1. EXT. KALSADA. HAPON. Tuluyan nang tatakpan ng buwan ang araw at magdidilim sa kalsada.

Tarantang magtatakbuhan ang mga tao habang nakatingala sa langit. Isang matandang babae ang takot na takot na mapapaupo sa tabi ng kalsada at magdarasal. Kakahot ang mga aso. MATANDANG BABAE Diyos ko po, gunaw na yata! Mula sa pagbabantay sa tindaha'y sisigawan ni Lucio, 33, ang babae. LUCIO Hindi ho, eclipse lang ho 'yan! Walang damdamin sa mukhang pinagmamasdan ni Elsa ang lahat habang naglalakad. Mahigit beinte si Elsa, mallit lang, katulong sa malaking bahay. Ang lugar ay Cupang, isang baryo sa Pillpinas na mataga! na panahon ding hindi dinaratnan ng ulan, nagbibitak ang mga kalsada't natutuyo ang mga pananim. Sa dilim ay makikita ni Elsa sina Lolo Hugo, Bella, at Pilo. Bulag si Lolo Hugo, akay akay ng pamangking si Bella. Maganda sl Bella, inosente. Si Pilo, magsasaka, ay may 25 na. LOLO HUGO Bakit, anong nangyayari? BELLA Naku, Tiyong, umuwi na tayo, natatakot ako! PILO (kay Bella). Ikaw kasi e, ayaw mo pa akong sagutin. Ikaw rin, baka matapos na ang mundo. Maglalakad si Elsa at makakasalu- bong si Sepa, asawa ng magsasaka. SEPA Elsa, nakita mo ba sina Nestoy at Intong? Nasa eskuwelahan ba? ELSA. Hindi ko nakita. Maglalakad palayo si Elsa. Magpapatuloy ng paghahanap si Sepa.

2. EXT. BUROL. HAPON. Sa dilim ay mangangapa si Elsa paakyat sa burol. Humuhugong ang hangin. Madadapa siya. Babangon sana pero may maririnig na bulong. BOSES NG BABAE Elsa. Mapapalingon si Elsa. Parang tumahimik ang lahat, nakikinig din. Nagtatakang tatayo si Elsa. Sa loob ng ilang sandali'y wala siyang makikita. Hahakbang siya palapit sa tuyung-tuyo't walang dahong

punongkahoy sa tuktok ng burol. Noon niya makikita ang kung anuman 'yun. Parang nauupos na kandilang mapapaluhod siya at maninigas ang katawan, tatapon ang ulo papunta sa likod habang nakatingalang parang mababakli ang leeg, hindi kumukurap ang mgs mata, sa dilim ay nagniningning an$ mukhang akala mo'y sinisikatan ng araw.

3. INT. SALA. BAHAY NINA ELSA GABI. Minamasahe ni Elsa si Aling Saling ina niya. May malalim na iniisip si Elsa. Saaltar ay may nakasinding kandila sa imahen ng Birhen. ALING SALING Munting kumibot ang lupa'y natatakot na agad silang baka gunaw. Kung bakit naman naniniwala pa rin silang ang lugar na (to'y isinumpa. Sabagay naniwala din ako n'ong una pero "gayon, ewan ko. Baka me mga lugar talagang bihirang datnan ng ulan. Hoy, EIsa, nakikinig ka ELSA Opo. AUNG SALING Lagi kang wafa sa sarili. Gaya kanina. Pinapunta kita kina Lucio'y nakalimutan mo. Lagi kang nasa burol. Hang taon ka na ba? ELSA Beinte-kuwatro po. ALING SALING Di kita laging mababantayan. Dapat mag-asawa ka na. ELSA Wala naman pong nanliligaw sa'kin e. ALING SALING Me anak 'yung isa kong kumpare sa ibayo. Binata pa. ELSA Inay, me ipagtatapat po ako sa Inyo.

Story and Screenplay............. Ricardo Lee Directed by......................... Ishmael Bernal Music................................... WinstonRaval Director of Photography........Serglo Lobo Production Design...............Raquel N. Villavicencio Art Directors............................ DennJa Cid, Benjie Garda, Bing Fabregas Editing.................................Ike Jarlego Jr. Sound Supervision..............Vic Macamay Associate Producer.............Trina N. Dayrit

Associate Director...................Warlito M. Teodoro Casting and Crowd Director............ Joel Lamangan Production Manager..........hternan Robles Produced by.................Bibsy N. Carballo Executive Producer...........Charo Santos-Concio Production Company......Experimental Cinema of the Philippines Mga Tauhan Elsa.........................................Nora Aunor Orly..................................SpankyManikan Nimia...................................... Gigi Duenas Chayong...............................Laura Centeno Aling Saling.......................Vangie Labalan Mrs. Alba..........................Veronica Paliieo Sepa.................................. Ama Quiambao Igmeng Bugaw..........................Cris Daluz Baldo...................................... Ben Almeda Mrs. Gonzales........................Aura Mijares Part....................................Joel Lamangan Bino.,.......................................ReyVentura Pilo.....................................Crispin Medina Narding.............................Lem Garcellano Lolo Hugo.......................Mahatma Canda Bella..................................Estella de Leon Lucio........................ Cesar Dimaculangan Mayor..........................................Joe Gruta Chief of Police......................Tony Angeles Nestoy........................... Richard Arellano Intong................................... Erwin Jaointo Aling Pising...........................Vicky Castitto Chua.......................................Tommy Yap

ALING SAUNG Baka sabihin nila'y mag-ina tayong matandang dalaga. Di Rita inampon para gumaya lang sa'kin. ELSA Nakita ko po ang Mahal na Birhen. Mapapatingin si Aling Saling. ELSA Sa burol po. Kanina habang may eclipse. Nakaputing damit po siya. May belong asul. May sugat sa dibdib. Umiiyak po siya at saka nawala. Mapupuno ng ligalig at pag-aalala ang mukha ni Aling Saling. ELSA (manlulumo). Ayaw po kayong maniwala sa akin?

BUROL UMAGA. INT. MRS. akala mo'y siya ang pinapalo. Tatama sa nakahybad na likod ni Elsang nakadapa sa katre. BALDO Elsa? Elsa? Di gagalaw si Elsa. BAHAY NINA ELSA. Mrs. 5. Humuhugong ang hangin. amo ni Elsa. Pero parang wala pa ring nakikita. Kakanta-kantang papunta si Baldo sa bukid. CUT TO: . BALDO Elsa! Matagal bago magmumulat ng mga mata si Elsa. Hindi makatingin si Chayong. Lalong titigas ang mukha ni Elsa. 6. May sugat sa magkabilang bisig si Elsa pero parang walang nararamdamang sakit. Sa halip mapangfwi sa sakit ay titigas ang mukha niya. Kailangan pa nating maghintay nang ilang araw. Muling babagsak ang pamalong hawak-hawak ng arbularyo. Yuyugyugin ni Baldo sa mga balikat. Humihingal na titigil ang arbularyo. EXT. May sugat siya sa mga palad. Mapapatigil. Talagang matigas ang espiritu. ARBULARYO (kay Aling Saling). naninigas ang nakatapong ulo sa likod. Bubukas ang mga kamay niya. Nakatayo iang si Mrs. Naroroon pa rin ang tigas. nakaluhod sa harap ng tuyong punongkahoy.Alba at Chayong. Nagtatakang lalapit si Baldo at mabibigia. walang kagalaw-galaw. Aiba. Pabulong na nagrorosaryo si Chayong. ALBA Kaya pala lagi siyang malilimutin ngayon. EXT/INT. Aling Saling. HAPON. KUMBENTO. Tsaka n'yo na Iang siya ibalik sa'kin. Lalapit ang kamera sa mukha ng nakadapang si Elsa.Bubuntunghininga si Aling Saling. GABI Sa labas ng kumbento'y palakad-lakad na naghihintay sina Baldo. Nag-aalalang nakatingin sa tab) si Aling Saling. 4. kaibigan ni Elsa. Muling hahataw ang pamalo. Makikita si Elsa sa burol.

kung magpapakabait daw po lahat ng mga tagarito. Pero meron po siyang sugat sa dibdib. Para po siyang nabibihisan ng araw. . Hindi tumitingin dito si Elsa. PARI Kung minsa'y nagpapanggap ang demonyo. Ganito ba ang nakita mo? ELSA Opo. PAR1 Sa kanya mo ba nakuha ang mga sugat mo? ELSA Ewan ko po pero sabi po niya. PARI Me baril na ba noong unang panahon? ELSA Ewan ko po PARI E papaano mo nakita e may eclipse? ELSA May liwanag pong nanggagaling sa kanya. at saka nawawala. Sa di kalayuan ay pinagmamasdan sila ng nakatayong imahen ng Birhen. Di kikibo si Elsa. Matatag at walang damdamin si Elsa. isang araw ay mawawala ang sumpa. Para pong tama ng baril. Ineng. maraming kasalanan ang tao. PARI (ituturo ang imahen). PAR1 Nakausap mo siya? ELSA Noong una po'y nagpapakita lang siya.Sa loob ng silid ay nakaupong magkaharap sina Elsa at ang pari. Nakikilala siya tatlong persona. Parang inquisition ang nangyayari. umiiyak. PAR1 Bakit daw siya umiiyak? ELSA Sabi po niya'y di mo ako mapapangiti. Walang simpatiya ang pari kay Elsa. Pero n'rtong huli'y nagsasalita na siya.

Napulot iang daw kita sa burol. At lumipas nga. Pinabayaan kita n'ong maliit ka pa. 8. Ang Panginoong Diyos ay hindi gagawa ng milagro para lang mapagtakpan ang pagkukulang sa pananampalataya ng mga tao. BAHAY NINA ELSA. Lagi kang nag-iisa. Mahlrap lang tayp. Baka madagdagan pa ang problema natin. ELSA Totoo po ang nakita ko. mapapatingala sa imahen). . Nakaupo sa tabi ang nag-aalalang si Aling Saling. At ang sabi din po niya. INT. Di sasagot si Elsa. ELSA Lagi naman po niyang ginagawa 'yun e. Di nagbubulaan. Inampon lang daw kita dahil tumatandang dalaga ako't kailangan ko ng libangan. PARI At noong araw na nakita mo ang Birhen ay nakagalitan ka daw ni Mrs. Kung anu-anong mga kuwento ang iniimbento mo noon. Minsa'y sinabi mong me kalaro kang anghel. ELSA Totoo po ang sinasabi ko. Kaya pinayagan kita sa mga laro mo. Sa sahig ay nakahiga na para matulog si Elsa. KUWARTO. GABI. PAR1 May sama ka ba ng loob sa mga tao dito. Gusto kitang pigilan noon pero lungkot nalungkot ka. Baka matanggal tayo sa trabaho kay Mrs.PAR1 Naniniwala ka na isinumpa ang baryong ito? ELSA lyan po ang kuwento ng matatanda. PARI Lagi kang tinutukso ng mga tao dito bilang putok sa buho. 7. MADALING ARAW. (titigil. INT. Sabi ko'y bata ka pa. naniniwala sa mga milagro. Elsa. Akala ko'y lumipas na. Elsa? ELSA (titingin nang tuwid sa pan). lilipas din. ALING SALING Baka pagtawanan ka ng mga tao. ALING SALING Nagsisisi ako. na pinaniniwalaan ko. BAHAY NINA ELSA. Hanggang kahapon. Kung anu-ano kasing iniisip mo. Alba. darating daw po ang araw at lalapit daw po sa akin lahat ng may sakit at manggagamot daw po ako. Lagi kang kinakantiyawang putok sa buho ng mga kalaro mo. Hindi lang daw po sugat ng katawan kundi pati 'yung sagot ng mga kaluluwa. KUWARTO. Inay. Alba.

o luiuhod kay Elsa. nawala na raw ang sakit niya! Gumaling na daw siya! Magkakatinginan sina Chayong. pagkapahiya't pagmamahal sa anak ay mapapaluhod na rin siya. 'yung bisita mong taga-Maynila. CHAYONG Baka ho nasa burol. mga MIalaking tagabaryo't isang matandang babae.Magigising si Aling Saling. Mapapatingin ito sa kanila. at Baldo. KALSADA. Sagsag sa kalsada sina Aling Saling. UMAGA. Baldo. EXT. Maiiwang mag-isang nakatayo sl Aling Saling. Habang nagtatalo pa rin sa mukha ang halu-halong damdamin ng pagtataka. Baldo! Baido! Tumatakbong lalapit ang isang tagabaryo. Parang hinigop na mapapaluhod si Chayong sa harap ni Elsa. UMAGA. Susugurin nila ito at mapapatigil sila sa pagtataka. walang damdamin sa mukha. Mapapatingin lang sa kanya si Elsa. Mapapaluhod siya sabay kabig paluhod din sa tagabaryo. LUCIO E ‘yang si Baldo dating sepulturero ‘yan kaya mahilig magpapaniwala sa mga himala. TAGABARYO Baldo. EXT. TINDAHAN NI LUCIO. LALAKI 2 At amoy sampagfta na daw ang buong kabahayan nina Elsa! . Mapapabalikwas ng bangon. HAPON. Mapapatigil sina Aling Saling. Naghuhuntahan Lucio. Di malaman ni Baldo kung aalis para tingnan ang kaibigan niya. Wala na ang rnga sugat sa katawan ni Elsa. 9. BUROL. 10. LALAKI 1 Di na raw sumusumpong ang sakit niya sa atay e. Chayong. Mapapansing wala si Elsa sa higaan. Walang damdaming nakatutok lang ang mga mata ni Elsa sa mga nakaluhod sa kanyang harapan. Chayong at Baldo. 11. Mapapatingin sa kanya si Elsa. 'yung tiningnan ni Elsa. EXT. Nakaluhod si Elsa sa harap ng punongkahoy na pinagpakitaan sa kanya ng Birhen. at Aling Saling. Naglalaban sa mukha ang iniisip at nararamdaman. Bubukas ang bibig ni Aling Saling at may lalabas na tunog na di maintindihan. CHAYONG Susmaryosep! TAGABARYO (off-camera).

Daraan sa tapat ng tindahan ni Lucio. INT. 14. Damit 'yan ng pinsan kong nagmadre. Baldo at Sepa. KALSADA. Lalakad sila para umalis. UMAGA. Magkakatinginan sina Lucio. Para silang munting pruslsyon sa kalsada. SALA. INT. Samantala'y hindi puwedeng kunsintlhin ng simbahan ang mga nangyayari. Padre. Aling Sating. Sa altar. Itataas nl Elsa ang mga kamay at marahang hahagurin ang mga mata ni Lolo Hugo. Umaasang nakatlngin sina Bella. UMAGA. 13. Magdodoble ang mga ani natin! LUCIO Paanong magdodoble 'yan e di umuulan! (mapapansin ang paring nagdaraan).LALAKI 3 E sobra na kasi ang kasalanan ng tao kaya nakikialam na ang Birhen! MATANDANG BABAE Baka mawala na ang sumpa sa Cupang. LUCIO Padre. Aba. LUCIO Baldo. si Padre. LUCIO Tama. Katatapos lang nllang blhisan nang puting-puti si Elsa. UMAGA. Chayong. EXT. pagbutihin mo! Baka maawa sa'yo ang Mahal na Birhen at pagkalooban ka ng asawa! Hindi siya papansfnin nina Baldo. Sepa at Baldo. anong palagay n'yo sa himala? PAR! Aba'y kailangang hintayin natin ang pasiya ng ating Obispo. Ginagaya nl Chayong bawat galaw ng kamay ni Elsa. SAUL BAHAY NINA ELSA. 12. . BAHAY NINA ELSA. Papaswitan slla nito. Si Elsa kasunod sina Aling Saling. Magandang hapon sa inyong lahat. daan ho muna kayo! PARI (lalapit). CHAYONG Kasya pala sa'yo. Chayong. ang imahen ng Birhen ay may nakasabit nang mga bulaklak at nakaslnding kandila.

Hang deboto at pasyente mula sa Cupangatkalaptt-baryo. Baldo. Muia sa point of view ng burd ay maliliit na hugis sina Elsa. Aling Saling. Nakatlngin lahat sina Mrs. EXT. May naglalaro sa isipan ni Mrs. SEPA Anong ginagawa n'yo d'yan! (susugod) NESTOY (lalaplt). EXT.Tinltingnanlangpo namlnkungsaanlumalabas 'yung Birhen! SEPA (mapapanguros).ALBA Saling. NESTOY Baka ditol Baka nagtatago lang dito! 0 baka naman d'yan sa kabilang puno! INTONG H'wag kang malngay! Baka matakot lumabas! Makikita sina Igmeng Bugaw. Intong at isa pang bata. Mapapatlngin sa kanila si Igmeng Bugaw. Alba sl Aling Saling j sa kabBang kuwarto at bubulungan. Chayong at Sepa paakyaL Marirlnig ang Hang boses. Nestoy.Mgawalang sampalataya! Halikayo ntol BALDO KaUangang pabakuran natin ang lugar na 'to at nang di inuusyosol Luluhod para magdasal sina Aling Saling. BUROL UMAGA. mask! dl mo na mabayaran ang utang mo sa’kin. Patuloy na pinag-aaralan j at ginagaya ni Chayong bawat gawin ni Elsa. Chayong. . MamasahehinniBsaangleegng pasyente. Isang pasyente ang ihaharap ni Baldo kay Elsa. Aling Saling. Sepa at Baldo. inlinspeksiyon ang punongkahoy na nllalabasan ng Birhen. Hindi mo na rin kaHangang manllbihan sa'kln. MRS. Alba habang nag-oobserba-Dudungawsiyasa labas at makikita ang nagdaratingang marami pang pasyente.15. ELSA Anong nararamdaman n'yo? PASYENTE Naipten ako ng ugat sa leeg. saka parang di kasaling 16. Sepa. HihHahin ni Mrs. Chayong. Alba. Baldo. May dala-dala pang flashlight s) Igmeng Bugaw. BAHAY NINA ELSA.

CHAYONG H'wag. sa may tangkal ng baboy. Tanggapin mo.. MRS. PARI Ang Dlyos ba ay mapagparusang laging naghihiganti sa atin tuwing tayo'y nagkakamali? siya ba'y isang multo lamang. MRS. Iblnibigay ba Ito sa atln ng Dlyos. aparisyon o Busyon? Maraming katanungan sa'ting dibdib.ALBA (aabutan ng pera sl Aling Saling). Sige. Kakawala sa pagkakahallk nl Pilo si Chayong at humihingal na babangon. KAPILYA. Baldo. PILO Ba't ka matatakot. GABI. Alba at tatawag. Eto. Nasa llalim sila ng bahay.Sepa! Lalapit ang mga tinawag. UMAGA. INT. Kagaya nlyang sl Igmeng Bugaw. PARI Saan ba nanggagalhg ang mga himala? Nahuhugot ba Ito sa hangln. Nagsesermon ang pari. kunin mo.Magtataka si Aiing Saling. kunin mo. o produkto lamang ng atlng mga guni-guril? Kokonti ang nagsisimba-mga hikahos at nakatangang mukha. MRS.. DI ba mahal mo ako? Chayong. Mask! sino ay maaaring magsabing sugo siya ng atlng Panginoong Diyos. 'Yun lang ang maiblbigay ko sa'yo. ako lang 'to.ALBA KaHangang mag-organisa tayo.... Sa halip na magbukas ng ating mga mata. Ang magiging trabaho natin ay tulungan at bantayan si Elsa. Pilo! Natatakot ako. Ikaw. . Babaling sa sala sl Mrs. ang relihiyon ay magsisllbing tagabulag. 17.ALBA Chayong. PARI Ano ang mangyayari kung maglging napakadall ng mga himala? Magugulo ang kaayusan. 18. BAHAY NINA CHAYONG.. mapapanis tayo! CHAYONG Alam mo namang gusto kong malinis ako bago tayo makasal. Patatahimikin ng ina ang pinapasusong anak. INT. Maraming magpapanQgap dlyan pero mga alagad ng demonyo.

Parang hindi siya babae e. nakaunipormeng konduktor. Parang hindi siya tao. Baka di ko maibigay sa'yo ang gusto mo. salamangkero? CHAYONG Natatakot akong pakasal. Pilo. CHAYONG H'wag. Chayong. Darating si Narding. Maiiwan sl Pilo. CHAYONG Talaga namang marami kang girlfriends a. INT. PILO (mawawalan ng gana). CHAYONG (liwas). BAHAY NINA CHAYONG. Kelan ba tayo pakakasal? CHAYONG Nakausap ko na si Elsa. Ngayonmona ibigay. kapatfd niya. PILO Ano siya. Lahat ba namang gagawin mo'y ikinukunsulta mo pa ke Elsa? CHAYONG Alam niya ang lahat. Ba't ba ako pa ang nagustuhan mo? Marami ka namang girlfriends a. . PILO Wala naman a! (muling magtatangkang hagkan si Chayong). h'wag! Hinahabol ang hiningang makakawala si Chayong at tatayo.... Pat! nga si Bsa nlllgawan mo n'on! PILO Lahat ng babae kaya kong llgawan. 19. pero sl Elsa hindi.. Sa lababo ay buong diing kinukuskos nl Chayong ng sabon ang mga labing hinagkan ni Pilo. PHo. PILO Tuturuan kita. CHAYONG BakR? PILO Ewan ko. Pito. GABI. Chayong. SIge na. May 24 na ito.PILO (piiit uling yayakapin si Chayong). Magtatangka uli sl Pllong yakapin si Chayong pero tuluyang liwas at aalls Ito.

NARDING Ate? CHAYONG (nabiglang haharap). 20. CHAYONG Hindi naniniwala sa Diyos ang mga tagaroon. tinulungari ba sila ng Diyos? CHAYONG Narding. May plano"ang lahat. hindi Diyos! CHAYONG 'Yung naipon kong pera sa pagtuturo'y ibinigay ko na kay Elsa. Narding? NARDING E hanggang ngayon nga di pa ako nakakabayad sa perang inutang ko sa kompanya mula nang magkasakit ka. Mauupo si Chayong sa katre. Narding. Bakit mo siya tinitikis. mangilabot ka sa sinasabi mo. Kelan ka pa dumating? NARDING (susunod kay Chayong). EXT. Nahdiyan ka na pala. NARDING Ate. UMAGA. Sawang-sawa na'ko sa pagkukunduktor. NARDING E dolyar naman ang ipupunta ko d'on e. Saan tayo kukuha ng pera? CHAYONG Si Elsa ang bahala sa atin. Napilitang bumaba ang Mahal na Birhen sa lupa dahil sa mga taong tulad mong ayaw siyang kilalanin. Walang magagawa si Narding. Mag-a-apply ako sa Saudi. me pera ka ba? CHAYONG Bakit? NARDING Dalawang libo lang. Kaya nga ba ayaw kong namamasada ka sa Maynila dahil kung anu-anong uri ng kasamaan ang napupulot mo doon. Marunong ang Diyos. NARDING E luka-luka' 'yang si Elsa e! Maiaahon ba tayo sa hirap ng mga himala niya? E ang mga nanay at tatay namatay na nakadilat dahil sa gutom. (tuluy-tuloy na papasok sa kuwarto habang nagpupunas ng bibig). May bttbit na maleta at make-up kit. Naglalakad si Nimia papasok ng baryo. Sa ayos at kilos ay alam . KALSADA. Kaninang hapon lang.

karamiha'y pasyente at mga turista. NIMIA Di ako nakasulat dahil nang palayasin nila ako dito noo'y isinumpa ko na ang lugar na 'to.mo agad na nagtrabaho si Nimia sa mga bars sa Maynila. Noon. usyoso. NIMIA (lalapit). Mano po. Papasok si Nimia. Pareho tayong tumatanda. turista. Nag-iisa na kayo. INT. Maraming WHHH mga tao sa kalsada ngayon. IGMENG BUGAW Saan ka natuto? NIMIA Sa bar. UMAGA. Si Igmeng Bugaw. Lalabas uli. IGMENG BUGAW Sikat na si Elsa ngayon. Sa Mabini. Di ibibigay ni Igmeng Bugaw ang kamay. Dadamputin ni Nimia ang diyaryong may headline na: Barr/b Lass Witnesses Apparition. 22. Itay. Bubukas ang pinto at mapapalingon siya. May ilang nagbebenta ng mga religious articles. EXT. BAHAY NINA IGMENG BUGAW. pagmamasdan ang kabahayang iniwan niya noon. Lalapit si Nimia at madyik na huhugot ng sigarilyo sa kili-kili ni Igmeng Bugaw. UMAGA. 21. mga pasyente. NIMIA Nagtatanong ba siya tungkol sa'kin? IGMENG BUGAW Puwede bang hindi e kayo nina Chayong ang magkakaibigan noon? NIMIA (titiklupin ang diyaryo). Nakatirintas pa si Nimia noon. Maraming mga naghihintay sa labas. Sa dingding ay may nakapaskel na mga retrato nila nina Elsa at Chayong noong magkakaibigan pa sila. Pagdaan sa harapan ng bahay nina Elsa ay mapapatigil siya at titingnan ang nangyayari. Marami nang taong naghihintay sa . Mulasakalsadaay Ipinagmamasdan ni Orty ang bahay ni Elsa. DAMPA. Matatawa si Igmeng Bugaw. Lalakad paalis si Nimia. Iba na ang Cupang sa baryong iniwan niya noon. reporter. Susunod si Nimia. Kaya lang nailsip ko kayo. Ayoko na nga sanang bumalik e. Sino pa ang magtutulungan? Di pa rin kikibo si Igmeng Bugaw.

ayaw nang nahahaluan sila! Tsaka walang bakante. Cash. NIMIA (tinitingnan ang kamera ni Oriy). LUCIO Maseselan 'yang mga Puti e. Aalis si Oriy. ORLY Magbabayad naman ako e. INT. Aayusin ni Igmeng Bugaw ang papag na hihigan. sa iba na lang ha? Dalawang Amerikano ang lalabas ng bahay. May 33 na si Oriy. AMERIKANO 1 (may hawak na tabloid). Lahat yata ng bahay dito sa Cupang okupado na! IGMENG BUGAW Magtatagal ka ba? ORLY Hindi ko alam. Foreigners. boss. It says here she has cured more than a hundred people already. Sa bakuran ay may karatula: Hotel. Photographer ka ba? . ORLY Boss. Cheap Only. puwede pa ba d'yan? LUCIO Hindi ako tumatanggap ng mga Pilipino e. Lalakad siya papunta sa bahay ni Lucio. may hawak na tape recorder. Ipinakikita ni Igmeng Bugaw kay Oriy ang lugar. Can Be For One Night Or More. KUWARTO N1 ORLY. Ibababa ni Oriy ang mga gamit. BAHAY N1 IGMENG BUGAW. UMAGA. Lalaptt sl Nimia may dala-dalang blangket. maleta.bakuran. Inaayos ng ilang babae ang lugar na paggagamutan. 23. at kamera. ORLY Buti na lang bakante pa rito. Kakausapin ni Oriy si Lucio. IGMENG BUGAW Dito tayo.

NIMIA Marami ka na bang pelikulang nagawa? ORLY H'wag na nating pag-usapan. Gumagawa ako ng pelikula. Buksan ang inyong mga puso at papasukin ang Mahal na Birheni MagsisTsa Inyong mga kasalanan! Nalalapit na ang Araw ng Paghuhukom! Ang mga makasalanan ay masusunog sa apoy na walang hanggan! Dudungaw sina Nimia. Mula sa kalsada ay maririnig ang announcement ng fsang nagdaraang dyip. Kaya sarili ko nang savings ang ginagastos ko. di pala puwedeng dayain ang itsura modito sa kamera! Di ka pala puwedeng artista! Ibabalik ang kamera kay Oriy. Sinasadya nilang dumaan dito tuwing umaga. IGMENG BUGAW Kelangang magsanay ka na. NIMIA (itututok ang kamera sa ama). May malaking banner itong nagsasabing Elsa Loves You. Hindi nagsisinungaling ang kamera. . Yan ang mga Siyete Apostoles ni Elsa. BALOO (sa loudspeaker). baka magkahiyaan lang tayo. NIMIA Pasilip ha? (kukunin ang kamera at sisilip). IGMENG BUGAW Dati me sinehan dito sa Cupang e. Itay. me manonood ba d'on? ORLY Ayaw nga ng producers ko ang project na 'to e.ORLY Hindi. pero walang nanonood kaya ipinasara na. 'yun ding nakikita sa sinehan? ORLY Oo. Naku. 'Yun bang nakikita dito. NIMIA Ba't mo ba kinukunan si Elsa.

at makikita nito si Nimia. sa loudspeaker). Makakaramdam siya ng ginhawa. BAHAY NINA ELSA. Aabutan siya ni Aling Saling ng baso ng tubig. Sa mukha ni Elsa'y krtang sanay na siya sa ginagawa. GONZALES Ako. Magpapatuloy ng pagkuha si Orly. Hihipan ito ni Elsa at iaabot kay mrs. Marami nang tao-mga pasyente. Hahagurin ni Elsa ang mga pilipisan ni Mrs. Ginagamot ni Elsa sl Mrs. mga nagdadasal. mga nanonood. 24. GONZALES . Di magpapakita ng . isang matrona. ELSA Ano pong nararamdaman n'yo? MRS.Mula sa dyip ay mapapasulyap sa kanila si Chayong. Gonzales. lalapit si Orly at kukunan sila Tataas ang kamay ni Chayong bilang pagsaway sa kanya Titgil si orly. okey lang sa’kin Bahagyang ngingiti si Elsa bilang pagsang-ayon saka babalik sa ginagawa. GONZALES Lagi pong masakit ang ulo ko. titingin kay Elsa. EXT. mapapatingin sa kanya si Elsa. Gonzales Agad-agad iton iinumin ni Mrs Gonzales. matatapos sa pagmasche si Elsa. Kinukunan ni Oriy ang mga nangyayari sa bakuran ni Elsa. Gonzales Nakapikit itong wari’y nagdarasal. reaksyon ang mukha ni Chayong. May malaking donation box sa tabi ng hagdan. MRS. HAPON. Nalalapit na ang Araw ng Paghuhukom! At ang mga makasalanan ay masusunog sa apoy na walang hanggan! Buksan ang inyong mga puso at papasukin ang Mahal na Birhen! Mawawala sa kalsada ang dyip. Di rin kikibo si Nimia. BALDO (off-camera. MRS.

Thank you, iha, thank you vry much. Aalalayan ni Baldo ang isang batangbabainglomobo ang lions Walang ekspresyon sa mukhana ipapatongni Elsa ang kamaysai ng bata. 25. EXT. BAHAY NINA ELSA. GABI. Nag-uusap sa hagdan sina Chayong at Elsa. Sa di kalayuan ay naglilinis ng bakuran si Sepa. CHAYONG Bumalik na pala si Nimia. ELSA Hindi pa siya nagpupunta dito. CHAYONG Buti naman. Totoo pala ang mga tsismis tungkol sa kanya noon. Di na nahiya. Buti na lang di sila nagkatuluyan ni Narding. (ngingiti). Elsa, titigil na ako sa pagtuturo. Tutal, parati na lang akong absent. Mas kailangan mo ng tulong dito. Makikita ni Sepang dumarating si Bino at ang dalawa nilang anak. MGA BATA Mano po, I nay. SEPA Kaawaan kayo ng Diyos. Doon muna kayo. yLalayo nang konti ang mga bata. Mauupo sa lupa sina Sepa at Bino g tpara mag-usap. BINO Pati mga anak natin napapabayaan mo! Mapapakain to sila ng ginagawa mo dito? Lumalaki silang mga sanggano! SEPA ko sila sa'kin dito. Para lagi kong nakiklta. BINO Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? SEPA Wala akong pakialam Mahirap lang tayo. Kung di tayo maniiwala, anong matitira sa’tin? Tatayo si Sepa at lalapit kay Elsa. Susunod si Bino. SEPA Sige, Elsa, tutuloy na ako. ELSA Salamat, Sepa.

BINO (pilit ang ngiti). Sige, Elsa. ELSA Sige, Bino. Lalakad sina Sepa at Bino. SEPA Nestoy... Intong, halina kayo. 26. EXT. BUROL HAPON. Iniinterbyu ni Oriy si Elsa. May hawak-hawak na malaking panambong si Chayong para huwag mainitan si Elsa. Nababakuran na ang lugar, may malaking sign na nagsasabing No Trespassing. ELSA Hindi ako ang nanggagamot. Kamay lang ako ng Birhen. ORLY Bakit ang Birhen? Bakit hindi ang Diyos, o si Hesukristo kaya? ELSA Lumlpas na ang sa ama, ngayon nama'y ang sa Ina. ORLY Pero bakit sa'yo nagpapakita ang Birhen at hindi sa iba? ELSA Ewan ko. ORLY Ngayong lag! kang nasa mga diyaryo, radyo, enjoy ka ba sa atensyon ng iba? ELSA (mapapangiti). Sinusunod ko lang ang bilin ng Mahal na Birhen. ORLY Marami-rami na ring mga doktor at mga arbularyong nagagalit sa'yo. ELSA Hindi lang naman sugat ng katawan ang ginagamot ko. Pati sa kaluluwa. ORLY Hindi naniniwala sa'yo ang pari. ELSA Kanya-kanya tayong paraan ng pagsamba. ORLY

Totoo ba na ampon ka lang daw? ELSA Napulot ako ng Inay ko dito sa lugar na' to mismo, dito sa burol, n'ong mga 19... anong 19 na nga ba "yun, mga 1958 yata. Me nakaimperdibieng papel na may sulat na Elsa sa damit ko. Saka istampita ng Mahal na Birhen. ORLY 'Yung istampita, nasaan na? ELSA Naiwala ng Inay. ORLY Pero noon pa man alam mo na'ng mangyayari ito? ELSA Hindi. N'ong bata pa 'ko'y pagdudoktor ang talagang gusto ko. Tapes, n'ong diyes anyos ako, gusto kong ako ang maging kauna-unahang babaing presidente dito. Tapes, dose anyos, abugada. Kinse anyos, fitser. Nang magdalaga ako'y tinanggap kong wala naman kaming pera, di ko kayang maging maski ano. ORLY Kaya inisip mong gawin ito? ELSA (kita sa mata na nasaktan). Di ka naniniwala. ORLY Hindi ako naniniwala sa Diyos. ELSA Saan ka naniniwala? Itataas ni Oriy ang kanyang kamera. ELSA Ang kamera gawa lang 'yan ng Diyos. Gawa ng tao. Pag ayaw na ng Diyos maski 'yan titigil sa paggalaw. Di kikibo si Oriy. 27. INT. BAHAY NINA ELSA. GABI. Sa may hagdan ay kausap ni Aling Saling si Mrs. Alba. Nakatulog sa pagkakaupo sa sahig si Elsa, nakasandat sa dingding. May mga pasyenteng natutulog sa sahig, nakikitira sa kanila. ALING SALING Lagi ho kaming kinakapos sa pagkain sa dalas ng mga nakikitira d'rto sa amin. MRS.ALBA

(mapapatingin sa harapan niya sa lumalatag nang dilim).ALBA Hay. ALING SALING E hindi ho ba nakakahiya 'yun? MRS. Mapapangiti si Nimia. magtayo ka na rin ng sinehan o hotel. NARDING Pag umunlad "to. puro gutom at ignorante. NARDING Nimia! NIMIA (mapapatingin). magandang hapon po. Nakaalis nga ako ng Cupang. Narding! NARDING Ka Igme. Ang mga tao sa lugar na 'to.ALBA llalagay natin sa bote. Saling. Itong baranggay hall. ba't d! natin ipagbili ang mga benditadong tubig ni Elsa? ALING SALING Ho? MRS.. Darating si Narding. Me alam akong pabrika sa bayan. Oy. Tumutulong sa mga karpintero si Igmeng Bugaw. NARDING Big shot ka na ha. .. NIMIA Ikaw? NARDiNG (magkikibit-balikat). 28.ITINATAYONG KABARET.Talagang hindi tayo puwedeng umasa lang sa mga donasyon. EXT. DAPITHAPON. Pabalik-balik din ako dito. kaya kung anu-anong nakikita. konduktor naman. ginagawa naming kabaret. NIMIA Hindi naman. Teka. Pag nagtagal pa 'ko dito'y baka makakita na rin ako ng Birhen. Pupunta sa tab! sina Narding at Nimia. Panay ang pukpukan sa ginagawang kabaret habang nagmamando si Nimia.

kaya mo lang ako ginawang girlfriend noong araw. EXT. Mag-a-apply ako sa Saudi e. ang dami-daming turistang dumarating. NARDING Hindi. . May mga T-shirts na ibinibenta. nakalagay ang mukha ni Elsang nagsasabing Elsa Loves You. Narding.NIMIA Talagang makakakita sila ng Birhen dito lalo na pag nayari na ang aking kabaret. Mayor. naalala mo ba 'ko? NIMIA Hindi rin. NIMIA Naubos na ang pera ko. MRS. nakakotse o naka-wheel chair. E Nimia. binibenta lahat ng klaseng pag-asa. Alba at ang Mayor. UMAGA. NIMIA 'Yung totoo. NIMIA Nakita mo na. para me nauutangan ka. n'ong nasa Maynila ka. Naglalakad sina Mrs. NARDING E ikaw. KALSADA. Sa kahabaan ng kalsada'y nagsulputan lahat ng klaseng tindahan. Siguro noong sinundan ko'yung traveling salesman sa Maynila'y ni hindi mo 'ko hinanap. baka kako makaambos ako ng suwerte sa'yo. NARDING (babaling kay Nimia). di na ako susunod sa mga anak ko sa Amerika. Ba't di ka na lang magnegosyo d'rto sa Cupang. Narding. ingay atbuhay. Maghanap ka ng maibebental 29. hanggang ngayon ba'y nangungutang ka pa rin? Sabi ko na nga ba e. Dumaragsa ang mga turistang naglalakad. Parang natulog lang ito't nang magising ay nagbago na ng bihis. ALBA Alam mo. Magpapatayo na lang ako dito ng resort. Ibang-iba na ang Cupang. napuno na ng alikabok at tao. Naghahanap ako ng dalawang libo. NIMIA Naku naman. NARDING Kaya pautangin mo na ako. Mapapangiti si Narding. Kung anu-anong mga karatula ang nakasabit.

GINAGAWANG KABARET. Ang problema. meron nga palang piano ang mga konsehales na palitan ang pangalan ng Cupang. Ang gaganda ng damit nila. Mask) 'yung mga me sakit ang gagara pa rin. At nagkalat ang drugs. DAPITHAPON. magtatayo na siya ng kabaret. EXT. BELLA (mauupo sa balon. kung ako ba'y mag-e-export ng benditadong tubig ni Elsa sa ibang bansa ay kinakailangan pang magbayad ng tax? Di ba wala namang tax ang religious articles? MAYOR Bayaan mo't magtatanong ako. Sana meron ako maski isa. Eksakto! MAYOR Kaya lang. Si Nimia nga nang umalis dito noon wala ding damit pero ngayon. 31. EXT/INT. Matatawa sila habang patuloy na naglalakad. MRS. tuyung-tuyo ito).ALBA Mayor. nagpapanggap lang. Mayor. baka di na naman makilala ng mga tao at muling itaboy. Mapapatingin MRS. LOLO HUGO (parang di narinig si Bella). ganitong-ganito rin ang nangyari sa Lourdes. Sumasalok ng tubig sa balon sina Lolo Hugo at Bella.ALBA Alam mo. Siya pala ang Birheng Maria. Pag nagpatuloy 'rto'y sigurado na ang reeleksyon ko. Tiyong. HAPON. Wala pa rin. pinuproblema ko ang security. Nalalagay na sa mga diyaryo'y mabahong pakinggan.MAYOR Mula nang maghimala'y lumaki na ang income ng Cupang. Mawawala lang daw ang sumpa dito sa Cupang kapag nagbalik na ang ketonging babaing itinaboy namin noon. Maraming masamang mangyayari. Ano kayang maganda? 30. nasa ibang bagay na rin ang isip). BELLA (titlngnan ang balon. Siyanga pala. Tiyong e. BALON. Nagbibihis ang mga **** ni Nimia. pagbalik niya'y magpapanggap daw siyang muli. May daraang dyip na may loudspeaker na nagsasabing magsisi na ang mga tao sa kanilang kasalanan. Dumarami ang mga patayan at panggagahasa. NIMIA .

ang laki ng hati sa dibdib. esprekengkeng. naninilip sa butas sina Nestoy. Agad-agad lalayo sa butas sina Nestoy. mapapansin ni Nimia ang mga naninilip at mapapangiti siya. Walangiirap. Dali-daling lalabas. takbo na tayo. NIMIA Hoy! Takot na magsisiksikan sa tabi sina Nestoy. esprekangkang. NIMIA (ginagalaw-galaw sa hangin ang mgakamay). sampung mga sisiw ang nakatikangkang! Mula sa gitna ng mga hita'y may ilalabas siyang isang sigarilyo. BUROL DAPITHAPON. magagalit ang Diyos! NESTOY 'Yung isa. walang kukurap. ISTONG Milagro! . ba't ka nagmura? Sabi ng Inay. Tffigil sl Nimia at magmamadyik. nahahati tuloy ang tingin ko! Sa loob. CUT TO: Gumagabi na. Naghahabulan sina Nimia at ang mga bata. NESTOY ****** ina! INTONG Kuya. CUT TO: 32. INTONG Kuya.Kelangang ganda-gandahan n'yo naman ang mga suot n'yo! Para kayong mga tagabaryo! Sa labas. NIMIA Ano bang gusto n'yong makita? (bubuksan ang blusa at itatambad sa mga bata ang suso). Tin'rtesting ni Igmeng Bugaw ang mga ilaw ng kabaret. EXT. NIMIA Isa! Mapapanganga ang mga bata. Irrtong at iba pang mga bata. Ito? Babagsak ang panga ng mga bata at didilat ang mga mata.

Malakas ang hangin. BUROL. Kaya lang nararamdaman ko na pag sinundan ko siya nang sinundan ay dadalhin niya ako sa mga lugar na hindi ko pa nararating. pinakamadunong. Iniinterbyu ni Oriy si Nimia. Buong paghangang pinagmamasdan siya ni Nestoy. Walang makakapigil sa. HAPON. ORLY Naniniwala ka ba sa himala? NIMIA Oo. Isa. ORLY Magkakaibigan daw kayo nina Elsa? NIMIA Dati. 'Yan ang istorya ng buhay ko. Sa biglang paghalakhak ni Nimia'y tatapon ang buhok nito't sa namumulang sikat ng papalubog na araw ay sasabog ang liwanag sa mukha. Ikaw. Si Chayong ang pinakarelihiyosa sa'min. 33. SI Elsa. Ako. EXT. at isa. (hahagikhik) pinakamalandi. Kabisado niya lahat 'yung mga presidente sa Piliplnas at sa Amerika. Siguro. NIMIA Pag ginustong makita ni Elsa. pero nabuntis ako ng salesman. Ewan ko. Ganyan siyang mag-isip. Pag ginusto niyang gawin. makiktta niya.kanya. gagawin niya. Pakita mo lang ang libro diyan memoryado na niya. . meron pa Maglalabas pa uli ng sigarilyo si Nimia buhat sa mga hita. Itinaboy tagarito. Hindi. Lumapit ako kina Elsa pero Nagpunta akong Maynila. dati na ba siyang relihiyosa? NIMIA Hindi. ba't mo ginagawan ng pelikula sl Elsa? Siguro naniniwala ka sa kanya ano? ORLY Hindi. 'Yun nga lang. hindi ko pa alam kung ano. Interbyu na ba ‘to? ORLY Anong nangyari/ NIMIA Boyfriend ko ang kapatid ni Chayong. Para bang may exciting na mangyayari. at Isa pa. ORLY Mahusay na artista si Elsa. ORLY Itong si Elsa. Para siyang Birhen sa mata ng mga bata.NIMIA Hindi lang 'yan.

Humuhugong nang marahan ang hangin. BALDO H'wag magkakagulo! Tahimik lang kayo! Mamaya pa po lalabas sl Elsa! Dala-dalawa lang po ang pila! Atras! Kukunan ni Oriy ng pelikula ang silyang paggagamutan ni Elsa. Sa tabi nito'y may pantay taong imahen ng Mahal na Birhen. Nakahilata o nakatayo o nakaupo doon lahat ng klaseng maysakit sa buong mundo: bulag. Sa tabi nila ay may malaking donation box. Pawisang pinipilit kontrolin ni Baldo ang dagsa ng tao.. Nakakakilabot ano? Parang lahat nang taong naghihirap ay Inand'on. May umiiyak. at iba pa. at marlrinig niya. MGA BAKLA Elsa! Elsa! . Makikinig si Oriy. ORLY Ano'yun? NIMIA Daing ng mga tao sa bahay nina Elsa. sang TV Reporter ang nasa harap g bahay nina Elsa. And apparently one of them in serious condition. ketongin. and already three women have fainted. Parang mpiyerno ang lahat. Elsa. hikain. Tatabunan ang sinasabi ng TV Reporter ng ingay sa paligid. may sumislgaw. BAHAY NINA ELSA..Tatagilid nang konti ang ulo ni Nimia. May tddang sadyang itinayo para sa mga maysakit.. TV REPORTER Of course the church does not recognize the apparition of the Virgin nor the healing powers of this giri. Elsa. NIMIA Pakinggan mo. TV REPORTER (magpapatuloy). nag-uusyoso at sasamba. ang magkakasamang ungol at daing ng sangkatauhang nagpapagamot sa bahay ni Elsa. Sumisingaw ing kalsada habang pinapalo ng iraw ang tuyung-tuyong lupa. may humihingi at may sumusuko. But we have received reports. mga taong walang mapuntahan. pilay. dala-dala ng hangin. As you can see. may nakasulat na Maglimos sa Birheng May Sugat. 34. magbebenta. there are about two thousand people here waiting for Elsa. Dinadala ng hangin dito. EXT. Parang arnabal ang lahat sa gulo ng entahan. may TB. Mga taong walang pag-asa. HAPON. gamutan at sigawan ng nga magpapagarnot. It must be a hundred degrees here.. Isang pangkat ng mga bakia ang nagtitiliang kakaway sa bahay ni Elsa.

paukuwiin ang sisingit. Magkano ba ito? TINDERA Mura lang. Seventy. paraanin si LKolo! MRS ALBA Baldo! Baldo. Wala nang tawad! Di pa rin magkandaugaga si Baldo sa pagkontrd sa mga tao. ilipat mo ‘tong mga tao d'yan sa kabila.ALBA TumabI kayo d'yan! CUSTOMER Ale. magkano ho ba ito? MRS. NESTOY Lobo nga! Mag-aagawan sila. Miss. ale. ano ka ba! BALDO H'wag ho kayong maiinip. walang sisingit. INTONG Oy. nagmamartsa sina Nestoy atlntong. BALDO oi dala-dalawa lang ang pila Ayan. natatakpan Itong mga paninda ko! Baldo. Sa daan. sampalayok na kanin Sinong kumain. si Maryang duling! Tttfgil at may pupulutin sa tabing daan. MRS.Isang customer ang magtatanong sa-tindera. miss. andito ang donation box! . CUT TO: Magagalit sl Mrs.ALBA Bale siyete singkwenta isang bote. lalabas na si Elsa! Sandali na lang! 'Yun hong gustong mag-abuloy. ESTOY AT INTONG Bayang magiliw. CUSTOMER (hahawakan ang T-shirt na may mukha ni Elsa). may lobo! Uusyosohin ang napulot Condom itong di pa nagagamit. Alba dahil humaharang sa kubd niya ang maraming tao. Hihipan fto ni Nestoy.

Me konti akong pera.. saka pupuntahan ito. Pasensiya na kayo. Sandali niyang pagmamasdan ang pagkakagulo ng mga tao. Parati mo naman akong niloloko. pakasal na tayo.. h'wag si Elsa.puti siya. Mapapangiti na parang siya si Elsa. May batang iiyak sa kung saan. May malaking rosaryo sa dibdib. Pilo. CHAYONG Ano? PILO Sa munisipyo. Magdadalawang-loob siya. Kagaya nina Mrs. PILO Ang laki yata ng krus mo ngayon Mas epektibo ba pag malaki? CHAYONG (mapapahawak sa rosaryo niya). Mag-uungulan ang mga naghlhintay at muling magkakaingay. Mapapansin ni Chayong si Pilo na naghihintay sa tagiliran ng bahay. Babalik ang isang matandang babae sa pagdadasal sa tabi. PILO Maski ngayon lang. Chayong. CHAYONG Ano bang pinagsasasabi mo. Pilo! PILO Akala ko ba gusto mo ako? CHAYONG Mahal kita. CHAYONG Pilo. Pilo. CHAYONG Maaantala lang ho sandali si Elsa. PILO Gan'on pala'y ba't ayaw mong pakasal? Gusto mo bang tumandang dalagang gaya ni Elsa? CHAYONG Di ko maiiwan si Elsa. Pilo e. Alba at Aling Saling na mga miyembro ng Siyete Apostoles ay nakaputing.Lalabas sa itaas ng hagdan si Chayong. Muling gagalaw ang mga pamaypay at magmumura ang mga bibig. tuwi-tuwina'y hinahagkan ang krus ng rosaryong tangan. . PILO Chayong. ako naman ang sundin mo.

Marami siyang suot na alahas. Lalapit si Aling Pising. sino 'yun? BALDO Si Chua. kuripot! Lalayo ang pulubi. Maramot! isusumbong kita sa Birhen! (inilalayo na ni Baldo). Magkakagulo sa harap ng bahay at mapapatingin si Oriy. ORLY (kay Baldo). sige na! BALDO Aling Pising. Magbubulungan ang mga tao. si Aling Pising. May titigil na Mercedes Benz. Sige na. ang maglalahad ng kamay kay Oriy. liling si Oriy.Mapapatingin si Chayong sa mga tao sa bakuran. Saka iiwan ni Chayong si Pilo. Sa di kalayuan ay dudukot ng panyo at magpapahid ng pawis si Narding habang di hinihiwalayan ng tingin ang ******. Maramot! Isusumbong kita sa Birhen! . BALDO (itataboy si Aling Pising). Wala na kay Pilo. Kukunan ni Orly. Maitim ang kaluluwa! Pupunta ka sa impiyerno! (kay Chua). Bababa si Chua. Baldo. milyonaryong ******. Malakas mag-donate "yan. h'wag kayong mang-iistorbo! D'on na kayo! AUNG PISING (gairt na haharapin sl Baldo).. kasunod ang driveralalay... CHAYONG (kukurusan sa noo si Pilo). Babalik ang tingin niya kay Pilo.. Pilo. Paraanin n'yo si Chua! Mauupo ang ****** sa silyang kaagad ilalapit ni Baldo. pahinging pera para sa anak ko. CUT TO: Isang pulubing may karga-kargang batang may polyo. (pupuntahan ang pila). ALING PISING Chua naman. Mahal ka ni Elsa. Naroon na uli ang konsentrasyon niya.Sabi nang doon na kayo e! ALING RISING (kay Chua). payat na ****** na may tungkod. sige na. ang pulubi. Me rayuma. ALING PISING Pupunta ka sa impiyerno. kay Chua. Taga-Maynila.

Kakalampagin anumang mahawakan. TINEDYER Wow. Hindi matitinag si Elsa. MGA TAO Elsa! Elsa! Elsa! Pagmamasdan ni Elsa ang mga nasa ibaba. Doon ay lalabas si Elsa kasama sina Aling Sating at Chayong. Dati'y maliit at maitim. Pipikit ang mga mata ni Elsa't bibilis nang bibilis ang pag-ugoy. CHIEF DE LA CRUZ Mayor.Sisigaw ang isang babae. ngayo'y parang lumaki siya. mapapatingala sa kalangitan. Akala mo'y artista o Diyos si Elsa na hahawakan nila sa kamay o sa bestida. Nakaputing bestida siya. BABAE (off-camera). inaalon ng damdaming ayaw humupa. parang sinusiang laruang wala nang kontrol. bumibilis ang paghingal. Magsusuguran ang mga tao. ORLY (tatawagin si Elsa). dahan-dahang wari'y sumasabay sa isang napakalamyos na awiting di naririnig. Baka magkarebolusyon. Elsa! Titingin si Elsa kay Oriy. hepe ng pulisya. saka ngingiti. Ayan na si Elsa! Mapapatingin ang lahat sa hagdan. may bagong kapanatagan at pagtitiwala sa sarili. Lulutang sa hangin ang sabay-sabay na pagdarasaing Aba Ginoong Maria. Napupuno ka ng grasya. Saka siya titigil. Magsisiluhuran lahat. . Magsisimulang umugoy ang katawan niya. mas heavy pa 'to sa drugs a. CHAYONG Magsiluhod po tayo at magdasal. mahiyain at matigas. Sa loob ng maikling panahon ng paghihimala'y malaki na ang ipinagbago ng itsura niya. uunat papunta sa likuran ang ulo at sa pagkakatingala'y halos mabakli ang leeg pero walang nararamdamang hirap. Mapupuno ng kalungkutan ang mga mata niya. MAYOR E anong gusto mong gawin natin? Hulihin ang Birhen? Patuloy sa pagkakagulo ang mga tao. pare. Uusog palapit sa Mayor si Chief de la Cruz. gaya ng dati. Mask! naroon pa rin ang madalas na kawalang-damdamin sa mukha'y nabawasan na ang hinanakit doon. naninigas ang katawan. masama ho ‘tong ganitong nag-uumpuk-umpik ang mga tao. MGA TAO Elsa! Elsa! Elsa! Mauupo si Elsa at matatahimik ang lahat. nakaturnghay sa mga taong sumasamba nang parang walang anuman. papahiran ng panyo o rosaryo. at asul na tali sa baywang. Magkakaingay ang mga tao.

Ka-table ni Oriy ang isang ****. 35. Hirap ako hinga e. CUSTOMER Babayaran naman kita e! . kayo na ho ang mauna. Gonzales. MRS. Masakit e. GABI. ELSA Ano ho ang nararamdaman n'yo? CHUA Ito aking dibdib. masakit e. Ay naku. Nagmamasid lang si Oriy. Heaven ang pangalan ng kabaret. pupunta sa dibdib.nagniningning ang mukhang nakanarap sa di nakikitang liwanag. Magtatayuan din ang lahat. Marunong akong kumain ng apoy. sa gabi’y ang kabaret naman. Chua kay Elsa. Sa dancefloor ay mamasid-masid si Bella sa mga nagsasayaw na **** at customer. Iinumin nito Mamasahehin ni Elsa ang dibdib ni Chua. llalapit ni Baldo si Mr. Karamihan ng mga taong nakikita sa bahay nina Elsa pag araw ay nandito pag gabl. ngumata ng bubog at mahiga sa baga! Sige na o! Sa isang sulok ay hihilahin si Nimia ng isang customer. tumulay sa alambre. saka bababa. Tatahimik. Tataas ang kamay. Kung sa araw ay ang bahay nina Elsa ang buhay na buhay. kunin mo naman akong artista. EXT INT KABARET. Chua. CUSTOMER Puwede ba kitang maisayaw? NIMIA (magkukumawalang parang nandidiri). CHUA Salamat ho. BALDO Mr. Habang nangyayarf ito'y ninanakawan ng isang bata ang bag ni Mrs. Tatayo si Elsa at haharap sa lahat. GONZALES Kinakausap na siya ng Birhen! Gagalaw ang mga labi ni Elsa. **** Oy. Aabutan ni Elsa ng baso ng benitadong tubig si Chua. puwede ba! Iba na lang! Mapapatingin si Narding habang kausap sa isang mesa sl Pilo.

karga-karga ang anak. Lalabas si Pi!o. 0 di ba mas okey dito? Ang di napapagaling ni Elsa'y napapagaling namin dito! Sandali. saka ngingiti). pangit! CUT TO: Kuwarto sa kabaret.NIMIA Hindi ako nagpapaupa! (makakawala). Ang dami-daming Pilipinong nagpupuntang Saudi e. Ha? Hindi ako 'yun! Baka kamukha ko lang. okey lang. Pilo. nagbubutones na ng polo si Baldo. parang may hinihintay. pare. Ito na 'yun. hahanapin ko ang Itay. Makikita ni Chayong. NARDING Hindi. PILO Pinupugutan daw ng ulo ang mga workers d'on. Makikita si Chayong sa maytagiliran ng kabaret. Mapapatingin sila sa may pintuan. lasing na. **** Di ba ikaw 'yung bantay kina Elsa? BALDO (mahihiya). IGMENG BUGAW Guguluhin mo na naman ang mga customers ko! Umalis ka drto! ALING PISING Maitim ang kaluluwa! Pupunta ka sa impiyemo! Masunog sana ang kabaret mol Pangit! Igmeng Bugaw. Nasa higaan pa ang ****** nakatalik niya. . Nagkakagulo doon. Pupuslit palabas si Baldo. Babalingan ni Narding si Pilo. PILO Saan tayo kukuha ng pambayad sa recruiter? NARDING Me naisip ako. Sige. Inaabuso ka? NIMIA Hindi. Manager ako dito! NARDING (lalapn) Sandali. iinom. likot si Baldo para huwag makita. (kay Nimia). (lalapit sa mesa nina Narding. Itinataboy ni Igmeng Bugawsi Aling Pising na nagpipilit pumasok. Naaalala mo ba n'ong mga sakristan pa tayo? Sa simboryo e nangangarap tayong balang araw e sasakay tayo ng barko at pupunta sa ibang bayan. NARDING Ang kailangan lang natin puhunan. Aalis.

CHAYONG Hindi mo na ako pinuntahan. payag na siya. CHAYONG Naging abala rin ako kina Elsa. Lasing ka ba? (susuriin si Pilo). ikaw daw. Matatawa si Pilo. Pilo. Ano bang kailangan mo? CHAYONG Piio.. Sabi niya. ikaw daw ang magiging asawa to. Totoo... Pero lagi kitang naaalala. PILO Naaalala mo ba n'ong mga bata pa tayo.CHAYONG Pilo! PBo! Mapapatingin si Pilo. CHAYONG H'wag mo'kong iiwan. Chayong. Pilo. Tatayo si Pilo para umalis. saka lalapit. Kinausap daw ako ng Birhen. CHAYONG Ayaw mo kasing ipasok sa puso mo ang paniniwala. Pilo! PILO Bakit. CHAYONG Hindi ka naniniwala. Pero hindi na tayo mga bata ngayon. Lasing ka yata. Chayong? Kayo ni Elsa ang pinakamahusay mag-imbento ng mga istorya. (bubuntunghininga). PILO (yayakapin si Chayong na magkukumawala). ang ibig kong sablhin. Lasing ka nga. (titingnan si Pilo). sinong me sabing aalis ako? CHAYONG . Pupunta sila sa madilim na tabi. Pilo. baka me makakita! Lalayong konti si Chayong PILO Ba't ka ba naparito? CHAYONG Napanaginipan ko kagabi.. Yayakapin siya para pigilan ni Chayong. Patuloy na matatawa si Pilo. Kami naman ni Narding paniwalang-paniwala.

Nakatayo sa isang tabi ang mga ****. BAHAY NINA ELSA. SALA. CUT TO: Kalakaladkad ni Lolo Hugo si Bella palabas ng kabaret. Kinaumagaha'y pauwi si Oriy dala-dala ang kamera. Lalapitan ni Oriy si Nimia. aray kol Tiyong. mamang pulis. HAPON. saka tatalikod at aalis. Magkakabunggu-bunggo sila sa mga mesa. Nakikipagtalo si Igmeng Bugaw kina Chief de la Cruz at sa dalawang pulis. Walang naiintindihan. parehong nakatayo. KABARET. wala po akong ginagawang masama! 36. ELSA Hindi ako ang nagpasara ng kabaret. Sina Mrs. Igmeng Bugaw at iba pang customers. ORLY Anong nangyari? NIMIA Pinasasara ng Siyete Apostoles itong kabaret. Walang magawang susunod sina Nimia. INT. Malaking bagay 'yun para kay Itay. Para nang kapilya ang kabahayan dahil sa nakapalibot na mga imahen at nakasinding kandila. Aalis sina Chief de la Cruz. Mahal kita. bumalik kayo rito mamayang gabi! Patitikman ko sa inyo ang pinakamasarap talaga! 37. Maiiwan si Pilo sa dilim. Maraming bagay na di natin maipaliliwanag pero kung pareho tayong may pananampalataya'y liligaya tayo nang walang hanggan. NIMIA H'wag mong ipasara ang kabaret. Magkanarap. Isa sa mga ito ang lillngon at sisigawan ang mga pulis. **** Hoy. fTanlulumong mapapatigil si Chayong. Makikitang nagkakagulo sa harapan ng kabaret. BELLA Tiyong! Tiyong. Sesenyasan ni Igmeng Bugaw na pumasok na ang mga **** niya. Pilo! Kung pareho lang tayong maniniwala. Mapapatingin lang si Pilo. GABI. Nimia. sina Elsa at Nimia. Alba at Chayong.Sasama ka daw ke Narding. NIMIA Maski anong sabihin mo'y susundin niia. tumitingin lang naman po ako e! Tiyong. EXT. . Elsa.

ang ginagawa ba ninyo nina Mrs. Aalis si Nimia. GABI. ELSA Tinutulungan namin sila.uusap sina Nimia at Narding. EXT. Ikaw ang may sakit. Tapos na ang mga palabas ni Elsa.. ba't di mo sabihin. NIMIA Saan naman ako pupunta? Wala naman akong alam na ibang hanapbuhay kundo pagputa. ELSA Umalis ka na. Nimia. NIMIA Binubulag ka ng mga nasa paligid mo. Pagmamasdan ni Elsa si Nimia. NIMIA Ano naman ang gagawin ng Tatay kung wala ito? NARDING Talagang walang mangyayari dito sa Cupang. . Alba'y hindi pagpuputa sa mga tao dito? Pinagbibilhan n'yo sila ng himala. Patay na ang kabaret. NARDING E di sa Maynila mo na gawin NIMIA Ano naman ang kaibhan ng **** sa Cupang at **** sa Maynila? Takot na ako sa mga lalaki ngayon. kaya wala kang nakikita. Maiiwan si Elsang di makakibo. NIMIA Matigas ang ****** inang si Elsa. ano. Nimia? Mula nang mangyari 'yu'y dumami na dito ang mga.. Kailangan talagang tumakas na tayo.ELSA Ba't ka nagtayo ng kabaret. 38. Ang mga tao drto'y unti-unti nang namamatay.. NIMIA ****. hindi ang mga tao. Marami kang tagasunod pero wala kang kaibigan. Narding. KABARET. saka magsasalita. Sa dilim sa tagiliran ay nag-. NARDING E mas sira pa si Chayong ke Elsa e. Pabayaan mo na lang. Bakit. Elsa. Narding. Pakausap mo nga sa kapatid mo. NIMIA Pareho lang tayong ****..

puro birhen ang hinahanap. IGMENG BUGAW Anong gagawin natin? NIMIA (matagal bago makakasagot). Nang magbugaw naman ako'y wala hang birhen dito. Titingin si Nimia sa dilim sa harapan niya. Wala na yata akong nagawang mahusay sa sarili ko. IGMENG BUGAW Malas nga yata talaga ako. Pinaglaruan nila ako magdamag. Papel. NIMIA E hindi naman natin kayang magbenta ng himala kagaya nina Elsa. KABARET. GABI. ano ang ginagawa n'yo sa'kin n'ong bata pa 'ko? IGMENG BUGAW Itinatago kita sa banyo kapag dumarating ang Inay mo. Pag nagtatrabaho sa bukid noon e lagi niyang karga-karga sa likod si Elsa. gusto niya laging me nakasubong sigarilyo sa bibig habang niyayari ako. EXT. Minsan. NIMIA Lagi mo kasing iniisip e. E ang mga turista. Sumama ka. Isda. BAHAY NINA . Pinasukan ng kung anu-ano ang kepyas ko. IGMENG BUGAW Matigas talaga si Elsa. 40. Sadista pala ang ****. Nang iwan nila ako'y para akong durog na kamatis. 39.Magtataka si Narding. NIMIA iBiH Patay na siya. Kinukuha ka kasi sa'kin e. Naaalala ko tuloy si Saling. Hinahawakan pa lang ako ng customer nanginginig na ako sa takot. Nakaupo sa bangkito sina Nimia at Igmeng Bugaw sa loob ng kabaret na ngayo'y wala nang buhay. Pinasb ang suso ko. Bumalik na lang kaya ako ng Maynila. NIMIA E ako. Nang magkartero ako noo'y walang bumagsakna sulat dito sa Cupang. Bote. NIMIA Me customer ako noon. Mula noon palagi ko nang napapanaginipan 'yun. dinala ako ng gang niya sa isang resort. Lulungkot ang mukha ni Nimia. INT. IGMENG BUGAW Hindi ko iiwan ang Cupang.

makiusap tayo d'on sa ******. Satalahiban. Titigil ang kotse.ELSA. NARDING Para! Para! Tulungan n'yo ako! Babalandra si Narding sa harapan ng kotse at matutumba. Sa dulo ng daan ay dumarating ang kotse ni Chua. DRIVER (magblbiro). Halika. Bababa ang driver at lalapit kay Narding. habang nagtatago'y pinagmamasdan ni Pilo ang mga nangyayari. Pagod at malungkot na titingnan ni Elsa ang mga HUM nakaharap sa kanya. Kina Elsa na lang. Bubuntunghininga siya. inaalalayan nina Sepa at Chayong. magslsigawan ang mga tao. saka haharap sa lahat. MGA TAO Kanlna pa kami dito nakapila! Malayo pa ang pinanggalingan namin! Sayang ang pamasahe namin! Elsa! Elsa! Elsa! Ikakalampag ng mga maysakit an gmga kutsara’t kung ano pang mahawakang gamit. 41. Susuray-suray na haharang sa gitna ng kalsada si Narding. HAPON. Di papayag. Aakyat ng hagdan si Elsa. anong nangyari sa'yo? NARDING (hirap). May kung anong bumabagabag sa kanya. may hahawak na ketonging bisig sa balikat ni Elsa a mapapalingon siya Halos hilahin siya paakyat nihna Chayong ALING SALING Tama na! Tama na! GalK na hahampasin ni Aling Saling ang hilera ng mga boteng benditado at mababasag ang mga ito. Mapapatingin ang driver kay Chua. CHAYONG Magpapahinga ho muna si Elsa. Papahiran siya ng pawis ni Chayong at may ibubulong siya dito. Aakayin ng driver sl . Bukas naman ho. DRIVER Pare. EXT. Parang wala nang paggaling ang mga sakrt. Matatakot. libre pa. Dalhin mo ako sa ospital. Parang wala nang katapusan ang agos ng mga nagpapagamot. Mapapatingin si Chayong kay Aling Saling. ALING SALING: Bukas na uli manggagamot si Elsa! Walang magagawa ang mga tao. HAPON. Matatahimlk ang lahat. ILANG NA POOK. hahabol ang mga tao. (lilingunin si Chua). Tatango (to.

GABI. GABI. sasama ka ba? BINO Me mga anak ako e. CHAYONG Tatlong gabi na. Dudungaw si Chua. . Pipllitin ni Chua na maagaw ang M balisong. ELSA Baka marami ka lang iniisip. Pikit-matang sasaksakin ni Narding ito 42. Di sinasadya'y masasaksak siya ni Narding. PILO Dollars ang kikitain natin sa Saudi. Elsa. Nagpasabi na akong gusto ko siyang makausap bukas. at Bino. Di ito makakagalaw sa takot. Nananaghip ako na parang may isang harding di ko maabut-abot. Bino. Elsa. 0. Pag hiningi niya'y ibibigay ko na ang sarili ko kay Pilo. Madadupa ito’t maaabutan. CHUA 0 bak'rt? Anong nangyari d'yan ha? Bakit? Uumangan ni Narding ng balisong sa leeg si Chua. ano. EXT. EXT. Lalap'rt si Sepa. HERE 43. Matataranta si Narding. Sesenyasan ni Narding si Pilo na lumapit. BAHAY NINA ELSA. Malungkot na nglngiti si Elsa. MalakI rin ang naging pagkukulang ko sa kanya. Itataas ni Narding ang balisong. Mabibigia si Narding sa nagawa. CHAYONG (masaya).Tatakas ang driver. BINO Kayo na lang. Hahabulin nila ang driver. Mapapatigil May nakasabit na scapular ng Birhen sa dibdib ng driver. Pilo. Nag-uusap sa likuran ng bahay sina Narding. Kita sa mukha ni Elsa ang pagod. Nag-uusap sila ni Chayong sa hagdan habang nagliligpit sina Aling Saling at Sepa. NARDING Nabigia lang kami e.Narding papunta sa kotse. Saka kukunin ang pera ni Chua. BINO Masyado kayong padalus-dalos e. BAHAY NINA BINO. Di n'yo siya dapat pinatay. Tapos na sa panggagamot si Elsa.

Papasok. Nagpasya na ako.. mula bukas di na tayo magbebenta ng mga gamot. Ayokong abutin ng dilim sa daan. BAHAY NINA CHAYONG. Chayong? Mapapatingin si Chayong. . Pa'no. INT. CHAYONG Pag nakasal kami ni Pilo'y susundin ko siya parati. Parang namatayang mapapasandal si Chayong. May makikita siyang pera at sulat sa loob. Walang magagawa si Sepa.SEPA Elsa. Babaling si Chayong kay Elsa. Alba. Aalis sl Sepa. Naghihintay si Chayong. mauna na ako.. Chayong. Hindi tayo magkabagay. Magtataka si Chayong. Kanina pa siya. Hindi na tayo maniningil mula bukas. Magandang-maganda siya. Nanglnginig ang kamay na babasahin ang sulat. Delikado na ang panahon ngayon. lalakad na ako ha? Natatakot na bubuksan ni Chayong ang sobre. Nasa pintuan si Bino. 44. May iaabot na sobre. Nasa malayo ang iniisip. Ingatan mo daw ang sarili mo. SEPA Sige. Di kikibo si Elsa. aalis na ako.. ELSA Nakausap ko na si Mrs. SEPA Paano tayo mabubuhay ngayon? DI sasagot si Elsa. Nakakatakot ang nangyari ke Chua. GABI.. BINO Pinabibigay nl Pilo. BINO (off-screen). ELSA Sepa. Hindi siya nakaputi ngayon. PILO (voice-over). SEPA Ano? Mabibigia rin st Chayong.

Nangungumpisal si Oriy sa pari. wala akong pakialam kundo ang aking trabaho Basta’t kung anong naire-record ng kamera ko Pero ngayon po’y hindi ko na alam. PARI Ba’t ka naguguluhan? ORLY Nakunan ko po ng pelikula sins Elsa at Chayong sa burol. . ano bang nangyari? ORLY Di po ako matahimik. Pero pagbaling ng tingin ay makikita niya ang mukha ngisang tinedyer nataga-Maynila nakangisi. Father. humlhingi ng tulong kayElsa. Father. Makikita niyang si Chayong man ay pigil-plgil din ng isa pang tinedyer. Hirap ang kalooban. Magta-trance na sana sina Elsa at Chayong pero may mararamdamang daklot sa balikat si Elsa Papasok ang luwalhati ng pag-asam sa mukha niyadahil akala niya'y lumabas na ang Birhen. MADAUNG ARAW. KUWARTO BAHAY NINA ELSA. INT. HAPON. Nagpipilft jtong makawala at makalapit kay Elsa. Luluhod at magsisimulang magdasal. SIMBAHAN. KUMPISALAN. CUT TO: FT. durog. INT. Nakaputi rin siya. pero wala ring magawa si Elsa. Manlalaban siya. Sabi ko sa sarili ko noon. INT. panay ang sigaw. 48. Uurong si Elsa pero mayayakap siya ng tinedyer. Matamlay si Chayong. Pagdating sa lugar na pinagpapakitaan ng Birhen ay iaalay nina Elsa at Chayong ang maa dalang bulaklak. PARI Bakit. Wala sa ginagawa ang isip. KUMPISALAN. Ang susunod ay 16mm black and white documentary footage na kuha ni orly Papatong ang voice-over ng pangungumpisal niya. Manlulumo si Chayong at naghihinanakit kayElsang magpapaubaya sa nanggagahasa sa kanya Manghihina na rin sa paglaban si Elsa at tuluyana mapapapikit sa silaw ng araw. BUROL. MADALING ARAW. HAPON. kayo lang po ang puwedekongpagsabihannltj para maging sekreto. | 46. Binibihisan nina Aling Saling at Chayong si Elsa ng mahabang puting-puting bestida habang hinuhugasan ni Sepa ang mga paa at kamay nito. Lalagyan ni Mrs Alba ng malaking rosaryo sa leeg si Elsa.45. PARI Akalakoba'ydikaKatoliko? ba'tsa'klnka nangungumplsaj ORLY Kasi.

Pinupunasan siya ni Elsa. ay gaya na rin ng iba riyan na nagbebenta ng himala? Tulungan n'yo ako. HERE 50. BAHAY NINA CHAYONG. Lalabas ang pagtataka sa mga mukha nila. Pero lagi kong naaalala ang nangyari kina Elsa at Chayong. INT. Ako ba. Sepa at Baldo na matagal nang naghihintay sa tapat ng bahay nina Elsa. Saka luluhod sHa. Aling Sating. HAPON. Humihingi si Chayong ng tulong kay Elsa. Tttigas ang mukha nl Elsa ORLY Tuwing Miyerkoles ng madaling araw ay nagpupunta sina Elsa at Chayong sa burol Bawal sa iba ang sumama sa kanila. Tataas uH. Father. Sasalubungin sila May sasabihin si Elsa. Hindi ko sila tinulungan.uloy sa pagkakaluhod si Oriy sa harap ng pari. May dalawang tinedyere na durog. EXT. 52. HAPON. Madilim sa kabahayan. Pinabayaan ko na nga sila. Patuloy sa pangungumpisal si Orly. UMAGA. Father. GABI. Nagdadalawa po ang loob ko Di ko malaman kung tutulungan ko sila. kinunan ko pa. Wala silang imikan. Buung-buo ang akala nlyang matutulungan siya ni Elsa. Mapapayuko si Chayong. o kukunan ko ng pelikula. ORLY Talagang kailangan ko ng break. Magtataka si Sepa. Father. Ang tagal ko ring naghintay ng ganitong pagkakataon. 49. Lalagyan ni Sepa ng scapular sa dibdib si Chayong pero nakadiin at ayaw bumukas ang bibig na itatagilid nito ang ulo paharap sa dingding.KALSADA. KUMPISALAN. gaya noon. taga-Maynila. BAHAY NINA ELSA. punSt ang mga damft at umiiyak Makikita sila nina Mrs. Alba. INT. Nagkatuwaan siguro sila at gusto nilang subukan kung talagang pinuprotektahan ng Birhen sina Elsa at Chayong. Mabuti na lang daw at tinulungan sila ng Mahal na Birhen. Ipapalabas ko ba ang pelikula sa publiko o hindi? 51. Naglalakad pabalik sa bayan sina Elsa at Chayong. ang mga kamay ni Elsa para hagurin ang mga mata ni Loio Hugo. Pero . EXT. Nakaratay si Chayong. Nakatingin lang sina Aling Saling at Sepa. ORLY (voice-over) Sinabi ni Elsa na inatake sila ng demonyong nagpapanggap na baboydamo.

Lulutang sa hangin ang sabay-sabay na Aba Ginoong Maria. Biglang malalaglag ang mga kamay ni Elsa’t tuluyan siyang mapapayuko habang humahagulgol. PARI Iha. Buong paggalang. Nasa harap ng pari si Chayong. Nakatingin lang si Orly Lalapit si Aling Saling at hahagurin ang buhok ni Elsa. Buong pagsamba. Patuloy na umiiyak si Elsa.mapapatigil. I nay! 54. 55. Mabaga bag ang kanyang pagtulog. SEPA Iniiyakan niya ang paghihirap ng mundo.. ng mga pasyente at nina Aling Saling. Hindi makapaniwalang nakatingin lang si Aling Saling sa anak. BAHAY NINA ELSA. 53. may saklut-saklot pang rosaryo sa dibdib. INT. PARI . ELSA Ni hindi ko natulungan si Chayong. GABI Natutulog si Elsa. nakaluhod. Alba. lumuluhang nagdarasal. Katatapos lang niyang ipagtapat ang nangyari. Pero maski anong buka ng bibig niya’y di maintindihan ang mga salita. Sepa. Lalakad paalis si Oriy. Patuloy sa pag-iyak si Elsa. Hihintayin ng lahat.. Di malintindihan ng mga tao ang nangyayari. Haharap si Sepa sa mga tao.GONZALES H'wag kayong maingay. magsiluhod tayo Sabay-sabay. sa hangin ang mga kamay niya. MRS. luluhod ang lahat sa harap ni Elsa. Saka yayakapin niya 'rto. ang mga hikbi ay nanggagaling sa pinakaloob ng kaluluwa. Dahan-dahang lalayo ang kamera at makikita si Aling Saling sa sulok ng silid. INT. Sasawayin ni Mrs. magsalita ka CHAYONG Makinig ka. INT. Wala si Chayong. BAHAY NINA ELSA. UMAGA. Baldo at Mrs. humahalo sa ungol at hagulgol. GABI. sa tapat ng imahen ng Birheng Maria. Igalang natin ang kanyang pag-iyak . Gonzales ang dalawang babaing nagbubulungan. ang gagawin ni Elsa. at hahalo sa mga hikbi ni Elsa. Nakatingin din si Oriy. napupuno ka ng grasya. nangungumpisal. KAPILYA.

CHAYONG Hindi ko na kaya. Mapapaatras si Elsa at babangga sa dingding. panay ang daing at duwal sa eronola.Oo. nagbigti. INT.. PARI Sige.di ko na kaya.ang sakit-sakit.. laabot ni Sepa ang bote ng benditadong tubig.. Saka bubuksan ito. CHAYONG Ang dumi-dumi-dumi. Sandaling mapapatingin dito si Elsa. nakikinig ako. talagang ganyan ang pagkain ng mayaman. GABI. Tuluyang mapapadukmo sa lupa si Chayong. at Baldo. hihipan. BAHAY NINA SEPA.. nakikinig ako. INTONG Me dugo ‘yung karne! NESTOY loko. HAPON Sa likuran ng tolda ng mga pasyente ay kumakain sina Nestoy at Intong ng mga tira ng maysakit. Makikita niia sa kusina si Chayong. 57. hilaw! Ipagpapatuloy ng dalawa ang pagkain. INT. Aling Saling. palit-palit na hinahagod ni Sepa sa likod habang naghahanda ng pamunas na tuwalya si Bino. nakabitin sa kisame. SEPA Para mo nang awa. BAHAY NINA ELSA. iha. GABI...may nangyari sa.. h'wag mo silang pababayaan! Mapapatingin si Elsa kay Sepa. Dali-daling lalapitan ni Elsa ang mga bata at mamasahehin. parang nakalimutan kung par saan ito. BAHAY NINA CHAYONG.may nangyari sa. Elsa. BALDO May epidemic daw ng kolera.. 56. Pasugod na papasok sina Elsa. 58. Mrs. at ipaiinom kina Nestoy. . Alba. Magkatabi sa sahig sina Nestoy at Intong. EXT.

Halos nagmamakaawa ditong huwag.. ALING PISING Elsa! Elsa. Gigilitan ng isang matandang lalaki ang isang manok. EXT. nasa'n ang 'yung himala! Gamitin mo ang 'yung himala! Buhayin moang aking anak! Hindi makakikibo si Elsa. Palipat-lipat sa dalawang bata Manghihina si Nestoy Matataranta lalo si Elsa. Sa dilim ng kalsada'y humahagulgol si Aling Pising. may buhat-buhat na kabaong. tapos ay mula sa kanan. saka-mapapatingin sa mga anak. Saka mararamdaman niyang di na niya kaya. Di mababasag ang banga. HAPON Apat na lalaki ang bababa ng bahay. SEPA Hindi.. ELSA Tumawag na kayo ng doktor. EXT. Saka yayakapin ito. Parang naubusan ng lakas at damdaming uurong sa dingding si Elsa. karga-karga ang bangkay ng anak. HAPON. Ang isa'y . CUT TO: Parang buong Cupang ang humahagulgol. Halos wala na itong malay. Pinagpapawisan na si Elsa. Umiiyak na hahabol sana kay Bino. Di malalaman ni Sepa ang gagawin. 60. KALSADA PAPUNTANG LIBINGAN. SEPA Elsa. Patakbong lalabas si Bino. alos di marinig ang boses. saka babalik at babaling kay Elsa. Tatlong prusisyon ng mga taong nakaluksa ang papunta sa libingan.BINO Tatawag ako ng doktor sa bayan. BAHAY NINA ELSA. Ibig sabihi'y marami pang susunod. Kaya ‘to ni Elsa. Bibilisan ang paghagod sa tiyan nito. huwag itong mamamatay. Mapapadungaw sa bintana si Elsa. Halos patumbang yayakapin niya ang mga anak at doon lalabas ang kanyang mga hagulgd. Isang matandang babaing nakaitim ang magtatapon ng banga sa lupa. Ang isa'y ang kay Chayong. 59. llalapitang mukha nito sa mukha niya. llalapag ang ulo ni Nestoy sa banig. sina Elsa at Aling Saling. LOLO HUGO Hindi nabasag. nanliliit. Di na gumagalaw sina Nestoy at Intong. kasama ang Siyete Apostoles. Paiikutin nila ito mula sa kaliwa. 3abaling siya kina Sepa at Bino.

Sige na. Lalapit si Igmeng Bugaw.sa mga anak ni Sepa. Ida. Mapapaha. Lalapit si Nimia at maski walang sal itang lalabas sa bibig ay makiki. BUROL. (babaling sa Chief).pagbati kay Elsa. lolo. BAHAY NINA ELSA. Sigurado pa. . Itataboy ng Mayor ang mga pasyenteng ayaw pang umalis. magsiuwi na ho kayo at hindi na manggagamot si Elsa. ayusin mo nga "to. LUCIO Slyempre maski Birhen nagta-time out din. Ilgme. Sige na. Naroon din si Oriy. ALING PISING Pinatay mo ang anak ko! Pinatay mo ang anak ko! Masusunog ka sa Masusunog ka sa impiyerno! Parang sinaksak ang mukhang mapapatigil si Elsa. Ang isa pa'y ang kay Aling Pising. Hepe. Under Quarantine. UMAGA. Di kikibo si Igmeng Bugaw. makakaalis na kayo. oo.gulgo si Elsa. Nilalagyan nina Chief de la Cruz at isa pang tauhan ang bahay nina Elsa ng karatulang nagsasabing Off Limits. doon magbabantay uli. Mura na. Pero pupunta lang sa may harapan ng bahay. kasama sina Lucio at iba pang tagabaryo. Hindi na manggagamot si Elsa. At ang buroi. Ikaw naman. Ang sabihin mo. EXT. Naroon lahat ng tagabaryo. tatatio ang nakipaglibing. galit ka pa rin kay Elsa^ahil ipinasara ang kabaret mo. Bantulot na aalis ang mga tao. si Chief de la Cruz at ang pan. HEPE (lalapit sa rnga pasyente). Abala ito sa paglalagay ng sign sa tapat ng bahay nitong nagsasabing Funeraria Para/so. Pinagmamasdan ni Elsa ang lugar na pinagpakitaan sa kanya ng Birhen at pinagsamantalahan sa kanila ni Chayong. Yakap-yakap si Elsa ni Aling Saling habang naglalakad. Naroroon pa rin ang tuyot na punongkahoy. 61. Marahang bumubulong ang hangin. sige. lolo. EXT. 62. Yayakapin siya nina Nimia at Aling Saling. Pero wala na ang hEmala. MAYOR Mga lola. Mapapatingin sa kanila si Lucio. IGMENG BUGAW Hindi na raw nagpapakita ang Birhen kay Elsa. Free Delivery. HAPON. Aalalayan siya ni nima Umiiyak na susugurin ni Aling Pising si Elsa. saka mapapabulalas uli ng hagulgol. pati ang Mayor.

saka makakapagsalita). Salamat. Malas lang talaga siguro ako sa break. ORLY Matapang ka rin. Dahil kung tutuusin. Elsa. kundi kay Chayong.Tataiikod siya at lalakad na sanang paalis. Mapapahinto. BAHAY NINA ELSA. **** na rin ba ako? Di ko man lamang iniisip 'yung mangyayari sa inyo. Kaharap ni Elsa sina Aling Saling. GONZALES Saan kami pupunta? Wala na akong mapupuntahan. Kaya parang pinagsamantalahan na rin kita. Lalapit tto. Pero nang maglaon. Matagal bago makakapagsalita si Elsa. Lolo Hugo at Bella. minsan lang mangyarf ito sa isang direktor. kahit na sino nang walang pakundangan para lamang sa sarili kong trabaho? Ano. Di ko gagamitin ang pelikula. MRS. Elsa! Itinakwil na ako ng aking mga anak! Nagsipag-asawa na silang lahat! MRS. HERE 63. ORLY Oo. Mrs. Magsisimula silang lumakad nang magkasabay. ano ba. hindi ka puwedeng tumigil sa panggagamot! Nabayaran ko na 'yung lupang pagpapatayuan ko . ELSA Lagi mo akong sinusundan. ORLY (mapapayuko). ang tanging iniisip ko lang ay 'yung makukunan ko. Nagtatakang mapapatingin si Elsa. Sa di kalayuan ay pinagmamasdan siya ni Orly. sapagkat matapang ka. doon nagbago ang isip ko. Nakunan ko ang nangyari sa inyo ni Chayong dito noon. sa libing. Naaawa ako. Qonzales. EXT. ELSA Tama ka nga siguro. Kung wala na ang tahat. naisip ko. Kahapon. kung kalansay na lang tayo. Babalik na lang ako ng Maynila. ako ba'y gaya na rin ng iba riyan na gagamit ng kahit na ano. Mrs. GABI. Eisa. May kung anong sakit na dadaan sa mukha ni Elsa. at sa sasabihin ng mga tao tungkd sa kanya. Sa mga sinab^mo n'on sa'kin sa interbyu. ELSA (mapapatingin muna kay Oriy. Alba. Oriy.ALBA Elsa. ang matitira na lang ay ang sinasabi mong sining. nang makita kita. Siguro kung iba !ang e di na makakabalik dito sa burol. ORLY Noong una. talagang desidido akong gamitin ang pelikula. pero hindi sa'yo.

Dalawang taong iniaalok namin ito ni Bibsy Carballo (line producer) sa kung kani-kaninong producer. Bakia pero tough. Dito tumira si Elsa noong mawala na ang himala. Dumalaw ako ilang ulit sa location sa llokos. Hindi natuloy ang project kay Mike. Lahat nang ito ay tinanggal ko. Paiba-iba pa noon ang title -Sta. at lahat ito'y ginawa ng Direktor matapos akong konsultahin. at marami kaming naging discussions ni Bernal. Di pumuwede ang ganito dahil gusto ng ECP na ihabol sa Metro Manila Film Festival ang pelikula. Nagkaroon ng maraming bersyon ang ending. Si Nora Aunor na noon pa man ang balak para sa Elsa. na para bang bumababa sila sa impiyerno. Kami ang pumili kay Nora Aunor. lahat ay baguhan sa pelikula para maging mas totoong tao ang labas. Suwerte namang napili ito. Himala ang screenplay na pinakakonti ang naging konsesyon ko. Maria ni Elsa. na noo'y kapatid pa ni Elsa. isang dalagitang pinagpakitaan umano ng Birhen. Dinalaw niya lahat ng mga lugar na may sinasaniban ng Birhen. at gawing masaya ang ending. ang filmmaker. o kaya'y dahil di puwede sa produksyon. Naging komersyal ang buhay sa isla. Ang naging pinakakonsesyon lang siguro ay ang pangyayaring ang sinulat ko ay isang Cupang na parang impiyerno sa init. Sinulat ko ang first draft ng Himala noong 1976 para kay Mike de Leon. kaya handa silang maniwala sa unang patak ng anumang himala. Siguro'y para lalong mapaganda at luminaw. Isang buwan ang ibinigay sa akin para tapusin ang bagong draft ng screenplay. Anu't anuman. Tigang ang lupa at walang tumutubong halaman. Walang natuloy. Maraming iba pang naging pagbabago mula una nanggang huling rebisyon.ng resort! Tungkol sa Pagsusulat ng Himala. May character na tinanggal: si Espe. nag-interbyu ako ng mga taong pinagpapakitaan o sinasaniban ng mga kababalaghan. at nagpuntang Maynila. kinausap niya ang ibang mga kagaya niya. at mas matipid. Ang una kong eksena noon ay bus na papasok sa Cupang. Mga Himala. at pumunta siya sa Maynila. walang mga pagbabagong sumaliwa sa tama. Sa akin nagsimula ang materyal nito at hindi sa producer. Nang ilunsad ang ECP film story contest ay isinali ko ang Himala. Karamihan sa mga ito ay nakatulong sa mga rebisyon ko. Binawasan ko ang init sa script. Baka utusan pa kaming gawing totoo ang himala. Dumalo kami sa mga ispiritista. May panahon noon na hiniram ko ang beach resort ni Armida Sigulon-Reyna sa Batangas at doon ako nagsulat. namumuno sa pangkat ng mga batang magnanakaw sa mga turista. at ilang araw bago mag-shooting saka ko naibigay ang final draft ng eksena. Aparisyon. naibigay. . Isa sa mga batang ito noong una si Nestoy. Kung sa isang ordinaryong producer ito. sakay si Oriy. maaaring pinilit kaming bigyan ng ka-love team si Nora. Meron ding isang dalaga sa Cupang na gustong mag-artista. Pero ang pinaka-pinagmulan ng Himala ay ang nangyari sa Cabra Island noong 1967 kay Belinda. Pumayag ang ECP na bukod kay Nora. At si Ishmael Bernai ang magdidirek.

nakalimutan na ng iahat. TINDAHAN NI LUCIO. anong paiagay mo. . para na rin sa akin. NIMIA Elsa. Kung ano sila noon nang dumating.Sa isang bersyon ng ending ay hindi namatay si Elsa. Sa isa namang bersyon ay nagkaroon ng espekulasyon na muling nabuhay si Elsa. Oriy. Bella at Lucio. LOLO HUGO Pagsubok lang ang lahat sa atin. Na nagawa ito. NIMIA Kg CIsa. kung hindi man sa mga bagay na hindi natin nakikita. nasa ilangit na kaya 8i Chayong? Nakita na kaya niya ang Birhen? Di kikibo si Elsa. Kabilang sa kanila sina Oriy at Aling Pising. Babaiik din ang himala. nakakotse at tricycle at wheelchair at naglalakad. h'wag kayong mag-alala. Pero nagpapasalamat pa rin akong nagawa ito sa labas ng mga establisadong production company. May papatong na anino sa lupa. IGMENG BUGAW (sisigaw). EXT. Nawala lang ang pagsamba ng mga tao sa kanya at naging ordinaryo siyang tao. Ldo Hugo. ganoon din sila ngayon. Kung susulatin ko uli ang Himala ngayon siguro'y lalagyan ko na ito ng konting ngiti. Dl na ako sigurado ngayon kung anong nangyari noon. Makalipas ang maraming maraming taon ay binalikan siya ni Orly at nakitang matanda na siya. Nag-uusap-usap sina Igmeng Bugaw. Maglalagay ng buiaklak si Elsa sa puntod ni Cnayong. Mapapatigil siya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. ay sa ibang tao. Tinltingnan ng Diyos kung dapat nang alisin ang sumpa o hindi pa. HAPON. SEMENTERYO. ginagbubunot ng damo. pag me kailangan ka uli balik ka dito! Ngingiti at kakaway si Oriy saka magpapatuloy. EXT. 65. HAPON. nag-iigib ng tubig sa balon. mag-aalis Mapapansing may na uling sa tagiiiran ng CHAYONG SIRA. Ricky Lee 64. At sa Simula at wakas ng pelikula ay naghinintay ang mga deboto sa kanyang pagbabaiik. Si Nimia. ay isang munting himala. Punasan nSya ito. at konting paniniwala. pasyente at iba pang mga tao. Pagmamasdan mi Nimia. Tutulong na Ki. Ngingiti si Saka magsisimulang gnaglinis-linis ng puntod. aka lilingon. Sa kalsada'y parang malungkot na prusisyon ang paalis rang mga turista.si Nimia. ano ba talaga ang naktta mo noon? Totoo ba talaga? ELSA Ewan ko. Baldo.

ELSA Mask! noon. NIMIA Sige.kalsada'y wala nang natira kundi mga kalat at papel na sinisiklut- . Naaalala mo ba 'yung madalas nating kantahin? (kakanta). NIMIA Me nagdaang anghel. Hindi mo kaya ang trabaho ko! ELSA Ang ibig kong sabihin e puwede akong maging katulong. NIMIA Elsa? Mapapatingin si Elsa. UMAGA.. Ako rin nga. sabaytayong umalis. malungkot na parang nawala sa sarili. takot na takot tayo. matiyaga pa ring nagbabantay sa pagbabalik ng himala ni Elsa. anong palagay mo. sa'ting tatlo'y si Chayong lagi ang pinakamatatag. Mapapatigil si Nimia dahil nakatanga lang si Elsa. sabi ni Chayong noon. I'll be a queen. (lilinga. Tatayosila. When I grow to be a lady.NIMIA Guni-guni mo lang 'yun. pag bangag ako. a lovely queen. basta't sabihin mo lang daw nang paul'rt-ulit 'yung Hesus Maria y Jose. Gonzales. kagaya mo e sa Maynila ako magbakasakali? NIMIA (matatawa). ELSA Nimia. Mukhang uulan a. HERE 66. pag naglalaro tayo dito at inaabutan tayo ng dilim. walang mangyayari sa'yo. NIMIA Dito tayo madalas maglaro noon a. dumidilim na). Mula sa bintana ay makikita sa bakuran sina Lolo Hugo. kung umalis ako dito sa Cupang. INT. NIMIA Noong mga bata pa tayo. KUBO SA BUKID. Maski sa'kin ka muna tumira. Sa . o labandera.. kung anu-ano'ng nakikita ko. at Mrs. Mapapabuntung-hininga si Elsa. Bella. Di magsasalita si Elsa.

Elsa? Mapapatingin si Elsa kay Pilo. PILO (nakayuko pa rin). Di maialaman ni Elsa kung hahawakan siya sa balikat o hindi.? Mag-uusap sila sa may likod. Pangako ko 'yun kay Narding. KALSADA. Lilipas ang ilang sandall. PiLO Bumalik ako dito dahil di ako matahimik. Para siyang tahimik na humihikbi pero walang tunog. Nagising na lang ako sa umaga na ganito na. ELSA Anong nangyari sa mukha mo? PILO Di ko alam. 67. Naniwala siya sa'yo. Patay na uli ang Cupang. Anong nangyari kay Chayong.siklot ng hangin sa lupa. Gumaling lang ako'y tutuioy ako ng Saudi. Pilo? PILO Luluwas din ako ng Maynila bukas. saka di mapipigilan ay mapapayuko. ELSA Anong balak mo ngayon. Pilo? PILO Hindi na ako pinaghahanap ng batas.pintuan. Nahuli nila si Narding. Elsa. Elsa. Wala akong nagawa. Hindi malaman ng doktor kung ano. PILO (off-camera). May kung anong mga pantal na lumalabas sa mukha at mga bisig ni Pilo. Elsa. Pinagsamantalahan kami.. Elsa? DI makakasagot si Elsa. Bakante ang kahabaan ng tuyung-tuyong . Pilo. saka mapapayuko. ELSA Kasalanan ko. Mapapamaang munang di makapaniwala sl Pilo. EXT. HAPON. Halos di siya marinig.. Pinagtakpan niya ako. ELSA Di ba delikado ang pagpunta mo dito. Wala na ang mga gulo at ingay. Ba't nagpakamatay si Chayong. Aangat ang mukha ni Pilo.

BAHAY NINA ELSA. Ngayon ay alam ko na . PARI Nitong mga huling araw. ang importante ay kung saan ito ginagam'rt. Kung minsan ang kasinungalingan ay mas importante kaysa katotohanan. panggagamot nl Elsa. ELSA Wala ba akong nagawang mabuti. 69. ALING SALING Sinisisi mo pa rin ang sarili mo. at sakalungkot. Bumalik na sa simbahan ang mga tagabaryo. MuSa sa bintana'y malungkot na pinagmamasdan ni Elsa ang lahat. ang Cupang ay nakaranas ng maraming bagay. UMAGA. Kita sa mukha ng mga nakikinig na wala silang naiintindihan. MagigitEa at mapapatigii si Elsa. 68. DAPITHAPON.kalsada. sabi pa rin ng karatuls mask! halostanggal na. Mapapansin nila si Elsa at isa sa kanila ang luluhod. EXT. Isang aso ang inaamuy-amoy ang tolda sa paghahanap ng makakain. Pinapagapagaspas ng hangin ang mga sirang tolda sa_bakanteng kalsada. Tatalikod at halos patakbong aalis. Lumiiipad sa lupa ang mga lamukos na papel. Pauwi si Elsa. Nagsesennon ang pari. ELSA LOVES YOU. pagkapahiya. I nay? ALiNG SALING Hindi mo kasalanan. nakangising titingala sa langit at magkukunwaring nagta-trance. INT. Kung minsan ang kasinungalingan ay mas may nagagawang kabutihan sa tao. Ekiipse. anak. ELSA Lagi kong iniisip. epidemya at iba pa. Noon ay lagi kong sinasabing importante lagi ang pagharap sa katotohanan. SIMBAHAN. Mapapatingin si Elsa. kabilang na ako. Sapagkat kung minsan ito ay hindi rin makatao. ano ba talaga ang nangyari? Saan ba ako nagkulang? Meron ba akong di nakita? Bakit naging kriminal si Narding? Bakit nagpakamatay si Chayong? Bakit namatay ang mga bata? Anong ibig sabihin ng lahat? ALING SALING . Katotohanan man o kasinungalingan. May natirang piraso ng sirang rosaryo. Madaraanan ang dalawang tinedyer na lalaking nagtatawanan at nagkakantiyawan. Lalapit si Aling Saling at mauupo a tabi niya. Daraan sa mukha niya ang sakit. ay maraming natutunan. Tayong lahat. TINEDYER 1 Nakrta ko ang Birhen! Ayun ang Birhen! Naklta ko ang Birhen! Tatawa ang kasamang tinedyer. reyalidad man o ilusyon.kung minsan ay hindi tayo dapat napasisilaw sa katotohanan.

Aabot ng tabo si Elsa para uminom. Igmeng Bugaw. LUCIO Ba't mo ba iiwan itong si Igme? NIMIA E mahina na ho ang business e. Kaya lang ay pinaglaruan tayo ng Diyos.Mask! hindi totoo ang himala'y wata kang ginagawang masama. maski isa lang! Nakangiting aabutin ni Nimia ang baso at iinom. 70. INT. Mapapansin sa kabila ng bakuran si Baldo. Nag-aalalang mapapatingin siya kay Aling Saling. LUCIO Ang sabihin mo meron ka na namang dahilan para uminom! IGMENG BUGAW Totoo bang bumait na daw si Mrs. MADALING ARAW. Naririnig ko pa rin ang mga daing nila. Parang patay lahat. Sandaling matatahimik sila. TINDAHAN N1 LUCIO. LUCIO Tumagay ka. hindi ako makatulog. Nimia. BALDO Mula nang di na manggamot si Elsa'y nag-iba na ang Baryo Cupang. ELSA Pag gabi. Noong mga panahong waia pa ang himaia. EXT. ang paghingi nila ng tulong. EXT. (mapapatingin sa katsada). TINDAHAN N1 LUCIO. 71. Alba? Di na raw naninigaw? BALDO lyon ang himala! Tawanan. Maski saan ako bumaiing ay naaamoy ko sila. Sa lamlam ng papalubog na araw ay halos magkamukha sila. Kaharap si Nimia. 72. Kagaya ng dati. Duduwal sa batalan si Elsa. Matatakot sila. nakatingin sa kanila. HAPON. BAHAY N1 ELSA. Palakpakan. HAPON. Gusto mo lang makatulong. Ang mga sakit nila. Nag-iinuman sina Lucio. Baldo at Isa pang laiaki. ALING SALING Hinahanap-hanap mo pa rin ang himala. .

Magtatakbuhan sa tuwa sina Mrs. sa lang'rt. Buntis si Elsa! Magkakatinginan sila. GONZALES Isa nang tunay na Birhen si Elsa! Biglang kukulog. Qonzales. Bella. buntis si Elsa! Palagay ko'y dinala na 'yun ni Aling Saling sa hilot. Nagdidilim. GONZALES Imaculada Conception! Pinasok siya ng Imaculada Concepcion! Mapapatingin sa kanya ang mga kausap. Buhat sa langit ay walang tigil na bumubuhos ang ulan. HAPON. Susulyap sila lahat. EXT. GONZALES Puntahan natin si Elsal . KALSADA. Lolo Hugo. Igmeng Bugaw.Magtataka sina Lucio. Ulang matagal nilang pinanabikan sa Cupang. Gonzales. Sa loob ng napakahabang kasaysayan ng pagkatuyo at tagsalat sa Baryo Cupang ay ngayon lang kumulog. Mapapahesusmaryosep si Mrs. Nakangiting magkakatinginan sila. ikinakampay sa hangin ang mga bisig. GONZALES Pa'nong mangyayari 'yun e waia namang gumagalaw d'on? LUCIO Pa'no mo nasiguro? BALDO Kitang-kita ko nga e. Magkakatinginan sila lahat. MRS. halos sabay-sabay. Lolo Hugo at Bella sa bal'rta ni Baldo. Igmeng Bugaw at Baldo. 73. Biglang bubuhos ang ulan. Ulang hulog ng Diyos. Isinasahod ang mga mukha sa ulan. MRS. sinusubukan lamang tayo! BALDO Baka darating na ang gunaw! Di ba sabi'y maraming katakatakang magaganap bago ang gunaw? MRS. Mrs. Gonzales. MRS. GONZALES Bumalik na ang himala! Totoo ang sinabi ni Lolo Hugo. HERE BALDO Bumalik na ang himala! LOLO HUGO Natapos na ang sumpa sa Cupang! MRS.

Ang sakit nito'y hindi lamang sakit pisika! kund! sakit ng pagkukulang ng pananampalataya sa paglilingkod ng pamahalaan sa sambayanan. Naglalakad papunta sa kabilang direksyon. nagsisigawan. parang utos. babalik na ng Maynila. may dalang traveling bag. MGA TAO Elsa! Elsa! Elsa! NOTES Ang magaling na scriptwriter ay hindi lamang nagsasaasd ng kuwento kundi buuang karanasan ng buhay. ang mayor.hang pelikula ni Ricky. Nang una kong mabasa ang Hima!a. ang pari. Nakadungaw sa bintana sina Elsa at Aling Sating dahil sa di inaasahang ulan. Ang bawat script ay hindi lamang kasaysayan ng tao kundi kasaysayan din ng lipunan. Concise ang description ng mga eksena at mga dialogues. MGA TAO Elsa! Elsa! Elsa! Mapapatalikod si Elsa. Di makalapit dahil sa sakit nito. Unti-unting lalapit nang lalapit ang pagsisigawan ng mga tao. ang ****. HAPON. Maraming punto kung bakit magaling ang script ng Himala. Mapapatingin kay Aling Saling. isang munting prusisyong nagkakatuwaan. ang taumbayan ay napipilitang sumampalataya sa isang pangyayaring maaaring gawa-gawa o guniguni lamang.Lalakad sila sa ulan. 74. parang musika. BAHAY NINA ELSA. INT. Sa unang baitang ay masasabing ang mga tauhan ay representante ng isang lipunan-ang mapaniil na may-ari ng lupa. may dalang maleta. Isang lipunang nabansot ang kaisipang siyentipiko dahilan sa mahabang panahon ng kolonyalismo at imperyalismo. nagmumulat. Sa dulo ng daan ay dumarating na ang mga tao. Masasalubong sl Nimia. Kapag ang estado ay hindi tumutugon sa pangangailangan ng taumbayan. at ang taumbayan. Makikita rin nila si Pilo. ang mga bata. ang nakita ko ay larawan ng isang lipunang may sakit. karamiha'y sa ilalim ng sistema ng industriya. Magpapatuloy ang nagkakatuwaang mga taong naglalakad sa ulan papunta kina Elsa. Marami na kaming napagsama. At ito ang Himala. Hanggang sa nasa tapat na sila uli ng bahay. ang militar. Lalapftan ni Igmeng Bugaw ang anak. Magaling na talaga siya sa Relasyon at/to Ba ang filing Mga Anak pero mas magaling pa siya sa Himala dahil sinulat niya ang script nang walang konsiderasyong komersyal. Ang pagialahad ng istorya ay . nagtuturo. Ang magaling na scriptwriter ay hindi lamang ikinukuwento ang istorya ni Mariang naging **** kundi inilalarawan din ang mga kadahllanan at mga bulok na sistema ng lipunang nagtutak sa kanya na maging ****. at bumubungkal ng katotohanang nasa likod ng katotohanan. na ibig sabihi'y maraming limitasyon.

ang pinakamahalaga ay ang pilosopiya ng script. Tulad ng lahat ng mga kinlkilalang obra. Mga taong ang basang mga mukha'y puno uli ng pag-asam at pagsamba. Bahagyang-bahagya. ngingiti si Elsa. LOLO HUGO Elsa. Baldo at Lucio. Sa kabuuan. Ang mga taong kinalakaladkad niya sa himala noon. iyon ang pinakamahalagang pananaw ng script na nagtulak sa akin para pagalawin sa ganoong anyo ang istorya. Kakapa-kapang pupunta sa unahan si Lolo Hugo. siyentipiko man o hindi. Bella. huwag na. maingat at dahan-dahan hanggang sa mabuo ito. Nimia. Positibo rin sa script ang hindi mo malaman kung sino sa mga tauhan ang matino o baliw. anak. maglalabas ng sigarilyo mula sa mga hita. Hindi importante kung may himala o wala. maliwanag ang punto de bista ng script kaya ito nagtagumpay. Igmeng Bugaw. Lolo Hugo. hindi na kinakailangang likhain pa. May katahimikang alam mong parang bulkang puputok sa hull. tama na. Sa inuulang kalsada. Elsa. we love you! Babaliksa sa mukha ni Elsa ang dating tigas. Magtatawanan ang mag-ama. Dahil kung a(am na nito ang mga sagot. Lalapit si Aling Saling na nag-aalala pa rin. Hanggang ngayon. dala ang traveling bag. Hmihila siya ng mga sigaw. o kung sino ang mabuti o hindi. hindi pa nauunawaan ng tao ang Diyos o kung mayroong sapat na kadahilanan ang tao para maunawaan ang misteryo ng paglikha ng mundo. ang dating determinasyon ELSA Tawagin silan glahat! Magsisigawan at magtatalunan sa tuwa ang mga tao. Gonzales.Ang mahalaga ay ang pangangailangan ng taong maniwala o manampalataya. Pero nagdadalawang-loob si Elsa. Ng panibagong himala. Para sa akin. halos di mapansin. . nasa loob ang tensyon. Patuloy sa pagkakatuwaan sa ulan ang mga tao. ISHMAELBERNAL Papasok ang pag-aalala sa mukha ni Aling Saling. At sapagkat hindi natin alam kung may naganap ngang himala o wala. bumalik na ang himala! Salamat at bumalik na ang himala! MRS. Sa di kalayua'y paalis na rin si Pilo. GON2ALES Elsa. Ng ulan. Haharap si Elsa sa bintana at makikita niya sa bakuran sina Mrs. Pero higit dito. Parang sinasabi niya. Hanggang sa ngayon ang himala ay isang misteryo. Lalapitan siya ni Igmeng Bugaw at magmamadyik uli si Nimia. Saka lalakad paalis si Nimia. Sto ang pilosopiya ng script. hihiwalay si Nimia sa mga taong nagkakagulo. hindi mahalagang malaman natin kung sino ang pumatay kay Elsa. ito'y nagtatanong at hindi sumasagot.maihahambing sa paghahabi ng isang tela.

EXT. UMAGA. BUROL. EXT. saan ka pupunta? SEPA Kina Elsa. Maaawa si Bino. Hindi kikibo si Sepa. Pero anuman ang gawin mo'y may tiwala ako sa'yo. walang mapuntahan. GABI.75. HAPON. Inay. nalilito na. BINO Sepa. BINO Sepa. Elsa. KALSADA. BINO Sige. Maghahanda pa kami nina Sepa para bukas. Sige. Susulyapan siya ni Elsa. Hahawakan sa balikat si Sepa. (bubuntung-hininga). Nagmamadaling lalabas si Sepa. . bakit? Namatay ang dalawa nating anak nang dahil sa kanya. Aaiis si Aling Saling at maiiwang mag-isa si Elsa. saka babaling uli ito sa mga taong nagkakantahan HERE ALING SALING Baka lumalabis na ang lahat. Ngingiti ng pasasalamat si Sepa. Manlulumo lang na parang natalo. Sa isang tabi mula sa itaas ng burol ay pinagmamasdan ni Elsa sa ibaba ang libu-libong mga nakasinding kandilang hawak ng mga taong nagpuprusisyon at nagkakantahan. Sandaling wala muna silang imikan. Saka aalis. Lalapit si Aling Saling. ELSA Hindi ko siia niloloko. 76. Natatakot ako. Tinototoo mo na. 77. kasunod si Bino. BAHAY NINA BINO. ALING SALING Magmula nang mapulot kita dito sa buroi e di na krta naintindihan. ALING SALING (hahawakan si Elsa). EXT.

dito lang. o sa akin. TAGABARYO Nabuhay si Chua! CHIEF DE LA CRUZ Sino ba 'yun? LUCIO (lalapit at titingin din). 'yung mga may sakit. Di malaman kung sino ang mas may sakrt. May hihintong Mercedes Benz at mapapatingin lahat. kasingdusing pa rin noon pero wala nang kargang anak. Babalikan ni Baldo ang mga pasyenteng nakapila. Baka isa pa ho 'yang me sakit din. Dala pa rin ang kamera. hiia-hila ang dating mga ibinibenta. Kasama sina Lolo Hugo at Mrs. may sakay ng kariton. dala-dalaang mga dating sakit at problema. Nagmamando si Baldo sa pila ng mga pasyenteng ayaw makinig. Tatango ang Chief of Police. Bababa ng tricycle si Oriy.Naroroon uli ang sangkatauhan. paraanin! 0 kayo d'yan. o ang mga nakikipaghilahan ng customers. MAYOR Chief. Gonzales na parang nagta-trance. gaya ni Elsa. magrorosaryo. sa gobyerno. Makikihalo sa gulo ng mga tao. LOLO HUGO Nasaan si Bella? Nakita n'yo ba si Bella? Maninigas si Mrs. Nagbebenta uli ng benditadong tubig sl Mrs. merong nakakotse't merong naglaiakad. dito kayo! Lapit! Sa isang tabi'y magsisiluhuran ang mga tao. Alba at ang Siyete Apostoles. pinapayungan ng driver. Nakalutang sa hangin ang mga problema at dasal. marami ring alahas sa katawan. ang mga nakaratay sa tolda. Paikut-ikot si Aling Pising. Lalapit ang Mayor sa Chief of Police. nagdadagsaan sa kalsada papuntang burol. Bumalik na uli sila. merong nasa wheel chair. Kapatid ho 'yun ni Chua. TINEDYER 1 Napa'no 'yan? TINEDYER 2 Kinakausap ng Birhen! . Bababa ang isang lalaking kamukhang-kamukha ni Chua. Gonzales. Pagmamasdan siya ng dalawang tinedyer. Pero mas malaia. hulihin mo ang sinumang magsalita laban sa Diyos. Hinahampas ng init ng araw lahat ng tao pero walang umaalis. o ang mga nagbabangag sa tabing daan. BALDO 0. 0 paraanin 'yan. CUT TO: Sa burol ay parang karnabal uli.

kasunod si Aling Saling. Matatapos sila at walang mga damdamin sa mukhang lalakad papuntang entablado. LALAKI 1 Asan na ba si Elsa? (sisigaw). Lalong magkakagulo ang mga tao. over there? IGMENG BUGAW Yeah. Isang dagat-dagatan sila ng mga mukhang naghihirap at nagugutom. Magsisigawan uli ang mga taong Pinagpapawisan na sila sa init ng araw at kumakalat ang nakakaliyong kabaliwan. want some girl? TURISTA Yeah? Where? IGMENG BUGAW Very pretty. Lalapit si Bella.Tawanan. di na ngayon mapigitan. Magsusuguran ang iba papunta sa unahan. Sa entablado. Mapapangiti at lalap'rtan ang isang turistang Puti. Ngingitian ang turista. TURISTA Sure. Elsa! Elsa! Elsa! Aakyat sl Elsa sa entablado. malungkot na pagmamasdan ni Elsa ang lahat. where? Susutsutan ni Igmeng Bugaw si Bella. Humuhugong na uli ang hangin. Gonzales. Siya na ang pumallt kay Chayong. IGMENG BUGAW Hey. Pinupunasan ni Sepa ng pawis si Elsa. Elsa! Elsa MGA TAO (palakas nang palakas ang sigaw). MGA TAO (patuloy ang sigawan). Haharangin sila ng kordon ng mga pulisat magliliyab ang mga kamera. Joe. dala-dala ang mga rosaryo at panyo at istampltang gustong pahawakan kay Elsa. na ngayo'y seksinaang ayos at naka-make up. Sa tagiliran niya'y nakatayo ang malaking imahen ng Mahal na Birhen. Elsa! Elsa! Elsa! Elsa! ALING RISING (makikisigaw na rin). Bababa ang kamay ni Elsa't magsisimula siyang magsaiita. Tataas ang mga kamay ni Elsa at tatahimik ang lahat. Parang walang narinig si Mrs. umaasa at nababaliw. Virgin only. Gagala si Igmeng Bugaw. . Aalis silang tatlo. sumisigaw mula sa kaibuturan ng mga kaluluwa nilang desperado. TURISTA In green. May hinahanap. Sepa at Aling Saling. Elsa! Elsa' Elsa! Sa likuran ng entablado sa tabi ng burol ay nagdarasal sina Elsa.

ELSA Maraming sakit ang gumaiing.Pero nakakita rin tayo ng kamatayan. ELSA May ipagtatapat ako sa inyo. Gonzales. sa loob lamang ng napakaikiing panahon. hinahampas ang malaking imahen ng Birhen. Gawa ng himala. parang naranasan natin ang pinaghalong langit at impiyerno. Bababa ang kamera ni Oriy. Gawa ng Birhen. sinasabi nating ito'y gawa ng langit. ng pagpuputa. idlnuduyan ang buhok at damit ni Elsa. Saka haharap uli sa mga tao. mapapaatras siya. at bago siya matumba'y magagaya niya ang anyo ng . Walang makakapagsalita. Nakatingin si Sepa. Nakatutok kay Elsa ang tingin ni Aling Saling. ELSA Kapag may masamang nangyayari'y sinisisi natin ang sumpa. Sandaling titigil si Elsa. Pagtama ng baia sa puso ni Elsa'y awtomatikong mapapataas ang kamay niya. ELSA Kapag may mabuti namang nangyayari.ELSA Ipinatawag ko kayong lahat U dahil may gusto akong ikumpisal. Nakatingala kay Elsa sina Mrs. Alba. Itinaboy kasi natin ang maysakit noon. ELSA Nitong mga nakaraang araw. ng krimen at panloloko. ng epidemya. Kaya ganoon. Taimtim na nakikinig ang mga Ho. Mapapalapit si Mrs. Titingnan ni Elsa si Aling Saling. Lolo Hugo at Bino. Isinumpa ang Cupang. ELSA Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat' Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa at ng mga DIyos! Walang makakakibo. maraming tao ang bumuti at nagkaroon ng pananampalataya. Patuloy na umiihip ang hangin. Nag-aalalang pagmamasdan ni Aling Saling ang mga tao. Maghihintay ang lahat. ELSA Hindi totoong buntis ako dahil sa himala! Hindi totoong nagpakita sa akin ang Mahal na Birhen! Walang himala! Hindi totoong may himala! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa at ng mga Diyos! Walang himala! Sa umpukan ng mga tao'y tataas ang isang kamay na may baril at bago matapos ni Elsa ang sasabihi'y papailanlang ang Isang putok.

Naghihingalong pinagmamasdan ni Elsa ang lahat habang kandong ng umiiyak na si Aling Saiing. Mag-iiyakan ang Siyete Apostoles. Ang lahat ay parang isang panaginip. saka pipikit ang mga mata at tuluyang mamamatay. rnagtutulakan. humahagulgol na para bang ngayo'y nawala nang tuluyan lahat nang pag-asa at iayunin sa buhay. Papatak ang luha niya. Parang lumulutang ang katawan ni Elsa sa dagat ng mga tao habang dinudumog ng mga nagtatangkang makahawak maski man lang sa laylayan ng damit niya. Bitbit-bitbit ang isang tsinelas ni Elsa'y humahagulgol na susunod sa mga tao si Aling Saling. ano? Pero ayaw magsalita ng lalaki. Magkakatapakan. Mababagsakan si Igmeng Bugaw ng isang lalaking naka-wheel chair at bubulwak ang dugo sa bibig niya. nagpipilit makalapit. Ikaw ang bumaril ano? Ikaw. liwan ng tucistang Puti si Bella. dakpin mo ang bumaril! Susundan nila ang lalaki. Magsusuguran ang mga tao papuntang entablado. isinisigaw ang pangalan ni Elsa. May lalabas na bahagyang ngiti sa mga labi ni Elsa. Magtatakbuhan lahat papuntang unahan para malaman kung anong nangyayari. Bababa ang kamera ni Oriy. Pinipilit ng paring matulungan ang batang napilay. May tatapak sa natumbang si Lolo Hugo. Mahuhuli at bubugbugin. Gonzales. Makiklta ng Mayor ang lalaking may hawak na baril at tatawagin ang Chief of Police. Panay lang ang tanggap sa mga bugbog na parang patay na. o kaya'y bangag at wala sa sarili. Patuloy ang pagkakagulo. Magkakagulo. Isang matinis at nakaiulunos na daing ang aahon mula sa mga tao. Madadapa si Lolo Hugo at di makakabangon dahil rumaragasa ang mga paa sa palibot. BALDO (sisigaw sa mga tao). Bubuhatin nina Baldo ang katawan ni Elsa. o manggas niya.Birheng may sugat na nakita niya noon sa kanyang mga aparisyon. Magtrtitlli si Aling Pising habang paikut-ikot. Kakandungin ni Aling Baling ang anak. Ito ang mga kaguluhan at kabaiiwang kanyang pinasimulan Lalapit si Oriy at kukunan si Elsa. MAYOR Hepe. Patay na si Elsa! Sabay-sabay na hagulhol at tili ang aakyat sa langit. Masasalo nina Aling Saling at Sepa si Elsa. Masasabit ang abito ng madre sa isang wheel chair at madadaganan siya. . Alba ang mga bote niya pero babagsakan siya ng mga ito. Umiiyak si Mrs. Puprotektahan ni Mrs. Isang halusinasyon ng sangkatauhang nagtatakbuha't naghahaluhalo sa isang walang katapusang larawan ng kapahamakan. CHIEF OF POLICE. Matutumba ang mga maysakit at magsasamantala ang mga magnanakaw. Mag-iiiyak siya.

Makakasalubong nila ang bangkay ni Igmeng Bugaw. sabay-sabay na nagdarasal. at pagkaunawa. ano ka ba? Pero makakawala si Sepa. SEPA Si Elsa'y isang santa! Namatay siya upang ipaalala sa atin na ang mundo ay makasalanan! Magbalik tayong lahat sa burol upang ipagdasal ang kanyang kaluluwa! Kailangang ipagpatuloy natin ang kanyang paniniwala! Itaguyod ang pananampalataya sa Mahal na BIrhen! Magsusunuran ang mga tao kay Sepa. wasak na mga saklay at umaagos na dugo'y nakaluhod na aakyat uli siia sa burol. Patuloy ang sabay-sabay na pagdarasal ng mga tao habang ang screen ay unti-unting dumidilim. napupuno ka ng grasya . . May mga nakalugmok. Sa gitna ng mga nakatumbang kubol. punit na karatula. sa kanyang mukha. kasunod ang umiiyak na si Bella at si Bino.. May konting pagtataka.. Magpapatuloy sa paghagulgol ang mga taong naiwan. MGA TAO Aba Ginoong Maria. Ipapasok sa ambulansiya ang katawan ni Elsa at aaiis ang ambulansiya. may mga nakaluhod. Hawak-hawak ni Aling Pising ang sugatang ulo habang umiiyak. Pagmamasdan ni Sepa ang lahat. Nakatingin lang si Ony sa lahat.. Mga paang nagmamadali. saka itataas niya ang mga kamay. Tutulungan ng isang babae si Mrs. buhat-buhat ng ilang kalalakihan.. Gayundin ang bangkay ni Lolo Hugo. Alba para makaakyat sa burol. Mga pusong umaasa uli.Pipigilan ni Bino si Sepa. h'wag ka nang sumunod! Dito ka na lang. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. BINO Sepa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful