CONSTANTIN SASU

MARKETING INTERNAłIONAL Varianta prescurtatǎ

2011

2 CUPRINS Introducere ……………………………………………………………………………..3 Capitolul I Conceptul de marketing internaŃional…………………………………...4 1.1. Definirea conceptului de marketing internaŃional…………………………..4 1.2. MotivaŃia marketingului internaŃional……………………………………...5 1.3. Riscurile implicării în marketingul internaŃional…………………………...7 1.4. Strategii de pătrundere pe pieŃele internaŃionale….........................................8 1.5. Stadii de evoluŃie în marketingul internaŃional….........................................13 Capitolul II Cercetarea în marketingul internaŃional.................................................16 2.1. Sfera de cuprindere a cercetărilor în marketingul internaŃional....................16 2.2. Procesul de cercetare în marketingul internaŃional.......................................17 2.3. Tehnici de cercetare în marketingul internaŃional.........................................21 Capitolul Segmentare pieŃelor internaŃionale..............................................................26 3.1. Criterii de segmentare a pieŃelor internaŃionale............................................26 3.3. Strategii de segmentare a pieŃelor internaŃionale..........................................31 Capitolul IV Comportamentul consumatorilor internaŃionali ...............................34 4.1. Analiza consumatorilor internaŃionali...........................................................34 Capitolul V Produsul în marketingul internaŃional...................................................38 5.1. Standardizarea sau adaptarea produselor.......................................................38 5.2. Criterii de stabilire a politicii de produs........................................................41 5.3. Analiza componentelor produsului internaŃional .........................................46 Capitolul VI DistribuŃia produselor în marketingul internaŃional...........................54 6.1. Tipuri de intermediari....................................................................................54 6.2. Criterii de alegere a intermediarilor .............................................................60 6.3. Importurile paralele.......................................................................................63 Capitolul VII Determinarea preŃurilor pe pieŃele internaŃionale................................66 7.1. Factori care influenŃează determinarea preŃurilor în marketingul internaŃio................................................................................66 7.2. Obiectivele determinării preŃurilor în marketingul internaŃional..................71 7.3. Strategii de determinare a preŃurilor în marketingul internaŃional................71 7.4. Metode de detreminare a preŃurilor la export................................................71 7.5. Escaladarea preŃurilor în marketingul intrenaŃional......................................72 7.6. Metode de plată în marketingul internaŃional................................................72 7.7. ComerŃul în contrapartidă .............................................................................74 Capitolul IX Promovarea în marketingul internaŃional............................................77 8.1. Reclama în marketingul internaŃional...........................................................77 8.2. Vânzările personale în marketingul internaŃional.........................................90 8.3. Promovarea vânzărilor în marketingul internaŃional.................................94 Capitolul II Evaluarea mediului în marketingul internaŃional................................96 2.1 Mediul economic în marketingul internaŃional..........................................96 2.2 Mediul cultural în marketingul internaŃional...........................................112 2.3 Mediul politic în marketingul internaŃional.............................................124 2.4 Mediul legal în marketingul internaŃional.................................................129

3

INTRODUCERE Cursul "marketing internaŃional" are ca obiectiv esenŃial deprinderea cunoştinŃelor de marketing necesare derulării afacerilor internaŃionale. În acest sens se prezintă preocupările principale din domeniul marketingului pe care trebuie să le aibă un specialist implicat în derularea afacerilor internaŃionale: definirea conceptului de marketing internaŃional, cercetarea în marketingul internaŃional, strategii de segmentare a pieŃelor internaŃionale, cumpărători internaŃionali şi pieŃe externe, strategii de produs în marketingul internaŃional, strategii de distribuŃie a produselor în marketingul internaŃional, strategii de determinare a preŃurilor pe pieŃele internaŃionale, strategii de promovare în marketingul internaŃional Obiectivele specifice vizând competenŃele concretizate în cunoştinŃe, deprinderi şi/sau competenŃe generale sunt urmǎtoarele: - competenŃe cognitive (cunoştinŃe): înŃelegerea similarităŃilor şi diferenŃelor dintre mediul economic, cultural, politic şi legal al al altor Ńări şi a modului cum acestea influenŃează activitatea de marketing a firmei; - competenŃe funcŃionale (deprinderi sau capacităŃi de utilizare a cunoştinŃelor într-o situaŃie de muncă dată): identificarea şi evaluarea oportunităŃilor de piaŃă internaŃionale; alegerea modului de pătrundere pe pieŃele internaŃionale; studiul comportamentului cumpărătorilor internaŃionali; stabilirea elementelor marketingului mix internaŃional; elaborarea unui plan de marketing internaŃional menit să asigure pătrunderea şi menŃinerea firmei pe pieŃele internaŃionale. - competenŃe personale: adaptarea la specificul cultural al fiecărui partener extern, pentru a putea obŃine maximum de avantaje în relaŃiile cu partenerii străini; abilitatea de a gândi şi comunica în manieră policentrică. - competenŃe generale: abilitatea de înŃelegere a comportamentelor diferenŃiate; adaptabilitatea la medii culturale diferite. Cursul este structurat pe şapte unitǎŃi de studiu: Conceptul de marketing internaŃional, Cercetarea în marketingul internaŃional, Strategii de segmentare a pieŃelor internaŃionale, Cumpărători internaŃionali şi pieŃe externe, Strategii de produs în marketingul internaŃional, Strategii de distribuŃie a produselor în marketingul internaŃional, Strategii de determinare a preŃurilor pe pieŃele internaŃionale, Strategii de promovare în marketingul internaŃional. Capitolul II – Evaluarea mediului in marketingul internaŃional este prezentat la sfǎrşitul prezentului material).

........................ se afirmă că marketingul internaŃional cuprinde aceleaşi activităŃi ca şi marketingul intern...........15 Obiectivele unitǎŃii de studiu US............. De-a lungul istoriei umane bunurile au fost vândute dintr-o parte a lumii în alta.....13 1. ......................................... departe de casă................ Definirea conceptului de marketing internaŃional.............................................. MotivaŃia marketingului internaŃional.............Analiza strategiilor de pătrundere pe pieŃele internaŃionale....... ....................2........... Unii comercianŃi pot să nu vândă niciodată în afara comunităŃii lor..................15 Bibliografie ..4.................15 Teste grilǎ.............. pe când alŃii se vor implica în afaceri............. 1 Dupǎ parcurgerea acestei unitaŃi de studiu veŃi cunoaşte: ............. Întrebǎri recapitulative ....... ceea ce diferenŃiază cele două concepte fiind modul în care sunt ele realizate şi sfera lor de cuprindere.Studierea motivelor implicării firmelor în afacerile internaŃionale............ indiferent că ele se aplică la nivelul unei singure Ńări sau al mai multora.............................5.. Stadii de evoluŃie în marketingul internaŃional......... pe măsura perceperii de către comercianŃi a oportunităŃii de a-şi îmbunătăŃi resursele şi standardul de viaŃă prin intermediul schimbului......... chiar şi în alte Ńări din întreaga lume......... ................. fie în altele intermediare.. ....................... Definirea conceptului de marketing internaŃional Marketingul este o activitate economică universală prezentă în toate societăŃile umane....... El reprezintă mecanismul prin care li se furnizează indivizilor şi organizaŃiilor produsele şi serviciile de care au nevoie.......Reliefarea riscurilor specifice pieŃelor internaŃionale......................... Marketingul internaŃional apare atunci se identifică o oportunitate de a face profit prin satisfacerea nevoilor utilizatorilor sau potenŃialilor utilizatori ai produsului în alte Ńări ale lumii........ Prin urmare..Evaluarea stadiilor de evoluŃie în marketing internaŃional...........4 1.. deservind pieŃele de pretutindeni... cât şi cele realizate în afara Ńării.......................7 1...............4 1............. Acest concept de marketing internaŃional include atât activităŃile de comercializare realizate în cadrul frontierelor naŃionale care sunt dirijate spre exterior............................................... fie în propriile Ńări de destinaŃie. 1................ Singura diferenŃă ........... activitatea de marketing depăşeşte graniŃele geografice şi politice................ Întrucât marketingul intern este prima fază de implicare în afaceri..1..5..............8 1.............4 UNITATEA DE STUDIU (US) 1 CONCEPTUL DE MARKETING INTERNAłIONAL Cuprins Obiectivele capitolului................. Astfel............Definirea conceptelor de marketing internaŃional. atunci când prilejul o oferă.... În acest sens. ...3. Cateora şi Hess definesc marketingul internaŃional ca "rezultatul activităŃilor antreprenoriale care dirijează fluxul de mărfuri şi servicii ale unei firme spre consumatorii sau utilizatorii din mai multe Ńări"......................1...................................................................5 1.... maketing extern şi marketing global...... Procesul şi principiile marketingului sunt universale...................... Strategii de pătrundere pe pieŃele internaŃionale............. Riscurile implicării în marketingul internaŃional................................... unii autori consideră că în definirea conceptului de marketing internaŃional trebuie pornit de la marketingul intern.................................

Terpstra. care au invadat piaŃa autohtonă. Prin urmare. un comportament al consumatorului distinct. canale de distribuŃie diferite de cele din Ńară şi alte posibilităŃi de promovare decât cele din Ńară. marketing extern şi marketing global.U. traversând frontierele. Marketingul global presupune coordonarea şi integrarea marketingului firmei în diferite medii străine. Fiecare piaŃă externă are caracteristici diferite. în Indonezia. să adapteze şi să inoveze. ci şi a Ńărilor în curs de dezvoltare. În Extremul Orient şi în anumite părŃi din America Latină există aproape o necesitate organică de a concura. Aceste restricŃii vor determina. Pe scurt.. firmele trebuie să aibă o viziune clară asupra marketingului internaŃional. PieŃele pentru o mare varietate de produse devin saturate mult mai repede decât sunt găsite noi pieŃe de desfacere. MotivaŃia marketingului internaŃional Motive specifice de pătrundere pe pieŃele internaŃionale. totuşi. constituie o alternativă atractivă. marketingul internaŃional presupune marketingul în afara graniŃelor Ńării şi se deosebeşte de cel intern prin aceea că. T. este aceea că activităŃile circumscrise marketingului internaŃional au loc în mai multe Ńări. depăşesc deja numărul de gospodării din S. şi multe alte produse sunt apropiate de acest nivel. în timp ce vânzarea Ńigaretelor a stagnat în S. Oamenii doresc să-şi îmbunătăŃească condiŃiile economice şi standardele de viaŃă şi pentru aceasta se străduie să înveŃe. Pentru a le atinge. a. Prin urmare. Sarcina este mai complicată în acest caz. Firmele din multe ramuri trebuie să caute noi pieŃe pentru a-şi desfăşura activitatea cu succes. pieŃele potenŃiale se află în străinătate. se schimbă şi restricŃiile economice. Prin urmare. politice şi legale. deoarece fiecare Ńară are un mediu de marketing individual. în alte Ńări consumul de Ńigarete este în creştere. Bunuri de larg consum. CompetiŃia nu vine numai din partea Ńărilor industriale dezvoltate. Specificitatea fiecărei pieŃe externe fragmentează efortul de marketing internaŃional.A. precum aparate de radio. în funcŃie de condiŃiile şi caracteristicile acesteia. Deşi această activitate este iniŃial o competiŃie internaŃională secundară. Scopul principal în acest caz îl constituie planificarea şi controlul activităŃilor în vederea maximizării integrării şi sinergiei în cadrul programului global de marketing. b. în mod normal.V. marketingul internaŃional se deosebeşte de cel intern prin influenŃele culturale diferite şi impactul lor potenŃial asupra implementării cu succes a programelor de marketing. modificarea programului de marketing al firmei ce depăşeşte graniŃele Ńării. Adesea. Astfel. idiosincratic. o strategie adecvată. Pătrunderea pe pieŃele străine cere. Tot mai multe Ńări din întreaga lume şi-au mărit capacitatea de a concura cu agresivitate pe piaŃa mondială. după V. V. ea poate deveni un instrument eficient de protejare a părŃii interne de piaŃă de . de către o firmă care acŃionează nediferenŃiat în mai multe Ńări. firmele se confruntă cu ameninŃări serioase acasă din cauza concurenŃilor străini. O modalitate de a primi provocarea firmelor străine este de pătrunde pe pieŃele interne ale competitorilor externi.U. PieŃele internaŃionale..5 între marketingul intern şi cel internaŃional. Astfel. pentru multe produse şi servicii. în special acelea în care saturarea pieŃei nu este o ameninŃare apropiată. Marketingul extern presupune marketingul în interiorul diferitelor Ńări şi diferă de cel intern deoarece firmele întâlnesc o competiŃie diferită. Această unică diferenŃă justifică diversitatea şi complexitatea crescândă a marketingului internaŃional. după această definiŃie. De exemplu. în condiŃiile minimizării costurilor adaptării la specificul fiecărei pieŃe. iar în Kenya rata de creştere a acestui consum este de 8% anual. marketingul internaŃional presupune extinderea strategiei şi planurilor de marketing naŃional peste graniŃele Ńării. Saturarea pieŃei.A.2. marketingul extern presupune elaborarea de strategii distincte pentru fiecare Ńară. consumul de Ńigări a crescut de 6 ori în ultimul deceniu. Terpstra face distincŃie între diferitele activităŃi de marketing realizate în străinătate: marketing internaŃional. CompetiŃia externă. 1. automobile. ceea ce complică activităŃile de marketing.

f. De exemplu.E. munca reprezintă o parte însemnată a costurilor. Compania fotografică Polaroid a atins producŃia de masă prin pătrunderea pe pieŃe externe. în anii '80. ApariŃia de noi pieŃe. mărind posibilităŃile de pătrundere pe pieŃele acestor Ńări. reducerea venitului şi limitarea producŃiei. orientarea spre piaŃa externă poate fi o alternativă atractivă. diminuând capacitatea concurentului de pătrunde pe pieŃele străine. apariŃia noilor pieŃe din Europa Centrală a făcut ca firma McDonald’s de exemplu. ContracompetiŃia eficace are un impact destabilizator asupra fluxului de numerar al firmei străine. pătrunderea firmei Coca-Cola în România s-a realizat cu concursul B. g. Deoarece în Ńările lumii a treia costul muncii este mult mai scăzut decât în celelalte Ńări. Aceste ajutoare crează noi pieŃe în Ńările în curs de dezvoltare.U. Acestea înfiinŃează întreprinderi în Ńări cu un sistem de taxe stimulativ şi vor vinde produsele pe plan local şi la export. SiguranŃă în perioadele de recesiune. În acest fel. recesiunea începe într-o anumită Ńară şi doar după câteva luni va cuprinde şi alte Ńări. piaŃa muncii din aceste Ńări este foarte atrăgătoare pentru firmele care doresc să se extindă pe pieŃele externe. Diferite instituŃii şi organisme financiare acordă asistenŃă financiară Ńărilor în curs de dezvoltare. De asemenea. ForŃă de muncă ieftină. creşterea continuă a veniturilor populaŃiei din aceste Ńări va susŃine puterea de cumpărare a noii societăŃi de consum a Asiei. h.R. De regulă. programul PHARE acordă asistenŃă financiară diferitelor Ńări din Europa Centrală şi de Est. De asemenea. Singapore.U. PosibilităŃi create de programele de ajutor extern. łările în curs de dezvoltare constituie o piaŃă majoră pentru firmele străine. . la servicii de marketing locale mai mari şi la mai puŃine blocări ale schimbărilor. firmele care au activităŃi pe pieŃele internaŃionale îşi pot schimba orientarea spre pieŃele externe. InsuficienŃa pieŃei interne. să se îndrepte şi spre această piaŃă nouă . O altă piaŃă potenŃială o constituie cea a Ńărilor din America Latină. unele firme vor prospecta pieŃele internaŃionale pentru a-şi realiza dezideratul.A. Unele naŃiuni. folosind forŃa de muncă ieftină din Ńările gazdă.6 penetrarea străină. În dorinŃa de a avea acces la tehnologii de vârf şi la materii prime. Brazilia. Cele mai multe din Ńările în curs de dezvoltare ating rate de creştere ridicate an de an.D.reŃele de supermagazine cu sisteme de transport îmbunătăŃite. după aproximativ 6 luni. firmele multinaŃionale din această Ńară şi-au modificat orientarea de marketing spre Orientul Mijlociu. Se afirmă că economiile europene sunt afectate de tendinŃa de recesiune din S. în anii '80 cele mai mari ritmuri de creştere din lume le-au avut Coreea de Sud. firmele din Ńările dezvoltate s-au orientat spre Ńările Asiei de Sud-Est pentru a asambla produsele electronice realizate în propriile Ńări. acordă anumite facilităŃi fiscale firmelor străine. De exemplu. De exemplu. Acces la tehnologii avansate şi materii prime. datorită recesiunii din S. De aceea. în dorinŃa de a atrage capital străin. Pătrunderea directă pe piaŃă poate provoca scurgerea fluxului de numerar vital de la activităŃile interne ale firmei externe. Avantaje fiscale. care se găsea într-o perioadă de avânt economic. Afacerile internaŃionale oferă o siguranŃă mare în perioadele de recesiune. e. Schimbările petrecute în aceste Ńări . d. credite subvenŃionate afacerilor autohtone şi programe de educaŃie în marketing . Ridicarea diferitelor restricŃii de derulare a afacerilor în diferite Ńări şi în special în cele din Europa de Est a făcut posibilă pătrunderea pe pieŃele acestor Ńări. În multe ramuri. în industria electronică ponderea forŃei de muncă este foarte ridicată. i. În anii ce vin.au condus la canale de distribuŃie mai eficiente. De exemplu..A. competitivităŃii produselor şi luării deciziei privind integrarea. În ramurile în care este posibilă introducerea producŃiei de masă este esenŃială existenŃa unei pieŃe suficient de mari. în perioadele de recesiune. Dacă însă piaŃa internă nu este suficient de mare pentru a absorbi întreaga producŃie din ramură. c. Malaezia şi Tailanda. ceea ce poate duce la pierderea oportunităŃilor.

n. b. h. restricŃii privind repatrierea profiturilor. unele guverne acordă anumite facilităŃi firmelor ce pătrund pe pieŃele străine. ponderea ridicată a personalului local. instabilitatea guvernelor generează inflaŃie şi şomaj în ritmuri deosebit de ridicate. Multe Ńări care reprezintă o piaŃă atractivă au acumulat datorii externe foarte mari şi nu sunt capabile să plătească nici măcar dobânzile la aceste datorii (Mexic. îşi găsesc debuşeu corespunzător în special pe pieŃele externe. Creşterea prestigiului firmei prin imagine globală. Posibilitatea de a nivela fluctuaŃiile sezoniere în cererea unor produse. îşi crează o imagine favorabilă atât pe piaŃa internă cât şi pe cea externă. datorită unor producŃii mari în unele sezoane. datorită existenŃei unor motive serioase în această direcŃie. riscurile implicării în astfel de operaŃii sunt ridicate. limitări ale transferului de tehnologie. Deprecieri monetare. Interesele naŃionale. după ce cunosc în detaliu produsele. deşi toate întreprinderile doresc şi au nevoie să pătrundă şi să acŃioneze pe pieŃele străine. firmele caută să pătrundă pe piaŃa internaŃională pentru a nivela această cerere. pot fi stabilite bariere la import de natură invizibilă prin încetinirea ritmului de aprobare a importurilor şi a eliberării permiselor de concesiune. Firmele străine doresc repatrierea profiturilor lor în devize solide. Instabilitatea guvernelor. aceştia nu oferă cele mai bune oportunităŃi de investire în Ńara lor şi le acordă celor ce plătesc mai mult. Riscurile implicării în marketingul internaŃional În mod paradoxal. e. Unele firme amplasate în străinătate se plâng că directorii locali. Datoria externă enormă. Reducerea costurilor unitare şi creşterea profiturilor. m. Unele guverne stabilesc în mod frecvent tarife ridicate la importuri. Acest fapt iese cu pregnanŃă în relief în special la produsele agricole care. Exportând produse. De asemenea. Brazilia etc). datorată pieŃelor străine. Pentru a evita acest lucru. cu rezultate favorabile asupra profiturilor. RestricŃii de pătrundere pe piaŃă. De asemenea. Destul de frecvent. Creşterea volumului producŃiei exportate la anumite produse poate fi şi în interesul întregii naŃiuni şi. 1. Amortizarea cheltuielilor de cercetare dezvoltare printr-o mai mare viteză de rotaŃie. iar aceştia apreciază autorităŃile locale ca întortochiate şi incompetente. l. cu scopul de proteja anumite sectoare de activitate. o firmă. c.3. CorupŃia. d. ceea ce nu este posibil în multe Ńări. naŃionalizare şi restricŃii de repatriere a profiturilor. rezultă neînŃelegeri în care autorităŃile consideră investitorii străini aroganŃi şi insensibili. f. Guvernele anumitor Ńări stabilesc o serie de restricŃii privind investiŃiile străine. le realizează în mod clandestin în alte întreprinderi. Bariere tarifare şi de altă natură. inclusiv prin bariere de limbaj. g. Cele mai importante dintre ele sunt: a. Creşterea volumului vânzărilor. chiar în ipoteza adoptării unor preŃuri marginale. Pot fi instituite şi restricŃii de adaptare a produselor importate la o serie de parametri locali prestabiliŃi. cum sunt participarea majoritară la capitalul întreprinderilor autohtone. fapt ce constituie un obstacol mare în calea comerŃului internaŃional.7 j. contribuie la creşterea vitezei de rotaŃie a capitalului circulant. FluctuaŃiile sezoniere în cererea unor produse pot influenŃa în mare măsură profitabilitatea firmei. k. Caracterul instabil al unor Ńări cu o piaŃă potenŃială favorabilă presupune un risc mare de expropriere. Creşterea volumului vânzărilor prin pătrunderea pe pieŃele externe şi a introducerii producŃiei de masă poate contribui la reducerea costurilor unitare. Pirateria tehnologică. Plecând de la sisteme economice radical diferite. fie ea mare sau mică. Pătrunderea pe anumite pieŃe este uneori condiŃionată de mituirea unor funcŃionari corupŃi. Datoria externă şi instabilitatea politică şi economică forŃează deprecierea monedei naŃionale în raport cu celelalte monede. de aceea. . Conflicte de cultură. Investitorii străini se îndoiesc asupra cantităŃii de devize ce o pot repatria.

să studieze mediul economic şi cultural. . 1. proprietate totală ( fig. A. se pot deosebi totuşi patru faze distincte: export.creşterea volumului vânzărilor. impactul său pozitiv caracterizându-se prin: . intermediarul cumpără produsele fabricantului şi le vinde pe riscul său în străinătate. Exportul poate fi direct sau indirect.prelungirea ciclului de viaŃă al produselor pe alte pieŃe unde se menŃine cererea. În acest caz. care variază de la neimplicarea de investiŃii până la o implicare totală a investiŃiilor. A exporta înseamnă marketing. 1. precum şi a posibilităŃilor firmei de pătrundere pe piaŃa avută în vedere. societate mixtă.1. mai flexibil şi mai scăzut de angajare în marketingul internaŃional îl constitiue exportul.1 Strategii de pătrundere pe pieŃele internaŃionale 1. . un proces juridic sau un proces administrativ.1). Nu există investiŃii directe în reŃele de distribuŃie sau servicii în Ńările de destinaŃie. Exportatorul este o firmă ce realizează produse pe teritoriul naŃional şi le vinde pe pieŃele străine. Aceasta presupune unele costuri suplimentare de adaptare a produselor şi răbdare în materializarea beneficiilor lor.îmbunătăŃirea calităŃii produselor. nu reprezintă doar o activitate tehnică. chimie. Aceste decizii presupun analiza detaliată şi evaluarea potenŃialului pieŃei străine. precum şi gradul de implicare şi angajare pe respectiva piaŃă. Costul ridicat al adaptării produselor. electronică. . Deşi există o mare varietate de păreri privind stadiile implicării în marketingul internaŃional. i. Ea se limitează la a vinde mărfurile la un intermediar sau exportator. mai normal. schimbându-şi strategia şi tactica în funcŃie de gradul de implicare pe piaŃă. produse farmaceutice. Firmele care încearcă să pătrundă pe pieŃele străine trebuie să studieze atent fiecare piaŃă în parte. Exportul Modul cel mai simplu. firmele îşi încep activitatea pe pieŃele străine prin exporturi indirecte. prin repartizarea cheltuielilor indirecte pe un număr mai mare de produse. Multe firme pătrund pe pieŃele străine în mod etapizat. cu ajutorul intermediarilor independenŃi. Exportul presupune extinderea pieŃelor. ea trebuie să aleagă modalitatea de intrare pe acea piaŃă.reducerea costurilor unitare în producŃia de masă. A exporta nu înseamnă doar a vinde în străinătate. o firmă poate folosi diferite mijloace de a pătrunde pe o piaŃă externă.4. Activitatea de marketing internaŃional a firmei este practic nulă. care se obligă să le vândă în străinătate. Strategii de pătrundere pe pieŃele internaŃionale Odată ce firma a luat decizia de pătrundere pe o piaŃă străină. Exportatori din aceeaşi Ńară cu fabricantul. Exportul indirect.8 Cele mai dese cazuri de acest fel se întâlnesc în industria constructoare de maŃini. . un mod de a supravieŃui. Firmele au în acest sens patru variante posibile: a. În general. pentru a introduce modificările corespunzătoare aferente produselor ce le vor vinde. prin impactul concurenŃial internaŃional şi prin nivelele de acceptare pe diferite pieŃe. licenŃiere. reprezintă o modalitate de confruntare a resurselor financiare şi materiale cu dorinŃele clienŃilor. 1. Din punct de vedere al marketingului. Export LicenŃă Societate mixtă Proprietate directă Fig.4.

. în schimbul unui comision. deoarece societatea exportatoare are nevoie să controleze direct activitatea comercială. poziŃionarea rapidă pe piaŃă. Această formă permite o prezenŃă şi un control mai mare al fabricantului pe piaŃa străină. risc mai scăzut. această cale nu asigură o prezenŃă importantă pe piaŃa străină. Ea constă în autorizarea de către o firmă străină a fabricării produsului de către o firmă autohtonă. Dacă structura pieŃei nu prezintă aceste caracteristici. c. Aceşti intermediari sunt de acord să realizeze activităŃile de export ale unei firme.numărul de utilizatori ai produsului sunt limitaŃi sau centralizaŃi. 1. exportul considerându-se în acest caz ca o sursă complementară de venit. B. Sucursala are sarcina distribuirii. depozitării şi promovării produselor. care poate fi originea umui comerŃ continuu. Riscul financiar este limitat întrucât investiŃia iniŃială este practic nulă. În acest grup se includ firmele comerciale. Ea presupune ca firma să-şi asume responsabilitatea vânzării produselor sale în străinătate. costuri limitate. O firmă poate realiza exporturi directe în diverse forme: a. Exportul se poate face prin importatori (distribuitori) specializaŃi. Exportul direct este cea mai obişnuită formă de marketing internaŃional. d. firma are operaŃiuni "flash" ocazionale. Este forma pe care o utilizează frecvent producătorii de produse primare . LicenŃa de fabricaŃie LicenŃa de fabricaŃie este următorul pas în marketingul internaŃional. flexibilitate. pentru a o duce la bun sfârşit. acordându-i acesteia din urmă dreptul de a folosi procesele tehnologice.concurenŃa străină este puŃin activă. în schimbul unei compensaŃii economice. Exportul direct este indicat să se facă pe o piaŃă în care: . Adesea. Aceşti agenŃi caută să negocieze condiŃiile de vânzare în străinătate. Toate aceste drepturi sunt stipulate în acordul de licenŃiere. d.2.produsul necesită doar un serviciu postvânzări redus. serveşte ca centru de expoziŃii şi prestări de servicii clienŃilor. OrganizaŃiile cooperatiste. Exportul direct. patentele sau mărcile de fabrică. . cu obiectivul de a găsi oportunităŃi de comerŃ. LicenŃa de fabricaŃie este o alternativă la investiŃia directă şi poate fi unica formulă posibilă în unele cazuri. b. Avantajele exportului indirect sunt: investiŃii mai mici. Firma poate trimite membrii forŃei sale de vânzări în străinătate. . ForŃe de vânzări ce călătoresc în străinătate. în schimbul unei taxe. AgenŃi exportatori din Ńara fabricantului. Firma poate contacta distribuitori sau agenŃi străini din Ńara unde doreşte să exporte. Totuşi. Distribuitori sau agenŃi străini.fructe. Departament sau divizie de export. Pentru a realiza însă acest lucru va fi necesară implantarea întreprinderii pe piaŃa de destinaŃie. contând pe tot ajutorul necesar pentru cunoaşterea pieŃei. Sucursale de vânzări în străinătate. care îşi asumă obligaŃia distribuirii produselor sau prin agenŃi (delegaŃi de vânzări). care să acŃioneze ca reprezentanŃi ai ei. Un director de export îşi asumă resposabilitatea vânzărilor. Se poate opta între acordarea de drepturi exclusive pentru a reprezenta fabricantul în această Ńară sau doar a acordării anumitor drepturi cu caracter general. care îşi asumă responsabilitatea găsirii distribuitorilor. În această situaŃie se realizează activităŃi de export reprezentând diverşi producători care sunt parŃial sub control administrativ. Cesiunea de licenŃă îşi are justificarea în următoarele cazuri. nuci etc. Firme exportatoare.4. c. Formula exportului direct se foloseşte frecvent în cazul echipamentelor sau al livrărilor de ansambluri industriale complexe.9 b.

schimbări tehnologice rapide şi cerinŃe masive de capital. În ultimele două decenii a sporit interesul pentru constituirea de societăŃi mixte şi aceasta din următoarele motive: . instruire. chiar echipamente şi uneori finanŃare. LicenŃierea presupune eforturi reduse de marketing internaŃional. . iar compania McDonald’s 45%. Desigur. ci este responsabilă şi de activitatea de marketing din Ńara străină (marketing extern). în condiŃii determinate. francizatul derulează afacerea după regulile stabilite de francizor. În mod frecvent. firma trebuie nu numai să comercializeze produsele în străinătate deoarece exportă partenerului străin. iar francizatul investeşte capital pentru drepturile francizorului şi pentru echipamente şi facilităŃi.10 . situaŃie în care licenŃa este adesea singura cale de a pătrunde pe o anumită piaŃă. astfel încât avantajul unuia este şi al celuilalt. În acest caz. Societatea mixtă este avantajoasă pentru ambii parteneri.produsul are un nivel tehnic ridicat. ceea ce permite firmelor în cauză să-şi diversifice liniile de fabricaŃie la un cost redus. societatea mixtă poate fi cel mai bun mod de a pătrunde pe o piaŃă străină. guvernele unor Ńări în curs de dezvoltare fiind foarte restrictive în acest sens. El implică un sistem de distribuŃie similar în multe privinŃe activităŃii marilor lanŃuri de magazine prin aceea că toate debuşeele francizate au marcă de comerŃ identificată.4. francizorul garantează francizatului dreptul exclusiv de distribuŃie a produsului. simboluri şi faŃade standard.Cucerirea de noi pieŃe. pentru prelungirea ciclului de viaŃă al produselor. produse cunoscute. Societatea mixtă este adesea singura formă de implantare în străinătate. serviciului sau metodei într-o anumită zonă geografică de regulă pe un termen specific şi cu opŃiunea de reînnoire. dacă se stabileşte aceasta prin acord. francizorul contribuie cu mărci comerciale. Societatea mixtă Societatea mixtă presupune o implicare mai mare în marketingul internaŃional. Compania Coca-Cola. 1. Aceste reguli sunt parte a acordului de semnat de ambele părŃi. câştigurile financiare şi saturarea pieŃei interne. pot apărea probleme legate în special de rolul pe care-l joacă în conducerea firmei. atractive. obŃine 80% din venituri din activităŃi internaŃionale. ajungându-se la un proces de schimburi tehnologice internaŃionale. . Prin acordul de franciză. de exemplu. Într-un mediu cu resurse sărace. iar produsul nu depăşeşte graniŃele acestei Ńări. . O variantă a cesiunii de licenŃă o constituie sistemul de licenŃe încrucişate. O formă deosebită de licenŃiere o constituie franciza. know-how managerial. o firmă internă şi una străină ajung la un acord de realizare a unor activităŃi economice. În cadrul relaŃiei de franciză fiecare parte depinde de sprijinul celuilalt. Apoi. care presupune un schimb reciproc de licenŃe.piaŃa este extrem de protejată. Motivele expansiunii internaŃionale ale francizei sunt potenŃialul ridicat al pieŃei. servicii şi produse standardizate şi practici de afaceri uniforme care sunt stipulate în contractul de franciză. În ultimul timp franciza internaŃională a crescut în mod spectaculos. Aceasta reprezintă un acord prin care o companie mamă (francizor) acordă unor persoane (francizat) dreptul şi licenŃa de a vinde produse sau servicii şi posibilitatea de a folosi sistemul de afaceri dezvoltat de companie.3.firma nu posedă mijloacele şi structurile cerute pentru implantarea pe unele pieŃe "specifice". reputaŃie. Firmele cu produse în stadiul de maturitate pot găsi pieŃe noi. Ei îşi împart atât capitalul cât şi riscul şi beneficiază de avantajele reciproce. În acest caz. Poate cel mai important motiv pentru care franciza are mare succes îl constituie avantajele reciproce pe care le oferă francizorului şi francizatului. deoarece licenŃiatul cercetează piaŃa din Ńara sa.

însă nu este nici o achiziŃie sau fuziune. ca petrol şi minereuri. Ńări cu materii prime. De asemenea. Messerschmitt Bolkow Blohm (Germania). Fiecare din parteneri aduce resurse şi deprinderi specifice care. “program comun de dezvoltare” etc. Un alt motiv îl constituie împărŃirea costurilor. . devenind un concurent mondial foarte puternic. . Motores–und– Turbinen Union (Germania). Adesea. Construciones Aeronauticas (Spania). Compania americană de utilaj greu Caterpillar. Compania americană Bechtel Group s-a asociat cu firma germană Siemens pentru a deservi uzinele nucleare existente din SUA. În SUA. Dezvoltarea pieŃei este unul dintre cele mai obişnuite motive.Făurirea unei baze de export.Rezolvarea problemei naŃionalismului economic crescând. În Europa sau apărut aşa numitele megaproiecte de dezvoltare a noilor tehnologii precum EUREKA.Vânzarea de tehnologii. format de companiile Aerospatiale (FranŃa). asigură producerea avioanelor comerciale cu reacŃie.ÎmpărŃirea riscului. O formă specială de societate mixtă o constituie alianŃa strategică sau parteneriatul. Desigur. consorŃiul Airbus Industrie. producŃiei sau distribuŃiei.Unele alianŃe au ca scop apărarea pieŃei interne. ESPRIT. de exemplu. au devenit o formă verificată de pătrundere pe pieŃele străine pentru toate categoriile de întreprinderi.11 . s-a aliat cu firma japoneză Mitsubishi pentru a învinge principalul rival Komatsu pe piaŃa sa internă. BRITE. de regulă. tehnologiile pot fi vândute mai uşor. Prin societatea mixtă se asigură o mai bună identificare şi adaptare la nevoile pieŃei. Japonia şi Europa au apărut consorŃii de cercetare. societatea mixtă poate pătrunde în întreaga zonă a partenerului. firmelor străine să acŃioneze decât prin intermediul societăŃilor mixte. Există numeroase motive pentru care din ce în ce mai multe companii intră în alianŃe strategice. Alte alianŃe se formează pentru blocarea competiŃiei. Rolls Royce (Marea Britanie). pentru a diminua riscurile mari şi costurile ridicate din acest domeniu. Firma americană Texas Instruments s-a asociat cu compania japoneză Hitachi pentru a dezvolta noua generaŃie de cipsuri de memorie. Japanese Aero Engines (Japonia) au format un consorŃiu de colaborare în acest scop. . Se poate spune că societăŃile mixte. acord de dezvoldare comună”. British Aerospace (Marea Britanie). Deşi se poate forma o noua entitate. În Japonia s-au format consorŃii pentru producerea cipsurilor de memorie de cea mai mare capacitate şi a tehnologiilor avansate de realizare a calculatoarelor. riscului şi eforturilor de dezvoltare. de exemplu. RACE şi COMET. În zone cu blocuri economice. Deoarece costurile producerii unor noi motoare cu reacŃie sunt extrem de mari. în special cel din motive politice. Ea se constituie de obicei în domeniul tehnologiei. companiile Pratt & Whitney (SUA). ConsorŃiul guvernamental se înfiinŃează pentru a contracara escaladarea costurilor şi a menŃine controlul guvernamental în anumite sectoare. societatea mixtă diminuează riscul. O formă specifică de alianŃă strategică este consorŃiul guvernamental. . în funcŃie de sediul acestora. Într-o alianŃa strategică partenerii colaborează dincolo de limitele unei societăŃi mixte. aceasta nu este însă o cerinŃa obligatorie. acordurile încheiate având denumiri ca “efort tehnic comun”. Fiind constituită de parteneri. Fiat (Italia). fără a aloca resurse excesive. Prin intermediul societăŃilor mixte. guvernele gazdă sunt mai receptive la constituirea de societăŃi mixte decât la alte alternative. . AlianŃa strategică este un aranjament formal sau informal între două sau mai multe firme care au un obiectiv comun de afaceri. În alegerea partenerilor trebuie avută în vedere coerenŃa obiectivelor şi comunitatea de interese a părŃilor.Acces prioritar la materiile prime. avantajele şi dezavantajele constituirii de societăŃi mixte sunt diferenŃiate. El se caracterizează prin faptul că este sprijinit sau chiar subvenŃionat de guvern. sunt complementare AlianŃa strategică este deci mai mult decât o relaŃie tradiŃională client-vânzător. În Japonia. prin formele lor variate. de regulă. nu permit. compania Motorola participă în comun cu firma Toshiba la proiectarea şi producerea cipsurilor electronice pentru a câştiga o parte mai mare din piaŃa japoneză.

dacă are un produs/serviciu de calitate. însă nu asigură controlul realizării produsului. O firmă de mici dimensiuni poate pătrunde uşor pe o piaŃă străină prin licenŃiere. oferă protecŃie contra riscului politic. În unele situaŃii. Deoarece francizul presupune existenŃa unor deprinderi specifice. Cealaltă variantă rămâne exportul. Chiar în aceste condiŃii. LicenŃa nu este o soluŃie în acest caz. d. de exemplu. multe guverne impunând restricŃii în acest domeniu. Ritmul de intrare. China. b. În Europa.4. cum este cazul serviciilor. în care produsele să aibă un anumit conŃinut local. . Proprietatea directă este folosită numai atunci când cererea justifică investiŃia de realizat. Dacă firma nu are mari disponibilităŃi. Barierele de intrare. O filială poate exporta produsele în Ńara de origine. nu permite proprietate directă şi insistă asupra constituirii de societăŃi mixte în care guvernul are un rol important. cum sunt firmele mici. Unul din cele mai importante avantaje îl constituie abordarea interculturală. pe pieŃele internaŃionale pot apărea şi riscuri de altă natură. În condiŃiile în care se doreşte pătrunderea într-un ritm uşor crescător pe piaŃă. e. beneficiind de avantaje tarifare. personalul poate fi calificat în Ńările străine.5. proprietatea directă iese din discuŃie. vamale etc. Unul dintre acestea este riscul politic. iar în Japonia la orez. societatea mixtă de producŃie sau distribuŃie este cea mai bună soluŃie. Pătrunderea pe o piaŃă străină presupune angajarea unor resursele suplimentare. f. Riscul. astfel de bariere sunt instituite la produsele alimentare. Criterii de alegere a modului de pătrundere pe pieŃele străine Este foarte greu de precizat care ar fi forma optimă de pătrundere pe o piaŃă străină. Dacă se doreşte penetrarea într-un ritm rapid a pieŃei străine. astfel încât conducerea are mai mare libertate de a se adapta cerinŃelor locale. în condiŃiile menŃinerii standardelor de calitate. LicenŃa. pentru a se adapta fiecărei situaŃii concrete. o firmă trebuie să evalueze atent criteriile de alegere a modului de pătrundere pe o piaŃă străină pentru a putea opta pentru varianta care îi asigură maximum de avantaje din punctul său de vedere. constituirea de societăŃi mixte este singura alternativă.12 1. Singura alternativă în această situaŃie este societatea mixtă. În consecinŃă. Unele Ńări nu permit pur şi simplu existenŃa anumitor forme de pătrundere pe pieŃele lor. în SUA la autoturisme. În afara riscului inerent oricărei afaceri. Natura produsului. exportul este cea mai bună modalitate de intrare. de exemplu. 1. Pe de altă parte. Proprietatea directă Ultima formă de acŃionare pe pieŃele străine o constituie proprietatea directă a firmei. Aceasta deŃine întreaga filială constituită în străinătate. Pentru adaptarea mai uşoară la condiŃiile locale şi societatea mixtă este recomandată.4. Dacă “produsul” oferit este un serviciu. Firmele multinaŃionale folosesc chiar diferite forme de pătrundere în mod simultan. În Ńările dezvoltate există în special bariere netarifare.4. a. iar exportul şi proprietatea directă necesită mult timp pentru întărirea poziŃiei pe piaŃă şi formarea unei reŃele de distribuŃie eficiente. În fostele Ńări comuniste şi multe din Ńările în curs de dezvoltare folosirea intermediarilor este cea mai bună soluŃie. Resursele firmei. de exemplu. producŃie şi management. firma trebuie să cunoască şi să ştie să îmbine toate aceste forme de penetrare pe pieŃele străine. ConcurenŃa. existent şi pe piaŃa internă. proprietatea directă asigură controlul eficient al activităŃilor în străinătate. Se pot încheia acorduri de cooperare pentru asistenŃă în marketing. Filiala poate acŃiona independent de societatea mamă. francizul este cel mai potrivit mod de a menŃine calitatea şi de a transfera know-how-ul. Cotele şi tarifele mari din anumite ramuri impun înfiinŃarea de filiale locale. c. Într-o piaŃă puternic competitivă proprietatea directă şi alianŃa cu un partener local sunt cele mai viabile soluŃii. însă este vulnerabilă la schimbările politice.

Pot apărea şi anumire riscuri economice. guvernul poate prelua firmele străine. ea contribuie la înŃelegerea modului cum dobândesc firmele experienŃă pe arena internaŃională şi a modalităŃii în care profită de această evoluŃie în timp. neglijând concurenŃa iminentă a companiilor japoneze care produceau autoturismele la preŃuri mai scăzute. are proprietăŃi directe şi societăŃi mixte în peste 40 de Ńări. cum ar fi inflaŃia. Cunoaşterea stadiilor de evoluŃie a firmelor în marketingul internaŃional este importantă din două motive. nu toate firmele parcurg toate cele cinci stadii. care este formată din firmele domestice şi firme străine care îşi comercializează produsele lor în Ńară. decât proactiv . În primul rând. filiale de marketing în 20 de Ńări şi distribuitori în peste 60 de Ńări. j. Stadiile de evoluŃie în marketingul internaŃional Din ce în ce mai multe firme se implică în activităŃi de marketing internaŃional. Din punct de vedere al riscului politic. tendinŃele din ramură. Aceasta poate face ca firma să fie vulnerabilă la schimbările bruşte ale concurenŃilor internaŃionali. politic şi legal din Ńară. Mărimea şi creşterea pieŃei. i. de exemplu. ConcepŃia specialiştilor în marketing este în acest caz etnocentrică. În al doilea rând.anticipând schimbările. 1. Aceste firme au în vedere exclusiv competiŃia internă. mediul cultural. firma va fi mai bine pregătită să concureze mai eficient. rata de schimb defavorabilă. g. de exemplu. prin anticiparea strategiilor de marketing ale concurenŃilor. exportul sau cesiunea de licenŃă sunt cele mai bune alternative de intrare. acumulînd experienŃă internaŃională în afaceri şi parcurgând diferite stadii de implicare în acŃiuni de marketing internaŃional. Înainte de a pătrunde pe pieŃele străine. În anii ’60 şi ’70. Controlul activităŃilor de marketing poate fi nul în cazul exportului indirect şi complet în cazul proprietăŃii directe. Unele Ńări nu permit proprietatea directă. în altele este greu de găsit un licenŃiat sau un intermediar. Compania Du Pont. Cei mai mulŃi autori consideră că firmele parcurg cinci stadii de evoluŃie în marketingul internaŃional: marketing intern. marketing internaŃional. Strategia lor de marketing se bazează pe informaŃiile privind nevoile şi dorinŃele consumatorilor interni. Gradul de control al activităŃilor. în eventualitatea unor schimbări. În felul acesta conducerea firmei este mai bine pregatită pentru elaborarea unor strategii de marketing adecvate. întrucât potenŃialul pieŃei este determinat de mărimea şi gradul de creştere al acestei pieŃe. cultural. De remarcat că firmele acŃionează mai degrabă reactiv la această evoluŃie răspunzând schimbărilor pieŃei şi mediului competitiv. marketing de export. firmele se concentrează exclusiv asupra pieŃei interne. iar proprietatea directă implică realizarea tuturor activităŃilor manageriale ale filialei. Dacă o firmă doreşte să fie prezentă pe cât mai multe pieŃe internaŃionale. Această evoluŃie depinde de mediul economic. firmele americane producătoare de autoturisme au suferit de etnocentrism. PieŃele mari şi în creştere justifică angajarea de resurse importante sub forma societăŃilor mixte sau a proprietăŃilor directe. dacă plata nu se face cu întârziere.Marketing intern.5. În timp.13 Datorită schimbărilor politice neprevăzute. ei acordând atenŃie deosebită pieŃei interne şi nu celei externe. precum şi de natura ofertelor firmei. 1. Gradul de acoperire al pieŃei. controlul variază în funcŃie de prevederile contractuale. revendicări salariale. politic şi legal ale pieŃelor Ńărilor în care activează aceste firme. în funcŃie de gradul lor de experienŃă şi de natura acŃiunilor pe care le întreprind pe pieŃele internaŃionale. marketing multiregional şi marketing global. . societatea mixtă necesită conducerea în parteneriat. cu sau fără despăgubiri. Desigur. firmele evoluează. Riscurile economice pot fi contracarate în primul rând prin licenŃiere şi export. Exportul şi licenŃa nu presupun activităŃi manageriale speciale. h. În societatea mixtă. economic. Conflictele armate din anumite părŃi ale lumii influeŃează şi ele modalitatea de intrare. Ele abordează însă aceste activităŃi din perspective diferite.CerinŃe administrative. ea trebuie să folosească mai multe forme de pătrundere pe aceste pieŃe.

În această fază firma îşi comercializează produsele în multe Ńări din întreaga lume. Produsele sunt elaborate în primul rând pentru clienŃii din Ńară. din care o parte doreşte să fie afectate activităŃilor de export. fie prin realizarea în străinătate a produselor sale. cultural. De aceea. La început. tratată în mod independent. 4. dezvoltarea reŃelei de distribuŃie. Firmele Philips şi Unilever au avut o orientare multidomestică la început. firma find nevoită să acorde atenŃie şi pieŃei internaŃionale. ei abordând pieŃele străine ca pe o extensie a pieŃei interne. Pentru a-şi crea o imagine la nivel regional. 3. gradul de implicare în activităŃi internaŃionale sporeşte. acolo unde preferinŃele consumatorilor o impun. De asemenea. pentru a se adapta mai bine la cerinŃele acestei pieŃe importante şi a obŃine avantaje prin eliminarea cheltuielilor de transport.Marketing multiregional. în prezent coordonându-se anumite funcŃiuni. elaborarea şi comercializarea produselor ies în relief prin consolidarea unora dintre activităŃi la nivel regional. de exemplu. cum ar fi Europa de Vest. Acest stadiu se caracterizează prin orientarea policentrică a specialiştilor de marketing. Pe măsură ce firma obŃine rezultate favorabile la export şi dispune de resursele sale fizice. se poate afirma că firma se implică în activităŃi de marketing internaŃional.Marketing internaŃional. În felul acesta. fluctuaŃia ratei de schimb. a exportat mulŃi ani autoturismele sale în SUA. Pe măsură ce marketingul de export devine o componentă importantă a activităŃii de marketing.Marketing de export. Marketingul global duce la diminuarea . Pentru a-şi întări poziŃia pe pieŃele străine firma începe să-şi adapteze produsele la specificul local. Prin urmare. menite a extinde activităŃile regionale. Prelucrarea poate fi şi ea realizată la nivel regional.14 2. financiare şi manageriale suficiente. firma elaborează strategii de marketing distincte pentru fiecare piaŃă. El este util atunci când pieŃele străine sunt foarte diferite şi trebuie tratate fiecare aparte. costul şi disponbilitatea mijloacelor de transport. Un caz extrem este atunci când firma înfiinŃează filiale pe fiecare din pieŃele străine pe care este prezentă. Pentru aceasta este nevoie însă ca firma să cunoască şi înŃeleagă mediul economic. a tarifelor vamale şi a altor reglementări. care au puternice trăsături europene. marketingul global presupune elaborarea unei strategii comune la nivelul întregii lumi. Recent însă ea s-a decis să construiască o filială în SUA. de exemplu. 5. însă treptat îşi va da seama de avantajele vânzării în străinătate. Această fază începe de regulă cu primirea unor comenzi întâmplătoare de la clienŃii străini. se poate spune ca marketingul internaŃional este abordat din punct de vedere cultural sau al mediului Ńării respective. firma poate ezita în a onora comenzile străine. Orientarea policentrică presupune adaptarea firmei la specificul fiecărei pieŃe străine. Aceasta se poate realiza fie prin alocarea de capacităŃi de producŃie distincte pentru export. Lumea întreagă este văzută ca o singură piaŃă. Dacă marketingul internaŃional (de la Ńară la Ńară) şi cel multiregional (de la regiune la regiune) duc la consolidarea activităŃilor din anumite Ńări sau regiuni. Firma americană General Motors (GM). Firma BMW. are o filială regională în Germania – Opel – care are ca scop comercializarea atât a autoturismelor GM cât şi Opel. făcându-se puŃine adaptări la cerinŃele clienŃilor străini. firma poate achiziŃiona sau elabora noi mărci regionale. orientarea specialiştilor în marketing este încă etnocentrică. costurile promoŃionale şi de distribuŃie pot fi suportate de filialele din acea regiune. Firmele se pot implica în activităŃi internaŃionale şi ca urmare a concurenŃei firmelor străine. Această abordare regiocentrică sugerează că produsul poate fi standardizat într-o anumită regiune.Marketing global. Gradul de implicare va fi mai ridicat sau mai scăzut în funcŃie de restricŃiile la export/import. Saturarea pieŃei interne duce la diminuarea profitului. Totuşi. Acest caz special de marketing internaŃional se numeste marketing multindomestic. fiecare filiala fiind condusă în mod independent. implicarea în activităŃi de marketing internaŃional este mai degrabă rezultatul adaptării la schimbările condiŃiile de mediu decât consecinŃa unei strategii deliberate. legal şi politic din Ńările respective. Avantajele economiei de scară în proiectarea.

măreşte posibilitatea de transfer a produselor între filiale şi contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri la nivel mondial. Sasu. c) Marketingul în afara graniŃelor Ńării. Astfel. d) Ansamblul activităŃilor transfrontiere. J. Dumitru.. Marketingul global reprezintă ultimul stadiu de evoluŃie al activităŃii de marketing internaŃional. Nu toate firmele doresc să adopte marketingul global. 2. însă din ce în ce mai multe adoptă o gândire proactivă pentru a găsi un numitor comun la nivelul filialelor din diferite Ńări. 2. 3. firma americană producătoare de echipamente electrocasnice Black and Decker a adoptat o perspectivă globală prin standardizarea unor componente esenŃiale cum sunt motoarele şi rotoarele. Jeannet. Întrebări recapitulative: 1. 2005.. b) Marketingul în interiorul diferitelor Ńări. I. Marketing internaŃional. ci mai degrabă dorinŃa proactivă de a adopta o perspectivă globală decât una regională sau locală. . apariŃia consumatorului global. Iaşi. EdiŃia a III-a. 2005. Editura Polirom. Al. ci doar unele componente esenŃiale ale sale. Care sunt principalele strategii de pătrundere a firmelor pe pieŃele internaŃionale? 5. ReliefaŃi principalele motivaŃii ale implicării firmelor în marketingul internaŃional. Boston. Bucureşti. Marketing internaŃional.P. în condiŃiile menŃinerii unei game variate de produse şi creând o imagine globală produselor sale. Hennessey. 2001 3. . Teste grilă: 1)Marketingul global presupune: a) Coordonarea şi integrarea marketingului firmei în diferite medii străine. Edditura Uranus. 4. În această situaŃie nu produsul în sine a fost standardizat.D. ArataŃi care este diferenŃa dintre marketingul internaŃional... marketing extern şi marketingul global. 2) MotivaŃia marketingului internaŃional cuprinde: a) Avantaje fiscale b) ApariŃia de noi pieŃe c) Saturarea pieŃei externe d) ForŃa de muncă ieftină 3) AlianŃa strategică este o formă specială de: a) Export b) LicenŃă c) Societate mixtă d) Proprietate directă 4) În marketingul de export orientarea firmei este: a) Policentrică b) Etnocentrică c) Regiocentrică d) Geocentrică BIBLIOGRAFIE 1. ArătaŃi care sunt princialele riscuri ale implicării firmelor în activităŃi de marketing internaŃional. Global Marketing Strategies.. în dorinŃa ca firma să devină un lider mondial în ce priveşte costul si valoarea. Marketingul global nu înseamnă neapărat standardizarea componentelor marketingului mix. H. Houghton Mifflin.15 costurilor. PrezentaŃi stadiile de evoluŃie a firmelor in marketingul internaŃional. Pop.N. C.

........Definirea sferei de cuprindere a cercetărilor în marketingul internaŃional.. fiecare fiind unică în felul ei. se pot întâlni multe obstacole........................ flexibilitate şi inteligenŃă din partea cercetătorului.. Totuşi... Sfera de cuprindere a cercetărilor în marketingul internaŃional Sfera de cuprindere a cercetării în marketingul internaŃional este mai largă decât aceea privind marketingul intern din mai multe motive.........Prezentarea procesului de cercetare în marketingul internaŃional.25 Obiectivele unitǎŃii de studiu US.............. Aspecte cunoscute în cercetarea internă (canale de distribuŃie..............2............16 2................25 Bibliografie ..21 Întrebǎri recapitulative.............. înregistrarea şi analiza datelor pentru a furniza informaŃiile necesare luării deciziilor de marketing..... cercetarea de marketing trebuie realizată în foarte multe Ńări ale lumii............... De asemenea........ Cercetarea de marketing presupune culegerea.25 Teste grilǎ.... similare atât în marketingul intern cât şi în marketingul internaŃional........... în marketingul internaŃional ea trebuie cercetată................. ci şi variabilele internaŃionale ce afectează programul de marketing....................... 2 Dupǎ parcurgerea acestei unitaŃi de studiu veŃi cunoaşte: .17 2........................... pentru a depăşi aceste obstacole................. natura deciziilor care se iau în marketingul internaŃional este mult mai diferită......... În al patrulea rând......... .......1................................... cum sunt politicile internaŃionale.........16 2... Sfera de cuprindere a crercetărilor în marketingul internaŃional.... devin variabile pe fiecare piaŃă străină......................1... 2...... ................. În al treilea rând... ceea ce presupune ingeniozitate................................ cercetătorul trebuie să studieze nu numai variabilele relevante din fiecare Ńară........ În al doilea rând........................... în cercetarea de marketing internaŃional există mult mai multe variabile despre care trebuie să se culeagă date...... din punct de vedere conceptual. care necesită cunoştinŃe speciale în acest sens.......................... ratele de schimb etc.... sarcinile.................. legi) ca fiind constante................. natura etnocentrică a marketingului face din diferenŃele culturale un factor semnificativ. ... Dacă în Ńară cultura internă este înŃeleasă în mod natural....... În plus.3.. cercetarea în marketingul internaŃional diferă de cea din marketingul intern prin sfera mai largă de cuprindere........... În afară de deciziile care se iau in marketingul intern.......... Aceasta creşte considerabil complexitatea cercetării.... precum lipsa datelor relevante..................16 UNITATEA DE STUDIU (US) 2 CERCETAREA ÎN MARKETINGUL INTERNAłIONAL Cuprins Obiectivele capitolului....Cunoaşterea metodelor şi tehnicilor fundamentale utilizate în cerectarea de marketing internaŃional................................................... ..... În primul rând.......... în marketingul internaŃional se iau decizii cu totul diferite....... procedurile şi metodele de realizare a cercetărilor de marketing sunt.... Tehnici de cercetare în marketingul internaŃional........................ Procesul de cercetare în marketingul internaŃional....... Obiectivele..............

produsele din lapte în Anglia sunt consumate pentru proprietăŃile lor relaxante. Deşi definirea problemei este fundamentală. De exemplu. identificarea surselor de date. legal. Identificarea surselor de date. Astfel de limite trebuie să includă o paletă mai largă de factori decât în cercetarea internă. în timp ce în Tailanda ele sunt consumate în drum spre serviciu şi adesea departe de casă. Caracteristicile datelor primare şi secundare sunt redate în tabelul 2.17 În sfârşit. 2. deoarece nefamiliarizarea cu mediul extern tinde să umbrească definirea problemei.1. energizante şi stimulative. stadiul ei de dezvoltare. eficienŃa canalelor de distribuŃie şi a reclamei. Procesul de cercetare în marketingul internaŃional Deşi cercetarea în marketingul internaŃional este mai complexă. In marketingul internaŃional pot fi necesare cercetari exploratorii pentru înŃelegerea conceptului de produs. O altă dificultate în cercetarea externă derivă din neizbutirea stabilirii unor limite ale problemei suficient de largi. Cercetătorul fie nu izbuteşie să anticipe influenŃa culturii locale asupra problemei. . prin aceasta complicând procesul. în dorinŃa de a compensa mediul nefamiliar. iaurtul este considerat în Anglia un produs ce întăreşte sănătatea. De asemenea. Având în vedere aceste elemente. costurile în marketingul internaŃional sunt considerabil mai mari. A. Structura pieŃei se referă la mărimea pieŃei. în timp ce în Tailanda el este considerat un element energetic folosit dimineaŃa. un produs poate fi văzut în mod diferenŃiat în variate culturi. pentru a include toate variabilele relevante. politic.2. nu reuşeşie să identifice criteriul de autoreferinŃă şi tratează definirea problemei ca şi cum ar fi în mediul intern. Cercetătorul se poate baza în activitatea sa pe date primare (date colectate special pentru scopul cercetării) sau pe date secundare (date colectate şi deja disponibile). B. procesul de cercetare cuprinde aceleaşi etape ca şi în marketingul intern şi anume: definirea problemei şi elaborarea obiectivelor de cercetare. Prin urmare. cercetătorul se implică adesea în procesul de cercetare având doar o înŃelegere vagă a problemei în ansamblu. . potenŃial.Măsurarea pieŃei: mărime.ConcurenŃă: comportamentul general al concurenŃilor de pe diferite pieŃe. Prima etapă o constituie definirea problemei de cercetare şi stabilirea de obiective specifice de cercetare. elaborarea raportului de cercetare. mai grav. analiza şi interpretarea datelor. de cercetat. previziune vânzări produse în anumite Ńări. fiind considerate revigoratoare. se poate spune că în marketingul internaŃional trebuie realizate cercetări în următoarele domenii: . adică semnificaŃia unui produs într-un mediu specific. În definirea problemei trebuie avute în vedere două elemente importante: conceptul de produs şi structura pieŃei. culegerea datelor. Această etapă de cercetare este adesea sinuoasă datorită definirii improprii a problemei. liniştitoare şi aducătoare de somn. numărul de competitori şi părŃile lor de piaŃă şi canalele prin care este abordată piaŃa.Mediu: economic. . SituaŃia este mai acută în cercetarea de marketing extern.EficienŃa: alocarea corespunzătoare a bugetelor pentru a acoperi diferitele studii de marketing privind elasticitatea preŃurilor. Costul cercetării iniŃiale poate depăşi valoarea informaŃiilor obŃinute şi de aceea trebuie evaluat în consecinŃă. implementarea variază. Chiar dacă aceste etape sunt identice cu cele din cercetarea internă. fie. Definirea problemei şi elaborarea obiectivelor de cercetare. Dificultatea cea mai mare în acest caz o reprezintă translatarea problemei afacerii într-o problemă de cercetare cu un set de obiective specifice. Conceptul de produs. În acest fel. definirea problemei va fi potrivită cu conceptul de produs existent într-o anumită Ńară. . folosit cu prioritate de pensionari. cultural. datorită diferenŃelor economice dintre Ńări.

investiŃii.1 Date primare Date secundare Se obŃin de la indivizi cunoscători la Se obŃin din surse publicate sau sunt colectate nivel profesional de alŃii Pot fi costisitoare în timp şi spaŃiu Pot fi subiective Trebuie să fie testate Pot fi foarte specifice Pot cere nedezvăluirea informaŃiei Au un cost de regulă scăzut sau sunt liber disponibile Pot fi colectate rapid Pot fi părtinitoare sau incomplete Pot fi neactuale Reclamă o analiză atentă a limitelor OrganizaŃiile internaŃionale. prin agenŃii guvernamentale sau editurile principale ale Ńării. educaŃie. Cea mai importantă sursă de informaŃii secundare o reprezintă guvernele.I. grad de alfabetism Statistici privind mineralele. de regulă. În acest fel. costuri şi preŃuri. de regulă. căsătorii. comerŃ. Datele guvernamentale sunt disponibile. standarde de consum. salarii PopulaŃie. inflaŃia.C. importuri şi exporturi. produse. venit. deflaŃia. Datele secundare pot fi obŃinute din următoarele surse: Guvernele. bunurile manufacturate. cheltuieli de apărare Raport lunar privind ratele de schimb. InformaŃii furnizate de organizaŃiile internaŃionale Tabel 2.N. Anuar demografic Anuar de statistică industrială Banca Mondială F. cercetătorul trebuie să parcurgă o pletoră de informaŃii pentru a alege ceea ce este relevant. În tabelul 2. Rapoarte economice pe Ńări Raport de dezvoltare a lumii Statistici financiare internaŃionale Perspectiva economică InformaŃii furnizate PopulaŃie. însă în cele mai multe cazuri se găsesc informaŃii disponibile referitoare la statisticile populaŃiei. ocupare. niveluri de preŃuri. producŃia industrială.2 sunt redate o serie de organizaŃii internaŃionale şi felul informaŃiilor ce le pot oferi. lichiditatea Ńării Cerere. InformaŃii şi statistici privind pieŃele internaŃionale pot fi furnizate şi de unele organizaŃii internaŃionale. grad de ocupare. În multe Ńări.M. informaŃiile referitoare la marketing culese de guvern nu sunt separate de alte tipuri de informaŃii. Caracteristicile datelor primare şi secundare Tabel 2. mai întâi datele secundare.D. O. cercetătorii explorează. date referitoare la comerŃul cu ridicata şi amănuntul pot fi găsite numai în anumite Ńări. decese.2 OrganizaŃia Sursa Anuar statistic O. Calitatea şi cantitatea informaŃiilor variază de la Ńară la Ńară. Pe de altă parte. . producŃie.U. electricitate.18 Deoarece costurile tind să fie mai ridicate pentru cercetările bazate pe datele primare.E. gaz TendinŃe macroeconomice şi de ramură PopulaŃii.

OrganizaŃii comerciale de afaceri şi servicii. În cazul pieŃei televizoarelor. Dacă firma doreşte să evalueze Ńările străine şi să le ierarhizeze potrivit atractivităŃii lor ca pieŃe. Companiile de servicii. Dacă nu sunt disponibile datele necesare sau sursele de date secundare nu sunt suficiente sau corespunzătoare. ea trebuie să aibă date care să fie comparate. metodologia de colectare. Un anumit articol poate fi definit în mod diferit de la Ńară la Ńară. iar anumite date publicate pot să nu aibă nivelul de încredere necesar luării unor decizii credibile. detailiştilor şi supermagazinelor. biblioteci de cercetare şi au cunoşiinŃă de unele surse suplimentare de informaŃii privind diferite probleme specifice sau anumite aspecte de marketing. Statisticile oficiale sunt uneori prea optimiste. cercetătorul trebuie să consulte aceste surse secundare de date. piaŃa recreerii şi distracŃiilor şi piaŃa mobilei şi echipamentelor casnice. cu anumite condiŃii însă. firme de cercetare orientate pe studii externe.19 O. consistenŃa şi logica datelor prin prisma surselor de date cunoscute. agenŃii de transport furnizează. producători şi personal angajat în servicii. dacă sunt motive pentru denaturarea realităŃii. ele pot să nu fie comparabile. Datele care altfel sunt bune şi de încredere pot fi obŃinute în perioade diferite de timp şi deci nu au aceeaŃi bază comună de calcul. În acest caz. Băncile sunt o sursă specială de informaŃii referitoare la situaŃia economică curentă. Datele primare pot fi obŃinute din următoarele surse: reprezentanŃi ai asociaŃiilor comerciale. funcŃionând ca misiuni comerciale permanente. scopul pentru care sunt colectate datele.C. Camerele de comerŃ. AcceaŃi dificultate se întâlneşie şi atunci când privim la mediul pieŃei sau marketingului.D.E. este necesar să se culeagă date primare. agenŃiile de reclamă internaŃională. comparabilitatea şi validarea lor.E. Dacă se studiază. canalele de distribuŃie. a. Pentru a se aprecia în mod corect gradul de încredere a datelor. detailişii. . EficienŃa folosirii acestor date depinde de disponibilitatea. Dacă datele sunt disponibile. în general. le raportează în categoria "mobilă şi echipament casnic". AsociaŃiile comerciale străine sunt surse valoroase de informaŃii privind anumite produse sau linii de produse. instituŃiile de cercetare economică.C. comerŃ exterior în Ńările O. Unele Ńări nu publică date privind recensământul. în timp ce S. încrederea. De exemplu. Aceste camere de comerŃ străine au. experŃii guvernamentali. Un alt aspect al comparabilităŃii datelor îl constituie lipsa de comparabilitate în timp.D.A. precum bănci comerciale şi de investiŃii. şi nemembrii au frecvent acces la ele. dacă se doreşte cunoaşterea numărului de camioane. trei categorii de date nu pot fi comparabile: piaŃa televizoarelor. Disponibilitatea datelor este adesea un aspect critic.U. trebuie analizate următoarele aspecte: autorii colectării datelor. reflectând mai degrabă mândria naŃională decât realitatea practică. în vederea influenŃării nivelului de asistenŃă al Băncii Mondiale sau al unei Ńări donatoare. Chiar şi acolo unde sunt date disponibile şi credibile. se vor găsi definiŃii diferite ale angrosiştilor. adică dacă ele au fost colectate. C. "autovehicole" sau "autocamioane". Culegerea datelor. în timp ce structura taxelor şi teama de plata unor taxe prea mari face să nu se declare situaŃia reală a veniturilor. Multe Ńări au resurse limitate şi le lipsesc personalul calificat pentru culegerea datelor necesare. Cercetătorul trebuie să determine gradul de disponibilitate al informaŃiilor necesare. spre exemplu. În multe Ńări ale lumii nu sunt disponibile date detaliate privind numărul de angrosişii. personalul de conducere şi/sau publicul cumpărător. informaŃii credibile. Multe Ńări au birouri ale Camerei de ComerŃ în străinătate. în general. Datele secundare se mai numesc şi cercetări de birou sau de bibliotecă. îngreunându-se identificarea lor. Deşi unele informaŃii sunt disponibile în principiu numai membrilor asociaŃiilor. ele pot apărea clasificate în diferite Ńări în categoria "vehicole comerciale". Datele naŃionale mai pot fi folosite şi pentru scopuri politice. Germania raportează televizoarele sub denumirea de "articole de recreere şi distracŃii". Culegerea datelor trebuie planificată şi realizată cu atenŃie.

educaŃia. Acolo unde prevalează analfabetismul. cresc şi costurile de expediere a materialelor de anchetă. Varietatea dialectelor şi dificultatea traducerii corecte crează probleme în obŃinerea informaŃiilor dorite şi interpretarea răspunsurilor. D. . informaŃiile personale sunt inviolabile şi nu pot fi discutate cu străinii. femeilor ni li se permite să dea interviuri bărbaŃilor. şi în acest caz se ivesc o serie de probleme. Din păcate. Analiza şi interpretarea datelor. nemulŃumită de poziŃia sa socială. CetăŃenii din unele Ńări practică evaziunea fiscală şi chiar poate fi un motiv de mândrie acest lucru. Pe lângă dificultăŃile întâlnite în cazul datelor primare (credibilitate. în multe Ńări este dificil de obŃinut informaŃii reprezentative privind caracteristicile socioeconomice ale pupulaŃiei întrucât aceste informaŃii lipsesc sau. cercetătorul întâmpină unele greutăŃi privind lipsa de bunăvoinŃă în a răspunde.20 b. alfabetismul. Atunci când datele secundare nu sunt suficiente sau corespunzătoare. Taxele guvernamentale sunt. va declara venituri mai mari. anchetele prin telefon sunt aproape imposibile. Această atitudine derivă din influenŃele culturale sau pot avea o motivaŃie mai practică. vor fi probleme de comunicaŃie. În afară de durata mare de răspuns. pentru a reflecta stilul de viaŃă al celor bogaŃi. Serviciile poştale de slabă calitate din unele Ńări crează mari probleme celor ce doresc să facă anchete prin poştă. lipsa unor organizaŃii de cercetare în marketing crează probleme serioase pentru obŃinerea de date primare. O altă problemă este aceea a timpului cerut pentru răspuns. zonele rurale sunt aproape inaccesibile. deoarece valoarea informaŃiilor este mai redusă în această situaŃie. În Ńările musulmane. telefon. astfel încât eşantioanele se bazează în special pe informaŃii culese din zonele urbane. Deoarece atât datele secundare cât şi cele primare pot avea anumite limite. În multe Ńări. adesea. limbajul. atunci când sunt în discuŃie problemele proprietăŃii şi fiscalităŃii. Datele primare. O cercetare corespunzătoare trebuie să se bazeze pe eşantioane reprezentative. În Ńările subdezvoltate. Pe lângă lipsa informaŃiilor detaliate. pentru a putea elabora un raport corespunzător. deja meŃionate. În anumite societăŃi este sub demnitatea bărbaŃilor să discute deprinderile de igienă corporală şi modul de a se îmbrăca. un alt obstacol în obŃinerea unor eşantioane reprezentative îl constituie lipsa de eficienŃă a diferitelor metode de comunicare (poştă. O altă barieră o constituie nivelul de alfabetizare şi educaŃie. Atunci când cineva întreabă despre veniturile şi proprietăŃile cuiva. frecvent. interviuri personale). clasa medie. infrastructura neadecvată. Chiar şi acolo unde există un nivel rezonabil de alfabetism. dacă el este însoŃit de un nivel general de educaŃie scăzut. firma s-ar putea să nu-şi permită cercetări primare în unele Ńări mici. în special atunci când ancheta este condusă din străinătate. Chiar şi acolo unde se pot obŃine informaŃii fezabile. sunt necorespunzătoare. Cea mai generală barieră apărută în obŃinerea de date primare o constituie limba. Răspunsurile vor fi date potrivit înŃelegerii celor chestionaŃi. Unele firme nu răspund corect la întrebări. În unele Ńări în curs de dezvoltare. chestionarele scrise sunt inutile. În afară de lipsa telefoanelor şi a serviciilor poştale adecvate. cercetătorul trebuie să apeleze la date primare obŃinute prin interviuri sau alte modalităŃi directe de colectare a informaŃiilor. un factor motivaŃional. În multe Ńări. eşantioanele. cercetătorul trebuie să ia în considerare această realitate şi să efectueze o analiză şi o interpretare adecvată a lor. comparabilitate). deoarece numai cei bogaŃi deŃin telefoane. ceea ce poate însemna însă o lipsă de înŃelegere a adevăratei întrebări. Infrastructura neadecvată este poate cea mai serioasă problemă în cercetarea de marketing. Odată ce datele au fost culese. în cel mai bun caz. ele trebuie analizate şi interpretate în funcŃie de natura problemei cercetate. întrucât doresc să păstreze secretul afacerilor. de a fi un agent fiscal şi i se dă un răspuns greşit sau nu i se răspunde. este suspectat.

cercetătorul trebuie să aibă un grad înalt de înŃelegere culturală a pieŃei în care se va face cercetarea. consumatorii nu vor cumpăra produsul. este necesară creativitate pentru adaptarea informaŃiilor obŃinute. De asemenea. speranŃa de viaŃă şi alŃi factori de mediu fizic.1).Identificarea tuturor celor intervievaŃi.3. În al doilea rând. Descrierile detaliate ale procedurilor statistice. geografia. cele privind debuşeele cu amănuntul şi volumul vânzărilor pot fi distorsionate prin practicile locale de afaceri. A. O atenŃie specială trebuie acordată următoarelor aspecte privind elaborarea raportului de cercetare: . a. E. faptic şi obiectiv.21 Atitudinea consumatorilor faŃă de un produs. Analiza cererii. lăsând conducătorului resposibilitatea alegerii variantei celei mai corespunzătoare. iar cea de-a doua potenŃialul vânzărilor. Cele mai reprezentative tehnici de cercetare sunt analiza cererii. Deşi poate exista cerere potenŃială. resursele naturale. Nevoia potenŃială poate fi atinsă numai dacă toŃi consumatorii din Ńară folosesc produsul în cel mai înalt grad. Desigur. Pentru a putea face faŃă acestor dificultăŃi. 2. răbdare. la sfârşitul raportului. precum şi a titlurilor sau calificărilor lor (nu şi pentru consumatori). folosirea pământului. Acceptarea ca atare a informaŃiilor obŃinute este o practică imprudentă. originalitate. Calculele statistice trebuie simplificate cât mai mult posibil. studii competitive. cifrele din ziare. culturale sau economice.2. cercetătorul de marketing trebuie să aibă trei calităŃi În primul rând. Cercetătorul trebuie să evalueze măsura în . Este deosebit de important de subliniat gradul de încredere al informaŃiilor şi limitele faptelor prezentate. . Datorită complexităŃii pieŃelor internaŃionale. este necesară o atitudine sceptică atât faŃă de datele primare cât şi faŃă de cele secundare. PotenŃialul pieŃei şi al vânzărilor poate fi văzut ca un proces de filtrare ce cuprinde şase niveluri succesive (fig. matematice folosite pot fi incluse într-un apendix. Elaborarea raportului de cercetare. aşa cum este reprezentată de vânzările firmei. semanticii. atitudinilor curente şi a practicilor de afaceri ale societăŃii sau ale unui segment al acesteia. Nevoia simŃită. În al treilea rând. dacă este necesar. indicatorii factoriali multipli. studii de mediu. simŃul umorului şi puterea de a emite idei care sunt împotriva opiniei generale sau a ipotezelor anterioare. . Pentru aceasta trebuie ingeniozitate. aceste tehnici sunt modificate în mod corespunzător. . neluând în considerare barierele sociale. semnificaŃia cuvintelor pot distorsiona cercetarea. Poate fi necesar un control al datelor ce apar la diferite perioade de timp.Explicarea proiecŃiei datelor. Prima este denumită şi potenŃialul pieŃei. Cererea de produse şi servicii poate fi măsurată la două nivele: cerere agregată pentru o întreagă piaŃă sau Ńară şi cerere de firmă. analiza prin deducŃie. dacă nu le este necesar. nu oricine simte nevoia să cumpere un produs sau serviciu. climatul. pentru a trage concluziile juste.Etichetarea ca atare a alternativelor de acŃiune rezultate din analiza şi interpretare. O cercetare eficientă presupune înŃelegerea clară a obiceiurilor sociale. Întrebarea care trebuie să şi-o pună cercetătorul este dacă există acum sau în viitor nevoie potenŃială. Nevoia potenŃială este determinată în primul rând prin caracteristicile demografice şi fizice ale Ńării.Identificarea surselor de date. atitudinea intervievatului. deoarece ele garantează gradul de încredere al informaŃiilor obŃinute. b. Nevoia simŃită este influenŃată în mod substanŃial de mediul cultural. Factorii determinanŃi sunt populaŃia Ńării. social şi de infrastructura de comunicare. Tehnici de cercetare in marketingul internaŃional În marketingul internaŃional se folosesc o mare varietate de tehnici de cercetare care pot fi utilizate şi în marketingul intern. Raportul de cercetare trebuie să fie complet.

Cercetarea va trebui să . Totuşi. Gradul de dezvoltare a sistemului de transport şi eficienŃa sa este deosebit de important. PotenŃialul pieŃei şi filtrul vânzărilor potenŃiale substanŃial de infrastructura de marketing disponibilă pentru a concura într-o Ńară. e. Rezultatul îl constituie cererea potenŃială sau cantitatea totală pe care piaŃa este gata să o absoarbă. aspecte legale. reglementări economice. unii factori de reglementare pot impiedica clienŃii potenŃiali de a-şi satisface cererea lor. ca patente. d. existenŃa structurilor comerŃului cu ridicata şi amănuntul. rolul guvernului în economie. reglementări specifice privind standardele cu privire la siguranŃă.22 care nevoia potenŃială este corespunzătoare din punct de vedere cultural şi social consumatorilor Ńintă. reglementări politice. cele bancare. Cererea efectivă. Cererea potenŃială. sănătate. Variabilele economice ce privează realizarea vânzărilor sunt în afara controlului firmei. Măsura în care poate fi realizată cererea efectivă depinde în mod Fig. mărci comerciale.2. Cercetarea trebuie deci să analizeze măsura în care factorii de reglementare sunt prezenŃi şi să determine acŃiunile pe care trebuie să le ia firma pentru a evita impactul lor asupra cererii. precum controlul preŃului şi al salariilor. tarifele şi schimburile externe. AbsenŃa unei infrastructuri de marketing pe deplin dezvoltate va solicita ca cererea pieŃei să fie mai mică decât cea efectivă. lipsa veniturilor corespunzătoare poate priva anumiŃi clienŃi de cumpărarea efectivă a produsului sau serviciului. PrezenŃa unora din aceşii factori poate reduce cererea potenŃială la un nivel mai scăzut şi anume la cererea efectivă. Nevoia simŃită reprezintă dorinŃa generală a populaŃiei Ńintite a cumpăra un produs. ca taxe. infrastructura de publicitate. Alte elemente sunt: facilităŃile de depozitare. poluare. c. Cererea pieŃei. subvenŃii. Datele privind distribuŃia venitului oferă informaŃii privind blocarea cererii potenŃiale. Deşi poate exista cerere potenŃială.1. controale fiscale. Aceşii factori pot fi: reglementări privind importul. precum restricŃii asupra cumpărării produselor străine.

f. a vânzărilor pieŃelor înrudite şi a factorilor de mediu înrudiŃi.controlului preŃurilor . a fi strâns corelate cu potenŃialul pieŃei produsului cercetat. deoarece se bazează pe analiză şi trebuie efectuată înainte ca firma să se angajeze în colectarea datelor primare la costuri substanŃiale. ÎnŃelegerea clară a modelelor de folosinŃă poate fi obŃinută prin realizarea de analize comparative. ele se utilizează în mod frecvent la estimări referitoare la Ńara investigată. DeducŃia se poate face pe baza produselor înrudite. de regulă. Rata de creştere a pieŃei 3. În funcŃie de aceste evaluări. evaluarea pieŃei prin deducŃie devine o necesitate. Aceste două dimensiuni au fost măsurate pe baza următoriilor factori: Atractivitatea Ńării 1.procent profit 4. Astfel de relaŃii există. În determinarea potenŃialului vânzărilor firmei. c. analistul este capabil să aplice ratele de folosire ce pot fi obŃinute pentru estimarea reducerii costurilor. de exemplu. Indicatorii factoriali multipli. Pentru evaluarea atractivităŃii pieŃelor ei externe. Dificultatea constă în determinarea diferitelor nivele de cerere şi culegerea faptelor ce pot fi folosite pentru determinarea potenŃialului actual şi previziunea vânzărilor. Verosimilitatea estimărilor va depinde de datele disponibile asupra factorilor de succes. Acces la produs 3. În astfel de cazuri. În astfel de situaŃii.23 determine eficienŃa sistemului de marketing existent şi să identifice prezenŃa factorilor inhibatori. însă ele furnizează o bază de analiză viitoare. Firma trebuie. a. rezultatele nu sunt exacte. preŃ. Costul şi timpul cerut pentru colectarea datelor primare îl obligă adesea pe cercetător să folosească procedeul deducŃiei. descrise anterior. distribuŃie şi promovare.controlul preŃurilor 4. folosind variabile care se arată. DeducŃia bazată pe mărimea pieŃelor înrudite. DeducŃia bazată pe produsele înrudite. preferate deducŃiilor bazate pe structura cererii de pe o piaŃă înrudită. care a utilizat această tehnică pentru analiza afacerilor internaŃionale cu tractoare.profit pe unitate . să evalueze mărimea pieŃei bazată pe date foarte limitate asupra pieŃelor străine. este posibil să se obŃină date asupra produselor înrudite şi folosirea lor ca bază pentru deducerea utilizării unui anumit produs ce va fi comercializat. B. Datele reale despre aceşii factori sunt. Datele disponibile din surse secundare sunt adesea de natură agregată şi nu satisfac nevoile specifice ale firmei. desigur. cercetătorul va trebui să evalueze dacă firma poate concura în termeni de calitate. fără legătură cu alte cumpărături anterioare sau produse în folosinŃă. Stabilitatea economică şi politică Avantaje competitive 1. Tehnica deducŃiei se realizează prin costuri reduse. Partea de piaŃă 2. Analiza prin deducŃie. O analiză mai cuprinzătoare se poate efectua prin includerea şi a datelor culese depre factorii de mediu relevanŃi pentru un anumit produs. sau prin analize statistice. b. se va elabora strategia de marketing. Mărimea pieŃei 2. Factorii multipli măsoară potenŃialul pieŃei în mod indirect. Volumul real al vânzărilor pe care îl poate realiza o firmă este determinat în mod esenŃial de oferta competitivă vis à vis de alte firme ce concurează pentru o parte din aceeaŃi piaŃă. DeducŃia bazată pe factori de mediu înrudiŃi. care se ocupă doar de un produs la un moment dat. PotenŃialul vânzărilor. Partea de piaŃă rezultată este determinată de eficienŃa relativă a marketingului mix al firmei. Dacă există date disponibile despre mărimea pieŃei altor Ńări. în cazul cauciucurilor de înlocuit şi automobilele în circulaŃie şi consumul de electricitate şi folosirea aparatelor electrice. Din experienŃa de pe alte pieŃe similare. firma a elaborat o scară şi a evaluat fiecare Ńară în funcŃie de atractivitate şi avantaje competitive. intuitiv. PuŃine produse sunt consumate sau folosite singure. Această tehnică foloseşte faptele disponibile despre produsele similare sau despre alte pieŃe străine ca bază pentru deducerea informaŃiilor necesare pieŃei analizate. Un exemplu de folosire al acestei tehnici este cel al firmei Ford. Desigur. C. Reglementări guvernamentale . SusŃinerea pieŃei . Marja de contribuŃie .

producŃia industrială. De asemenea. este de mare importanŃă să se aibă în vedere firmele străine care sunt competitori actuali sau de viitor. deoarece unele din firmele concurente pot fi localizate în străinătate.2. studiile privind mediul socio-cultural trebuie efectuate numai atunci când se ia o decizie de mare importanŃă privind piaŃa locală. Studiile de comerŃ şi revistele de ramură sunt punctele de plecare. Studii competitive. De un special interes sunt studiile privind mediul economic. vizitarea târgurilor expoziŃionale importante unde îşi expun concurenŃii produsele lor sunt de mare ajutor. care a folosit pentru ierarhizarea Ńărilor metoda indicatorilor factoriali multipli. E.calitatea sistemului de ditribuŃie .stabilitate politică . Indicatorii importanŃi care trebuie cercetaŃi sunt creşterea P. competiŃia trebuie supravegheată mai atent. 2. Aspectele esenŃiale ce trebuie cercetate sunt clasele sociale.2 se prezintă sistemul de evaluare a pieŃei de către firma Ford. Succesul pe piaŃă depinde nu numai de cercetarea caracteristicilor cumpărătorului şi satisfacerea nevoilor lui. ceea ce crează dificultăŃi suplimentare în Ńinerea la curent cu ultimele evoluŃii. stilurile de viaŃă. religia. speranŃe de viaŃă. Elementele au fost combinate pe baza ponderii relative a fiecărui element. grupurile de referinŃă. În studiul mediului economic un mare interes îl reprezintă cunoaşterea activităŃii economice din Ńările Ńintă. 2. În fig.. Supravegherea trebuie să cuprindă toŃi concurenŃii interni şi externi şi activităŃile lor din interiorul şi din afara Ńării. pentru a se determina coordonatele x şi y de pe axă.B. obiceiurile şi tradiŃiile. PiaŃa internă oferă cu siguranŃă o anumită concurenŃă. Totuşi. Alte surse de informaŃii se pot obŃine de la filialele localizate pe pieŃele Ńării gazdă ale concurenŃilor importanŃi. Deoarece mediul socio-cultural se modifică mai greu şi în mod treptat. ci şi de concurenŃa firmei.24 . La nivel internaŃional. educaŃia. Firma trebuie mai întâi să determine cine îi sunt concurenŃii. nivelul dobânzii. Pentru multe firme. dincolo de supravegherea lui obişnuită.N. sociocultural şi politico-legal.inflaŃia . În mod frecvent. Astfel de studii se efectuează atunci când se intenŃionează pătrunderea pe o piaŃă străină sau se urmăreşte creşterea prezenŃei firmei pe o piaŃă existentă. limba. Un mare interes îl au şi studiile mediului socio-cultural. viaŃa de familie. este necesar să se studieze mediul internaŃional. nivelul de ocupare şi politica monetară. Studii de mediu.balanŃa comercială . Fig. concurenŃa se schimbă în timp. . Matrice de evaluare a potenŃialului pieŃei D. Există numeroase căi de supraveghere a activităŃilor concurenŃei.reclamă faŃă de concurenŃă Aceste aspecte au fost evaluate pe o scară de 10 puncte pentru fiecare element.

Global Marketing Strategies. Sasu. Boston. 2005. . Dumitru. Edditura Uranus. J. 2. DescrieŃi principalele tehnici de cercetare folosite în marketingul internaŃional.N. Al.D. C. 2001 3. Hennessey. I. H..25 În mod frecvent se efectuează studii privind mediul politico-legal ce influenŃează activităŃile de marketing. EdiŃia a III-a. PrezentaŃi procesul de cercetare în marketingul internaŃional. legislaŃia întreprinderii. 2. 3. codul comercial etc. Marketing internaŃional. Jeannet. În afară de studiul reglementărilor organizaŃiilor sociale din care face parte o Ńară este necesar să se studieze legislaŃia privind regimul investiŃiilor străine. Bucureşti. Marketing internaŃional. Întrebări recapitulative: 1. 2005.. Iaşi. Houghton Mifflin..P.. Editura Polirom. Pop. Teste grilă: 1)Cea mai importantă sursă de informaŃii secundare în marketingul internaŃional o reprezintă: a) OrganizaŃiile internaŃionale b) Camerele de comerŃ c) Guvernele d) Interviurile directe 2)Nevoia simŃită este determinată de: a) Mediul cultural b) Caracteristicile demografice şi fizice c) [ ] Venituri d) Reglementarea importurilor 3)PotenŃialul vânzărilor este determinat de: a) Reglementarea importurilor b) Oferta competitivă c) Venituri d) Infrastructura de marketing BIBLIOGRAFIE 1. . regimul vamal şi al taxelor.. ArătaŃi care este sfera de cuprinde a cercetărilor în marketingul internaŃional.

26 UNITATEA DE STUDIU (US) 3 STRATEGII DE SEGMENTARE A PIEłELOR INTERNAłIONALE

Cuprins Obiectivele capitolului.................................................................................................................26 3.1. Criterii de segmentare a pieŃelor internaŃionale.....................................................................26 3.2. Strategii de segmentare a pieŃelor internaŃionale...................................................................31 Întrebǎri recapitulative..........................................................................................................32 Teste grilǎ................. ...............................................................................................................32 Bibliografie .............................................................................................................................33 Obiectivele unitǎŃii de studiu US. 3 Dupǎ parcurgerea acestei unitaŃi de studiu veŃi cunoaşte: - Conştientizarea fenomenului de segmentare şi a implicaŃiilor sale în marketingul internaŃional; - Identificarea criteriilor de segmentare a pieŃelor internaŃionale; - Structurarea opŃiunilor strategice de segmentare în funcŃie de piaŃa Ńintă. Pentru a identifica pieŃele Ńintă, o firmă trebuie să aleagă anumite Ńări în care să-şi vândă produsele. Chiar dacă firma îşi propune să servească întreaga piaŃă globală, acest proces este treptat şi firma trebuie să intre mai întâi într-o Ńară sau un grup restrâns de Ńări. Procesul de selecŃie a Ńărilor nu este aleator, ci trebuie folosite anumite criterii practice pentru a segmenta piaŃa lumii şi a alege acele segmente sau Ńări în care produsele/serviciile firmei să aibă cele mai mari şanse de succes. Un segment de piaŃă se referă la un grup de Ńări care sunt asemănătoare în privinŃa sensibilităŃii la anumite aspecte ale strategiei de marketing. Segmentarea pieŃei poate fi definită ca fiind o tehnică de împărŃire a diferitelor Ńări în grupe omogene. Conceptul de segmentare se bazează pe faptul că o afacere nu poate servi întreaga lume cu un singur set de politici, deoarece între Ńări există atât diferenŃe economice cât şi culturale. Într-o piaŃă globală crescător competitivă, supravieŃuirea şi prosperitatea firmei nu este adesea posibilă decât prin identificarea şi stăpânirea unor nişe de piaŃă. O nişă este un segment relativ mic dintr-o piaŃă pe care concurenŃii şi producătorii importanŃi o scapă din vedere, o ignoră sau au dificultăŃi în a o servi. Nişa poate fi o zonă geografică strict delimitată. Ea se poate referi la nevoile particulare ale unui grup mic, specific, de consumatori sau la un aspect oarecum limitat înalt specializat al unui grup foarte larg de consumatori. În anumite cazuri, piaŃa nişă poate fi cu adevărat foarte mare - în special dacă firma activează global. Concentrarea asupra unei pieŃe nişă conduce la înŃelegerea totală a cerinŃelor pieŃei şi satisfacerea deplină a consumatorilor din acea nişă. 3.1. Criterii de segmentare a pieŃelor internaŃionale Ca şi în segmentarea pieŃei interne şi în cea a pieŃelor internaŃionale se pot folosi o mare varietate de criterii. Ele pot fi utilizate independent sau în combinaŃie. Criteriile care au relevanŃă şi aplicabilitate internaŃională sunt cele economice, culturale, geografice şi de comportament. A. Criteriul economic. Cea mai simplă modalitate de a forma grupări economice este de a clasifica Ńările în funcŃie de P.N.B. pe locuitor, şi anume: Ńări ce venit mediu (P.N.B. pe

27 locuitor peste 4000 $); Ńări cu venit mediu (P.N.B. pe locuitor între 800 şi 4000 $) şi Ńări cu venit scăzut (P.N.B. pe locuitor sub 800 $). Clasificarea economică a lumii este posibilă atunci când sunt disponibile date relevante privind venitul. W.W. Rostow a folosit o clasificare similară, împărŃind economiile lumii în cinci categorii (stadii): societatea tradiŃională, pregătirea decolării, decolarea, marşul spre maturitate şi consumaŃia de masă. Criteriul esenŃial folosit în această clasificare a fost P.N.B. pe locuitor. Ph. Kotler clasifică Ńările în funcŃie de structura industrială astfel: economii de subzistenŃă, economii exportatoare de materii prime, economii în curs de industrializare, economii industrializate. O altă grupare are în vedere nivelul de dezvoltare a resurselor: Ńări foarte dezvoltate, Ńări dezvoltate; Ńări semidezvoltate, Ńări subdezvoltate şi Ńări foarte subdezvoltate. Aceste grupări, deşi interesante şi oarecum relevante, nu par să aibă o utilizare practică. Încadrarea diferitelor Ńări în aceste categorii este arbitrară. Astfel, dacă se are în vedere doar P.N.B. pe locuitor, Arabia Saudită este o Ńară industrializată, însă ea nu are aceeaşi piaŃă ca unele Ńări industrializate, cum sunt S.U.A., Germania, Italia etc. Deci, folosirea singulară a acestui criteriu nu are relevanŃă din punct de vedere al marketingului. B. Criteriul cultural. Segmentarea pieŃelor în funcŃie de de cultură are o semnificaŃie deosebită în marketingul internaŃional. InfluenŃele culturale determină modul de comportament şi felul modelelor de consum utilizate. Factorii culturali determină felul produselor alimentare folosite, tipul de familii pe care doresc să le aibă, linia stilistică a îmbrăcămintei etc. Moda este deci şi ea legată de cultură, ca de altfel şi atitudinile generale. De exemplu, în unele Ńări, femeia este prima autoritate în familie în materie de cumpărături importante. Atitudinea faŃă de copii este un alt exemplu. Dintre celelalte Ńări ale lumii, Coreea de Sud, India, Japonia şi Mexic au o distanŃă faŃă de putere mare, iar Australia şi SUA mică. SUA, Australia şi Canada au un grad de individualism ridicat, iar Japonia, China, Pakistan, Tailanda, Mexic scăzut. Masculinitatea este mai accentuată în Japonia şi Mexic. Incertitudinea este evitată în Japonia şi Mexic, pe când în SUA şi Hong Kong ea este acceptată. Gruparea pieŃelor în funcŃie de criteriul cultural poate fi de mare utilitate comerciantului internaŃional. În unele situaŃii ea este chiar mai folositoare decât gruparea în funcŃie de criteriile politice şi graniŃele geografice. De exemplu, partea franceză a ElveŃiei are probabil mai multe lucruri comune cu FranŃa decât cea în care sunt vorbitori de limba germană. În segmentarea pieŃei este justificată gruparea părŃii în care se vorbeşte franceza împreună cu FranŃa. Aceasta nu se justifică însă în aspectele monetare sau politice. Faptul că o piaŃă pe harta politică este o entitate separată nu înseamnă că ea este şi o entitate de marketing separată. SemnificaŃia este mai deosebită când este vorba de blocuri mari de pieŃe care de la distanŃă par omogene, însă din punct de vedere cultural sunt extrem de variate, Adesea, Ńările Americii Latine sunt considerate o subpiaŃă geografică, deoarece aparŃin aceluiaşi subcontinent. Dacă se au în vedere criteriile culturale, apar alte segmente semnificative, datorită fundalului spaniol sau portughez pe care îl au. Gruparea după criteriul cultural are importanŃă numai atunci când stilurile de viaŃă influenŃează deciziile de marketing. În lume au fost identificate peste 700 grupuri culturale. Şi găsirea unei corespondenŃe între diferitele Ńări şi aceste grupuri culturale cere o muncă enormă din partea comerciantului internaŃional, pentru a elabora strategii individuale pentru fiecare grupare culturală. O soluŃie o constituie stabilirea unor grupări culturale mai puŃine, în funcŃie de elementele culturii, între care religia are o deosebită importanŃă. C. Criteriul geografic. Un mod des utilizat de a grupa Ńările este de a le clasifica în funcŃie de zonele geografice. Multe societăŃi multinaŃionale îşi organizează activităŃile mondiale pe regiuni, ca Europa de Vest, America Latină, Extremul Orient, Orientul Mijlociu, Africa, Europa de Est. Suficiente motive fac din gruparea geografică un criteriu acceptabil de segmentare. Unul din motive ar fi că apropierea geografică face mai uşoară conducerea filialelor regionale. De asemenea, transportul şi comunicaŃiile sunt mai uşor de realizat la nivel regional.

28 O altă explicaŃie o constituie faptul că Ńările din aceeaşi regiune geografică au trăsături culturale comune, ceea ce dă credibilitate grupării geografice. O altă motivaŃie a grupării regionale o constituie organizarea Ńărilor în blocuri comerciale, după cel de-al doilea război mondial, cum sunt Uniunea Europeană Comună, AsociaŃia Latino-Americană a Liberului Schimb etc. Aceste organizaŃii sunt regionale, adică sunt formate din Ńări din aceeaşi regiune geografică şi care cad de acord să facă afaceri în mod liber cu alte Ńări. Din punct de vedere al comerciantului internaŃional, existenŃa acordurilor economice comune dintre Ńările aceluiaşi grup va însemna că intrarea pe o piaŃă va fi mult facilitată, aceeaşi strategie de marketing putând fi aplicată tuturor Ńărilor grupului. Din acest punct de vedere, gruparea geografică pare viabilă. În ciuda acestor motive, gruparea geografică nu este întotdeauna o alternativă viabilă de segmentare. Apropierea geografică a Ńărilor nu garantează în mod automat că ele prezintă aceleaşi oportunităŃi de piaŃă pentru afacerile internaŃionale. Pot exista mari diferenŃe culturale şi economice între Ńările din aceeaşi regiune. În general, clasificarea Ńărilor după criteriul geografic nu este alternativa cea mai de dorit pentru comerciantul internaŃional. D. Criteriul de comportament. Din punct de vedere al modelelor de comportament, există diferite modalităŃi de segmentare a pieŃelor internaŃionale: rata de folosire, motivaŃia consumatorului, procesul de adoptare. a. Rata de folosinŃă. Marii utilizatori ai oricărei clase de produse, fie că este vorba de un produs de consum sau unul industrial, reprezintă un segment important. Legea lui Pareto se aplică, în mod normal, în cele mai multe cazuri, şi anume 15-20% din toŃi consumatorii este aşteptat să consume peste jumătate din totalul cumpărăturilor. Micii utilizatori consumă relativ puŃin. Nonutilizatorii pot apărea ca un segment nefolositor, însă în practică ei se pot dovedi un segment foarte profitabil pentru o firmă care doreşte să identifice motivul real pentru care nonutilizatorii evită produsul în cauză. De exemplu, dacă cineva nu bea Coca-Cola deoarece conŃine prea multe calorii, dacă va apare Cola fără zahăr sau cofeină, el va deveni consumator. Prin urmare, grupurile de nonutilizatori pot furniza idei valoroase privind strategia de marketing pe care trebuie să o adopte firma în activităŃile internaŃionale. Analiza profilului de marketing poate furniza o multitudine de informaŃii în acest sens. De exemplu, dacă un producător de tapet descoperă că 90% din consumatorii unei Ńări nu folosesc tapetul, el trebuie să înŃeleagă motivele ratei mari de neutilizare, înainte de a abandona acea Ńară. Dacă motivul este lipsa unui efort de marketing adecvat, el poate fi, evident, depăşit. Dacă însă motivul principal îl constituie lipsa puterii de cumpărare, asociată cu o criză de locuinŃe puternică, nici un efort de marketing nu va fi de folos. În cazul produselor industriale, datele privind cumpărările anterioare sunt o indicaŃie utilă referitoare la obişnuinŃa şi predispoziŃia de cumpărare a clienŃilor, în viitor. Rata de folosire este o bază importantă pentru segmentarea programului de marketing. În marketingul industrial, dependenŃa unei firme de un număr mic de clienŃi poate fi chiar mai critică decât în cazul consumatorilor de produse, deoarece piaŃa este de regulă mai limitată, în sensul că există un număr destul de redus de clienŃi pe piaŃă. În practică, fiecare grup din tabel este un segment bazat pe rata de folosire. Firma poate deci analiza fiecare piaŃă separat şi să decidă să direcŃioneze produsele sale spre marii utilizatori de pe 10 mari pieŃe. Aceasta este o strategie riscantă, însă dacă este atent condusă poate aduce rezultate imediate şi la costuri reduse. b. MotivaŃia consumatorilor. O piaŃă poate fi segmentată în funcŃie de motivele care îi îndeamnă pe consumatori să cumpere. Există o multitudine de motive care determină decizia de a cumpăra a clientului; ele diferă de la un consumator la altul. Este imposibil de extrapolat motivele de la o piaŃă la alta, fără un studiu aprofundat. MotivaŃia este extrem de importantă în înŃelegerea obişnuinŃei de cumpărare pe diferite pieŃe şi în determinarea segmentelor disponibile pentru cea mai profitabilă exploatare. De exemplu, ceasurile sunt cumpărate pentru calitatea şi durabilitatea lor, pentru că au preŃul cel mai scăzut sau pentru a fi oferite la diferite ocazii. Prin urmare, firma trebuie să se decidă asupra

Dacă segmentul predominant îl reprezintă inovatorii. uneori chiar când produsul se află în stadiul de declin al vânzărilor. promovarea se va face prin medii adecvate şi mesajul va reflecta savoarea "snoabă" a produsului. diferenŃierea este inevitabilă. Fiecare segment reprezintă o zonă posibilă de oportunităŃi şi trebuie evaluată şi măsurată pentru a se constata dacă ea oferă o subpiaŃă viabilă. de comportament etc. La cealaltă extremă se află "codaşii" . geografice. adică vor cumpăra produsul numai după ce acesta se află pe piaŃă de mult timp. O altă problemă care se ridică este aceea referitoare la opŃiunea firmei pentru acelaşi segment la scară globală sau modificarea strategiei de la o piaŃă la alta. de cultură şi nivel de folosinŃă şi este redată în fig. Oamenii răspund în diferite moduri la stimulii noilor produse. alegerea unei abordări standardizate este de dorit.cei care opun rezistenŃă la schimbare. În această figură. E. este mult mai dificil de identificat oamenii economi la nivel transnaŃional. Procesul de adoptare. în segmentarea pieŃei s-a propus folosirea unor criterii multiple. Criterii multiple. Această segmentare poate avea o mare valoare internaŃională. preŃurile vor reflecta natura prestigioasă a produsului. Dacă va alege ceasurile de ocazie. O astfel de segmentare se poate face. Pe de altă parte. după criteriul geografic. de exemplu. iar distribuŃia se va face prin canale selecte.1. Deoarece segmentele de piaŃă bazate pe un singur criteriu pot fi nerevelatoare. Prin urmare. firma îşi va îndrepta toate eforturile de marketing şi de cercetare-dezvoltare pentru satisfacerea dorinŃelor şi speranŃelor acestui segment de piaŃă. care să cuprindă variabile diferite: economice.29 cărui segment să se orienteze. Unele persoane tind să răspundă favorabil la orice fel de inovare. este posibil să se găsească "snobi" în grupuri omogene peste tot în lume şi să se formeze un segment util pentru o strategie de marketing standardizată. culturale. pieŃele lumii sunt împărŃite în 3 x 3 x 3 = 27 segmente. Răspunsul care trebuie dat nu este simplu. Dacă însă s-au identificat o multitudine de motive. este deosebit de important ca o firmă ce aspiră să comercializeze produsele sale peste graniŃă să identifice motivele de cumpărare ale clienŃilor în diferite Ńări şi dacă poate fi găsit un numitor comun. c. Între cele două extreme se pot identifica şi alte caracteristici de adoptare de intensitate variată. 3. "Procesul de adoptare" poate oferi o bază foarte creatoare pentru segmentarea pieŃelor. Luând exemplul ceasurilor. .

avantaje competitive şi risc . Avantajul competitiv este dat de factori interni şi externi. 3. financiar şi de afaceri este un alt factor ce determină variaŃia profitului. P. de cultură şi rata de folosire O altă segmentare după criterii multiple este segmentarea portofoliu care presupune împărŃirea Ńărilor în funcŃie de trei criterii: potenŃialul Ńării.2.2. concurenŃa din ramurile de substituŃie a produsului şi structura internă şi internaŃională a ramurii. avantaje competitive. fluxului de numerar şi a altor elemente generate de implicarea în afaceri internaŃionale. Fig. Riscul politic. Segmentarea pieŃelor lumii după criteriul geografic. facilităŃile. risc.. rata de creştere economică. aşa cum se arată în fig.B. resursele sale. 3. PotenŃialul de risc se referă la potenŃialul pieŃei pentru un anumit produs/serviciu într-o anumită Ńară şi se bazează pe factori ca mărimea populaŃiei.30 Fig.1. venit naŃional pe locuitor. producŃia industrială. Factorii externi cuprind avantajele competitorilor din aceeaşi ramură. distribuŃia populaŃiei.N. Factorii interni cuprind partea de piaŃă a firmei. 3. Matrice de segmentare a Ńărilor după potenŃial.

firma poate alege varianta satisfacerii cât mai multor clienŃi posibili de pe pieŃele lumii. ea oferă un cadru important de analiză a oportunităŃilor pentru alegerea produselor şi selectarea pieŃelor care apar potenŃial viabile. .Date comerciale obŃinute din importuri şi exporturi. număr de medici pe locuitor. folosirea energiei electrice. În timp ce strategia nediferenŃiată . fiecare Ńară este evaluată pe baza fiecărei grupări V. standardizată. Singurul lucru care este diferit îl reprezintă dimensiunea pieŃei totale şi a fiecărui segment. circulaŃia ziarelor. tinde să fie mai orientat spre vânzări decât pe profit.B. Ńările sunt clasificate în şapte grupe distincte. educaŃie. numărul de aparate de radio şi televizoare pe locuitor. cu egală relevanŃă. neajuns eliminat printr-o nouă abordare şi anume a formării segmentelor interŃări.ProducŃie şi consum. pe locuitor.31 Această abordare tratează riscul ca pe un factor distinct şi o face mai realistă întrucât chiar dacă o Ńară are un potenŃial ridicat şi poate fi atrăgătoare. Din acest motiv. omogene. consumul de energie pe locuitor.Consumul personal. Segmentarea interpieŃe. astfel încât apropie activitatea de marketing de locul pieŃei. A treia strategie disponibilă comerciantului internaŃional este strategia concentrată. care pot să nu fie uşor de colectat. nu va atrage afaceri străine. Firma a identificat o mare varietate de necesităŃi şi îşi asumă costisitoarea sarcină de a încerca să adapteze politicile de produs. numărul de oraşe mari.2. Aceste grupe sunt denumite grupări variabile sau grupări V.Sănătate şi educaŃie. Aceste trei strategii se aplică şi pe pieŃele mondiale. Totuşi. Pe de altă parte. care cuprinde date privind speranŃa de viaŃă. Primele două strategii presupun implicarea pe piaŃa mondială. F. În plus. În prima etapă se grupează variabilele în patru grupe. după un scor. fiecare subpiaŃă devine o entitate de marketing distinctă. marketingul diferenŃiat şi marketingul concentrat. 3. uneori se asociază diferenŃierea din marketingul internaŃional cu diferenŃierea din marketingul intern. şi anume: . Ea a fost elaborată de Sethi. Această abordare presupune în mod fals că Ńările sunt entităŃi indivizibile. În a doua etapă. Aceasta se poate realiza prin strategia marketingului diferenŃiat. promovare.N. Mai devreme sau mai târziu. Strategii de segmentare a pieŃelor internaŃionale În marketingul intern există trei strategii referitoare la segmentarea pieŃei: marketingul nediferenŃiat. care cuprinde: traficul aerian şi de mărfuri. Ea realizează faptul că prin diferenŃiere poate penetra mai puternic pe pieŃele străine. nivelele de educaŃie a populaŃiei. o firmă poate să vândă în străinătate numai pentru că îi prisoseşte producŃia. însă optează pentru o strategie ce are costuri mai scăzute. dar prezintă un risc ridicat. ea se referă mai mult la nivel de produs decât la nivel de conducere. P. care cuprinde: venitul pe locuitor. care a folosit 21 variabile pentru a grupa 91 Ńări. Asemănările dintre Ńările fiecărui grup sunt suficient de mari pentru a se putea elabora strategii de marketing similare pentru toate Ńările din acelaşi grup. . şi anume standardizarea. În segmentarea pieŃelor după criteriile multiple s-au grupat Ńările după similarităŃile lor socio-economico-politice. numărul de ziare. această abordare cere o mare varietate de informaŃii atât interne cât şi externe firmei. Totuşi. Aceasta duce adesea la o descentralizare treptată a efortului. În funcŃie de punctajul obăinut. pe fiecare Ńară. În acest caz. Metoda presupune parcurgerea a două etape. număr de paturi în spitale. preŃ şi eforturi de vânzare la specificul fiecărei Ńări şi subpieŃe. distribuŃie. populaŃia. grupurile asemănătoare de consumatori din diferite Ńări formează segmente de piaŃă. . O astfel de firmă adoptă o abordare nediferenŃiată. Analiza pe grupuri (în ciorchine) serveşte la identificarea pieŃelor similare. producŃia de energie pe locuitor. Este adevărat că marketingul diferenŃiat fie că este aplicat la piaŃa internă sau se extinde la pieŃele mondiale. Pe de altă parte.

este necesară o cunoaştere profundă a diferitelor pieŃe pe care se intenŃionează penetrarea. Marketingul diferenŃiat. De aceea. Problema care se pune este cea a nivelului de diferenŃiere a pieŃelor internaŃionale. combinată cu marketingul concentrat. că standardizarea strategiilor de marketing este cea mai bună opŃiune în toate împrejurările.32 urmăreşte maximizarea vânzărilor cu un singur mix. însă dacă nu va putea urmări obiectivele firmei. La sfârşitul unei astfel de întreprinderi se pot alege una sau două strategii: elaborarea mai întâi a unei strategii concentrate în raport de grupurile de pieŃe şi îndreptarea resurselor şi energiei spre exploatarea deplină a acestei grupări de pieŃe. Cei ce au simŃit agonia diferenŃierii la scară mondială vor admite. nu se poate afirma apriori că o strategie trebuie preferată alteia. Există situaŃii în care standardizarea. cu un număr redus de mixuri. Se poate adopta apoi o politică de diferenŃiere limitată. Marketingul concentrat se bazează pe decizia de realizare a unei penetrări maxime a unuia sau mai multor segmente. CaracterizaŃi principalele criterii de segmentare în marketingul internaŃional. standardizarea. poate deriva uşor într-o strategie de diferenŃiere. ea trebuie evitată. Comerciantul internaŃional trebuie să realizeze faptul că înainte de a alege strategia este necesar să analizeze care dintre soluŃii va ajuta firma să-şi realizeze obiectivele generale. fiecare mix fiind aplicat la o grupare de pieŃe Ńări cu regiuni bine definite. cu sau fără marketing concentrat. prin excluderea restului pieŃelor. Evident. este atractivă din punct de vedere al eficienŃei. 2. strategia diferenŃiată se bazează pe acceptarea schimbărilor produsului şi mixului pentru a satisface cerinŃele variate. De asemenea. reducând riscurile de marketing. fără dubii. EsenŃa marketingului concentrat este limitarea deliberată a efortului de marketing la ceea ce se consideră cel mai profitabil segment de pe pieŃele lumii. Prin urmare. se decide concentrarea forŃelor asupra câtorva zone bine definite. poate însemna un eşec complet. Întrebări recapitulative: 1. În locul răspândirii în multe părŃi a lumii. aşa cum s-a arătat. ReliefaŃi trăsăturile caracteristice fiecărei strategii de segmentare a pieŃelor marketingul internaŃional? Teste grilă: 1)Care dintre următoarele afirmaŃii sunt adevărate despre criteriul economic de segmentare a pieŃelor internaŃionale? a) Criteriul economic este interesant b) Criteriul economic este oarecum relevant c) Criteriul economic nu pare să aibă o utilizare practică d) Criteriul este un criteriu relevant 2)Atingerea "snobilor" se poate realiza prin segmentarea pieŃelor după: a) MotivaŃia consumatorilor b) Rata de folosinŃă c) Procesul de adoptare d) Gradul de snobism 3)Segmentarea portofoliu presupune împărŃirea Ńărilor în funcŃie de: a) Risc b) PotenŃialul Ńării c) MotivaŃia consumatorului d) Procesul de adoptare . este posibil să se determine ce pieŃe permit o abordare standardizată şi care nu. este posibil de separat numeroasele pieŃe în grupuri mici de teritorii posibil de condus. DeŃinând astfel de informaŃii.

. Global Marketing Strategies. Marketing internaŃional. C..33 BIBLIOGRAFIE 1. Edditura Uranus.P. I. H..D. Boston. EdiŃia a III-a. 2. Editura Polirom. ... Iaşi. 2005. Hennessey. Al. Pop. 2005. J.N. . Sasu. Dumitru. 2001 3. Houghton Mifflin. Bucureşti. Jeannet. Marketing internaŃional.

......... 4 Dupǎ parcurgerea acestei unitaŃi de studiu veŃi cunoaşte: ...... deoarece el indică valoarea producŃiei dintr-o Ńară..... mai tihnit.............................. P.... ..... în fondurile guvernamentale...................................... a.. Structura economică....... să bea şi să aibă un adăpost.............. Analiza consumatorilor internaŃionali Pentru înŃelegerea consumatorului internaŃional este necesar să se analizeze următoarele aspecte: capacitatea oamenilor de a cumpăra..................... Un indicator foarte important al potenŃialului total al consumatorului este P.. rata muncii................ consumatorii vor căuta să îmbunătăŃească standardul lor de viaŃă cu un mediu mai confortabil.34 Întrebǎri recapitulative........ pe locuitor arată valoarea producŃiei pe locuitor şi este un indicator brut al potenŃialului consumatorului... Venitul acumulat (P............................... care este un indicator brut al mărimii pieŃei.ÎnŃelegerea specificului comportamentului cumpărătorilor internaŃionali... politică şi socială a Ńărilor afectează capacitatea şi modul de satisfacere a nevoilor.........1.......) este împărŃit între membrii societăŃii....... structura socială....B.................N.......................... Capacitate de a cumpăra... Venitul naŃional pe locuitor este un indicator mai bun pentru măsurarea puterii brute de cumpărare a consumatorului deoarece elimină consumul de capital şi taxele de afaceri...34 4.......B.B.........37 Teste grilǎ....... Odată ce aceste nevoi fundamentale sunt satisfăcute..... Pentru a cumpăra un produs este necesar să existe şi posibilitatea materială de a o face............... .. Toată lumea trebuie să mănânce..... Economia naŃională: ponderea P............ motivaŃia cumpărării şi procesul de cumpărare. Dacă nevoile fundamentale şi dorinŃa de îmbunătăŃire a standardului de viaŃă se întâlnesc pretutindeni în lume. DistribuŃia venitului: distribuŃia proprietăŃii asupra firmelor.. Aceasta este influenŃată de nivelul veniturilor dintr-o Ńară şi de distribuŃia acestora.................... DistribuŃia venitului într-o Ńară este în funcŃie de: 1..B......37 Bibliografie .. modul de distribuire a venitului rămas.....34 UNITATEA DE STUDIU (US) 4 COMPORTAMENTUL CONSUMATORILOR INTERNAłONALI Cuprins Obiectivele capitolului... o Ńară obŃine venituri din vânzarea bunurilor în alte Ńări (export) şi în interiorul Ńării. 4..............ÎnŃelegerea factorilor de influenŃă ai comportamentului consumatorului internaŃional.B........N... 5.........37 Obiectivele unitǎŃii de studiu US.N............. printr-o situaŃie socială îmbunătăŃită................ 2... ........ în comparaŃie cu cea a managementului............................. Consumatorii din lumea întreagă au multe nevoi similare................1.................. nevoile consumatorului................. care nu fac parte din venitul naŃional.... Analiza consumatorilor internaŃionali.....N.......... ponderea plăŃii importurilor din P......N............. Aceste afluxuri de bani sunt compensate de fluxurile de bani pentru plata importurilor necesare. posibilitatea oamenilor de a realiza aceste obiective nu este aceeaşi.. Aşa cum se arată şi în fig.................. 4..... AvuŃia totală a unei naŃiuni este un indicator important al potenŃialului pieŃei.............

după cum poate stabili şi politici şi legi de reglementare a distribuŃiei veniturilor. Nevoile consumatorului. 95% din populaŃie raportează că face parte din clasa medie. în Japonia. superior cum sunt siguranŃa. O ierarhizare interesantă a acestor nevoi a realizat Maslow. sănătate etc. Deoarece comerciantul se deplasează de la o cultură la alta (în interiorul unei Ńări şi între Ńări). Venitul rămas în sectorul privat va fi distribuit muncitorilor. Deşi este posibil să fie generalizată ordinea de cumpărare bazată pe ierarhizarea lui Maslow. toŃi consumatorii au anumite similarităŃi. Grupul de referinŃă poate constitui un punct de comparaŃie şi o sursă de informaŃii pentru un individ. Comportamentului consumatorului este un proces complex în orice cultură Cultura se referă la normele sau modelele de comportament larg împărtăşite din cadrul unui grup mare de oameni. educaŃie şi ocupaŃie. Cei mai mulŃi oameni au grupuri de referinŃă: familii.A. înainte de a şi le satisface pe cele de nivel. Un grup este denumit de referinŃă atunci când un individ se identifică cu grupul într-o atât de mare măsură încât el ia multe din valorile.. Capacitatea de cumpărare nu este influenŃată numai de venitul disponibil. unde accentul se pune pe nevoile de grup şi nu pe cele individuale. Salariile scăzute şi şomajul vor tinde să crească mărimea clasei cu venituri mai reduse. Perceperea structurii de clasă şi a distribuŃiei veniturilor va influenŃa comportamentul de cumpărare. afilierea la grup şi stima. Clasa socială este o grupare de consumatori bazată pe venit. Concentrarea afacerilor în mâinile câtorva grupuri va descreşte mărimea clasei mai avute.A. Structura socială a Ńării poate afecta şi ea distribuirea veniturilor. ci şi de disponibilitatea de finanŃare a consumatorului. multe cumpărături se fac prin organizaŃii private de credit ca: bănci. Comportamentul unui consumator se poate schimba. Consumatorii din aceeaşi clasă socială tind să aibă modele de cumpărare similare.U. În S. companii de finanŃare. creditarea vânzărilor de autoturisme etc. Atitudinile culturale pot afecta însă folosirea creditului.35 Guvernul are o influenŃă majoră asupra distribuirii veniturilor. îmbrăcăminte. Grupurile cărora aparŃin consumatorii influenŃează şi ele comportamentul de cumpărare. pentru a fi mai în linie cu acŃiunile şi crezul membrilor grupului. Grupurile de referinŃă. atitudinile şi comportamentul membrilor lui. Capacitatea de cumpărare este influenŃată şi de rata de schimbare a nivelului economic. ei vor cheltui mai mult (ca procentaj din total cheltuieli) pe nevoi de nivel inferior ca hrană şi adăpost. b. Din nefericire. Consumatorii vor fi afectaŃi de puterea economică a unei Ńări şi de distribuŃia venitului la consumatorii potenŃiali. Gradul în care grupul de referinŃă influenŃează decizia de cumpărare depinde de ataşarea individului la grupul . Banii sunt cheltuiŃi pentru satisfacerea nevoilor omeneşti fundamentale. MotivaŃia cumpărătorului. familia şi religia au un puternic impact asupra procesului de cumpărare. El poate percepe taxe mari asupra veniturilor. se cheltuieşte doar 20%. Astfel. totuşi. ca membri ai speciei umane. Aşa cum s-a mai subliniat. O Ńară precum Kenya cheltuieşte peste 80% pe hrană. Deşi capacitatea de a cumpăra este influenŃată de o diversitate de elemente economice. grupurile de referinŃă. Aceste norme pot influenŃa în mod direct cumpărarea şi utilizarea produsului. c. Comportamentul de cumpărare este deprins în primul rând din cultură. de exemplu. precum şi satisfacŃia derivată din acest proces. este mai uşor de identificat şi categorisit decât motivaŃia de a cumpăra.U. De exemplu. cum sunt cele fiziologice elementare: hrană. comportamentul cumpărătorului va diferi. ca sume alocate pentru şomaj. adică de a trece de la o clasă de venituri la alta.. în timp ce în Ńările dezvoltate. managerilor şi proprietarilor de afaceri. DistribuŃia venitului poate fi influenŃată şi de tendinŃele demografice pe termen lung. organizaŃii civice şi grupuri profesionale. Deoarece consumatorii au mai puŃine fonduri disponibile pentru cumpărare. ca S. Guvernul influenŃează capacitatea de cumpărare prin programele sociale. care menŃionează că oamenii tind mai întâi să-şi satisfacă nevoile de nivel inferior. comportamentul cumpărătorului nu este uniform la toată lumea. modelele de consum pot varia de la o Ńară la alta. cămin.

însă el funcŃionează cu mare eficienŃă în special la nivel de regiune. iar procentul din venituri economisit sau cheltuit pentru alte cumpărături creşte. soŃul venezuelean ia mai multe decizii de cumpărare decât cel american. În Europa de Est s-au cheltuit 36.A.A. Anul Nou chinezesc influenŃează în mod determinant consumul. procentul cheltuielilor aferente alimentelor descreşte.5% din venituri pe alimente. procentul cheltuielilor destinat activităŃilor de întreŃinere a gospodăriei este relativ constant. Conceptul de segmentare interpieŃe este relevant la scară mondială. Sărbătorile mari religioase: Crăciunul.1 redăm rezultatele unui studiu care examinează şi compară rolul soŃilor în luarea deciziei de cumpărare în S. În S. Comerciantul poate folosi influenŃa grupurilor de referinŃă pentru a promova produsele sale. În anul 1994. Dezvoltarea comunicaŃiilor face posibilă satisfacerea simultană a clienŃilor din Ńări diferite. Religia influenŃează modelele de comportament prin stabilirea de coduri morale şi tabuuri.A. Din acest exemplu se observă că în S. Aceste diferenŃe în atitudini vor influenŃa strategia de marketing. muncă. Ramadanul. Structura familiei şi rolul pe care îl are fiecare membru în cadrul ei joacă un rol important în determinarea persoanei care cumpără şi a celei ce influenŃează cumpărările. d. Veniturile mai mari influenŃează în mod pozitiv cererea de bunuri de folosinŃă îndelungată şi de lux. Aceste date sunt deosebit de utile exportatorilor de carne din lume. Modele de consum. le evrei sâmbăta.A. familiile în care ambii membrii lucrează au un nivel de venituri mai ridicat şi deci o putere de cumpărare mai mare decât cele cu un singur lucrător sau familiile cu un singur părinte.U.36 de referinŃă şi de sensibilitatea lui la influenŃele grupului. consumul de carne pe zi este de 20 şi sub 20 grame pe zi. în timp ce în S. De asemenea. Engel afirma că pe măsură ce veniturile unei familii cresc. Aceste segmente similare aparŃinând diferitelor Ńări pot fi combinate pentru a forma un segment interpiaŃă viabil. şi FranŃa el este de peste 200 grame pe zi. Coborând pe scara dezvoltării economice. 15% din Ńările lumii deŃin 95% din telefoanele existente în lume. se iau deciziile de cumpărare în majoritatea cazurilor împreună. de exemplu. procentul din venituri destinat alimentelor variază între 17% în SUA şi 56% în China. DiferenŃele în modelele de consum sunt determinate de capacitatea de cumpărare şi motivaŃia cumpărării. DiferenŃele între Ńări sunt uimitoare. iar la musulmani vinerea. În afară de alimente şi economii.U. deoarece modelele de consum variază considerabil. relaŃii de familie. BărbaŃii în vârstă au un rol important în luarea deciziilor de consum. . se va insista pe promovarea deodorantelor. În tabelul 4. şi Venezuela. Religia influenŃează atitudinile şi credinŃele unui popor cu privire la dobândă. Partea din venituri cheltuită pentru bunuri de strictă necesitate este un indicator al nivelului de dezvoltare al pieŃei şi al veniturilor rămase pentru alte cumpărături. Familia. timpul când se cumpără şi modul cum se cumpără sunt în funcŃie de religie. De exemplu. existentă în unele culturi.U. nu şi a echipamentelor de făcut curăŃenie în casă. Un anumit segment dintr-o Ńară poate fi foarte asemănător cu alte segmente din Ńări diferite.U. Telefoanele aduc un avantaj economic important consumatorului. Religia. În decizia de cumpărare un rol important au şi copiii. În India şi Nigeria. numărul de copii creşte. Produsele ce se cumpără. odihnă. Familia lărgită. mărimea familiei. este formată din câteva sute de membri din trei sau patru generaŃii. Modelele de consum sunt influenŃate şi de serviciile prestate. PiaŃa fiecărei Ńări conŃine segmente diferite. Multe din aceste influenŃe afectează felul produselor care se cumpără şi motivaŃia cumpărării. Creştinii tradiŃionali postesc vinerea. Sărbătoarea săptămânală la creştini este duminica. Este dificil de generalizat comportamentul consumatorului în fiecare Ńară din lume pentru fiecare categorie de produse.

.P. IdentificaŃi factorii care influenŃează comportamentul de cumpărăre al consumatorilor în marketingul internaŃional. 2005.37 Întrebări recapitulative: 1.. Al. Jeannet.. J. Teste grilă: 1)Distribuirea venitului este afectata de: a) Structura sociala b) Capacitatea de cumparare c) Tendintele demografice pe termen lung d) Normele sociale 2)Modelele de consum sunt determinate de: a) Serviciile prestate b) Capacitatea de cumparare c) Motivatia cumpararii d) Atitudini 3)Familia influenŃează: a) Mobilitatea consumatorului b) Capacitatea de cumpărare c) Decizia de cumpărare d) Presiunile competitive BIBLIOGRAFIE 1. Pop. Dumitru. ArataŃi modul în care religia influenŃează comportamentul de cumpărare. Sasu. I. H. . Edditura Uranus. 2001 3. Marketing internaŃional. Marketing internaŃional. C. 2..D. Global Marketing Strategies. Iaşi. Editura Polirom. Houghton Mifflin. 2. Boston. Bucureşti. .. 2005. Hennessey. EdiŃia a III-a.N.

........... El reprezintă o sumă de satisfacŃii sau utilităŃi pe care le primeşte cumpărătorul.......... Un produs perfect este acela care încorporează toate atributele şi calităŃile identificate de cercetarea profundă a nevoilor şi dorinŃelor consumatorului.......... ambalaj.. Standardizarea sau adaptarea produselor ....................1.... structură.. Analiza componentelor produsului internaŃional......Identificarea criteriile de stabilire a politicii de produs în marketingul internaŃional ..... Standardizarea sau adaptarea produselor..................1... În marketingul internaŃional multe din aceste atribute sunt influenŃate de valorile şi obiceiurile culturii fiecărei Ńări..... etichetă................ ........ Dacă el nu va satisface nevoile consumatorului.......................... ....... ...........41 5...... miros......... nici unul din celelalte elemente ale marketingului mix nu va putea îmbunătăŃi performanŃa produsului.......... În marketing... Criterii de stabilire a politicii de produs......................Identificarea componentelor de bază ale produsului în marketingul internaŃional............. Se poate spune deci că produsul este un ansamblu de satisfacŃii fizice şi psihologice pe care le încearcă cumpărătorul.....53 Teste grilǎ............3.... 5. încorporarea tuturor diferenŃelor într-un singur produs şi introducerea unui produs global...............46 Întrebǎri recapitulative.. ambalare............. problema se complică................. satisfacŃia mărcii de prestigiu. etichetare............. 5 Dupǎ parcurgerea acestei unitaŃi de studiu veŃi cunoaşte: .............................................. Dacă acesta este internaŃional........................ ................................................ produsul nu este doar un bun fizic................. garanŃii. alte utilităŃi simbolice pe care cumpărătorul le primeşte atunci când intră în posesia bunului....................38 UNITATEA DE STUDIU (US) 5 STRATEGII DE RODUS ÎN MARKETINGUL INTERNAłIONAL Cuprins Obiectivele capitolului..Definirea conceptului de produs în marketingul internaŃional......... mod de funcŃionare........... Acestea se referă la formă. ...Identificarea conceptelor auxiliare produsului: marcă.53 Obiectivele unitǎŃii de studiu US.................. Ńara de origine............................ întrucât nu întotdeauna nevoile şi dorinŃele consumatorilor de pretutindeni sunt aceleaşi...........53 Bibliografie ......2....... "Produsul" reprezintă elementul esenŃial al marketingului mix................ .....Identificarea etapelor ciclului de viaŃă al produsului în marketingul internaŃional................................................38 5. culoare.. Unul din cele mai importante aspecte referitoare la marketingul internaŃional se referă la felul produselor ce se vor vinde în străinătate..................38 5... modificarea produselor potrivit specificul diferitelor Ńări şi/sau regiuni.................. În abordarea pieŃelor internaŃionale o firmă are la dispoziŃie patru alternative: vânzarea produsului pe pieŃele internaŃionale fără nici o modificare.... reputaŃia producătorului. gust...... elaborarea de noi produse pentru pieŃele străine..............................................Definirea alternativelor de politică referitoare la produs în marketingul internaŃional................ servicii.......

Firme precum Coca-Cola.1.hamburgheri. Mai mult. Chiar dacă în industria automobilelor se manifestă o anumită convergenŃă a gusturilor în ce priveşte mărimea şi stilul autoturismelor. instruirea forŃei vânzărilor şi reclama pot varia oarecum de la o Ńară la alta. Economii la cheltuielile de cercetare-dezvoltare. când acelaşi produs se vinde şi în alte Ńări. Complexitatea activităŃii este mai redusă şi marketingul extern este uşurat. presiunea asupra uniformizării produsului va descreşte. Adaptarea exagerată a produselor poate fi însă uneori o politică extravagantă. în FranŃa vin. modul cum este perceput un autoturism diferă. 5. Deşi literatura vânzărilor. are o altă formulă în Japonia. Totuşi. acest dezavantaj se reduce. standardizarea va duce le creşterea producŃiei de masă. b. .39 Standardizarea presupune oferirea aceluiaşi produs atât în Ńară cât şi în străinătate. Factorii care încurajează standardizarea produselor. iar în India a înlocuit carnea de vită cu cea de miel şi cu burgherii vegetali. Adaptarea implică efectuarea unor modificări ale produsului. atunci când a pătruns pe piaŃa Japoniei întrucât femeilor japoneze nu le place să spună că Ńin dietă. De asemenea. ea a trebuit să modifice numele mărcii Diet Coke în Light Coke. c. Astfel. Pentru detergenŃi. Sprite. Economia de scară în producŃie. ele vor fi mult mai asemănătoare când produsul este uniform decât atunci când el este adaptat fiecărei pieŃe naŃionale. ea a introdus marca Axion în Ńările în curs de dezvoltare şi marca La Croix Plus în FranŃa. aceasta nu este o standardizare pură.1. Colgate. În mod similar. iar una dintre ele. nici standardizarea completă nici adaptarea totală nu constituie o soluŃie de adoptat.şi configuraŃia similară a clădirilor. însă îşi ajustează produsele la specificul local atunci când este nevoie. Totuşi. Deşi standardizarea este foarte tentantă pentru orice firmă. McDonald’s este recunoscută pentru servirea în străinătate a aceluiaşi meniu . pentru a lua decizia cea mai corespunzătoare. ea nu este posibilă de realizat întotdeauna. AtracŃia standardizării este evidentă. deoarece mărimea optimă a uzinei devine o parte mai mică a cererii mondiale. în timp ce orientarea spre consumator o îndreaptă spre adaptare. compania Coca-Cola are doar trei mărci standardizate. firma trebuie să analizeze cu atenŃie factorii care încurajează standardizarea şi adaptarea şi apoi să studieze criteriile de alegere a politicii de standardizare sau adaptare. este posibilă economia de scară cu produse uniforme. dieta are o conotaŃie medicală. economia de scară. Dacă un produs are o singură sursă de producŃie. Dacă firma oferă un produs identic în toată lumea. de boală. băuturi răcoritoare . în Germania a trebuit să introducă bere. Ea poate duce la diminuarea costurilor. Uniformitatea aduce un avantaj similar şi la cheltuielile de dezvoltare a produselor. Colgate a trebuit să introducă în Orientul Mijlociu o pastă de dinŃi condimentată. a. dezvoltarea produsului. în vederea satisfacerii unor cerinŃe specifice. Scopul reducerii costurilor şi a complexităŃii conduce firma spre standardizare. Firme precum Ford sau Nisan elaborează modele globale. Pe măsură ce firma îşi multiplică facilităŃile de producŃie. recunoscute pentru strategia lor de standardizare a producŃiei şi marketingului şi vinderea produselor lor în peste 160 de Ńări ale lumii au fost nevoite să se adapteze specificului local. Cercetările vor fi îndreptate mai mult spre crearea de noi produse şi nu spre adaptarea la cerinŃele pieŃelor naŃionale. Chiar şi atunci când activitatea de marketing este realizată în Ńară. CerinŃele privind service-ul şi piesele de schimb sunt mai uşor de realizat atunci când produsul este standardizat. A. În plus. Factorii care influenŃează standardizarea şi adaptarea În cele mai multe cazuri. Se poate spune că există o tendinŃă de creştere a încorporării diferitelor caracteristici regionale într-un produs global. De aceea. În cele mai multe cazuri se impune adaptarea produsului. ea va face un efort de cercetare mai mic. Economii de cheltuieli privind marketingul.

este posibil ca schimbările să fie minore . produsele industriale sunt mai standardizate decât bunurile de consum. diferenŃele dintre gusturile consumatorilor se diminuează. i. O firmă ce vinde produse standardizate în alte Ńări este mai uşor de condus atât în privinŃa procedurilor de organizare cât şi a celor de control. combinată cu tehnologia standardizată. făcând necesară modificarea acestor produse. ea nu este posibilă întotdeauna. De exemplu.şi îmbrăcate ca în Japonia. Modificarea produselor poate aduce venituri mai mari decât costul adaptării. spre exemplu. Produsele pentru care specificaŃiile tehnice au o mare importanŃă tind să fie uniformizate internaŃional. Filmele Kodak şi lamele de ras Gillette. dar şi pentru unele bunuri de consum. j. VariaŃia culturii necesită adaptarea produsului la specificul fiecărei culturi. b. Şansa de a recupera cheltuielile de investiŃii este mult mai mare în cazul existenŃei unor produse standardizate în întreaga lume. Ele au trebuit adaptate specificului japonez . CondiŃiile de utilizare. Un factor ce încurajează standardizarea este convergenŃa gusturilor în toată lumea. calitatea şi service-ul conving consumatorul să renunŃe la preferinŃele locale. gradul scăzut de calificare impune simplificarea constructivă a produselor. ConvergenŃa gusturilor. În special în Ńările în curs de dezvoltare. potrivit nevoilor pieŃelor tropicale sau arctice. Cel mai important argument al adaptării produselor este acela că firma îşi poate mări profiturile prin satisfacerea unor cerinŃe specifice. f. Factori care limitează standardizarea. Mobilitatea consumatorului. Când păpuşile Barbie au fost introduse în Japonia. h. are efect asupra sensibilităŃii produsului la temperatură sau umiditate. În afară de acest argument general. condiŃiile în care este folosit produsul pot varia în mare măsură de la o Ńară la alta. Produsele industriale. Conducere. este posibil să i se ceară să nu modifice produsul. sunt un simbol a ceea ce doresc să fie fetiŃele. Produsele considerate tipice pentru o Ńară pot atrage clienŃii pentru caracteristicile lor. Chiar dacă ea este informată despre particularităŃile pieŃei străine. c. a. standardizarea produsului este de dorit. Mediul de marketing variază de la o Ńară la alta şi un produs standardizat într-o Ńară poate să nu satisfacŃ cerinŃele consumatorilor din alte Ńări. nivelul veniturilor creşte şi comunicaŃiile globale se îmbunătăŃesc. AtracŃia preŃurilor mai mici. este posibil să vândă produse uniformizate. pentru a fi utilizate în mod adecvat. Exportatorii din India aleg pieŃele străine în primul rând dacă nu sunt necesare adaptări ale produsului.adaptarea la voltajul electric sau folosirea sistemului metric. există şi unii factori specifici care încurajează procesul de adaptare. B. Acest lucru este valabil în special pentru bunurile industriale. Parfumurile şi moda feminină franŃuzească. e. Cultura Ńării. g. Deşi un produs dat satisface o nevoie funcŃională similară în diferite Ńări. Factori care încurajează adaptarea. Cu aceste . Dacă produsul face parte din gama celor pe care cumpărătorul le poate achiziŃiona atunci când călătoreşte. procesele fizice şi chimice nu se schimbă. C. Chiar şi atunci când bunurile industriale sunt modificate. Nivelul de calificare. În general.ochi căprui şi sâni mici . Imaginea Ńării de origine. Activare prin exporturi. de regulă. pasta de dinŃi Colgate-Palmolive sunt astfel de exemple. Clima. autoturismele sunt înzestrate în zonele nordice cu radiatoare de încălzit. păpuşile. Factorii esenŃiali care limitează procesul de standardizare sunt redaŃi în tabelul 5. Dacă o firmă atinge pieŃele străine numai prin exporturi. la început nu au avut succes. Recuperarea investiŃiilor.40 d. Pe măsură ce Ńările se dezvoltă. De exemplu. cumpărătorii achiziŃionând mai lesne produse verificate şi recunoscute internaŃional. în Japonia. Varietatea semnificativă a afacerilor internaŃionale se datoreşte diferenŃelor culturale.1. iar în partea de sud cu instalaŃii de aer condiŃionat. odată cu trecerea graniŃelor unei Ńări. Deşi standardizarea oferă avantaje notabile. Ńigările şi gumele de mestecat Wrigley’s americane şi produsele electronice japoneze sunt exemple privind imaginea Ńărilor.

Personalul nu este angajat doar în vânzări eficiente.1. faptul că firma are filiale în străinătate face ca procesul de adaptare să fie mult mai puŃin dificil. unele guverne mai menŃin asemenea restricŃii. guvernul danez impune restricŃii privind existenŃa containerelor necesare depozitării cutiilor de bere şi băuturi răcoritoare din aluminiu. in India. spre exemplu. Unele din aceste practici mai există şi astăzi. Creativitatea personalului. Dacă însă ele se comercializează pe pieŃe semiurbane. Produsele comercializate în mediul urban în Ńările în curs de dezvoltare cer doar puŃine adaptări faŃă de cele vândute în Ńările dezvoltate. Sistemul legal poate avea un impact major asupra proiectării. pe pachetele de Ńigări trebuie înscris un avertisment privind pericolele fumatului pentru sănătate. el este scris în două limbi. solicitând ca acestea să fie fabricate în Ńară. 5. deodorante. De asemenea. . existând şi motivaŃia contribuirii cu idei noi la perfecŃionarea şi inovarea produselor. e. reclamă mai multe schimbări pentru adaptarea la cerinŃele unei populaŃii mai sărace şi mult mai înclinate spre respectarea tradiŃiilor. g. dăunători atmosferei. InfluenŃa guvernului. Unele firme au activităŃi externe încă din perioada interbelică. fără a se gândi la uniformizarea internaŃională a acestor produse. Singurul mod prin care se poate realiza o standardizare parŃială în aceste situaŃii este ca să se includă mesaje multilingve. se vând foarte bine. ambalării şi etichetării produsului. Reglementările guvernamentale privind produsele. cauze care duc la modificarea produselor (alimente. Unele Ńări pot interzice importul anumitor produse. Reglementările legale reprezintă unul dintre factorii cei mai importanŃi care influenŃează decizia de adaptare a produsului. de asemenea. Venitul pe locuitor. InterdicŃia nu se aplică la sprayurile ce au conŃinut medical şi în special a sprayurilor antiasmatice. măsuri şi conŃinutul produselor şi nu la activitatea de marketinkg. Multe din firme realizau produse pentru pieŃele lor. h. De exemplu. în unele Ńări. În Canada. VariaŃia venitului pe locuitor afectează atât mărimea şi natura produselor de folosinŃă îndelungată cât şi ambalarea.2. Altele au ca obiectiv protecŃia mediului. insecticide. Criterii de stabilire a politicii de produs Pentru a se decide sub ce formă va fi comercializat un produs în străinătate o firmă trebuie să aibă în vedere trei criterii: mediul pieŃei. fiecare referindu-se la regulile şi regulamentele Ńării de destinaŃie. Totuşi. medicamente). Mediul pieŃei a. condiŃionarea aerului. Unele dintre acestea au un scop exclusiv politic.2. 5. compania McDonald’s a trebuit să se adapteze culturii specifice a acestei Ńări. Deşi integrarea economică reduce de regulă reglementările guvernamentale discriminatorii. este dificil de satisfăcut cerinŃele legale ale multor Ńări cu aceeaşi etichetă. vopsele şi alte sprayuri ce folosesc freonul. Gradul de urbanizare. Desigur. Aceasta restricŃionează în special acei exportatorii străini de bere în Danemarca a căror putere economică nu le permite crearea sistemului logistic necesar pentru returnarea cutiilor folosite. ambalarea şi etichetarea sunt. CerinŃa ca produsele să fie executate local sau să aibă un grad înalt de prelucrare în Ńară duce la modificarea produselor. d. deşi pieŃele sunt mai internaŃionalizate. EvoluŃia istorică a firmei şi a operaŃiilor sale. caracteristicile produsului şi considerentele firmei. f. cum ar fi protecŃia ramurilor interne sau răspunsul la presiunile politice. Deoarece în acea vreme predomina naŃionalismul economic.41 modificări. filialele respective desfăşurau activităŃi cu conŃinut naŃional predominant. a interzis încă din 1979 folosirea sprayurilor cu aerosoli. Suedia. RestricŃiile legale se referă în special la greutăŃi. Reglementările legale. InterdicŃia se extinde la sprayuri pentru păr. De exemplu. Adaptarea încurajează creativitatea şi inovarea în rândul personalului firmei.

Chiar şi în Ńările în care preferinŃele consumatorilor par să fie similare. italienii le preferă pe cele cu 400 rotaŃii pe minut. Italienii preferă maşinile de mici dimensiuni. Produsele farmaceutice. standardizarea nu va putea fi aplicată. iar suedezii pentru o imagine puternică. cutiile de băuturi răcoritoare etc. francezii optează pentru eleganŃă. În unele Ńări. c. există deosebiri semnificative. Modelele de cumpărare şi consum. de exemplu. pentru a fi mai ieftine şi a putea fi deci cumpărate. pe când ceilalŃi optează pentru o alimentare laterală. Italienii preferă maşini cu o capacitate de 4 kg. întrucât gospodinele braziliene preferă supele uscate de tipul Knorr. iar metodele de pregătire pot fi altele. italienii preferă maşinile viu colorate. ambalare şi marcare. cărora le adaugă ingrediente locale. se pot determina cu exactitate elementele de analizat. cum sunt lamele de bărbierit. se poate folosi metoda grupării Ńărilor şi. barierele netarifare înregistrează o tendinŃă de creştere. iar britanicii. britanicii de 5 kg. Dacă acestea sunt foarte diferite. Britanicii preferă alimentarea superioară a maşinii. De exemplu. Caracteristicile şi preferinŃele comsumatorului. Compania australiană producătoare de alimente pentru animale de casă Uncle Ben’s. PreferinŃele. pe când ceilalŃi doresc maşini cu rostogolirea rufelor. în special în curs de dezvoltare cumpărăturile se fac zilnic. a trebuit să elimine carnea de porc din alimentele destinate animalelor. Aşa că a trebuit să se adapteze pieŃei locale. pe când italienii. consumatorii din Uniunea Europeană au preferinŃe deosebite în privinŃa maşinilor de spălat rufe. nu a avut succes la început în Brazilia întrucât localnicii nu servesc de obicei micul dejun. aprobări etc. trebuie verificate în laboratoarele japoneze înainte de a putea intra pe piaŃa Japoniei. germanii pentru o maşina rezistentă. produsul poate avea utilizări variate pe alte pieŃe. Francezii şi britanicii preferă maşini cu agitatoare. b. de exemplu. ambalarea în aceste Ńări se face în mici cantităŃi sau adesea se vinde la bucată. întârzieri birocratice ale diferitelor avizări. e. RestricŃiile sunt mai mare în societăŃile în care anumite produse sunt restricŃionate sau supuse stigmei societăŃii. În funcŃie de condiŃiile specifice. Francezii.42 De aceea. suedezii şi germanii pe cele cu 700-800 rotaŃii de minut. În Ńările subdezvoltate produsele trebuie să fie cât mai simple. Dacă barierele tarifare au o tendinŃă de scădere. pe când germanii şi suedezii pe cele mai late. . pe când în altele săptămânal sau la două săptămâni. pentru a se putea vedea dacă este valabilă standardizarea sau este necesară adaptarea produsului. firma americană Dunkin’s Donuts. De asemenea. prin care "produsul" este disecat în componentele sale majore şi anume atribute funcŃionale. standardizarea parŃială a etichetării. d. Nici compania Campbell nu a avut succes în Brazilia cu supele sale preparate din carne de vită şi vegetale. atitudinile şi tradiŃiile locale influenŃează în special bunurile destinate consumatorului. motivându-se că din punct de vedere fiziologic japonezii diferă de celelalte popoare. trebuie analizate caracteristicile şi preferinŃele consumatorului. Caracteristicile şi comportamentul consumatorului sunt la fel de importante ca şi influenŃele reglementărilor guvernamentale asupra adaptării produsului. germanii şi francezii doresc ca maşinile să aibă încorporate şi încălzitoare de apă. pe când ceilalŃi le preferă pe cele cu înălŃimea de un metru. De asemenea. Britanicii doresc maşini care să nu aibă un aspect izbitor. Prin urmare. Barierele netarifare se referă la instituirea anumitor standarde sau proceduri de testare şi verificare a produselor. Statutul economic al utilizatorului potenŃial. Britanicii şi suedezii nu doresc maşini cu încălzirea apei întrucât casele lor au încălzire centrală. Bariere netarifare. Puterea de cumpărare influenŃează atât elaborarea produsului cât şi modul de ambalare. Dacă francezii preferă maşinile cu 60 de rotaŃii pe minut. Astfel. Cunoaşterea nevoilor pieŃei presupune o analiză a profilului de marketing al acesteia. întrucât consumul de carne de porc este interzis de religia musulmană. subvenŃionarea produselor interne. realizând produse din fructe locale pentru desert sau petreceri. design. iar germanii şi suedezii preferă maşinile de 6 kg capacitate. prin aceasta. italienii şi britanicii preferă maşinile mai înguste.

morcovi şi fasole în India. firmele multinaŃionale din aceste Ńări sunt mai avantajate decât cele din Ńările occidentale. Compania Coca-Cola. Tailanda şi Filipine. comercianŃii cu amănuntul. semn.2. În zonele reci uleiul de motor şi bateriile. Caracteristicile produsului Componentele produsului. În absenŃa acestor facilităŃi. pentru a obŃine avantaje prin furnizarea de produse care să satisfacŃ cerinŃele locale. Un produs care cere un proces de prelucrare complex este mai puŃin probabil să sprijine strategia decât un produs ce poate fi mai uşor prelucrat. În cazul transporturilor lungi ambalajul trebuie să fie rezistent. factorii de producŃie pot depăşi avantajele de marketing pe care le poate aduce diferenŃierea. În unele Ńări slab dezvoltate trebuie însă ca produsele să fie drastic simplificate. Ea este cea mai standardizată componentă a produsului. h. g. Pe măsură ce economia se dezvoltă şi cumpărătorii solicită produse mai sofisticate. Acesta este. pentru producŃia locală ca să servească pieŃele locale. o firmă trebuie să înŃeleagă cerinŃele pieŃei mai bine ca altădată şi să adapteze în mod corespunzător produsele lor. De exemplu. performanŃa şi costul sistemului de sprijin afectează în mod profund strategia de proiectare a produsului. . pentru ca produsul să ajungă în bune condiŃii la destinaŃie. Stadiul dezvoltării economice. Produsul oferit pieŃei străine trebuie să fie în concordanŃă cu reglementările legale şi obişnuinŃele religioase sau sociale. Pakistan. antrepozitele. transportul. Climatul şi geografia pot avea influenŃe atât asupra produsului în sine cât şi asupra ambalajului şi altor trăsături ale acestuia. este evident că trebuie gândit în termeni de diferenŃiere. de exemplu. În astfel de împrejurări. Prin urmare. PrezenŃa competiŃiei poate cere însă adaptarea produselor. produsele care conŃin formaldehidă sunt strict interzise în Japonia. 5. de exemplu. Numele mărcii este purtătorul de imagine al produsului sau serviciului. un considerent important. a introdus un nou ingredient cu un conŃinut mai scăzut în grăsimi. şi în multe cazuri. Climatul şi geografia. precum ceaiul asiatic Sokenbicha. trebuie să aibă caracteristicile adaptate temperaturilor joase. Sistemul de sprijin. pentru a pătrunde pe piaŃa competitivă Japoniei vinde băuturi care nu sunt disponibile pe piaŃa Japoniei. spre exemplu. desigur. În absenŃa unei competiŃii actuale sau potenŃiale. În acest fel. De asemenea. firmele din Ńările nou industrializate din Asia concurează cu eficienŃă prin adaptarea rapidă a produselor lor la pieŃele în schimbare şi adoptarea de strategii de produs mai inovative. alimentele congelate nu pot fi comercializate în Ńările în care comercianŃii cu amănuntul nu au echipamente de congelat. b. Compania Nestlé. pe când în alte Ńări nu. a elaborat şi vândut o linie de produse vegetale deshidradatate pentru mazăre.43 f. creditorii şi media. La cealaltă extremă. Marca. pentru a ridica temperatura de topire. Evaluarea ofertelor competitive poate să ducă la identificarea unor nişe de piaŃă care pot fi satisfăcute prin adaptarea produselor sau să sugereze evitarea anumitor segmente de piaŃă. este posibil ca un motor complex să fie prelucrat într-un singur loc şi aceasta va avea o influenŃă considerabilă asupra marketingului. de exemplu. simbol. adesea. De exemplu. Sistemul de sprijin se referă la instituŃiile şi funcŃiile care sunt necesare pentru a crea. fără produse standard. De exemplu. o firmă poate să-şi desfăşoare activitatea în străinătate în mod eficient. în Ńările islamice grăsimea animală trebuie înlocuită cu cea vegetală din cauza restricŃiilor religioase. sau desen utilizat de firmă pentru a-şi diferenŃia produsele de cele ale concurenŃilor. datorită condiŃiilor de utilizare precare. producŃia de detergenŃi este un proces relativ simplu: producătorii optează. cafeau Georgia şi laptele fermentat Lactia. El cuprinde comercianŃii cu ridicata. Ofertele competitive. dezvolta şi satisface cererea. Disponibilitatea. pentru a fi competitive. agenŃii de vânzare. g. De exemplu.2. firma Lever Brother’s. în special acolo unde se pune problema standardizării sau nonstandardizării. Termenul de marcă se referă la un nume. ceaiul englezesc Kochakaden. Comercializarea ciocolatei în Ńări cu climat foarte cald poate fi dificilă.

c. pe etichetă se foloseste atât limba franceza cât şi cea engleză. ea a introdus în Europa marca de cafea Douwe Egberts. regionale şi locale. Din 1996. VariaŃiile în semantică pot împiedica folosirea aceleaşi mărci. Mărimea pachetelor variază în funcŃie de modelele de cumpărare şi condiŃiile pieŃei. Firmele care comercializează produse în străinătate trebuie să folosească ambalaje mai rezistente şi mijloace de transport mai costisitoare. Ambalajul variază în funcŃie de condiŃiile climatice din Ńările străine. sugerând calitate. marca Sprite se vinde în Coreea sub numele de Kin. Aspectul promoŃional al ambalării se referă în special la etichetă. excelenŃă şi “clasă”. însă Firma Philip Morris prezintă reclame doar cu un cowboy Marlboro. pe de altă parte. În unele Ńări guvernul impune schimbarea numelui de marcă. SUA pentru fast food-uri. Coca-Cola sau Nike au pătruns mult mai uşor pe pieŃele străine datorită imaginii şi prestigiului lor global. De o importanŃă deosebită sunt în acest caz alegerea culorilor şi forma ambalajului. Unele guverne impun restricŃii speciale privind etichetarea produselor. dacă produsul ca atare nu poate fi promovat. distribuŃia si eventual promovarea produsului. compania Sara Lee are pe fiecare piaŃă locală sute de mărci. În Europa şi America nume de marcă precum Coca-Cola şi Sharp nu au semnificaŃii speciale în sine. . Estetica ambalajului are şi ea în vedere aspectul promoŃional al produsului. iar în Finlanda. acesta nu trebuie diferenŃiat. Pe regiuni. Unele companii. łările africane preferă de regulă culorile vii. în special atunci când livrează bunuri perisabile. Mărcile globale au avantajul economiei de scară. firmele mari distribuitoare de uleiuri de motor Shell şi Exon nu vor diferenŃia produsele lor. ea tinde să sprijine în continuare această politică. sub semnul mărcilor de fabrică internaŃionale. Prestigiul asociat mărcii globale este un alt efect asociat. În Ńările cu venituri scăzute bunurile se vând de regulă cu bucata şi nu în pachete cu mai multe produse. Coca-Cola înseamnă “Fericirea în gură”. În unele Ńări sunt necesare informaŃii bilingve. de exemplu. Ambalajul are în esenŃă rolul de protejare şi promovare a produsului şi de asigurare a convenienŃei cumpărătorului. Utilizarea mărcilor globale este uneori destul de dificilă. Marea Britanie pentru moda masculină. Ambalarea. Negrul. Comerciantul internaŃional poate folosi mărci globale. iar în SUA şi Mexic marca L’Eggs pentru produsele de galanterie.44 Marca în sine nu valorează prea mult. Marcile globale beneficiază uneori şi de efectul Ńării de origine. Mărcile globale ale firmei sunt Champion. pentru crema de ghete. regionale sau locale. limbile finlandeză şi suedeză. Făurirea unei mări globale nu se face însă uşor. Culoarea albă nu este preferată pe ambalajele din Ńările dezvoltate din cauza posibilităŃii de confuzie cu produsele generice. Odată ce firma a început afacerile internaŃionale prin standardizarea produselor sale. precum Nestlé. În Belgia se folosesc franceza şi flamanda. din cauza restricŃiei legale impuse publicităŃii Ńigărilor. condiŃiile de transport şi timpul necesar transportului. Mărcile Colgate. gume de mestecat. Aceste mărci acŃionează ca o restricŃie în standardizare. pe când în pronunŃarea chineză numele mărcii include şi o trăsătură suplimentară: semnificaŃia. De exemplu. cu importante economii în producŃia. Formarea imaginii firmei este mult facilitată de mărcile globale. Ńigări. Astfel. pentru articole de îmbrăcăminte sportivă şi Kiwi. Coca-Cola şi Kodak sunt exemple de acest gen. iar Sharp “Comoara sunetului”. ElveŃia pentru ceasuri. mărcii Marlboro nu i se poate face reclamă în multe Ńări europene. culoare roşie este asociată cu vrăjitoria şi moartea. deoarece ele sunt mărci acceptate şi recunoscute internaŃional. Sara Lee au un portofoliu de mărci globale. În situaŃia în care o firmă a realizat o marcă de fabrică sau comercială acceptată internaŃional pentru un anumit produs. Germania este recunoscută pentru autoturismele sale. modul de transport. În Canada. FranŃa pentru moda feminină. este din ce în ce mai folosit. guvernul vietnamez a impus ca numele tuturor mărcilor să fie locale. De exemplu. Marlboro. care este binecunsocut în întreaga lume. Totuşi. De exemplu.

diferenŃierea este probabil o politică riscantă. Produsele care necesită un service tehnic şi o atenŃie considerabilă . Consumatorii au o percepŃie largă dar oarecum vagă a diferitelor Ńări. mătasea chinezească. foloseşte culoarea galbenă. În marketingul internaŃional nu se poate obŃine un avantaj competitiv numai din avantajul preŃurilor mai scăzute. judecând ca fiind “cele mai bune “ parfumurile franŃuzesti.2. prin natura lor. ceaiul englezesc. Cu toate acestea. Imaginea firmei poate suferi foarte mult dacă produsul nu este reparat la timp şi calitatea reparaŃiei este slabă. e. Atributele şi caracteristicile produselor destinate consumatorului se adaptează în mare mare măsură decât cele destinate utilizatorilor industriali. iar firma Avis pe cea verde. Multe firme standardizează produsele lor. produsele electronice japoneze. de regulă. Este bine de menŃionat că şi chiar în cazul produselor electronice japoneze standardizarea totală nu este posibilă. sunt capabile să fie acceptate internaŃional. că produsele tind să se comporte într-un mod asemănător într-o anumită ramură. servicii postvânzare. la o observare atentă. Aceasta se poate realiza printr-o activitate de marketing susŃinută. Ea are o influenŃă deosebită asupra percepŃiei calităŃii produsului. ea trebuie să se asigure că abaterile de la produsul standard trebuie să fie minime. reguli de siguranŃă şi regulamente. caracteristici. ca generalizare.compania Herz.. multe firme descoperă. Durabilitate şi calitate. dacă o firmă porneşte de la ideea standardizării produselor sale. Dacă durata ciclului de viaŃă este posibil să fie scurtă. Rolls Royce utilizează argintiul strălucitor pentru a crea imaginea de articol de lux. Promovarea adecvată a produsului şi poziŃionarea lui corespunzătoare pot diminua semnificativ efectul negativ al Ńării de origine.fie înainte.45 d. de exemplu. atribute. Principalele probleme legate de modul de folosire şi operare se referă la diferenŃele dintre sistemele de voltaj şi cele de măsurare. ªi în acest caz un rol important îl au culorile. datorită importanŃei deosebite a service-ului.de regulă solicită un nivel mai ridicat de standardizare. prin cuvintele “Made in. romul jamaican. h. Multe firme concurează pe bază de calitate. datorită principiului recuperării investiŃiilor. ÎntreŃinere. g. fie după livrarea la consumator . Unele produse. Efectul Ńării de origine poate fi definit ca influenŃa pe care o are Ńara producătorului asupra percepŃiei produsului de către consumatori. Firma germană Siemens. Pe măsură ce consumatorii sunt mai bine informaŃi influenŃa efectului Ńării de origine se diminuează.”. pielea italiană. Acestea pot fi utilizate pentru distingerea mărcii . De exemplu. Un producător de calculatoare sau de avioane au justificarea tehnică a standardizării produselor. cere la 50% din furnizorii ei să respecte aceste standarde. În acest sens. evoluŃia ciclului de viaŃă al altor produse poate fi foarte utilă în formarea unui răspuns privind felul performanŃei ciclului de viaŃă ce se poate spera în viitor. e. Metode de folosire şi operare. şi anume acelea cerute de sistemul legal al fiecărei Ńări. de exemplu. 5. Considerentele firmei . łara de origine a unui produs este indicată. fără a necesita diferenŃiere. întrucât această culoare simbolizează acolo doliul şi moartea. Ar fi o strategie imens de costisitoare dacă s-ar încerca reproiectarea produsului pentru fiecare piaŃă. în măsura în care anumite Ńări stabilesc standarde specifice privind instalaŃiile electrice. FuncŃii. łara de origine.3. producătorii japonezi de echipamente Hi-Fi au recunoscut că un produs bine proiectat este capabil să pătrundă eficient pe pieŃele mondiale. respectând cu stricteŃe standardele prevăzute de ISO 9000. Pepsi-Cola a avut multe probleme când a schimbat culoarea automatelor sale din albastru închis în albastru deschis în Ńările din Sud Estul Asiei. ÎntreŃinerea şi prestarea de servicii postvânzare sunt extrem de dificil de realizat în străinătate.. Deşi. înglobând ambele sisteme de putere electrică sau producând adaptoare pentru fiecare regiune a lumii. se poate observa că există o tendinŃă de scurtare a ciclului de viaŃă. şi aceste cerinŃe trebuie pe deplin satisfăcute.

Dacă produsul este adaptat. precum şi de alte caracteristici ale sale ca: marca. Structura componentelor produsului Figura prezintă toate elementele tangibile şi intangibile ale produsului. el va atrage probabil mai mult piaŃa locală.3. pentru a alege între standardizare şi adaptare.1. nu se cer cheltuieli de cercetare-dezvoltare. Componentele produsului internaŃional pot fi reprezentate grafic ca în fig. Numai după studiul detaliat al pieŃei se va lua o decizie în acest sens. în termeni de costuri. deoarece tehnologia şi procedurile de control sunt stabilizate. natura produsului şi nivelul de adaptare cerut de specificul pieŃelor locale.1. 5. De aceea. 5.3. Costul pe care îl presupune standardizarea este cel de oportunitate. ambalarea şi etichetarea. comerciantul se concentrează asupra diferitelor nivele de adaptare a produselor. potenŃial de vânzări şi în final profitabilitatea pe termen lung. Neluarea în seamă a consecinŃelor financiare poate face ca strategia diferenŃierii să se transforme în eşec. Adaptarea produsului trebuie precedată de evaluarea oportunităŃii acestei acŃiuni. DiferenŃierea este o activitate costisitoare. Componentele de bază ale produsului Una din principalele probleme în marketingul internaŃional o constituie tipul de produs ce poate fi vândut în străinătate şi anume caracteristicile fizice şi funcŃionale ale acestuia şi . stocuri şi. PerformanŃele sunt verificate. desigur. în componentele marketingului mix. Standardizarea aduce anumite economii la costuri. 5. Analiza componentelor produsului internaŃional Consumatorii de pretutindeni sunt preocupaŃi de produsul fizic propriuzis pe care îl primesc. Fig.46 Înainte de a lansa un produs pe piaŃa internaŃională firma trebuie să aibă în vedere capacitatea sa organizatorică.1. Prin analizarea lor. O firmă care caută să obŃină maximum de satisfacŃie pe pieŃele străine printr-o politică de nestandardizare trebuie să fie conştientă de faptul că o astfel de politică va absorbi investiŃii considerabile în resursele de producŃie. 5. garanŃiile şi serviciile postvânzare. este necesară analiza cost/beneficiu comparativă a celor două alternative şi alegerea acelei variante care este mai eficientă. Astfel.

De aceea. de exemplu. Schimbarea funcŃionalităŃii produsului impune.3. De asemenea. elaborarea unor programe soft performante este de o mare importanŃă. Pentru a avea avantaj competitiv. Firma Apple Computer a introdus faimosul său model 1977 cu soft standard în limba engleză. la mare distanŃă. picioarele americanilor sunt mai mari. Una din cele mai dificile decizii este aceea privind modificarea sau nu a unui produs. este necesară şi modificarea calităŃii. capacitatea sau volumul sunt supuse influenŃelor pieŃei şi mediului şi adesea necesită soluŃii distincte pentru fiecare piaŃă. f. În industria de vârf. echipat cu facilităŃi lingvistice japoneze. Dacă acestea se schimbă. Grupate pe categorii. uşor dulci. automobilele trimise în Japonia au trebuit total revopsite. dovedit eficient în trecut. şi producătorii de articole casnice trebuie să Ńină cont de acest lucru. pentru a satisface cât mai deplin cerinŃele cumpărătorilor externi. negrul este asociat cu calitatea ridicată şi albul indică doliul.47 designul. firma trebuie să modifice proiectarea produsului. componentele fizice de bază ale produsului sunt: dimensiunea. tehnologia. În consecinŃă. În schimb. Înlocuirea unei materii prime într-o fabrică de produse abrazive necesită reproiectarea produsului.M. g. El nu a putut avea un succes semnificativ pe piaŃa Japoniei. Adăugarea unor funcŃii suplimentare solicită acelaşi lucru.A. Tehnologia de vârf. Culoarea. De aceea. calitatea. a realizat că în Japonia clienŃii săi cer o calitate foarte ridicată. a. a avut un succes imediat. d.A. Italia a constatat că americanii preferă vinurile fermentate. Unul din factorii importanŃi îl reprezintă alegerea sistemului metric sau nemetric. Firma germană BMW. Dimensiunile produsului ca mărimea. PreferinŃele culturale. locuinŃele din unele Ńări sunt mai puŃin spaŃioase. FranŃa era cel mai mare exportator de vin în S. firmele adesea modifică şi stilul. firma RCA a oferit modelul standard în Asia. Uneori se poate reduce calitatea prin diminuarea facilităŃilor tehnice ale produsului. prin modelul său I. e. Alegerea celor mai corespunzătoare caracteristici ale produsului este o problemă de maximă complexitate. Verdele este nepopular în Malaezia. Proiectarea produsului. Printr-un efort de marketing. iar Italia era pe locul doi. proiectarea. Firma trebuie să meargă dincolo de simpla conversie dintr-un sistem în altul.B.B.A. Aceasta poate însă dăuna reputaŃiei firmei. Mâinile japonezilor sunt mai mici. Italia a trecut pe primul loc în importul de vinuri în S. Din cauza condiŃiilor diferite. 5550 din 1983. de asemenea. În Japonia. precum cea a calculatoarelor. Şi alŃi factori de mediu influenŃează mărimea produsului. Dimensionarea produsului pentru utilizare internaŃională. I. reproiectarea. Mărcile în marketingul internaŃional . roşu şi albul sunt asociate cu fericirea.. c. toate componentele fizice de bază ale produsului trebuie analizate cu atenŃie. deci producătorii de mănuşi şi pantofi trebuie să Ńină cont de acest fapt. cerinŃele externe şi preferinŃele culturale. Distribuitorii din aceste Ńări au aşteptat câŃiva ani pentru a se face adaptările necesare. Prin adaptarea procesului de fermentare pentru a produce vinul la costuri mai scăzute decât cele franŃuzeşti. b. deoarece este asociat cu jungla şi bolile. De exemplu.U. trebuie să reflecte valorile fiecărei Ńări. în Europa nu se foloseşte sistemul de emisie utilizat în S. standardele de funcŃionare. În măsura în care moda şi gusturile diferă de la o Ńară la alta.M. Standardele de funcŃionare.U. De exemplu. este preferabil să nu vândă produsul de loc în acele Ńări.. neŃinând cont că Singapore şi Malaezia aveau sisteme de emisie diferite. CerinŃe externe ale produsului dovedit eficient.U. de exemplu.2. 5. Calitatea produsului reflectă funcŃia intenŃionată şi circumstanŃele utilizării produsului. uneori e necesară adaptarea la cerinŃele externe. De asemenea. Producătorii realizează produse care să corespundă în primul rând standardelor interne. în vederea adaptării la nivelul de cumpărare al pieŃei locale. Uneori sunt necesare mari eforturi pentru adaptarea la standardele de calitate. Ea presupune studierea tuturor factorilor de mediu care pot avea un impact asupra utilizării produsului . Calitatea.

este folosită în raporturile cu terŃii. din cauza problemelor de naŃionalism.U. de comerŃ sau de serviciu se dobândeşte pe calea înregistrării. a hotărât să dea nume de vânturi faimoase: Golf (cuvântul german pentru curentul golfului). firma se află în faŃa a două decizii importante: alegerea mărcii de fabrică pentru un produs şi protejarea mărcii de fabrică sau de comerŃ.. Alegerea mărcii Firma trebuie să aleagă un nume de marcă adecvat. cifre.) Identificarea firmei este un aspect important atât în marketingul intern cât şi în cel internaŃional. 5. Mărci precum Coca-Cola.1. marca comercială identifică în plus atât produsul cât şi firma. Pentru ca denumirea dobândită prin statut să devină marcă. care este semnul distinctiv (cuvinte. şi în acest caz se poate întâmpla ca imaginea pozitivă originală să-şi piardă din efect sau chiar să fie primejduită. precum şi a preferinŃelor consumatorilor.A. Dacă marca de fabrică trebuie obligatoriu înregistrată. În timp ce marca fabricii este un certificat de origine. producătorii japonezi Sony şi Matsushita au comercializat 80% din videorecordere sub mărci private precum RCA şi Zenith. Folosirea unei mărci universale se utilizează la produsele standardizate şi ea depinde de convergenŃa gusturilor. De exemplu. cu exact aceeaşi pronunŃie.48 Conceptul de marcă are două accepŃiuni: marca fabricii. De exemplu. Scirocco (cuvântul italian pentru un vânt fierbinte ce aduce nisip deşertic din Libia spre Italia. Bayer. când firma Volkswagen s-a decis să proiecteze succesorii modelului Beetle.3. care variază pe fiecare piaŃă. Prin aceasta se transmite un mesaj al firmei mai puternic spre consumator. litere. cuvântul englez "mist" (ceaŃă) este asociat cu bunurile de consum şi are o conotaŃie romantică. respectând toate formalităŃile prevăzute nu de legea firmei. În acest sens. O altă posibilitate este aceea a folosirii numelui producătorului ca marcă de fabrică sau de comerŃ. respectiv activităŃile lor de cele similare cu alte firme. Faptul că denumirea firmei este uneori aceeaşi cu marca nu schimbă termenii problemei. ci de legea mărcilor de fabrică. Aşa cum numele de marcă este identificat cu produsul. De asemenea. Kodak sunt universale şi acceptate în toată lumea. firma Levi Strauss & Company a profitat de identitatea cu jeanşii Levi’s. Producătorii de automobile folosesc nume adaptate unor regiuni sau Ńări. Deoarece traducerea nemŃească a numelor de vânturi era necorespunzătoare în forma iniŃială. marca comercială sau de serviciu nu se înregistrează decât în mod facultativ. Tarom etc. care este semnul distinctiv folosit de firmele de comercializare sau prestatoare de servicii pentru a deosebi produsele. oferind-o sub garanŃia sa beneficiarului. Totuşi. factorii care determină politica de identificare sunt mai complecŃi. . În contextul afacerilor internaŃionale. în special în marketingul bunurilor de consum. nu este posibilă folosirea aceluiaşi nume pretutindeni. firma Hitachi furnizează calculatoare companiilor Olivetti şi BASF pentru vânzare sub numele acestora din urmă. deoarece aceasta se dobândeşte prin statut şi foloseşte la individualizarea firmei. marca de comerŃ indică doar că un anumit produs este comercializat de o firmă sau alta. firma trebuie să o înregistreze ca atare. iar marca de fabrică. În acest caz poate interveni însă pirateria mărcilor. limbă şi diferenŃe culturale. De exemplu. firma a redenumit două din modele sale în S. reprezentări grafice etc. Passat (cuvântul german pentru alizeu). În Germania. De exemplu. caz în care producătorul cedează comerciantului cu amănuntul sau distribuitorului controlul activităŃii de marketing.) folosit de firme pentru a deosebi produsele lor de cele identice sau similare cu alte firme. Marca de fabrică. marca de comerŃ sau de serviciu. de comerŃ sau de serviciu nu trebuie confundată cu denumirea firmei. cu respectarea legii naŃionale privind asemenea mărci şi are funcŃia de a proteja şi individualiza produsele sau serviciile unei firme de cele similare ale altora.2.: Golf a devenit Iepure (Rabbit) şi Passat a devenit łâşnitorul (Dasher) şi unul în America Latină: Caribe. Se poate folosi şi marca privată. acest cuvânt. înseamnă bălegar de vacă. pentru a sta în justiŃie etc. de comerŃ sau de serviciu (exemple: Renault.

1 Imitarea Coalgate. o persoană poate înregistra pe numele său un număr mare de mărci recunoscute şi apoi să vândă aceste nume acelora interesaŃi în falsificare.49 5.3. o persoană a înregistrat 300 nume de mărci faimoase. Chase Manhatan. În astfel de cazuri. În Ńările în curs de dezvoltare. Există. . Disponibilitatea cunoştinŃeloe tehnice cerute pentru realizarea unui produs falsificat. Singapore. aspect plăcut şi cu etichetă corespunzătoare. ambalajul şi marca sunt astfel proiectate pentru a fi cât mai apropiate de produsul internaŃional. două sunt esenŃiale: 1. adesea. însă acesta este costisitor şi e greu de obŃinut o decizie nepărtinitoare. un producător din Italia fabrică jeanşi şi pune pe ei eticheta Levi’s. Imitarea presupune folosirea simbolurilor sau numelor de mărci similare cu ale mărcilor recunoscute. Copierea presupune imitarea unei mărci recunoscute. Formele pirateriei mărcilor sunt: imitarea.1. Una din ele este recursul legal. Bankers Trust. imitarea mărcilor este o practică frecventă. b. sunt furnizate în mici cantităŃi.2. de exemplu. şi în special cele de lux. În sfârşit.2. du Pont. Protejarea mărcii Violarea mărcilor comerciale este o problemă veşnic prezentă în marketingul internaŃional. Cele mai copiate mărci sunt Levi’s şi Chanel.3. Coreea de Sud şi Mexico. servesc ca un simbol al rangului social şi.precum ConvenŃia de la Paris şi ConvenŃia de la Madrid. În Monaco. promovarea produsului într-un mod care să-i facă pe consumatori conştienŃi de falsificare este o a treia alternativă. protecŃia internaŃională a mărcilor este destul de slabă. Dintre motivele care încurajează pirateria mărcilor. Katex Levy’s. care permit înregistrarea simultană a mărcilor în mai multe Ńări. a. CBS. copierea şi preemŃiunea (prioritatea). unele convenŃii . Sears. Produsul. totuşi. Astfel. Lewis Marca internaŃională Pasta de dinŃi Colgate Del Monte Yale Pond’s Kotex Levi’s 5. bunurile provenite din Ńările dezvoltate. c. Prioritatea este posibilă acolo unde legea permite înregistrarea mărcilor de fabrică.3. De exemplu. O altă posibilitate o constituie ieşirea de pe piaŃa unde există concurenŃi piraŃi. NBC. În Ńări ca Taiwan. Imitarea unor mărci internaŃionale Tabel 5. De exemplu. Comerciantul internaŃional are la dispoziŃie câteva alternative de combatere a pirateriei mărcilor. Din păcate. ca Texaco. astfel încât consumatorii să creadă că vor cumpăra un produs internaŃional. Hong Kong. Astfel de exemple sunt cele redate în tabelul 5. 2. Potex. o persoană din Taiwan interesată în fabricarea ceasurilor Seiko va întâlni puŃine dificultăŃi în a obŃine know-how şi părŃile componente. Ambalarea şi etichetarea O practică de marketing eficientă cere ca produsele să fie oferite clienŃilor în formă adecvată. Goalgate Del Mundo Yalf locks Pang’s (îngheŃată) Hotex. discutate la mediul legal al firmei. există o piaŃă de mărci importate pe care falsificatorul o exploatează.

descrierea conŃinutului şi a elementelor componente. Este important ca după utilizare să nu producă efecte dăunătoare. În sfârşit. aditivi etc. dacă se cumpără mai degrabă zilnic decât săptămânal. De exemplu. De asemenea. la costurile cele mai mici posibile. cerinŃe speciale sau suplimentare. necesitatea stivuirii.adică al protecŃiei pe care trebuie să o asigure produsului şi psihologic . b. ambalajul trebuie să protejeze conŃinutul şi să fie atrăgător. inclusiv de natură ecologică. Clima este un alt considerent privind ambalarea produselor la export. Obiceiurile şi tradiŃiile de pe fiecare piaŃă reprezintă un alt factor. în grăsimi. pachetele trebuie să fie mai mici. Astfel. În unele cazuri. nu se vor putea cumpăra pachete mari. culorile trebuie să fie adaptate caracteristicilor culturii locale. Un alt factor îl reprezintă mărimea ambalajului. fiecare Ńară are cerinŃe specifice necesare protecŃiei consumatorilor naŃionali. navlositori. greutăŃii. a. Ambalajul va fi proiectat în funcŃie de destinaŃia transportului. De aceea. d. CerinŃele distribuitorului. roşul şi negru au semnificaŃii negative în unele Ńări ale Africii etc. În plus. pe când în Ńările subdezvoltate ele se vând câte o bucată. pentru a promova produsul la punctul de achiziŃie. numele producătorului. Ambalajul trebuie să fie suficient de rezistent la variaŃiile climatice mari. CerinŃele de ambalare ale clienŃilor variază de la o Ńară la alta. pentru o ambalare adecvată. Verdele. e indicată apelarea la firme de transport internaŃional. furturi sau pierderi. Ambalarea Ambalarea trebuie analizată sub două aspecte: fizic . locul depozitării (antrepozite sau spaŃii deschise). De asemenea. americanii preferă să cumpere maioneza şi muştarul în borcane.U. cerinŃele de manipulare (greutatea netă şi tip de încărcare).1. Persoanele cu venit mai redus vor cumpăra pachete de mărime mai mică.adică al instrumentului promoŃional. în funcŃie de de factorii socio . printr-o ambalare adecvată.3. Astfel. c. pe când în Germania şi ElveŃia se preferă tuburile. Comerciantul internaŃional trebuie să le cunoască. cuvintele folosite. se cere marcarea originii. fără daune. simbolurile. principala problemă a cărăuşului implicat în marketingul internaŃional este transportul mărfii în condiŃii bune la destinaŃie. În timp ce în Ńările dezvoltate se pune accent pe estetica vizuală în ambalare (chenar 6. Forma pachetului. Lamele de ras Gillette se vând în Ńările dezvoltate în pachete de 5 sau 10 bucăŃi. berea este ambalată de obicei în cutii de tablă. studiind mediul respectivei pieŃe. Obiceiurile de a cumpăra influenŃează şi ele mărimea ambalajului. ambalajul trebuie să confere siguranŃă atât timp cât se păstrează produsul în el cât şi după utilizarea lui.culturali.50 5.3. CerinŃele guvernului în domeniul ambalării se referă în special la marcare şi etichetare. este dificil de găsit răspunsuri în avans la aceste probleme. FaŃă de aceste variabile. De aceea. de exemplu. Referitor la transport. sustragerile şi daunele bunurilor transportate. Realizarea acestui obiectiv se poate face printr-o ambalare eficientă. informaŃii speciale precum conŃinutul chimic. în S. este popular în Ńările musulmane. este necesară studierea comportamentului consumatorului. CerinŃele navlositorului (transportatorului). distribuitori şi guvernele gazdă. pe când în Europa se ambalează în sticle. ambalarea internaŃională trebuie să corespundă cerinŃelor a patru grupuri de oameni: consumatori.CerinŃele consumatorilor. Canalele de distribuŃie a produselor cer să fie evitate furturile. Estetica ambalajului este primul aspect important.A.economici . deoarece acesta e posibil să folosească pentru depozitarea diferitelor lucruri.8). . ambalajul nu trebuie să ocupe spaŃii mari. Aspectul esenŃial luat aici în considerare este nivelul venitului pe piaŃă. Culoarea ambalajului trebuie să fie şi ea adaptată culturii locale. Dacă nu sunt automobile. în cele în curs de dezvoltare trebuie pus accent pe calitatea fizică a ambalajului. CerinŃele distribuitorului internaŃional sunt în general similare cu ale celui intern. În general. să fie uşor manipulat şi să permită marcarea şi etichetarea cu uşurinŃă.

aşa cum este în cazul standardizării produsului. politicile de garanŃii şi serviciii postvânzare trebuie considerate ca un aspect integral al strategiei produsului internaŃional al unei firme. este de dorit o garanŃie standardizată. Firmele interesate în afaceri internaŃionale sunt frecvent în dezavantaj faŃă de competitorii locali atunci când concurează în domeniul garanŃiilor şi serviciilor postvânzare.3. în dorinŃa de a-l asigura că atât ambalajul cât şi conŃinutul sunt conforme cu reglementările în vigoare pe piaŃă. Problema garanŃiei în marketingul internaŃional se pune sub trei aspecte: standardizarea.51 5. ceea ce presupune existenŃa de etichete pentru fiecare piaŃă. de regulă. unde bunurile sunt tranzacăionate liber în interiorul ei. dacă garanŃia oferă o reasigurare suficientă cumpărătorilor. Unul din aspecte îl constituie natura pieŃei. Din punct de vedere al producătorului. Marcarea se referă numai la containerul de transport şi nu afectează etichetarea interiorului ambalajului. ea poate deveni unul din factorii care îi determină să cumpere. Ea poate da cumpărătorului reasigurarea de care are nevoie. GaranŃii şi servicii postvânzare Cumpărătorii de pretutindeni achiziŃionează nu numai produsul fizic. cum sunt parfumurile şi cosmeticele. adaptarea şi folosirea garanŃiei ca o armă competitivă.3. Dacă eticheta conŃine informaŃii importante pentru consumatori. Standardizarea garanŃiilor nu oferă economii de scară în producŃie şi promovare. garanŃiile au un rol de protejare cât şi promoŃional. Etichetarea presupune folosirea limbii adecvate. Aspectul promoŃional al garanŃiilor este posibil să se schimbe în marketingul internaŃional. GaranŃiile GaranŃia este o promisiune din partea producătorului (vânzătorului) că produsul va funcŃiona aşa cum este prevăzut. în dorinŃa de achiziŃionare a produsului. alegerea politicii de standardizare sau diferenŃiere a garanŃiilor se face pe baza unei analize atente a criteriilor de selectare a unor astfel de politici. însă pe piaŃa . ambalajului sau mărcii. ea trebuie să fie scrisă.1. Etichetarea Etichetarea se aplica ambalajelor cu amănuntul şi are ca scop furnizarea informaŃiilor esenŃiale consumatorului despre conŃinutul pachetului. pe scurt şi se vor adăuga instrucŃiuni suplimentare în interiorul ambalajului. Alegerea politicii de standardizare sau adaptarea a garanŃiilor. În ciuda acestor presiuni. De asemenea.3. Politica de garanŃii şi servicii cuprinzătoare devine astfel un instrument de marketing important pentru firmele internaŃionale. De exemplu. Firma producătoare fiind la mare distanŃă. ei cumpără produsele cu anumite speranŃe de funcŃionare şi vor lua în considerare politicile firmei de respectare a acestor promisiuni. a. cumpărătorii străini doresc uneori asigurări suplimentare că furnizorul va sprijini produsul. există şi unele considerente care impun adaptarea. Dacă un comerciant internaŃional este reprezentat pe o piaŃă ca PiaŃa Comună.3. Ele îl protejează pe producător împotriva pretenŃiilor nerezonabile. 5.4. CompetiŃia pe pieŃele internaŃionale este un alt considerent important. 5. De aceea. firma poate să nu aibă o politică de garanŃii elaborată pe piaŃa internă. prin limitarea răspunderii firmei. Se pot folosi şi etichete multilingve. ci şi avantajele pe care acesta le oferă. eticheta se va face într-o singură limbă.4. Prin urmare. Deoarece firma poate aştepta o reducere mai mică a costului din standardizarea garanŃiilor internaŃionale. în limba acestuia. anumite presiuni externe încurajează standardizarea. produsul permite folosirea aceleaşi limbi pretutindeni. nu se pot aştepta eforturi deosebite în acest sens. Uneori.2. prezentate în continuare. Dacă sunt necesare precizări mai multe privind produsul. În consecinŃă. în special dacă garanŃia unui producător este mai promiŃătoare decât a altora. Totuşi.

în funcŃie de unii factori ca: intensitatea utilizării. avioane). Acestea pot varia de la o Ńară la alta. Instruirea se face în două moduri: personalul autohton este instruit în Ńara lui. Servicii postvânzare Serviciile postvânzare constituie o ofertă de menŃinere a produsului original prin reparaŃii.000 km şi a obŃinut o expansiune semnificativă pe piaŃă. Dacă. Folosirea garanŃiilor în acest scop depinde de anumite împrejurări. Formularea politicii de servicii cere o evaluare obiectivă a nevoilor. o garanŃie la anumite produse este limitată la funcŃiile de bază. În mod convenŃional. instalări. În condiŃiile în care firma poate oferi o reŃea de servicii internaŃionale de calitate corespunzătoare. firma va trebui să fie competitivă. CondiŃiile de utilizare ale produsului presupun acordarea de garanŃii diferenŃiate. De asemenea. Dacă ele sunt diferenŃiate. aspecte importante de luat în considerare. În astfel de cazuri poate fi oferită o garanŃie a funcŃiilor de bază. o piesă a unui echipament are o garanŃie de un an. Un alt aspect îl constituie capacitatea firmei de a realiza servicii postvânzare produsului în garanŃie. Dacă încrederea şi calităŃile sunt superioare. întreŃineri. comună pe toate pieŃele. 5. deprinderile tehnice ale oamenilor ce folosesc produsul. Prestarea de servicii reclamă folosirea de personal instruit în acest sens. Cele mai multe produse industriale şi multe bunuri de consum durabile cer servicii regulate. gradul de periculozitate al produsului ce periclitează viaŃa impune garanŃii standard în toată lumea. dacă s-au respectat condiŃiile de garanŃie. DiferenŃierea modelelor produselor crează probleme în acest sens. deoarece pericolele sunt aceleaşi pentru toŃi oamenii (medicamente. O garanŃie trebuie să fie mult mai restrictivă dacă sunt condiŃii climatice deosebite. instrucŃiuni. FacilităŃile de sprijin influenŃează folosirea garanŃiei ca armă competitivă. fără o creştere corespunzătoare a costului serviciilor. Acordarea de astfel de servicii este importantă din două motive: Primul. serviciul poate fi folosit ca o armă competitivă. Arsenalul competitiv disponibil determină modul de folosire a acestuia ca armă competitivă.4. ca instrument competitiv. Al doilea. ea poate oferi garanŃii standard. O garanŃie poate fi mai puternică. a fost prima care a garantat părŃile componente esenŃiale ale autoturismului doi ani sau 60. Dacă produsul cere servicii postvânzări periodice. b. ai firmei . Felul armei competitive pe care o foloseşte firma depinde în primul rând de punctele tari şi practicile firmei şi ale competitorilor. Serviciile cer facilităŃi de prestare a acestora. trebuie prestat pentru a realiza politica de garanŃii. firma trebuie să le presteze pentru a avea avantaj competitiv asupra concurenŃilor ce nu oferă astfel de servicii. condiŃiile climatice. de asemenea. Complexitatea produsului şi costul ridicat sunt. de exemplu. oferind garanŃii cel puŃin tot atât de eficiente ca ale concurenŃilor. Deprinderile tehnice pot determina modul de utilizare a garanŃiei. garanŃia se poate îmbunătăŃi.2. PoziŃia firmei pe o anumită piaŃă poate determina dacă ea trebuie să folosească garanŃia sau nu. Un alt considerent este natura produsului. dacă foloseşte arma garanŃiei. O firmă slabă poate avea rezultate spectaculare.3. deşi mică. Clima fierbinte şi condiŃiile prăfoase din Arabia Saudită reclamă acordarea de garanŃii la echipamentele de condiŃionare a aerului pe perioade mai scurte de timp decât în ElveŃia. livrări şi furnizări de piese de schimb. Firma Simca. Aspectul promoŃional al garanŃiilor face ca acestea să fie utilizate ca un instrument competitiv. şi garanŃia poate fi diferită. dacă produsul este mai credibil decât al concurenŃilor. GaranŃiile. Dacă rivalii concurează pe bază de garanŃii. O cerinŃă a ofertei serviciilor o constituie furnizarea de piese de schimb. producătorul trebuie să asigure serviciile adecvate.52 internaŃională ea poate fi forŃată să supravegheze garanŃia oferită de concurenŃi şi să o adapteze la condiŃiile locale. de tehnicieni străini. fapt uşor de realizat.

2005..53 producătoare sau este instruit în Ńara producătoare.N. Global Marketing Strategies.D. I. Ce componente auxiliare are produsul în marketingul internaŃional? Teste grilă: 1)Un produs va fi adaptat dacă: a) Metodele de operare sunt similare b) Nivelul de calificare este ridicat c) Estetica joacă un rol important în design şi ambalare d)Durata de folosire este redusă 2)Care dintre următorii factori necesită standardizarea produselor în maketingul internaŃional? a) CondiŃiile de utilizare b) Venitul pe locuitor c) Mobilitatea consumatorului d) Nivelul de calificare 3)Efectul Ńării de origine se referă la: a) Faptul că bunurile provenite din diferite Ńări au preŃuri variate b) Faptul că bunurile din import au preŃuri mai mari. ReliefaŃi componentele de bază ale produsului în marketingul internaŃional. Care sunt factorii care încurajează adaptarea produselor în marketingul internaŃional? 4. . . În concluzie. 2001 3. Houghton Mifflin. Iaşi. EdiŃia a III-a. Al. Organizarea serviciilor pe baza informaŃiilor primite de la cumpărători poate servi ca bază pentru apariŃia de noi idei de îmbunătăŃire a produsului.P. Marketing internaŃional. Boston. Bucureşti. J. Marketing internaŃional. 2005. Editura Polirom. Ce se înŃelege prin conceptul de produs în marketingul internaŃional? 2. Edditura Uranus... 6. Pop. datorită tarifele vamale c) InfluenŃa pe care o are Ńara producătorului asupra percepŃiei produsului de către consumatori d) Faptul că unele Ńări au un avantaj comparativ la unele produse 4)Nu constituie o formă a pirateriei mărcilor: a) Prioritatea b) Mita c) Imitarea d) Copierea BIBLIOGRAFIE 1. Produsele cu tehnologie de vârf cer o instruire continuă. C. 2. H. Sasu. un program de servicii bun este util atât direct cât şi indirect în obŃinerea de informaŃii privind diferitele aspecte ale marketingului mix. Care sunt avantajele standardizării produselor in marketingul internaŃional? 3. Jeannet. DefiniŃi criteriile de stabilire a politicii de produs în marketingul internaŃional.. Dumitru. 5. Hennessey. Întrebări recapitulative: 1..

................... deoarece controlul producătorului asupra procesului de distribuŃie poate fi afectat de alegerea unuia dintre ei............ Ei cumpără de regulă produsele care au o mare căutare......... DistribuŃia reprezintă procesul aducerii produselor de la producător la consumatorul industrial sau final.... maşinile de spălat..65 Obiectivele unitǎŃii de studiu US.... disponibilitatea instituŃiilor variază într-un mare grad şi obŃinerea de informaŃii detaliate despre opŃiunile privind canalele de distribuŃie este foarte dificil de realizat...... 6 Dupǎ parcurgerea acestei unitaŃi de studiu veŃi cunoaşte: .............................. distingem distribuitori şi agenŃi..54 6.................. Deciziile privind distribuŃia în marketingul internaŃional sunt similare celor din marketingul intern...................64 Teste grilǎ............. Problema alegerii canalelor (reŃelei) de distribuŃie corespunzătoare este pur şi simplu multiplicată cu numărul de Ńări în care se exportă. operând pe bază de comision şi având o libertate de acŃiune mai restrânsă decât distribuitorii............ De asemenea... frigiderele etc..... . Importurile paralele..... În marketingul internaŃional însă ele sunt mult mai dificil de luat.............. DistincŃia dintre agent şi comerciant este deosebit de importantă.......................60 6................................. .................................................... ..1...... cum sunt autoturismele............................. aparatele de radio.......................................Identificarea criteriilor de alegere a intermediarilor....3....................Caracterizarea importurilor paralele.......... 6.. Cele mai importante criterii de clasificare a acestora sunt următoarele....... Ei îşi asumă majoritatea riscurilor pentru toate produsele manipulate...................Identificarea tipurilor de intermediari în marketingul internaŃional...............................EvidenŃierea rolurilor pe care le deŃin membrii canalului de distribuŃie in marketingul internaŃional. Criterii de alegere a intermediarilor ............... .... cumpărând şi vânzând în alte Ńări...... Distribuitorii îndeplinesc o mare varietate de funcŃii de import şi export cu ridicata............................................. dacă alegerea canalului nu conferă "utilitatea de plasare" şi "utilitatea de timp" pe care le aşteaptă consumatorul local........63 Întrebǎri recapitulative.................... restricŃiile de mediu joacă un rol deosebit de important în alegerea canalelor şi în studierea strategiilor de distribuŃie..54 6.....1.................... Producătorul stabileşte orientarea politicii şi preŃurile şi îi cere agentului să-i furnizeze registrele vânzărilor şi informaŃii despre clienŃi............ ...... Distribuitorii (merchant middlemen) cumpără bunurile de la producător şi au deci o independenŃă mai mare.64 Bibliografie ................2.......................................................... Tipuri de intermediari Intermediarii pot fi de mai multe feluri............................................ a... Tipuri de intermediari............................54 UNITATEA DE STUDIU (US) 6 STRATEGII DE DISTRIBUłIE A PRODUSELOR ÎN MARKETINGUL INTERNAłIONAL Cuprins Obiectivele capitolului....... AgenŃii (agent middlemen) nu deŃin titlul bunurilor ce le comercializează.... În plus............................. După modul de posesie al bunurilor....................Definirea distribuŃiei în marketingul internaŃional.... ... Este demn de menŃionat că şi cel mai bun produs din lume poate suferi un dezastru comercial...........

1. agenŃi de export ai producătorului (A. Intermediarii interni se folosesc atunci când firma nu are siguranŃa distribuŃiei produselor în străinătate. Indiferent de denumire însă.).). Intermediarii direcŃi sunt localizaŃi pe pieŃele străine.Nz. grupuri de vânzare (G. producătorul minimează riscul şi costul implicării pe pieŃele străine.E. În continuare vom prezenta intermediarii.C. Intermediarii din aceeaşi Ńară cu producătorul Acest tip de intermediari sunt localizaŃi în acceaşi Ńară cu producătorul şi furnizează servicii de marketing pe bază internă. brockeri. 6. Principalele tipuri de intermediari care acŃionează pe pieŃele internaŃionale sunt redaŃi în tabelul 7. Această firmă este un agent intermediar deosebit de important pentru companiile cu un volum redus al vânzărilor internaŃionale sau care . a. firmele cedează responsabilitatea supravegherii distribuŃiei pe pieŃele străine acestora şi trebuie să accepte efortul de marketing şi selectarea canalelor oferite de intermediari. AgenŃii.1. Firma de management pentru export.celor fără experienŃă pe pieŃe străine. însă pierde controlul produsului de-a lungul canalelor de distribuŃie. ca intermediari interni AgenŃii de export interni au diferite denumiri. Intermediarii indirecŃi sunt din aceeaşi Ńară cu producătorul.) şi agenŃi Norazi (A. întilnim intermediari indirecŃi.V. Vânzând unui intermediar din Ńara sa. în Anglia "agent middlemen". în Germania sunt denumiŃi "handelsmassler". Controlul asupra întregului proces de distribuŃie este mai redus dacă se folosesc intermediarii interni în loc de cei externi.M. în Belgia "courtier". Ei îşi asumă responsabilitatea comercializării directe sau prin alŃi intermediari ai produselor firmei.1 Distribuitori Autohtoni (indirecŃi) ComercianŃi de export Jobberi de export Importatori şi societăŃi comerciale ComercianŃi complemetari AgenŃi Firme de management pentru export AgenŃi de export ai producătorului Brockeri Oficii de cumpărare Grupuri de vânzare (piggy-back) AgenŃi Norazi Străini (direcŃi) Distribuitori Dealeri Joberi de import ComercianŃi cu ridicata şI comercianŃi cu amănuntul Brockeri ReprezentanŃi ai producătorului AgenŃi conducători AgenŃi de cumparare (compradori) Factori A.55 b. oficii de cumpărare (O.P. intermediari direcŃi sau distribuitori integraŃi. în func¡ie de tipul lor. în Olanda "makelaar". în Italia "mediatore". Intermediarii interni oferă multe avantaje firmelor cu un volum mic al vânzărilor internaŃionale . ceea ce poate crea confuzie. pot fi identificate şase tipuri de intermediari: firme de management pentru export (F. Prin alegerea de intermediari interni. În funcŃie de natura exportului.).1. Tipuri de intermediari care acŃionează pe pieŃele internaŃionale Tabel 7.).E. care nu intenŃionează să se implice imediat în activităŃi de marketing internaŃional şi care nu doresc să vândă în străinătate cu un minim de angajament financiar şi de management. Astfel.

56 nu doresc să implice propriul personal în activităŃile internaŃionale. A. este acela că arareori ele pot să-şi permită investiŃii de piaŃă necesare pentru asigurarea unei distribuŃii detaliate a produselor. ci are o relaŃie pe termen scurt. Termenul de brockeri (misiŃi) este folosit pentru o mare varietate de intermediari care realizează servicii de agent de schimb la preŃuri reduse. În acest fel. Activând sub numele producătorilor. Spre deosebire de F. Ei nu devin implicaŃi în mod frecvent în relaŃii continue cu furnizorii locali şi nu reprezintă o sursă continuă de reprezentare.M.M. Ca atare. manipularea produselor.M. la un an sau doi şi operează pe bază de comision direct. bumbac). RelaŃiile de muncă sunt atât de strânse încât clienŃii realizează adesea că ei nu tratează direct cu departamentul de export al companiei. Acestea pot lua forma exportului complementar (organizaŃii cooperatiste de desfacere) şi a asociaŃiilor de export. Unii brockeri se specializează mai degrabă pe Ńări decât pe mărfuri şi oferă cunoştinŃe de specialitate privind reglementările comerciale şi pieŃele Ńărilor în care lucrează. dezavantajele esenŃiale sunt acoperirea limitată a pieŃei şi lipsa unei relaŃii continue cu producătorul. specializate într-un domeniu pot oferi servicii pe care producătorii nu le pot realiza decât după mulŃi ani de activitate.M. însă pentru o firmă angajată internaŃional. aranjarea de credit.E. e. punând în contact vânzătorii cu cumpărătorii. Agent de export al producătorului. rolul furnizorului firmei este esenŃialmente pasiv. c. Ambele sunt considerate agenŃii de acorduri atunci când exportul este realizat pe bază de taxă sau comision. Avantajele esenŃiale ale F. Dezavantajul major al F. OrganizaŃiile cooperatiste de desfacere (piggy-back) sau de exporturi . F. Ele pot avea o responsabilitate totală sau parŃială pentru promovarea bunurilor.E.E.P. Totuşi. ei nu prestează servicii de vânzare.. Rezultatul îl constituie extinderea pieŃei cu angajamente financiare minime şi de personal. pentru care menŃin contactul cu producătorii şi furnizorii principali din toată lumea. la câteva luni. Cei mai mulŃi brockeri activează la mărfurile în vrac şi se specializează în 1-2 tipuri de mărfuri (grâu. deoarece ele trebuie să vândă imediat pentru a supravieŃui şi nu pot atinge toate pieŃele lumii. furnizează servicii similare celor ale F. aceşti agenŃi se caracterizează prin flexibilitate şi capacitatea de a găsi mărfuri din orice sursă. Agentul de export al producătorului este un agent intermediar individual sau o firmă agent intermediar ce prestează un serviciu de vânzare pentru producător.E. brockerii nu intră în relaŃii contractuale cu exportatorul şi nu se ocupă direct de vânzare. sunt: investiŃii minime din partea companiei care doreşte să comercializeze internaŃional. Brockeri.P. NoŃiunea este aplicată în mod tipic la brockerii de import-export ce realizează funcŃia intermediară de punere în contact a cumpărătorilor şi vânzătorilor şi care nu au o relaŃie continuă cu clienŃii.M.E.P.E. funcŃiile principale sunt contactul cu clienŃii străini şi negocierea vânzărilor. responsabilitatea directă revenindu-i firmei mamă. De fapt. b. devine o parte a activităŃii de marketing a companiei client. F. În mod tipic. Diverşi producători pot coopera în încercarea comună de a-şi vinde produsele în străinătate prin încheierea de diferite tipuri de acorduri. Prin urmare. A. în toate împrejurările. Oficii de cumpărare.M. face afaceri mai degrabă în numele propriu decât în cel al clientului. neimplicarea personalului companiei şi a eforturilor financiare. F.. Trăsătura lor comună este funcŃia de că utare şi achiziŃionare a mărfurilor la cerinŃa firmelor principale. dacă preŃurile şi termenele rămân rezonabile. nu serveşte ca un departament de export al producătorului.M.E. Grupurile de vânzare. prestează multe servicii pentru producător.E. Din păcate. funcŃionează ca un departament de marketing independent. ei pot continua să cumpere de la o firmă ani în şir. O altă diferenŃă este aceea că A.P.E. cercetări de piaŃă şi informaŃii privind patentele şi licenŃele. O serie de agenŃi intermediari pot fi categorisiŃi pur şi simplu cumpărători sau cumpărători pentru export.E. d. având costuri scăzute.M.E.E. producătorul este posibil să lucreze cu o singură firmă de management pentru export şi cu numeroşi A. din punct de vedere al controlului distribuŃiei. Cu un domeniu limitat de acŃiune. F.

oferind astfel consumatorilor o gamă mai largă şi uşurând desfacerea produselor ambelor companii. în esenŃă. Deşi ei sunt numiŃi agenŃi. iar onorariile pe care le cer sunt enorme. ComercianŃii. comercianŃi cu ridicata interni care activează pe pieŃele externe. AgenŃii Norazi există deoarece tarifele. precum şi în comerŃul cu lichioruri netaxate. cumpără sau vând bunuri numai când realizează ambele părăi ale tranzacŃiei. AsociaŃiile de export asigură desfacerea în comun a produselor mai multor firme pe piaŃa externă cu scopul de a o domina.57 complementare asigu comercializarea produselor unei firme prin intermediul reŃelei externe a altei firme ce distribuie mărfuri complementare. Pentru producător. ei vând prin intermediari. Deoarece lucrează pe bază de loturi de mărfuri diferite. în funcŃie de avantaje. Deoarece ei iau titlul bunurilor. Jobberii de export sunt similari intermediarilor angrosişti interni. Oficiile interne ale importatorilor şi societăŃilor comerciale sunt o sursă de distribuŃie pentru firmele ce doresc să facă afaceri internaŃionale. însă. ei lucrează asemănător cu cei ce activează în Ńară. restricŃiile de import/export şi accizele fac mişcările ilegale de bunuri mai profitabile decât cele legale. ei folosesc propriile organizaŃii. transport şi marketingul extern al produselor. mai obişnuit. deoarece nici clienŃii nici agentul nu lucrează pe baza unor legi scrise şi nici nu pot recurge la justiŃie. deşi continuă să manipuleze produse atât timp cât sunt profitabile. B. Aceasta este obligatorie. Ca atare. c. ei au o reputaŃie de comportament etic faŃă de clienŃi.1) a. Cei mai mulŃi tind să se specializeze într-un anumit domeniu. Cei mai reprezentativi comercianŃi intermediari interni sunt: comerciantul de export. b. Uneori. avantajul esenŃial al folosirii unui comerciant intern îl reprezintă uşurinŃa contactării lui. ei achiziŃionează bunuri de la un număr mare de producători. Cei mai mulŃi producători nu au nevoie de serviciile agenŃilor Norazi. Ei sunt dificil de contactat. jobberul de export. AgenŃii Norazi sunt intermediari unici care sunt specializaŃi în tranzacŃii obscure sau dificile. fără a fi implicate în distribuŃia externă reală. în mod tipic. ComercianŃii de export sunt. Sunt preocupaŃi în primul rând de vânzări şi de marjele de profit asupra acestora şi nu pot în acest fel reprezenta în cel mai înalt grad interesele producătorilor. în principal. 7. Importatori şi societăŃi comerciale. Contactele cu importatorii şi societăŃile comerciale pot fi făcute în Ńara gazdă a producătorului. SocietăŃile . control deplin asupra preŃurilor şi menŃin o loialitate redusă faŃă de furnizori. Astfel. prin sistemul judiciar. Jobberii de export se reprezintă numai pe ei înşişi şi. intermediarii comercianŃi sunt mai puŃin controlabili decât agenŃii intermediari. importatorii şi companiile comerciale şi comercianŃii complementari (sintetizaŃi în tabelul nr. ca intermediari interni ComercianŃii interni (merchants) realizează o mare varietate de funcŃii cu ridicata de import şi export. Ei pot avea linii competitive. ToŃi sunt implicaŃi în achiziŃii pe cont propriu şi vânzări în alte Ńări. AgenŃii Norazi. minimizarea riscului creditului şi eliminarea manipulării mărfurilor în afara Ńării. ei se transformă din agenŃi în comercianŃi şi invers. vânzarea este. Dacă întrevăd posibilitatea unor profituri uriaşe. narcotice. Norazi nu se limitează la tranzacŃiile agenŃilor. spionaj industrial şi alt trafic licit. taxele de import. f. internă şi intermediarii îşi asumă responsabilitatea pentru credit. ei sunt de fapt denumiŃi şi intermediari angrosişti de export. Ei fac contrabandă cu materiale radioactive sau de război şi furnizează bunuri strategice Ńărilor închise canalelor de distribuŃie normale. În ciuda comerŃului ilegal pe care îl fac. le transportă în Ńări străine şi îşi asumă întreaga responsabilitate pentru activitatea de marketing. Ei comercializează bunuri în vrac sau materii prime şi nu deŃin proprietatea fizică a bunurilor. însă îşi asumă responsabilitatea aranjării transportului. ei nu reprezintă o alternativă de distribuŃie atractivă pentru cei mai mulŃi producători. Ei îşi asumă majoritatea riscurilor comerciale pentru toate produsele manipulate şi obŃin profituri în funcŃie de mărimea marjei brute. AgenŃii Norazi pot fi angajaŃi şi în operaŃii cu valută la piaŃa neagră.

De asemenea. structura lor proprie de distribuŃie în interiorul Ńării care operează. obŃinerea de profit adecvat. domeniul funcŃiilor agenŃilor economici externi este similar cu cel al agenŃilor interni. Intermediarii din Ńări străine Deoarece producătorii au un control redus asupra celor mai multe tipuri de intermediari interni şi nici nu cunosc multe lucruri despre activităŃile lor externe. Folosirea importatorilor şi a societăŃilor comerciale este uneori nu numai benefică ci şi imperativă în anumite împrejurări. ComercianŃii complementari. Ei pot fi asociaŃi cu firma nouă în diferite grade sau pot fi angajaŃi pentru scopuri speciale. Deoarece sunt eficiente în marketingul extern şi întrucât încurajează micii producători să pătrundă pe pieŃele internaŃionale. ca şi în trecut. Firmele pot lucra pe bază de agenŃi sau comercianŃi. AgenŃii. parte dintr-o firmă mică de brockeri ce operează într-o Ńară sau în câteva Ńări invecinate. de regulă. reprezentanŃii producătorului. agent de vânzări rezident. Reprezentantul producătorului este larg folosit în distribuŃia bunurilor industriale în străinătate şi este un reprezentant excelent pentru orice tip de bunuri manufacturate pentru consumator. agenŃii conducători. zonă de piaŃă regională. Ca şi brockerii de export. ei pot prefera să lucreze cu intermediarii din Ńările clienŃilor. uneori preiau linii adiŃionale de distribuŃie internaŃională. deoarece în anumite cazuri doar astfel de societăŃi au o acoperire adecvată.2. întreaga Ńară sau câteva Ńări invecinate. Brockerii străini fac. Brockerii. Dacă aceste criterii sunt satisfăcute. Companiile cu facilităŃi de marketing sau contacte în diferite Ńări cu capacitate de marketing în exces sau cu dorinŃa de a lărgi linia de produse. comunicaŃiilor şi finanŃării. Deşi numele generic pentru astfel de activităŃi este de marketing complementar. în special în problemele limbii. nu deŃin . acceptarea produsului pe piaŃă.1. ambii parteneri vor avea de câştigat. ReprezentanŃii producătorilor au diferite denumiri. ei vor avea cel puŃin avantajul unui canal mai scurt şi sunt capabili să trateze direct cu intermediarii care se află în contact constant cu piaŃa. şi intermediarii străini pot fi agenŃi sau comercianŃi. Cei mai importanŃi agenŃi intermediari străini sunt: brockerii. d. schimbului sau al pieŃei. b. ci lucrează strict ca reprezentanŃi ai vânzărilor. ca agent de vânzări. ca intermediari străini AgenŃii intermediari lucrează sub o mare varietate de nume. brockerii ce activează în Ńări străine se ocupă de mărfuri şi produse alimentare. nu aranjează transportul sau manipularea mărfurilor şi. Reprezentantul producătorului este un intermediar care îşi asumă responsabilitatea bunurilor unui producător într-un oraş. compradorii şi factorii a. acces pe piaŃă şi acceptabilitate politică. însă cel mai mare volum de astfel de afaceri este realizat de acordurile încheiate de comercianŃi. de regulă. Cele mai multe de astfel de acorduri sunt întreprinse atunci când o firmă doreşte să completeze linia sa de produse sau să păstreze canalele sale de distribuŃie pentru articolele sezoniere în funcŃiune întregul an. ele se mai numesc şi piggy-back. În general. transportul şi distribuŃia bunurilor din mai multe Ńări. agent exclusiv. Multe companii au avut un succes mai mare comercializând bunuri de consum prin firme mai mici decât mari. Criteriile de alegere a noilor produse pentru distribuŃia complementară sunt: înrudirea liniilor de produse. 6. ReprezentanŃi ai producătorului. Avantajul este că menŃin relaŃii continue bune cu clienŃii şi acoperă rapid piaŃa la costuri mici. încărcarea canalelor de distribuŃie ocupate temporar. agent pe bază de comision şi agent de comenzi de mărfuri. Atunci când este responsabil pentru o singură Ńară. O astfel de implicare apropie producătorul de piaŃă. distribuŃiei fizice. Procedând în acest mod. A.58 comerciale au. în mod normal. însă nici unul nu deŃine titlul bunurilor cu care au de a face. el se numeşte adesea şi agent unic. Ei nu îşi asumă riscul creditului. Scopul principal al societăŃilor comerciale. îl reprezintă achiziŃionarea. societăŃile comerciale de export sunt adesea favorizate de guverne.

alegerea acestei variante este deosebit de satisfăcătoare. în diferite grade. efortului promoŃional. ComercianŃii. El are un grad relativ ridicat de independenŃă de firma furnizoare şi este posibil ca angajamentele să fie făcute pe termen lung. În Ńările Orientului Îndepărtat. Dealeri. El îşi obŃine cea mai mare parte din volumul vânzărilor din produsele unei singure firme furnizoare. Compradori. ei nu manipulează liniile competitive. El este ultima etapă verigă din lanŃul distribuŃiei. însă uneori firma furnizoare are un capital la dealerii săi. Întrucât este posibil ca ei să neglijeze mărfurile cu marje de profit reduse şi rotaŃie lentă în favoarea celor mai profitabile. agenŃii conducători sunt denumiŃi şi "compradori" şi sunt utilizaŃi întrucât cunosc obiceiurile obscure şi enigmatice şi limba din Ńara importatoare. Ei realizează. în plus. Dealerul are o relaŃie continuă de lucru cu furnizorii şi deŃine drepturi exclusive de vânzare pentru bunurile producătorilor lor într-o anumită zonă geografică. Un distribuitor străin are adesea drepturi exclusive de vânzare într-o anumită Ńară şi lucrează în strânsă cooperare cu producătorul. reprelucrare sau asamblare. în mod normal. Ei dau utilitate de timp şi de loc prin cumpărarea şi deŃinerea bunurilor în locuri relativ convenabile consumatorilor. Există diferite tipuri de astfel de intermediari. c. serviciilor şi altor funcŃii de distribuŃie. de asemenea. similare. b. în esenŃă. În unele cazuri. Dacă o linie este profitabilă pentru distribuitori. Factori. Avantajul esenŃial al tratării cu aceşti agenŃi este că ei uşurează compania de vânzare şi. finanŃează tranzacŃiile vânzărilor. pe bază de costuri. Avantajele şi dezavantajele utilizării acestor intermediari sunt. aceleaşi funcŃii de bază ca şi cei din Ńară. însă nu au propria forŃă de vânzări. reprezentând doar câteva firme şi efectuează un efort de promovare şi vânzare. eficienŃa depinde de alegerea lor şi de gradul de control dorit a fi exercitat. De asemenea. Un astfel de agent realizează afaceri într-o Ńară străină sub un acord contractual exclusiv cu firma mamă. Jobberii de import. Lucrul prin distribuitori îi permite producătorului un grad rezonabil de control asupra preŃurilor. Mai precis însă. dealerul este un intermediar ce vinde fie bunuri industriale. În general. posesia bunurilor. Aceşti intermediari achiziŃionează bunuri direct de la producător. oricine are o relaŃie continuă cu un furnizor în cumpărarea şi vinderea bunurilor. ei pot depinde în manipularea acesteia într-un mod apropiat de cel dorit de producător. deoarece manipulează un număr mare de bunuri. De asemenea. Ei vând angrosiştilor sau detailiştilor şi consumatorilor industriali. Jobberii mai sunt cunoscuŃi . de regulă. însă. c. activează sub un contract cu firma condusă. Deşi sunt cunoscuŃi sub diferite denumiri. dealeri. jobberi de import şi angrosişti sau detailişti. De regulă. şi acea cumpărătoare de riscul creditului. Pentru producătorii care doresc controlul şi acoperirea intensivă a unei pieŃe. de cele mai multe ori. fie bunuri de consum durabile direct consumatorilor. furnizând informaŃii despre piaŃă. f.59 proprietatea acestora. ei acordă servicii de credit. Spre deosebire de agenŃii conducători. şi în special a celor ce lucrează la distanŃă. Distribuitorii. stocurilor. ei pot fi categorisiŃi în patru grupe: distribuitori. În plus. responsabilitatea finanŃării bunurilor care se află în diferite stadii de prelucrare. este considerat un dealer. ca intermediari străini Intermediarii comercianŃi deŃin titlul şi. compradorii pot deŃine proprietatea bunurilor de vândut şi sunt reprezentanŃii vânzătorilor nu ai cumpărătorilor. CompensaŃia este. AgenŃi conducători. de asemenea. ei folosesc uneori şi creditul. e. Ca şi în cazul celorlalŃi intermediari. dealerul este un intermediar comerciant independent. Acest gen de agenŃi realizează toate funcŃiile normale de brockeraj. de regulă. nu este indicat să se aibă încredere deplină în capacitatea şi dorinŃa acestor comercianŃi de a promova şi vinde agresiv un produs. Intermediarii comercianŃi îşi aleg preŃurile de vânzare şi pot avea o loialitate redusă faŃă de producător. el investeşte în activităŃile firmei şi. relaŃiile dintre distribuitor şi producător sunt formalizate prin acorduri de franchisă sau de proprietate. plus un anumit procent din profiturile firmei conduse. B. asumânduŃi riscul fluctuaŃiei preŃurilor şi prestează servicii de vânzări. Ei îşi asumă. Adesea. a.

gestionarea riscului şi chiar consultanŃă în management. se consideră că aceştia se îmbogăŃesc pe seama autohtonilor. O firmă interesată în distribuirea produselor sale în străinătate trebuie să cunoască modalităŃile de comerŃ cu ridicata şi amănuntul din Ńările străine. Astfel. depozitare. întrucât ea are efecte considerabile asupra fiecărui element al marketingului mix şi a libertăŃii firmei de a controla în mod eficient o anumită piaŃă. În elaborarea strategiei de distribuŃie internaŃională trebuie Ńinut cont de faptul că transportul se realizează.Ei diferă de distribuitori în esenŃă prin aceea că nu deŃin drepturi teritoriale exclusive. Primul. el fiind şi un adevărat ghid. poate afecta poziŃia firmei pe o anumită piaŃă mulŃi ani. În Ńările în curs de dezvoltare. vânzare transport. Detailiştii din aceste Ńări vor intra mai greu în contact cu producătorii străini. De aceea. . serviciile pe care le oferă şi sfera de activitate sunt lesne accesibile. ComercianŃii cu ridicata (angrosiştii) realizează activităŃi ca achiziŃionare. În unele Ńări. cu costuri mai ridicate şi cu o durată mai mare de livrare decât în distribuŃia internă. legislaŃia naŃională diferă semnificativ de la o Ńară la alta în ce priveşte cauza terminării acordului de distribuŃie şi obligaŃiile furnizorului în astfel de cazuri. În Ńările în curs de dezvoltare. informaŃii despre piaŃă. la distanŃe mai mari. obŃinere de informaŃii. ajutor financiar. iar sursele de informaŃii privind situaŃia financiară a intermediarilor pot fi identificate uşor. numărul lor este încă destul de mare. din două motive. Un acord încheiat în stadiul de introducere a produsului pe piaŃa străină poate deveni un obstacol serios în momentul când firma doreşte să lanseze o strategie de penetrare puternică pe aceeaşi piaŃă. în aceste Ńări. Alegerea canalelor de distribuŃie în marketingul intern este relativ simplă. d. De asemenea. alegerea reŃelei de distribuŃie devine un factor hotărâtor în succesul pe pieŃele străine. Astfel. accentul se pune pe producŃie. comerŃul cu amănuntul se face în unităŃi mai mici.60 uneori sub denumirea de case de import sau comercianŃi de import. precum şi a micilor producători interni şi prin finanŃarea fluxului de bunuri dintre producători şi detailişti. deşi bine intenŃionată. în funcŃie de condiŃiile fiecărei Ńări. promovare. ComercianŃii cu amănuntul realizează şi ei activităŃi în mod diferenŃiat. 6. cu linii de produse limitate. Ignorarea acestei capcane le început poate fi foarte costisitoare. comerŃul cu ridicata fiind dominat de străini. Procesul de selectare a canalelor de distribuŃie presupune analiza structurii reŃelei de distribuŃie şi alegerea membrilor canalului cel mai corespunzător. Al doilea. o greşeală timpurie. De exemplu. depinzând în întregime de producător sau angrosist. tendinŃa spre integrare verticală îngustează sfera de activitate a angrosiştilor. planificarea producŃiei. Într-un anumit port sau Ńară un producător poate vinde câtorva jobberi. Dacă firma pătrunde pentru prima dată pe o piaŃă străină alegerea reŃelei de distribuŃie este cu adevărat critică întrucât distribuitorul nu are doar rolul unui simplu intermediar. în Kenya. În SUA şi Japonia însă numarul angrosiştilor este cu mult superior.2. o poate costa mulŃi bani pentru a se elibera de angajamentele nedorite. în ciuda importanŃei lor. în Europa de Vest deşi angrosiştii joacă un rol important doar în produsele alimentare. de regulă. În Ńările dezvoltate. în Ńările dezvoltate există magazine cu amănuntul mari care furnizează o mare varietate de servicii: stocare. ReputaŃia intermediarilor este cunoscută. deoarece bunurile lipsesc din aproape toate sectoarele. o parte din aceste activităŃi sunt realizate de producători. În plus. ComercianŃi cu ridicata şi cu amănuntul. de comercianŃi cu amănuntul (detailişti) sau de ambii. Totuşi. ei nu sunt priviŃi cu ochi buni. 75% din comerŃul cu ridicata şi amănuntul este deŃinut de asiatici. finanŃare. De exemplu. angrosiştii joacă un rol esenŃial în manipularea importurilor. interpret şi mentor pe piaŃa străină. Criterii de alegere a intermediarilor Decizia de alegere a intermediarilor are o deosebită importanŃă în strategia firmei.

la diferiŃi detailişti. gradul de perisabilitate. Alegerea reŃelei de distribuŃie poate influenŃa covărşitor succesul sau eşecul firmei. dorind să-şi extindă distribuŃia în zonele rurale şi oraşele mici din FranŃa. De aceea. alegerea canalelor de distribuŃie trebuie să Ńină cont în primul rând de obiectivele firmei. în timp ce agenŃii vând produse din linii limitate. Aceştia trebuie să fie persoane respectabile. O firmă care a optat pentru structura macropiramidală este posibil să privească fiecare piaŃă ca pe o posibilitate de a-şi maximiza oportunităŃile. Considerentele avute în vedere la evaluarea potenŃialului de marketing internaŃional al firmei sunt: a. Unele atribute ale produsului precum complexitatea produsului. Obiectivele marketingului internaŃional al firmei. Produsele sofisticate (calculatoare. Firma trebuie să fie atentă în selectarea intermediarilor. în cazul introducerii de produse noi sau al pătrunderii pe un nou segment de piaŃă. Imaginea firmei. A. Articolele în partizi sau vrac se justifică a fi distribuite prin canale directe. dezvoltarea şi viabilitatea pe termen lung. Bunurile de larg consum se comercializează de regulă prin canale mai lungi de distribuŃie. Linia de produse poate influenŃa şi ea distribuŃia. sunt de preferat canalele directe. pe bază de exclusivitate. Natura produsului şi linia de produse. Unele firme sunt mai bine înzestrate pentru a avea canale mai scurte sau chiar a opta pentru distribuŃia directă la consumatorul sau utilizatorul final. Succesul local va prevala celui internaŃional. disponibilitatea canalelor. Organizarea internaŃională a firmei. natura produsului. pentru a câştiga experienŃă. de exemplu. O firmă care doreşte să pătrundă pentru prima dată pe o piaŃă străină nu va avea experienŃa cerută pentru controlul canalelor scurte. Criteriile cele mai importante de selecŃie a intermediarilor sunt: obiectivele marketingului internaŃional al firmei. c. se poate permite luxul canalelor scurte. echipamente electronice) reclamă folosirea personalului propriu sau a agenŃilor cu instruire avansată în electronică.61 În marketingul internaŃional lucrurile se complică. Nu se poate determina o politică de distribuŃie până când nu sunt definite clar obiectivele marketingului internaŃional. la consumatorul final. PotenŃialul de marketing al firmei. b. C. dacă preŃul produsului este ridicat. Conducerea canalelor de distribuŃie depinde în mare măsură de experienŃa personalului de distribuŃie. B. scurte. Produsele care solicită servicii postvânzări excesive pot fi realizate de că tre reprezentanŃii firmei pentru a fi economice. Compania Xerox. alegerea canalelor de distribuŃie trebuie să se facă în funcŃie de criterii bine stabilite. Produsul în sine poate avea o influenŃă majoră asupra felului canalului de ales pentru atingerea obiectivelor de distribuŃie a firmei. În plus. natura obiectivelor definite în privinŃa efortului marketingului internaŃional va determina lungimea canalelor (directe sau indirecte). gradul de acoperire a pieŃei. Deoarece autoritatea strategică este delegată la nivel local. potenŃialul de marketing al firmei. şi-a retras forŃele proprii de vânzări şi le-a înlocuit cu distribuitori independenŃi denumiŃi “concessionaires”. deciziile privind canalele de distribuŃie se vor lua la nivel local. Dacă produsele au o valoare ridicată. deoarece pieŃele în cauză pot fi în afara obiectivelor firmei în ceea ce priveşte mărimea. În mod evident. Acesta e cazul firmelor care au adoptat structura de tip "umbrelă". cerinŃele privind serviciile şi pre¡ul unitar au o importanŃă deosebită asupra alegerii canalelor de distribuŃie. Resursele umane şi experienŃa lor. Un distribuitor sau dealer este mai indicat pentru stocarea mai multor produse. alegerea canalelor este total necorespunzătoare pe unele pieŃe. O astfel de firmă va dori să identifice pieŃele care să-i aducă 80% din vânzările sale atât pe termen scurt cât şi pe termen lung. În anumite situaŃii. De asemenea. Chiar şi firmele stabilizate cer adesea ajutorul intermediarilor. Articolele neperisabile şi nesofisticate pot fi distribuite prin canale lungi. firmele ale că ror personal are cunoştinŃe limitate de marketing internaŃional vor trebui să apeleze la intermediari. controlul canalelor. Produsele perisabile trebuie expediate prin canale directe. valoarea. De aceea.volumul. Orice acord cu un intermediar a cărui imagine este dubioasă . cerinŃele de capital. considerentele financiare. caracteristicile pieŃei şi consumatorului. O linie mai largă reclamă folosirea intermediarilor.

De asemenea. Fiecare tip de acord privind canalele de distribuŃie oferă niveluri diferite de control producătorului. deşi natura produselor cere canale diferite pe fiecare linie de produse. pentru a alege un acord de distribuŃie pe un canal "scurt" sau "lung". costul reviziei şi controlului operaŃiilor canalului. Costul canalelor cuprinde trei categorii: costuri iniŃiale. prin creşterea prezenŃei sale pe piaŃă. fiecare Ńară a dezvoltat de-a lungul anilor diferite modele de distribuŃie. Considerentele financiare care influenŃează alegerea canalelor de distribuŃie sunt costul modelelor de distribuŃie şi eficienŃa fluxului de numerar în canalele analizate. o firmă poate să nu cunoască cine este cumpărătorul final al produsului. selectarea membrilor). costul negocierii acordului cu membrii canalului şi costul capitalului înfiinŃării canalului. Pentru multe firme este vital ca un canal selectat să fie capabil să aducă numerar cât mai repede posibil. Controlul canalului. creşterea gradului de control poate compensa costurile mai ridicate ale forŃei proprii de vânzări. E. cheltuieli cu reclama locală şi marja de profit a intermediarilor. ea poate înfiinŃa o reŃea proprie de distribuŃie. ceea ce crează dificultăŃi în alegere. unele studii arată că cele mai profitabile canale sunt acelea în care se vinde distribuitorului dintr-o Ńară care are ea propriile canale de marketing. O firmă ce prelucrează mai multe produse poate avea acorduri de distribuŃie pe multe pieŃe. vamă. Costurile logistice cuprind costurile de transport. a. Totuşi. al managerilor de vânzări. producătorul poate să nu fie interesat de locul unde este folosit produsul său. cheltuieli de deplasare. Deşi este greu de estimat aceste costuri. ConcurenŃii vor exploata rapid această eroare. Astfel.62 poate avea un impact nefavorabil de lungă durată asupra imaginii firmei în lume. este indicat să se cerceteze utilitatea celor existente. Unele firme stabilesc canale directe pentru a reduce costurile. Dacă aceste obiective sunt importante. adesea. Cu cât canalul de distribuŃie este mai lung cu atât este mai dificil de controlat determinarea preŃului şi promovarea produsului. b. nu sunt angajate deplin faŃă de alŃi furnizori şi doresc să distribuie produsele. Costul canalelor de distribuŃie. În funcŃie de situaŃia sa financiară. d. promovarea. F. nu aparŃin concurenŃilor. . În multe cazuri. Selectarea canalelor se poate face numai în măsura în care acestea există. De aceea. formarea partizilor. Dacă volumul vânzărilor este adecvat. Aspectele financiare. el poate controla preŃul. nu pot fi controlate. Prin forŃele proprii de vânzări. Ele pot fi capabile de noi dezvoltări. În plus. dacă firma are suficiente resurse financiare. Disponibilitatea canalelor. Costurile ridicate de distribuŃie pot mări preŃul produsului şi împiedica astfel pătrunderea lui pe piaŃa. În cele mai multe cazuri. înainte de a explora posibilitatea folosirii unor noi canale. Folosirea intermediarilor duce la pierderea controlul marketingului produselor în străinătate. Firma trebuie să compare obiectivul marjei de profit dorite cu nevoile de numerar. producătorul îşi poate mări nivelul de cunoştinŃe despre piaŃă şi influenŃa asupra membrilor canalului. efortul şi felul debuşeelor cu amănuntul folosite. Canalele de distribuŃie sunt independente şi a le obŃine ajutorul nu este un lucru uşor. care cunoaşte bine piaŃa locală. Canalele mai lungi. depozitare. intermediarii pot furniza numerarul pe care îl cere o firmă cu resurse de numerar limitate. şi în special distribuitorii care deŃin titlul bunurilor. Este deci important să se acorde atenŃie altor aranjamente existente pe piaŃă. Prin urmare. ExistenŃa acordurilor de distribuŃie pe fiecare piaŃă. ForŃarea unor canale scurte care să aducă numerar imediat poate dăuna strategiei pe termen lung a firmei. Controlul limitat nu este totuşi în mod necesar un inconvenient. Costul de întreŃinere a canalului cuprinde costul salariaŃilor firmei. Costurile iniŃiale cuprind toate costurile localizării şi înfiinŃării canalului (costul călătoriilor pentru localizare. iar pe măsură ce firma capătă experienŃă poate să-şi înfiinŃeze servicii de vânzări proprii. ele trebuie totuşi previzionate. cu instituŃiile de sprijin aferente. costuri de întreŃinere şi costuri logistice. EficienŃa fluxului de numerar. o firmă poate alege un canal sau altul de distribuŃie. În prima fază de internaŃionalizare este indicat să se folosească un intermediar străin. D. este necesară studierea informaŃiilor din analiza profilului de marketing al Ńării.

dacă va cumpăra un Citroen. CerinŃele de capital sunt strâns legate de aspectele financiare menŃionate. distribuŃia venitului etc. receptivitatea pieŃei la produsele noi şi sofisticate. SelecŃia unui membru sau altul al canalului poate fi influenŃată de această acoperire. costurile bunurilor în tranzit. un agent nu va plăti până ce bunurile nu ajung la detailist. ajutorul guvernamental dat firmelor străine pentru a proteja balanŃa de plăŃi. oraşele mici şi satele sunt greu de acoperit. În Ńările în care există un număr foarte mare de comercianŃi cu amănuntul care manipulează un volum redus de mărfuri soluŃia cea mai potrivită o constituie vânzarea prin comercianŃii cu ridicata. Pentru a alege între acoperirea de că tre agent. ei vând produsele la preŃuri mai mici. distribuŃia lor geografică. precum numărul acestora. a restricŃiilor de împrumut. Acoperirea pie¡ei. De asemenea. Costul capitalului va afecta recuperarea investiŃiei în diferite canale de distribuŃie. pe măsură ce numărul de consumatori ai produsului creşte. Acoperirea pieŃei are trei dimensiuni: acoperire intensivă. iar pe măsură ce vânzările cresc se utilizează şi alte reŃele de distribuŃie. 6. care presupune distribuirea produsului printr-un număr foarte mare de canale de distribuŃie. se măreşte şi numărul canalelor intermediare. înainte de a le vinde detailiştilor sau firmelor industriale. DistribuŃia exclusivă foloseşte în special vânzările directe. un distribuitor de import va plăti adesea bunurile la recepŃie. care cumpără bunurile din străinătate de la producători sau dealeri autorizaŃi la preŃuri relativ scăzute şi le importă în Ńări în care preŃurile sunt ridicate.63 G. Costul capitalului poate fi compensat de fluxul de numerar obŃinut prin alegerea unui canal. La concurenŃă cu distribuitorii autorizaŃi. modelele de cumpărare şi reacŃia la diferitele metode de vânzare variază de la Ńară la Ńară şi prin urmare necesită alegerea unor canale de distribuŃie diferite. va economisi 24. Importurile paralele Importurile paralele sau pieŃele gri reprezintă importul şi distribuŃia paralelă a unor produse originale prin intermediari care nu sunt membrii reŃelei de distributŃe. Ele sunt realizate de brockeri. făcându-le chiar reclamă. obiceiurile consumatorilor care împiedică folosirea canalelor tradiŃionale. stabilitatea monedei. stadiul ei de dezvoltare şi nevoile speciale constituie elemente importante în alegerea canalului de distribuŃie . acoperire exclusivă. care presupune existenŃa unei singure entităŃi pe piaŃă. de regulă comercianŃi cu ridicata şi agenŃi. Acoperirea pieŃei este în funcŃie de dispersia cererii pe piaŃă şi de perioada scursă de la introducerea produsului pe acea piaŃă. dacă va cumpăra un Volksvagen Jetta. 18. oriunde în Europa în afară de FranŃa.25%. Acoperirea intensivă şi selectivă necesită canale mai lungi de distribuŃie ce utilizează diferite tipuri de intermediari. De exemplu. venitul. Factorii din analiza profilului de marketing care trebuie studiaŃi sunt: sănătatea economică a Ńării. H. cumpărate de milioane de consumatori trebuie vândute prin reŃeaua cu amănuntul sau prin comenzi prin poştă. o firmă pătrunde pe piaŃă prin intermediul unui distribuitor local. Pe de altă parte. caracteristicile consumatorului. . brocker sau distribuitor trebuie analizate: sediul oficiilor de vânzări.3%. stocul de consignaŃie. vânzările precedente pe zone geografice. CerinŃele de capital cuprind costurile stocurilor. Vânzările precedente indică succesul membrilor canalului pe fiecare zonă geografică. PiaŃa în sine.3. De regulă. Produsele de masă. măsura în care canalul de distribuŃie este vulnerabil la schimbări politice. dacă va cumpăra un Peugeot sau 33%. Caracteristicile pieŃei şi consumatorului. deci canalele cele mai scurte. mărimea pieŃei în termeni de venit personal disponibil. Locul sediului oficiilor indică unde trebuie concentrate eforturile. Un francez care doreşte să cumpere un autoturism. conturile de încasat. de exemplu. Dacă marile oraşe sunt de regulă uşor de acoperit. Stabilirea de canale directe cere adesea investiŃii mari de capital.. În general. care necesită alegerea unui număr de intermediari pentru fiecare piaŃă penetrată. acoperire selectivă. vânzătorii din Ńara respectivă. în timp ce distribuitorii reduc aceste nevoi. Alte aspecte referitoare la capital sunt cele privitoare la posibilitatea repatrierii lui. I.

Importurile paralele au o tendinŃă de creştere. îmbunătăŃirea serviciilor şi alte iniŃiative orientate spre consumator. MenŃinoaŃi criterile principalele de alegere a intermediarilor. intervenŃia distribuitorului legal . însă ea tinde să tensioneze relaŃiile comerciale şi este combătuta de de regulă de producători şi distribuitorii autorizaŃi. atenŃionarea consumatorilor prin reclamă şi alte mijloace promoŃionale asupra pericolului cumpărării unor produse cu garanŃii şi servicii reduse. nu pot fi onorate garanŃiile produsului. iar ratele de schimb variază mereu. disponibilitatea limitată a produsului şi practicarea unor preŃuri diferite în fiecare Ńară a dus la apariŃia importurilor paralele. RelaŃiile cu distribuitorii autorizaŃi pot fi adesea încordate din cauza pieŃelor gri. Dezvoltarea logisticii. De asemenea. atacuri strategice . Care sunt principalele tipuri de intermediari în marketingul internaŃional? 2. 3.64 Practica în sine nu este ilegală. Importurile paralele se realizează în special la mărcile globale şi anumite categorii de produse. ceea ce atrage responsabilităŃi legale. Deşi sunt greu de identificat produsele ce fac obiectul importurilor paralele. Întrebări recapitulative: 1. ceea ce are consecinŃe legale nefavorabile. Importurile paralele pot deteriora imaginea da marcă întrucât distribuitorii neautorizaŃi modifică sau şterg adesea termenele de expirare ale produselor (filme.identificarea pieŃelor gri şi ajutarea distribuitorului legal în eliminarea acestora. Care sunt cauzele apariŃiei importurilor paralele? Teste grilă: 1)Firmele de management pentru export sunt: a) Distribuitori direcŃi b) AgenŃi indirecŃi c) AgenŃi direcŃi d) Distribuitori indirecŃi 2)Mărfurle şi produsele alimentare sunt comercializate în special de: a) Oficiile de vânzare b) Jobberii de export c) Brockerii de import d) Factori 3)Acoperirea selectivă presupune: a) ExistenŃa unei singure entităŃi pe piaŃă b) Alegerea unui număr de intermediari pe fiecare piaŃă penetrată c) Distribuirea produsului printr-un număr foarte mic de canale d) Folosirea vânzărilor directe 4)Constituie cauze ale apariŃiei importurilor paralele: a) Dezvoltarea logisticii b) FluctuaŃiile ratei de schimb .reducerea preŃurilor. baterii). combinată cu fluctuaŃia ratei de schimb. DispariŃia comunismului este un factor stimulator al pieŃelor gri. Se estimează că volumul importurilor paralele în SUA a atins cifra de 10 miliarde dolari. combinată cu oferirea de vânzări pe credit. se estimează că 10% din vânzările calculatoarelor personale IBM. 20% din vânzările produselor fimei Sharp şi 22% din vânzările firmei Mercedes fac obiectul pieŃelor gri. Împotriva pieŃelor gri se poate lupta prin diferite măsuri: intervenŃia furnizoruluiproducătorul de software Lotus 1-2-3 a hotărât să nu mai vândă produsul distribuitorilor care cumpărau în cantităŃi mari pentru a beneficia de avantajul reducerii preŃurilor şi care vindeau excedentul pieŃelor gri. acŃiune ce merge până la distrugerea bunurilor.

P. 2005. J.. EdiŃia a III-a. I. Editura Polirom. Boston.. Marketing internaŃional. Jeannet. H. 2. Iaşi. Houghton Mifflin. Dumitru. C. . Sasu. Hennessey.N.65 c) DispariŃia comunismului d) Disponibilitatea limitată a produsului BIBLIOGRAFIE 1. Bucureşti. 2005.D. . Al. Edditura Uranus. 2001 3. Marketing internaŃional.... Pop. Global Marketing Strategies.

66 UNITATEA DE STUDIU (US) 7 DE DETERMINARE A PREłURILOR PE PIEłELE INTERNAłIONALE Cuprins Obiectivele capitolului.................................................................................................................66 7.1. Factori care influenŃează determinarea preŃurilor în marketingul internaŃional...................66 7.2. Obiectivele determinării preŃurilor în marketingul internaŃional..........................................71 7.3. Strategii de determinare a preŃurilor în marketingul internaŃional........................................71 7.4. Metode de detreminare a preŃurilor la export........................................................................71 7.5. Escaladarea preŃurilor în marketingul internaŃional...............................................................72 7.6. Metode de plată în marketingul internaŃional........................................................................72 7.7. ComerŃul în contrapartidă.......................................................................................................74 Întrebǎri recapitulative..........................................................................................................75 Teste grilǎ................. ...............................................................................................................75 Bibliografie .............................................................................................................................76 Obiectivele unitǎŃii de studiu US. 2 Dupǎ parcurgerea acestei unitaŃi de studiu veŃi cunoaşte: - ÎnŃelegera naturii şi importanŃei stabilirii preŃului în marketingul internaŃional; - Cunoaşterea factorilor care influenŃează determinarea preŃurilor în marketingul internaŃional; - Definirea obiectivelor şi a opŃiunilor bazate pe preŃ în marketingul internaŃional; - Explorarea factorilor care pot afecta deciziile cu privire la preŃ în marketingul internaŃional; - Cunoaşterea tipologiei strategiilor preŃurilor în marketingul internaŃional; - Cunoaşterea metodelor de stabilirea a preŃurilor în marketingul internaŃional; - Identificarea metodelor de plată în marketingul internaŃional; - Caracterizarea comerŃului în contrapartidă. PreŃul este un element-cheie al marketingului mix şi singurul care generează venit. Toate celelalte elemente (produsul, distribuŃia şi promovarea) reprezintă costuri. Prin urmare, el trebuie să fie folosit ca un instrument strategic important în luarea deciziilor de marketing. 7.1. Factori care influenŃează determinarea preŃurilor în marketingul internaŃional Factorii care influenŃează determinarea preŃurilor internaŃionale sunt mult mai numeroşi şi mai complecşi decât cei din mediul intern. Ei pot fi grupaŃi în trei categorii: - factori interni firmei (strategia firmei, costul de producŃie, caracterul firmei, natura produsului); - factori specifici pieŃei (cererea, competiŃia) - factori de mediu (tarife vamale, bariere necomerciale, reglementări guvernamentale, fluctuaŃia ratei de schimb, zonele libere, dumping, preŃuri de transfer, cotaŃiile de preŃ

67 A. Factori interni firmei. Cele mai multe firme pornesc la stabilirea preŃurilor de la analiza factorilor interni şi în primul rând a structurii costurilor. De asemenea, se iau în considerare şi strategia firmei, caracterul firmei şi natura produsului. 1. Costul. Costul este un factor esenŃial în determinarea preŃurilor. Există mai multe categorii de costuri aferente producŃiei la export: costul de producŃie, costul de transport, costul canalelor etc. a. Costul de producŃie b. Costul de transport c. Costul canalului influenŃează preŃul prin lungimea sa, marja brută şi logistică. 2. Strategia firmei. Există trei strategii generale de stabilire a preŃurilor pe pieŃele internaŃionale: strategia preŃului ridicat, strategia preŃului scăzut si strategia preŃului moderat. a. Strategia preŃului ridicat. b. Strategia preŃului scăzut. c. Strategia preŃului moderat. 3. Caracterul firmei. O firmă care acŃionează pe piaŃa internaŃională poate avea un caracter global sau multidomestic. Caracterul global este dat gradul de standardizare al produselor, iar cel multidomestic de gradul de adaptare a produselor la specificul fiecărei pieŃe. 4. Natura produsului. PreŃul se va deteremina şi in funcŃie de natura acestuia: produs sau serviciu, iar în cadrul produsului în funcŃie de caracterul lui: industrial sau destinat utiliyatorului/consumatorului final. B. Factori privind piaŃa. Deşi informaŃiile despre costuri sunt esenŃiale, preŃurile trebuie să reflecte şi realitatea pieŃei. Astfel, pot apare o mare varietate de situaŃii specifice pe fiecare piaŃă. Factorii care trebuie analizaŃi în primul rând sunt cererea şi competiŃia. 1.Cererea. În stabilirea preŃurilor, cererea este mai importantă chiar şi decât costurile. 2. CompetiŃia. Nivelul preŃurilor este influenŃat în mod semnificativ de competiŃie. Aceasta poate fi analizată prin numărul de firme dintr-o ramură, mărimea relativă a membrilor unei ramuri, diferenŃierea produselor şi uşurinŃa intrării pe piaŃă. C. Factori de mediu. PreŃurile sunt influenŃate şi de o serie de factori de mediu la nivel internaŃional. Aceşti factori nu sunt controlabili de firmă şi se referă la tarifele vamale, taxele locale, barierele necomerciale, rata inflaŃiei, reglementările guvernamentale, fluctuaŃia ratei de schimb, zonele libere, dumping, preŃurile de transfer şi cotaŃiile de preŃ. 1. Tarifele vamale. Atunci când produsele trec graniŃa, trebuie plătite tarife, dacă nu există anumite acorduri speciale între Ńările implicate. Tarifele se percep ca un procent din valoarea mărfurilor. Ele au un efect ondulatoriu şi măresc considerabil preŃul la utilizatorul final. Tariful sau taxa vamală reprezintă de fapt o formă de impozit perceput pe categorii de produse, în funcŃie de cantitatea şi valoarea bunurilor inportate într-o Ńară. Tariful perceput asupra valorii produselor se numeşte ad valorem. Tarifele se pot percepe şi pe unitate de greutate sau cantitate (baril de petrol, buşel la cereale etc.). Tarifele pe cantitate se percep atunci când valoarea produselor variază foarte mult. Intermediarii tind să includă tarifele în costurile bunurilor vândute şi adaugă o marjă de operare la acest nivel. 2. Taxele locale. Taxele locale impuse pe produsele importate pot afecta şi ele preŃurile. Una din cele mai obişnuite este taxa pe valoare adăugată (T.V.A.). 3. Barierele necomerciale. Dacă tarifele vamale au tendinŃă de reducere pe plan mondial, barierele nontarifare au crescut sensibil. Una din cele mai importante astfel de bariere o reprezintă cotele. Cota constituie o limitare a cantităŃii anumitor bunuri ce pot fi importate, pe o anumită perioadă de timp. Când această limitare este stabilită bilateral, ea poartă denumirea de restricŃie voluntară. LicenŃele de import. Acestea sunt similare cotelor, în sensul că au menirea de a limita cantitatea bunurilor importate. DiferenŃa o constituie faptul că licenŃele se eliberează în funcŃie de fiecare caz în parte.

68 Boicotul este o altă barieră necomercială. El reprezintă o restricŃie absolută asupra importurilor sau asupra oricărei forme de comerŃ cu altă Ńară. Standardele impuse anumitor produse fac parte din categoria barierelor necomerciale. Standardele de siguranŃă, ambalare, etichetare, de exemplu, măresc preŃul produselor importate. Ratele diferenŃiate de schimb impuse anumitor produse restricŃionează importul şi măresc preŃul produselor. 4. Rata inflaŃiei. Firma va trebui să folosească metoda LIFO sau FIFO. 5. Reglementările guvernamentale. Dintre reglementările guvernamentale cu influenŃă mai importante asupra preŃurilor sunt preŃurile de monopol şi controlul preŃurilor. PreŃurile de monopol. În anumite Ńări statul deŃine monopolul vânzării anumitor produse. În Japonia, de exemplu, tutunul este monopol de stat. Firmele americane de Ńigări nu au putut cuceri decât 1% din piaŃa japoneză. Pe lângă un tarif vamal de 35%, mărcile străine de Ńigări au un cost cu 60% mai mare decât cele autohtone. Datorită inflaŃiei, guvernele instituie controlul preŃurilor la anumite categorii de bunuri. Dintre Ńările care au instituit un control al preŃurilor în trecut sau încă îl mai menŃin şi astăzi sunt Danemarca, Argentina, FranŃa, Grecia, Finlanda, Filipine, Venezuela, Brazilia. łările care au restricŃii de preŃuri la produsele alimentare sunt Italia (zahăr, pâine, paste făinoase, unele produse din carne), Malaezia (orez, lapte, zahăr, făină), Peru (produsele alimentare principale), Spania (alimente de bază), ElveŃia (lapte şi ouă). Controlul preŃurilor nu pune problema nivelului preŃului care va fi stabilit, ci mai degrabă dacă firma va putea vinde profitabil produsele sale pe acea piaŃă. 6. FluctuaŃia ratei de schimb. Unul din cei mai imprevizibili factori care influenŃează preŃurile internaŃioanle îl constituie fluctuaŃia ratei de schimb. 7. Zonele libere. Zonele libere sunt acele suprafeŃe din cadrul unei Ńări destinate depozitării, asamblării sau prelucrării produselor importate, fără plata tarifelor şi aplicarea reglementărilor de import. Doar când produsul părăseşte zona liberă străină şi intră oficial într-o Ńară se aplică tarifele si reglementările privind importul. ExistenŃa zonelor libere are numeroase efecte favorabile asupra costurilor: Folosirea forŃei de muncă mai ieftine din cadrul zonei şi implicit excluderea manoperei din valoarea taxelor, transportul componentelor sau produselor în vrac este mai ieftin, componentele şi materialele locale pot fi excluse de la plata taxelor vamale. 8. Dumpingul. Dumpingul reprezintă vânzarea produselor sub preŃul de producŃie din Ńara de origine sau vânzarea acestuia sub costurile de producŃie. Dumpingul este practicat din motive - pătrunderea pe o anumită piaŃă, - eliminarea concurenŃei sau - dobândirea de valută forte străină. Dumpingul limitează flexibilitatea preŃurilor. De aceea, comercianŃii internaŃionali au căutat o serie de căi de ocolire a legislaŃiei dumpingului. Ele sunt: subvenŃiile, asamblarea în Ńările importatoare, reduceri ale modelului anului, plăŃi pe sub mână 9. PreŃurile de transfer. PreŃurile de transfer sunt acelea folosite pentru transportul produselor în cadrul companiei, care are filiale în mai multe Ńări. Cea mai mare parte din aceste transporturi se realizează între compania mamă şi filiale. PreŃurile la filiale pot fi mai mici sau mai mari decât acelea cerute cumpărătorilor independenŃi, în funcŃie de obiectivele firmei. Obiectivele principale ale stabilirii preŃurilor de transfer (intrafirmă) sunt: - maximizarea profiturilor corporaŃiei ca un întreg; - facilitarea controlului companiei mamă;

. El înlocuieşte vechile termene FOB. transportul multi-modal) şi facilitarea schimbului de date electronice. a.micşorarea taxelor vamale prin transportul bunurilor în Ńările cu tarife ridicate la preŃuri minime de transfer. Vânzătorul are responsabiltatea încărcării bunurilor în mijlocul de transport. .restricŃiile privind societăŃile mixte în Ńara gazdă. FCA se aplică numai unui loc anume de expediŃie din interiorul Ńării. pentru a satisface cerinŃele impuse de transportul multi-modal sau containerizat. Ex works (EXW) (franco uzină sau punct de origine (fabrică. Incoterms 1990 sunt următorii. CotaŃia nu este recomandată. astfel încât taxele şi baza lor de determinare sunt reduse. atât din diviziile de producŃie cât şi din cele internaŃionale.termenele de credit . . Decizile privind preŃurile de transfer sunt influenŃate de următorii factori: . . Dacă în contract se menŃionează - . o bază adecvată pentru menŃinerea. profiturile sunt eliminate şi transferate spre Ńările cu taxe reduse.sistemul de cote din Ńara de origine.facilitarea repatrierii dividendelor. Ultima revizuire s-a realizat în 1990 pentru a reflecta mai bine schimbările produse în tehnologiile de transport (containerizarea. b. de regulă.restricŃii de repatriere în Ńara gazdă. sub denumirea de Incoterms (International Commercial Terms).condiŃiile de transfer a proprietăŃii între vânzător şi cumpărător. Camera de ComerŃ InternaŃională (ICC) a stabilit încă din 1936 cotaŃii de preŃ.situaŃia creditului firmei mamă şi a filialelor sale străine. Avantajele folosirii acestor preŃuri sunt: . Cumpărătorul îşi asumă toate celelalte responsabilităŃi. de asemenea.69 oferirea conducerii de la toate nivelele.obligaŃiile privind impozitul pe venit în Ńara gazdă şi de origine. 10. cu excepŃia celui naval. . .cantitatea şi calitatea cerută. CotaŃiile de preŃ specifică.taxele vamale şi/sau tarifele din Ńara gazdă.)). Transportul produselor pe pieŃele internaŃionale se face. . costă mai mult şi durează o perioadă de timp mai mare decât cele autohtone. . . .controlul schimbului în Ńara gazdă. Acest fapt limitează riscurile şi responsabilităŃile exportatorului. Acest termen este nou introdus. cu excepŃia cazurilor când se tratează cu cumpărători străini puternici care au reprezentare în Ńara exportatorului. Singura obligaŃie a vânzătorului este de a pune le dispoziŃia cumpărătorului bunurile. antrepozit etc.moneda care se utilizează.reducerea impozitelor pe venituri în Ńările cu taxe ridicate prin supraevaluarea bunurilor transferate la unităŃile din astfel de Ńări. În această situaŃie cumpărătorul îşi asumă întreaga responsabilitate şi riscul transportului bunurilor de la locul lor de origine. a diferitelor reglementări legale sau obŃinerea de avantaje datorită ratelor de schimb favorabile. CotaŃiile de preŃ. Aceste precizări se fac prin intermediul cotaŃiilor de preŃ. această povară trecând asupra cumpărătorului. dezvoltarea şi primirea creditului pentru propria lor profitabilitate PreŃurile de transfer pot fi folosite pentru: reducerea sau evitarea tarifelor vamale. mină.tipul documentaŃiei cerute. este extrem de important să se precizeze cu claritate încă de la început: -responsabilităŃile fiecărei părŃi în privinŃa transportului bunurilor de la locul de expediŃie la cel de destinaŃie . Free carrier (FCA) (franco cărăuş). Indiferent de forma pe care o îmbracă relaŃiile dintre vânzător şi cumpărător. . la distanŃe mai mari.

. alte cheltuieli . g. suportarea tuturor costurilor şi riscurilor.chletuieli cu transportul naval şi terestru. Riscul pierderilor sau deteriorării mărfurilor este transferat de la vânzător la cumpărător numai după ce bunurile părăsesc nava. acesta va fi ceva mai mic decât preŃul F. Vânzătorul are responsabilitatea transportului şi încărcării bunurilor în nava transportatoare. Această cotă este mai ridicată decât celelalte. manipulare mărfuri pe chei.B. din momentul în care bunurile au fost plasate pe bordul mijlocului de transport. e.B. Cumpărătorul va plăti transportul. insurance and freight (CIF) (cost. Spre deosebire de CFR..I. În acest caz. după ce sunt încărcate la bord.O. transportul naval şi asigurarea revin cumpărătorului. Deci toate cheltuielile până la acest punct sunt suportate de vânzător. În plus faŃă de CFR. cuprinde plasarea reală a bunurilor pe bordul navei.S. El poate fi F. Încărcarea. costul CIF cuprinde: cheltuieli portuare-descărcare.O. f. forme consulare. deoarece exportatorul realizează transportul bunurilor la punctul de transport şi devine răspunzător pentru riscul asociat cu bunurile o perioadă mai lungă. Free on board (FOB) (franco la bord).A. descărcare la timp). prime de asigurare. chiar dacă exportatorul le aranjează. suportarea tuturor costurilor bunurilor până ce au fost efectiv plasate pe bordul navei sau altui mijloc de transport.. furnizarea documentaŃiei ce indică probele de livrare a bunurilor pe bordul mijlocului de transport. De asemenea. asigurare şi navlu). El va suporta cheltuielile de descărcare şi chei. . certificat de facturare. Prin urmare.70 numele unui port. Free alongside ship (FAS) (franco de-a lungul navei). depozitare. Totuşi. transport. cheltuieli cu documentaŃia de transport . certificat de greutate. Vânzătorul are în acest caz responsabilitatea livrării bunurilor pe chei. Partea contractului exportatorului este completată la primirea taxei de chei libere indicând livrarea sigură a bunurilor pentru îmbarcarea extern.F.S. ea facilitează comparaŃia preŃului intern cu cel al furnizorului străin. Ea este cea mai convenabilă pentru cumpărătorul străin. F. este considerată o abordare orientată spre marketing. Fiecare cotaŃie trebuie folosită în circumstanŃe corespunzătoare. Cumpărătorul are următoarele obligaŃii: aranjarea transportului. proprietatea bunurilor trece la cumpărător.. Exportatorul este răspunzător de plata transportului până la punctul de destinaŃie. aerian sau naval. cărăuş intern sau extern. În primul caz. de-a lungul navei transportatorae. vânzătorul are următoarele obligaŃii: livrarea bunurilor pe bordul vasului numit de cumpărător la portul de expediŃie. “Cărăuş” este denumită persoana în numele căreia se efectuează transportul rutier.Cost and freight (CFR) (cost şi navlu). costul transportului bunurilor până la acel port sunt incluse în preŃ. transferul riscului pierderilor sau deteriorării mărfurilor de la vânzător la cumpărător se face după ce mărfurile au fost livrate în custodia primului cărăuş şi nu după ce bunurile părăsesc nava. d. contrastalii (penalizări pentru întârzieri în transport sau încărcare. Carriage paid to (CPT) (transport plătit către. specificând modul de transport la portul de expediere.O. Într-un contract de F. Dacă însă este cărăuş extern.). DiferenŃa dintre cote constă în momentul când este transferat titlul şi prin urmare riscul deŃinerii bunurilor şi responsabilitatea aranjării transportului şi asigurării. cumpărătorului revenindu-i costurile de transport şi asigurare. plus costul transportului în Ńara importatorului.certificat de origine. cotaŃia C.A. OpŃiunea asigurării îi revine cumpărătorului. feroviar. Acest termen se aplică doar transporturilor navale. Sub acest termen. ambalarea corespunzătoare a bunurilor pentru modul de transport specificat. Acest preŃ este ceva mai ridicat decât cel franco punct de origine. vânzătorului îi revine în acest caz şi responsabilitatea asigurării bunurilor transportate.B. Trebuie notat că suma netă primită de exportator este aceeaşi în toate cotaŃiile. c. întrucât cuprinde transportul şi asigurarea. la data specificată în contract. manipularea şi asigurarea. Cost. vânzătorul are răspunderea transportului bunurilor până la portul de destinaŃie (al importatorului). preŃul va include preŃul F.

iar produsele respective nu necesită o astfel de distincŃie. Determinarea preŃurilor în funcŃie de concurenŃă. c. înainte însă de “graniŃa” vamală. determinarea unor preŃuri peste nivelul competitorilor.3. Determinarea preŃurilor în funcŃie de cerere. în funcŃie de plata sau nu a taxelor vamale de către vânzător (a se vedea termenele DDU şi DDP) k. Toate cheltuielile legate de transportul mărfurilor de la vânzător la cumpărător sunt suportate în acest ultim caz de către vânzător. Termenul DEQ presupune asumarea cheltuielilor de transport şi a riscurilor până când mărfurile ajung pe cheiul portului menŃionat în contract. Pătrunderea pe piaŃă. dacă produsele prezintă diferenŃieri unice faŃă de competitori. cumpărătorului revenindu-i această obligaŃie. fără a plăti însă taxele. h. d. Delivered duty paid (DDP) (livrat cu plata taxelor vamale). 2. ObligaŃiile vânzătorului încetează sub acest termen atunci când mărfurile ajung la frontiera Ńării numită în contract. Vânzătorul trebuie să livreze bunurile la bordul navei din portul de destinaŃie menŃionat în contract. clauza CIP prevede şi plata asigurării de către vânzător. DEQ poate avea două variante. Vânzătorul livrează bunurile până la sediul cumpărătorului. Strategii de determinare a preŃurilor în marketingul internaŃional 1. 7.4. Termenul s-a introdus în special pentru transporturile feroviare şi rutiere. Recuperarea timpurie a numerarului.Prevenirea intrării de noi concurenŃi pe piaŃă. 7. Urmarea competiŃiei.2. j.. 1. Delivered ex ship (DES) (franco navă port de livrare). j. Metode de determinare a preŃurilor în marketingul internaŃional Firmele care vând produsele lor pe pieŃele internaŃionale au la dispoziŃie trei metode de stabilire a preŃurilor: metoda preŃurilor standard. dar poate fi folosit şi în celelalte situaŃii.). e. Această metodă presupune folosirea aceluiaşi preŃ pe toate pieŃele lumii. Determinarea preŃurilor pe baza costurilor.. Stabilitatea pieŃei. 7.Vinderea în pierdere. Carriage and insurance paid to (CIP) (transport şi asigurare plătite către. l. Randamentul investiŃiilor b. asumându-şi toate costurile şi riscurile până în acest moment. faŃă de varianta precedentă. MenŃinerea şi îmbunătăŃirea poziŃiei pe piaŃă. Obiectivele determinării preŃurilor internaŃionale a.Competitorii pot fi urmaŃi în trei feluri: determinarea unui preŃ la acelaşi nivel cu al lor (concurenŃă pur imitativă). g. Ea este utilizată în cazul produselor standardizate şi se bazează pe ipoteza că diferenŃele dintre pieŃele naŃionale sunt nesemnificative.. pentru a atrage clientela. f. Asigurarea succesului unui produs pe piaŃă înainte de apariŃia concurenŃei. determinarea unor preŃuri sub nivelurile competitorilor. i. i. m. Delivered ex quay (DEQ) (franco chei). Delivered duty unpaid (DDU) (livrat fără plata taxelor vamale). 3.71 h. Delivered at frontier (DAF) (livrat la frontieră). . Metoda preŃurilor standard. Reflectarea diferenŃierii preŃurilor. metoda preŃurilor diferenŃiate şi metoda combinată.

Deşi producŃia străină presupune o implicare mai mare. evitând multe etape ce măresc preŃurile de export. Întrucât perioada de timp dintre primirea mărfurilor şi revânzarea acestora este destul de mare. încasare documentară. În plus. metoda aceasta este rareori folosită. Aceasta presupune prestarea unor servicii de transport şi asigurări mai multe.renunŃarea la export. Toate acestea duc la fenomenul denumit escaladarea preŃurilor la export.modificarea produsului pentru a-l ieftini.transportul în partizi şi reambalarea în zone de comerŃ străine pentru a reduce taxele. Deoarece pieŃele internaŃionale sunt pieŃe ale cumpărătorului. mai mici în cazul partizilor. acestea sunt: plata în avans. el trebuie să evalueze posibilitatea obŃinerii de profit în situaŃia când extinde creditul şi chiar dacă poate supravieŃui în condiŃiile în care cumpărătorul străin nu va plăti contravaloare bunurilor achiziŃionate. Escaladarea preŃurilor în marketingul internaŃional DistanŃa fizică şi economică dintre producător şi utilizatorul final este. Premisa de la care se pleacă în acest caz este că fiecare piaŃă internaŃională este unică. preŃul final la consumator pe pieŃele externe este adesea mai mare decât pe piaŃa internă Firmele au la îndemână câteva alternative pentru a contracara problema escaladării preŃurilor: . 3. de asemenea. cont deschis. 7. a. Ea este cea mai avantajoasă pentru vânzător şi cea mai dezavantajoasă pentru cumpărător. precum şi canale de distribuŃie mai lungi. în funcŃie de condiŃiile concrete de pe fiecare piaŃă.prelucrarea. Vânzătorul poate solicita însă această formă de plată atunci când posibilitatea importatorului de a plăti este foarte îndoielnică. Metoda se bazează pe ideea stabilirii unor preŃuri diferenŃiate.6. însă folosirea în anumite situaŃii a unor preŃuri standard poate depăşi diferenŃele dintre pieŃe 7. cumpărătorul nu va dori să imobilizeze sume importante de bani. Ea se referă la creşterea semnificativă a preŃului produselor datorită trecerii prin mai multe etape. . În felul acesta firma poate profita de facilităŃile create pe anumite pieŃe şi a obŃine astfel un profit mai mare. de exemplu. Cea de-a treia soluŃie în determinarea preŃurilor internaŃionale constă în utilizarea combinată a metodelor precedente.72 2. ea poate fi mai profitabilă.reducerea lungimii canalelor de distribuŃie prin vânzarea. Metoda combinată. . de la exportator la consumator. exportatorul trebuie să se gândească dacă poate concura pe piaŃa internaŃională fără a vinde pe credit. dacă piaŃa este suficient de mare. . Un model nesofisticat şi de o mărime mică sau un ambalaj mai ieftin sunt posibile căi de soluŃionare. Firma poate. încerca modificarea produsului pentru a fi clasificat într-o categorie vamală inferioară. De asemenea. dacă se poate obŃine o creştere profitabilă pe piaŃa internă. direct angrosiştilor sau marilor detailişti. pentru a contrabalansa profitul mai redus obŃinut pe unele pieŃe mai competitive. Deoarece există mai multe etape care presupun fiecare costuri. Această metodă presupune plata bunurilor înainte de a fi exportate. Plata în avans. . Metoda preŃurilor diferenŃiate. . cu mai mulŃi intermediari. Metode de plată în marketingul internaŃional După determinarea preŃului unui produs şi a cotaŃiilor de preŃ este necesar să se stabilească metodele de plată. există cheltuieli suplimentare cu documentaŃia de export şi taxele de import. mult mai mare pe pieŃele externe decât pe cele interne.5. Înainte de a o face. consignaŃie. EficienŃa depinde în acest caz de modul în care vor fi realizate funcŃiile eliminate. asamblarea sau acordarea de licenŃă în străinătate. În tranzacŃiile internaŃionale se folosesc cinci metode de plată. ca mod de abordare a pieŃelor străine. În ordinea crescătoare a riscului pe care şi-l asumă exportatorul. de regulă. scrisoare de credit.

c. O scrisoare de credit irevocabilă nu poate fi anulată sau modificată fără consimŃământul beneficiarului. Scrisoarea de credit este o “scrisoare” prin care banca promite plata unei sume de bani la prezentarea de către “beneficiar” (vânzător) a documentelor stipulate în scrisoarea de credit. 120 sau 180 zile. Scrisoarea de credit. Încasare documentară. Încasarea (colecta) documentară este o metodă de plată ce foloseşte cambia (sau trata). prin intermediul unui terŃ (banca importatorului). Contul deschis este folosit în mod obişnuit în comerŃul dintre Ńările europene. Trata la vedere este plătibilă atunci când este prezentată firmei căreia îi este adresată. factura consulară şi descrierea bunurilor. ea nu este ferită de risc. Cont deschis. deoarece există încredere reciprocă. De asemenea. confirmate/neconfirmate. În unele Ńări se solicită şi facturi consulare şi certificate de origine. Trata poate fi la vedere sau la termen. Cambia este un instrument negociabil uşor transferabil între părŃi. În Ńările în curs de dezvoltare însă folosirea contului deschis este împiedicată de faptul că importatorul are nevoie de dovada plăŃii datoriilor pentru a solicita valută de la bancă. Prin plata din cont deschis importatorul nu trebuie să plătească bunurile până ce acestea nu sunt livrate sau până la o dată ulterioară stabilită de comun acord. În cele mai multe cazuri cumpărătorul nu poate verifica mărfurile deoarece acestea sosesc adesea după primirea documentaŃiei. Cea mai puŃin riscantă pentru exportator este deci scrisoare de credit confirmată şi irevocabilă. . De la 1 ianuarie 1994 toate scrisorile de credit sunt considerate irevocabile. De regulă. însă riscantă pentru exportator. pe când la cea revocabilă condiŃiile sunt inverse. 60. Totuşi. Trata la termen permite o întârziere a plăŃii de 30. Scrisoarea de credit este o promisiune de plată şi nu un instrument de plată. Pe de altă parte. cumpărătorul s-ar putea să refuze semnarea tratei până la sosirea bunurilor sau chiar să refuze mărfurile. Trata documentară este un document important în tranzacŃiile de export. dacă părŃile nu stabilesc altfel. Ea este trimisă împreună cu documentele vamale şi celelalte documente de transport unei bănci din Ńara importatorului.73 b. factura comercială. metoda se foloseşte în Ńările în care riscul creditului este asigurabil. Această documentaŃie este menită să asigure o anumită protecŃie celor două părŃi. Pentru a reduce întârzierile în plata bunurilor. iar sistemul de rezolvare a disputelor este echitabil. Metoda este avantajoasă pentru importator. Acreditivul rotativ este folosit rar şi numai atunci când relaŃiile dintre parteneri sunt foarte stabile. care este asemănătoare cecului personal prin acea ca o parte ordonă să se facă plata către altă parte. garantându-i-se astfel acestuia plata. importatorul trebuie să primească unele documente înainte de a aduce mărfurile în Ńara sa. acreditiv rotativ. aceste documente sunt scrisoarea de trăsură. 90. Scrisoare de credit confirmată presupune confirmarea ei de către banca internă şi implicit asumarea de către aceasta a riscului. banca emiŃătoare (a cumpărătorului) desemnează o bancă din Ńara exportatorului să plătească suma de bani cuvenită. Trata curată (fără documente) se foloseşte numai în cadrul firmelor multinaŃionale. Solicitarea unei scrisori de credit poate parea aici dubioasă. Aceste documente sunt scrisoarea de trăsură. Scrisorile de credit pot fi irevocabile/revocabile. societăŃile transnaŃionale folosesc contul deschis în tranzacŃiile dintre filiale. lista ambalajelor şi trata. Scrisoarea de credit se eliberează la cererea cumpărătorului şi este printre cele mai utilizate metode de plată în tranzacŃiile internaŃionale. Cele mai multe trate sunt documentare. Deoarece singura alternativă pe care o are la dispoziŃie vânzătorul în caz de neplată este recursul legal. În cea mai simplă formă ea este o comandă de plată adresată de către una dintre părŃi (importatorul) unei alte părŃi (exportatorul). Plata efectivă se face cu o trată. Indiferent de condiŃiile franco. d. ceea ce înseamnă că importatorul trebuie să intre în posesia documentelor înainte de a intra în posesia bunurilor.

compensaŃiile reciproce. deoarece presupune ca fiecare parte să dispună de bunurile pe care le doreşte cealaltă parte.74 d. . comerŃul în contrapartidă a devenit o parte importantă a comerŃului mondial.Modernizarea capacităŃilor de prelucrare. . Problemele cheie ale comerŃului în contrapartidă sunt: stabilirea precisă a valorii de piaŃă a bunurilor ce sunt oferite şi dispunerea de bunurile în contrapartidă odată ce sunt primite. Deşi numerarul este forma preferată de plată. organizaŃiile comerciale ale Ńărilor slab dezvoltate pot obŃine cooperare tehnică în modernizarea facilităŃilor industriale. Deşi vânzătorul occidental absoarbe costul adăugat prin mărirea preŃului vânzării originale. Afacerea compensatorie presupune plata în bunuri şi numerar. folosesc comerŃul în contrapartidă pentru a-şi vinde produsele organizaŃiilor comerciale străine. 7. Avantajul acestei forme de tranzacŃie faŃă de barter îl constituie achitarea imediată a unei părŃi din nota de plată în numerar. ComerŃul în contrapartidă ComerŃul în contrapartidă este forma de finanŃare a comerŃului internaŃional în care stabilirea preŃurilor şi finanŃarea sunt reunite într-o singură tranzacŃie.ÎmbunătăŃirea balanŃei comerciale. 2. În plus. răscumpărarea şi tranzacŃia intermediară. Europa de Est pentru următoarele sale avantaje: . Africa.Câştigarea accesului pe noi pieŃe. Deoarece Ńările în curs de dezvoltare îşi măresc producŃia de bunuri exportabile şi le lipsesc adesea canalele de marketing sofisticate pentru a-şi vinde bunurile în Occident pe monedă forte. Vânzătorul trebuie să fie capabil să dispună de bunuri la un preŃ net egal cu preŃul de vânzare sperat într-o tranzacŃie normală în numerar. o Ńară poate schimba produsul său cu un bun. ca un mijloc de echilibrare bilaterală a comerŃului. preŃul nominal al bunurilor contracumpărate este menŃinut şi vânzătorul nu trebuie să cedeze valoarea bunurilor de pe piaŃa cererii. dacă preŃul mondial al unei mărfi este artificial mărit. .Păstrarea valutei forte. precum şi a lipsei de informaŃii necesare. Contrapartida cuprinde cinci forme dictincte de tranzacŃii: barterul. NaŃiunile a căror exporturi nu au Ńinut pasul cu importurile crescânde se bazează pe contrapartidă. cumpărarea reciprocă. vânzătorul se bazează pe casele de barter pentru a-i furniza informaŃiile necesare şi găsirea cumpărătorilor bunurilor sale. consignaŃia este adesea unica alternativă. în cantităŃi exacte. Prin introducerea de acorduri de compensare prin care firmele străine furnizează uzine şi echipamente şi cumpărarea înapoi a produselor rezultate. întregul risc aparŃinând exportatorului. Datorită gamei limitate de bunuri şi a claselor de calitate posibile. ConsignaŃie. astfel încât preŃul real ce-l plăteşte partenerul occidental să fie sub preŃul mondial. Vânzarea în consignaŃie necesită precizarea strictă a responsabilităŃilor părŃilor şi în special a asigurării bunurilor până ce acestea sunt vândute. . Dacă acesta doreşte să pătrundă pe o anume piaŃă prin anumiti intermediari.7. Prin vânzarea în consignaŃie cumpărătorul nu trebuie să plătească decât atunci când bunurile sunt efectiv vândute. Barterul reprezintă schimbul direct de bunuri între două părŃi aflate în tranzacŃie. łările cu monedă neconvertibilă privesc comerŃul în contrapartidă ca un mod de garantare că cheltuielile în monedă forte (pentru importuri) sunt compensate de moneda forte (generată de obligaŃiile părŃii străine de a cumpăra bunuri autohtone).MenŃinerea preŃurilor bunurilor de export. preferat de Ńările din America Latină. Contrapartida poate fi folosită ca un mijloc de a dispune de bunuri la preŃuri pe care piaŃa nu le va putea duce în termeni de numerar. Invers. 1. El este greoi. restul numerarului este generat de vânzarea cu succes a bunurilor . vânzătorul trebuie să aibă cunoştinŃă în timpul negocierilor de aspectele referitoare la piaŃă şi la preŃurile oferite în comerŃ pentru articolele în cauză.

TranzacŃia intermediară presupune o terŃă persoană. 5. Totuşi. comerŃul în contrapartidă are un aspect strategic . cheltuieli de marketing suplimentare. 3. În timpul când piaŃa caută bunuri din al doilea contract. însă este de acord să răscumpere o anumită parte din producŃie. Răscumpărarea se realizează atunci când vânzarea implică bunuri şi servicii care produc alte bunuri şi servicii. de regulă.6-12 luni sau mai mult . Austria şi ElveŃia sunt Ńări ce au pe teritoriul lor astfel de firme comerciale. IdentificaŃi metodele de stabilire a preŃurilor în marketingul internaŃional 5. nu însă şi ofertă suficientă. În plus. Acest aranjament îi acordă vânzătorului o mai mare flexibilitate decât afacerea compensatorie. deoarece există o perioadă de timp . Care sunt metodele de plată în marketingul internaŃional? 6.o sursă de materiale şi componente pe termen lung şi un mod de a pătrunde pe noi pieŃe. procesul este relativ simplu. dacă vânzătorul trebuie să se bazeze pe o terŃă persoană pentru a găsi un cumpărător. 4. primul contract este urmat de un al doilea. Pe de altă parte.75 primite. printr-o terŃă Ńară. PrezentaŃi factorii de mediu care influenŃează stabilirea preŃurilor în marketingul internaŃional. Vânzătorul este de acord să vândă un produs la un preŃ stabilit unui cumpărător şi să primească plata în numerar. 4. care este un acord al vânzătorului iniŃial de a cumpăra bunuri de la cumpărător pentru suma totală de bani implicată în contractul iniŃial sau pentru un procent din acea sumă. bunurile de achiziŃionat în al doilea contract sunt. adică o întreprindere. Întrebări recapitulative: 1. una din următoarele două situaŃii: vânzătorul este de acord să accepte ca plată parŃială o anumită parte din producŃie sau vânzătorul primeşte întregul preŃ iniŃial. echipament de producŃie sau tehnologie. Un dezavantaj al acestui acord îl constituie faptul că produsele răscumpărate pot intra în competiŃie cu propriile produse similare ale vânzătorului. Dacă firma poate utiliza bunurile primite. Care sunt obiectivele de stabilirea a preŃurilor în marketingul internaŃional? 3. dacă beneficiile nete vor fi egale cu preŃul pieŃei. de o mai mare varietate decât cele oferite prin afacerea compensatorie. costul implicat trebuie să fie anticipat în negocierea compensatorie iniŃială. TranzacŃia se realizează în devize. Acordul de răscumpărare presupune. pierderea dobânzii la capitalul imobilizat în bunurile primite în contrapartidă. vânzătorul a primit plata integrală pentru vânzarea iniŃială.pentru realizarea celui de-al doilea contract. de regulă o casă de comerŃ specializată în anumite sectoare industriale şi cu anumite Ńări. în general. IdentificaŃi strategiile de stabilire a preŃurilor în marketingul internaŃional. Pe de altă parte. Cumpărarea reciprocă este probabil cea mai utilizată formă de comerŃ în contrapartidă. pierderi din diminuarea preŃurilor bunurilor primite. CaracterizaŃi comerŃul în contrapartidă. Teste grilă: 1)PreŃurile de transfer sunt: a) PreŃuri mărite ca urmare a perceperii taxe pe valoare adăugată într-o Ńară b) PreŃurile percepute pentru transportul printr-o Ńară intermediară c) PreŃurile percepute asupra bunurilor vândute de o filială a unei companii altei fililale ale aceleaşi companii 2)CotaŃia care are o abordare orientată spre marketing este: a) FOB b) CFR c) CIF d) EXW 3)Nu constituie obiective ale determinării preŃurilor: . 2. În ciuda unor dezavantaje ale comerŃului în contrapartidă: plata comisioanelor intermediarilor ce aranjează tranzacŃiile în contrapartidă. acest acord poate furniza o sursă suplimentară într-o parte a lumii în care există cerere.

2005. Boston. I.P. Sasu.D. Bucureşti.. H. Iaşi. EdiŃia a III-a.76 a) Caracterul firmei b) Tarifele vamale c) Randamentul investiŃiei d) Reglementările guvernamentale 4)O metodă de plată avantajoasă pentru importator şi riscantă pentru exportator este: a) Plata în avans b) Scrisoarea de credit c) Încasarea documentară d) Contul deschis 5)Cea mai des folosită formă de comerŃ în contrapartidă o constituie: a) Barterul b) Afacerea compensatorie c)] Cumpărarea reciprocă d) Răscumpărarea BIBLIOGRAFIE 1... . Editura Polirom. 2005. Marketing internaŃional. Al. Houghton Mifflin. Jeannet. Hennessey.N.. J. 2. . C. Edditura Uranus. Global Marketing Strategies. Pop. Dumitru. 2001 3.. Marketing internaŃional.

. 8......1..... Deoarece reclama produce modificări în atitudini.... promovarea vânzărilor............. ........ vânzările personale................ fiecare cu tradiŃia..................creşterea gradului de conştientizare a consumatorului sau cumpărătorului privind produsul fie în general.. Promovarea cuprinde următoarele elemente: reclama... obiectivele reclamei pot fi definite astfel: ............................................ Obiectivele reclamei intrenaŃionale Obiectivele reclamei trebuie să fie apropiate de cele ale pieŃei/produsului......... ... .... în general sau prin comparaŃie..................77 8........94 Întrebǎri recapitulative......... obiectivele acesteia trebuie să fie astfel definite încât să influenŃeze structura atitudinilor...........................................1. promovarea vânzărilor................. ......... Vânzările personale în marketingul internaŃional.......... unele Ńări impun anumite restricŃii asupra procesului de comunicare........EvidenŃierea conceptelor de reclamă/publicitate....96 Bibliografie .96 Obiectivele unitǎŃii de studiu US...... Ca atare.... Reclama în marketingul internaŃional........... Bazate pe aceste perspective de atitudine............... Promovarea vânzărilor în marketingul internaŃional. Reclama în marketingul internaŃional 8..1...............................1........mărirea grupului Ńintă al liderilor de opinie ori a conştientizării consumatorilor/cumpărătorilor.................. să reliefeze caracteristicile considerate relevante ale clasei de produse...............Evaluarea formelor de promovare şi a mijloacelor folosite în marketingul internaŃional....77 UNITATEA DE STUDIU (US) 8 STRATEGII DE PROMOVARE ÎN MARKETINGUL INTERNAłIONAL Cuprins Obiectivele capitolului..................................................... .......................... În plus..........................îmbunătăŃirea imaginii firmei în rândurile grupului Ńintă ai liderilor de opinie ori a consumatorilor/ cumpărătorilor...90 8... ...... relaŃiile publice......... schimbarea percepŃiei mărcii firmei cu privire la anumite trăsături reliefante ale produsului. în general sau prin comparaŃie.............. vânzări personale în marketingul internaŃional... reclama trebuie întreprinsă în aşa fel încât: să afecteze acele forŃe care influenŃează puternic criteriile folosite pentru evaluarea mărcilor aparŃinând clasei de produse.................ÎnŃelegerea rolului promovării în mixul de marketing internaŃional........ Promovarea cuprinde ansamblul activităŃilor prin care sunt comunicate informaŃii despre produsele/serviciile unei firme....... în general şi prin comparaŃie........................... cu scopul de a convinge consumatorii să le achiziŃioneze...... 8 Dupǎ parcurgerea acestei unitaŃi de studiu veŃi cunoaşte: ...........2....................77 8..........3..îmbunătăŃirea imaginii produsului în rândul consumatorilor şi cumpărătorilor................. În marketingul internaŃional lucrurile se complică întrucât comunicarea se adresează unor pieŃe multiple................. relaŃii publice................................... cultura şi limba sa.. .95 Teste grilǎ......................... fie comparativ........

. Problema implică nu numai existenŃa unor limbi diferite. muzica. persoane fizice. nu întotdeauna în contact cu mediul Ńării în care se face reclama. f.mărirea volumului vânzărilor produsului sau a părŃii de piaŃă în rândul consumatorilor. stochişti.educare: consumatori.1. după criteriul audienŃei. Limba este unul din cele mai importante obstacole în calea comunicării eficiente prin reclamă.extindere: pieŃe. reŃea stochişti sau vânzări directe. Cele mai multe restricŃii culturale au în vedere limba. care în engleză înseamnă virilitate. În raport de aceste obiective. senzaŃie. Traducătorii. Analfabetismul ridicat din multe Ńări crează probleme serioase de comunicare şi cere mai multă creativitate şi folosirea mediilor vorbite.asistenŃă: stochişti. . efectuându-se multe greşeli în acest sens. De exemplu.Barierele culturale. reclama are următoarele funcŃii: . Interpretarea greşită a unui mesaj se poate datora şi inconsecvenŃelor acestuia cu cultura locală sau pentru că apelul adresat este în dezacord cu modelele motivaŃionale ale culturii Ńintă. firma American Motor’s a produs un autoturism denumit Matador. b. Mesajul reclamei trebuie să aibă în vedere caracteristicile culturii căreia i se adresează. .anunŃare: localizarea produsului. patriotismul. schimbarea preŃului.provocare competiŃie: creşterea părŃii de piaŃă şi reducerea impactului produselor înlocuitoare. . După autorul anunŃului: producătorul. faptic. nici directorii străini nu au putut controla acurateŃea mesajului. neŃânând seama că în spaniolă acest cuvânt înseamnă "femeie bătrâna urâtă". nu au putut uneori analiza semnificaŃia reală a copiei traduse a mesajului publicitar. firma Ford a denumit un camion foarte ieftin produs pentru Ńările subdezvoltate "Fiera". religia. După conŃinutul reclamei. comercianŃilor. marcă selectivă. consumatorilor. local.atragere: cercetători. -Limba. reclama instituŃională. Bariere în calea reclamei internaŃionale Elaborarea reclamei internaŃionale este influenŃată de existenŃa barierelor culturale. Clasificarea formelor de reclamă Relizarea unei concepŃii unitare asupra recalamei şi a rolului ei în activitatea de comerŃ exterior impune clasificarea formelor acesteia după diverse criterii: a. reclama mărcii. tehnice si legale. După atracŃia mesajului: emoŃional. efortul forŃei vânzărilor. d. pe termen lung. După natura reacŃiei produse: imediată. . intermediarul. noi afaceri.realizare: oferte speciale.2. traducând sloganul "caroseria lui Fischer" .1.facilitarea pătrunderii pe piaŃă a forŃei proprii a vânzărilor. g. c. e. umorul.78 . detailistul. precum şi aspecte subtile ale nuanŃelor specifice. 8. ci şi variate limbi sau dialecte dintr-o anumită Ńară. După criteriul geografic: reclamă la nivel naŃional. După influenŃa cererii: nivel produs primar. regional. simboluri şi culori.3. modificarea produsului sau ambalajului. Definirea clară a obiectivelor şi funcŃiilor recalamei va contribui la alegerea corespunzătoare a mediilor de comunicare a mesajului. reclamei este adresată: consumatorilor industriali. . în general sau comparativ. însă când l-a introdus în Porto Rico a descoperit că acest cuvânt înseamnă "ucigaş". a. 8. scenele erotice. De asemenea. disponibilitatea produsului. De asemenea. . distingem: reclama produsului. General Motors.

Religia. preferă modelele blonde. Sublinierea de către reclamele din SUA. Mexicanii. au trăsăturile de bază comune. AcurateŃea tehnică sau traducerea perfectă nu sunt suficiente. de exemplu. În afară de aceasta. deoarece cuvântul “napkin” (şerveŃel) în Marea Britanie are semnificaŃia de scutec.Simboluri şi culori. De exemplu. Compania Parker Pen a folosit traducerea literală a sloganului său utilizat în SUA pentru promovarea stilourilor în America Latină. iar limba engleză din SUA este diferită de cea din Marea Britanie. . Unele culturi au sentimente religioase mai puternice decât altele. Canada. sloganul american : “EvitaŃi necazurile – folosind stilourile Parker” a devenit “EvitaŃi sarcina – folosind stilourile Parker”. . Deşi unele genuri de muzică sunt universal acceptate de către anumite grupuri Ńintă. De exemplu. De asemenea. Reclama la un săpun în timp ce un bărbat şi o femeie fac baie .U. unde acest lucru este un tabu. Chiar şi folosirea aceleaşi limbi cere multă atenŃie.U. Limbile flamandă şi africană de exemplu.Patriotismul. a descoperit prea târziu că echivalentul era "cadavrul lui Fischer". . din cauza asemănării cuvintelor “embarrasser-embarazar”. însă diferă de limba daneză. Unele firme au recurs la angajarea de personal local sau a agentului de publicitate de pe piaŃa Ńării respective ori s-au bazat pe distribuitorii locali. care consideră astfel de reclame prea naŃionaliste. umorul este folosit deseori în reclamă. limba franceză din Canada este diferită de cea din FranŃa. tineretul unei Ńări constituie o cultură diferită de consum. de exemplu.Scenele erotice.A. Deşi se respectă tradiŃia. Uneori muzica din reclamă trebuie adaptată la cultura Ńării respective. a trebuit să scoată de pe piaŃa SUA o reclamă cu Madonna. Limba română vorbita în Basarabia diferă şi ea de cea vorbită în România. brânza este asociată cu străinii şi e respinsă de chinezi. nu acelaşi lucru se întâmplă şi cu celelalte genuri de muzică. În unele Ńări. Cu câŃiva ani în urmă era . în timp ce altele. În Hong Kong. Deoarece aceeaşi muzică era folosită şi în reclamă. există problema schimbării tradiŃiilor. . întrucât le amintesc de stilul de viaŃă din S. Nu numai diferenŃele dintre culturi trebuie cunoscute. Unele Ńări impun restricŃii asupra folosirii limbii străine în reclamă. a “tradiŃiilor seculare” pare se deranjeze pe britanici. Evitarea barierelor lingvistice în elaborarea reclamei se poate face prin folosirea de personal din Ńara în care se face reclama.79 (Body by Fischer) în flamandă. PepsiCola. . Ceea ce poate fi considerată o glumă într-o Ńară poate fi luată drept stupiditate sau greşit înŃeles în altă Ńară. faŃă de populaŃia vârstnică. firma promovându-şi produsele ca fiind contraceptive. în Hong Kong există 10 modele diferite de a servi micul dejun. precum Marea Britanie. Cele mai multe Ńări europene nu au fost totuşi ofensate de reclamă. Mesajul persuasiv trebuie să vorbească şi "limba inimii" şi pentru aceasta este necesară cunoaşterea bună a mediului local. De asemenea.Umorul. De asemenea. faŃă de cel rural. percepŃiile existente bazate pe tradiŃie şi moştenire sunt greu de depăşit.Muzica. dacă albul în Europa semnifică puritatea. Umorul nu este privit la fel în diferite culturi. lumea a confundat reclama cu clipul publicitar. ci şi cele dintre subculturi. el este mai puŃin utilizat. . deşi majoritatea sunt bruneŃi cu ochi căprui. deoarece lumea era ofensată de clipul “Like a Prayer” apărut în acelaşi timp cu reclama. La fel şi mediul urban. fără a-şi da seama de acest lucru.A. O firmă americană facând reclamă în Marea Britanie şerveŃelor de masă şi utilizând sloganul american “FolosiŃi şerveŃele mai fine la masă” a fost interpretat de britanici ca “FolosiŃi scutece mai fine la masă”. în timp ce în altele. Unele Ńări permit folosirea scenelor erotice în reclamă. Umorul sarcastic este cel mai restrictiv. în special din Orientul Mijlociu şi Asia interzic cu desăvârşire acest lucru. în Asia el e asociat cu moartea.temă des folosită în S. Unul dintre aspectele culturale cele mai delicate îl reprezintă patriotismul. Traducerea cântecelor lirice este şi mai riscantă. Astfel. cum ar fi SUA. Cunoaşterea culorilor şi simbolurilor este foarte importantă in reclamă. unele modele de comportament se modifică. -este respinsă în Japonia.

Reglementările legale se referă adesea la aspecte precum înşelarea consumatorilor. de exemplu.Televiziunea. Mexic. În unele Ńări. Reglementarea elaborării reclamei s-a făcut iniŃial cu scopul menŃinerii unei concurenŃe loiale. Belgia şi Luxemburg.Barierele legale. iar în Italia nu se folosesc reclame la programele de desenele animate. în câteva Ńări. Este interesant de menŃionat că reglementările legale ale reclamei sunt mai obişnuite în Ńările dezvoltate decât în cele în curs de dezvoltare.E. Unele Ńări reglementează limbile ce pot fi utilizate (FranŃa. ca produsele farmaceutice. Peru. în unele Ńări.Presa şi alte medii tipărite. presă şi alte medii tipărite. de exemplu. Mesaje.-încurajare. nivelul tehnic al utilajele de tipărit. .. De exemplu. reglementările reclamei se concentrează asupra următoarelor domenii: produse. provincia Quebec). Spania şi Portugalia ea este totuşi permisă. În Olanda. interzic total sau parŃial reclama la Ńigări. FranŃa. În provincia canadiană Quebec. reclama comparativă este strict interzisă prin lege. Normele sociale ale fiecărei societăŃi sunt şi ele reflectate în restricŃiile privind încrederea. nu este permisă pur şi simplu difuzarea de reclame adresate copiilor. Australia. precum copiii. În Marea Britanie. decenŃa şi utilizarea limbajului reclamei. În Turcia. declaraŃii precum . În multe Ńări anumite grupuri Ńintă.E. folosirea procedeului de dublare sau subtitrare. În tabelul 9. cărora le place să se creadă despre ei că sunt moderni. În Japonia. teme sau ilustraŃii străine (Coreea.încurajare. b. Ulterior. Principalele bariere în elaborarea reclamei la televiziune sunt: disponibilitatea mediului. Barierele tehnice variază în raport de felul mediei folosite: televiziune. C. interzicerea este totală. Ńările islamice. Printre restricŃiile impuse presei şi altor medii tipărite mai importante sunt: diferenŃele de format – dimensiunea hârtiei de scris. organizaŃiile internaŃionale şi instituŃiile nonguvernamentale impun anumite restricŃii în elaborarea reclamei.U. Guvernele naŃionale. deoarece este interzisă difuzarea la televiziune a reclamelor în care produsele au acceptul copiilor. Italia. cuvinte ca "sterilizat" şi "pasteurizat" nu se folosesc decât cu permisiunea guvernamentală. pretenŃiile false şi practicile neloiale de afaceri. protecŃia consumatorului a fost un alt motiv important. În unele situaŃii. Filipine). Anumite legislaŃii prevăd interdicŃii privind reclama anumitor produse. în FranŃa a fost scoasă o reclamă a firmei Kellogg. În esenŃă. În Germania. de exemplu. Filipine-interzisă). cuvinte sau expresii. de exemplu. medii. din cauza calităŃii proaste a hârtiei în Ńările din estul Europei. nu toate aceste Ńări au aparatul administrativ pentru a emite reglementări. precum europenii. Cele mai multe Ńări din Europa de Vest. . în plus. în altele se permite publicitatea parŃială. Compania Colgate-Palmolive.A. De asemenea. cheltuieli. Cuvinte şi expresii. tipul de film utilizat. Multe Ńări au restricŃii severe privind reclama comparativă (S. în care un copil purta un tricou imprimat cu marca firmei. Unele Ńări impun restricŃii şi asupra folosirii unor mijloace de promovare a vânzărilor precum concursurile. mesajele nu trebuie să folosească materiale. Mesajele reclamei au o mare varietate de restricŃii. diferenŃele între sistemele de emisie şi recepŃie.2 se prezintă unele Ńări în care este interzisă publicitatea anumitor produse. reclamele nu pot fi urmărite de copii decât dacă sunt supravegheaŃi de părinŃi. O explicaŃie ar fi că în Ńările în curs de dezvoltare industria reclamei este încă în faza incipientă şi. mărimea posterelor şi sistemele de măsurare. stil. a trebuit sa renunŃe în Europa de Est la reclama în reviste cu hârtie de înaltă calitate pe care o face în Europa de Vest. tutunul. cu introducerea anumitor condiŃii. Produse. tehnicile folosite în tipărire şi calitatea tipăriturii. Irlanda. Acum este o modă printre tineri şi orăşeni. Barierele tehnice. c. se interzice folosirea unor cuvinte sau expresii care ar putea fi interpretate greşit. sunt protejate impotriva caracterului înşelător sau nociv al reclamei. băuturile alcoolice. Argentina şi India. Pepsi a avut probleme din cauza unei reclame comparative. mesaje. ofertele gratuite etc. De asemenea. agenŃii.80 imposibil de crezut că se poate comercializa cafea in Japonia. cosmeticile şi produsele pentru copii.

dacă acestea sunt prezentate ca o opinie subiectivă.Asigurarea unei preocupări corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor la nivel de firmă în promovarea produsului.V. Dacă reclama la marca de vermut italian Martini & Rosi ar fi fost adaptată la fiecare Ńară ar fi costat de trei ori mai mult. orientările Codului de reclamă al Camerei de ComerŃ InternaŃionale.000 dolari la cheltuielile de reclamă pentru firmele ce fac afaceri în India.1. . Unele medii nu sunt disponibile sau sunt foarte limitate pentru a realiza reclamă comercială. Unele Ńări percep taxe asupra reclamei. Marea Britanie a acuzat firmele Procter & Gamble Co şi Unilever de crearea unei situaŃii de monopol (duopol) prin cheltuirea a cca. La televiziune este o taxă uniformă de 10%. Venezuela. ceea ce poate limita libertatea de alegere a mediilor. . de exemplu. se impun limite privind cheltuielile cu reclama. În FranŃa se interzice folosirea superlativelor în publicitatea T. AgenŃii.Prevenirea elaborării unor mesaje disparate în diferite Ńări. În Suedia se permite folosirea superlativelor. Prin urmare. Creşterea ponderii consumatorilor globali cu nevoi şi dorinŃe similare sprijină adoptarea unei strategii de standardizare a reclamei. în unele state federale se percep taxe la reclamele făcute prin radio. În Tirol taxa este de 20 %. Costa Rica permite participarea minoritară la proprietatea mediilor şi agenŃiilor. Prin standardizare. Strategii de reclamă internaŃională Una din deciziile strategice care trebuie să le ia comerciantul internaŃional o constituie opŃiunea pentru standardizarea reclamei. în Belgia 62 minute. În unele Ńări. Pentru firmele care vând acelaşi produs în mai multe Ńări este extrem de important să aibă o imagine puternică. Deşi este dificil de realizat. Deşi însă nevoile şi dorinŃele de bază ale oamenilor sunt aceleaşi în întreaga lume. Medii. el poate fi difuzat în alte Ńări.81 "Nu conŃine zahăr" sau "ConŃinut scăzut în sare". adică adaptarea acesteia la mediile culturale ale pieŃelor străine. Folosirea superlativelor este interzisă prin lege în unele Ńări. 8. iar în altele deloc. în Germania este permisă numai când superioritatea este dovedită. În India. în Germania 40 minute etc. Cheltuieli.. Peru permit maximum 19% participare străină le deŃinerea agenŃiilor de publicitate. . În elaborarea legislaŃiei şi normelor privind elaborarea reclamei se folosesc. Reclamei la cinema. nu pot fi utilizate fără aprobarea prin decret legal. Odată ce un concept de reclamă a fost elaborat. Unele Ńări restricŃionează proprietatea agenŃiilor de publicitate. trebuie stabilit în ce măsură reclama va fi standardizată sau adaptată. adică transferarea în străinătate a campaniei de reclamă realizată în Ńară sau localizarea reclamei. se transmite acelaşi mesaj în toată lumea.Economia la costuri. Nigeria şi Pakistan nu permit participare străină. deşi există reguli stricte în unele domenii. . folosite cu scop medical. În Austria se permit 20 minute de publicitate pe zi. este permisă o limită de 10. fără cheltuieli mari.5. modul în care sunt satisfăcute aceste dorinŃe poate varia de la Ńară la Ńară. în alte state de 10%. i se percepe o taxă de 30% în Steiermark. 20% un Bergenland şi 10 % în Viena. Dintre motivele care sprijină acest curent amintim: . Ecuador. Columbia.Realizarea economiei de scară face posibilă centralizarea autorităŃii de decizie în elaborarea reclamei în Ńara de origine.Standardizarea permite utilizarea deplină a experienŃei bogate a specialiştilor în reclamă din Ńara de origine. Indonezia. Compania Campbell a urmărit acest obiectiv când a lansat campania de reclamă pentru promovarea mărcii de biscuiŃi Delacre . de regulă. 1/4 din venituri pe reclamă. de exemplu. care ar putea eventual dăuna imaginii firmei. a. Reclama standardizată. alteori este permisă cu restricŃii. există o tendinŃă evidentă de standardizare a reclamei. Stil. În Austria.

Determinarea strategiei de reclamă internaŃională nu este o simplă problemă de alegere între standardizare şi localizare. având mărci universal recunoscute.Maturitatea pieŃei. firma Pepsi Cola i-a folosit pe Michael Jackson. Chiar şi atunci când diferenŃierea pare satisfăcătoare. comportamentului consumatorului este o condiŃie esenŃială pentru elaborarea unei strategii promoŃionale adecvate. În Ńările în curs de dezvoltare.A. datorită diferenŃelor în stilurile de viaŃă. Pentru a rezolva această dilemă. Firma Procter & Gamble. nu. de pildă. La fel procedează şi firma Levi’s. O nevoie comună din diferite Ńări nu înseamnă în mod automat că va reflecta faptul că acelaşi produs va fi apreciat identic. firmele trebuie să elaboreze strategia după o analiză atentă. . Elaborarea strategiei de reclamei. nevoilor.Sindromul inventării în altă parte. C. reclama standardizată este total nepotrivită. atunci când a introdus şamponul Pertene în America Latină a folosit spotul publicitar creat iniŃial în Taiwan. Prin urmare. Mc Donald’s. pe rang social ("Este timpul să ai un Parker"). Contextul în care este utilizat coniacul ca băutură. Procedura presupune parcurgerea a trei etape: stabilirea criteriilor de alegere. în Europa el se consumă adesea înaintea mesei sau chiar după masă.82 .SimilarităŃi existente în utilizarea mediilor de reclamă în diferite segmente specifice dintre Ńări. Tina Turner şi Spice Girls în reclama produselor sale. Filialele proprii sau agenŃiile de reclamă locale se opun în general acceptării unor materiale de reclamă din alte Ńări. Coca-Cola. variază destul de mult. Chiar şi firmele cu produse standardizate recurg la reclamă diferenŃiată. . Astfel.U. ca Pepsi Cola. în timp ce în China el se consumă cu un pahar de apă în timpul cinei. Astfel. care vinde acelaşi stilou pe diferite pieŃe îşi adaptează reclama la specificul fiecărei Ńări. însă nu înseamnă că femeia din Izrael percepe în acelaşi mod cosmeticele ca cea din America. b. O companie poate încuraja filialele să folosească aceeaşi reclamă care s-a dovedit valoroasă pe anumite pieŃe.DiferenŃele culturale. Reclama localizată (adaptată). Acesta a fost cazul firmei americane Snaps. . înŃelegerea dorinŃelor. Guvernele locale pot pune diferite restricŃii privind conŃinutul local al reclamei. În plus. într-un studiu se arată că femeile franceze şi americane aparŃinând aceluiaşi grup socioeconomic folosesc medii asemănătoare de reclamă. Unele firme recunoscute. contextul utilizării produsului etc. unele produse standardizate. în Germania se insistă pe precizie ("Iată de ce scrii cu precizie"). De exemplu. în timp ce alta. în S. . motivelor. Produselor care sunt nou introduse pe o piaŃă trebuie să li se facă a reclamă adaptată pentru a învinge scepticismul consumatorilor. De exemplu. . analiza transferabilităŃii şi sprijinul organizatoric. a structurii pieŃei etc. perceperea avantajelor. De asemenea. Argumentele în favoarea adaptării reclamei sunt următoarele: . Deşi atributele şi funcŃiile produsului pot fi similare. firma Parker. ca Levi Strauss & Co au optat pentru standardizarea reclamei. pot recurge la reclamă standardizată. utilizând reclama standardizată.Eventualele traduceri greşite ale mesajului standard constituie un alt motiv de preferare a reclamei locale. CondiŃiile diferă de la o Ńară la alta. DiferenŃele culturale dintre naŃiuni reprezintă motivul esenŃial al adaptării reclamei la cerinŃele fiecărei culturi. firmele nu doresc să renunŃe la avantajele standardizării.. De exemplu. De exemplu. care a introdus în Europa conceptul de ceai cu gheaŃă. .Reglementarea reclamei. tot standardizată. de exemplu. femeile americane şi izraeliene pot manifesta aceeaşi nevoie pentru cosmetice (păstrarea frumuseŃii). a nivelului de bogăŃie. DiferenŃele culturale dintre Ńări pot exista în ceea ce priveşte stilurile de viaŃă.Exploatarea ideilor valoroase. perceperea lor poate fi diferită de la o Ńară la alta. o campanie standardizată poate avea succes într-o Ńară. în SUA coniacul este consumat ca băutură de sine stătătoare.

Printre aceştia mai relevanŃi sunt: ritmul creşterii economice a Ńării. Ea se concentrează pe cele mai persuasive şi relevante elemente ale reclamei. Prima se referă la conŃinutul publicităŃii şi nu la formă. atunci este necesară o strategie diferenŃiată. Dacă o companie de reclamă pentru altă Ńară are ca scop sensibilizarea unui segment de piaŃă mai mult sau mai puŃin similar cu segmentul servit în Ńara de origine. primul va fi cel mai receptiv la publicitatea standardizată. Probabil.4. disponibilitatea mediilor şi relaŃia cost-beneficiu. Caracteristicile produsului. transferarea unei propuneri de cumpărare poate fi afectată negativ de trei factori: credinŃele tradiŃionale. RelaŃia cost-beneficiu. piaŃa Ńintă. venitul şi distribuŃia venitului pe locuitor. PiaŃa Ńintă. iar motivaŃia consumatorului pentru asemenea produse nu variază mult. un grup mare de persoane cu venit mediu şi ridicat care se află în cea mai mare parte în Ńările dezvoltate şi au venituri substanŃiale. educaŃie. comportamentul actual. Propunerea de cumpărare este pe departe mai uşoară de transferat peste graniŃe decât prezentarea creativă. un grup select de oameni de succes şi realizaŃi. care sunt oamenii ce au viziune mai limitată şi o orientare etnocentrică. Cea de-a doua ajută la transferul propunerii de cumpărare într-un mesaj de reclamă care constă într-o idee generică şi în toate elementele vizuale şi verbale de reclamă. structura claselor sociale. obiectivele reclamei. Vânzarea este un fenomen cu mai multe faze şi reclama poate fi utilizată pentru transferul consumatorului dintr-o fază în alta. altfel este necesară o campanie diferenŃiată. Pentru bunurile de consum sunt aplicabili unii factori. care există în principal în Ńările dezvoltate şi care au fost în străinătate prin călătorii. Disponibilitatea mediilor. altfel se va opta pentru diferenŃiere. se poate adopta o strategie de standardizare. În caz de similitudine şi identitate a caracteristicilor produsului sau serviciilor. pe evaluarea relaŃiei cost-beneficiu. restricŃiile legale. Există o multitudine de factori de mediu care pot fi utili în luarea deciziilor de transferare a reclamei peste graniŃe. trebuie aleasă diferenŃierea reclamei. Natura produsului supus reclamei este un alt factor ce influenŃează caracterul acesteia. b. Dacă obiectivele reclama diferă. reclama standardizată poate da rezultate satisfăcătoare. provincialii. Din punct de vedere reclamei. în ultimă instanŃă. nivelul de educaŃie. stabilitatea politică.. un produs are trei categorii de caracteristici: modele de consum (cumpărare şi folosire). Standardizarea reclamei depinde de dispunerea de aceleaşi medii de reclamă. Nu toŃi aceşti factori sunt relevanŃi în fiecare caz în parte. gradul de naŃionalism.83 a. Analiza transferabilităŃii. competenŃa personalului etc. nivelul de alfabetism. Provincialii vor fi ŃintiŃi eficient prin publicitate locală. este de dorit adoptarea unei strategii standardizate. de la detergenŃi se aşteaptă cam acelaşi lucru în toată lumea. Stabilirea criteriilor de alegere. familiariatea cu . va trebui diferenŃiată şi reclama. Obiectivele reclamei pot varia de la o piaŃă la alta. SemisofisticaŃii vor fi sau nu convinşi de reclama standardizată. Obiectivele reclamei. Dacă există diferenŃe semnificative între factorii de mediu dintre cele două Ńări. Din punct de vedere al campaniei de reclamă. Din cele trei grupuri. Reclama nu duce direct la vânzări. Dacă adaptarea cere costuri mai mari decât beneficiile ce le poate aduce. precum şi de existenŃa unor condiŃii similare de folosire a acestora. atitudinea faŃă de risc. deoarece anumite nevoi sunt aceleaşi în toată lumea. consumatorii din Ńara de origine nu sunt la aceeaşi fază a ciclului de viaŃă a produsului ca cei din Ńara gazdă. mărimea medie a familiei. însă se impun diverse restricŃii asupra timpilor şi anumitor categorii de produse sau servicii. Extinderea programului de reclamă din Ńara de origine în Ńara gazdă este influenŃată de următorii factori: mediul. în funcŃie de natura produsului. care sunt prezentate şi în tabelul 10. pieŃele pot fi împărŃite în trei categorii de consumatori: sofisticaŃi. Alegerea strategiei standardizate sau diferenŃiate trebuie să se bazeze. iar pentru bunurile industriale alŃii. Propunerea de transfer în străinătate a reclamei cuprinde două laturi: propunerea de cumpărare şi prezentarea creativă. Chiar dacă structura mediilor este semnificativă. semisofisticaŃi. caracteristicile produsului. De exemplu. Factori de mediu. caracteristici psihologice (atitudinea faŃă de produs şi marcă) şi criterii culturale (interzicerea de către societate). În ciuda acceptabilităŃii sale universale. responsabilităŃi etc.

După revizuirea acestor trei factori. se poate spune că o strategie nu poate fi aleasă pentru totdeauna. Finlanda. Deşi aproape fiecare Ńară din lume are acelaşi fel de mijloace de comunicare în masă. iar în Germania la 40 minute pe zi. Danemarca. Dacă se adoptă reclama standardizată. cercetarea de marketing va trebui să determine ce elemente ale prezentării creative pot fi reŃinute. De asemenea. timpul de reclamă se alocă pe grupe de produse. nu poate fi aplicat acelaşi mix de medii pe toate pieŃele.Disponibilitatea mediilor. 8. În Austria se limitează timpul de publicitate la 20 minute pe zi. cinema. Prin urmare. În Ńările dezvoltate este prezentă întreaga gamă de medii: televiziune. în Norvegia. Unul din cele mai mari contraste ale reclamei internaŃionale îl constituie marea diversitate în gradul de înzestrare cu medii de comunicare. Comerciantul internaŃional va trebui să aleagă mediile de publicitate în funcŃie de următorii factori: disponibilitatea mediilor. în calupuri de 3-5 minute. acestea pot să nu fie disponibile pentru reclamă. băuturi alcoolice. panouri publicitare. a. lipsa datelor. Chiar şi în Ńările în care există aceste medii. gradul de acoperire. De exemplu. care trebuie eliminate sau înlocuite şi ce trebuie de adăugat. 36% o strategie adaptată şi doar 8% adoptă standardizarea. Prezentarea creativă.1. restricŃiile impuse limitează disponibilitatea acestora pentru reclamă. Dacă se adoptă o strategie de diferenŃiere. Aceste restricŃii variază de la interzicerea totală a reclamei la televiziune (Suedia). noile produse pot fi lansate numai prin realocarea timpilor produselor existente. Disponibilitatea mediilor poate fi limitată şi prin lege. Suedia şi Arabia Saudită nici televiziunea comercială nu este disponibilă pentru reclamă. natura produsului/serviciului.U. credibilitatea şi preferinŃele pentru un anumit mediu. selectarea mediilor de reclamă internaŃională se face Ńinând cont de o serie factori specifici şi de avantajele şi dezavantajele pe care le prezintă mediile de comunicare.A.Factori care influenŃează selectarea mediilor de reclamă. Într-un studiu se arată că 56% din firmele din S. costul acestora. Multe Ńări nu permit reclama pentru Ńigări.6. va trebui să se înfiinŃeze un birou de reclamă internaŃională. se va decide dacă propunerea de cumpărare poate fi transferată cu speranŃe rezonabile de succes. În Norvegia. presa . În concluzie. . pe de altă parte. ElveŃia şi Arabia Saudită nu se poate face reclamă prin radio. care se ridică în faŃa comerciantului internaŃional. Prin urmare. Indiferent de strategia aleasă. este dificil de transferat în forma sa vizuală din cauza barierelor culturale. Deoarece o prezentare creativă standardizată nu poate avea succes global. competitive şi de implementare. Unele Ńări au prea puŃine reviste şi ziare pentru a însera toate spoturile publicitare cerute. folosesc o strategie combinată.84 produsul. În Ńările în curs de dezvoltare unele din aceste medii – televiziunea. condiŃiile schimbându-se în timp. Chiar şi atunci când există medii de comunicare. Suedia. radio. De asemenea. reclama se va face la nivelul filialelor. se poate opta şi pentru combinarea strategiilor. în special în zonele rurale. În unele Ńări. c. adesea în conexiune cu numărul de concurenŃi şi produse pe piaŃă. accesibilitatea poate fi parŃial restricŃionată. la radio şi televiziune. în Olanda şi Portugalia la 30 minute pe zi. legislative. Danemarca. Suportul organizatoric. chiar dacă în unele Ńări mediile sunt disponibile pentru reclamă. presă. însă va fi necesară coordonarea efortului de elaborare a reclamei. Selectarea mediilor de reclamă În marketingul internaŃional există o gamă foarte variată de medii care pot fi utilizate în elaborarea reclamei. A. Pentru anumite categorii de produse competitive.lipsesc. succesul ei depinde de sprijinul organizatoric. În plus. la limitarea acesteia la 15-20 minute pe zi. unele Ńări nu au introdus televiziunea prin satelit sau prin cablu. apar o serie de probleme specifice fiecărei Ńări. de comunicaŃie.

În acest caz apar două aspecte: dificultatea atingerii unui anumit sector al populaŃiei prin publicitate. distribuŃie geografică. c. Uneori se acordă şi reduceri de tarife. nu poate fi asigurată acurateŃea datelor privind audienŃa mediilor de reclamă.U. Dacă există date disponibile despre piaŃă. b. însă cel puŃin în cele mai multe Ńări acoperirea geografică este cunoscută. Companiile private culeg şi difuzează date despre audienŃă şi costuri. Costul mediilor este susceptibil de negociere în cele mai multe Ńări. un mare număr de medii distincte au împărŃit pieŃele în segmente de reclamă neeconomice. reclama la cinema are o pondere însemnată.. iar cele cărora li se face reclamă la televiziune sunt cele mai prestigioase. În Brazilia este o audienŃă imensă la televiziune. ele vor arăta nu numai o mare variaŃie în audienŃa diferitelor periodice şi medii de difuzare. În alte Ńări şi în special în cele în curs de dezvoltare.A. trebuie avute în vedere mai multe variante de comunicare. PreferinŃele pentru un anumit mediu. Pe multe pieŃe este necesar să se folosească o mare varietate de medii pentru a le atinge. e. criza de timp publicitar la televiziunea comercială a determinat o creştere substanŃială a preŃurilor. O altă tendinŃă ce se manifestă este creşterea costului reclamei cu o rată de 10-15% pe an. În Ńările cu grad ridicat de analfabetism. În Germania. mediile de publicitate au valoare limitată. Chiar şi o Ńară mică poate avea mai multe subculturi. AudienŃa la radio şi televiziune este şi ea greu de măsurat. Acestea pot varia într-o mare măsură de la o Ńară la alta. Venezuela (67%). Se poate spune că în Ńările dezvoltate este preferată presa scrisă. De asemenea. Mediile tipărite sunt folosite într-o mare proporŃie în Kuwait (91%). Radioul este preferat în Ńări ca Trinidad şi Tobago.87 în Germania. cca. Nepal şi Honduras. Gradul de acoperire. Pe anumite pieŃe. Lipsa datelor disponibile despre piaŃă pare să caracterizeze cele mai multe pieŃe internaŃionale.51 în Danemarca. Costul pe pagină la 1000 cititori al unei reviste pentru femei variază de la 2. Credibilitatea reclamei. trebuie luate în considerare diferenŃele în credibilitatea reclamei. însă aceste date clasice pot fi înşelătoare. reclamei tinde să i se acorde o mai mare atenŃie. unde cinematograful este foarte popular. pe când în cele în curs de dezvoltare se optează pentru televiziune. 2/3 din populaŃie este deranjată de reclamă. însă nu există garanŃia acurateŃei acestora. preŃurile cresc pe bază de licitaŃie. Norvegia (77%). d. Încercări de a . firmele având permisiunea să facă reclamă în sălile de cinema. Chiar şi atunci când se infiinŃează birouri speciale în acest sens. Într-un studiu se arată că tariful pentru a atinge 1000 cititori din 11 Ńări europene variază de la 1.85 Se observă deci că o firmă poate să nu-şi extindă utilizarea mediului său preferat pretutindeni. iar în Marea Britanie aceasta este aprobată în proporŃie de 77%. Suedia (77%).58 dolari în Belgia. Aici nu există un sistem de cote fixe. lipsa de informaŃii despre gradul de acoperire. Reclama în aer liber/tranzit este preferată în Bolivia. Ea diferă substanŃial de la o Ńară la alta şi este condiŃionată în principal de veniturile medii. În Marea Britanie. Japonia şi Coreea de Sud. Mexic (73%). la 10. la 5. Lipsa datelor despre piaŃă. Se poate pune bază pe reclamă în acele Ńări în care ea are cea mai mare credibilitate. Televiziunea este preferată în Ńări precum Peru (84%). mai rămân o serie de probleme privind compoziŃia pieŃei atinse. În unele Ńări. PreferinŃa pentru anumite medii de reclamă depinde şi de gradul de alfabetism al Ńării. Costul mediilor de reclamă. Cu câteva excepŃii. Există mari diferenŃe între Ńări privind valoarea reclamei. ci un sistem de preemŃiune (prioritate). Verificarea gradului de acoperire este dificil de realizat. Chiar şi atunci când poate fi măsurat gradul de acoperire a reclamei cu o anumită acurateŃe. rata celor ce urmăresc reclama este sub 20%. majoritatea populaŃiei din Ńările slab dezvoltate nu poate fi atinsă uşor prin intermediul reclamei. Mediile trebuie astfel alese pentru a acoperi întreaga piaŃă. În S. PreferinŃa pentru un anumit mediu de reclamă este un factor major în decizia de selectare a mediilor de comunicare. Produsele cărora li se face publicitate au un prestigiu mai mare. Strâns legată de problema costurilor este şi cea a gradului de acoperire. De aceea. vârstă. Cei ce fac reclama trebuie să aibă informaŃii despre venit.91 dolari în Italia. ci şi o mare diversitate şi varietate de la o Ńară la alta. În India şi Argentina. f.

Printre firmele ce practică o reclamă globală sunt Revlon (cosmetice). B. Yves Saint-Laurent şi alte firme de modă. a. În Europa de Vest reclama la alcool şi tutun este supusă unei reglementări foarte restrictive. Sony (produse electronice). urmată de televiziune cu 21% şi radio cu 6%. Folosirea revistelor în reclama internaŃională a fost destul de redusă. În unele Ńări apare posibilitatea de a cumpăra spaŃii editoriale pentru reclamă. Dezavantajele ziarelor ar fi că au o viaŃă scurtă şi o capacitate de reproducere limitată. în unele Ńări. radioul. se vând din ce în ce mai mult spaŃii de reclamă la filmele şi spectacolele de televiziune distribuite internaŃional.C. Totuşi. Ziarele au avantajul unei frecvenŃe de publicare ridicată şi deci au un timp de răspuns scurt scurt. afişaj).Natura produsului/serviciului. folosindu-se desenele animate în acest scop. Aceasta depinde în primul rând de natura produsului. În Mexic. iar costul inserŃiei nu este excesiv de ridicat. încât nu se poate atinge nici măcar parŃial piaŃa. B. că pe plan mondial în topul preferinŃelor reclamei se află presa scrisă cu 41% cheltuieli de reclamă. în elaborarea reclamei trebuie Ńinut cont de caracteristicile fiecărei pieŃe şi adaptarea mesajului reclamei la mediile disponibile. din cauza rapidelor modificări în domeniul mediilor de reclamă internaŃională. Alegerea mediilor de reclamă depinde şi de natura produsului/serviciului. informarea prin poştă şi alte medii (cinema. lipsa hârtiei face ca ziarele să apară rar şi mesajele să fie publicate după luni de zile de la transmiterea mesajului publicitar.86 depăşi această situaŃie s-au făcut prin radio şi televiziune. nu este permis ca o persoană să facă reclamă la televiziune unui deodorant prin aplicarea lui directă sub braŃ.. care sunt interesante de analizat. Totuşi. trebuie analizată cu multă atenŃie posibilitatea de a face publicitate internaŃională în Ńară. Totuşi. deoarece beneficiază de un interes general. Reclama în ziare este influenŃată şi de poziŃia politică a ziarelor şi trebuie avut grijă ca reputaŃia produsului să nu fie umbrită de poziŃia ziarului respectiv. PuŃine sunt firmele care pot utiliza o reclamă globală. industria ziaristicii suferă în unele Ńări de lipsă de competiŃie. Ziarele străine nu constituie entităŃi de reclamă omogene. Revistele. Unele Ńări au mai multe medii decât cele pe care le-ar putea sprijini în mod adecvat economia şi populaŃia. În Suedia. revistele. Ziarele. Fiecare program cuprinde referinŃe la produsele Gillette. deoarece puŃine reviste au o circulaŃie internaŃională. televiziunea (obişnuită şi prin cablu sau satelit). Ralp Loren (îmbrăcăminte şi accesorii bărbăteşti). folosind comunicarea prin sunete sau demonstraŃiile. apar mesaje publicitare chiar pe prima pagină. Kodak (filme).6. În Marea Britanie. Evaluarea caracteristicilor specifice ale fiecărui mediu de comunicare este dificil de realizat. în timp ce în alte Ńări ea nu este permisă. a elaborat şi distribuit o serie de 20 programe sportive prin staŃiile de televiziune în întreaga lume. Se poate spune. revistele au avantajul unei . Mediile de reclamă internaŃională. precum India. în concluzie. multe Ńări au încă un număr insuficient de medii de comunicare în masă.B. aşa cum reiese dintr-un studiu făcut asupra a 58 de Ńări. De exemplu. în cooperaŃie cu firma Gillette. de aceea. de pildă. Ca răspuns la tendinŃa de internaŃionalizare a campaniei de reclamă. Philip Morris (Ńigări Malboro). reclama la contraceptive este o obişnuinŃă. Cele mai reprezentative medii de reclamă internaŃională sunt: ziarele. Totuşi. Trăsăturile acestor medii sunt redate în tabelul 10. În alte Ńări există însă un număr suficient de mare de ziare. Poate că cea mai dominantă caracteristică a reclamei mondiale o constituie proliferarea mediilor de reclamă. Creşterea importanŃei televiziunii diminuează restricŃiile impuse acesteia. g. slaba înzestrare cu astfel de aparate limitează penetrarea mesajului reclamei. există o serie de trăsături internaŃionale distincte ale acestor medii. Dior. b. Ziarele sunt un mediu de reclamă recomandabil pentru comunicarea noutăŃilor. Totuşi. Totuşi. chiar dacă unele au o circulaŃie internaŃională şi. Totuşi.

au trecut la reclama prin televiziune.Creşterea importanŃei instrumentelor de reclamă multimedia. Ea are o mare audienŃă. producătoare de ceasuri. firma NBC Super Channel difuzează multe din reclamele sale în Europa folosind subtitrarea sau vocile locale. d. În ultimul tip se înregistrează următoarele tendinŃe în utilizarea mediilor de reclamă: a. Foarte multe canale de televiziune au o mare audienŃă internaŃională prin intermediul televiziunii prin cablu. având o rază de acoperire mare. TendinŃa de creştere a ponderii mediilor regionale şi globale are două cauze: accesul dificil la mediile locale din unele Ńări. de exemplu. ea se foloseşte din ce în ce mai mult. în multe Ńări s-au redus restricŃiile guvernamentale impuse reclamei. c. de exemplu. în special când nu sunt disponibile alte medii. astăzi ea este folosită pe scară largă. Dacă în Belgia.TranziŃia de la reclama prin radio şi tipărituri la reclama televizată. b. Televiziunea comercială pentru reclama internaŃională este în creştere. revistele sunt mai costisitoare. Utilizatorii industriali folosesc în mare măsură acest mod de reclamă. Ele pot fi folosite mai degrabă pentru reclama unor bunuri industriale şi a unor bunuri de consum ce atrag o piaŃă abundentă. Din cauza acoperirii limitate. În Asia de Sud-Est informarea prin poştă este cel mai eficace mod de reclamă. Deşi reclama prin televiziune este relativ costisitoare şi perisabilitatea mesajului este ridicată. C. au un timp de răspuns mai lung şi sunt publicate doar în câteva limbi. Îndeosebi reclama difuzată prin radio şi televiziune a crescut în ultimul timp într-un ritm foarte susŃinut. revistele nu sunt indicate pentru reclama articolelor de consum de masă. ca Financial Times. Unele reviste. d. Avantajul acestei reclame este că se concentrează circulaŃia reclamei şi este ascunsă de concurenŃi. mesajul poate fi rapid schimbat şi are o mare mobilitate. Uneori şi reclama prin cineva este eficientă. posibilitatea lansării unor campanii publicitare pan-regionale sau globale. De asemenea. ele au o evoluŃie ascendentă. InternaŃionalizarea revistelor este în creştere. o durată de viaŃă mai lungă şi măresc prestigiul produsului căruia i se face reclamă. De asemenea. cu zece ani în urmă reclama la televiziune era aproape inexistentă. c. f. TendinŃe recente în utilizarea mediilor de reclamă. reŃeaua de comercializare prin televiziune TVSN. funcŃionează 24 de ore pe zi şi poate fi urmărită prin satelit şi cablu de telespectatorii din Japonia. Pentru a le depăşi. Totuşi. în unele Ńări nu este permisă reclama prin radio sau timpul de transmitere este foarte limitat. În Ńările cu rată mare de analfabetism se pot folosi promovările de afişaj. datorită progreselor tehnologice şi creşterii numărului de deŃinători de aparate T. Radioul. e. viaŃa mesajului este de scurtă durată şi acesta poate să nu fie recepŃionat din cauza concentrării asupra unei activităŃi. Alte medii. de exemplu. Business Week. Coreea.87 reproduceri de calitate. Deşi medile de difuzare în masă au jucat un rol mai mic în reclama internaŃională decât presa scrisă. accesul la Internet este foarte . în timp ce el este transmis. Televiziunea. sunt utile în mai multe Ńări.Creşterea ponderii reclamei şi diminuarea restricŃiilor în mass media. Compania Campbell. Reclama prin radio are un cost scăzut. Problema care apare însă în această situaŃie este cea a barierelor culturale. a lansat o campanie pan-europeană prin CNN şi MTV pentru promovarea mărcii de biscuiŃi Delacre. Prin televiziunea prin satelit se ajunge la o reclamă cu adevărat globală. The Economist. Firma elveŃiană SMH. mărind şansa de atingere a pieŃelor străine prin inserarea de anunŃuri de reclamă în acestea.V. Hong Kong şi Filipine. Informarea prin poştă este un mediu viabil în multe Ńări. Cea mai vizibilă formă de utilizare a reclamei multimedia este Internetul. Firmele care făceau în mod obişnuit reclamă prin tipărituri. Totuşi. Totuşi. O mare extindere o au în ultimul timp televiziunea prin cablu şi cea prin satelit. Dacă în Europa de Vest reclama prin radio este foarte importantă. a trecut la difuzarea reclamelor sale la posturile de televiziune CNN International şi Star TV.Proliferarea mediilor globale. vizibilitate ridicată şi un prestigiu deosebit. Taiwan. atingând mai multe Ńări.

difuzarea şi concurenŃa. Tariful se stabileşte în funcŃie de numărul şi calitatea auditoriului pe care îl poate atrage suportul de reclamă. a.7. Factorii generali care influenŃează tariful de reclamă sunt: costul suportului. Metode de determinare a tarifelor de reclamă. În general. B.2.7. Creşterea tirajelor este un factor de reducere a tarifelor de reclamă. cheltuielile publicitare ale firmei pot fi scăzute. B. În presă există o corelaŃie mai strânsă între producŃia de reclamă şi tarif. c. b. Mai relevante sunt metoda procentului din vânzări.88 dferenŃiat. nivelul venitului pe piaŃă. organizarea firmei şi nivelul de implicare. Desigur. iar cea dintre tarif şi auditoriu. mai mari. Nivelul de implicare poate varia de la acŃionarea prin distribuitori.1. PiaŃa-concurenŃa. Dacă mediul este foarte restrictiv în privinŃa mediilor de reclamă. RestricŃiile privind mediile. metoda obiectivelor şi sarcinilor şi metoda analizei comparative. Metode de determinare a tarifelor de reclamă. Tariful este influenŃat de concurenŃă. Invers. Două treimi din Ńările lumii sunt slab dezvoltate. Prin urmare. la societăŃile mixte şi ridicate. Întrucât este dificil de calculat un optim teoretic al cheltuielilor de reclamă. metoda parităŃii competitive. firma trebuie să se îndrepte spre alte instrumente promoŃionale. cu atât este mai uniform tariful perceput în diverse Ńări. determinarea cheltuielilor de reclamă în funcŃie de vânzări. Tirajul. A. a. difuzarea şi audienŃa. 8. Organizarea firmei. aşa cum arată şi numele. există şi excepŃii. iar consumatorii au un venit mai scăzut. ProporŃionalitatea dintre tarif şi tiraj este mai evidentă la micile tiraje. în altele încă mai există reticenŃe privind eficienŃa Internetului ca mediu de reclamă. Ea are avantajul legării . Tariful pentru reclamă Prin tarif de reclamă se înŃelege taxa de închiriere pentru o singură ediŃie a unităŃii de spaŃiu de reclamă. În timp ce în unele Ńări există specialişti care ajută firmele să-şi creeze pagini pe Internet. b. Costul suportului. c. Cu cât este mai centralizat controlul reclamei. Reclama făcută unor produse cu preŃuri mai reduse prin televiziune şi presa scrisă s-a dovedit a fi de succes în aceste Ńări. Nivelul veniturilor pe piaŃă. dacă ar fi restrictivă. Numeroase suporturi publicitare îşi compensează creşterea costurile prin mărirea tarifelor de reclamă. firmele au elaborat orientări mai practice de determinare a acestora. Factori de influenŃă a tarifelor pentru reclamă Tarifele pentru reclamă variază în timp şi ele sunt influenŃate de o serie de factori generali şi unii factori specifici pieŃelor internaŃionale. Determinarea tarifelor de reclamă este mai complicată în marketingul internaŃional. creşterea producŃiei de reclamă poate provoca scăderi ale costurilor suporturilor.1. Factorii specifici care influenŃează nivelul tarifului de reclamă sunt: restricŃiile privind mediile. presupunând.1.1. piaŃa-concurenŃa. a. Metoda procentului din vânzări este o metodă simplă. deoarece trebuie găsite debuşee optime pe diferite pieŃe străine. d.7. la deŃinerea de filiale. în aceste Ńări se face o reclamă mai puŃină. şi cheltuielile de reclamă vor fi mai mici în situaŃia folosirii distribuitorilor sau a licenŃierii. Pe pieŃele în care anumite medii nu există sau nu pot fi folosite în reclamă. 8. 8. în special în cazul suporturilor ce au aceiaşi "lectori". tirajul. ar măsura presiunea publicitară exercitată prin suport. în cazul deŃinerii unor filiale. dar împărŃite cu partenerul. Gradul de centralizare a activităŃilor internaŃionale ale firmei afectează tarifele reclamei.

Totuşi. estimarea costurilor realizării acestor sarcini. O firmă internaŃională poate cheltui mai mult pe reclamă decât o firmă internă. Cheltuielile de reclamă pentru aceste introduceri trebuie corelate cu nevoile de lansare şi nu cu procentul vânzărilor. metoda are şi unele limite. însă această metodă acŃionează tocmai invers. În felul acesta. De asemenea. metoda este folosită în special când firma are filiale pe pieŃe externe care cunosc bine situaŃia concretă de pe piaŃă. cheltuielile de reclamă sunt determinate în funcŃie de vânzări. metoda are o flexibilitate mai mare decât abordarea uniformă şi un control mai ridicat decât cea diferenŃiată. putând fi în acest mod controlate aceste cheltuieli. Metoda este în special utilă în cazul când există un număr mare de pieŃe străine. care presupune: determinarea obiectivelor reclamei în termen de vânzări. Metoda obiectivelor şi sarcinilor. în special în marketingul internaŃional. stabilirea sarcinilor necesare pentru a atinge aceste obiective. Un alt inconvenient al metodei poate fi acela că practicile de reclamă ale concurenŃilor pot să nu fie potrivite cu cele ale firmei internaŃionale. această metodă este mai dificil de aplicat pe pieŃele străine din cauza cunoaşterii mai slabe a pieŃei străine şi deci datorită capacităŃii mai reduse de definire a sarcinilor reclamei. Metoda parităŃii competitive presupune urmărirea cheltuielilor de reclamă ale competitorilor. O ultimă limită a acestei metode derivă din calitatea de străină a firmei. Scopul reclamei este de a mări vânzările. c. În ciuda atractivităŃii sale. d. Ea presupune gruparea pieŃelor în funcŃie de caracteristicile relevante pentru reclamă. Nevoile fiecărei pieŃe pot fi diferite. Dacă procentul stabilit a avut un succes rezonabil şi mai ales dacă se stabilesc procente diferenŃiate pe pieŃe în funcŃie de necesităŃi. În ciuda acestor dezavantaje. ceea ce presupune o relaŃie diferită cu clienŃii faŃă de firmele interne.89 cheltuielilor pentru reclamă de vânzări. ea introduce mai multe produse pe piaŃă. ea este de o mare eficienŃă. deşi considerentele pe termen lung sugerează mărirea acestor cheltuieli. În situaŃia când firma controlează centralizat reclama internaŃională. Pentru fiecare grup se stabilesc metode specifice de determinare a cheltuielilor sau procente diferite. b. Un alt factor de diferenŃiere a cheltuielilor de reclamă îl constituie gradul variat de disponibilitate a mediilor de reclamă la nivel de implicare a firmei în activităŃile externe. metoda este folosită de multe firme. datorită posturii sale mai agresive. Criteriile de grupare pot fi volumul vânzărilor. De asemenea. metoda dă rezultate bune. cele mai multe firme apelează la agenŃiile de reclamă. imaginea mărcii etc. Toate considerentele menŃionate sugerează folosirea într-o mică măsură a acestei metode. AgenŃia de reclamă Deşi unele companii internaŃionale ca Benetti. Deşi crează sentimentul că Ńine sub supraveghere concurenŃii. Datorită acestui inconvenient. Limitele metodei anterioare au determinat unele firme să folosească metoda obiectivelor şi sarcinilor. când o firmă pătrunde pe o piaŃă nouă poate avea nevoie de cheltuieli de reclamă diferenŃiate şi nu uniforme. 8. Dacă metoda cuprinde şi o analiză cost-beneficiu referitoare la obiective şi costurile de realizare a acestora. Chanel sau Hugo Boss îşi elaborează singure reclamele. această metodă este atrăgătoare. O Ńară poate servi ca o piaŃă test pentru celelalte Ńări ale grupului. Metoda analizei comparative este o cale de mijloc între procentajul uniform şi diferenŃierea cheltuielilor de reclamă. Dezavantajul major al folosirii acestei metode pe pieŃe străine este că nu abordează în mod specific fiecare piaŃă. disponibilitatea mediilor etc. . Limitarea cheltuielilor de reclamă în funcŃie de nivelul vânzărilor poate fi de nedorit în primii ani de acŃionare a unei firme pe piaŃă. se asigură corelarea acestor cheltuieli. este posibil să fie folosite de concurenŃi şi alte variante de promovare decât reclama. aşa cum s-a arătat şi mai sus.. Pe măsură ce firma se extinde internaŃional. care se va reflecta în promovare. Când vânzările se reduc şi cheltuielile de reclamă se micşorează. Atunci când firma activează pe mai multe pieŃe.1.8. metoda nu are valenŃe deosebite.

e. d.Coordonarea internaŃională. De aceea. Desigur. calitatea acoperirii. ca în cazul firmei Goodyear. Vânzările personale sunt. adesea.Serviciile pe care le oferă şi nivelul acestora. AgenŃia se alege în primul rând în funcŃie de zona geografică pe care o acoperă. Companiile care doresc o imagine “locală” vor trebui să apeleze la o agenŃia locală. b. o agenŃie de pe piaŃa străină în care va activa. care vor circula prin agenŃii locale. celelalte având un caracter regional. firma contactează o agenŃie autohtonă de reclamă pentru a face reclama. În prima fază a internaŃionalizării afacerilor sale. acest lucru este posibil atunci când agenŃia autohtonă are experienŃă şi capacitate de a face reclamă internaŃională. se poate alege atât o agenŃie autohtonă cât şi una străină care să facă reclama. Acestea cunosc foarte bine mediul local şi se poate face astfel reclamă adaptată cerinŃelor locale. va trebui să-şi aleagă agenŃia propriu-zisă. posibilitatea ca cei mai buni oameni ai agenŃiei să lucreze pentru firmele concurente. Firma internaŃională poate alege între o agenŃie de publicitate autohtonă sau una străină ori să folosească reŃele de reclamă internaŃionale. Desigur. În comparaŃie cu celelalte metode de promovare. întrucât firma comunică unele informaŃii proprii agenŃiei de reclamă. mai importante în marketingul internaŃional decât în cel intern şi aceasta din două motive: restricŃiile asupra publicităŃii şi mediilor de publicitate pot limita folosirea . Dintre acestea doar 6. Ponderea mare a agenŃiilor regionale se explică prin tendinŃa de creştere a blocurilor regionale. Vânzările personale in marketingul internaŃional Vânzările personale reprezintă procesul de informare şi convingere a clienŃilor de a cumpăra produse.ClienŃii agenŃiei. coordonarea internaŃională. Calitatea pachetului de servicii pe cale îl oferă agenŃia este un criteriu deosebit de important. serviciile pe care le oferă şi nivelul acestora. a. vânzările personale au cea mai mare precizie. De regulă.Imaginea dorită. acest lucru este posibil acolo unde ele au suficientă experienŃă şi profesionalism în a face reclama.Calitatea acoperirii. AgenŃiile autohtone. Dacă firma doreşte şi cercetarea pieŃei. În alegerea agenŃiei de reclamă se folosesc de regulă următoarele criterii: acoperirea pieŃei. în vederea servirii obiectului comercial al clientelei. Dacă agenŃia de reclamă lucrează şi pentru concurenŃii firmei există două pericole: pierderea confidenŃialităŃii. imaginea dorită. Totuşi.2. După ce firma şi-a ales tipul de agenŃie corespunzător. clienŃii agenŃiei. a. c.90 AgenŃia de reclamă are în structura sa specialişti în marketing şi creatori ce elaborează concepŃia anunŃului publicitar şi transpunerea lui materială. se elaborează un singur grup de reclame. 8. AgenŃiile străine. care foloseşte o agenŃie internă (Tomson) şi una internaŃională (Erickson). corespunzătoare mijlocului de comunicare în masă folosit. prin comunicaŃii personale. Desigur.Acoperirea pieŃei. În felul acesta se asigură o coordonare centralizată a mesajului publicitar. fiecare firmă trebuie să-şi aleagă agenŃia care corespunde cel mai bine obiectivelor sale. Multe agenŃii autohtone nu au însă această posibilitate. Folosirea agenŃiilor străine pentru reclamă oferă unele avantaje specifice. relaŃii cu publicul sau alte forme de promovare va trebui să aleagă agenŃia care realizează aceste servicii la nivelul cel mai ridicat. firma alege în mod frecvent.5% sunt agenŃii cu adevărat globale. ReŃelele internaŃionale de reclamă au capacitatea de a face o campanie rapidă la nivel global. Dacă firma doreşte coordonarea reclamelor naŃionale va trebui să aleagă o agenŃie internaŃională. f. aşa cum procedează firma IBM. d. b. într-o situaŃie de schimb. Într-un studiu se arată că ponderea agenŃiilor internaŃionale care elaborează un singur grup de reclame este de 66%.

prelungirea promovării în Ńară. firmele locale atrag . Din punct de vedere al naŃionalităŃii vânzătorilor. O problemă specială care se ridică în cazul vânzărilor locale o constituie recrutarea personalului. care presupune convingerea clienŃilor de a cumpăra produsul. folosirea expatriaŃilor este o necesitate. Prima. în timp ce altele nu au forŃă de muncă adecvată. Când meseria de vânzător este o ocupaŃie mai puŃin dezirabilă. sprijinirea vânzărilor. Vânzările locale. Numărul acestora scade odată cu creşterea volumului vânzărilor.1. b. Vânzători din terŃe Ńări. calitatea forŃei de vânzare poate suferi. În Europa este dificil de recrutat însă personal de vânzare din universităŃi în multe Ńări. bariere culturale şi legale. se poate găsi personal mai calificat ce poate fi plătit mai puŃin. Pentru a evita comportamentul necorespunzător al vâzătorilor în China sunt interzise 50 de fraze utilizate înainte de vânzători. au obişnuinte de cumpărare diferite şi vorbesc alte limbi. o firmă poate folosi ambele categorii de vânzători.adică salariaŃi ai Ńării de origine delegaŃi în Ńările gazdă şi vânzători din terŃe Ńări. ExpatriaŃii. În marketingul internaŃional. de aceea. situaŃie care impune folosirea de personal din Ńara gazdă. care se ocupă cu serviciile postvânzare. În plus. încât aceştia pot fi folosiŃi dintr-o Ńară în alta. În practică. dificultatea găsirii unor persoane care să dorească să stea în străinătate o perioadă mai mare. Astfel. Dezavantajele folosirii expatriaŃilor ca vânzători sunt: costurile ridicate implicate. se pot folosi vânzători din alte Ńări în curs de dezvoltare. B.91 acestei metode de promovare. În multe Ńări nu există persoane calificate pentru o astfel de activitate sau atitudinea lor faŃă de cumpărător este necorespunzătoare. consumatorii sunt din alte Ńări. care sunt salariaŃi transferaŃi dintr-o Ńară gazdă în alta. care presupune activitatea de stimulare de către vânzători a cererii. în vânzarile internaŃionale. pentru a ajuta distribuitorii. În cazul când produsele au un nivel tehnic ridicat sau când vânzările cer informaŃii şi aplicaŃii practice într-un grad mai ridicat. Unele motive pentru care salariaŃii refuză să lucreze în străinătate sunt: dificultatea dezrădăcinării familiei pentru 2-3 ani. sintetizate în tabelul 8. În felul acesta cariera de vânzător este văzută ca o primă treaptă în devenirea profesională. ceea ce permite recrutarea vânzătorilor din universităŃi. iar firma are o mai mare acceptabilitate pe piaŃă. Dacă firma poate utiliza forŃe de vânzare de pe piaŃa locală. în multe Ńări există un surplus de muncitori. imaginea pe care o are personalul de vânzare poate diferi substanŃial de la Ńară la Ńară. a. Această tendinŃă are două explicaŃii. În Japonia. în special în Ńările mai puŃin dezvoltate. personalul de vânzare are o imagine extrem de favorabilă. Folosirea expatriaŃilor în vânzări externe este în declin. datorită motivaŃiei că "ochii care nu se văd se uită". firma are nevoie de salariaŃi cu o anumită experienŃă şi ei pot fi găsiŃi în terŃe Ńări. între 1985 şi 1988. dificultatea găsirii de serviciu pentru partener. ForŃele locale de vânzări cunosc obiceiurile locale. în SUA. salariile mai mici în multe Ńări permit angajarea de vânzători în număr mare. firma Pepsico şi-a redus cu 50% numărul de expatriaŃi. De asemenea. mobilitatea salariaŃilor a crescut. Din acest motiv vânzările personale în marketingul internaŃional sunt extrem de complexe şi necesită deprinderi speciale din partea vânzătorului. În ultimii ani. A doua. Personalul din terŃe Ńări întâlneşte totuşi o serie de dificultăŃi. De exemplu. Folosirea expatriaŃilor are avantajul unei instruiri tehnice superioare. dificultăŃile de adaptare la caracteristicile culturale ale clienŃilor dispar. ForŃele locale de vânzări au şi rolul de punte de legătură cu comunitatea de afaceri locală. munca misionară. De exemplu. Personalul vânzărilor în afacerile internaŃionale poate avea trei obiective: generarea vânzărilor. În funcŃie de metoda de distribuŃie aleasă firma poate vinde direct clienŃilor străini sau prin intermediul distribuitorilor de pe piaŃa locală. aceştia pot fi expatriaŃi . în Arabia Saudită este greu de găsit personal calificat şi. cunoaşterea mai bună a firmei şi a liniei sale de produse şi încredere şi eficienŃă mai mare.

Instruirea forŃei locale de vânzări este o altă problemă. MotivaŃia . 8. De aceea.2 1.92 prin mijloace stimulative forŃele de vânzare locale. cei mai mulŃi vânzători europenei au fost recrutaŃi din afara companiei. Managerii de vânzări şi un grup de instructori în vânzări au fost trimişi la sediul firmei din New York pentru o instruire de şase săptămâni. poziŃia pe care o va avea şi autonomia pe care o va avea SalariaŃii din terŃe Ńări sunt mai slab plătiŃi decât cei din Ńara de origine TendinŃa naturală a noului venit este de a face greşeli Ńara de origine se concentrează în special pe proiecte pe termen scurt. Instruirea se face pe pieŃele locale. În tabelul 8. fără riscuri În decizii importante nu se delegă autoritatea personalului din terŃe Ńări Managerii din Ńările gazdă sunt convinşi că personalul din terŃe Ńări este mai puŃin angajat în continuarea activităŃii organizaŃiei din Ńara gazdă TendinŃa de imitare a stilului de conducere a personalului din Ńara de origine DiferenŃa de venituri DificultăŃi de adaptare şi familiarizare Evitarea proiectelor pe termen lung Delegarea insuficientă de autoritate Lipsa de angajare în continuarea organizaŃiei Ńării gazdă Stil de conducere neadecvat Criterii de selecŃie a candidaŃilor pentru activităŃi internaŃionale Tabel 8. Pentru o mai bună înŃelegere. Depăşirea barierelor lingvistice şi realizarea unui program unitar s-au realizat prin crearea unui limbaj de serviciu format din 1. este necesară stabilirea unor criterii riguroase de selecŃie a acestei categorii de personal. toate materialele de instruire au fost traduse în limba Ńării respective. dar şi la sediul firmei. Întorcându-se în Europa. Selectarea personalului internaŃional Personalul care lucrează în străinătate trebuie să aibă o serie de trăsături caracteristice suplimentare faŃă de cel ce lucrează numai în Ńară. de exemplu.1.2 se prezintă câteva criterii de selectare a candidaŃilor pentru însărcinări internaŃionale. De aceea. pentru penetrarea pe piaŃa japoneză soluŃia cea mai eficientă este de a înfiinŃa societăŃi mixte sau de a încheia acorduri de distribuŃie cu firmele locale.2. ei au organizat programe de instruire în diferite Ńări.200 cuvinte comune identificate în informaŃiile tehnice.Investigarea motivelor şi gradului de interes pentru activitatea respectivă .1 DificultăŃi Blocarea promovării Incertitudinea transferului ExplicaŃii Firmele au tendinŃa de a promova personal din Ńara de origine Nu se ştie cu siguranŃă durata transferului următor. Ńara în care va fi transferat. Când firma Kodak a introdus linia Ektaprint. DificultăŃi întâmpinate de salariaŃii din terŃe Ńări Tabel 8.

Sensibilitatea la cultura locală. b.ExistenŃa unor probleme de educaŃie în familie 5. Aspecte financiare .Numărul de copii şi vârsta fiecăruia .Numărul de plecări în străinătate şi frecvenŃa acestora . instruirea lingvistică şi cea culturală. Considerente familiale . şcolarizare.Verificarea cunoştinŃelor de limbi străine în raport de necesitatea asignării 4.Determinarea dacă sunt probleme de sănătate ale candidaŃilor sau care ar împiedica succesul asignării 3.ReacŃia la noile situaŃii şi efortul de a înŃelege şi aprecia diferenŃele . călătorii in străinătate. transport.2. lectură etc.Determinarea atitudinii partenerului faŃă de plecarea în străinătate 2. Instruirea privind condiŃiile asignării. ca limbi cunoscute. a sistemului de compensaŃii. capacitatea de a face conexiuni între culturi .CorespondenŃa dintre asignare şi ascensiunea candidatului faŃă de companie 8. instruirea personalului trebuie să cuprindă aspecte privind condiŃiile asignării.Posibilitatea de a lucra fără supraveghere.Gradul de independenŃă a candidatului .Posibilitatea de a activa fără o definire clară a responsabilităŃilor şI autorităŃii în asignarea străină . verificată de preocupările anterioare. Instruirea personalului Natura programului de instruire a personalului depinde de cerinŃele activităŃii în străinătate şi de pregătirea anterioară a vânzătorilor.Capacitatea de a explica scopul şi filozofia firmei muncitorilor şi managerilor locali .93 . Sănătatea .Determinarea înŃelegerii reale de către candidat a modului de lucru şi viaŃă în străinătate .Sensibilitatea faŃă de alăii. Instruirea lingvistică. Capacitatea de a învăŃa limbi străine .Flexibilitate 7.Răbdarea de a rezolva problemele . Inventivitate şi iniŃiativă . . Ea permite înŃelegerea subtilităŃilor Ńării şi a motivaŃiei diferenŃei de realizare a unor activităŃi.Determinarea potenŃialului de învăŃare a limbilor străine . Adaptabilitate . soliditatea familiei . a. Limba este poate cel mai important element al culturii ce trebuie însuşit de salariatul asignat pentru afaceri internaŃionale.Capacitatea de a stabili contacte cu corespondenŃii săi din străinătate .ExistenŃa unor probleme financiare şi/sau legale ce pot afecta asignarea 8.ReacŃia la critică .DivorŃuri anterioare.ReacŃia membrilor de familie la plecarea în străinătate . Planificarea carierei .Probleme pe care le-a avut în aceste deplasări . fără un sistem de comunicaŃii normal şi fără servicii de sprijin adecvate 6.Determinarea dorinŃei de a lucra în străinătate.Capacitatea de a realiza unele acŃiuni simultan . SalariaŃii trebuie să aibă o viziune clară a politicii şi procedurilor firmei. gradul de cooperare şi ascultare a opiniilor altora şi capacitatea de a face compromisuri . . aranjamente de mutare. În esenŃă.Posibilitatea de a depăşi limitele şi barierele ce pot apărea . moartea unor membrii de familie.2.

ea dă banchete şi petreceri în cinstea vânzătorilor fruntaŃi. ofertele speciale. Austria şi Germania interzic aproape cu desăvârşire premiile. Tehnicile de promovare a vânzărilor pot fi orientate spre consumator sau spre distribuitor. iar Japonia restricŃionează concursurile. Instruirea culturală presupune o instruire atât academică cât şi interpersonală. promovarea vânzărilor este supusă restricŃiilor care variază de la Ńară la Ńară. eşantioane. broşuri. premiile. în planificarea şi elaborarea strategiei. cupoane. eşantioanele. Un alt gen de recompense îl constituie călătoriile în străinătate. În unele Ńări. în Ńările scandinave fiecare promovare trebuie aprobată de organismele guvernamentale. Eşantioanele. De aceea. motivarea şi flexibilitatea. titluri.3. premiile. firma trebuie să depăşească acest handicap.94 c. afişaje. Tehnicile de promovare a vânzărilor au o mai mare eficacitate în zonele rurale şi pieŃele cele mai puŃin accesibile din Ńările în curs de dezvoltare. În Olanda. cadourile sunt limitate la 5% din valoarea produsului. sprijinirea reclamei şi efortului de vânzare. concursurile. cadourile. Acordarea de câştiguri suplimentare. atragerea cumpărătorului în magazin. Marea Britanie nu permite concursurile. Promovarea vânzărilor in marketingul internaŃional Promovarea vânzărilor este un termen generic referitor la formele de promovare care nu cad sub incidenŃa celorlalte elemente ale mixului promoŃional (reclamă. AsistenŃa în amenajarea magazinului. Promovarea vânzărilor Ńintită spre consumator cuprinde cupoanele. concursurile. Ea are o durată limitată şi adaugă o valoare tangibilă produsului sau mărcii. sunt practici curente. De asemenea. plus un cupon pentru o altă sticlă. premiile şi cadourile. firma Philip Morris a publicat în Venezuela realizările celor mai buni vânzători şi le-a acordat premii financiare şi de altă natură. Promovarea vânzărilor reprezintă un efort pe termen scurt îndreptat spre consumator şi/sau comerciantul cu amănuntul pentru atingerea următoarelor obiective: cumpărarea imediată a produsului. Astfel. premiul maxim este de 250 guldeni Din cauza numeroaselor restricŃii existente. sunt puŃine şanse ca promovarea vânzărilor să fie standardizată pe multe pieŃe. ea este lăsată mai mult pe seama reprezenŃatilor locali.3. Instruirea academică presupune furnizarea de cărŃi. publicitate. pe lângă salariu. hărŃi. PreŃul intrării îl reprezintă o sticlă de băutură răcoritoare nedeschisă care va fi apoi schimbată cu o sticlă rece. reducerile de preŃ în magazin. Aceasta este cu atât mai important cu cât firma activează pe mai multe pieŃe. În Ńările în care vânzările au un nivel scăzut. relaŃii publice. În FranŃa. În aceste Ńări se folosesc salariile drept recompensă de bază. De exemplu. demonstraŃiile sunt tehnici orientate spre consumator. premii. furnizarea de materiale la locul de cumpărare şi bonificaŃiile sunt tehnici orientate spre distribuitor. vânzări personale. . De exemplu. firmele Pepsi Cola şi Coca-Cola organizează carnavaluri ambulante în sate îndepărtate din America Latină. cadouri etc. În unele Ńări în curs de dezvoltare promovarea vânzărilor reprezintă cea mai importantă parte a efortului promoŃional din cauza disponibilităŃii limitate a mediilor. datorită restricŃiilor culturale şi a imaginii negative a vânzărilor personale. filme şi diapozitive. 8. sponsorizare. instruirea.2. marketing direct) şi anume concursuri. 8. Instruirea interpersonală cuprinde încheierea unor acorduri de călătorie a candidatului şi a familiei sale în străinătate şi întâlnirea cu persoane care au fost plecate în străinătate. vânzătorii sunt refractari la a plăti comisioane. De asemenea. Compensarea personalului Un plan de compensare a personalului trebuie să combine echilibrul. Ca şi reclama.

Bucureşti. Editura Polirom. J. Pop. Hennessey. 2. Iaşi. Global Marketing Strategies.95 Întrebări recapitulative: 1. Dumitru...N. . Boston.D. Marketing internaŃional. EdiŃia a III-a. Houghton Mifflin. Jeannet... Marketing internaŃional. C. 2005. I. Care sunt principalele bariere în calea reclamei internaŃionale? 4. Edditura Uranus. Sasu. 2005. .. Al. Care sunt metodelor de stabilire a tarifelor pentru reclamă în marketingul internaŃional? 5. Care sunt strategiile de reclamă în marketingul internaŃional? 3.P. 2001 3. H. 2. Care sunt criterii de selecŃie a candidaŃilor pentru activităŃi internaŃionale? Teste grilă: 1)Nu reprezintă o barieră culturală esenŃială în calea reclamei internaŃionale: a) Religia b) Muzica c) Scenele erotice d) Stilul 2)Care dintre metodele de determinare a tarifelor de reclamă nu are valenŃe deosebite în marketingul internaŃional? a) Metoda parităŃii competitive b) Metoda procentului din vânzări c) Metoda obiectivelor şi sarcinilor d) Metoda analizei comparative 3)Selectarea mediilor de reclamă internaŃionale este influenŃată de: a) Disponibilitatea mediilor b) Costul mediilor de reclamă c) Natura produsului/serviciului d) Gradul lor de acoperire 4)Reglementările legale ale reclamei internaŃionale se concentrează asupra domeniilor: a) Produse b) Mesaje c) Cuvinte şi expresii d) Stil 5) Argumente ale adaptării reclamei sunt: a) DiferenŃele culturale b) Reglementările guvernamentale c) Economia la costuri d) Maturitatea pieŃei 6)Selectarea personalului de vânzare internaŃional poate fi restricŃionată de: a) Considerentele familiale b) Sănătate c) Adaptabilitate d) Planificarea carierei BIBLIOGRAFIE 1. CaracterizaŃi elementele mixului promoŃiomal în marketingul internaŃional.

Determinarea influenŃei culturii asupra marketingului internaŃional. comerŃul a devenit mai organizat şi mai productiv. în timp ce produsul naŃional brut (P.1. iar astǎzi sunt supermagazinele . care se reflectǎ într-o creştere rapidǎ a comerŃului şi investiŃiilor internaŃionale.B.agora. o firmǎ trebuie sǎ analizeze o multitudine de factori. Reliefarea factorilor care contribuie la protecŃionism. culturalǎ. Mediul economic internaŃional Atunci când este vorba despre marketingul internaŃional se subliniazǎ rolul firmei în mişcarea bunurilor şi serviciilor peste graniŃe. 2. crescând în volum. Mediul economic în marketingul internaŃional Se poate vorbi de un mediu economic internaŃional deoarece Ńǎrile lumii întreŃin relaŃii economice reciproce. ComerŃul internaŃional reprezintǎ schimbarea de bunuri şi servicii între naŃiuni. Înainte de a se decide sǎ vândǎ în strǎinǎtate.) a crescut doar de 13 ori. Popoarele primitive aveau un sistem bazat pe troc. De aceea. pe pieŃele mondiale. Mediul marketingului internaŃional este în mod evident mult mai complex decât mediul intern din oricare Ńarǎ.internaŃionalizarea economiei mondiale. dupǎ cel de-al doilea rǎzboi mondial. Privire generalǎ asupra comerŃului internaŃional. se impune ca firma internaŃionalǎ sǎ cunoascǎ mediul economic internaŃional şi influenŃa lui asupra activitǎŃilor de marketing internaŃional. romanii . volumul comerŃului exterior a crescut mai rapid decât ceilalŃi indicatori economici. ComerŃul între popoare şi comunitǎŃi a avut loc din timpuri imemoriale.U. Firmele internaŃionale sunt participanŃii majori la aceste relaŃii. 2. Stabilirea criteriilor de evaluare a mediului politic internaŃional.96 CAPITOLUL II EVALUAREA MEDIULUI ÎN MARKETINGUL INTERNAłIONAL Obiectivele capitolului Identificarea teoriilor principale privind comerŃul internaŃional. comerciantul internaŃional trebuie sǎ aibǎ cunoştinŃe şi despre acest domeniu.forumul. în vederea cunoaşterii profunde a mediului marketingului internaŃional. care se aflǎ într-o permanentǎ schimbare. Stabilirea dimensiunilor mediului legal internaŃional. . Deoarece marketingul internaŃional nu este posibil fǎrǎ comerŃ internaŃional. grecii . A. Pe mǎsurǎ ce popoarele au evoluat.1. Astfel. precum şi la liberalismul economic. concomitent cu creşterea forŃei economice a Japoniei şi a diferitelor Ńǎri din Extremul Orient. politicǎ şi legalǎ.toate locuri de vânzarecumpǎrare. El s-a mǎrit de 25 ori. Cele mai semnificative schimbǎri care au avut loc în comerŃul internaŃional în ultimul timp sunt: . . Evakuarea mediului economic intern de pe pieŃele strǎine.pierderea treptatǎ a dominaŃiei şi competitivitǎŃii S.A.N.1. Mediul economic în marketingul internaŃional are douǎ dimensiuni: internaŃionalǎ şi naŃionalǎ. O firmǎ care vinde în strǎinǎtate este angajatǎ atât în marketingul internaŃional cât şi în comerŃul internaŃional. El are patru dimensiuni principale: economicǎ.

şi naŃiunile preferǎ sǎ cumpere bunuri mai ieftine din alte Ńǎri. Economiile de muncǎ sunt reflectate în costurile relative. Într-un fel. în comparaŃie cu strǎinǎtatea. .97 . Avantajul comparativ presupune cǎ o Ńarǎ trage foloase din comerŃul internaŃional nu numai când importǎ o marfǎ în producŃia cǎreia se gǎseşte în inferioritate absolutǎ cu strǎinǎtatea. adicǎ cu costuri mai mari.creşterea influenŃei mǎrcilor globale de autoturisme.accelerarea puternicǎ a transporturilor internaŃionale. b. doar trei dintre ele au câştigat o recunoaştere internaŃionalǎ: teoria productivitǎŃii muncii. dar în condiŃii inferioare.creşterea puterii economice a unor blocuri regionale determinate şi în special a Uniunii Europene. Acest principiu îşi are originea în lucrǎrile lui Adam Smith. În esenŃǎ. Desigur.deschiderea treptatǎ de noi pieŃe importante ca Europa de Est. care au fost reflectate în teoria economicǎ. dar chiar atunci când se importǎ o marfǎ în poducŃia cǎreia este superioarǎ strǎinǎtǎŃii. Teorii privind comerŃul internaŃional. Corning şi Ciba-Geigy).suferinŃa provocatǎ de gravele probleme provocate de datoria externǎ a diferitelor Ńǎri (Mexic. Cea mai veche şi poate cea mai simplǎ explicare a sursei avantajului comparativ rezidǎ în diferenŃele internaŃionale în productivitatea muncii. a.creşterea ponderii comerŃului de schimb în operaŃiile internaŃionale. . Ńǎrile arabe. şi Fujitsu. însǎ principala bazǎ economicǎ pentru comerŃul internaŃional o constituie diferenŃele de preŃuri. Teoria productivitǎŃii muncii. Desigur. o naŃiune se aflǎ în faŃa aceleiaşi decizii de "a produce sau cumpǎra" cu care se confruntǎ o firmǎ. Aşa cum firmele preferǎ integrǎrii verticale.Avantajul absolut presupune cǎ o Ńarǎ trage un folos din comerŃul internaŃional de îndatǎ ce importǎ o marfǎ pe care ar fi în stare sǎ o producǎ ea însǎşi. paralel cu creşterea fragilitǎŃii sistemului financiar internaŃional. existǎ şi alte motivaŃii referitoare la comerŃul internaŃional. . Deşi au fost elaborate o multitudine de teorii privind explicarea comerŃului internaŃional şi deci a avantajelor pe care le are o Ńarǎ exportând sau importând. naŃiunile fac schimburi comerciale din motive economice. G. cumpǎrarea de la alte întreprinderi.stabilirea unor bariere de intrare pentru protejarea pieŃei naŃionale contra concurenŃei strǎine. . B. politice şi culturale. o Ńarǎ poate cumpǎra bunuri mai ieftin din alte Ńǎri decât le-ar produce în Ńarǎ. care poate fi absolut sau relativ. teoriile privind comerŃul internaŃional cautǎ sǎ rǎspundǎ la unele întrebǎri de bazǎ cum ar fi: De ce fac naŃiunile comerŃ? Ce bunuri comercializeazǎ? etc. China. Din punct de vedere istoric. Dacǎ un muncitor mediu realizeazǎ un produs într-un timp mai mic decât o face un muncitor dintr-o altǎ Ńarǎ. .tendinŃa crescândǎ de formare a unor alianŃe între firme importante din diferite Ńǎri (General Motors şi Toyota. . . teoria proporŃionalitǎŃii factorilor şi teoria ciclului de viaŃǎ. care determinǎ comerŃul internaŃional. cea mai importantǎ motivaŃie a comerŃului interŃǎri a fost avantajul comparativ.E. justificarea comerŃului internaŃional rezidǎ în avantajul obŃinut în aceastǎ operaŃie.T. alimente. pentru a le face mai eficiente. . atunci Ńara cǎreia îi aparŃine primul muncitor are un avantaj competitiv în producerea acelei mǎrfi faŃǎ de cealaltǎ Ńarǎ. Brazilia). a comunicaŃiilor şi tranzacŃiilor financiare. cheia înŃelegerii avantajului comparativ o constituie determinarea cauzei variaŃiei productivitǎŃii muncii între naŃiuni. produse electronice şi alte categorii de produse.creşterea tendinŃei de privatizare a întreprinderilor publice. dar totuşi mai puŃin superioarǎ decât în producŃia altor mǎrfuri. Prin urmare. Prin urmare. dupǎ aceastǎ teorie. .

În plus. Fazele ciclului de producŃie şi comercial al produsului sunt: 1. Japonia este un exemplu în acest sens. ea presupune cǎ produsele diferite au cerinŃe de intrǎri (consumuri) relativ diferite. teoria proporŃionalitǎŃii factorilor prevede cǎ Ńǎrile cu rapoarte muncǎ/capital superioare vor avea muncǎ relativ ieftinǎ şi. iar guvernele instituie adesea tarife de protejare a produselor lor. Aceastǎ teorie furnizeazǎ şi ea o explicaŃie de bun simŃ a comerŃului internaŃional. Ea se referǎ în primul rând la produsele cu tehnologii de vârf care au fost realizate şi inventate de Ńǎrile industriale. prin urmare. ProducŃia şi vânzarea în special pe piaŃa externǎ. În mod similar. Aceastǎ teorie se concentreazǎ asupra rolului tehnologiilor. Deşi teoria proporŃionalitǎŃii factorilor a fost utilǎ în explicarea modelelor de comerŃ internaŃional de-a lungul timpului. atunci o Ńarǎ care doreşte sǎ schimbe avantajele sale comparative va trebui sǎ se concentreze (în timp) pe modificarea mai degrabǎ a înzestrǎrii ei relative cu resurse şi nu pe înzestrarea absolutǎ cu resurse. pe lângǎ muncǎ. vor fi capabile sǎ producǎ şi sǎ exporte bunuri cu un consum intensiv de muncǎ. încep exporturile pe pieŃele Ńǎrilor cu venituri ridicate. În consecinŃǎ. ea furnizeazǎ o explicaŃie pentru o paletǎ largǎ de tranzacŃii internaŃionale. costurilor de transport şi schimbǎrilor în cerinŃele de consumuri. ProducŃia de masǎ este greu de realizat datoritǎ faptului cǎ piaŃa nu cunoaşte suficient produsul. secrete comerciale şi noutatea produsului sunt suficiente pentru a menŃine competiŃia scǎzutǎ. însǎ desigur. deoarece piaŃa s-a dezvoltat. . apoi pierde pieŃele sale externe şi. Nu mai este nevoie de personal calificat pentru a face modificǎri produsului. Teoria proporŃionalitǎŃii factorilor. a apǎrut o a treia teorie privind ciclul de viaŃǎ al produsului. În consecinŃǎ. O astfel de sarcinǎ poate fi mai dificilǎ decât simpla modificare a cantitǎŃii absolute dintr-o singurǎ resursǎ. La început. Ori. Aceste firme vor supravieŃui deoarece nu vor plǎti costuri de transport din strǎinǎtate. ProducŃia şi vânzarea în special pe piaŃa internǎ. nu imposibilǎ. A doua ipotezǎ este cǎ aşa cum mǎrfurile diferǎ în cerinŃele lor relative de consumuri şi Ńǎrile diferǎ în înzestrarea lor relativǎ cu resurse. avantajele la costuri obŃinute prin patente. s-a redus o importantǎ barierǎ de intrare. În consecinŃǎ. produsul şi procesul tehnologic devin mai standardizate. Prin explicarea comerŃului internaŃional în funcŃie de înzestrarea relativǎ cu resurse şi cerinŃe relative de mǎrfuri. concurând firma care a introdus produsul. la proiectarea produsului lucreazǎ mult personal de înaltǎ calificare. în final. În acest fel. Logica acestei teorii rezidǎ în constrângere. Deşi competiŃia poate începe în aceastǎ etapǎ. Cu ajutorul acestei teorii se pot explica unele din fluxurile comerciale evidente de produse primare. În plus. care se referǎ la anumite grupe de produse. Unele clarificǎri în acest sens aduce teoria proporŃionalitǎŃii factorilor. Potrivit acestei teorii. exportul Ńǎrii inovatoare se va diminua în aceastǎ Ńarǎ.98 Avantajul acestei teorii rezidǎ în bunul simŃ şi posibilitatea de a fi verificatǎ empiric. În primul rând. Ńǎrile relativ bogate în capital vor fi capabile sǎ exporte bunuri cu un consum ridicat de capital. Pe mǎsurǎ ce piaŃa este identificatǎ şi dezvoltatǎ. vor fi create firme strǎine care sǎ realizeze produsul. Dezavantajul principal al teoriei constǎ în aceea cǎ nu cerceteazǎ de ce munca dintr-o Ńarǎ trebuie sǎ fie mai productivǎ decât în alte Ńǎri. economiilor de scarǎ. Creşterea volumului vânzǎrilor duce la reducerea costurilor asociate cu producŃia de masǎ. Pe mǎsurǎ ce se extind pieŃele externe. multe produse trec printr-un ciclu comercial în care o Ńarǎ este iniŃial exportatoare. ea presupune cǎ munca este singurul factor de producŃie important în producerea bunurilor. În stadiile timpurii de producŃie succesul este incert. devine un importator al produsului. facilitǎŃile de producŃie sunt amplasate lângǎ piaŃa pe care o deservesc şi doar cele mai bune pieŃe interne sunt utilizate pentru introducerea produsului. resurse naturale şi însǎşi capacitatea întreprinzǎtorului. Dacǎ teoria proporŃionalitǎŃii factorilor este adevǎratǎ. un proces de producŃie mai cere capital. În plus. Teoria este dinamicǎ şi subliniazǎ atât modificǎrile tehnologice cât şi diferenŃele în cererea de intrǎri (consumuri) productive. Ea se bazeazǎ pe douǎ ipoteze foarte reale şi deducerea unei concluzii. Teoria ciclului de viaŃǎ. 2.

dacǎ exportul depǎşeşte importul. Deşi producǎtorii strǎini pot sǎ aibǎ acum anumite avantaje asupra inventatorului. cea comercialǎ trebuie realizate o serie de modificǎri prin schimbarea ratei de schimb. vor obŃine o parte mai mare din piaŃa lumii. de asemenea. Prin urmare. Treptat. vânzarea în terŃe Ńǎri. guvernele pot pune restricŃii asupra repatrierii profiturilor sau chiar a importurilor de produse. exportul în Ńara inventatoare. de regulǎ un an. Prin standardizarea procesului de producŃie şi cu pieŃe bine definite. firma poate obŃine o indicaŃie a felului competiŃiei în aceastǎ Ńarǎ prin observarea naŃiunilor principale furnizoare a unui produs anume. producŃia se îndreaptǎ spre naŃiunile cu costurile de muncǎ relative cele mai mici sau cu cea mai mare abundenŃǎ relativǎ de resurse necesare (aşa cum prevede teoria proporŃionalitǎŃii factorilor). 3. Aceasta comparǎ importul şi exportul de mǎrfuri al unei Ńǎri. Ńara inventatoare devine un importator net. Uneori. Folosind propriile pieŃe ca bazǎ. implicit. ProducŃia în strǎinǎtate. Aceste statistici permit uneori identificarea Ńǎrilor furnizoare la cele mai scǎzute şi la cele mai ridicate preŃuri. iar în fazele a treia şi a patra este "standardizat". aceşti concurenŃi strǎini încep sǎ se bucure de economii. În plus. dacǎ nu apare o inovaŃie sau o invenŃie nouǎ care sǎ înceapǎ un nou ciclu de producŃie/consum. În felul acesta se pot identifica cele mai bune oportunitǎŃi de import şi export. Pentru a ajusta o balanŃǎ de plǎŃi şi. în faza întâi produsul este "nou". o Ńarǎ poate avea o balanŃǎ comercialǎ favorabilǎ şi o balanŃǎ de plǎŃi negativǎ sau invers. De regulǎ. vânzǎrile în terŃe Ńǎri sunt dificile. datele din balanŃǎ se pot folosi pentru luarea deciziilor în marketingul internaŃional. când importul şi exportul sunt egale. În acest punct. ea indicǎ o evoluŃie economicǎ defavorabilǎ. BalanŃa de plǎŃi. a schimburilor externe şi a politicilor comerciale. Cu timpul. Ea cuprinde toate tranzacŃiile comerciale dintre o Ńarǎ şi toate celelalte Ńǎri în decursul unei perioade de timp. Douǎ dintre acestea sunt alegerea localizǎrii ofertei (furnizorilor) pe pieŃele externe şi alegerea pieŃelor pe care se va vinde. va gǎsi statisticile privind importurile produselor sale într-o anumitǎ Ńarǎ ca un indicator preliminar al potenŃialului pieŃei. aceasta trebuind sǎ foloseascǎ preŃurile de . influenŃe defavorabile asupra firmei. Atunci când o firmǎ cerceteazǎ oportunitǎŃilor pe pieŃele strǎine. ei nu vor face încǎ incursiuni semnificative pe piaŃa acestuia. încât devine aproape o marfǎ. Toate aceste informaŃii necesare în marketingul internaŃional se obŃin din contul curent al balanŃei de plǎŃi. Prin modificarea ratei de schimb. Textilele sunt exemple de produse în faza a patra. dacǎ importul depǎşeşte exportul şi echilibratǎ (soldatǎ). datoritǎ deprecierii. ProducŃia într-o Ńarǎ strǎinǎ. Întîlnind costuri de transport ridicate şi tarife protecŃioniste ca şi inventatorul. Desigur. Analiza balanŃei de plǎŃi poate sǎ ne arate care Ńǎri sunt importatoarele şi exportatoarele unui anumit produs. a preŃurilor şi/sau veniturilor. competiŃia devenind mai intensǎ în Ńǎrile lumii a treia. fiscale. C. BalanŃa comercialǎ este activǎ (excedentarǎ). cele douǎ balanŃe nu trebuie sǎ fie negative. iar calculatoarele din faza a doua. datoritǎ producŃiei de masǎ. Datele din balanŃǎ sunt folosite în politicile guvernamentale de elaborare a planurilor monetare. ei se vor extinde pe alte pieŃe strǎine. însǎ aceastǎ fazǎ nu este departe. El poate deveni atât de standardizat în faza a patra. Pe lângǎ aceasta. Dacǎ o balanŃǎ este cronic deficitarǎ.99 aceste firme noi vor vinde numai în Ńara lor. vor înlocui exporturile inventatorului pe piaŃa mondialǎ. Analiza longitudinalǎ a balanŃei de plǎŃi ne poate ajuta la trasarea ciclului internaŃional de viaŃǎ al produsului. BalanŃa de plǎŃi este un indicator al sǎnǎtǎŃii economice internaŃionale a Ńǎrii. Modificarea preŃurilor datoritǎ deprecierii poate avea. Principala sursǎ de informaŃii în studiul comerŃului internaŃional o reprezintǎ balanŃa de plǎŃi. în a doua este "matur". Odatǎ cu creşterea volumului producŃiei. adicǎ Ńǎrile de unde sǎ cumpere şi unde sǎ vândǎ. În contul curent este reflectatǎ şi balanŃa comercialǎ. pasivǎ (deficitarǎ). o Ńarǎ care are o balanŃǎ comercialǎ negativǎ are şi balanŃa de plǎŃi negativǎ. De notat cǎ pentru a obŃine informaŃii revelatoare este necesar sǎ se foloseascǎ balanŃe de plǎŃi pe câŃiva ani. 4.

Dintre aceste motive. Tocmai în aceastǎ realitate rezidǎ principalul motiv al legislaŃiei protecŃioniste. standardele. Desigur. înŃelegerea internaŃionalǎ. Taxa cantitativǎ este denumitǎ datorie specificǎ şi se foloseşte în special pentru mǎrfurile primare. preŃurile produselor importate se vor micşora şi va creşte cererea la export de produse autohtone mai eficiente.consumatorul . creşterea mǎrimii afacerii. menŃinerea ocupǎrii şi reducerea şomajului. prin natura sa. tarifele afecteazǎ preŃurile. avantajele economice fundamentale ale comerŃului internaŃional sunt ignorate. Ca orice activitate competitivǎ. menŃinerea standardului de viaŃǎ şi a salariilor reale. guvernele pot stabili unele bariere în calea comerŃului. protejarea ramurilor tinere. Lipsind elementul coercitiv. Ei vor înregistra o reducere a pǎrŃii lor de piaŃǎ. a. Pentru încurajarea dezvoltǎrii ramurilor autohtone şi protejarea ramurilor existente. Prin creşterea concurenŃei. a puterii de cumpǎrare. Victimele comerŃului liber sunt foarte vizibile. apǎrarea naŃionalǎ. Este o realitate faptul cǎ existǎ beneficiari şi victime în comerŃul liber. iar cursul acŃiunilor va scade. Tarifele sunt impuse cu dublu scop: câştigarea de venituri şi/sau creşterea preŃului bunurilor importate. RestricŃioneazǎ: sursele de aprovizionare ale producǎtorului. Slǎbesc: poziŃiile balanŃei de plǎŃi. deoarece acestea sunt taxele cele mai uşor de colectat. apǎrarea naŃionalǎ şi industrializarea Ńǎrilor în curs de dezvoltare. Prin protecŃionism. Argumentul conservǎrii resurselor naturale devine din ce în ce mai important. Cel care suportǎ. profiturile li se vor diminua. barierele de piaŃǎ. economiştii considerǎ ca viabile doar argumentele privind protejarea ramurilor tinere. profiturile se mǎresc şi preŃul acŃiunilor se va urca. alegerile disponibile consumatorilor. Taxa poate fi perceputǎ la cantitatea sau la valoarea bunurilor importate. controlul guvernului. implicit. ComerŃul. În consecinŃǎ. în dorinŃa de a proteja producǎtorii naŃionali. conservarea resurselor naturale. presupune un schimb voluntar de bunuri între douǎ pǎrŃi. încurajarea acumulǎrii capitalului. existǎ şi nemulŃumiŃi. schimbul trebuie realizat în avantajul ambilor parteneri.este omis cu bunǎ ştiinŃǎ. contigentǎrile. represalii şi tranzacŃii avantajoase. Ele pot fi grupate astfel: protejarea pieŃei interne. Realizatorii interni de produse care se importǎ sunt unii ditre aceştia. aşa cum existǎ. ProtecŃionismul. tarifele protecŃioniste . În ambele cazuri vânzǎrile cresc. produsele. D. boicotul. modelele de ofertǎ şi cerere. în ultimǎ instanŃǎ. restricŃiile voluntare la export. Dacǎ o firmǎ aprovizioneazǎ o piaŃǎ .100 transfer pentru a minimiza pierderea. comerŃul are avantajele şi dezavantajele sale. Guvernele folosesc protecŃionismul ca pe un mijloc de a diminua pierderile din activitǎŃile de comerŃ. În general. necesitatea pǎstrǎrii banilor în Ńarǎ. Totuşi. precum şi deciziile de investire în strǎinǎtate. Consumatorii de produse importate şi realizatorii de produse pentru export vor beneficia de aceste noi condiŃii. MenŃinerea gradului de ocupare şi reducerea şomajului este un argument cu tentǎ politicǎ. competiŃia În marketingul internaŃional. politicile de distribuŃie. Multe Ńǎri slab dezvoltate câştigǎ astǎzi sume mari de bani din tarife. Tariful vamal reprezintǎ o taxǎ impusǎ de un guvern asupra produselor importate din alte Ńǎri. Reducerea veniturilor va determina scǎderea nivelului standardului de viaŃǎ şi. pentru bunurile manufacturate. iar pierderile lor cuantificabile. privilegiile intereselor speciale. în condiŃiile diminuǎrii acestora şi a nevoilor de creştere a producŃiei agricole. în general. Cele mai multe Ńǎri impun astǎzi taxe pe importuri cu scopul de a proteja producǎtorii interni. industrializarea naŃiunilor cu salarii mici. barierele monetare. cum sunt: tarifele vamale. tarifele au urmǎtoarele efecte: Mǎresc: presiunea inflaŃionistǎ. Tarifele vamale. în orice schimb. virtual. iar taxa valoricǎ este denumitǎ datorie ad valorem şi se foloseşte. balanŃa de plǎŃi este o sursǎ de informaŃii deosebit de importantǎ pentru studiul pieŃelor internaŃionale. existǎ o multitudine de motive care determinǎ aceste mǎsuri protecŃioniste.

Pentru a avea acest efect. El nu va câştiga nimic. deoarece firma are o mai micǎ flexibilitate de a reacŃiona. Se numesc restricŃii valutare deoarece Ńara exportatoare stabileşte limitele. contigentǎrile sunt un mijloc mult mai sigur de protecŃie. Blocarea valutei este folositǎ ca o armǎ politicǎ sau ca un rǎspuns la situaŃia dificilǎ a balanŃei de plǎŃi. dacǎ firma devine o companie localǎ. oŃelului. Guvernul urmǎreşte mai degrabǎ menŃinerea schimbului extern la nivel redus şi/sau protejarea producŃiei locale în liniile de produse afectate. Cei ce pierd cel mai mult sunt consumatorii. Boicotul. chiar dacǎ exportatorii ar reduce preŃurile. tarifele vamale mǎresc preŃul produselor sale şi reduc competitivitatea pe piaŃǎ. Guvernul poate decreta asemenea restricŃii pentru a menŃine balanŃa de plǎŃi sau pentru a încuraja anumite ramuri. Blocarea este însoŃitǎ de refuzul de a permite importatorului sǎ schimbe moneda naŃionalǎ cu moneda vânzǎtorilor. în general. Aproape singurul rǎspuns al firmei este acela de a-şi asigura ea însǎşi o parte din contigentare ori sǎ infiinŃeze o unitate localǎ. pentru a fi asamblate pe piaŃa localǎ. mai scǎzute decât cele pentru produsele finite. Boicotul public poate avea un caracter formal sau informal şi este sprijinit de guvern sau de o anumitǎ ramurǎ. confecŃiilor şi automobilelor. folosit pentru a realiza anumite obiective politice. Aceasta ve necesita proiectarea unei structuri a preŃurilor care va tinde sǎ minimizeze bariera tarifarǎ. Pentru producǎtorii autohtoni. Poate avea loc o mai mare subliniere a determinǎrii preŃurilor pe baza costurilor marginale. Boicotul guvernamental reprezintǎ o restricŃie absolutǎ asupra aprovizionǎrilor şi importului anumitor bunuri din diferite Ńǎri. Aceastǎ revizuire a preŃului va fi acompaniatǎ de o revizuire a altor aspecte ale abordǎrii pieŃei de cǎtre firmǎ. firma localǎ va produce în întregime produsul şi nu doar îl va asambla. În forma sa cea mai puternicǎ. Uneori conducǎtorii dintr-o anumitǎ ramurǎ încearcǎ sǎ mǎreascǎ simpatia publicului pentru acea ramurǎ şi produc un boicot voluntar împotriva bunurilor concurente din import. Totuşi. rate de schimb diferenŃiate şi aprobarea guvernamentalǎ a asigurǎrii schimbului extern. nu vor mai intra importuri. Bariere monetare. termen folosit atunci când motivul esenŃial este strǎpungerea zidului tarifar. importurile trebuie restricŃionate la nivele sub cel al comerŃului liber. d. e. Ei nu numai cǎ au opŃiuni mai limitate de alegere. b. contigentǎrile cresc preŃ urile prin restricŃii comerciale directe. Un tip special de boicot apǎrut în ultimele decenii este cel economic. Ele reprezintǎ un acord între Ńara importatoare şi Ńara exportatoare asupra restricŃiei volumului exporturilor. prin înfiinŃarea unei filiale în Ńara cu restricŃii tarifare. Iranul şi Jugoslavia sunt astfel de exemple. impuse sub ameninŃarea unor contigentǎri şi tarife mai severe stabilite de cǎtre Ńara importatoare. Contigentǎrile pot fi restricŃii mai serioase decât tarifele vamale. c. de regulǎ.101 prin exporturi. dar trebuie sǎ plǎteascǎ mai mult datoritǎ creşterii preŃurilor. Astfel. Scopul guvernului în stabilirea de contigentǎri nu este desigur venitul. Contingentǎri. Un guvern poate reglementa în mod eficient poziŃia sa în comerŃul internaŃional prin diferite forme de restricŃii de control a schimbului. Existǎ trei bariere monetare: blocarea valutei. aceste restricŃii sunt. ÎnfiinŃarea de întreprinderi de asamblare este o formǎ uşoarǎ a fenomenului cunoscut ca fabrici tarifare. Produsul poate fi modificat sau simplificat pentru a reduce preŃul ori poate sǎ obŃinǎ o clasificare tarifarǎ mai favorabilǎ. ea poate beneficia de protecŃie tarifarǎ. Dacǎ tarifele restricŃioneazǎ comerŃul prin creşterea directǎ a preŃurilor. În anumite împrejurǎri. RestricŃii voluntare la export. o firmǎ poate sǎ întoarcǎ dezavantajele tarifare în folosul sǎu. . Tarifele pentru produsele neasamblate sunt. dacǎ mǎrimea pieŃei garanteazǎ acest lucru. Aceste restricŃii sunt similare contigentǎrilor şi se stabilesc în domeniul industriei textile. Contingentǎrile reprezintǎ limite cantitative asupra bunurilor importate într-o Ńarǎ. Un alt mod în care producǎtorul poate minimiza povara tarifelor vamale este de a expedia produsele sub formǎ de componente. Blocarea poate sista toate importurile sau doar cele peste un anumit nivel. Odatǎ ce au fost stabilite limitele.

Ele influenŃeazǎ marketingul internaŃional în diverse modalitǎŃi. omenirea şi-a îndreptat atenŃia spre cǎutarea unor posibilitǎŃi de reducere a restricŃiilor puse în calea comerŃului internaŃional. Permisul poate stipula şi rata de schimb. dacǎ piaŃa este atractivǎ. dacǎ piaŃa este atractivǎ. Se mai poate cere ca banii sǎ fie depuşi la bancǎ anterior importului. instituŃiile financiare internaŃionale şi tratatele şi organismele comerciale. În al doilea rând. . Alte implicaŃii ale integrǎrii economice asupra marketingului internaŃional sunt: . unele Ńǎri. În sfârşit. De asemenea. se modificǎ natura competiŃiei. Firmele nu doresc sǎ pǎtrundǎ pe pieŃe locale cu obiceiuri şi comportamente de cumpǎrare neobişnuite. ci şi în promovarea produsului şi în distribuŃie. barierele naturale ale pieŃei sunt dintre cele mai mari piedici în comerŃul internaŃional. a. în funcŃie de dorinŃa guvernului. ridicǎ acest proces la grad de artǎ. Chiar şi modelele de comportament al consumatorilor constituie bariere privind piaŃa. Printre principalele mijloace de promovare a comerŃului internaŃional sunt: integrarea economicǎ regionalǎ. toate tranzacŃiile de export trebuie aprobate de un minister central. cu care sǎ cumpere produse de diferite categorii. Integrarea presupune o concurenŃǎ mai mare pe pieŃele Ńǎrilor membre. firmele devin mai competitive prin fuziuni şi achiziŃii cu firme din alte Ńǎri ale grupului. În al treilea rând. în funcŃie de numǎrul de concurenŃi existenŃi pe acea piaŃǎ. Bariere privind piaŃa. Acest fapt conferǎ o mai mare flexibilitate mişcǎrii bunurilor între Ńǎri şi permite unei firme sǎ atingǎ economia de scarǎ nu numai în producŃie. mǎrimea şi structura pieŃei pot impiedica intrarea bunurilor internaŃionale pe o anumitǎ piaŃǎ. pentru cooperare în diverse domenii. datoritǎ progresului tehnic. De asemenea. Ea încurajeazǎ importul bunurilor pe care le agreazǎ guvernul şi le descurajeazǎ pe cele care nu le doreşte. ªi aceastǎ metodǎ a fost folositǎ de cele mai multe Ńǎri ale Americii Latine. Aceastǎ metodǎ a fost folositǎ de Ńǎrile Americii de Sud. o piaŃǎ poate fi abordatǎ mai uşor sau mai greu. Firmele nu doresc sǎ pǎtrundǎ pe pieŃe locale cu obiceiuri şi comportamente de cumpǎrare neobişnuite. Integrarea economicǎ regionalǎ. se lǎrgeşte piaŃa. Totuşi. Astfel. se iau decizii favorabile membrilor întregului grup. aceste bariere pot fi depǎşite. În felul acesta. Standardele sunt bariere netarifare destinate protejǎrii sǎnǎtǎŃii. În sfârşit. datoritǎ riscului mare de eşec. O Ńarǎ poate refuza avantajele comerŃului internaŃional deoarece mǎrimea sau izolarea ei o face neeficientǎ ca piaŃǎ. În acest caz. În sfârşit. importatorului i se cer niveluri diferite ale monedei interne pentru schimbul strǎin. f.creşterea exporturilor atât pentru Ńǎrile membre cât şi pentru cele nemembre. Chiar şi modelele de comportament al consumatorilor constituie bariere privind piaŃa. E. importatorul unui bun trebuie sǎ obŃinǎ permisiunea de schimb a monedei locale cu cea strǎinǎ. canalele de distribuŃie neadecvate pot fi bariere de acest gen pentru firmele ce doresc sǎ desfacǎ la nivel de masǎ produsele lor. Localizarea. scoŃându-i astfel din circulaŃie şi supunându-i ravagiilor inflaŃiei. barierele naturale ale pieŃei sunt dintre cele mai mari piedici în comerŃul internaŃional. şi anume: În primul rând. g. Acestea sunt acorduri între naŃiunile din aceeaşi regiune.102 Rata de schimb diferenŃiatǎ este o metodǎ ingenioasǎ de a controla importurile. Aprobarea guvernamentalǎ a schimbului extern. Factori care contribuie la liberalismul economic. siguranŃei şi calitǎŃii produsului. Standardele sunt folosite uneori ca un mod uşor restrictiv sau discriminatoriu privind comerŃul interŃǎri. ca Japonia. Totuşi. canalele de distribuŃie neadecvate pot fi bariere de acest gen pentru firmele ce doresc sǎ desfacǎ la nivel de masǎ produsele lor. aceste bariere pot fi depǎşite.creşterea puterii de pǎtrundere a regiunii pe alte pieŃe. De asemenea. Unul dintre cele mai semnificative fenomene economice înregistrate dupǎ cel de-al doilea rǎzboi mondial îl constituie creşterea grupǎrilor regionale. Deşi toate Ńǎrile folosesc standarde de un anumit nivel. Fiind eliminate barierele de comunicaŃii şi transport. . datoritǎ riscului mare de eşec. care poate fi şi nefavorabilǎ.

a codurilor comerciale etc. deoarece fiecare Ńarǎ doreşte sǎ-şi pǎstreze suveranitatea în politicile comerciale nu doar cu Ńǎrile membre. În cadrul unei astfel de zone. Deşi fiecare Ńarǎ are dreptul de a-şi bate moneda proprie. Pentru a se forma EEA au fost necesari zece ani de aşteptare şi 14 luni de negocieri.C. ea este doar o zonǎ liberǎ. datoritǎ rezistenŃei Ńǎrilor EFTA de a accepta regulile şi politicile stabilite de EU. Tipuri de integrare economicǎ 2. 1. reglementatǎ de o bancǎ supranaŃionalǎ (E. Europa. Zona Economicǎ Europeanǎ a fost înfiinŃatǎ la 1 ianuarie 1994 şi include Ńǎrile membre ale UE plus Norvegia şi Islanda. serviciilor. se pot distinge patru tipuri de integrare: zone ale liberului schimb. Ńǎrile membre sunt de acord sǎ elimine barierele comerciale dintre ele. ci şi cu celelalte Ńǎri. . Într-o piaŃǎ comunǎ este obişnuitǎ încercarea de coordonare a taxelor. La caracteristicile uniunilor vamale pe care le au. Cea mai înaltǎ formǎ de integrare economicǎ este uniunea monetarǎ. Deşi scopul EEA este libera circulaŃie a bunurilor. Aceasta este o piaŃǎ comunǎ în care Ńǎrile membre nu-şi mai reglementeazǎ monedele lor curente. capitalurilor şi muncii. Cea mai simplǎ formǎ de integrare o reprezintǎ zona liberului schimb. în aceste zone nu se permite ca resursele sǎ circule liber în strǎinǎtate. PieŃele comune reprezintǎ al treilea nivel de integrare economicǎ.Zone ale liberului schimb. în perspectivǎ). însǎ cu facilitǎŃi suplimentare. ratele de schimb pot fluctua.. Zona liberului schimb Uniune vamalǎ PiaŃǎ comunǎ Uniune economicǎ Uniune politicǎ Eliminare tarife interne Tarife externe comune CirculaŃia liberǎ a capitalului şi a muncii Armonizarea politicilor economice Integrarea politicǎ Fig. Europa are patru grupuri de pieŃe majore: Zona Economicǎ Europeanǎ (EEA). deoarece fiecare Ńarǎ este independentǎ din punct de vedere monetar. Zona Europeanǎ a Liberului Schimb (EFTA) şi Comunitatea Statelor Independente (CIS).U.1. Avantajul ei este cǎ face integrarea economicǎ mai puternicǎ şi evitǎ problemele administrative ale zonei liberului schimb. Uniunile vamale sunt o formǎ avansatǎ de integrare economicǎ ce au trǎsǎturile zonelor liberului schimb. uniuni monetare (economice) şi uniuni politice. a sistemelor de bunǎstare socialǎ şi a altor aspecte legislative ce influenŃeazǎ alocarea resurselor. aşa cum se poate observa şi din figura nr. EEA va deveni cel mai mare bloc comercial. Încercǎrile de coordonare a ratei taxelor interne. 4. se mai adaugǎ încurajarea fluxului resurselor (muncǎ şi capital) între Ńǎrile membre.1. uniuni vamale. ratele de schimb dintre Ńǎrile membre sunt adesea stabile sau fluctueazǎ în limite foarte mici. Uniunile economice (monetare). pieŃe comune. În plus. acordul poate prevedea şi stabilirea unei frontiere vamale comune şi a unui tarif vamal unic faŃǎ de celelalte Ńǎri. O uniune vamalǎ este mai dificil de realizat decât o zonǎ a liberului schimb. 3. cu 385 de milioane de consumatori si aproximativ 50% din comerŃul mondial. ci sunt înlocuite printr-o monedǎ comunǎ. sunt reduse. Uniunea Europeanǎ (EU). 2. Astfel. însǎ fiecare Ńarǎ poate menŃine relaŃii comerciale independente cu alte Ńǎri ce nu aparŃin zonei. 2.103 Dupǎ gradul de integrare economicǎ. În general.

Norvegia. PiaŃa Comunǎ Arabǎ a luat fiinŃǎ în anul 1964. Modelul acestei grupǎri este OrganizaŃia . CEFTA. inclusiv a fostului Consiliu de Ajutor Economic Reciproc. Datoritǎ suprafeŃei lor mici şi a infrastructurii de slabǎ calitate. Cei mai noi membri sunt Austria. Obiectivul de a deveni piaŃǎ comunǎ nu se va realiza probabil pânǎ în anul 2000. Succesul UE a îndemnat Ńǎrile africane sǎ se grupeze. În Orientul Mijlociu sunt douǎ mari grupǎri. Finlanda şi Suedia. Australia a propus infiinŃarea Cooperativei Economice a Pacificului Asiatic ca un forum anual de menŃinere a unui echilibru în negocieri. urmate în 1981 de Grecia şi în 1986 de Spania. Grupǎrile viitoare ale Ńǎrilor din Asia vor avea ca model probabil cea mai stabilǎ grupare –AsociaŃia NaŃiunilor Asiei de Sud-Est. cea mai mare piaŃǎ liberǎ din lume. în Asia raŃiunile pieŃei au stat la baza infiinŃǎrii grupurilor economice. Irlanda şi Marea Britanie. 4) EFTA a fost creatǎ în 1959 de Ńǎrile care nu au format EU: Austria. p. America de Nord. Ulterior. iar Grecia încǎ nu îndeplineşte standardele economice cerute. al cǎrui viitor este imprevizibil. ca urmare a formǎrii unei pieŃe unice a celor 12 Ńǎri membre ale ComunitǎŃii Economice Europene. În 1992. În 1988. Pânǎ în 1991 nu a existat însǎ nici la aceastǎ grupare o structurǎ formalǎ. nu şi politice. Ńǎrile Asiei şi cele din America centralǎ şi Caribeanǎ vor avea de suferit în comerŃul cu SUA. Luxemburgul şi Olanda li s-au alǎturat în 1973 Danemarca. OrganizaŃiei de Cooperare Economicǎ infiinŃatǎ iniŃial de Pakistan. dupǎ care în 1992 a luat fiinŃǎ Acordul de Liber Schimb Nord American (NAFTA). Colapsul comunismului în Europa Centralǎ şi de Est a dus la dispariŃia CAER-ului. România a aderat la CEFTA în anul 1997. Cehoslovacia. cinci din aceste Ńǎri au aderat la UE. coperarea între întreprinderi. Germania de Vest. Tulburǎrile politice de dinainte de 1990. Islanda. În America Latinǎ existǎ cinci acorduri principale. În 1975. Olanda şi Luxemburgul şi Ńǎrile din sudul Europei sprijinǎ puternic integrarea europeanǎ. deşi Marea Britanie. care au aderat la UE în 1995. Polonia şi Ungaria au semnat acordul de constituire a AsociaŃiei Central Europene a ComerŃului Liber (CEFTA). De teama de a nu stingheri intrarea în UE. pe când celelalte sunt ceva mai reticente. unele state au refuzat acest lucru. Asia. Pe continentul african sunt şapte acorduri importante de piaŃǎ. În 1999 se intenŃioneazǎ sǎ se introducǎ o monedǎ unicǎ. constituitǎ la rândul ei prin Tratatul de la Roma din 1958. Gruparea s-a dorit a fi o uniune vamalǎ şi ulterior a piaŃǎ comunǎ. Au fost înaintate numeroase propuneri de constiture a altor grupuri. În Asia s-au constituit douǎ grupǎri economice. turism şi comerŃ cu amǎnuntul. prin Tratatul de la Maastricht. Integrarea nord americanǎ are doar scopuri economice. nivelul scǎzut al activitǎŃii economice şi marile diferenŃe între nivelurile de dezvoltare economicǎ dintre Ńǎri au impiedicat funcŃionarea eficientǎ a acestor grupǎri. Suedia şi Elvetia şi a activat ca o zonǎ a liberului schimb.121). consensul fiind obŃinut prin consultǎri informale. Iran şi Turcia i s-au alǎturat în 1992 Afganistanul şi Ńǎrile din zonǎ din fosta URSS. Italia. America Latinǎ. care a avut ca baza un tratat între Argentina şi Brazilia încheiat în anul1991. pentru cooperarea în domeniul infrastructurii şi telecomunicaŃiilor. Dacǎ integrarea în Europa şi America s-a fǎcut din raŃiuni politice. proiectele subregionale. Belgia. 16 Ńǎri africane au încercat sǎ creeze la Lagos o megapiaŃǎ (Comunitatea Economicǎ a łǎrilor Africii de Vest) pentru a interesa investitorii din Ńǎarile dezvoltate şi a elimina barierele comerciale printr-o integrare economicǎ. Colapsul URSS a dus la formarea CIS. FranŃa. Grupul Andean şi-a propus sǎ fie o uniune vamalǎ şi ulterior sǎ se integreze în NAFTA şi Mercosur. Danemarca şi Suedia opun rezistenŃǎ în aceastǎ direcŃie. În 1989 s-a infiinŃat Acordul de Liber Schimb dintre SUA şi Canada. Sunt temeri cǎ prin infiinŃarea NAFTA. Liechstenstein. Africa. Finlanda. Orientul Mijlociu. aşa cǎ nu se va ajunge prea curând la Statele Unite ale Europei (chenar 2. cooperarea dintre aceste Ńǎri nu a atins nivelul sperat.104 Uniunea Europeanǎ a fost înfiinŃatǎ în 1993. Membrilor iniŃiali Belgia. cu 364 milioane de consumatori şi o producŃie cu 25% mai mare decât cea a Uniunii Europene (Czinkota 98. În 1994 s-a format Mercosur.

D. Dupǎ cel de-al doilea rǎzboi mondial s-au înfiinŃat o serie de instituŃii financiare care au avut ca scop sporirea volumului comerŃului internaŃional şi promovarea creşterii economice.stimularea investiŃiilor de capital particular. Fondul Monetar InternaŃional. BERD acordǎ împrumuturi pe termen lung pentru dezvoltarea economicǎ.I. Obiectivul ei este de a fi o zonǎ a liberului schimb la începutul secolul viitor. BIRD a avut ca scop finanŃarea reconstrucŃiei şi dezvoltǎrii postbelice şi ulterior a proiectelor de infrastructurǎ în construcŃii în Ńǎrile în curs de dezvoltare.M. 1. Dacǎ FMI furnizeazǎ lichiditǎŃi pe termen scurt. sporirii forŃei productive şi valorificǎrii resurselor naturale în Ńǎrile în curs de dezvoltare. Întrucât acest rol era insuficient. BIRD a început sǎ participe activ împreunǎ cu FMI la rezolvarea problemelor datoriilor externe ale Ńǎrilor în curs de dezvoltare şi la tranziŃia la economia de piaŃǎ a Ńǎrilor din fostul bloc comunist. potrivit legii cererii şi ofertei.105 pentru Cooperare şi Dezvoltare Economicǎ. deoarece B. pentru a promova cooperarea monetarǎ internaŃionalǎ şi a facilita extinderea comerŃului.I. înfiinŃate de un grup de 30 de Ńǎri în iulie 1944. un rol major îl au Fondul Monetar InternaŃional (F. este cea mai reprezentativǎ instituŃie a BǍncii Mondiale. Astǎzi.I.U.peste 170 Ńǎri. care este un centru de cercetare şi discuŃii la nivel înalt. acŃionarea pentru reducerea restricŃiilor impuse cooperare monetarǎ comerŃului şi fluxului investiŃiilor şi ajutând membrii cu balanŃte de plǎŃi deficitare. prin încurajarea investiŃiilor internaŃionale de capital pentru creşterea resurselor productive din Ńǎrile membre. FMI împrumutǎ încǎ bani Ńǎrilor cu balanŃe de plǎŃi deficitare.) . Banca Mondialǎ. ca agenŃie specializatǎ în cadrul NaŃiunilor Unite.favorizarea unei creşteri echilibrate de lungǎ duratǎ a comerŃului internaŃional şi susŃinerea echilibrului balanŃei de plǎŃi. peste 170 de Ńǎri sunt membre ale FMI. principalele Ńǎri industrializate au lǎsat ca monedele lor sǎ “floteze” liber. Banca Mondialǎ. SUA. FMI a fost creat la Bretton Woods. prin protejarea ratei lor de schimb. FMI contribuie în mare mǎsurǎ la stabilitatea economicǎ a Ńǎrilor lumii şi promovarea economiei de piaŃǎ. FuncŃiile F. la Bretton Woods în S. care au asigurat lichiditǎŃi suplimentare pentru susŃinerea comerŃului mondial. Mai recent. FMI a servit ca o bancǎ centralǎ internaŃionalǎ menitǎ sǎ ajute economiile în perioadele în care balanŃele de plǎŃi erau deficitare. 2. ceea ce a complicat determinarea preŃurilor pe arena internaŃionalǎ. InstituŃiile financiare internaŃionale.M.gestiunea ordinei monetare internaŃionale (interzicerea devalorizǎrii competitive. instituirea unui regim de convertibilitate monetarǎ limitatǎ etc. în anul 1969 s-au înfiinŃat drepturile speciale de tragere. fǎrǎ mǎsuri restrictive care sǎ afecteze bunǎstarea naŃionalǎ.facilitarea dezvoltǎrii şi creşterii echilibrate a comerŃului internaŃional. b. a fost înfiinŃatǎ tot la Bretton Woods. . prin acordarea de garanŃii. cu consecinŃe asupra gradului de ocupare şi îmbunǎtǎŃirea condiŃiilor economice ale Ńǎrilor membre. . . respectarea stabilitǎŃii ratei de schimb. cunoscutǎ şi sub numele de Banca InternaŃionalǎ pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare (BIRD).controlul ordinei monetare internaŃionale.acordarea de ajutoare financiare Ńǎrilor membre în scopul reconstrucŃiei şi dezvoltǎrii lor economice. Fondul acordǎ împrumuturi Ńǎrilor membre pentru a-şi realiza programele de diminuare a deficitului balanŃei de plǎŃi. Dintre acestea.) şi Banca Mondialǎ (Banca InternaŃionalǎ pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare).A.R. . stabirea unui preŃ uniform pentru aurul monetar. IniŃial. sunt urmǎtoarele: . a elaborat un cod de comportament economic pentru membrii sǎi .garantarea ordinei monetare internaŃionale. în anul 1944.M. Deşi rolul sǎu este mai nebulos astǎzi.I. fâcând posibilǎ continuarea activitǎŃilor lor comerciale internaŃionale. Principalele funcŃii ale BǍncii Mondiale sunt: . . Pentru a realiza aceste funcŃii. Deoarece nu mai putea fi menŃinutǎ valoarea paritarǎ a monedelor. F. Prin furnizarea unui mecanism de internaŃionalǎ.

mecanismul de funcŃionare al WTO este mai rapid. 23 de Ńǎri./W. Obiectivele WTO sunt: reducerea treptatǎ a taxelor vamale.C. În diminuarea restricŃiilor comerciale dintre Ńǎri un rol important îl are Acordul General pentru Tarife şi ComerŃ/OrganizaŃia ComerŃului Mondial (G. GATT a fost un forum important pentru liberalizarea şi promovarea nediscriminatorie a comerŃului internaŃional dintre naŃiunile participante. simplificarea şi omogenizarea documentaŃiei comerciale. ca în cazul GATT. Principiul nediscriminǎrii s-a concretizat în conceptul de “naŃiunea cea mai favorizatǎ”. acŃiune intratǎ în vigoare la întâi ianuarie 1995 (chenar 2.. c. a fost creatǎ în 1960. are ca scop sprijinirea creşterii economice prin încurajarea dezvoltǎrii întreprinderilor cu caracter productiv din sectorul particular. reducerea barierelor calitative.) şi OrganizaŃia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economicǎ (O.).F.D.106 Paralel cu B. au hotǎrât în anul 1947 înfiinŃarea GATT. În plus. nediscriminarea între Ńǎrile membre. de principiu.A.D.C. WTO are peste 130 de membri. Principiile pe care s-a bazat GATT sunt reciprocitatea în practicile de export.A.D. care trebuie sǎ verse cota subscrisǎ în aur sau devize şi Ńǎri în curs de dezvoltare. În anul 1950.). WTO întreŃine legǎturi cu O. Dacǎ în 1947. GATT a contribuit la reducerea tarifelor şi cotelor la anumite bunuri. Scopul I. I. În prezent. Principiile de bazǎ ale G. Creditele acordate de I.D. s-a hotǎrât transformarea GATT în OrganizaŃia ComerŃului Mondial..T. În timp ce GATT a fost un acord multilateral cu fundaŃii neinstituŃionale.R. Acordul General pentru Tarife şi ComerŃ/OrganizaŃia ComerŃului Mondial (GATT/WTO).A. tarifele comerciale erau de 40%.D. WTO este cel mai larg cadru instituŃional juridic pentru stimularea comerŃului mondial.E.A.C. care presupune cǎ reducerea tarifelor în raport cu o anumitǎ Ńarǎ se extinde automat aupra tuturor Ńǎrilor membre.5).O.D. în timp ce WTO a inclus şi comerŃul de servicii şi aspectele comerciale ale proprietǎŃii intelectuale. Dupǎ cel de-al doilea rǎzboi mondial cele zece mari puteri ale lumii au negociat înfiinŃarea OrganizaŃiei ComerŃului InternaŃional (OCI). cu deosebirea cǎ ea încurajeazǎ îndeosebi creşterea economicǎ a regiunilor mai puŃin dezvoltate.N.A.F.T.) şi CorporaŃia Financiarǎ InternaŃionalǎ (I. în 1990 ele s-au redus sub 5% (9. a restricŃiilor cantitative (contingentǎri. interzicerea. GATT s-a limitat la comerŃul cu bunuri. Liberalizarea a fost promovatǎ prin runde comerciale periodice sau negocieri.) I. În perioada existenŃei sale. Pentru a contribui la dezvoltarea comerŃului mondial. folosirea consultǎrii ca metodǎ de evitare a prejudiciilor membrilor în materie de comerŃ. în general. este acelaşi ca şi al B. . 68). precum şi unele organisme comerciale cum sunt ConferinŃa NaŃiunilor Unite pentru ComerŃ şi Dezvoltare (U. transparenŃa-eliminarea barierelor netarifare. consultarea în cazul dezacordurilor.T. 1. În prezent. De asemenea. acestor regiuni sunt scutite de dobândǎ în proporŃie de 50%. diminuarea dumpingului şi descurajarea subvenŃiilor guvernamentale.R. în anul 1990. La ultima rundǎ a convorbirilor GATT. România a devenit membrǎ a I. pe o perioadǎ de 10 ani. care urma sǎ aibǎ ca obiectiv asigurarea comerŃului liber între naŃiuni prin reducerea negociatǎ a barierelor comerciale.D. înlǎturarea altor bariere din comerŃul mondial.U. licenŃe etc) şi. automatizat şi prin urmare mai puŃin susceptibil la blocaje. WTO este o instituŃie permanentǎ.T.D.I. Tratate şi organisme comerciale.C.F. WTO nu este însǎ doar o simplǎ extindere a GATT. Congresul SUA nu a aprobat însǎ aderarea la OCI.I.A. denumitǎ runda Uruguay.T.N. care are propriul secretariat.T. sub umbrela ONU. sunt: acordarea reciprocǎ a clauzei naŃiunii celei mai favorizate. Membrii ei se împart în douǎ categorii: Ńǎri dezvoltate. printre care şi semnatarii OCI. dar nu este o instituŃie specializatǎ a acesteia. care îşi depun cota de 10% în aur sau devize şi restul de 90% în moneda lor naŃionalǎ. a restricŃiilor cantitative la import. de exemplu.A.C. mai acŃioneazǎ şi alte douǎ instituŃii cu profil similar: AsociaŃia InternaŃionalǎ de Dezvoltare (I.

D.D.rate de creştere şi distribuŃie./WTO 3. urmǎreşte ridicarea nivelului economic al Ńǎrilor membre şi dezvoltarea comerŃului mondial prin coordonarea politicii economice şi comerciale a Ńǎrilor membre. 2. Si pentru unele produse cu preŃuri scǎzute sau care satisfac . O. U. Japonia. Italia. Portugalia.E. A. care este un organ permanent al Adunǎrii generale a ONU şi are peste 160 de Ńǎri membre. ştiinŃǎ. membre şi nemembre.A.C. Mediul intern de pe pieŃele strǎine (mediul extern) A doua dimensiune a mediului economic al marketingului internaŃional cuprinde economia internǎ a fiecǎrei naŃiuni în care vinde firma.distribuŃie. sunt: Australia.C. . afaceri sociale.C.N. aceste Ńǎri nemulŃumite au format în anul 1964 UNCTAD. Islanda. Noua Zeelandǎ. mǎrimea populaŃiei poate fi un foarte bun prim indicator al potenŃialului pieŃei. tehnologie şi industrie.C. łǎrile membre ale O. nu toate Ńǎrile au beneficiat în mod egal de ajutorul sǎu. S. sunt: .T.C. desigur.negocierea şi adoptarea unor instrumente juridice multilaterale în domeniul comerŃului internaŃional. Danemarca. Canada.N. FranŃa. venit pe locuitor şi produs naŃional brut.formularea de principii şi politici privind comerŃul internaŃional. agriculturǎ şi pescuit. mediul ecologic. Suedia. Cum.D. De asemenea. . Austria. existǎ anumiŃi indicatori generali care sunt relevanŃi pentru multe bunuri. În general. Irlanda. Mǎrimea pieŃei. Spania. Printre aceştia mai importanŃi sunt: populaŃia . extinderea comerŃului mondial. forŃǎ de muncǎ şi educaŃie. Domeniile de activitate sunt politicǎ economicǎ şi cooperare.E. Totuşi. oraşele lumii. Considerând cǎ GATT susŃine mai mult Ńǎrile dezvoltate. FuncŃiile O.A.D. energie. venitul . Finlanda. FuncŃiile U. populaŃia nu este un indicator suficient pentru a constitui o piaŃǎ. sunt: promovarea creşterii economice a Ńǎrilor membre. consumul multor produse este corelat cu numǎrul populaŃiei. Mǎrimea pieŃei pentru un anumit produs este în funcŃie de anumite variabile specifice.D. iar determinarea ei cere o analizǎ în acest sens. UNCTAD cautǎ sǎ îmbunǎtǎŃeascǎ preŃurile bunurilor primare exportate prin acorduri de mǎrfuri. ci şi a celor potenŃiale. Norvegia. comerŃ. Pentru a evalua potenŃialul unei pieŃe dintr-o anumitǎ Ńarǎ este necesar sǎ se cunoascǎ douǎ elemente esenŃiale: mǎrimea pieŃei şi natura economiei. unele alimente.A. UNCTAD acŃioneazǎ pentru stabilirea unui sistem preferenŃial de tarife care sǎ favorizeze exportul bunurilor manufacturate din Ńǎrile mai puŃin dezvoltate. Olanda.T. a. Marea Britanie.2. Luxemburg. . Belgia.E.T. PopulaŃia.U. Scopul UNCTAD este sǎ contribuie la dezvoltarea noilor naŃiuni prin intermediul comerŃului şi nu numai. Dacǎ toŃi ceilalŃi factori de constituire a unei pieŃe ar fi egali. dezvoltare. afaceri financiare şi fiscale. Aceasta va ajuta la alocarea eforturilor pe pieŃele existente şi la determinarea prioritǎŃilor de pǎtrundere pe viitoare pieŃe. Germania. ajutarea Ńǎrilor mai puŃin dezvoltate. ca medicamente.1. ConferinŃa NaŃiunilor Unite pentru ComerŃ şi Dezvltare (UNCTAD). şi Turcia. łǎrile mai puŃin dezvoltate au fost nemulŃumite de acordurile comerciale încheiate datoritǎ tendinŃei de reducere a ponderii comerŃului lor şi preŃului mai mic al materiilor lor prime exportate în raport cu bunurile manufacturate importate. are un impact mai direct asupra firmei decât G.107 2.favorizarea expansiunii comerŃului internaŃional. UNCTAD a atras atenŃia întregii lumi asupra nevoilor comerciale ale Ńǎrilor în curs de dezvoltare. mǎrimea pieŃei ar fi cu atât mai mare cu cât populaŃia acelei Ńǎri va fi mai mare.A. prin accelerarea dezvoltǎrii economice între toate Ńǎrile lumii. ceilalŃi factori nu sunt egali. Deşi GATT/WTO a contribuit la expansiunea comerŃului mondial.T. ElveŃia. Pentru multe din bunurile "necesare".armonizarea politicii guvernelor şi grupǎrilor economice regionale din domeniul comerŃului exterior şi al dezvoltǎrii economice. Totuşi. Conoaşterea potenŃialului unei pieŃe strǎine presupune determinarea nu doar a mǎrimii pieŃelor existente.

Pe de altǎ parte. America de Nord 33. . iar promovarea este mult facilitatǎ. Aceasta poate face o piaŃǎ mai puŃin atractivǎ. în timp ce Ńǎrile industrializate au numai 20% din populaŃie în grupa inactivǎ. 2/3 din Ńǎri au o populaŃie de mai puŃin de 10 milioane. Rata de creştere a populaŃiei. Din contra. În condiŃiile unei densitǎŃi mari a populaŃiei. Din acest tabel se poate observa o corelaŃie puternicǎ între nivelul de dezvoltare economicǎ şi creşterea populaŃiei. În China. Aceasta înseamnǎ cǎ cca 40% din populaŃia lor este în grupa inactivǎ. sunt strict corelate cu nivelul de dezvoltare al pieŃei. firmele internaŃionale au excelente oportunitǎŃi de a comercializa aici produse adresate acestui segment de piaŃǎ. Efectul nefavorabil îl constituie. Fiecare Ńarǎ are un profil distinct al grupelor de vârstǎ. DistribuŃia pe vârstǎ şi speranŃa de viaŃǎ. Asia cuprinde 6 din 10 cele mai populate pieŃe.. însǎ pentru logistica regionalǎ pot fi importante şi modelele regionale. Totuşi. Deşi pieŃele trebuie evaluate individual. łǎrile bogate au populaŃii stabile. Peste jumǎtate din populaŃia lumii locuieşte numai în 10 Ńǎri care au o populaŃie de peste 100 milioane locuitori. Densitatea. DiferenŃele între Ńǎri sunt foarte mari. De regulǎ. Africa 56. În timp ce unele Ńǎri au un ritm crescând al populaŃiei. stânjenirea dezvoltǎrii economiei prin menŃinerea unui nivel scǎzut pe locuitor. alimente. comerciantul va alege pieŃele cu populaŃii concentrate. łǎrile în curs de dezvoltare au populaŃii cu speranŃe de viaŃǎ relativ scurte. poate sǎ ne ofere informaŃii relevante despre segmentele de piaŃǎ existente. pe lângǎ populaŃie. costurile de distribuŃie sunt mai mici. materiale educative. în special pentru produse ca medicamente. Comerciantul este preocupat în primul rând de pieŃele individuale. iar populaŃia de peste 65 de ani este numeroasǎ. Concentrarea populaŃiei este importantǎ pentru comerciant în evaluarea problemelor de distribuŃie şi comunicaŃie. În continuare. multe Ńǎri din Europa de Vest au o populaŃie staŃionarǎ.4 redǎm o privire generalǎ a ratei de creştere a populaŃiei. educaŃie sau ocupaŃie. Africa.108 anumite nevoi specifice mǎrimea populaŃiei poate fi un indicator de piaŃǎ util (bǎuturi rǎcoritoare. Creşterea populaŃiei în economiile strǎine are implicaŃii contradictorii pentru comerciantul internaŃional. în timp ce în cele mai nevoiaşe populaŃia creşte rapid. biciclete. se poate obŃine profit şi în aceste Ńǎri. venitul pe locuitor şi produsul naŃional brut. Densitatea populaŃiei variazǎ pe regiuni (Oceania 8 persoane pe km2. este necesar sǎ se analizeze şi venitul. Clasificarea acesteia pe grupe de vârstǎ. iar cca 50 de Ńǎri au mai puŃin de un milion locuitori. maşini de cusut). în tabelul 2. Cum în Ńǎrile dezvoltate durata medie de viaŃǎ are o tendinŃǎ de creştere. ne vom opri aici doar la vârstǎ şi densitate. De aceea. Venitul este un indicator relevant al potenŃialului produselor şi serviciilor destinate consumatorului. Orientul Mijlociu şi America Latinǎ sunt mai degrabǎ puŃin populate. b. Cum caracteristicile socioculturale vor fi discutate în subcapitolul urmǎtor. sex. Aceste diferenŃe ale ratelor de creştere a populaŃiei pot afecta evaluarea pe termen lung a pieŃelor. se înregistreazǎ şi o tendinŃa de modificare a structurii pe sexe a populaŃiei. iar Olanda 943). PieŃele au nevoie nu numai de oameni. ne vom opri asupra a trei aspecte ale venitului pe pieŃele strǎine: distribuŃia venitului. de exemplu. Norvegia are 34 locuitori pe km2. Dacǎ ceilalŃi factori sunt egali. Vârsta. de exemplu. ci şi de oameni cu bani. totuşi. Europa 265 şi Asia 290) şi chiar şi în cadrul regiunii (în Europa. Mǎrimea populaŃiei este unul din primele considerente în analiza economiilor strǎine. Oamenii de diferite vârste au nevoi specifice şi prezintǎ deci posibilitǎŃi variate privind marketingul. Specialistul în marketing internaŃional trebuie sǎ fie preocupat şi de tendinŃa populaŃiei de pe o anumitǎ piaŃǎ şi aceasta pentru cǎ multe decizii de marketing au efect viitor. America de Sud 44. Efectul favorabil îl constituie creşterea numǎrului de familii şi deci şi a cererii de bunuri. Doar numǎrul populaŃiei nu este suficient pentru comerciant. DistribuŃia populaŃiei. Venitul.

Aceasta este corectǎ numai atunci când reflectǎ puterea de cumpǎrare relativǎ autohtonǎ. Pentru bunurile care cer un venit mare al consumatorului poate fi adevǎrat cǎ o Ńarǎ micǎ este o piaŃǎ mai bunǎ decât o Ńarǎ mare.N. DistribuŃia bimodalǎ presupune analizarea economiei duale a acelei Ńǎri. łǎrile lumii au venituri pe locuitor foarte variate. topografie şi climǎ. deoarece formeazǎ segmente de piaŃǎ distincte. Italia are şi ea o distribuŃie bimodalǎ.Puterea de cumpǎrare nu este reflectatǎ. 10% din populaŃia avutǎ consumǎ 20% din bunuri şi servicii. Peste jumǎtate din populaŃia lumii locuieşte în 45 Ńǎri. P. natura activitǎŃii economice. Existǎ o dublǎ lipsǎ de comparabilitate a venitului pe locuitor. case) sunt numai parŃial luate în calcul în Ńǎrile slab dezvoltate (sunt produse sau confecŃionate în mod propriu). chiar dacǎ P. Produsul naŃional brut (P. datoritǎ înzestrǎrii lor cu resurse naturale. O justificare mai pertinentǎ e accea cǎ el este un bun indicator al mǎrimii sau calitǎŃii unei pieŃe.Lipsa de comparabilitate.B. A doua. cunoaşterea resurselor naturale poate fi deosebit de importantǎ în evaluarea unei Ńǎri. Când cea mai mare parte a populaŃiei are un venit mic şi doar o micǎ parte are venituri mari.B. deoarece poate furniza informaŃii referitoare la materiile prime pentru producŃia localǎ. Multe vânzǎri de bunuri de consum sunt mai strâns corelate cu mǎrimea populaŃiei şi numǎrul locuinŃelor decât cu venitul pe locuitor (biciclete. . infrastructurǎ şi gradul de urbanizare. fǎrǎ existenŃa clasei mijlocii. este un indicator mai bun al potenŃialului pieŃei decât venitul pe locuitor. El trebuie însǎ privit în corelaŃie cu distribuŃia venitului. Dacǎ suprafaŃa este necesar sǎ fie cunoscutǎ doar în raport cu densitatea şi potenŃialul de distribuŃie. controlul poluǎrii). . schimbǎrile tehnologice îi pot împovǎra situaŃia.de regulǎ în dolari . a. al Ńǎrii mai mici este mai scǎzut decât al Ńǎrii mai mari A. Prima. în acea Ńarǎ existǎ o distribuŃie bimodalǎ a venitului. Un alt motiv pentru cunoaşterea bazei de resurse naturale a unei Ńǎri îl constituie evaluarea perspectivelor economice ale acestei Ńǎri. India şi Mexicul sunt Ńǎri cu o distribuŃie bimodalǎ a veniturilor. Natura economiei. În analiza venitului pe locuitor trebuie luate unele precauŃii şi anume: .nu reflectǎ transformarea ratei de schimb (preŃul unei monede exprimat în funcŃie de preŃul alteia). unele bunuri care intrǎ în calculul venitului în Ńǎrile dezvoltate (alimente. Pentru anumite bunuri. Comerciantul internaŃional trebuie sǎ conoascǎ geografia economicǎ a unei Ńǎri. În afarǎ de mǎrimea şi potenŃialul pieŃei.109 DistribuŃia venitului. cu o medie a venitului pe locuitor de doar 300 dolari. CondiŃiile naturale ale unei Ńǎri se referǎ la resursele naturale. multe bunuri care figureazǎ în venitul naŃional al Ńǎrilor dezvoltate nu existǎ în Ńǎrile slab dezvoltate (îndepǎrtare zǎpadǎ. El dǎ o indicaŃie privind sǎrǎcia unor Ńǎri şi a limitelor ei. Justificarea parŃialǎ a folosirii acestui indicator în evaluarea economiilor externe o constituie faptul cǎ el este uşor disponibil şi larg acceptat. îmbrǎcǎminte.B.N. încǎlzirea caselor. 99). Grupul celor sǎraci trebuie studiat separat de cel al grupului bogaŃilor. ComparaŃiile în valuta comunǎ . Resursele naturale cuprind formele actuale şi potenŃiale de bogǎŃie furnizate de naturǎ. Cele mai multe Ńǎri au o distribuŃie relativ inegalǎ a venitului. de exemplu. Coca Cola. maşini de cusut). Venitul pe locuitor se foloseşte adesea ca un indicator de bazǎ al puterii de cumpǎrare.N.Vânzǎri necorelate cu venitul pe locuitor. în timp ce în Ńǎrile in curs de dezvoltare acelaşi procent consumǎ 47% (4. Dacǎ o Ńarǎ este dependentǎ doar de o singurǎ marfǎ la export. . în raport de obiectivele de marketing în acea Ńarǎ. În Ńǎrile dezvoltate. O modalitate de a înŃelege mǎrimea pieŃei este observarea distribuŃiei venitului în cadrul ei. Venitul pe locuitor. cu al sǎu sud impovǎrǎtor. Brazilia. economiile strǎine au şi alte caracteristici care afecteazǎ programul de marketing şi anume acelea referitoare la condiŃiile naturale.). Unele Ńǎri cu pieŃe mai slabe se pot dezvolta mai rapid decât altele.

ImportanŃa transportului în afaceri nu mai trebuie subliniatǎ. firma doreşte sǎ cunoascǎ tehnologia folositǎ în ramura clientului. Accesibilitatea unei pieŃe este determinatǎ şi de porturile sale şi de posibilitǎŃile de transport maritim. toate naŃiunile lumii sunt în unul din urmǎtoarele nivele de dezvoltare economicǎ: societatea tradiŃionalǎ. creşterea devenind funcŃia normalǎ a economiei sociale. energia. Infrastructura. expansiunea pieŃelor. PosibilitǎŃile de marketing întâlnite de firmǎ variazǎ în funcŃie de stadiul în care se aflǎ Ńara respectivǎ. Stadiul ciclului economic. caracterizatǎ printr-o structurǎ economicǎ şi socialǎ dominatǎ de funcŃiile producŃiei limitate. lacuri. ci şi vânturile. în schimb se întâlnesc dificultǎŃi în logisticǎ pe pieŃele africane şi chiar în multe din Ńǎrile din Asia şi America Latinǎ. Cunoaşterea caracterului agrar sau industrial al ramurilor dǎ o indicaŃie asupra modelelor de consum. Structura industriei. pǎduri. deşerturi şi munŃi . O firmǎ ce vinde într-o ramurǎ industrialǎ anume trebuie sǎ cunoascǎ ce economie are acea ramurǎ. facilitǎŃile sunt mai mari. Deşerturile şi pǎdurile tropicale separǎ. Clima. Cele mai multe Ńǎri sunt mici şi au modele climatice mai uniforme. este necesarǎ o analizǎ mai detaliatǎ a sectorului industrial. De asemenea. consumaŃia de masǎ . munŃii pot împǎrŃi Ńara în mai multe pieŃe distincte. łǎrile cu terenuri intinse au facilitǎŃi mai mari de transport rutier şi feroviar. infrastructura comunicaŃiilor. DiferenŃele mari de climǎ pot impune modificǎri ale structurii produselor. Topografia. orginea produsului naŃional şi structura industriei. pregǎtirea decolǎrii . fiind diferenŃe între cerinŃele agricultorilor şi muncitorilor industriali. un loc important îl deŃin numǎrul de camioane şi autobuze şi lungimea cǎilor ferate. În plus. decolarea . de la alimente la îmbrǎcǎminte şi de la locuinŃe la articole de recreere. Stadiile creşterii economice propuse de W. Rostow furnizeazǎ o descriere utilǎ a economiilor strǎine. marşul spre maturitate . infrastructura comercialǎ şi financiarǎ.110 În consecinŃǎ. pieŃele şi fac dificil transportul. Clima este un factor determinant în oferta de produse a firmei. c. Transportul.caracterizatǎ prin: progresul ştiinŃei moderne.stadiu în care societatea reuşeşte sǎ treacǎ de toate obstacolele puse în calea creşterii sistematice. .stadiu în care structura economicǎ asigurǎ preponderenŃa producŃiei bunurilor de folosinŃǎ indelungatǎ şi a sectoarelor prestatoare de servicii. de asemenea. Clima cuprinde nu numai variaŃia temperaturii. Originea produsului naŃional ne oferǎ posibilitatea de a determina felul pieŃei pe care o oferǎ o Ńarǎ. o privire pe harta economicǎ a lumii ne dǎ o imagine asupra diferitelor resurse naturale pe care le deŃin diferite Ńǎri şi a modului cum sunt ele dispersate geografic.râuri. Caracteristicile suprafeŃei unei Ńǎri . În mod frecvent. FacilitǎŃile externe firmei şi serviciile publice formeazǎ infrastructura economicǎ. cǎile ferate). Potrivit opiniei lui Rostow. râurilor şi munŃilor poate indica o posibilitate specialǎ de marketing. precum şi mǎrimea ramurii respective.reprezintǎ topografia. Furnizorii de articole pentru turism. litoralului. dezvoltarea producŃiei industriale. Ea intereseazǎ comerciantul internaŃional deoarece indicǎ eventuale posibilitǎŃi de distribuŃie. zǎpada. Râurile navigabile sunt de dorit întrucât uşureazǎ transportul. ambalǎrii şi distribuŃiei. MunŃii reprezintǎ o barierǎ care ridicǎ întotdeauna costurile. Ea include transportul (drumurile. noile funcŃii ale producŃiei agricole. recreere şi sporturi vor gǎsi pieŃe pentru produsele lor. DiferenŃele acestor indicatori sunt deosebit de mari între regiuni. Natura activitǎŃii economice influenŃeazǎ activitatea de marketing prin stadiul ciclului economic. organizatǎ pe baza ştiinŃei şi tehnologiei prenewtoniene. În Europa. ExistenŃa lacurilor. iar tehnologia modernǎ se aplicǎ în fiecare din sectoarele economice. Ea afecteazǎ o întreagǎ gamǎ de bunuri de consum. Chiar şi nevoile medicale sunt diferite la tropice faŃǎ de zonele temperate. b. Dintre indicatorii ce caracterizeazǎ activitatea de transport.stadiu în care economia se dezvoltǎ regulat şi ritmic. ploile. seceta şi umiditatea.

Pe . Ele influenŃeazǎ şi modul de deplasare a fondurilor şi bunurilor pe diferite pieŃe. Statisticile consumului de energie pe locuitor servesc atât pentru orientarea spre o piaŃǎ potenŃialǎ cât şi ca un ghid pentru evaluarea infrastructurii locale. Mai mult. numǎr de televizoare la 1000 locuitori. în unele Ńǎri. InflaŃia. Multe Ńǎri dezvoltate. facilitǎŃile de distribuŃie şi posibilitǎŃile de comunicaŃii. numǎrul calculatoare la 1000 de locuitori. mai persistǎ în multe pǎrŃi ale lumii diferenŃe între oraşe şi sate sau zonele rurale. urbanizarea este legatǎ de consumul diferitelor produse. Totuşi. zonele urbane sunt singurele pieŃe posibile. numǎrul de ziare la 1000 locuitori. Ele se reflectǎ în atitudinea şi vocabularul oamenilor. Infrastructura comercialǎ şi financiarǎ. Existǎ numeroase diferenŃe culturale şi economice între populaŃia de la oraşe şi sate. Alte caracteristici ale economiilor strǎine. distribuŃia. Disponibilitatea şi calitatea infrastructurii sunt elemente critice în evaluarea acŃiunilor de marketing internaŃional. Existǎ câŃiva factori ce favorizeazǎ pieŃele urbane: venitul şi modelele de consum. Ratele ridicate ale inflaŃiei complicǎ sistemul de control al costurilor şi determinarea preŃurilor. InflaŃia este o problemǎ a tuturor Ńǎrilor. Pentru anumite produse. aceasta este disponibilǎ în special la oraşe. În alte cazuri nu vor exista diferenŃe. Ea tinde sǎ devinǎ obişnuinŃǎ în Ńǎrile în curs de dezvoltare. ComercianŃii de maşini şi echipamente electrice şi de bunuri de consum durabile sunt preocupaŃi de extinderea reŃelei electrice pe acea piaŃǎ. ComunicaŃiile sunt la fel de importante ca şi transporturile. ComunicaŃiile. Dintre indicatorii ce caracterizeazǎ infrastructura comunicaŃiilor. o firmǎ trebuie sǎ cunoascǎ şi alte caracteristici ale economiilor. Populatia urbanǎ variazǎ de la 89% în Marea Britanie la 6% în Ruanda. populaŃia urbanǎ sau ruralǎ va constitui segmente distincte. mǎrimea datoriei externe. Germania şi Japonia. e. variaŃiile în infrastructura comunicaŃiilor urmeazǎ nivelul de dezvoltare economicǎ. Se poate spune cǎ indicatorul consumul de energie pe locuitor este cel mai potrivit pentru evaluarea infrastructurii generale a unei Ńǎri. De asemenea. VariaŃia inflaŃiei este o problemǎ criticǎ în marketingul internaŃional. suferǎ de inflaŃie cronicǎ. Israel. investiŃiile strǎine. InflaŃia afecteazǎ capacitatea de cumpǎrare şi provoacǎ incertitudine asupra obişnuinŃelor de cumpǎrare. Deoarece aceste diferenŃe sunt elemente determinante ale comportamentului consumatorului. Urbanizarea. ReŃeaua Internet furnizeazǎ noi oportunitǎŃi de comunicare internaŃionalǎ. Fiecare Ńarǎ are propriul sǎu sistem monetar şi o politicǎ monetarǎ independentǎ. Existǎ o tendinŃǎ generalǎ de creştere a gradului de urbanizare în lume. cei mai importanŃi sunt: numǎrul de telefoane la 100 locuitori. d. În general. Cu cât sunt mai adecvate aceste servicii într-o Ńarǎ. Argentina. precum SUA. însǎ ele mai persistǎ. însǎ nu toate Ńǎrile vor fi afectate în mod egal. Dezvoltarea comunicaŃiilor contribuie în mare mǎsurǎ la diminuarea diferenŃelor dintre populaŃia urbanǎ şi cea ruralǎ. precum şi pe organizaŃiile care faciliteazǎ activitatea de marketing: comunicarea. Pentru a cunoaşte mai bine o piaŃǎ strǎinǎ. comunicaŃii şi energie furnizate de piaŃa localǎ. Rezultatul îl constituie un mediu financiar diferit şi rate variate ale inflaŃiei. de asemenea. precum Bolivia. Transporturile şi comunicaŃiile au redus diferenŃele dintre oraş şi sat. au reuşit sǎ menŃinǎ inflaŃia la cote reduse. Alte Ńǎri însǎ.111 Energia. corelat cu industrializarea generalǎ a Ńǎrii şi astfel în legǎturǎ cu piaŃa bunurilor industriale din acea Ńarǎ. ComercianŃii internaŃionali se bazeazǎ în mare mǎsurǎ pe serviciile de transporturi. În toate Ńǎrile cu un consum de energie scǎzut. informarea şi fananŃarea. Consumul de energie este. şi anume: inflaŃia. cu atât mai bine îşi va putea realiza firma producŃia şi obiectivele sale de marketing acolo. numǎrul de aparate de radio la 1000 locuitori. Extinderea urbanizǎrii reprezintǎ un element deosebit de important în caracterizarea unei economii. organizaŃiile de distribuŃie şi instituŃiile financiare şi bancare. ReŃeaua de transport este esenŃialǎ în distribuŃia fizicǎ. firmele internaŃionale trebuie sǎ cunoascǎ specificul fiecǎrei pieŃe în parte. Infrastructura comercialǎ şi financiarǎ cuprinde agenŃiile de publicitate şi media. rolul guvernului.

2. Datoria externǎ reduce puterea de cumpǎrare şi forŃeazǎ Ńǎrile respective sǎ exporte. Pentru a percepe toate aceste aspecte comercianŃii internaŃionali trebuie sǎ înŃeleagǎ cultura fiecǎrei Ńǎri în care se implicǎ în afaceri internaŃionale. diferenŃele culturale continuǎ sǎ fie o variabilǎ importantǎ în comportamentul consumatorului şi cel de afaceri. pentru aşi putea plǎti dobânzile. Accesul fizic şi/sau economic al consumatorilor la produs. pieŃe internaŃionale de capital mai libere.2. reducerea costurilor în transporturi şi telecomunicaŃii. promovarea. ea trebuie sǎ ştie ce alte firme internaŃionale sunt deja prezente în acea Ńarǎ. 2. DefiniŃia culturii . Invers. evident. iar cele japoneze în America de Nord şi Asia. şi distribuŃia. Multe Ńǎri în curs de dezvoltare au o datorie externǎ ridicatǎ. Pentru evaluarea propunerilor de investiŃii strǎine în multe Ńǎri s-au infiinŃat agenŃii guvernamentale constituite în acest scop.2. InvestiŃiile strǎine au o tendinŃǎ de creştere pe plan mondial datoritǎ în principal a trei factori: diminuarea restricŃiilor asupra investiŃiilor strǎine.1. Indicatorul cu care se poate evalua gradul de acceptare al firmelor strǎine este nivelul investiŃiilor strǎine de pe acea piaŃǎ. de exemplu. Un astfel de partener. Mediul cultural internaŃional Marketingul presupune obŃinerea de profit prin satisfacerea nevoilor şi dorinŃelor oamenilor. O atare informaŃie îi va da posibilitatea sǎ cunoascǎ atitudinea guvernului faŃǎ de firmele strǎine şi sǎ afle unele elemente referitoare la mediul competitiv.112 pieŃele cu rate ale inflaŃiei foarte ridicate firmele internaŃionale trebuie sǎ modifice produsul. Chiar şi în Uniunea Europeanǎ. O Ńarǎ care nu are firme strǎine implantate poate fi o bunǎ posibilitate de a intra pe piaŃa ei. Când o firmǎ doreşte sǎ activeze într-o altǎ Ńarǎ. doar factorii de comportament explicǎ modelele diferite de consum. Brazilia avea o datorie externǎ de cca. o Ńarǎ cu multe firme strǎine indicǎ o piaŃǎ deschisǎ. care trebuie sǎ fie mai raŃionalǎ. Existǎ diferenŃe uimitoare în comportamentul consumatorilor chiar în unele Ńǎri cu condiŃii relativ similare. unele guverne pot invoca controlul profiturilor firmelor internaŃionale şi în final ieşirea de pe acea piaŃǎ. India. ForŃele culturale transmit mesaje consumatorilor despre selectarea bunurilor şi serviciilor. ci variaŃiilor culturale şi ale stilului de viaŃǎ. În 1996. Firmele americane preferǎ sǎ investeascǎ în Europa şi Canada. firmele internaŃionale pot avea ca partener guvernul. Ca rǎspuns la escaladarea rapidǎ a preŃurilor. însǎ un mediu competitiv. poate pune restricŃii de unul singur asupra firmei strǎine. fǎcându-l mai economic. 108). dar poate sǎ indice şi un mediu neospitalier. Rolul guvernului. Unele Ńǎri impun restricŃii asupra investiŃiilor strǎine în anumite ramuri. Mediul afacerilor şi natura activitǎŃilor desfǎşurate sunt foarte dependente de rolul pe care îl joacǎ guvernul în economie. consumul este o funcŃie de multe variabile culturale. veniturilor. Stabilirea unor plafoane de preŃuri poate reduce preŃul pânǎ la un nivel neacceptabil. trebuie fǎcutǎ distincŃie între firmele extractive şi cele prelucrǎtoare. întâlnit în special în Ńǎrile slab dezvoltate. InvestiŃiile strǎine. 150 miliarde dolari. Desigur. În unele Ńǎri. Prin urmare. prin implicarea mai mult a clienŃilor. Indonezia si Rusia de peste 90 miliarde dolari (3. DiferenŃele nu se datoresc. caracteristicile de consum şi modul în care consumatorii pot dispune de produs depinde în mare mǎsura de cultura fiecǎrei Ńǎri. pentru a putea satisface cerinŃele consumatorului şi a menŃine un nivel acceptabil al cererii. cele germane în Europa şi America de Nord. Mǎrimea datoriei externe. China de 100 miliarde dolari. Multe firme internaŃionale privesc în perspectivǎ potenŃialul de dezvoltare al Ńǎrilor şi tendinŃele de evoluŃie a economiei. În condiŃiile unor venituri egale. comportamentul de cumpǎrare.

Cultura poate fi consideratǎ ca un mod distinct de viaŃǎ al unui popor. se va analiza dacǎ familia are autoturism. Ca atare. La fel şi consumul. trebuie învǎŃatǎ şi se transmite din generaŃie în generaŃie. aparate de radio. organizarea socialǎ. ImplicaŃiile culturii materiale asupra marketingului sunt multiple. Pot fi necesare şi modificǎri în sistemul de distribuŃie. Cultura materialǎ afecteazǎ nivelul cererii. De asemenea. religia. Tehnologia cuprinde tehnicile folosite pentru crearea de bunuri materiale. În economie sunt cuprinse producŃia de bunuri şi servicii. Înainte de a lua decizia de a pǎtrunde pe o piaŃǎ strǎinǎ.113 Cultura a fost definitǎ în diferite moduri. Cele mai reprezentative elemente ale culturii sunt: cultura materialǎ. Firma trebuie deci sǎ cunoascǎ numǎrul relativ disponibil de televizoare. sǎ determine dacǎ procesele de producŃie trebuie adaptate ceriŃelor locale şi dacǎ ele cer un consum mai mare de muncǎ decât în Ńara de origine. A. Cultura materialǎ este direct legatǎ de modul în care o societate îşi organizeazǎ activitatea economicǎ şi se manifestǎ prin disponibilitatea şi adecvarea infrastructurilor . Ea este o sumǎ totalǎ a caracteristicilor comportamentale înrudite şi învǎŃate. Femeile care spalǎ rufele la râu nu au nevoie de detergent. Bunurile industriale îşi gǎsesc piaŃa aproape în orice culturǎ dezvoltatǎ. iar poporul aparŃinând unei anumite culturi are un nivel de cunoştinŃe tehnologice care se manifestǎ în mod diferit. în funcŃie de alternativele oferite de infrastructura comercialǎ a Ńǎrii. vom prezenta. cultura reprezintǎ întreaga moştenire a unei societǎŃi transmisǎ prin viu grai. în timp ce piaŃa scade odatǎ cu nivelul de dezvoltare. În Ńǎrile dezvoltate.2. . educaŃia. În continuare. pe scurt.Este intercorelatǎ. de exemplu.Este împǎrtǎşitǎ. estetica. adicǎ o parte a culturii este corelatǎ cu celelate pǎrŃi ale ei. Cultura are trei caracteristici: . literaturǎ sau alte forme de comunicare. Cultura materialǎ influenŃeazǎ şi programul de promovare. distribuŃia. Cultura materialǎ are douǎ pǎrŃi componente: tehnologia şi economia. ci doar de sǎpun. va trebui sǎ evalueze infrastructura. trebuie analizat sistemul metric folosit şi voltajul electric necesar. precum şi mijloacele de producŃie ale acestor bunuri şi distribuŃia lor. produsele trebuie adaptate culturii materiale a familiei. 2. limbajul. reviste şi ziare. Va trebui analizat sistemul de comerŃ cu ridicata şi amǎnuntul şi existenŃa posibilitǎŃilor de depozitare. În acest sens. Ea este conservatoare. elementele culturii şi modul cum influenŃeazǎ ele marketingul extern al unei firme. consumul. Nivelul tehnologic variazǎ în limite foarte largi. Ea reprezintǎ cunoştinŃele tehnice pe care le are populaŃia unei societǎŃi. populaŃia are un nivel mai ridicat de înŃelegere a tehnicii şi este mult mai uşor sǎ se deprindǎ cu noile tehnologii decât populaŃia din Ńǎrile cu niveluri mai scǎzute de tehnologie. Acesta poate fi limitat de mediile disponibile. dacǎ are frigider. mijloacele de schimb şi venitul obŃinut din serviciile publice. dacǎ pregǎteşte hrana. Cultura materialǎ influenŃeazǎ şi produsul fie el bun industrial sau bun de consum. sunt strǎine culturilor cu tehnologii reduse.Este un comportament dobândit. firma trebuie sǎ evalueze cultura materialǎ a Ńǎrii gazdǎ.2 Elementele culturii Cultura reflectǎ latura umanǎ a mediului de marketing. Si bunurile de consum trebuie adaptate culturii materiale. tradiŃiile şi obiceiurile. Cultura cuprinde fiecare componentǎ a vieŃii umane. adicǎ este deprinsǎ de cǎtre oameni de-a lungul timpului prin apartenenŃe la un grup care transmite cultura din generaŃie în generaŃie. În esenŃǎ. Astfel. care sunt împǎrtǎşite de membrii societǎŃii. adicǎ elementele ei se extind la alŃi membri ai grupului. valorile şi atitudinile. Comportamentele sunt interdependente şi integrate. trǎsǎturile lor funcŃionale. Modul în care muncesc oamenii este determinat în mare mǎsurǎ de tehnologie. . calitatea şi tipul de produse cerute. Concepte ca întreŃinerea preventivǎ. Economia reprezintǎ maniera în care oamenii folosesc capacitǎŃile lor pentru a obŃine beneficii.

energie şi comunicaŃii. de exemplu. prin traducere. "gasoline" şi "cookies". limba se extinde dincolo de capacitatea de comunicare. Moldova sau Ucraina. În al treilea rând. la nivelul conducerii superioare din cauza costurile ridicate. Vechea zicalǎ “Dacǎ vrei sǎ distrugi un mesaj.A. De asemenea. nu vor avea nici o relevanŃǎ în Ńǎrile în care doar sub 1% din populaŃie are electricitate. Belgia. pe când în S. Firma Lucky Goldstar. financiare şi de marketing. Traducerea directǎ se realizeazǎ la o gamǎ variatǎ de documente. Chiar folosirea aceleaşi limbi ridicǎ probleme. Infrastructurile financiare şi de marketing cuprind sistemul bancar şi de cercetare a pieŃei. sociale. Infrastructura economicǎ de bazǎ este formatǎ din sistemele de transporturi. Deşi aceastǎ modalitate mǎreşte costurile de pǎtrundere pe piaŃǎ. În al doilea rind. Pentru o comunicare şi negociere eficientǎ este necesarǎ şi cunoaşterea semnificaŃiilor aceluiaşi cuvânt în diferite culturi. se spune "truck". sǎnǎtate şi educaŃie. Când românii sau americanii. Limba este componenta principalǎ a culturii unui popor întrucât cea mai mare parte a culturii unei societǎŃi se regǎseşte în limbajul vorbit. mesajul publicitar a fost distrus. Mexic. ea este un mijloc important de culegere şi evaluare a informaŃiilor. Infrastructura socialǎ de bazǎ se referǎ la condiŃiile de locuit. limba permite accesul la societatea localǎ. de exemplu. de exemplu. “closet” înseamnǎ “toaletǎ”. Totuşi. limba are patru semnificaŃii distincte. În primul rând. Vorbirea unei limbi de circulaŃie universalǎ nu este suficientǎ pentru cunoaşterea în profunzime a acelei societǎŃi. Când o companie aviaticǎ americanǎ a dorit sǎ reliefeze prin reclamǎ comoditatea scaunelor din piele a folosit expresia “Zbor în piele”. de exemplu. Aceeaşi situaŃie se întâlneşte şi la vorbitorii de limbǎ francezǎ din FranŃa.U. Cunoscutul “love” este tradus de cele mai multe ori cu prima sa semnificaŃie “iubire”. În sfirşit. În Marea Britanie. Limba. Aparatele electrocasnice. Evitarea multor greşeli de traducere se poate face prin utilizarea traducerii inverse – traducerea versiunii din limba strǎinǎ din nou în limba Ńǎrii gazdǎ de un alt traducǎtor decât cel ce a fǎcut iniŃial traducerea. Argentina şi Peru sau vorbitorii limbii române din România. Folosirea de interpreŃi se reduce. deşi mai are şi semnificaŃia de preferinŃǎ puternicǎ pentru un anumit lucru. Cele mai viabile informaŃii se obŃin atunci când eşti o parte a pieŃei şi nu doar un observator din afarǎ. deoarece tradus cuvânt cu cuvânt însemna “fermierul în flǎcǎri”. În marketingul internaŃional. la o negociere spun “Da” înseamnǎ acceptarea condiŃiilor. Când însǎ bariera lingvisticǎ este totalǎ utilizarea interpreŃilor este unica soluŃie. de regulǎ. la camion. în Asia cuvântul “Da” are patru . are diferite muanŃe în Ńarile din America Latinǎ. a omis faptul cǎ în Ńǎrile arabe citirea se face de la stânga la dreapta şi. Cuvântul “cauciucuri”. Chiar şi în condiŃiile existenŃei electricitǎŃii. Dificultatea traducerii dintr-o limbǎ în alta a fǎcut posibilǎ apariŃia multor gafe în marketingul internaŃional. cataloage. ElveŃia şi Canada. "petrol" şi "biscuit". Cunoaşterea limbii unei societǎŃi contribuie în mǎsura determinantǎ la înŃelegerea culturii acesteia. vorbitorii de limbǎ spaniolǎ din Spania. ÎnvǎŃarea limbii strǎine este şi un prilej de a cunoaşte mai bine cultura acelui popor. Pentru depǎşirea barierelor lingvistice. B. Detergentul este inutil pentru cei ce spalǎ rufele la râu. limba contribuie într-o mǎsurǎ semnificativǎ la creşterea gradului de comunicare cu partenerii locali sau membrii canalelor de distribuŃie. reclama. literatura vânzǎrilor. de exemplu. cum ar fi contracte. nivelul şi sistemul de distribuŃie pot influenŃa dezirabilitatea produsului. Compania Kellog şi-a modificat numele mǎrcii Bran Buds în Suedia. dincolo de macanismul traducerii şi interpretǎrii unei text. benzinǎ şi biscuit în Anglia se spune "lorry". derularea pe termen lung a afacerilor nu se poate realiza fǎrǎ traducerea materialelor în limba consumatorilor locali. Cultura materialǎ are impact asupra deciziilor de marketing în mǎsura în care ea existǎ şi este apreciatǎ. tradu-l” este valabilǎ şi astǎzi. Ea reflectǎ natura şi valorile culturii. iar în SUA “debara pentru haine”.114 economice. ceea ce pasagerilor sud americani le-a sugerat “Zbor la piele” (dezbrǎcat). folosirea de interpreŃi şi invǎŃarea limbii strǎine. comercianŃii internaŃionali au la dispoziŃie trei posibilitǎŃi: traducerea directǎ a materialelor scrise.

K. semnificaŃia numerelor. de asemenea. Formele de adresare sunt un alt element de limbaj. pe când în lumea arabǎ arǎtatul tǎlpilor este o ofensǎ. Prin urmare. se face menŃiune de "limbǎ vorbitǎ". Poate exista şi situaŃia când o limbǎ este vorbitǎ în mai multe Ńǎri. Mexicanii se apropie bucuroşi la jumǎtate de metru de interlocutor pentru discuŃii de afaceri. cailor”. nordicii. comunicarea nonverbalǎ se referǎ la aspecte precum distanŃa dintre vorbitori. La popoarele de origine slavǎ îmbrǎŃişarea şi sǎrutarea partenerilor de afaceri. firma General Motors nu a avut succes în Ńǎrile vorbitoare de limbǎ spaniolǎ cu modelul sǎu Nova. cuvântul "diet" în francezǎ sugereazǎ sǎnǎtate . De exemplu. Strâns corelatǎ cu folclorul şi religia. spaniola în America Latinǎ). Caballos”. din cauza semnificaŃiei simbolice. Când un american formeazǎ cu degetul mare şi arǎtǎtorul semnul “O”. în Japonia cǎ se cere ceva mitǎ. Si privitul în ochi nu este interpretat la fel în toatǎ lumea. Pentru latini. semnificaŃiile pot diferi. gestica mâinilor şi braŃelor. De exemplu.!”. iar pentru brazilieni are o semnificaŃie obscenǎ. numǎrul de limbi vorbite este egal cu cel al culturilor existente. este o obişnuinŃǎ. comunicarea simbolicǎ este un factor primordial în comunicarea nonverbalǎ. Aceste diferenŃe de limbaj în cadrul unei Ńǎri pot indica existenŃa unor probleme sociale şi de comunicaŃie. Comunicarea simbolicǎ este la fel de importantǎ. Multe Ńǎri vorbesc mai multe limbi. arabi şi africani apropierea este un semn de încredere. Cum limbajul defineşte cultura. A fi punctual este o normǎ de comportament în S.115 semnificaŃii: recunoaşterea cǎ se vorbeşte cu persoana respectivǎ. Chiar dacǎ s-a atins un nivel fluent de vorbire a limbii strǎine. Alǎturi de simboluri. În limbile germanice şi romanice existǎ douǎ forme de adresare. acord total. însǎ nu neapǎrat cǎ şi înŃelege ceea ce i se spune. inferior). indiferent de sex. expresia "no va" în spaniolǎ înseamnǎ "nu merge". acelaşi cuvânt are o semnificaŃie complet diferitǎ în alte Ńǎri (false friends). s-a înŃeles propunerea şi se va consulta cu alŃii în aceastǎ privinŃǎ. gesturile. pe când asiaticii. egal. în timp ce folosirea numǎrului "patru" (shi) se utilizeazǎ şi pentru "moarte". caballeros) prin pronunŃia sa englezeascǎ se apropie mai mult de “Buenos Dios. anglo-saxonii şi germanii considerǎ cǎ distanŃa dintre interlocutori trebuie sǎ fie de un metru. japonezii adorǎ cocorii deoarece aduc noroc. ceea ce s-ar traduce prin “Dumnezeu bun. Existǎ atâtea nuanŃe în limbile strǎine încât este periculoasǎ angajarea în discuŃii pe cont propriu fǎrǎ o bunǎ cunoaştere a limbii strǎine şi a modului de pronunŃie a unor cuvinte. atingerea corporalǎ. În sudul FranŃei semnificǎ faptul cǎ afacerea meritǎ încheiatǎ. Ridicarea sprâncenelor în Germania înseamnǎ recunoaşterea unei idei valoroase. În japonezǎ existǎ trei forme de adresare. Chiar şi în cazul când se vorbeşte aceeaşi limbǎ. este necesar sǎ se cunoascǎ şi comunicaŃia nonverbalǎ. limbajul corpului. În acest caz. cu semnificaŃiile ei distincte.U. în funcŃie de nivelul ierarhic şi statutul social (superior. totul este clar. Existǎ. personalǎ şi formalǎ. pe când în Marea Britanie şi Olanda este un semn de scepticism. însǎ nu şi faptul cǎ este de acord.. Unicitatea unei culturi poate fi uşor identificatǎ în simbolurile sale. expresia " Come alive with Pepsi" în unele limbi sugereazǎ ideea învierii din morŃi. modul de a adresa solicitǎrile. şi poate fi confundatǎ cu cuvântul italian "nova" care înseamnǎ "nou".A. Uneori. ca o distincŃie culturalǎ (franceza în Belgia. De exemplu. s-a înŃeles ce s-a spus. De asemenea. importantǎ întrucât traducerea literarǎ nu este întotdeauna suficientǎ şi deci comunicarea este mai greu de realizat. Cunoaşterea limbii vorbite este. Punerea picioarelor pe birou este un semn de relaxare în SUA. diferenŃieri în modul de adresare pentru femeie şi bǎrbat. de asemenea. În unele Ńǎri în care se vorbesc mai multe limbi se foloseşte o limbǎ de legǎturǎ. inflexiunile în vorbire. Chiar şi frumosul gest de a oferi cadouri trebuie sǎ fie fǎcut cu atenŃie. pentru el însemnǎ “O. expresia feŃei. în schimb în alte culturi a întârzia este o obişnuinŃǎ. Limba englezǎ are o singurǎ formǎ de adresare "tu". Când un american doreşte sǎ vorbeascǎ unui spaniol în limba sa şi spune “Buna ziua domnilor” (Buenos dias. Denumitǎ şi limbajul tǎcut. în comunicare un rol deosebit de important îl au mişcǎrile corporale. Limba vorbitǎ se schimbǎ mult mai rapid şi reflectǎ mai direct cultura.

clienŃii. design. Aceasta pentru cǎ estetica este vǎzutǎ ca sursǎ de îmbogǎŃire culturalǎ şi nu ca un agent al schimbǎrii. de exemplu. Reclama. Japonezii. Aceastǎ cerinŃǎ poate sǎ fie împotriva dorinŃei firmei de uniformizare internaŃionalǎ. de exemplu au preferinŃe complet diferite în artǎ. design şi muzica. ci şi o comunicare simbolicǎ a timpului. care sǎ nu le domine bucǎtǎria lor îngustǎ. foloseşte limba englezǎ ca limbǎ oficialǎ a firmei. au o valoare simbolicǎ mult mai mare pe pieŃele internaŃionale decât în Ńarǎ. prieteniei şi bucuriei. vânzǎrile personale şi cercetǎrile de marketing sunt toate dependente de comunicare. furnizori şi clienŃi) vor trebui sǎ-şi asimileze acest aspect al culturii mai mult decât pe celelalte. Astfel. deşi sediul ei este în Olanda. muncitorii. lucrurilor. Chiar şi între culturile ce par asemǎnǎtoare existǎ diferenŃe estetice. culori. muzica folositǎ în reclamele difuzate este adesea adaptatǎ pentru a reflecta diferenŃele culturale. muncitorii încep fiecare zi de lucru prin cântarea “imnului firmei”. este evident cǎ ea ne influenŃeazǎ gusturile pentru artǎ. limbajul este considerat nu numai în sens literar. De aceea. furnizorii. Când firma lucreazǎ printr-un intermediar acesta are rolul de punte de legǎturǎ dintre firmǎ şi piaŃa localǎ. Într-un sens mai larg. Germanii preferǎ o maşinǎ de dimensiuni mai mari. robustǎ. negrul este culoare de doliu în Europa şi SUA. ReprezentanŃii firmei care vor trebui sǎ comunice cu personalul din Ńara gazdǎ (lideri politici. Existǎ diferenŃe importante în esteticǎ. însǎ pe termen scurt ele nu pot fi modificate uşor. deoarece cuvintele limbii sunt mai degrabǎ concepte ce reflectǎ cultura din care derivǎ. a culorilor şi standardelor de frumuseŃe din fiecare culturǎ.116 şubredǎ. nu foloseşte în FranŃa numele "Diet Coca-Cola". Deoarece cultura reflectǎ modul cum arǎtǎm şi simŃim. însǎ acestea tind sǎ fie mai degrabǎ regionale decât naŃionale. o maşina de spǎlat vândutǎ în Germania şi FranŃa va avea un design diferit în cele douǎ Ńǎri. ea are unele implicaŃii semnificative asupra marketingului internaŃional. Pe termen lung. firma Coca-Cola. firma trebuie sǎ fie sensibilǎ la preferinŃele estetice locale. managerii. Muzica din alte culturi sunǎ parcǎ uneori discordant şi monoton. muzica. folclor. Limbajul este cea mai evidentǎ diferenŃǎ culturalǎ. Culorile. ambalare. Estetica se referǎ la ideile unui culturi privitoare la frumuseŃe şi bun gust aşa cum sunt ele exprimate în artǎ. în proiectarea unui produs sau ambalaj. expresii şi alte mişcǎri corporale. Limbajul reflectǎ natura şi valorile unei culturi. De multe ori limba englezǎ este cea care faciliteazǎ legǎtura chiar şi în Ńǎrile care nu sunt vorbitoare de limba englezǎ. de exemplu. . Estetica nu are un impact major asupra activitǎŃii economice. în special în publicitate. însǎ cel puŃin ea trebuie sǎ fie conştientǎ de aspectele negative sau pozitive ale proiectǎrii. De exemplu. De exemplu. Compania Philips. Estetica. marca. iar în Singapore verdele. care sǎ creeze un sentiment de durabilitate şi lucru bine fǎcut. În Japonia. ÎnvǎŃarea unei limbi înseamnǎ învǎŃarea unei culturi. vânzǎri personale şi cercetǎri de marketing. Francezii preferǎ o maşina mai micǎ şi mai uşoarǎ. în timp ce în Japonia şi cele mai multe Ńǎri din Extremul Orient albul are aceastǎ semnificaŃie. guvernul pot avea stiluri diferite de comunicare chiar în cadrul aceleaşi culturi. valorile estetice pot fi schimbate prin contacte cu alte culturi. În consecinŃǎ. Se poate spune deci cǎ pentru a avea succes în marketingul internaŃional o firmǎ trebuie sǎ-şi ajusteze programul ei de comunicare la cerinŃele lingvistice locale. ci "Coca-Cola Light". Ea prezintǎ un interes special pentru comerciantul internaŃional datoritǎ rolului pe care îl are în interpretarea semnificaŃiilor simbolurilor diferitelor metode de expresie artisticǎ. C. muzica şi bucǎtǎrie faŃǎ de americani. ambalarea. salariaŃi. spaŃiului. iar limba unei Ńǎri reprezintǎ cheia acelei culturi. Comunicarea se realizeazǎ prin vorbǎ. gesturi. Marketingul depinde într-un mare grad de comunicare. În plus. etichetare. Totuşi. dramǎ şi dans şi aprecierea specificǎ a culorilor şi formelor.

Cel mai mare numǎr de bǎrbaŃi analfabeŃi sunt în Egipt. “Sistemul” de educaŃie în sine poate avea diferite forme. utilizatǎ în schimburile culturale. D. din motive religioase. cu urmǎri asupra practicilor de afaceri şi a comportamentului concurenŃial.7%. Sistemul de educaŃie al unei Ńǎri reflectǎ în mare mǎsurǎ gradul ei de culturǎ. 2%. pe când în alte Ńǎri vânzǎtorul are un statut inferior. ci şi potenŃialii salariaŃi ai firmelor strǎine. De exemplu. ComercianŃii trebuie sǎ cunoascǎ aceste modele utile în planificarea produselor. EducaŃia poate fi. Negrul semnificǎ durerea în Ńǎrile occidentale. în timp ce roşul şi negrul au semnificaŃii negative în unele Ńǎri africane. verdele este popular în Ńǎrile musulmane. ambalǎrii şi publicitǎŃii.superior. 32. Existǎ şi diferenŃe în muzica diverselor culturi. culorile steagului Ńǎrii sunt culori "sigure". în timp ce în Ńǎrile orientale albul are aceastǎ semnificaŃie. Una din funcŃiile culturii este aceea de transmitere a acesteia. Aceastǎ funcŃie se manifestǎ atât în Ńǎrile dezvoltate cât şi la aborigenii din Australia şi se realizeazǎ prin educaŃie. culori şi standarde de frumos ale unei anumite culturi.117 SemnificaŃia diferitelor culori poate varia de la o culturǎ la alta. În SUA. În India.55 şi Nigeria. În multe Ńǎri ale lumii nu pot fi angajaŃi absolvenŃi de facultǎŃi ca vânzǎtori. Programele de instruire trebuie sǎ aibǎ în vedere nivelul de educaŃie.mediu . În Ńǎrile dezvoltate. Alegerea numelor mǎrcilor este afectatǎ de esteticǎ. în Ńǎrile vestice simfonia lui Beethoven trebuie "învǎŃatǎ". el este sinonim cu şcoala. 34. produsele trebuie modificate. de exemplu. patriotice sau estetice. De exemplu. InformaŃiile disponibile cu privire la educaŃie la nivel mondial se referǎ în primul rând la încadrarea Ńǎrii în diferite nivele de educaŃie . În unele Ńǎri africane şcolile îşi limiteazǎ totuşi rolul la a pregǎti elevii pentru a trǎi într-o lume modernǎ.45. de asemenea.EducaŃia. marile companii de vânzǎri angajeazǎ ca vânzǎtori doar absolvenŃi de facultate. programele de reclamǎ şi etichetele trebuie adaptate şi ele corespunzǎtor. în India campaniile educaŃionale sunt duse pentru înǎbuşirea exploziei populaŃiei. cea mai bunǎ marcǎ de fabrica este aceea fǎcutǎ în limba localǎ şi care satisface gusturile locale. ci poate chiar ofensa clientul potenŃial sau crea o impresie negativǎ. ÎnŃelegerea lor este deosebit de importantǎ pentru crearea mesajelor de publicitate care folosesc muzica. India. iar în Nigeria 52. Acest gen de informaŃii poate da comerciantului internaŃional o imagine despre complexitatea consumatorilor din . EducaŃia formalǎ prin şcoli este strâns legate de gradul de alfabetizare al Ńǎrii. De exemplu. În alte Ńǎri. Dacǎ existǎ un numǎr mare de analfabeŃi sau femeile sunt excluse de la educaŃie. EducaŃia determinǎ orientarea. Muzica din culturile neştiutoare de carte este în general funcŃionalǎ ori are o semnificaŃie în viaŃa de zi cu zi a poporului. Insensibilitatea la valorile estetice nu duce la o publicitate şi un design al ambalǎrii neeficiente. 62. precum şi instruirea în anumite discipline. Aceasta din urmǎ trebuie sǎ fie în mod special sensibilǎ la semnificaŃiile locale. folosirea personalului autohton ce lucreazǎ pentru firmǎ. precum şi agenŃii publicitari şi distribuitorii locali. în timp ce muzica din culturile ştiutoare da carte tinde sǎ fie separatǎ de alte preocupǎri ale oamenilor. precum şi a tradiŃiilor existente. În Mexic însǎ se cere urmarea doar a şcolii primare. Anumite culori au semnificaŃii speciale. în timp ce aborigenii asimileazǎ cultura ca pe o parte integrantǎ a existenŃei lor. dorinŃele şi motivarea oamenilor. Se poate spune deci cǎ estetica influenŃeazǎ marketingul unei firme prin rolul pe care îl are în interpretarea semnificaŃiilor diferitelor metode ale expresiei artistice. În general. Evitarea acestor situaŃii se poate realiza prin cercetǎri locale de marketing. educaŃia cade în responsabilitatea bisericii. ÎnvǎŃǎmântul obligatoriu necesitǎ în general urmarea a cel puŃin opt clase.3 % din femei sunt analfabete.primar . 36. ideilor şi atitudinilor. noilor generaŃii. EducaŃia reprezintǎ procesul de transmitere a deprinderilor. în Egipt 61.7%. cu greu putând fi atraşi absolvenŃii de facultǎŃi în meseria de vânzǎtor. bǎtrânii şi istoricii orali transmiŃând tradiŃiile şi valorile tinerilor din aceste culturi. Nivelul de educaŃie al unei Ńǎri are o influenŃǎ importantǎ asupra receptivitǎŃii consumatorilor la tehnicile marketingului internaŃional. EducaŃia nu influenŃeazǎ doar potenŃialii consumatori. Adesea. punându-se accent mai mult pe transmiterea valorilor societǎŃii decât pe formarea unor deprinderi individuale.

Pentru înŃelegerea deplinǎ a culturii. care are un impact puternic asupra volumului vânzǎrilor. ci şi cu natura educaŃiei primite. sezonul Crǎciunului este cel mai important pentru comercializarea bunurile destinate consumatorului. De asemenea. În sfârşit. De asemenea. 40% din vânzǎrile cu amǎnuntul se realizeazǎ între Thanksgiving-Ziua RecunoştinŃei (ultima zi de joi din luna noiembrie) şi Crǎciun. Este stimulatǎ economia şi acumularea averii prin muncǎ susŃinutǎ. dorinŃele şi motivarea. Ea defineşte idealurile de viaŃǎ. cooperarea prin canalele de distribuŃie depinde în parte de educaŃia membrilor acelor canale. Deci firma este confruntatǎ nu numai cu nivelul de educaŃie. Religia. atât în privinŃa comunicǎrii cât şi în realizarea de cercetǎri calificate. printre care şi Max Weber. este necesarǎ şi cunoaşterea comportamentului mental. deşi firma internaŃionalǎ este interesatǎ în cunoaşterea modului cum se comportǎ oamenii ca muncitori sau consumatori. infailibiltatea lui în materie de credinŃǎ. Cea mai importantǎ este Crǎciunul. Creştinismul este religia cu cei mai mulŃi adepŃi . fondatorul fiind Isus Hristos. dacǎ existǎ un grad înalt de analfabetism. posturile influenŃeazǎ modelele de consum. Protestantismul înglobeazǎ bisericile luteranǎ (evanghelicǎ). Religia este unul dintre elementele cele mai sensibile ale culturii. Acestea trebuie adaptate. de exemplu. Existǎ o puternicǎ distincŃie între ordinele religioase şi cele laice şi cu standarde de conduitǎ diferite. existǎ pericolul de a fi scǎpate cu vederea aspectele cantitative. interior care dǎ naştere manifestaŃiilor externe. a suprimat cultul Fecioarei Maria şi al SfinŃilor. Impactul acestor similaritǎŃi poate fi evaluat prin studierea religiilor dominante din lume: creştinismul. cunoaşterea tradiŃiilor creştine este deosebit de importantǎ. Datoritǎ diponibilitǎŃii doar a datelor cantitative. EducaŃia schimbǎ concepŃiile generale. unitarianǎ şi numeroase secte. Creştinismul influenŃeazǎ marketingul în special prin sǎrbǎtorile pe care le are. În general. anglicanǎ. a limitat tradiŃia sacrǎ a Bibliei şi a proclamat cǎ mântuirea indivizilor depinde în primul rând de puterea credinŃei şi nu de indeplinirea formalǎ a obligaŃiilor rituale. natura şi calitatea serviciilor de sprijin ale marketingului internaŃional depind de modul cum sistemul educaŃional pregǎteşte oamenii pentru astfel de ocupaŃii. ca baze pentru investiŃii. În SUA. În 1054 (Marea Schismǎ) s-a separat în catolicism şi ortodoxism. În unele Ńǎri. Dacǎ în majoritatea Ńǎrilor creştine cadourile se schimbǎ pe 24 sau 25 decembrie. sarcina conducerii va fi facilitatǎ de înŃelegerea motivaŃiei unui anumit comportament. iar în prima jumǎtate a secolului al XVI-lea a determinat desprinderea de catolicism a bisericilor şi sectelor protestante. este dificil de interpretat aceste date în funcŃie de nevoile afacerii. Religia presupune existenŃa unei forŃe supranaturale care ne guverneazǎ vieŃile. Unii autori. purgatoriul.Creştinismul are la bazǎ Vechiul şi Noul Testament. religia unei culturi este aceea care ne dǎ cea mai bunǎ pǎtrundere psihologicǎ a acestui comportament. dacǎ existǎ analfabetism. Protestantismul a simplificat ritualul. Religia stǎ la baza similaritǎŃilor culturale în Ńǎrile care împartǎşesc aceleaşi credinŃe şi comportamente. Consumatorii educaŃi pot fi instruiŃi mai uşor în utilizarea produselor. studiile superioare pregǎtesc specialişti în primul rând pentru ocupaŃiile tradiŃionale. pentru glorificarea lui Dumnezeu. Creştinismul recunoaşte primatul papei. Pentru comerciantul internaŃional.8 miliarde de oameni. reformatǎ (calvinişti).118 diferite Ńǎri. hinduismul. EducaŃia poate avea un impact major asupra modului de recepŃie de cǎtre consumatori a tehnicilor de marketing strǎine. Etica protestantǎ subliniazǎ importanŃa muncii şi acumularea bogǎŃiei. E. islamismul. care sunt reflectate la rândul lor în atitudinile şi valorile societǎŃii şi indivizilor. Prin urmare. susŃin cǎ dezvoltarea lumii capitaliste Occidentale s-a realizat cu predilecŃie în Ńǎrile cu religie protestantǎ. purcederea Sfântului Duh.peste 1. în . În unele Ńǎri. În plus. etichetarea şi ambalarea produselor. budismul şi confucianismul. Cercetarea de marketing are şi ea de suferit. EducaŃia influenŃeazǎ programele de publicitate. Biserica şi preoŃii sunt intermediarii între Dumnezeu şi oameni şi nu este salvare în afarǎ de bisericǎ.

. Pelerinajul la Mecca este binecunoscut. iar în Ńǎrile vorbitoare de limbǎ germanǎ cadourile sunt aduse de un înger reprezentându-l pe Isus copil. virtutea adevǎrului. Aceasta se observǎ mai cu pregnanŃǎ în cele cinci rugǎciuni zilnice. Surinam şi Sri Lanka. De asemenea. iar legea musulmanǎ prescrie ceea ce trebuie sǎ facǎ el. Legea islamului – Shari’ah – are o puternicǎ influenŃǎ asupra vieŃii adepŃilor acestei religii. pomana şi pelerinajul. fondatǎ de profetul Mahomed şi este bazatǎ pe preceptele Coranului . Toate aceste variaŃii reflectǎ faptul ca tradiŃiile religioase pot avea un impact deosebit asupra acŃiunilor de marketing internaŃional. Câteva implicaŃii ale islamismului asupra marketingului sunt redate în tabelul 2. cadourile de Crǎciun sunt aduse de Santa Claus. rugǎciunea. India şi Malaezia. b. Nepal. Este interzisǎ şi camǎta. postul. Un element cheie în hinduism este sistemul de castǎ. S-a argumentat uneori cǎ fatalismul islamic şi tradiŃionalismul au încetinit dezvoltarea economicǎ în Ńǎrile cu aceastǎ religie. DiferenŃe existǎ şi în privinŃa personificǎrii celor ce aduc cadourile. în special în Orientul Mijlociu. Islamismul susŃine antreprenoriatul. Aceastǎ credinŃǎ fatalistǎ restricŃioneazǎ încercarea de a aduce modificǎri în Ńǎrile musulmane. Teologia musulmanǎ defineşte tot în ceea ce trebuie sǎ creadǎ omul.Ramadanul . de exemplu. Asia Centralǎ. sacrificiul şi munca asiduǎ. existǎ tradiŃia sǎ se schimbe cadouri şi de “Micul Crǎciun” pe şase ianuarie. oraşul sfânt islamic. Deşi sistemul castelor a contribuit la stabilitatea socialǎ. În FranŃa. În afarǎ de produsele alimentare.10. Sistemul de castǎ influenŃeazǎ programele de distribuŃie şi promovare. incluzând Ńǎri sau regiuni ca Tanzania. Cuvântul "islam" este infinitivul în arabǎ al cuvântului "supus". moderaŃia. Pomana presupune împǎrŃirea bunurilor cu sǎracii. În unele Ńǎri se gǎsesc şi alte prilejuri de a oferi cadouri în jurul Crǎciunului. Cei cinci piloni sau datoriile musulmanului sunt: recitarea crezului. Musulmanii nu consumǎ carne de porc şi alcool. vestul Chinei şi chiar unele regiuni din Europa. În lume existǎ 1. Un alt element important al credinŃei nusulmane îl constituie faptul cǎ ceea ce se întâmplǎ. Postul mahomedanilor . În timpul Ramadanului producŃia se reduce. deoarece mahomedanii manâncǎ noaptea şi se odihnesc mai puŃin decât în restul anului. În Arabia Sauditǎ. se datoreşte voinŃei divine şi este dinainte scris. de exemplu. Familia joacǎ un rol important în religia hindusǎ. familia extinsǎ fiind o normǎ. bun sau rǎu. Islamismul este o religie monoteistǎ. El este o formǎ specialǎ de consum. postul în sfânta lunǎ a Ramadanului şi pelerinajul la Mecca. Rolul femeii este strâns legat de religie în islamism. în Marea Britanie de Moş Crǎciun. Hinduismul. femeilor nu li se permite sǎ fie conducǎtori auto. Cǎsǎtoria în afara castei este interzisǎ. În lume existǎ 750 milioane de hinduşi rǎspândiŃi în India. RestricŃiile impuse femeilor au influenŃǎ atât asupra accederii femeilor în funcŃiile de conducere cât şi asupra modelelor de cumpǎrare. Malaezia. în Ńinuturile nemŃeşti Santa Claus sau Moş Nicolae vin pe şase decembrie sǎ aducǎ mici cadouri şi alimente copiilor care au fost cuminŃi. Musulmanii trebuie sǎ se roage de cinci ori pe zi la ore prestabilite. el are influenŃe negative asupra lumii afacerilor. Guyana. însǎ în practicile moderne de afaceri interdicŃia aceasta este adesea ignoratǎ.119 Danemarca ele sunt schimbate pe 6 decembrie (Sfântul Nicolae). descurajând totuşi acŃiunile care ar putea fi interpretate ca exploatarea altora. Hinduismul are la bazǎ principalele dogme brahmaniste şi budiste pe care le combinǎ cu diferite practici magice şi superstiŃii. integrarea şi coordonarea forŃei de muncǎ poate fi foarte dificilǎ. În SUA. Deoarece individul nu se poate ridica deasupra grupului. transmise ereditar. sǎ se bea şi sǎ se fumeze din zori şi pânǎ la asfinŃitul soarelui. c. deoarece este vorba de segmente de piaŃǎ constituite pe bazǎ de castǎ. Alt element important al hinduismului îl constituie "familia comunǎ" (bara dari). respectul faŃǎ de dreptul altuia.2 miliarde islamişti. unde femeile nu pot desfǎşura aceleaşi activitǎŃi ca şi în Ńǎrile occidentale.este de o lunǎ şi interzice sǎ se mǎnânce. Islamismul propagǎ onestitatea. Fiecare membru al unei caste are o ocupaŃie anume şi un rol social. la toate celelalte produse bǎrbatul ia decizia finalǎ de cumpǎrare. El este o religie etnicǎ şi un mod de viaŃǎ. rǎspândiŃi de la coasta Africii de Vest pânǎ în Filipine.carte sfântǎ la musulmani.

. Ea mai este cunoscutǎ ca şi Calea de Mijloc. Rǎspândit în special în China. . este complicatǎ şi cere un sistem etic. pe când o femeie nu. Magia. fenomenul este explicat prin magie. dorinŃele adevǎrate.CredinŃa nobila a încetǎrii suferinŃei. venerarea vacilor. care aratǎ cǎ suferinŃa înceteazǎ atunci când înceteazǎ şi dorinŃele. Budismul propovǎduieşte pasivitatea şi supunerea în faŃa sorŃii şi atingerea fericirii ("nirvana" . Atunci când nu este cunoscutǎ relaŃia cauzǎ-efect. Aceeaşi atitudine se întâlneşte şi faŃǎ de multe produse şi tehnici moderne. o stare marcatǎ de lipsa dorinŃei.120 Dupǎ cǎsǎtorie. De exemplu. potrivit cǎreia suferinŃa este omniprezentǎ şi este o parte a naturii adevǎrate a vieŃii. ideile animiste afecteazǎ şi astǎzi comportamentul oamenilor. ocupaŃia adevǎratǎ. elementul cheie al animismului. deoarece evitǎ cele douǎ extreme ale autoindulgenŃei şi autopenitenŃei. dar şi consumul produselor lor este considerat un mijloc de purificare.CredinŃa nobila a suferinŃei. de exemplu. Aceasta implicǎ nu numai protecŃia vacilor.CredinŃa nobilǎ a cauzei suferinŃei. În multe Ńǎri subdezvoltate din lume. în care tatǎl sau bunicul este şeful familiei. Ea este scopul suprem al budismului şi reprezintǎ eliberarea finalǎ de suferinŃǎ. AdepŃii acestei religii pun accent mai mult pe realizarea spiritualǎ decât pe cea materialǎ. ca soluŃie a suferinŃei. este poate cel mai bine cunoscut. conştiinŃa adevǎratǎ. societatea considerǎ neetice scopuri ca obŃinerea de bunuri. cuvântul edevǎrat. Loialitatea faŃǎ de grup şi plasarea grupului înaintea individului sunt pilonii confucianismului. dar se întâlneşte şi în unele comunitǎŃi din Europa şi America şi are 334 milioane de adepŃi. contemplarea adevǎratǎ. "Nirvana" este recompensa pentru cei capabili sǎ se menŃinǎ pe aceastǎ cale în timpul vieŃii. Epoca religiei a fost precedatǎ pretutindeni de cea a magiei. Dupǎ mai multe cǎsǎtorii se ajunge la o familie comunǎ. Familia comunǎ impune adaptarea strategiilor de marketing. Un alt element al hinduismului îl constituie faptul cǎ a fi nǎscutǎ femeie este un semn de pǎcat în viaŃa anterioarǎ. conduita adevǎratǎ. Evident cǎ acest fapt este un obstacol în faŃa marketingului. efortul adevǎrat. care duce la încetarea suferinŃelor şi oferǎ mijloacele de încetare a dorinŃei. Aceasta are o influenŃǎ importanta asupra modelelor de cumparare şi consum.stingere. La baza budismului se aflǎ patru credinŃe (adevǎruri) nobile: . confucianismul are 150 milioane de adepŃi. . nu consumǎ carne. Hinduşii brahmani. ImplicaŃiile asupra marketingului sunt deosebit de importante. Cǎsǎtoria este aranjatǎ de rude. în unele Ńǎri africane se crede cǎ purtǎtorului unor obiecte din sticlǎ i se mǎreşte inteligenŃa. Ea reprezintǎ o abordare neştiinŃificǎ a lumii fizice. e. deşi simplǎ în formulare. Unii comercianŃi de obiecte din sticlǎ nu au ezitat sǎ exploateze acest fapt şi sǎ-i dea amploare. Budiştii vǎd viaŃa ca o suferinŃǎ pentru atingerea nirvanei. În mǎsura în care aceste idei reflectǎ gândirea unei mase mari de oameni. Venitul comun al acestor familii poate duce la modele diferite de cumpǎrare. Hinduismul are un element comun cu budismul: nirvana. Ea a fost identificatǎ în toate pǎrŃile lumii. mireasa merge la casa mirelui. Cel mai obişnuit obicei. Animismul este credinŃa primitivǎ potrivit cǎreia obiectelor şi fenomenelor naturii li se atribuie suflet. Religia budistǎ se întinde în Asia din Sri Lanka pânǎ în Japonia. El este mai degrabǎ un cod de conduitǎ decât o religie. care reflectǎ cauza suferinŃei. Aceastǎ cale. .. Budiştii insistǎ în primul rând asupra realizǎrii spirituale şi nu pe dobândirea de bunuri materiale. împlinirea sau bogǎŃia. Confucianismul. scufundare în nefiinŃǎ) pe calea renunŃǎrii la pasiunile şi plǎcerile vieŃii. este încercarea de a obŃine rezultate prin manipularea lumii spiritelor. Un bǎrbat vǎduv se poate cǎsǎtori. Budismul. Calea a opta cuprinde: vederile adevǎrate.CredinŃa nobilǎ a cǎii cu opt meandre. d. adicǎ dorinŃa de posesie şi bucuria de orice fel.

câştiguri materiale şi consum. Cuvântul "nou" are o conotaŃie favorabilǎ în Ńǎrile dezvoltate. aşa cum este el perceput de . comerciantul trebuie sǎ caute sǎ reducǎ riscul implicat de încercarea unui produs. a. Totuşi. şi consumatorii îşi asumǎ riscuri atunci când încearcǎ un produs nou. Orice produs trebuie mai întâi sǎ satisfacǎ o nevoie de piaŃǎ. evident. Cultura japonezǎ. de regulǎ. Dincolo de aceasta. În Ńǎrile în care marketingul este foarte puŃin apreciat. Gradul de dezaprobare variazǎ totuşi de la o Ńarǎ la alta. unde schimbarea este privitǎ adesea cu suspiciune. Toate acestea tind sǎ promoveze societatea tradiŃionalistǎ. nu vor intra în afaceri. Valorile sunt credinŃe împǎrtǎşite sau norme de grup care au fost internalizate de indivizi. ceea ce este important şi ce este de dorit. În Ńǎrile în care comerŃul este subapreciat. activitǎŃile de marketing sunt lǎsate pe seama unei anumite clase sau poate strǎinilor. Multe societǎŃi sunt mai orientate spre tradiŃie. tabuuri şi fatalisme. Atitudinea faŃǎ de schimbare.121 Alte aspecte ale animismului se referǎ la cuvintele sacre. asociatǎ cu activitatea antreprenorialǎ. Oamenii cei mai capabili şi mai talentaŃi nu se implicǎ în afaceri. adorând strǎmoşii şi modalitǎŃile lor tradiŃionale de consum. În societǎŃile budiste şi hinduse. el trebuie sǎ fie în concordanŃǎ cu sistemul de valori. Atitudinile reprezintǎ evaluarea alternativelor bazate pe aceste valori. c. adicǎ sǎ nu se facǎ obiecŃii de cǎtre liderii religioşi sau de altǎ naturǎ. ComerŃul este lǎsat pe seama unei anumite clase sau a strǎinilor. o firmǎ poate încerca sǎ obŃinǎ cel puŃin o aprobare tacitǎ. Adesea. diferenŃele naŃionale privind atitudinile faŃǎ de consum par sǎ se diminueze. în societǎŃile de consum. Totuşi. BogǎŃie. În unele Ńǎri. oamenii nu sunt atât de motivaŃi sǎ producǎ şi sǎ consune. Comerciantul. d. b. Succesul lor depinde de modul cum vor înŃelege sǎ punǎ de acord cultura cu bazele ei animiste. ea aduce schimbarea. Deoarece astfel de societǎŃi sunt interesate mai mult în promovarea tradiŃiilor lor decât în acceptarea schimbǎrilor. pentru a fi acceptat. În cǎutarea acceptabilitǎŃii unui produs nou. F. Asumarea riscului este. activitǎŃile de marketing sunt neglijate sau subdezvoltate. diferenŃele religioase deseori probleme comercianŃilor. în funcŃie de atitudinea Ńǎrii faŃǎ de afacere. comercianŃii internaŃionali se confruntǎ cu probleme deosebite în acest sens. prin introducerea de noi produse. activitatea de marketing este neglijatǎ sau puŃin dezvoltatǎ. de exemplu. intermediarii care manipuleazǎ produse necunoscute pot sǎ-şi asume anumite riscuri suplimentare celor asociate cu ale liniei de produse obişnuite. are o sarcinǎ diferitǎ în astfel de societǎŃi tradiŃionale. Unele din acestea au implicaŃii şi asupra marketingului şi pe acestea le vom analiza în continuare. Se poate spune cǎ religia are o influenŃǎ foarte puternicǎ asupra în marketingul internaŃional. De asemenea. ActivitǎŃile de marketing. Schimbarea. Asumarea riscului. ca urmare a progreselor înregistrate. unde idealul îl constituie "nirvana". ComercianŃii vor prefera sǎ activeze. cultul strǎmoşilor. Sǎ ne reamintim de rolul de bancheri medievali pe care l-au jucat evreii sau de rolul negustorului chinez în Asia de Sud Est. bogǎŃia şi consumul sunt adesea cosiderate semne ale succesului şi realizǎrii şi sunt aprobate de societate. Oamenii capabili. În aceste Ńǎri firma internaŃionalǎ poate avea probleme legate de personal şi canalele de distribuŃie şi cu alte aspecte specifice ale programului sǎu de marketing. totuşi. Prin urmare. mai ales atunci când vine din partea strǎinilor. RezistenŃa nu este atât faŃǎ de produs în sine. talentaŃi. Valorile şi atitudinile. ridicǎ un zid adesea de nepǎtruns impotriva strǎinilor. Cumpǎrarea de produse strǎine este consideratǎ adesea ca un act nepatriotic. activitǎŃile înrudite cu vânzarea nu au avut apreciere socialǎ favorabilǎ. ea este deci mai favorabilǎ în Ńǎrile dezvoltate şi mai puŃin favorabilǎ în Ńǎrile mai tradiŃionale. El trebuie mai degrabǎ sǎ lege produsul de valorile culturale tradiŃionale şi nu de sublinierea noutǎŃii. Valorile şi atitudinile ne ajutǎ sǎ determinǎm ceea ce este drept sau corespunzǎtor. ci faŃǎ de cel ce îl produce şi comercializeazǎ. Atunci când o firmǎ pǎtrunde pe o piaŃǎ strǎinǎ. care faciliteazǎ schimbarea tehnicilor produselor. Încǎ de la Aristotel. ca agent al schimbǎrii.

e. încǎ semnificativǎ în multe pǎrŃi ale lumii. În SUA. existǎ diferenŃe şi în privinŃa angajǎrii femeii în afaceri. cu schimbǎri de ultim minut. familia este mai mare. În Orientul Mijlociu. îi sugereazǎ comerciantului internaŃional cǎ deciziile privind consumul se iau în unitǎŃi mai mari şi în modalitǎŃi diferite. bǎrbatul este cel care cumpǎrǎ inel logodnicei sale. În SUA şi într-un anumit grad în Europa asistǎm la destrǎmarea aşa numitei familii nucleare. Deoarece este imposibil sǎ se conoascǎ în mod detaliat un numǎr mare de pieŃe. Familia lǎrgitǎ din Ńǎrile slab dezvoltate are un rol social şi economic important. mai pot fi folosiŃi în acest scop distribuitorii şi agenŃii de publicitate. Americanii. în cele mai multe cazuri va încerca sǎ se adapteze la aceste atitudini. incluzând mai multe rude. Deşi firma este interesatǎ în schimbarea atitudinilor. iaurtul este considerat un produs tranchilizant şi se consumǎ seara. pentru a elabora programe de marketing eficiente. TradiŃiile şi obiceiurile au influenŃe şi asupra modelelor de cumpǎrare. ca în hinduism. Ea diferǎ oarecum de la o societate la alta. logodnica îşi cumpǎrǎ singura inelul. În alte pǎrŃi. Pentru înŃelegerea corectǎ a tradiŃiilor şi obiceiurilor. a. Se mai pot folosi garanŃiile. H. şi numǎrul de copii pe familie are o tendinŃǎ de . mamǎ şi copii. Resursele comune. de exemplu. ca urmare a creşterii divorŃurilor. ei trebuie sǎ se bazeze alǎturi de cercetǎrile de marketing ale firmei şi pe ajutorul personalului din filialele firmei. Americanii consumǎ suc de portocale la micul dejun. Deoarece familia este un grupul de referinŃǎ principal. de exemplu. De asemenea. sprijin psihologic şi un fel de asigurare economicǎ sau socialǎ membrilor şi. În lumea triburilor beligerante şi a agriculturii primitive acest ajutor este de nepreŃuit. precum şi al membrilor în cadrul familiei variazǎ semnificativ în funcŃie de cultura unei Ńǎri. "Este mai uşor sǎ urneşti munŃii din loc decât sǎ schimbi gândirea oamenilor". Managerii internaŃionali trebuie sǎ înŃeleagǎ aceste elemente. Ruşii au un stil de negociere dur. pe când în Tailanda el este considerat un energizator şi se consumǎ dimineaŃa în drum spre lucru. întrucât arabilor le place sǎ discute mai întâi lucruri care nu au legǎturǎ cu afacerea în sine. Familia lǎrgitǎ. Familia lǎrgitǎ acordǎ protecŃie reciprocǎ. TradiŃii şi obiceiuri. G. istoria şi cultura Ńǎrii. pot permite cumpǎrǎturi mai mari. De asemenea. În America şi Europa. formatǎ din tatǎ. comerciantul internaŃional trebuie sǎ cunoascǎ modul de gândire din acea culturǎ. Finlandezilor le place sǎ continue negocierile în saunǎ. vânzarea în partizi şi alte tehnici de marketing.122 consumatori şi distribuitori. elementul cheie este familia. de exemplu. Aşa cum afirma Confucius. în special de persoanele în vârstǎ. care cunoaşte atitudinile şi comportamentul local. modul de luare a deciziilor şi timpul alocat acestora. Rolul familiei în societate. deoarece membrii familiei diferǎ ca numǎr. Modul esenŃial de organizare socialǎ se bazeazǎ pe rubedenie. Familia. Ea nu depinde în mod necesar de o anumitǎ permisiune religioasǎ. care cuprinde pǎrinŃii şi copiii necǎsǎtoriŃi din casǎ. Organizarea socialǎ se referǎ la modul de înrudire a oamenilor. consumarea de ciocolatǎ cu alune este consideratǎ cauzatoare de sângerare a nasului. În Zair. ea este consideratǎ un factor determinant în comportamentul de cumpǎrare. Atitudinile sunt relevante în înŃelegerea comportamentului consumatorului pe pieŃele lumii. De asemenea. Comportamentul consumatorului. Pentru alte bunuri de consum se vor gǎsi însǎ cu greu modalitǎŃi relevante de determinare a unitǎŃii de consum. În Germania. Organizarea socialǎ. pe când în alte Ńǎri el este doar o bǎuturǎ rǎcoritoare. În Marea Britanie. de exemplu. în schimb. ÎnŃelegerea tradiŃiilor şi obiceiurilor are importanŃǎ în special în procesul de negociere. În parte. Un astfel de exemplu este marea familie comunǎ hindusǎ despre care s-a discutat. chiar şi pentru încheierea unui acord simplu sunt necesare câteva zile. interpreteazǎ tǎcerea în discuŃii ca un semn negativ. deoarece interpretǎrile unilaterale pot duce la concluzii total eronate. În folclorul japonez. aceasta se poate realiza prin educaŃie. fraŃi sunt numiŃi şi cei pe care noi îi numim veri şi unchi. În multe alte Ńǎri mai puŃin dezvoltate existǎ o familie mai largǎ.

Totuşi. b. Dacǎ familia nuclearǎ are o tendinŃǎ de scǎdere. În Ńǎrile mai puŃin dezvoltate. aceste grupǎri bazate pe teritoriul comun pot fi o cheie a segmentǎrii pieŃei în multe Ńǎri. Chiar şi în Ńǎrile dezvoltate existǎ diferenŃe în atitudinea faŃǎ de ocuparea femeii. Aceastǎ tendinŃǎ constantǎ de schimbare pare paradoxalǎ prin aceea cǎ una din trǎsǎturile culturii este tocmai caracterul ei conservator. suburbia sau oraşul. ei reprezintǎ. sǎ introducǎ ceva nou pe pieŃele strǎine procesul de realizare a modificǎrilor culturale trebuie pe deplin înŃeles. Tribul este adesea. Existǎ diferite accepŃiuni ale teritoriului comun. tranziŃia este adesea înceatǎ şi sângeroasǎ. precum în sistemul hindus de caste sau mai flexibilǎ. de asemenea. Aici existǎ. Teritoriul comun. unde prevaleazǎ tinereŃea. Unele tipuri de organizaŃii se întrepǎtrund cu cele trei grupǎri descrise mai sus. scoŃienii şi galezii nu sunt mulŃumiŃi cu stǎpânirea britanicǎ. Alte feluri de organizaŃii sociale. cumnaŃi etc. efectiv. o integrare familialǎ puternicǎ la toate nivelurile de vârstǎ şi o influenŃǎ preponderentǎ a vârstei şi bǎtrâneŃei. recreative sau politice. concediul plǎtit timp de un an de îngrijire a copilului putându-l lua şi bǎrbatul Aceste diferenŃe se vor reflecta atât în nivelurile de venit ale familiei cât şi în modelele de consum. Acestea sunt: Gruparea pe clase sau caste.2. în multe Ńǎri atracŃia tinereŃii este dominantǎ în publicitate. Biafra. Din ce în mai mult. în contrast cu Ńǎrile dezvoltate. familia extinsǎ. în aceste Ńǎri pot fi identificate subculturi pentru adolescenŃi.3. dar existǎ încǎ multǎ preocupare privind rangul social. Chiar şi în Europa. Astfel. Gruparea bazatǎ pe vârstǎ se gǎseşte în special în Ńǎrile dezvoltate. Grupuri speciale de interese. Mǎsura în care participǎ la activitatea economicǎ afecteazǎ rolul lor de consumatori şi influenŃi ai consumului. Treptat. în general. unchi. el poate fi vecinǎtatea. Clasele sociale diferite vor cere programe de marketing distincte. Deoarece familia joacǎ un rol atât de important ca unitate de consum. Clasa socialǎ este mai importantǎ şi mai rigidǎ în multe alte Ńǎri. rezistent la schimbare.. diversele triburi s-au costituit într-o singurǎ naŃiune. De fapt. În Europa şi America. de exemplu. dar şi pentru persoanele mature. femeile nu se aşteaptǎ sǎ lucreze dupǎ vârsta de 30 ani decât cel mult cu normǎ redusǎ. d. În multe alte Ńǎri din Asia şi Africa el este gruparea tribalǎ. care poate fi mai rigidǎ. ca participanŃi la activitatea economicǎ şi rolul lor se diminueazǎ pe mǎsurǎ ce se coboarǎ pe scara dezvoltǎrii economice. . Deşi adolescenŃii nu trǎiesc în mod obişnuit separat de familiile lor. Deoarece firma internaŃionalǎ încearcǎ. ocupaŃionale. aşa cum a fost în Angola. Suedia are cel mai liberal sistem de îngrijire a copilului din lumea Occidentalǎ. Femeile arareori se bucurǎ de egalitate cu bǎrbaŃii. mǎtusi. În Japonia. 2. Americanii au o societate democraticǎ relativ deschisǎ. precum clasele sociale americane. existǎ o separare pe grupe de vârste mai redusǎ. Aceasta are influenŃe puternice asupra modelelor de cumpǎrare. Astfel. adicǎ naŃionalismul a înlocuit tribalismul. unitatea cea mai mare în anumite Ńǎri. Comerciantul trebuie sǎ fie conştient şi sǎ Ńinǎ cont de aceasta în elaborarea strategiilor pe diferite pieŃe. de regulǎ. Pakistan. c. comercianŃii internaŃionali trebuie sǎ cunoascǎ structura şi rolul membrilor familiei din fiecare Ńarǎ. deoarece triburile diferite nu recunosc în mod voluntar guvernul central. orice schimbare într-un mod de viaŃǎ obişnuit întâlneşte iniŃial mai multǎ rezistenŃǎ decât acceptare. Grupurile de interese speciale pot fi. Pentru comerciant.123 scǎdere datoritǎ reducerii ratei fertilitǎŃii. femeile nu au doar ocupaŃii exclusiv casnice.Modificǎrile culturale Cultura este prin naturǎ dinamicǎ. cum s-a menŃionat. utile în identificarea diferitelor segmente de piaŃǎ. totuşi. o forŃǎ economicǎ distinctǎ de care trebuie sǎ se Ńinǎ seama în activitatea de marketing. creşte ca importanŃǎ în Ńǎrile cu un nivel scǎzut al venitului şi în zonele rurale. Un al treilea fel de grupare socialǎ îl reprezintǎ grupul sau asociaŃia de interese speciale: religioase. ce cuprinde bunici. Un ultim aspect al organizǎrii sociale îl reprezintǎ rolul femeii în economie.

Astfel. puternic rezistente la schimbare. O Ńarǎ poate sǎ fie o republicǎ cu adevǎrat democraticǎ (republicǎ parlamentarǎ) sau mai puŃin democraticǎ. în timp ce în altele pot sǎ nu se producǎ niciodatǎ. Monarhia se referǎ la acea guvernare în care conducǎtorul are puterea transmisǎ ereditar. un mesaj promoŃional care are succes într-o Ńarǎ poate sǎ nu fie la fel de bine primit în alta Ńarǎ. De aceea. dictaturi şi monarhii. b. Cu atât mai mult cele dintre Ńǎrile aflate in diferite pǎrŃi ale lumii (chenar 2. Mediul politic internaŃional Factorii politici joacǎ un rol major în marketingul internaŃional. însǎ în multe Ńǎri guvernul este condus de monarh (monarhie absolutǎ). Fiecare culturǎ împrumutǎ de la alte culturi ceea ce considerǎ cǎ se potriveşte mai bine specificului şi nevoilor sale. Deşi Canada este o singurǎ Ńarǎ. 2. fie de dreapta. cultura sa are la bazǎ moştenirile franceze şi britanice. Aceste guverne sunt conduse fie de dictaturi militare. În fiecare categorie existǎ un spectru larg de variaŃie. Acest aspect al similaritǎŃilor care fac diferitǎ o culturǎ creazǎ impresia cǎ nu existǎ de fapt similaritǎŃi. culturile pot diferi. dacǎ preşedintele este investit cu puteri mai mari (republicǎ prezidenŃialǎ). Tipul guvernǎrii. schimbǎrile sunt acceptate imediat. Cunoaşterea gradului de rezistenŃǎ la schimbare permite firmei internaŃionale stabilirea politicii optime de standardizare sau adaptare a produselor sale. Raporturile dintre guvernele diferitelor Ńǎri pot influenŃa pozitiv sau negativ climatul afacerilor. Guvernele Ńǎrilor lumii pot fi grupate în trei categorii: republici democratice. Chiar şi vorbitorii aceleaşi limbi. cum sunt britanicii şi americanii. Un mod obişnuit de a o face îl reprezintǎ împrumuturile din alte culturi. O strategie de marketing care are succes la canadienii francezi poate sǎ fie un eşec total la canadienii britanici. ea trece ca moştenire culturalǎ. Odatǎ ce adaptarea este facutǎ. . Republicile democratice se referǎ la acea guvernare în care conducǎtorul obŃine puterea prin alegeri democratice şi existǎ sisteme partinice diferite.124 SocietǎŃile îşi rezolvǎ în mod diferit problemele legate de existenŃa lor. idei sau metode sunt privite cu suspiciune înainte de a fi acceptate. Guvernele autoritare pot fi de stânga sau de dreapta. Sistemul de partide politice. DiferenŃele dintre culturile europene nu vor dispǎrea decât într-o foarte lungǎ perspectivǎ. coreeni sau chinezi etc. În unele Ńǎri. sistem cu partid unic şi sistem cu partid unic dominant. prin împrumuturile culturale au ajuns sǎ aibǎ culturi diferite. Modificarea culturii nu se face însǎ uşor. Unele Ńǎri pot vorbi aceeaşi limbǎ sau pot avea aceeaşi moştenire. partidele au vederi diferite despre modul cum poate fi întǎritǎ economia unei Ńǎri. însǎ nu înseamnǎ cǎ existǎ similaritǎŃi sub toate aspectele. Dictaturile sunt regimuri autoritare. O Ńarǎ poate sǎ aibǎ monarhie şi sǎ fie totuşi democraticǎ (monarhie constituŃionalǎ). Sistemele partidelor politice pot fi împǎrŃite în patru tipuri: sistem bipartit. este în parte consecinŃa împrumuturilor din alte culturi. ca şi cum nu ar exista diferenŃe între japonezi. Asiaticii sunt frecvent grupaŃi împreunǎ. Gradul de rezistenŃǎ la schimbǎrile culturale variazǎ foarte mult. cultura. însǎ asta nu înseamnǎ cǎ existǎ un consumator european cu nevoi şi dorinŃe comune. Monarhul poate avea inclinaŃii fie de stânga. 12) Chiar în cadrul aceloraşi graniŃe teritoriale. fie de dictaturi civile. sistem multipartit. de regulǎ. adaptarea este singura soluŃie de pǎtrundere pe pieŃele acestora. prin Ńinerea de alegeri care dau aparenŃa unui guvern ales prin vot popular. Dictatorii militari adoptǎ adesea o posturǎ civilǎ. În Ńǎrile cu o culturǎ tradiŃionalǎ. Dacǎ un produs este acceptat într-o culturǎ nu înseamnǎ ca va fi acceptat în mod automat şi în alta. ca urmare a tendinŃei de unificare a Europei. Se vorbeşte tot mai frecvent de “consumatorul european”. Noile produse. Deşi politicile economice reprezintǎ o problemǎ importantǎ în democraŃie. Au fost eliminate multe bariere comerciale.3. a. este necesar sa se cunoascǎ mai întâi tipul guvernǎrii din acea Ńarǎ şi sistemul de partide politice. deşi unicǎ în felul ei.

Sistemul unipartinic presupune existenŃa unui singur partid politic care dominǎ viaŃa politicǎ într-o asemenea mǎsurǎ încât nici un alt partid nu are şansa de a deŃine controlul în alegeri. Sistemul cu partid unic dominant este o variantǎ foarte diferitǎ a sistemului unipartinic. Partidul dominant. se petrec schimbǎri semnificative şi ia naştere. de regulǎ. deoarece durata unei coaliŃii este dependentǎ de cooperarea fiecǎruia dintre parteneri . łǎrile care au un deficit al balanŃei comerciale sau probleme majore de infrastructurǎ instituie control asupra bunurilor importate. Controlul importurilor. b. c. În marketingul internaŃional trebuie evaluat atât climatul politic din Ńarǎ cu implicaŃii directe asupra afacerilor internaŃionale cât şi cel din strǎinǎtate. Controlul exporturilor. având sprijinul majoritǎŃii din competiŃia liberǎ. Bunurile devin din ce în ce mai scumpe. sprijinul fiind obŃinut deoarece nu este permisǎ o opoziŃie efectivǎ. Totuşi.1. este înlocuit cu un partid în care concurenŃa este sever restricŃionatǎ. Pentru . Sistemul multipartit este acela în care nici un partid nu este suficient de puternic pentru a deŃine controlul guvernului. Multe Ńǎri controleazǎ exportul mǎrfurilor cu scopul de a interzice sau cel puŃin a întârzia vinderea unor bunuri strategice cǎtre alte Ńǎri. în sistemul multipartit se înregistreazǎ modificǎri frecvente şi continue ale coaliŃiilor partinice. Infiniti şi Accura. În general. Embargourile şi sancŃiunile.în mod normal cu divergenŃe de opinii. acorduri de restricŃii voluntare sau sistemul de cote. un sistem multipartit. la început de dezvoltare economicǎ. Controlul se realizeazǎ prin sistemul de tarife. Cele douǎ partide au concepŃii diferite şi când se succed impactul asupra afacerii şi relaŃiilor guvernamentale poate fi mai drastic asupra firmelor strǎine decât asupra firmelor autohtone. acest partid se îndreaptǎ spre dictaturǎ.3. Pentru o Ńarǎ tânǎrǎ. În contrast cu sistemul bipartit. Pentru comerciantul internaŃional acŃiunile guvernamentale cu cea mai mare influenŃǎ asupra climatului afacerilor sunt: embargourile şi sancŃiunile. partidul dominant înǎbuşǎ orice opoziŃie realǎ şi împiedicǎ apariŃia şi activitatea altor partide. De multe ori însǎ embargoul şi sancŃiunile nu îşi ating scopul. Astfel de situaŃii existǎ în general în Ńǎrile tinere cu stadii timpurii de dezvoltare din Ńǎrile republicane sau cu monarhii constituŃionale. Dacǎ embargoul restricŃioneazǎ întreaga activitatea comercialǎ cu o Ńarǎ. controlul importurilor. De exemplu. un partid unic puternic poate conferi un grad de stabilitate şi continuitate a dezvoltǎrii necesar sau cel puŃin de ajutor. terorismul sau drepturile omului. guvernele instituie adesea reglementǎri asupra derulǎrii afacerilor internaŃionale. a. ca rǎspuns la schimbul complet nefavorabil SUA în comerŃul auto cu Japonia. Embargourile şi sancŃiunile sunt acŃiuni guvernamentale menite sǎ impiedice fluxul liber şi comerŃul bunurilor sau serviciilor dintre Ńǎri din raŃiuni mai degrabǎ politice decât economice. pentru ca aceasta sǎ-şi schimbe atitudinea politicǎ şi a instituit în 1995 o taxǎ de 100% asupra automobilelelor de lux japoneze Lexus. Pe mǎsurǎ ce se dezvoltǎ. controlul exporturilor. nu doar comerciale. Mediul politic din Ńarǎ Mediul politic din cele mai multe Ńǎri este favorabil afacerilor internaŃionale. SUA a impus embargou Cubei. 2. creşterii constante. reglementarea comportamentului în afacerile internaŃionale. În acest sistem. sancŃiunile sunt restricŃii comerciale mai limitate. Aceste reglementǎri au de regulǎ caracter politic şi se bazeazǎ pe faptul cǎ guvernele au şi obiective de politicǎ externǎ şi de securitate naŃionalǎ.125 Sistemul bipartit este format din douǎ partide puternice care se succed în mod tipic la conducerea guvernului. În întreaga lume se înregistreazǎ o tendinŃǎ de reducere a barierelor impuse de guverne asupra marketingului internaŃional. Printre acestea sunt speranŃe cǎ prin atari acŃiuni se vor schimba guvernele sau cel puŃin îşi vor modifica politica privind unele probleme ca proliferarea nuclearǎ. acesta fiind format prin coaliŃiile diferitelor partide. iar cea care are de suferit este populaŃia şi firmele din acea Ńarǎ. Controlul exporturilor se poate face prin acordarea de licenŃe de export pentru anumite produse.

au elaborat o listǎ neagrǎ a firmelor care fac comerŃ cu Izraelul. aşa cum a avut si compania Coca-Cola în India (chenar 2. Printre criteriile cele mai frecvent avute în vedere la evaluarea oportunitǎŃii de implicare pe pieŃele strǎine este stabilitatea politicǎ. Printre acestea sunt industria minierǎ. morale şi etice. ea încǎ persistǎ şi constituie un risc politic deosebit de semnificativ pentru firmele ce doresc sǎ se implice în afaceri în strǎinǎtate. Printre aceste reglementǎri se numǎrǎ boicotul. c. O firmǎ se poate confrunta în strǎinǎtate cu mai multe feluri de riscuri politice. Cea mai importantǎ confiscare relativ recentǎ a avut loc în anii ‘70 în Iran. Într-o democraŃie. asasinate politice. crize guvernamentale (forŃele de opoziŃie încearcǎ sǎ rǎstoarne guvernul). probabilitatea schimbǎrilor guvernamentale poate fi evaluatǎ. Mai puŃin drasticǎ. Mediul politic din strǎinǎtate Mediul politic din strǎinǎtate poate fi evaluat în funcŃie de stabilitatea politicǎ. deşi respectarea lor nu se face în întregime în spiritul şi litera legii. Cel mai sever risc politic îl reprezintǎ confiscarea. indiferent de guvernul aflat la putere. a. Mita poate duce la diminuarea performanŃei şi pierderea standardelor de moralǎ a managerilor şi salariaŃilor. greve etc. Boicotul poate crea serioase dificultǎŃi întreprinderilor. este şi exproprierea. dupǎ izgonirea de la tron a şahului. ConsecinŃa este adesea creşterea preŃurilor.2. în condiŃii de calitate mai reduse şi întâmpinarea unor mari dificultǎŃi. instabilitatea guvernului poate fi prevǎzutǎ print-o serie de simptome ca: agitaŃii publice (demonstraŃii.Stabilitatea politicǎ. 13). De aceea. Reglementarea comportamentului în afacerile internaŃionale. Unele Ńǎri pot institui reglementǎri speciale privind comportamentul în afacerile internaŃionale cu scopul de a se respecta anumite limite legale. łǎrile arabe. Exproprierea se întâmplǎ atunci când investiŃia strǎinǎ este preluatǎ de guvernul local. atunci când firma doreşte sǎ vândǎ produsele sale în strǎinǎtate. ceea ce poate avea drept consecinŃǎ dezvoltarea unor practici de afaceri neetice. din punct de vedere al firmei expropriate.). de exemplu. În aceasta situaŃie proprietatea firmei trece de la compania strǎinǎ la Ńara gazdǎ. mǎsurile antimonopol şi cele anticorupŃie. fǎrǎ despǎgubire. însǎ destul de severǎ.3. cu atât şi riscul politic este mai ridicat. O Ńarǎ este consideratǎ stabilǎ din punct de vedere politic atunci când se menŃine continuitatea reglementǎrilor. Aceste limite variazǎ de la Ńarǎ la Ńarǎ şi impactul lor este deci foarte diferit. Cele mai multe Ńǎri au legi antimonopol. din cauza importanŃei lor pentru economia Ńǎrii gazdǎ. pentru a nu avea dificultǎŃi. schimbarea neregulatǎ a liderilor guvernamentali superiori.126 a se stimula producŃia internǎ anumite Ńǎri interzic uneori importul anumitor bunuri. 2. . lupta de gherilǎ. industria energiei electrice. tulburǎri. naŃionalismul şi restricŃiile economice impuse de guvernele strǎine. În alte situaŃii. însǎ se fac unele despǎgubiri. Deşi ameninŃarea confiscǎrii s-a diminuat. utilitǎŃile publice şi bǎncile. În privinŃa corupŃiei. Prinse într-un hǎŃiş de acŃiuni guvernamentale. atacuri înarmate ale unor grupuri de oameni asupra altora. lovituri de stat. însǎ se face totuşi o despǎgubire. favorurile şi “atenŃiile” pentru a “unge osia” sunt o obişnuinŃǎ. Un raport asupra acestor aspecte va furniza elemente relevante asupra stabilitǎŃii sau instabilitǎŃii guvernului. Ea este practicatǎ în special de Ńǎrile subdezvoltate. Cu cât într-o Ńarǎ modificǎrile de orientare sunt mai mari. Într-un astfel de climat o afacere strǎinǎ poate avea dificultǎŃi prin aceea cǎ noul guvern poate sǎ nu fie de acord cu prevederile iniŃiale ale convenŃiilor stabilite în condiŃiile vechiului regim. Rambursarea poate sǎ nu se facǎ la valoarea totalǎ a investiŃiilor. De cele mai multe ori însǎ aceste despǎgubiri se dau în moneda netransferabilǎ a Ńǎrii gazdǎ sau se pot baza pe valoarea contabilǎ. ele pot pierde oportunitǎŃile de afaceri sau plǎti amenzi serioase. Unele ramuri sunt mai vulnerabile la confiscare decât altele. comerciantul internaŃional trebuie sǎ studieze posibilitatea continuǎrii acordurilor încheiate de un guvern şi în eventualitatea schimbǎrii acestuia.

1. c. Chiar dacǎ riscurile politice înregistreazǎ o tendinŃǎ de descreştere. Scopul naŃionalizǎrii este acelaşi: obŃinerea controlului asupra proprietǎŃii strǎine. industria minierǎ. liniile aeriene. naŃionalizarea afecteazǎ o întreagǎ ramurǎ şi nu doar o singurǎ firmǎ. menŃinerii unei balanŃe comerciale favorabile etc. protejǎrii unori ramuri tinere. însǎ metoda este alta. O altǎ explicaŃie datǎ exproprierii este aceea cǎ strǎinii exploateazǎ bogǎŃia Ńǎrii. Dacǎ exproprierea şi confiscarea se referǎ la preluarea proprietǎŃii. Se considerǎ cǎ interesele Ńǎrii sunt mai bine servite de proprietatea naŃionalǎ. NaŃionalizarea reprezintǎ trecerea unor bunuri din proprietatea investitorilor strǎini în proprietatea guvernului. multe dintre întreprinderile expropriate şi naŃionalizate în trecut au început acum sǎ fie privatizate. Controlul schimbului. Prelucrarea internǎ a produselor poate duce la diminuarea calitǎŃii. 14). firmele internaŃionale se confruntǎ cu o serie întreagǎ de riscuri economice. controlul schimbului se extinde asupra unor produse. controlul preŃurilor. au început sǎ fie privatizate telecomunicaŃiile. Unele domenii sunt mai susceptibile de expropriere. b. prin plata de la buget a mijloacelor naŃionalizate. În mod ironic.NaŃionalismul. În sfârşit. proprietatea unei firme poate fi expropriatǎ şi apoi redatǎ sectorului particular din Ńara respectivǎ sau poate fi confiscatǎ sau expropriatǎ şi condusǎ de cǎtre guvern. naŃionalizarea apǎrǎ. Pentru înŃelegerea conflictelor şi presiunilor inerente în mişcarea internaŃionalǎ a capitalurilor. Multe Ńǎri au trecut la forme mai subtile de control al proprietǎŃii strǎinilor. restricŃii privind investiŃiile strǎine. bǎncile şi alte firme proprietate de stat. de regulǎ. firma este forŃatǎ sǎ angajeze personal local în conducere. tehnologiilor şi obiectivelor este necesarǎ evaluarea naturii adevǎrate a naŃionalismului şi a jocului de interese din acea Ńarǎ. este necesar sǎ se studieze dacǎ se permite penetrarea nerestrictivǎ a firmei strǎine pe piaŃǎ şi dacǎ naŃionalismul nu degenereazǎ într-o xenofobie economicǎ. creşterea economicǎ şi în care interesele naŃiunii cer sǎ nu existe un control strǎin. în . Guvernele care se confruntǎ cu lipsa de monedǎ forte impun uneori restricŃii asupra mişcǎrii capitalurilor. naŃionalizarea se referǎ la deŃinerea ei de cǎtre guvern. Principalele restricŃii economice se referǎ la controlul schimbului. ceea ce are consecinŃe nefavorabile asupra externalizǎrii profiturilor. precum naŃionalizarea. În plus. RestricŃiile economice. Printre acestea sunt utilitǎŃile publice.127 Deşi se face o anumitǎ despǎgubire. valul puternic de naŃionalism care se rǎspândeşte în lume poate afecta în cel mai înalt grad afacerile internaŃionale pânǎ la sfârşitul secolului. proprietarul nu doreşte sǎ vândǎ. MotivaŃia exproprierii este adesea explicatǎ prin sentimente adânci de naŃionalism. NaŃionalizarea poate avea efecte profunde asupra firmei strǎine. Prin urmare. controlul taxelor. Alteori. ramura respectivǎ de concurenŃa strǎinǎ. cum s-a întâmplat de multe ori in India (chenar 2. În aceastǎ ultimǎ situaŃie este mai corect sǎ se spunǎ cǎ afacerea a fost naŃionalizatǎ. riscurile politice menŃionate au o tendinŃǎ de reducere pe plan mondial. restricŃii privind conŃinutul local. MotivaŃiile impunerii unor restricŃii economice de cǎtre guvernele unor Ńǎri pot fi puse sub stindardul siguranŃei naŃionale. În general. suveranitatea naŃionalǎ. petrolierǎ. De asemenea. În primul rând. ceea ce poate duce la scǎderea competitivitǎŃii. Din fericire. ceea ce poate duce la o cooperare şi comunicare defectuoasǎ. łǎri care nu demult restricŃionau pǎtrunderea firmelor strǎine acum considerǎ investiŃiile strǎine un mijloc de creştere economicǎ. luând totul şi nedând nimic în schimb. Prin naŃionalizare. Deşi schimbarea partidelor politice şi a tipurilor de guverne poate duce la instabilitate şi modificarea relaŃiilor de afaceri. media. Exproprierea este justificatǎ în mod tipic în domeniile critice pentru apǎrarea naŃionalǎ. guvernul solicitǎ transferul parŃial al proprietǎŃii şi responsabilitǎŃii manageriale şi impune reglementǎri privind prelucrarea produselor în Ńarǎ. restricŃii de import.

128 dorinŃa de a diminua importul unor bunuri considerate de lux, prin utilizarea unui sistem de rate de schimb multiple. Controlul schimbului poate crea serioase dificultǎŃi firmei strǎine. 2. RestricŃii de import. Unele guvernele impun restricŃii privind importul unor materii prime, maşini, piese de schimb, pentru a forŃa firmele strǎine sǎ cumpere aceste produse din Ńarǎ şi a crea astfel o piaŃǎ de desfacere pentru bunurile locale. Problema devine criticǎ atunci când produsele locale nu sunt corespunzǎtoare calitativ. 3. RestricŃii privind conŃinutul local. În afarǎ de restricŃiile de import, unele Ńǎri impun şi restricŃii privind conŃinutul local al unor produse, adicǎ acestea sǎ conŃinǎ şi componente locale. RestricŃia este impusǎ îndeosebi firmelor strǎine care asambleazǎ produse din componente strǎine. 4. Controlul taxelor. Taxele pot fi considerate un risc politic atunci când sunt folosite ca un mijloc de control al comerŃului. În acest caz ele sunt impuse fǎrǎ o notificare prealabilǎ şi cu încǎlcarea acordurilor existente. łǎrile în curs de dezvoltare, mereu în crizǎ financiarǎ, cautǎ sǎ impunǎ taxe nerezonabil de mari firmelor strǎine care opereazǎ în condiŃii de eficienŃǎ ridicate. Brazilia, de exemplu, a modificat brusc în anul 1994 taxa la importul de autoturisme de la 20% la 70%. 5. Controlul preŃurilor. În multe Ńǎri, presiunile politice interne pot forŃa guvernele locale sǎ controleze preŃurile produselor importate, în special la produsele considerate foarte sensibile din punct de vedere politic, precum alimentele, produsele farmaceutice, benzina, autoturismele. Instituirea acestor controale în perioadele de inflaŃie poate fi folositǎ de guvern ca un mijloc de control al costului vieŃii. 6. RestricŃii privind investiŃiile strǎine. Guvernele unor Ńǎri impun uneori restricŃii invesŃiilor strǎine prin limitarea participǎrii firmei strǎine la capitalul societǎŃii mixte. India a fost una dintre Ńǎrile care a folosit din plin aceste restricŃii în anii precedenŃi. În prezent ea limiteazǎ participarea firmelor strǎine la companiile petroliere Indian Oil, Hindustan Petroleum şi Bharat Petroleum la 25%. Comerciantul internaŃional va trebui sǎ studieze atitudinea faŃǎ de investiŃiile strǎine, pentru a lua decizia cea mai corespunzǎtoare. Actualmente existǎ o tendinŃǎ de diminuare a acestor restricŃii, investiŃiile strǎine fiind considerate un important mijloc de accelerare a dezvoltǎrii economice. 2.3.4. Evaluarea vulnerabilitǎŃii politice Evaluarea vulnerabilitǎŃii politice are ca obiectiv previzionarea instabilitǎŃii politice a unei Ńǎri pentru a ajuta firma sǎ identifice şi evalueze evenimentele politice şi influenŃa lor potenŃialǎ asupra deciziilor actuale şi de perspectivǎ privind afacerile internaŃionale. Evaluarea vulnerabilitǎŃii politice se face nu doar cu scopul de a determina dacǎ poate fi fǎcutǎ o investiŃie într-o Ńarǎ sau nu, ci şi pentru a determina nivelul riscului pe care firma este pregatitǎ sǎ-l accepte. Existǎ diferite modalitǎŃi de mǎsurare a riscului politic. Ele variazǎ de la folosirea analiştilor proprii, pânǎ la apelarea la surse specializate de evaluare a riscului politic. Analiştii proprii iau, de regulǎ, în considerare urmǎtoarele elemente la determinarea riscului politic: stabilitatea sistemului politic al Ńǎrii; gradul de implicare al guvernului în domenii ca participarea la capital, drepturi contractuale; durata menŃinerii guvernului la putere; probabilitatea de modificare a reglementǎrilor economice, în ideea schimbǎrii guvernului; efectul acestor modificǎri asupra climatului afacerilor. Unele surse publice sau semipublice publicǎ periodic liste privind ierarhizarea Ńǎrilor în funcŃie de riscul politic. De exemplu, revista britanicǎ Economist publicǎ trimestrial ierarhizarea a 80 de Ńǎri în funcŃie de 27 factori de influenŃǎ (stabilitate politicǎ, politici economice, datorii etc.) Cel mai mare risc este cotat cu 100 puncte. La sfârşitul anului 1996, Rusia avea cel mai mare risc politic (80), urmatǎ de Mexic, Venezuela, Argentina, Brazilia, Turcia şi China. PublicaŃia americanǎ International Country Risk Guide realizeazǎ aceste estimǎri lunar pentru 130 Ńǎri. Riscul minim este cotat cu 100, iar cel maxim cu 0. Factorii

129 avuŃi în vedere sunt corupŃia guvernamentalǎ, birocraŃia, tradiŃia legislaŃiei, riscul conflictelor externe, terorismul politic, conducerea politicǎ, eşecul planificǎrii economice, gradul de realizare al previziunilor economice. În iunie 1997, de exemplu, Luxemburgul avea cel mai mic risc politic (93,5), urmat de Norvegia, Japonia, Singapore, Danemarca şi Olanda. România se afla pe locul 70, cu 66,5 puncte. Cele mai riscante Ńǎri erau Iraq, Liberia, Sudan şi Somalia (26 puncte). Pentru diminuarea riscului politic o firmǎ poate adopta urmǎtoarele strategii: licenŃierea, constituirea de societǎŃi mixte, împrumuri locale, integrare verticalǎ, minimizarea investiŃiilor în fonduri fixe, asigurarea impotriva riscurilor politice. a. LicenŃierea. O strategie care eliminǎ aproape toate riscurile este licenŃierea produselor sau tehnologiilor, contra unei redevenŃe. Strategia poate fi adoptatǎ atunci când produsul sau tehnologia sunt unice, iar riscul este foarte mare. b. Constituirea de societǎŃi mixte. ÎnfiinŃarea de societǎŃi mixte cu parteneri locali influenŃi este o soluŃie viabilǎ, folositǎ de multe firme internaŃionale. Participarea localǎ la capital diminueazǎ riscul firmei strǎine, fiind şi o modalitate de pǎtrundere pe o piaŃǎ în care concurenŃii locali sunt puternici. Astfel, Kodak a înfiinŃat o societate mixtǎ cu firma japonezǎ Konica, pentru a putea accede pe piaŃa japonezǎ, unde Fuji are poziŃie dominantǎ. c. Împrumuturi locale. FinanŃarea activitǎŃilor locale prin împrumuturi de la bǎncile autohtone minimizeazǎ efectele negative, în cazul unor evenimente politice nefavorabile. De regulǎ, guvernele locale nu doresc sǎ creeze probleme propriilor instituŃii financiare. d. Integrarea verticalǎ. Companiile care deŃin sucursale specializate în diferite Ńǎri, fiecare depinzând de cealaltǎ, îşi asumǎ un risc mai redus decât cele care au unitǎŃi pe deplin integrate şi întreprinderi independente în fiecare Ńarǎ. Riscul se diminueazǎ şi mai mult dacǎ firma are cel puŃin douǎ unitǎŃi angajate în aceeaşi activitate, ferind-o de capcana specializǎrii exagerate. e. Minimizarea investiŃiilor în fonduri fixe. Riscul politic este întotdeauna legat de nivelul capitalului riscat. Cu cât nivelul acestuia este mai redus, cu atât şi riscul va fi mai mic. Una din soluŃii o constituie închirierea în loc de cumpǎrarea unor fonduri fixe, expunerea capitalului fiind în acest caz destul de redusǎ. f. Asigurarea impotriva riscurilor politice. Pentru acoperirea riscului politic o firmǎ poate apela şi la asigurarea acestuia. Companiile americane, de exemplu, au colectat cca. 200 milioane dolari de la societǎŃile de asigurare pânǎ s-au retras din Kuweit, atunci când consiliul de Securitate al ONU a impus embargou mondial asupra Iraqului. Asigurǎrile pot fi atât guvernamentale cât şi private. Compania americanǎ Overseas Private Investment Corporation, de exemplu, încheie asigurǎri contra riscului neconvertibilitǎŃii monedei, exproprierii şi acŃiunilor armate precum rǎzboaiele şi revoluŃiile. 2.4. Mediul legal internaŃional În multe privinŃe cadrul legal al unei naŃiuni reflectǎ o anumitǎ filozofie sau ideologie politicǎ. Aşa cum fiecare Ńarǎ are un climat politic specific şi sistemul legal variazǎ de la o Ńarǎ la alta. 2.4.1. Sisteme legale internaŃionale Sistemele legale ale lumii au patru surse: codul civil, derivat din legea romanǎ; codul comun, derivat din legea britanicǎ, codul islamic, bazat pe interpretarea Coranului şi codul socialist, derivat din sistemul socialist. a. Codul civil. Codul civil se bazeazǎ pe un sistem cuprinzǎtor de reguli scrise, în care legile sunt cât se poate de explicite. Codul civil cuprinde codul comercial, codul civil şi codul de procedurǎ penalǎ. Codul civil este aplicat în majoritatea Ńǎrilor lumii. b. Codul comun. Codul comun se bazeazǎ pe tradiŃie, practicile trecute şi precedentele legale stabilite prin interpretarea statutelor, a legislaŃiei şi a regulilor precedente,

130 hotǎrârile depinzând deci mai puŃin de litera legii. El este folosit în Marea Britanie, SUA, Canada şi Ńǎrile care au aparŃinut Commonwealth-ului. c. Codul islamic. Codul islamic (Shari’ah) prescrie modele specifice de comportament economic şi social pentru toŃi indivizii şi cuprinde aspecte precum drepturile de proprietate, luarea deciziilor economice şi tipul de libertate economicǎ. Codul islamic interzice practica luǎrii de camǎtǎ. Totuşi, codul islamic este interpretat diferit de la o Ńarǎ islamicǎ la alta. Doar Ńǎrile fundamentaliste (Pakistanul, de exemplu) interpreteazǎ literal Coranul, celelalte practicând o interpretare mai liberalǎ. Astfel, unele Ńǎri permit stipularea în contracte a dobânzii, în timp ce altele o înlocuiesc cu expresii comparabile cu “taxǎ de consultanŃǎ”. Codul islamic se foloseşte în Iran, Iraq, Pakistan şi alte naŃiuni islamice. d. Codul socialist. Codul socialist are în vedere conceptele fundamentale de politici economice, politice şi sociale ale statului. În codul socialist s-au menŃinut unele prevederi ale codului civil. Codul socialist se aplicǎ în China şi alte Ńǎri cu orientare socialistǎ. Climatul politic genereazǎ mediul legal al afacerilor, adicǎ legile şi reglementǎrile referitoare la afaceri. O firmǎ trebuie sǎ cunoascǎ mediul legal din fiecare piaŃǎ, deoarece aceste legi constituie "regulile jocului". Mediul legal al marketingului internaŃional este deosebit de complicat, el având trei dimensiuni: legile internaŃionale, legile regionale şi legile interne ale fiecǎrei pieŃe a firmei. a. Legile internaŃionale. Deoarece nu existǎ un corp legislativ care sǎ corespundǎ legislaturilor naŃiunilor suverane, vom defini legile internaŃionale ca pe o colecŃie de tratate, convenŃii şi acorduri între naŃiuni, care au, mai mult sau mai puŃin, putere de lege. Legile internaŃionale implicǎ o anumitǎ mutualitate a douǎ sau mai multor naŃiuni participante la elaborarea şi respectarea acestor legi. Ele se referǎ la protecŃia proprietǎŃii şi la convenŃiile şi tratatele O.N.U. b. Legile regionale. Legile regionale sunt elaborate în anumite zone ce cuprind un grup de Ńǎri intercorelate într-un sistem de cooperare economicǎ regionalǎ. Întrucât doar integrarea economicǎ nu era suficientǎ, ea a trebuit completatǎ de unele acorduri legale internaŃionale. IniŃial, acestea au luat forma tratatelor care stabileau gruparea regionalǎ. În mod inevitabil, pe mǎsura creşterii integrǎrii, au fost necesare şi acorduri legale. Deoarece aceste grupuri sunt în primul rând alianŃe economice, legile internaŃionale elaborate se referǎ în primul rând la problemele economice şi de afaceri. c. Legile interne din Ńǎrile strǎine. Fiecare Ńarǎ elaboreazǎ legi privind controlul afacerilor strǎine din economia sa. Uneori legile sunt discriminatorii privind bunurile şi afacerile strǎine, alteori este acordatǎ o anumitǎ reciprocitate între diferite Ńǎri. Sunt şi situaŃii în care legile sunt extrem de favorabile afacerilor strǎine. În general, mediul legal al unei Ńǎri referitor la comerŃul exterior depinde de obiectivele economice ale Ńǎrii şi obligaŃiile şi poziŃia sa faŃǎ de comerŃul mondial. În anumite situaŃii, totuşi, legea poate avea şi scopuri politice. Legile privind pǎtrunderea pe pieŃele strǎine se referǎ la: tarife, politica antidumping, licenŃiere export, reglementarea investiŃiilor strǎine, stimulente legale şi legi comerciale restrictive. Toate aceste aspecte sunt cuprinse în legile comerciale ale fiecǎrei Ńǎri şi legile privind regimul investiŃilor strǎine. Comerciantul internaŃional va trebui sǎ studieze cu atenŃie conŃinutul acestor legi, pentru a cunoaşte din timp regimul la care va fi supusǎ afacerea într-o anumitǎ Ńarǎ. De asemenea, va trebui sǎ cunoascǎ foarte bine şi legile comerciale din Ńara sa, pentru a face comparaŃiile necesare şi a stabili concordanŃele şi elementele necompatibile dintre legislaŃiile celor douǎ Ńǎri. 2.4.2. Reglementarea practicilor de afaceri internaŃionale Pentru firmele internaŃionale este esenŃialǎ cunoaşterea urmǎtoarelor reglementǎri din domeniul afacerilor: reglementarea practicilor anticorupŃie, reglementarea practicilor competitive, reglementarea drepturilor de proprietate intelectualǎ, reglementǎri privind rǎspunderea produsului, reglementarea acŃiunilor de marketing internaŃional.

Danemarca. elaborarea produselor. Unii directori din Indonezia şi Tailanda au afirmat cǎ mai bine acordǎ mitǎ decât sǎ piardǎ un client important. Patentele şi mǎrcile sunt eliberate de fiecare Ńarǎ. video. e. În multe Ńǎri existǎ legi care reglementeazǎ comportamentul concurenŃial. Confuzia poate avea ca origine existenŃa CurŃii InternaŃionale de la Haga şi Curtea . care trebuie strict respectate. 2. JurisdicŃia disputelor legale internaŃionale Comerciantul internaŃional trebuie sǎ fie preocupat şi de de sistemul legal sub a cǎrui jurisdictie cade soluŃionarea disputelor comerciale. etichetare.131 a. Dacǎ în unele Ńǎri. însǎ un asemenea organism judiciar nu existǎ.3. 0 nouǎ tendinŃǎ în legislaŃie este cea referitoare la instituirea de reglementǎri privind aşa zisul “marketing verde”. Vietnam şi Indonezia. Reglementarea acŃiunilor de marketing international. producǎtorul este cel care trebuie sǎ demonstreze cǎ produsul nu a fost defect dupǎ ce a fost controlat.Reglementarea practicilor anticorupŃie. Uneori se crede cǎ aceste dispute s-ar rezolva de un sistem suprastatal de legi. rǎspunderea pentru vânzarea unui produs cu defecte de calitate sau care devine nerezonabil de periculos în utilizare poate reveni atât producǎtorului cât şi vânzǎtorului. de exemplu. Drepturile de proprietate industrialǎ . ea este interzisǎ prin lege (SUA). Deoarece procesele privind rǎspunderea produsului s-au înmulŃit. procedee tehnice avansate care sǎ poatǎ face dificilǎ contrafacerea. acŃiuni legale. Reglementǎrile privind rǎspunderea produsului sunt relativ recente şi ele au fost introduse în SUA şi alte Ńǎri având acum astfel de reglementǎri. iar cel mai puŃin corupte ElveŃia. în timp ce în altele sunt prevederi detaliate. Belgia şi Austria au şi ele reglementǎri stricte privind “marketingul verde”. Reglementarea drepturilor de proprietate industrialǎ. Din pǎcate. b.4. Dacǎ o firmǎ considerǎ cǎ practicile concurenŃiale nu sunt corecte se poate adresa atât organismelor din Ńarǎ. legile antimonopol sunt adesea contradictorii şi foarte diferite în privinŃa sancŃiunilor prevǎzute. drepturi de autor. În anul 1996 cele mai corupte Ńǎri erau China. CorupŃia existǎ atât în Ńǎrile dezvoltate cât şi în cele în curs de dezvoltare. d. Australia. În cazul Uniunii Europene un organism supranaŃional are aceastǎ sarcinǎ.sunt menite a proteja produsele. secrete comerciale . Toate Ńǎrile au legi privind reglementarea activitǎŃilor de marketing. FranŃa. a trecut la “proiectarea verde” (ecologicǎ) a produselor sale.patente. în alte Ńǎri ea este permisǎ. În unele Ńǎri existǎ doar orientǎri generale. Reglementarea practicilor competitive. de exemplu. procesele şi simbolurile. În SUA. Firma Daimler-Benz. atât timp cât ea are loc în afara Ńǎrii (Germania). Germania este Ńara care are legile cele mai stricte în aceasta privinŃǎ. din strǎinǎtate sau internaŃionale(WTO). ProtecŃia drepturilor de autor are importanŃǎ în special în domenii ca muzica. Reglementǎri privind rǎspunderea produsului. reclama. Evitarea pirateriei se poate face prin acŃiuni ca licenŃierea distribuŃiei. Problema care se pune este cea a deosebirilor dintre aceste reglementǎri în diferite Ńǎri. SUA şi Marea Britanie. mǎrci înregistrate. c. În China se estimeazǎ cǎ 35% din costurile de realizare a unui proiect sunt destinate “persoanelor de legǎturǎ”. firmele internaŃionale trebuie sǎ evalueze cu atenŃie rǎspunderea lor în aceastǎ direcŃie şi sǎ adopte mǎsurile de asigurare adecvate. aşa cǎ firma internaŃionalǎ trebuie sǎ înregistreze fiecare produs în toate Ńǎrile în care va comercializa produsul. respectiv în promovare. reclamantul trebuind sǎ dovedeascǎ faptul cǎ produsul a fost defect în momentul când a pǎrǎsit poarta fabricii. determinarea preŃurilor şi canalele de distribuŃie. izvorât din necesitatea protecŃiei mediului şi care presupune folosirea de ambalaje nepoluante. Singapore. ConvenŃia InternaŃionalǎ pentru protecŃia drepturilor de proprietate intelectualǎ acordǎ tuturor celor 45 de Ńǎri membre aceleaşi privilegii. gestionarea judicioasǎ a reziduurilor şi elaborarea unor produse care protejeazǎ mediul. În Uniunea Europeanǎ. publicaŃii şi software.

Deoarece nu existǎ un “cod comercial internaŃional”. arbitraj şi la rezolvarea pe cale judiciarǎ numai dacǎ pǎrŃile nu au putut cǎdea de acord în etapele precedente. Ea poate fi formalǎ şi informalǎ.5. Aceste organisme rezolvǎ însǎ în primul rând disputele dintre Ńǎri şi nu cele dintre cetǎŃeni. dificultatea de a gǎsi un tribunal cu care sǎ fie de acord ambele pǎrŃi. Alte motive pot fi teama de un tratament incorect din partea tribunalului strǎin. Pentru evitarea unor asemenea dispute este necesarǎ introducerea unei clauze jurisdicŃionale care sǎ precizeze clar locul unor vor fi soluŃionate eventualele divergenŃe. ConvenŃii internaŃionale În lume existǎ un efort concertat pentru coordonarea reglementǎrilor vamale. Cele mai multe firme internaŃionale preferǎ arbitrajul şi nu acŃionarea în instanŃǎ. sǎ se recurgǎ la conciliere. b. iar Curtea de arbitraj a Camerei InternaŃionale de ComerŃ numeşte un alt membru. în general ales dintr-o listǎ de avocaŃi. Fiecare dintre pǎrŃi îşi alege un arbitru pentru a-i susŃine cauza.4. Pentru arbitrare se poate apela la Tribunale de arbitraj sau Camera InternaŃionalǎ de ComerŃ. Deşi unele arbitraje sunt informale. Disputele legale pot apǎrea între guverne. Recursul legal în soluŃionarea disputelor internaŃionale Dacǎ rezolvarea unei dispute nu se poate face pe calea obişnuitǎ. se pune problema legilor care se aplicǎ. Concilierea este un acord neobligatoriu între pǎrŃi de a rezolva disputele prin intermediul unui terŃ. În soluŃionarea neînŃelegerilor se recomandǎ urmǎtoarea secvenŃǎ: încercarea împǎcǎrii pǎrŃilor. c. Concilierea informalǎ poate fi stabilitǎ prin agrearea celei de-a treia persoane de a soluŃiona disputa. Disputele dintre guverne pot fi soluŃionate de Curtea InternaŃionalǎ. deoarece partenerii chinezi sunt mai puŃin ameninŃaŃi prin conciliere decât prin arbitraj. 2. pǎrŃile cad de acord sǎ aleagǎ o altǎ parte dezinteresatǎ ca arbitru pentru a soluŃiona cazul şi a face judecǎŃi cu care ambele pǎrŃi sǎ fie de acord. Concilierea are eficienŃǎ în special în China. dureazǎ o perioadǎ îndelungatǎ şi poate dǎuna imaginii firmei. carantinǎ. Camera InternaŃionalǎ de ComerŃ încearcǎ mai întâi concilierea şi dacǎ pǎrŃile nu se înŃeleg se recurge la arbitraj. juriştii şi/sau profesori recunoscuŃi. În contracte trebuie sǎ se includǎ clauze de arbitraj cu care pǎrŃile contractuale sǎ fie de acord. În situaŃia când disputele comerciale internaŃionale se soluŃioneazǎ de cǎtre tribunalul uneia dintre Ńǎrile implicate. pe baza locului unde au fost îndeplinite prevederile contractuale. Ea este foarte costisitoare. cele mai multe dispute se soluŃioneazǎ formal de tribunalele de arbitraj. principalul organism judiciar al ONU. Concilierea poate fi un prim pas important în soluŃionarea disputelor comerciale. arbitrajului sau litigiului.4. Curtea InternaŃionalǎ de JustiŃie soluŃioneazǎ doar acele dispute comerciale care reprezintǎ probleme naŃionale între state. 2. firmele strǎine trebuie sǎ analizeze sistemul legal al fiecǎrei Ńǎri în care doreşte sǎ fie prezentǎ.Arbitrajul. pe când celelalte douǎ tipuri de dispute se rezolvǎ de tribunalele din Ńara unei pǎrŃi implicate în conflict sau prin arbitraj. pierderea confidenŃialitǎŃii. Litigiul. pe baza locului în care a fost emis contractul.132 InternaŃionalǎ de JustiŃie. Concilierea formalǎ se realizeazǎ sub auspiciile unui centru de conciliere. a. de etichetare. dacǎ ea nu se poate realiza. JurisdicŃia se determinǎ în general prin trei modalitǎŃi: pe baza clauzelor jurisdicŃionale prevǎzute în contracte.Concilierea. Prin arbitraj. Unele firme chineze refuzǎ chiar sǎ încheie afaceri cu parteneri care solicitǎ recurgerea mai întâi la arbitraj. Multe tratate . între firme şi guverne şi între firme. AcŃionarea în instanŃǎ este evitatǎ din multe motive. se poate apela la recursul legal al reconcilierii. protecŃia drepturilor intelectuale. unitǎŃi de mǎsurǎ şi taxe.4.

Dacǎ marca nu este folositǎ timp de cinci ani. un simbol sau o figurǎ care identificǎ produsul sau serviciul şi serveşte ca indicator al calitǎŃii şi de diferenŃiere a produselor. ConvenŃia de la Berna asigurǎ protecŃia fǎrǎ vreo înregistrare formalǎ Pe lângǎ aceste convenŃii internaŃionale. el are acelaşi efect ca şi patentul naŃional în fiecare din Ńǎrile specificate în cerere. Secretele comerciale nu pot fi înregistrate şi sunt dezvǎluite prin spionaj industrial sau angajarea de salariaŃi de la firmele concurente. Marca comercialǎ este un cuvânt. Cele mai multe convenŃii internaŃionale s-au încheiat în domeniul protecŃiei drepturilor intelectuale şi al standardizǎrii produselor. Chiar dacǎ legi privind patentele şi drepturile de autor au fost emise şi înainte. care asigurǎ protecŃia proprietǎŃii intelectuale în toate Ńǎrile membre. cunoscutǎ în mod obişnuit sub numele de ConvenŃia de la Paris. dramatice. mǎrci comerciale şi secrete comerciale. Acordul de la Madrid a fost înfiinŃat de Biroul InternaŃional de Înregistrare şi Mǎrci Comerciale. ConvenŃia Europeanǎ a Patentelor stabileşte un sistem regional de patente care permite fiecǎrei Ńǎri sǎ completeze o singurǎ cerere pentru un patent european. a. a fost înfiinŃatǎ în anul 1883. ConvenŃia de la Paris pentru ProtecŃia ProprietǎŃii Intelectuale. patentelor şi altor drepturi de proprietate. cele mai importante sunt ConvenŃia de la Paris. Patentele sunt acordate inventatorilor unor tehnologii sau produse. elaborarea de tratate internaŃionale în acest domeniu a avut loc de abia la sfârşitul secolul trecut şi începutul secolului nostru. unele agenŃii internaŃionale afiliate ONU faciliteazǎ transportul şi comunicaŃiile dintre Ńǎri. Înregistrarea într-una din Ńǎrile membre asigurǎ aceeaşi protecŃie în toate Ńǎrile membre. care au cǎzut de comun acord sǎ recunoascǎ drepturile tuturor membrilor în protejarea mǎrcilor. Acordul are principalul avantaj cǎ înregistrarea drepturilor de proprietate intelectualǎ într-o singurǎ Ńarǎ asigurǎ protecŃia în toate Ńǎrile membre. însǎ ele nu se folosesc în toatǎ lumea. Poate cǎ cel mai important lucru pentru firmele internaŃionale îl reprezintǎ convenŃiile internaŃionale care contribuie la protejarea drepturilor de proprietate intelectualǎ pe pieŃele strǎine. De asemenea. nu i se mai asigurǎ protecŃie. Programele de calculator sunt considerate opere literare şi sunt protejate prin copyright. Printre acestea. Odatǎ ce patentul este aprobat.ProtecŃia drepturilor intelectuale. (Vezi czinkota). Firmele au posibilitatea de a opta între sistemele naŃionale. Drepturile de proprietate intelectualǎ se referǎ la patente. Tratatul privind Cooperarea în Domeniul Patentelor faciliteazǎ aplicarea patentelor în cele 39 de Ńǎri membre. Ea asigurǎ o protecŃie similarǎ celei a ConvenŃiei de la Paris. în Europa mai existǎ douǎ acorduri privind patentele: Tratatul privind Cooperarea în Domeniul Patentelor şi ConvenŃia Europeanǎ privind Patentele. pentru a constata dacǎ este necesarǎ sau nu protecŃia în fiecare Ńarǎ ce coopereazǎ în acest tratat. ProtecŃia mǎrcilor este asiguratǎ pentru zece ani şi este reînnoibilǎ. La acest acord au aderat 26 de Ńǎri în special din Europa. Ea prevede protecŃia reciprocǎ a drepturilor de autor în fiecare din cele 15 Ńǎri semnatare ale convenŃiei. Uniunea Europeanǎ a aprobat în plus şi un Regulament al Mǎrcilor Comerciale. drepturi de autor. artistice originale. El asigurǎ o acoperire largǎ prin aceea cǎ cererii facute de partea interesatǎ i se rǎspunde cu un raport internaŃional privind alte patente. . când doresc protecŃia doar în câteva Ńǎri sau sistemul european. ea este formatǎ dintr-un grup de 100 Ńǎri. când protecŃia este asiguratǎ în întreaga Uniune Europeanǎ. ConvenŃia Interamericanǎ cuprinde cele mai multe Ńǎri din America Latinǎ şi SUA. muzicale. ConvenŃia de la Berna este cel mai vechi şi mai cuprinzǎtor tratat în domeniul drepturilor de autor. înfiinŃatǎ de Biroul InternaŃional de Protejare a ProprietǎŃii Intelectuale. Actualmente. Drepturile de autor (copyright) sunt acordate autorilor operelor literare. ConvenŃia Interamericanǎ. Acordul de la Madrid şi ConvenŃia de la Berna.133 bilaterale evitǎ dubla impunere.

IdentificaŃi câteva restricŃii privind marketingul în diferite religii.I. denumite ISO 9000. de cǎtre Uniunea Europeanǎ a stimulat obŃinerea acestor certificate de cǎtre Ńǎrile care intenŃioneazǎ sǎ aibǎ relaŃii comerciale cu Uniunea Europeanǎ. Care sunt cele mai semnificative schimbǎri care au avut loc în arena internaŃionalǎ în ultimul deceniu? 2. controlul documentaŃiei. Care sunt tratatele şi organismele comerciale mai importante şi cum pot fi ele folosite în marketingul internaŃional? 6. manipularea. Firmele care nu au certificae ISO vor fi din ce în ce mai dezavantajate faŃǎ de competitori nu numai în Europa. Adoptarea acestor standarde comune. Întrebǎri recapitulative 1. ci în întreaga lume. servicii. OrganizaŃia pentru Standarde InternaŃionale (ISO) a stabilit standarde comune pentru produsele internaŃionale. Ce este cultura şi care sunt elementele ei? 7. Ce factori contribuie la liberalismul economic? 4. certificatul ISO devine un instrument de marketing esenŃial pentru companiile internaŃionale. Care dintre următoarele elemente sunt componente ale esteticii în marketingul internaŃional? a) Numele mărcii b) Culorile c) Muzica d) Designul 4. aprovizionare. 8. Ce cuprinde evaluarea mediului politic? 10. ambalarea şi livrarea produselor. Islamismul are un impact profund asupra mediului afacerilor în domeniul: a) Modelelor de consum b) Rolului femeii în societate c) Programului de lucru d) Comunicării 3. verificare şi testare. Firmele care se conformeazǎ acestor standarde sunt înregistrate la ISO. expertiza contabilǎ. CirculaŃia liberă a capitalului şi a muncii este o caracteristică a: a) Uniunii vamale b) Zonei liberului schimb c) PieŃei comune d) Uniunii economice 2.M.134 b. în marketingul internaŃional 5.Care sunt avantajele potenŃiale ale beneficiarilor Bǎncii Mondiale şi ai F. Datoritǎ adoptǎrii standardelor ISO de cǎtre tot mai multe firme. evidenŃa contabilǎ. cu scopul de a uşura schimbul acestora pe piaŃa mondialǎ. Cum pot influenŃa elementele culturii marketingul internaŃional? 9. controlul proiectǎrii. ci în toate sferele de activitate ale firmei: responsabilitatea managerialǎ. sistemele de calitate. Ce este balanŃa de plǎŃi? Cum poate fi ea folositǎ în marketingul internaŃional? 3.ISO 9000. Cel mai sever risc politic îl reprezintă: a) Confiscarea . controlul proceselor de producŃie. depozitarea. prevederi contractuale. instruire. Care sunt dimensiunile mediului legal internaŃional? Cum influenŃeazǎ ele marketingul internaŃional? Teste grilǎ: 1. ISO 9000 nu prevede doar proceduri şi sisteme standardizate în producŃie.

explicite d) PrecedenŃe legale 6. Reglementarea practicilor anticorupŃie este realizată prin: a) ConvenŃia de la Paris b) Acordul de la Madrid c) ConvenŃia de la Berna d) Nici o variantă nu este adevărată . Codul civil se bazează pe: a) TradiŃie b) Modele specifice de comportament c) Reguli scrise.135 b) Exproprierea c) NaŃionalizarea d) Controlul preŃurilor 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful