Ugovarači: 1. Husremović Ernad br L.K 07BRH1197 MUP Sarajevo Centar (nadalje stipendista) 2. Za “bring.

out” Beganović Jasmin LK 03CTA1322 MUP ZDK, (nadalje davaoc stipendije) Sarajevo, 12.10.2011 oznaka:
#24710

o stipendiranju
Član 1. Predmet ugovora je stipendiranje studenta Husremović (Šekib) Ernad (nadalje student), adresa Juraja Naitharta 6, 7100 Sarajevo od strane preduzeća “bring.out” doo Sarajevo (nadalje davalac stipendije). Član 2. Davaoc stipendije se obavezuje da će studentu platiti godišnje troškove studiranja 3. godine na Fakultetu Informacionih tehnologija Mostar, za školsku 2011/2012 godina. Iznos tih troškova je 2045,00 KM. Član 3. Student se obavezuje da će marljivo učiti i svoje obaveze prema fakultetu savjesno obavljati. Član 4. Student, kao radnik “bring.out”, se obavezuje da će svoje studentske obaveze uskladiti sa profesionalnim, te da će svoje radne zadatke obavljati na vrijeme. Član 5. Student se obavezuje da će u naredne dvije godine raditi kod davaoca stipendije. U slučaju prijevremenog raskida ugovora, student je obavezan vratiti stipendiju u cjelokupnom iznosu. Član 6. Ovaj ugovor je sačinjen u 2 (dva) primjerka, od kojih student dobija jedan primjerak, a davaoc stipendije jedan. Student Husremović Ernad ______________________________ Davaoc stipendije: za “bring.out” _________________________

Ugovor

1/1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful