saadrktao

- :
pa`a. idpak iSarBaatao.
pa`acaaya- ,ivak`maSaIlaa paa^laITo@naIk , darapaURr
pa`a. pa`fulla zakro,
AiQavyaaKyaataa(BaaOtaIkSaas~a) ivak`maSaIlaa paa^laITo@naIk ,
darapaURr

taM~aiSaXaNaalaa vyaavasaayaIk AByaasak`ma ka
mhNataata?
vaOdikya iSaXaNa va taM~a iSaXaNaamaQyao vyavasaaya ónaaokrI
imaLvaUNa doNyaacaI jaasta Xamataa AsalyaamauLo ASaa
pa`karcyaa iSaXaNaalaa vyaavasaayaIk AByaasak`ma mhMNauna
saMbaaoQalao jaatao.

dhavaInaMtar {palabQa Asalaolao payaapayaaya-ya
1. baaravaI (H.S.C.)
2. taM~aiSaXaNa padivaka (Diploma in Engineering)
3. ITI (AaOdyaaogaIk pa`iSaXaNa saMsqaa.)

baaravaI (H.S.C.)
) krNyaamaQyao ga`amaINa ivaVaqyaa(
ivaVaqyaaMn- aa
yaoNaa%yaa ADcaNaI
1. iSakvaNaIcaa Kaca-.
2. AiBayaaMi~akI pa`vaoSaacaI AinaiScatataa.
3. SaOXaiNak kja- {palabQa naahI.
4. SahrI ivaVaqyaa-Msaaobata spaQaa-.

AiBayaaMi~akI padivakocao fayado
1.dhavaI naMtar sahja va saulaBa pa`vaoSa.
2.SaOXaiNak kjaa-caI {palabQataa.
3.iSaXaNaSaulk saimataIWaro inaiScata kolaolyaa pa`vaoSa SaulkamaQyao pa`vaoSa GaoNyaacaI
mauBaa.
4.ivaivaQa pa`karcaI iSaYyavaR<aI (Scholarship) {palabQa.
5.kmaI AvaQaI maQao hmaKaasa naaokrI ikMvaa vyavasaaya krNyaacaI Xamataa imaLvaUna
doNaara AByaasak`ma.
6.AiBayaaMi~akI AByaasak`maalaa inaiScata pa`vaoSa.
7.kaoNatyaahI pa`karcao Donation ikMvaa Capitation Fee naahI.
8.AiBayaaMi~akIcaI paUva- tayaarI haotao va SaaKaa inaiScata haotao.

AiKala BaartaIya taM~a iSaXaNa pairYad, navaI idllaI
(AICTE)
raYT/Iya paataLIvar taM~aiSaXaNaacao QaaorNa zrivaNaarI savaaoc- ca
saMsqaa. ivak`maSaIlaa taM~ainakotana, darapaUr ho AiKala BaartaIya taM~a
iSaXaNa pirYad, navaI idllaI maaf-ta maanyataa pa`apta Asauna tyaacaa k`M.
22-3018/ 2010(DIP ENGG) id. 30 / 06 / 2010 ha Aaho.

taM~aiSaXaNa saMcaalanaalaya, mauMba[a[taM~aiSaXaNaacao rajyapaataLIvar inayamaNa va inaya~aMNa krNaarI savaaocca saMsqaa. ivak`maSaIlaa taM~ainakotanaasa maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa
saMcaalanaalaya yaaMcaI maanyataa pa`apta Asauna tyaacaa
k`M. 10/AICTE/PADVIKA/MANYATA/2010/573
id. 16/ 08/ 2010 ha Aaho. varIla saMsqaa AiBayaaMi~akI pa`vaoSa
inayaMi~ata krtao.
saMkota sqaL : www.dte.org.in

maharaYT/ rajya taM~aiSaXaNa maMDL, mauMba[a[.pairXaa GaoNao va AByaasak`ma zrivaNao.
taM~ainakotanaataIla iSaXaNaacaI gauNava<aa zrivaNao.
AByaasak`ma paUNa- kolyaanaMtar ivaVaqyaa-Msa padivaka pa`dana
krNao.
saMkotasqaL : www.msbte.com

iSaXaNa Saulk saimataI va pa`vaoSa inayaM~aNa saimataI
maharaYT/ rajyaataIla sava- taM~ainakotanaacao Saulk zrivaNaarI savaaoc- ca saMsqaa.
iSaXaNaSaulk saimataIcao kaya-.
drvaYaI- taM~ainakotanaacao Saulk zrivaNao.
iSaXaNaSaulk saimataInao zrvaUna idlaolyaa SaulkapaoXaa jaasta Saulk ivaVaqyaakDUna kaoNataIhI saMsqaa vasaUla krNaar naahI yaavar doKaroKa krNao.
pa`vaoSa inayaM~aNa saimataIcao kaya-.
pa`vaoSa XamataopaoXaa jaasta pa`vaoSaasa pa`itabaMQa krNao.
AarXaNa kaoTyaatauna pa`vaoSa inaiScata krNao.
saMkota sqaL : http://www.sspnsamiti.gov.in

maagaasavagaImaagaasavagaIya-ya iSaYyavaR<aI
maagaasavagaI-ya iSaYyavaR<aI (SC,SBC, VJNT,
NTC1,2,3,NT B.) [tyaaid pa`vagaa-ta maaoDNaa%yaa
ivaVaqyaa- Mnaa laagau haotao.
hI iSaYyavaRtaI samaaja klyaaNa kayaa-layaataUna maanya kolaI jaatao.
yaamaQyao ivaVaqyaa-Mnaa iSaYyavaR<aIcyaa svar}paata saMpaUNa- fI, inavaa-h
Ba<aa, tasaoca pairXaa Saulk sauwa vaapasa imaLtaao.

[tar
-tar maagaasavagaImaagaasavagaIya-ya iSaYyavaR<aI
[-tar maagaasavagaI-ya iSaYyavaR<aI (OBC) yaa pa`vagaa-ta maaoDNaa%yaa
ivaVaqyaa-Mnaa laagau haotao.
hI iSaYyavaRtaI samaaja klyaaNa kayaa-layaataUna maanya kolaI jaatao.
yaamaQyao ivaVaqyaa-Mnaa iSaYyavaR<aIcyaa svar}paata TyauSana fIcyaa 50H
inavaa-h Ba<aa, tasaoca 50H pairXaa Saulk sauwa vaapasa imaLtaao.

AlpasaMKyaak iSaYyavaR<aI
AlpasaMKyaak iSaYyavaR<aI mauslaIma, iSaKa, baaOw, jaOna, iKa`cana,
paarSaI [tyaaid pa`vagaa-ta maaoDNaa%yaa ivaVaqyaa-Mnaa laagau haotao.
hI iSaYyavaR<aI irjanala Aa^fIsa yaoqauna maanya kolaI jaatao.
yaamaQyao ivaVaqyaa-Mnaa iSaYyavaR<aIcyaa svar}paata 25000óà hjaar
r}. paya-Mta r@kma imaLU Saktao.

Aaiqa-kdRYTyaa maagaasavagaI-yaa iSaYyavaR<aI ([AaiqakdR
maagaasavagaIyaa
([.- baI. saI.)
yaamaQyao (Open) yaa pa`vagaa-taIla jyaaMcyaakDo jaataIcao pa`maaNapa~a
naahI va jyaaMcyaa paalakaMcao {tpanna 1,00000óà r}. var Asaola
ASyaa ivaVaqyaa-Mnaa hI iSaYyavaR<aI idlaI jaatao.
hI iSaYyavaR<aI irjanala Aa^fIsa yaoqauna maanya kolaI jaatao.
yaamaQyao ivaVaqyaa-Mnaa iSaYyavaR<aIcyaa svar}paata SaasaNaanao maanya
kolaolaI r@kma imaLtao.

SaOXaiNak kjakja- mhNajao kaya?
kahI kaLapaUvaI- {cca iSaXaNa GaoNao ho garIba ivaVaqyaa-Mcao
svapna haotao. tyaamauLo naa[-laajaanao tyaaMnaa taM~aiSaXaNaacaa
payaa-ya saaoDUna dyaavaa laagata haotaa. parMtau ba^MkIga Xao~aatalyaa
k`aMtaI mauLo SaOXaiNak kjaa-krItaa Aataa maubalak paOsaa
{palabQa Aaho.

SaOXaiNak kjaa-saazI laagaNaarI paa~ataa.
kjaasaazI
vyaavasaayaIk AByaasak``maata pa`vaoSa GaoNaaro sava- ivaVaqaISaOXaiNak kjaa-saazI paa~a Aahota.

SaOXaiNak kjaa-caI partafoD kSaI va kQaI krayacaI?
kjaacaI
iSaXaNa saMpalyaavaar saaQaarNata: 1 vaYaa-nao
ikMvaa
naaokrI laagalyaavar 6 maihnyaanao
partafoD saur} kolyaavar paaca tao saha vaYaa-cyaa kalaavaQaIta
partafoD kravaI.

SaOXaiNak kjaa-krItaa kaozo AjakjaakrItaa
Aja- kravaa?
BaartaataIla sava- raYT/IyakRta ba^MkamaQyao SaOXaiNak kja{palabQa Aaho.
{da.
BaartaIya sToT ba^Mk
ba^Mk Aa^f maharaYT/
saonT/la ba^Mk , [tyaaid.

taM~aiSaXaNa padivaka AByaasak`ma pa`vaoSaakrItaa
AavaSyak SaOXaiNak paa~ataa
Kaulaa pa`vaga-. (Open Categary)
dhavaIcaI pairXaa 50H gauNaasah {<aINa-.
maagaasavagaI-ya ivaVaqaI-. (SC,ST,NT,OBC)
dhavaIcaI pairXaa 45H gauNaasah {<aINa-.
pa`vaoSa pa`ik`yaa.
maahItaI paustaIka ivakta GaoNao. (Kaulaa pa`vaga- r}. 400 va maagaasavagaI-ya r}. 300.)
Online Aja- krNao.
maahItaI paustaIka va Online Aja- krNyaacaI saaoya ivak`maSaIla taM~ainakotana, darapaUr
yaoqao {palabQa Aaho.

{palabQa Asalaolao AByaasak`ma
AByaasak`ma
1

yaM~a AiBayaaMi~akI (Mechanical Engineering)

pa`vaoSa Xamataa
60

2

ivaVuta AiBayaaMi~akI (Electrical Engineering)

60

3

sqaapatya AiBayaaMi~akI (Civil Engineering)

60

4

[lao@T/a^naI@sa va dursaMcaar AiBayaaMi~akI

60

(Electronics and Telecommunication)

vasataIgaRhacaI vyavasqaa

basacaI vyavasqaa

basacaI vyavasqaa

basacaI vyavasqaa

sausajja pa`yaaoga SaaLa

Computer LAB

Computer LAB

Chemistry LAB

Chemistry LAB

Physics LAB

WORKSHOP

vaacaNaalaya..
vaacaNaalaya

{pahargaRh

Water Cooler

ijamaKaanaa

AByaasak`ma paUNa-a- Jaalyaavar naaokrIcyaa óvyavasaayaacyaa saMQaI
yaM~a AiBayaaMi~akI (Mechanical Engineering) Xao~aata
{palabQa Asalaolyaa naaokrIcyaa saMQaI.
1. maharaYT/ rajya pairvahna mahamaMDL (S.T.)
2. mahanagarpaailaka
3. kRYaI ivaVapaIzo
4. BaartaIya saonaa
5. maharaYT/ rajya ivaVuta inagama (MAHAGENCO)

2. ivaVuta AiBayaaMi~akI (Electrical Engineering) Xao~aata
{palabQa Asalaolyaa naaokrIcyaa saMQaI.
1. maharaYT/ rajya ivaVuta mahamaMDL
2. Baarta hovaI [-lao@T/Iklsa ilamaIToD
3. qarmalaósaaolar paavar sToSana [tyaaid

3. sqaapatya AiBayaaMi~akI (Civil Engineering) Xao~aata
{palabQa Asalaolyaa naaokrIcyaa saMQaI.
1. saava-jainak baaMQakama ivaBaaga
2. paaTbaMQaaro ivaBaaga
3. mMahanagarpaailaka (baaMQakama ivaBaaga)
4. ijalha pairYad (baaMQakama ivaBaaga) [tyaaid.

4. [lao@T/a^naI@sa va dursaMcaar AiBayaaMi~akI
(Electronics and Telecommunication) Xao~aata
{palabQa Asalaolyaa naaokrIcyaa saMQaI.
1. Baarta saMcaar inagama ilamaIToD
2. maaobaa[-la TolaIkmyauinakoSana [tyaaid.

iD.
iD. eD. Va AiBayaaMi~akI padivaka : taulanaatmak AByaasa
Ak`M.
1.
2.
3.

4.

iD.
iD. eD.
baaravaI ß iD. eD. ekuNa caar vaYaa-caa
kalaavaQaI.
Saasanaacao kayama ivanaaAnaudanaIta
tatvaavar SaaLa saur} krNyaacao QaaorNa.
sarkarI SaaLovar iSaXak haoNyaakrItaa
spaQaa- pairXaa {<aI-Na haoNyaacaI AT.
iD. eD. baoraojagaaraMcaI BarpaUr saMKyaa.

AiBayaaMi~akI padivaka (Polytechnic)
AiBayaaMi~akI padivaka 3 vaYaa-ta paUNa- haotao.
sarkarI va KaajagaI Xao~aata raojagaaracyaa
saMQaI {palabQa.
sarkarI ikMvaa KaajagaI naaokrI
imaLvaNyaasaazI kaoNaalaahI doNagaI doNyaacaI
AavaSyaktaa naahI.
taM~aiSaXaNaataIla baoraojagaaraMcaI saMKyaa
nagaNya.

AiBayaaMi~akI padivaka AByaasak`maaba_la ga`amaINa ivaVaqyaaivaVaqyaaMmaQyao Asalaolao gaOrsamaja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AiBayaaMi~akI padivaka iSaXaNa far mahaga Aaho va garIba ivaVaqyaa-Mnaa
parvaDNaaro naahI.
taqya : ivaivaQa pa`karcyaa iSaYyavaR<aI {palabQa AsalyaamauLo ivaVaqyaa-Mnaa
KaalaI namaud kolyaapa`maaNao fI AakarNaI hao[l- a.
Kaulaa pa`vaga- (Open categary) : 30,000óà r}.
[tarmaagaasavagaI-ya(OBC) : 15,000óà r}.
Anausauicata jaataIójamaataI, BaT@yaa jamaataI. : 5,000óà r}.
AiBayaaMi~akI padivaka iSaXaNaacao maaQyama [Mga`jaI AsalyaamauLo samajaNaar
naahI.

www.vikramshiladarapur.org

55

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful