1. Encik Khalid adalah pegawai yang mengurus tender Jabatannya.

Sebagai seorang pegawai yang bertanggungjawab terhadap tugas tersebut, beliau perlu mengadakan publisiti bagi tender-tender berkenaan. Terangkan tujuan dan tatacara pengurusan publisiti sesuatu tender.

i.

Tujuan publisiti sesuatu tender dibuat adalah bertujuan supaya semua pembekal yang bona fide berpeluang untuk menyertai tender dan membolehkan Kerajaan mendapatkan tawaran yang terbaik.

ii.

Tatacara pengurusan publisiti sesuatu tender adalah seperti berikut :

a) Tender tempatan hendaklah diiklankan dalam sekurang-kurangnya satu (1) akhbar harian utama berbahasa Melayu. Walau bagaimanapun untuk tender antarabangsa sekurang-kurangnya di dalam dua (2) akhbar, di mana satu berbahasa Melayu dan satu berbahasa Inggeris.

b) Walaupun publisiti meluas digalakkan bagi urusan tender, pertimbangan sewajarnya mengenai kos iklan hendaklah juga diambil kira. Sekiranya kontraktor yang berkelayakan di bawah satu-satu bidang adalah diketahui tidak lebih lima (5) kontraktor, iklan tidak perlu dibuat. Dalam hal demikian kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri hendaklah diperolehi terlebih dahulu. Setelah mendapat kelulusan,

pemberitahuan tender kepada kontraktor yang diluluskan hendaklah dihantar dengan surat berdaftar.

1

Beliau telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama 4 tahun dan hanya mempunyai baki cuti sebanyak 20 hari pada tahun ini. Cuti haji yang dipohon sebanyak 40 hari. Sekiranya seseorang pegawai memerlukan tempoh lebih daripada 40 hari atas sebabsebab tertentu. Encik Yusri boleh memohon cuti haji tersebut biarpun beliau hanya mempunyai baki cuti sebanyak 20 hari sahaja pada tahun ini.2. Tetapi encik Yusri hendaklah mematuhi syarat-syarat yang terdapat di dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah 2008 untuk memohon cuti haji tersebut iaitu : a. maka pegawai berkenaan bolehlah memohon untuk menggunakan cuti rehatnya atau cuti tanpa gaji. Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti menunaikan Fardhu Haji bergaji penuh selama 40 hari sahaja termasuk hari rehat mingguan dan hari kelepasan am kepada pegawai yang beragama Islam untuk menunaikan Fardhu Haji di Mekah. Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 berhajat untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. 2 . Cuti menunaikan Fardhu Haji boleh diluluskan sekali sahaja di dalam tempoh perkhidmatan seseorang pegawai dan tertakluk kepada syarat bahawa pegawai itu telah berkhidmat tidak kurang empat tahun dan telah disahkan dalam jawatannya. Nyatakan kepada beliau syarat-syarat permohonan cuti haji itu. Bolehkah Encik Yusri memohon cuti haji pada tahun ini. Cuti fardhu haji ini merupakan cuti tanpa rekod yang diberikan kepada pegawai yang beragama Islam yang ingin menunaikan Fardhu Haji sahaja. b. Encik Yusri.

Bagi menjamin jabatan anda mempunyai anggota yang kompeten. Seminar Kebangsaan Etika Professional. Ini juga merupakan usaha untuk meningkatkan kualiti dikalangan pegawai. 3 . Anda telah dilantik sebagai pegawai pengurusan sumber manusia di Jabatan anda. Proses mengenal diri ini penting bagi memberi fokus kepada kita ke arah kecemerlangan. Perancangan perlu dibuat secara yang lebih strategik dengan daya fikiran yang lateral.3. apakah pelan cadangan anda untuk memastikan aspek-aspek dalam mengurus modal insan tersebut dapat dicapai. bengkel. Membuat atau menghantar pegawai untuk mengikuti seminar. berikut adalah merupakan pelan cadangan untuk memastikan aspek-aspek dalam mengurus modal insan tersebut dapat dicapai : a. Secara khususnya kita perlu mengetahui siapakah kita dalam perkhidmatan awam. beretika dan mengamalkan nilai-nilai murni. Latihan Pengurusan Kualiti dan banyak lagi. Melengkapi diri pegawai sebagai pegawai pegurusan sumber manusia di dalam Jabatan dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pengurusan. Bagi menjamin jabatan yang mempunyai anggota yang kompeten. Falsafah perkhidmatan awam hendaklah ditekankan ke arah pencapaian kecemerlangan berlandaskan kepada rasional bahawa tugas utama kita adalah memberikan perkhidmatan yang berkualiti. konsep ilmu dan erti kebahagiaan sebenar. b. Ianya adalah untuk memberi kesedaran kepada pegawai tentang nilai dan etika serta mengenal pasti nilai-nilai utama yang dapat diamalkan. jelas dan misi yang jitu. beretika dan mengamalkan nilai-nilai murni. Ia juga bertujuan untuk meningkatkan etika kerja kumpulan dan memberi pendedahan serta kefahaman tentang asas-asas nilai universal. Langkah utama yang perlu diambil ialah membetulkan orientasi kita. moral. atau kursus yang disediakan oleh kerajaan seperti Seminar Nilai dan Etika.

Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai asas yang perlu ada pada setiap penjawat awam. berdisiplin. bersih. beretika dan mengamalkan nilai-nilai murni tidak akan dapat dicapai seperti yang diinginkan oleh sesebuah Jabatan. sederhana dan tekun. bertanggungjawab. dedikasi. Nilai-nilai peribadi asas juga perlu diterapkan untuk memastikan aspek-aspek dalam mengurus modal insan tersebut dapat dicapai di dalam diri setiap pegawai. Nilai-nilai yang tergolong dalam kelompok ini ialah amanah.c. bekerjasama. ikhlas. 4 . Tanpa nilai-nilai seperti ini anggota yang kompeten.

Berikut merupakan Peraturan Penerimaan Dokumen Rasmi Terperingkat Sulit/Terhad : a. Dalam pejabat-pejabat kecil mungkin tidak boleh ditubuhkan Pendaftaran Rahsia yang berasingan. Sekiranya bukan melalui mesin faksimili hendaklah pegawai atau kerani yang dilantik untuk menerima dokumen terperingkat tersebut sahaja dibenarkan untuk menerimanya. Pegawai atau kerani bilik mesin faksimili sahaja dibenarkan untuk menerima dokumen terperingkat. diproses. Tetapi rujukan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan hendaklah dibuat dahulu dalam perkara ini. memproses. 5 . Di dalam keadaan-keadaan tertentu selain daripada menubuhkan Pendaftaran Rahsia. disimpan dan dihantar berasingan daripada suratan-suratan tidak terperingkat hendaklah diikuti dan hanya boleh diuruskan oleh penjawat-penjawat awam yang dibenarkan sahaja.4. nyatakan dengan jelas Peraturan Penerimaan Dokumen Rasmi Terperingkat Sulit/Terhad? Sebagai penjawat awam yang dipertanggungjawabkan untuk memantau penghantaran dan penerimaan dokumen terperingkat pegawai tersebut hendaklah mewujudkan satu sistem bagi menerima. satu atau lebih Pendaftaran Kecil Rahsia boleh diwujudkan. Sekiranya dokumen terperingkat dihantar melalui mesin faksimili. Bahagian itu hendaklah dilaksanakan di satu tempat terasing yang dinamakan Pendaftaran Rahsia. menyimpan dan menghantar dokumen-dokumen terperingkat supaya ianya diuruskan berasingan daripada suratan-suratan tidak berperingkat. Tetapi prinsip bahawa dokumen-dokumen terperingkat diterima. Sebagai penjawat awam yang dipertanggungjawabkan untuk memantau penghantaran dan penerimaan dokumen terperingkat. Tugas dan tanggungjawab bagi menyelia bahagian ini hendaklah diberikan kepada seorang penjawat awam dalam jawatan tetap yang digelar Pendaftar Rahsia.

Mendaftarkan penerimaan dokumen tersebut di dalam buku daftar penerimaan dokumen (terperingkat). Nombor rujukan dan tajuk fail terperingkat hendaklah ditandakan pada fail. Nombor rujukan fail hendaklah ditulis di sebelah luar kulit hadapan. Dokumen sulit hendaklah diletakkan di dalam fail yang berwarna hijau pada kulit fail dan sementara bagi dokumen terhad pula diletakkan di dalam fail yang berwarna putih pada kulit fail. 6 . Peringkat keselamatan fail terperingkat ini hendaklah ditanda di sebelah luar kulit hadapan dan belakang. i. Menghubungi penghantar sekiranya maklumat dokumen tersebut tidak lengkap. e.b. Dokumen-dokumen terperingkat sulit/terhad hendaklah disimpan di dalam kabinet keluli atau almari keluli yang dipasang dengan palang besi berkunci. Menghubungi penerima dokumen tersebut bagi tujuan serahan. g. h. Hanya tajuk fail Terhad sahaja boleh dicatatkan di sebelah luar kulit hadapan. c. Serahan dibuat kepada penerima dan diminta menandatangani di dalam buku daftar sebagai bukti serahan. f. Menerima dan menyemak dokumen yang diterima serta merta dan dicop akuan terima. Tajuk fail terperingkat hendaklah dicatatkan di sebelah dalam kulit hadapan. tidak jelas dan sebagainya. d.

Sebaliknya haruslah sentiasa berusaha untuk memikirkan cara-cara baru untuk menjalankan kerjanya demi faedah rakyat dan negara. terutamanya pentadbiran sesebuah negara mesti mempunyai jentera pentadbiran yang mantap.5. imej dan mutu perkhidmatan. 7 . Pada pendapat anda mengapakah ketiga-tiga aspek itu dititikberatkan? Antara sebab Nilai-Nilai Murni diperkenalkan dalam perkhidmatan awam ialah kerana azam Kerajaan untuk meninggikan kecekapan. Dengan ini matlamat-matlamat yang telah ditentukan dapat dicapai dalam jangka masa yang dijadualkan. setiap organisasi sama ada kecil atau besar. imej dan mutu perkhidmatan dititikberatkan kerana kejayaan sesebuah organisasi amnya atau negara khasnya bergantung kepada kewibawaan pelaksanaannya. Jentera pentadbiran yang cekap merupakan nadi utama kejayaan dan kemajuan sesebuah negara. Keadaan ini sudah pasti akan menimbulkan masalah di mana segala dasar-dasar dan program-program yang dirancang tidak dapat dilaksanakan. Ini menunjukkan imej yang tidak sihat kepada sesebuah pentadbiran. Oleh itu di sini jelas menunjukkan dengan mengamalkan etika pentadbiran dan nilainilai murni yang baik sangat penting dalam memastikan sesebuah pentadbiran itu berjalan dengan baik. imej dan mutu perkhidmatan. Bagi menyokong kejayaan pelaksanaannya. Ia bertujuan menggalakkan tiap-tiap kakitangan kerajaan mempunyai hasrat untuk meninggikan mutu perkhidmatannya. Seseorang itu tidak harus berpuas hati dengan apa yang dicapai setakat hari ini. Antara sebab Nilai-Nilai Murni diperkenalkan dalam perkhidmatan awam ialah kerana azam Kerajaan untuk meninggikan kecekapan. Oleh itu bagi memastikan jentera pentadbiran itu berjalan dengan baik maka kakitangan yang menjalankan tugas mestilah mempunyai amalan etika pentadbiran dan nilainilai murni yang telah digariskan. Sekiranya amalan etika pentadbiran dan nilai-nilai murni tidak dihiraukan maka akan berlaku berbagai kecurangan dan penyelewengan dalam jentera pentadbiran tersebut. Aspek kecekapan. Teras perkhidmatan awam berazam meninggikan mutu perkhidmatan.

Selain itu nilai dan etika ini juga dapat memupuk tanggungjawab bersama di kalangan penjawat awam. Menghapuskan sikap dipertanggungjawabkan. Dengan itu akan wujudlah suasana dan imej yang sihat dan cekap serta hubungan yang erat sesama kakitangan. beridentiti dan disegani oleh masyarakat lain. imej dan mutu perkhidmatan awam agar ia boleh berkembang maju selari dengan pembangunan negara. Bagi mencapai nilai-nilai murni dalam perkhidmatan awam ini kerajaan telah memperkenalkan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran. etika ini juga diperkenalkan agar semangat rukun negara dapat dihayati secara bersama melalui pembentukan sikap dan pembawaan yang di selaraskan dengan nilai-nilai murni.Etika Perkhidmatan Awam diperkenalkan juga demi untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dari semasa ke semasa. Mewujudkan sebuah Negara yang bahagia. Ia perlu dikawal bagi mengelakkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan peribadi. pegawai awam di bekalkan dengan kuasa. negatif dalam menjalankan tugas yang 8 . Sememangnya azam kerajaan juga untuk meninggikan kecekapan. Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu. Ia meletakkan matlamat seperti berikut : Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang beramanah. Dalam menjalankan tugas. Dalam konteks yang lebih luas. Ia juga untuk mengekal dan memelihara kepercayaan rakyat terhadap perkhidmatan awam.

3 -08 -07:3./825.9.: .3 /03.907.2../03/..8.3//.3 5.7 0: ..    .2 .3 /5.-309 0: .

.9 05. 80-.5..3 20 /..5 47.3 . 8039.8 203:3:.3 2:9: 507/2. 3.../.80..3 2.3.9/.3 3.38080-:.: 30..309./-7...3 3 2./-7..3 -07.7.3/.3 2.2 -07.3 ./-7.2 2033.. 03907.3 0. 5039.350..3 90780-:9 3 203:3:.7 907:9...7:8.: -07-.3.3 8080-:.8 .39:.33.3 850 0. .3 .3 /.3 .3 2:9: 507/2.0.33..7.2.3 .3 9/. 0.3.9. 5039.0.2 507/2./:.7 /.. 8.7.3 /99-07. -07:8.3 203.8.9.3.3. . . 80-. -..3 9..5.3.9.  39..9. 5039.3 2025:3..7.3./:9.8 .3 09./-7.5. 47.3. -07..9.9 .203.3 20 /.3 /. %07.: -08.5 9.3 2:9: 507/2.7/.- .3/7. /.3 .9 /03.2 07.39.3 90..8.35747.3 20 /. 5039.89.3.. 809.3.5.3 203./ 2.9. 809.3 09.39/.5./.9... 8080-:..3 ..5.3.3 /..9.5.3-..3.3 2:9: 507/2.3 07. /9039:. 2034430.09. 07. /02 1.2. .3 0.- .5039.5 . ..202. ..2 03907.9 /.0..8.3  .3-..9 .3 20 .2. 9.7 3 $0-.39:3 05.3....3/03.3.3.5207:5. 0.. 7..2 507/2.8 507/2.302./-7...3 07.2.2 .2..3 . /7././..3.3 2:9: 507/2...5039.3 /.3 :39: 2033..2.8..3/.7. . 0. 2:73 9/.3 30.9.39:-07.7:8 -075:./.8. :73 /50703. . .9 2.3 8080-:. .8.3 3..7.30. -079::.2.5....3 5030003.5 03907.9.7.2:73.82089.3 9: 9/. 03.950393/.3 /.3 /.503/.:.5.2.3 :39: 2033.87.8. 2089 2025:3..3 2032-:.3-.2.303907.5. . .3.8.3203.3/.3 0.3.89.9. 5039. $08047.2025:3.. 3.38.3 2..338:/.78.390.0.8509:/99-07.33. 0 9:-./-7./-7.3 0 9: / 83 0.2 .33.3 /.3..9.7: :39: 203. ..5039. 5039. :73 /50703.9 :39: 2033.9.7.38080-:.3 07. 07.2:73. :39: 2027.83.2.:.3/03./-7. .5.9..3 39./.9.0/..38../-7.9.3 $07.33.89.2 07.2.. 3. 5039.:7.2.39: -07. . .3 .3 /03...3 !.3 /.9././.2 5747.0. 30.8 8..9/.0-.350..2202.8.3/.23./-7..3.

8..3 .3-.2203.. .3503..9805079 -07:9 02-039:80-:.3.3.9 7::3 30.3.2.37.3. -40 -0702-.3 90. :39: 2030.7. /. 2030...3:3. 20.380-:. 2009.39:3. 3 :.5 30. !07/2..7 !0307..8 09.-..9.0.. .. -.2.3 /03. /. 3.3/80.8../-7...3 2..3 ..5 /.. 2.2 /50703.3.2 507/2.3.8.2 .0507.3 20 . 9. :.3 9:.3:3.:3..91 /.2..  03.7..33..3 /5079.9.2 203.7.3 .2 03.3 ...203. -078..3..3..9. 2:73 /.9808../ .3502-.32..3/80.3 502-..2:73 .3  03.3 9: .3 2020.: 502-039:.. 3. :-:3.3-072:9:    .7 ..3 .3:.3 0- :.. 0 802.9.:73 .3 09.0.3 2:9: 507/2.8..39:. .3 ::/.3-07.3 503. /..2.3.9.9 80.3.7. .3:3.3 $0202..3 2:9: 507/2.8.3 :.9.207.2 43908 ..3/03..8..8.8 .2 3 07.3 8..2!039.307.8. / .- -078.9.9 202:5: 9.7 802.3 .8.3.8.8.5 8079. 20250703.9..3507/2.2 / -0.5.3 0.7/03.3/.9.3 :..3  0::/..330.2 $0. 8:..7.3 . 507: /.:39: 2033.5507/2.9 . -07/0399 /.7. ./. /02 :39: 2033.3. .3.9 .3:. /50703.9.7 802.5:8.9 /.5.33.5.9 /...:39:050393./..7.3402.8 50.3 20 /.0..3 8.:80. 3 :.5.3507-.3 8..7.5.3 5030003.....9907.2. /.3 /.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful