You are on page 1of 2

Modern vzdelvanie pre vedomostn spolonos / Projekt je spolufinancovan zo zdrojov E Metodicko-pedagogick centrum vypisuje prv kolo vzvy pre

pedagogickch a odbornch zamestnancov na pozciu 8.1.5 Odborn poradca vo vzdelvan v rmci nrodnho projektu Profesijn a karirov rast pedagogickch zamestnancov Charakteristika vzvy
V nadvznosti na schvlen vldny program rozvoja znalostnej ekonomiky na Slovensku Minerva 2.0 Slovensko do prvej ligy Metodicko-pedagogick centrum (alej len MPC) zana realizciu aktivt na podporu jej opatren: I. kolo vzvy (2011 - 2012) je uren na podporu rozirovania osvedench pedagogickch sksenost edukanej praxe (alej len OPS) a osvedench odbornch sksenost odbornej praxe (alej len OSO) kl a kolskch zariaden, na motivciu k rozvoju novej kvality komunikcie a inovci medzi kolami a pedagogickmi a odbornmi zamestnancami. II. kolo vzvy (2013 - 2014) je rozren o podporu innosti regionlnych klubov tvorivch pedagogickch a odbornch zamestnancov produkujcich a zdieajcich OPS a OSO. Cieom vzvy I. kola je vybra pedagogickch a odbornch zamestnancov, ktor bud psobi ako odborn poradcovia vo vzdelvan v rmci nrodnho projektu Profesijn a karirov rast pedagogickch zamestnancov (alej len PKR) a spracuj nmety OPS a OSO z vchovnovzdelvacieho alebo poradenskho procesu v kolch a kolskch zariadeniach. Tieto vstupy bud sli ako tudijn materily alebo ako nmety pre tvorbu programov kontinulneho vzdelvania poskytovanch MPC alebo pre podporu u existujcich vzdelvacch programov.

Podmienky oprvnenosti cieovej skupiny pre zapojenie sa do I. kola vzvy


Do I. kola vzvy sa mu zapoji zamestnanci, ktor spaj nasledujce podmienky: s pedagogick zamestnanci a odborn zamestnanci (samostatn pedagogick a odborn zamestnanec, pedagogick a odborn zamestnanec s 1. atestciou, pedagogick a odborn zamestnanec s 2. atestciou), s zamestnancami koly alebo kolskho zariadenia poda 3 ods. 1 zkona . 317/2009 Z. z. (v ase prihlsenia), doku predloi nmet OPS alebo OSO vychdzajci z vlastnej pedagogickej praxe alebo odbornej praxe v kole, kolskom zariaden najneskr do 2 tdov od oslovenia MPC, OPS alebo OSO nebola doteraz vytvoren, publikovan v rmci projektov podporovanch z fondov E a nebola predmetom financovania zo iadnych verejnch (vrtane fondov E) ani skromnch zdrojov. Uchdza mus splni vetky podmienky oprvnenosti pre zapojenie sa do vzvy a predloi vyplnen prihlku, ktor je uveden v prlohe vzvy. spen uchdzai mu by vyzvan aj na vypracovanie odbornho stanoviska k predloenm OPS alebo OSO.

Modern vzdelvanie pre vedomostn spolonos / Projekt je spolufinancovan zo zdrojov E Proces vberu odbornch poradcov vo vzdelvan
Odborn poradcovia vo vzdelvan bud vybran prostrednctvom prslunch regionlnych pracovsk MPC. Komisie posdia predloen prihlky a vyber uchdzaov na pozciu odbornch poradcov vo vzdelvan. innos odbornch poradcov bude honorovan. Vybranm uchdzaom ponkne MPC uzatvorenie zmluvnho vzahu - dohody o vykonan prce (alej DoVP) na vytvorenie OPS alebo OSO, respektve jej odborn posdenie. Podmienkou vyplatenia DoVP je pozitvne odborn stanovisko k OPS, OSO.

Harmonogram realizcie prvho kola vzvy v roku 2011: zverejnenie vzvy na www.mpc-edu.sk (23. 09. 2011), ukonenie prijmania prihlok na tvorbu nmetov z OPS,OSO (14. 10. 2011), posdenie nvrhov OPS, OSO, vber uchdzaov a uzatvorenie DoVP (31. 10. 2011), odovzdanie spracovanch OPS, OSO (20. 11. 2011), predloenie odbornch stanovsk k vypracovanm OPS, OSO (30. 11. 2011), hrada DoVP autorom s pozitvnym odbornm stanoviskom (31. 12. 2011), uverejnenie a zdieanie OPS, OSO na www.mpc-edu.sk , na edukanom portli PKR v digitlnej alebo printovej forme.

Adresy na predkladanie prihlok


Prihlky je potrebn predloi v psomnej podobe najneskr do 14. oktbra 2011 poda regionlnej prslunosti zamestnvatea koly alebo kolskho zariadenia, regionlnemu pracovisku MPC, ktor poskytne bliie informcie na kontaktnch adresch: Pedagogick zamestnanci a odborn zamestnanci pracujci v kolch a v kolskch zariadeniach v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji na adresu: Regionlne pracovisko MPC Bratislava, evenkova 11, 850 05 Bratislava. Pedagogick zamestnanci a odborn zamestnanci pracujci v kolch a v kolskch zariadeniach v Banskobystrickom, Trenianskom a ilinskom kraji na adresu: Regionlne pracovisko MPC Bansk Bystrica, Horn 97, 975 46 Bansk Bystrica. Pedagogick zamestnanci a odborn zamestnanci pracujci v kolch a v kolskch zariadeniach v Preovskom a Koickom kraji na adresu: Regionlne pracovisko MPC Preov, Tarasa evenka 11, 080 20 Preov.