denumită indemniza ie b) onorarii fixe, de succes sau combina ii ale acestora c) un salariu lunar, stabilit prin decizie a UNPIR R: b (art. 37 alin. (1) OUG 86/2006) 51. Pentru perioada de observa ie, onorariul provizoriu cuvenit practicianului în insolven ă va fi stabilit de: a) judecătorul-sindic b) creditorul care a solicitat deschiderea procedurii c) lichidatorul judiciar R: a (art. 37 alin. (3) OUG 86/2006) 52. Practicianul în insolven ă poate fi ajutat la îndeplinirea efectivă a atribu iilor sale: a) de judecătorul-sindic b) de organele de poli ie c) de lichidatorul judiciar R: b (art. 38 alin. (1) OUG 86/2006) 53. Expertizele dispuse de instan a de judecată în cazurile de reorganizare judiciară sau lichidare se efectuează de practicieni în insolven ă: a) special desemna i de UNPIR b) stagiari c) definitivi şi compatibili R: c (art. 38 alin. (2) OUG 86/2006) 54. Practicianul în insolven ă nu are obliga ia: a) de a se ab ine de la orice practică anticoncuren ială b) de a anun a Consiliul Concuren ei în legătură cu orice practică anticoncuren ială de care ia cunoştin ă c) de a se ab ine de la orice faptă de concuren ă neloială R: b (art. 39 OUG 86/2006) 55. Atribu iile legale, cu caracter exclusiv, ale practicianului în insolven ă: 10

a) pot fi exercitate prin reprezentare b) trebuie exercitate personal c) pot fi exercitate doar cu acordul prealabil al judecătorului-sindic R: b (art. 40 alin. (1) şi (3) OUG 86/2006) 56. Atribu iile practicianului în insolven ă, stabilite exclusiv în sarcina sa de judecătorulsindic în procedurile de insolven ă: a) pot fi exercitate prin reprezentare b) trebuie exercitate personal c) pot fi exercitate prin mandatar, doar dacă acesta are procură specială autentificată R: b (art. 40 alin. (1) OUG 86/2006) 57. Societatea profesională cu răspundere limitată, formă de asociere a practicienilor în insolven ă, poate fi reprezentată: a) doar de persoane având calitatea de practician în insolven ă compatibil b) de orice persoană având calitatea de practician în insolven ă c) doar de persoane având calitatea de practician în insolven ă stagiar R: a (art. 40 alin. (2) OUG 86/2006) 58. Pentru încheierea unor acte juridice care nu presupun exerci iul atribu iilor sale exclusive, practicianul în insolven ă: a) poate da mandat de reprezentare unui avocat b) nu poate da mandat de reprezentare c) poate da mandat de reprezentare doar anumitor categorii de persoane, stabilite prin hotărâre de guvern R: a (art. 40 alin. (2) OUG 86/2006) 59. Asistarea de către avocat a practicianului în insolven ă: a) nu este permisă b) este permisă în raport cu toate atribu iile sale c) este permisă doar în raport cu atribu iile sale neexclusive R: b (art. 40 alin. (3) OUG 86/2006) 60. Potrivit OUG nr. 86/2006, obliga ia de asigurare de răspundere profesională în vederea acoperirii prejudiciilor cauzate în îndeplinirea atribu iilor sale revine: a) judecătorului-sindic b) avocatului specializat în insolven ă c) practicianului în insolven ă R: c (art. 41 alin. (2) OUG 86/2006)

11

61. Diminuarea, de către practicianul în insolven ă, a valorii sumei asigurate prin contractul de asigurare de răspundere profesională este interzisă sub sanc iunea: a) suspendării din func ie pe termen de un an şi a reparării eventualelor prejudicii cauzate b) suspendării din func ie pe termen de 3 ani şi a reparării eventualelor prejudicii cauzate c) revocării din func ie şi a reparării eventualelor prejudicii cauzate R: c (art. 41 alin. (3) OUG 86/2006) 62. Nerespectarea, în termenul prevăzut de lege, a obliga iei de răspundere profesională de către practicianul în insolven ă: a) duce la suspendarea calită ii de membru UNPIR b) duce la revocarea din func ie c) nu conduce la aplicarea nici unei sanc iuni R: a (art. 41 alin. (6) OUG 86/2006) 63. Neplata cotiza iei anuale de către un membru UNPIR: a) atrage suspendarea acestuia pentru o perioadă de trei luni b) atrage revocarea acestuia din func ie c) constituie infrac iune R: a (art. 42 alin. (2) OUG 86/2006) 64. Uniunea Na ională a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) este: a) o persoană juridică autonomă şi fără scop lucrativ b) o structură guvernamentală c) o persoană juridică cu scop lucrativ R: a (art. 44 OUG 86/2006) 65. Uniunea Na ională a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) este o: a) persoană juridică de utilitate publică b) asocia ie particulară c) funda ie R: a (art. 44 OUG 86/2006) 66. Uniunea Na ională a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR): a) numeşte, prin ordonan ă de urgen ă, practicienii în insolven ă din România admişi în profesie fără examen b) controlează şi supraveghează activitatea practicienilor în insolven ă din România c) revocă, prin ordonan ă de urgen ă, practicienii în insolven ă din România deveni i nedemni R: b (art. 45 alin. (1) OUG 86/2006)

12

67. Autoritatea Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR): a) se întinde pe întreg teritoriul ării b) se manifestă doar la nivel local c) se întinde doar la nivelul municipiului Bucureşti R: a (art. 45 alin. (2) OUG 86/2006) 68. Uniunea Na ională a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR): a) poate emite regulamente, având competen e de autoreglementare b) poate emite ordonan e de urgen ă, având competen e de autoreglementare c) nu poate emite Codul de etică al profesiei, neavând competen e de autoreglementare R: a (art. 46 OUG 86/2006) 69. Asigurarea concuren ei loiale între practicienii în insolven ă atribu ie apar inând : a) Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) b) numai Consiliului Concuren ei c) Ministerului Economiei şi Comer ului R: a (art. 47 lit. c) OUG 86/2006) 70. Dreptul la consultare prealabilă apar inând Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR): a) se manifestă în chestiuni cu inciden ă asupra activită ii practicienilor în insolven ă b) nu este reglementat legal, fiind consacrat însă la nivel cutumiar c) se naşte în mod valabil numai la momentul încheierii unor protocoale de colaborare R: a (art. 48 lit. b) OUG 86/2006) 71. Uniunea Na ională a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) emite interpretări ale propriilor reglementări: a) la cerere sau din oficiu b) numai la cerere c) numai din oficiu R: a (art. 48 lit. d) OUG 86/2006) 72. Colaborarea cu asocia ii profesionale din ară şi din străinătate: a) este o latură a dreptului la consultare prealabilă al UNPIR b) se face doar cu aprobarea prealabilă a Preşedintelui UNPIR c) este o atribu ie principală a UNPIR R: c (art. 48 lit. h) OUG 86/2006) este o

13

73. Printre organele de conducere centrale ale Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) se numără: a) Comitetul de Direc ie b) Adunarea reprezentan ilor permanen i c) Consiliul de Administra ie R: b (art. 49 OUG 86/2006) 74. Activitatea curentă a Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) este coordonată de: a) Consiliul Na ional de conducere b) secretariatul general c) Congres R: b (art. 50 OUG 86/2006) 75. Hotărârile Congresului Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) sunt valabil adoptate: a) cu votul unei pătrimi din majoritatea membrilor prezen i b) cu votul majorită ii membrilor prezen i sau reprezenta i c) numai cu votul majorită ii membrilor Congresului R: b (art. 51 alin. (2) OUG 86/2006) 76. Printre atribu iile Congresului Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) se numără: a) stabilirea coordonatelor pentru asigurarea bunei desfăşurări a activită ii practicienilor în insolven ă b) organizarea examenelor de dobândire a calită ii de practician în insolven ă c) concilierea şi arbitrarea litigiilor profesionale dintre membrii UNPIR R: a (art. 52 alin. (1) lit. a) şi art. 53 lit. a) şi g) OUG 86/2006) 77. Congresul Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) poate să delege: a) o parte din atribu iile sale, Preşedintelui UNPIR b) toate atribu iile sale, Adunării Reprezentan ilor Permanen i c) o parte din atribu iile sale, Adunării Reprezentan ilor Permanen i R: c (art. 52 alin. (4) OUG 86/2006) 78. Adunarea Reprezentan ilor Permanen i adoptă hotărâri : a) supuse ratificării următorului Congres al UNPIR b) supuse ratificării Parlamentului şi publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a c) supuse aprobării prealabile a Consiliului na ional de conducere al UNPIR 14

R: a (art. 52-1 OUG 86/2006) 79. Consiliul na ional de conducere al Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR): a) nu are nici o atribu ie conexă examenelor de dobândire a calită ii de practician în insolven ă b) nu poate interveni în litigii, chiar dacă acestea pun în discu ie interesele UNPIR c) apără interesele legitime ale membrilor UNPIR în fa a instan elor judecătoreşti R: c (art. 53 lit. a) şi c) OUG 86/2006) 80. Constituirea filialelor Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) este aprobată de: a) Congres b) Consiliul na ional de conducere al UNPIR c) Preşedintele UNPIR R: b (art. 53 lit. o) OUG 86/2006) 81. Preşedintele Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) este ales: a) dintre membrii UNPIR, pentru un mandat de 7 ani b) din afara UNPIR c) dintre membrii UNPIR, pentru un mandat de 4 ani R: c (art. 54 alin. (1) OUG 86/2006) 82. Preşedintele Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) este ales de: a) Consiliul Na ional de conducere UNPIR b) Congresul UNPIR c) Biroul executiv al UNPIR R: b (art. 54 alin. (1) OUG 86/2006) 83. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt desemna i dintre: a) foştii preşedin i ai Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România b) practicienii în insolven ă afla i în eviden a Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) c) membrii Baroului Bucureşti R: b (art. 55 alin. (2) OUG 86/2006) 84. Organele de conducere ale filialelor Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) sunt: 15

a) adunarea generală şi consiliul de conducere b) adunarea generală şi consiliul de administra ie c) congresul şi consiliul de conducere R: a (art. 56 OUG 86/2006) 85. Hotărârile Adunării generale a filialei sunt valabil adoptate: a) cu majoritatea membrilor care o compun b) cu majoritatea membrilor prezen i c) cu majoritatea membrilor UNPIR R: b (art. 57 alin. (2) OUG 86/2006) 86. Filialele Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR): a) nu au personalitate juridică b) dobândesc personalitate juridică de la data înregistrării legale la UNPIR c) dobândesc personalitate juridică la 30 de zile de la înregistrarea legală la UNPIR R: b (art. 57 alin. (4) OUG 86/2006) 87. Adunarea generală a filialei are următoarele atribu ii: a) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România b) propune, dintre membrii săi, candida i pentru Consiliul Na ional de Conducere al UNPIR c) asigură buna desfăşurare a activită ii profesionale pe plan na ional R: b (art. 58 lit. a), b) şi d) OUG 86/2006) 88. Membrii consiliului de conducere al filialei sunt aleşi de : a) Congresul Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) b) Consiliul na ional de conducere a UNPIR c) Adunarea generală a filialei R: c (art. 59 alin. (1) OUG 86/2006) 89. Tabloul practicienilor în insolven ă din Uniunea Na ională a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) se întocmeşte: a) anual b) trimestrial c) semestrial R: a (art. 62 alin. (1) OUG 86/2006) 90. Tabloul practicienilor în insolven ă din Uniunea Na ională a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) cuprinde: a) numai membrii UNPIR, persoane fizice 16

b) to i membrii UNPIR, persoane fizice, precum şi societă ile civile profesionale de profil c) numai membrii UNPIR, societă i civile profesionale de profil R: b (art. 62 alin. (1) OUG 86/2006) 91. Tabloul practicienilor în insolven ă din Uniunea Na ională a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) se publică: a) în Buletinul Procedurilor de Insolven ă b) în Monitorul Oficial al României, partea I bis c) într-un ziar de largă răspândire R: b (art. 62 alin. (4) OUG 86/2006) 92. Înregistrarea unei societă i civile profesionale cu nume asemănător unei alte societă i civile profesionale care beneficiază de anterioritate în Tabloul practicienilor în insolven ă din UNPIR: a) este posibilă b) este permisă doar după ob inerea aprobării prealabile a Oficiului de Stat pentru Inven ii şi Mărci (OSIM) c) este interzisă R: c (art. 63 OUG 86/2006) 93. Înscrierea în Tabloul practicienilor în insolven ă se face: a) la cererea persoanei interesate b) din oficiu c) la cererea Preşedintelui UNPIR R: a (art. 64 alin. (1) OUG 86/2006) 94. Înscrierea în Tabloul practicienilor în insolven ă va fi precedată de: a) transmiterea cererii de înscriere spre aprobare către Consiliul na ional de conducere al UNPIR b) transmiterea cererii de înscriere spre consultare prealabilă către preşedintele UNPIR c) transmiterea cererii de înscriere spre avizare la Comisia Superioară de Disciplină R: a (art. 64 alin. (1) OUG 86/2006) 95. Nedepunerea cererii de înscriere în Tabloul practicienilor în insolven ă în termenul prevăzut de lege conduce la: a) anularea cererii depuse tardiv b) pierderea calită ii de practician în insolven ă c) pierderea dreptului de înscriere în Tabloul UNPIR R: c (art. 64 alin. (2) OUG 86/2006)

17

96. Decizia de respingere a cererii de înscriere în Tabloul practicienilor în insolven ă al UNPIR: a) nu este supusă niciunei căi de atac b) poate fi contestată la Consiliul Na ional de Conducere al UNPIR c) poate fi atacată doar la instan a de contencios administrativ R: b (art. 64 alin. (3) OUG 86/2006) 97. Contesta ia împotriva deciziei de respingere a cererii de înscriere în Tabloul practicienilor în insolven ă poate fi făcută în termen de: a) 30 de zile de la data primirii comunicării deciziei b) 30 de zile de la data la care a fost luată decizia c) 90 de zile de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, partea I R: a (art. 64 alin. (3) OUG 86/2006) 98. Deciziile Consiliului na ional de conducere al UNPIR solu ionând contesta ia făcută împotriva deciziei de respingere a cererii de înscriere în Tabloul practicienilor în insolven ă : a) sunt definitive şi irevocabile b) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti c) pot fi atacate la Judecătoria competentă potrivit Legii contenciosului administrativ R: b (art. 64 alin. (3) OUG 86/2006) 99. Eviden a centralizată a societă ilor civile profesionale de practicieni în insolven ă se ine de: a) Congresul Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) b) Consiliul Na ional al UNPIR c) Secretariatul general al UNPIR, prin registrul societă ilor civile profesionale de practicieni în insolven ă R: c (art. 65 alin. (1) şi (2) OUG 86/2006) 100. Men iunile înregistrate în registrul societă ilor civile profesionale de practicieni în insolven ă sunt opozabile ter ilor: a) de la data confirmării lor de Preşedintele UNPIR b) de la data efectuării lor în registrul societă ilor civile profesionale de practicieni în insolven ă c) de la data publicării lor în Buletinul procedurilor de Insolven ă

R: b (art. 66 alin. (2) din OUG 86/2006) 101. Actele sau faptele neînregistrate în registrul societă ilor civile profesionale de practicieni în insolven ă: a) nu pot fi opuse ter ilor de persoana care avea obliga ia înregistrării lor 18

b) pot fi opuse ter ilor doar de persoana care avea obliga ia înregistrării lor c) pot fi opuse ter ilor dacă au fost publicate într-un cotidian R: a (art. 66 alin. (3) OUG 86/2006) 102. Obliga ia de eliberare a copiilor certificate de pe înregistrările efectuate în registrul societă ilor civile profesionale de practicieni în insolven ă incumbă: a) Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) b) Judecătoriei în raza căreia se află societatea civilă profesională de practicieni în insolven ă c) Tribunalului Bucureşti

R: a (art. 67 alin. (1) OUG 86/2006) 103. Eliberarea copiilor certificate de pe înregistrările efectuate în registrul societă ilor civile profesionale de practicieni în insolven ă: a) se face pe cheltuiala Uniunii Na ionale a Practicienilor în Insolven ă din România (UNPIR) b) se face pe cheltuiala persoanei solicitante c) se face pe cheltuiala statului

R: b (art. 67 alin. (1) OUG 86/2006) 104. Îndeplinirea, de către practicianul în insolven ă, de activită i specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare: a) constituie contraven ie b) constituie infrac iune c) constituie abatere disciplinară

R: c (art. 68 lit. a) OUG 86/2006) 105. Nerespectarea obliga iei de asigurare de răspundere profesională de către practicianul în insolven ă : a) constituie abatere disciplinară b) constituie contraven ie c) constituie infrac iune

R: a (art. 68 lit. c) OUG 86/2006) 106. Neplata primei de asigurare de către practicianul în insolven ă : a) constituie contraven ie b) constituie delict, pedepsit în condi iile legii penale c) constituie abatere disciplinară

R: c (art. 68 lit. d) OUG 86/2006)

19

107.

Încălcarea principiilor de etică profesională de către practicianul în insolven ă : a) constituie contraven ie b) constituie abatere disciplinară c) constituie infrac iune

R: b (art. 68 lit. e) OUG 86/2006) 108. Constituie abatere disciplinară : a) exercitarea activită ilor specifice procedurilor de insolven ă, fără a de ine calitatea de practician în insolven ă b) desfăşurarea de activită i sociale cu ocazia manifestărilor organizate de UNPIR c) neplata cotiza iei anuale şi a contribu iei pe tranşe de venituri

R: c (art. 68 lit. i) şi art. 70 OUG 86/2006) 109. Sunt sanc iuni disciplinare aplicabile practicienilor în insolven ă : a) avertismentul oral b) avertismentul scris c) suspendarea calită ii de practician în insolven ă pe o durată de 10 ani

R: b (art. 69 alin. (1) lit. a) şi b) OUG 86/2006) 110. Sunt sanc iuni disciplinare aplicabile practicienilor în insolven ă : a) excluderea temporară din UNPIR, pe o perioadă de 3 ani b) excluderea definitivă din UNPIR, înso ită de pierderea calită ii de practician în insolven ă c) închisoarea de la 6 luni la 5 ani

R: b (art. 69 alin. (1) lit. d) OUG 86/2006) 111. Abaterile disciplinare săvârşite de membrii unei filiale se judecă în primă instan ă: a) de comisia de disciplină a filialei b) de comisia superioară de disciplină c) de judecătoria sectorului 1 Bucureşti

R: a (art. 69 alin. (3) OUG 86/2006) 112. Hotărârile comisiei de disciplină a filialei, pronun ate în materie disciplinară: a) pot fi contestate la Comisia superioară de disciplină b) sunt definitive şi irevocabile c) pot fi contestate numai la Judecătoria competentă

R: a (art. 69 art. (4) O.U.G. 86/2006) 113. Exercitarea fără a de ine calitatea de practician în insolven ă a unor activită i în legătură cu procedurile de insolven ă: 20

a) constituie abatere disciplinară b) constituie infrac iune c) constituie contraven ie R: b (art. 70 OUG 86/2006) LEGEA NR. 85/2006 privind procedura insolven ei 114. Stabili i care dintre următoarele afirma ii este adevărată: a) societă ilor comerciale nu li se poate aplica decât procedura generală b) comercian ilor persoane fizice ac ionând individual nu li se poate aplica decât procedura simplificată c) societă ilor agricole nu li se poate aplica nici procedura generală, nici procedura simplificată

R: b (art. 1 alin. (1) pct. 1 şi 4, art. 1 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) L 85/06) 115. Unei persoane juridice de drept public: a) nu îi este aplicabilă procedura insolven ei reglementată de Legea nr. 85/2006 b) îi aplicabilă procedura generală reglementată de Legea nr. 85/2006 c) îi pot fi aplicabile atât procedura generală, cât şi procedura simplificată reglementate de Legea nr. 85/2006

R: a (art. 1 alin. (1) pct. 6 L 85/06) 116. Procedura simplificată: a) este o formă a procedurii generale, aplicabilă anumitor categorii de debitori b) este o procedură de insolven ă c) este o fază a procedurii generale

R: b (art. 1 alin. (1) şi (2) L 85/06) 117. Domeniul de aplicabilitate al Legii nr. 85/2006: a) acoperă integral sfera persoanelor juridice b) acoperă exclusiv sfera persoanelor juridice organizate sub forma societă ilor comerciale c) nu acoperă anumite categorii de persoane juridice de drept privat

R: c (art. 1 alin. (1) pct. 6 L 85/06) 118. Unei societă i comerciale dizolvate anterior introducerii cererii de deschidere a procedurii insolven ei: a) nu i se mai poate aplica Legea nr. 85/2006 b) i se aplică de drept Legea nr. 85/2006 c) i se poate aplica Legea nr. 85/2006

21

R: c (art. 1 alin. (2) lit. e) L 85/06) 119. In cazul în care, prin cererea introductivă, o societate comercială îşi declară inten ia de a intra în faliment: a) aceasta poate fi supusă exclusiv procedurii generale b) aceasta nu va fi supusă procedurii insolven ei c) aceasta va putea fi supusă exclusiv procedurii simplificate

R: c (art. 1 alin. (2) lit. f) L 85/06) 120. In cazul în care o societate comercială nu mai este îndreptă ită să fie supusă procedurii reorganizării judiciare, atunci: a) acesteia nu i se poate aplica procedura insolven ei b) acesteia nu i se mai poate aplica procedura simplificată c) acesteia nu i se poate aplica procura generală

R: c (art. 1 alin. (2) lit. f) L 85/06) 121. Scopul Legii nr. 85/2006 este: a) acoperirea activului debitorului aflat în insolven ă b) acoperirea pasivului creditorilor afla i în insolven ă c) acoperirea pasivului debitorului aflat în insolven ă

R: c (art. 2 L 85/06) 122. Procedura insolven ei: a) este întotdeauna o procedură colectivă b) este o procedură colectivă doar dacă la masa credală se înscriu mai mul i creditori c) este o procedură colectivă doar dacă deschiderea ei este cerută de mai mul i creditori

R: a (art. 2 L 85/06) 123. Insolven a este o stare a patrimoniului debitorului care: a) apare numai în situa ia în care activul patrimonial este mai mic decât pasivul patrimonial b) apare numai în situa ia în care pasivul patrimonial este mai mic decât activul patrimonial c) poate să apară în situa ia în care activul patrimonial este mai mare decât pasivul patrimonial

R: c (art. 3 pct. 1 L 85/06) 124. După trecerea unui termen de 30 de zile de la scaden ă, situa ia în care debitorul nu îşi execută obliga ia: a) deschide de drept procedura insolven ei fa ă de debitor b) face ca starea de insolven ă a debitorului să fie considerată iminentă 22

c) face ca starea de insolven ă a debitorului să fie prezumată a fi vădită R: c (art. 3 pct. 1 lit. a) şi b) L 85/06) 125. Insolven a este iminentă când se dovedeşte faptul că: a) debitorul va avea pierderi la sfârşitul exerci iului financiar b) debitorul nu a avut, timp de 3 zile consecutive, fonduri băneşti disponibile în contul bancar c) debitorul nu va putea achita la scaden ă datoriile exigibile cu fondurile băneşti disponibile la acel moment

R: c (art. 3 pct. 1 lit. b) L 85/06) 126. Averea debitorului, aşa cum este definită de Legea nr. 85/2006: a) coincide cu patrimoniul debitorului b) coincide cu ansamblul drepturilor debitorului c) include drepturile patrimoniale ce pot face obiectul executării silite

R: c (art. 3 pct. 2 L 85/06) 127. Un bun susceptibil de executare silită potrivit C.pr.civ., aflat în proprietatea debitorului face parte din averea acestuia, aşa cum este definită de Legea nr. 85/2006: a) în toate situa iile b) numai dacă a fost dobândit anterior deschiderii procedurii insolven ei asupra debitorului c) numai dacă a fost dobândit ulterior deschiderii procedurii insolven ei asupra debitorului

R: a (art. 3 pct. 2 L 85/06) 128. In procedura insolven ei, urmărirea încasării crean elor: a) se face de către fiecare creditor în parte b) se poate face de către administratorii judiciari sau de lichidatori c) se face de către creditori ac ionând pe categorii de crean e

R: b (art. 3 pct. 3, art. 20 alin. (1) lit. I), art. 25 lit. g) L 85/06) 129. In cazul unei cererii de deschidere a procedurii insolven ei - procedura simplificată formulată de debitor, data deschiderii acesteia este: a) data pronun ării încheierii de deschidere a procedurii simplificate b) data comunicării către debitor a încheierii de deschidere a procedurii simplificate c) data solu ionării opozi iilor creditorilor

R: a (art. 3 pct. 4 lit. a) L 85/06)

23

130.

Terminologia specială prin care se desemnează persoana care solicită deschiderea procedurii insolven ei şi persoana cu privire la care se solicită această deschidere, când acestea sunt diferite, este: a) creditor şi debitor b) reclamant şi pârât c) reclamant şi debitor

R: a (art. 3 pct. 5 şi 6 L 85/06) 131. Stabili i care dintre următoarele afirma ii este adevărată: a) orice titular al unui drept de crean ă este un creditor îndreptă it să solicite deschiderea procedurii insolven ei asupra debitorului său b) numai persoanele având crean e salariale pot să solicite deschiderea procedurii insolven ei asupra debitorului lor c) persoanele având o crean ă certă, lichidă şi exigibilă nu pot cere deschiderea procedurii asupra debitorului lor în ziua următoare scaden ei

R: c (art. 3 pct. 6 L 85/06) 132. Admiterea par ială a cererii de înregistrarea a unei crean e în tabelul definitiv de crean e are ca efect: a) dobândirea calită ii de creditor îndreptă it să solicite deschiderea procedurii insolven ei b) dobândirea calită ii de creditor îndreptă it să participe la procedura insolven ei c) eliminarea din rândul creditorilor îndreptă i i să participe la procedura insolven ei

R: b (art. 3 pct. 6 şi 8 L 85/06) 133. Au calitatea de creditori în procedura insolven ei, fără a depune declara iile de crean ă: a) salaria ii debitorului b) creditorii chirografari ai debitorului c) creditorii având crean e garantate

R: a (art. 3 pct. 7 L 85/06) 134. Orice persoană fizică sau juridică de inând un drept de crean ă (altul decât o crean ă salarială) asupra averii debitorului: a) este de drept creditor în sensul procedurii insolven ei b) este creditor în sensul procedurii insolven ei, dacă a solicitat expres instan ei înscrierea în tabelul definitiv de crean e, făcând dovada existen ei crean ei c) este creditor în sensul procedurii insolven ei, doar dacă a solicitat expres instan ei şi i s-a admis în tot înscrierea în tabelul definitiv de crean e

R: b (art. 3 pct. 7 L 85/06)

24

135.

In procedura insolven ei, are o crean ă garantată asupra patrimoniului debitorului: a) o persoană care beneficiază de o garan ie reală asupra bunurilor debitorului b) o persoană care beneficiază de garan ia personală a debitorului pentru o crean ă asupra altei persoane c) o persoană care şi-a înscris crean a în tabelul definitiv consolidat

R: a (art. 3 pct. 9 L 85/06) 136. Crean ele salariale: a) includ numai crean ele izvorând din raporturile juridice de muncă existente între debitor şi titularul dreptului de crean ă b) includ atât crean ele izvorând din raporturile juridice de muncă, dar şi din raporturile juridice de mandat existente între debitor şi titularii dreptului de crean ă c) includ toate crean ele avute împotriva debitorului de către o persoană având calitatea de salariat al acesteia, indiferent de izvorul crean ei

R: a (art. 3 pct. 10 L 85/06) 137. In procedura insolven ei, crean a statului având ca obiect plata unui impozit se denumeşte prin termenul: a) crean ă bugetară b) crean ă comercială c) crean ă fiscală

R: a (art. 3 pct. 11 L 85/06) 138. Cuantumul minim al crean ei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii insolven ei de către creditor, este de: a) 10.000 lei (RON), pentru orice crean ă b) 10.000 euro, pentru orice crean ă, mai pu in crean ele salariale c) 30.000 lei (RON), în cuantum fix, pentru orice crean ă, mai pu in crean ele salariale

R: c (art. 3 pct. 12 L 85/06) 139. Când toate celelalte condi ii sunt îndeplinite, un creditor având o crean ă comercială, poate introduce o cerere de deschidere a procedurii insolven ei, dacă: a) debitorul nu şi-a achitat datoriile scadente, indiferent de valoarea acestora b) debitorul nu şi-a achitat datoriile scadente, în valoare de cel pu in 10.000 Euro c) debitorul nu şi-a achitat datoriile scadente, în valoare de cel pu in 30.000 RON

R: c (art. 3 pct. 12 L 85/06) 140. Un creditor având o crean ă mai mică de 30.000 RON: a) nu ar putea niciodată să introducă o cerere de deschidere a procedurii insolven ei b) ar putea să introducă o cerere de deschidere a procedurii insolven ei dacă este un creditor privilegiat 25

c) ar putea să introducă o cerere de deschidere a procedurii insolven ei, dacă are o crean ă salarială, în valoare de 10 medii pe economie R: c (art. 3 pct. 12 L 85/06) 141. Pentru ca titularul unei crean e să poată solicita deschiderea procedurii insolven ei: a) crean a trebuie să fie constatată printr-un titlu executoriu b) crean a trebuie să aibă cel pu in cuantumul minim legal c) crean a trebuie să fie crean ă garantată

R: b (art. 3 pct. 12 L 85/06) 142. In categoria crean e chirografare pot fi încadrate: a) numai crean ele născute anterior deschiderii procedurii b) numai crean ele ajunse la scaden ă anterior deschiderii procedurii c) crean ele născute anterior deschiderii procedurii

R: c (art. 3 pct. 13 L 85/06) 143. In perioada de observa ie, efectuarea de plă i aferente contractelor încheiate, conform obiectului de activitate, anterior deschiderii procedurii insolven ei: a) se încadrează în limitele Legii nr. 85/2006, putând fi considerate opera iuni curente b) nu se încadrează în limitele Legii nr. 85/2006, fiind depăşită sfera opera iunilor curente c) nu se încadrează în limitele Legii nr. 85/2006, pe data deschiderii procedurii insolven ei activitatea debitorului încetând

R: a (art. 3 pct. 14 L 85/06) 144. După deschiderea procedurii insolven ei: a) poate începe perioada de observa ie b) intervine, în toate cazurile, reorganizarea judiciară c) intervine, în toate cazurile, falimentul

R: a (art. 3 pct. 15 L 85/06) 145. In tabelul preliminar de crean e, dacă nu s-a deschis procedura simplificată: a) nu se înscriu crean ele sub condi ie b) nu se înscriu crean ele în litigiu c) nu se înscriu crean ele născute după deschiderea procedurii

R: c (art. 3 pct. 16 L 85/06) 146. Crean ele admise în urma solu ionării contesta iilor formulate la crean ele înscrise în tabelul preliminar: a) vor fi trecute direct în tabelul definitiv consolidat 26

b) vor fi trecute în tabelul suplimentar c) vor fi trecute în tabelul definitiv de crean e R: c (art. 3 pct. 17 L 85/06) 147. Crean ele născute după data deschiderii procedurii generale şi până la data începerii procedurii falimentului, acceptate de lichidator, sunt eviden iate în: a) tabelul preliminar de crean e b) tabelul suplimentar c) tabelul suplimentar consolidat

R: b (art. 3 pct. 18 L 85/06) 148. Procedura reorganizării judiciare, spre deosebire de procedura falimentului: a) presupune adoptarea unui plan de reorganizare b) presupune întocmirea tabelului suplimentar c) presupune întocmirea tabelului suplimentar consolidat

R: a (art. 3 pct. 18, 20, 23 L 85/06) 149. Procedura de reorganizare judiciară: a) se poate aplica exclusiv persoanelor juridice b) se poate aplica exclusiv persoanelor fizice c) se poate aplica atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice

R: a (art. 3 pct. 20 L 85/06) 150. Are în vedere lichidarea averii debitorului : a) procedura falimentului b) procedura reorganizării judiciare c) procedura executării silite

R: a (art. 3 pct. 20 şi 23 L 85/06) 151. Se prezumă a fi defavorizate: a) toate crean ele chirografare b) toate crean ele născute în perioada de observa ie c) toate crean ele cu privire la care planul de reorganizare prevede reducerea cuantumului crean ei

R: c (art. 3 pct. 21 L 85/06) 152. Programul de plată a crean elor (cuantum şi termene) este eviden iat prin: a) tabelul definitiv consolidat b) tabelul definitiv de crean e c) tabelul de crean e men ionat în planul de reorganizare 27

R: c (art. 3 pct. 22 L 85/06) 153. Procedura falimentului poate să intervină după o perioadă de observa ie: a) numai în procedura generală b) numai în procedura simplificată c) atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată

R: c (art. 3 pct. 24 şi 25 L 85/06) 154. Administratorul special: a) este desemnat de judecătorul sindic, prin hotărârea de deschidere a procedurii insolven ei b) este desemnat de administratorul pe care debitorul îl avea anterior deschiderii procedurii insolven ei c) este desemnat de adunarea generală a ac ionarilor/asocia ilor debitorului persoană juridică

R: c (art. 3 pct. 26 L 85/06) 155. Administratorul special: a) este desemnat exclusiv în cazul debitorului căruia nu i s-a ridicat dreptul de administrare b) este desemnat exclusiv în cazul debitorului căruia i s-a ridicat dreptul de administrare c) poate fi desemnat atât în cazul debitorului căruia i s-a ridicat dreptul de administrare, cât şi în cazul celui căruia nu i s-a ridicat dreptul de administrare

R: c (art. 3 pct. 26 L 85/06) 156. Conducerea activită ii debitorului în procedura falimentului este realizată de: a) administratorul special b) administratorul judiciar c) lichidator

R: c (art. 3 pct. 28 L 85/06) 157. Buletinul procedurilor de insolven ă este publica ia editată de Oficiul Na ional al Registrului Comer ului: a) în care se publică hotărârile judecătoreşti de deschidere a procedurii insolven ei, acestea nemaifiind comunicate debitorului b) în care se publică numele persoanelor având calitatea de practicieni în insolven ă c) prin care se realizează procedura de citare după deschiderea procedurii insolven ei

R: c (art. 3 pct. 29 L 85/06) 158. La data desemnării administratorului special: 28

a) mandatul administratorului statutar încetează, în toate cazurile b) mandatul administratorului statutar încetează, numai dacă a fost ridicat dreptul de administrare al debitorului c) mandatul administratorului statutar se suspendă, în toate cazurile R: a (art. 3 pct. 30 L 85/06) 159. Cheltuielile aferente procedurii insolven ei: a) sunt suportate, ca regulă, direct din averea debitorului b) sunt suportate întotdeauna de către stat, prin fondul de lichidare c) sunt suportate de camerele de comer şi industrie

R: a (art. 4 alin. (1) şi (4) L 85/06) 160. Se încadrează în categoria organelor care aplică procedura insolven ei: a) cur ile de apel b) adunările creditorilor c) adunările generale ale ac ionarilor/asocia ilor

R: a (art. 5 alin. (1) şi art. 8 L 85/06) 161. In ceea ce priveşte insolven a, competen a materială apar ine în primă instan ă: a) tribunalului b) cur ii de apel c) judecătoriei

R: a (art. 6 alin. (1) L 85/06) 162. In primă instan ă, competen a de judecată în materia de insolven ă se exercită de către: a) un complet specializat de 2 judecători b) un complet specializat de 3 judecători c) judecătorul – sindic

R: c (art. 6 alin. (1) L 85/06) 163. Competen a teritorială în procedura insolven ei apar ine: a) instan ei de la sediul debitorului b) instan ei de la sediul creditorului c) instan ei de la locul unde trebuia executată obliga ia a cărei neexecutare a determinat solicitarea deschiderii procedurii insolven ei

R: a (art. 6 alin. (1) L 85/06) 164. Ca regulă, citarea în procedura insolven ei: a) se realizează prin Buletinul procedurilor de insolven ă 29

b) se realizează prin agent procedural c) se realizează prin scrisoare recomandată R: a (art. 7 alin. (1) L 85/06) 165. Hotărârile judecătorului-sindic: a) sunt executorii de la pronun are b) sunt executorii de la comunicare c) sunt executorii de la publicarea pe site-ul instan elor de judecată

R: a (art. 8 şi art. 3 pct. 4 L 85/06) 166. Instan a de recurs în materia insolven ei este: a) curtea de apel b) înalta curte de casa ie şi justi ie c) tribunalul

R: a (art. 8 alin. (1) L 85/06) 167. In procedura insolven ei, în absen a unor reglementări speciale, termenul de recurs este: a) de 10 zile de la pronun area hotărârii b) de 10 zile de la comunicarea hotărârii c) de 15 zile de la comunicarea hotărârii

R: b (art. 8 alin. (2) L 85/06) 168. Recursul împotriva hotărârii judecătoreşti prin care se deschide procedura insolven ei se judecă de: a) judecătorul-sindic b) judecătorul delegat c) un complet specializat

R: c (art. 8 alin. (3) L 85/06) 169. In procedura insolven ei: a) toate hotărârile judecătorului-sindic pot fi suspendate de instan a de recurs b) numai sentin a de respingere a contesta iei debitorului referitoare la existen a stării sale de insolven ă poate fi suspendată de instan a de recurs c) sentin a prin care se decide intrarea în procedura simplificată poate fi suspendată de instan a de recurs

R: c (art. 8 alin. (4) şi (5) L 85/06) 170. Repartizarea cauzelor în procedura insolven ei: a) se face aleatoriu 30

b) se face inându-se cont de alegerea păr ilor c) se face de către preşedintele instan ei R: a (art. 9 L 85/06) 171. Atribu iile judecătorului-sindic: a) sunt nelimitate b) sunt limitate la controlul judecătoresc al activită ii administratorului judiciar şi al procedurii c) sunt atribu ii manageriale

R: b (art. 11 alin. (2) L 85/06) 172. Atribu iile care in de managementul debitorului aflat în insolven ă: a) apar in, în toate situa iile, exclusiv administratorului judiciar b) pot apar ine şi debitorului, dacă acestuia nu i-a fost ridicat dreptul de administrare c) apar in exclusiv creditorului care a cerut deschiderea procedurii

R: b (art. 11 alin. (2) L 85/06) 173. Deciziile manageriale ale administratorului judiciar: a) pot fi controlate de creditori numai sub aspectul legalită ii b) nu pot fi controlate de creditorii sub nici un aspect c) pot fi controlate de creditori sub aspectul oportunită ii

R: c (art. 11 alin. (2) L 85/06) 174. Hotărârile judecătorului sindic: a) nu sunt susceptibile de căi de atac b) sunt supuse apelului c) sunt supuse recursului

R: c (art. 12 L 85/06) 175. Hotărârile judecătorului-sindic: a) sunt executorii b) nu sunt definitive c) sunt atacabile cu apel

R: a (art. 12 alin. (1) L 85/06) 176. In procedura reorganizării judiciare, convocarea adunărilor creditorilor se face, ca regulă: a) de administratorul judiciar b) de administratorul special c) de consiliul de administra ie 31

R: a (art. 13 alin. (1) L 85/06) 177. Hotărârile adunărilor creditorilor luate cu privire la aspecte necuprinse în ordinea de zi a şedin ei prevăzută în convocare: a) sunt lovite de nulitate b) nu sunt lovite de nulitate dacă la şedin ă au participat titularii tuturor crean elor c) sunt inopozabile

R: b (art. 14 alin. (2) L 85/06) 178. Hotărârile adunării creditorilor: a) sunt supuse controlului de legalitate al judecătorului-sindic b) sunt supuse controlului de oportunitate al judecătorului sindic c) nu sunt supuse controlului

R: a (art. 14 alin. (7) L 85/06) 179. Pot ataca hotărârile adunării creditorilor: a) exclusiv creditorii care au participat la şedin a în care a fost adoptată hotărârea atacată b) creditorii care au votat împotriva hotărârii, indiferent dacă votul lor a fost sau nu consemnat în procesul-verbal c) creditorii îndreptă i i să participe la procedura insolven ei, dacă au lipsit motivat la şedin a în care s-a luat hotărârea

R: c (art. 14 alin. (7) L 85/06) 180. Pentru adunările creditorilor, cvorumul este calculat: a) exclusiv pe baza valorii crean elor b) exclusiv pe baza numărului de membri c) pe baza valorii crean elor şi a numărului de membri

R: a (art. 15 alin. (1) L 85/06) 181. Majoritatea de luare a deciziilor în adunarea creditorilor: a) este majoritatea numărului de membrii b) este majoritatea valorii crean elor prezente c) dubla majoritate, a numărului de membrii şi a valorii crean elor

R: b (art. 15 alin. (1) L 85/06) 182. Primul comitet al creditorilor este desemnat: a) de judecătorul-sindic b) de adunarea creditorilor c) de creditorul care ara cea mai mare crean ă

32

R: a (art. 16 alin. (1) L 85/06) 183. In măsura în care este desemnat, comitetul creditorilor: a) nu are un număr de membrii reglementat legal b) trebuie să cuprindă un număr minim de 3 membrii c) nu poate avea mai mult de 3 membrii

R: b (art. 16 alin. (1) L 85/06) 184. Comitetul creditorilor este desemnat: a) prin încheierea judecătorului-sindic, pronun ată după întocmirea tabelului preliminar de crean e b) prin hotărârea judecătorului-sindic prin care este deschisă procedura insolven ei c) prin decizia administratorului judiciar prin care au fost admise crean ele la masa credală

R: a (art. 16 alin. (2) L 85/06) 185. Creditorii: a) sunt obliga i să men ină comitetul creditorilor desemnat de judecătorul-sindic b) pot alege un nou comitet al creditorilor care îl va înlocui pe cel desemnat de judecătorul-sindic c) pot desemna un nou comitet al creditorilor care se va alătura celui desemnat de judecătorul-sindic

R: b (art. 16 alin. (4) L 85/06) 186. Ridicarea dreptului de administrare a debitorului: a) poate fi solicitată exclusiv de administratorul judiciar b) poate fi solicitată exclusiv de administratorul special c) poate fi solicitată de comitetul creditorilor

R: c (art. 17 alin. (1) lit. e) L 85/06) 187. Anularea unor transferuri patrimoniale ale debitorului: a) poate fi solicitată exclusiv de administratorul judiciar b) poate fi solicitată exclusiv de adunarea creditorilor c) poate fi solicitată de comitetul creditorilor

R: c (art. 17 alin. (1) lit. f) L 85/06) 188. Comitetul creditorilor: a) se întruneşte zilnic b) se întruneşte exclusiv la solicitarea administratorului judiciar c) se întruneşte lunar, în anumite situa ii, putându-se întruni şi cu o altă regularitate

33

R: c (art. 17 alin. (2) L 85/06) 189. La deliberările comitetului creditorilor participă: a) numai membrii comitetului creditorilor b) membrii comitetului creditorilor şi administratorul judiciar/lichidatorul c) membrii comitetului creditorilor şi judecătorul-sindic

R: b (art. 17 alin. (3) L 85/06) 190. Deciziile comitetului creditorilor: a) se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de membri b) se iau cu majoritatea simplă a crean elor c) se iau cu dubla majoritate simplă a membrilor şi a crean elor

R: a (art. 17 alin. (4) L 85/06) 191. Deciziile comitetului creditorilor: a) se contestă direct la adunarea creditorilor b) se contestă direct la administratorul judiciar c) se contestă numai la judecătorul sindic

R: a (art. 17 alin. (6) L 85/06) 192. Debitorul căruia i s-a ridicat dreptul de administrare: a) este reprezentat de administratorul special b) este reprezentat de administratorul existent anterior deschiderii procedurii c) este reprezentat de administratorul judiciar sau lichidator, după caz

R: c (art. 18 alin. (1) L 85/06) 193. Administratorul special are un mandat redus la reprezentarea ac ionarilor sau asocia ilor (după caz): a) în cazul debitorului căruia i s-a ridicat dreptul de administrare b) in cazul debitorului căruia nu i s-a ridicat dreptul de administrare c) in cazul oricărui debitor supus procedurii insolven ei

R: a (art. 18 alin. (1) L 85/06) 194. Administratorul special: a) este desemnat de adunarea generală a ac ionarilor/asocia ilor debitorului b) este desemnat de judecătorul sindic c) este desemnat de administratorul debitorului

R: a (art. 18 alin. (1) L 85/06) 195. Pot fi desemnate administrator special: 34

a) numai persoanele fizice b) numai o persoanele juridice c) atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice R: c (art. 18 alin. (1) L 85/06) 196. Poate propune un plan de reorganizare: a) debitorul căruia i s-a admis contesta ia avizând existen a stării de insolven ă b) judecătorul sindic c) administratorul special

R: c (art. 18 alin. (2) lit. d) L 85/06) 197. La desemnarea administratorului judiciar, judecătorul sindic va avea în vedere: a) ofertele depuse la dosar de practicienii în insolven ă b) exclusiv tabelul UNPIR, de unde va alege aleatoriu c) exclusiv membrii consiliului de administra ie al debitorului

R: a (art. 19 alin. (1) L 85/06) 198. Pentru a fi desemna i ca administratori judiciari, practicienii în insolven ă: a) trebuie să facă dovada existen ei asigurării pentru răspundere profesională b) trebuie să facă exclusiv dovada existen ei calită ii de practicieni în insolven ă c) trebuie să facă exclusiv dovada existen ei unei experien e generale în materie

R: a (art. 19 alin. (1) şi (8) L 85/06) 199. Pentru a putea fi numit administrator judiciar, o persoană fizică: a) trebuie să aibă calitatea de practician în insolven ă b) trebuie să aibă calitatea de avocat c) trebuie să aibă calitatea de judecător-sindic

R: a (art. 19 alin. (1) şi art. 3 pct. 27 L 85/06) 200. Administratorul judiciar desemnat provizoriu de judecătorul-sindic: a) poate fi schimbat ca urmare a hotărârii adunării creditorilor b) nu poate fi confirmat de creditori c) poate fi schimbat de administratorul special

R: a (art. 19 alin. (2) L 85/06) 201. Schimbarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de judecătorul-sindic: a) poate fi decisă exclusiv la prima şedin ă a adunării creditorilor b) poate fi decisă la prima şedin ă a adunării creditorilor sau ulterior c) poate fi decisă exclusiv la termenul următor celui în care s-a decis desemnarea provizorie 35

R: b (art. 19 alin. (2) L 85/06) 202. Desemnarea unui alt administrator judiciar, care să îl înlocuiască pe cel numit provizoriu de judecătorul sindic: a) se realizează cu majoritatea valorică a crean elor din adunarea creditorilor b) se realizează cu majoritatea numerică a creditorilor din adunarea creditorilor c) se realizează cu dubla majoritate a valorii crean elor şi a numărului de creditorilor din adunarea creditorilor

R: a (art. 19 alin. (2) L 85/06) 203. Hotărârea adunării creditorilor de modificare a administratorului judiciar provizoriu desemnat de judecătorul sindic: a) poate fi contestată pe motiv de nelegalitate de creditori b) poate fi contestată pe motiv de oportunitate de creditori c) nu poate fi contestată de creditori

R: a (art. 19 alin. (3) L 85/06) 204. Atribu iile administratorului judiciar numit provizoriu de judecătorul-sindic: a) încetează ca efect al luării hotărârii adunării creditorilor de schimbare a administratorului judiciar provizoriu b) încetează ca efect al desemnării unui nou administrator judiciar prin încheierea judecătorului sindic c) încetează întotdeauna ca efect al încheierii procedurii

R: b (art. 19 alin. (4) L 85/06) 205. Administratorul judiciar ales de adunarea creditorilor să înlocuiască administratorul judiciar provizoriu: a) va fi desemnat ca administrator judiciar de judecătorul-delegat de la registrul comer ului b) va fi desemnat ca administrator judiciar de judecătorul-sindic c) va fi desemnat ca administrator judiciar de administratorul special al debitorului

R: b (art. 19 alin. (4) L 85/06) 206. Pot fi desemnate administratori judiciari: a) numai persoanele fizice b) numai peroanele juridice c) atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice

R: c (art. 19 alin. (5) şi art. 3 pct. 27 L 85/06) 207. Administratorul judiciar: 36

a) nu poate denun a contracte încheiate de debitor b) poate introduce ac iuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor c) nu poate hotărî men inerea unor contracte încheiate de debitor R: b (art. 20 alin. (1) lit. j) şi h) L 85/06) 208. In cazul în care administratorul judiciar constată că în averea debitorului nu sunt suficiente bunuri pentru acoperirea cheltuielilor administrative, acesta: a) trebuie să sesizeze de urgen ă judecătorul sindic b) trebuie să închidă de urgen ă procedura c) trebuie să refuze confirmarea sa ca administrator judiciar

R: a (art. 20 alin. (1) lit. i) L 85/06) 209. Administratorul judiciar: a) asigură întotdeauna conducerea integrală a activită ii debitorului b) asigură conducerea în tot sau în parte a activită ii debitorului c) nu are niciodată atribu ii de conducere a debitorului

R: b (art. 20 alin. (1) lit. f) L 85/06) 210. Judecătorul-sindic: a) nu poate să stabilească în sarcina administratorului judiciar alte atribu ii în afara celor enumerate în Legea nr. 85/2006 (art. 20 alin. (1)) b) poate să stabilească în sarcina administratorului judiciar orice atribu ii c) nu poate să stabilească în sarcina administratorului judiciar atribu ii dintre cele prevăzute de lege ca fiind în competen a exclusivă a judecătorului sindic

R: c (art. 20 alin. (2) L 85/06) 211. Raportul administratorului judiciar cuprinzând descrierea activită ilor sale şi justificarea cheltuielilor: a) se depune la instan ă în fiecare lună b) se depune la instan ă la fiecare termen de continuare a procedurii c) se depune la instan ă exclusiv la momentul închiderii procedurii

R: a (art. 21 alin. (1) L 85/06) 212. Măsurile luate de administratorul judiciar: a) nu pot face obiectul unei contesta ii b) pot fi contestate de administratorul special al debitorului persoană juridică c) pot fi contestate exclusiv de către creditori

R: b (art. 21 alin. (2) L 85/06)

37

213.

Pe parcursul derulării procedurii: a) administratorul judiciar nu poate fi înlocuit niciodată din oficiu de judecătorul-sindic b) administratorul judiciar poate fi înlocuit de judecătorul-sindic exclusiv la cererea comitetului creditorilor c) administratorul judiciar poate fi înlocuit de judecătorul sindic, din oficiu, pentru motive temeinice

R: c (art. 22 alin. (2) L 85/06) 214. Contesta ia împotriva măsurilor luate de administratorului judiciar trebuie înregistrată în termen de: a) 5 zile de la depunerea e către administrator a raportului de activitate b) 10 zile de la depunerea de către administrator a raportului de activitate c) 15 zile de la depunerea de către administrator a raportului de activitate

R: a (art. 21 alin. (3) L 85/06) 215. Un practician în insolven ă: a) nu poate să refuze numirea sa ca administrator judiciar b) va fi sanc ionat întotdeauna cu amendă, în cazul în care comunică refuzul de a fi administrator judiciar c) poate refuza numirea ca administrator judiciar, în termen de 5 zile de la comunicarea sentin ei de numire

R: c (art. 22 alin. (1) L 85/06) 216. Neîndeplinirea culpabilă a unei atribu ii stabilite administratorului judiciar: a) este sanc ionată de lege cu pedeapsa amenzii judiciare b) nu poate fi temei pentru aplicarea vreunei sanc iuni c) este sanc ionată de lege cu pedeapsa suspendării activită ii de lege în sarcina

R: a (art. 22 alin. (3) L 85/06) 217. Folosirea serviciilor unui specialist în vederea îndeplinirii atribu iilor administratorului judiciar: a) nu este supusă nici unei aprobări b) este supusă aprobării comitetului creditorilor, în cazul în care remunera ia acestuia va fi achitată din averea debitorului c) este supusă aprobării administratorului special, în cazul în care remunera ia acestuia va fi achitată din averea debitorului

R: b (art. 23 L 85/06) 218. Lichidatorul este desemnat: a) atunci când administratorul judiciar refuză numirea 38

b) atunci când judecătorul dispune trecerea la faliment c) atunci când nu s-au depus oferte de preluare a pozi iei de administrator judiciar R: b (art. 24 alin. (1) L 85/06) 219. Lichidatorul: a) este întotdeauna o persoană distinctă de cea care a fost administrator judiciar al debitorului b) poate fi persoana care a îndeplinit func ia de administrator judiciar al debitorului c) este întotdeauna persoana care a îndeplinit func ia de administrator special al debitorului

R: b (art. 24 alin. (3) L 85/06) 220. Raportul asupra cauzelor care au dus la insolven a debitorului asupra căruia s-a ini iat procedura simplificată: a) este o atribu ie exclusivă a administratorului special al debitorului b) este o atribu ie a administratorului judiciar al debitorului c) este o atribu ie a lichidatorului

R: c (art. 25 lit. a) L 85/06) 221. O cerere de deschidere a procedurii insolven ei poate fi introdusă de: a) numai de debitor b) numai de creditor c) atât de debitor, cât şi de creditor

R: c (art. 26 L 85/06) 222. După trecerea unui termen de 30 zile de la apari ia stării de insolven ă: a) debitorul nu are nicio obliga ie legală decurgând din această situa ie b) debitorul aflat în insolven ă este obligat să ceară deschiderea procedurii c) debitorul mai are la dispozi ie 30 de zile pentru a se redresa financiar, termenul pentru naşterea obliga iei de a solicita deschiderea procedurii insolven ei fiind de 60 de zile

R: b (art. 27 alin. (1) L 85/06) 223. Debitorul cu privire la care apari ia stării de insolven ă este iminentă: a) are obliga ia de a solicita deschiderea procedurii insolven ei b) are dreptul de a solicita deschiderea procedurii insolven ei c) are obliga ia de a notifica acest fapt registrului comer ului

R: b (art. 27 alin. (1) şi (2) L 85/06) 39

224.

Cererea societă ii comerciale de a fi supusă dispozi iilor legii insolven ei va fi semnată de: a) persoanele care, potrivit actului constitutiv, au calitatea de a o reprezenta b) fondatorii societă ii, ac ionând în această calitate c) to i ac ionarii societă ii, ac ionând în această calitate

R: a (art. 27 alin. (3) L 85/06) 225. Prin cererea de deschidere a procedurii insolven ei, debitorul: a) nu-şi poate manifesta inten ia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare, această decizie apar inând în exclusivitate instan ei b) este obligat să depună o declara ie de ini iere a procedurii simplificate sau de reorganizare, în caz contrar intrând în procedura generală c) îşi poate arăta inten ia de intrare în procedura simplificată sau de reorganizare, în caz contrar prezumându-se că debitorul este de acord cu ini ierea procedurii simplificate

R: c (art. 28 alin. (1) lit. h) L 85/06) 226. Cererea debitorului de deschidere a procedurii insolven ei: a) nu trebuie să fie înso ită de niciun act b) trebuie să fie înso ită numai de bilan ul certificat de către administrator şi de cenzor/auditor şi de balan a de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii c) trebuie să fie înso ită de actele prevăzute de legea insolven ei, unele dintre acestea putând fi depuse ulterior înregistrării cererii

R: c (art. 28 alin. (1) şi (2) L 85/06) 227. Debitorii, persoane juridice, care în ultimii 5 ani, preceden i hotărârii de deschidere a procedurii insolven ei, au fost supuşi unei proceduri de reorganizare judiciară: a) nu pot formula cerere de reorganizare judiciară b) nu pot formula cerere de ini iere a procedurii simplificate c) nu pot formula cerere de deschidere a procedurii generale

R: a (art. 30 L 85/06) 228. Un creditor îndreptă it să solicite deschiderea procedurii împotriva unui debitor prezumat a fi în insolven ă poate preciza în cererea introductivă: a) numai cuantumul şi temeiul crean ei

40

b) existen a unei garan ii reale, dar nu şi existen a unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului c) inten ia de a participa la reorganizarea debitorului R: c (art. 31 alin. (1) L 85/06) 229. Dacă există o cerere de deschidere a procedurii insolven ei formulată de către debitor şi una sau mai multe cereri formulate de creditori, nesolu ionate încă: a) toate cererile se conexează la cererea formulată de creditorul care are crean a cea mai mare b) toate cererile se conexează la prima cerere formulată c) toate cererile se conexează la cererea formulată de debitor

R: c (art. 31 alin. (4) L 85/06) 230. Dacă cererea debitorului corespunde condi iilor prevăzute de lege, judecătorulsindic: a) va putea pronun a numai o încheiere de deschidere a procedurii generale b) va pronun a o încheiere de deschidere a procedurii generale sau, după caz, a procedurii simplificate c) va putea pronun a numai o încheiere de deschidere a procedurii simplificate

R: b (art. 32 alin. (1) L 85/06) 231. Admi ând opozi ia creditorilor la deschiderea procedurii insolven ei, judecătorul sindic: a) va putea păstra deschisă procedura insolven ei b) va putea revoca încheierea de deschidere a procedurii c) va revoca întotdeauna încheierea de deschidere a procedurii

R: c (art. 32 alin. (2) L 85/06) 232. La judecarea opozi iei creditorilor la deschiderea procedurii se citează: a) numai creditorii care au formulat opozi ia b) to i creditorii debitorului c) administratorul judiciar, debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii

R: c (art. 32 alin. (2) L 85/06) 233. Procedura insolven ei se deschide: a) prin notificarea debitorului de către creditor 41

b) prin formularea unei cereri entită ilor reglementate care supraveghează activitatea debitorului c) prin hotărârea pronun ată, în acest sens, de către judecătorul sindic R: c (art. 32 şi 33 L 85/06) 234. În termen de 48 ore de la înregistrarea cererii creditorului îndreptă it să solicite deschiderea procedurii insolven ei, judecătorul-sindic: a) va comunica cererea, în copie, debitorului b) îl va cita pe debitor la sediul instan ei pentru a-i prezenta cuprinsul cererii c) va comunica cererea tuturor creditorilor debitorului

R: a (art. 33 alin. (1) L 85/06) 235. În termen de 10 zile de la primirea copiei cererii creditorului de deschidere a procedurii insolven ei, debitorul: a) poate numai să conteste existen a stării de insolven ă b) poate să recunoască existen a stării de insolven ă sau să se ab ină c) trebuie fie să conteste, fie să recunoască starea de insolven ă

R: c (art. 33 alin. (2) L 85/06) 236. Dacă debitorul contestă starea de insolven ă, iar contesta ia sa este ulterior respinsă: a) debitorul va intra de drept în procedură simplificată b) debitorul nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară c) debitorul va putea introduce oricând nouă contesta ie având acelaşi obiect

R: b (art. 33 alin. (2) L 85/06) 237. Dacă cererea creditorilor de deschidere a procedurii insolven ei a fost admisă, cau iunea depusă de aceştia la cererea debitorului: a) va fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor b) va fi remisă debitorului c) va fi restituită creditorilor

R: c (art. 33 alin. (3) L 85/06) 238. Dacă cererea creditorilor de deschidere a procedurii insolven ei a fost respinsă, cau iunea depusă de aceştia la cererea debitorului: a) va fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor b) va fi remisă, de drept, integral debitorului 42

c) va fi restituită creditorilor R: a (art. 33 alin. (3) L 85/06) 239. Nedepunerea, de către creditorii care au solicitat deschiderea procedurii, a cau iunii la care au fost obliga i de către judecătorul-sindic la solicitarea debitorului: a) nu atrage nicio sanc iune b) conduce la respingerea cererii introductive c) conduce la suspendarea solu ionării cererii introductive

R: b (art. 33 alin. (3) L 85/06) 240. Dacă judecătorul-sindic stabileşte că un debitor, care nu îndeplineşte condi iile de deschidere a procedurii simplificate, este în stare de insolven ă, îi va respinge contesta ia şi va deschide: a) procedura generală b) procedura reorganizării c) procedura de faliment

R: a (art. 33 alin. (4) L 85/06) 241. Dacă judecătorul sindic stabileşte că debitorul nu este în stare de insolven ă, respinge cererea creditorilor de deschidere a procedurii insolven ei, aceasta fiind considerată ca lipsită de orice efect: a) de la data respingerii ei b) de la data înregistrării ei c) de la data comunicării către debitor

R: b (art. 33 alin. (5) L 85/06) 242. In cazul în care debitorul nu contestă că ar fi în stare de insolven ă: a) judecătorul-sindic va da o sentin ă de deschidere a procedurii generale, întotdeauna b) judecătorul-sindic va da o sentin ă de deschidere a procedurii simplificate, întotdeauna c) judecătorul-sindic va da o sentin ă de deschidere a procedurii simplificate, în situa ia în care debitorul a mai beneficiat de reorganizare în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii

R: c (art. 33 alin. (6) L 85/06) 243. a) b) c) Prin sentin a de deschidere a procedurii generale, judecătorul-sindic va desemna: lichidatorul lichidatorul provizoriu administratorul judiciar 43

R: c (art. 34 L 85/06) 244. Prin sentin a de deschidere a procedurii simplificate, judecătorul-sindic va desemna: a) administratorul judiciar provizoriu b) lichidatorul provizoriu c) administratorul judiciar

R: b (art. 34 L 85/06) 245. Ac iunile judiciare pentru realizarea crean elor asupra debitorului: a) se suspendă de drept, de la data deschiderii procedurii insolven ei, neexintând nicio excep ie b) se suspendă de drept, de la data deschiderii procedurii insolven ei, cu excep ia căilor de atac declanşate de debitor c) se suspendă de drept, de la data introducerii cererii de deschidere a procedurii insolven ei

R: b (art. 36 L 85/06) 246. Măsurile de executare silită asupra bunurilor debitorului: a) se suspendă de drept, de la data deschiderii procedurii insolven ei, neexintând nicio excep ie b) se suspendă de drept, de la data deschiderii procedurii insolven ei, cu excep ia căilor de atac declanşate de debitor c) se continuă, nefiind influen ate de deschiderea procedurii insolven ei asupra debitorului

R: b (art. 36 L 85/06) 247. Ac iunile judiciare pentru realizarea crean elor debitorului aflat în insolven ă: a) se suspendă de drept, de la data deschiderii procedurii, neexintând nicio excep ie b) se suspendă de drept, de la data deschiderii procedurii, cu excep ia căilor de atac declanşate de debitor c) nu se suspendă de drept ca efect al deschiderii procedurii

R: c (art. 36 per a contrario L 85/06) 248. Un furnizor de electricitate nu are dreptul să întrerupă furnizarea de energie electrică debitorului, în cazul în care acesta are calitatea de consumator captiv: a) numai în perioada de observa ie b) în perioada de reorganizare c) în faliment

R: b (art. 38 L 85/06) 44

249.

În ceea ce priveşte ac iunile judiciare pentru realizarea crean elor asupra debitorului aflat în insolven ă: a) deschiderea procedurii insolven ei suspendă orice termene de prescrip ie b) deschiderea procedurii insolven ei întrerupe orice termene de prescrip ie c) deschiderea procedurii insolven ei nu suspendă orice termene de prescrip ie, ci numai anumite termene speciale

R: a (art. 40 L 85/06) 250. În ceea ce priveşte măsurile de executare silită asupra bunurilor debitorului aflat în insolven ă: a) deschiderea procedurii insolven ei suspendă orice termene de prescrip ie b) deschiderea procedurii insolven ei întrerupe orice termene de prescrip ie c) deschiderea procedurii insolven ei nu are niciun efect

R: a (art. 40 L 85/06) 251. Crean elor negarantate născute anterior datei deschiderii procedurii insolven ei: a) nu li se pot adăuga dobânzi, majorări, penalită i de orice fel sau cheltuieli b) nu li se pot adăuga dobânzi sau majorări, dar li se pot adăuga alte categorii de cheltuieli accesorii c) li se pot adăuga penalită i

R: a (art. 41 alin. (1) L 85/06) 252. În cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalită ile de orice fel sau cheltuielile accesorii la obliga iile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale: a) nu se mai achită b) se achită în conformitate cu actele din care rezultă, indiferent de prevederile programului de plă i c) se achită în conformitate cu actele din care rezultă şi cu prevederile programului de plă i

R: c (art. 41 alin. (3) L 85/06) 253. În cazul deschiderii unei proceduri simplificate: a) legea nu permite calcularea de accesorii, pentru crean ele născute ulterior deschiderii acestei proceduri b) legea permite exclusiv calcularea dobânzii legale, pentru crean ele născute ulterior deschiderii acestei proceduri c) legea permite atât calcularea dobânzii legale, cât şi a celei conven ionale, pentru crean ele născute ulterior deschiderii acestei proceduri

R: a (art. 41 alin. (4) L 85/06) 45

254.

În cazul deschiderii procedurii generale, dacă niciun plan de reorganizare nu este confirmat: a) legea permite exclusiv calcularea dobânzii legale, pentru crean ele născute ulterior deschiderii acestei proceduri b) legea nu permite calcularea dobânzii legale, ci numai a celei conven ionale, pentru crean ele născute ulterior deschiderii acestei proceduri c) legea nu permite calcularea de accesorii, pentru crean ele născute ulterior deschiderii acestei proceduri

R: c (art. 41 alin. (4) L 85/06) 255. Ac iunile societă ilor emitente, în sensul Legii nr. 297/2004 privind pia a de capital, se suspendă de la tranzac ionare, ca urmare a deschiderii procedurii insolven ei: a) cu începere de la data primirii comunicării referitoare la deschiderea procedurii insolven ei, de către Comisia Na ională a Valorilor Mobiliare b) cu începere de la data confirmării planului de reorganizare c) cu începere de la data deschiderii procedurii insolven ei

R: a (art. 43 alin. (1) L 85/06) 256. Ac iunile societă ilor emitente, în sensul Legii nr. 297/2004 privind pia a de capital, cu privire la care a fost deschisă procedura falimentului: a) se suspendă de la tranzac ionare, de la data primirii comunicării referitoare la deschiderea procedurii falimentului, de către Comisia Na ională a Valorilor Mobiliare b) se retrag de pe pia a reglementată pe care se tranzac ionează, de la data primirii comunicării referitoare la deschiderea procedurii falimentului, de către Comisia Na ională a Valorilor Mobiliare c) se anulează, de la data primirii comunicării referitoare la deschiderea procedurii falimentului, de către Comisia Na ională a Valorilor Mobiliare

R: b (art. 43 alin. (1) L 85/06) 257. Ulterior deschiderii procedurii insolven ei: a) toate actele, opera iunile şi plă ile efectuate de debitor sunt nule, neexistând nicio excep ie b) debitorul va putea efectua plă i către creditorii cunoscu i, plă i care se încadrează în condi iile obişnuite de exercitare a activită ii curente c) debitorul nu poate încheia acte noi, dar poate face orice plă i care s-au născut din acte anterioare deschiderii procedurii

R: b (art. 46 alin. (1) şi art. 49 alin. (1) L 85/06) 258. Dreptul de administrare al debitorului poate include: a) exclusiv dreptul de a-şi conduce activitatea b) exclusiv dreptul de a-şi administra bunurile din avere 46

c) dreptul de a dispune de bunurile sale R: c (art. 47 alin. (1) L 85/06) 259. Ridicarea dreptului de administrare al debitorului, ca urmare a deschiderii procedurii insolven ei: a) vizează numai bunurile dobândite anterior deschiderii procedurii insolven ei b) vizează bunurilor dobândite anterior, cât şi pe cele dobândite ulterior deschiderii procedurii, cu excep ia cazurilor prevăzute expres de lege c) vizează numai bunurile imobile

R: b (art. 47 alin. (1) şi (2) L 85/06) 260. Dreptul de administrare al debitorului : a) încetează de drept la data la care se dispune începerea falimentului b) nu încetează niciodată de drept c) poate fi ridicat şi de administratorul judiciar dacă observă pierderi continue din averea debitorului

R: a (art. 47 alin. (4) L 85/06) 261. Poate adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare: a) un creditor sau administratorul judiciar, fără a fi nevoie să motiveze în vreun fel cererea b) comitetul creditorilor, în situa ia în care eviden iază pierderi continue din averea debitorului c) numai administratorul judiciar

R: b (art. 47 alin. (5) L 85/06) 262. De la data intrării în faliment, debitorul: a) va putea să îşi desfăşoare activitatea în continuare, numai dacă dreptul de administrare nu a fost ridicat b) va putea desfăşura numai acele activită i ce sunt necesare opera iunilor lichidării c) nu va mai putea desfăşura niciun fel de activitate

R: b (art. 47 alin. (7) L 85/06) 263. Prin sentin a/încheierea ce are ca efect ridicarea dreptului de administrare al debitorului-societate comercială, judecătorul-sindic: a) va da dispozi ii tuturor creditorilor să nu retragă disponibilul pe care debitorul îl are în conturi b) va da ordin tuturor băncilor, la care debitorul are sume în conturi, să nu dispună de acestea fără acordul comitetului creditorilor şi al administratorului statutar al debitorului 47

c) va da dispozi ii tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului R: c (art. 48 alin. (1) L 85/06) 264. In cazul în care nu se respectă dispozi ia judecătorului-sindic dată băncilor la care debitorul are disponibil în conturi, de a nu dispune de acestea fără un ordin al administratorului judiciar/lichidatorului: a) băncile sunt răspunzătoare pentru prejudiciul creat b) băncile sunt amendate, dar nu sunt considerate niciodată răspunzătoare pentru prejudiciul creat creditorilor, singurul responsabil de aceasta fiind debitorul c) administratorul judiciar/lichidatorul şi băncile sunt sanc ionate şi considerate răspunzătoare de eventualele prejudicii create

R: a (art. 48 alin. alin. (1) şi (2) L 85/06) 265. In perioada de observa ie: a) debitorul va putea continua desfăşurarea activită ilor curente sub conducerea administratorului judiciar, dacă acestuia nu i-a fost ridicat dreptul de administrare b) debitorul va putea continua desfăşurarea activită ilor curente sub conducerea administratorului judiciar, dacă acestuia i-a fost ridicat dreptul de administrare c) debitorul nu va putea continua desfăşurarea activită ilor curente nici sub conducerea, nici sub supravegherea administratorului judiciar

R: b (art. 49 alin. (1) L 85/06) 266. Pe perioada de observa ie, debitorul va putea: a) să continue desfăşurarea activită ilor curente, neputând sub nicio formă să înstrăineze bunuri din averea sa grevate de garan ii b) efectua orice plă i către creditorii cunoscu i, indiferent dacă administratorul judiciar este de acord sau nu cu aceste opera iuni c) efectua plă i către creditorii cunoscu i, care se încadrează în condi iile obişnuite de exercitare a activită ii curente, sub supravegherea sau, după caz, sub conducerea administratorului judiciar

R: c (art. 49 alin. (1) şi (3) L 85/06) 267. Orice transfer, îndeplinire a unei obliga ii, exercitare a unui drept, act sau fapt realizat în temeiul unor contracte financiare calificate sau orice acord de compensare bilaterală: a) este valabil, poate fi executat şi/sau opus unui cocontractant insolvent ori unui garant insolvent al unui cocontractant b) este valabil, poate fi executat şi/sau opus unui cocontractant insolvent, dar niciodată unui garant insolvent al unui cocontractant

48

c) este valabil, poate fi executat şi/sau opus unui cocontractant insolvent, nefiind recunoscut ca bază de înscriere a crean ei în procedurile prevăzute de legea insolven ei R: a (art. 51 alin. (1) L 85/06) 268. Deschiderea procedurii insolven ei : a) stinge întotdeauna dreptul unui creditor de a invoca compensarea legală a crean ei sale cu cea a debitorului b) suspendă exercitarea dreptului unui creditor de a invoca compensarea crean ei sale cu cea a debitorului asupra sa c) nu afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea crean ei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când sunt îndeplinite condi iile prevăzute de lege în materie de compensare legală la data deschiderii procedurii

R: c (art. 52 L 85/06) 269. Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau de lichidator, în exerci iul atribu iilor sale reglementate prin legea insolven ei, sunt dobândite: a) cu garan iile reale mobiliare constituite de debitor asupra lor b) cu ipotecile constituite de debitor asupra lor c) libere de orice sarcini

R: c (art. 53 L 85/06) 270. Raportul administratorului judiciar, întocmit în maximum 30 zile de la desemnarea sa, trebuie să propună: a) intrarea în procedura simplificată sau intrarea în faliment b) continuarea perioadei de observa ie din procedura generală sau intrarea în procedura simplificată c) reorganizarea sau intrarea în procedura simplificată

R: b (art. 54 alin. (1) L 85/06) 271. Pentru celeritatea procedurii insolven ei, în anumite situa ii, instan a poate stabili îndatoriri în ceea ce priveşte prezentarea probelor cu înscrisuri: a) în sarcina oricărui creditor, dar nu şi a administratorului judiciar b) în sarcina creditorului care a solicitat deschiderea procedurii de insolven ă sau a administratorului judiciar c) numai în sarcina debitorului şi a administratorului judiciar

R: b (art. 56 L 85/06) 272. Dacă debitorul nu mai desfăşoară activitate la sediul înregistrat în registrul comer ului, iar creditorul care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu cunoaşte un alt sediu sau punct de lucru, iar în raportul său, administratorul 49

judiciar constată că debitorul se găseşte în una din categoriile ce atrag deschiderea procedurii simplificate: a) comunicarea oricărui act de procedură fa ă de debitor se va face numai prin Buletinul procedurilor de insolven ă b) comunicarea actelor de procedură se va face prin Buletinul procedurilor de insolven ă, cu excep ia celor privind deschiderea procedurii, care se afişează la instan a în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul asocia ii c) comunicarea actelor de procedură se va face la domiciliul fondatorilor R: a (art. 57 L 85/06) 273. Propunerea administratorului judiciar privind intrarea în faliment a debitorului, în procedura generală, va fi supusă aprobării: a) judecătorului-sindic, în ziua redactării raportului administratorului judiciar b) adunării generale a creditorilor, la prima şedin ă a acesteia c) judecătorului-sindic, după publicarea în Buletinul procedurilor de insolven ă

R: b (art. 59 alin. (4) L 85/06) 274. În cadrul primei şedin e a adunării generale a creditorilor, propunerea administratorului judiciar privind intrarea în faliment a debitorului este aprobată dacă: a) votează pentru cel 1/2 din titularii crean elor prezente la vot, în orice situa ie b) votează pentru cel pu in 2/3 din titularii crean elor prezente la vot, chiar dacă unul sau mai mul i creditori, de inând împreună peste 20% din crean ele cuprinse în tabelul preliminar, îşi anun ă inten ia de a depune, în termenul legal, un plan de reorganizare c) votează pentru 2/3 din titularii crean elor prezente la vot, cu excep ia cazului în care unul sau mai mul i creditori, de inând împreună peste 20% din crean ele cuprinse în tabelul preliminar, îşi anun ă inten ia de a depune, în termenul legal, un plan de reorganizare

R: c (art. 60 alin. (2) L 85/06) 275. Ca urmare a deschiderii procedurii insolven ei asupra unui debitor supus exclusiv înregistrării în registrul comer ului, administratorul judiciar: a) va trimite o notificare numai creditorilor men iona i în lista depusă de debitor şi debitorului b) va trimite o notificare creditorilor, debitorului şi oficiului registrului comer ului unde este înmatriculat, nemaifiind nevoie să se îndeplinească şi alte formalită i c) va trimite o notificare creditorilor men iona i în lista depusă de debitor potrivit legii insolven ei, debitorului şi oficiului registrului comer ului unde este înmatriculat, notificarea publicându-se totodată într-un ziar de largă circula ie şi în Buletinul procedurilor de insolven ă

R: c (art. 61 alin. (1) şi (3) L 85/06)

50

276.

Notificarea trimisă creditorilor ca urmare a deschiderii procedurii insolven ei, trebuie să cuprindă: a) numai termenul limită de depunere a opozi iilor la sentin a de deschidere a procedurii şi termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean elor asupra averii debitorului b) termenul de definitivare a tabelului crean elor c) numai locul, data şi ora primei şedin e a adunării generale a creditorilor

R: b (art. 62 alin. (1) L 85/06) 277. Trebuie să depună cereri de admitere a crean elor anterioare deschiderii procedurii insolven ei: a) to i creditorii debitorului b) numai salaria ii debitorului c) to i creditorii debitorului, cu excep ia salaria ilor acestuia

R: c (art. 64 alin. (1) L 85/06) 278. Cererile de crean e depuse de creditori în procedura insolven ei: a) sunt înregistrate într-un registru păstrat la grefa tribunalului b) sunt înregistrate într-un registru păstrat la grefa cur ii de apel Bucureşti c) sunt înregistrate într-un registru păstrat la sediul lichidatorului

R: a (art. 64 alin. (1) L 85/06) 279. In procedura falimentului, crean ele născute după data deschiderii procedurii: a) vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, după înscrierea la masa credală b) nu vor mai fi plătite c) vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, fără a fi necesară înscrierea la masa credală

R: c (art. 64 alin. (6) L 85/06) 280. In procedura insolven ei, cererea de admitere a crean ei : a) trebuie să cuprindă numai numele creditorului şi cuantumul crean ei b) trebuie să cuprindă numai temeiul crean ei, orice alte men iuni fiind inutile c) trebuie să fie înso ită de documentele justificative ale crean ei si ale actelor de constituire de garan ii

R: c (art. 65 alin. (1) şi (2) L 85/06) 281. In procedura insolven ei, titlul de valoare la purtător, depus ca anexă la cererea de admitere a crean ei: a) poate fi restituit de administratorul judiciar, contra unei copii certificate b) poate fi restituit de administratorul judiciar, contra unei copii simple c) nu poate fi restituit 51

R: a (art. 65 alin. (3) L 85/06) 282. In procedura insolven ei, o crean ă nebugetară: a) este supusă procedurii de verificare, în toate cazurile b) nu este supusă procedurii de verificare, dacă este constatată printr-un titlu executoriu c) este supusă procedurii de verificare, dacă este constatată printr-un titlu executoriu, altul decât o hotărâre judecătorească

R: b (art. 66 alin. (1) şi (2) L 85/06) 283. Toate crean ele prezentate pentru a fi admise şi înregistrate la grefa tribunalului vor fi: a) prezumate valabile şi corecte numai dacă nu sunt contestate de către lichidator b) prezumate valabile şi corecte numai dacă nu sunt contestate de către debitor c) prezumate valabile şi corecte dacă nu sunt contestate de către debitor, administrator judiciar sau de creditori

R: c (art. 66 alin. (3) L 85/06) 284. In procedura insolven ei, crean ele negarantate şi păr ile negarantate ale crean elor garantate care nu sunt scadente la data înregistrării cererii de admitere: a) nu vor putea fi înscrise în tabelul de crean e b) vor fi înscrise în tabelul de crean e, doar la jumătate din valoarea acestora c) vor fi înscrise în tabelul de crean e cu întreaga lor valoare, însă, în cursul falimentului, orice distribuire de sumă pentru astfel de crean e se va face cu respectarea ierarhiei crean elor

R: c (art. 68 L 85/06) 285. In procedura insolven ei, crean ele constând în obliga ii care nu au fost calculate în valoare monetară sau a căror valoare este supusă modificării: a) vor fi calculate de către administratorul judiciar/lichidator şi înscrise în tabelul de crean e cu valoarea nominală pe care o aveau la data deschiderii procedurii b) vor fi calculate de către administratorul judiciar/lichidator şi înscrise în tabelul de crean e cu valoarea de pia ă pe care o aveau la momentul naşterii lor c) vor fi calculate de către administratorul judiciar/lichidator şi înscrise în tabelul de crean e cu valoarea de pia ă pe care o aveau la momentul înscrierii, urmând a fi actualizate lunar

R: a (art. 69 alin. (1) L 85/06) 286. O crean ă a unui creditor cu mai mul i debitori solidari afla i în insolven ă: a) va fi înscrisă în tabelul debitorului care a intrat primul în insolven ă b) va fi înscrisă în toate tabelele de crean e ale debitorilor, redusă propor ional cu numărul de tabele în care este înscrisă 52

c) va fi înscrisă în toate tabelele de crean e ale debitorilor cu valoarea nominală, până va fi complet acoperită R: c (art. 70 L 85/06) 287. Un creditor care, înainte de înregistrarea unei cereri de admitere, a primit o plată par ială pentru crean a sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului : a) poate avea crean a înscrisă în tabelul de crean e numai pentru partea pe care nu a încasat-o încă b) va avea crean a înscrisă în tabelul de crean e în întregime, urmând să-i fie plătită numai partea pe care nu a încasat-o încă c) nu-şi va putea înregistra crean a în tabelul de crean e, urmând a se îndrepta împotriva codebitorului sau a fidejusorului debitorului pentru restul de sumă

R: a (art. 71 alin. (1) L 85/06) 288. Tabelul preliminar de crean e: a) poate fi întocmit de judecătorul-sindic b) poate fi întocmit de creditorul cu cea mai mare crean ă c) poate fi întocmit de administratorul judiciar sau de lichidator, după caz

R: c (art. 72 alin. (1) L 85/06) 289. Ca rezultat al verificărilor făcute, administratorul judiciar/lichidatorul va întocmi şi va înregistra la tribunal un tabel preliminar, incluzând: a) crean ele împotriva averii debitorului şi tipul acestora b) men iuni referitoare la afacerile debitorului şi la persoana acestuia c) numai suma globală pe care debitorul o are de plătit creditorilor săi

R: a (art. 72 alin. (1) L 85/06) 290. Pot formula contesta ii la tabelul preliminar de crean e : a) numai debitorii b) debitorul şi creditorii c) debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată

R: c (art. 73 alin. (1) L 85/06) 291. Contesta iile trebuie depuse la tribunal cu cel pu in 10 zile înainte de data stabilită, prin hotărârea de deschidere a procedurii insolven ei, pentru definitivarea tabelului de crean e: a) numai în procedura generală b) numai în procedura simplificată, în procedura generală termenul fiind de 30 zile c) atât în procedura generală, cât şi în cea simplificată

R: c (art. 73 alin. (2) L 85/06) 53

292.

La termenul stabilit prin sentin a de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de crean e, judecătorul-sindic: a) va solu iona deodată, printr-o singură încheiere toate contesta iile, numai dacă pentru solu ionarea acestora e nevoie să se administreze probe b) va solu iona deodată, printr-o singură sentin ă toate contesta iile, chiar dacă pentru solu ionarea acestora e nevoie să se administreze probe c) va solu iona deodată, printr-o singură sentin ă toate contesta iile pentru solu ionarea cărora nu e nevoie să se administreze probe, urmând a da termen pentru solu ionarea celorlalte

R: b (art. 73 alin. (3) L 85/06) 293. După ce toate contesta iile la crean e au fost solu ionate, administratorul judiciar/lichidatorul va înregistra de îndată la tribunal: a) planul de reorganizare b) tabelul definitiv c) planul de distribuire

R: b (art. 74 alin. (1) L 85/06) 294. După înregistrarea tabelului definitiv, pot să participe la votul asupra planului de reorganizare: a) to i creditorii debitorului b) numai titularii crean elor înregistrate în tabelul preliminar c) numai titularii crean elor înregistrate în tabelul definitiv

R: c (art. 74 alin. (2) L 85/06) 295. După expirarea termenului de depunere a contesta iilor şi până la închiderea procedurii insolven ei: a) nicio persoană care nu este înscrisă în tabelul definitiv de crean e nu mai poate face niciun fel de contesta ie b) orice parte interesată poate face contesta ie împotriva trecerii unei crean e sau a unui drept de preferin ă în tabelul definitiv de crean e, în cazul descoperirii existen ei unui fals care a determinat admiterea crean ei sau a dreptului de preferin ă c) numai creditorii înscrişi cu crean e în tabelul definitiv pot face contesta ie împotriva trecerii unei crean e sau a unui drept de preferin ă în tabel definitiv de crean e

R: b (art. 75 alin. (1) L 85/06) 296. Dacă notificarea deschiderii procedurii insolven ei s-a făcut conform legii, titularul unei crean e anterioare deschiderii procedurii, care nu a depus cererea de admitere a crean elor în termen: a) este decăzut din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor, dar va dobândi calitatea de creditor îndreptă it să participe la procedură 54

b) nu este decăzut din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi va dobândi calitatea de creditor îndreptă it să participe la procedură c) este decăzut din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptă it să participe la procedură R: c (art. 76 alin. (1) L 85/06) 297. Ac iunile vizând recuperarea crean elor debitorului, introduse de administratorul judiciar pe parcursul desfăşurării procedurii insolven ei: a) sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată b) sunt scutite de taxe de timbru c) se taxează potrivit legii

R: b (art. 77 alin. (1) L 85/2006) 298. Ac iunea în anulare reglementată de Legea insolven ei priveşte actele frauduloase ale: a) asociatului b) ac ionarului c) debitorului

R: c (art. 79 L 85/2006) 299. Potrivit Legii insolven ei, ac iunea în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor poate fi introdusă: a) de judecătorul-sindic b) de administratorul statutar al societă ii comerciale aflate în faliment c) de administratorul judiciar sau de lichidator

R: c (art. 79 L 85/2006) 300. Actele frauduloase ale debitorului pot fi atacate cu ac iune în anulare: a) dacă au fost încheiate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolven ei b) dacă au fost încheiate în cei cinci ani, anteriori deschiderii procedurii insolven ei c) indiferent de momentul încheierii

R: a (art. 79 L 85/2006) 301. Ac iunea în anularea transferurilor de drepturi patrimoniale către ter i poate fi introdusă dacă transferul s-a realizat prin: a) acte cu titlu gratuit, efectuate în cei zece ani anteriori deschiderii procedurii b) acte cu titlu oneros, indiferent de momentul încheierii acestora c) acte constând în opera iuni comerciale în care presta ia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii

R: c (art. 80 alin. (1) lit. a) şi b) L 85/2006) 55

302.

Actele încheiate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii cu inten ia tuturor păr ilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori: a) pot fi atacate cu ac iune în anulare de către administrator judiciar, potrivit Legii insolven ei b) sunt nule de drept, de la data deschiderii procedurii c) sunt inopozabile creditorilor, dacă aceştia sunt de bună credin ă

R: a (art. 80 alin. (1) lit. c) L 85/2006) 303. În cazul în care debitorul a efectuat plă i anticipate ale datoriilor în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, deşi acestea ar fi devenit scadente la un moment ulterior: a) acestea pot fi oricând revocate de persoana interesată b) acestea pot fi anulate la cererea administratorului judiciar sau lichidatorului c) acestea sunt lovite de nulitate absolută

R: b (art. 80 alin. (1) lit. f) L 85/2006) 304. Sponsorizările în scop umanitar: a) pot fi anulate pe calea unei ac iuni în anulare, introdusă potrivit Legii insolven ei b) pot fi anulate la cererea judecătorului-sindic c) reprezintă acte ale debitorului care exced sfera de cuprindere a ac iunii în anulare reglementată de Legea insolven ei

R: c (art. 80 alin. (1) lit. a) L 85/2006) 305. Ca regulă, constituirea ori transferul de drepturi patrimoniale către ter i, realizate de debitor prin acte de transfer cu titlu gratuit în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii: a) sunt supuse ac iunii în anulare, potrivit Legii insolven ei b) sunt supuse ac iunii în revocare, potrivit prevederilor exprese ale Legii insolven ei c) exced sferei de aplicare a Legii insolven ei

R: a (art. 80 alin. (1) lit. a) L 85/2006) 306. Opera iunile încheiate de debitor cu un membru, în dauna creditorilor, pot fi anulate potrivit Legii insolven ei: a) când debitorul este un grup de interes economic b) doar când debitorul este o societate comercială c) când debitorul este o persoană fizică autorizată

R: a (art. 80 alin. (2) lit. b) L 85/2006) 307. Opera iunile încheiate în dauna creditorilor cu un ac ionar de inând cel pu in 20% din ac iunile debitorului pot fi anulate potrivit Legii insolven ei: 56

a) când debitorul este o societate pe ac iuni b) când debitorul este o societate civilă c) când debitorul este o societate în participa iune R: a (art. 80 alin. (2) lit. r) L 85/2006) 308. Ac iunile pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor, în dauna creditorilor, pot fi introduse: a) în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii b) oricând, până la închiderea procedurii c) după deschiderea procedurii, dar nu mai târziu de 18 luni de la data deschiderii

R: c (art. 81 alin. (1) L 85/2006) 309. În cazul în care administratorul judiciar sau lichidatorul nu promovează ac iunea pentru anularea actelor încheiate de debitor în frauda creditorilor, aceasta poate fi introdusă şi de: a) judecătorul-sindic b) comitetul creditorilor c) procuror

R: b (art. 81 alin. (2) L 85/2006) 310. Anularea poate fi cerută potrivit dispozi iilor Legii insolven ei: a) în legătură cu orice transfer cu caracter patrimonial făcut de către debitor b) în legătură cu acele transferuri patrimoniale care au fost făcute de debitor în afara cursului desfăşurării normale a activită ii sale curente c) în legătură cu orice act al debitorului, doar după avizul conform al administratorului societă ii debitoare

R: b (art. 82 L 85/2006) 311. Ter ul dobânditor în cadrul unui transfer patrimonial cu titlu oneros, anulat ca efect al admiterii ac iunii în anulare introduse de către administratorul judiciar sau lichidator, va restitui averii debitorului: a) întotdeauna valoarea bunului de la data transferului efectuat de către debitor b) în cazul în care bunul transferat nu mai există, un bun cu aceleaşi caracteristici şi de aceeaşi valoare c) bunul transferat, iar dacă acesta nu mai există, valoarea sa de la data transferului efectuat de către debitor

R: c (art. 83 alin. (1) L 85/2006) 312. Ac iunea pentru recuperarea de la subdobânditor a bunului transferat de debitor poate fi introdusă: a) de comitetul creditorilor 57

b) de judecătorul-sindic c) numai de către administratorul judiciar sau lichidator R: a (art. 84 alin. (1) L 85/2006) 313. Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota: a) din oficiu, în registrele de publicitate aferente, în func ie de transferul anulat b) la cererea creditorilor, în Cartea Funciară c) din oficiu, în Buletinul Procedurilor de Insolven ă

R: a (art. 85 alin. (1) L 85/2006) 314. În vederea creşterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul judiciar poate să denun e: a) orice contract, chiar executat b) orice contract pe termen lung c) orice contract, care nu a fost executat în totalitate sau în mod substan ial de toate păr ile implicate

R: c (art. 86 alin. (1) L 85/2006) 315. În cazul denun ării unui contract al debitorului de către administratorul judiciar sau lichidator: a) contractantul suportă pagubele care i-au fost cauzate b) contractantul poate cere despăgubiri de la administratorul judiciar c) contractantul poate cere despăgubiri de la debitor

R: c (art. 86 alin. (2) L 85/2006) 316. Administratorul judiciar sau lichidatorul poate să denun e un contract de muncă: a) numai cu respectarea termenului legal de preaviz b) chiar şi fără respectarea termenului legal de preaviz c) chiar şi fără respectarea termenului legal de preaviz, în cazul procedurii simplificate

R: a (art. 86 alin. (5) L 85/2006) 317. Contractul de închiriere încheiat de un proprietar devenit debitor în procedura insolven ei: a) va fi desfiin at automat, ca efect al deschiderii procedurii b) va fi desfiin at, doar dacă în contract există o clauză în acest sens c) va fi desfiin at, dacă chiria este inferioară chiriei practicate pe pia ă

R: c (art. 91 L 85/2006) 318. Poate propune un plan de reorganizare: a) debitorul, în condi iile Legii insolven ei 58

b) orice creditor, indiferent de valoarea crean ei sale c) numai administratorul judiciar R: a (art. 94 alin. (1) L 85/2006) 319. În condi iile legii, debitorul poate propune un plan de reorganizare: a) cu aprobarea comitetului creditorilor, în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de crean e b) cu aprobarea consiliului de administra ie, în termen de 30 de zile de la momentul constatării stării de insolven ă a debitorului c) cu aprobarea adunării generale a ac ionarilor/asocia ilor, în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de crean e

R: c (art. 94 alin. (1) lit. a) L 85/2006) 320. În condi iile legii, un plan de reorganizare poate fi propus de: a) cel pu in trei creditori, de inând fiecare cel pu in 20% din valoarea totală crean elor cuprinse în tabelul definitiv de crean e b) unul sau mai mul i creditori, doar dacă de in împreună cel pu in 51% din valoarea totală crean elor cuprinse în tabelul definitiv de crean e c) administratorul judiciar

R: c (art. 94 alin. (1) lit. b) şi c) L 85/2006) 321. Stabili i care dintre următoarele afirma ii este corectă: a) planul de reorganizare nu poate cuprinde măsuri privind lichidarea unor bunuri din averea debitorului b) planul de reorganizare nu poate cuprinde măsuri privind lichidarea tuturor bunurilor din averea debitorului c) planul de reorganizare va preciza categoriile de crean e care nu sunt defavorizate

R: c (art. 95 alin. (5) lit. a) şi alin. (6) lit. E L 85/2006) 322. Nerespectarea termenelor legale de propunere a unui plan de reorganizare atrage sanc iunea: a) decăderii păr ilor din dreptul de a depune un plan b) anulării planului depus ulterior c) inopozabilită ii planului depus ulterior

R: a (art. 94 alin. (5) L 85/2006) 323. Planul de reorganizare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu: a) fuziunea debitorului b) programul de plată a crean elor c) divizarea debitorului

59

R: b (art. 95 alin. (2) L 85/2006) 324. Principiul egalită ii de tratament pentru toate crean ele din aceeaşi categorie distinctă: a) este un principiu absolut, fără excep ii b) este un principiu care primeşte excep ii, în cazul în care creditorul consimte un tratament mai pu in favorabil pentru crean a sa c) nu este integrat în Legea insolven ei

R: b (art. 96 L 85/2006) 325. Judecătorul-sindic va admite planul de reorganizare propus: a) dacă aceasta con ine toate informa iile prevăzute de lege b) doar, dacă există avizul pozitiv al unui practician în insolven ă c) doar în situa ia în care propunerea a fost formulată de comitetul creditorilor

R: a (art. 98 alin. (3) L 85/2006) 326. După admiterea planului, judecătorul-sindic va dispune administratorului judiciar: a) convocarea consiliului de administra ie al debitorului b) publicarea unui anun privind propunerea planului în Buletinul Procedurilor de Insolven ă cu indicarea men iunilor prevăzute de lege c) publicarea unui anun într-un ziar local

R: b (art. 99 alin. (2) L 85/2006) 327. În cazul în care planul a fost respins de mai multe categorii defavorizate de crean e, acesta poate primi confirmarea din partea judecătorului-sindic, dacă toate celelalte condi ii prevăzute de lege sunt îndeplinite şi fiecare categorie defavorizată de crean e care a respins planul : a) va acorda aviz favorabil confirmării b) va fi tratată preferen ial fa ă de ceilal i creditori care nu au crean e defavorizate c) va fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan

R: c (art. 101 alin. (1) lit. c) L 85/2006) 328. Confirmarea judecătorul-sindic poate interveni în legătură cu: a) un singur plan de reorganizare, fără excep ii b) unul sau mai multe planuri de reorganizare, dacă nu au aceleaşi obiective c) planuri având aceleaşi obiective, dacă se ghidează după principii comune

R: a (art. 101 alin. (3) L 85/2006) 329. Ca urmare a intrării în vigoare a sentin ei de confirmare a unui plan de reorganizare: a) crean ele creditorilor sunt modificate aşa cum se prevede în plan 60

b) crean ele tuturor creditorilor se sting c) crean ele creditorilor urmează a fi modificate, dacă există acordul prealabil al administratorului judiciar R: a (art. 102 alin. (1) L 85/2006) 330. În cazul intrării debitorului în faliment ca urmare a eşuării planului: a) planul confirmat poate fi atacat separat cu recurs b) planul confirmat va fi considerat o hotărâre definitivă şi irevocabilă împotriva debitorului c) planul confirmat va fi considerat o încheiere executorie împotriva creditorului insolvabil

R: b (art. 102 alin. (1) L 85/2006) 331. Sentin a de confirmare a planului poate fi considerată titlu executoriu pentru: a) executarea silită a crean elor creditorilor, în cazul intrării în faliment ca urmare a eşecului planului b) executarea silită a tuturor crean elor, chiar înaintea intrării în faliment c) executarea silită a crean elor creditorilor, chiar neajunse la scaden ă

R: a (art. 102 alin. (1) L 85/2006) 332. În urma confirmării unui plan de reorganizare, debitorul: a) nu va mai putea fi supus procedurii falimentului b) îşi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar c) nu îşi mai poate conduce activitatea, fiind condus de un director numit de comitetul creditorilor

R: b (art. 103 alin. (1) L 85/2006) 333. La realizarea deplină a planului, judecătorul-sindic va dispune motivat: a) intrarea în faliment b) operarea schimbărilor de structură prevăzute în planul de reorganizare c) închiderea procedurii insolven ei

R: c (art. 103 alin. (1) L 85/2006) 334. Nu poate solicita judecătorului-sindic să aprobe intrarea în faliment: a) administratorul special b) procurorul c) oricare dintre creditori

R: b (art. 105 alin. (1) L 85/2006) 335. Înregistrarea unei cereri de aprobare a intrării în faliment: 61

a) suspendă continuarea activită ii debitorului, dacă a fost formulată de comitetul creditorilor b) suspendă continuarea activită ii debitorului, dacă a fost formulată de administratorul special c) nu suspendă continuarea activită ii debitorului R: c (art. 105 alin. (2) L 85/2006) 336. Judecătorul-sindic nu va putea decide intrarea în faliment dacă: a) debitorul şi-a declarat inten ia de a intra în procedura simplificată b) debitorul şi-a declarat inten ia de reorganizare, propunând un plan de reorganizare care a fost admis şi confirmat c) desfăşurarea activită ii debitorului, în decursul reorganizării, aduce pierderi averii acestuia

R: b (art. 107 alin. (1) lit. A a), B, C L 85/2006) 337. Ridicarea dreptului de administrare al debitorului se dispune de: a) judecătorul-sindic b) lichidatorul provizoriu c) comitetul creditorilor

R: a (art. 107 alin. (2) lit. a) L 85/2006) 338. Notificarea intrării în faliment se va dispune prin: a) proces-verbal al lichidatorului provizoriu, dat ulterior hotărârii de intrare în faliment b) rezolu ie a judecătorului-sindic, dată în camera de consiliu c) hotărârea prin care se decide intrarea în faliment

R: c (art. 107 alin. (2) lit. f) L 85/2006) 339. Lichidatorul nu este obligat să trimită o notificare în cazul intrării în faliment în procedura generală următoarelor persoane: a) debitorului b) judecătorului-sindic competent c) oficiului registrului comer ului sau registrului societă ilor agricole unde destinatarul este înmatriculat

R: b (art. 108 alin. (1) L 85/2006) 340. Stabili i care dintre următoarele afirma ii este adevărată: a) în cazul intrării în faliment, în procedură generală, sunt supuse verificării crean ele născute după data deschiderii procedurii b) în cazul intrării în faliment, în procedură generală, sunt supuse verificării numai crean ele bugetare

62

c) în cazul intrării în faliment, în procedură generală, nu sunt supuse verificării crean ele bugetare R: a (art. 108 alin. (3) L 85/2006) 341. Notificarea intrării în procedura simplificată: a) se realizează de către lichidator b) se realizează de către judecătorul-sindic c) se realizează de către administratorul judiciar

R: a (art. 109 alin. (1) L 85/2006) 342. În cazul în care, după confirmarea unui plan de reorganizare, se dispune intrarea în faliment: a) titularii crean elor participă la distribuiri cu valoarea acestora, aşa cum a fost prezentată în planul confirmat, mai pu in sumele încasate în timpul reorganizării b) titularii crean elor îşi pierd dreptul de a-şi mai recupera crean ele pe care le au fa ă de debitor c) titularii crean elor îşi vor putea recupera şi sumele încasate pe parcursul reorganizării

R: a (art. 110 L 85/2006) 343. La momentul intrării în faliment, garan iile reale şi personale constituite în vederea îndeplinirii obliga iilor asumate prin planul de reorganizare: a) se radiază de drept b) se radiază la cererea debitorului c) rămân valabile

R: c (art. 111 L 85/2006) 344. La momentul intrării în faliment, sumele încasate de creditori în cursul reorganizării: a) trebuie restituite b) nu trebuie restituite c) trebuie restituite dacă debitorul solicită acest lucru

R: b (art. 112 alin. (1) L 85/2006) 345. Actele cu titlu gratuit, efectuate între data confirmării planului de reorganizare şi intrarea în faliment: a) sunt prezumate ca fiind în frauda creditorilor, putând fi anulate dacă cocontractantul nu dovedeşte buna sa credin ă la încheierea actului b) sunt nule, indiferent de buna sau reaua credin ă a cocontractantului c) sunt valabile şi vor produce efecte, în temeiul for ei obligatorii a contractului

R: b (art. 112 alin. (2) L 85/2006) 63

346.

Punerea sub sigilii, ca măsură premergătoare lichidării: a) vizează toate bunurile debitorului, fără excep ie b) vizează exclusiv registrele de contabilitate c) nu vizează numerarul depus la bancă în contul averii debitorului, de către lichidator

R: c (art. 113 alin. (1) şi (3) L 85/2006) 347. Obiectele care trebuie valorificate de urgen ă pentru a se evita deteriorarea lor materială: a) nu vor fi puse sub sigiliu b) vor fi puse sub sigiliu doar temporar c) vor fi puse sub sigiliu, urmând a fi scoase de sub sigiliu când deteriorarea lor este iminentă

R: a (art. 113 alin. (3) lit. a) L 85/2006) 348. Nu este necesară aplicarea sigiliilor: a) atunci când bunurile debitorului sunt situate în alte jude e b) dacă debitorul depune o cau iune stabilită prin rezolu ie de administratorul judiciar c) dacă averea debitorului poate fi inventariată complet într-o singură zi

R: c (art. 114 alin. (1) L 85/2006) 349. Este depozitar judiciar al bunurilor debitorului: a) lichidatorul care ia bunurile în posesie pe măsura desfăşurării inventarierii b) judecătorul-sindic desemnat cu depozitarea acestora c) organul de poli ie însărcinat cu depozitarea acestora

R: a (art. 114 alin. (2) L 85/2006) 350. Potrivit legii, actul de inventar nu trebuie semnat în nici o situa ie de : a) lichidatorul judiciar b) debitor c) creditor

R: c (art. 115 alin. (2) L 85/2006) 351. Lichidarea va începe: a) după finalizarea inventarierii de către lichidator a bunurilor debitorului b) după finalizarea inventarierii de către judecătorul-sindic a bunurilor debitorului c) simultan cu începerea inventarierii bunurilor debitorului

R: a (art. 116 alin. (2) L 85/2006) 352. Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate: 64

a) de un evaluator angajat de lichidator b) de un evaluator angajat de comitetul creditorilor c) de lichidator, simultan cu opera iunea de inventariere R: a (art. 116 alin. (3) L. 85/2006) 353. Raportul lichidatorului cu privire la evaluarea bunurilor şi metoda de valorificare a acestora se prezintă: a) judecătorului-sindic b) adunării creditorilor c) comitetului creditorilor

R: c (art. 117 alin. (1) L 85/2006) 354. Vânzarea directă a bunurilor imobile este posibilă: a) numai în urma propunerii lichidatorului, aprobată de judecătorul-sindic b) în urma propunerii judecătorului-sindic, aprobată de comitetul creditorilor c) în urma propunerii lichidatorului, aprobată de adunarea generală a creditorilor

R: c (art. 118 alin. (1) L 85/2006) 355. În cazul vânzării activelor debitorului prin licita ie publică, procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie: a) titlu de proprietate b) în toate situa iile, antecontract de vânzare-cumpărare c) titlu de proprietate, însă doar în cazul în care licita ia a avut ca obiect valori mobiliare

R: a (art. 120 alin. (2) L 85/2006) 356. Sumele de bani ob inute din vânzarea bunurilor din averea debitorului grevate de o garan ie reală în favoarea creditorului vor fi distribuite cu întâietate pentru acoperirea: a) cheltuielilor pentru taxe, timbre şi alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor respective b) crean elor creditorilor garanta i, inclusiv penalită ile c) crean elor izvorâte din raporturile de muncă dintre debitor şi salaria ii săi

R: a (art. 121 alin. (1) pct. 1 L 85/2006) 357. Un creditor având o crean ă garantată: a) este obligat să aştepte vânzarea bunului asupra căruia poartă garan ia sa b) poate participa la orice distribuire de sumă făcută chiar şi înainte de vânzarea bunului garantat c) nu este obligat să aştepte valorificarea bunului asupra căruia poartă garan ia sa dacă a primit încuviin are în acest sens din partea judecătorului-sindic

R: b (art. 121 alin. (3) L 85/2006) 65

358.

Raportul asupra fondurilor ob inute din lichidare şi din încasarea de crean e: a) va fi prezentat de lichidator comitetului creditorilor b) va fi înmânat comitetului creditorilor de judecătorul-sindic c) va fi prezentat de lichidator adunării generale

R: a (art. 122 alin. (1) L 85/2006) 359. Potrivit Legii insolven ei, în cazul procedurii falimentului, primele crean e achitate sunt: a) taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin Legea insolven ei b) crean ele bugetare c) crean ele reprezentând credite bancare

R: a (art. 123 alin. (1) pct. 1 L 85/2006) 360. În cazul falimentului: a) plata crean elor izvorând din raporturi de muncă este prioritară prin raportare la plata crean elor izvorând din acte cu titlu gratuit b) plata crean elor bugetare este prioritară prin raportare la crean ele izvorând din raporturi de muncă c) plata crean elor izvorând din contractele de credite bancare este prioritară prin raportare la crean ele izvorând din raporturi de muncă

R: a (art. 123 pct. 2, 3, 4, 9 lit. b) L 85/2006) 361. Titularilor de crean e dintr-o categorie ierarhic inferioară li se vor putea distribui fonduri rezultate din lichidare: a) după deplina îndestulare a creditorilor din categoria ierarhic superioară b) chiar şi înaintea îndestulării titularilor de crean e dintr-o categorie ierarhic superioară, dacă crean ele izvorăsc din acte cu titlu gratuit c) înainte de îndestularea creditorilor din categoria ierarhic superioară

R: a (art. 125 alin. (1) L 85/2006) 362. Potrivit Legii insolven ei, cota falimentară reprezintă: a) o sumă bonus acordată titularilor de crean e dintr-o categorie de crean e care au depus cu întâietate declara ia de crean ă b) o sumă propor ională cu procentul pe care o crean ă îl de ine în categoria crean elor din care face parte c) un calificativ acordat de judecătorul-sindic, marcând celeritatea cu care lichidatorul şi-a îndeplinit obliga iile legale

R: b (art. 125 alin. (2) L 85/2006)

66

363.

Cota falimentară va fi distribuită titularilor de crean e cu acelaşi rang de prioritate: a) doar în cazul în care to i aceştia au crean e izvorând din raporturi de muncă b) ca bonus pentru creditorii care au depus declara ia de crean ă mai înainte, dacă judecătorul-sindic va decide acest lucru c) în cazul în care sumele necesare acoperirii valorii integrale a crean elor cu acelaşi rang de prioritate nu pot fi asigurate în urma lichidării

R: c (art. 125 alin. (2) L 85/2006) 364. Pe parcursul lichidării, vor putea fi provizionate sume de bani : a) înainte de a se efectua orice distribuire b) după ce toate distribuirile s-au efectuat c) cu ocazia distribuirilor par iale

R: c (art. 127 L 85/2006) 365. Sumele cuvenite creditorilor cu crean e sub condi ie suspensivă care au luat parte la distribuire: a) vor fi păstrate într-un cont special de depozit b) vor fi păstrate la sediul lichidatorului c) vor fi păstrate la sediul instan ei în raza căreia se află, într-o casă de valori specială

R: a (art. 128 L 85/2006) 366. După ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul: a) se va dezînvesti de drept b) va supune judecătorului-sindic un raport final înso it de situa iile financiare finale c) va cere descărcare de gestiune de la debitor

R: b (art. 129 alin. (1) L 85/2006) 367. Judecătorul-sindic trebuie să convoace adunarea creditorilor: a) În ziua primirii raportului final al lichidatorului b) după aprobarea raportului final al lichidatorului, oricând, până la închiderea procedurii c) în termen de maximum 30 de zile de la momentul afişării raportului final al lichidatorului

R: c (art. 129 alin. (1) L 85/2006) 368. Obiec iunile la raportul final al lichidatorului vor fi solu ionate: a) de lichidator, prin rezolu ie motivată b) de judecătorul-sindic, prin încheiere c) de judecătorul-sindic, prin sentin ă

R: b (art. 129 alin. (2) L 85/2006) 67

369.

Distribuirea finală din cadrul procedurii de lichidare: a) se realizează de către lichidator, după aprobarea de către judecătorul sindic a raportului final b) se realizează de către lichidator, înainte de aprobarea de către judecătorul sindic a raportului final c) se realizează direct de către judecătorul-sindic

R: a (art. 130 L 85/2006) 370. In situa ia distribuirii finale, fondurile nereclamate în termenul legal de către cei îndreptă i i: a) se depun în contul lichidatorului b) se depun în fondul de lichidare c) nu au un regim juridic reglementat

R: b (art. 130 L 85/2006) 371. Dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic: a) va da o sentin ă de închidere a procedurii, fără a dispune însă radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat b) va da o sentin ă de suspendare a procedurii c) va da o sentin ă de închidere a procedurii, prin care se dispune şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat

R: c (art. 131 alin. (1) L 85/06) 372. O procedură de faliment va fi închisă: a) atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi când fondurile nereclamate au fost depuse la bancă b) atunci când toate obliga iile de plată asumate în planul confirmat de reorganizare au fost îndeplinite c) atunci când administratorul judiciar face o cerere în acest sens

R: a (art. 132 alin, (2) L 85/06) 373. In cazul în care crean ele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute, procedura falimentului se închide: a) numai după lichidarea completă a activului b) numai după lichidarea completă a activului şi deschiderea unui cont pus la dispozi ia asocia ilor pentru eventualele sume reziduale c) chiar şi înainte ca bunurile din averea debitorului să fi fost lichidate în întregime

68

R: c (art. 133 L 85/06) 374. În cazul procedurii deschise în urma formulării cererii introductive de către debitor, dacă judecătorul-sindic constată, la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean elor, că nu s-a depus nicio cerere: a) va pronun a o hotărâre de respingere a cererii de deschidere a procedurii b) va pronun a o sentin ă de închidere a procedurii şi de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii c) va pronun a o sentin ă de suspendare a procedurii

R: b (art. 134 alin. (1) L 85/06) 375. Sentin a de închidere a procedurii insolven ei va fi notificată, pentru efectuarea de men iuni, direc iei teritoriale a finan elor publice şi oficiului registrului comer ului sau, după caz, registrului societă ilor agricole unde debitorul este înmatriculat, de către: a) judecătorul-sindic b) lichidator c) administratorul judiciar/lichidator

R: a (art. 135 L 85/06) 376. In materie de insolven ă: a) sunt aplicabile atât acte normative adoptate la nivel na ional, cât şi la nivel comunitar b) nu sunt aplicabile acte normative adoptate la nivel comunitar c) sunt aplicabile exclusiv acte normative adoptate la nivel comunitar

R: a (art. 149 L 85/06) 377. In prezent, în România, în materie de insolven ă reglementarea cadru este: a) Legea nr. 85/2006 b) Legea nr. 64/1995 c) Legea nr. 31/1990

R: a (art. 156 alin. (1) şi (3) L 85/06) LEGEA NR. 31/1990 privind societă ile comerciale 378. Trecerea timpului stabilit pentru durata societă ii: a) este o cauză de dizolvare b) este o cauză de nulitate a societă ii comerciale c) atrage prelungirea pe termen nedeterminat a societă ii comerciale, în absen a unei hotărâri a adunării generale a asocia ilor/ac ionarilor care să prevadă altceva

R: a (art. 227 lit. a) L31/90) 69

379.

Dacă în obiectul de activitate al unei societă i comerciale au fost incluse multe activită i, nerealizarea unuia dintre ele : a) conduce la dizolvarea de drept societă ii b) atrage direct lichidarea societă ii c) nu conduce automat la dizolvarea societă ii

R: c (art. 227 lit. b) L 31/90) 380. O societate comercială se poate dizolva : a) prin nerealizarea temporară a unui obiect de activitate al acesteia b) numai prin hotărârea adunării generale c) prin declararea nulită ii societă ii

R: c (art. 227 lit. c) şi d) L 31/90) 381. Sunt cauze generale de dizolvare a societă ii comerciale: a) trecerea timpului stabilit pentru durata societă ii; imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societă ii sau realizarea acestuia; hotărârea tribunalului, la cererea oricărei persoane, pentru orice motiv b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societă ii sau realizarea acestuia, declararea nulită ii societă ii, hotărârea adunării generale, trecerea timpului stabilit pentru durata societă ii c) exclusiv trecerea timpului stabilit pentru durata societă ii, imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societă ii sau realizarea acestuia

R: b (art. 227 lit. a), b), c), d), e) L 31/90) 382. În cazul societă ilor comerciale constituite pentru o durată limitată, trebuie să fie consulta i de către consiliul de administra ie de directorat : a) administratorii societă ii b) asocia ii c) lichidatorii societă ii

R: b (art. 227 alin. (2) L 31/90) 383. In cazul unei societă i comerciale constituită pentru o durată determinată: a) la trecerea termenului stabilit pentru durata acesteia, societatea comercială este dizolvată de drept, asocia ii neavând nicio posibilitate de a prelungi durata societă ii b) asocia ii trebuie să fie consulta i de către consiliul de administra ie/directorat la momentul expirării duratei societă ii , cu privire la eventuala prelungire a acesteia c) asocia ii trebuie să fie consulta i de către consiliul de administra ie/directorat cu cel pu in 3 luni înainte de expirarea duratei societă ii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia

R: c (art. 227 alin. (2) L 31/90)

70

384.

În cazul în care consiliul de administra ie/directoratul nu îi consultă pe asocia i cu privire la prelungirea timpului stabilit pentru durata societă ii: a) societatea este dizolvată de drept, asocia ii nemaiputând face nimic b) la cererea oricărui asociat, tribunalul poate dispune, prin încheiere, efectuarea consultării c) numai la cererea asociatului majoritar, tribunalul poate dispune, prin încheiere, efectuarea consultării

R: b (art. 227 alin. (2) L 31/90) 385. In cazul unei societă i comerciale constituite pentru o durată determinată, la expirarea acestei durate, dacă nu a survenit o prelungire, poate solicita constatarea dizolvării societă ii: a) orice persoană, indiferent dacă are interes sau nu b) orice persoană interesată sau Oficiul Na ional al Registrului Comer ului c) numai orice persoană interesată

R: b (art. 227 alin. (3) L 31/90) 386. In situa ia societă ilor comerciale constituite pentru o perioadă determinată, dacă termenul stabilit pentru durata societă ii a expirat şi nu a fost prelungit, dizolvarea: a) este urmată direct de radierea societă ii din registrul comer ului b) este urmată de lichidarea şi radierea societă ii din registrul comer ului c) este urmată de intrarea în procedura simplificată de faliment

R: b (art. 227 alin. (4) L 31/90) 387. Se dizolvă prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asocia i, când, datorită acestor cauze, numărul asocia ilor s-a redus la unul singur: a) numai societă ile în nume colectiv b) numai societă ile cu răspundere limitată c) societă ile în nume colectiv şi societă ile cu răspundere limitată

R: c (art. 229 alin. (1) L 31/90) 388. Societă ile în nume colectiv sau societă ile cu răspundere limitată nu se dizolvă, în cazul în care, ca urmare a decesului unuia dintre asocia i, s-a redus numărului acestora la unul singur: a) dacă există în actul constitutiv o clauză de continuare cu moştenitorii b) numai dacă asociatul rămas hotărăşte continuarea existen ei societă ii sub forma societă ii cu răspundere limitată c) în nicio situa ie

R: a (art. 229 alin. (2) L 31/90)

71

389.

Societă ile în nume colectiv sau societă ile cu răspundere limitată nu se dizolvă, în cazul în care, ca urmare a retragerii unuia dintre asocia i, s-a redus numărului acestora la unul singur: a) numai dacă există în actul constitutiv o clauză de continuare b) indiferent de situa ie c) dacă asociatul rămas hotărăşte continuarea existen ei societă ii sub forma societă ii cu răspundere limitată cu asociat unic

R: c (art. 229 alin. (2) L 31/90) 390. În societă ile în nume colectiv, dacă un asociat decedează: a) societatea este dizolvată de drept b) nu se poate dispune prin conven ie asupra căilor de urmat c) moştenitorii ar putea consim i să continue asocierea

R: c (art. 230 alin. (1) L 31/90) 391. În societă ile în nume colectiv, dacă un asociat decedează, societatea: a) trebuie să plătească, întotdeauna, partea ce se cuvine moştenitorilor b) trebuie să plătească partea ce se cuvine moştenitorilor, indiferent dacă asocia ii rămaşi preferă sau nu să continue societatea cu moştenitorii c) în anumite situa ii, nu trebuie să plătească partea ce se cuvine moştenitorilor

R: c (art. 230 alin. (1) L 31/90) 392. Dacă în societă ile în nume colectiv un asociat decedează: a) moştenitorii rămân răspunzători până la publicarea schimbărilor intervenite b) moştenitorii rămân răspunzători pe termen nelimitat c) moştenitorii nu sunt răspunzători

R: a (art. 230 alin. (3) L 31/90) 393. Dizolvarea societă ii prin hotărârea asocia ilor: a) este imposibilă b) este irevocabilă c) este revocabilă

R: c (art. 231 alin. (1) L 31/90) 394. În caz de dizolvare a societă ii prin hotărâre a asocia ilor, aceştia vor putea reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotărârii luate: a) oricând b) în termen de 6 luni de la luarea deciziei c) cât timp nu s-a făcut nicio reparti ie din activ

R: c (art. 231 alin. (1) L 31/90) 72

395.

În caz de dizolvare a societă ii prin hotărâre a asocia ilor, aceştia vor putea reveni asupra hotărârii luate: a) prin unanimitate, în toate cazurile b) cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv c) prin hotărârea oricărui asociat

R: b (art. 231 alin. (1) L 31/90) 396. Hotărârea asocia ilor prin care se revine asupra dizolvării societă ii: a) se men ionează în registrul comer ului b) se publică de către asocia i în Monitorul Oficial, Partea I c) se men ionează în registrele societă ii

R: a (art. 231 alin. (2) L 31/90) 397. Ca regulă, dizolvarea societă ii: a) implică numai înscrierea în registrul comer ului b) implică numai publicarea în Monitorul Oficial c) implică atât înscrierea în registrul comer ului, cât şi publicarea în Monitorul Oficial

R: c (art. 232 alin. (1) L 31/90) 398. Dizolvarea societă ii ca efect al trecerii timpului stabilit pentru durata societă ii: a) este supusă obligativită ii înscrierii în registrul comer ului b) este supusă obligativită ii publicării în Monitorul Oficial c) este o excep ie de la obligativitatea înscrierii în registrul comer ului şi publicării în Monitorul Oficial

R: c (art. 232 alin. (1) L 31/90) 399. Dizolvarea unei societă i comerciale poate avea loc: a) numai în baza unei hotărâri a adunării generale b) numai în baza unei hotărâri judecătoreşti prin care se constată existen a unor neîn elegeri grave între asocia i c) în baza hotărârii judecătoreşti prin care se deschide procedura falimentului

R: c (art. 232 alin. (3) şi art. 227 d) şi e) L 31/90) 400. Pentru situa ia în care dizolvarea intervine ca efect al falimentului societă ii: a) dizolvarea se pronun ă de tribunalul învestit cu procedura falimentului b) dizolvarea are loc în baza unei hotărâri a adunării generale c) orice asociat poate pronun a dizolvarea

R: a (art. 232 alin. (3) L 31/90)

73

401.

De regulă, efectul dizolvării societă ii este: a) deschiderea procedurii falimentului b) deschiderea procedurii lichidării c) nulitatea societă ii

R: b (art. 233 alin. (1) L 31/90) 402. Dizolvarea: a) nu poate avea loc niciodată fără lichidare b) are loc fără lichidare numai în cazul divizării totale a societă ii c) are loc fără lichidare şi în cazul fuziunii societă ii comerciale

R: c (art. 233 alin. (1) L 31/90) 403. Dizolvarea are loc fără lichidare: a) numai în cazul fuziunii b) numai în cazul divizării totale c) atât în cazul fuziunii, cât şi al divizării totale

R: c (art. 233 alin. (1) L 31/90) 404. Din momentul dizolvării: a) directorii, administratorii, respectiv directoratul pot întreprinde, dacă este necesar, orice opera iuni b) directorii, administratorii, respectiv directoratul nu mai pot întreprinde nicio opera iune în nume propriu, ci doar în contul societă ii c) directorii, administratorii, respectiv directoratul nu mai pot întreprinde nicio nouă opera iune, în caz contrar, fiind răspunzători personal şi solidar pentru ac iunile întreprinse

R: c (art. 233 alin. (2) L 31/90) 405. Din momentul dizolvării nu mai pot întreprinde noi opera iuni pentru societatea comercială dizolvată: a) asocia ii b) administratorii c) lichidatorii

R: b (art. 233 alin. (2) L 31/90) 406. Dacă administratorii întreprind noi opera iuni, în această calitate, după momentul dizolvării: a) aceştia sunt răspunzători disciplinar pentru ac iunile întreprinse b) aceştia sunt răspunzători solidar pentru ac iunile întreprinse c) aceştia sunt răspunzători divizibil (conjunct)

74

R: b (art. 233 alin. (2) L 31/90) 407. Dacă administratorii întreprind noi opera iuni, în această calitate, după finalizarea duratei pentru care o societate comercială a fost constituită: a) aceştia sunt răspunzători personal şi solidar pentru ac iunile întreprinse b) aceştia sunt răspunzători personal şi divizibil pentru ac iunile întreprinse c) aceştia sunt răspunzători personal şi conjunct pentru ac iunile întreprinse

R: a (art. 233 alin. (2) L 31/90) 408. Directorii, administratorii/directoratul nu mai pot întreprinde noi opera iuni din momentul în care: a) dizolvarea a fost hotărâtă de directorat b) dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală c) dizolvarea a fost declarată de lichidator

R: b (art. 233 alin. (3) L 31/90) 409. În cazul dizolvării, personalitatea juridică a societă ii: a) încetează, în toate cazurile, la data adoptării hotărârii adunării generale prin care s-a hotărât dizolvarea b) încetează, în toate cazurile, la data pronun ării hotărârii judecătoreşti prin care s-a stabilit că societatea comercială intră în dizolvare c) se păstrează până la terminarea lichidării

R: c (art. 233 alin. (4) L 31/90) 410. Dizolvarea unei societă i înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa, fa ă de ter i: a) nu produce niciun efect b) produce efecte de la publicarea în Monitorul Oficial, partea I c) produce efecte după 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, partea a IV-a

R: c (art. 234 L 31/90) 411. Asocia ii pot hotărî, o dată cu dizolvarea, cu cvorumul şi cu majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea actului constitutiv, şi modul de lichidare a societă ii, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societă ii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii, în cazul: a) societă ii pe ac iuni b) societă ii în comandită pe ac iuni c) societă ii cu răspundere limitată

R: c (art. 235 alin. (1) L 31/90)

75

412.

In cazul unei societă i cu răspundere limitată aflată în dizolvare, se poate hotărî asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împăr ite între asocia i: a) prin votul unanim al asocia ilor b) prin votul majoritar al asocia ilor c) prin decizia administratorilor

R: a (art. 235 alin. (2) L 31/90) 413. Lipsa acordului unanim al asocia ilor privind împăr irea bunurilor în cazul dizolvării societă ii cu răspundere limitată: a) nu are niciun efect, fiind necesar şi suficient votul majoritar al asocia ilor b) conduce la aplicarea procedurii lichidării prevăzută de legea nr. 31/1990 c) blochează orice activitate

R: b (art. 235 alin. (2) L 31/90) 414. In cazul unei societă i cu răspundere limitată aflată în dizolvare, transmiterea către asocia i a dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor: a) are loc în momentul deschiderii procedurii lichidării b) are loc în momentul dizolvării societă ii c) are loc în momentul radierii societă ii din registrul comer ului

R: c (art. 235 alin. (3) L 31/90) 415. Tribunalul poate pronun a dizolvarea societă ii: a) la cererea oricărei persoane, independent de existen a unui interes b) numai la cererea asocia ilor c) la cererea Oficiului Na ional al Registrului Comer ului

R: c (art. 237 L 31/90) 416. Tribunalul va putea pronun a dizolvarea unei societă i comerciale, dacă: a) societatea nu mai are organe statutare b) societatea nu îşi mai desfăşoară activitatea, în toate cazurile c) societatea şi-a înjumătă it activitatea

R: a (art. 237 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (2) L 31/90) 417. Tribunalul va putea pronun a dizolvarea dacă: a) asocia ii şi-au mutat domiciliul b) societatea şi-a mutat sediul c) asocia ii au dispărut sau nu au domiciliul ori reşedin a cunoscută

R: c (art. 237 alin. (1) lit. c) L 31/90)

76

418.

Dacă societatea nu şi-a completat capitalul social în condi iile legii: a) tribunalul nu va putea pronun a dizolvarea societă ii decât după trecerea unui termen de 1 an de la data când ar fi trebuit să-şi îndeplinească această obliga ie b) tribunalul nu va putea pronun a dizolvarea societă ii decât după trecerea unui termen de 6 luni de la data când ar fi trebuit să-şi îndeplinească această obliga ie c) tribunalul va putea pronun a dizolvarea societă ii la cererea oricărei persoane interesate sau a Oficiului Na ional al Registrului Comer ului

R: c (art. 237 alin. (1) lit. d) L 31/90) 419. Dacă societatea şi-a încetat activitatea: a) în toate cazurile, tribunalul va pronun a dizolvarea b) tribunalul nu va pronun a dizolvarea, dacă inactivitatea a fost anun ată organelor fiscale c) tribunalul va pronun a dizolvarea dacă, în concret, durata inactivită ii temporare anun ate organelor fiscale şi înscrisă în registrul comer ului, depăşeşte 3 ani

R: c (art. 237 alin. (1) şi (2) L 31/90) 420. Hotărârea tribunalului prin care se pronun ă dizolvarea la cererea oricărei persoane interesate sau a Oficiului Na ional al Registrului Comer ului, este supusă: a) numai înregistrării la registrul comer ului b) înregistrării la registrul comer ului, comunicării direc iei generale a finan elor publice jude ene, respectiv a municipiului Bucureşti şi publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a c) înregistrării la registrul comer ului şi publicării în Monitorul Oficial al României

R: b (art. 237 alin. (3) L 31/90) 421. Recursul împotriva hotărârii de dizolvare pronun ate la cererea oricărei persoane interesate sau a Oficiului Na ional al Registrului Comer ului: a) apar ine numai administratorilor şi asocia ilor b) poate fi făcut în termen de 3 luni de la efectuarea publicită ii c) trebuie depus, în copie, la oficiul registrului comer ului în care este înregistrată societatea comercială a cărei dizolvare a fost pronun ată

R: c (art. 237 alin. (5) L 31/90) 422. La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare: a) societatea comercială este radiată b) societatea comercială intră în lichidare c) societatea comercială îşi pierde complet personalitatea juridică

R: b (art. 237 alin. (6) L 31/90)

77

423.

Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, pronun ate la cererea oricărei persoane interesate sau a Oficiului Na ional al Registrului Comer ului, nu se procedează la numirea lichidatorului, la cererea oricărei persoane interesate: a) judecătorul-delegat numeşte un lichidator de pe lista practicienilor în insolven ă b) judecătorul delegat suspendă dizolvarea societă ii până la numirea unui lichidator c) judecătorul delegat îndeplineşte func ia de lichidator

R: a (art. 237 alin. (7) L 31/90) 424. De regulă, remunerarea lichidatorului se face din: a) fondurile statului b) averea societă ii dizolvate c) fondurile persoanei care a cerut dizolvarea

R: b (art. 237 alin. (7) L 31/90) 425. În cazul lipsei averii societă ii dizolvate, costurile lichidatorului, vor fi suportate de: a) fondurile Registrului Comer ului b) fondurile Ministerului de Finan e c) fondul de lichidare constituit în temeiul legii insolven ei pentru remunerarea

R: c (art. 237 alin. (7) L 31/90) 426. Dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat, în termenul legal, cu nicio cerere de numire a lichidatorului pentru o societate comercială aflată în dizolvare: a) persoana juridică intră în lichidare b) persoana juridică este supusă radierii din oficiu din registrul comer ului c) persoana juridică este reorganizată

R: b (art. 237 alin. (8) L 31/90) 427. Atunci când un asociat răspunde nelimitat pentru obliga iile societă ii pe durata func ionării acesteia, răspunderea sa pentru aceste obliga ii va fi: a) nelimitată şi în faza dizolvării şi, dacă este cazul, a lichidării societă ii b) limitată în faza dizolvării c) limitată în faza lichidării societă ii

R: a (art.237-1 alin. (1) L 31/90) 428. Răspunderea asocia ilor unui SRL este: a) nelimitată în faza dizolvării şi, dacă este cazul, în faza lichidării societă ii b) limitată la aportul lor c) nelimitată în faza dizolvării şi limitată la aportul lor în faza lichidării societă ii

78

R: b (art. 237-1 alin. (2) L 31/90) 429. Asociatul care în frauda creditorilor abuzează de caracterul limitat al răspunderii sale şi de personalitatea juridică distinctă a societă ii: a) va răspunde nelimitat numai pentru obliga iile contractate în condi ii abuzive, în perioada dizolvării societă ii b) va răspunde nelimitat pentru toate obliga iile neachitate ale societă ii dizolvate c) va răspunde în limita aportului său, alături de ceilal i asocia i

R: b (art. 237-1 alin (3) L 31/90) 430. Răspunderea asociatului pentru obliga iile societă ii devine nelimitată atunci când: a) diminuează activul societă ii în beneficiul personal fără a putea prevedea că prin ac iunile sale societatea nu va mai fi în măsură să îşi execute obliga iile b) dispune de bunurile proprii ca şi cum ar fi bunurile societă ii c) diminuează activul societă ii în beneficiul unui ter , cunoscând faptul că în acest mod societatea nu va mai fi în măsură să îşi execute obliga iile

R: c (art. 237-1 alin. (4) L 31/90) 431. Legea nr. 31/1990: a) nu cuprinde reglementări în materia lichidării societă ilor comerciale b) cuprinde doar reglementări generale în materia lichidării societă ilor comerciale c) cuprinde reglementări speciale în materia lichidării societă ilor comerciale

R: c (art. 252 şi urm. L 31/1990) 432. In materie de lichidare şi repartizare a patrimoniului social, Legea nr. 31/1990: a) prevede numai reguli de la care se poate deroga prin actul constitutiv b) nu prevede reguli, acestea fiind incluse numai în legea insolven ei c) prevede reguli de la care nu se poate deroga prin actul constitutiv

R: c (art. 252 alin. (1) L 31/90) 433. In situa ia lichidării societă ilor comerciale, potrivit Legii nr. 31/1990, actul de numire a lichidatorilor: a) trebuie să men ioneze, sub sanc iunea nulită ii, puterile conferite lichidatorilor, numele acestora, experien a profesională, domiciliul şi cetă enia acestora b) trebuie depus, prin grija instan ei, la oficiul registrului comer ului pentru a fi înscris c) se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a

R: c (art. 252 alin. (1) lit. b) L 31/90) 434. Potrivit Legii nr. 31/1990, lichidatorii vor depune semnătura lor în registrul comer ului şi vor exercita această func ie: 79

a) numai după îndeplinirea formalită ilor legale referitoare la înscrierea actului de numire în registrul comer ului şi publicarea lui în Monitorul Oficial, partea a IV-a b) din ziua pronun ării hotărârii judecătoreşti de numire, fără a mai fi necesare alte formalită i c) din ziua în care sunt numi i de către asocia i, fără a mai fi necesare alte formalită i R: a (art. 252 alin. (1) şi (2) L 31/90) 435. Societă ilor în lichidare li se aplică: a) numai dispozi iile din Legea nr. 31/1990, prevederile actului constitutiv nefiind niciodată aplicabile b) numai prevederile din actul constitutiv c) atât dispozi iile din Legea nr. 31/1990, cât şi din actul constitutiv, dacă acestea nu sunt incompatibile cu lichidarea

R: c (art. 252 alin. (4) L 31/90) 436. Trebuie să arate că societatea este în lichidare: a) numai actele care emană de la directorii societă ii b) toate actele care emană de la societate c) numai actele pe care le încheie asocia ii în numele societă ii

R: b (art. 252 alin. (5) L 31/90) 437. Lichidatorii pot fi: a) numai persoane fizice b) numai persoane juridice c) persoane fizice sau persoane juridice

R: c (art. 253 alin. (1) L 31/90) 438. Răspunderea lichidatorilor este : a) identică, prin raportarea la cea a asocia ilor b) identică, prin raportare la cea a membrilor directoratului c) mai pu in severă decât cea a administratorilor

R: b (art. 253 alin. (2) L 31/90) 439. Obliga ia lichidatorilor de a întocmi un inventar şi de a încheia un bilan care să constate situa ia exactă a activului şi a pasivului societă ii: a) trebuie îndeplinită în decurs de 3 luni de la numire b) trebuie îndeplinită de îndată după preluarea func iei c) trebuie îndeplinită într-un termen de 30 zile de la preluarea func iei

R: b (art. 253 alin. (3) L 31/90)

80

440.

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul, în cazul societă ilor pe ac iuni organizate potrivit sistemului dualist, sub controlul: a) cenzorilor b) consiliului de supraveghere c) directorilor

R: b (art. 253 alin. (5) L 31/90) 441. In cazul societă ilor comerciale administrate în sistem unitar, aflate în lichidare: a) lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul exclusiv al adunării generale b) lichidatorii îşi îndepliniesc mandatul sub controlul exclusiv a consilului de supraveghere c) lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor

R: c (art. 253 alin. (5) L 31/1990) 442. În cazul societă ilor comerciale a căror activitate s-a desfăşurat în baza autoriza iei de mediu, prevăzute de legea protec iei mediului, lichidatorii: a) nu au obliga ii speciale, prin raportare la alte societă i comerciale b) sunt obliga i să ia măsuri pentru efectuarea bilan ului de mediu, care să constate situa ia exactă a activului şi a pasivului societă ii c) sunt obliga i să ia măsuri pentru efectuarea bilan ului de mediu şi să comunice rezultatele acestuia agen iei teritoriale pentru protec ia mediului

R: c (art. 254 L 31/90) 443. Lichidatorii: a) nu pot să stea în judecată în numele societă ii b) pot să vândă, prin licita ie publică, imobilele sau orice avere mobiliară a societă ii c) nu pot să facă împrumuturi neipotecare

R: b (art. 255 alin. (1) lit. a), c) şi f) L 31/90) 444. În afară de puterile conferite de asocia i, cu aceeaşi majoritate cerută pentru numirea lor, lichidatorii: a) vor putea să facă numai împrumuturi ipotecare b) vor putea să facă împrumuturi neipotecare c) nu vor putea să facă împrumuturi în numele societă ii

R: b (art. 255 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) L 31/90) 445. Lichidatorii care întreprind noi opera iuni comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători: a) solidar de executarea lor b) personal şi conjunct de executarea lor c) numai dacă asocia ii nu au ştiut de noile opera iuni 81

R: a (art. 255 alin. (3) L 31/90) 446. Sumele de bani ce li s-ar cuveni din lichidare asocia ilor: a) nu pot fi plătite de lichidatori înaintea achitării creditorilor societă ii b) se pot plăti oricând c) se plătesc cu prioritate, înaintea achitării oricărui creditor

R: a (art. 256 alin. (1) L 31/90) 447. Lichidatorii care probează că fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente pentru a acoperi pasivul exigibil : a) trebuie să ceară sumele necesare asocia ilor, indiferent dacă aceştia răspund limitat sau nelimitat b) trebuie să ceară întotdeauna sumele necesare asocia ilor care nu au efectuat integral vărsămintele, cu excluderea altor persoane c) trebuie să ceară sumele necesare asocia ilor care răspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral vărsămintele, dacă aceştia sunt obliga i, potrivit formei societă ii, să le procure sau, dacă sunt debitori fa ă de societate, pentru vărsămintele neefectuate

R: c (art. 257 L 31/90) 448. Lichidatorilor: a) le este interzis să achite datoriile societă ii cu proprii lor bani b) le este permis să achite cu proprii lor bani, exclusiv datoriile societă ii aflate sub valoarea-prag c) dacă au achitat datoriile societă ii cu proprii lor bani, nu le este permis să exercite împotriva societă ii drepturi mai mari decât acelea ce apar ineau creditorilor plăti i

R: c (art. 258 L 31/90) 449. Creditorii societă ii aflate în lichidare: a) au dreptul de a se îndrepta mai întâi împotriva asocia ilor, pentru plata sumelor datorate din valoarea ac iunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social b) au dreptul de a exercita contra lichidatorilor ac iunile care decurg din crean ele ajunse la termen, până la concuren a bunurilor existente în patrimoniul societă ii c) au dreptul de a se îndrepta mai întâi împotriva lichidatorilor, pentru plata sumelor datorate din valoarea ac iunilor subscrise sau din aceea a aporturilor la capitalul social

R: b (art. 259 L 31/90) 450. Lichidarea societă ii trebuie terminată: a) în maxim 1 an de la data dizolvării b) în maxim 3 ani de la data dizolvării, acest termen neputând fi prelungit c) în maxim 3 ani de la data dizolvării, tribunalul putând prelungi acest termen pentru motive temeinice 82

R: c (art. 260 alin. (1) L 31/90) 451. După terminarea lichidării: a) lichidatorii vor cere dizolvarea societă ii b) lichidatorii vor cere radierea societă ii din registrele primăriei de la sediul societă ii c) lichidatorii vor cere radierea societă ii din registrul comer ului

R: c (art. 260 alin. (2) L 31/90) 452. Dacă lichidatorul nu cere radierea societă ii din registrul comer ului în termen de 10 zile de la terminarea lichidării: a) sanc iunea este de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere, amenda judiciară fiind aplicată de judecătorul delegat, prin încheiere, în urma sesizării oricărei păr i interesate b) sanc iunea este de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere, amenda judiciară fiind aplicată de judecătorul delegat, prin încheiere, în urma sesizării din oficiu a instan ei, c) nu este incidentă nicio sanc iune

R: c (art. 260 alin. (2) L 31/90) 453. Radierea societă ii comerciale din registrul comer ului, după finalizarea lichidării: a) are loc numai la cererea lichidatorului b) are loc numai la cererea administratorilor c) poate avea loc şi din oficiu

R: c (art. 260 alin. (3) L 31/90) 454. Lichidarea unei societă i comerciale: a) împiedică deschiderea procedurii falimentului societă ii până la efectuarea bilan ului care să constate situa ia exactă a activului şi a pasivului societă ii b) împiedică deschiderea procedurii falimentului societă ii până la liberarea asocia ilor c) nu împiedică deschiderea procedurii falimentului societă ii

R: c (art. 260 alin. (4) L 31/90) 455. După aprobarea socotelilor şi terminarea reparti iei, registrele şi actele societă ii cu răspundere limitată ce a fost supusă lichidării, ce nu vor fi necesare vreunuia dintre asocia i: a) se vor depune la registrul comer ului b) se vor depune la asociatul desemnat de majoritate c) se vor depune la lichidator

R: b (art. 261 alin. (1) L 31/90) 456. După lichidare, în cazul societă ilor pe ac iuni, registrul ac ionarilor va fi depus la: 83

a) ac ionarul majoritar b) Arhivele Na ionale c) registrul comer ului R: c (art. 261 alin. (2) L 31/90) 457. Registrele societă ilor comerciale lichidate: a) sunt păstrate pentru o perioadă de 5 ani b) sunt păstrate nelimitat c) nu sunt păstrate

R: a (art. 261 alin. (3) L 31/1990) 458. Numirea lichidatorilor în societă ile cu răspundere limitată: a) este făcută de to i asocia ii, în toate cazurile b) este făcută de adunarea generală, care hotărăşte lichidarea dacă, prin actul constitutiv, nu se prevede astfel c) este făcută de to i asocia ii, dacă în contractul de societate nu se prevede altfel

R: c (art. 262 alin. (1) L 31/90) 459. Sentin a prin care a fost desemnat lichidatorul, la o societate cu răspundere limitată, la care nu s-a întrunit unanimitatea voturilor pentru desemnarea acestuia: a) este supusă căii de atac a apelului b) este supusă căii de atac a apelului, putând declara apel asocia ii sau de administratorii c) este supusă căii de atac a recursului, putând declara recurs asocia ii sau de administratorii

R: c (art. 262 alin. (3) L 31/90) 460. În cazul societă ii cu răspundere limitată, dacă nu se va putea întruni unanimitatea voturilor pentru numirea lichidatorilor, aceasta va fi făcută de instan ă, la cererea oricărui asociat ori administrator: a) cu ascultarea asocia ilor şi a administratorilor prezen i la primul termen de judecată b) cu ascultarea tuturor asocia ilor şi a administratorilor c) fără ascultarea asocia ilor şi a administratorilor

R: b (art. 262 alin. (2) L 31/90) 461. După terminarea lichidării unei societă i cu răspundere limitată lichidatorii trebuie: a) să propună repartizarea activului între creditori b) să propună repartizarea activului între asocia i şi să întocmească situa ia financiară c) numai să întocmească situa ia financiară

R: b (art. 263 alin. (1) L 31/90) 84

462.

Situa ia financiară semnată de către lichidatorii unei societă i cu răspundere limitată se înaintează spre a fi înregistrată şi publicată: a) în Monitorul Oficial al României b) pe pagina de internet a oficiului registrului comer ului c) la instan ă

R: b (art. 263 alin (1-1) L 31/90) 463. În cazul în care un asociat al unei societă i cu răspundere limitată este nemul umit de repartizarea activului între asocia i ca urmare a lichidării: a) poate face opozi ie b) poate face recurs c) nu mai poate face nimic

R: a (art. 263 alin. (2) L 31/90) 464. Lichidatorii unei societă i cu răspundere limitată sunt considera i libera i : a) la momentul publicării pe pagina de internet a oficiului registrului comer ului a situa iei financiare de lichidare b) la momentul pronun ării judecătorului asupra opozi iei la situa ia financiară de lichidare c) după ce a trecut termenul de introducere a opozi iei la situa ia financiară de lichidare sau după ce sentin a asupra opozi iei la situa ia financiară de lichidare a rămas irevocabilă

R: c (art. 263 alin. (4) L 31/90) 465. Numirea lichidatorilor în societă ile pe ac iuni : a) este făcută de to i asocia ii, în toate cazurile b) este făcută de adunarea generală, care hotărăşte lichidarea dacă, prin actul constitutiv, nu se prevede astfel c) este făcută de to i administratori, dacă în contractul de societate nu se prevede altfel

R: b (art. 264 alin. (1) L 31/90) 466. Adunarea generală care numeşte lichidatorii unei societă i pe ac iuni hotărăşte: a) cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv b) cu unanimitate, potrivit prevederilor exprese ale Legii nr. 31/1990 c) întotdeauna cu jumătate plus unu din numărul ac ionarilor

R: a (art. 264 alin. (2) L 31/90) 467. Împotriva sentin ei tribunalului de a numi un lichidator la o societate pe ac iuni la care acesta nu a putut fi desemnat de adunarea generală: a) nu se poate exercita nicio cale de atac b) se poate exercita numai calea de atac a apelului 85

c) se poate exercita numai calea de atac a recursului R: c (art. 264 alin (3) L 31/90) 468. Administratorii, respectiv membrii directoratului unei societă i pe ac iuni aflată în lichidare, vor prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii: a) pentru timpul trecut de la ultima situa ie financiară aprobată, până la începerea lichidării b) pentru toată durata de func ionare a societă ii, de la înfiin are şi până la intervenirea lichidării c) pentru perioada pe care o solicită lichidatorul, oricare ar fi aceasta

R: a (art. 265 alin. (1) L 31/90) 469. Darea de seamă asupra gestiunii prezentată de administratorii unei societă i pe ac iuni aflată în lichidare, lichidatorilor: a) poate face obiectul unor contesta ii din partea lichidatorilor b) nu este niciodată supusă aprobării din partea lichidatorilor c) nu poate fi contestată decât de membrii directoratului

R: a (art. 265 alin. (2) L 31/1990) 470. Pot fi numi i ca lichidatori ai unei societă i pe ac iuni: a) numai administratorii societă ii supuse lichidării, pentru societă ile administrate în sistem dualist b) numai membrii directoratului societă ii supuse lichidării, pentru societă ile administrate în sistem dualist c) membri ai directoratului unei societă i administrate în sistem dualist, dacă îndeplinesc şi celelalte condi ii legale

R: c (art. 266 alin (1) L 31/90) 471. În cazul în care unul sau mai mul i administratori, respectiv membri ai directoratului, sunt numi i lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, pentru a îndeplini toate cerin ele legale: a) trebuie depusă la oficiul registrului comer ului, fără a fi necesare alte formalită i b) trebuie publicată în Monitorul Oficial, fără a fi necesare alte formalită i c) trebuie depusă oficiul registrului comer ului şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, împreună cu bilan ul final de lichidare

R: c (art. 266 alin. (1) L 31/90) 472. In situa ia în care mai mul i ac ionari intervin în instan ă, într-o opozi ie la darea de seamă a administratorilor unei societă i pe ac iuni aflată în lichidare: a) hotărârea pronun ată de instan ă le este opozabilă numai ac ionarilor intervenien i 86

b) hotărârea pronun ată de instan ă nu este opozabilă ac ionarilor intervenien i c) hotărârea pronun ată de instan ă este opozabilă şi ac ionarilor neintervenien i R: c (art. 266 alin. (5) L 31/90) 473. In cazul formulării mai multor opozi ii la darea de seamă a administratorilor unei societă i pe ac iuni aflată în lichidare: a) acestea se vor judeca separate b) acestea vor fi judecate împreună, dar solu ionarea se va face prin mai multe sentin e c) acestea se vor judeca împreună, solu ionându-se printr-o singură sentin ă

R: c (art. 266 alin. (5) L 31/1990) 474. În cazul unei societă i pe ac iuni, după terminarea lichidării, lichidatorii: a) întocmesc situa ia financiară finală, cu acelaşi con inut ca şi darea de seamă a administratorilor b) întocmesc situa ia financiară intermediară, cu acelaşi con inut ca şi darea de seamă a directorilor c) întocmesc situa ia financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei ac iuni din repartizarea activului societă ii, înso ită de raportul auditorilor financiari sau al cenzorilor

R: c (art. 268 alin. (1) L 31/90) 475. După terminarea lichidării unei societă i pe ac iuni: a) lichidatorii întocmesc un document denumit dare de seamă finală b) lichidatorii întocmesc un document denumit situa ie financiară finală c) lichidatorii nu întocmesc nici un document

R: b (art. 268 alin. (1) L 31/1990) 476. Situa ia financiară finală, semnată de lichidatorii unei societă i pe ac iuni: a) se depune exclusive la oficiul registrului comer ului spre a fi men ionată b) se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, cu excluderea altor formalită i c) se va men iona în registrul comer ului şi se va publica în Monitorul Oficial al Românei, partea a IV-a

R: c (art. 268 alin. (2) L 31/1990) 477. Sumele cuvenite ac ionarilor ca urmare a lichidării, neîncasate în termen de 2 luni de la publicarea situa iei financiare: a) se vor redistribui celorlal i ac ionari b) se vor depune la o bancă c) se vor depune la instan ă 87

R: b (art. 270 alin. (1) L 31/90) 478. În cazul în care societatea pe ac iuni aflată în lichidare este în stare de insolven ă: a) lichidatorul poate cere deschiderea procedurii insolven ei b) lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolven ei c) această stare nu afectează cu nimic activitatea lichidatorului, el neavând nicio obliga ie în legătură cu deschiderea procedurii insolven ei

R: b (art. 270-1 L 31/90) 479. O societate pe ac iuni aflată în lichidare: a) nu poate fi supusă procedurii insolven ei b) poate fi supusă procedurii insolven ei, exclusive la cererea creditorilor c) poate fi supusă procedurii insolven ei, lichidatorul fiind obligat să ceară deschiderea acestei proceduri

R: c (art. 270-1 L 31/1990) 480. În cazul în care societatea pe ac iuni aflată în lichidare este în stare de insolven ă: a) judecătorul sindic va dispune deschiderea procedurii insolven ei, ca procedură generală b) judecătorul sindic va dispune deschiderea procedurii falimentului, în procedura generală c) judecătorul sindic va dispune deschiderea procedurii simplificate a insolven ei

R: c (art. 270-2 L 31/90) CODUL DE PROCEDURA SILITA - Executarea silită 481. Executarea silită poate fi pornită: a) indiferent dacă debitorul a îndeplinit sau nu obliga ia sa b) dacă debitorul nu execută obliga ia sa de bunăvoie c) numai dacă debitorul este insolvabil

R: b (art. 371-1 alin. (2) CPC) 482. Executarea silită are loc: a) până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, fără a se lua în calcul eventualele cheltuieli de executare b) până la momentul în care debitorul se opune să execute obliga ia sa de bunăvoie c) până la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalizărilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor prilejuite de executare

R: c (art. 371-1 alin. (3) CPC) 88

483.

Obiectul executării silite: a) poate purta asupra obliga iilor rezultând din luarea unei măsuri admise de lege b) în cazul executării silite indirecte (prin echivalent) se identifică cu obiectul obliga iei rezultând din titlul executoriu c) poartă asupra bunurilor mobile insesizabile apar inând debitorului

R: a (art. 371-2 alin. (1) CPC) 484. Pot fi supuse urmăririi silite: a) bunurile debitorului admise de lege b) bunurile de inute de debitor cu orice titlu c) bunurile creditorului

R: a (art. 371-3 alin. (1) CPC) 485. Bunurile supuse unui regim special de circula ie: a) pot fi urmărite dacă există acordul creditorului b) nu pot fi urmărite dacă nu există acordul debitorului c) pot fi urmărite, cu respectarea condi iilor prevăzute de lege

R: c (art. 371-3 alin. (2) CPC) 486. Încetarea urmăririi silite are loc: a) numai dacă s-au achitat cheltuielile de executare b) în momentul în care executorul depune titlul executoriu la instan a de judecată c) la momentul realizării integrale a obliga iei prevăzute în titlul executoriu, al achitării cheltuielilor de executare şi al altor sume datorate potrivit legii

R: c (art. 371-5 lit. a) CPC) 487. În cazul în care creditorul renun ă la executare, executarea silită: a) continuă dacă executorul decide acest lucru b) încetează c) îşi urmează cursul, creditorul neputând face un asemenea act

R: b (art. 371-5 lit. c) CPC) 488. Nu constituie cazuri de încetare a executării silite: a) imposibilitatea de valorificare a bunurilor urmăribile b) realizarea integrală a obliga iei prevăzute în titlul executoriu c) desfiin area totală a titlului executoriu, prin proces-verbal, de către executorul judecătoresc

R: c (art. 371-5 CPC)

89

489.

Reluarea executării silite poate fi solicitată: a) în cazul în care s-a realizat integral obliga ia prevăzută în titlul executoriu b) în cazul în care aceasta nu a mai putut fi efectuată sau continuată din lipsă de bunuri urmăribile sau datorită imposibilită ii de valorificare a acestora c) chiar dacă a expirat termenul de prescrip ie a dreptului de a cere executarea silită

R: b (art. 371-5 şi 6 CPC) 490. În cazul lipsei de bunuri urmăribile, executarea silită: a) încetează, putând fi oricând reluată b) încetează, nemaiputând fi reluată în nicio situa ie c) încetează, putând fi reluată în termenul de prescrip ie

R: c (art. 371- 6 CPC) 491. În cazul executării silite, atunci când se solicită îndeplinirea unui act sau a altei activită i, cheltuielile necesare în acest scop: a) sunt avansate de către debitor b) sunt avansate de câtre stat, în toate cazurile c) sunt avansate, de regulă, de partea care solicită îndeplinirea actului sau activită ii care interesează executarea silită

R: c (art. 371-7 CPC) 492. Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării: a) în principiu, sunt în sarcina debitorului urmărit b) sunt în sarcina creditorului, în toate cazurile c) sunt suportate întotdeauna de către partea care le-a avansat

R: a (art. 371-7 alin. (2) CPC) 493. În cazul în care creditorul renun ă la executare: a) cheltuielile executării sunt în sarcina debitorului b) cheltuielile executării cad în sarcina creditorului c) cheltuielile executării revin întotdeauna debitorului fiindcă creditorul nu poate renun a la executare

R: b (art. 371-7 alin. (2) CPC) 494. Executarea silită poate fi efectuată: a) în temeiul oricărui contract ajuns la scaden ă b) doar în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile c) în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu

R: c (art. 372 CPC) 90

495.

În cazul urmăririi bunurilor în temeiul unui titlu executoriu, este competent: a) orice executor judecătoresc b) executorul judecătoresc din raza judecătoriei în circumscrip ia căreia se află bunurile c) executorul judecătoresc în circumscrip ia căruia se află imobilul, dacă printre bunuri se numără si un imobil

R: b (art. 373 CPC) 496. Indiferent de forma de executare silită, executorul: a) poate cere debitorului să dea declara ii scrise cu privire la veniturile sale b) este obligat să ceară debitorului o declara ie cu privire la veniturile sale c) este obligat să ceară debitorului o declara ie scrisă cu privire la locul situării bunurilor sale

R: a (art. 373-1 CPC) 497. Institu iile şi băncile sunt obligate să comunice executorului, la solicitarea acestuia, date şi informa ii necesare executării silite: a) în toate cazurile b) dacă alte reglementări speciale nu prevăd contrariul c) niciodată, băncile fiind obligate să respecte secretul bancar

R: a (art. 373-2 alin. (3) CPC) 498. Încheierea prin care preşedintele instan ei respinge cererea de învestire cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti: a) nu poate fi supusă niciunei căi de atac b) poate fi atacată cu apel c) poate fi atacată cu recurs

R: c (art. 373-3 alin. (1) CPC) 499. Termenul în care poate fi atacată încheierea prin care preşedintele instan ei respinge cererea de învestire cu formulă executorie este: a) de 5 zile b) de 15 zile c) de 30 zile

R: a (art. 373-3 alin. (1) CPC) 500. Termenul de recurs împotriva încheierii prin care preşedintele instan ei respinge cererea de învestire cu formulă executorie curge: a) de la pronun are, pentru creditorul care a lipsit de la judecată b) de la comunicare, în toate cazurile c) de la pronun are, dacă creditorul a participat la judecată 91

R: c (art. 373-3 alin. (1) CPC) 501. Incheierea de respingere a cererii de învestire cu formulă executorie poate fi atacată: a) cu recurs, de către creditor b) cu apel, de către creditor c) cu recurs, de orice parte interesată

R: a (art. 373-3 alin. (1) CPC) 502. Cererea prin care se solicită învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti: a) se solu ionează prin încheiere de preşedintele instan ei de executare b) se solu ionează prin sentin ă irevocabilă în complet de doi judecători c) se solu ionează de către executorul judecătoresc competent potrivit legii

R: a (art. 373-3 alin. (1) şi (1-1) CPC) 503. Încheierea de admitere a cererii de învestire cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti: a) este supusă căii de atac a apelului b) nu este supusă niciunei căi de atac c) este supusă căilor extraordinare de atac, în conformitate cu dispozi iile legii

R: b (art. 373-3 CPC) 504. În cazul în care se efectuează mai multe executări silite cu privire la aceleaşi bunuri: a) instan a de executare în circumscrip ia căreia a început prima executare va putea să le reunească b) executările concurente nu pot fi reunite c) conexarea se face numai la cererea executorului judecătoresc

R: a (art. 373-4 alin. (1) CPC) 505. În caz de reunire a mai multor executări cu privire la aceleaşi bunuri, în legătură cu cheltuielile de executare efectuate până la momentul conexării: a) va decide executorul judecătoresc la care se trimit dosarele conexate b) se va pronun a instan a de executare, care a dispus conexarea, prin încheiere c) se va pronun a instan a de executare, care a dispus conexarea, prin sentin ă irevocabilă

R: b (art. 373-4 alin. (2) CPC) 506. Pentru a putea fi executate, se învestesc cu formula executorie prevăzută de lege: a) încheierile executorii 92

b) hotărârile executorii provizoriu c) toate hotărârile judecătoreşti, cu excep iile prevăzute de lege R: c (art. 374 alin. (1) CPC) 507. Învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti se face: a) de Judecătoria sectorului 3 Bucureşti, în toate cazurile b) de prima instan ă c) de executorul judecătoresc, după executarea integrală a obliga iei cuprinse în titlul executoriu

R: b (art. 374 alin. (2) CPC) 508. O crean ă este certă: a) doar când existen a sa rezultă din acte emanate de la creditor, chiar neautentice b) atunci când existen a sa rezultă din acte neautentice, recunoscute de debitor sau creditor c) atunci când existen a sa rezultă din actul de crean ă sau, în anumite condi ii, din alte acte, chiar neautentice

R: c (art. 379 CPC) 509. În legătură cu o crean ă care nu este certă, lichidă sau exigibilă: a) poate fi declanşată doar o urmărire provizorie b) nu poate avea loc nicio urmărire c) poate fi declanşată urmărirea silită, acestea fiind doar condi ii de existen ă a crean ei, iar nu de declanşare a urmăririi silite

R: b (art. 379 alin. (1) CPC) 510. O crean ă este lichidă: a) doar atunci când câtimea ei este determinată prin actul de crean ă b) în situa ia în care câtimea ei este determinabilă cu ajutorul altor acte autentice, emanând de la creditor c) în situa ia în care câtimea ei este determinată sau când este determinabilă cu ajutorul actului de crean ă

R: c (art. 379 alin. (4) CPC) 511. Actele de executare efectuate în temeiul unui titlu executoriu desfiin at: a) pot fi desfiin ate, dacă executorul judecătoresc hotărăşte acest lucru b) pot fi desfiin ate de către instan a de judecată c) sunt desfiin ate de drept, iar cel interesat are dreptul la întoarcerea executării

R: c (art. 379-1 CPC)

93

512.

O hotărâre judecătorească poate fi valorificată pe calea executării silite: a) după ob inerea titlului executoriu de către debitor b) doar până la expirarea termenului de gra ie acordat debitorului c) după expirarea termenului de gra ie, la cererea creditorului

R: c (art. 381 CPC) 513. Dacă prin hotărârea judecătorească s-a dat un termen de gra ie, ca regulă, executarea nu se poate face: a) până la sosirea acestui termen b) după sosirea acestui termen c) niciodată

R: a (art. 381 CPC) 514. Dacă debitorul a fugit: a) se va putea cere executarea hotărârii şi înaintea împlinirii termenului de plată, acordat debitorului b) nu se mai poate cere executarea hotărârii c) executarea silită va porni la cererea expresă a executorului judecătoresc

R: a (art. 382 CPC) 515. Dacă debitorul îşi risipeşte averea, partea care a câştigat: a) nu va mai putea cere executarea silită b) se va afla în imposibilitate obiectivă de mai pune în executare hotărârea c) va putea cere executarea hotărârii şi înainte de împlinirea termenului de plată acordat debitorului

R: c (art. 382 CPC) 516. Partea care a câştigat va putea cere executarea hotărârii şi înaintea împlinirii termenului de gra ie: a) dacă averea debitorului permit efectuarea executării silite b) dacă al i creditori au declanşat urmărirea silită asupra averii debitorului c) dacă există acordul expres al executorului judecătoresc

R: b (art. 382 CPC) 517. Starea de insolvabilitate îndeobşte cunoscută: a) permite păr ii care a câştigat să ceară executarea hotărârii înainte de împlinirea termenului de gra ie b) permite executorului judecătoresc să ceară instan ei competente executarea silită c) este o împrejurare care permite declanşarea executării silite din oficiu

R: a (art. 382 CPC) 94

518.

În situa ia în care debitorul căruia i se acordase prin hotărâre un termen de gra ie micşorează asigurările date creditorului său, instan a competentă va hotărî asupra cererii de executare silită: a) de urgen ă, fără citarea păr ilor b) în camera de consiliu c) de urgen ă, cu citarea păr ilor

R: c (art. 383 CPC) 519. Este competentă să încuviin eze executarea hotărârii înainte de împlinirea termenului de gra ie, atunci când există una dintre împrejurările limitativ prevăzute de lege: a) instan a de la ultimul domiciliu al debitorului, în cazul în care acesta a fugit b) instan a de la domiciliul creditorului, în cazul în care debitorul este insolvabil c) instan a care a învestit hotărârea cu formulă executorie

R: c (art. 383 alin. (1) CPC) 520. Hotărârile executorii provizoriu cu dare de cau iune pot fi puse în executare: a) chiar mai înainte de a se da cau iunea b) numai după ce se va da cau iunea c) doar după ce au fost învestite cu formula executorie prevăzută de lege

R: b (art. 384 CPC) 521. În cazul în care debitorul a fugit, acesta va fi citat de instan a competentă să hotărască asupra executării silite înainte de împlinirea termenului de gra ie: a) la ultimul său domiciliu b) la sediul instan ei c) la executorul judecătoresc în raza căruia se află ultimul domiciliu al debitorului

R: a (art. 383 alin. (2) CPC) 522. În vederea executării unei hotărâri judecătoreşti, executorul judecătoresc: a) poate pătrunde în domiciliul unei persoane doar dacă există consim ământul acesteia b) poate pătrunde în încăperile ce reprezintă reşedin a unei persoane folosindu-se de for a publică, în cazul în care i se refuză accesul c) poate pătrunde în domiciliul unei persoane dacă a ob inut, în prealabil, mandat de perchezi ie din partea unui judecător

R: b (art. 384-1 alin. (1) CPC) 523. În cazul punerii în executare a altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti: a) executorul judecătoresc poate pătrunde în domiciliul unei persoane utilizând for a publică, dacă aceasta îi refuză accesul 95

b) executorul judecătoresc poate pătrunde în încăperile ce reprezintă domiciliul unei persoane, dacă există autorizarea prealabilă a instan ei de executare c) executorul judecătoresc nu poate pătrunde în domiciliul unei persoane R: b (art. 384-1 alin. (2) CPC) 524. În cazul punerii în executare a altor titluri decât hotărârile judecătoreşti, autorizarea executorului judecătoresc de a pătrunde în reşedin a unei persoane se face: a) de către instan a de executare, prin încheiere b) de către instan a de executare, prin hotărâre irevocabilă şi executorie c) de către procurorul competent potrivit legii

R: b (art. 384-1 alin. (2) CPC) 525. Hotărârea prin care instan a de executare admite cererea executorului judecătoresc de a pătrunde în domiciliul unei persoane în vederea efectuării executării silite: a) poate fi atacată cu apel b) poate fi atacată cu recurs c) nu poate fi atacată nici cu apel, nici cu recurs

R: c (art. 384-1 alin. (2) CPC) 526. În legătură cu cererea executorului judecătoresc de a pătrunde în domiciliul unei persoane în vederea efectuării executării silite: a) instan a se pronun ă, de urgen ă, în camera de consiliu b) instan a se pronun ă în şedin ă publică c) procurorul decide prin rezolu ie motivată

R: a (art. 384-1 alin. (2) CPC) 527. Hotărârea prin care instan a de executare admite cererea executorului judecătoresc de a pătrunde în domiciliul unei persoane în vederea efectuării executării silite se ia: a) în şedin ă publică, fără citarea păr ilor b) în camera de consiliu, cu citarea păr ilor c) în camera de consiliu, fără citarea păr ilor

R: c (art. 384-1 alin. (2) CPC) 528. Executarea silită se poate face şi în zilele nelucrătoare: a) întotdeauna b) în cazurile urgente şi doar cu încuviin area preşedintelui instan ei de executare c) niciodată

R: b (art. 386 CPC)

96

529.

Executarea silită poate începe: a) după ce debitorului i s-a comunicat o soma ie, cu excep ia cazurilor în care legea prevede altfel b) fără a se comunica debitorului o soma ie, în toate cazurile c) după ce i s-a comunicat debitorului o soma ie, în toate cazurile

R: a (art. 387 alin. (1) CPC) 530. Anexarea titlului executoriu în baza căruia se efectuează executarea silită este obligatorie: a) la soma ia comunicată debitorului înainte de începerea executării silite b) la procesul-verbal de consemnare a unor acte de executare c) la sentin a de învestire cu formulă executorie

R: a (art. 387 alin. (1) CPC) 531. Termenul prevăzut în soma ie reprezintă pentru debitor: a) momentul de la care încep să curgă împotriva lui daune moratorii b) momentul începând cu care executorul judecătoresc poate proceda la executare silită c) momentul începând cu care acesta poate să îşi execute benevol obliga ia prevăzută în titlul executoriu

R: b (art. 387 alin. (2) CPC) 532. Consemnarea actelor de executare efectuate de executor este: a) obligatorie în cazul în care se execută bunuri imobile b) facultativă, în toate cazurile c) obligatorie, în toate cazurile

R: c (art. 388 CPC) 533. Actele de executare efectuate de executor vor fi consemnate: a) într-un proces-verbal b) într-o rezolu ie c) într-o notă semnată de executor

R: a (art. 388 alin. (1) CPC) 534. Absen a următoarelor men iuni din procesului-verbal de consemnare a actelor de executare efectuate de executor este sanc ionată de lege cu nulitatea: a) titlul executoriu în temeiul căruia se efectuează actul de executare b) men ionarea numărului de exemplare în care s-a întocmit procesul-verbal c) sediul organului de executare

R: a (art. 388 alin. (1) CPC)

97

535.

Perimarea executării intervine: a) la solicitarea executorului judecătoresc b) de drept c) la solicitarea creditorului

R: b (art. 389 alin. (1) CPC) 536. In cazul în care creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără a fi urmat de alte acte de urmărire, executarea: a) se suspendă la cererea păr ii interesate b) se perimă de drept c) se perimă dacă executorul judecătoresc solicită aceasta

R: b (art. 389 alin. (1) CPC) 537. Desfiin area actelor de executare îndeplinite până la momentul intervenirii perimării poate fi cerută: a) de orice parte interesată b) numai de debitor c) numai de creditor

R: a (art. 389 alin. (1) CPC) 538. Executarea se perimă de drept: a) dacă debitorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare b) dacă creditorul a stat în inac iune timp de 12 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare c) dacă creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la data îndeplinirii oricărui act de executare, fără să fi urmat alte acte de executare

R: c (art. 389 alin. (1) CPC) 539. În caz de suspendare a executării, termenul de perimare: a) curge de la încetarea suspendării b) curge de la momentul suspendării c) nu este influen at în nici un fel

R: a (art. 389 alin. (2) CPC) 540. În cazul în care, după intervenirea perimării executării anterior începută, se face o nouă cerere de executare: a) este obligatorie o nouă soma ie, la care se anexează titlul executoriu b) este obligatorie o nouă soma ie, la care nu se va mai anexa titlul ce se execută c) nu mai este necesară o nouă soma ia, făcându-se aplica ia principiului echipolen ei

R: b (art. 389 alin. (3) CPC) 98

541.

Anularea executării intervine: a) dacă nu se alătură titlul executoriu la noua cererea de executare făcută după perimare b) dacă nu se respectă dispozi iile referitoare cuprinsul soma iei de executare c) dacă debitorului aflat în stare de insolvabilitate recunoscută nu i se comunică soma ia de executare

R: b (art. 391, 389 alin. (3), 390 alin. (2) CPC) 542. Dacă debitorul risipeşte averea sa: a) debitorului nu îi va fi comunicată soma ia de executare b) soma ia este obligatorie, iar încălcarea dispozi iilor referitoare la cuprinsul acesteia atrage anularea executării c) comunicarea soma iei este facultativă

R: a (art. 391 alin. (2) CPC) 543. Nu este sanc ionată cu nulitatea încălcarea dispozi iilor procedurale referitoare la: a) achitarea prealabilă a cau iunii în cazul hotărârilor ce se execută provizoriu cu dare de cau iune b) intervalul orar în care se face executarea c) consemnarea de către executorul judecătoresc, în procesul-verbal, a explica iilor şi obiec iunilor participan ilor la executare

R: c (art. 391 CPC) 544. Nerespectarea dispozi iilor privitoare la obligativitatea încunoştin ării debitorului prin soma ie atrage: a) anularea executării, cu excep ia cazurilor prevăzute de lege b) inopozabilitatea actelor întocmite în timpul executării c) sanc ionarea contraven ională a creditorului

R: a (art. 391 CPC) 545. Cererea privind darea unei cau iuni se judecă: a) în şedin ă publică b) în camera de consiliu c) întotdeauna de Judecătoria Sector 3 Bucureşti

R: a (art. art. 393 alin. (1) CPC) 546. Hotărârea prin care s-a încuviin at darea unei cau iuni: a) este irevocabilă b) este supusă numai căii de atac a recursului c) este supusă apelului

99

R: c (art. 395 CPC) 547. Contesta ia la executare se poate face: a) de către persoanele interesate sau vătămate prin executare b) de orice persoană, chiar neafirmând un interes c) numai de către persoanele vătămate de refuzul executorului judecătoresc de a efectua un act de executare

R: a (art. 399 alin. (1) CPC) 548. Nu pot fi atacate pe calea contesta iei la executare: a) încheierile prin care s-a dispus învestirea cu formulă executorie b) actele efectuate în timpul executării silite cu nerespectarea dispozi iilor legale c) hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile cu privire la care nu a fost declanşată executarea silită

R: c (art. 399 alin. (2), (2-1) şi (3) CPC) 549. Contesta ia împotriva refuzului organului de executare de a începe executarea silită trebuie introdusă la: a) instan a care a pronun at hotărârea ce se execută b) instan a de executare c) Judecătoria Sector 3 Bucureşti

R: b (art. 400 alin. (1) CPC) 550. În cazul în care contesta ia la executare are ca obiect refuzul organului de executare de a îndeplini un act de executare, aceasta poate fi introdusă: a) în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştin ă de refuz b) în termen de 10 zile de la primirea soma iei de către debitor c) în termen de 15 zile de la data când contestatorul a solicitat îndeplinirea actului

R: a (art. 401 alin. (1) lit. a) CPC) 551. Contesta ia prin care o ter ă persoană pretinde că are un drept real asupra bunului urmărit: a) este inadmisibilă b) poate fi introdusă în termen de 15 zile de la efectuarea vânzării sau de la data predării silite a bunului c) poate fi introdusă în termen de 10 zile de la efectuarea vânzării sau de la data predării silite a bunului

R: b (art. 401 alin. (2) CPC) 552. Judecata contesta iei la executare se face: a) cu citarea păr ilor 100

b) fără citarea păr ilor c) cu citarea păr ilor în termen scurt R: c (art. 402 alin. (1) CPC) 553. Până la solu ionarea contesta iei la executare, instan a: a) este obligată să suspende executarea b) poate suspenda executarea, dacă se depune cau iunea fixată c) poate suspenda executarea, dacă bunurile urmărite sunt supuse pieirii

R: b (art. 403 alin. (1) CPC) 554. Încheierea prin care se suspendă executarea până la solu ionarea contesta iei: a) este irevocabilă b) poate fi atacată separat cu recurs c) poate fi atacată cu recurs, odată cu fondul

R: b (art. 403 alin. (3) CPC) 555. Dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de: a) 10 ani, dacă legea nu prevede altfel b) 3 ani, dacă legea nu prevede altfel c) 3 ani, în cazul titlurilor emise în materia ac iunilor reale imobiliare

R: b (art. 405 alin. (1) CPC) 556. Bunurile care servesc la exercitarea ocupa iei debitorului: a) pot fi supuse urmăririi în orice situa ie b) pot fi supuse urmăririi necondi ionat de existen a altor bunuri urmăribile c) pot fi supuse executării silite numai în lipsă de alte bunuri urmăribile ale acestuia şi numai pentru obliga ii de între inere, chirii, arenzi sau alte crean e privilegiate asupra mobilelor

R: c (art. 407 alin. (1) CPC) 557. Sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului se face dacă debitorul nu plăteşte suma datorată: a) în termen de o zi de la primirea soma iei b) în termen de 2 zile de la primirea soma iei c) în termen de 3 zile de la primirea soma iei

R: a (art. 411 alin. (1) CPC) 558. Ridicarea bunurilor mobile sechestrate de către executor se va face: a) în toate cazurile

101

b) dacă există pericolul ca debitorul să înstrăineze, să substituie sau să deterioreze bunurile sechestrate c) dacă debitorul refuză să primească bunurile în custodie R: b (art. 419 alin. (2) CPC) 559. Custodele având în păstrare bunurile mobile sechestrate supuse urmăririi este răspunzător: a) pentru orice pagubă cauzată din cauza neglijen ei sale b) doar pentru pagubele cauzate prin săvârşirea infrac iunii de abuz de încredere c) pentru orice pagubă cauzată cu inten ie

R: a (art. 422 CPC) 560. Executorul judecătoresc poate să încuviin eze valorificarea bunurilor mobile sechestrate şi de: a) creditor, chiar în lipsa acordului debitorului b) debitor, cu acordul creditorului c) debitor, cu informarea prealabilă a creditorului

R: b (art. 431 alin. (2) CPC) 561. Publica ia de vânzare a bunurilor mobile: a) va fi întocmită şi afişată de executorul judecătoresc cu cel pu in 3 zile înainte de inerea licita iei b) va fi publicată într-un ziar de largă circula ie, când debitorul apreciază că este necesar c) va fi întocmită şi afişată de instan a de executare cu cel pu in 3 zile înainte de inerea licita iei

R: a (art. 437 alin. (1) CPC) 562. În cazul vânzării la licita ie a unui bun mobil, dacă nu se ob ine pre ul de începere a licita iei: a) bunul va fi vândut la cel mai mare pre oferit b) va fi organizată o nouă licita ie c) bunul va fi declarat insesizabil

R: a (art. 443 alin. (2) CPC) 563. Dacă după adjudecarea bunului mobil, adjudecatarul nu depune pre ul: a) se va relua licita ia sau, după caz, o altă modalitate de valorificare a bunului b) se va anula licita ia, urmând a se organiza, în toate cazurile, o vânzare directă a bunului c) se va acorda, de către executorul judecătoresc, un termen de depunere a pre ului de maxim 30 de zile

102

R: a (art. 444 alin. (2) CPC) 564. După închiderea licita iei, executorul judecătoresc: a) întocmeşte un proces-verbal care constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vândute b) eliberează o dovadă care constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vândute c) dă rezolu ie de închidere a licita iei

R: b (art. 447 alin. (2) CPC) 565. Executarea silită prin poprire are ca obiect: a) sume de bani urmăribile, datorate debitorului de o ter ă persoană b) sume de bani urmăribile, ce vor fi datorate debitorului, de către o ter ă persoană, în virtutea unor raporturi juridice viitoare c) sume de bani neurmăribile

R: a (art. 452 alin. (1) CPC) 566. Nu sunt supuse executării silite prin poprire: a) sume datorate debitorului de o bancă comercială în virtutea unor raporturi juridice existente b) sume reprezentând credite nerambursabile sau finan ări primite de la institu ii sau organiza ii interna ionale, pentru derularea unor programe sau proiecte c) sume necesare plă ii drepturilor salariale pentru o perioadă de 5 ani de la data înfiin ării popririi

R: b (art. 452 alin. (2) lit. b) CPC) 567. Executorul judecătoresc înfiin ează poprirea: a) prin adresă, fără soma ie b) prin adresă, cu soma ie c) prin rezolu ie motivată

R: a (art. 453 şi art. 454 CPC) 568. Persoana care datorează sume de bani urmăribile debitorului devine, după primirea adresei de poprire: a) debitor poprit b) ter popritor c) ter poprit

R: c (art. 454 alin. (2) CPC) 569. Validarea popririi intervine: a) dacă ter ul poprit plăteşte creditorului suma de bani re inută şi cuvenită acestuia b) de drept 103

c) dacă ter ul poprit liberează suma urmăribilă debitorului poprit R: c (art. 460 alin. (1) CPC) 570. Hotărârea de validare a popririi: a) poate reprezenta temei numai pentru executarea silită a debitorului poprit b) constituie titlu executoriu, putând duce la executarea silită a ter ului poprit c) nu constituie titlu executoriu

R: b (art. 460 alin. (4) CPC) 571. Dreptul de superficie: a) poate fi urmărit silit doar împreună cu fondul dominant căruia îi profită b) nu poate forma obiectul urmăririi silite imobiliare c) poate forma, necondi ionat, obiectul urmăririi silite imobiliare

R: c (art. 488 alin. (3) CPC) 572. Imobilul unui minor: a) nu poate fi urmărit silit în nicio situa ie b) de regulă, nu poate fi urmărit silit înaintea urmăririi mobilelor sale c) poate fi urmărit silit fără restric ii

R: b (art. 491 alin. (1) CPC) 573. Un imobil ipotecat înstrăinat unei persoane care nu este personal obligată pentru crean a ipotecară: a) nu poate fi urmărit silit b) poate fi urmărit silit, dacă există acordul persoanei respective c) poate fi urmărit silit, dacă persoana respectivă nu solicită să fie urmărite cu prioritate celelalte imobile ipotecate pentru aceeaşi obliga ie

R: c (art. 492 alin. (2) CPC) 574. Creditorii personali ai unui debitor coproprietar vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună: a) în orice situa ie b) în nicio situa ie c) doar după ce s-a făcut împăr eala bunurilor respective

R: c (art. 493 alin. (1) CPC) 575. În cazul în care debitorul are mai multe bunuri imobile urmăribile, procedura de licita ie publică: a) se va îndeplini pentru toate bunurile deodată b) se va suspenda 104

c) se va îndeplini pentru fiecare bun în parte R: c (art. 495 CPC) 576. Procesul-verbal de situa ie: a) este încheiat de executorul judecătoresc b) este încheiat de instan a de executare c) este încheiat de adjudecatar, când intră în posesia bunului

R: a (art. 496 CPC) 577. După întocmirea procesului-verbal de situa ie, executorul judecătoresc: a) va soma pe debitor să plătească datoria b) va soma pe debitor să părăsească bunul asupra căruia se efectuează urmărirea silită imobiliară c) va trece direct la executare, fără nicio altă soma ie

R: a (art. 497 alin. (1) CPC) 578. Procedura de vânzare la licita ie a bunurilor imobile va începe dacă debitorul nu plăteşte: a) în termen de 15 zile de la data comunicării soma iei de către executorul judecătoresc b) în termen de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal de situa ie c) în termen de 15 zile de la data ob inerii de către creditor a titlului executoriu

R: a (art. 500 alin. (1) CPC) 579. Pentru a-i fi comunicate drepturile reale şi celelalte sarcini reale care grevează imobilul urmărit, executorul judecătoresc poate adresa: a) numai debitorului, fiind excluse alte persoane b) biroului de carte funciară c) instan ei de executare

R: b (art. 500 alin. (3) CPC) 580. Administratorul-sechestru va putea fi numit de executorul judecătoresc: a) după emiterea soma iei şi în tot cursul executării silite b) la momentul ajungerii crean ei la scaden ă c) la momentul încheierii procesului-verbal de situa ie

R: a (art. 501 alin. (1) CPC) 581. Poate fi numit administrator-sechestru: a) doar debitorul sau executorul judecătoresc b) doar o persoană juridică c) orice persoană fizică sau juridică, inclusiv creditorul şi debitorul 105

R: c (art. 501 alin. (2) CPC) 582. Administratorul-sechestru nu va fi remunerat când în această pozi ie a fost numit: a) debitorul b) creditorul c) orice altă persoană decât debitorul

R: a (art. 501 alin. (4) CPC) 583. Administratorul-sechestru care nu îşi îndeplineşte obliga iile stabilite în sarcina sa: a) poate fi obligat la despăgubiri de instan a de executare b) poate fi obligat la despăgubiri de executorul judecătoresc c) nu poate fi obligat la despăgubiri în nicio situa ie

R: a (art. 502 alin. (2) CPC) 584. Publica ia de vânzare a imobilului scos la licita ie va fi afişată în termen de 5 zile: a) de la întocmirea procesului-verbal de situa ie b) de la stabilirea pre ului imobilului c) de la data la care crean a a devenit scadentă

R: b (art. 504 alin. (1) CPC) 585. Dacă se urmăreşte imobilul unui minor sau interzis, parchetului de pe lângă instan a de executare i se va comunica: a) publica ia de vânzare în original b) o copie de pe ziarul în care a fost anun ată vânzarea la licita ie c) o copie de pe publica ia de vânzare

R: c (art. 505 CPC) 586. În cazul vânzării la licita ie a unui imobil apar inând debitorului, acesta: a) nu poate licita decât prin alte persoane b) nu poate licita decât personal c) nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane

R: c (art. 507 alin. (2) CPC) 587. Actul de adjudecare întocmit conform legii de executorul judecătoresc: a) constituie titlu de proprietate, dar nu poate fi înscris în cartea funciară b) constituie titlu executoriu împotriva debitorului, dacă imobilul se află în posesiunea acestuia din urmă c) constituie titlu de proprietate după ce se legalizează de un notar public

R: b (art. 516 pct. 8 CPC) 106

588.

Prin actul de adjudecare, proprietatea imobilului care a făcut obiectul urmăririi silite: a) se transmite de la debitor la adjudecatar b) se transmite de la debitor la creditor c) se transmite de la debitor la executor, care urmează să îl transmită adjudecatarului prin act notarial

R: a (art. 518 alin. (1) CPC) 589. Dreptul de a dispune de imobilul adjudecat de către adjudecatar se dobândeşte: a) de la data întocmirii actului de adjudecare, conform legii b) de la data înscrierii imobilului în cartea funciară c) după trecerea unui termen de 30 de zile de a data întocmirii actului de adjudecare

R: b (art. 518 alin. (2) CPC) 590. În cazul în care obliga ia debitorului, prevăzută în titlul executoriu constă în predarea unui bun şi există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire, preşedintele instan ei de executare va dispune ca executarea silită să se facă fără soma ie: a) prin încheiere irevocabilă b) prin sentin ă c) prin hotărâre

R: a (art. 573 CPC) 591. În cazul imposibilită ii predării bunului prevăzut în titlul executoriu, suma ce urmează a fi plătită ca echivalent al valorii sale va fi stabilită de instan a de executare prin: a) hotărâre irevocabilă b) hotărâre, supusă apelului şi recursului c) hotărâre, supusă doar recursului

R: c (art. 574 alin. (2) CPC) 592. Soma ia de predare a unui bun mobil va acorda un termen de executare de: a) 1 zi de la primirea acesteia, după care se va trece la executare silită b) 10 zile de la primirea acesteia, după care se va mai emite o soma ie c) 6 luni de la primirea acesteia, după care se va trece la executare silită

R: a (art. 575 CPC) 593. În vederea executării silite a obliga iei de predare a unui bun mobil, executorul judecătoresc: a) va scoate bunul la licita ie, urmând să distribuie pre ul ob inut celui îndreptă it 107

b) va vinde bunul, urmând să vireze banii în contul celui îndreptă it c) va ridica bunul urmărit de la cel asupra căruia acesta se află, punând pe creditor în drepturile sale, stabilite prin titlul executoriu R: c (art. 576 CPC) 594. Soma ia de predare a unui bun imobil va acorda un termen de executare de: a) 5 zile de la primirea soma iei, după care imobilul va fi predat celui îndreptă it b) 5 zile de la învestirea hotărârii judecătoreşti de predare cu formulă executorie c) 1 an de la primirea soma iei

R: a (art. 578 CPC) 595. Eliberarea imobilului cu ajutorul for ei publice: a) este permisă întotdeauna b) este permisă dacă debitorul nu se conformează soma iei de a părăsi de îndată imobilul c) este permisă doar dacă există mandat de perchezi ie emis de un magistrat

R: b (art. 579 CPC) 596. Dacă executarea priveşte un bun imobil în care se găsesc bunuri mobile care nu formează obiectul executării: a) acestea vor fi confiscate de executorul judecătoresc b) acestea vor fi executate silit, deoarece formează un tot indivizibil cu imobilul c) acestea vor fi încredin ate de executorul judecătoresc unui custode

R: c (art. 580 CPC) 597. Dacă debitorul refuză să îndeplinească o obliga ie de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, instan a de executare: a) poate autoriza creditorul să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane b) poate împuternici executorul judecătoresc să o îndeplinească pentru creditor c) poate dispune încetarea executării silite

R: a (art. 580-2 CPC) 598. Debitorul poate fi constrâns la îndeplinirea unei obliga ii de a face prin aplicarea unei amenzi civile: a) în toate cazurile b) în cazul în care această obliga ie nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul c) în cazul în care executorul judecătoresc consideră acest lucru necesar

R: b (art. 580-3 alin. (1) CPC)

108

599.

Instan a de executare poate obliga pe debitorul unei obliga ii de a face, care nu poate fi executată decât de către acesta, la plata unei amenzi civile: a) la cererea creditorului, prin încheiere irevocabilă b) la cererea executorului judecătoresc, prin sentin ă c) la cererea creditorului, prin decizie

R: a (art. 580-3 alin. (1) CPC) 600. Dacă debitorul efectuează lucrări cu nerespectarea obliga iei de a nu face, instan a de executare: a) poate împuternici executorul judecătoresc să desfiin eze lucrările pentru creditor b) poate autoriza creditorul să desfiin eze el însuşi sau prin alte persoane lucrările făcute cu nerespectarea obliga iei c) poate dispune încetarea executării silite

R: b (art. 580-4 CPC)

109