Leksim Majmuk Leksim Komplek adalah cabang Y, yang dibentuk dari cabang X, oleh affixiation atau beberapa jenis

lain pengubahsuaian morfologi. Leksim majmuk ialah satu cabang yang dibentuk oleh dua atau lebih PERKATAAN samaada mengandungi modifikasa morfologi atau tidak Memandangkan bahawa kedua-dua cabang mudah dan diperolehi berpunca dari Bahasa Inggeris mempunyai pola tekanan yang tersendiri, cabang majmuk yang mana mempunyai tekanan utama tunggal. Sebagai contoh screwdriver, blackbird, boyfriend, window box dan juga boleh

dikelaskan sebagai cabang perkataan-, tanpa mengira cuaca mereka lazimnya ditulis dgn tanda penghubung atau tidakpun dalam Bahasa Inggeris secara bertulis. Syntactic compounds adalah sama seperti leksim yang biasanya diperolehi dari makna dan distribusinya. Ia boleh diambil kira dari hal aturan yang produktif dari sistem bahasa dengan alasan tidak perlu disenaraikan dalam kosa kata atau leksikon. Leksim ia boleh juga dianggap sebagai leksim tetapi tidak secara prinsipnya disenaraikan atau tercantum dalam kosa kata kerana sekurang-kurangnya kosa kata dalam sesuatu bahasa tidak terbatas jumlahnya. Leksim kompoun sering berasal sebagai senyawa dengan sintaksis dan diinstitusikan, yang mempunyai makna yang lebih atau kurang khusus. Ini adalah cukup mudah untuk merangka kriteria umum dan dimasukkan ke dalam kosa kata: entri leksikon diperlukan untuk leksim kompoun jika ia dalam bentuk fonologi, morfologi, sintaksis atau semantik idio-sinkratik. Pada praktiknya, kriteria ini sukar diterapkan kerana perbezaan yang ketara antara kalainan jelas dengan pembinaan tetap tetapi diinstitusikan pada sintaksis kompoun dan kompoun leksim membatu. Dalam ungkapan-ungkapan kata nama seperti ‘week-end cottage’, ‘garden furniture’, ‘car

radio’, dan sebagainya adalah dijana oleh kaedah-kaedah yang produktif pada sistem bahasanya dan ini muncul untuk menjadi andaian yang munasabah. Ia sering diperlihatkan, namun hubungan semantik antara nomina kepala (head-noun) dan kata benda dalam frasa adalah pelbagai. Jika ditransformasikan dari beberapa struktur yang mendasari sentential struktur maka head-noun adalah sebagai subjek dan modifying noun adalah sebahagian daripada predikat. Haruslah ikuti bahawa derivasi transformasi adalah pengubah kata sifat sama degan denominal dari berbagai predikat eksprisi. Sebagai contoh, ‘the London train’ mungkin sahaja dirujuk

Kelas utama kedua leksim majmuk yang tidak mematuhi rumus produktif sistem bahasa secara . keduanya adalah diterima. ‘bus’ dan ‘taxi’ dalam sistem bahasa boleh sahaja membawa kepada perbezaan yang diambil kira oleh peraturan.. Ini kerana makna ‘washing machine’ adalah tetap. ‘taxis’ dalam Bandar yang membawa kita untuk mengatakan bahawa ia satu intrepretasi atau tafsiran yang lebih biasa daripada yang lain dalam apa-apa keadaan tertentu. Cadangan ini bergantung kepada andaian bahawa cara yang mana idiosinkratik sebahagian daripada makna leksim majmuk disatukan dengan pengertian leksim pada konstituen sederhana dengan buir-butir yang tepat. Secara hakikatnya . Mereka sering memanifestasikan pelbagai ketidakteraturan. Kelas pertama terdiri daripada kompoun perkataan fossilized di rumus dari leksim yang mudah dan terdiri tidak lagi produktif dalam keadaan sekarang dari sistem bahasa. Sekurang-kurangnya ada dua kelas lain pada leksim majmuk yang tidak seperti ini. ia pasti hanya sebagai pengetahuan kita secara fakta bahawa ‘trains’ biasanya beroperasi antara bandar-bandar. Contohnya bahawa andaian ini mungkin tidak dapat dilafaskan atau diperkatakan dengan jelas sekiranya dilakukan perbandingan antara ‘country house’ dengan ‘washing machine’ . Dalam kes lain. Perkara selanjutnya yang perlu dibuat adengan jelas sebelum meneruskan untuk melakukan perkaitan antara leksim majmuk adalah melakukan perbezaan antara homonim dan polisim. faktanya yang sama samaada ‘washing machine’ atau ‘dish washing machine’?. Hal ini difahami bahawa sub-klasifikasi sintaksis dan semanrik samaada ‘‘London’ atau ‘Train’. Ungkapan ‘London taxis’ biasanya difahami sebagai merujuk ‘a bus’ yang akan atau datang dari London. Semua leksim majmuk setakat ini asalnya mengangap ia sebagai sebatian dengan sintaksis yang diturunkan oleh aturan produktif dari sistem bahasa. ‘washing machine’ dalam bahasa Inggeris adalah leksim majmuk. Seterusnya dalam pembahasan leksim majmuk ini perkara yang harus diperlihatkan adalah jika cara yang mana idiosinkratik adalah sebahagian daripada makna leksim majmuk adalah terlalu longgar dan terlalu pelbagai untuk dibawa dalam rumus skop dari jenis yang beroperasi dalam penentuan makna sintaksis kompoun . Anatara lain salah satu sebab yang membolehkan kita untuk mengklasifikasikan leksim majmuk dalam kosa kata menurut sub-jenis kompoun sintaksisnya adalah dengan mensturuktur perihal sama.sebagai ‘a train’ yang akan ke London atau datang dari London.

teorinya adalah lebih baik. . Dalam subtopik ini juga ada menerangkan mengenai hal metaphor yang mana ini tidak akan diterangkan secara detail dalam ringkasan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful