P. 1
8.2 IPA - prekogranična saradnja

8.2 IPA - prekogranična saradnja

|Views: 45|Likes:
Published by rescentar
Seminar EU fondovi
Seminar EU fondovi

More info:

Published by: rescentar on Oct 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2012

pdf

text

original

IPA CBC-osnovne informacije

•Prekogranična saranja (Cross-border Cooperation-CBC) predstavlja drugu komponentu IPA finansijskog instrumenta pomoći u procesu stabilizacije i pridruţivanja

•Glavni cilj: jačanje dobrosusjedskih odnosa kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative graničnih područja, kao i omogućavanje ekonomskog i socijalnog razvoja ovih regija
•Glavni princip IPA CBC je “zajednička korist” •Realizacija IPA CBC podrazumijeva postojanje jedinstvenih pravila u procesu zajedničkog programa, zajedničkog upravljanja i zajedničkog finansiranja

KORISNICI IPA CBC PROGRAMA- IPA komponenta II

BIH u programima IPA CBC • HRVATSKA (vodeća)-BIH • SRBIJA (vodeća)-BIH

• BIH (vodeća)-CRNA GORA
•AKTIVNOSTI: •Uspostava zajedničkih upravljačkih struktura
•NIPAK i nacionalne operativne strukture,NAO, Joint Monitoring Committee (JMC), Joint Tehnical Secretariat (JTS)+antenna, Steering Committee,

•Usvajanje programskih dokumenata •Promovisanje IPA CBC i umreţavanje partnera •Pripremanje projekata za finansiranje •Objavljivanje poziva za prijedloge projekata

Srbija – Bosna i Hercegovina

Upravljanje programom Obe zemlje će upravljati programom prema modelu centralizovanog upravljanja. Zajedničke strukture su u prosecu uspostavljanja. Sedište ZTS-a će biti u Uţicu u Srbiji, a antena će biti u Tuzli, u Bosni i Hercegovini.
ZTS Užice Adresa: Nemanjina 52, 31 000 Užice Ljiljana Ršumovic +381 31 512-394 ljiljana.rsumovic@mfin.sr.gov.yu

Kontakt osoba:
Telefon: e-mail adresa:

Srbija – Bosna i Hercegovina
Republika Srbija: Sremski, Mačvanski, Kolubarski i Zlatiborski okruzi. Bosna i Hercegovina: Gradačac, Distrikt Brčko, Doboj istok, Gračanica, Srebrenik, Celić, Lopare, Ugljevik, Bijeljina, Teočak, Sapna, Kalesija, Tuzla, Lukavac, Petrovo, Banovići, Ţivinice, Zvornik, Bratunac, Donji Ţabar, Domaljevac-Šamac, Modriča, Odţak, Derventa, Kalesija-Osmaci, Trnovo RS, Istocna Ilidţa, Ist.Novo Sarajevo, Vogošća, Ist.S.Grad Sarajevo, Vares, Visoko, Vlasenica, Sekovici, Kladanj, Pelagicevo, Fojnica, Han Pijesak, Milići, Srebrenica, Višegrad, Rogatica, Sokolac, Pale, Pale Praca, Novo Goraţde, Rudo, Čajnice, Goraţde, Foča Ustikolina, Foča, Kalinovik, Orašje, Šamac, Vukosavlje, Bosanski Brod, Doboj, Trnovo, Hadţići, Ilidţa, N.Grad Sarajevo, S.Grad Sarajevo, Ilijas, Breza, Kiseljak i Kreševo.

Hrvatska– Bosna i Hercegovina

Upravljanje programom Zajedničke strukture su u prosecu uspostavljanja. Sedište ZTS-a će biti u Zagrebu, u Hrvatskoj, a antena će biti u Banoj Luci i Mostaru, u BiH.

Hrvatska– Bosna i Hercegovina
Hrvatska:Vukovarsko-Srijemska County,Brodsko-Posavska County,Sisacko-Moslavacka County, Karlovacka County, Licko-Senjska County, Zadarska County, Šibensko-Kninska County, SplitskoDalmatinska County, Dubrovacko-Neretvanska County Bosna i Hercegovina:Bijeljina,Teocak,Ugljevik,Lopare,Tuzla,Lukavac,Celic,Brcko,Srebrenik,Petrovo, Gracanica,Doboj istok,Gradacac,Pelagicevo,Donji Zabar,Orašje,Domaljevac-Samac,Samac,Modrica, Vukosavlje,Odţak,Bosanski Brod,Derventa,Doboj,Srebrenica,Bratunac,Milici,Han Pijesak,Vlasenica,Kladanj, Šekovici,Kalesija Osmaci,Zvornik,Banovici,Ţivinice,Kalesija,SapnaPrnjavor,Srbac,Laktasi,Celinac,Kotor Varoš,Skender Vakuf/Kneţevo,Dobretici,Šipovo,Jajce,Jezero,Mrkonjic Grad,Banja Luka,Bosanska Gradiška, Bosanska Dubica, Prijedor,Oštra Luka,Sanski Most,Kljuc,Kljuc/Ribnik,Mrkonjic Grad/Vlasinje,Glamoc, Bosansko Grahovo,Drvar,Istocni Drvar,Petrovac-Drinic, BosanskiPetrovac, Bosanska Krupa,Krupa na Uni,Novi Grad,Bosanska Kostajnica,Buţim,Velika Kladuša,Cazin,Bihac,Prozor/Rama,Konjic,Nevesinje, Gacko,Bileca,Trebinje,Ravno,Ljubinje,Berkovici,Mostar,Jablanica,Kupres,Kupres (RS),Tomislavgrad, Posušje,Široki Brijeg,Citluk,Stolac,Neum,Capljina,Ljubuški,Grude,Livno,Istocni Mostar

Bosna i Hercegovina-Crna Gora

Upravljanje programom Obe zemlje će upravljati programom prema modelu centralizovanog upravljanja. Zajedničke strukture su u prosecu uspostavljanja. Sedište ZTS-a će biti u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, a antena će biti u Nikšiću, u Crnoj Gori.

Bosna i Hercegovina-Crna Gora
Bosna i Hercegovina: Jablanica, Konjic, Trnovo, Trnovo RS, Pale, Pale Prača, Novo Goraţde, Goraţde, Čajniče, Foča Ustikolina, Kalinovik, Rudo, Višegrad, Rogatica, Foča, Gacko, Nevesinje, Mostar, Hadţici, Ist.Ilidţa, Ilidţa, Široki Brijeg, Ljubuški, Čapljina, Čitluk, Stolac, Berkovići, Bileća, Ljubinje, Neum, Ravno, Istočni Mostar, Trebinje, Prozor/Rama, Kupres, Kupres (RS), Tomislavgrad, Posušje, Grude, Livno, Sokolac, Istočno Novo Sarajevo, Sarajevo-N.G., Vogošća, Sarajevo-S.G., Sarajevo-I.S.G, Ilijas, Vares, Breza, Visoko, Kiseljak, Fojnica and Kresevo. Crna Gora: Pljevlja, Pluţine, Ţabljak, Šavnik, Nikšić, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bijelo Polje, Mojkovac, Berane i Kolašin.

PRIJE NEGO ZAPOČNETE-TREBA DA ZNATE!
• aplikant može učiniti dosta aktivnosti prije odaziva na poziv za prijedloge projekata “Call for proposals”: • prepoznavanje ugovornog organa sa druge strane (Contracting Authority)
• Delegacija Evropske Komisije u BiH (www.europa.ba)

• upoznavanje sa ciljevima i svrhom CBC-a
•Specifičnosti pojedinih programa prekogranične saradnje

• pratiti stalno informacije o novostima
•Razni sajtovi (www.cbib-eu.org, www.dei.gov.ba )

• pročitati standardni okvir Vodiča za aplikante (Guidelines for Applicants) i Aplikacioni obrazac (Application form) (POGLEDATI NOVO UPUTSTVO I APLIKACIJU!!!)
•http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/grants/index_en.htm

•Voditi računa o:
• procjenjivači-evaluatori su prva ciljna grupa vašeg prijedloga projekta • evaluacija projekata se vrši u “nekomformnim uslovima” • procjenjivači moraju birati izmeĎu brojnih kvalitetnih projekata

Neki od kriterija za uspješnu aplikaciju

• dobra analiza pozadine projekta • identifikacija jasnih ciljeva, metoda, rezultata • razvoj dobro struktuiranog radnog plana i zadatka • realističan budţet • jasna struktura teksta u aplikaciji • jasan jezik • dobar naslov projekta

• uvjerljiva bilješka o konceptu (concept note)
• striktno poštovanje pravila objavljenih u Call for proposals

Glavni razlozi odbijanja projekata

• dostavljanje aplikacije posle isteka roka
• aplikacija nije prošla administrativnu kontrolu
•Obavezni format aplikacionog obrasca nije korišćen •Obavezni dokumenti nedostaju •Neprihvatljivo partnerstvo (partneri u projektu) •Obavezno učešće finansijsko nije uključeno

•Nije obezbjeĎen kvalitet sadrţaja projekta
• nije obezbjeĎena relevantnost projekta •Projekat ne pokazuje jasnu relaciju sa ciljevima CBC programa •Ciljevi suvišne ambiciozni i neodrţivi

• ciljevi, metodologija i rezultati nisu jasno objašnjeni
•Vremenski okvir za implementaciju nije realan • tekst aplikacije nije jasno struktuiran i bez logike • slabo objašnjena logika pojekta

•Prekogranični uticaj isključen ili nedovoljan
• ciljne grupe nisu jasno identifikovane •Nisu iskazani mjerljivi i nemjerljivi rezultati

GLAVNI KORACI- Korak 1: izbor partnera

• Uspostava prikladnog partnerstva baziranog na zajedničkoj projektnoj ideji
• vlastiti kontakti • partner search events •CBIB internet stranica •Drugi oblici

•Postoji minimum obaveza u pogledu izbora parnera-vidi Guidlines for Aplicants, voditi računa o kompleksnosti u upravljanju projektom • svaki partner treba dati dodatnu vrijednost projektu (znanje, iskustvo...), voditi računa o veličini partnera, sliče ideje o projektu, zajedničko učešće u pripremi projekta i ispunjavanju aplikacionog obrasca, jedan lider (Project Manager), svaka strana treba izabrati koordinatora, partneri trebaju biti upoznati sa svojom ulogom u projektu •Izbor Lidera-vodećeg partnera koji predstavlja aplikanta, ili u slučaju zajedničkog projekta (kada partneri samostalno potpisuju ugovore sa ugovornim organom) se bira funkcionlani partner • partneri trebaju da budu svjesni svojih uloga, a vodeći partner svojih obaveza • formalizacija partnerstva kroz “izjavu o partnerstvu-partneship statements” koja je dio aplikacionog obrasca (potpisan, ovjeren, datiran od strane ovlašćene osobe)

GLAVNI KORACI- Korak 2: provjera prihvatljivosti

Vodič za aplikante (Guidlines for Aplicants) definiše pravila vezana za prihatljivost:
• aplikanta (prihvatljivi sektor djelovanja, iskustvo u okviru geografskog područja, direktno odgovoran
za pripremu i upravljanje projektom, raspolaganje finansijskim i ljudskim resursima) • neprofitna organizacija vs. neprofitna aktivnost (traţiti tumačenje ugovornog organa)

• prekograničnog partnera (isti kriteriji kao vodeći partner)
• akcije-oblast akcije (trajanje, sektori/oblasti ili teme, geografska pokrivenost, vrsta akcije) • troškova (jedino prihvatljivi troškovi mogu biti prihvatljivi za grant)
•Budţetom je predviĎen maksimalan iznos prihvatljivih troškova, bazirani na realnim troškovima a ne na uopštenim iznosima •Obavezno sufinansiranje projekta (navodi se minimalnan iznos kojim se projekat finansira iz granta, kao i maksimalan iznos koji je najčešće 85%)

GLAVNI KORACI- Korak 2: definisanje zajedničkih ciljeva

• kada se utvdi glavni cilj, neophodno je analizirati kakve promjene će projekat izavati, i da li će doprinijeti postizanju opšte strategije u odreĎenoj oblasti
• opšti cilj odgovara na pitanje: gdje ţelimo da idemo? • specični/pojedinačni ciljevi su mjerljivi i omogućavaju realizaciju opštih ciljeva u praksi
• šta će biti ostvareno u toku projektnog perioda? • koliki će biti ostvaren kvantitet i kvalitet promjena? • kada će biti osvareno?

Priprema prijedloga projekta

1. Bilješka o konceptu-Concept Note 2. Aplikacioni obrazac- Full Application Form • • Izrada svih komponeti treba da se realizuje usaglašeno i sistematski POGLEDATI UPUTSTVO I APLIKACIJU!

LOGICAL FRAMEWORK APPROACH-LFA
•Analitički proces sa skupom instrumenata koji podrţavaju projektno planiranje i upravljanje
• omogućava: • analizu trenutne situacije

• uspostavljanje logične hijarahije u procesu ostvarivanja ciljeva
• identifikaciju mogućih rizika • stvaranje osnove za evaluaciju projekta • utvrĎivanje mehanizama za praćenje i evaluaciju rezultata

• Logical Framework Matrix je dokument sa posebnom strukturom koji je rezultat LFA

• LFA se sastoji od dva koraka: analiza i planiranje
• Proces analize obuhvata:
•Analizu interesnih grupa-stakeholders •Analizu problema •Analizu ciljeva •Analizu strategije

•Proces planiranja obuhvata: • izrada Logframe Matrix
• definisanje aktivnosti i resursa, te vremenskog okvira

• priprema budţeta

ANALIZA INTERESNIH GRUPA (VJEŽBA!!!)
• potrebno utvrditi koje grupe, individualci i institucije su vezane za projektnu ideju • analiza interesa, problema i potencijala interesnih grupa • ko će ostvariti pozitivne/negativne rezultate projekta • koraci:
• identifikacija opšteg problema i mogućnosti koje se mogu ostvariti • idenifikacija svih interesnih grupa koje imaju interes • analiza uloga, različitih interesa, snage i kapaciteta za njihovo učešće

• identifikacija opsega saradnje ili konflikta izmeĎu interesnih grupa
• interpretacija rezultata analize i uvršatvanje relevantnih inormacija u aplikaciju

• treba razlikovati:
•Stakeholers: individualci ili institucije koji mogu direktno/indirektno pozitivno/negativno uticati ili na koje se moţe uticati projektom • Beneficiaries: individualci ili institucije koji imaju korist bez obzira na način implementacije projekta • Primjer:
•Ciljne grupe: turističko osoblje xy područja •Direktni korisnici: turističko osoblje na biciklističkim rutama (npr 20) u odreĎenim turističkim agencijama (npr 15) •Indirektni korisnici: turistička populacija i lokalno stanovništvo •Partneri: prekogranične lokalne turističke zajednice

ANALIZA PROBLEMA (VJEŽBA!!!)
• predstavlja analizu trenutne situacije/oblasti u kojoj se treba djelovati • obezbjeĎuje identifikaciju negativnih aspekata trenutne situacije te uspostavlja odnose “uzroci-efekti” pojedinih problema

• koraci:
• definisanje okvira i subjekta analize •Identifikacija najvećih problema sa kojima se suočavaju interesne grupe i korisnici • vizualizacija problema u obliku dijagrama “problem tree” ili “hierarchy of problems” kako bi se utvrdio odnos “uzrociefekti”

• razrada dijagrama -“problem tree” počinje sa osnovnim problemom te se progresivno dodaju nagore/nadole ostali problemi: • ukoliko problem je uzrok osnovnog problema on se smješta ispod • ukoliko problem je rezultat osnovnog problema on se smješta iznad • ukoliko nije ni uzrok ni rezultat, on se smješta na istom nivou

ANALIZA CILJEVA (VJEŽBA!!!)

• dok analiza problema predstavlja negativne aspekte situacije, dotle analiza ciljeva opisuje buduću situaciju koja će se desiti rješavanjem problema
• razraĎuje se “objective tree” koja uspostavlja hijerarhijsku realaciju “uzrokrezultat” u odnosima problema i ciljeva, negativna situacija vs očekivani pozitivni rezultat

ANALIZA STRATEGIJE • identifikacija mogućih rješenja koji definišu projektnu strategiju • donosi se odluka koji se ciljevi trebaju ostvariti kroz projekat na osnovu kriterija:
• okvir troškova
• hitnost • raspoloţivost resursa • društvena prihvatljivost

• gender aspekti
• vremenski okvir • vidljivost rezultata

• odabrana strategija se unosi u prvu kolonu Logframe matrix•nakon procesa analize, moţe se započeti izrada matrice koja je dio aplikacione forme

LOGFRAME MATRIX

LOGFRAME MATRIX •Overall objective
•Predstavlja opšti cilj koji se treba ostvariti projektom (1 do 2)

•Specific Objectives
• pojedinačni ciljevi koji se trebaju postići realizacijom (2 do 5)

•Expected Results
•Mjerljivi rezultati koje menadţment projekta moţe ostvariti, u korelaciji sa specifičnim ciljevima, vremenskim okvirom i planiranim budţetom

•Activities
• aktivnosti koje se trebaju realizovati kako bi se postigao rezultat

•Assuptions and Riks
• pregled eksternih faktora koji predstavljaju rizike za ostvarenje, kao i pretpostavke koje se moraju ostvariti da bi se došlo do rezultata (prvo se unose rizici-negativni aspekti, pa onda pretpostavkepozitivne mogućnosti)

•Indicators
•Način na koji se prati izvršenje (kvantitativni -rast prihoda, broj uključenih ljudi... i kvalitativnizadovoljstvo, promjene u stavovima), omogućavaju praćenje i evaluaciju

•Source of Verification
• Oblik u kojem će biti raspoloţive informacije, ko pruţa informacije, i koliko redovno se daju informacije u cilju praćenja indikatora

LOGFRAME MATRIX-pravila za popunjavanje matrice

• krenuti od lijeve kolone i prelaziti na desnu • pounjavati od vrha prema dnu, ne obrnuto

• ostaviti kolonu “Assumption” za kraj
• u slučaju da je previše teško ispunit polje “Assumption” koja se ukršta sa kolonom “Overall Objective”, ostaviti polje prazno

LOGFRAME MATRIX-primjer (VJEŽBA!!!)

PLANIRANJE AKTIVNOSTI I RESURSA (VJEŽBA!!!) •Detaljno utvrĎivanje plana aktivnosti, i troškova koje se javljaju •Planiranje aktivnosti:
• utvrĎivanje meĎusobne uslovljenosti meĎu pojedinim aktivnostimauključujući i podjelu aktivnosti na podaktivnosti • potvrditi raspored, trajanje i prioritet aktivnosti uključujući početak, trajanje i kraj svake aktivnosti • identifikovati ključne prekretnice koje se trebaju ostvariti radi praćenja, npr završetak odreĎene aktivnosti u planiranom roku • rasporediti zadatke i odgovornosti na pojedinačne nosioce

FINANSIJSKI PRIJEDLOG •Sastoji se od dvije sekcije: Budget i Source of Funding i dio je aplikacionog obrasca •Budţet se izraţava u evrima i to i EU formatu 20.000,00, pounjava se u Excel formatu, unose se svi troškovi (grant+lično učešće) •Paţljivo proučiti Guidelines for Applicants koji se odnose na prihvatljive troškove, a profit od granta nije prihvatljiv • Vrste prihvatljivih troškova:
• troškovi ljudskih resursa • putni troškovi • oprema i nabavke • ostali troškovi

• Neprihvatljivi troškovi su: dugovi, krediti, profit, kamate, gubici zbog kursne razlike, PDV, kupovina zemlje i graĎevina (osim ako je vaţna za direktnu implementaciju projekta kada se to mora prenijeti krajnjim korisnicima)

BUDGET

SOURCE OF FUNDING

SOURCE OF FUNDING (VJEŽBA BUDŽET) • učešće granta u finansiranju projekta (linija 10) ne moţe biti veća od 85% od ukupnih troškova (linija 25) i ne moţe prelaziti 500.000 € za IPA CBC projekte • visina troškova (minimum i maksimum) su utvrĎeni u pojedinačnim Call for Proposals • dio aplikacije su svi listovi (budget+source of funding)- ištampati • sve budţetske stavke moraju biti pojašnjene u Budget Justification (ne postoji poseban template za ovo, ali se koristi posebna stranica a aplikant koristi formu po izboru:
• neophodnost troškova za svaku stavku • broj predloţenih jedinica • izbor visine iznosa troškova po jedinici

ISPUNJAVANJE APLIKACIONE FORME (POGLEDATI APLIKACIJU!!!) • Dio A: Concept Note (ako se traţi)
•Relevantnost akcije •Opis akcije i njenih efekata •Odrţivost akcije

• Dio B: Full Application Form
•Akcija •Aplikant •Partneri •Saradnici • Kontrolna lista (Checklist) •Deklaracija Aplikanta •Obrazac za procjenu (Assessment Grid) uključujući anekse: Budget+Budget justification i Logical FrameWork Matrix

•Annex D (Legal entity sheet) i Annex E (Financial ID Form) se šalju ako projekti budu preselelektovani
•Annex F (Standard Grant Contract) i Annex G (Daily per diems rates) se daju samo u svrhu informisanja i ne trebaju se vraćati • Guidelines for Applicants definišu koji se dodatni dokumenti trebaju poslati

KOMPLETIRANJE PRIJEDLOGA PROJEKTA

• Application Form utvrĎuje svoje sastavne elemente, dok sekcija V (The Checklist) i sekcija VI (The Declaration by the Applicant) pojedinačno moraju biti ovjereni i zatvoreni u kovertu
• rok za prijavu najčešće traje cca 90 dana od dana objavljivanja Call for Proposals • vaţno je znati šta se šalje: •1 original i tri kopije ištampane verzije pojedinačno razvrstane u koverte •Elektronska verzija na CD-u ili floppy disku • tri komponente aplikacije (application form, Budget i Logical Framework) moraju biti dostavljeni u odvojenim i jedinstvenim elektronskim fajlovima •Concept note se šaje kao poseban fajl a ne kao dio Aplikacione forme • koriste se Word i Excel formati

PROCES IZBORA PROJEKTA

Mogući aplikanti i informacije o objavljenim javnim pozivima

Ko moţe da se prijavi:
•Vladine institucije; •Vladine agencije; • Lokalne uprave; •Vladine ili neprofitne obrazovne institucije; •Univerziteti i naucno istraţivacki instituti; •NVO; •Udruţenja preduzetnika; •Agencije za MSP; •Privredne komore; •Javna komunalna preduzeca; •MSP.

Javni pozivi se objavljuju na internet stranicama:
•EuropeAid-a;. •Delegacija Evropske komisije u obje zemlje; •Drţavnih institucija nadleţnih za prekogranicnu saradnju; •Zajednickog tehnickog sekretarijata za program;

Više se informišite...!

www.cbib-eu.org
www.dei.gov.ba www.europa.ba www.alvrs.com

Practical Guide to contract procedures for EC external actions (PRAG) http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/grants/index_en.html

HVALA NA PAŢNJI!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->