You are on page 1of 6

:

4, 1 .

OO1+1+O
C11+ ^4+1VC
E17VE
=1+O1 W.

Ertinya :

Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab
dan binasalah dia bersama ;

, 1 - 8 .

}EVEVC e1OO++1+ =_VE
=g1O}+1 W.
1+O}111 =_O1;
=g1O}O+ W +u4OVEC
=1jVC =g1O}7V W
1+O}1+1O1 =_VE
=g1O_4O W_ 1C+e1+
1+1 +OO+-eEC
CwOO+-e+ W 1Ce+C 1+1
+OO+-eEC C_OO+-e+
W: CVOe+1+
=O}++;1O1+ O1=1+
Wl 4^VEe+C1 =_4+11O
1++;}O1+ W
Ertinya :

Bukankah Kami telah melapangkan bagimu : Dadamu (wahai Muhammad serta
mengisinya dengan iman dan hidayat petunjuk)?

Dan Kami telah meringankan daripadamu : Bebanmu (menyiarkan Islam);

Yang memberati tanggunganmu, (dengan memberikan berbagai kemudahan
dalam melaksanakannya)?

Dan Kami telah meninggikan bagimu : Sebutan namamu (dengan mengurniakan
pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan)?

Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap
kesukaran disertai kemudahan,

(Sekali lagi ditegaskan) : Bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai
kemudahan.

Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh), maka
bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain),

Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon (apa yang engkau
gemar dan ingini).
, 41 .

. 1Ce+C =1C
^_4-}*e+
_O1q+1*1-EC
=}OVC;C1 CVC
=CCe1+O
Oe+VE1 1OVEC1O
Ce+C
1*e7Vg1-}VC O4
E1VC >O4
--4+4}1+1
eNV+e+C 1CV_
w*"4^1
C_Oqe+1+; W_.

Ertinya :

Sesungguhnya Allah menahan dan
memelihara langit dan bumi supaya tidak
berganjak dari peraturan dan keadaan yang
ditetapkan baginya dan jika keduanya
(ditakdirkan) berganjak maka tidak ada
sesiapapun yang dapat menahannya
daripada berlaku demikian selain dari
Allah. Sesungguhnya Dia Maha Penyabar,
lagi Maha Pengampun.


, 1 - 3 .

N+ W. 1
1+OE1VC
=_}""+V^1;
1CCC-O+ejE
C
4++^1jO++1O4E
CVCe+C W
[^1O4O1+O
O1*4E
4^1+}=OO W

Ertinya :

Taa Haa.

Kami tidak menurunkan Al-Quran
kepadamu (wahai Muhammad) supaya
engkau menanggung kesusahan.

Hanya untuk menjadi peringatan bagi
orang-orang yang takut melanggar perintah
Allah.


1 , 1 .
2 , 1 - 8 .
3 , 41 .
4 , 1 - 3 .