PANDUAN PENULISAN TESIS

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

Edisi keempat Cetakan Pertama 2011 PANDUAN PENULISAN TESIS ISBN: 978-983-43398-2-1 © Pusat Pengajian Siswazah
Hak Cipta Terpelihara, tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekali pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Naib Canselor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).

Diterbitkan oleh, Pusat Pengajian Siswazah UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Parit Raja, Batu Pahat, Johor RM5.00

PRAKATA

Panduan Penulisan Tesis ini diterbitkan oleh Pusat Pengajian Siswazah sebagai panduan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) menulis tesis dan laporan projek yang konsisten dengan norma penulisan akademik antarabangsa dari segi gaya dan format. Perkataan “tesis” dalam panduan ini dimaksudkan sebagai hasil penulisan ilmiah bagi pelajar program pengajian siswazah diperingkat Sarjana dan Doktor Falsafah secara penyelidikan. Perbincangan dalam panduan ini keseluruhannya juga menggunakan perkataan “tesis” bagi maksud penulisan ilmiah untuk Projek Sarjana Muda (PSM), Laporan Projek Sarjana dan Disertasi Penyelidikan bagi pengajian secara mod campuran. Walau bagaimanapun, panduan ini tidak bermaksud untuk menyediakan semua gaya format bagi semua bentuk rujukan. Sekiranya gaya format khusus yang diperlukan tidak ada di dalam panduan ini, pelajar boleh merujuk kepada panduan penulisan ilmiah lain seperti “American Psychological Association Manual” edisi ke-6.

Pusat Pengajian Siswazah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Mac 2011

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada staf yang telah menyumbangkan tenaga dan idea dalam penyediaan Panduan Penulisan Tesis edisi keempat yang dikemaskini berdasarkan edisi ketiga yang diterbitkan pada tahun 2009.ii PENGHARGAAN Pusat Pengajian Siswazah. Pihak Pusat Pengajian Siswazah UTHM juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat di dalam urusan penerbitan buku ini. .

4 1.8 1.6 1.11 1.iii KANDUNGAN PRAKATA PENGHARGAAN KANDUNGAN SENARAI JADUAL BAB 1 STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS 1.14 1.3 1.7 1.15.5 1.13 1.1 1.2 1.1 Rujukan dalam Teks i ii iii vii 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 .15 Maksud sebutan tesis Struktur tesis Pengisytiharan status tesis Panel Pemeriksa viva voce Halaman judul Halaman pengakuan Halaman dedikasi (pilihan) Halaman penghargaan (pilihan) Abstrak Halaman kandungan Halaman senarai jadual Halaman senarai rajah Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman Senarai Lampiran Teks 1.10 1.9 1.12 1.

2 Penulisan maklumat rujukan 3.3 Tulang belakang 2.3 Rajah dalam teks 1.4 Persamaan dalam teks 1.4 2.1 3.10.2.3 2.10.7 2.1 Sebutan dalam teks 3.3 Penulisan senarai rujukan .9 2.15.2 2.2 Kulit tesis 2.10.8 2.1 Warna kulit dan tulisan 2.17 1.6 2.16 1.1 2.2.2 Pengenalan Sistem Penulis (Tahun) 3.15.5 2.10.4 Trimming bagi tujuan penjilidan BAB 3 FORMAT RUJUKAN 3.2.15.iv 1.2 Jadual dalam Teks 1.18 BAB 2 Rujukan Lampiran Vita 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 17 19 SAIZ DAN FORMAT 2.10 Kertas dan saiz Jidar Penomboran muka surat Penomboran bab dan sub-judul dalam bab Penaipan Jarak dan format Cetakan dokumen Penghurufan dan lukisan Bilangan maksimum muka surat Penjilidan tesis 2.

1 Sebutan Dalam Teks 3.v 3.4.5 Penulisan pelbagai sumber rujukan 3.2.3.2.4 Sistem Nombor 3.4.3 Rujukan dari sumber elektronik 3.4 Penulisan nama pengarang 3.2 Gaya penulisan bagi pelbagai penerbitan dalam senarai rujukan RUJUKAN LAMPIRAN 26 29 31 19 20 25 25 26 26 .1 Penulisan sumber internet dalam teks 3.

1 Susunan dan urutan kandungan tesis 1 .vi SENARAI JADUAL 1.

1.BAB 1 STRUKTUR DAN KANDUNGAN TESIS 1. disertasi penyelidikan dan projek sarjana muda iaitu dokumen penulisan ilmiah yang dikemukakan sebagai sebahagian daripada syarat penganugerahan ijazah sarjana melalui kerja kursus.1 Maksud sebutan tesis Perkataan “tesis” dalam buku panduan ini secara khusus merujuk kepada penulisan ilmiah yang dikemukakan bagi penganugerahan ijazah doktor falsafah dan ijazah sarjana secara penyelidikan.1.1: Susunan dan urutan kandungan tesis BIL. mod campuran dan pengijazahan sarjana muda. Perkataan “tesis” dalam buku panduan ini juga digunakan secara umum untuk penulisan ilmiah laporan projek sarjana. Jadual 1. 1 2 3 PERKARA Halaman Kosong Pengesahan Status Tesis Perakuan Pemeriksa STATUS Wajib Wajib CONTOH (LAMPIRAN) A1/A2/A3/A4 B CATATAN Tidak bernombor Tidak bernombor .2 Struktur tesis Setiap tesis mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut urutan seperti Jadual 1.

Sekiranya penulis mengkelaskan tesis sebagai tidak terhad.3 Pengisytiharan status tesis Pengisytiharan status tesis perlu dibuat dengan melengkapkan Borang Pengesahan Status Tesis seperti di LAMPIRAN A1-A4. Sekiranya tesis ingin diklasifikasikan sebagai sulit atau terhad. Tempoh lazim sesuatu tesis yang dikelaskan sebagai sulit atau terhad adalah tiga (3) tahun.2 Jadual 1. . pihak Universiti akan menganggap tesis ini sebagai tidak terhad dan pihak Universiti Tun Hussein Onn Malaysia berhak untuk menggunakannya bagi sebarang tujuan. Surat pengesahan ini hendaklah menyatakan sebab dan tempoh pengelasan tesis tersebut.1 (sambungan) PERKARA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Halaman Judul Halaman Perakuan Halaman Dedikasi Halaman Penghargaan Abstrak Halaman Kandungan Halaman Senarai Jadual Halaman Senarai Rajah Halaman Senarai Simbol Senarai Lampiran Teks Rujukan Lampiran Vita STATUS Wajib Wajib Pilihan Pilihan Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Pilihan Wajib CONTOH (LAMPIRAN) C1/ C2/C3 D1/D2 E F G1a/ G1b/ G2a G2b H I J K L M P1 / P2 Q CATATAN Tidak bernombor tetapi dikira sebagai (i) Dinomborkan dengan angka Roman kecil iaitu Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil (jika Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman kecil Dinomborkan dengan angka Roman Kecil Bernombor Arab dimulakan dengan muka Bernombor Arab bersambungan dengan teks Bernombor Arab bersambungan dengan teks Tidak bernombor 1. surat mengenai pengklasifikasian tesis perlu diperoleh daripada organisasi berkenaan dan hendaklah diserahkan kepada Dekan Pusat Pengajian Siswazah. Fakulti atau Pusat akademik berkaitan.

3 1. la hendaklah ditandatangani oleh penulis. Halaman ini tidak perlu bagi laporan projek sarjana. (Rujuk LAMPIRAN C1-C3) 1. 1. Sila lihat contoh di LAMPIRAN D1-D2.7 Halaman dedikasi (pilihan) Pernyataan dedikasi hendaklah ringkas. iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor.4 Panel pemeriksa viva voce Nama-nama ahli panel pemeriksa viva voce mesti disertakan seperti contoh di LAMPIRAN B. Nama fakulti atau pusat tempat pelajar berdaftar. Nama Universiti. Tesis untuk program lain perlu mendapat perakuan oleh Jawatankuasa yang berkaitan. Pernyataan tujuan tesis dikemukakan. Tesis untuk program pengajian Sarjana secara Penyelidikan dan Doktor Falsafah perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah. dan Bulan dan tahun tesis ditulis atau diluluskan. Sila lihat contoh di .6 Halaman pengakuan Halaman pengakuan mengandungi pengakuan tentang keaslian tesis.5 Halaman judul Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Judul tesis. laporan projek sarjana muda. 1. LAMPIRAN E. Nama penuh pelajar. carta atau gambar.

Bagi tesis yang ditulis dalam Bahasa Inggeris. topik dan muka surat yang ditunjukkan dalam halaman kandungan mestilah bertepatan dengan bab. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan atau organisasi yang telah memberikan bantuan secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan tesis. Ia menerangkan tentang rasional dan objektif (pernyataan masalah). topik dan nombor muka surat. . Sila lihat contoh di LAMPIRAN H. Abstrak mesti ditulis menggunakan satu setengah (1 ½ ) langkau. Inggeris dan Bahasa Melayu. 1.10 Halaman kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru. Maklumat tesis diberikan di bawah tajuk bab.9 Abstrak Abstrak tesis adalah ringkasan pendek sesuatu tesis.4 1. ditulis dalam dua bahasa. Setiap bab. topik dan muka surat yang terdapat dalam tesis. Abstrak tersebut tidak boleh melebihi 250 perkataan untuk tesis sarjana atau laporan projek sarjana dan tidak melebihi 350 perkataan untuk tesis kedoktoran. 1. keputusan dan kesimpulan sesuatu kajian yang dijalankan. Sila lihat contoh abstrak untuk program kejuruteraan di LAMPIRAN G1a dan LAMPIRAN G2a serta contoh abstrak untuk program sains sosial di LAMPIRAN G1b dan LAMPIRAN G2b. kekangan kajian atau cadangan kajian lanjutan dalam abstrak. Sila lihat contoh di LAMPIRAN F. Paparkan tajuk kandungan sehingga ke tahap tiga sahaja. abstrak hendaklah ditulis dalam Bahasa Inggeris diikuti oleh terjemahan dalam Bahasa Melayu pada muka surat berikutnya.8 Halaman penghargaan (pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis dalam satu muka surat sahaja. singkatan tanpa penjelasan. metodologi. Jangan masukkan ulasan karya.

Senarai rajah mestilah ditulis ikut urutan bab.5 1.12 Halaman senarai rajah Semua bahan ilustrasi yang disertakan dalam teks seperti peta. tajuk jadual serta muka surat di mana jadual tersebut dimuatkan. tajuk rajah berserta muka surat yang dimuatkan dalam tesis.14 Halaman Senarai Lampiran Halaman ini menyenaraikan lampiran-lampiran yang digunakan oleh pelajar ketika menyiapkan tesis. Sila lihat contoh di LAMPIRAN J. Senarai jadual mestilah ditulis ikut urutan bab. tatanama dan istilah yang terdapat dalam teks. Sila lihat contoh di LAMPIRAN I. pelajar dinasihati supaya merujuk kepada edisi terkini Gaya Dewan Bahasa terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. 1. Urutan penulisan adalah seperti berikut: Huruf Roman Huruf Greek Superskrip Subskrip ikut abjad ikut abjad ikut abjad ikut abjad Sila lihat contoh di LAMPIRAN K.11 Halaman senarai jadual Halaman ini mengandungi senarai semua jadual yang dimuatkan dalam tesis. lukisan. singkatan. carta. graf. gambar rajah dan fotograf disebut ‘Rajah’. Untuk mendapatkan keterangan lanjut berkenaan ejaan dan kata singkatan.13 Halaman senarai simbol dan singkatan Halaman ini menyenaraikan simbol. 1. Sila rujuk contoh LAMPIRAN L. . Maklumat jadual yang perlu dinyatakan adalah nombor jadual. 1. Senarai rajah ini mengandungi semua nombor rajah.

(d) Analisis data dan keputusan Bab ini menerangkan tentang kaedah analisis data dan keputusan yang diperoleh dalam bentuk teks. Judul dan sub-judul bab mestilah dinombori. Bab boleh dikembangkan kepada bahagian yang diberi sub-judul. Amnya sesuatu tesis akan mempunyai struktur yang berikut. instrumen.6 1. objektif dan skop penyelidikan serta struktur tesis. Ianya berkait rapat dengan tesis dan mengandungi maklumat tentang teori. jadual dan/atau lain-lain. Kesimpulan dibuat berdasarkan dapatan kajian dan seterusnya implikasi serta kajian masa hadapan dibincangkan. model. seperti matlamat. (e) Perbincangan dan kesimpulan Dalam bab ini penulis akan membincangkan keputusan yang diperoleh melalui perbandingan dengan kajian-kajian lalu yang terkandung dalam bab kajian literatur. (c) Metodologi Bab ini adalah komponen penting dalam tesis kerana ia menerangkan secara terperinci tentang sampel. Pelajar yang perlu membuat penterjemahan adalah dinasihatkan merujuk edisi terkini Gaya Dewan Bahasa dan Pedoman Terjemahan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. prosedur dan kaedah pengumpulan data yang digunakan dalam penyelidikan. Jumlah bab dalam tesis tidak terhad. rajah. bahan dan teknik yang digunakan dalam penyelidikan berkenaan. Sila lihat contoh di Lampiran M. Setiap bab hendaklah dimulakan pada halaman baru. (a) Pengenalan Bab ini mengandungi isu-isu berkaitan penyelidikan berkenaan. (b) Kajian Literatur Kajian literatur adalah penulisan komprehensif dan kritikal tentang sesuatu topik yang telah diterbitkan oleh ahli akademik dan penyelidik tersohor.15 Teks Teks dalam tesis hendaklah mengandungi bab-bab yang diberi judul dan setiap judul hendaklah membayangkan kandungan. bahan. .

Rajah sebaik-baiknya diletak selepas sahaja dirujuk buat .5 baris dari bahagian atas jadual tersebut dan ditulis menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 12 tanpa noktah di hujungnya dan justified left serta ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat. Jika jadual melebihi satu muka surat. Sekiranya jadual diambil dari sumber tertentu. Nombor rajah hendaklah dikaitkan dengan nombor bab (Contohnya Rajah 4. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk jadual. Nombor jadual hendaklah dikaitkan dengan bab (Contohnya Jadual 4.3 Rajah dalam teks Semua rajah hendaklah berkualiti tinggi dan dinombori menggunakan angka Arab.3 (sambungan)”. 1. Jika rajah diambil dari sumber tertentu. Penulisan dalam jadual hendaklah menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 10 dengan satu (1) langkau antara baris. Sekiranya rajah melebihi satu muka surat.3 (sambungan)”. Jadual hanya boleh diletak selepas dirujuk dalam teks. Setiap tajuk rajah diletak satu setengah baris di bawah rajah tersebut dan ditulis menggunakan huruf bersaiz 12 tanpa noktah di hujungnya ditulis dengan jarak satu (1) single line antara barisan ayat. muka surat 1-2. Semua jadual hendaklah disenaraikan di halaman Senarai Jadual seperti di LAMPIRAN I. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk rajah tersebut. penulis sumber tersebut hendaklah dicatatkan dalam teks.3 bagi rajah yang ke-3 dalam Bab 4). Rujukan dalam teks ini hendaklah ditulis mengikut kaedah yang ditetapkan dalam BAB 3: FORMAT RUJUKAN. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan “Rajah 4. Setiap tajuk jadual diletak 1. Lihat contoh di LAMPIRAN N.15. 1. Sila lihat contoh di LAMPIRAN O.2 Jadual dalam teks Semua jadual hendaklah dinombori menggunakan angka Arab.15. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan “Jadual 4.1 Rujukan dalam teks Apabila sesuatu maklumat atau ide dipetik dari sesuatu sumber.1.3 bagi jadual yang ke-3 dalam Bab 4).7 1. Sebagai contoh sila rujuk Jadual 1.15.

4 Persamaan dalam teks Semua persamaan hendaklah dinombori menggunakan angka Arab.15. 1.15.15. (4. Bahan ilustrasi dalam bentuk disket.2 Keratan Akhbar dan Sebagainya Lampirkan salinan yang jelas dan bermutu tinggi sahaja. Bahan ilustrasi perlu memenuhi syarat berikut: 1. Bahan ilustrasi seberapa boleh hendaklah dirakam menggunakan pengimbas (scanner) dan dicetak menggunakan pencetak warna bermutu tinggi.15. 1. Sebagai contoh. y2 = 3x2 + 3xy + C z = 10x6 + 9y5 + 8x4 + 7y6x5 + 6y5x4 + 5x4 + 4y4x3 + 3y3x2 + 2y2x + yx (4.8 kali pertama dalam teks.3) . Bahan ilustrasi yang berukuran besar seperti pelan dan peta hendaklah dikecilkan untuk dimuatkan dalam satu halaman. slaid atau seumpamanya hendaklah dimuatkan ke dalam poket yang dibuat khas dan diletak di bahagian dalam kulit belakang tesis.3.3 Peta dan Fotograf Udara Peta dan fotograf udara yang hendak dimuatkan ke dalam tesis perlu mendapat kebenaran bertulis Ketua Pengarah Pemetaan Negara. 1.3) bagi persamaan yang ke-3 dalam Bab 4).3.4) (4.1 Fotograf Fotograf yang digunakan sebagai bahan ilustrasi hendaklah dilekatkan dalam teks dengan menggunakan gam yang bermutu tinggi atau kaedah yang lebih baik.3. Nombor persamaan hendaklah ditulis di hujung persamaan dan dikaitkan dengan bab (Sebagai contoh. Semua rajah hendaklah disenaraikan di halaman Senarai rajah seperti di LAMPIRAN J.

Penulis tesis mesti menyenaraikan sumber yang disebut dalam senarai rujukan (lihat LAMPIRAN P1 dan LAMPIRAN P2). Antara bahan-bahan tersebut adalah seperti jadual. atur cara perisian dan soal selidik. carta. halaman Vita. jadual dan rajah yang melebihi dua muka surat wajar diletakkan dalam bahagian lampiran. Senarai rujukan perlu disediakan mengikut kaedah yang dijelaskan dalam Bab 3: FORMAT RUJUKAN. contoh soal-selidik. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks boleh dimasukkan ke dalam bahagian lampiran. Berikut adalah panduan untuk lampiran.17 Lampiran Bahagian lampiran membolehkan penulis memuatkan bahan yang dapat memberi penerangan tambahan kepada maklumat dalam teks untuk menyokong apa yang dikaji. Sila lihat LAMPIRAN Q sebagai contoh . tertentu. (b) Sesuatu lampiran boleh dinamakan seperti LAMPIRAN A. (a) Data kajian.16 Rujukan Rujukan merupakan bahan yang dirujuk semasa menyediakan tesis serta disebut dalam teks tesis.9 1. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk 1. jadual. LAMPIRAN B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran.18 Vita Pelajar perlu menyediakan satu (1) halaman Vita yang khusus mengandungi maklumat pelajar di akhir muka surat tesis masing-masing selepas lampiran. Halaman Vita ini tidak dinombori. peta. Secara umumnya. 1.

2. (iii) Halaman pertama bagi Bab 1 adalah merupakan muka surat '1' tanpa cetakan nombor muka surat. bermula dari halaman judul. 2.5 cm di bawah. Begitu juga bagi halaman pertama bagi setiap permulaan Bab seterusnya. hendaklah dinombori dengan angka kecil Roman (i.2 Jidar Saiz jidar adalah 4 cm di sebelah kiri dan 2. 3 dan sebagainya).5 cm di sebelah atas.5 cm dari tepi atas dan 2. Penomboran muka surat hendaklah memenuhi syarat berikut: (i) Bahagian permulaan tesis. 2. 2. Nombor muka surat hendaklah ditulis di sudut atas sebelah kanan. iii dan sebagainya). tidak ditulis nombor muka surat tetapi diambil . untuk setiap muka surat. ii.1. termasuk muka depan.5 cm dari tepi sebelah kanan diukur dari digit terakhir nombor berkenaan. (ii) Halaman pertama tesis ialah halaman judul yang dikira sebagai muka surat 'i' tanpa cetakan nombor muka surat.1 Kertas dan saiz Hanya kertas simili 80 gram berwarna putih dan bermutu tinggi dan bersaiz A4 (210 mm x 297 mm) yang dibenarkan penggunaannya dalam tesis. bahagian teks dan selepasnya hendaklah menggunakan angka Arab (1.5 cm di sebelah kanan dan 2. 1.3 Penomboran muka surat Letakkan nombor muka surat mengikut urutan seperti yang ditetapkan dalam Jadual 1.BAB 2 SAIZ DAN FORMAT 2.

Tahap ketiga (sub-sub-judul). Struktur penomboran sub-judul tidak diensot tetapi disusun mengikut urutan tahap sub-judul dan tidak melebihi empat tahap seperti contoh di bawah.5 baris. Bab dan bahagian dalam bab hendaklah diberi judul. Jarak di antara baris dalam teks ialah 1.1. BAB 3. 2. Sub-judul seterusnya harus dinombori menggunakan huruf abjad dan diensot sebanyak 1 cm . Teks hendaklah ditaip pada sebelah muka surat sahaja.1 Tahap pertama (Nombor Bab) Tahap kedua (sub-judul). Nombor bab ditulis sebagai BAB 1. Hanya huruf pertama perkataan pertama dalam sub-judul hendaklah huruf besar.3). Setiap bab hendaklah dimulakan di atas muka surat baru. BAB 2. Tahap keempat (sub-sub-sub-judul).1 2.0 atau versi yang lebih terkini. maka langkaunya adalah sama dengan langkau dalam teks.14. Judul hendaklah ditaip dengan huruf tebal dan tidak digariskan.1 2. 2.14.11 kira bagi menombori muka surat berikutnya.4 Penomboran bab dan sub-judul dalam bab Bab dan sub-judul dalam bab perlu dinombori menggunakan angka Arab. kecuali bagi jadual dan rajah (rujuk perkara 1. Perkataan dalam bahasa yang berlainan dari bahasa penulisan tesis hendaklah ditaip menggunakan huruf condong. BAB 2 2.1. .2 dan 1. Jika judul bab atau sub-judul pada mana-mana tahap melebihi satu baris.5 Penaipan Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dengan huruf Times New Roman bersaiz 12 mengikut perisian Microsoft Word 6. Jarak antara nombor judul dan tajuk judul adalah 1 cm tanpa mengira tahap judul (rujuk contoh dalam LAMPIRAN R). Judul bab hendaklah ditaip dengan huruf besar dan diletak di tengah-tengah antara jidar kiri dan kanan.1.

12 2.8 Penghurufan dan lukisan Penghurufan dan lukisan hendaklah jelas dan boleh dibuat salinan dengan memuaskan tanpa kehilangan sebarang maklumat. Jarak di antara judul bab dengan baris pertama teks ialah 2 baris. (ix) Jangan mulakan baris pertama perenggan baru di sebelah bawah muka surat sekiranya ruang yang ada boleh memuatkan satu baris ayat sahaja. Jarak antara noktah (. Tiada jarak di antara perenggan dengan perenggan berikutnya. 2. (x) Isi kandungan teks mestilah “Justified” sepenuhnya kecuali bagi baris pertama perenggan. (xiii) Jarak selepas koma (. perenggan-perenggan seterusnya perlu diensot sebanyak 1.7 Cetakan dokumen Tesis hendaklah ditaip menggunakan komputer dan dicetak menggunakan mesin cetak laser atau mesin cetak yang mempunyai kualiti cetakan yang setaraf.27 cm dari jidar kiri.6 Jarak dan format Pelajar perlu mematuhi panduan berikut dalam menentukan jarak dalam teks: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) Jarak di antara jidar atas dengan nombor bab ialah 2. Jarak di antara nombor bab dengan judul bab ialah 4 baris. 2.5 cm. Rajah atau Ilustrasi ialah 1 baris. Penulis bertanggungjawab melaraskan mana-mana jarak yang berlebihan antara perkataan. (Rujuk perkara (viii) seperti di atas). (xi) (xii) Jarak di antara ayat terakhir dengan Jadual. . Jarak di antara sub-judul dengan baris pertama teks selepasnya ialah 2 baris.) dengan huruf pertama ayat berikutnya (dalam perenggan yang sama) ialah sekurang-kurangnya satu (1) huruf.) ialah sekurang-kurangnya satu (1) huruf. Mulakan baris pertama perenggan pertama di bawah sub judul tanpa ensotan (indent) dari jidar kiri. Jarak di antara sub-judul dengan baris terakhir teks sebelumnya ialah 2 baris. Mulakan sub-judul berserta nombornya dari jidar kiri. yang bukan perenggan pertama seksyen.

Tesis hanya boleh dijilid kekal berkulit keras selepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Pengajian Siswazah atau Jawatankuasa lain yang berkenaan bagi program pengajian tersebut. 2. Tesis boleh dijilid sementara (spiral binding) bagi tujuan peperiksaan.9 Bilangan muka surat maksimum Had bilangan muka surat tesis adalah seperti berikut: Laporan Projek Sarjana Muda: Laporan Projek Sarjana dan Tesis Sarjana: Tesis Doktor Falsafah: tidak melebihi 100 muka surat tidak melebihi 200 muka surat tidak melebihi 300 muka surat Had maksimum ini termasuk jadual. Warna kulit (kod warna) tesis telah ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) Tesis Doktor Falsafah: Laporan Projek dan Tesis Sarjana: Laporan Projek Sarjana Muda: Hitam (585) Hijau Lumut (557) Biru Baru (550) 2.1 Warna kulit dan tulisan Tesis yang hendak diserahkan kepada Universiti hendaklah yang telah dijilid kekal (penuh) dengan kulit jenis buckram dan bertulisan emas dengan font italic bersaiz 18 (tanpa italic). gambar rajah dan lain-lain ilustrasi tetapi tidak termasuk lampiran.10. 2.2 Kulit tesis Saiz kulit buku yang siap dijilid hendaklah berukuran A4 (210 x 297 mm). nama penulis dan Universiti Tun Hussein .10 Penjilidan tesis Semua tesis hendaklah dijilid dengan sempurna. Pada kulit depan hendaklah ditulis tajuk tesis.13 2.10. Pelajar yang bercadang untuk menulis tesis yang melebihi had bilangan muka surat perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Dekan Pusat Pengajian Siswazah atau Dekan Fakulti (untuk Laporan Projek Sarjana Muda) dengan membuat permohonan melalui penyelia masing-masing.

4 Trimming bagi tujuan penjilidan Trimming bagi tujuan penjilidan yang dibenarkan hanyalah 2.10. 2.10. tahun tesis diluluskan dan tahap pengajian seperti contoh di LAMPIRAN T.14 Onn Malaysia dengan huruf besar seperti contoh di LAMPIRAN S.3 Tulang Belakang Pada tulang belakang tesis hendaklah ditulis singkatan nama Universiti “UTHM” nama penulis. . 2.5 mm untuk setiap sisi kertas A4.

2 Sistem Penulis (Tahun) Sistem ini juga dikenali sebagai American Psychological Association (APA). Sebutan Dalam Teks Rujukan yang disebut dalam teks mesti ditunjukkan menggunakan nama penulis dan tahun penerbitan. Rujukan yang lengkap adalah penting untuk membolehkan pembaca mendapatkan sumber asal.1.BAB 3 FORMAT RUJUKAN 3. 3. sama ada sumber itu telah diterbitkan atau pun tidak.1 Pengenalan Sumber yang dirujuk bagi penulisan tesis. Ianya perlu diperakukan di dalam teks dan juga senarai rujukan. Menurut Mohamed (2005). Sebagai contoh: (a) Tahun penerbitan diletakkan dalam kurungan selepas nama penulis bagi rujukan dalam ayat. Nukilan perakuan di dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut sistem “Penulis (Tahun) (APA Format)” atau sistem “Nombor (IEEE Format)” yang ditetapkan. Rujukan yang lengkap juga dapat mengelakkan pertuduhan plagiat. 3. Sebagai contoh. sebilangan besar masalah utama penjadualan dalam pelbagai bidang seperti ekonomi dan kejuruteraan tergolong ke dalam kelas masalah pengoptimuman .2. hendaklah dinukilkan di dalam tesis.

” dan tahun untuk sebutan pertama dan seterusnya. Sebagai contoh.b.” dan tahun. (c) Sekiranya sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua penulis.. Sebagai contoh. penyelidikan terhadap kaedah penyelesaian yang berkesan bagi masalah pengoptimuman kekangan ini menjadi suatu bidang kajian yang popular dewasa ini (Mohamed. catatkan penulis pertama dan diikuti dengan “et al. Oleh itu. Sebagai contoh. Untuk sebutan kedua dan seterusnya. Contoh perisian yang menggunakan bahasa pengaturcaraan kekangan ialah ILOG Solver oleh Puget dan Albert (1994a). ianya harus ditingkatkan di kalangan pelajar kejuruteraan (Alias et al. (e) Bagi rujukan dengan empat atau lebih penulis. (g) Rujukan silang tidak dibenarkan dalam penulisan tesis. diikuti dengan “et al. Sebagai contoh.16 kekangan. Oleh kerana keupayaan ini adalah penting dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan. (f) Gunakan huruf kecil (a. catatkan ketiga-tiga nama pada kali pertama rujukan disebut dalam teks. (b) Jika rujukan tidak ditulis dalam ayat. contohnya dalam penghasilan kuasa oleh Kralj & Petrovic (1995)… (d) Sekiranya rujukan mempunyai tiga penulis. Di samping itu Puget dan Albert (1994b) juga mendapati bahawa penggunaan objek adalah amat meluas. Penulis tesis . Kajian Alias. maka nama penulis dan tahun terbitan perlu ditulis dalam kurungan. Black & Gray ( 2002) menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai keupayaan menvisualisasi ruang yang rendah daripada sepatutnya.c) untuk membezakan dua atau lebih penerbitan oleh penulis yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. nyatakan nama pertama. 2002). Penjadualan senggaraan telah lama dikaji. tuliskan nama kedua-dua penulis. 2005). terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan.

1000).. Sebagai contoh. 1000) Sumber: Rajaratnam. 2000) menegaskan bahawa . Lancet. . 999 – 1005. Contoh rujukan silang adalah. Selanjutnya.. sistem penghadaman. (a) Penekanan kepada penulis Dalam penekanan kepada penulis. Rajaratnam (2001) merumuskan bahawa amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh “.17 hendaklah merujuk kepada sumber asal. Menulis petikan ini boleh dilakukan dengan tiga gaya iaitu dengan gaya penekanan kepada penulis.. Contoh bagi setiap satunya akan diberikan berdasarkan petikan berikut:Jam biologi bukan sahaja penting secara saintifik. Apabila petikan diambil terus dari sumber rujukan.. ianya perlu dimasukkan ke dalam teks sekiranya kurang dari tiga baris berserta tanda petik (“ ”) dengan tanda noktah diletakkan di akhir ayat. (2001).2.. sistem penghadaman.2. kadar kemalangan dan masalah sosial” (ms. Dalam jangka pendek. malah ianya mempengaruhi produktiviti dan kesihatan.. Health in a 24-hr society.dilihat ke atas tidur. 358. 3.1 Penulisan secara petikan Setiap patah perkataan yang ditulis oleh penulis dipetik satu persatu untuk menyokong sesuatu hujah. nama penulis ditulis di awal ayat. S. (ms. kesannya boleh dilihat ke atas tidur. ms.2 Penulisan maklumat rujukan Terdapat tiga cara untuk memperakukan idea atau maklumat rujukan di dalam penulisan teks iaitu secara (a) petikan. Ali (dalam Abu. (b) parafrasa dan (c) kesimpulan.2. 3. kadar kemalangan dan masalah sosial. Kesan jangka panjang akibat percanggahan antara jam biologi dan waktu kerja masih tidak diketahui. gaya penekanan kepada idea atau gaya petikan.

2 Penulisan secara parafrasa Penulisan secara parafrasa boleh digunakan untuk memperakukan maklumat daripada penulis asal dengan menyatakannya semula dalam perkataan yang berbeza tanpa mengubah maksud asalnya dan tanpa memberi interpretasi sendiri. nama penulis ditulis di akhir ayat. Sebagai contoh.ke atas tidur. Dalam jangka pendek. Menurut penyelidikan tersohor (Rajaratnam 2001). ia perlu diasingkan daripada teks sebagai satu para tersendiri dengan 1 cm ensotan ke kanan. 1000). Rajaratnam (2001) berhujah bahawa di samping kepentingan saintifik. Sebagai contoh. sistem penghadaman.3 Membuat kesimpulan Penulisan secara membuat kesimpulan boleh digunakan untuk menyatakan hujah utama penulis asal dalam perkataan anda sendiri tanpa mengubah . sistem penghadaman. konsep jam biologi juga adalah penting dari sudut ekonomi dan sosial sesebuah negara. kesannya boleh dilihat ke atas tidur. kadar kemalangan dan masalah sosial” (Rajaratnam. malah ianya mempengaruhi produktiviti dan kesihatan.2. diletakkan noktah pada akhir bahan petikan dengan tiada noktah diletakkan selepas menulis muka surat rujukan.2. Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh dilihat kesannya “. Beliau seterusnya memberikan contoh-contoh masalah kesihatan dan sosial yang berpunca dari percanggahan amalan waktu kerja dengan jam biologi seseorang. Petikan hendaklah ditulis dengan langkau single line. 1000) 3. kadar kemalangan dan masalah sosial.2... Sebagai contoh.. 3. (ms. Dalam petikan teks yang melebihi tiga ayat. Selanjutnya.18 (b) Penekanan kepada idea Dalam penekanan kepada idea. ms.2. 2001. Kesan jangka panjang akibat percanggahan antara jam biologi dan waktu kerja masih tidak diketahui.. Jam biologi bukan sahaja penting secara saintifik.

: Malik ibn Anas : Ibn Anas.4 Penulisan nama pengarang Pada umumnya nama pengarang ditulis mengikut sistem nama keluarga atau nama akhir (family name/last name) diikuti oleh singkatan nama lain. misalnya penerbitan 2002 oleh Suradi didahulukan sebelum penerbitannya pada 2007. . : Mohd Noor Abdullah : Abdullah.2. Susunan rujukan dalam senarai rujukan hendaklah mengikut abjad. N. : Syed Muhammad Naquib Al-Attas : Al-Attas. Rajaratnam (2001) telah membuat rumusan tentang kemungkinan-kemungkinan negatif ke atas kesihatan ekonomi dan sosial negara apabila waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi sering diamalkan. : Tan Beng Keat : Tan. nyatakan secara kronologi. Jangan gunakan tajuk “BIBLIOGRAFI” kerana ianya adalah senarai semua bahan yang dirujuk termasuk yang tidak disebut dalam teks.19 maksud asalnya. B. Sistem ini adalah sistem yang lazim digunakan di dalam penulisan ilmiah antarabangsa. M. J. K. Beberapa contoh menulis nama pengarang dalam senarai rujukan adalah seperti berikut: (i) Nama Ditulis (ii) Nama Ditulis (iii) Nama Ditulis (iv) Nama Ditulis (v) Nama Ditulis : John Neville Pavlovic : Pavlovic. N.3 Penulisan senarai rujukan Semua sumber yang disebut dalam teks tesis hendaklah disenaraikan di bahagian akhir teks di bawah tajuk “RUJUKAN”. M. Bagi penulis yang sama yang mempunyai dua penerbitan atau lebih. N.2. Sebagai contoh. S. 3. 3. M. Dalam kesimpulannya.

Atkinson. Contoh berikut adalah sebagai panduan untuk menulis bahan rujukan mengikut jenisnya ke dalam senarai rujukan. P. Writing at University. How To Get A Good Degree: Making The Most of Your Time At University. (2002). Edisi. (2004). N. S. penulis akan merujuk berbagai jenis sumber. 2nd ed. Bagi rujukan yang mengandungi lebih daripada satu penulis. perkataan . Race. P. Maidenhead: Society for Research into Higher Education & Open University Press. K. S. : S. : Yasunori Matsufuji : Matsufuji. R.5 Penulisan pelbagai sumber rujukan Dalam penulisan tesis. Maiden: Open University Press. & Lea. Delamont.2. P. (2003). N.. & Parry.2.5.. ed. Gupta : Gupta. S. Judul Buku. 3. 3. Contoh buku oleh dua atau tiga orang penulis: Creme. P. 2nd. M. : Srinivasan Venkataraman : Venkataraman. : Pretam Singh : Singh. Y. R. Tempat terbit: Penerbit. Contoh buku oleh seorang penulis.20 (vi) Nama Ditulis (vii) Nama Ditulis (viii) Nama Ditulis (ix) Nama Ditulis (x) Nama Ditulis : Raymond Tan Beng Keat : Tan. Supervising The Doctorate: A Guide To Success. B. O. Buckingham: Open University Press.1 Buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada buku adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun).

) (1991). A.87.5. Sebagai contoh: Sarmani. Tempat penerbitan: Penerbit. ms. Sebagai contoh. M. no. dlm.M. ms. 3.2. Pencemaran Radioaktif. Format umum adalah seperti berikut: Penyunting (Eds. London: Elsevier. A. 71 . (1994). (Ed.) (Tahun). Chemical Nomenclature Usage. dlm. Sebagai contoh. N. Judul Jurnal. Judul Buku. Mohamad. .5. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Martin. H. and Branica. (Ed). ms. Muka surat adalah diperlukan sekiranya penyunting menyunting sebahagian daripada buku. Judul Artikel. Tempat terbit: Penerbit. 37 – 43. Perspektif Persekitaran.) (1974).2 Artikel dalam buku Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam buku adalah seperti berikut: Penulis Artikel (Tahun). jilid (bilangan keluaran). Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. Mikac. S. Lees.3 Artikel dalam jurnal Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada artikel dalam jurnal adalah seperti berikut: Nama penulis (Tahun). R. Sekiranya buku tersebut mempunyai penyunting maka nama penyunting perlu dinyatakan. 6(2). Sebagai contoh. Chischester: Ellis Horwood. ms. 314-362.21 “and” dan “dan” digantikan dengan simbol “&”. 3. Electroanalysis. (Eds. Judul buku. B. Judul Artikel.2. Peat As an Agent in Biological Degradation of Waste. Nama penulis/penyunting buku. (1987).

R. Abdullah.5. Thomas. Design of Pavement on Soft Soil. Judul Dokumen. (2006).D. C. A. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Ph.) (1978). K. Modeling of Swirling Fluidized Bed Hydrodynamic Characteristics. Sekiranya ada penyunting. (2008). Promise Still Owned to the Nation Young Women. sila gunakan format berikut: Nama penyunting (Ed. Washington DC: Women Law Centre. Washington. Engineers Joint Council (1969). . Tempat Penerbitan: Penerbit Sebagai contoh.5 Tesis Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada tesis adalah seperti berikut: Nama Penulis (Tahun).) (Tahun). (2008). M. (Ed. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Tesis Sarjana. Mat Ali. New York: Engineers Joint Council. Hubungan antara Gaya Pembelajaran Pelajar Kejuruteraan dan Pencapaian Akademik.2. Nama lnstitusi: Peringkat Tesis. B. D.22 3.2. Judul.5. Women Law Centre (2002).4 Dokumen korporat Format umum bagi dokumen korporat adalah seperti berikut: Nama korporat (Tahun). Mohamed. Sebagai contoh. Tempat penerbitan: Penerbit. Judul Dokumen. Handbook for Authors of American Chemical Society Publications.: American Chemical Society. 3. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Laporan Projek Sarjana. Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. Sebagai contoh.

Sebagai contoh.2. Judul Perundangan: Nombor perundangan. The effect of teacher generated concept maps on learning of secondary school physics. Judul Piawai. of the Second Int.6 Prosiding Format umum bagi penulisan bahan rujukan daripada prosiding adalah seperti berikut. 3.5. Alias.2. Tempat terbit: Nombor piawai. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Conference on Concept Mapping. Muka surat Sebagai contoh. Penulis (Tahun). 3. San Jose.23 3.9 Paten Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada paten adalah seperti berikut: . Contoh: British Standards Institution (1987). (2006). Tongued And Grooved Software Flooring. Judul artikel.(A)41 1983. Tempat penerbitan: Penerbit. Perintah Monumen Lama dan Tapak Tanah Bersejarah: P. Prosiding. U. 3. London: BS 1297. M.5.5.2. Malaysia (1983).7 Perundangan Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada perundangan adalah seperti berikut: Nama negara (Tahun). pp. 550-557.8 Piawai Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada piawai adalah seperti berikut: Nama institusi (Tahun).2. Proc.5.

Sebagai contoh. A.): Trade Brochure. Nombor rujukan. Lukisan Teknik. Glacier map of Tasmania. Lindgren.5. Judul [peta].5. 457. Howick: Partitioning in Business. E. 3. Penerbit Sebagai contoh.2.2. Redhill (U. Judul. Tempat terbit. 3.24 Nama pemilik (Tahun).10 Katalog dagang Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada katalog dagang adalah seperti berikut: Nama pengeluar (Tahun). Sebagai contoh.5. Judul. Tempat terbit.2. Sebagai contoh. U. 3. et al.11 Lukisan teknikal terukur / peta Elemen-elemen utama yang perlu ada apabila memetik sumber rujukan daripada (a) Lukisan teknikal terukur Nama penulis (Tahun). Derbysgire. Nota. London: Royal Georgraphical Society. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Nombor paten.12 Akhbar bercetak Elemen-elemen utama yang perlu ada dalam memetik sumber rujukan daripada . Screen Room Air Inlet and Wave Guard. Patent 2.S. Judul Paten. Tempat terbit: Nota. [Map]. Sulaiman. (1960). (2000). (1984). LT10-2006. Howick Partitioning Ltd. (2006). E.K. Bangunan Dua Tingkat: Pandangan Pespektif. (b) Peta Nama penulis (Tahun). Z. 925.

An outline of psychoanalysis (Strachey.pelajar kurang minat mengikuti program khidmat masyarakat (Hassan.25 akhbar bercetak adalah seperti berikut: Nama Penulis (tarikh). .).5. Latiff.. Sebagai contoh. 3.13 Sumber terjemahan Elemen berikut disertakan dalam sumber yang diterjemahkan. R. S.2.2. komunikasi peribadi. 12.). Februari 14). Judul buku (Nama penterjemah. Anda boleh merujuknya dalam teks sebagai komunikasi peribadi. Judul Artikel. Nama penulis asal (Tahun diterjemahkan).. (1970). Tempat diterbitkan: Penerbit. oleh itu ianya tidak disenaraikan dalam senarai Rujukan. New York: Norton. A. Hatinya telah dimiliki. Utusan Mingguan. Trans.2.5.14 Sumber yang tidak diterbitkan Sekiranya sumber yang tidak diterbitkan di rujuk dalam dalam tesis.. (2001. B. Trans. 2006) ..5. ms. (Judul asal diterbitkan 1940) 3. A. Ogos 15. ms. (Tarikh penerbitan kerja asal) Sebagai contoh. Sebagai contoh. Nama akhbar. J. perkataan “Tidak diterbitkan” perlu ditambah di akhir ayat rujukan. Freud.15 Temu bual Temu bual tidak dianggap sebagi data yang boleh diperoleh semula. A. 3.

para. 2001. Rujukan pertama yang disebut hendaklah diberi nombor 1. nyatakan sub-judul yang berkaitan dengan petikan yang diambil dan kira bilangan perenggan bermula dari subjudul hingga ke lokasi petikan. Sebagai contoh. 3) Contoh senarai rujukan mengikut Sistem “Penulis (Tahun)” terdapat di LAMPIRAN P1.“Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yang tidak dapat dinilai buat masa ini. para. Sebagai rumusan. contoh. Sebagai 3.3 Rujukan dari sumber elektronik Sumber elektronik seperti internet menyediakan sumber rujukan yang amat luas.” (Rajaratnam. Sebagai rumusan. . Oleh itu.” (Rajaratnam. 3. gunakan nombor muka surat jika ada. Keputusan.3. 2001. rujukan yang diambil dari sumber elektronik juga perlu direkodkan sumbernya dalam teks dan juga dalam senarai rujukan. 23) Sekiranya tiada nombor perenggan.4 Sistem Nombor 3.26 3. gunakan maklumat yang boleh dijadikan panduan bagi menentukan lokasi petikan tersebut seperti nombor perenggan. Sekiranya tiada.4.1 Sebutan Dalam Teks Semua rujukan yang disebut dalam teks hendaklah dinomborkan mengikut Numerik Arab. sama seperti bahan rujukan bercetak.“Amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yang tidak dapat dinilai buat masa ini.1 Penulisan sumber internet dalam teks Apabila memetik sumber dari internet.

4. A. Contoh: Hornby.S. Oxford: Oxford University Press. Penerbit. ianya harus ditingkatkan di kalangan pelajar kejuruteraan [2]. Kaedah penulisan dalam senarai rujukan adalah seperti berikut: i) Buku Penulis. Tempat terbitan. Contoh: Sarmani. Judul buku.2 Gaya penulisan bagi pelbagai jenis bahan penerbitan dalam senarai rujukan. ii) Jika nama penulis bukan sebahagian dari ayat. tahun.27 Rujukan yang kedua diberi nombor 2 dan seterusnya. Judul. 3. Tempat terbitan: Penerbit. Dalam: Mohamad. Tahun. Pencemaran Radioaktif. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. A. Dalam: Penulis buku. bahawa amalan waktu kerja yang bercanggah dengan jam biologi boleh menyebabkan gangguan kesihatan dan kerugian terhadap negara yang tidak dapat dinilai buat masa ini. Mukasurat. Judul artikel. B. Edisi (jika tidak yang pertama).. 2nd Ed. S. . berikut boleh digunakan: i) Jika nama penulis ditulis sebagai sebahagian dari ayat nombor rujukan hendaklah diletakkan di dalam kurungan empat segi “[ ]” selepas nama penulis seperti contoh berikut: Menurut Rajaratnam [1]. 1994 ii) Artikel Dalam Buku Penulis. nombor rujukan hendaklah dimasukkan di dalam kurungan empat segi “[ ]” di tempat yang bersesuaian seperti contoh berikut: Kajian [1] menunjukkan pelajar kejuruteraan mempunyai keupayaan menvisualisasi ruang yang rendah daripada sepatutnya. Oleh kerana keupayaan ini adalah penting dalam menyelesaikan masalah Salah satu kaedah kejuruteraan.

1987. Judul Paten. v) Tesis Penulis. Nama institusi. 1987 vii) Paten Nama pemilik.S. Contoh: Alias M.D. 2008. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. 71 – 87. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. tahun. Tajuk artikel. Perspektif Persekitaran. Tahun. Second Int. Conference on Concept Mapping. Tahun. Tahun. 1960. iii) Artikel Dalam Jurnal Penulis. Judul Piawai. vi) Piawai Nama institusi.28 (Ed). Contoh: Mikac. Tempat terbit. Modeling of Swirling Fluidized Bed Hydrodynamic Characteristics. Tahun. 925. Petaling Jaya: Fajar Bakti. A. Tarikh persidangan. Nombor jilid (Bilangan keluaran): Mukasurat. Nama persidangan. Contoh: Abdullah. M. Tempat penerbitan: Penerbit. Patent 2. ms. Tajuk jurnal. iv) Artikel Dalam Prosiding Penulis. Contoh: Lindgren. viii) Katalog dagang . E. The effect of teacher generated concept maps on learning of secondary school physics. Muka surat. 1994. 6(2): 37 – 43. K. Tajuk artikel. Nombor paten. M. San Jose. Nombor piawai. London. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. U. BS 1297. 2006. Contoh: British Standards Institution. and Branica. N. Peringkat tesis. Tajuk tesis. 457. Tongued And Grooved Software Flooring. Tesis Ph. Electroanalysis. ms 550-557. Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate.

x Dalam senarai rujukan. x) Internet Nama Penulis. 2007 dari doi: 10. 0(0). Contoh rujukan yang mempunyai DOI adalah seperti di bawah. Tahun. Tempat terbit: Nota. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia: Lukisan Teknik. I.): Trade Brochure. Judul. Kinchin. Tahun. nombor yang diletakkan kepada sumber rujukan dalam teks disenaraikan dalam susunan menaik. Bangunan Dua Tingkat: Pandangan Pespektif.edu Sekiranya DOI diberikan. Tahun.princeton. (Tahun). ix) Lukisan teknikal terukur Nama. Dicapai pada Bulan Hari. 2006. gunakan DOI menggantikan URL. Sub-judul (jika ada). Contoh senarai rujukan yang menggunakan sistem nombor seperti dalam LAMPIRAN P2.1467-8535. Howick: Partitioning in Business.K. Judul.2006. Tajuk artikel [versi elektronik]. Redhill (U.00536.1. (2006). WordNet Search – 2. 1984. 2006. Dicapai pada Ogos 23. .1111/j. Dicapai pada November 30. Developing PowerPoint handouts to support meaningful learning. Contoh: Sulaiman. dari URL Contoh: Wordnet (2006). Z. Tempat terbit: Nota. Contoh. British Journal of Educational Technology. from http://wordnet.29 Nama pengedar. Howick Partitioning Ltd.

edu . Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Retrieved November 30. London: BS4821. L. Gaya Dewan Bahasa. Theses and Dissertations. 5th edition. Panduan Penulisan Tesis Untuk Pelajar UTM. Oxford: Oxford University Press Modern Language Association (1977). MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York: Modern Language Association.apastyle. Retrieved from http://www. Theses and Dissertations. WordNet Search – 2. Dewan Bahasa dan Pustaka (1990). Turabian K. Pusat Pengajian Siswazah. (1973). British Standard Institution (1990). from http://wordnet.RUJUKAN American Psychological Association (2011). Publication Manual of the American Psychological Association. Panduan Menulis Tesis. Universiti Kebangsaan Malaysia (2004).1. 4th edition. (1994). Perpustakaan Sultanah Zanariah. Kuala Lumpur. A. Hornby.princeton. Universiti Teknologi Malaysia (1989). A Manual for Writers of Term Papers. 2006. Wisconsin. British Standard Recommendations for the Presentation of Theses and Dissertation. Chicago: University of Chicago Press. What’s New in the Sixth Edition of the Publication Manual.org American Psychological Association (2004).S. Wordnet (2006). USA: George Banta Comp.

31 LAMPIRAN A1 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENGESAHAN STATUS LAPORAN PROJEK SARJANA MUDA TINDAKBALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI SESI PENGAJIAN : 2007/2008 Saya SITI NORALIAH BINTI AHMAD mengaku membenarkan Laporan Projek Sarjana Muda ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 4. Laporan Projek Sarjana Muda adalah hak milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. . 2. JOHOR Tarikh : ___________________________ Tarikh: _____________________________ CATATAN: ** Jika Laporan Projek Sarjana Muda ini SULIT atau TERHAD. TAMAN WIRA. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 3. 86400 PARIT RAJA BATU PAHAT. ** Sila tandakan (√) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organsasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TERHAD TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO2. sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

32 LAMPIRAN A2 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENGESAHAN STATUS LAPORAN PROJEK SARJANA TINDAKBALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI SESI PENGAJIAN : 2007/2008 Saya SITI NORALIAH BINTI AHMAD mengaku membenarkan Laporan Projek Sarjana ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. TAMAN WIRA. ** Sila tandakan (√) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organsasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TERHAD TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO2. JOHOR Tarikh : ___________________________ Tarikh: _____________________________ CATATAN: ** Jika Laporan Projek Sarjana ini SULIT atau TERHAD. sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. 86400 PARIT RAJA BATU PAHAT. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 3. Laporan Projek Sarjana adalah hak milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. . 4. 2.

TAMAN WIRA. Tesis adalah hak milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. ** Sila tandakan (√) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organsasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TERHAD TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO2. JOHOR Tarikh : ___________________________ Tarikh: _____________________________ CATATAN: ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD. 86400 PARIT RAJA BATU PAHAT. sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. . 3.33 LAMPIRAN A3 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENGESAHAN STATUS TESIS IJAZAH SARJANA TINDAKBALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI SESI PENGAJIAN : 2007/2008 Saya SITI NORALIAH BINTI AHMAD mengaku membenarkan tesis ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 4. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi.

TAMAN WIRA. Tesis adalah hak milik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. JOHOR Tarikh : ___________________________ Tarikh: _____________________________ CATATAN: ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan (√) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organsasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TERHAD TIDAK TERHAD Disahkan oleh (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: NO2. sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. 86400 PARIT RAJA BATU PAHAT.34 LAMPIRAN A4 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA PENGESAHAN STATUS TESIS IJAZAH DOKTOR FALSAFAH TINDAKBALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI SESI PENGAJIAN : 2007/2008 Saya SITI NORALIAH BINTI AHMAD mengaku membenarkan tesis ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. . 3. 2.

0 cm Pemeriksa: 2. MADYA DR. DR. dan didapati memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah. ABDUL AZIZ BIN DATO’ ABDUL SAMAD Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 4. MAIZAM BINTI ALIAS Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia .5 cm PROF. DR.5 cm 35 LAMPIRAN B 2.2.5 cm Tesis ini telah diperiksa pada tarikh …………………………. MUHAMMAD RASHID BIN RAJUDIN Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia PROF. ZAKARIA BIN KASA Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia PROF. DR. 4 line Pengerusi: PROF.

5 cm 36 LAMPIRAN C1 2.0 cm sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana …………………………….5 cm 8 line Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 8 line APRIL 2006 (Bulan JKPS) 2.5 cm 2.2.5 cm PEMODELAN CIRI-CIRI HIDRODINAMIK DALAM SISTEM TERBENDALIR TERPUSAR X MOHAMMAD KAMIL BIN ABDULLAH X Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi 4.5 cm . 2.

5 cm 8 line Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 8 line APRIL 2006 (Bulan JKPS) 2.0 cm memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana …………………………….5 cm PEMODELAN CIRI-CIRI HIDRODINAMIK SISTEM TERBENDALIR BERPUSAR X MOHAMMAD KAMIL BIN ABDULLAH X Tesis ini dikemukakan sebagai 4.5 cm 2.5 cm 37 LAMPIRAN C2 2. 2.2.5 cm .

5 cm 2.5 cm PEMODELAN CIRI-CIRI HIDRODINAMIK SISTEM TERBENDALIR BERPUSAR X MOHAMMAD KAMIL BIN ABDULLAH X Tesis ini dikemukakan sebagai 4. 2.5 cm 8 line Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 8 line APRIL 2006 (Bulan JKPS) 2.0 cm memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah……………………….5 cm ..5 cm 38 LAMPIRAN C3 2.2.

5 cm 39 LAMPIRAN D1 2. YUSUF BIN MOHAMMAD ALI Tarikh : ……………………………………… 8 line Penyelia : ……………………………………… Taip nama penyelia di sini 4 line Penyelia Bersama 4. Taip nama penyelia bersama di sini 2..5 cm .0 cm : ……………………………………….2.5 cm 2.5 cm Saya akui laporan projek ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya 4 line Pelajar : ……………………………….……..

5 cm 4. SITI SARAH BINTI MUHAMMAD Tarikh : ……………………………………… 8 line Penyelia : ……………………………………… Taip nama penyelia di sini 4 line Penyelia Bersama : ……………………………………….2.…….0 cm 2.5 cm Saya akui tesis ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya 4 line Pelajar : ………………………………..5 cm .5 cm 40 LAMPIRAN D2 2.. Taip nama penyelia bersama di sini 2.

5 cm Untuk ayah dan ibu tersayang 4.5 cm 41 LAMPIRAN E 2.5 cm .0 cm 2.5 cm 2.2.

5 cm PENGHARGAAN 4 line Penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada penyelia tesis. 1. Akhir kata… 4. Dr. Penghargaan juga ditujukan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung membantu menjayakan projek penyelidikan ini.5 cm 42 LAMPIRAN F 2.5 inch) Kerjasama daripada pihak Jabatan Bekalan Air Johor amatlah dihargai.27 cm (0.2. Mohd Nor bin Husain atas bimbingan dan dorongan yang diberi sepanjang tempoh penyelidikan tesis ini.5 cm .0 cm 2.5 cm 2. Prof.

2. Kerja-kerja ini memberikan gambaran untuk konsep rekabentuk untuk alatan Corrugated Tool untuk proses alunan dan Spiral Tool untuk proses lingkaran.11mm dan menggunakan bahan FeCrAl telah menjadi kebiasaan. Beberapa alatan sedia ada 4. Pada masa ini. Ianya adalah untuk memberi struktur sokongan dimana washcoat dan catalyst akan ditempatkan. penyelidikan ini mempersembahkan tugasan dalam merekabentuk dan membangunkan alatan yang inovatif berdasarkan pendekatan yang sistematik model Pahl dan Beitz’s untuk proses merekabentuk.5 cm . Konsep rekabentuk yang telah dipilih dimulakan dengan membangunkan model alatan tersebut. Tambahan pula. Rajah Pembentukan Tidak Terbatas (FLD) menunjukan bahawa kepingan logam nipis telah berjaya dibentuk tanpa sebarang koyak dan Rajah Ketebalan menunjukan bahawa ketebalan kepingan logam yang dibentuk adalah dalam keadaan selamat. Oleh itu.2.5 cm 2.0 cm yang telah dipatenkan di luar negara menggunakan sistem yang berselirat dan perincian tidak diberikan sepenuhnya.5 cm ABSTRAK 4 line Spiral catalyst substrate adalah salah satu daripada jenis-jenis substrate yang digunakan untuk catalytic converter dan mempunyai luas permukaan geometri yang tinggi.5 cm 43 LAMPIRAN G1a 2. Kaedah Unsur Tidak Terhingga (Dynaform) telah digunapakai untuk analisis pembentukan alunan sel berbentuk trapezoid pada kepingan logam nipis dan bentuk lingkaran kepingan logam yang telah dialunkan. Rule of thumb untuk mendapatkan diameter tanpa beban kepingan logam yang telah dialunkan dalam bentuk lingkaran telah diperolehi. isu-isu yang mendapat perhatian dalam membuat substrate daripada kepingan logam nipis dengan ketebalan 0. Kesan springback yang berlaku semasa kepingan logam dalam bentuk lingkaran telah diselesaikan dengan meletakkan spiral catalyst substrate dalam bekas yang dibuat. Alatan yang telah direkabentuk iaitu Corrugated Tool dan Spiral Tool dibangunkan dan kesempurnaan telah dijalankan dengan memhasilkan spiral catalyst substrate.

kerangka dasar. Kajian menggunakan rekabentuk kualitatif interpretif yang berteraskan kepada pendekatan fenomena. Daripada kajian. Kajian ini mendapati bahawa kedua-dua sistem latihan mempunyai persamaan yang tinggi dalam hampir semua dimensi analisis ini. Kajian ini bertujuan untuk menyelidik bagaimana kedua-dua sistem latihan tersebut telah dibangunkan agar ciri dan sifat mereka dikenalpasti.2. berteraskan konsep yang boleh diterima. Berasaskan kepada tema-tema ini.5 cm 44 LAMPIRAN G1b 2.0 cm bagi menentukan keperluan dan asas untuk mengintegrasikan kedua-dua sistem. Integrasi sistem dapat direalisasikan melalui suatu kerangka yang memenuhi beberapa keperluan utama. perlunya sistem latihan berasaskan SKPK yang lebih dinamik. dan perlunya SLDN yang lebih selari dengan konteks kerja di Malaysia.5 cm . Pembangunan sistem latihan diselidik berteraskan dimensi analisis yang meliputi tujuan latihan.5 cm 2. wujudnya sistem latihan berasaskan pekerjaan yang kukuh. dan seterusnya dibandingkan 4. mekanisme penyampaian dan konteks kerja. serta melibatkan tiga fasa pengukuhan termasuk membentuk sistem latihan berasaskan SKPK yang lebih dinamik dan SLDN yang lebih fleksibel. kajian dokumen termasuk rekod rasmi. dirumuskan bahawa sistem latihan berteraskan SKPK dan juga SLDN tidak wajar wujud secara berasingan. Data diperolehi melalui temubual para peserta penting dalam kedua-dua sistem latihan. terdapat kelemahan asas dalam setiap sistem. 2.5 cm ABSTRAK 4 line Pembangunan sistem latihan berasaskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) dan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) sebagai entiti berlainan telah menimbulkan kekeliruan dan mengakibatkan kesangsian terhadap halatuju dan kedudukan masa depan sistem latihan kemahiran nasional Malaysia. lima tema utama telah dikenalpasti iaitu bahawa kedua-dua sistem mempunyai banyak persamaan. kajian kes dan kajian sektor.

2.5 cm 45 LAMPIRAN G2a 2. A rule of thumb for requiring unloaded diameter of corrugated sheet metal in spiral shape was derived. These works provide the conceptual designs for the apparatus of Corrugated Tool for corrugation process and Spiral Tool for spiral process. It is to provide support structure in which the washcoat and the catalyst are applied. an issue of considerable interest in producing the substrate from a thin sheet metal with a thickness 0. Therefore. Forming Limit Diagram (FLD) shows that the thin sheet metal was successfully formed without any cracking and Thickness Diagram shows that the thickness of the formed thin sheet metal was in safe thickness.5 cm ABSTRACT 4 line Spiral catalyst substrate is one of the substrate types for catalytic converter and has high geometric surface area. Furthermore.11mm and using FeCrAl material has become a trend.0 cm designing and developing an innovative apparatus based on a systematic approach of Pahl and Beitz’s model of design process. The selected conceptual design was established by developing a model of the apparatus. Currently.5 cm .5 cm 2.2. Existing patented apparatus overseas use a complicated system and specific details are scarce. The innovative apparatus for producing the full scale of spiral catalyst substrate were successfully designed and developed. Finite Element Method (Dynaform) was applied for the forming analysis of a trapezoid cell of corrugation on a thin sheet metal and spiral shape of corrugated sheet metal. The springback effect that occurs during the sheet metal in spiral shape was solved using the developed casing. this research presents the works in 4. The designed apparatus of Corrugated Tool and Spiral Tool were fabricated and optimization was performed by producing the spiral catalyst substrate.

2.5 cm

46 LAMPIRAN G2b

2.5 cm ABSTRACT 4 line The development of the NOSS-based training system and the National Dual Training System (NDTS) as different entities had caused confusion and raised concerns on the future direction and position of the national skills training system in Malaysia. The basic purpose of the study was to examine how they had evolved in order to determine their key characteristics and parameters, and to examine their comparability and ultimately to ascertain whether there was a basis for their 4.0 cm integration within the country’s national skills training system. The study adopted the interpretive qualitative research design which was premised on the 2.5 cm

phenomenological approach. For data collection, it employed interviews of key participants in both training systems, review of documents including unpublished official records, case studies and sector study. The development of the training systems were examined utilising analytical dimensions which covered the purpose of training, policy framework, delivery mechanism and work context. The two training systems showed strong convergence in almost all these dimensions. From the investigation, five major themes emerged, namely strong commonalities between the two training systems; fundamental limitations in each of the training systems; well established, existing work-based foundation; the need for a dynamic NOSS-based training system; and the need for re-aligning the NDTS closer to the work context in Malaysia. Based on these themes, the study contended that the NOSS-based training system and the NDTS should no longer be kept separate. Their integration into a unified system can be realized through a framework which meets various key requirements; is conceptually feasible; and involves three main phases of consolidating the existing training systems that include making the NOSS-based training system more dynamic and the NDTS more flexible.

2.5 cm

2.5 cm

47 LAMPIRAN H

2.5 cm KANDUNGAN

4 line TAJUK PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN 4.0 cm ABSTRAK KANDUNGAN SENARAI JADUAL BAB 1 PENGENALAN 1.1 1.2 Latar belakang Kajian Penyataan Masalah 1.2.1 Objektif Kajian BAB 2 KAJIAN LITERATUR v vii xiv 1 i ii iii iv

2.5 cm

2.5 cm

2.5 cm

48 LAMPIRAN I

2.5 cm SENARAI JADUAL

4 line 1.1 4.1 Analisa bagi kedudukan o dan w Perhubungan antara halaju, jejari dan daya empar 4.2 Perubahan ketinggian aliran yang mengalir melalui sistem paip secara graviti berbanding dengan perubahan Nombor 4.0 cm 5.1 Reynold Perhubungan antara anjakan dan pusingan pengawal imbang 5.2 6.1 Perhubungan antara pusingan dan vo1tan Nilai pekali kesusutan injap pada bukaan sudut yang berbeza 6.2 Perhubungan antara kadaralir dengan voltan yang dihasilkan 60 57 45 48 37 2.5 cm
1.5 cm
Sila kosongkan ruangan ini

15

19

2.5 cm

1 5.5 cm Sila kosongkan ruangan ini 15 16 20 21 22 29 2.2.5 cm 49 LAMPIRAN J 2.3 4.1 5.5 cm 2.5 cm SENARAI RAJAH 4 line 1.0 cm 5.5 cm .5 5.6 Rajah bongkah kawalan aliran (litar tutup) Pengawal imbang reka bentuk Analisis Daya Teorem Bernoulli Sistem Paip 1.1 Cara –cara pengawalan ke atas sistem Pengaliran 4.

Science and Cultural Organisation 2.5 cm 50 LAMPIRAN K 2. d F G I l m 4.0 cm P Q r T Re V x Z Garis Pusat Daya Graviti = 9.5 cm SENARAI SIMBOL/SINGKATAN/TATANAMA/ISTILAH 4 line D.81 m/s Momen inertia Panjang Jisim Tekanan Kadaralir Jejari Daya kilas Nombor Reynold Halaju Anjakan Ketinggian Sudut – Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2.5 cm θ UTHM UNESCO – United Nation for Education.2.5 cm .

0 cm E F G H I J K Borang Pengesahan Status Tesis Pengesahan Penyelia Halaman Judul Pernyataan Tujuan Tesis Halaman Pengakuan Contoh Halaman Dedikasi Contoh Halaman Penghargaan Contoh Halaman Senarai Jadual Contoh Halaman Senarai Rajah Contoh Halaman Senarai Simbol Contoh Halaman Senarai Lampiran 1.5 cm Sila kosongkan ruangan ini 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2.5 cm 51 LAMPIRAN L 2.5 cm .2.5 cm 2.5 cm SENARAI LAMPIRAN 4 line A B C D 4.

5 cm .1. 2.1 Sub-sub-judul 2. 2 baris 2.5 cm 52 LAMPIRAN M 2.27 cm daripada jidar 4. Teks ayat pada perenggan kedua sub-judul bermula 1.27 cm daripada jidar kiri dengan langkau 1.5.5 cm 2 baris 2.5 cm BAB 2 4 baris JUDUL BAB Tiada jarak antara perenggan 2 baris Teks bab bermula di sini dan bersambung ke jidar kiri.5.1 Sub-judul 2 baris Teks sub-judul bermula di sini dan bersambung ke jidar kiri.2.0 cm kiri dengan langkau 1. Teks ayat pada perenggan kedua bab bermula 1.

Jika jadual melebihi satu muka surat. Jadual hanya boleh diletak selepas dirujuk dalam teks.3. Schwoerer and Rosen. 1989) Nisbah Jarak Uji kaji Makmal Secara Purata Simulasi Komputer Secara Purata 0.00 4.3: Perbandingan keputusan antara makmal dan simulasi computer (Gist.125 0.939 0.5 cm .625 0. Jadual 4.75 0.0 cm 2.46 0.861 0.5 cm 53 LAMPIRAN N Penulisan dalam jadual hendaklah menggunakan huruf Times New Roman bersaiz 10 dengan satu (1) langkau antara baris.83 0.25 0.93 1. sambungan pada muka surat berikutnya perlu dilabelkan dengan “Jadual 4.500 0.63 0.997 1.2.000 0.560 0.137 0. Lihat contoh di LAMPIRAN N.375 0.750 0.875 1.88 0.250 0. Sekiranya jadual diambil dari sumber tertentu.000 0.5 cm 2. sumber berkenaan perlu dinyatakan di hujung tajuk jadual.738 0.981 0.3 (sambungan)”. Sebagai contoh sila rujuk Jadual 4.

5 cm Enrolmen Sarjana 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 Tahun 2007 2008 PhD Rajah 4.5 cm .4: Enrolmen pelajar 2004 hingga 2008 di Pusat XYZ. Schwoerer and Rosen. Kajang Selangor.54 2. 2. 1989) 2.0 cm 450 400 350 300 250 Rajah 4.4: Model Keberkesanan Persekitaran Pembelajaran Secara Maya (Gist.5 cm LAMPIRAN O Pencapaian + Model Pembelajaran Persekitaran Pembelajaran Secara Maya Urus Kendiri + Keberkesanan Pembelajaran Kepuasan 4.

net American Chemical Society (Ed.. H.A. Engineers Joint Council (1969). The Basic nonuniformity of the cerebrel cortex. I. Z. ILOG S. C. (1989).5 cm 55 LAMPIRAN P1 2..0805417105 Light. R. SOLVER: Constraints – objects descriptions. The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its implications for local law enforcement. N. & Lent. and Branica. Paredis. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Ph. International Education Journal. of the 13th Int. Mikac. M. 7(3). Alias. (1994).2. 8(1).cbj. Martin. Washington.5 cm 2. and Albert. Joint Cont. P. J. Law Enforcement Executive Forum Journal. 12593-12598.) (1978). A. & Mohd Zain. Collins. Technical Report.E. F. M. M. ILOG S. Retrieved from http://iej. F.Genetic state-space search for Constraint Optimization Problems. Puget. (1994b). A. 4. Technical Report. Thesaurus of Engineering and Scientific Terms. D. Wong. J. Electroanalysis. S. Complexation of trialkyllead with diethyldithiocarbonate. Peat as an Agent in Biological Degradation of Waste. (2008). 6. M.A.. Proc. and Albert. A C++ implementation of CLP. F. 37 – 43.C. doi:10. New York: Engineers Joint Council.D.0 cm Herculanc-Houzel. Pemprosesan Teks Bahasa Melayu untuk Pemahaman Komputer. Handbook for Authors of American Chemical Society Publications.. (2008).H. Puget. 371-378.) (1991). (Ed. J. A. P.1073/pnas. Kaas. London: Elsevier.5 cm RUJUKAN 4 line Ali Suradi. & Light. A. Proceedings of the National Academy of Sciences 105. San Mateo.: American Chemical Society. P. USA: Morgan Kaufman. on Artificial Intelligence (IJCAI93). (1994a).5 cm . 2. 73-82. J. (2006). (1993). Relationship between entry qualifications and performance in graduate education.

457. A. Engrs. Identification of Nonlinear Systems: A Survey. Englewood Cliffs. P. Proc. Petaling Jaya: Fajar Bakti. J. J. 1996. S. Engineering Economy. U.. J. September 1518. 2008. 925. Kaas. 1987 3. Dlm.K. 1984. BS 1297. 9. Part D. Dearborn.S... XYX. & Lent. Patent 2. Dearborn. Herculanc-Houzel. Collins. Michigan: IEEE. Pemprosesan Teks Bahasa Melayu Untuk Pemahaman Komputer. J. April 20-29. Tesis Doktor Falsafah. A.5 cm RUJUKAN 4 line 1. W. 1980. 1989 6. N. 71–87. 1960.2. Michigan. 8.): Trade brochure. Parameter Estimation of Nonlinear Systems in Noisy Environments Using Genetic Algorithms. Sheta. British Standards Institution. September 15-18. Theusen.0 cm 5. Abu Bakar. Proceedings of the 1966 IEEE International Symposium on Intelligent Control. 2. F. and De Jong. 4. Z.E. Billings. A. Sheta. F. Screen Room Air Inlet and Wave Guard. K. Howick: Partitioning in Business. 127(6): 272-284.Dearborn. 360-365. Sarmani. E. Howick Partitioning Ltd. and Fabrycky.5 cm 56 LAMPIRAN P2 2..: Ahmad Badri Mohamad. Instn Electr. Proceedings of the National Academy of Sciences 105. 1996. 6th edition. Wong. and De Jong. Perspektif Persekitaran. 2. G. ms 12593-12598. R. 1984. 4. 1996. Parameter Estimation of Nonlinear Systems in Noisy Environments Using Genetic Algorithms. London.5 cm . 10. The Basic nonuniformity of the cerebrel cortex. Universiti Teknologi Malaysia. S. C. A. Michigan: IEEE.: Prentice-Hall. A. 360-365. H. Redhill (U. Proceedings of the 1966 IEEE International Symposium on Intelligent Control. Tongued and Grooved Software Flooring. S. Lindgren. Pencemaran Radioaktif. 1987 7. K.

Pada tahun 1999.57 LAMPIRAN Q VITA Penulis dilahirkan pada 28 Januari 1970 di Melaka. Beliau juga merupakan ahli badan profesional Institute of Electrical and Electronics Engineering dan bergiat aktif sebagai pengendali radio amatur menggunakan amaran panggilan N3FLX dan 9M2DX dalam bidang berkaitan satelit. Malaysia. Semasa pengajiannya. beliau mengajar subjek teori elektromagnetik serta aplikasi dan reka bentuk mikropemproses di Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik di Fakulti Kejuruteraan Elektrik. England. moonbounce. beliau merupakan pembantu penyelidik di Communications and Space Sciences Laboratory. Universiti Teknologi Malaysia. Selepas graduan. Beliau melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda di University of Sheffield. dan packet communications. beliau bekerja sebagai tutor di Jabatan Elektronik di Universiti Teknologi Malaysia. untuk mengukur frekuensi rendah ke ionosfera latidud tinggi menggunakan kemudahan pemanas ionosferik High Power Auroral Simulation. Beliau mendapat pendidikan awal di Maktab Rendah Sains MARA di Muar. Encik Azwan melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah di The Pennsylvania State University dan bergraduan pada tahun 2004. England dan dianugerahkan Sarjana Kejuruteraan Elektrik pada tahun 1996. Johor. Selepas itu. dan berjaya memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik pada tahun 1992. Pada tahun 1994 beliau melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana di University of Sheffield. Beliau juga merupakan pembantu pengajar di Jabatan Kejuruteraan Elektrik di The Pennsylvania State University dalam tahun 2000. . Beliau telah menyertai empat kempen di Fairbanks. Alaska. Encik Azwan turut menulis bersama tiga kertas kerja dalam bidang aplikasi mikopemproses serta aspek teori dan ekperimen dalam pemanasan ionosperik. di mana penyelidikan yang dibuat ditanggung oleh University Research Initiative dibawa tajaan Naval Research bernilai 3 juta dollar.

1 Sub-sub-sub-judul 2 line Perenggan pertama bermula di sini.5.2.0 cm Perenggan kedua dan seterusnya bermula di sini.1. Perenggan kedua dan seterusnya bermula di sini.5 cm 2. (a) Sub-judul tahap lima 2. 2 line 2.5 Sub-judul 2 line Perenggan pertama bermula di sini. 58 LAMPIRAN R 2 line 2.5.5 cm .5 cm Teks dari muka surat sebelah bermula di sini. 4.1 Sub-sub-judul 2 line 2.

5 cm .5 cm X ABDUL RAHIM BIN AHMAD 19 line UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA 2.0 cm TINDAK BALAS FOTOKIMIA ASID NUKLEIK DAN KANDUNGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN FOTOBIOLOGI 2.5 cm 2.2.5 cm 4.5 cm 59 LAMPIRAN S 2.

5 cm UTHM RAJAGOPAL A/P KRISHNAN SARJANA MUDA 2011 2.5 cm UTHM MAHVIDAYANTI BINTI AHMAD DOKTOR FALSAFAH 2011 2.5 cm 2.5 cm UTHM CHOR PEI YAO S.5 cm .Kej 2011 2.5cm 2.60 LAMPIRAN T 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.