P. 1
Procedurile Contabile Proprii M Manolescu

Procedurile Contabile Proprii M Manolescu

|Views: 679|Likes:
Published by marian3627

More info:

Published by: marian3627 on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

Consideraţii privind cadrul procedurilor contabile proprii

general

al

Prof. univ. dr. Maria Manolescu, vicepreşedinte al CAFR

Introducere
În prezent, în practica naţională se evidenţiază nevoia concretă de a beneficia de un cadru general privitor la procedurile contabile, bazat pe cerinţele legislaţiei contabile la zi. Articolul îşi propune să contribuie la împlinirea acestei nevoi, prin emiterea unor consideraţii cu privire la cadrul general al procedurilor specifice contabilităţii, incluzând şi dezvoltări referitoare la procedurile necesare auditorului statutar pentru obţinerea unei înţelegeri a controlului intern al clienţilor săi. Beneficiarii prezentului demers sunt nu numai profesioni ştii contabili (inclusiv auditorii financiari), ci şi factorii de răspundere din entităţi (începând cu persoanele însărcinate cu guvernanţa corporativă).

1. Abordarea metodologică
Din punctul de vedere al abordării metodologice, studiul are la bază o abordare de natură normativistă. Demersul normativist presupune analiza, explicarea, îmbunătăţirea normelor existente, precum şi elaborarea de noi norme, iar contribuţia la cunoaştere adusă de acest tip de demers este validată prin acceptarea de către comunităţile vizate. Astfel, demersul de cercetare pe care se fundamentează articolul a constat, pe de-o parte, în analiza şi sinteza reglementărilor relevante pentru tematica aleasă privitoare la proceduri şi politici contabile, iar, pe de altă parte, din corelarea concluziilor astfel obţinute cu aspecte concrete ale practicii din acest domeniu, în scopul emiterii unor con-sideraţii cu privire la cadrul general al procedurilor contabile ce trebuie adaptate cazului particular al fiecărei entităţi. Paşii urmaţi în demersul de cercetare au fost:

evidenţierea raportului între strategie, proceduri contabile proprii şi politici prezentarea procedurilor generale impuse de reglementările contabile: - procedura privind organizarea şi conducerea contabilităţii, - procedura de inventariere a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, - procedura de evaluare a costului de producţie sau de prelucrare a

contabile;

stocurilor şi - procedura privind organizarea controlului intern

1

prezentarea procedurilor de obţinere a unei înţelegeri a controlului intern al prezentarea procedurilor privind tehnicile de estimare (valoare justă, ajustări

unui client de către auditorul statutar al acestuia;

pentru depreciere, provizioane, durată de viaţă economic etc.).

2. Aspecte privind raportul strategie – proceduri contabile proprii – politici contabile
Am considerat necesară această abordare tocmai pentru a pune în evidenţă legătura intrinsecă dintre existenţa şi soliditatea strategiei privind dezvoltarea unei entităţi şi consistenţa procedurilor şi politicilor contabile ale acesteia. De asemenea, în condiţiile existenţei unei cerinţe legale exprese privind manualul de proceduri şi politici contabile, există şi riscul ca acesta să fie „împrumutat” între entităţi, fără a avea astfel vreo legătură cu specificul entităţii în cauză şi cu strategiile acesteia. Iată de ce, prin articolul de faţă, punem în evidenţă pilonii cadrului general al procedurilor contabile pornind de la cerinţele legii societăţilor comerciale şi continuând cu cerinţele reglementărilor contabile. Astfel, articolul 142 (2) din Legea societăţilor comerciale prevede: „Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor: a) Stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; b) Stabilirea politicilor contabile; […]” Prin direcţii principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii, legiuitorul a înţeles să-i responsabilizeze pe decidenţii entităţilor cu elaborarea şi aprobarea strategiei globale şi cu formularea politicilor de punere în aplicare, inclusiv a politicilor contabile. În acest context, definirea în continuare a unor termeni cheie, cum sunt: obiective strategice majore, obiective economice, opţiuni strategice, aşa cum literatura de specialitate în domeniu o face, se justifică pe deplin, pentru a pune în evidenţă raportul de interdependenţă dintre strategii şi proceduri/politici contabile. Strategia reprezintă ansamblul obiectivelor majore pe termen lung ale unei entităţi, principalele modalităţi de realizare, împreună cu resursele alocate, în vederea obţinerii avantajelor competitive potrivit specificului fiecărei entităţi. Obiectivele strategice au în vedere, de regulă, orizonturi de trei-cinci ani şi privesc ansamblul activităţilor unei entităţi sau numai activităţile reprezentative ale acesteia.

2

În cadrul obiectivelor strategice. între altele: retehnologizarea. conducerea executivă etc. Analizele şi evaluările ce se efectuează pe parcursul implementării strategiei pot genera corecţii şi perfecţionări ale politicilor.precizarea termenelor de realizare a fiecărei acţiuni. profit.determinarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor. . inclusiv a politicilor contabile. obiectivele economice sintetizează scopurile avute în vedere pe termen lung de proprietarii unei entităţi. De regulă. Rezultă clar faptul că nu pot fi elaborate politici contabile fără a ne baza pe strategiile globale şi parţiale proprii fiecărei entităţi şi fără a implica în acest demers 3 . reproiectarea sistemelor de producţie. avânduse în vedere specificul activităţii. Adaptarea uneia sau alteia dintre opţiunile strategice influenţează performanţele economice ale entităţii. şi se referă în principal la: cifra de afaceri. asimilarea de produse competitive. astfel încât să se asigure continuitate în operaţionalizarea strategiei. ca parte componentă sau consecinţă a politicilor globale ale acestora. .repartizarea acţiunilor concrete pe oameni şi înştiinţarea acestora (oral şi în scris) asupra sarcinilor.stabilirea obiectivelor pe termen mediu. reprofilarea producţiei etc. reproiectarea sistemului de management etc. Formularea politicilor globale şi parţiale ale unei entităţi. politicile contabile. . . de regulă.stabilirea acţiunilor concrete prin detalierea componentelor strategice. De exemplu. de către specialişti în domeniul economic şi tehnic. . persoanele însărcinate cu guvernanţa corporativă. iar numărul şi natura obiectivelor strategice depind de dimensiunea şi complexitatea unei entităţi. opţiunea unei entităţi de a pătrunde cu produsele/serviciile sale pe noi pieţe implică.definitivarea şi aprobarea politicii sub formă de plan sau program de realizare a obiectivelor entităţii. Între abordările privind realizarea obiectivelor strategice pot fi menţionate: retehnologizarea. productivitatea muncii. . competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin. Opţiunile strategice definesc. cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de fiecare entitate. trebuie elaborate. coeficientul de eficienţă a capitalului etc. modul de abordare a realizării obiectivelor strategice ale unei entităţi. calitatea produselor şi serviciilor. pătrunderea pe noi pieţe.stabilirea responsabililor cu implementarea acţiunilor concrete. are la bază strategiile globale şi parţiale ale entităţii şi este indicat să se deruleze în baza unui scenariu bine definit şi structurat cel puţin în următoarele faze importante: . Intrând în sfera contabilităţii entităţilor. obiectivele economice sunt cele cu pondere determinantă în proiectarea strategiei de dezvoltare a unei entităţi.

dar în cazul entităţilor mari şi foarte mari pot exista şi manuale distincte. ci şi interesată să elaboreze şi să aprobe proceduri contabile proprii.specialişti în domeniul tehnic şi economic. reprofilarea sau diversificarea sistemului de producţie. mijloc. 3. Expunerea se referă la prezentarea cadrului general al procedurilor contabile ale unei entităţi. Potrivit dicţionarului explicativ al limbii române. procedura contabilă este o metodă sau o tehnică folosită pentru a înregistra sau sintetiza informaţiile financiare în procesul întocmirii situaţiilor financiare. Totodată. pentru a ajunge la aplicarea politicilor contabile privind operaţiunile derulate. să se facă legătura între strategiile globale şi specifice ale entităţii şi procedurile/politicile contabile adoptate. Din punctul de vedere al modului de prezentare. Procedurile generale impuse de reglementările contabile Pentru a respecta obiectivele asumate şi declarate anterior. Este posibil ca aceste proceduri să fie scrise într-un manual pentru a asista angajaţii în învăţarea sistemului. stabilirea pe bază de criterii economice a perioadei (duratei în ani) în care un echipament tehnologic va genera beneficii economice pentru o entitate în funcţie de care se stabilesc durata şi metoda de amortizare în scopuri contabile. răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii persoanelor prevăzute la 4 . astfel: 3. potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directivele europene.1. republicată. bazat pe cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare. care la rândul său se poate defini ca un „mod sistematic de efectuare a unei operaţii. esenţial este ca în preambulul manualului respectiv. în capitolul introductiv al acestuia. 10. mod de a proceda. alin. în secţiunile următoare prezentăm procedurile generale impuse de reglementările contabile. cunoscători în detaliu ai activităţii entităţii şi ai obiectivelor acesteia. De exemplu. (1) din Legea contabilităţii nr. modalitate”. termenul de procedură are ca sinonim termenul „procedeu”. Indiferent de opţiunea fiecărei entităţi. inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie. În mod particular. a unui proces. fiecare entitate este nu numai obligată. fiecare entitate poate să elaboreze un singur manual. prin folosirea unei anumite metode. Aşadar. care să cuprindă în părţi distincte ansamblul procedurilor şi politicilor contabile. Este o metodă contabilă pe care o companie o foloseşte pentru a trata aspecte contabile de rutină. este necesar să se coreleze cu strategiile şi opţiunile strategice clare ale entităţii privind retehnologizarea entităţii şi asigurarea competitivităţii produselor/serviciilor pe piaţa actuală sau pe noi pieţe sau cu strategiile şi opţiunile strategice privind reproiectarea. Procedura privind organizarea şi conducerea contabilităţii Potrivit art. administratorii entităţilor trebuie să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate. după caz. 82/1991.

iar un administrator independent trebuie să fie cunoscător al principiilor contabile şi al cerinţelor în materie de audit. comitetul de audit. inclusiv cele de supervizare şi control intern.” Aceste atribuţii ale administratorilor nu pot fi delegate responsabililor executivi din domeniul contabilităţii. ordonator de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării unităţii respective). membre ale C.art. Organizarea şi conducerea contabilităţii în compartimente distincte presupune: servicii. obligaţiile legale privind organizarea şi conducerea contabilităţii şi cele privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situaţiilor financiare pot fi preluate de acesta. . în acest scop. sarcinile şi răspunderile concrete.A. vor fi stabilite prin fişa postului. performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. după caz. Această prevedere se corelează cu cerinţele articolului 30 din lege care precizează faptul că: „Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a administratorilor prin care aceştia îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că: a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.C. administratorii au obligaţia să decidă fie organizarea contabilităţii în compartimente distincte şi. către persoane fizice sau potrivit legii şi prevederilor juridice. care poate fi înlocuită cu Fişa de cont pentru operaţii diverse.C. răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic. să urmărească asigurarea resurselor umane calificate şi a celor financiare necesare funcţionării compartimentelor respective.R. Stabilirea registrelor de contabilitate obligatorii: . b) Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare. Stabilirea formei de înregistrare în contabilitate: 5 . În acest scop. . împreună cu personalul din subordine. fie externalizarea acestei activităţi pe bază de contract de prestări de conducerea contractuale.. În cazul entităţilor de interes public în care funcţionează. În cadrul răspunderilor legale privind organizarea şi conducerea contabilităţii.Cartea Mare. pe baza listelor de inventariere.E. În cazul entităţilor care au contabilitatea organizată în compartimente proprii.Registrul jurnal şi registrele auxiliare.Registrul inventar: se completează pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ şi de pasiv. 1 din lege revine decidenţilor (administrator. care revin fiecărei persoane care face parte din acest compartiment. autorizate potrivit legii. răspunderea pentru contabilităţii revenindu-le acestora. contabilului şi/sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie. potrivit legii. c) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

pe jurnale. materiale. grupare cronologică şi sistematică). obiecte de inventar.spaţii adecvate.păstrarea în baza unor contracte de prestări servicii.este obligatorie emiterea de proceduri proprii de stabilire şi alocare a numerelor/seriilor. .global-valorică (pentru mărfuri şi ambalaje. . . Procedura privind arhivarea. sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii. . sustrase sau distruse: ..sesizarea scrisă. echipamente de protecţie etc.„dosar de reconstituire” pentru fiecare caz.regulile de arhivare (îndosariere. semifabricate etc.evidenţa documentelor de arhivă cu Registrul de evidenţă special. . numerotare. produse finite. . 6 . precum şi documentele care privesc un exerciţiu financiar. Asigurarea regimului intern de numerotare a formularelor financiarcontabile: decidenţii (administratorii) vor desemna prin decizie internă scrisă - persoana/persoanele cu atribuţii în alocarea şi gestionarea numerelor aferente documentelor financiar-contabile.procesul verbal de constatare. .termenele de păstrare.).maestru şah cu jurnale. rechizite. .„maestru şah”. .documentele reconstituite poartă menţiunea „Duplicat” . . şnuruire. lichidări.). Procedura de reconstituire a documentelor financiar – contabile pierdute. . .păstrarea la domiciliul fiscal sau la sediile secundare.Documentele care nu se pot reconstitui: bonuri şi bilete de călătorie nenominale etc. . .dovada sesizării organelor de urmărire penală sau de sancţionare a persoanei vinovate. . astfel încât să se poată identifica uşor structurile organizatorice ale entităţii. păstrarea registrelor şi documentelor financiar – contabile: .operativ-contabilă (pentru materii prime. emitentul trebuie să emită un duplicat).arhivarea distinctă a documentelor privind fuziuni. Metodele de conducere a contabilităţii analitice a bunurilor şi sistemul de documente specifice fiecărei metode: .cantitativ-valorică. (în cazul pierderii. .copie a documentului reconstituit.dispoziţia scrisă a conducătorului unităţii pentru reconstituire. . .

M. .F. 2861/2009. publicat în Monitorul Oficial al României nr.F. Scopul inventarierii anuale este stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor. 3512/2008. pe baza procesului verbal. a reorganizării etc. dacă: a 7 . Procedura de aplicare a criteriilor minimale privind programele informatice utilizate în activităţi financiar– contabile: .P. care pot aplica şi reglementările specifice. nr. fonduri de pensii etc.). în plus. datoriilor şi Pentru organizarea şi efectuarea inventarierii se aplică Normele aprobate prin O.F. faţă de prevederile acestui ordin. . 2861/2009.P nr.P nr. nr.F. datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute de o entitate.existenţa unui plan de securitate al sistemului informatic (inclusiv cerinţa de amplasare într-o altă locaţie a datelor înregistrate din documentele financiar – contabile)...sistemul informatic este chemat să asigure prelucrarea datelor conform reglementărilor contabile.utilizatorii – să respecte cerinţele privind manualele de utilizare complete şi actualizate etc. nr. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine administratorului. ordonatorului de credite. 2861/2009 este aplicat de: persoanele juridice prevăzute la art. ordonatorului de credite (art.M. Procedura capitalurilor proprii de inventariere a activelor.M.- funcţionarea sub conducerea administratorului a comisiei care decide eliminarea din arhivă a documentelor cu termenul de arhivare expirat. .E.M. persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă. 3. 1 din Legea contabilităţii) au obligaţia să emită proceduri proprii privind inventarierea în baza normelor aprobate prin O. 2861).responsabilităţile personalului unităţii care utilizează sistemul informatic se stabilesc prin regulamente interne.sistemele informatice – să răspundă criteriilor minimale prevăzute de O. alte categorii de entităţi care funcţionează pe bază de legi speciale (instituţii de credit.2. O.P.F.) poate ţine loc de inventariere anuală. 1 din Legea contabilităţii. controlul şi păstrarea acestora. în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale. Persoanele juridice (prevăzute la art. . 3055/2009. societăţi de asigurare-reasigurare. cu aprobarea administratorului. . Pentru evaluarea la inventar a activelor.M.elaboratorii programelor informatice – să prevadă în contracte clauze speciale privind mentenanţa etc. datoriilor şi capitalurilor proprii se aplică prevederile O. 704/2009. 2 din O.F. cu orice titlu.P nr.M. O particularitate o reprezintă faptul că o inventariere efectuată în cursul anului (cu ocazia predării – primirii unei gestiuni.

În cazul entităţilor fără salariaţi. bunuri aflate în ambalaje originale. lichide pentru care inventarierea presupune scoaterea de probe. metoda de inventariere. ieşiri. 1 alin (1) din O. Răspunderea revine administratorului. Normele prevăzute la art. deteriorărilor etc. data începerii şi data încheierii operaţiunii de inventariere. Operaţiunea de inventariere este. care se stabilesc de către factorii responsabili (administratori. modul de efectuare a inventarierii. efectuată de comisiile de inventariere numite prin decizie scrisă.înregistrarea în contabilitate a plusurilor.recunoaşterea în contabilitate a ajustărilor pentru depreciere a provizioanelor . de regulă. comisiile de inventariere sau alte persoane cu persoanele calificate care au răspunderi privind evaluarea la inventar. inventarierea poate fi efectuată de o singură persoană.M. Decizia de numire a comisiei de inventariere cuprinde: componenţa comisiei.. . regulile cu privire la inventarierea bunurilor specifice (construcţii şi atribuţii în domeniu.cuprins toate elementele dintr-o gestiune.F. comisiile de inventariere sunt coordonate de o Comisie centrală. este necesar să se regăsească în procedura internă de inventariere: 8 . evaluări ale acestora după data inventarierii). investiţii în curs etc. operaţiunea de inventariere se efectuează de către administratori. datoriilor şi capitalurilor procedurile de valorificare a rezultatelor inventarierii. gestiunile supuse inventarierii. 2861/2009 trebuie să constituie cadrul general care stă la baza procedurii interne. În cazul entităţilor mari. ordonatori de credite). bunuri aflate în afara entităţii. comisia centrală. ordonatorului de credite.). bunuri aflate asupra angajaţilor. echipamente speciale. materiale de masă unde se poate aproba folosirea de calcule tehnice etc. Următoarele măsuri.a. după caz. Prevederile deciziei trebuie să aibă în vedere particularităţile bunurilor inventariate: bunuri cu un grad mare de perisabilitate. minusurilor. au fost efectuate regularizările corespunzătoare (intrări. se stabilesc: gestiunile care fac obiectul inventarierii. procedurile de regularizare. . constatate la inventar.recunoaşterea amortizărilor suplimentare ş. În cazul entităţilor cu un număr redus de salariaţi.P nr. în situaţia în care o inventariere efectuată în cursul procedurile de inventariere şi evaluare a creanţelor. O particularitate o reprezintă efectuarea inventarierii şi evaluarea elementelor inventariate pe bază de contracte de prestări de servicii. de exemplu: anului este aprobată să devină inventariere anuală. proprii. În funcţie de mărimea entităţii şi complexitatea gestiunilor entităţii.

atribuţiile acestora. datoriilor. acestora după caz. d) bararea şi semnarea fişelor de magazie la ultima operaţiune. faptice. supraveghea şi controla activitatea comisiilor. instrui membrii comisiilor. Rolul comisiei centrale de inventariere este de a: organiza activitatea comisiilor. asigurarea personalului pentru manipulare şi dotarea cu aparatele de măsură asigurarea securităţii depozitelor. contabilii gestiunilor (cu excepţia situaţiei în care participarea contabilului este auditorii interni. Înlocuirea membrilor comisiei se poate face numai prin decizie internă scrisă. Câteva precizări privind componenţa comisiilor de inventariere: persoane cu pregătire economică şi tehnică care să efectueze inventarierea: persoane calificate care să poată evalua elementele inventariate. eventualele amortizări suplimentare etc. capitalurilor proprii. menţionate mai sus trebuie să fie cuprinse în procedura internă de inventariere. În cazul entităţilor care au comisii centrale de inventariere. 9 . răspunde de efectuarea inventarierii potrivit prevederilor legale. auditorii statutari. Nu pot face parte din Comisie: gestionarii depozitelor. iar informaţiile de detaliu privind componenţa comisiilor de inventariere trebuie cuprinse în procedura internă. b) identificarea tuturor locurilor de depozitare a bunurilor supuse inventarierii. c) asigurarea securităţii spaţiilor de depozitare pe perioada întreruperii inventarierii. e) verificarea situaţiei casieriei. pentru uşurarea inventarierii ţinerea la zi a evidenţei tehnico–operative. adecvate. decisă prin procedura internă). organizarea corespunzătoare a gestiunilor. participarea la inventariere a întregii comisii. Printre măsurile care cad în sarcina comisiei de inventariere şi care trebuie cuprinse în procedura internă menţionăm: a) declaraţia scrisă a gestionarului. deprecierea activelor.

Cu privire la efectuarea inventarierii. Neprimirea confirmării nu reprezintă confirmare tacită. de exemplu: imobilizările necorporale se inventariază prin constatarea existenţei şi terenurile. diminuând cheltuielile.. contracte etc.. de telecomunicaţii stocurile. este necesară stabilirea stadiului de executare a acestora. tehnic. pe baza regulilor stabilite de deţinători. în principal. Elementele care vor fi cuprinse în listele de inventariere sunt: menţiunea gestionarului privind inventarierea tuturor bunurilor din gestiune. inventarierea se face la valoarea lor nominală (pentru cele fără utilitate se întocmesc liste distincte).). etc. pe baza documentelor de proprietate. iar după terminarea inventarierii se repun în categoria celor în curs de fabricaţie. societăţile de leasing pot întreprinde verificări faptice la locatari. a obiecţiunilor acestuia. materiile. vacanţă. 10 . numărare. specialişti). după caz. al tichetelor de atestă deţinerea acestora (Registrul acţionarilor. să le transmită societăţilor de leasing listele de inventariere. preşedinte. prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului construcţiile speciale. materialele. Particularităţile privind inventarierea produselor/lucrărilor în curs de execuţie privesc. lucrările şi serviciile în curs de execuţie fac obiectul inventarierii. Bunurile utilizate în baza contractelor de leasing prezintă anumite particularităţi: fac obiectul contractelor. al tichetelor cadou.f) asigurarea că toate instrumentele şi aparatele de măsură sau cântărire au fost verificate şi sunt în stare de funcţionare. reţelele de căi ferate. al mărcilor poştale etc. pentru conturile de datorii şi capitaluri proprii se verifică realitatea soldurilor conturilor respective. cântărire. ori semnarea listelor de inventariere (gestionar. prin măsurare. următoarele aspecte: produsele. clădirile. piesele de schimb nesupuse prelucrării se inventariază separat şi se repun în conturile din care provin. echipamentele. de călătorie. membrii comisiei. societăţile de leasing solicită utilizatorilor listele de inventariere a bunurilor care entităţile deţinătoare ale bunurilor sunt obligate să efectueze inventarierea şi apartenenţei unităţii deţinătoare. Alte particularităţi privind inventarierea elementelor bilanţiere sunt: titlurile pe termen scurt şi lung se inventariază pe baza documentelor care în cazul tichetelor de masă. datoriilor şi capitalurilor proprii. procedurile interne cuprind şi cerinţe de detaliu privind inventarierea activelor. pentru verificarea exactităţii informaţiilor.

respectiv creditarea contului 758. Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces verbal. în cazul activelor pentru care s-au constituit ajustări. înscrisă în liste.plusuri la inventar privind stocuri achiziţionate: % = creditarea conturilor de cheltuieli corespunzătoare 601. 208 212. diferenţele se referă la aceeaşi gestiune şi la aceeaşi perioadă (pe baza aprobării administratorilor). Reflectarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii se face după cum urmează: Plusuri la inventar . Registrul-inventar este documentul obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii. listele se editează direct în sistemul informatic. acestea pot fi compensate cu eventuale plusuri dacă: există riscul de confuzie. pagubelor determinate de expirarea termenelor de utilizare. În cazul în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infracţiuni. 345 346 . Stabilirea rezultatelor inventarierii Comisia de inventariere stabileşte natura lipsurilor. 371 = 711 = 4754 11 . 603. în cazul obiectelor inventariate prin identificarea electronică (de exemplu: cititor de cod de bare). 302 303. după caz 301. pe baza explicaţiilor scrise solicitate persoanelor responsabile. semifabricate.plusuri la inventar de produse finite. se compară cu valorile contabile diminuate cu ajustările anterioare inventarierii. pierderilor.. plusurilor etc. 213 . 607. valoarea actuală stabilită pe baza de constatări faptice. 602.plusuri la inventar de active imobilizate: % 205. care se prezintă în termen de 7 zile responsabilului de drept. Editarea poate fi completă sau selectivă pentru poziţiile cu diferenţe. produse reziduale: % 341. după stabilirea soldului conturilor bilanţiere.

Ambalaje constatate lipsă: 608 = 381. . . Ajustări pentru deprecierea creanţelor . Diminuarea şi anularea ajustărilor: 49X = 7814.Materii prime constatate lipsă la inventar: 601 = 301. .Materiale de natura obiectelor de inventar constatate lipsă: 603 = 303. 291. 39X.Mărfuri constatate lipsă la inventariere: 607 = 371. . imputate terţilor: 461 = 758. 281 6811 Înregistrarea constituirii sau a majorării ajustărilor pentru deprecierea = % 290. Reflectarea în contabilitate a deprecierilor se face astfel: Înregistrarea amortizării suplimentare estimate în urma inventarierii: = % 280.Minusuri constatate la inventariere .Animale şi păsări constatate lipsă la inventariere: 606 = 361.clienţi Constituirea sau majorarea ajustărilor: 6814 = 49X. 291. Ajustări pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt: Constituirea sau majorarea ajustărilor: 12 . .Valoarea bunurilor constatate lipsă. 368.Materii consumabile constatate lipsă la inventar: 602 = 302. 293 Înregistrarea constituirii şi majorării deprecierilor pentru imobilizări financiare: Înregistrarea anulării şi reducerii deprecierilor constituite pentru imobilizările 686 = 296 financiare: 296 = 786 Ajustări pentru deprecierea stocurilor Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor: 6814 = Anularea sau diminuarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor: 39X = 7814. . 293 imobilizărilor corporale şi necorporale: 6813 Înregistrarea anulării şi reducerii deprecierilor constituite pentru imobilizările = 7813 corporale şi necorporale : % 290.

parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. cu vina persoanelor responsabile). cheltuieli de transport. Lista cu bunurile compensabile se aprobă anual de responsabili şi este o componentă a procedurii interne de inventariere. Limitele de perisabilitate nu se aplică automat. 598 Diminuarea şi anularea ajustărilor (au la bază informaţiile cuprinse în listele de inventariere referitoare la ieşirea activelor sau inexistenţa cauzelor care au generat recunoaşterea iniţială a ajustării): % 591.). astfel: Plusuri > Lipsuri: se elimină stocurile cu preţurile unitare cele mai mici. Procedura de evaluare a costului de producţie sau de prelucrare a stocurilor Potrivit punctului 52 (2) din reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.686 = % 591. 3. Compensarea între plusuri şi minusuri Compensarea se acceptă numai atunci când lipsurile nu sunt generate de infracţiuni (sustragere. valoarea de imputare se stabileşte de o comisie de specialişti. precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei şi anume: materiale directe. la valoarea realizabilă netă etc.P. sunt maxime şi se aplică după constatarea existenţei lipsurilor.F. costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor. 595 596. Bunurile constatate lipsă se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea contabilă. Pentru bunurile lipsă care nu pot fi cumpărate de pe piaţă. aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii) al unui bun cu caracteristici şi grad de uzură similare celui lipsă. aprobate prin O. 595 596. energie consumată în scopuri 13 . gestiune defectuoasă. 598 = 786 Evaluarea plusurilor şi minusurilor Bunurile constatate în plus se evaluează potrivit reglementărilor aplicabile (la valoarea justă stabilită la inventar. Lipsurile imputabile se recuperează de la persoanele vinovate la valoarea de înlocuire. inclusiv TVA. Lipsuri > Plusuri: idem. 3055/2009. Valoarea de înlocuire = costul de achiziţie (preţul de cumpărare la care se adaugă taxe nerecuperabile. Compensarea se face pentru cantităţi egale între plusuri şi minusuri.M.3.

centre de costuri. după caz. de prelucrare a bunurilor intrate.costurile de desfacere. Răspunderea pentru organizarea contabilităţii de gestiune revine administratorilor. lucrare sau serviciu se alocă pe baza unor procedee raţionale. al serviciilor prestate. Procedura de calculaţie a costului de producţie presupune parcurgerea mai multor etape. pe baza cărora se pot lua decizii interne corecte şi se poate asigura o gestionare eficientă a entităţii. de exemplu: .M. În organizarea contabilităţii de gestiune. procedeul indicilor de echivalenţă etc. . Astfel. cheltuieli generale de administraţie şi cheltuieli de desfacere. . precum şi pentru nevoi proprii.cheltuielile de depozitare efectuate după parcurgerea ciclului de producţie. de mărimea acesteia. imobilizări) şi al producţiei în curs de execuţie utilizate în contabilitatea financiară pentru evaluarea şi înscrierea acestor elemente în activul bilanţului. potrivit cărora contabilitatea de gestiune trebuie să asigure. Pe baza principiilor calculaţiei costurilor şi a procedurilor specifice. cum sunt: 14 . faze de fabricaţie. al producţiei în curs de execuţie. activitate prin care fiecare entitate trebuie să asigure respectarea regulilor contabile cu privire la cheltuielile încorporabile şi cele aferente perioadei contabile. obţinute.regia fixă nealocată. cheltuieli indirecte. manoperă şi alte costuri. un rol important îl are calculaţia costurilor. Cheltuielile reprezentate de bunuri şi servicii care nu se pot identifica pe obiectele de calculaţie sunt alocate cheltuielilor perioadei curente. .tehnologice. Prin contabilitatea de gestiune. iar modul de organizare depinde de specificul entităţii. nr. procedeul deducerii valorii produselor secundare.înregistrarea operaţiunilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii. al lucrărilor executate.P.F. entităţile obţin informaţiile cu privire la costul produselor finite (stocuri. al imobilizărilor în curs etc.calculul costului de achiziţie. secţii. Prin O. cheltuielile grupate după natura lor în contabilitatea financiară trebuie clasificate în contabilitatea de gestiune potrivit destinaţiei: cheltuieli directe. manoperă directă şi alte cheltuieli directe de producţie. precum şi .). respectiv pe activităţi. 1826/2003 s-au aprobat Precizările privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune. costurile de producţie (de prelucrare) care nu se pot identifica pe produs. aplicate de fiecare entitate cu consecvenţă (procedeul diviziunii simple. centre de profit. de producţie. costul proiectării produselor.regiile generale de administraţie. de producţie. precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora.pierderile de materiale. . în principal: . de structura organizatorică etc.

Metodele de calculaţie a costurilor se stabilesc de către fiecare entitate în funcţie de tehnologia de fabricaţie. reflectarea în costurile perioadei a cheltuielilor neîncorporabile care nu pot fi fabricate în cadrul activităţii de bază a entităţii.F.P. în contabilitatea financiară şi colectarea acestora potrivit destinaţiei. Procedura privind organizarea controlului intern Cerinţa legală privind organizarea controlului intern este cuprinsă în secţiunea nr. unitatea de produs. procedee de control al costurilor trebuie să funcţioneze la nivelul fiecărei entităţi. nr. înregistrarea cheltuielilor în cursul perioadei. eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor şi conformitatea cu legile şi reglementările aplicabile. 3. determinarea costului aferent producţiei auxiliare şi repartizarea acestuia asupra cheltuielilor indirecte (în cazul cheltuielilor încorporabile) şi respectiv asupra rezultatului perioadei în cazul celor neîncorporabile. determinarea costului de producţie efectiv pentru întreaga producţie şi pe recunoaşterea în contabilitate a costului de producţie efectiv al produselor stabilirea abaterilor faţă de costul standard şi reflectarea în contabilitate. implementat şi menţinut de către persoanele însărcinate cu guvernanţa. nr. 3055/2009. aprobate prin O.F.4. De asemenea. înregistrarea produselor obţinute în cursul perioadei la costul standard. astfel încât să asigure utilizarea optimă a factorilor de producţie. repartizarea cheltuielilor indirecte de producţie asupra costului produselor determinarea producţiei în curs de execuţie şi reflectarea ei în contabilitate. 11 a Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. În funcţie de cauzele abaterilor (controlabile sau necontrolabile) se stabilesc răspunderile concrete pentru toate categoriile de responsabili. potrivit naturii acestora. organizarea producţiei şi alţi factori specifici fiecăreia. 15 . finite obţinute. Controlul intern este procesul conceput.P. aprobate prin O. 3055/2009. decontarea costului de producţie efectiv al produselor finite obţinute.M.M. determinat potrivit prevederilor reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. precum şi analiza abaterilor şi introducerea operativă a măsurilor corective. incluse în costul de producţie al bunurilor. parte componentă a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. în contabilitatea de gestiune. conducerea şi alte categorii de personal cu scopul de a furniza o asigurare rezonabilă privind îndeplinirea obiectivelor unei entităţi cu privire la credibilitatea raportării financiare.

În concluzie. şi recompensaţi reprezintă o 16 . politicilor şi procedurilor care reflectă atitudinea responsabililor entităţii (administratori. procesul de evaluare a riscurilor. metodele prin care angajaţii sunt evaluaţi.Un sistem de control intern este format din politici şi proceduri create pentru a oferi responsabililor însărcinaţi cu guvernanţa corporativă şi conducerilor executive o asigurare rezonabilă că entitatea îşi atinge obiectivele fixate prin strategiile adoptate. urmărirea permanentă a modului în care aspectele funcţionale. considerăm că sunt deosebit de utile cunoaşterea şi înţelegerea „elementelor controlului intern” aşa cum acestea sunt dezvoltate şi explicate în lucrări de referinţă la nivel internaţional. Printre elementele de detaliu pe baza cărora poate fi înţeles şi evaluat mediul de control pot fi avute în vedere: valorile etice şi criteriile de competenţă promovate de entitate în procesul de importanţa acordată de către administratori. un proces de supervizare şi monitorizare corespunzător. stabilirea de responsabilităţi clare prin fişele postului pentru toţi angajaţii entităţii şi existenţa manualelor de politici şi proceduri privind activităţile pe care aceştia le desfăşoară. operaţionale şi manageriale ale unei entităţi sunt realizate prin structura organizatorică a acesteia. Mediul de control este format din ansamblul acţiunilor. promovare şi motivare a personalului. Pentru responsabilii cu organizarea controlului intern şi cu controlul intern contabil şi financiar. existenţa unui sistem coerent de informare şi comunicare. înţelegerea şi asumarea faptului că aspectul cel mai important de avut în vedere în aşteptările privind soliditatea controlului intern din cadrul unei entităţi priveşte personalul acesteia prin profesionalismul. membrii directoratului. derularea efectivă a activităţilor de control intern. comitetelor de audit (acolo unde acestea funcţionează) în evaluarea funcţionării cu eficienţă a controlului intern şi semnalele clare pe care conducerile executive le dau către angajaţii entităţii privind atitudinea categorică de aplicare a procedurilor interne şi a politicilor proprii adoptate. respectiv: existenţa unui mediu de control. Definirea şi aplicarea mecanismelor de control intern la nivelul fiecărei entităţi intră în răspunderea responsabililor acestora.) privind necesitatea organizării controlului intern şi percepţia acestora privind importanţa controlului intern pentru realizarea obiectivelor entităţii. competenţa. promovaţi componentă de bază. membrii angajare. respectiv asigurarea că organigrama fiecărei entităţi defineşte clar nivelurile ierarhice de autoritate şi responsabilitate. instruiţi. pentru crearea unui mediu de control intern eficace. onestitatea şi motivarea corespunzătoare a acestuia. membrii directoratului etc. consiliul de supraveghere.

.În ceea ce priveşte procedura de evaluare a riscurilor. alin. gestionare şi securizare corespunzătoare şi prin controale fizice adecvate. Activităţile de control intern derulate privesc în general politicile şi procedurile entităţile referitoare la: a) separarea responsabilităţilor cu scopul prevenirii fraudelor şi a erorilor. c) întocmirea şi utilizarea documentelor contabile conforme cerinţelor legale (respectarea normelor metodologice aprobate prin O. b) aprobarea (autorizarea) operaţiunilor şi activităţilor entităţii. Obiective concrete cu privire la evaluarea riscurilor revin şi auditorilor interni şi externi în cazul entităţilor care au obligaţii legale privind aceste forme de audit. membrilor directoratului etc. De exemplu: 17 . în conformitate cu articolul 30 din Legea contabilităţii.M. Răspunderea privind evaluarea şi analiza riscurilor revine atât responsabililor însărcinaţi cu guvernanţa corporativă (administratorilor.separarea principalelor funcţii legate de tehnologiile informaţionale de funcţiile departamentelor care sunt utilizatorii-cheie ai acestor tehnologii (în corelare cu dimensiunile entităţii).F. . d) protejarea activelor entităţilor prin depozitare.separarea procesului de aprobare (autorizare) a unei operaţiuni de gestiunea activelor asociate acestora. acesta înseamnă: a identifica şi a analiza orice risc relevant pentru credibilitatea şi fiabilitatea situaţiilor financiare şi conformarea acestora cadrului de raportare contabilă aplicabil.E.separarea activităţilor operaţionale (de exploatare) ale unei entităţi de sarcinile privind contabilitatea acestora.(4) din Legea contabilităţii. Este indicat ca procesul de evaluare a riscurilor să înceapă cu evaluarea organizării şi exercitării controlului intern şi cu existenţa strategiilor. în scopurile privind raportarea financiară. care. răspunde împreună cu personalul din subordine pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile. 3512/2008). . Această separare este menită să asigure: separarea răspunderilor privind gestiunea activelor de cele privind contabilitatea. La nivelul fiecărei entităţi este obligatoriu să existe reguli clare privind aprobările cu caracter general şi cele specifice privind operaţiunile (activităţile) acesteia. dar şi conducerii executive pe domeniul contabil care în conformitate cu articolul 10. a procedurilor şi a politicilor contabile şi să continue cu evaluarea celorlalte riscuri generale şi specifice generate de surse interne sau externe entităţii. au obligaţia asumării răspunderii privind situaţiile financiare anuale. e) verificări efectuate de persoane care aplică proceduri de verificare prin care se asigură independenţa de persoanele responsabile din exteriorul entităţilor.).

să stabilească (definească) sarcinile concrete privind personalul care intră în sfera sa de răspundere. înregistrarea. .opţiunile privind activitatea de audit intern şi extern să privească cea mai mare parte dintre entităţi. . vânzări etc. . prelucrarea şi analizarea informaţiilor privind toate categoriile de activităţi şi operaţiuni ale acesteia şi urmăreşte să asigure un proces credibil de informare şi comunicare contabilă privind fiecare din aceste categorii de operaţiuni: achiziţii. dezvoltarea şi perfecţionarea mecanismului de control intern specific domeniului coordonat. cât şi pentru succes. Acest proces presupune ca: . cu scopul de a determina soliditatea şi coerenţa acestora şi de a interveni cu modificările necesare. acolo unde acest lucru se impune. coordonat îi revine responsabilitate atât pentru eşec.sistemele informatice să cuprindă proceduri de verificare internă automatizate şi integrate în sistem. 18 . . Un responsabil care deleagă unor terţi/unui terţ controlul intern aferent departamentului pe care îl conduce nu îşi mai poate îndeplini obligaţiile.să pună la punct un sistem de informare coerent privind activităţile coordonate. . Responsabilii/managerii pot apela la specialişti care să-i sfătuiască şi să-i sprijine în conceperea.fiecare responsabil să se organizeze pentru a-şi conduce activitatea. în practica de audit statutar trebuie să funcţioneze comunicarea deficienţelor în controlul intern către persoanele însărcinate cu guvernanţa şi către conducere.să pună la punct metode şi proceduri de lucru. Sistemul de informare şi comunicare contabilă al unei entităţi cuprinde recepţionarea. În concluzie. ca urmare a asigurărilor şi acţiunilor independente ale acestora.să supervizeze permanent activitatea personalului care intră în sfera de răspundere a fiecărui responsabil. dar managerului departamentului/sectorului etc. 4.. fiecare responsabil al unei entităţi are obligaţia să constituie la nivelul acesteia un sistem de control intern. Procedurile de obţinere a unei înţelegeri a controlului intern al unui client de către auditorul statutar al acestuia Potrivit ISA 265. .confruntările soldurilor conturilor din extrasele bancare cu cele din evidenţele interne să fie făcute de persoane care nu sunt implicate în ţinerea evidenţelor contabile. Procesul de supervizare şi monitorizare presupune evaluarea permanentă şi periodică de către responsabili a aplicării corecte a mecanismelor de control intern.

Exemple de deficienţe din controlul intern care pot fi caracterizate ca fiind semnificative întrucât pot genera în viitor denaturări semnificative ale situaţiilor financiare sunt următoarele: . În contextul standardelor de audit. În primul rând. Referitor la manualele de politici şi proceduri ale entităţii. . discutarea acestora cu personalul entităţii are rolul de a asigura că auditorul statutar este convins de faptul că acestea sunt înţelese şi corect aplicate. următoarele proceduri nu pot fi evitate în vederea estimării consistenţei controlului intern al unui client şi în mod direct a faptului că situaţiile financiare pot fi auditate. De asemenea.Lipsa sau insuficienţa controalelor pentru asigurarea credibilităţii raportărilor financiare.Existenţa susceptibilităţii de pierdere sau de fraude asociate activelor şi datoriilor.Obiectivul auditorului în baza acestui standard este de a comunica în mod corespunzător deficienţele din controlul intern identificate potrivit raţionamentului profesional. ci şi analizate de auditorul statutar. Pentru a răspunde acestui obiectiv concret al auditorului statutar se pune problema identificării procedurilor prin care acesta va obţine o înţelegere corespunzătoare a controlului intern al unui client.Lipseşte controlul intern necesar pentru a preveni. de supervizare şi operativ. acestea trebuie nu numai citite. modalitate prin care se obţin informaţiile necesare privind nivelul de cunoaştere şi înţelegere a obiectivelor generale şi a elementelor de detaliu privind entitatea în cauză. a evidenţelor contabile şi a fişierelor informative create este menită să ofere auditorului certitudinea că procedurile şi politicile contabile. Potrivit practicienilor în domeniu. pe baza cărora să se poată obţine probe suficiente şi temeinice privind operaţiunile derulate şi soldurile conturilor prezentate în situaţiile financiare. detecta şi corecta denaturările din situaţiile financiare la momentul oportun. . prin prisma adecvării acestora la specificul entităţii şi la strategiile proprii ale acesteia. 19 . Examinarea documentelor.Controlul intern organizat şi implementat nu poate preveni.Subiectivism în determinarea valorilor estimate. detecta şi corecta denaturările situaţiilor financiare la momentul oportun. o deficienţă în controlul intern există atunci când: . o componentă importantă a înţelegerii controlului intern al entităţii auditate este asigurată prin chestionarea personalului clientului de la nivel managerial. . Astfel. este necesar ca auditorul statutar să obţină informaţii privind: calitatea managementului firmei. existenţa manualelor de proceduri şi de politici contabile şi soliditatea evidenţelor contabile ale acesteia.

Sunt necesare şi procedurile de proiectare a testelor. că riscul de control este redus numai după parcurgerea acestor trei paşi (etape). bazat pe cerinţele legislaţiei contabile la zi. Procedurile de identificare a diverselor tipuri de erori şi fraude potenţiale. Concluzii Dezvoltările privind procedurile specifice contabilităţii (procedura privind organizarea şi conducerea contabilităţii. 5. susceptibile să afecteze situaţiile financiare şi să denatureze informaţiile prezentate. aşadar. Apreciem că prevederile ISA 240 vin cu suficiente elemente în sprijinul auditorului statutar pentru identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă ca urmare a fraudei. 2) Identificarea mecanismelor specifice de control intern care vor conduce la reducerea riscului de control şi nivelul estimat al acestui risc. aspectele critice. sunt de asemenea importante. punctele slabe şi cauzele acestor situaţii. Consideraţiile generale privind cadrul general al procedurilor contabile cuprinse această prezentare reprezintă şi o invitaţie adresată profesioniştilor în domeniu de a urmări exemplele de bune practici privind procedurile contabile. privind problematica procedurilor contabile. 20 . precum şi a celui de supervizare şi monitorizare. datoriilor şi capitalurilor proprii. ci şi ceilalţi profesionişti ai domeniului. 3) Testarea eficacităţii mecanismelor de control. Lucrările de specialitate reprezentative în domeniu menţionează că o metodă tipică utilizată de auditori constă în următorii trei paşi: 1) Obţinerea unei înţelegeri complete şi corecte a mediului de control. Auditorul poate conchide. procedura de inventariere a activelor. procedura de evaluare a costului de producţie sau de prelucrare a stocurilor şi procedura privind organizarea controlului intern) au avut în vedere solicitările concrete ale practicii naţionale de a beneficia de un cadru general în materie. Considerăm că beneficiarii acestui demers sunt nu numai auditorii financiari. astfel încât într-un orizont de timp rezonabil de 1-2 ani să putem acoperi golul actual resimţit în literatura de specialitate şi în practică.precum şi mecanismele de control intern la nivelul entităţii auditate au fost puse în aplicare. astfel încât informaţiile obţinute să-i permită auditorului să verifice exactitatea sumelor şi a operaţiunilor reflectate în situaţiile financiare. a procedurilor de evaluare a riscurilor şi a sistemului de informare şi comunicare. iar o adresabilitate specială ar trebui să vizeze factorii de răspundere din cadrul entităţilor (începând cu persoanele însărcinate cu guvernanţa corporativă) care nu în toate cazurile sunt percepuţi ca factori de progres.

Accounting Review. Manual de Standarde Internaţionale de Audit şi Control de Calitate.06. în contextul actual al crizei economico-financiare financiare. 65 No... Positive accounting theory: a ten year perspective. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. 131-56. al politicilor şi procedurilor contabile de control intern în asigurarea condiţiilor de realizare a obiectivelor asumate au adus elemente suficiente în constituirea lor ca factori ai redresării economice. nr. Watts. dar şi în ceea ce priveşte cerinţele exprese către factorii responsabili de aşi consolida manualele de proceduri şi politici contabile. 2007. Revista „Audit Financiar” nr. factorii economici mobilizatori ar trebui să se circumscrie imperativelor de redresare economică a entităţilor. IFAC. considerăm că dezvoltările privind rolul strategiilor entităţii.. 1. Chişinău..... Managementul organizaţiei. Bucureşti. 82/1991. Ediţia a IV-a. Legea contabilităţii nr. în general. Barron’s Educational Series. Verboncu I. în special. M.. 2005. iar un sprijin major în acţiunile lor îl reprezintă cerinţele clare formulate de standardele profesionale aplicabile. IASB. Editura Arc.Apreciem că auditorii financiari. 2007. Bucureşti. Dictionary of Accounting Terms. Petre. Editura IRECSON. raportul dintre datoriile şi capitalul entităţii şi costul politic. 2009. A. J. Audit financiar 2009. Loebbecke.. A. (1990). J. Lazăr. şi anume: remunerarea acestora. au un rol hotărâtor în procesul de îmbunătăţire a culturii în materie de guvernanţă corporativă. Editura Economică. 454/18. 2003. Shim J. Se cuvine remarcat faptul că studiile efectuate la nivel internaţional care s-au concentrat asupra factorilor economici ce determină comportamentul managerial au luat în considerare trei influenţe economice principale pentru a explica ce îi stimulează pe manageri în selectarea politicilor contabile. A. republicată în Monitorul Oficial al României. 21 . pp. Audit: o abordare integrată. Editura CECCAR. Partea I.. şi auditorii statutari. 4/2010 Siegel J.2008. Avram. G. În plus. Vol. R. Nicolescu O. În opinia noastră. BIBLIOGRAFIE Arens. Aspecte privind elaborarea şi aplicarea politicilor contabile. & Zimmerman. Duinea.

90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate. cu modificările şi completările ulterioare. http://www. Partea I. 31/1990 privind societăţile comerciale. publicat in Monitorul Oficial al României. 870 şi 870 bis/23 decembrie 2008.10. 766 bis/10.01.11.10. publicat în Monitorul Oficial al României. 23/12. cu modificările şi completările ulterioare. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României.2008. 704/20. Partea I.com/topic/accounting-procedure (accesat la 08. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. nr. Partea I. nr.2004. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 2861/09. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2004. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1826/2003 pentru aprobarea precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune. datoriilor şi capitalurilor proprii.2010) 22 . republicată în Monitorul Oficial al României.07. Partea I.2009. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. nr. Partea I.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. publicat în Monitorul Oficial al României. 481/30. nr.06.answers. 1066/17.2009. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->