P. 1
Como.hacer.juegos.de.accion[1]

Como.hacer.juegos.de.accion[1]

|Views: 180|Likes:
Published by ampaaloe

More info:

Published by: ampaaloe on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2015

pdf

text

original

diver 't'.'.ir :.._.':.:': ..,·v' :..

",
S···.····.·e·······

. Mu- ""0"
".'. h·, _',"_: __

C.

'

",8·'·'
':,

jue
,.'

'.", . .....-"_1_>1,

"g;"':' ' ' -'O' ·....
. ..

·'s··,,· ..· J"C''." " '110: ·". s·····e "'l~ . .
•. · '. ..•,

··n' :".
1

I

_'1,

·,8·'-····

'p"
-

····a:
". _

r·,.:·'··a'·····
,•.'

,

."

.. '.

,

,

.' al)@$(§@~V~~~~Q@@[f[fI

- ..
TERCERA EDICIONI

Ec:r:i~o y ~'poy~madD por: An~CIi!P\IlIrdl
C'"Qlldl!O'IC.,"liI;:l~~~

] ames QcN"", A:tJ.drsj: REild::i, y CIrr.is;t'lJl*'I~r'Carey
DiserladQ' p(!Ir:

,

John J:ami~S!l;!n ~liIilStrOl.do JK!lr= Maloo m En.g~ish ,i\:daptm~iQn: Ant~nl.o Zorlta Gllin:;;ii?l

, IIJ ~me: i\lbiishing l.tdl,915 10 iPu'blici:icjO~8 y Edkiom.e8 u.g.!)S., ;5.. }i,. rLPJ.J2.SA) '9. li. Reseuvado!ii 1[!Is,derecOOiS ' para ~od!a el halLiUa. e5p'~fiQlao J>,o:I(goJh'l ]nd:lJrsi.riilU de 'An '0, krn_ 1.1.800. :M~dridl ,_ ~~~ii:iIJ 11mI1P~00' ,e:rl' Es pa'fi, a pnlnll~'d; '10 Spa in.
m

~.siBN.84-7314-009-2

",p.6:d:to legal; :M-I 37(111.-'i9'M

mste Lib ' .1 :-TO So bire ''E7.
Este '~ibro te va a ensenar la f@f.ma, dil:! hacer m uchos: juegos ccl:tif.eriG'U1i:[~S y como debes ju.gar con cada ltUlI.o de elles, EflOO,:tltra'UQS jnJ!e.g;~, sobtre t;a~~e~Q-Sd~ d[~~!DiS" de 1Ii~, dieearreras batallas, sobre poll:poel, y rompecabezas, Casi todos estes j'l!Ieg.o5 estan heebes eon eosas que 'pmibaJD,:te:mtFite t!!i" eneomraras en easa, Hn 13. piigina: 4;, nenes u,Qa lista de ~Q (!I,uevas a '~ec:e~ita.r v dondie piiJJooes. cons,t!g1Ll ~!rlas.. AI, :fhlal del nbro hay seis ~agina.$ dedieadas al Up.o de jucgos que requiem uti! grupo de' g,enb.'l!. POt ejernplo, muy a;propi~do$ 'p~u'a una fie.sla de 'c..'Umple.a]'l,os." ]..0.£ tienes die varias clases, lnclusc busq ueda dJe~ tesoro. L@JSIllookllas qJue'te dames te pueden servir die guia~ perc puedes haeerlos de'l t.;a,marr.o qU:!a:gustes. Reenerda leer las reglas de' cada
y

carreras

uril:a apasi onaete

jue,g~" para saber b'ien como
j'~g~.r.,

om·.·.,,",a.··.,·.···~ ··:·",e,'···~··'~ .... ~···Olc' ,".' ..... " './~' . Jue-"g'_':""'O:":"S:~:'
·"0',···•...

h···
_ .. ..

~

'

_

"

'.

"."

::

.

,'

",'

'.

"

'. _ .. a.··~·,. e·.····-······Q1c········c,1Io<·····n:·Contenido
4.- Prepara tivos '7 Li1JJRfiliI'ii!l SaU3!dn3. 8, Carrera eil': lista 10 Juego del Aro
]2;

,6 Esca:rabajos

24
29

J !LI eg as. sebre Papel 28' E~.Tablero de Citcalcs
26

La. C~;:p~.Ulra

Juegos de' Cinco :M~nuiD~ ] 4 La RaDoacra 15 La Ca.~~ de Pescar ~, , E~, ajlo.~az.o 6 C [8 U ~ SHIar Particular ]9 II 111 Pi]l~~POn.g de MJesa, lD Un FIL.I~iboH!Il .Q!~ Mesa 22. EI Gran :Derby
23, Cnszando laJ.linea.

.34 Puzzles y E~.i,re.:t!i;!:[j,imiCTItos .l6 Gal-etra de Tiro ,38 Batalla Terrestre 40 Ba[~l!a. Espadal 42 Divcsslone44 .Jueges 46 La Busqueda

32 Poll:cIa~ y Ladrones

30 B. 1uc;,go de

Brllt@iI'iies S~U[.:ljri ncs 1t:!15 Bolos

E.8tas s-on las. cosas qll](i: ttl aecesltas p;;ua. hacer los j U~UG

de este libw ..

(:a;rl~in gru,eso. _

·Cal'iton 'flino (J. CaFlhdiJDa, cajas. de dct,e:r~e~'ues.Q de cereales y trill[1flbllen de ~a:scubiertas de cllIIadern O~ o blocks, qu~ puedes cOE1lsegllldr en oapelenas,

carton que puedes cunseguir en los supermercadcs,

de cajas de

F~aS"tnJilOa- se eI1CIl]if:i1I.'Ua en las tiendas de ] ugu,etes y papelsrias, Fichu Ilcnss redondas y a,pJa:s,'[adas de :p.:i~stic"O. Las encij)i1~,raras, ell D ~.Bue.·'terias., Flehas de jl'lego. de d~~mll!i, ~ ticnas de madera o plti.t ico, Se
eeee-

tuerte (UH U 0 Ma.st.tk. I.) F.sP0~jlal a.!"tifi~ial - esta. se vende en I.Aminas., las. puedLe~ comprar pOl' metres 0 Munhms enteras ...

~ga[meDito

-

usa pe.ga:m,en.to

.P:lllilu.s de madeUi "!I [uguetertas ..
OIilUas de jaNlJn ncnisterb.ls _ HerobriUas ._. ,en

venden en lu gaeterlas .
=

en pa:pe1lernM

if:i'lioontr.ar en viveres
Sl[~

I~, puedes
0- eEl

mereertas 'Y terreterlas,
Pin1JliJlli9 U!~n.

permercados

f

paJr~los carteles 0. acuarelas. En pa.peleria . l' supermercadas, .r'3.:peJ para cab.:a.r - Usa un I)ape'l
i.ln.penlleabie 0 muy
rillO.

al t.eTIil:l=dede la que se

Si Ii'!ll· puooes 'e'IIII!:(U'l'~f!l1' 'm.!:iiI de uni:l ,~v!iiln .I1:Q1:i11.:JliIJ 'rniwo. C,p.11 unlt r'~'~ lfiI@!iIi. !!as ~jll1~.!ii. 'La i:ill~:lI, J rei ifl'ooo.Q· soon ,~! !ll~Il'l.rI)l' t:pmlS!ii,g· 'Y li:tis lad 0>.;, SOli! .,mb~ 1~:ilI~ (al •.

lDol;'lifi ,e:~~_n6p ,QilI\IJIQ :;:e. ve, ,~~ f'1Il~ft.1aJr. 1:iiI.i&1l1ii:., ellFoodo }.' los !ii!idQs· (b). .t'~ l~:(1, y ,It :hl\!:Ido ]t!!fI~OO 'OOfi dlll.u. II) PI{~i'iit~nh)(It).-., [!]ICI!!Iii!i, rt!~r' ull~ 'e+!!j~

-:re~~

:sin

hip:!!,,,

I

. _i,' '.Ule:n.:

'Q.. ••

E,:mpHeZa.?' ._ . , s

vel 'flue
d:e

,empie,;za fbD

Di a '['IJJS amigos qUit:: te a:yu,dttli a conseguir cos-as como: elJJ'II·8iie.s de Ieehe
Or

de pb\.stlco·y carton" de 'YQ.gll1l~ rr,
TUl bos de' carton. Caj as de :hUl~VOS de C4U''lQmI 0 piasi"co;, trozos de euerdas y cajas

de QUJewo.

de carUm de varlos bU'iJi::l!flos. CafE.rOn ,canuH 11;!;i., cerehos ')' cajas de fosforos vad~$" horqumas paw.a ,e:i C;I~t~e:l.~o;, mpia pipas }.i tJol'i I8JS 11

o canicas,

H~y 1D!Ld1~, ~r(!irmi:lSde deglr ,1iII1·ql1t tlA de .;;:o~.n:r.l!!r '~l Jf!)eg~. ~n0, ,oonsi;dc ,e!!!1que ead~: Jug~dor lire. ..un dado :~ t~ 'iii Iile.' sa que d l1um.ero ~ .Ii!III:o, sih: '~.:iIIJ. ii;tgl1 de 'i[zqui1:i"d1iil ~, dei'~hilll, s ,!limpcmnd.o, p~ tl qiL~~~~'.

Oira,

4

f Lru Wl,WU @.) ~I.@UlIM r@tvm~1nu Q@;@OU1

.cil!idi!!l, uno saqua 1.1111'1:1 .Ell: que ;SIUll~~ ~:!IJ • m1is IllP.lrg!l!. ~mpfel:a. (b)o. Ti!imblio se '1l1A~i;l,1i;! Ilm-er 10 m1!OmA!!! crUn IJlf.liYW:>.i IMiipel. tiJ:

~~~s:lP~jiQts; .riIiIi- diuirulOS

:fOWim:ill, C~

que,

til! jl!;:!pdl'u !!jD!ilIi!IJP

til~!\~

)' ,qll~

C6.m.o Haeer Circulos

0tlIr'i::;3i !:!.I'la, liN de mriuUI1:1 y tim :llig'ujeroo (:ida :1,'1] em, Me:~~ ~:iJ. pun,~ ~, dos· liiploos -, :lnni!J de d~s, 1I~1I1eros. M3n.~n (Iltlit.h~' uno ·i!JI:e' (!IIIOO: y r~J:':!Ill~ ii:!lriuiill!:!11:~lllje.:!a.l'ldoi!e-j' (tItF.[I' I~m~;l:,

••••
iP~~ :1':I.ij til
DII1l! Gad:D 'IlI.e' !Car'~OD ditJ.,uj~ ~ I1:i'ita, :til g,u hi ~1lIl:JmilliOO':!IJ II (i~ d:ill. lia:do l!!l. m!:sma ICI.iJod ~, 2. !lim]" ~:blizw ~I!I: m~.Mifl r~fti) 0 'l'3i!'iulil1l!l. P'J Inli Ius. IPlIn.~s en

~~l:;lt

Ilobla pm Ii} linLl 18 hillil;liI. deruiro }' (b,•• lEn los d1tlll,.g~ i!!h'h 11:a'IJo.·s .• onP!I!~~~ 81tfnp[flt t'j..'lJm~n:.I:!Ii¥~e"

P~r~ hillOOr Uri dlido., !tij!,m~ irnOli ~I!' un pli:lSIllliii3 ~T g:fJl1le: 1:iiI. 'f\[tTilOiiIid~ I!IU ellb!i)l.
Mi1l"t'aJ I!!k!j: PlIlfItt(!,S; COlli

'liii tuum; (;Ii.).

Ti'ul'{li!i~,1I1 ,r;J elillL'tS:ifuu~erliriJ dado dt ura,' ·~eillr.6n de fUJU{31" !'iii Ie pifilma5. los purilmos el[lil] ltil'l mill 1I1~i'3 (b~, -

mt

rn'~Il~!lid(i(1i (a),

IPara E.I:[t!.:!ontra.:r el Centr
a!b mooills
I!I .!II!!*

,,

z
!p!)fa lll!a~!:IiIJtd tlmitl'D de· UIII drtrdo, ~if!.,1}hdo pot ll\ili rmHad .!IIJ!IoS Vt~~ CUIiDO en el d~~uj@. {!I). 1l£!ilIllm£I~I~l ,,,,llIl:!.Ilfll, e (-enlro :!:1li;n ,E!'iI [IlIunlo dOIl'i.1il!.!!i!t. eruaan ~O!i dlu:n.lt"~ ~bl_

!II

l-:;'

.. iI.!II .'

,.;

; ~,.,,~~

..~
i

;. '

;j;

~ ~~

~':f.,!

II

Ii! jIoilo

t-

~
]Iilifi!ii !It'Jii!.l~m;tt.:u' l tCtrUru dE t:!lnra ;('_:ij~], e '~Ill .ro.~!).,dl! ,~r.'6n (; mi9! b,.oJ!!II ,~~ papBI.

'I

1J6b~II.li!I'S· po:~b mh;;!!l~ .Y m~Jliio:s. C'3dp d!i!~ 'momrpr le,n DiJm)elm.o" A~ ,qlO(I II!' ~~p. 1:91:s; ·1!1'!!I·.p~e:!,4} ((:.1" CU:IIindu ;!i6:~[]; I'm~ doo ju~;;lhJ!NS. I~il"!il.auna morued~ r!3J 3Jf'I! ga!'::. er ii!uieo] ~1!Ii!pin9! ~d).
Illillt

es "I inL[J'~!l]i,~;j]mllese Crlnliltra ~!i!iS: lu·nm"ii.

.n~

111'i!<l\3iS iifl~de Ii1S

nil\lujn~

,

Ell cll'lJltirn

m

Escaraoa ]OS bai
(Para 2
0

mliJsj ugadores)

Hal. los sUificiente.s. escarabajos, pan\, q~e cada jugador tenga uno, Su no tienes plastmM,~ c:r,U!;1! de usar patatas mondadas para el eeerpo '!I '~a.cabeza, N'fcesi11:a;w Un dardo '':/ II n Va1)O die YOgJ~Ul'l; para, agltat el dadoPal?-3i

Plastilina

cad~'f::Scaf3,'baj 0
I[)

'Viii palillo de dientes o un fQ·sfonl :2 pasadores de papel. Alarnbre fino (10 em. de largo), Pape~ de seda, t:I n lapb: ~f un poco de pegamento fuerte. 6 rod ores usados,
'Y papel de ,aJ~,'U:tninj O.

OQS. atatas, p

C(!IQ dQ t!'OZos ,d;e' plrii8'lilllJlIJ, funma, iJ!1 euerpe l~dQ.t'ldo gtIi:IlIltd;e )' d~·S:l;IU~. ~JIl!.li e IJoeZQ redlOndil mis, pi:qul!!iia. 110fTlil, il'fI pillli1~~ ,dJkri.~..!i ;0 un -r,6s'Fom I15:!ilillD till' 'ron ~~... 'I,d(~ 1~~[lmi"'io,p;aPJ I~,~~;ji!~c~ltilhIlJ.

Como ~Juega
Se llIb! Ik HtrnJiijr:<gin. tsntFablijo co.... lt<lo Uf.lloo.o,.tl dlld~ p.&tiIr {'!ij~l!ljr IQ di5tiatiis p:ln1b.!,dt. Cuprpo. lIumem ,.,iI!l ~lIdo. hllupt..rqfli .ron urill de las dd CUUpD.' '!!iItl"3lIi;un IIu:imero qlle DO "1!Si111~ ~ II que: tif; loque n."" WZ.

Cad.

..,rte,.

P"f~ iII~IC'iN[IIlIIa 1!£!lliJIlllaIl!i.ol"cirla, ~l'iro"a llI!'I!liI I;!'ri'i de ~~el dl!: :sl?dla, [peU' !Iii ,alambIT dtil;g,~o. Pe~~, el p~p~11en
ii!lIIlho!!ts.

iI.·xlttm,Q (iIi)\., /\h€l\1':a; 'el'lroll:J !l!i C:;i1JI~ ('n 11~~rljo :Ill I:(iJpi~ Y sBCili1u !!l~put.,,; (".5.

~1iI,.

La Rana Saltarina
(Para 2
0

mas j ugadores)

Se trata de una careera de ranas, Cada j IJ.lgac~iUlr necesirara una rana
die c.;l,n6n. La rana sale POD'" un ~tr~(:i1!O de la cuerda :'!1 ''!!'a!,
~id!and@Hlasl:~el otro. La
(1;8

meta, p(ldnl ser '!l] na rrliaJrca en el suelo Ci unos charcos ~iI;lC'hos de !;~:n~6f1J" ar,!'IJ, p que l~, r,~~:lIi;1I salte
d~fltiFO.

linea

N'~!l:Ki:t9Jr.is
'" ..... ,-iI"" . U." ,'" .,\... ",.",,,.~..,l de ''''l'''" v~v
!!II ",~ ~"r.'lpY;f!r..~ ~ (j. ~ r...' -1Ui-

CUn,o.n grues«.

"'j, ~,!I!Vill"

'.... , LI.lir.

C~rtQrIi fll1,o pt(.lr<f.i: charces, los

U,piz, pintu ra Y tiieras,

die' iaJ[,go paJ[a c.adla jugador. P:.:;rpe~ de calcar.

A.Jt;:li !lI11i ~l:;~r'-e;lmrn d~ ~ar ~lierd:iii, fu tcili I!m[!! !!!!!il", -doe rni)ilC'1ffu 'GI1IJ1r, bill r~n~ quede ,~~, IC~l1t1i"ll) een ,~!lliS lIlIi~ ~ rOl!a!u!o ,~~ suelo, C~I)Qc::luri >Il"JurnD

p~i:ai

I~

![I,

,gie'

<e8"'ilinlllil,B~' e:itli'Wn, en ,l'i de
t~di<l ttwrd:ili",

iO~Ii©'

uiumo

C!t~:i'i! ,jug9idn" de~' 5!uJiI;!"t!l!r,~' U.IfeIt'lO d~ :ru ljILft:ili, yo '!!e!'t~ ijue 1~·!!!Jr~e;~;::j.de iilfriba :iilb~,1l)p.-<imi'll 'flii.:i~; I ill. !NlJ!;,!:j:j; , :lli¥iU'l~e ~:iiIil.ID[jtio Ptl~ 'itIII:iiI" ['fj ~rimi1~ nJl1Iii1 qti,tl' iI~lIifl ~, s.u tllilfr>oo, 0' :II: !liIiiILnt~ dt' r!l('{lla,
~t.r,:j-ill gi'ri:ill.dOfliil,,,

,.
'

.

O:iblJj~ >eJ m(t,d~!o de ~i:J, l~~ ,el':!I !!;i>:l;pel ~ ~ 'C~ ~t~ l!" (i)). iD :11'1,,:, 1:iI, 'nIll!'l\~~, :a!!1 1!;i4t:' rei I l' em!J;OffiOn::i ~ioGlfIo:nil!!lUlbD :~r de.ii~ ~b). 11''«[11"" :ill iIIif:i",ll:tho y rl:rII!ljJr~n~lii)lo :!:iobirrc' til tfilIfUj.;o. d~tbul31ii!!~ nl-'oo'elo O!t'~illii.l.ro, "

,i!f-l!" llIn '!riclor' brill;:mi~

d!l!I~ fjjllll!li" Pf:rt!)j:IU!i'I, >' "'!s,tilJ6'Iii' een (lijOIS Y hOC'a ,IiIIUY gll'an~es" H~z, UII! i}gl\j!tM ,~n !!Ii, lP~jl:'i~e (ll-e! lt~efpO ,iil!@'f!Ue t~hll, hi, [!\lalN;:~ y ~i). !:iIi iCitero:a, ~Ot :dii.

~!lhT!3I Iii, ~Ju~ijJ,

Carrera Ciclista
(Para 2.!, .3
en jdaJ "1 Y!LJ.e] ta ,fi!J1 pueblo de ChiH'iimO dcsdc cl Parque C icl i:-: ts•. N~cesi'da m:!ol, E~rablero. Bh.: i dell ax de ca rt on.

4 j ugadores) ,E:;:;ta es la grar:i carrera die' bh:!det;as,. cuvo recorrido consiste
0

(\141ii ji:ill!lf,or :iII~Slli31
tiIIrliln,

prlllMr' jilMAor ;qllil! lIalli lodD ~II rffOlIrilio hili y ""uc:lhl !:I~' d kql,lP.' I Ot;:.~;!11 ChlromD. '!fO'1 !i!imdo :III ~vt:: .. Hri d gl!!lIl!'i!(lI!Ij'. I~ j!:l~il!~fii\!;!~
11e;~ • .5U;; bI€"J'c:JiI!l:iII!i, Y:.ll'ji:a.1'ii!lOllilk "~tilin.~1iI 1;11);- ,iltilft. ,!lilrt (10 mQI'""
u r

.«..,

~~.Ii
001110
~1IlC'iH~1t

.bllj~"ml!i~..n :

IIUtai

iIIkicfe._:a !k!'

P:illnIi

~

~~t· '>rid:!- ji~il(N'" i~i(5(1~ ... tll I~, 6PP;C~

dait Ir'iiihl!!;"i!r iIC'Ol~M del

IIU:~

P:;nqlll' (Jicli!llll. Sf' Unm los dados :11' If'll ~!.ttit ~ niimeJrt ..us 1iII116.. empilu!lI

1II.lIlO\'lir 5!1 ~ 1'IUrN!~ "'I'qll:l~

IHndc:t:ii~:it

II!Idada.

Iill1t~:iW,IHi~ m!'m!.!i Co3l1ld!ii·(I!OJi eli!

ri rni,!;~'U!;

~P~Ili. 1M },ull:31dolti .rI!I!HrI :l!:r.iUir ~~ttT •• .f fl iiJUimO ~U;C gpil1:c Pi~
;!"II lI!inlD..

~ JAItlildo11!i:i, dc!lK'raJI dll,ir ru.I!l, .ife~iU~ i5j,uUlidO \l1I!~~H 'pM IIII~ tJ. lit!Jr' [IUI". At,pJ"!Ii rIIl)!!i !M ~id:J5i qU)I1 0100. tJ .Jet·eij. ~ "'p[dl). qfje ~~:!ii~~j) ~ !!\l' h:lno dt '¥1IpaJ, nti5- riphllo lillie ~

mis

h~(' de- RfiL~.

1~~D1iI~1:iiil.;('if ;j)~UI~liJiic:i~I~~:aJi. tml;rll 'l~t!.:" 1i114~dhl'i,1lJo o!J;lte oilriiHOn ~; mil.!orbl! :1".11!:!i'IJlIf~:II, o : .. P1ilnla h~s lbi~ide~(I!s, e ,ril<i$iiniw 'i&!iO[ILI'S d para cadi::Ji BlUlil.ndillr',.

AERQPUERTO

juego del Aro
(Para 2 o

mas j ugadores)

Se '~r~,D,ae .'Iil:l11I, taMe,H), 'q ue sur"!n~ d rrJi~$ n,,~~ alejes de el, Illas dB1'e~:~;er.~,meter h;lI,s; ~ arcs por 'II ciavijae. ,~~5 Iavii
,d,e diana, CI).!I;!rtn':o ,N're~",i~aris,

I

'll nil, tapa, Pa:pel
de de

die, ~mi:'iir:ll a de' 'C3 rtbn c~aj unos 13 >CiI1i1I, ancho por :~a!l',go"

de

4'0

5 tubes de

de 1,{)8 de papel ,de a~!Ulm~:niousadas en la cocinn, ·0 eartu ~h'Da grrl~es.a"
C8dO[a

de eolores o pinh.unu:;_

Ca'f:'~~11: grueso,

T·· rj LT~S

P't':,g;,lHi]ii,CiH:o

fuerte Y' cuerda, I· , 'Y un ~,PI!Z-

Par", hilltt.r lI!i i~I~"I[I;. reeubr.E 'Con ~mif:1 de OOIOfU ~\B! iiiI!Jli !II, de I" t::llj:&i i!!J; lli!inl~!~ dell (;olll);lf qUi!'! m4"s !e ,~.lis.'c'"
I!)~jlid:il,~Il:JU'.

iCOI'!I

daviJpui

:~os'Ud.U)8

(§mno!lJ'1M ,did dibujo", L1il mrn"

~

(:iiiili'h"il

!UlIz

clint-@'

IhilT;b';!Id!ilil'Cr:iI: 'ilrn:t!i" JlIlliilHi ~,l!:'1l',1Ji", ;[Ie 1!lI1!,\I1!' :,; ~1IIIiI:i ~ ~Ii)rri:iil. II! Iii O!i :tt: "-~liri,

4

I

1

I

&
,

~p, I~'i; c:b\'iJ~~.i!lr.ldi~ru:loliillS, IHile\i1li ;anill1l~ .. en I~ p~rite de f~ ;d.t,: 1::11 llBipdl! de ~rr.;tbll., C'o!(Ki~ IkiI fi'I~ ool"ta 00 ,~II 'C~lIlilrNIi y: ~.;as 'iil'UQI S, (iiali\l]:iI: dIt 1::II.!'i, 'illl :a:~ r'o lBIi:,I,;ui!1$S, tOnt(!l ,,~: !lin d dibLlJ!iIo.

,~~s

Ou~rnd(ll ,IllS,~~Ij,'ij~s: ;es1in 'sujc:lu :Ii 1111 tQ~. p!milIQls, de ,diis-linlw 'GDliOf,~ ".

(.'\idOCiar
.H1l.:l 111n;3j

que se ,Stq,titl].

:;J IIIltlll~: Ji"'C!'lI,.

ifjpi .'@IJ',!!I ,de: ~lDilIilDi.)' haz 11101aJ.nJ!j~fi!J; ,Wllitiliulo; ,d)L'Sd~'::IIrri~~ 10 m'llsltlijji' !pOI" 11:1 Olirniflo lilBiriro" ~~, (:U'e.M;a, ,~f ~\@Si d!!ll~ S.1:.uj!l!f~ ::r ;i!il!~!il.

SIIl~n I~ hoji], dt. C$r,i6n

'I!l:OJ~;

,[IjjtUlija

~l'~f.d!lCi~!oS.ll~ >C:(!imo Jl:JIIb I~ .~P!a! d(! U!:'!' enrvme de N'o~~!~e" :~r e];enrCl~n, Ai~~~ tilt! ~liU~ 1(108'Qliftij~~1i)i ~~111 DO~ If! IT!~!!i;jlS, do"~ "'!£i!!'C!~, mii~, ~JIICl1i1l1!i, !llti!' ~:Ilji; fl~io"tijiIl8.

iit~~rhn', di!.nU:ii ~iiiOo dR:tI~!!Jd!l':li!i:rr!!t. dd Il1ifill'!:{l'o. MifrJ el d~~uJI;{i;" ~.eC'Ail!'it.i:} ,e;i1 prlraer IlI(gar los ,1tB'liCuhJ':5 d:e, tFu~~ ,Y d~u!l-s :Ilo:!> dill 'm:mhi"iDr, ~(ffi

U~~do

iJ![!:::i! !i!i:f,iiili ilILllglD' ilU~i];6t quIZ'

11'3J

~i,\iU ,iII0S {'1lirtuIOli -Ill:; ~~.A!in JI,lIllIt~. [ki!!~ f'~IJ!!,!1I' IIlIfl !;t!ll(ii 1~.i'te:!:H)e. Ui~.z es1l~ (-uiil •.o!ffio.s I~DSc~r£lllI!D(lilr~ IIJHlifio 'QII~ re quit\[tll!n !z~ru:!o.,P,~DlI~ 'Cioldii!l! :!J!m:(!I' de dim; tltl rnhlitrii!J {'ludlOWdc' c::IId:JclniJia_

Ul""'IiU U \J;,1j U ~

[3){fI1if31,nl~ ~1YI~('2lQ\n~1n n
l~ t6 LlU ~,~

~~

'rM\ r'2 ~ r~/;~'\rM ~ V U W,p! \S U u 0 ~ \..":& U lU

If

I

1
~~ii1t1) iiooli!S 'iublit:!> 'oil!' ";~i_'i"iulli p'Jii"~ b!';, ,r'll::! or i~f3.'" ~!lJ(ii; :Ill'll c !iill'l'> 'h!'&!.;""(! I" :u ~II 11itl!'i-!1II 0 Ill'li:.lri~(); {"tI_fiUttiifl:a. CI[i>fi'I!.l: :S 'ro!l'l[kI;lIOA;!'

dv' .,~ d~ ~~~illl

~I!!Miji'IJfhlIi,0:41

~,:;!: em,

i.iIleoaruL~ho ('.milla :

iJll'I1l!1' ~r

ilt'tcl~(!', pi1r~ :r<ilrtrillf' lUi! iubl[!; (IJ)", }" pl~li:ll~(P cOill [If!it.g,:illliii!ttr~o '0 dnlJil :iI(()~t.siv::r para j]Dtltat' 1m b!M"df~ (C!'). R\('t~6:Ii".:liliO:!i ,1iIl!!m2jRIN"a
'I';I'U(! !'i;r,::IIIi1lrli~

E~uon~ !(IoS .rm~iiiiIUIf!O

,I!I

uno

(:!I)!"!!

el

COrIa iIll rt1l:1ii!\erno
,d'(:'

~.e ~::.d!l, Il!.lbo iI1n riim'n31 ~til'!:,uiu, (j(!;.mot~ ind~ e! dlrlilujo. lo1iiio SIl" :bRC~ para qu;~ qii.looeJ!J il:neEIIIl!)i!!)Ill{;,

{a.. _

di~ljJlllil'a 'I!il'ill"i.'lld.

b~ii1, a:1ii[:tcn, r,l]flill:tlo log ~gt!1ilS :II! ~ 'liiIIDIl d:e c3ifilli!n.

r.
,

de ~~I p~ai08 ae:bfiJjo de ,~o~ ~Il~ ,o:e' !~ ~~'rijl3!,>. Aiu:IiI'''",dibuj~ 0 P'Lf:'!~!l 108 {Iu!mr~ lI:orn:spMdi!tnl,tS", oomo ves M e~d!~'!.I]o.
II.tI;!OOI!'~31, ;;:,h:U:~rjj; <f1U;:U~li;'fU~iu)S

b~~l!Ioo, 'y

Como se Juega
(Jui'lp, el t:;3!bk!J'II!i' tUUl! PUt::fll., .!:iitii::rllll de lun lil1~, (!iI e! !Suel!li) a ueos d'os, m~h1jJi, , de dlst!llncl!ll del tl!lb~. ~'6c::rk' (r;3i.\i ~ IIn~ 'Y Inilh'li; iII'e' rtn~JI,r.h::rr I~ :UOJl M :~ dil._,jjiiliS,.TiN 1M cinoo aroo dll;! oora~ IP'O!" ilirn(l!.

ICu:iiLlido uri :illro !I..'Wi~1Iili-l'itllD d!l;!' '11M, t.lnij:lill. Bll1lDi:ill cI nUIDI!fi]; de PIiIDtDi!ii
~ilI1U""

:Ell INSPii:!i:iiiS iI!u llikil ,iii

~it;::ri"'" p'l:(!nb:'ll iu I
I

qut'! 1'IIan::II. Si :iIIA:il"ril!l~

laDS

v~

III!

mi~1R9 l'!is!l.'ijm:d'eb!l!r:i!i, an.anill"~' doble, pUl1ilu:iIIl:iol1l_ iFJ .!I;!rimellD que

oo~~

,50 lP.~nl~

:ll:3in!l!,.

Juegos de Cinco Minutos
(PSir.~muehos j ugadores]
ES~QS

se pueden [ugar en cinco

j liC,g![JI:-; :!I,CH1 n:1UY r.~dk$y
m'h'i:!JI,[O,s,.

, NooesiltQJr,is Paira fll~' Him.i~¥OS V,(tbln~:es 2. calas die huevos, de carton y un tenedor, Par:1al el Caza! P,e:I(l~as .2 envases altos ,de plasrico, Una pdotUa de plug-pong. 8. bandas de gOITl3J e:~a:sHcas, CanQIlI, gnJI!'!S'O y carton fino. ,Pard, el F'u~lbQliSQPl!!ld}Q 2, Ganas: pequenas de cancHII" ,Plasttiltl'l.a y dos pajitas, Una peJ.o~ihl de Piill.g-POrill;, P,mlnl ':i,t 1);0·13 ~AlII;IiIHui, ta Un eoVii!s.e alto de' ~[A.s,tioo.. :s: vasos de yoghurt., Una chua, de tela de 3 em, de

Quii.;a, ~'2.$ io:!{I!J~S: Q' ~:lilII'"ID!Z: :!iilJlJ!I!E!rii[l''' I~Ii, de I~ja, de ha~'!f.oj]I8,)1 lirala.~. los SIN:;; liIort~~lnj;of::YQ's, ill p:ute, !nr:e:riiOi' til!! lillie' lJlIiP ,~ ~II:iiI~ (:1:11). Piru~3, J!;!.uJI} [por";f!!·lnl~S Jilt dr[eft!nie '«110f~).

~~m~

dt ,hU!C~'Wi en :1\08 e miSlIfiOs !l!on~
POOill,-~U(!".tI!!;.,

iJ!'lnl':;lI,b

~!!i;

II':l~U:~

de: 1:iI -Illi~ra !C!3!j:;:!l de ~!jr.f!!re, en ,r!I[ di!lJJu.j(ri' (c',.

Q!S

llej

i

'S S4::CIII".,

I
PQ'Qtos

aacho

PO[

90 de largo,

'lIn alfiler "l 5 b~Htas." CarIDOrr1i grueso Y ,paipel blanco. Caj'lI d~ Ii(J;s(.oire'5, q]1Il!e J.la~f! .Dia,lLl.Il .c:an.6l1 f~no y una, caja die f6sforos. P!lI'Si TlMI,os l.us .JIle-,_go.'l
P'llll:IJUiITt, peg;oHlli~~UO)"

Cbial~d!JIL~:11 lP!;lirt~l-.hllle,·a5 cllii\g~ ~n ~1,UCoo'111];an.:~,e~Umpuntas.

[:In

bJ~.2
Co:I'0CII III. pam ~'n~".Q.r'pht'lWidli d~ Ja. It';tQ~, d ir. hoc'" tIJ ~ iI.1l1l oI!'I ~~ Iii!' Ih" Oed CI'!1:ii1 un k'fiOOOI" :iii ILlIII~ ,45 ;crn. de lii '~a, Para jlllPll, 1:1ifl(1j~ un fJ'iIIrt~..'fjun;!M; lColiI!\;3i pinMe ~hii;-J",III h",~1lI:ii ilmbll. en ,iii' :~Iro!'I~~,o ..

A

Un ~1fu1Pb: y dill ta ao(~esiva, h

tijeras,

iM!J~

libi!3JQ ,~. tr:ilU~ de ,mr,jA.!r de lin ;go I pe' e1

,~nI~~mt!n •.r. ,t:~h!_Qf hAei~

P!lUI!!!I"Ilt:.!>eVQs~n uno .[IlE< ~!J~11J1!I~ • [In lJ4Io.r~~.JhueoljlriJ q[rl~' ~:,IIj~~ 'L!'m~I hl.ilf.llIfj, d~.i l1:1i~fnO f,·I11oLo. , ,Ilin-tell fR ,iilld!ili1li11!_

'I Caaa P.elotas
'eflV1E!~'~

'plastto[}

bigili1!r:ia de'gom<ll

I I

Uib:uj:U1

u..~~do romrl!l< 1"1J1I:3. tf;ll ~(1jndlJ) g:e •.m e.U;'j~.8{: if~ pmi.loo' (.~). l;Ue€r!i'~~!i4) run. '!.;"'iff'. m:ih pcIIfll!lliilll!i. ,AiJiI!il'"!!3 I~ona el ~QR~"J tid
'£;1n'3!!j1!;

d!lll~,drttuiO:!i

:Siohli\!!' !l;!1 i4)fh'in,

f~~:i':'cl, (Willi
~IJC I"j[

pl!\l{II~':t:I&i

i!I~~:ii llIil.'lmf

t'3.ii.lnil ~piir..~,"f ••

f:::n

YI!Z

h.. ~r,rml de WI'I,

de pllPtslh:{li qb).

,junio

iub!Jl! de CIlIfl6n, I1Jfj~, ILiln il!I1iIji';Il!il~ p'~'SUrti!lJ d'e een h~ ,~.fTrc'llilX!ii ~IIU~lIi!ts r.)N:o!'.~do.

!!rtili dt tai'ii:lflli r,i I'l 0,. (!Ie Iln;I)~, em. de !mll' p,flr Hi em, d~,!l:.!irgo. 1;l\il~I\O' ill r,~~[Jd~.~ r d~JIIL'":~L"I; I!K!lola: • !lIEi<lnO '....!;!S en I ,(I)II~tYo. Ajiilil.lnl,lll~bes h;i.Jl.'\er
RCCD:l'l;i. i!tn~, 1-]. GO i!lJ I!;gii_~I.

ea, hll:do de i).'~iljil) 'OOf!llli':D los ex trem ns tI~ 11J1ii~, m~, (b}. PI~lI, en el <UntiJIlj) 'ii:n iClf'Glilo mM ..... ;ji, oon, ,F"Md In", i,-_'~ ' ..n,' "'1' IInU,o ~Io:J"

diE pb~if.-ni~El~e-;II ~I di!! ~pt6n A!~rj(!.,;IjI~~, 1!;il)[II Ir~ 11li!~~lmDl) pOIi'

Pu:ri

11m lJilooo

life i!lAI:!ii

~:JB~,Pt!q"'E!!~

'f(m{lQ'

~"ii!IJ).

l!iut.4t:n jlJ.lgJI:ii {I'If!~, 0, ~~:3irn [I!1}Tl!1-!I1lilS. rilii 1llt;jIIlIPU. d~ ,mllll!i, !£!11I ~i!JG;. lP~r!!li crnj!!cz:fHf. ;,,;1'1"(',[110 ilil' 'p.!as~mfl3i!!IliIHnO
p;!lIn
Ulil;tll

pClOI.a d~' pilLil1!iilUlg 4\eruro ,~ 'v,eg ;en ,Ill

dib!l,~o,

~rllgad;jjir it~dr::lljjll fljjbilO ItLillllu y se ~lh.i:iU1'i, iilD Lilli t-Xl~m!lll' till: lis m!ilS;3!. 8t: InlUli tilt qUI: :8oll"j'a1!Mu 3, ~f3'V~ di!ol: I[IJ!IlIit1ihti!iE' ilillJ.li!\mllli l'Ili9!fl:'.3!li' un ''IiI1 ;iiI '~tI!~Iii!lJi t(ui)hario. C[liM

t La

BQ~a'EC[U~mJristaJ,
il:i(Jea

:lm ba


, ,

.Ia

C:"""ill~ ~bl';~ ,II;!J

y~I':I!1:1i'i1! Yo p(!ga'ii[118 'boc:w :Ilrribiili" P'~'ilI i'"'m"~~n ,~. "'1Ii"iiIi~"" ,.n...o ..:Ii _, II"'J,,,,, 1~1lI! Ii<.· ,!,!,-_!:,II'!;;_o ~ ... _ " ..... u u!;:: .,JI',";",.- . _ ,U!I!!~::II

~~JJ:lIOI'! ~l!!!co ,et'll;r':ilSes:de

:hga I~III e_~~~mDd~ 1:;1 dnia d.iI! ,3 em.,
de' [li1'!1ji:t!iI.1i,DQI" '90
II;I!£!

1~I1.\Ili':;3. i~

'p!;tIi'~1!!

~oil!jlo" fii il.illiili dlstiUl~1li ,d:L.~;$ Ir.m. d~, ~r'ifi'ie.IiIO. FijiililDe CiI1 ,d tlibuJjiU.,

.,
,

s:~~er~w ~!f)! 'iiH,!i!,m~ ::;Ij'Uo. CI::,v:iilb-~cirlll!! C4m e:g :I)!n!!er !o Il'!@s cer~ [I!i.u!'iib'l't; tlt:l '~I1~fISoC'..l},iUll que iii';(!I!'frK:' ,!,!1i) esp~i!i:: .c'c!- l[iI t:iel,

I~IllIuja :n05 't:liJ)m~s ~!l .jJN]Iz68 dt: ~;p~11 illll!llAibiJ'Y [I(!~'nl;lj ~ '!~ ~IY"~. UlI.l; l!JIi1idiU' !~S !IIiQ!UM ,d~ un:iil t,1iI nna, ]jiiliii' :i9J
~iJ'irfju,

d!lliili y lii!t'n::. de rnil:oc"fl:lil:s d~liii.ro d~ :nD~, ~nf,flses, U:.1Il rudllJr' bs clncu hDliia~, po:~

Diana

Caja de F6sF(UOS que Hace

,0=5
((II(1~MS: :f:i: ,3,

e;;;J

e,~2"
'!{!N:il':'>

e:~JQ

m, g~ dig,tiUIc;!a

¢I'Iii!J'~ :[1 !11(1I\"
!£!D

I}~

tt:ml_if'Se llill l)eloti1 de liIl1!~ n Olll®" ,_ m(:~iliili~1l! ~ if..lfl:.~ ~;j)ltilS. I.'ill j!j~"dor ~ '!l,Ilff. c[!:ri.!ii~,a, :if(,"tO~et l:it p;eIO!1Ji ocilliltlm. 't'Ctlll'!ii '~lIj:1h!i: pn'9l.

i::!lllli 1Ii~ C::IiZ1:ll p!til''!lIl!;:,iS.,

[!,jljje,~r'!)'C@".1'!!!sj)l1!

b,l!J~ U"I

~r.U)IlI,

~ r'~ ~'liI;iI' :g)Ii';;Ii n'l;!!~',~I'II IL!lIIIVrfll~~ !IjI (! lIlihtIIJiIi i~l\~ c{jn:"lfil~, m~~,

Q.!6~le

IfCqll}l!n(~,d:t:ill~~' tlli!! ,M" ~,~'iIQI~[1It;i'~~iii o!.!I!rhli ae' lUll eeler d~r~nh]!, C~ndQ e-sh'i!_ll
:!:i'l,'iljJ;8,

pin!ii!i [(!IS, m'im~roj ,~~!m!jj,.

(~t!I:a jU.R~fI!lIi1l' 11ii]; :i'l~fli;!sll~m,~Ilrt:~,
:~i1'Jl:B~d3~"

:II! ], me!ro.s (~e~~ d!i:ltI1:iit, ~< com, ~Il! il:~ji~ dl!" ~'lE"Icnm en 11':3, ,ibt!i"',Ili, S..op'f1li '~·IlJ~rri~. il' mmd~} 'ijllU!!! I~ h;mg~ii~::II ,~1II~J::~ d di!;IYJ!~~IiI~ y !f.~i~~ !£!D _IIIHl de ~!lf:'il ei rt:1I11~~~.

[Para 3 o

/ ' :;I'nra ,a 'R.... L- Rato ,e_ '
mas jugadores)

!Fl!I:~e.tapuedes jugar con un dado.

Csda ,jugadot" tl!ece.s\~tar~, n ra;~oo u dhtl! cerche, EIIJi "if,C-z d>e'haeer una,

Ne~tsitSlf,~s

Cuerdas de unes 40 em. de lergo, lJn~, hiO\r.~ui1la cabelJ.o "I fieliro, de
'fl,jil1:ras, 'j pe~rnel1l:o

U:ncerche para eada jligador. ruerte,

Un envase

Cart.6(tl n~]o. Un, f6sfoto USifIJd]Oi .0 un paUUo

cantin peqJueita.
dedientes,

gl"3Jl1Idfi 0

una caja de:

Pa~[ dle calcar y 1;1 ~ lapiz. Plnturas y un '1P~ii:licet U111, ,cirel!l,'~ode c~:Dtom'i lP8ita hot base, ,

f'liIHlBI hI'S cun::il;oQs d~ ,dlf'en;!ni~ ~I!I)~ ~rolf'", ,~pu~ ~;! !pn ~~Jji~ il!O ,~-l! il!ru~ru C ~ c~d~, uno; USi;Ul!!!li1J;~M 'i ij!I! f,;:LIj, ~as I) l1~n!l, ~lI!J!a de ~r' ~ l1iI u nlo; II; 0 rtl!l;1i' ~S' en ,e-'J' d!bijjo.
)' 1~;3iI!Mi

P;asp. !!!!i, cu ii:: v<d~ de: 1,l_IlI!1!i!'> ;fO' cm. dF;:: ~'S:Ui:!lJ! 110' I~ 1:!)i;i-Nl!iIIl) {Eli). !P'a.~ Ia hOI\i\liLlilim ,~r e! i.lig!.!j'~!IIi1I' tIile.' pno ~m.s core!Jm: }' h~ii!: '!Xtt Il'IltU!O doiJli1;! 11;0111 I~ euerda (91.

a~

Hfti& 10 m~!l'!;.g; tC'(lIn

.JO;d tID s; itIIIS, 1I;!l.lif;~lu).5.

I

lP::Im ~jj;1]ell ;tti'ii (io~~S de:~ili':Qll6n. reeerta d~ lllf!rn~~ dt fi!t<1:1iro ,oon 1:iII,i[Oh'l\i1 imli~.d:i, lin ofi dibkl,jO WiD" :P~os, :iii I~, p!ill'ill: ~'lIPI!'Jrit6t dt'b (c""J!)i't'II;" (bbl" ,P'-Qh ,1l1l1M
O'~a. .. :II! 'lu@!J& ~![J!S nlilODflti.

Calm ,~De cD1i'duo.

l'it~d~I~, :!;;Obrr. C~Ti!o-i11:uirio ~,&~.,

1rn~:IiI,mieti!i ,dlC:edremO ::I,!I.",:,dJ(;il!mD'l ,oomo ; t1n-'~, dlb.:J,jOi. :H!ooorlil! ,&9 ~i~Il,C!ia,,-"on

I?la~::I les lifi',~~ngU!~ ,die tI;(liloft~ ~r ,1iI:i'bnj:&i :ouliill'ii'!Mi. S~Aillile DlIif!iaiili,i!!I 1l!iI'J, 'r.m~1Fo.fU r ~tl!'ilo pOt ri (l.~fUr;1) e !~IriIjle!~,.~ ~i d :sii.io ,dondc !Sl: jU!i1rtiUi liOd!ilis :~ Ullf;!".!1h
,~I!k'ii

dt

'til!i"t~Q\"

Los, ~1;!I~1ib'e9,d~'~r!i!D l'iru iill 'illitlil. 'put ~lIr:jU).Ea, que ~aq~ !(!I muon\!) m~s !lUO~!i~~ ,e~ q~e ha'KJ, de' ~ui\ Illi, D1fD!i ~~ los !r:'lttQ~. CaiII:!II.Ju,l!:,IIdlM:' POflifri su mlItn, sobre lIIi b.~~ (I.e' mrWn, •• I""",L -"_I, • -- .., "0''''- I?II "ilI--1kIr ,9~~~n~,(I pur, I'" 'Iri _ [II •. I:.t!! "'._IO'f'! _ _ hart ' tJhU' !!II, ru~Ia.. CaA'IdO b11111, d~~~ se
p1IlOn '~'D!1I II!I ,ii!!IIITaSt. Los, ~.g.i.ldlores ~r:iUllinn d~ ~mr Iw nUOIlU',s pIlIn e"~QI.T. qDe los ,QlQ:-ap!l;!n. 'Pel' cmat lilri n,Uiol1,. se tu:tnl:afl dMfl! P-1lI:.10Si. ,EI. jn,'i:::idO£ CUe1l-tI!! clocOi puol:6S, ~m'l;rl~n" ~ c'Oli!Ji~wt ~,¥ar
elll

el ,4 n 'Jim el 6, 1i'iI:r.ol1fli ~Inpa' all

\ su nitM.

i-~Ij~ii::':ldor pi'il!nJE' S pll r1~Iw-. r'lG'i!~ ~iI :&1 it'!iUI!lIdo im rulll'l::I ~ d£~~~ ;en ,o-iro liiilifi~'. ,(;rl,lf! nlD !W';lI, el " III d 6. FJ pnmer Jupdll)r' Quoe ~p ~o p"R'hir:5 :ttriJ
Nrim'

(;uilootJI

dgri~",

cI 1f'1;I'!".IlS!t :uJi jllll:Jldor quit iI!!'it'i i..:qIH('l'd::'" q\ltli:'lt elii11!nl\L~ se ri d, IiIit.'"-V!U Ul ~d!IH' •

4 <6 6 I_R'-!i Ycms.

It'i t'UmKbu

IAllid i"::i

1h:l!li.f;::II '~:.IelID1m' el
''II1I1(l-p3l~:lilr
31 !'ill

14

L.a, Cana d eP,esca\f ,.. ~
·c ... .. .-, .. ; ....

I·· !I

. -: .....

,

(p,~j(;'a:2 e mas jug3ldo,res)
[s iliIl'na

de [JJ~caI' tantos lPeces de c'QTch.Q oomQ puedas, ~~l~:e$ de qjue la :sa] ~ ,al otro lade del relo] de a.~,!:rua, "
'N~i:I:3ds,
15;

earrera

eont

ra relo]. Trata

h:!ierl'e y l1~:pel b~,af1ioo" Un PaJ~o de unes :S;Oem, de largo, -CU'enta! '~ljeras :y :pi:n;tum. UD~,ho:rqil1r~~a '0 alambre de:lga,rn.'o.
P--egaIlle:!i.i,tJi;;i'

aorelios y

mil.

poco

de :tJel.tro,.

U.ll~bOi~,e~:~a!, d~ephlstioo (de leehe

Ul;lajarra (J; en vase de cr~~taL $'al o ;aJle',_tl a 'f~na ,r' ,~fi,(m~,uiIUts 0 gancl),o,s.

',partDe~plol:

.

,-A Jup,d:JI

pl~sflto. :HJ primer jllgiilld(lojj qu~ m~iE

dunit I~UdC!IE!I ijemtii0 'I,§~I: I~ ~~ :P.NIUI '!lI' la i!i:IIl u D~ al 011"0 ,~.o ,1Ite1 Ire!O,j dil! :ilmHa, h~hD .rJI,£!, I., bollrflm. di!!

:w iptli'U:O~PII_

I~ Piutl:dil,.

:PiIl~1I! h:~

!5iIl1~,i(lIOO'{""I1io:!;. lit, til.!ilDliIt\1l)S:

ai'IJ~. "C1:J'ro':&! 'Il'D, i::liitoo (:0 ;d 'lOCfdoo' ~ eada 'C(Iire'i"liCI't ,0 ~i~ '!]1i1;:Ii hD:Hij,!Uili;:l, Ae!:!!!lo' ~! eill'~tl!ll!; Fij~i~' ,~ dibujo; i!!D

ti'oiM;U!!i dl? tid"~,. 'I~ 1b:lil.80ti:lllllll1: ;COM'!f!o[Paiua !~II,VCi!ver"~ cOrmo 'n~Slli Iii ri'i il:iul Wi). fie;go ,e:ll,H~Uoo, :illl '~h(!o y pll1;~~I~,~i!Iti Qijos '~b). iH':m: 10 mJsmo 'I<'lm lus ,se!s eerehes ..

Cn~'i!Ii,des
!ail'lll;~i;i®

:Hi~Ofilill ~i~, h,DU)..:!i de ,~pe! lfl~1IM:!!" p~l~ :oJ b P~~ de Ab~iO' de ~os. . cor·fin!l)s" r~it~.til !l~mer(kS ,il!:(!! I ~I {k. (:o~n

~e "e ~ e'1,!:'!lbujiO!"

sujem ,ell

erwase et~UI!1

re

,~_=_~
11:i;j]l'

gancho
A.~ Uft

'iro,ro d,e' Clll~ro:a ,Il(!: llil.lliO!!i, :SS an. de- ~ar;lI:o•• I~lll,n.ih"1!lmm d.d p:illo 0 'eflil1tii ;de ~ia!ir'; llDfula I1!rIi'3 hOiyql,I'i.HilJ en foi'fi'iiH ,d, 'jj)3111~1':i4il (:0), '!f :a.:ailla :iln. iI!·X!~r'~1J10 ,~ IjJ, ~~rd:iil ~b).

'(.'im~

y dtJi;Ii!~,l'IIe(:gr',

1.:1boiil!.i~ ,d\!!: 1IiI1:J!'i!t~opmr [I~ ,m!~~, y !li;:l!ntl;li~rIi rori:;3i I~ pun1iil~, df! :b bo-td!a, (~~\;, r'!!:[I.t!I! I a b iI)Ite'[~ ,ijI,(!' II; o'!\or(!S b v;I~!UU:es, i

(ll'(!rf'!Ii, I'~ '.!liIP~ de lD bo~e:I~ifI; rn~~'dill }' Aseg~'If'Me ,I!l~ que
~1:!i

beca ilI!'mj;i!J;. ,d~lI~ir{];d!l'~ Il'!ll,"'~~' !II~' ;r~II~~lIiU. L~!l~; ,,, 00.ti1l" ,~sQil (I, de :iilmtlli :"[ji,(b~'.

eilla.

h:ill:nlrD, nm!'i, ~

.., "·._:anO,nllZO EI' '. ·C····..,...."'-', .....-. "-"
(Para .2
0 mas j ugad

ures)

CuanlO mas estires del '~aiPb:<rue hay en ei Ica:ilom, rnas'r.a,:pid.as s~ddnh'b las ib(tJ~:uta:s 'Y ,OOI.EII, tna.yo:r fuerza, Para meterlas en ICi~ areos o porterlas Q'li,!Ile'se hia.yan eerea ~el c~n6!1~, suave d.d. 11tpiz:. tira

Neres_i~nris
largo, Cart.l.di:na 0 Ic~,nJ6n 'n ~O. Un ~'M die C8:!ttOiil de 14 em, de bo la.rgu, y 6 bolitas • .4 ba:nd:rus de goma elasdci¥.!:"
AJ on caj.a de carton ~uerk:' de 34 em" de' ancho y 46 ern. de

Arlhiesl'v,a,

y :~8.~:Utlie.ml'~IO fuerte UJjj~~ph~~re-g~ai,']' U],eTas_

C&no se Ju~ga
Haz wir I'n _liQi$ del rta~

e
mils.
if"

inil1!l:llUl! o.ekl1aun
:iII~Q~ ,lIili(ls.'
~III ~

tiRIIUaF tad. jugadill"

lll5 mjgaUII~fllblt.l.do:u-s y I'b milllillu~-EJ prii'M(ju:glii;ti 'lilt

Cadi ~~,or ~dri ~'JfoIi1aS:"WillntIo ~~

h1I9: PNler~ wij~

s. _1niI

d~

hn'»', Al

~r ..

KhP at:au b:lbu .00' P\ln.~.

_I.

I

s..!lialq*·~.

Para dlipa.r.IIf. colDl"ll. '!lmlro del o£amr., u~ ~ ita "ft.d':Ii M'Z.. 'FIla dcl l3ipiz: :J

II

2
--

I

s!ft'J8;I!li3! ,[I.e' unO:!il 'B, !fll!l!. ,d\I:!' i!Il~ ~;a (:~'p.CI1),'~I~ una !ir!ill de 'C'a:!i'!On. !i) mUi!!rl de~i!':::!!!'g(~iI!!(! 1!Ii I!43!j~, Y ~;[1. IJiiO~D !D1as ai!h"!-" lH.iI!il cenes '~j!i!3I~s: IJliO~ f~ru;i; de les '1:o;,1!;~. ~eg:u lil 11n11 I), 1!:Ii, ,e:ilj~.
~ IIlD.:3i

i!!!iflf~Q"

!fin .~m~ >l;!S!I]!lil'll!ll

{:m(r:~~ UIlLil! '~f.'ial d~ ll".I'!!rh'1ln, (we ,E1d~ 1~11@ ¥e:t "f I!net!!~:a! ,PJI~S a!ldl~, que ~'~~I!I ]1' dt Ril m~:HnA liiI~nl~. Hlliz '00filies :POt los £I1~ ~11Iei'H!I)S. :I)obli.li 1:iII~I~,I!Iti'll KfnK-irnlJ~~' If I '~~.al:ill :i:li tos iw.:hllS d~ Ii) ,~ij:il,,, -

IP liU"'O![, ,f;!:t:!.-'-Ce r ! S ta:~i ;0, I!;iQ riel'\i'i.l$. ,00 rib II) ~J 'U'Oz.&6 d~' iCiilill'1~Of!i oille :8 ~!., Q'e' !!)rgn :p'!1lrJ dc., :Ill!-\!I'O. t!li;Ii~ !r.o:HrtiS ~[I, un birl-rdr
!:lIZ'
!I!:;iI.d:il: :[jii1,~' dt 108 llf;llM-OS.

fOrlil'lli

,1)~b"li!osen 1!i!(:m]dr(;IJ!I~iU ~ IP;!':~n'QS, iIlJ La ~f~'

1.6

~ri~ ,HK. i:ilmi • ,~.r:'I oil nn. !II!: il::a: nit!H ~ tirJ [iil'i'l Iil-Il I:N ~ ntlil lii'Iii i fi~ !l11 .tl ill~ i)ij i:t ~. iH1 IBm:I is 1iII"I=j .. 1EI.'I [~
~ nil.

m...

r.x

~F'ltikli

C'RIiU !lit

!Iij ~

rn. "oil !:II~

,
~.:c;m__'
[ILl clA:.uI.:l 'I!'~'

~,

.!!!I

",.III

iii]

!i: CiI'I
~,~~~

~

1:L'l I[B:II:IU !JW" I~
I. DLIW'

~ ,i:J .j IIiuj ~!:I"I!n:nl"l"iill (111.

:Ij,I:ijI"t.H

~":'I
[j

Un Billar Particular
(Para.
2; jugadores

o Z equipos)
0<

Para es te ] W1,'EgU., cadS! j u~ador

cada eq I"g ~po;, nee.. "'e'5il,~ W nc:hha., de tU!1li :SO~,O color, 'EI enntrarle otras II 0 fic~.m:s" pero die- 'd i ferente color, Pega UIl eirculo de papel aJ La parte de arrlba die una. ficila
(~X ~ ra.•

f~idl!as rojas )' negras,
NK~itat~s
Umli

Nosot

1itL):'1

hemos u. adlQ

4 rll1edlias. '\f~ej.a!;;. ~ljC!l"i!liS laph!" 2] rue'has ~e.~j ue'go de damas, lin envase de p~;ti.s[ioo de ~fQghlW~. 0.
~!

caia de carton con. la d os mllY bajes, d,€ n em, x 50 em...

Ilillmjm. un ;r.il'~11110 ern 'rtl:iid:i!i reIliliiJiiin:ii de
~:3J >l!ii!I;it:TI pOw

Carten 1'1.1l.0 0 ,can IN 1~.b1liL. Ci ata adhestva 0< pcgament o.

rrl:t!ri.oo,~ '.OItII9M.o·

(}ifliDO

I!:.tii~

·~I ;r.n'Va~f ,[1)(:, II1lli~rti,t:o 0 [J)c'1'O':I1U(I.• R.cOOn1:il liUili l..~:i1II~nl!"iIT.U j'tlN.•. t

[p~ Il~!;!'(!.- Ias i',ooes de 108 ,ulrenl0~, !"e~on:;I 13, 'palfbll dcll :L'J'i~ :a. cada '!.!![I~ de I ;n.1 II;! i!lI kpsi. 1:i\t:'£lI'lI 'ICHdirri till 0 (i)e. I pres. as '!).~ r (';11'0I'In.;!!(;i :;:Ii h~ !I~111ilM'''~d I(~ I iA:S. t..! Q.!.d ft!i!ol, j il)Of IJ!J, 11lI311!'1~,d)1l! a b3j (!I, de·l:ii ;Ca,lii1l. .

P"JIt'.Ini:ii(\,;,'f ~IDr(U(lClor, c:o~la UDil ~iilriilta d;r ";::iiJl'i~6.i:iI 'rQIf!O. (.:~v.~o,nlil SiiIlibr>l!" h!l. 11J1ii1J dil' iu ~j,;:.do 'il'O~~Ili'F.n"'i!}~li!Ii.iiI c:ill'~,:l_ l dibllJ;o ~Ii! '~lUeslr!l. i;:ornQ' d~b s

ru

~dPl'1I!1i

nil 'k~;jl.

Como se Juega
.~ rkm limi i.li:!· dt iiI!! emtl.lJOI'II II ~nll .. 10 mjr,i plln, ma:ed .. dtatrQ

t:.~w.~ jl.lp:hNi que; in1.~
~.

I

q. df, ws fie . y Iii Intra )' bs pandr. !lobri! la 1IIt"g. lEIIIIf Clon9i,,lIlI!li!r todQ. liiII~ diu dt"1 coo.q:rig Ii ~t'I&'r'D 1II1I!! los atI~~. ~ ~

UIWI ddos Japdor-es e1Ctr.p dlmlru dt un JlIi~~.

de de 11);5'3~lCr·os. 51 10 toasip~, kind,. o1rll DpciDo. Si n • ,tt, eo.tfl!l!M fQ. $U tirfJ:a.:5 wj!l!i_ trll"~,d.c: ~r·. II ~ .. ~o I~ndu until de I iJlej;IlHl!li. I

.no.

Can

!III

sa

md~ h! fl.eba
~!"8

,

:E5t~ dio!lJ] 0 te ia'liuest Ita, comn debes colecar las fichas al

ccmlenzo del juegQ,

pRador.

1.

t!n Pin-Pong
I; _ j u~adtlre!!i~

de

I I pi still)

Un Futbolfn de Mesa
4S C~"!J., de largo, 15 de aneho ,o Y 'f) em, ,::1", P[!Di I"~ - ..jjAi ;-il " ue ",' -"~' ,un h,dJl!i.!! CartOin ,g!l'U'fSO_ U ~ Itl:bo de carten d uro, Uml~, caja de IU.l,e'Vo{i, de. canon. :2 bolsas diemalla o WI na media, 4 ptlJ~ finos ,0.£ 601 em ,.dl":' largo, tos 4,cerchos "t' p-La$t~ ~ ~ na, ,,;11, bandas de goma ~ir;:)JJ1I1Je.5. U~ ia·l}i.l.y plntura .. lJ ea pt~~ltt;a.
I,;!

Nootsi:t~u.~s Ul1!i:l caja de canon fuerte de

d~1 f(Uli{9(!! die :1:" e;a"j~, y ~~Ji@, denWJ; i!!lc'eUI'~,(illl\m!ll!yes en e! d!b~(i;. [P,egil .;a:,nb:!~ilI Ij.! 1'!i2S '!f~S, de ~rh'iln " los 11]~if!l!j: ~' e-,.~rli1'n'iif!lS (!Ii: I!:a ,~,j~,.

CilIir.~

1;1'11

~li'ruJl) ,iiI!~ (:!1ii11'~6111 (il!£!l '~f1~f,!II~O

C[J(r;r~

3111dJO !I1!1li lmi' do",~ ~:rdln!m!J~ d~

1i'nliiUI una li'im."a iI1~~ ''r~~~ ,~(" ~:ii.diIJ II IlId~![J't:' U ii~~ '!.!IJI" >iii ~ Jii bd(l; pli!(F :n31 mi.:3!1;! dl[! !iIi ,c:i\ji~l, 1~1iI, Hlliiro d I.::Ii !<';lI!jm,. til" IIUiIii nca ll'lin.~ Uim,'ci!l't;ulll), Dlbl!*~ Ul1li!lS ~iJirn 0 S i1: '~;I!'. ID ss 1lI'!J~;s p-ii IJ 'f:a i!;~ e ii!! rt,i!J.:11 d ~ i~:djj; ~!r,om-!illl! .mil1' ~3 !!':3J~ Y j!~.ij;:lI[J1 ~~lI!l:", ~mi(~r'~il;B~ ~teI~fI:~' ~ IIr1!S, no'DCi~"!'~~,~ ,m.
III n'll! :!i ilI'JlIi

ftlJ;lOOS,!

,dJo,ude ,~~r1i11l hs'

1!)!':;IiI!!~i';.

,~

pI;lQ;3i Il,!Jl ..

I

p!Dnta-t!l!!8.oos


.

"mIMttf

iI:Iiii~3J

o~ha5

Ip- red. C01"~}.'iilibre 1!f!'14!1 (u). c.~~I1I'C" lIi! bm'de 1 de' ia solilpli 'Y ~~r1:'!lI' :filM iPOr (leDcaj;o bi c:.ji9l. ~ile~ '0Ul) bOfih~ d~ .. ~ ~!Ii!Io ~'~li).!I'aed'e ~minl,~)j.,.
[It· tn.:ilII:iiI.

th: cm;~o 1:11 en .se,ij lublbs :l!IiIt~ [pe~pjen'lll~ d~ !UOD'S ,6,em. di: [lsm'lo ~!!il !UIIO. R,~oifla.!Pt:!i~ por'~·h[Jt~·".o~ y' ~tgu I~IJO :3. 1!!Ii ~:lilriDIl' :!ii1J[pii1'.r[;o.:r lilt ·t<'.I:IIcll3j .nbllJi •

Pin

,bat:l!f' lOS

hlllbo1JS!~a~ c(ul~ ;e.! .• ,

tu[;O

Ii)i !;J<u~:I!is 0 1:1Ir.e. (~::ntiln s (! is ,cl!"(! it! 'Ill ~. IIJ.~IIm!I (I como, gti~·:iI. [I{!I s' 1!II:'1iJ(l!~". IlgOOrti} 11!!:s. clICUlI1m:;i .f p~lil!'S :nil "Ondo .!lI;~~)m5.ittl.ibos :slm '!ll-lrv.iid:;l!r fiO!l>ef dt.riJI.-o (amf~ de Pf.g.:ilrlos.l. [phi!itl]illl3i. (~}, b~n ~oA~iI)l 'iffiI{Ij p~;rnii!il:u.j)"

SCM

;P1in~J.i!ll1!!l-"ii

CliIQ.<ii :!Ii f~itl~

(ilr~6r.,jpRI"IJt!I .!re.;;, ;fIUnu)l%'I~~(:'011 'li[ioS Go'!eres rd e Ijj1!1 e iUruB II' 0 y !~11IoS ,(¥~fOS IlIres !l1)1II I· S ;co'J)O~ ·d~l ~l!ipo ri~:iill..

[t(!l~,·tiUiOO5.

de

, 11l'I~1:11, aong.ltud de [!los l'ruJo.s. dll' 13. cajla. H'llIl. a-gnJje!i'~!oo :I!Imblili!;; :~do:s ,1i.I~·I,aiZ:PJJa. Dividit i1~f hiI, millil;d, i~Rii1IIliilliim iI;I ,(lIN"~liIll\. a lIJIIi:ill. dl!iilllrl'i,da dlr. ~. trn,. dIE' b iiri.@11 ![ll!lraitmsii :y II. S C"m. del [ondlo., Mir:31 ,eI 'Tn:ta Ihi~H r'U~ci'il.ro ib ~iB.do :J hulo en ,!iI\I!' ~ C3j~, FijtJ!re;e1l ell ,1jJ i .'iji!), dibujrD•

',0

~.,"'' ' !i!!!!!I

rtiai~gM de

" t1'e i!lkfi; [l;iaU~'1!JIli:i) rtr:il'!ft:s d!f: 1m :1I~ujCl"'Uli de ~i1i c!J;J~.•, 2 D(IoV e:i!J(b bdo .. Itiirz .~lj~FM !;1~ ~d~ 'rutb'{oll!l j';A (i1), Mt!tr, Util hi IJIU,1!l (!I' P(!rJ' ~1)8 :[;I~lo;s d!2! Dlil'Il ,~IIU111):)' ![!I oim ~q;llipo.'PN ~It).s:I!i :nm ,d~~ o'tro :Ilacd!o,·(b~.

Melt ,~d' oonilo

pUT d :a~Lij~~-D opu.eslo y enro'!l . ,itJ>filnd:il. diE G.Oll't~ :llI'(Iif ] nl1litm(!o dt, t,u~'Ui 1J1i'i:t!!.t p:na ~'V,~!!lr ql.I~' se 8:.:d~:iiI[rI pOI' i~ :a,g:lIIjiE!filk'il.

un

(lI1Ji1fl(~S~'tls: :IIi ~9i5

Melt:

l.Il[!iI}

.eerc..l1f).! j

p(t.lt

:~O~hidWl

g,omiDl!i. :a IIUdo, dE!' m:iilng(li8.. [In. d;r ius. jIi9IHlih'Js l!I'8ft q ~.eI~~ biJoJ:i'1l!.S itli' Jlj!It:lflia. qUOO![!1lI IOOm{[l, ilt1lpt;!.s, ell 1001 ,t9ial!IJos; d!l! hi, cana. 1Pe.Iil:3i fl;!~oo!I's!IolS I!I):!; a io:s pIIIO!il '1!I1i liiI. !POSiiZli;Qnf\D1'fe~. .

El Gran Derby
(Para 2 Q

mas jug,adores)

~.s una carrera de caballos, a ta .que puedes jugar en una mesa grandie.. Cada jugador neceslra un caballo, un j Qckey y un trozo die cuerda '!o b:a.s:t,ame grande como pa.ra enrollarlo a. la mesa.
_"lecesaitiilf.Js

rCart6n fino ('10 cfJJ['u~Hf)Ji!!l Paoel de calcar, lapiz y. pintu fa C~erda y tiijei:as.. 'llaoce~ '[1,1'1, c~bllllo; diblljll £~ :mod:do Pegamemo fuerte 'Y p.la~tmna, de cr.1!bi!iUo, ~U:I!, Y ,p-laGlIiforma !iO'llfil A~arnbre Ihl0 {lI Iimpia pipas ).' IhlP~ de ,ealc!ar y p:b!lID a IITn '~fo.;ro d~ ataduras ale metal (Ii de '~]l:3Jsticij)" ~rh~n fing..

'[,!j~,

.R,~~m:f!l ,~:.el !Cilfitil'm; r.! ,~builbl), 111 ,iiil~1!!Y !III, D!,~br'or~. Cort8i ,3 io illI"go de n· !I~ :r'ilJ!J~s. q,lU~ hall" IEIi i3.S: rpR'Ii:lS di.'JI e.ab~nl[li. lPini:a :1.a55ilugiliS y Ii~ji:l qUtl
s.t

eq,ueo.

~.,IIie:rte 'c[[]~ aill.dur,:llJril, 0, IIm,Jli~!JlIi~ PiUI'I t!lf!J~r las ~liIiif!rn.'M:! )' t'l ,cUerp;.{!I, ~~. Ell!1rollliil otif,'4l' ~llamJb.n:: 1:11 rtiL1iUP0 'If!~ haecr 10.. br,~ as; PD'[Jh~ pl1t:r' (:illbez~ un . IP lZ'l{~tt: de pl@BllliHai (ifu').

lPilJS~,!ign.i1~ cu~
hIllY:.1,

Iilce~dos ~ III Ilii~fi ba {1i €!!lInilfn !oo ~5,.ttii:llllo~.

en ,)[!!mo :31i3 mesa, Y jjlflilU!.i1 los e-~.re.moir prm rUll1o:!! Im~r[!08 d't, p~mip.p
IllS. CUIN"d35 .• pUr.1I

- ~rno Ju.eiJd~9

P.ll~, ulia

ui1i1J,SilU~;

:0

los

IOIl1l0S

d'(~,toOO

d~ illS' rtll.(11i:ils. MiCh.': las (;m"rtl:j,S, P.OI' as :u~tblli,ll!s que lti~(li.st~en I:I!S p:U ' diJt iu'li !rjJjb:IiIOi5;. lXlbl:il, ~~ :!:iollHpil.!l ®Il: los ~O:IiCrs.:P~gaj .- 3, 3! plul - 'f<tl,mjll .•

c:lilHdlo Y POll llilll {"1'~n(lo

iL'illl'iirn:ill, e ~dR, d

(PaJUt

:2 juga<i:O'res.),

Praetiea O~prrhllJiei1tdo~a moneda 1~®mIt:r,i'il. el ta'!h'~~lto.Col 6 cal a, eUil, el borde del mlsmo y go.l'Pe8!con Ia ~rrt.a, de ta msno, de f!!]Cido que )~ cles'~iC1l! sobre una ~Ielas r-(.J,YaJS

t

,~

1-

I~
I'

~

de IDolor.

,

Z

,I

II
I

I

I

~~\:sit~rb de ancho

!C1U1~1:1! grueso de unos 30,c.m"
por

I~r'
I -'

~

C~rl6iJ1! ri~1I0 -Q C!l!irriUl1ina" Una IT:$tta. v iUi n M.[iiiz O~loraUil y P~~~li:nefll,h'} f:uen:e. Pi'n~ura '1 pincel, :2 IitI,OmIl.1:d:.:.'l.-~.

32

de l;argo

u

JliJbuj:a tJiJ!!I """"'IJi:lII>!l1iln... , . ~ ~~ .~ ~_, ... ,,_;.11_ !!>"" did

,"~.-. 1lJl!., "iii) ~

-~ ~ Qm, d'it

i:!!:lId!;i) !pOf ID ,i!I)tt.l:iliiifg!I!o~ iL"rl,
~.JIj\I) ::II

tiutQn grut:So. In:!::', !lIn:J~IIRI!3!>
i'lliCt81i{gIlljlm' ;tit

II.In

iR'li'lD

d~

IJlIOII"

~ll

;:mibai

:~~J!I)! ~

,;'ji il~m" 'Dill nda

h3.d if1i eoOli;j; !!;!n l'

e'~ il'ru.buAo",

1:IiI.do:Ii l:lido ,(lea !l'tf,.·~I!1!1iulo. [Bono :lil :S.,I;I lin~ d~' in~'!lI' q~e 'Ielligi!s. '~i1i el ~[tDr,(!o urin! mrU&il ali" em" :Pi0JII~lim ,rsi!r.i~ ~::t!!i dd ~till.ru diii1t:f'~~''lies. ;t:,:JI&.t'('""~. ,t~ OlfJ:srltn t:1 ,[ilu!J;uJ'i!!'"
i~,

linIH

!i!le+!!S,

de

!fe.S

en tres em., de

I~QS, ei~los, :a, m~iII l:idD ilillIl' 1m!;; "1l1l1-'1C.~ II"" "' !Ifj......... ,-, -" - ,. - ,~'ll,::1, .. II! I ~~'+!~, _ ... __ "~,"'. HIllL.,\(;hljJ! .n ...

rtiib!dl'!!
"",~

tOOfII[rn.lIIJiili~lI mmo ::lUI~, ~n;t motit>,d:li P'N~U ~ii"JI. lit' Iil ~:I~ s ei rt l'I;iIO~ dill ~!lI!I!Il! ' i!lI I ,iFt: irts, .hilJ[jd~~,,, Oj~Rlw '!i'!i.H~, t~!i:'I)[]i[im,;

06m,i() se J uep
P,OOI tI bibh:!ru .!iDbom! CdltM:':ll. 'IIiI libl':D ~
~i!iJtenl!110
~D. .-R11 ~.

paN,'

dMi. POr' (liMO tmplij&la,S4!IJ1'iI!
eI UlibltrQ.. CiIIfH \'~qu~·.caJ~ ~ .O:ill bRlldIi Ik IIlOk:N',~ ~.br:e c..~

np il4Ba.aJI que cli:ti

PlPr.t

~0'1I 1:11 'IrInpedlii

5ifiI1lrot"1!\l
mj:g~

[.OS

I .~~'3ru:1o II~ mi~il 'rnillin~~. dU:u~j!!!i,:2.4 cir:12I1~OS ~lni1! ~111II~~.l.in ltluif1iiL~·., J.! m'!l1rnt:a:I:.o~. :P.ill:'lrli3 4J c~!ocuh)s,~ mlsmo ~1l!~lJf u;c' i[~lldiil una de I~s, i~~f:U:l~~, '~"X{;~ph~ ~!I~i) de;!1!C~tr~rif1i(1iJ;~.

JUJ:lldDl'H ~IlDl-e:I';b cadiil uno una' mnlledp" y r;:;[nUIM d~ HI10n (>des: fte,mfI @Ioi"~. Uno j II€P I~ mll:llid I~qgitt'.r;~ ~ I,~ mei:IIJ )': ,e'l p'lto ~t,'i 1&1 miful!

dos

12

e..

cimllD

·del:ld

~~,

"lllI:jI

Il.lJ.u.dil, ~ q.e- 'wJm!00'111 undi3sJ qmr:ei~ !}.IU1~hnotumn. ~III !lth:ntedai
,n;lll)r de

~Uie"' ~!t,eni:Hmbra ~I 1:iII1ID, CI)III oI)(f.& rin:.fo' delilltl!s1iJc1

~,

~e.en hi G:illndm ~fral, tm!1!~ ~ JjTillO. al·qilt.\~mi~~, I:lIoor .A)d~ J~ c:'r""''''~,,de::!illl ftiio;

t.I

pn:lldDr'.

La Captura
L-JLa Pa r.tida (Para 2 0 31 jngadores)
N«esihllras p I~ t i 111"1:a. roja, azul ".i verde . .F6:sforos usados y ·c'h]n,het,a~,
Un dado.

1JiI'.9if91 h$Cf:!r 1!IIi:!; 1)e!l)f!;1i: • 1t11'il,'u ull~u bclil". dll! P'IMiilifl:3J en una ctdllehda M'iI)l:e~dii1]l ·r·oi!ifOf"O di!liI!ttD ,[Ij! III

(a).

pJ:astltl~I1:i1i (l!J;l- 1i~:iI! ~4 :li!(!f)rlE!!; I"(l!.ins,

l4·

~:i!!t.:!m!(:S )'

~4·1j,1im:leg.

.

- ~ep!ua ~:m 13JI1lI~1r1D.o. rl'1ll'1.Q(:llno_oQ· ;:i. II.ns pec61l(!~ 1;3:il:IiJJ'iES. il!1lI ius (UadrriuJos ~;&!;!.des i!1I~S(:I!lIi'~; 1M P:l'!!llI.Ii..':!ii [iJII}JIiD-S !!;!f11 Ii!k'i. li'LU1drad(kS rl!J;jo~ f"ull1:m!!' J' 108 ~\enJeg ell ~1Jl'i. (:lin:l;!:il[liH~(!IS "efd~ r[lerl(!,

<como se J uega

se- .Im
loS

dll que 1~--e5 B de Ifk!i ttI.doJS mib , U!iCUrO!jl D rll~ :a l\r::r.oi; rrn!is. IClhljrp;5 d):i
p:tOIl.e,'i"

rnlsmo l!Oiur: d.Onde s.c-

ti\aJ~lItralJ[ hl:or;estrella!l~ CIl(lIl ).:flld:m- lie.lle l4 pe4lnH. del m ~o ooIUi'. ~t~ pueden ·~vtlil~ -.e'II fu;dquiltlr

~IOD

H:.Ct=plo.eo dia"l~nl:ill.

Tim .dl udo paR'"ttu'A.t!Il'DU IU ~L1mu.Mli~ Ili!I ~Ii ~~ Ri'imero dli! wadr.Qdos que inlilque el d!iUJD. Pu2dr:s .i'-lipllJlfl!lr un ~nin1go ~n eI
!C1Iqd,.dIo

-ik lu ~'Silllo MI\h;t" Los pe,oner; qM rtr 'YIIi)'iJ$ comltnd{lo. dl(;5llb. dl'J ·labftJO. Nun1t:8 podol p~Uir pmi' go. 'cu",dl'Qido ~i 11:& peOg rr.a
!itlB

que:1l'Cupa., ~

(pie-

I~ 1MI1J1n!i~cada uno d! ~rri oontar di:oo lH!DIlIt--s. que (!sWn !S'!Jl:n"1l' lillio
tU'lldtado!(

10 aU ·owpalido. Et Jllielo remth~ ~iI<~dfl! un juy:atlfldi lui nm ...idD IIIlIi08 :jIlS p!eones.lL ~9t; tlladradm de- 5U1i ts1ftll!!ls_ AI caitillaii' de
5115

t'llplura.dos ')"n~iH :f'1)s; ,que .l.Q 11~rl!'li a :!I1rS·~IiIil'h':ac!~. !HI qM' iene 'Ja

tstJ~]ts. lJ~llar

IU!I.

punlult~JI 24

m~

"til

n d' pDlid-or.

2 .= ....~"II (. '[p":il:ro:; 2 J"...uzado, res) 11 _, L~ .:JIiiiI_ M '!;,. 'Oli, '"" v I:;!.. . ~2 peones verdes y 1.2.rojos. ,(vc La Partida), Un dado,
Nei1:es~t:.lras

.. _ue,gols J

·b SO'I 're
l

.

p. a.pe'i.1 .. .'_"'1

1lesJM,Ii!i ~b(n I!lliCImbre de DR :!l'IIhnal CD II parle-dl! imiba de su papel. Lo doblan pipr II. !IIlilail pu.IiIi~ no .. \fe:II J 10 p~1II. :IkJ Jilgadol' .gall! ~li":Ii :p i~ulenIl;. E... eI pQ)e qUt IH ban p:li2dn; ~D ~ .o"'-re de 04!KI, :IIIm.IH.:id. Lo dobl:u y 10 pa1"4l11 "" nurvo . . 10 e h.aft n.alru VD:'£5•. LuI!lO R,co~alll todm I~ lrolOS dt .. pel rn IIIJl!dio dl!l dn:"c;I ) CIldliTl~llId j l4)fItII IIIItO. KIE" qUI! dibujar 11111.nlna '(lor.ado dt-

~

Jupdol'a,x

IAlt!ntuI!R dftMl, can IiPu. y

Un jUI!I:.3.dor ~ ~. l\~U~<i!I } ~lro ~ tUIiI"ilClo CJ atw::Ido. ~:I\IeJf:d!JiII:.o. i~~:;I. ~ unlli pal~.~.lIf11, b g. "1 kml1ll~ p de . 'f pene 1Ji1l:!!l riliy;a J.I'CIf c!llidilli. t:hr;fJ. ~ cum •.il"iu I.m.a de' " :ldi"in~r, I!.!n~ a !.!l!l~ hliS Ml'r.I~ dlr. la palahra.

--- .A
u

,I.

1(15(\1Ii1i"ro auimaIH

qUI! hay

P.ilCrho eo

It

PIItttl.

P,tiofc:llJiI:iiIhitig·. ,!tIi ',"""nlugo dibuj:ill una dl! las. [IlI81F1i1!!5i d.ct. IJIii.libulo }' li-iilfi:iido. PT~m~.1PD il!1 pa'~ibIlJD d~PDk-li Iii cU~lid~, la. cIJbiC.z:a,la. eara, el euerpo, et bfa..1o izquii!.Iidtl ,1111 dfru'ho. la plA!m.a iZIlIiTJienia '" li;s dcrnfil . .sl d aeusadu acierta una Ii!in. ,die la p3iI3i"r~, d "'lfI\d!!~ Is ~ri~ endrna de I~ rny'~(:orll~Il'O:lIditl:l me. Si ['.1 aeusada :II.di'Vi mil. ·moD:a.,!: 1i3!~lelms :!IIOles de ~t!:'

al~

l.

tul~lJdllJl, P

lUI"

SI

1Ii!il<. pBlJli

e-9~~!:Il:lfi!,

de Dibujantes
Uno de 10!!il JglPI!lor~. es tnc'e ruldos )' JirnU"_fi ~O!::o:s.~g. prO'dudr OiSllr!lnS'!!Ion!id!lls, Los J,tI~.j)i'tS.
Un lll~'lJr ~ i!I jefl!_ "t..o!i OIiI'OS. SJe· dlyldrlll eli do~ 1!Q;lIipDS. l...1l1tii ~uipo tomlill PIlpe.J1' 14piz.. :EJ'jr:Je estribl!' liD c~ qo.e 1~~e.D .qll~ diliijar~ ~Di eJElIIplo:
l~fonD

o:r d.'e JilI;!ill Y lJap~·.se sf(!nh1i1l ·e-IIlUna .h:trlbll~on 1111 ~tertlll U~.e'f;iln'lieU.t· ~blt:I}I"". FJ m~!t: nj~dOB, p .se.t9ne delriis de- liiII DUaJ'liiII l' gl'n,,~ 'lIJIiimlf:ro OM(\!! y
pr.rn

p!!!rl!l

~"

Imct ~1lI primer- mIld 9 • lrilil wi j~pt~nd~
Irna, lG.-.n~1B d.llniiI.

PlitJl'll!tl!:d sunid Ill. t:I'rndc ruldOs~ I.rib n.ul!vamli!:.lIit@!~ @1umeru d'u!»t" y 'bu!r.su ""E:gEll11do S'ooidD~ bl '''Bll d3!ndo "Delio; una b6liil:ill dl!lilr:o dE!'un ~D.Y:!I.Se' meJ::B!t de Las· PiUljfi~l!tes f;i;erllJ.en to (l:1:u''! ~I(I!s
.piPl~D

Los partiiciplliU;r:5 r.miln~rl: II» q~ iflJM'ermot

un
;IlIIU!

~a.ado.

1u4t
ell

fmp:it05t

liD dOWll.

ek_

en e raDw o:pllHlos de ~ " (0,1 trO. EI priJll!l!li jUlldor d'e.aulD e!l..... .;ofR"hlll"j;y d1jdc d cmll .~ dke qu po
1"D:'jleqpi(lOi 5lel (010(:{...
h:a~ta~ t"QJI

el j)e ,

Sleri -d g~DD~dlO',J:'.

~klo~

q~ ,es Ell que ~dMIW la. !1I~~or ciuu1~d iIf.e •. q~'ll' cl I1\1rtlI!: !liIIid~ ~ h:(!~Il(a en ~t:I. <il'~~li.il~.on,

1-

JHgilldo!:e wrn ltBOB eI Jdt! P!!lft qu~ ~ , que haJCef. .J ~uipo que adivin

<I bUjenll pthtl,tt:i. c:dsu de- sa Ijst3.1. ~O!o, "t'u.elftJ1 ('9nifftdo J' h1hllliih d~J[~ d'e '!ill 'eJ:!:U!po I'f:tl*rt,"o," Cm~~ IJ.i:Ieqi;liplil 11:111Id-i~'i_-p]o I (I~' e9~ e.l segllJldo
l:::Inlldur.

di~ 10 ·'[II.e-titor

Cidl!l JWJlldar;' Den I! uD:3 l'aWiI! ~ "",rI~u •. MIi'~iU!la lp mruii:i;3llod(l:!ji ~t:aD a 'hllI:I,ta m.i:l.t; ~i~~ pot JllliiI~ peI'O fU~ndt) Ia ~~.~. p3~ kldoIIi jJ-eMnIllIOmlilf Hi perI~' diAbbn1n:s po:r

.m-

:fa rlil:illd 'i colo;ca~ mc:hu (Ie: Itl~. E3 .UiilllD til. hIlt.ti" Shl :opiJad.Qn q!ledJi 1!Jihliilr.do. U ·mma ·tmp~ d~ n~, I:.p:!i'jup.du~ 'ru~ 0011. m:i~ cl

hI mi5l'llD. "'!Ii w.foa1rIll1!l8. haSia qK

p«rwldtco

21 ;Qu~l;!. un .[5010iue)dor

!aJ)

pbedta

!IIo

..

.A. 105 jupdorn:!!it I'd tIiI~D ~oj~y':k: lis !IIi:I Pil~ 'i 1;l'i;[. SEl' r';; dil1l!:: q~ ~ibn:j!rll ui1 ru:Uih'l,. 'IIh:ill H..DWnI dll' bIIrglli t(lo3;. "(I,!:iW :II] J.. rrjm!ro @ujar:an d. mu ~.deqli,D& I~ ¥1!!krus... l:J~W. tiD mD~ itt ci~1D .,. .:d. n.:.1J.ai. ~ 1m ~U~.:IlI IH..;wO~II.!i d~ Ins 'fIiJOO' ).' "'l~:JdDF qUi!!pi.f.t~ Ell rnej,m c,U:illdm. :IUlll;!!l }"~ I~ !I:lII DI:I-~n!It07

ooto ~«..

Ba.1.aUa
l

de' Barcos
,:;, ~

4-

"1

I

,

/.0

,

/'

,I

'S '4·

S'

6.

7'

9

ID

B
X

X

·ts
1J~

,8,
,~~~~--r--+--~--~=+==~~~~
G

'F

MlI/ilillJO
I I

'I

~~~~--~~4---~~~~~~--~
If--+---+---~

G
II
I

j··B-:i: ...;::;;

-

rOCAlJO
j(;;;

1~-+--~==r==T=-~~~~=-~~~~1 J

I

J

A'GoA
1..1J!{. jll.l~CI;.[!ro~ liu' li1:Cb~1I d!l!. ~r3if' ·iitUil! 911:1(,'~111 !'iI1.!!'i: pa,peles dUNII'!.~' el ju.e-:g,o. AiEi.le;rir,~11i 1'I0f j.'l:ilI1IW.!i. 1illI. t':n.lill Illirna un jupdordit:1!· un n~imi1iNii y; tuna Itl'~.~(I! A.. . 6 Si f!i lili!rD ju,II:!lI.do'r' iii~n~ 1,1111 baf~[j. e'lIIlen~!£!fI e..,~CP!!!drD dllPi= (olhkJIldidDJ(l ;,; eI ::iI;I::IiI::!lnl~ IIt!ill'CiiriL IUllliil! R' en !!iJll
~ .~i~il]i.Si p_3lrlJ! d~ UIII ~;:IfC0 ~st~ ~Il ~~ ~ jl~,g~dil!lrdir$.= 1(iGPg'o~ ~ (!I ~it:ilc-g~ te jj.':!II~ ~r.H

Its, UIII J,-,qo PIliHl, ;jjos:•. C-ad}3i J'l!aa:d!l!lr dibDjI. dns ~liRdl':l!.d.OO ~l':PIl':ld~ 'If ri~ nlU!\Ie ~:iI.li de :In'ib:J :iIImqljJl Y ~'t iiq,-1_i~ .~ ~~h~. ~~, FrOO1III'$' ~rm tJ1i~W!M~. [E),t.._ll'" IIJIii!f'h: de iP-rr-lh~ del ,~u~~dn 1:iII , 'es'~J'be ml mf!f!lk'ii del ~

'I"or el ·I~dn,. %;.(ribll:J(:l~ die: 1101: A jj ~oli J. Tlmbl~1'! Ilu~d~ Idili:t-lll'" un P::lP~(li:ilthimi:il{i9. U ~ ,c,~dJ!I':I1J~" ~. d ,6ift'-4!l ik t»!:hdiiili, ~1'j)'h"il ,t'l .l!!r'!lfcJl! ~ IlrO. S~i11 rih;:j$iiji ''i!cue d ;ulro VC'lII dH~dt .~r:n;,jgg~dol1lrt;!O dihu,ijflP d'lez M~.J,.--aS lit ~lI~rn en GU :i"'~ de h!ll()kll!l~.ci R(lIo iH!.r.C'D~ iL'!!.i !Jf!rQ d(l.S, !::1Jj':J!jnu:ltn ~ioIId3i-..mO y '!jtlilj)~ ..nnrtlJ ~h)! Ilill ~!!IIJlr~lI(Io. ~.iO~ bal;;l~mno d!!"b('1J I,.,eillll'irt'C1du' :si I' pi!ro :,!jl I('Qh.lI,\jl( if$C' t!'! ~ L'>lI;!nljdolilt'! ~ horlwllt'iil !al "l'f1i!.:"':iIIITiooi1.".
:i~Ii!J.
I

cu;u:lr~dD.
,(p,.!e jlI)ID

cuaidros,

Ii!1II ,....II III'" HlI ofij, m~~o 1Ji~n:@. Si no lIiiill~ l'!iqg.UI\I b$~fI! en ,~ Ir.f.lli-drn II!!'IiU.l:'illol'" d~~:.:o!:iiI~:U.W .~ tl ~l~l!it"~ p'Oi'u:lrlr 1I.1Il], X m if:!iIl' mi.!'im1:;l, CUWlili,Q, c:fi :,!iU ,~il~ 1It I~M.l!:1ttiiMl(,es 1 ,i!9. nlllN] jl!J:::II~Dr:PtiD .:.d :iilI:Ii!i1.i~. EI '1:::iII"liIIdli!o~ ~ ,eI ~hl'rttlU iIIl"'!'! hunda !JIldmi 1m; OOr{"U.!i tid iUlII'lI_b,ilIrlo.

(Para 2: jug,adores,.o 2,equipos)
Se jlll~ sobre un tablero y
necesi ta cada .JlUIgarloT' 0 equipa

rifl~5 divertido 5~r,ii el juego. Eeha las fkHilas enem i~£, lo 'i:1'lAs 8!~tas.

10 flchas de' d.i fertntes oo~or~s,!, Cu;a,rno InaYOIi sea 1!3~ tablero,
'~05 cireules

1'1
i

que uenen las punruacienes

lejos ~ue puedas de

mas,

N"i::~51i~aris, Un c2I!!'lon grue'si;) d~' milo's 64 ern. . de I~li'go, POI" 64,em, de' and~o. C.f~r~.'oolfnlTIlQ, PegiUYlento, fuerte. Un ~Qrn p~s,(ver pa,g~,".5)- Tiieras, P~i~'~ Y mil pince 1_ LItH! 20 fi~has de juego de dtlJl:11~~,

~1Hz un (l1l)·I"IID~SiIJI~m, '1!'~zQl!" "'~!I[ioi (~ iil:;i(il;" .h~z ':i}g,uj~i'ru!,erl, ~:>iS t11:i11rei1lS,

d:~jjd~ CSit~ii 100 ,ctm.in!;~~uJ.S. Ii:i~m(ii !l'1J. (,I (jjU~uA"}u

:n.

:I-r,alb e.1«UlliN) d,d itlmaiilir,;uJo (tot (\lll-(.fllll (ve 1!;I~g.5.~" Oibl!lj~ J cifi;:U!I[iiS, : ,oomo 'illr. e! dibqju., IL!I~n~ij), !~S'm(',d.id3~ d:(!, ~O, ;W j' ;).0 '!..';IJi", 1iIl~, Cflimll'~.

I

I

..
{Q}

~. __

:6, em

I

I

,tca----'"''''
,.
,

'.',

i

-..

>!!~Jl(!rn un gJ'ilquiUJI m:hs :!!:r~!lcl~' 'i;!Illl~ I!IIhl!I f!cill~.• ,ell! (!I '~I!M' de~ ~~bl~" fil;!g~ !~Il"C!~~dll',~i!'!I~IO1!!li.1' i!::i!lifil;t~~ delJ~6 '~iilI ;
,If!Iia7. I,!!III

:lb~I!!J~m

[!lor i!~ ~rl~

(:~!lct!Hi;i5. ~~

!;! flO

,1iL1::' iur~s", l)oj !lUil ;11les (Je 'Ln! !)O:i'!llf",

ClDir~() oc:!:l((l ~'tr,~""ih)~, {~liiBOII!, Iiflc. tit :8 (10. X 3, ern,. H~iI! lCuri.c~,po~ ~ il;ol1!::ic' till" tRd:a, IL!lII1i()~.a~. [o~lJroIM~ en if!(jl'Il'iL'::Ii ,dJ~ ~1J'1!J![!I!i, (b~. f~p ;1)1l!~, !I!~~~mi:li; y lio'mb, ~:9.5 !Ii~1a~1ta5,h9lciia f'IJ!I!Fa (~~.

los iJ!.!ho~" :jfl !~minna di!illEililcili 1il1J(!i~, d~ olr'GtS, IfiiOr e! !J;1i]oit-d:c, tid tIi~lJ:i\[(, ~'f~~)t:nor. ..(Il!!l ;t~~:d{jo;s IHilln: les inb!illio ~ debtn ser Ill)! !J.(ISUlin;~!;:: ,~J1iIJj]d!t.!:i. para 1.lltl1" ~:i!I 'r:j'Ch::':!i, l{i!li~mmj iigjj!:!~t ('ni~ r.IA{!~\" IP,~

-

-

-

G{lmo

se J Uega

'.' .. ~ dm, ada S,j tIOri, &,.
~D

=, 11I(,cimculliil

t':)l,t.oeruQd

~mp'ps

Uiaiildp 1m'ju~OI~ 1l1l~ 1o~ t8

.5 fichm

&~U:!i.

fi~"~
mldQd!S"U!

=

11(11 [~jrl!ll!,1:I(], cCIil~rnl~

pDI" pi! rums

, E.r.tablel"er rum~~p3lrJ. dl!rrib:alr ~ , r(c~ un~ por 1100. Tr¢fi1':dt! plUJef ~ t!jlm.en 100 ¢rreulDS" ·qll!e. l£11,g,IJQ

~a.tlil(;adlillt ...h 1f;11i11. JllljI n('imUli' $) sdl)~ 'U~ Irllelll...wt!Qla 1a.1"Jnn1111ti~ ~nb lm,Ia.. DdJe:!;, b.~!I'de ~oI'9Nr 108. Ie I:u

14

rlrbH "d el Ails (Ie los ~

I 'tfIlli.,o q~ tom~ Ii purUu:Ki:on mits; I .UII mp.&i dtdl!Op:9G1dD IDdB:s ... ntha:5~ ~ri .e.l1I:Ilnlldl:!'r.

puedliln 1IkWCt. lEIiUlidor

.~r

~

qllll!

1\0

D.,d

las r1ch8!s co~6r;;,ad~'L~ el ~ en ugar de las flechas.
EliiIlr:l~e.;!a. 0Ci'1iiI

Botones Saltarines
(Para 2
0

mas j ugadores)

1P~or~o~~6,n:a~ e ~oto~,espeQudil,(i{i;
y pl!!lirlIO,s. vez (~e fiehas. en

'Nf'C'eSiiia~D~, Una cala de carron de 28 em. de largo POI' 22 de ,8!!I1Ic:no y
Un eom p.fi:-; (ver pag. :;; t . !Un e!IlIV~~ de pl1is~.Loo 0 de y,q,ghurn:., 11iiia fe:~Ja, l~p~z. y p~f[I tura,

I

I,

2 de ~)!I'(Dfun.did~"d.

.

lPe_g@;men fuerre '!! ~iieras, to Un bo~,bn,grande y pl:1l!T1o, ,5: botoaci W5 p!t':QjU!cnQs Y p~an.()$, p~lfa ca,da j t:!:sado:r ,

~
,~'e' la i;:~!i!! ,die- !;:i,lf.~~. 1'fil2iiUl(lO ~i:fU!"S de :1lIli~ii) :ill 'liilId~,desdr. Ills ru:lil:~r(!;{'Squll1!fR;. (lernl~rots. ;c'1 pmll(l1 .miMi:k' sc ii.:l'liIimtl ~:AS :Huj]ea~u

~
~

~J'
p.e(llUe~!Il!i'

I

H:aM<:i! ~~ iCem~rij;

ru

:Uil!'.!iPU~oS ~lIf:Ilft_~ 'i] n d!lCiLilo ,[I~ .. em, d~ ,1t,li~~i;(I,,,

tl)i!:'i!iij~ till >cril:'(:U!~i!) wb~ Iai 'f-aja, dE; IZfItI-Olii. rom' ,eI C;0'm-1p;M;. de I®' (lim. dr. tllti~.

I

!.I

e

I)gga, el
eFiMEi!iiEi

Como

Sf!

J uega

~~W'ib ~~ p~fit,~ Btl l1!.erhu'de~ ~r1""BSt~", I[!i!'!!£! .,(!IIl~' -r~ mlsll'llil prof'Ul'ldid:,ni !I~''I~,(,Jij:a, '(3~. i(."oio!:"'fl! ,(511{~ri'!l'rlR'" eli {~ 'C~rJ.1I"O :v dibojm d ,el!Jon~omlil'.:ifucoll"iI'I, '!;iI'c1C\~ulilJ;y p~a d EillI:'Fa!iil' ,~Dltli~lrlil' '(b)o."

Jia~


. I

-

'J'rra:i':!IJ

~j'e~ lil1ll!a'ii.

:;:I!1.rnr'l\~n~il}

d~

:~ ,j;i::Ulf! 1(t,S da;iNI~~~,. para ,D:U!i!r dlil;!rl ~rf'!;i;in~_ Fij2.'~1!'i!'EI, !I;!~ dib~~iI)i;,PI~HI~

~,.(!,

Ilj:IJu_ij:iiJ UI!Jia; l'!i(!me\Fi!!!i, y: >lffi't.rlht:'

i~i<l.daiS..;!(IcM(f! de

UP

,ci;Jl.!ii!i!J" dIS!l:~fr~o.

~m!l~imrilS,~-e, :i)d:li ( i~Ii'i!n\1'un 1)0',90 1I:,s!lldlll; S p~U~~08. UI'S ju.lliioldo~ soe'c:ollocluilri ti!i. sii~~(ls: OPIlII"!!Ii!IIS ~1 ~ '!;Ill 1Ini!!lru !iI;1!" tli.sllllifiil'hiil

!:IiIs: !iRci~·Hi,. f.Atd~ ,jii$il~ll[li!'

:1i'(ll r'

j)1I1I'1110;

d!l1!IilC!i,

il' .

~iIli!ibo-;tDn~

:~rlin~fTS DLII~, Ihill(:e~ '(",i,Lle100 'i:!t:I.IILlil.1niW: 8i1Ut!!lI al Uib~eu".F.I JI!!~!)~~l)r' qut ~i!lIltsig~ hii 1!;I!.mUHU;:il):l., m~s ,~I.~ S~~ >111 ~n:lil,diijf" -

,iiI!£i iiiabh.:rO.

EI juego de los Bolos
(Para, 2,
0

mas j ugadores)

,N~CSI~br!5l 8 t ueos de carton de '7 ern. die Uoo cajlCl!. de canon sin. tapa, de

1:'iIl:r..~i[!i (:::;iid~

UJllll.

,

H ~m,., de aneho y 3:8: ern"

Cait'l:uli~a,~~pa.'pei(]e,

U Ilia eaja peqpnei'ia de ,~(), m, de e ancho l' 32 em", de' ~aff;o.

de

largo"

COIOI'ts ,Y :p~,:pc'l d~ ~];IIil,itili,mdo. V!J'IiaJ cuerda, Un 'p.J.ato grande, una aguja ,d.€!

Una cla.vij a
nar-go (11

hacer ,1'111 ato, ~~~1J~horquma !1JIli carrete ~j,ch u[o vacio,
{~,ofl

y
P,iioilla iilii!> iui:i;Oosde ~LirU~ii.'1 dij:iiLloo
eada uno :r. p~aI 11111'1]' dit, nus tdUiL,'iti1l)S 'it,[lJ1' d~li];~rO d~' Calm1lli truiJo.
S!}~lr. [ljl'illi!:IIi!:.'ii ~a!i '!i';:I!I'~:s" COi'.it Qt~1!l! tr.lOO.:68,[I!i:!' cuerda dll HI'l!!llS t:lili. tilt ~~~ft

anchura

R.e,'Ua,t iijeras, Pl ntura :y pincel.

Peggtlne~n,ofuerte Y 'lilt Ia.,pit,

'I;.!IJ!J

p~U~o fino,

unos 4.5 em" de'

a.o

P;~r,~ h!li!i;ie;r~ilioS 8oml11iRW,s ~iiI :kl\l'iIlIm d!2' soi.mdttilf,j],ilO!; '~)L:- C!n1iJI.dimli Mf !!O in~n~s, ~rles'~t«l;~S, I::UiI<'D-Ud~ ~'{iI!l, ~ 'h.lI1O$ (:;IL). Ulro1l91~ '~iiI f:!l)[mlll d~' ,1l:\!lJ(1I0
OIjiH(I!, reCl@if~1lI ]I

~gsI:lll)~

~nf~iiiUIl

,dt, I!!lIS,hllm.a:o;, (bD.

tilf p::lpcl iiI~ 'D'IIUSJl5 em. d~ 'br,~!I1iol~l ~Il:ool&a! lP.latJilil!'i l~h). iBt~ b.~ M lir~ enrn~!ta~:I!iSPOll deiIlru w los Illil'lns ,O,'e, ~rt;6fl ~ dobli} I::I>~ l1iriit1i!i IEat~a
!~,

h!f:Lll ;b:iLil.'ii:l:lr d lP!~tt!-" 'I\N:Ofi~

!,:!i!'!i!!i8;

~ili@S

lDib~j~ !.In ,ir.Urre-ulo ,~t:i, d' tli'olildlm. ~jt~, 'ellij:i, b ~'!ldi!' .ce' nrtfllrn. 'lZlI!IT3i d~ 1111li!li ifBqll~l1l:3:. ~!ii:i~nd)[j,:OIblJD, !!il:lLl.i':3J u 0 IP!:3i~O ( ':lI,-rlllldl!'-

1t;~fI!!'~elll (!I flib~jo.,

;:LI'~i:lJ-D

D!ll!m, J'@'f'tl:milif i:l!i. ~rnltlm:iiL, (d.

PiOn Ipeil::ilLffi;~.~' tlt!e~.e po:~ nCHj. horo~~ d~ 1i!i:!i:i;3lj:l, m~s pEqu!tiia. ~Ii-,g::lli, CD:l'l el ;~(lil1do ~~ '3inib:J d~L]~rl!Ji,[II!' hi. c!lj:a ~lmilll;!"i' :pcr d~lJajo ,mil!l dr'l:illio 'i;JILI!I!! I1i;:Ii!i dii),:uj~do. lleJ~,qllt :!:i~ seq,lliZ':o

U!S3llldo IJII1l81 )::IIg,uj:li1 'I~~gi.lde ~ Iil!eha~r :!;i~mio,!1'Ii:lZ !]i!l:ill: :::II~,ujtros pDf !:it lJi!:iiifitie
(!~I~lWior' ~g(!f~!ti!'

f~~'IO~Uili ~ I
:~ 1!1l~

oCilJer,(Ii~ de

drta cin:oIlIO,:y uull) ;en ~ !!1rtl;'!_~~r0. de ilIll.!~ la :ilii:;LJjll IIl1lll IiflSl::I l:iii, ~_jll [l!~I1I:;3! pL:!1" dr:IKnjO (f,t:I (:iU>!.1id~.

'hi[l\~iI.liniilL (Ill). 10 m'isrrm

:tiosifIig~ljer~ :~'S/l(l~ll~ p~r d mi.5mttll
;l!i!l,~jer(i; nilF::i}~t;!ol1fi~ill)

M~I't'1::I pij)~ 1J1DO' d~
ltctl ,~:tL, [me' :illlhm~,1J; (ht il1Icm~!i' bolll~_,

'Iii!,!,!)'

d~ 1iJ!ibolO!;

ll~z

CO[i1 ,fil!!S:

30

'~(Ij

:ii, ~k!-s iIiI\O~ '1i!3! d, JW; de l:!t, gnlnm:ll'. 1P!I!i~ ClIlii3Jlro CU!L.ru:iilS' ~D m;h I'~;j)$que' puooa"ii d~ 'r~ it' - T C!ii'! ~~II ~uj:cm [(a). y ~Sil. 1M OUllS ru:a!ta'll) (iUndatS< :il~u l:ado (Ib',. m;Sll1"\'a el dllnl;j~" ~11

f.I'!!1 il ~~j efO..!i

TI!I!l~

'il!merllll:u,aQ ,lboll!!-:!> fJ11Iit: !Ii:' il3iyan c~ddo. \'0 ",e.r.l!I'!, :f!! PID ~ltr~1t de pill'.

bielli .41ld.iU liiI i::m:wd:ili> J :31n1U';;I! 10:!il~ Jren'ulIS (:JUre si. (:n::lilIiI!lo ~IH!:S ,~

~;,"j,'

,al~minI0
l[.';!fliirrt!~

pf!pel

di! tI~lo a 1IIn;l e:s~l3in~ de' I c~Jra iii, .• EiIl"ue{1Ire li:oo .11 Iia p:arl:e dl!' .a]ti~Jo dril :p1ilio !.:UI1! gmlf1~1,!!Lie' 11:umanio.' "f m~n!iJo. denim dd ,ll~,ujiilr,1J).,d't:1 r.urr!i:'~r.. A~,I:IIun !tli\m'ZD'di'! 1t-1.iIi:I"t1ll1 ~ la IP~d!Z' '[I pCI'IO:~ li!I~1 pPl'~m_ Abll .~lIiibi.i1i urna bull:maItR'¥'ll!Elia en. p'3pel if:-I!' :llUmDOio 31 o![r!lJot:'1l:mrl!lJlo ,~ i:J iCll!Erlill3i. d!l;! mlildo q,~~iI;'~~&I!le~lJjb~[ Ia eaj3. Obsl!ill'l~ ~III!IUiln.ljil1i.,

~~

l1lilctr el '~:(:mb!lbtli!o('i;.

p.t;!g;l

un

Como se Juega
I f!!drul In
\ '[l1~iI t~ASj laS'~'1I~rrda'S palt;il q~~ ~OJi)S, ~ pD'n~n, ~D PH!.

iBal:il!D~!a elll~~b.lI,

piIedH." (Adriii j;U&:ad~1"ttil!n~d~rtd1o II d'!ii ju,~~~. lEI p.ni'ml'r,D que '~bB m#is de

'ElJitD!!ii '00108 '1li'!iId1I:O P~:mlos dUE'ChOS ~ Ii:IUHo,

d.enint

lco!'IJo!Iil }.' I'rJd31 ~,

20 bolm !l;!Sel ;g,:iullldor'_ ,

O.~ fO,!D;1) de ju:gllf I'.S pillmn;d';(l n(lm.el'os, del '[ III 'Ii: dil!nim ~ los
IIU bo'loiJIs;" Palilii _DIll'" '3 pUMg~6n 11asi!B }' lti "U~!i de ,1~J.Jol(lS
fkftib:iith:ts. KI Rpmem (II~emllirqu~
~3D3.
I

,50 Plllilios

es una persecucien a traves de IiUI laberlnto, Cada juga.dor '0 cada 'eqruipo, debe' tener seis p6~ici8S1. el eqaipo contrario, sels ladrones.
iES'ta

de largo per 45 em, de' anchc. Ca.rt6n Fin.o ''j' papal d·~ealear,
2 bll;Ji~ones grandes,

U n troze de car~-6n. e 45 em. d

Ne.cesi~ads·

.lne~8:
roj:;l:S

if,irnta

P':~a'S~.il.iniiJJ •

2 envases de 'Yo.ght:~rl. , Elas[icQ. fino. 0 bandas de goma,
Pa:pel. blanco y pegamento fuerte,

l.apiz; regia

'j

pi ii1.~.jJ].n.:II.•

UUi I~piz cr~}"6:n r oj.Ill,

cuadrado ,~~. 309 'Ci!Il. d~ I~~o. 'Y'19 ~1iI., d~ anchD. !H:ilii m:i}j'(~s ~d~ . .J em, 3 lOS 'OO:illJ~ro ·lltrdoOs;, e:!;;~il'!I!Ul1~1'.I1be- CilUl'iI.o en el dib'llji!lJ! ·(:ill.
IIIli

nibllj9i ~,(Jbi\li'el c.Dr!~n

gm~[J<.

.!!iupctiores

1!F1Irt:ill. unas U'lle~~· de;dt '~lR!IIII1i!ll;,'1a;.i ! iIi.l~ illife'ilio.n!!i. y de· tm [!l;:lid.~· a O'tI"O ~!,.i} !fOlilnililf CU:iII.drili)08 .rreqil;f; .~.

:Pirihi, 11:f18IiR~

roja. s 'oomO

(t. itni~!!;~

il!llmllCuj ~ l(b).

IPara h:JflCt hn seios,. !£intuit!) .N~~D:!j d~· Cn'liiJIe;). .~ pl3sil:ilDilia een 'd»'i;'ilt:rud :;I)br,e [[lI!~iilil1!Bl 'i.'>1i, 'f;f1iml~. d~lubiilOS ,es'~"~hmos d 't-.or.On. [I;!Iro.~L!IF3,l]do "que s,t lJj!.'lf'm IbleJli .i.' ~~JgiJ!i! ·!lI'e· l .~" ~ 'an~M" ~:iiI},. OhIIDell.h~ ~ee:.ldA •. ID[JJ~DI1I.Ci§D'prill1i!1' ~'t!i p.'~lSmi n:a, pilii' ~ru:i!l1I1a de· I [IJne;L'i r'IJiJ" ._tfol~d;6 en iCtUn tus. d . !;I,m;, [palm d'al'~ until :iilJturoli -de ufi11lS 2; em, ,Fij3:11!' :1:111 r'i oiiib,ijo (b.I. ~'Il !.I!r.)on~ ~

Ius lOo'~I);Cr..S, eiE ~iiio, eerrecte, en

Hill 'DI]~~ ·:irno~"S: de· ,JI:.lSimiltil.l.-:li(,,). C0iI<6.e.ldoo'IHl.cima de 'Iose-!as e'D:mo ,~I'I el ~!tbil.l]ii' ,'I)). Mira el dibllijO g~.m.di! i d (! III iIJi tGii pilg,lo;l.;, par-3 _"1,.':glJiFJi!i'! 'iJ:U(!. e

[[

' r-

·4·
.'
"

I

dobla- .......... lfJl~t~d ,.,,1' ..
.

[~}

II
lpolic'ia

I

I:
Dib,~j~, d mmfel:o.· dd l:Jdroi'i m I:iilj Q-t~ !liilfUj. Ab;jIlr'~' ·plm!l!.:J ;roous: IllesIj;I;(jl~ias J UMhn 10 ladl"iflln~ ~JJ,1.·

Reeerla 'II .Im de-!m.mn JIii!'!)) Q' ¢,1rudin~i [1li1J..ga d m.oCle'l:o ,d'e IlQUi'li3. y ell d~ l~i;'Iml1, d~ 2. em, ·Ik· Rl'iCho fi'li'r i ode' ~~· ca!ili'J I ·r,iI. [Ii":iilIjPe~ el}l~' ~~. ~"')" C~leili '11 ;sillite.::!!! lk.~ poli:ci:iil en il !!l~1 ,de I~ji.e~r~ de Il.~i,. il;lll;:Jllil:a5i :p'f)r 1;1\1 Ilftl~i;!I. Y "~'eI'Io'iIl IIIni O III~. C3I r 10 I i1ifj~ q-n'C' t,,!Ut~. ree hilS. i de ~n,gi11i1)s.D!U':II. ;l!n~~ .~). :h~.a ~:ai'> dOJi mhmMd.~ ,jll'D1t:a5i elOOiiO ves ,e.-' ;el dihu]rD l~b~,,,

se UalA

4e dj$pjn':II!r y __ r .. 10:!iI 'liQo.nrloo, Uill JtlpilOf nq,e\'e :I!I lIII

pqlJtiM f JIewi su i.u"lIUll~ B O(JO,,,"los mtrooC!l:..SI }1Ieca I:n -equ I poos, de $t;.. n.da jUUldor detit!ri ~ .. SU ~ 1ft:§: hombres.

&

F1Judo

hl'il ~,tdoea .' UtilluDi:I:!i l' ::iII bH ~ ~ tilda ~1lI1':Q •• Cadll i.dm !ilJIG, potdlll ~r ... 'IIOInbfe :5 '!!H'I:uios. PUNiI!n no~ ~ tDdaJ di~D~ ~iI! ~n P.... ,d,hpillrU eI Pp.dor debt ~ en &'''etP. :Yf,Uleqte

*.,..t.
al.ku~

bot6n • :W

Clor: t entJIIIIp.. llnr f
tnm1 f~~

lid

SMo .. ~. "MIIar't ~nr 30M lD!!i 5dOI!: :tUanH _,. .... :Iirbol.

WletlO~. l.oegO ~

4tI hlNel'O.

~

I

Q~t (];@s, ~gujl~f"O!i ilti!il ::l! c:ilitJ\.(jj 'hulb U ,i;lIe\! eri'il~SIt 'lite Y0iil:JUllIi'l, ,,. j ,,"liiI.·d~ iII!i;it,Mti~;tar b b~~~_ ri!'!~ ,!d,I d~~ijj'co 'ri!"ii!]; ~iI.!ili ~C!s. ~lrJ.l:lJlj~lNJ60}' 'el !l!",~!o.:l1 ~l'1de.
j~ i1llilb

1!iJ'S

C~~,!'(! los ,e~"jw",'SI:ilJlli ptlipol!l bli:utCrlJI. ( J"n.""1 (",.!l u!Uj; ~fi '('~n, d~ !!In l!!iJnli::iia! ,~. tlli d oiM" K;l ~~.(I d~ !lIn ImdrtUil (l:Jit IEsm.s ~~rI' i~-18iirm:'L\!i.

~ pri~ ~nlnrtOl

'qul! ~:nmin filii :11
tlilnll,

if!"N;~r~rnil)~ (XU"

'P'U,ZZ
,Pll!uzle;s

.es y Entretenimientos
tal

(Para 1 0 Inns jugadores) romoecabezas ''!' a ver ,q,lIlI~e.Iles el
Mezclat bien todas las piezas del

que c:o.'l1si,gl.ll,c pO!1leirla."i, en, su si~io eli i:1l,enL'}:S, tiempo .

.J~!cg'o, e C3ibe~j, y Coins, d [lJ!cHIJ!8J ~aseabe zas 'jf eelas para que las boLiC,3/$ entren ell las;

agujero.s. Sacl](]t:las para !Que ]fJJS anillas se enganchen '00 los. a]meIT!_s.
hm, el Pu.J~l,le ,et"esi'lar~
'Un,:;_{cm.j a pequeita

Cartulina Y Ca!ulm grueso,

de ,canon.

Un grabado 0 fotegrafia. CilHa adhesiva y. pegamento, Tijems" ~fipiz y regla,
(til

'Co I O!C:iI, hil ,,;;ij:ll sobll~ ;e.1 ~I!i~o 'D 'flilimu,gtflfilll '!! dibil!j:;li U !:oI!!U'Iroo ~ .• 'Corl:i~,ma, ro(lJf!!.'~ Delli!) II]:aci~.ndo'lla [Ii em, rn~~ !fl1 e;Q uII:~ 'eill 5IlI e,D:Ilt-!l)JnIIO., [lj,'!ji'j iii t t~ '1~'jllil[Jo}' eU:Il!!l(ho ~~ tres [I;I~lfIt!ilS.

~I

~glll:n~iI.'oS (MJ~~

ReeoCi11J l;il: piiez!I ,silJlJad9 en] 1:11. <ll:Stluirnil i"r,e;~~or derei:!.b:p. ;did Vol1b:liilD Y pl_~UI llI1i10fU;lQ.. dEl!IlJDr-'o d~ ills C!lJj3 (d.

f

riM

IUhl!i!~S, de un I:uio ::t I!l!tit,@o ]I ,d1:t 'ilb~~rD .p;3!1:lIi ii'onn:u: ~) pi(~iifl!i

.........
,~

,

~

'1i'o

'C9ri~ d,(l!5, ItfmU.!i d!1: cari:\luil1ln:lil, dt.:II:iUi1I:li'iO ,dlel iUiolll.liildo. ;p(!P, d :il,mm~do :J urim. de 101;, iJlrol zm.s ,~a).COI1I.li!1, [PO r' 1:15, Ii It{!lI.5 5lenabdas:. :D~:vUd!i:: GtrDo 'Iro,m ,~[J 9 ,~ lIJIii!'2I1.~, b~. Curi.a :II I!!) :RsiI1~o ,[I(! 1m;;,linaas, (

Cw.~~~U!ilmz{)' dli!! 'ii'BFlon :r.l.rm':l!il!1!' 1:iII m~!!!!id,~~ glf:Pmfl~ qlL'I!' lEI (011:111111, b !L:~IlI" d~ !i!I~I(iI:r ~~~ lIli'Or!;lS 3, i:tJ, IlIr&:'CJ' y i~BID:iI;Jflil:~It'!II'. If.I'I! ,~ h;t1N!1' nu~..,~ [pil1':i:!s, i~Ju:lI~. Cclfit~ P~!i' i!@s I![I(!;U, "
r.

:P(!,II~ 111111:1, pinm ,!ill!!' calli!c'm I :UU~I]J; !l;!nil'E IJII1i31 P'~I!"J:::I WIl'i9b-pd::l, y; 'Dim, ii~!.l~ Q!hS~f\,:iI, (!I dib;IlJ.O. 1...:111 pi~a. de '~II'!OI1i d~IJ!I!':li!ll!bl\~litf I, em_ pOl' ma

i:';i;l'uh'! .. il~~IiI;!nla.

.

....

If;nrm~,'ilI,IlI!1!irtiliu

[s_P~fll h'lllShi qu ~~. :llfIrs 'p,i(:;ras IlJilhdil ~~ egia tt£JI1IiiIll" ~~1e'!." :;eC3S., Lk~PlLi~,~ ~©n I~ lij)l!nt§i. ~@(F~a l!i!j, Igi~'a, diE 'l'1Ldl!ol!'l" (J~j~nd.o. UIll;l!i jii:nt~, sallenl_iI!5l, ~ol1lla5.

e~,dlHtuo.

CiItr;t~ Ullt!ll ,~bl!\li'mlJlr.3 !E':Silr£l'lb3. ,3) Llai IMI!I!e~$ !(II!!;!I hmdo dE!! 'lmja, ~, !Q.'!ra pur ,1\3i I" D~rl~' de ,O:.t!lanl,E!1' 'pno I1IIl1< 1fr(!!f!D'J;'f~ I", QlIin;l.S", ~~ clnl::a :1Ii!llhe.!iiY:J,elli ~IIS ,esqiUi~, 1C!I)R,!-'IJo en ,I!\l, diIHIJOVC5

!POE'll

d g;lfahado

inrl rolill [],cii'l:ltd'D'

'INUlr.re.-a. n~ma '1lI1E' Illis r<tl!nnas rm't': Ji~, P pI:(!Z!lS d~ 'l".3Irh~fl" :!ill: (I(!sii!OOll1 nlb!n: I~[]~ ,hl;l!l!flM d:ef gIi'i3b.3!diu )' Is !pi!l::m rim.

n~ P~I1'L:.:t.'i! em

'ltD

'tlttleli,

hllJIIO:liiidc:m

34

N i!t:C'8i .a.ri~, Tijeras, pegamento "l ll![Jj lapiz. Unilll regla, plnruras 0 crayones, 1P'Ur.a c-l P'uzzl:

I

,

I

Carton gruese,

Un grabado 0 I)J.lJaf.o~:(]I,gra!'fia_ IP'aF:~;las 'C2.iMl..aS 'Y Co-]as U.iil~ eaia bond:a redonda de Q ues 0 1!..'l(J11il S'1Jl ta p.'i

'i

u

Caliil:oUiJ,

4 cniiilcJ:id,s,!i- Y' c!:lo.f~iJ], 4- anillas pequenas de cortlna.

£Uno 0 cartulina, 3 boUtas de decoracion, Una i!Jguja de nacer piIlJUO. :2 grabado'S

0 fo.~O'grafia.s.

P~g::l un lI:,r-alb~dofI! rOlo,J1;J;Olfi:.l :a 111miJrrMo dili CIDf\~(IDIgru!!'!'so. Con~ ib1clItlll'i!li pOT 13 mi'~d'i' !I Un - '~il!Ihd:![J!ooi ,E1~'::iIImitl~, abaJJ,g, ~~ de' I~do 11l:Ado. ObSCn'3 I';!I
[l1lliThJ!Jj;jJj

Vuit,1yt, :ii, iIliJ:nl:iJi1i i!ir.i< iroUl1i. ~!I).r 'b'!! It'!.!.~d. i:iJlIiibtili '!il',[J1 Il'irnril':I:li omh.lhld!l.S, Slg,ui:
'lralilJ 'me ~:ilC!IIlIi el gn.'bado, prill!l.U~w;

dc IJf,'(!JICa);,!j' PlNlu!il:ii.o.s", M~31o.s h

,it<ccl!Jrmail1dio. .1'i:9i!iii.liI, UI! q

iii!np:s

{III.'I, mo,lIcion

bien y.

(1 C'al,b€,,z3JS y
't9f1C1 de ~ t;Z1j1li

U

Colas
rondo de la ,cariB '
I

,~,

lS,

'

~n P,ibilj3 iiri!l!i, eitlil:nn~ en un e'Jlri..cn,!.Ul'i'3i rud 0' P'eg1i, un gf.f~llludo (I; fo iili!~nrfl~J i ne Mllr,li ~ doru!le Ii!I :Rr~b~do. se :tIuos~o !fi! r,!!Iiidil) d~ il:;3!~:Jpll dl!! III C9];lIi iill~ qU~ijl. , de i(iiS ,j,]~rtJj] [us' d~ ~~i6n ~_;l). f iiiil!: In;!! rn'!.1j(iir' 'Y 1I!".)tI(J1~i lJ;ieg~.iJ) ·e~ Il:ilJ 'Illpili !!II, !il,g tiJ('jflij:s. III i'i ,It] :Ii: r:l b.::uillilJi IIJ~, 'til d 0 ,1liI ,ail-uj:!li Re~~fi!li ~iJs, dlfol:ul~; hm£ie.JJdillilns lJiIll d i!i(lll'!itI~g.de I~IC~:!!!. ICO!\'!Q' 'Ii~ ,M tl ,1;'1 Jjl)ujo (ct d~' ho«'1" [JiIuni.o ~b)._No de:biCDIII!J,lUed~f p\iqll ~~(i mi-$ pE(llllCDOS ~,111 100:liD "'.. 'u'ocloo de c::n1:iln deMl'o [d'e'los :Jig~Jjei'os.. i!iOOI I 11m iii'"

t.[li

I

~3

I'

(tll

dhinclie.ta:s !~~:Ji un :~r.~bl!!l1J.lo,,.;.,fc)'t~I',:Jfia :all ifiltro icil\J:1J 1:0.d~ Il:!IJr.OI!! ~iil;l.t\lrn,"j;'.i'1::!'i~, el il:1i:i!]:i!31Do COIlli ~, d1ii'iU;i~!i.'mlis (I!J.~. i\sl1:ll:~m,~e de iflU(! lIiJJi q'l~dl}n d'K'1iI'i:asilndoJI! (l1!'J'C~ aJ
li:1lI b(lim '. "il':g.il ,~: gl'l1bl}d00 dil!i'IIlro tI~ h'll 'O'lf.9 p:;lirte ~. I~ ~'Oijo de qlilt8.(]o, tIll'J:nO ,.~ ~ ~II ,cll'Ii'!1iili<o (('). ,I)j;~iuijmr ~;r, S~IJI!:.

P'1iI(1ihis: :aDii las, d!l!Dilro ,ilJ)e I~ !cllj~ ";:0:1:'1 lu (ilill,th~m::l5, y 1m b.[]~i~ ,ill!eIUro ~ 19 01111 c ajiu. P'e g;I iC e:~D·]-aiJ], lJlI 0 1" I~Pil r ~t cl:'Il' :iii ni00 diE! iWl 1ID!lI<'i: C"~J!lS ()II)., Ol!alDdi0 ~.ili sa!!J)!i, iHi,il lil-I~Da!:II! '!ill! J!:i!ii11t d~ :lilOOijD' _,b).

(Para 2:
Esto es
.m caca

Galeria de Tiro
0

mas jugadores)

des1izal1le

galeria de' d'l:'o,,, Con Ii saear d-te ~QS. envases de yoghlll,r[; '~8!S euentas .0 botones que :nay denrro y hacerlcs
• uro, 1J;1!l13i. ".

intenta

,
PI"
~,(iI!!i.tiu<'UI08

por la, rampa,

Nfc,esi,mm U'[J)i3: C i3!j a, de earten con ~;ap8!.~ de IInos ,].:2 em. pot 16 em". ,6 envases 'igiIJale:s de y'oS'llI,tI:t'L

() lbQU~s y aJgI!!I as cuentas n

Una! noia de carton. Papel grueso y un troze de tela, 'U 1!1 conui.Ve.'r I~'&.... '17 ~~ ( .... .. .').
0

betones. Pe.gamento y cinta adheslva. U'l'ili:z: v '[i~eras, IU 1 ~

·~I.g,o

!e:!1""~se d~:!ioll!Ji;glullt. Jt.i'Corla.

de liiI.f.i!I~, U!lando dE' ~ui:t ill, bas.t 'i!ll... un ~
peqrneiio:s.

mbuJ~sejli. dr;~lIlwdl!iri~JjedlC~ httulo

11:BlZ UOY :a]oori'lJlIi8. dl! uomos .. '!1'.IlJi. ,dle alI'tiil< y :PI 1 I!:ftll. de Ilos I~iill~. ep ~I;i!:I!! lall'!!I) ,~ los ,~lte!1'!!iJlS: ren el f.(IIIl:d.o. d~ 13 ,mja di! taUon. R~rt~ pOll' las I.nms n~Jar!!.,.

Fcc:~ Ii!!, II,1i~rt'" dit: :iilbajo ,de hi. caj:iillt.tI(ii~de iil'S.~1li ~:;: dl'ilUlo.5 rt:¢ilI't:;lid,{]s). :iii. t 'I:iliD;;Ii·;. ::I ui'ilill ,d!S~!lncii3i d~ 2.13,~ un ,ulrt,mo.

iDib!1!]i!I. M!i:!ii '!CMulos ri!'iri papcl gtu~'. !l9ii11n~ dr! pia ia, p:iriliU' infr.lii~rdie 'ill'll ""aim, de ')'n~hllJ"ir•. Refton· los ICirtlLdos (:D) ilUl: run :i!lll,lUAIEro' !till ci iOf.ii:lflP~ de ,CUilri!i !.U1:i;l1 de I~ ciH'!uhn to!] 1:Ii:8 lijt':i1lIS~

fl.

:Harz ,doc.!!! ,~[f.rltl'ii. di::i~ lEI ql!lJj uo Ih!il!iit:a 1/1, em. l;gl'(ij~.~m:.d::.meruie iJora\e.' ,~ del .j1ji'rculo (Iii')' !Pe'g::. I!,1II1 d,·~!':!~~' p'ilI,pel de 81 eada 'lJ:I].o,d~ 1!lIi:'i! m'l;l'ti~ idle' y.mg!llu.rl. ]~~ (jllJe' ,!l4;! !'ii'tq;uen (c).

I

hi,~~iill. (:iiVillO 'ilflil, d diblJjo.. for ,e;1 ![litrD 'Indo 8Mo' deben mht ~bRSl)nr 1M Illo.nllK.

R!tto:r~il 1!Ii!;,bases lilt. [1;0 en"~5es d~· ~!I1!.~h:lIrt~' mt:~l:htS rm:~ 'kI~ :IIIgltit~Q.S, de

C():rl~,una tim ,~:t,eDna" ilPJlli ao,dlll ,[';tnno II. < ~llllil!!rficliC ·~d imerilln de Ia itf:lpa ,[I'c' II~ ~j!l ..Y !iIlt." II.In.eu~~ d~ l!l lomwi.ihl.d,,, C()IifM=31:.1. pOt ~~mr.~sd~ II'aIl1{Ilili ... IPcglillll, [l;ior diEbajf~ de I~ iJb~rl u r3.

k'uw· d,t·I!tI:iiI '10, ~tiP.ne ~nd~ 10.5 IardiIJ:s J [1'8 predrill ik~ :lJilraS, de ~ ~ja pll!l!!'i!lla d~ p:i:c'"f.'q,..1':1:11 I~r:'il e,~tr;emo oil!! ~Ilal.!!IlI. III 13 parte S.up!lIiIQr iiI' II) eDJa:)' e'l oi.m drcimjQ' de I~ r~rn~.
Cmb uOJ 1J!i~F,:!J cubrir'

T

.1

lriJIn. Ia ••
~~.~.fO~

y.('O'

.. ~.

POt d~-.lt Tf~ IH'"bOl ('IIIIIl!I tllOn. t' bdH•• dlr~. his itIIf.U..q~ hll 4tn:Iro- deJain tiUlrlas. sal .. '1 Jlipr II nilMp ! ~ &. aIII!rtlI •

,..,.tIm'& 5a~ .•. ,

~d!~"

ire:Uui'!lta!l..,

'~c:iII".8tS. dI1s~r.e

nudo

deble .Alln ~I!~xl:rem!!); de 13 :t~D~dt ilfJi 'l~9. nil1IQ p l!! IT lti i!II [J;8 'e:;(i) Ii! iiIU s, ,C(Ii r.-a ,iii' 00 IWII4I (it: t'.ILITion !IfIe 13 rnl ma - (Jngilml (Ile .I':;f! tilPf~ de hi m~I1i1<1ll !1I1~:[1 .Y i"~~. Au t()ifG~'!iI\i!'
d!l;! I~
:m

em, d

IIlI'gO~1l

1IIIi(io

,1l\fI;.1'i~

~i~.1:1d~ c~rd"O~It" UQ"llIlu Is!;, ~lilpiI3_ iile I~ ("Ones hacia, d(!i::llllh1! f p~li::IL'!: ~ l;fii.$ .:J![I~f1~ dio1!I~ 1::!![I1I" de filii "':- ja. i:4~mm.eD 11'1 '!liiblljO, o
("J!i.h'!l'ITflII[Ii~ i! c;a!(l!i'l d

F.la~ mli
argujl;:'i""

il<~

[jon

~~I!' I')~~"
.~iniS

1: em, d~ n!J.. e~'mr~~os" M(!le bls d.Q!S b!)ndll ' ,111'1£' i'Dm~ eni'ii~.'irt:::l p!D:1:' il-i:!IS:IIItuj('r'!J:'!, y hill,; nlLldl!)j dl(i;~It. en los H:mJIrJn6S"

en hI~ dos

I,i)_ ,....~ Uli! , de '1!:3i1l'10!tl~, III0 iih'i,

J

Batalla 'Terre'stre
(Para 2 jugadores equipos)
0

2

N'iEceS"it~cls Una sabana v ieia o un ~ rozo de tela corriente .•de' 2, x :2 metros. 4- ch ~rilc:be~a!s. Pi;1ll~~eade calcar "!l papel blanco. C~ncm fi'FiO y pal:i.tos delgados, 4 earreres de 11 4, envases de' i~o. p1il$tic-o ){ 4 cajas de' huevo, ,~e las de ea:rtQ.:n . .4 cajas de foofoms vaclas .. 41·apk·es ccrtos "!! carton gruese, l Ba:ndl~s' gorna eiast;i,c~· fuertes. de M 1'l.Cbi8J5 ~~iI:'SlS de papel, Un~regla, un rOi!uladoI y ia.piz Tijeras. 'Ii plnturas. rra:m.bien puedes seibalar 105
-e-

Ibui. ~hil]~1i!l1' s, i.JOOlB, ~e1i: I!nJ ·~Il diDUJjo. Seiwlla y dibl1ljll Dill iL:U::iI:J.r.iU~1!) dE '180 ~m,.,~ lado. ,litl!bUlll" i:il. ~b~,n:j.
eQlIi !C!WI'I

:Zllj)L.-til Il~

anti·UIli'i~.

s~~!Ii 1fI!I. ifli I:i!. Ii~;1'.IIJ:uil :s w.cl (I; ,6 :i'!J I~

!lid

Hliz m~ iN.~S ~:II!
iCUiUlr:illdo.

IiItli"t-tfloi

cuadrns en:el 8'1!.Hdo. usando

un i'O'U.llil,jJ] il):F ,(::.)_

I:u.io

,u

~e .:iI.do" (1)!}lO ,,~

~Oem. [iii 0... h:lll) 41, ~.i.ldO:!i !l'31.Jai Ilneas d.esde~rrib!) ~ 11M ,ijle i!!i~jo '!f diE!

~as

'i!llill

el dlblJ,Jo '~h).

tlza.)

41\1ode',Q de Cafto.n
" pe9f.1 e~ lap.ill,

'p'lllr ,~1; ririrvb@ t!tJ ,~~~!.'!, ~ d~ li'Uu ~~'" En.'¥u~'t'>C·IIJ"e!:!~e ~Ilmo. ,d'e' piiis·.Jc(!o 'l"-On

P'RnI,'''!JriJfi~:r un ~rbO:~, inlro!!ll[Ju

'IiI

lti'[oo

Co](a un~

e.pj3i

de

iiiJ)~"'4!I 11)01' ~

m'i;m.:il:i

hm

hil~

[!I1Ii

caii6f11ldll1' Cril..'.l]m a·~l"i' iI~1iiI.3 1
U

lRII!;lid :)' pii'lf~:illo<C!1Imo :S:I r~lJiI!l1I, (b)

!1I11:i11(',ur.;il!.l

il!n ;~fl:l'lmhhll'ilori:mIU~a" irll'l.'~il UR'PI .[I~, b~ !mil tttL1:es",(0 mo "'CS eli ,.:1 dllwjo, p3lr:il fUFl'i:tllf, mOI!!!~li1il·a:!il (~h ":ELi!:' 4, ~i'mlJoli: • .. C::I!S:iIIS, y 4 gr!tipl!ii>. d~ ,~iililtl!i.

I::i iii 1f):iI!1!1Iii!) ll!e{ljm;e.1iiO

ufl!

b'lp!l: !!Ii I~ ~rl~

Illiltrlo!l' 1lfJl: una t!l\1il.i de. "f"~foros. '~R:I iJ~(tS[pe !]I!~n os ,;z:il1t!uI ~ de II; n;(\ n .~ ep; l'llai U !:ado~ C-nlilloi 'l"quiplJ' ne~~ iiII~ CilniOOlB,

sOildad(ls CQI etro

f,:nlum d'us, biU1C!~ ~~ g!iKID3, [)il:!ln [b~ee;r un lifTAg@ID!L'; (3i~',,, H-fl.: IPro~!e;c.jl~e5~tc' ~r;li'] l~bh, P.llfD'U d~~Ii':!lr; coloc::l uril uro, _l:1tiil en h)i'nO :~ lAS, g{1lmll.!i, (d.

ArU.~s de ((ml'£!mf;~U'
,~je:j\'(IU1i

RII b!li:lt~ii:l,~ mdSl1

,oliID3id,iJs f R'Ii,rii:ill[i'i!trn~~ ;en I~ i!"orm3i ,g.IlI~ '~iimc' m:h cOilinnil1'l1tt'. :so'~ft 100 r,~.n!llilhi'1J!'j,di!! U9i
COlllllCli :ill SoU '

Il:~u(~. 10 ejerg:ilos, :B!nIiDL Iii, iPor e'~ lmlillpo ,mle ib.~I~II~ .• sia1lirmda, 1:iII.sn:-gj:.lS, de-l jCl!g!fJ' Y :fip'II,~,"!lido e~d::l unD ~Es; I'~j]!'j. qur. 'f-0ruade!l~IJ:'1!IUjo.l" p::r.I1i.

ArH!n.~, lira d[l!~pIilO~U!.iI~~ di.~p:n,3I"

[IlIrim'CnL m~fl~,

ijJno !fi!nlf'fi.m'~~ dll!

olro.

""'emu 31 criL.'mig,Qc,

~

'!!II'

1

c~btrli8r:ii3

solda!iO de

~bf.

dill' UI; em. ,iI ern, rdlll- iEl!llt:ho ,~d~ lIlrlJII, 1)~,I;iIlk., [1'Il~ilJr.3, "'Ill i!ili'Wina.!>, P~IIIii!i'iJais. r till' 110m; 11!1l ern, d@ 131'1)1!I ~P'4l!r J d1e ancbe, 'CadI3, 1I11131. 1IDi!!l-li!I3I i.ir3~ por 1:;3, mibull. 13.5. Ib:cDItHIi

20 nilfm {betJlii&UIil rhttll,
iJ'IU'

nobb
(!11I

les iexir~rn.a~: h~cill l'I~" I

'COnlO

d~'~r~

1

d d!bI,lJo. 'r'eg~ !~5i dillis m~llilides j li![n~ (ilIljl. C~~(:~ e'l ffi;Qdell)i)' del s>ohlllllh~~ II t~brillUerio ,eli'll ~. de '':iiHi'U:~jij,m~S, grntJldes ~jQn 10,. y. ,e!j de~ s0Jdlilldo ~!} l!lr~n!e!,!1} enl II'M ,4~ lPe~ L!eiNls.,~b).

"!'~

,~o]ldJdo.s

d~ (::ilb311~~~ ,f mt:j"~I.Il'1l1 l::I; d;e r[lIa:lllterii~,. CruI:a, ~qllliipiQ t~n~li;iiI Iii} Ilo.mrnf.(! iii! i.'l.lIb:llhu y 20 de imbuitl:erilli. ,pj nI~, 11)tJi S-j) I ~ru·[j)IJ'~ IE! li::@d~ (-q IJl~PI0 10 IE! S, d

niblll!.lil unn C 'It'n I:i. IJ!l~!f;'~~ ill1rl1Sdii! lD~, de

cnl\tutJi: ,i!!'IS'linh1!i (c).

Como se.Juega
Se lrata .....
O~{}'i ~'¢"'I'Il.ES' ~E: 'R:f;,'F,i!l)E!310

~ea..baaOO"'.
ver
I~nm .....

u

lit

"oiI~ ir41s.sokl_UIi
.JO'IidH03:

Jf

Ju~dll. ta iftraaleJ'ia. nb"tllni. ,

Pflt&Ii

Ie tmJAiua. ~
MO"ftI'"

oneda II uMkK. ~

' PIli'll baRdO!
HI unlll

~.

arililftia
ditf!«iu

dl(: ada Yfi. La Ufaai • J III artilleria iulo ano. La caII:.IIe:l'la y I. :IIIIdilkriaJ. , o,lb..purd4!!n ~lIr IC!Il 1(1.$ m:-mHftu"i q.1!!: "",d'n ubni di!'irbde:s ., 0KIJlfiIits..
Ikbefi; '.Iler 4 ~41i1dQS d!t inf.3!nll!:rJa II!I1 ~ ~ilubD ~fl.:Ja4w drJ alii,tin, par~

a uuflilen l!W»'ere. "'11li1p1i", en dhl@:41n8I. U, nbllkft':B' p,lM\e m~ J trt .. dl'Q:!il

• .(!~o

impedir Q1U!'In descr~}'ln ,), pan pOOlS' di!ipaf.!lr. Ei 'Clil!qon' PUt*' mu~WY! de !liUio D ~PIIr fliQ'''e1: t.'IIda tumor (.u!<noo un ~ri611i ~ II:IIio.'Uutra a 6 1tf10001t;o. &bitS USl' lu .irqcmas roD T4J!iJIf'O'YKII~ 'dlt Pllpd pin dmi~e-' I}]~r:a !';il)m e~tftr",i&a,. si:eJn.pft des .. el 111100 .que tt fOO'lll'CSPolMla.

foKQadros tilt dislucill

(k<

un !ioldado

,delilimpo dt ba.alI:II ill! I~CW 1030 sollllid(H dtrtlbado!li. L&.i; e;spij.,s ";!IIUos los poedb YfJI\'u :II m'DtP:IIJ' 0011 IllS ~""M. pHO 1l1l • 4:DS,mD, ((!tIUS, alP. • r6d1, ~ri dtrti~ D IPrimtt hitd., flUiI! "fDlUllgil I11III1., .. 104~l!. Ins, -liobl8d'O!i; f,!nemi:Ros ;Jeri el
S!I!r;a
~(Iol=.

Batalla Espacial
(Pa~ra2 0 J. j ugaderesl
J uega sobre este
iablero espaclal, H 8i}' 12 ~ala cada IIJImlJacon ,Ci.r.H::O estrellas,

.3 fila ves espaciales rojas, 3 verdes
J a Z!LII leS '" Un dado blanco, uno azul y
1j' IJJl.o.

Nret"esibl Ris

t'Qjo. Clulll"il jug91dor .~en<e'tre:s 'm~~ de rj~ t~(!Ir'" ('On "'~~ Mndei'~
:!hi! 1]]11 I!J

Como, se Juega
jf'6,j a, I)e b

;t!:sDileJal\£!,
bl~llii.~rIIi.
11laI'loI1;!'.<;:

de.sd'e I~ ~:iIIlida 11I1II.!ila !Ill 'Hili::tl PUT. ertlen, d~ i~lJ'j." gllillri ~Iil h~s.<'!! ~ t2,. Old:!, jUSliltdof lanD! I,ol'i-h§ drndiUS~.Ia '¥t'z .~' mUl"f. 11:11 I1!IJ"1l' ("'4)n I~ b~it~i'~ bli;lillc:;:iJ, iC!l. rsljl3dos que fi'iir~ ~I d~dll) ~.~IIOO'.
:n.3,,",I!S. punlm Iii (;Ili uW{fi1i1:r',riIiK«!i!ln ~ I-il,!liIl'.J'lId!l) his IImA!:lIs. ~ tlnill pl1rn~'60 iN J& (Ii ~.JFell\!:ll:0 olrot sq:,;U!II d IJIUIfiL'f"O que QI.:a:rqu.1,!; (!1,ci!lJc)[l!-. (;ada j~.~I:!i::tdO:If !Jh::bc' .:ener una :1iI:3.¥iI!' II!n b ~in:m,'W ,di.c' UiliEU gi1d~:d~,aJ:lJi:1!S dll! p!!t-llliEr' m~f" !:.Is. ol!tfJ.$ d!i;lS ~ It;!i,~rji!"il1ll:B!_ ~i 11111 jug,::Idorr :!i11Jl'll d ml mo I!J!lmerO ,~n, ~Al!5,tfes dades, t'ii:li~ I
[_,iQ

e tTJ fl! "" Ii!r.H1

b :9!'Zul pmr

d

1II:l1l~ ,. ~i11

toj:iil, li/'Of ,e1ro"'Q'"

dlei'et":ho

:P.i !lr~1F Qltlf:3i nz, '\,,~H

Nin;gIilJ'I:il [I]II.'I'C

pLu:de 1iiI~ __l~~U 1!IIi!J.$
PllifW:; 0

en C!i mjsm!lJo

j;1I galii II",
011"3"

'es~re:I~~, d~lfl1l11i1.lJ! mismlDJ III 11~ e~ <e.I mlsmm, ~rtbc, en 'iIJ,UiI:! h:li)':1
SA~'ti:U' .!Dblle' ell!).

'liii

Cu3Jtil!Ju

(!5in:UJa dc' Ullilli '~)!Ili~ill, se i:U1!Il)'tl~ unl p,1II11;tD. !'ii i.u S-tG,urlld -, gru!j.!Ji!; litii'li'liZA en, [I!IIli, ~jft!n3i mi,(!lilflis 'Ii):ue 1::1 jn"meD":::I ei!d <en Ill, mislI1!3i 1il::iII13xiB~ !i~ marea J Dli ,Un" ~ Y s i Iii ':41 fe(!f'3, :li ierrim en 19 m~ mf.II e~l~ JI:I!Jelll')llIl11~ o ~ m;:lIIi~:S pi.UUns.- Ii, ju~gt:l ite.r-milt!i zuandn '1][110 If£'

tnl!P n~'oI1! 31(!rri·~' ~Ob:IiC' 3 1

dAllrtS 'C<@[!UigMe '1~le'!r'r.l!!' $'In Jt~s il'llr~S, ihlillSIM ,e:l. '~I !1~~.• 'C:a;{!I;a. ,!'I;P~' e;~pa;i;I!l1 '!:iL.' mi:ii'1i'.113 i)UI!:'!'~(l8 ,1).1 fl!'ll.

lilts ji[i~i

n~~r~.

plaglililliliil
Hflil

ehi
,Y ij!t:gfilleS,
'@>

his, nil '¥lro!! ,~~td:iilles bail.d~f'i na~ bltlIR'!;;}18, ruj~

wk~.

f 00U1f lru@ rrJ'm Ul) @~~@~V~ [g) @ [fU ©:(g) ®il
0

~!

Diversiones usadores)
(.Param.udJJos .

d: t.nm

~pie~ V'IIIdm en tf tUW. ~",:".~._~"",,~ Illilto dI ofr'o. IJ.e1llll UOO ('On boIr.:ail_,j"I[(ICHr"~ adIiJ.d_~:Ie vtn4n~ OP e ~.

~~..e",...

~tbta

~Y

SF

'1 ~ Id .ftdpiHk~. Qalil jlllgH«- tielil ,d1l!!Z'RIYJ..lltiatlrlO 1£'e:!I"KI!$ f 5e menltdi ~ lIu~lm pM cjd. hJU. "~P -elu ell eI :H8ddo tmnienfe+ D que- ftqll bib PID~ 1111Ull scri n

Mb"a~cn

~~..,

1)011",00II1,

tudll:illrB

-

~(lrnlde (lJtz ('JI'iI!~ dt" IJ~HiSC:~ con Itl IiDl'Iibn! dE' ~i{ubd,~~ !li!JW el~. 1?4iUJ.ndei!m IP~f.' ~oo~1:;Ii ms~. C!.1!d~ !'n~i)dfi'~ iI~ib!;:- g ~iI, c:iI,ja cOo di:c:z p3lp~l'1!D:!ii dl!Kb!... es, En Uild~ uno ~Ii: 'iI!S~rilu 'IJ Doombn! If~ uaa d '~'luli:ut Todilis las t~jiiS. k' POiMlfi ilJUil hai~~I:IIdoo.
lilt!!!

r.n

I:tWMrN cSlgIien Itllfimnllu 1!1 dado" iCDaIilki- uno ,1:1: I~ 11'11 6 dc'lIiiAtYO, i:511' k:- qiliht I~ oopa ,J olirO, :S~ iii oolOot!a '1 In.' a, lIl: :111) .. 1.. irJ p'agl.ltk-. FJ jUq:D c'!Inlinu ml, hll~ta ~t :iil1~tliilli cun:s.il::ii! i4ritlQ )' m~ "tDdOJ
~'I)S

*-

I

Otd:ili, j~l!IiJ(Hf ,&.obe f!lCUm,U un pape.l~ C;II.d.~ v(u:, y ,~s·t'riIMI- iL:1nOiiLbn= d~ ,~3II'hld:i!l.d pDf' ,~i ¢~D ;). ;!!I::dif'
'oofri~l'ido pm- ,n1ii ,~ plll1l miilI!l'Jlt!r;;u ieJ ~I'I~ del mismo lIombre,~ gil til' il!1 ha ~fD -en .lIU p:iilll!iel,tU

IlhMof.aU'~,-

'.

t

>Im!ri!Jflilrrarlo., ut[!DI!' qut. DIA!'teI: !i=II p~1 ,t:CI !i;!cl ·oo\'a~..(:o:fFOO'~ ir' :iii lI!u~iC3r OiFO p.:IIpeHi.o. F] I1!rime:"o d.t[! 100jUII:Jdofti Q,ul! '~llI'n5ip CJ!piOS"iir 'I!rl!,*os sns ,p$]lt:n~OO~ el ,~o, 5'!Ii!cnl. e' ~!I!iMlii)r,

''f'oo~, !iI!' ~i~IIla!i1, il!D tfll:iII,. lEi prlril,C.- j.llil::'iI!lI!lDif" ill~l¥LlnUII !):!141, ~ra3i tJisA4iln:ity '~rt 19 t IlAi: hili mllY brajUo i!I! !if!, n Jimnl'l~ .qUi!" f!.5jlil, :31 ,!in I:illdo. ED :s:eiundD jlJlb:i.u:iUl" h~~ Ii) rnbrll)jJIfoBD k~ ,~iiill.ui~lIi~ii!: pl!f!iQn:l y B:5i SlH'::c!iiYlImlrcl!tt.:-, 1h~!::3, 'Ii~!i!! Ia uliim:i!l, h:l)'::1 oido ~iiI,iIIlsi~rill, q'llil'fl 'e;lUf)I:I~ hi IIlim en j.'!ll!l: 'i!!H...., f1m"m~I:I!'te' el q~~ 1;3, 'illl,Y~!f""fI. 1::1, (!!o!;~ ~Ili!(:!j~1 era,

Un ]upiLI!iY.r :!it ,~n~ en rL:i:I:II:ll.Qule:r. p@rle dii!: Il;Ji '~!I., 1}t-1)II! dlr iln'Oot!l[il1IIr'. que .e'! ~tOlld!!~ sea 10 5I1r~r..;I!fli!~l1jt. 'I!iPllflde C41IU10~r,1l que dl!e~ rn4s goell'~. [Lag '!l]irf~ jO:!::idor,itS ,C1ijlt_ili!jln h"sl~ ,::;0y :!i::ll~il III~S~fl~l. 'Iii II]lro-ltJ haUt ,se ,tt(\be: iUP!r ill, ~I • ~hdlimoen.~~ elll :SlJi CSOI:OnD'1 II.":y e'j, ~!~l!'H'" d~~u d, en l"!JfI

re~~

(jjLh'!! ,1ii:J[~U'

prcnda,

JIU<!,Wa

,d'-e~!aIi' ,1:;31 '!(Ol. d., ~li.oi{!. l'«d(lo~' muJTClo.se' Mne :iI e<n'rller y de lI'umtD II dil'~:do.,!l:ii\il~:i.i'::lliJU""i';;' T.os"'f~me~.esi:l~~el'!!' 4e ql:!iHl3ili1'iir cornu si' ~U~!l'i'I d~~' pi.~n .... m9\'~* II! :sin CjOI1]~ 1Idl'i:1:3 IJiLlll fl d.gil.1l!~PiI!l~. 'Joo.o~: m.ser lIir«l~ dlE'i j~ D 1'I)I.'(tz;.

[ldJd eEt~ir Ill:!! dirtC!(ir; !Quest ~.('il·!'~e

:r ihf!iJ!c; mi'enlras

.~

lo~d~ iI:~l!mill!ndo_ 'PrimBNir

.,u~..

St ~

do, ~ipO$ • dIE .CJd:Ji .. ulpm- :!i@'PlI1~ n:a Htbillil.

~nJ"

ell.

D ;dRier ~p.Iof de~ de Ii

Jueao eo~ •.e-. m p:illllUW'll !II:lJ"allJiI de bilJrtJlb a ltirtWlll • to lIilu ~ 1Di1a1& deJtlpdo~ liiili'n'o cqutpO. ~ __ (~~ lu muO!;. Sill :ill 1.1" Jq.dor ft Jto:cat b t:Mt~ .. ~~ YoI.,.tr III PUlllu de lJIU1iIb& FJ priBi:!r ~.,o I!pIe ~~ pll!U b

m

fila

*'

~

~bJ"t!ln;...t.~.

Calta j~e.adOf tl;ult ile 11111etil:tfdhb rY olni

j!!(l& C:lhi!;~.

'Alan '00 -tllll~

iI..'Uii€l'ti

-eD~..
ha

tit III h::rhil3l~l;oOn r.i!i::rndlD !o!>'

.

~1lI11:;!1i 11111 ~'ie :!ID'1!li1! ([II, k!n~1l$£o iridili:illl'e,Y;!!i.~1I 1i1J1Cm eI ~ooo.~10C;t ~ ~DdO f'&V8:K' dlf![:jnfJ! del ,griinl!m_ AtM'YiH!iJ ~. ~I ottO p~ • .Rq(1~ ltihi.. ~p~~nQ ~!'I£csJ.v~,nt~ ~j"st~ 'IJ~r:tMuiPS~' 31 o{ro BlFellH) (Je.1a Ii:abJl~II:~"

t.rno~

U"!~~

tpl3!'illLtO )' h:ill2' Dill :lI,lPIjem :ill ~~ il:IKkh ~rci jedt blisc-, 'I 1(1trod IH."II!' pur .£IIm, un[li iCl!el'U y .nuda!! 'IiimlJ.tb,
!!~llfj!mD:!i:,

~1)111

b!K«

!l:.!li10!'l zan~~

IOI'lUI!UJ!Ie1l"IIISC ~dlt

,d',f

Lns JU~J.dO!liil$ di~dirifi 80e !ti'il dO!'i ~uipDs •. Calla I!OO' I:flIdri on PIl" (If:., z.tJ!:~. ~ lP!I)rtdri.1i en lUI ulremoi)o dt hi! hilIbU:u.iulI, Wioa.lldO dm s5i1a... !l!nli!ll
llido ;j)p~(iI. '[I prirl\ef jqlllloc 'dl! ead~ e.qu'~pq' !!I.e sllbiri 8Ob« 108 U:lC~" !SUj(!laridD merilp" amill:Pf1 hr ,lIlitedlNl.." tlte lYS !iiU!rs. ~dD ,PaH @lf~ .. 'I~ DlII~:ld :s~c:.k ,jqalioo. IEI'mpipo' Jilt 'II.fIo I::Oalf;!!1II! ( r;~II:i!!i.~:.rn:ili,.

il:uwd:J d~ 111111 bdD :;31 !D.1.ro· I:p h!l!b..I~dfm :II! d~ di!!'i, me lro !'i, dl!l :!Iue:S:1ll''CQI"t!Ii t!!Jl1.to:s .ro~oo ,~ •. II:lH!Hia d~ :11111_ diE!1:iII~D; CD.GlO' jI!lP~, tI~ya- i\;1i;1i uan l!l~1!I)!ii. cabos da IO!l trom!i. de ~~1I1b .il! I~ cge.lIg~ ,I:lIfJ3i qll!!!~ln""iH;J Iiii, .11~iliJ~!3!eji!).n A. los "Urns·nt~rnos. .. ",la ~~iI::as 0 ,(I 1I1~ il;:(limo Jupe!wa h~J~. Ala
111131

~lIil51

~ ~i.igl!ld!l}f 1'\UffW,S. I!, que lj;irime!il(ii

~-Emdr'.que

f;(iim~iR.'.'IO\I' :Sllil IUlZliIrio. ~1!J1i 1:iI~. se ~'(J, (iO~. ~[IBr.a.

JugluJores b.,tIi. lPon _ :idaaol.tm ~ un atri~ de Ia hillMllcw-. y~ platm .. e ~. c.f.OeII JIj
....fI(I

R«orta;

IID~

cu~dl':fldo:!l tk ~peI dl! _.

~...,

de-1M tCU.drllidOs

otriIII ..

des flqiJi,_. CaGa ~uipo de IN, ~b:!Ii.

lid (0;111.otlj:il •. I..o5j~:Se.jdlr&
s.4i!

d

UII3 ...

Jar :IiIIh. lihllldll .

cd.oc:aN UI'e1 de-

r It. en

ItfiI

}~ flO., "dill iU. dfl kx!J; ftlidMnkll5l* PlRtl. pero 1I1n lparlo.ron iii!: .. ~ It IIl!fm" • $U ~lj)~ SIit ~ ~-'I!. dleri d ..,. olro inbmlo. n -«'nsigi Iknlrlo-.a .so ~o.lh! lGnri. d h!mo .III QlI!'O ,tupdor. U lCQuipO qlW' ~ .... .kIIkIe. ... ~ :II lo:s pI':iIIlO!i. JJRa.

FJ prii!il.tt ja~Of" dl! ~~ulJo' Teldii 'lor ~fI'iI!.r h:adS iii ~1~

"C~.

.. lplMd

bllllill

~.n~ltam.

~i1:(ft{),

()I!J! jU]{3idoc 1.on'l:8n un pt(,Ktditt~ tn~niiHlo )' .uo hNhD dll:' p3lp,d iR :51i:d~". Li:tS ju~d"fes" e 4wldili1l_1:II do~, .('qDi~}' ~~ pOiUdrin t.~ 'I:I~, e.'IlUe-!llfi de:h. hp'blta'ol:ion. En II:h)(i;'6 s;e-cak:i(j:jriifi do.s plid(ilS>.. 11 j:ll'iInH' JIEII:II:ior;Jk' _IftI\liPI!J. dl''iJitii. :pGliU d ~ilu in. I!hl:ltlO'y ;!5:i11tooten'd~ lRsdE! ..1ri... lI:on':e! . ~~ko ~hldiR~ -debni lIn-arlD ha~la;eI pl:JlOI• 1~8.~ @I '5ipiil:nlc!..~:Jdiln II£: !iii mUiind"equipD biarj I hi :ri~I1!G. I!J pimir tgl1'i:po· qUli!iiloll!iii.R:iII: nt~Ji!!r IQdQ;!!i
~ ~-ltn,)1L

nmr

p'fiaJAl!.:stm ~':ii:.afl~dOii".

-

Los j u,ga!don~s PI,!l.etiCIl buscar las p~~~ASsolos '0 pOT equipos.
Cusndo vayas buscando las pistas
QII.]le' ~,e' Itevaran

decir nada a nad ie, Cua:ndo Y V uelve gJ! ponerla
encuentres

al

l~;I:'O,;

no debes
,SJteftLdbli1!

una:~Ife'l~ con
€[JJ S,1j

lugar,

f~@l!de 2l~ C'>o~
,OOfI!iO Ill'll
{I<

,~on~!I.:' t;~1B li:it ~lu~tllF;t.'-8,de:11 1ifii!;IiiiIO eelor, Qui:tlis, Ir,~ bt!<~6m::i'liiti'il:llriUo ,lfIm]ii:Ii"!Ill~d~1iI'1] ~ibn) ':Jm::llriiDo. Q el 'lOOp~i]!I1i'
~UI(::!is:j,,

rufi

u~mo ,~ft

~'~'pi~ rojQ"

die~~es ''i.\ernd;[:;, t\iJd~ 'jij!lllf

Il'!;',(llile\il!~ de ~Iil boton

'f>Qloii. ~rnrliiii110

''''~n:l~ '~rl run p~3ii:o ~rdE1.

e~ool];dlid::ll5 Y'un i~piz~

!(':'3ica, jlJ\Ili3iiID!lI'J:;

'i<li4Ji1

una li!in'lli

,[lie'

'!lililillJIi,""Zl!l;~

las !I;~~ :Ils! !i."o;.l;!(md~'~~ i~,",J!];; l"scribe ~fI!d~ ,i'_~ i!!I~!!l~moo
!l;:11

:b!i~IU~d3i,., CU3inD:!Z!' Cm-lllr,ill~ft l!it!!~,.
Clirni):I;!' d ,hqpu ,[n!ll'llId~ ,~~iii, esir,lllmtl!i.da. 'EJ p'~m~l' jnl3iiilll!liu .q:L!lC! ~~Ullil~ :J ~e]~r~:(! d\Olti:Oe'est~1!i ~IlIS~O ~!I).:s~s,es~II'IIl'III:d~!i;.

,e:!, ~}gj!fU).

st!r!'.~ .el

~'Il~d!l)r.

~1it;irii~Oi'J' ada I!UH!! en ,g Irr;ert!1:res :~!'Q;dt,~ e de IXlID;J)t ~lI;t"'l'Ide'~ ~ fli~~' 1!1)~if!I eU ~: !lfi1j]11i~iij' i[!~llfl1l]il~S ~e.lr;! ~~ !~~:!l-;j;"l[!Il"idid;o,,,

I~II'~~' d~ ~~ p!lUl1!bm

AI

Itlf!\l1ri~~l Inol!a,.

t.il,C',jIIuli!'\al1i' UI!l:!ll li!i~n~. los] 1Ig,a'lllillirR"S es...rrbU~Jbo,m!J:3S nn papd. ,e;m,
Cif(!~

Cnuri!LIO un j.jj~WiiT

hI 'Iti:ili;iI;l"i;cIl~~ ue !!.e hun~ q ill (l; If jji~n'l:1} b us... ,ell; ~es (i! 1iI1!), ·iMi'

:!;~hi1i1i' <l"lllill es 1'1 ~::3;;; .I:(!~'~,

()]flb

!;IJIl iJ~d'>@f j Y (':!it:iin"id!l1 p~n~'{lIda (;:;iI~, 1:iI.

rl!~,Ii1!~", m~jeh~iS dr. p-1J~fia~s, !ki; id~· .il!bll ml;t~d ,~~, (;ild:.l Ulilifl; de IIY.> dibi.1lJiOS !i!I

PIW' [~

fi1~lt[Uil.

dibujlM d~ :lIi1:g!.m~
Ias ·olr;u n1L!'til~-S

E.! iJi"UIlIii~~r' ~'IlIw.rD;!J1I" qUi! il!ni!1l!~tl~:~· SUI Ill~~~d s~ fii't:"lU1:3 lUll prt!rni)O". P.'1!I~I:tG h'!3.->l:~r
~~ jn(i!;_~{I'!iiri~No diifmii'.iJI, ii11n,.,ldiellli!Jo tos

di~uji@&'
piU.~

i!l'ilfi!:!iilJC!i '!II< ~lIrll)l!':3>_ ell '~'!lHIIi!l"u 'Y fSI;;'DJidtl:."lll(hJ! If~ ,dlr,!' e!'!:as"

C osas Escon d idas
LA S-1GIJ~Ij:N n: 'PIS'VA TIE. -5ALP1C~ @,I LA A:SRE 5

!3RUSU;,M IE r<f'n; , •.•

J\ {,:l!iil:~jlll~;liili!)r. :st' ilt ,!1iu'!Jil1~ II!;i:ll (~i[!JI iiIIil!~ -t:-\IlI§~~: c!O;t<oJidl~-dnsY !iflIII t1' clJ!.!ilim.
pdOhi .• un!'I, m'llltqlri m:tl.• nit d~,'o. Ir.k.. " Til];lhl~.1'I.1> >l!41.~9~ ~ (t!;i~Jm en ;lIJ~I:IilJiI!! 1P9fi.e O!l1' I:.!i lI:a~;a.,.1<::[1, U mi!l1l~it~.~ jUI[]rt3I~ dl!"Jji~ kl< qllill' m~l'i' iJ1!1II!lilh'1. ~t· i~s ~O t~ ~llld!c-:;I;i;1I:asif;!II !lin 1~la.
Hillsjl!(g"d!I!!'J'tS, Sol} ~t~liirilll~irn. I!IIIl iflIbJCI;f!! i;!I~ '~rn:a!i!o p"'(W~iiJ') ~' illiL'jg1lio :!:.-'I!: Ile!i. oIlOle<ll!ii sillir IiII: Ila 111~)I~~Ci!0i1,,, t:m::~Jiclt. >rlIirjamdo S IUliifu [p!lllif.e '~'ue se 'i.'t'u. al regresar, c!limi~IlI;'l::1Ili~ bi:Ji!>~.lli'hj!
IZ'nt:illi[jli;~f]"·.

:p6"

~jt,imI~jllli). uill -~:lI~j~.!IlI.mill

It

,1ii~Ir:i'i, ~;e-lj6e )'
ns1\tl1 segllllrrUJ

de~~ sem:~:u::se deci!l' ~~i!i.

:::]~lf(!d-(!~Ili'-rde hi ~1;;!!bU:ad~[j'"OLlI'I'l1dijJ! 0 iii jilil:p;;1lii!~ijlf IQ 'I.'!l-:t,
{1i:ltrlilllalu't'lI! fi:iiiili!l,

~

MSiiUi)l.:d:.ll

th·il '!l.ldl'ji!d!!l<

iI!~!l:l!illul~ilI{!I :S~

Ell _j![~~d!l1!r. "llILlIi!'i:iI!l{llSi.l!:::!i 13 m~ym ea !~I!l!d;:!d ~ .!~ 'OO~~~, (!.~~D(I1d1I'.ij1:;:!~.!, deli1:tli'l!I; d

i:Ji

,d~!.~em 1)0

l!rtl~I!:1;:· se;rli: .•

,~~~

Ilradll)l1'.

it:Il!liIi~n~n!!ll!l .... ;1 1iI'1 bim-'1li Ipltei>dle.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->