Објективен тест по македонски јазик

(прво тромесечие)

Име и презиме на ученикот:_____________________________________

Можни бодови:________

Освоени бодови:________

Одделение:_________

Оценка:_________

БОДОВНА ЛИСТА
Бодови

0-16

17-20

21-24

25-27

28-30

Оценка

1

2

3

4

5

Упатство за решавање на тестот:
-

Тестот има 30 прашања.

-

Секое прашање носи по 1 бод.

-

Обидете се да ги одговорите сите прашања.

-

Пред различните видови прашања имате дополнителни објаснувања што треба да правите.

За препишување, дошепнување, вртење назад, разговор со соучениците ќе добиете потпис на
тестот од наставникот што ќе значи 2 негативни бода.
-

Времето кое го имате за решавање на тестот е 40 минути.

Потпис од родител:
_________________________

Одговорен наставник:
Арсоска Елизабета
___________________________

 Заокружи Т ако исказот е точен, а Н ако исказот не е
точен.

„Видиш ли колку зла од едно зло?Видиш ли што работи завист?
Видиш ли како дјавол се наситол на сичко големо
зло,ненаситное свое намерение?Видиш ли додека дошла завист.

Горенаведениот текст е извадок е од
Пејчиновиќ.
Т

книгата „Огледало„ на Кирил

Н

Константин
Миладинов
уметничка поезија.
Т

е

основоположник

на

македонската

Н

До кога ли вака
шепот без екот?
Па доста сме браќа,
робја на векот.

Горенаведените стихови се од песната „Денови„ на Кочо Рацин.

Т

Н

Кога два или повеќе збора се изговараат под заеднички акцент
претставуваат акцентски целости.

Т

Т

Н

Во песната „Елегии за тебе„ поетот изразува тажни чувства кон
својата татковина.

Н

На празната линија напиши го одговорот што се

бара.

Културната преродба во Македонија започнала
во________________________________.

Книгите во времето на Преродбата биле пишувани на
________________________________ јазик.

„Стани си утре порано
дојди си вечер подоцна,
наутро радост понеси
навечер тага донеси„

Стиховите припаѓаат на песната_________________________________

Според видот оваа песна е _______________________ лирска песна.

Автор на оваа песна е _________________________.

Акцентот во македонскиот јазик е _________________________.

Кога акцентската целост е составена од број и именка,
акцентот паѓа на ______________.

Немој ќерко,немој слатка,
не предавај твоја младост,
за да влезеш в црна земја:
црна земја е студена,
таму има црна змија......

Песната според создавачот е ___________________.

Според видот песната е _____________________.

„Учи напред книга на свој јазик,после ако имаш време ,учи и на други
јазици.Тој што учит книга толко на туѓ јазик ,а не на својот,тој е
еднаков со оној што ја отфрљат мајка си и наместо неја земат друга.„

Во овој вид на лирско-епски песни се
опеани_______________чувства.

Наведи ја годината и местото каде што е испечатен
„Зборникот на народни песни и умотворби„на браќата
Миладиновци!

_______________________________________________________________

Григор Прличев својата „Автобиографија„ ја напишал на
_____________________говор.

Партениј Зогравски се залагал за создавање на македонски
литературен јазик кој за основа ќе ги има
_____________________________________________________ говори.

 Заокружи ја буквата пред точниот одговор.

Ставот во горниот извадок е на

а)Партениј Зогравски
б)Кирил Пејчиновиќ
в)Јоаким Крчовски

г)Ѓорѓија Пулевски

Заокружи ја акцентска целост!

А) не ми кажа
Б)тој дојде
В)се насмевна
Г)од дворот

Според правилото за акцентирање на акцентските целости акцентот
паѓа на:
А)првиот слог од крајот на зборот
Б)вториот слог од крајот на зборот
Г)третиот слог од крајот на зборот