Εισαγωγικά στοιχεία στο 1ο κεφάλαιο

Α΄Λυκείου: <Από το κύτταρο στον οργανισμό>

www.ibrain.gr
Δημοσθένης Καρυοφύλλης

<1ο Κεφάλαιο>

Θέματα για μελέτη

Λέξεις κλειδιά

1. Κύτταρα.

1.

Ιστός.

2. Ιστοί του ανθρώπινου οργανισμού.

2.

Επιθηλιακός ιστός.

a. είδη ιστών

3.

Κροσσωτός επιθηλιακός ιστός.

b. γενικά χαρακτηριστικά τους.

4.

Αδένες.

3. Όργανα και οργανικά συστήματα.

5.

Εξωκρινείς αδένες.

6.

Ενδοκρινείς αδένες.

7.

Μεικτοί αδένες.

Ερωτήσεις

8.

Ερειστικός ιστός.

1.

Πόσα και ποια είδη ιστών υπάρχουν στον
ανθρώπινο οργανισμό;

9.

Κολλαγόνο.

2.

Ποιος είναι ο ρόλος του επιθηλιακού ιστού;

11. Συνδετικός ιστός.

3.

Τι είναι οι αδένες και σε ποιες κατηγορίες
χωρίζονται;

12. Λιπώδης ιστός.

4.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μεικτών
αδένων; Να αναφέρεις ένα παράδειγμα τέτοιου
αδένα.

14. Οστίτης ιστός.

10. Ελαστίνη.

13. Χόνδρινος ιστός.
15. Αίμα (ειδικός τύπος συνδετικού ιστού).

5.

Ποια είναι η γενική δομή του ερειστικού ιστού;

16. Μυϊκός ιστός.

6.

Ποιος είναι ο ρόλος του ερειστικού ιστού;

17. Σκελετικός μυϊκός ιστός.

7.

Που συναντάται ο χαλαρός και που ο πυκνός
συνδετικός ιστός;

18. Μυοκάρδιο (μυϊκός ιστός της καρδιάς).

8.

Ποια είναι η διαφορά των σκελετικών μυϊκών ινών
από τις λείες μυικές ίνες;

20. Νευρικός ιστός.

9.

Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές
ανάμεσα στις σκελετικές μυικές ίνες και στις
μυικές ίνες του μυοκαρδίου;

22. Νευρογλοιακά κύτταρα.

19. Λείος μυϊκός ιστός.
21. Νευρώνες.

10. Από ποια κύτταρα αποτελείται ο νευρικός ιστός και
ποιος είναι ο ρόλος του καθενός;

Κείμενα και Web Sites για μελέτη
1. Σχολικό εγχειρίδιο.
2. Σημειώσεις από την παράδοση.
3. www.ibrain.gr

-9-

1ο Κεφάλαιο

κροσσωτός επιθηλιακός
ενδοκρινείς
Επιθηλιακός
αδένες

εξωκρινείς
μεικτοί

συνδετικός
χόνδρινος

Κατηγορίες ιστών

Ερειστικός
οστίτης
αίμα
σκελετικός μυϊκός (γραμμωτός)
Μυϊκός

μυοκάρδιο
λείος

Νευρικός

- 10 -

μυϊκός ιστός της καρδιάς

%.//)&) 6/!": 61"#!#!µ*") µ!/)<. /$14
6-3µ)/5C!' !,'?:"!'!4
,&$6/)/!1/'%24 &20$4

D,'=30')%24

,- %&$66+/24 !,'=30')%24
,$01%.//)&$'

"!1&'%: %.//)&) 9 "!1&("!4
"!1&$70$')%: %.//)&)

µ$"$%.//)&$'

H!1&'%24

,- )#*"!4

!<+%&'"!54
!"#$%&'"!54
µ!'%/$5

µ1'%*4 '"*4
3 616/$09 75"!/)' µ! /3 =*0369 µ)4

B6/$5

6%!0!/'%24 µ1'%24 '6/24

µ1'%24 '6/24 /34 %)&#':4
#!" 1,)%$.$1" 6/3 =*0369 µ)4

µ1$%:&#'$

61"#*!' µ!/)<. /$14 #$µ*4

G1@%24

J!"'%:

),$/!0!5/)' ),2 %.//)&) ,$1 I&56%$"/)' 6!
µ!6$%1//:&') $165)

%1&5+4 !,!"#.!' /$'-(µ)/)
)/&)%/$!'#!54 5"!4 -+&54 7&)µµ(6!'4

%$00)72"$
µ!6$%1//:&') $165)

0!5$4 µ1'%24 '6/24

D&!'6/'%24

#!" 1,)%$.$1" 6/3 =*0369 µ)4

!0)6/5"3

-)0)&24

;':%&'63

61"#!/'%24

,1%"24

F2"#'"$4

)5µ)

#')?$&!/'%$5 '6/$5
617%!%&'µ*"3 0!'/$1&75)
,.-. 6/$µ:-'

4 /.,$' '6/("
),$=9%!163 %)' ,*>3 /&$?94

2&7)") ,$1 61"!&7:C$"/)' 7') µ')
0!'/$1&75)
6/$µ)/'%9 %$'02/3/)

816/9µ)/) $&7:"+"

0!,/2 *"/!&$

,.-. ,!,/'%2 6.6/3µ)

?:&177)4
$'6$?:7$4
6/$µ:-'

π$ό)*+,+, µ-.!/&$ά 0!% 1έ,+
.$&/ή', !1&$$ό/+)+ #$-1.%0ώ",
!1&2&*ήά3$+).4"

,)-. *"/!&$

!"#$ώπ%"&'&$(!"%)µό'

"!1&'%2

%1%0$?$&'%2

,!,/'%2
)"),)&)7+7'%2

)"),"!16/'%2
816/9µ)/) $&7:"+"

µ1@%2
!&!'6/'%2

$1&$,$'3/'%2
)'6=3/3&5+" $&7:"+"

!"#$%&'"(" )#*"+"

!0)6/'%2/3/)

$ 0',(#34 !5")' !'#'%24 /.,$4

E6/5/34

A&7)"$

)"/$-9

/0''!-! *'&3( *+34&4&µ93! µ&'!>0 '$+,
/!)0%'&# &>5'&-#/( '$ *8µ!

*16µ!'";&# &%#7(3&#&,

&%&340&# 4#(7$-&, /$#)2'6'&,

%-$*'!'&+'#/2, -2)$,
%1 /-$**5'2, &%#.6)#!/2,

?%#.6)#!/2,

%$)+/0''!-$#

*#&)$:23$#

µ$3$/0''!-$#

/0''!-! '$+ :!*'-&3&-#/$0 *5)<3!
&//-"3$+3 4#! µ9*$+ &/7$-6'#/$0 %2-$+

&>5/-#3&",
%1 !493&,

&34$/-#3&",

&>5'&-#/$"

%1 #4-5'$%$#$"

&*5'&-#/$"

%1 *#&)$:23$#

&//-"3$+3 /!'&+.&"!3 *'$ !"µ!
%1 +%27+*6

%&-#)!µ@(3$+3 &>5/-#3< /!# &34#/-#3< µ$"-!

µ&#/'$"

%1 %(:/-&!,

*+349&# µ&'!>0 '$+, 4$µ9,
=&3#/(

!%$'&)&"'!# !%2 /0''!-! %$+ @-"*/$3'!# *&
µ&*$/+''(-#! $+*"!
/$))!:23$
µ&*$/+''(-#! $+*"!

&)!*'"36

!3'$1<
&)!*'#/2'6'!

/+-"5, *'$ 49-µ!
1!)!-2,

/$))!:23$ /!# &)!*'"36
&#4#/2, '0%$,

?-&#*'#/2,

)#%846, #*'2,

)#%$/0''!-!

*'$+, *+349*µ$+, '53 !-.-8*&53 /!# '93$3'&,

%+/32,

#3"4#! /$))!:23$+ *& 4&*µ"4&,

*+34&'#/2,

&#4#/2, '0%$, *+34&'#/$0
&-+.-( !#µ$*7!"-#!
!"µ!

F*'$"

)&+/( !#µ*7!"-#!
!#µ$%&'()#!
µ&*$/+''(-#! $+*"!= %)(*µ!

E#(/-#*6

*'$+, !-.-#/$0, 1234-$+,
@-"*/&'!#:

µ&*$*%$340)#$+, 4"*/$+,
/)%

A234#3$,
*'&-&2, /!# &0/!µ%'$,
1$34-$@)(*'&, *& /$#)2'6'&, µ&*$/+''(-#!, $+*"!,
B*'"'6,

*'! $*'(

()!'!

&>!#-&'#/( */)6-< µ&*$/+''(-#! $+*"!

#3"4#! /$))!:23$+
*& /$#)2'6'&, '! $*'&$/0''!-!

µ+#/9, #39,

*'$+, */&)&'#/$0, µ+,

*/&)&'#/2, µ+#/2, #*'2,

/+)#34-#/9, "3&, µ& :-!µµ8*&#,
6 *+*'$)< :"3&'!# µ& '6 .9)6*< µ!,

µ+#/2, #*'2, '6, /!-4#(,

C+D/2,

µ+$/(-4#$

/+)#34-#/9, "3&, µ& :-!µµ8*&#,
4&3 +%!/$0$+3 *'6 .9)6*< µ!,
/+-"5, &%&340&# '$#18µ!'!

)&"$, µ+#/2, #*'2,

%1 !::&"53
%1 :!*'-&3'&-#/$0 *5)<3!

!'-!/'$&#4&", "3&, 15-", :-!µµ8*&#,
4&3 +%!/$0$+3 *'6 .9)6*< µ!,

3&+-#/( /0''!-! < 3&+-83&,

G&+-#/2,

H%$'&)&"'!# !%2:

/0''!-! µ& !%$7+(4&,
%!-!:5:< /!# µ&'(4$*6 3&+-#/83 8*&53

*'6-";$+3
3&+-$:)$#!/( /0''!-!

µ$383$+3
'-97$+3

επιθηλιακός ιστός (1)

- 11 -

επιθηλιακός ιστός (2)

- 12 -

αδένες

Παρωτίδα

Υπογλώσσιος
αδένας
Υπογνάθιος
αδένας

Σιελογόνοι αδένες

Ιδρωτοποιοί
αδένες

- 13 -

χαλαρός συνδετικός ιστός

- 14 -

λιπώδης ιστός

- 15 -

χόνδρινος ιστός

Ινίδια κολλαγόνου

Χονδροβλάστες
- 16 -

αίμα

- 17 -

οστίτης ιστός

- 18 -

μυϊκός ιστός

Σκελετικός

Λείος

Καρδιακός
- 19 -

νευρικός ιστός

- 20 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful