ÎeÉlSaÉÏ Måü 50 xÉcÉ........

1 qÉÉæiÉ AÉæU OûOèOûÏ, MüpÉÏ pÉÏ AÉ xÉMüiÉÏ Wæû.
2 xÉÉlmÉ AÉæU cÉÔiÉ, eÉWûÉ pÉÏ ÍqÉsÉå qÉÉU SÉå.
3 ÎeÉlSaÉÏ AÉæU fÉÉlOû EsfÉå WÒûL Wæû, ExÉå xÉÑsÉfÉÉlÉå MüÐ MüÉåÍvÉvÉ qÉiÉ MüUlÉÉ.
4 xÉqÉrÉ AÉæU cÉÔÌiÉrÉÉ, xÉoÉ MüÉ MüOûiÉÉ Wæû.
5 AcNûÏ ÌmÉrÉÉå ZÉUÉoÉ ÌmÉrÉÉå, eÉoÉ pÉÏ ÌmÉrÉÉå vÉUÉoÉ ÌmÉrÉÉå.
6 mÉÉlÉÏ AÉæU sÉlQû, AmÉlÉÉ UÉxiÉÉ ZÉÑS RÕûlRûiÉå Wæû.
7 oÉÏuÉÏ AÉæU aÉÉQûÏ, SÕxÉUå MüÉå SÉåaÉå iÉÉå cÉÑS MüU WûÏ uÉÉmÉxÉ AÉrÉåaÉÏ.
8 xÉÑAU Måü oÉccÉå, NûÉåOåû WûÏ AcNåû sÉaÉiÉå Wæû.
9 SÕkÉ AÉæU aÉÉlQû, eÉoÉ ÄTüOûiÉå Wæû iÉÉå AÉuÉÉÄeÉ lÉWûÏ AÉiÉÏ.
10 UÉåMåüOû AÉæU PûUMü, AÉSqÉÏ MüÉå MüWûÏ pÉÏ sÉå eÉÉ xÉMüiÉå Wæû.
11 cÉÔÍcÉrÉÉ AÉæU eÉeoÉÉiÉ, ÎeÉiÉlÉå SoÉÉAÉå EiÉlÉå WûÏ EpÉUiÉå Wæû.
12 fÉÉlOåû AÉæU MüÉårÉsÉÉ, WûqÉåvÉÉ xÉÑsÉaÉiÉå UWûiÉå Wæû.
13 OÕûOûÏ ( lÉsÉ ) AÉæU sÉÉæQûÉ, WûqÉåvÉÉ OåûRåû UWûiÉå Wæû.
14 AÉlQû cÉÉWåû ÎeÉiÉlÉå pÉÏ oÉQåû YrÉÉå lÉÉ WûÉå eÉÉrÉå, UWåûlaÉå WûqÉåvÉÉ sÉlQû Måü lÉÏcÉå.
15 sÉQûMüÐ ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ sÉqoÉÏ WûÉå, qÉÔiÉåaÉÏ iÉÉå oÉæPû MüU WûÏ.
16 sÉlQû MüÉå ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ fÉOûMüÉAÉå, AÉÎZÉUÏ oÉÔlS AlQûUuÉÏrÉU qÉå WûÏ ÌaÉUiÉÏ Wæû.
17 cÉÔiÉ cÉÉWåû ÎeÉiÉlÉÏ pÉÏ cÉÉæQûÏ WûÉå eÉÉrÉå, qÉÉUlÉÏ sÉlQû xÉå WûÏ mÉQåûaÉÏ.
18 cÉÔiÉ AÉæU ZÉælÉÏ, ÎeÉiÉlÉÉ UaÉQûÉåaÉå EiÉlÉÉ WûÏ qÉeÉÉ AÉrÉåaÉÉ.
19 cÉÔiÉ AÉæU SÉÂ, MüpÉÏ pÉÏ fÉÔPûÏ lÉWûÏ WûÉåiÉÏ Wæû.
20 MÑü¨Éå MüÉå qÉÔiÉlÉå Måü ÍsÉrÉå AÉæU sÉQûMüÐ MüÉå cÉÑSlÉå Måü ÍsÉrÉå, OûÉlaÉ EPûÉlÉÏ WûÏ mÉQûiÉÏ Wæû.
21 cÉÔiÉ AÉæU pÉÔiÉ, ÌMüxqÉiÉ uÉÉsÉÉå MüÉå WûÏ ÍqÉsÉiÉå Wæû.
22 sÉQûMüÐ AÉæU AÉÌQûAÉå MæüxÉæOû MüÉå SÉålÉÉå xÉÉDQû xÉå oÉeÉÉlÉÉ cÉÉÌWûrÉå.
23 LåaeÉÉqÉ MüÐ iÉærrÉÉUÏ qÉå LMü bÉlOûÉ AÉæU SÉ qÉå LMü mÉåaÉ, WûqÉåvÉÉ MüqÉ UWûiÉå Wæû.
24 sÉlQû AÉæU bÉqÉlQû, SÉålÉÉå MüÉå MüÉoÉÔ qÉå UZÉlÉå qÉå WûÏ pÉsÉÉD Wæû
25 sÉÉåWåû mÉU WûjÉÉæQûÉ AÉæU cÉÔiÉ mÉU sÉÉåQûÉ, iÉpÉÏ qÉÉUÉå eÉoÉ aÉUqÉ WûÉå.
26 cÉÔiÉ xÉÉsÉ qÉå SÉå WûÏ oÉÉU qÉÉUÉå, LMü ÎeÉxÉ ÌSlÉ oÉÉËUvÉ WûÉå AÉæU SÕxÉUå ExÉ ÌSlÉ eÉoÉ
oÉÉËUvÉ lÉ WûÉå.
27 lÉÉlÉ AÉæU MÑü¨Éå MüÉ sÉÉæQûÉ, AlSU eÉÉMüU WûÏ TÔüsÉiÉå Wæû.
28 oÉÉaÉÏ AÉæU qÉqqÉå , eÉWûÉ pÉÏ ÍqÉsÉå , qÉxÉsÉ SålÉå cÉÌWûrÉå.
29 xÉqÉrÉ xÉå mÉWûsÉå AÉæU ÌMüxqÉiÉ xÉå AcNûÏ cÉÔiÉ, lÉ ÌMüxÉÏ MüÉå ÍqÉsÉÏ Wæû, lÉ ÍqÉsÉåaÉÏ.
30 eÉoÉ ÌMüxqÉiÉ qÉå ÍsÉZÉå WûÉå sÉÉåQåû, iÉÉå MüWûÉ xÉå ! ÍqÉsÉålaÉå mÉMüÉåQåû.

1

AÉæU aÉÉlQû xÉå ÌlÉMüsÉÉ mÉÉS ÎeÉiÉlÉÉ kÉÏUå WûÉå EiÉlÉå WûÏ AxÉUSÉU WûÉåiÉå Wæû! 37 MüqÉÉlÉ xÉå ÌlÉMüsÉÉ iÉÏU AÉæU aÉÉlQû xÉå ÌlÉMüsÉÉ aÉÔ MüpÉÏ uÉÉmÉxÉ lÉWûÏ AÉiÉÉ Wæû 38 eÉoÉÉlÉ AÉæU sÉlQû SÉålÉÉå qÉå WûQèQûÏ lÉWûÏ WûÉåiÉÏ ! 39 lÉrÉÏ cÉÔiÉ MüÉ qÉÄeÉÉ lÉÉæ ÌSlÉ iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû! 40 AÉSqÉÏ ÌMüiÉlÉÉ pÉÏ aÉÉåUÉ WûÉå. pÉÉåeÉlÉ AÉæU cÉÉåSlÉ WûqÉåvÉÉ LMüÉliÉ qÉå MüUlÉå cÉÌWûrÉå.. 50 aÉÉlQû qÉå SqÉ Wæû iÉÉå mÉcÉÉxÉuÉÉ ZÉÑS ÌlÉMüÉsÉ sÉÉå. xÉWåûsÉÏ lÉWûÏ iÉÉå AmÉlÉÏ WûjÉåsÉÏ. 44 cÉÔiÉ AÉæU oÉÔOû MüÉå ÎeÉiÉlÉÉ UaÉQûÉåaÉå EiÉlÉÏ WûÏ cÉqÉMü AÉrÉåaÉÏ. uÉÉå lÉWûÏ iÉÉå ExÉMüÐ xÉWåûsÉÏ. mÉÑÂwÉ xÉå AÉrÉ (ClMüqÉ) AÉæU xÉUSÉU xÉå OûÉDqÉ. sÉlQû oÉÉMüÐ oÉSlÉ xÉå MüÉsÉÉ WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû! 41 SÕxÉUÏ lÉÉæMüUÏ AÉæU SÕxÉUÏ AÉæUiÉ WûUSqÉ AcNåû WûÏ sÉaÉiÉå Wæû! 42 x§ÉÏ xÉå AÉrÉÑ.31 AÉSqÉÏ AÉæU cÉÔWûÉ WûqÉåvÉ NåûS ÌMü iÉUÄTü pÉÉaÉiÉÉ Wæû 32 oÉÉxÉÏ cÉÔiÉ AÉæU mÉÑUÉlÉÉ AZÉoÉÉU. 2 . 48 ÌMüxqÉiÉ AÉæU aÉÉlQû MüpÉÏ pÉÏ AÉæU MüWûÏ pÉÏ qÉU xÉMüiÉÏ Wæû. cÉÔcÉÏ AÉæU ÍcÉsÉqÉ ÎeÉiÉlÉÏ pÉÏ ÌmÉAÉå MüpÉÏ fÉÔPûÏ lÉÌWû WûÉåiÉÏ.oÉOû WæûuÉ xÉåYxÉ QæûsÉÏ. 36 MüqÉÉlÉ xÉå ÌlÉMüsÉÉ iÉÏU ÎeÉiÉlÉÉ iÉåÄeÉ WûÉå. MüpÉÏ lÉWûÏ mÉÔNûlÉÉ cÉÉÌWûrÉå! 43 pÉeÉlÉ. eÉWûÉ ÌSZÉå ÄTüÉQû SÉå! 33 WûUÏ fÉlQûÏ MüÉå AÉæU UlQûÏ MüÉå SåZÉiÉå WûÏ pÉÉaÉ sÉÉå! 34 qÉÑxÉÏoÉiÉ AÉæU sÉlQû MüpÉÏ pÉÏ ZÉQåû WûÉå xÉMüiÉå Wæû! 35 lÉÉæMüUÏ AÉæU aÉÉlQû xÉoÉMüÐ sÉaÉiÉÏ Wæû. 49 sÉQûÉD AÉæU cÉÑSÉD qÉå xÉoÉ eÉÉrÉeÉ Wæû. 46 qÉÉlaÉÉå ExÉÏ xÉå eÉÉå Så ZÉÑvÉÏ xÉå AÉæU MüWåû lÉ ÌMüxÉÏ xÉå.. 45 cÉÔiÉ. 47 eÉoÉ pÉÏ ÍqÉsÉå AMåüsÉÏ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful