ISLAMSKA ZAJEDNICA U BiH

UNIVERZITET U SARAJEVU
l'AKULTET ISLAMSKIH NAUKA
DIPLOMA U ISLAMSKIM NAUKAMA
24. Januara - 13. Aprila 2006.
ISLAMSKA KIJLTURA U BiH
Materijali
Sarajevo, 2006
III
SLAVENSKO-MUSUMANSKE
SKUPINE NA BALKANU
Mus/lmanska. naseljs aatkana nastalasu dljelom
kolpnlzacljom Turaka j turkmenskJh plemena. a dlelomlcno prl-
manlem lslama od etrane 'domaceg slevenskoq- (bugarskog. srp-
skog. makedonskog)kao d albanskog stanovnlstva. Na zapad-
nom dljelu Balkans. u Bosr:J1 I Hercegovlnl sa bhlslm Novopazar-
sklmsandfakomkao i daljeu hrvatsklm I msdarsklm krajevlma.
osvojenlm ugfavnom posllje bltke na Mohacu 1526. godlne. nije
usHjedHa kofonlzaclja musllmanskog stanovnlstva turskog etnlc-
kog potljekla. U Bosnl je domace stanovntstvo .prlmllolslam.
BUo je 1 doseljavanja prlpednlkapojedlnlh Islamskih nsroda, all
nlsl! blla masovna. U hrvatske krajeve: Dalmaclju, Llku, Slave-
nllukao! dalje !J Podunavlje vrslla se. Isnna, kolonlzaclje, alt
musHmana IzBosne. Na ta] nacln u zapadnom dtjelu Balkans
musHmansko stanovnlstvo bllo le endogenog porljekla.N1je po-
znato dase u Bosnl lhrvatsklm krajevima lkada u masl govorllo
tursktm Jezikom. za razltku od ostalog Balkans, gdje je dvoje-
zlfnost, naroettou carslJama. bila redovlta pojava.
Fenomen da Je masovno prlmanje islama u BOSflI blo glavnl
faktor da nlje doslo do turske ko.onlzaclje,posebno
poznatJ turstGI hlstortear Lutfl Barkan, autor vainlh stu-
diJa 0 osmanakom ststernu kolonlzaclJe (tzv. surgun). Prof. Bar·
kan svo]e zakIjucke temetjt u prvom redu na vellkom brolu 105
neobjavljenih katastarskih deftera, I<ojl' daJu mogucnost da se
prat] kretan)e stanovnlstva u pojedlnlm kralevlma Carstva lz
29
perloda u period. S ovog aspekte Barkan je razmotrlo I stare
turske kronlke. kao I druge izvore. Na osnovu obllne htstorljske
grade ova] turskl nauc3enjak skreee peinJu ne valove Imlgracija.
prvo u Anadollju. 8 onde ITa Balkan, gdJe je od naroctte vainostl
bllo naseljavanje turkmansklh plemena. Barkan smatra da se
hlstorlja konstltulranja Osmanskog Carstva dljelom sastojl u
mlgraoljama ogromnih mass i njlhovoJ aktlvnosn da u novlm
krajevlma zasnuju domove. Jedno su prl tome spontane mlgra­
cl]e. uslljedile lnlcljativom samih migranata, a drugo su one koje
Imaju izvor u intervenelji drtave koja [e po jednom odredenom
slsternu, medu ostalim, vrsila prlsilnu deportaciju (surgun) u
krajevlma u kojima je to smatrala za potrebno Iz politickih. vo]­
nlh odnosno ekonomslolh razloga. Jedna takva prlsl/na depor­
.. .taclja sprovedena ,je na Cipru 1572. godine. uskoro poslt]e osvo­
jenja toga otoka. S druge strane, su I preseljavanja
krscenskoc stanovnlstva, posebno raznlh zarobljenika u okollcu
pojedlnih turskih gradova. gdJe je trebalo da razvljaju prlgrad­
sku polJoprlvredu.
Re21lmlrajucl svoja Istrazlvanla u pogledu Balkana, prof: Bar­
kan doslovce navodl:
•Bez obzlra ne razloge i forme kako su tzvrsavane. ove rnl­
graclje. hila da se radi a prisllnlm III dobrovoljnlrn. dogadale
su se odmah iza osvalanla: sto]t to da su se velrke mase sta­
novntstva 'Iz turske Anadollje preselile u Rumeliju. Ovl su imi­
grantl clnlli znacajnu veclnu u vellkom ,dijelu gradova I sela
smjestenih u Istocnom dljelu Balkana, pa su tako stvorlll od,
Rumellje po vanjskom Izgledu I po nacinu ilvota jednu u Istlnu
tursko-musl.imansku zemlju. Turelziranje i islamiziranje Rumelije
pod osmanskom vlascu nije dakte bilo, kao !ito se mlsl. i cesta
tvrdi, prlmjer prelaska ns islam balkansklh naroda I promjene
njihova imena. Turclzlrani i islamiZlirani krajevi Balkana pod
osmanskom vlascu su nastanjeni i kolonizirani jakim kontlngen­
tom turskog stanovnistva, koje je doslo AnadoliJe. To su bile
kolonlzirane teritorije, zadoQlvene Izlozenim metodama. koje su
zadrzale· turski i muslimanski karakter sve do vremena odcjep­
Ijenja tlh kraJeva od Osmanskog carstva. se odrzala ovakva
geografska raspodjela Turaka. usprkos tolikim metezima i poli­
tlcklm poremecaJima, koje je pokrenula hlstorija ovih evropskih
krajeva u posljednja dva stoljeca do na5ih dana, to je %8 to
sto je blla vrlo solldna demografska podloga. Balkansko pak
stanovnlstvo, koje se je obratilo i ·turciziralo pod utjecajem via­
dajuce rellgije I jezika bilo je stanovnistvo nastanjeno u mje·
stima blize krajevlma. gdje je blo turskl i muslimansld eleme·
nat koncentrlsan i gdje je uhvatio korljen. tznimku cini Bosna,
kola se nalazlla u speciflcnlm uvJetlma.. .
Ispitlvanja su pokazala da Bosanskl palialuk nlje
blo obuhva6en maSQvntm naselJavanJlma Turaka. 805na Je oS'tala
po stranl u naselJavanjlma turkrnansklh plemena I drugih orl­
jentalnlh skuptna, koja isu tollko: karakterlstlcna prvo
28 Anedolllu, a onda za Istoenl Balkan.
Nile nam ctl] 'de u ovo] prlllcl govorimo 0 slren]u, brolnom
stan]u I rasprostranJenostl Islama I na Balkanu i u
zemlJama u toku hlstorlle. Spornenucerno samo
da le na osnovu Barkanovog proutavanja. kojl le I ovdje uzeo
za lzvor turske katastarske deftere, od 1520. do 1530. godine,
juino od Save I Ounava. ra6unajuC'i I egejske otoke, bilo 194.95!J
muallrnensklh domacinstava. 823.707 krMansklh I 4.134 [evre]­
ska. !to ukupno Iznosl 1,031.799 dornaclnstave.
Brojc8nl odnos stanovnlstva na Balkanu nlje nlkada rav­
nomlerno tekao .
AlIspomenlmo da [e prilfkom prvog opceg popisa stanov­
nl!tvau Osmanskom Carstvu, obavljenog 1831. (Bosna tada nlje
blla obuhv8cena) utvrdeno da je u elaletlrna Rumellje I SllIstre
blla 751.339 nemusllmana, 491.263 muslimana, 28.464 C;gana,
10.133 Jevreja I 2.124 Armenca. odnosno ukupno 1,289.323 mu­
Akog stanovnl§tva (upor. Fazila Akbal, Tarlhlnde osmanli lrnpe­
ratorlugunda Idarl takslmat ve nufus. Balleten XV. 1951, No 60,
str. 617-628).
U bumoj proslostl Balkans, naroclto nakon obrazovanja na­
clonalnth drzava u XIX vlleku. pa kasnlle, deslie su se vrlo
vellke promjene .u etnlckoJ i vjersko] strukturi. Zanimljivo le da
se muslimansko stanovnl§tvo odr'Zalo r najvise u ktajevima gdJe
je domacegporijekla. a to su albanski krajevf i Bosna i Herce­
gowna. .
Danas u Jugoslavlji vaze kao Islamske skupine musHmani
slavenskog poriJekla u republlkama Makedoniji, Srbolji, Crnaj
Gorl 1 Bosnl j Hercegovinl. dalje veclna prlpadnika albanske na·
rodnostl te svi pripsdnlcl turske narodnosti. Medu muslimane
se ubraJa I najve61 dlo Horns (Cigana) u MakedonlJI, Crnoj Gori
I Bosnl I Hercegovlnl. Muslimana Ima 1 u preostale dvije re·
publlke. u Hrvatskoj I Slovenlji. all su ta naselja novijeg po­
stanka, pa je za njlh u novlje vrijeme uobicajen naz,iv .musli­
manl u dlaspori..
S obzlrom da se u savremenom svljetu, pa I u Jugoslaviji,
srecemo 5 pojavom masovnog atelzma. tesko je dati precizne
podatke 0 broju pripadnika Islama (sllcno kao i 0 broju pripad­
nib druglh vjeroispovijesti). Krscanl vode matlce krstenlh. a u
katollckoj crkvl razvljena je I tzv. pastoralna 50ciologlja. kola
pratl relevantne obHke menifestovanja vjerske svijesti. pa to
pomaze de se utvrdl broj krMansklh. odnosno katollekih pripad­
nlka. Kod musllmana ovakvi podacl ne postoje,
Za sada ledln! pouzdan pokazatelj 0 broj'u prlpadnika Islama
jeste opca._drZ8vna statlstllka Iz 1953. godlne, alt odmah valja
nap.omenutl, da se sttuacfja u meduvremenu izmijenlla. ocltona
31
30
stetu broja vjernika. Godlne 1953. fskazalo se 2.090.380 pripad­
nlka Islamske vjeroispovijes1li u Juqoslavtlt, a to Je ,12,30
poste eje/okupnog stanovnlstva. Tada je mag/o bit! oko 3.15 po­
sto atelsta medu bcsansklm Musllrnanlrna, Albanclma I Turcl­
rna, no sada je tal postotak slgurno veci.
. Polazect od toga da nema pouzdanih uporlsta 0 broju pr i­
padnlka pojedlnlh vjerolspovljestl, moracerno operlsatl podacl­
ma 0 ukupnom broju Turaka. bosanskih Musllmana itd. kOJi su
po porljeklu musltmanl. bez obzlra na to da Ii su vjernlci ili
atelstl.
Posljednja opca statlstlka stanovntstva od 31. marta 1971.
utvrdlla je da je u Jugoslavlj.l bllo:
- Musllmana kojl su se Izjasnlll u nacionalnom smlslu kao
J Musliman] 1.729.932, ill 8,4 poste od' ukupnog stanovnlstva:
- Albanaca1.309.523 ill 6,4 postood ukupnog stanovnl­
stva: odnos Izmeau broja musllmana I katollka Albanaca u 1953.
godlnl lznoslo le 95.6: 4,4, pa bl 1971. godlne u Jugj)slavJJI mo­
glo bltl oko .904 .musUmanskih Albanaca I oko ka­
rollckth Albanaca:
---:kao Turcl lzjasnllo se, 1971. goolne 127.920.stanovnlka,
sto cln] 0,6 posto od ukupne jugoslavenske populaelje.
Iz Izlozenog, prlllkom opceg popisa stanovnlstva na dan 31.
marta 1971, u JugoslaVljl bllo je Muslimaoa unaclonalnom smi­
slu, musllmanskth Albanaca-t Turaka, ukupno 3,109.756, a to clnl
15,15 posto cjelokupnog jugoslavenskog stancvntstva. '
Interesantno le da Musllmanl J Albancl trnaju najve61 prlrod­
ni prlrastaj uJugoslaviji. Kod Albanaca prirodnl prlrastaj iznosio
Ja (godlne 1970/71) 29.0 na 1.000 stanovnlka, a kod Mushmana
16,7 na 1.000 stanovnlka. Muslimanr srpskohrvatskog Jazika
imaju uopce najmanjl mortalltet u JugoslaV/jl (godlne 19.70/71.
na 1.00a stanovnlka 6,2 umrlih).
Albanel I Turci imaju u danasnjoj status narod·
nosti (po ranljoJ terminologiji narodne manjlne). Uzlvajll ravno­
pravan poloiaj sa ostalim gradanlma Jugoslavije. all i pravo
slobodnog 12raz8vanja svoje narodnosti J kulture, kao je upo·
treba materlnskog jezika u javnom ilvotu i sluibama, odvojeno
skolstvo i nacionalne instituclje i 51.
Musllmanl slavenskog porljekla uzlvaju u JugosJavljl ray·
nopravan tretman sa ostallm Iugosfavensklm narodfma: Srblma.
Hrvatlma, SIovenelma, Makedoncima i Crnogorelma. Musliman;
slavenskog porijekla. kojtlma okosnicu cine bosanski Muslimani.
priznati su kao jedna od sest Jugoslavensxlh naelja. To je. histo·
rijski gledano, onaj dio Juinlh Slavena, kojl je prlmio ;slam. u
otormio se u toku stoljeca u pasaluku (ejaletu HI beglerbeglukul
Bosna. Pasaluk Hosna blo je znatno prostranljl od dana§nJe ter;·
torlje Boshe I Hercegovlne.· Obuhvatao le I Novopa2arskl san·
diak (podrucJe Izmedu Srblje I erne Gore), a IzvJesno vriJeme
32
dopirao je cak do Skadarskog Jezera.pa le dakle tada
I musllmaoe u ·Cmdl GorJ. Ova terltorljalna ekspanz1ja '806ne,
(Bosanskog pa§aluka) kao't emoclonalna pevezanoat, doprloljela
le da se J musUmani Gore, a, pogotovu muslimanl s IX'
rucja Novopazarskog sand2aka kojl le sve do 1878. blo u sastavu
Bosne. smatraju bosensklm Musllmanlma. pa su se prtltkom po­
pisa stanovntstva 1971. deklarlsaH kao Musllmsnl u nl\elnnal.
nom smlslu. '
Od slavensko-Islamsklh skuplna u juinoslavensklm zemlJa­
ma tzV. Pomacl I tzv. Torbe!1 sa Goranirna oduvijek su bill terl·
torljalno odvojenl od Medutlm popls stanovrilAtva .od
1971. pokasac je, po tome sto su se, tzv, Torbe!l iz­
lasnllt kao MusHmanf unactonalnom -smlalu de su emoclcnalno
bliskf bosansklrn Musllmanlrna. [edno 2bog Iste Yjere, a i:1;bog
]ezlK8. Zanlml]lvo je da sutzv. lorbe!1 ukohabttectll. s
mllslimsn:d·!.sn dJhstnnlrna uvljekznal! svoju 00'
.c:ebnost.. Nasucrct tome, nalazecl se U boeensko-mustlmanskot
sreernr. doata su padlozhl' a'sIrnllacl] I s bosanSklm MIJsllmanlml'l
Dosl]edno pretnodnim Izlaganjlma kao slevenako-tslamske
skuplne tiolaxe u obzlr:
a) tzv. Pomacl
b) tzv. Torbes! I
c) boaanskl Musllmanl (-Muslimania, -Muslimanl srpsko­
.hrvatskog' [ezlkae] sa svojlrn ogranclma MusHmanl Novopazar­
I crnogorskl Musliman!.
a) Tzv. Pomaci
U Pomake se ubraJaju muslrmanl slavenskog porijekla, na­
stanjenl na Bugarske, a Grl:ke. Govore (
bugarsld. Na. podrucju JugoslaVlje dosalllo se posllje1877/1878.
ne§to Pomaka u okoflnu Kumanova. a endogenog porljekla Je
manJa grupa Pomaka u predjelu PIJaneu. Glavnu oblast Pomaka
'Aodopl. pa su Pomacl - za razHku od bosansklh Musli­
mana -gorstacko stanovnistvo.
Ovo stanovnlstvo nlJe se nlkada
samo nezivalo Pomactma;u najranlrlrn tursklm poplslma izdva.
jaju se u po-sebnu kategorllu pod nazlvom -aharjanl •.
Nekada su blli znatno.brojnijl nego danas. Jlrecek le
nao (1876. gOOloe) da le Pomaka tads bUo 500.000. Prema op­
cern poplsu stanovnl§tva od 1926.godlne u BugarskoJ' je blo
, 3
33
102.351 musltman' s bugarsklm materinsklm jezlkom (a ukupan
bro] musllmana, u Bugarskoj lznosio je tada 789.296 III 14.41 po­
sto od ukupnog stanovnlstva), . '
Prelaz ne 1$lam stanovnlstva uslijedlo je - ore­
ma orljentatlstl Fehlmu - postepeno I u raznim
krajevlma u razno doba. Prvl prelaz! su blli vec poslije bltke na
Marlel (1371) 1 posflje pada Trnova (1393). Bajraktarevlc se pri
tome pozlva na Jlreceka, koJI je smatrao do su tada bugarska
vlastela: I bogumfIJ prlmJli Is/am. Jedna znacajnlja faza Islarnlza­
elje blla je za 5ellma I (1512-1520). a onda sredlnorn XVII
stoljeee. "
U bugarskom jezlku Pornaka dosta su prisutnl jezlcnl arha­
izml, a I predlslamskl oblcajL
, Zanlmljlvo je da je bugarsko Ime u novijoj hlstoriji postalo
poznato zahvaljujucl dobrtmdljetom upravo Pornaclrna. Donekle
se neato desllo kao sa jugoslavenskom -Hasenaptnlccm-.
koja je IzdanJem Fortlsa (1774)' I Goetheovlm prJjevodom na
njemackl jezlk pronljeJa u Evropu slavu narodnorn stvaralastvu
lugos/avenskJh naroda, U slucaju Pomaka rJjec je 0 zbircl -Veda
Slavena- (I knJJga. Beograd 1874, l/ .knjiga S. Peterburg 1881).
-Veda- je predstavllena kao da je toboze nastala u Pornaka sa
Rodopa. Tu je sadriana mistiflkaclja. kako su preci Juinih Sla­
vena bill. IIIrl, Traeanl 1 Makedoncl I kako su doseljenl IZ
Zblrka je Izazvala najve6i Interes znanstvenlh krugova. 00510, je
do zucnfh nauenlh potemlka 0 teksta u .Vedl-. Ko­
naeno se utvrdllo da je nek! makedonskJ ueltelj Imenorn lvsn
Gologanov falslflclrao te tekstove I tako Ih prezentlrao redakto­
ru Stjepanu Verkovlcu', kojl je IhaOe blo porljeklom bosanski
franjevac. No bez obzlrs ns to se radilo 0 mlstJfJ.kaciji,
-Veda Slavena- I POlT)acl dall su povoda da se posllje vlsevje·
kovne zaboravl opet za bugarskl narod (Sismanov).
b) Tzv., Torbesi
Torbesi - kojl se takoder saml nlkada ne nazJvaju tim ime·
nom - clne posebnu slavel')sko·musl1mansku skupinu. a nasta·
njeni su oblcno uzalbanska naselJa. Govore dljelom srpskim a
dljelom makedonsklm jezlkom, pa su po svoj prilicl srpskog i
makedonskog porljekla. Nlje posve 'lsklJuceno da su i slavlzl·
rani Albancl (ImaJu I nosnJu kao 1 neke oblcaje slicne Alban­
cima). Pojmu -torbe§- nek! prldaju Isto znacenje kao j pojmu
.I<uduger. 'I .fundaltc. kOJf se upotrebljavaju za bogumile (cutis
34
kao IrpowS« = torba) (upor. Maja MlIetlc, I -krstlanl« dl BosnJa
alia luce dei loro monumentJ dl pletra. Roms 1957. str. 86--87).
Torbdl na Gorl. Hekallle u doHnl Radlke, u Rahovecu (Ora­
hovac Podrimskl) cine prelaz Makedonclrna, dok su Torbesl 11
'tlkvesu naiclscl MakedoncJ, a njihov govor makedonski. Tlkve­
ska grupa je njJhovs najmnogobrojnlja grupa; cl ne je Kavadarci
I onl u Negotlnu na Vardaru. lzrazltl Makedoncl su I Torbesl oko
Klceva I Juznog Broda. Mus/lmanl u Rahovecu I ani u Jablanlc­
ko] (zvano] obleno Sredska zupa) po govoru su mnogo blii!
srpskom jezlku nego pravoslavnJ oko Aahovca / sarnt Prlzrencf
pravoslavne vJere. Torbesa Ima I u okolini Gostlvars, Tetova i
Resna; njthova su I neka ohrldska I debarska se/a, a Ima Ih I u
'granlcama AlbanlJe (Peehkopt,
. Torbesl u Tlkvesu Imaju vlsok rast, siroka pleca, plave kose
I 0151 te dugulJasto lice 1 duguljastu lubanju (dolthocetall).
Gorani (sa Vlsegradanlma) nastanjavaju opclnu Draqas Tuz
Prlzren) (koja je cinlla stare dvlje iupe, ppolje sa albanskim iiv­
ljern I Goru sa alavenako-rnuslfrnansklm zivljem). Karakterlstlka
je gorsnskih naselja da su kompaktno muslimanska. Glavno Im
je zanlmanje stocarstvo. Poznati su kao slasttcart (cesto se pc­
gresno potstovjeculu sa Albancima), a u Skoplju i dr. kao
sarafl.
Is/amlzaclja tzv. Torbesakao da se ima datlratl u kasnije
vrlJerne. Na podrucJuSar-plan/ne to se- prema Bajraktarevlcu
- moglo dogodltl za vlade 5ellma I (1512-1520). a u oblastl
oko Debra kraJem XVHstoljeca, a tek pocetkom XIX stoljeca u
Gorl. Pouzdanlje je, medutim, ono prlpovljeda apostolskl vi­
zitator Petar Masarechl godlne 1624. On navodl da suo cetlrl go·
dine ran/je mnogasela oko' Prizre,na presla na Islilm I da je
sjeverno od rlJeke Drim preslo na Islam u 200 sela vise od 3.000
dusa. Nlje Ipak jssno da /1 se ovo saopcenje odnosi samo na
Torbese 1II ujedno I na Albance.
c) Muslimani srpskohrvatskog jezika
Razllkuju se po regijama:
- Musllmani u Bosni i Hercegovini;
- Muslimani u bivhm Novopazarskom sandzaku i
- Crnogorski Musllmani.
HlstoriJskJ su se kao jedna cjellna oformili Muslimani u
Bosol I Hercegovlni I na podrucju blvseg Novopazarskog san­
dzaka,a su im vrlo bliskl crnogorski Muslima"i srpsko­

35
hrvatskog [ezfka. Terltorijalnl supstrat u etnlckom oformljenju
Muslimene srpskohrvatskog [aztke blo je Paseluk BOShe. odno-
sno ranlJa srednJovJekovna bosanska driava. Jo,§ pocev§1 od
kralJa Tvrtka pa sve do 1878. sastavnl dlo Bosne bio je I teri-
torlj tzv. Novopazarskog sandiaka. Zato nazlv bosansk/ Musli·
man III Bo§nJak musliman oblljeiava Juznog Slavena lslarnske
vjere kojl se etnlckl razvio na podrucju Bosne (-Kraljevstvo so-
sna-. elalet, pasaluk, beglerbegluk 805na: dodatak .• 1 Herceqo-
vlna- u zvanlcnom nazlvu prlpada novljem vrernenu: povezuje se
sa nepuna dva decenlja vladavlne Alt-pase A/zvanbegovlca Her-
cegovinom kao posebnlm pasahrkom: naziv Bosna 1 Herceqovlna
zvanleno je uveden austrougarskom okupacljorn 1878). Crnopor-
ski Muslimanl juznoslavenskog per/jakta rrlsu bili trajnrJe u sa-
stavu Bosanskog pasaluka, all suo po ku/turnlm odllkama, pori-
jeklu I oslecanjtma najblJil bosansklm Musllmanlma. Svl se ovt
mustlmani u naclona/nom pogledu /zjaSnjavaju kao Musllmani.
Prema Barkanu, u razdoblju od 1520. do 1530. Bosansk/ san-
diak· brojio je 16.935 rnuslimansklh dornaclnstava naprarna
19.619 krscanskth Ikatoltcklh I pravoslavnlh). Vremenom se u
Bosnl muslimansko stanovnlstvo 10$ vlh povecalo. Prerna boo
sanskom defteru skraja XVII stoljeca (kojl J09 nijelzdat) u boo
sanskom sandiaku moglo je blti 3/4 muslimana.
Brojn/ ratovl, kao I posasn, posebno kuqe, vrlo su se nepo-
voljne odrazavel/ na musl/mansku populac/ju. Stradalo je na]-
vise upfavo musHmansko ·stanovnistvo. jer u principu krscanl u
Bosnl nlsu bill obavezni da ratuju. a od posastl stradalo le opet
nalv/se musHmansko stanovnlstvo. Jer je kao gradsko I sa zbi·
jenim tlpom naselja na sellma bllo najizloienije epldemijskim i
pandemlJsklm haranjlma. Muslimansko stanovnlstvo u B05rrl na·
roclto je stradafo za velikog rata 1683-1699. godlne. /zgibanja
I ratne posljedlce bile su tol/ko katastrofalne. da je usprkos ve-
Ilklm doseljavenjlma U oVlm vremenlma zapravo doslo do na·
glog pade musllmanskog stanovnistva u Bosn;,
Na dalje naglo smanjenje utjeeala je narocito kuga od 1813.
do 1817, a· i ratovl u Srbljl ,tako da od dvadesetih god/na XIX
vijeke muslimansko stanovnistvo u Bosn! nije predstav·
ljalo vec/nu. Iz zvanlcnog turskog popisa od 1850/51. moze se
de je u Bosnl bllo 486.000 pravostavnlh. 424.000 musli-
mana j 171.000 katollka.
Za Austro-Ugarske muslimansko stanovnistvo u Bosni ; Her-
cegovlni relativno je brojcano nazadovalo usHjed sel/dbi u lur-
sku. Racuna se da je u austro-ugarskom razdoblju iseljeno iz
Bosne / Hercegov/ne oko 160.000 Muslimana.
Prvl 1 drugl svjetskt rat takoder se tesko odrazio na bro;-
canl razvoj. all su u oba ova rata stradali sv! dljelovl stanov-
nl!tva.
Populaclone prlllke bosansklh Muslimana stablllzirale su se
tek nakondrugog svjetskog rata.
NaJnoviji opcl popis stanovnlstva. obavljen 31. marta 1971.
iskazao je u Bosnl i Herbagovlnf 1,482.430 Musllmana. 1,393.143
Srbal 772.491 Hrvata. lzraieno u postoc/ma, Muslimanl su cl·
nlll 39.6 poste stanovn/it\la Bosne i Hercegovlne, Srbl 37.2 po-
.sto I Hrvat/ 22.1 posto.
sto se tlce crnogorsklh musltmana, oblcno se tu podrazu-
mlJevaJu musHman/ juznoslavensko9. albanskog I turskog por!
jeklakojlSlJ nakon ratova 1877. I Berl1nskeg kongresa 1878. te
balkanskih ratova1912. I 1913. prlsajedlnjenl knefevln! Orno]
Gorl. U decembru 1877. Crnogorcl su zauzell Bar sa slavensko-
.musllmansklm stanovnIAt\lom. God/ne 1878. Crnoj Gorl su prl-
pojenl Ule/nj (sa albansklm stanovnlstvoml, Podgorlca (danasn]1
TltogradJ, Spuz. NlkSlc I Kolasln (sa muslimansldm stanovnl-
itvom juznoslavenskog porljekla). P6sltje balkanskth raeova
CrnojGorl su prlpali Plav, Guslnje. Berane, Robj, Bljelo Polje
I PlevlJe (sa musllmanlma lu!noslavenskog' porljekla) te Pe6 I
E>akoVlca (sa albansklrn stanovnlstvom).
Inace. u pravoj Crnoj Gorl musllmanl su do poeetka XVIII
st. bll! brojnlje zastupljen/ u Cekli6lma, u Crmniel, CekHnu. ce-
tinJskom plemenu I dr, Na samom Cet/njskompolJu postojale
su trl d!amlje: u Bajlcama, na sred Polja f kraj vojne bolnlce.
Racuna se da je na podrueju prave Crne Gore b110 oko sedam
dzamHa. Blvse muallrnanske porodiee su Mustapicl. Muhldlno-
vicl I 'Ramadanovlcl Iz Ceklica. Popovlci.JabucarJ. Martlnovl61.
MHoievlcl. sa Cetlnja. Sabani, Beckl. Ka-
somi i dr.
Stenje se lzm/jenJlo tzv. lstragom poturica I kasnlje. Potlcaj
.zalstragu do§ao le zapravo Izvana: podstaknuta le proglasom
Petra Veflkog na hrlicane Balkana. a sprovedena jeu okvlru ak-
cijeruskoggenerala MiJoradovlca povodorn bltke na Prutu 1711.
godlne.
36
37
Proces prihvatanja islama u Bosni
'i,
Prihvatanje islama od najveceg dijela bosanskog stanovnistva i asimili­
ranje lslamske civilizacije na tlu Bosne predstavlja najizrazitiju j najzna­
.) cajniju pojavu i crtu njene moderne povijesti. Islam, skupa sa srednjovje­
kovnom bosanskom herezom, koja mu je prethodila, cini duhovnu vertikalu
I
Bosne i Boi§njaka i njihovu bitnu povijesnu odrednicu. Historijska nauka
I
, I
I
nije ni do danas ovaj fenomen uspjela sustavno razjasniti. Njemu se pristupa,
, '
slieno kao fenomenu Crkve bosanske i bosanskih krstjana, sa puno emocija
i strasti, aIi i sa brojnirn predrasudarna, sve do otvorenog krivotvorenja
prirode i karaktera etnicke i vjerske strukture Bosne prije i u toku procesa
sirenja ielama.
Vrlo je danaa rdireno popularno misljenje i uvjerenje da
su bosanski muslimani "ogromnorn vecinorn potornci starih bogomila bosan­
skih, koji su sacinjavali vedinu ili masu naroda bosanskoga za doba narodne
ddave". Po tom shvatanju, usljed stalnih napada katolicizma i pravoslavlja
na pripadnike Crkve bosanske, prihvatise ovi islarn i tako se "ucvrstise
eomocu ove uzvisene vjere sa tvrdim bedemima od navale obiju crk ava."
Cin prihvatanja islall1a po tome se misljenju desio u jeclan mah i masovno,
odmah po padu Jajea, II junu 1463, jos dok je sultan Fatih boravio u Bosni.
Padom lajca, kao stolnog grada kraljevine, nastupio je navodno "cas isla­
mizacije". Po tom predanju, 36.000 bogomilskih porodiea pohrJilo je pod
Jajce da se pokloni suhanu Mehmedu U Fatihu.Oni su tu svi zajedno i
odjednom prihvatili islam i tako postali muslimani. Tu se odmah trideset
hiIjada za vojsku sposobnih Bosnjaka zaklelo sultanu "na njegovu zastavu
kao janjicari".
Stariji historical; i dl'Ugi pisci drie da je ova tradicija vjerodostojna.
Oni se pri tome pozivaju na tzv. Janjicarski kanun ili zakon, odnosno na
jedan njegov prepis, koji je 1724. sacinio u Istanbulu neki Mustafa Celebi.
Tu se na prvom mjestu istice da je Bosna izuzetak u odnosu na sve os tale
pokrajine Carstva, kada je u pilanju kup1jenje djece za janjicarski odiak.
Dok je U ostalim pokrajinama praksa i zakon uzimati samo kdcansku djecu
u adbmi-oglane, dotle je u Bosni "zakonom odredeno da se samo uzimaju
muslimanski sinovi i primaju odmah u carske saraje i basce". Bosnjaci su
138
stekli ovo povjerenje i povlasticu jos dok je sultan Fatih "osvajao Bosnu",
tako se "vecina naroda poklonila njegovoj sili i odmah presla na islarn".
Kad jevidiodasvi "najedanput (bir ugurden) primise islarn", sultan im
rece da oni nisu "hrdav narod". Na to im je jo§ dodao da mogu od njega
tnditi§ta iele. Bosnjaci mu na to odgovore da mole da se i njihova djeea
uzimaju u adumi-oglane. Njihovoj je molbi udovoljeno i od tada je "zakonorn
zajamceno" da se obrezana ili neobrezana,
bez joklame (pregleda) moraju prirnau u saraje .
U prilog Janjicarskom zakonu, odnosno tvrdnji da je islam u Bosni
odmah i odjedanput prihvaeen od velikog dijela stanovnistva, u literaturi
se cesto navode i drugi izvori koji govore kako je sultan Fatih iz Bosne
odveo mnogo roblja. Tako turski ljetopisac i historicer Dursun-beg, koji je
pratio Fatiha prilikom pohoda na Bosnu, pise da se domaci avijet u pojedinim
nahijama sklonio po teze pristupacnirn mjestirna i prirodnim utvrdarna,
odakle Osmanlije "toliko roblje povedose" da to ne bi "kadar bio pcpisati
ni najvjeltiji pisar", Dursun-beg dalje pise da je nakon zauzeca Jajca "po­
bjedonosni sultan" naredio da se iz grada izvedu svi zarobljenici, "kojih je
bilo bezbroj mnogo". Nekeod njih sultan je ispoklanjao svojim vojskovodama
iapahijama, a drugima je dopustio da "ostanu u gradu", Slicno je 1601.
pisao i Mauro Orbini u svom Kraljeustou Slaoena, tj. da je Mehmed II iz
Bosne "gotovo vecinu plemstva odveo u Aziju u ropstvo". Ni Dursun-beg,
kao neposredni svjedok i ucesnik dogadaja, niti Orbini ne znaju nisla 0
masovnom prihvatanju islama pod Jajcern 1463. godine.
Savremeni poljski hronicar Jan D1ugOS1: zabiljefio je da je sultan Fatih
prilikom osvajanja Bosne "do 100.000 osoba oba pola odveo u ropstvo, od
kojih je 30.000sl1aZnih mladicll uvrstio u janicare". Apostolski vizilator,
Albanac Petar Masarechi pisno je 1624. 0 masovnom prihvatanju islum'1
od slralle sHorn pokatolicenih bosanskih krsljana. Masarechi vjel"Uje da jc
do toga doslo zalo su se mnogi "sjecali krivovjelja i usljed loga bili
slahi u vjeri, pa su prilikom dolaska Turaka u Bosnu lahko prelazili 11\1
islam svoju slobodu".
. Teorija 0 Janjicarskom zakonu, odnosno 0 naglom i jednokratnom pri­
hv.atanju islama od strane velikog broja Bosnjaka tesko da maze i7.dri.ati
historijsku kritiku. To je bez stvarnih dokaza, aosim toga i bez
osjecanja i smisla za dinamiku historijskih zbi·.·anja. Prihvatanje islnma tI
Bosni bilo je jedan proces cija se postepenost i dinamika mogu pratili prije
svega na osnovu osmanskih deftera, cijem se proucaval1ju u Bosni pristupilo
tek poslije 1945. godine.
Pored toga, mnostvo podataka 0 tom procesu pruzaju i u
pravilu dobro obavijeiltenih, papskih vizitntora. Ovi primarni izvori pokazuju
139
da je proces prihvatanja islama u Bosni trajao 250 godina, U XV odnosno
do poeetka XVI st. taj je proces tekaoprilicno sporo i ne bez oscilacija,
zastoja i rerersija. Prihvatanje islama se intenzivira tokom XVI st., posebno
nakon Moha<!ke bitke 1526, ito se kao preoes nastavlja kroz cijelo XVII
stoljeee, Procesprihvatanja islama je praktieno trajao sve do posljednja
dva desetlje6a pred austro-ugarsku okupaciju, samo ito u xvm i XIX st.
nije imao tako dramati<!an tok kao u prvih 150-200 goclina osmanske
vladavine. Jednom rijecju, sama priroda historijskih procesa, pogotovo tako
slcsencg kao je prihvatanje islama, u jednoj zemlji bumih vjerskih
previrenja, kakva je vec stoljecima prije pojave islama na njenom tlu bila
Bosna, dovodi u pitanje vjerodostojnost Janjicarskog zakona.
Autori koji smatraju da ovaj zakon sadrli vjerodostojan model prihvatanja
islama u Bosni, kao <!ina koji se desio u jedan mah i masovno, pozivaju
se na njegov rukopis, koji je, kako je naprijed navedeno, nastao 1724,
znaci 250 godina poslije dogadaja 0 kojima govori. Kroz tih 250 godina
brojna predanja i rnitovi su se prepleli sa stvarnim dogadajima. Sam teksi
Janjicarskog zakona svjedodi da je pisan iz odredenog historijskog iskustv-
i perspektive, uzoslonac na usmenu tradiciju nastalu u meduvremenu. U
posljednjim recenicama rukopisa Janjicarskog zakona se kaZe da su "musli-
manska djeca iz Bosne", odgajana u carskom saraju,kao pametna i darovita
"vecinom do najvecih casti u driavi". Jasno je da se ovakva tvrdnja
nije mogla izre6i 1463. kada je Janjicarski zakon navodno proglden, nego
tek iz perspektive i iskustva od preko dva stoljeca, tokom kojih su mnogi
Bosnjaci napravili vrlo uspjesnu karijeru u osmanskoj dliavnoj i vojnoj
hijerarhiji.
Broj od preko 30.000, ili po nekim autorima preko 36.000 ljudi. oku-
pljenih pod Jajcem pocetkom juna 1463, sasvim je nestvaran i nepojmljiv.
Pitanje je kako bi se toliki broj Ijudi tu prehranio, kada se je, kako je
naprijed vec navedeno, sam sultan Fatih povukao sa vojskom u unutrasnjost
Carstva, odmah po zauzecu Jajca, upravo usljed nedostatka hrane za ljude
i stoku, Isto je i sa brojem od navodno 30.000 dobrovoljno regrutiranih
vojnika u samo jednom danu. Ako se taj broj uporedi sa cinjenicom da je
cijeli janjicarski korpus u Fatihovo doba brojao oko 8.000 Ijudi, a u doba
Sulejmana Velicanstvenog oko 12.000, onda se vidi da se tu, u najmanju
ruku, radi 0 proizvoljnom pretjerivanju.
Brojnost pokupljenog i odvedenog roblja iz zemlje nije nikakav dokaz
o ranom masovnom prihvatanju islama u Bosni. To je roblje sluZilo za
demografsku obnovu Carigrada, a ne za islamiziranje osvojene zemlje. Cari-
grad je vec u V st. imao oko milion stanovnika. Gradski atar koji su opasivale
dvostruke visoke zidine, ukupne duzine oko 45 km, bio je cak veci nego
je tolikc zahtijevalo. Od osvajanja stanov-
nistvo grada je stalno opadalo, tako da Je 1437. u gradu bilo svega oko
40.000 dub. Racuna se da je 1453. u Carigradu bilo svega oko 50.000
stanovnika, tu i izbjeglice iz okolnih bizantskih mjesta. Savre-
menici su zabiljezili da je grad bio toliko opustio da su se unutar zidina,
umjesto nekaddnjih stambenih zgrada i kuea, prostirali vocnjaci i veliki
vinogradi, osobito uz manastire. i
. metropolis
a,
nalazio .se zapravo. veci razm? grado;va I sela,
medusobno odijeljenlh prostranlm poljoprivrednim zemlJlitem. Sultan Me-
hmed II je 29. V 1453. na celu svojih odreda u jedan prakticno pust
grad. Medu malim brojem onih koji su u Carigradu ostali nakon njegovog
pada, bili su Jevreji u Balat, na kraju zaljeva Zlatni rog, Ostali
stanovnici kojisu prezivjeli osvajanje vedinorn su pobjegli iz grada, Da bi
obnovio opustjeli grad sultan Fatih je odredio da se iz svakog osvajenog
grada trecina stanovni§tya odvede u Carigrad i tarno stalno nastani,
Zahvaljuju6i takvoj demografskoj politici i obnovi grada, u Carigradu
je krajem vladavine sultana Mehmeda II Fatiha vec bilo 16.324 domaeinstva.
Ako se uzme da se, po konzervativnom proradunu, jedno dcmacinstvo u
prosjeku sutojalo od pet clanova, onda to znaci da je grad tada imao oko
100.000 stanovnika. Od toga su otprilike polovinu cinili muslimani, jednu
cetvrtinu pravoslavni Grci, a ostalo etnicki razliciti Evropljani. zatim Jevreji.
Enneni i Cigani. Sultan Mehmed II je na taj nacin u raznim dijelovima
Carigrada izmedu 1459. i 1475. naselio stanovnike iz Amasre, Stare i Nove
Fokeje. Trapezunta, Korinta i Argosa, Karamanije, Eubeje i Kafe. Prema
rijecima jednog savremenika, J. M. Angiolelloa, za "kratko vrijeme novi
stanovnici su sebi izgradili prekrasne domove i crkve".
Takva demografska politika se zadrzala izgleda i u doba Sulejmana I
Sultan Sulejman je nakon zauzeca Beograda, tada najjuznije
ugarske j tvrdave, 28/29. VIII 1521. jedan dio zarobljenika, uglavnom
Srba, koji su uz Ugare cinili vecinu mjdovite k..s6anske posade grada
t
posleo u Carigrad. Oni su naseljeni u jednoj mahali u jugozapadnom dijelu
Carigrada, u blizini Beogradske kapije (Belgralkapi). Ovi naseljenici iz
Beogradapodigli Sll jednu 0 okolici grada koja se i danas zove
Beogradska (Belgratorman). Doseljenici iz Beograda su 5e kao i ve6ina
ostalih ratnih zarobljenika razliiSitog jezika i etniciteta koji su prije njih
naseljeni u Carigrad vremenom asimilirali i iMezli meau etnickim Turcima,
a vjerovatno dijelom i medu Grcima.
Popularno uvjerenje da su pripadniciCrkve bosanske listom pohrlili
da prihvate islam ne odgovara zbilji Bosne u prvim decenijama
osmanske vladavine. Prije osmanskog osvajanja na tlu Bosne su postojale
141
140
i borile se za opstanak i prevlast tri crkve. Sve do posljednje decenije
postojanja bosanskog kraljevstva državna politika nije ni jednu od njih
posebno podržavala, Tek 1450. kralj Stjepan Tomaš je stao na stranu ka­
č crkve i č odobravati i podriavati progon bosanskih krstjana i
njihovo nasilno č Odatle se č misli da su mnogi nasilno
č krstjani izdali zemlju 1463, bez otpora predali tvrde gradove
Osmanlijama i otvoreno stali na njihovu stranu. Bilo je č predaje
gradova i prelaska na stranu Osmanlija, ali je bijeg iz Bosne, ne samo
katolika, nego i bosanskih krstjana, bio znatno č š č pojava. đ bjegun­
cimaje bilo najviše pripadnika sitne vlastele. č š ć su bježali u Dalmaciju
i Italiju, gdje su se kao nekadašnji heretici brzo stopili sa katolicima.
i,
II
BJežalo je dijelom i pravoslavno stanovništvo iz Huma u susjedne zemlje.
!II
Oni pripadnici Crkve bosanske koji su ostali u zemlji i ć 1463.
prihvatili islam pokazali su neka kolebanja u pogledu svojih vjerskih uvjere­
nja. Tako se ć iste 1463. oko 400 č ć Turaka" odmah pridružilo
ugarskom kralju Matiji Korvinu prilikom njegovog pohoda i osvajanja Jajca.
O iznevjeravanju islama i izdaji dobrog dijela š č posade u Jajcu
tom prilikom, č i Konstantin č koji je kako je ć naprijed
spomenuto, predao kralju Matiji đ č On piše da su Bošnjaci
koji su se "predali Turcima" i RS Turcima bili u gradu i varoši" silom zauzeli
jednu gradsku kulu na koju je bio podignut osmanski bajrak, koji su odmah
bacili "i č ć Turke", Kad su to Ugari vidjeli "odmah su živo doletjeli"
i Riz te kule č prodirati u varoš", sve dok je nisu potpuno osvojili.
Mada zauzel ratom uMoreji, sultan Fatih je odmah pokušao povratiti Jajce,
koje je sa 30.000 vojnika bezuspješno opsjedao. ć da grad ne može
brzo osvojiti, digao je opsadu. Prilikom opsade zarobljeno je 200 branitelja
grada, uglavnom Bošnjaka, koje je sultan poveo u Carigrad i ondje ih kao
kaznu za izdajstvo pogubio.
Na to izvjesno vjersko kolebanje nekadašnjih bosanskih krstjana ukazuje
i jedan sidžil iz 1465. godine. Tu se kaže da je sultan Fatih u selima oko
i
Jajca "podijelio i ostavio u vlasništvo zemlje" onim "patarenima koji su
prešli na islam". Kako su "isti patareni iznevjerili islam i opet prešli na
š ć kada je kralj Matija osvojio Jajce, to je sultan kada je ponovno
došao u oblast oko Jajca "te nevjerne patarene" lišio vlasništva nad zemljom
i protjerao ih u Anadoliju.
Muslimansko stanovništvo u Bosni je po vlastitom zahtjevu bilo obuhva­
ć obavezama davanja hiljadu djece za č podmladak, ali ne
prije XVI ć Prvi takav č desio se tek 1515. godine. Tokom XVI
st. to je ponovljeno više puta. Muslimanska djeca iz Bosne uzimana su
uglavnom u dvorsku, a đ u vojnu elužbu. Pored Bošnjaka, povlasticu
142
d daju djecu u adlami-oglane imali su još jedino albanski muslimani i
ripadnici kavkaskog plemena Ahaza. Takva djeca i momci se u dokumen­
č spominju kao "sunetli oglan", Za š č djecu se pored toga
koristio termin "Potur oglan", Sigurno da su muslimani u Bosni i drugdje,
ć da se dcvšinnom obuhvate i djee.a, č
godnosti iptednosti, ne samo za te ć nego I za sebe, č njihov
ne bi imao smisla. U praksi su muslimanska djeca iz Bosne
uzimana u adžami-oglanesamo ako to njihovi roditelji i oni sami uistinu
žele.
Osmanska dršave nije vodila nikakvu službenu politiku đ
nemuslimana u islam. Prozelitizam i misionarstvo su strani islamu. U tom
smislu u osmanskoj državi nije đ nikakva organizirana vjerska propa­
ganda u kojoj bi č pripadnici uleme. Kao č i vjerski obrazovani
ljudi, oni su č djelovati tek pošto bi se stanovništvo na đ
č priznalo muslimanima. Tek tada se javljala potreba da se ovi novi
muslimani č u vjeri, što je bio zadatak uleme.
Ko je htio dobrovoljno je primio islam, a nad onima koji su ostali u
svojoj vjeri nije vršeno nikakvo nasilje niti utjerivanje u novu vjeru. Naprotiv.
njima je bila č vjerska sloboda ukoliko ć džizju, odnosno
č đ prvim aktima koje je sultan Fatih donio po osvajanju Carigrada
bila je č povelja o postavljanju Genadija IT za patrijarha pravoslavne
crkve. Pored toga, sultan je odmah imenovao i haham-bašu (nadrabina),
kao vjerskog poglavara cjelokupne jevrejske zajednice u Carstvu. Obojica
su imali sjedište u Carigradu, kao prijestolnici Carstva. Nakon osvajanja
Bosne sultan je, kako je ć istaknuto, posebnom poveljom (ahdnamom)
č franjevcima slobodu vjerskog rada, a time i slobodu vjeroispovijesti
katolicima u Bosni. Ovaj akt sultana Fatiha ustvari je ć č
crkvi i njenim sljedbenicima da opstanu u Bosni.
Franjevci su prije dolaska Osmanlija imali u Bosni, č ć tu i
Hercegova zemlju, ukupno 39 samostana. Mnogi se od njih ne spominje j.1
ranim osmanskim defterima, jer su tokom č ratovanja srušeni i š ć
ili su ih njihovi redovnici jednostavno napustili. Neki od tih č
samostana, kao u č Jajcu, Zvorniku, Srebrenici i ć pretvoreni su
u džamije. Jedan general č reda našao je u Bosni 1508. deset
č samostana.
S droge strane, mada se Srpska patrijaršija u ć ugasila skoro isto­
vremeno sa nestankom srpske dršave na tom prostoru, nije nestalo srpske
crkve, č su episkopi došli pod jurisdikciju autokefalneOhridske arhiepis­
kopije, u kojoj je ć mjesta uglavnom držalo č ć Ohridska
arhiepiskopija je uglavnom poštivala ono što je ostalo od srpskog crkvenog
143
naslijeda, kako bi tim č svoje pozicije prema Carigradskoj patrijaršiji.
Srpska crkva je nastavila djelovanje đ svojim pripadnicima, uz jed­
novremena nastojanja da se obnovi njena autokefalnost, odnosno nezavisnost
prema Ohridskoj arhiepiskopiji.
Autokefalnost arpske pravoslavne crkve obnovljena je 1557. uspos­
tavljanjem Pe6ke patrijariije. Toj odluci sultan Sulejmana I č
doprinijela je č da su Srbi, kao pripadnici ć vojnih redova,
imali č ulogu prilikom osmanskih ratovanjai osvajanja u Podunavlju.
Posebnu ulogu odigrali su Srbi prilikom osvajanja Banata 1551-52. Oni
ne samo da su bili č u veliku vojsku Sulejmana č
nego su, kao č gradskih posada u ugarskim đ po Banatu,
svojom predajom ustvari ć Osmanlijama da brzo osvoje tu zemlju.
i I

ć patrijaIiija je imala preko 40 mitropolita i episkopa. Ona je pod
svojom crkvenom jurisdikcijom driala dio sjeverne Makedonije i č
Bugarske, zatim Srbiju, Crnu Goru sa Zetskim primoljem, Srijem, Banat,
č i Bosnu, te. naselja Srba u Hrvatskoj, Dalmaciji i Ugarskoj. ć
patrijaršija, odnosno Srpska crkva je imala feudalni status i organizaciju,
sa brojnim feudalnim povlasticama. Bila je najve6i kri6anski i ć
jedan od najkrupnijih feudalnih zemljoposjednika u balkanskim pokrajinama
Osmanskog carstva.
Još prije obnove ć patrijaršije Srpska crkva je slobodno djelovala,
a pojedinim manastirima dodjeljivani su zemljišni posjedi kao timari. Na
toj materijalnoj osnovi pojedine crkve i manastiri nabavljaju i štamparije
radi širenja liturgijskih knjiga. Prva štamparija nabavljena je u Veneciji
1519. i prenijeta u Goražde, u crkvu. Sv. Đ đ koju je 1446. podigao
herceg Stjepan č Štamparija je tu radila do 1523. godine. Kasnije
su pri ć broju manastira radile manje štamparije, U Bosni je, uprkos
zakonskih smetnji, podignuto više srpsko-pravoslavnih manastira. posebno
u č sandžaku. Tako se u jednom defteru iz 1548. pominje manastir
č u nahiji č Nešto kasnije spominju se manastiri Tamna kod
č Ozren, Lomnica kod Š ć ć i ć na Krivaji i dr.
Novi manastiri su č podizani i na ruševinama nekadašnjih č
samostana. Uz podizanje novih, obnovljeni su i ponovno oslikani freskama
,
!
i stari. š ć i padu skloni hramovi.
I
č patrijaršija je od seobe, zapravo od č oko 30.000 Srba
II!
1690. sa austrijskom vojskom u zemlje preko Save i Dunava, pod vodstvom
patrijarha Arsenija III Č č sve više zapadala u č i finansijske
š ć Uporedo s tim, rastao je pritisak Carigradske patrijaršije na državu
da se patrijaršijska stolica u ć povjeri nekom od č crkvenih veli­
kodostojnika. ć patrijarsi su se sve č š ć nelojalno držali prema
144
osmanskim vlastima, posebno u ratu 1737-39, a 1765. se otkrilo da patri­
'mija duguje ogromnu sumu novca bogatom carigradskom Grku Đ đ
koji je pod optužbom za. izdaju đ a mu
konfiscirana u korist ddave. Dug Je trebalo platiti dršavi, a blagajna Pa­
trijariije u č bila je prazna. Carigradski patrijarh Samuil Hanceris se
ponudio. da izmiri te dugove, uz uslov da se č patrijariija stavi. pod
njegovu jurisdikciju. Ferman.om Mustafe III ll•.IX 1766. ukmu:a
. je ć patrijaršija, a sve njene eparhije došle su pod Izravnu vlast Can­
gradskog patrijarha.
O 5irini autonomnih prava i feudalnih povlastica koje je č patri­
jaršija, Qdnosno Srpska crkva, uživala u Osmanskom carstvu najbolje č
sam Arsenije m, koji je u ratu izdao državu i č se Austrijancima.
Po dolasku u Srijem, na austrijsku teritoriju, on je odmah tražio da se
SIpskoj crkvi i tu da autonomija "kakva je postojala pod Turcima". Carskim
privilegijem od 21. VIII 1690. on je postao poglavar Srpske crkve u Austriji.
Autonomija đ ovim privilegijem teško se provodila u djelo, usljed
velikog otpora č crkve i ugarskih feudalnih magnata.
Nemuslimanima su u Carstvu povjeravane i vrlo osjetljive službe. U
č se đ nemuslimanima ć spahije, nahijske vojvode, č
đ i ostali vojnici, pripadnici svih č redova, osim č
Kasnije su nemuslimanima, posebno Grcima i pravoslavnim Albancima,
č povjeravane vrlo osjetljive diplomatske misije. Osmansko carstvo je
upravo kao islamska država bilo vjerski trpeljivo, daleko od duhovne č
nosti i č Bizanta i Srbije, te zapadnog evropskog katolicizma i
protestantizma. Nasuprot kozmopolitizmu Osmanskog carstva, š ć se
svijet usko dršao principa prisilne istovjetnosti države i vjeroispovijesti, što
je najjasnije formulirano odredbama augsburškog vjerskog mira 1555. go­
dine: Cuiw regio, eius religio Č je zemlja, njegova je i vjera).
Bez obzira na sve to, u đ epskoj tradiciji i literaturi, posebno
u srpskoj i hrvatskoj historiografiji, stalno se ponavlja i održava teza da se
proces islama "odigrao u znaku č i psihološke prinude".
Tu je tezu najdosljednije razvio i fonnu1isao Radovan š č 1991. u
studiji Prodor islama U. č Evropu. Na drugoj strani, tu staru tezu
hrvatske historiografije sažeo je još ranije (1967) dr. O. Dominik ć
u knjizi Eenilka povijest Bosne i Hercegovine. Veliki izvorni materijal koji
pisac tu donosi tako je č da - osim katolika koji su, po njemu,
još od najranijeg srednjeg vijeka bili nacionalno š č Hrvati i njihovih
navodnih progona - u cijeloj Bosni nikog drugog nije bilo i ništa se drugo
u njenoj historiji nije ni dogodilo.
145
Tvrdi se da je "svako primanje nove vere stvar prinude", č i kada
se ć k" u trenutku prihvatanja novih uvjerenja subjektivno tako
ne ć Ljudi su, po tome, prihvatili islam u ć duhovnoj depresiji.
Osmanska osvajanja Balkana i Panonije su trajala skoro dva ć tokom
kojih su Osmanlije više puta tako porazile i dotukle razne križarske i
š ć vojske da je kroz nekoliko naraštaja došlo do demoralizacije j
potpune duhovne dezorijentacije unutar razdrobijenog balkanskog i panon­
skog š č i š č svijeta. Toj ć demoralizaciji, usljed stalnih
vojnih poraza. Osmanlije su doprinosile izazivanjem "neuhvatljivih smutnji"
kojima su dalje đ uredbe i tradicije č š ć sta­
novništva, U tome su Osmanlijama išli na ruku "mnogi otpadnici od š č
litva", posebno umišljeno premudri Grci, za koje se sa žaljenjem konstatira
i I
I da su "zlehudi ć Turcima" uglavnom "ostali u staroj veri".
U takvoj duhovnoj situaciji tvrdi se da su islam prihvatili uglavnom
razni ć i č elementi. te kojekakve druge levente (pers.
!ill
č gotovan) . Tako se navodi da su novu vjeru primali "robovi da
I
bi im skinuli sindžire", nasmrt đ prijestupnici koje je vlastita sredina
odbacila, uhode, razni pustolovi i ć Tu su i kmetovi koji su htjeli
I
da se oslobode feudalne zavisnosti, ali i ć ljudi, kao sitna vlastela,
seoski knezovi i gradsko stanovništvo, radi č svog društvenog statusa.
Uz sve to, kao dokaz za navodno prisilno širenje islama, č se tvrdi da
su Osmanlije pokretale iz Anadolije i naseljavale na Balkan č musli­
manska, uglavnom turska plemena i razne manje društvene grupe.
Kao najizrazitiji primjer prisilnog -širenja islama srpska historiografija
uzima "danak u krvi". U cijelom mnoštvu onih koji su se č putevima
uspinjali do najviših položaja u Carstvu, ropski ž ć osmanskoj državnoj
ideji, izdvajali su se č i ć pokupljeni "dankom u krvi", a zatim
II'
godinama odgajani za snažne č carevu tjelesnu gardu i visoke č
i dostojanstvenike. Uzeta kao cjelina, ta skupina ljudi je navodno bila glavni
nosilac "potonje islamizacije". Po tome mišljenju, oni koji su u mladosti
silom regrutirani u č podmladak, a kasnije dospjeli do visokih
zvanja i pološaje u Carstvu, uticali su da u njihovom č č sela
i manje oblasti napuste š ć Kao č primjer za takvu tvrdnju
uzima se rod ć sa velikim vezirom Mehmed-pašom na č koji
je navodno "preobratio u muslimane mnoga sela i kasabe gornjeg Podrinja".
Tvrdnje da je širenje islama podrazumijevalo č sile i prisile nemaju
utemeljenja u izvorima. One više govore o č i drugim opte­
ć i predrasudama njihovih č i zastupnika, nego lito do­
prinose objašnjavanju i rasvjetljavanju jednog složenog historijskog procesa,
kao što je bilo širenje islama u Bosni i okolnim zemljama. ć sama
146
č da je taj proces ć trajao uvjerljivo pokazuje da islam
nikome nije silom nametan.
Besmislene su tvnlnje da su islam prihvatili ljudi u ropstvu i razni
odbalSeni elementi ili oni koji s.u ć do vi.šeg ž
Isbunski propisipodstiau da đ robove l
S dru atraneprihvatanje Islama DIJe č da ć neko sarmm tim č
.b.ti društveni polohj ili postati imu­
1 06 l' ea d An d 1'" .
č II aisto islamskim dije ovima rstva, u prvom re u u a o lJl, raju
č č Sve do druge polovine xvm st. u Bosni je
ć seljaka č muslimanska raja, od koje se, kako je ć naprijed
navedeno, jedan broj nije oslobodio položaja feudalne zavisnosti sve do
kraja Prvog svjetskog rata.
S druge strane, Bosna je cijelo vrijeme osmanske uprave bila puna
mualimanske sirotinje, dok je istovremeno u Carstvu, posebno u njegovim
velikim gradovima, živjelo i uspješno poslovalo na hiljade manje ili više
ć trgovaca - Crka, Ermena, Srba, Vlaha, Cincara, Jevreja i drugih,
kojinika:da nisu ostavili svoju š ć uglavnom pravoslavnu,odnosno
jevrejsku vjeru. č je bilo i sa bojarima u Vlaškoj i Moldaviji, koji su
.tWUvalisvoJe feudalne posjede i povlastice, ne ž ć pri tome vjeru.
UB08ni je od kraja XVIn i č XIX st. ekonomski veoma č
pravoslavni srpski č sloj, koji se unutar sebe povezivao, kako po­
slovnim tako i rodbinskim vezama. ć su tada srpski trgovci imali velikog
udjela II bosanskoj spcljnoj, uglavnom izvoznoj trgovini. U isto vrijeme je
č č bio u Beogradskom pašaluku, gdje su, posebno nakon Svi­
Itovskog mira 1791, srpski trgovci, kao veliki izvoznici stoke u Austriju,
privredno veoma č Ovaj ć društveni sloj, pored ekonomske ć
č upravo u osmanskom poretku i sistemu odnosa, sve otvorenije traži
za sebe i č vlast, što je rezultiralo Prvim srpskim ustankom.
Tvrdnja o navodnom planskom naseljavanju č muslimanskih
plezpena i grupa iz Anadolije na Balkan, kao jednom od č č č
u procesulirenja islama, ne može se održati kada joj se suprotstave stvarne
Mnjenice.Prije svega, prostrana Anadolija je bila slabo naseljena, pa je i
sama u prvim ć Carstva bila zemlja imigracije. Izvjesne turske
č kolonizacije bilo je na č Trakije (Istrandža-Istranca) I a
sasvim neznatno u daljim evropskim pokrajinama Carstva. č Turaka
u Bosni zapravo nije ni bilo. One Turke koji su poslom ili službom dolazili
u Bosnu, domaci muslimanski svijet je držao strancima, ć ih Turku­
šama, Rijetko koji je ostajao stalno u Bosni. Ukoliko bi ostao, brzo bi se
asimilirao i slavizirao, ć se u bosansko-muslimansku slavensku
masu. U nauci je na osnovi valjanih antropoloških istraživanja utvrdeno da
147
su na cijelom ju!noslaven8kom prostoru upravo bosanski muslimani, odnosno
Bošnjaci, č ć Slaveni",
Da bi na svaki č obezvrijedila islam, muslimane, Turke i Bošnjake,
srpska č historiografija, bez ikakvih ograda, tvrdi da je pri­
hvatanje islama č "ljudske zbunjenosti i kolektivnog maloumlja". Takvo
stanje je, po tome. vladalo tamo gdje su crkvene prilike bile đ a
vjerovanja pomna i prošeta sinkretizmom i č č Kao č
primjer takvog stanja i odnosa uzima se Bosna, koja je -šapatom- pala
Osmanlijama u ruke. Pored nejasnih i navodno zbunjenih vjerskih ć
kao uzrok navode se đ razmirice. đ i otvoreni sukobi đ krupnim
bosanskim velikašima, Nasuprot Bosni. u tom pogledu se č navodni
primjer Srbije, u kojoj je bilo "velikih duhovnih predvodnika", kakav je bio
Sava č ć tim duhovnim predvodnicima, narod je u Srbiji
navodno postao "duhovno đ i "zbližen u Hristu", te ć na pravi
smisao i sadržaj svoje vjere.
U vezi sa navedenim tvrdnjama o dezintegraciji srednjovjekovne Bosan­
ske države usljed velikaške samovolje, mora se primijetiti da ni u jednoj
okolnoj balkanskoj i panonskoj zemlji stanje nije bilo bitno č posebno
ne u Srbiji i ugarsko-hrvatskoj državi. Krupni zemaljski gospodari su nakon
smrti cara Dušana (1355), zapravo raskomadali srpsku feudalnu državu na
više "udeinih kneževina" i oblasti. Srpska feudalna država bila je ć
:11
rasulom i velikaškom neslogom i neredom još u vrijeme kada je Bosna pod
Tvrtkom I bila u punom usponu. Kako je č istaknuto, osmanska osvajanja
bosanskog kraljevstva trajala su 77 godina (1386-1463), skoro jednako
kao i srpske feudalne države (1371-1459), pa se za Bosnu ne može ć
da je lahko i bez otpora pala. Ni tvrdnja o otpomoj duhovnoj snazi svetosavlje
ne može opstati kada se zna da je veliki dio stanovništva na prostoru đ
č odnosno Novog Pazara, Gornjeg Podrinja. Polirnlja, č ć tu
i č Hercegovinu, vrlo rano prihvatio islam. Tako se i u srpskoj his­
toriografiji sa žaljenjem č konstatira da je do masovnog prihvatanja
islama došlo u zemlji u kojoj je nekada nastalo Miroslavljevo đ i
gdje su u manastiru Mileševi č mošti Sv. Save. Stara Raška je tako
bez ikakve prisile postala vremenom jedna pretežno muslimanska zemlja,
sa razvijenim gradovima bosansko-orijentalnog tipa, iz kojih se proces pri­
hvatanja islama postepeno širio na seoska č U tim nekad č
pravoslavnim krajevima islam su prihvatala cijela sela, a č proces je
č č tako što bi islam prvo primio seoski knez i trgovci stokom
koji su poslovali sa Dubrovnikom.
č XVI st. pravoslavno stanovništvo u velikom broju i u drugim
krajevima prihvata islam. Tako je monah Marko Trebinjac zabilježio 1509.
148
kako .u mnogi bez prisile ostavili pravoslavlje i primili islam. Na isto
vrijeme i pojavu uk8%uje i Vuk koji 1516. u zapisao da ·u
te.dane u toj zemlji bijde ž č a pravoslavne
vjere kristianske u toj zemlji veliko umanjeme.
. Plima prihvatanja islama od strane brojnih pojedinaca, ali i cijelih
la nastavila se i nakon obnove č patrijaršije i č š ć njene
se , la' h" B' Sl " .. Dal
'uriadikcije nad srpsko-pravo8 vnrm epar Ijama u osm, avornjr I •
. Isto tako, ni sloboda djelovanje i f:an!evaca
\I Bosni nije presjekla proces prihvatanja Islama. Podaci o širenju Islama
medu katolicima redovno se nilu u izvještajima papskih vizitatora iz Bosne.
Kao što postojanje manastira Milcševe, nekadašnjeg "rasadnika srpskog
svetosavija" nijedjelova1o na okolno stanovništvo da ne prihvati islam, isto
tako ni .star1 č samostani, Kraljeva Sutjeska, Kreševo i Fojnica,
kao glavna uporilHa katolicizma, nisu uspjeli č da č stanov­
niltvo vremenom u znatnom broju prihvati islam, i to upravo na najužem
č njihovog č rada, na č đ Zenice, Kaknja,
Visokog i Kiseljaka. Pored toga, č starješine u Bosni su, jednako
kao ć u svakoj pogodnoj prilici istupali kao neprijatelji osmanske
driave. Najpogodnija prilika za to bio je austro-turski rat (1683-1699), u
kojr;msu se Srbi 1690. iselili, odnosno povukli zajedno sa austrijskom
vojakom preko Save i Dunava. U kontekstu istog rata bosanski katolici su
đ imali svoje seobe, kada su se povukli sa vojskom Eugena Savojskog,
prilikom njegovog upada u Bosnu i spaljivanja Sarajeva 23/24. X 1697.
godine. Sam E.ugen Savojski zapisao je tada u svoj ratni dnevnik da se
nada da6e pokupiti sve š ć u Bosni i odvesti ih -nazad preko rijeke
Save", Prema č podacima u cijeloj Bosni, č ć i Herce­
govinu, ostalo je svega oko 25.000 katolika i 29 č redovnika.
Svi ostali katolici, nešto preko 70.000, otišli su sa Eugenom Savojskim u
Slavoniju ili sa č serdarom Stojanom ć u č Dal­
maciju. Nakon toga, srpsko-pravoslavno stanovništvo č je nadmašild
katolike II Bosni. U samoj Bosni, neposredno pred i poslije osmanskog
uništenja bosanskog kraljevstva. u sve tri vjerske organizacije. Crkvi bosan­
skoj, te č ali i pravoslavnoj crkvi vladalo je rasulo. Osmanske
vlasti su, ć od islamskog č i svojih državnih interesa, poduzele
naprijed ć spomenute mjere da se stanje u č ali i pravoslavnoj
crkvi stabilizira. Što se č preostalih bosanskih krstjana, oni koji nisu
odmah prihvatili islam mogli su se č u sferu svoje duhovne privatnosti,
slobodni odstrahovitog č č pritiska i progona. Uprkos
č je teza, koja se rano pojavila u historijskoj literaturi, da su
Islam prihvatili odmah i bez otpora skoro svi bogumili ili patareni. ć je
14-9
.1:
Franjo č pisao (1869-70) da su patarene u Bosni naslijedili "sadašnjimi
hosanskimi Mus]emani". č se pitao kako je u Bosni nestalo patarena,
č se ć vjera i u jednoj i u drugoj crkvi č Njegov
odgovor je da su bosanski i humski velikaši, ukoliko se nisu iselili iz
"nesretne jim č onda "iz koristi i u lasti" ili "na silu" prihvatili
·vjeru svojih gospodara". Kao primjere nasilnog prihvatanja islama č
navodi jednog sina Hercega Stjepana i djecu posljednjeg bosanskog kralja,
Stjepana č č je ovdje ipak zapao u č jer nespo­
jivo je tvrditi da su vjerske prilike i odnosi u Bosni ć pripremili prostor
za islamiziranje bogumila ili patarena, a u isto vrijeme govoriti o nasilnom
prihvatanju islama.
) U novijoj je literaturi Aleksandar Solovjev neposredno vezivao islami­
ziranje Bosne za "nestanak bogumilstva", Navodno su bogumili najednom
,.
prešli na islam, sa uvjerenjem da je Muhammed(a.s,) onaj Paraklet, "duh
,.
, ..
utješitelj", koga je Isus najavio svojim č na Tajnoj č
, ..
I.
U jednoj tradicionalnoj š č literaturi, uglavnom amaterskog ni­
,.
,.
, voa, č se špekulira sa č izmedu manihejskih č i islama,
I
te da odatle izviru neke navodne predisponiranosti bogumila da prihvate
islam. Takva teza je u nauci odavno oborena. Može se ć da nisu vjerski
nego č razlozi bosanske krstjane približili Turcima-Osmanlijama,
kao nosiocima islama. Progon i nasilno č pripadnika Crkve
ill
bosanske od strane dvojice posljednjih bosanskih kraljeva dovelo je do
njihovog skoro potpunog uništenja u "kraljevoj zemlji". Mnogi bosanski
krst jani su bješali u "hercegovu zemlju" pod zaštitcm hercega Stjepana, a
neki su, posebno starješine Crkve bosanske, izbjegli u Bugarsku, gdje su
I našli č š kod svojih vjerskih srodnika, bugarskih pavlikijana. Tako su
I"
,
u Bosni nastale prilike u kojima se moralo birati izmedu grube č
č kampanje posljednjih bosanskih kraljeva i Turaka-Osmanlija
u njihovom pobjedonosnom nastupu. Mnogi izvori iz tog vremena č
,
oproturakim raspoloženjima i č đ bosanskim krstjanima, ali
i đ širokim slojevima seljaštva, Otvorena proturska orijentacija ili prosto
vjerska ravnodušnost u uslovima rasula Crkve bosanske, č su mnoge
pojedince vodili prihvatanju islama.
č je bilo i u susjednoj' Slavoniji, koja je II srednjem vijeku bila
usko vezana za vjerska i duhovna kretanja u Bosni. Kao što se svojevremeno
po Slavoniji širilo iz Bosne patarensko č tako je sa uspostavljanjem
osmanske vlasti na ovom č došlo do pravog vala prihvatanja islama.
Veliki broj slavonskih seljaka prihvatio je islam ć poslije prvog dodira
sa Turcima-Osmanlijama. č biskup Šimun Erdody je pisao 24.
Xl 1536. da ,"sigurno može potvrditi da je poslije ć Broda, više od
40.000 ljudi napustilo č pored onih koji .su uzeti kao, '.
vile i vile ljudi to č u ostatak svog Ž provesti u m
nima: To ukazuje na č da su Osmanlije, u odnosu na ra01JU
'ekovnu bosansku ili hrvatsko-ugarsku vlast, donosile daleko više
sre njoVJ k .. b' k .. . k l' F d' d
mira i sigumoati. Deaet IS. up je pisao caru JU er .u
da "nala198t. ovi bijedni ljudI. muh.amedansku Vjeru u č
ć vjero Krista SpaSitelJa. Je toliko masovno su me
vlastiti vazali u č đ SOPJe (kod Podravske Slatine) napustili,
ć vlast Turaka" .
Osmanlije, ć po savremenim i kasnijim tursko-osmanskim č
rima i dn1gim piscima, nisu razlikovale niti su se trudile da razlikuju
bosanske k11ltjaneodkatolika i pravoslavnih. Rasprave o zamršenim vjerskim
pitanjima,u kojima je srednjovjekovni š ć č sa š ć i krajnjom
ć č - č i oružjem, kad u žaru verbalnog č
ponestane drugih dokaza i argumenata - nisu bile primjerene islamu. To
ne č da je islam bio š đ unutrašnjih previranja, sinkretizma i
rukola. Do raskola na sunije i šiije došlo je ć u prvom ć islama,
odnosno č druge polovine VII ć Time su ustanovljena dva
pravca u šerijatakom pravu, odnosno ć u islamu.
'Pri.talice prvog, sunijskog pravca su smatrale da je jedino Muhammed
a. 8. mogao vjerodostojno č Kur'an. On je to za života radio tako što
č ili prešutno odobrio ili zabranio neko č ili č njenje.
Nakon njegove smrti ni jedan pojedinac, pa ni halifa, nema pravo intervenirati
u ierijatakom pravu. Nasuprot tome, šiije su vjerovale da je Bofiji Poslanik
za 8VOgprvOg nasljednika odredio Aliju te da hilafet dalje prelazi na Alijino,
tj. Poslanikove muško potomstvo. Alija i njegovi izravni potomci su kao
imami nepogrešivi, tako da njihove izreke i č šerijata imaju isti
znaa&jkao i Muhammedovi hadisi.
ŽelJa jednog broja muslimana da ustanova hilafeta ili irnarnata u islamu
ostane unutar Poslanikove porodice i ć ostala je č neostvarena.e
Kako je č Aiizam naišao na snažan otpor u islamskom svijetu, to se
usmjerila na vjersko polje djelovanja. Uuskoj vezi sa šiizmom
su razni, č č derviški redovi, odnosno tarikati, Osnovno č
rijelSi tarik ili tarika: jeste put, zapravo č č i ć II
vjersku praksu. Odatle su i šiizam i derviška bratstva ili redovi uvijek lJili
i ostali priznati iorganizirani oblici vjerskog života u islamu.
ć od takvog vjerskog i č iskustva, Osmanlije se nisu
mogle nitiželjele zanimati za doktrinarne vjerske razlike i sukobe u Bosni.
skladu sa svojom č politikom, cilj osmanske države u Bosni,
Jednako kao i drugdje, sastojao se u što bržem đ njenog ll(lmini·
150
).')]
strativno-vojnog i agrarnog đ To je đ bilo tako projektirano
da državi osigura dvije stvari. Prvo, ljude, odnosno vojnike koji č ratovati,
i drugo, poreze, odnosno novac kojim ć se to pokrivati. Da li č neko u
svemu tome, prije ili kasnije, prihvatiti islam, državu nije posebno zanimalo
niti je novu vjero ikome nametala. U starijoj literaturi je bila č
raširena, ali zato nilta manje pogrešna, teorija daje islam u Bosni ć
tako što je po osvojenju Bosne cjelokupno ć š ć plemstvo
prešlo na vjeru č kako bi zadršalo svoje feudalne posjede. Ova
teorija je č oborena ć tridesetih godina ovoga ć ali kako se
još ć njeni zagovornici, neophodno je u vezi s tim dati nekoliko
napomena.
Uvjerenje da je sva stara bosanska vlastela prihvatila islam kako bi
č svoje posjede, predstavlja jednu od popularnih predrasuda koje
su se javile u narodnoj epici i raznim predanjima. To rasprostranjeno i do
kraja pojednostavljeno narodno shvatanje procesa prihvatanja islama sažeto
je izrazio P. P. Njegoš 1847. u Gorskom vijencu: "Postadoše lafi ratarima I
č se plahi i lakomi." Samo nekoliko godina kasnije (1851) franjevac
Ivan Franjo ć pod pseudonimom Slavoljub Bošnjak, u svom glavnom
djelu Zemljopis i pouiestnica Bome, kaže za bosanske muslimane da su
"postali od č krstjanah, koji svoje gospodstvo ne ć č
č č š se". ć dalje piše da im je "novi zakon (tj. vjera,
islam) osigurao imanja i bogatstva, oslobodio od č i svakog danka,
dopuštao svako dielo griješno, bez truda i rada mogli su gospodarstvo pro­
voditi", U biti isto stanovište iznio je 1878. i Vjekoslav ć U djelu
Basna. podatci o zemljopisu i poviesti, on piše da su bosanski begovi brižiji vo
č "svoje starinske povlastice i povelje od š ć vladara, da ih
iznesu na vidjelo, ako Bosnom zavlada koji š ć vladar", Na isti č
je proces prihvatanja islama č Jovan č poznati i priznati antro­
pogeograf On je 1918. u studiji La peninsule Balkanique - Geographie
humaine, ustvrdio da je, "kako se č bosanska vlastela "za vrijeme turske
najezde" vrlo "lahko primila muhamedansku vjero da bi č svoju nad­
ć j da bi se mogla osvetili Ugarima koji suje po želji papinoj č
gonili". Kasnije je č pisao Milan Prelog u dvotomnoj knjizi Povijest
Basne u doba osmanske vladavine.
Takvih tradicionalnih shvatanja procesa prihvatanja islama držao se i
Ivo ć koji je 1924. u svojoj disertaciji Razvoj duhovnog livom u Bosni
pod uticajem turske vladavine ustvrdio da je "bosanski vlastelin", kako bi
spasio "svoju zemlju i svoje tle", bez oklijevanja "prihvatio vjero č
Pošto je stara vjera "zatajila", bosanski vlastelin je odmah svoj zemljišni
, I
posjed, prava i povlastice nastojao č i trajno vezati "za propise i for-
I
152
I i
" e nove vjere". Ovo svoje navodno č uvjerenje, uz mnoge pred­
mu
lac
lj li' k . . k
d prema islamu i mus mamma, na oje mu Je ao mentor u svom
etu skrenuo pažnju ć profesor dr. Heinrich F. Schmid, ć ć
rel8ra. k . k "ž d' la
dosljedno č s oro sva svoja nJI evna Je .
č koji su pokušavali č metodologijom utemeljiti tezu
d
. islama II Bosni vezano u prvom redu za održanje zemljišnog
aje p . d' led d . k B
sjeda dokazivali su a Je u pag u agrarnog ure enja osmans a osna
:OsulUni ostala ono ito je bila u doba č tj. jedna feudalna,
veoma č zemlja. Osim toga, u historiografiji se vjerovalo da je
bosanska vlastela, koja je vjerski uglavnom pripadala "bogumilskoj sekti",
prva prihvatila islam jer je ć iz iskustva borbe sa č crkvom
č da "trguje sa vjerskim uvjerenjem". Č da je Bosna od droge
polovine XVIII st. pa do pred kraj osmanske vladavine, sa svojim ajanima
i kapetanima, č osarnostaljenim u odnosu na bosanskog vezira i cen­
tralnu vlast u Carigradu, veoma ć na srednjovjekovnu Bosnu, sa
njenom osilJenom krupnom vlastelom i slabom š ć vladara, navodila je
mnoge na. č da su agrami odnosi u Bosni za "turske vlade" samo
nastavak agrarnog stanja u kojem se zemlja nalazila prije dolaska Osmanlija.
Pored intelektualne inercije i nedostatka historijskih izvora, na dugo
zadmv.a,nJe takvog mišljenja imala je svog uticaja, kako je to primijetio
Vasa Č ć "i politika". U nacionalnom je interesu bilo za vrijeme
tunke i austrijske vlade u Bosni i Hercegovini prikazivati muslimansko
kao neposredne potomke srednjovjekovne bosanske vlastele. Sma­
tralo Be da. se tako đ muslimanskim plemstvom pcdiše narodna svijest
i ć narodne solidarnosti u borbi za đ i ujedinjenje. Isto­
vremeno se time željelo ć jugoslavensko, ustvari srpsko, navodno his­
torijsko pravo na Bosnu.
S droge strane, "sami bosanski begovi" su širili takve č kad god
suto nalazili za shodno i korisno. U pravilu su to uvijek č kada bi im
zatrebao č oslonac u širokim slojevima š č naroda proti"
Carigrada i č ili kada im je bilo neophodno da se pozovu na svoj
legitimitet radi č svojih zemljišnih povlastica i pogodnosti u rješa­
vanju agrarnih pitanja. U to se miješala, na jednoj strani, nacionalna ro­
mantika, a na drugoj, odredeni begovski, viteški ponos. što sve skupa nije
imalo č veze sa stvarnim stanjem, odnosno sa č istinom. Sredi­
nom tridesetih godina V. Č ć je u studiji Poreklo muslimanskog
u Bosni i Hercegovini ustvrdio, što je đ kasnijim istrašiva­
OJIma, da BU agrami odnosi u Bosni XIX st, rezultat unutrašnjeg razvoja,
kako Osmanskog carstva ć tako i nje same, kao najisturenije č
osmanske pokrajine.
153
l! '
I'
I'
, ,
II I
"
I'
III
Uvjerenje da je bosanska vlastela prihvatila islam kako bi "bez truda
i rada" mogla Ivaje gospodstvo provoditi, pokazuje svako odsustvo poznavanja
karaktera i prirode osmanskog vojno-administrativnog i zemljiinog đ
Svaki bosanski vlastelin koji se č u taj sistem, kao ušivalac timara
i spahija, provodio je ć dio godine u aktivnoj vojnoj službi kao rata
nik-konjanik. Prema tome, prihodi koje je po zakonu ubirao sa svog posjeda
nisu mu dolazili ni bez truda, ni bez rada, č š č vrlo krvavog. Štaviše,
vlastelinu koji se č da se č u timarski sistem nije bilo č
neophodno da postane musliman. Kao što je ć naprijed istaknuto. u prvim
decenijama osmanske Bosne spahije ć su bili sasvim č po-
java. Neki stariji pisci, kao Vladislav č tvrde da su se š ć spahije
JU Bosni zadda1e sve do velikog austro-turskog rata (1683-1699). Od tada
postepeno š č uglavnom zato što BU neki smatrani nedovoljno pouz-
danim ili zato što su njihovi spahiluci ustupani muslimanskim spahijama
koji su ostali bez posjeda nakon osmanskog č iz Ugarske, Slavonije,
Like i Dalmacije.
Č ć je na osnovu starih srpskih zapisa i natpisa č da
stara vlastela, posebno na č č Bosne, č Hercegovine,
stare Rallke i Crne Gore, nije morala napuštati staru vjeru i prihvatati islam
da bi č zemljišne posjede. Mogla ih je č ć u svojoj
š č ili š č vjeri, uz uslov da se primi vojne ili neke druge,
po državu korisne službe. U prvim decenijama osmanske vladavine č
se ć š č na visokim položajima u službi bosanskog sandžak-hega.
Oni se koriste za razne diplomatske misije. služe kao pisari, č i ljekari.
Tokom sedamdestih godina XV st. na dvoru bosanskog sandžak-bega nalazio
se kao dierahba!a (glavni ranar ili hirurg) neki Vlah č
Pored toga, u historiji i evoluciji krupnog zemljoposjeda u Bosni za
vrijeme osmanske vladavine bilo je bezbroj prekida. lomova i promjena,
tako da se ć ne može govoriti o nekom kontinuitetu đ č i
sinova. Krupni muslimanski zemljoposjed u Bosni nastao je kao posljedica.
njenog osobenog č položaja, društveno-ekonomskog i č
razvoja, joli od kraja XVI ć Veliki muslimanski zemljišni posjed.
koji su u XIX i č XX st. vidjeli ć ć ć Prelog i
drugi, u pravilu nije imao nikakve neposredne veze sa feudalnim ustrojstvom
srednjovjekovne Bosne i njenim vlastelinskim rodovima.
Stari hrvatski č i č Tadija č tvrdi da se u Sla-
voniji. nakon što su Austrijanci u č ratu iz nje potisli Osmanlije, ni
jedan kmet me nije ć ni imenom niti po predanju svog predosmanskog
zemaljskog gospodara. š č su spahije dršale posjede u Slavoniji i
154
Ugarskoj m do o8m&n8kogporaza. u velikom č ratu, kada su se
vukle na pnJStore julno od Save I Dunava.
po Padom Bosne pod osmansku vlast je njenog
krupnog plemstva. Sultan II u Boso! Je ?OstUPIO
ka drugimzemljama koje Je č OSVOJIO. Svuda gdje su mu ŽiVI pah
o:e vladari i velikui pokorenih zemalja, sultan ih je dao pogubiti. Tako
8tupio i prilikom osvajanja Carigrada, Trapezunta i Moreje. Kada je
Bc»nu, .ultan Fatih je naredio da se pogube pripadnici krupnog
OlVOJ10 ... kral' S· . T _x ć
. lm.tva. Kov.weviiSi ć zatim sam J tJepan omasevr I sva
p e la J d d' l l" . .
ea njim urobijena " ,e an .10 sste e, Bitne, ostao Je
uzcmlji, ć se Č u novi vojno-cadministrativni poredak, Nave-
deni kralju i njegovoj bio
u. skladu aa OlIm&nskom politikom da se u svakoj novcosvojenoj sernlj l
uniiti ltaroplemstvo. Na tu č ukazali su jo§ u XVI i XVII st.
dvojica tada najboljih evropskih poznavalaca Osmanskog carstva. Antonio
Meravino Gcnovese i Englez Paul Rycaut.
č likvidacija vladara, krupne vlastele i velikodostojnika, kao č
č sa nosiocima vlasti u osvojenim zemljama, nije bio osmanski
izum. Takva praksa je na Istoku postojala i održavala se joli od vremena
starih Asiraca i Babilonaca. Ideja je bila da se u narodu pokorene zemlje
u korijenu č da još postoji stara država. U tom smislu i Hasan
KalijaPrURak\l svom djelu Nizam-uL-alem. savjetuje vladara da đ
neprijatelju "ne OlItavljaprvake, jer mržnja ne izlazi iz njihovih srca, nego
o$taje i prelazi na potomke". Tako je u praksi starih č drža va,
u osvojenoj bivših nosilaca vlasti postavljana jasna i č
granica izmedu starog i novog režima.
Snma i na svoje prerogative veoma osjetljiva centralna osmanska vlast
uprlncipu nije u svojoj blizini podnosila nikakvu nasljednu arietokrati]u,
Sultaa j:e bio nosilac cjelokupne vlasti i pred njim su svi podanici bili
jochulki.On je svojom voljom mogao svakog sposobnog roba ć na
polNj'aandlak.bega, beglerbega i velikog vezira. ali je istovremeno svakog
K
OCI njib mogao uvijek degradirati na status č roba. Tako zasnovana
upraVili driavanije mogla ni pomišljati da u ratom osvojenoj Bosni ostavi
ć vlastelu. bez obzira na okolnost što bi prihvatila islam, makar i sa
sjenkom feudalnih povlastica i č ć kojima je raspolagala u svom
kraljevstvu.
. Jedinu sponu aa starim bosanskim feudalnim poretkom i novim osman-
đ predstavljaH su sinovi pogubljene krupne i srednje vlastele,
su zarobljeni i odvedeni u Carigrad i druge velike gradove u unutrašnjosti
arstva. Oni primaju islam. školuju se, ratuju i prave karijeru u osmanskoj
155
\
državnoj hijerarhiji. Tom su krugu pripadali Sinan-pala ć Musta-
fa-beg š ć Mustaj-beg ć Mehemed-beg ć Hasan-beg
ć Skender-beg š ć Mustafa-beg ć š č
Ali-beg ć i dr. Najpoznatiji đ njima bio je sin hercega Stjepana,
Ahmed ć koji je u tri maha obnašao pcložaje velikog vezira:
1500, 1502. i 1511. godine. ć njih je, ć za službom i karijerom,
dobijala posjede u raznim pokrajinama daleko od Bosne. Jedan manji broj
je dolazio u Bosnu, ali ć u zreloj dobi i sa iskustvom u upravno-vojnoj
ili sudskoj službi, sa zadatkom da kao visoki carski č upravljaju
zemljom svojih predaka. Po islamsko-osmanskoj tradiciji oni su, kao uprav-
nici sandžaka i drugi visoko č svojom graditeljskom š ć i
s\rojim vakufima dali č doprinos urbanom razvitku bosanskih gradova
i đ kulturno-prosvjetnog života bosanskomuslimanske sredine.
Jednom č bili su u ć dobro etablirani u novom osmanskom poli-
č i društveno-ekcnomskom poretku.
Što se č kasnijeg bosanskomuslimanskog plemstva, ono je bilo razli-
č porijekla. Veliku ć su č potomci č bosanskih ljudi.
kako muslimana tako i š ć koji su svojom š ć i vojnim za-
slugama dospjeli do visokih položaja, zvanja i posjeda. Jedan, skoro neznatan
broj, predstavljaju potomci visokih osmanskih č neslavenskog pori-
jekla (Turci i Perzijanci), č su č služili u Bosni, tu dobili timare ili
zijamete i tu č ostali. Takvi su bili Č ć Miralemi, ć
š ć š č i vjerovatno š ć i č ć Napo-
kon, ć đ malobrojnu grupu, č potomci nekadašnje bosanske
vlastele. To je svega nekoliko porodica: č ć č ć ć
ć ć i č ć a možda se još u najviše dva-tri č
može pretpostaviti predosmansko bosansko vlastelinsko porijeklo. Za č
tiri-pet begovskih porodica može se osnovano pretpostaviti da su bile ne-
bosanskog, robovskog porijekla. To su vjerovatno ć š č
i ć Neke od nekad ć i poznatih obitelji iz prvog ć
osmanske vladavine vremenom sa potpuno š č To je bio č sa
ć potomcima Mehmed-bega Minetoglua, prvog bosanskog san-
džak-bega. Potpuno su đ š č č č š č i neki
drugi. Na drugoj strani, neke porodice gube zemljoposjede i ostaju samo
nasljedne mutevelije (upravnici) svojih vakufa š č i ć
Bosna je Osmanskom carstvu dala devetericu velikih vezira. Svi su se
oni na tom položaju nalazili u razmaku od svega 67 godina, od prvog,
Rustem-paše č (1544) do posljednjeg, Kujundži Murat-paše
(1607-1611), Dvojica najznamenitijih đ njima bili su ć i Me-
hmed-paša ć č a dijelom i ć službovali su za
vrijeme Sulejmana č kada je Osmansko carstvo bilo na vrhun-
cu svoje ć
ć tvrdi da je Rustem-paša bio sin nekog Radoja
ć iz Mostara, što je kasnije nastojao potkrijepiti i Hamdija Kre-
š č ć se na stare turske pisce. Na drugoj strani, S. š č
je ustvrdio da je Rustem-paša bio rodom iz Skradina u Dalmaciji. Tu ga
je, navodno skupa sa starijim bratom, ć Sinan-pašom, zarobio 1521.
neki Bektaš, vojvoda č sandžaka Mehmed-bega. Vjerovatno
da je najbliži istini Hustem-pašin savremenik i dobar poznavalac tadašnjih
prilika u Osmanskom carstvu, č F. Navagero, koji kaže daje Rustem-
-paša bio rodom -iz jednog sela pokraj Sarajeva-o O vremenu njegovog
đ u Istanbul i školovanja nema pouzdanih podataka. Zna se da je
kao sposoban č brzo napredovao u službi. Sultan Sulejman ga je držao
"razboritim, punim vrlina i veselog duha". Nakon slušhe na dvoru, bio je
beglerbeg u Anado1iji i Dijarbekiru. U Istanbul se vratio kao č vezir
Porte. Istovremeno se oženio omiljenom sultanovom ć Mihrimah
č mjesec), "poznatoj po svojoj ljepoti i bogatstvu", Sultanija Mihrimah
je bila ć glasovite Hurem-sultanije, na Zapadu poznatije pod imenom
Roksalena. Kao najdraža sultan Sulejmanova žena, kojoj je bio odan, "i
više nego što č sarnodršcu", Roksalena je bila izuzetno uticajna č
č vješta u svim haremskim i dvorskim č spletkama. Rustem-
-paša je, kao njen zet i š ć ć u ć 1541. postavljen za drugog
vezira u Carskom divanu. U tom svojstvu Rustem-pab je č u
devetom velikom Sulejmanovom ratnom pohodu, č je cilj bio Budim.
Prema narodnoj pjesmi Car Sulejman uzimlje Budim, koju je Kosta č
zabilježio u Sarajevu, ć Budima bila je Sulejmanova zavjetna obaveza.
koju mu je na samrti ostavio otac, sultan Selim l. U pohod na Budim
Sulejman je krenuo na solsticij, 22/23. VI 1541. godine. Glavna bitka za
Budim vodila se 21. VIII 1541, pod Gerhardovim brdom u blizini grada,
u kojoj su Bošnjaci, đ tadašnjim bosanskim sandžakom Ulama-
begom, porazili i rastjerali č Ferdinanda Habsburškog, koje su opsjedale
Budim, gdje se nalazila kraljica Izabela, udovica kralja Ivana Zapolje, č
sultanovog š ć sa jednogodišnjim Zapoljinim sinom. Nakon što su
bosanske spahije razbile opsadu Budima, č su se u grad, kako kaže
Hammer, "neopazice i miroljubivo ušuljali" i odmah putem telala objavili
žiteljima sigurnost života i imovine, ako dobrovoljno predaju oružje i mirno
prime č Tako je Budim, glavni grad Ugarske, 29. VIII 1541, č
na petnaestogodišnjicu bitke na č došao pod osmansku vlast. Sam
sultan ušao je u Budim 2. IX 1541. gdje je u crkvi "Naše drage Gospe-,
koju je namijenio da postane prva džamija Budima, obavio namaz. U svim
156
157
đ oko Budima Rustem-peše je igrao č ne kao
ratnik, nego kao diplomata I č oko mirne predaje grada.
Na polo!aj velikog vezira Rustem-pah je dcšao marta 1544. To je bilo
duže mirno razdoblje, pošto je sultan Sulejman, svojim ratnim uspjesima i
svojom ć nametnuo č Mediteranu, Balkanu i velikom dijelu
srednje i č Evrope "osmanski mir" (pax Ottomanica). U tim uslovima
Rustem-pua je kao veliki vezir mogao iskazati svo svoje diplomatsko umi-
ć đ ostalim, č su mu se č ć kao "svom zaštitniku
i srodniku i kao onome koji je njihova jezika". Nakon što je okrivljen za
smrt aultan-eade (princa) Mustafe, Rustem-paša je pao u sultanovu nemilost,
pa mu je oduzet dršavni č Vješta i moona Roksalena uspjela je 1555.
.natiti svog zeta na položaj velikog vezira, na kojem se održao sve do smrti
1561. godine.
Rustem-pab je za života stekao ogroman imetak koji je kao vakif trošio
za podizanje brojnih zadužbina. Samo u Istanbulu izgradio je džamiju,
medresu, karavan-saraj, hamam i kutubhanu (biblioteku). Gradio je i po
drugim gradovima i krajevima Carstva, posebno u Bosni. Tako je u Sarajevu
podigao č Brosa-bezistan, han i most preko Željeznice na Ilidši i
druge objekte. ć njegovih đ projektirao je sam Mimar Sinan,
ć osmanski arhitekt.
Najstariji Rustem-pašin brat, Sinan-paša, bio je č sandžak-
-beg, a potom kepudan-paše, odnosno admiral cijele osmanske flote, đ
brat Mehmed-beg, zvani đ ostao je ć kao graditelj više
zadužbina u Mostaru, đ kojima je najpoznatija đ džamija.
Zna se da je Rustem-paša imao dva sina i jednu ć koja je bila udata
za velikog vezira Ahmed-pašu. Stariji' sin sultan-sade Mustafa-paše bio je
1592. kliški sandžak-beg, a poginuo je skupa sa Hasan-pašom ć
pod Siskom 1593. godine.
Neophodno je dati još nekoliko napomena o devširmi, kao o navodnom
najizrazitijem vidu "nasilne islamizacije". Na prvom mjestu, nema osnove
da se č č da su oni pojedinci koji su putem adžami-oglana
došli do visokih položaja u Carstvu, kao takvi prevodili u islam na svom
rodnom kraju č sela i kasabe, kako se tvrdi za Mehmed-pašu ć
da je č u gornjem Podrinju. Prije svega, taj je kraj bio ć
procesom prihvatanja islama dobrih 120 godina prije pojave Mehmed-paše,
kao visokog carskog dostojanstvenika. Preko gornjeg Podrinja vodio je glavni
put koji je povezivao Skopsko krajište sa Vrhbosnom, odnosno kasnije
Rumeliju sa Bosnom. Skoro pola stolj Ć prije pada Bosne na tom se prostoru
javljaju prvi muslimani đ Bošnjacima, pa se tu za njihove potrebe grade
džamije, od kojih se najstarijom smatra ona u Ustikolini, kako je ć pome-
nuto, podignuta tridesetih godina XV ć Osim toga, kao urbano naselje
kasaba se uspostavlja upravo podizanjem džamije. U kasabi skoro u pravilu
č live muslimani, pa tu Mehmed-paša nije imao potrebe bilo koga
"prevoditi na islam". Mehmed-paša je živio i djelovao cijelo jedno stolje6e
kasnije. U vrijeme sultana Sulejmana I č mladi je ć
kao školovan i okretan dvorjanin koji se ć istakao u ratu sa Ugarskom i
Austrijom (1526-1533), obavljao razne dužnosti u carskom saraju. ć
1543. bio je zapovjednik dvorske straže (kapidžibaša). Tri godine kasnije,
poslije smrti velikog admirala Hajrudina Barbarose, postavljen jena njegovo
mjesto kao kapudan-pua. za dalje ratne zasluge, posebno na Istoku u
perzijskoj vojni, Mehmed-pua je 1555. dobio položaj ć vezira. Tokom
tog rata Osmanlije su prvi put uspostavile vezu i saradnju ss svojim č
i č srodnicima s one strane rijeke Amu Da.rje č Dxus], odnosno
sa č hanom, gospodarom Samarkanda i Buhare. Osnova te saradnje
bila je borba protiv perzijskog šaha kao č protivnika.
Svi ovi vojni i diplomatski uspjesi otvorili su put Mehmed-paši ka
položaju prvog č Carstva. Taj je položaj Mehmed-paša dobio imeno-
vanjem za velikog vezira 28. VI 1565. godine. U toku svog posljednjeg
velikog pohoda protiv habsburške Ugarske, umro je pod opsjednutim Sigetom
6. IX 1566, sultan Sulejman č Dva dana kasnije, 8. septembra,
č su na juriš zauzeli Siget. Tom prilikom je poginulo svih šest stotina
posljednjih branilaca grada, koje je osobno predvodio hrvatski ban Nikola
Zrinski. sam Zrinski, "ugarski Leonida", živ je zarobljen i odmah pogubljen.
Njegovu odrubljenu glavu Mehmed-paša je poslao svom ć Gulabi-agi,
budimskom namjesniku, sa zadatkom da je proslijedi do č na ugarski
carski dvor. U đ Mehmed-paša je uz ć carskog štitonoše
Džaf!!r-bega i tajnog pisara Feriduna, pod teškim okolnostima, uspio pune
tri sedmice sakriti od vojske i ostalih carskih dostojanstvenika sultanovu
smrt. Takva mjera, s ciljem da se izbjegnu neredi i osigura bezbolan prenos
vlasti na novog sultana, primijenjena je ć prilikom smrti Mehmeda I i(
Mehmeda II Fatiha te Selima I, ali ne tako dugo i ne pod tako izuzetnim
okolnostima. Mehmed-paša je smjesta, po posebnom č š poslao pismo
prestolonasljedniku, svom puncu Selimu, koji se tada nalazio u Kutahiji,
s nalogom da smjesta preko Carigrada krene za Beograd, gdje se uputio i
veliki vezir sa glavninom vojske. Novi sultan Selim stigao je iz Carigrada
u Beograd za svega 15 dana. Tek tada je Mehmed-pab objavio vojsci da
je sultan Sulejman č umro i da je Selim II novi sultan.
Time se Mehmed-paša ć č č na položaju velikog
vezira. Njegova ć i uticaj dostigli su do tada đ razmjere za jednog
velikog vezira. Odatle je austrijski diplomata, č i č modeme
158
159
:vropske osrnanistike,Josepb von Hammer,jol
za vladavine Selima l!", bolje kazati ·za vladavine velikog vezira •
Tu su zapazili ć ć .-vremeoici, bo
(ambasador) u Carigradu, Mario Cavalli, koji Je ve61561. pi$8o svojoj vladi
da je Mehmed-paia "prvi vezir", ·onajkoji caruje Turskot· Caval1i je
č da je Mehmed-paAa "svojom ć i š ć potpuno za:
služio toliku vlast. Takav avoj položaj Mehmed-pda je nastojao zadržati'!
po stupanju na prijestolje Selimovog nasljednika, Murata ill (1574-1595),
ali se naglo ć broj njegovih neprijatelja. kako medu dvorjanirna tako
i medu carigradskom ulemom. Na dvoru je opoziciju Mehmed-pui predvodio
defterdar Kara Uvejs-paia, a medu ulemom se po neprijateljstvu prema
vfllikom veziru najvi'e isticao carigradski muftija ŠomsudinAhmed-ef: (efen-
dija) Kadizade. ć je pao. vjerovatno kao !rtva zavjere, tako ito ga
je ll. X 1579. u njegovom saraju ubio neki derviJ, porijeklom iz. Bosne,
koji je navodno dolao da od vezira nešto moli ida trdi milostinju. Ubica
je po nekim piscima bio pristalica ilipripadnikbamzevijekog reda,

ovogsinkretilSkog islamsko-bogumilskogredai njegovog č bio je Hamza
Bali Bošnjak iz Gornje Tuzle. On je odveden u Carigrad i nakon ispitivanja,
kao heretik đ na smrt i pogubljen 6.. VI 1573. godine. Ubistvo Mehmed-
-paše moglo bi, prema tome, biti i č osvete. .
Mehmed-paAa ć je u ime Sulejmana joi pod
osvojenim Sigetom, skupio i držao vojnu snagu Cantva u s:vojoj č ruci,
ne samo za tri. sedmice poslije sultanovo smrti nego i tokom narednih 13
godina, koliko je bio na položaju velikog vezira. za to vrijeme, ć se
sultan Sulejmanovih č Mehmed-paia je oddavao Cars.tvo na vrhuncu
č ć i kulturne>-prosVjetnog i graditeljllkogp.rocvata, na
koje ga je uzdigao ć osmanski vladar.
Veliki vezir Mehmed-pua nije bio prvi visoki osmanski dostojanstvenik
porijeklom iz roda ć č su č ograncilivjeH na prostoru od
Glasinca do Drine i Lima. Prvi koji je iz. roda ć putem adše-
mi-oglana napravio karijeru u Carstvu .krajem XV i. u prvoJ polovini XVI
st. bio je Deli Husrev-pa§a. On je jo§ 1516. imenovan zanarnjesnika u
Konji, a zatim je redom bio beglerbeg Dijarbekira, šama (Damask), Ha1epa
i Rumelije. ć ć se na polokju egipatskog valije, kada
je imenovan za č vezirskog ć Deli Husrev-paila imao je dva sina:
Kurd-bega, koji.je umro 1572. napolob.ju sandžak-bega, u Nigdu, č
od Ankare i Mustafa-agu, koji je izgleda živio na svom zijametu II Bosni,
pošto je ukopan u Š ć kod Rogatice, gdje mu se mesar i danas nalazi.
Drugi Sokolovi6 koji jenapravio visoku karijeru u Carstvu bio je Mustafa-paša
Lala, koji je doliao u carski saraj pom06 Deli Husrev-pde, svog starijeg
brata. Mustafa-paša Lala bio je stalno protivnik svog rodaka Mehmed-paše
ć
Poznato je da je Mehmed-paAa dovodio svoje najbliže đ u Carigrad
i da su mu sestra i otac primili islam. Sestra Šemsa se udala za Sinan-bega
č č sandžaka. Otac Dimitrije je dobio ime Džemaludin
Sinan-beg. za njega se zna da je bio mutevelija jednog Mehmed-pdinog
vakufa, utemeljenog u Bosni. Kasnije, kako su skoro svi njegovi najbliži
đ postigli uspješnu vojno-upravnu karijeru, veliki vezir Mehmed-paša
nije se zanimao za đ novih ljudi iz svog kraja u Carigrad, nego
se, pored ž č poslova, posvetio podizanju svojih brojnih zadužbina
ivakufa širom Carstva. Tako je u svom rodnom selu ć kod
Rudog izgradio džamiju, mekteb, musafirhanu i vodovod. Mehmed-pašine
zadužbine razasute su po Carigradu, Edimama, Halepu, Medini, č
u Banatu, Beogradu te po Bosni, gdje je ostao ć najviše po gradnji
mostova. Smatra se da je ć podigao tri do pet mostova izuzetnog
privrednog č i velike graditeljske ljepote. To su ć na Drini u
Višegradu, Arslanagi6a most u Trebinja, Vezirov most u Podgorici, most
na š ć Žepe u Drinu i vjerovatno Kozju ć u Sarajevu. Ovi i drugi
mostovi u Bosni grade se u sklopu velikog obnavljanja putne mreže i trgo-
č prometnica, koje se vrši u Carstvu tokom XVI st., u doha Sulejmana
č i njegovog nasljednika Selima II. Taj zamašni poduhvat
provode u djelo uglavnom dvojica velikih vezira Bošnjaka, Rustem-paša
č i Mehmed-paša ć
Nema podataka da je Mehmed-paša ć gradio š ć vjerske
objekte po Bosni, kao što su to č neki drugi visoki carski dostojanstvenici
porijeklom Bošnjaci. Tako je, primjera radi, Osman-pua Bošnjak u svom
rodnom selu Kazanci, na č granici, sagradio dža-
miju sa medresom i crkvicu. Džamiju, č su se ruševine raspoznavale do
poslije Drugog svjetskog rata, uništio je još šezdesetih godina XVII st. Bajo
Pivljanin ć poznati č č š u č službi. ..
Ako Mehmed-paša ć nije sam podizao pravoslavne crkvene
objekte, sigurno je kao visoki carski dostojanstvenik znatno uticao na odluku
osmanske države da 1557. obnovi ć patrijaršiju. Za prvog patrijarha
postavljen je Makarije ć po predanju iguman ili arhimandrit sve-
togorskog manastira Hilandar. ć se pogrešno smatra da je Makarije
bio Mehmed-pašin brat. To se tvrdi na osnovi posrednih izvora. Tako je
č putopisac Stephan Gerlach pisao 1575. da je obnovitelj Patrijaršije
bio brat velikog vezira. Mnogo kasnije, u XIX ć zapisao je č
manastira Tronoše kod Loznice da je patrijarh Makarije bio brat tadašnjeg
velikog vezira i da je od njega dobio hatišerif da obnovi "sve manastire j
16]
160
crkve". Oba ova kasnija zapisa đ č da u vrijeme obnove
patrijariije Mehmed-pda nije bio veliki vezir, nego po rangu ć vezir.
Velikim vezirom postat ć tek esem godina kasnije. Neposredni svjedok,
spomenuti č bajlo M. Cavalll, piše u jednom svomizvje'taju iz
augusta 1558. da mu je jedan ć č vikar bo$8l1skog
nadbiskupa, rekao kako je nedavno postavljeni "srpski patrijarh č
obreda" došao na taj položaj ć podršci "svog strica, koji je pd
a".
Patrijarh je dobio od sultana berat da mu "svi š č i latinskog i č
obreda, ć jednake namete".
Turski č koji 8U bili veoma obaviješteni o užoj porodici velikog
vezira, znaju da je imao dva brata i njihov životni put prate sve do sultanova
saraja. Odatle se može č da Makarijenije mogao nikako biti Mehmed-
-pašineinovac. Nije mu to mogao hiti č ni u prvoj pobOOnoj liniji, jer je
poznato da je Mehmed-pdin đ stric rano primio islam, pa mu sene
zna č ni za đ ime. U,izvorimase spominje kao Rustem-beg ć
satri sina: Derviš-pašom, Ali-begom i Ferhad-pdom. Prema tome, pravi
Mehmed-pa_in sinovac bio je Ferhad-pala, kUAkii bosanskisand!ak-beg
i prvi beglerbeg Bosanskog ejaleta. Što č Makarlja,on je mogao biti
samo neki dalji Mehmed..:paJin đ s obzirom na č da je rod
ć bio veoma razgranat.
č je zabluda da je Mehmed-pdaradiona obnav-
ljanju č patrijariije zato što se sje6ao svog porijekla i bio mu privršen.
Mehmed-pala, kao č vezirskog ć sigurno nijebio bez uticaja prilikom.
donošenja odluke da se obnovi Srpska patrijadija,a1i to ne treba vezivati
niza kakva ć niti sentimentalna lijetanja, nego procjenu
osmanskih državnih interesa. Mehmed-pala ć je kroz svoj odgoj u
Edirnama,gdje je stekao prvo islamsko obrazovanje, te kasnije kroz vojevanje
po Ugarskoj, č u pohodima na Bagdad i Perziju. te slu!bovanje
na dvoru postao, kakopravovjemi musliman tako i pravi Osmanlija. On je
od č do kraja bio i ostao iskrenoprivriensvom novom .sakonu, koji
je č č kada mu je bilo ć 16-18 .godina. Mehmed,·pda je bio
temeljito islamski obrazovan i kao musliman moralno veoma postojan i
smiren u svojoj vjeri. Njegovo cjelokupno drianje i djelovanje pokazuje da
on u tom pogledu nije imao nikakvih sumnji-Za 'su ć
jevrejstvo bile religije Božjeg otkrovenja koje prethode islamu. U skladu
sa islamskim č on je prema jevrejstvui č ć tu
i pravoslavlje, imao jasan stav trpeljivosti i prulanja dr!avnihgarancija
njihovim sljedbenicima kao zimijama, odnosno pripadniciJrta zdti&'nih ma-
njima. Izvan tog strogo islamskog slava, Mebmed-paia prema krl6anstvu
nije imao niti je mogao imati bilo kakvih drugih naklonosti i osje6anja. Sve
je ostalo bilo đ č interesima osmanske države, koje je on
veoma dobro shvatao i pronicljivo zastupao. Mehmed-paša ć se
svim svojim ogomnim znanjem i velikom snagom borio da osmanskoj državi
č njene č islamske temelje. Njegovo ponašanje pokazuje da je
on smatrao da opasnost po te temelje može ć prije od muslimanskog
č vjerskog misticizma, nego od nekog š ć prema
kojem se vodi dosljedna islamska politika. U tom smislu, Mehmed-paša se
oštro suprotstavljao muslimanskim č i č č i
pokretima što, đ ostalim, pokazuje i č da JE! kao veliki vezir
ć prve godine svoje službe dao pogubiti Hamsu Bošnjaka. ć se
decenijama na visokim i isturenim položajima Carstva, sa kojih pažljiv i
oštrouman č može daleko vidjeti, Mehmed-paša je, kao pronicljiv
č sigurno mogao sagledati mnoge opasnosti koje prijete osmanskoj
državi, đ kojima č red nije bio na posljednjem mjestu.
ć je istaknuto da se devširma, odnosno kupljenje djece i ć
za popunu č odžaka i obavljanje dužnosti na dvoru, ne može
smatrati glavnim č u procesu širenja islama, pogotovo ne u Bosni.
U najstarijim osmanskim izvorima devširmom se č pravo na uzi-
manje do petine zarobljenika u novoosvojenom č gradu, đ
cijeloj zemlji. Tursko-osmansko predanje datira prvo regrutiranje zarob-
ljenika za posebne odrede u doba sultana Orhana, a nastanak č
korpusa vezuje se za prve godine vladavine Murata l. To se mišljenje
ukorijenilo u nauci najviše ć starom tursko-osmanskom histori-
č Idrisu Bitlisiju, koga Halil Inalcik đ kao "sunijskog č
koji je pisao krajem XV i č XVI st. (umro 1520). Bez obzira na
to ć ć mišljenje, ipak se u nauci još ne zna godina kada je
osnovana ustanova devširme u njenom užem č tj. kao uzimanje
š ć djece za č podmladak. Solunski mitropolit Isidor Clabas
žali se 1395,što č u doba Bajezita I, zbog "uzimanja djece po đ
!
emira". Po onome što 1430. piše Sinan-paša žiteljima Janjine, tj. da ć ih
š đ u zarobljeništvo ako mu se pokore, moglo bi se č
da su posebne č još u doba Murata Il regrutirane od ratnih zarobljenika.
S druge strane, u novijoj historiografiji se sve č š ć ć mišljenje da
je upravo Murat II uspostavio devširmu, a da je dotadašnje regrutiranje
č iz reda ratnih zarobljenika spadalo u ustanovu pendžika (pencik),
po kojoj je sultanu pripadalo pravo da primijednu petinu svih ratnih zaroblje-
nika. Ako je devširma u svom užem č postojala ranije, onda je
sultan Murat II mogao biti njen obnovitelj, nakon što je došlo do zastoja i
prekida u razvoju ove ustanove u vrijeme đ rata u osmanskoj
}(13 162
državi U s.vakom č zna se da je Murat II izvriio refonnu
č korpusa.
Turako-osmanski č i pravnici su se sporili oko pitanja da li
je devširma u saglasnosti sa šerijatom. Idris Bitlisi je tvrdio da je dedinna
u skladu sa jer je ć zimija, odnosno nemuslimana, silom
pokorena. Nasuprot tome, Saddedin, drogi poznati tursko-osmanski his-
č iz XVI st. je smatrao da devširma predstavlja povredu prava zimija.
On je ipak dozvolio njenu ć na osnovu !afiijskog č po kojem
oni koji su primili š č poslije objave Kur'ana, odnosno poslije 622,
ne spadaju u "narod knjige", pa prema tome nemaju ni pravo na položaj
zimija. Po tome, na Balkanu bi samo Grci imali status zimija, dok bi
i!ltovremeno ogromna slavenska č masa. koja je krajem VI i č
VII st. preplavila bizantske balkanske pokrajine, bila Iišena tog statusa.
Bez obzira na ove pravno-teorijske nesuglasice, u č je svo š ć
sko stanovništvo evropskih pokrajina Carstva, a nešto kasnije i azijskih,
bilo ć devširmom, Smatra se da je u Maloj Aziji bilo pn-o obuh-
ć devširmem č nekadašnjeg Trapezuntskog carstva dinastije
Komnina, č je stanovništvo bilo š ć Odatle se deviirma proširila
na ostale maloazijske oblasti Carstva. Posljednji deviirme u Anadoliji
zabilježen je 1623. godine. Od devširme su bila izuzeta gradska djeca, za
koju je drialo da su ć obrazovana u svojoj vjeri. a osim toga, manje su
snažna i zdrava od seoske mladeži. Ali i tu je povremeno bilo izuzetaka.
Zabilješeno je, na primjer, da je u XVlst. devll.irma u nekoliko navrata
kupljena u Atini. Cjelokupno š ć stanovništvo Carigrada, ć
tu i Calatu, kao naselje raznih evropskih, uglavnom talijanskih trgovaca,
bilo je ieueetood devširme, Izuzeto je bilo stanovništvo Rodasa i Hiosa, a
đ Vlaške i Moldavije. Ermeni su u č takoder bili izuzeti od
devširme, ali ima znakova da su joj kasnije povremeno pod.vrgavani. U
Evropi i na Balkanu su se ukorijenile predrasude da je devlirma. uzimana
redovno i u pravilnim razmacima od 4-5 godina, a nekad i č š ć te da je
uziman đ postotak djece, po nekima desetina, pa navodno petina ili
č jedna ć
Brojni historijski izvori pokazuju, medutim, da deviinna. nije obavljana
ni u pravilnim razmacima niti u odredenompostotku. Kupljenje djece za
adžami-oglane odvijalo se zapravo prema potrebi. Tako za.vladavine. Mehme-
da Il Fatiha devširma ustvari nije ni đ kako usljed stalnog priHva
zarobljenika. po osnovi pendžika, tako i usljed. č broja č
na korpus od 8.000 do 10.000 ljudi. Kasnijeje devširma takoder đ
II neredovnim razmacima, č tokom XVI st., dok se od č
narednog ć polahko gasi. č xvnst. č odžak ć
164
je popunjavan iz muslimanskih redova, uglavnom č sinovima.
č bajlo Foscarini piše u jednom izvještaju iz 1637. da u cijelom
Carstvu ć punih dvanaest godina nisu kupljeni ad!ami-oglani. Godinu
dana kasnije đ je iznenada jedna devširma, koja je prema Josephu
von Hammera bila posljednja koja je obavljena u Carstvu. Upravo je te
1638. obavljena, đ ostalim, posljednja devširma i na č dijelova
današnje Srbije. Jednom č ustanova devširme je u praksi primjenjivana
uz mnoge izuzetke i varijacije, kako od jednog do drugog dijela Carstva
tako i po vremenskim razmacima u kojima je đ pa se ne može
govoriti o nekom njenom jedinstvenom modelu. U svakom č ·godine
1637/38. ukinuta je ustanova devširrne, Od tada, kako je to 1651. č
tražio č đ Bektaš-aga, "u službu Velikog gospodara" primana
su č djeca č Engleski diplomata Paul Rycaut, koji je nakon
šestogodišnjeg službovanja u Carigradu objavio 1668. svoj, danas. ć "kla-
č izvještaj" o stanju Osmanskog carstva (The Present State o/the Ottoman
Empire), č navodi daje ć tada devširma bila "potpuno zaboravljena".
Mada rijetko, devširma je ipak kupljena i kasnije, sve do č XVIII
st., ali ne radi popunjavanja borbenih č redova, nego samo za
potrebe carskog saraja. Da je devširma postala sasvim rijetka ineredovna
može se č iz jedne odredbe mirovnog ugovora, kojim je 1672.
Poljska ustupila Osmanskom carstvu Volino-podoljsku visoravan u zapadnoj
Ukrajini. Na insistiranje poljske strane, č 3. ugovora, đ je da
su žitelji Podoljske š ć i izuzeti od regrutiranja, "ako se naredi dev-
širma".
Proizvoljne procjene o broju pokupljene djece koje daju razni evropski
putopisci, a č historiografija balkanskih š ć naroda
č prihvata i iskorištava, ne odgovara stvarnom stanju. č se
da je najmanje 200.000 djece na Balkanu prošlo kroz sistem devširrne
tokom oko dva ć primjene ove ustanove. To je u prosjeku godišnje
iznosilo oko hiljadu djece. Broj djece za kupljenje bio je đ tako
da je jedan č č u dobi od 14 do 18 godina, uziman na svakih
40 ć
Mada je broj mladeži koja je putem č u adžami-oglane
prihvatila islam bio ipak č ta je č imala višestruk uticaj
na historiju Osmanskog carstva. Kako je znatan broj adžami-oglana nakon
završenog školovanja i obuke služio na dvoru, a bio slavenskog porijekla,
to je njihov jezik đ u srce osmanske države". Jedan zapadni č
zabilježio je 1595. da je "slavenski", poslije turskog i arapskog, ć jezik
Carstva. Nekoliko decenija kasnije J. H. Hottinger je zapazio da se "turski
jezik rijetko kada č na sultanovu dvoru", jer su "cijeli dvor i ć
165
magnata" bili "renegati" iz slavenski ć zemalja. ·Slavenski" se nije
govorio samo u Saraju, nego je to istovremeno bio i jezik ć č
č lU vrlo rano č ispoljavati samovolju i neposlulnost prema
pojedinim vezirima, ć stalno č plate i druge povlastice za svoje
porodice. U biti je, kako je pisao Stanford Shaw, trijumf "balkanskog ele-
menta" unutar "osmanske ć klase kroz sistem deninne" doveo do
sloma osmanskih finansijskih i administrativnih ustanova i bio uzrokom
"kasnijeg propadanja Carstva".
č je da regrutiranje u adžami-oglane nije moglobiti osnovom procesa
širenja islama. To posebno nije bio č u Bosni, gdje je seljaitvo č
osnovni demografski supstrat u procesu masovnog prihvatanja islama. Pro-
.... đ devširme u Bosni je imalo više svojih osobenosti. ć je poznato
da su od č XVI st. devširmom u Bosni bili ć i :muslimani.
Izgleda da su muslimani u Bosni davali č broj ad!ami-oglana nego
š ć Iz jednog nedatiranog spiska, č nabrojanih 60 č
u dobi izmedu 13 i 19 godina, regrutiranih ukazi Novi Pazar, vidi seda
su 44 bili muslimani, a 16 š č
UBosni su postojale tri kategorijestanovniltva koje su bile ć
devširmom: muslimani, Poturi i š č Izvori pokazuju, da prilikom kup-
ljenja devširme nije uvijek bilo jasno ko sve potpada pod obavezu devširme.
U sve tri je grupe bilo pojedinaca koji su telje1i da oni sami ili njihova
djeca budu uzeta u adšami-oglane. Na drogoj strani, jednako- tako pojedini
pripadnici sve tri grupe nastojali su ć devširmu, Svi su oni č od
devšinne č neke koristi, ne samo za svoju djecu nego i č za
sebe. U protivnom, njihovo ponašanje ne bi imalo smisla.
U takvoj situaciji vršene su razne zloupotrebe. a č je dolazilo do
pokušaja prevare i ć s ciljem da neko bude uzet ili izostavljen
pri kupljenju adž&mi-oglana. U carskoj zapovijesti iz 1589, o kupljenju
ažami-oglana u Bosanskom ejaletu, bosanskom se beglerbegu na kraju
č Č se da ne biste od koga ito uzeli," Jaja-baAe koji su
rukovodili regrutiranjem mladeši za ad!ami-oglane dali su pokupiti više
djece nego što im je carska naredba todopultala. Vilkom djece su zatim
trgovali u svoju korist, Mito [rušvet] su davali, kako kRuni tako i muslimani .
š ć su, č u č znali davatimitodascupravoi1jihovo
dijete pokupi, kako bi barem za jedno č rijeiiiipitanjeegzistendje.
Osim toga, mnogi su mislili da ć imati neke koristi ako im dijete postane
odabrani carski vojnik ili č neki dostojanstvenik. Kako lU. muslimani u
Bosni bili ć devširmom, to je u tom pogledu bio manji pritisak
na š ć U jednoj carskoj zapovijedi (heratu) ć 1565. "kadijama
Bosne, Hercegovine i Klisa" č se kale da je ć ć koja je
iz njihovih kadiluka do tada uzimana u adžami-oglane "bila obrezana", što
č da se radilo o muslimanskoj djeci. Francuski diplomat Auguste Boppe
izvještava 1624. kako se u Sarajevu sa š č dobro postupa. Oni su
u ć da iskupe svoju djecu od đ u č službu,
ć sultanovim izaslanicima 30-40 talira "odglave". Kako oženjeni č
ili ć nisu uzimani u ažami-oglane, to su roditelji č vrlo rano
ženili svoje sinove. Jedinci takoder nisu kupljeni, kako se ć i imanje
ne bi zapustili i ugasili, a država ostala bez jednog poreskog obveznika.
Na drugoj strani, kadije su u Bosni č jaja-bašu da uzima
obrezane ć Kadije se š ć iz 1565. upozoravaju da to ne
č Pri tome im se nareduje samo da paze da "obrezani ć budu od
tamošnjih starih mještana", a ne od onih "koji su kasnije došli samo da bi
postali adžami-oglani". Takvi su č dolazili "s vana" u Bosnu obrezani
samo "da bi bili uzeti u ad!ami-oglane", što inicira da se radi o š ć
ć koji se lažno, "s varkom i prevarom", poturaju kao Bošnjaci.
Zato se kadijamanareduje da ć da se "od obrezanih ć od
tamošrtjih starih mještana Uzmu oni koji odgovaraju, kao što je to i do sada
. "
uzamano.
ć pri đ devširme u Bosni bilo je i kasnije, što se
vidi iz carskih zapovijesti izdatih 1573. i 1578. kadijama bosanskog, her-
č i kliškog sandžaka, te iz berata naslovljenog 1589. na bosanskog
beglerbega. U zapovijesti iz 1573. na prvom mjestu se č da je č
da se u spomenuta tri sandžaka" adžami-oglani za č dužnost
"kupe od sve raje". Kadijama se u tom smislu đ da ne prave nikakve
smetnje anadolskom agi Ferhad-agi, koji je ć da iz njihovih kadiluka
kupi adžami-oglane "bili oni od š ć ili od Potura" {Potur taifesi). Na
kraju, kadijama se đ da se ne protive "davanju podesnih s motivacijom
da su oni obrezani".
Kako je u tom pogledu č bilo nekih nesporazuma, to je ova carska
zapovijest u biti ponovljena pet godina kasnije, tj. 1578. godine. Kadijama
"u sandžacima Bosanskom, č i Kliškom" đ se da kali
đ aga treba, "u smislu berata koji se nalazi u njegovoj ruci",
da mu ć da kupi adžami-oglane, ·bili oni od ć ili musli-
manske raje". Stoga im se na kraju đ da se ne suprotstavljaju imeno-
vanom zato što "oni nisu š ć sinovi".
U carskoj zapovijesti iz 1589. bosanski beglerbeg se ć da se
·i obrezani sinovi Potura" (Potur ogullari), koji su "od davnina" i "po starom
č uzimani iz Bosanskog ejaleta, ali koji ne znaju turski, smatraju kao
edžami-cglani". Beglerbegu Halil-paši đ se da se dobro č da ne
bi, suprotno carskoj zapovijesti, umiješao ć od drugih pod izgovorom
166
167
1,11
da su to sinovi Potura". Jednako kao oni ito ne znaju turski, tako se ODi
1:11
koji su se turcizirali
t
odnosno "usvojili turske č (l'ii.rklesmes) ne smiju
l'
,
uzimati u adžami-oglansku službu.
Navedene carske zapovijedi jasno pokazuju daje Ć prihvatanja
islama u Bosni bio vrlo postepen, posebno kada je č o seljaštvu, koje
je č veliku ć bosanskog stanovništva. ć selja1tva u Bosni
je prihvatila islam u jednom procesu koji je trajao oko 150 godina. Iz
navedenih carskih zapovijesti jasno se vidi dinamika kojom je obavljana
devširrna i njeni č ciljevi, pa se odatle mo!e č da janjič
nije u Bosni bilo niti moglo hiti osnovom masovnog prihvatanja islama.
Pouzdani izvori postoje samo za pet kampanja kupljenja adšami-oglana za
č dužnost tokom XVI st., kada je devširma bila najživlja. U Bosni
II
se pouzdano zna da je devširma obavljena 1515, 1565, 1573, 1578. i 1589.
II
lli
godine. đ 1565. i 1589. devširma je obavljana u razmacima od osam,
1,1 pet i jedanaest godina. To pokazuje da je devširma, kako je ć konstatirano,
'II
đ neredovno i prema potrebi. Jol! se ne zna da li je u jednom
II
l,i
razdoblju od 50 godina (1515-1565) mena devširma. Može se samo pret­
lilll
postaviti da je u spomenutom rasponu obavljena bar tri do č puta. Sve
,"1
je to, đ daleko od neke masovnosti i pripremanja podloge za nasilno
1
IIII
prihvatanje islama.
i"1
Na neosnovanost tvrdnji o nasilnom "širenju islama" jasno je odgovorio
Vladislav č jo§ 1940. godine. On je na osnovu izvora ustanovio da je
i'
li
"krivo mišljenje da se na Balkanskom poluostrvu islam širio naglo i da je
službeno širen silom". Tu č č potkrepljuje jednim č
I,
argumentom, koji je vrlo č tj. "da XIX vijek ne bi zatekao ni jednog
I
III
l
š č niti bi bilo i jedne crkve i manastira da je islam širen državnom
silom". Islam su jednostavno "širile prilike i ljudske okolnosti",
Odatle je svako nastojanje da se za č masovnog prihvatanja
islama II Bosni đ neko navodno historijsko objašnjenje usmjereno u
III'
prvom redu na negiranje Bošnjaka. Cilj svih spomenutih teorija o "islami­
III,:
zaciji" jeste da se nametne teza kako je "Bošnjacima njihov muslimanski
I\I,!
identitet nametnut i efemeran". Mnogi autori č š ć opred­
1\lIi
Ilill
jeljenja misle i pišu da je širenjem islama u Bosni nastupila neka "duševna
Iii
praznina". Tako je pisao austrijski arheolog MorU Hoemes, jedan od is­
Iiii,
ž č č neolitskog naselja u Butmiru, a kasnije urednik poznatih
'IIII
č ć iz Bosne i Hercegovine (Wissenscha.ftliche Mitteilungen 111(,
"I"
aus Bosnieri und der Hercegooina). Predhistorija mu nije bila dovoljna pa
IIII
se olahko, poput mnogih drugih, u svojim Dinarskimputovanjima (Dinarische
II'
Wanderungen, 1881.) upustio u antropologiju i historiju Bosne. Hoernes
ć tu jezgrovito izraziti tvrdnju koju su drugi, manje Hi više opširno varirali,
168
tj. da je jedna š č generacija, "po cijenu svojih lovišta, štalai oružnica
žrtvovala vjeru svojih predaka". To uporno nametanje laivice Bošnjacima,
usljed navodne izdaje pradjedovske vjere, te poricanje islama kao univer­
zalnog shvatanja svijeta, stalno je prisutno u balkanskom intelektualnom
svijetu. Taj privid navodne intelektualne pozicije, a kojom se Bošnjaci
ustvari lele č diskvalificirati, najjasnije je sadržano u č Ive
ć da njegovu disertaciju "ne bi trebalo shvatiti kao kritiku islamske
kulture kao takve, ć jedino kao kritiku onih posljedica do kojih je došlo
usljed njenog prenošenja najednu š č slavensku zemlju". Ta navodna
historijska objašnjenja su zapravo nehistorijska, jer polaze od postavke da
je š ć imanentno Bosni. Naprotiv, svi su barbari. č č tu i
Slavene, š ć primili uz dobro prisilu, bilo papsku, bilo bizantsku.
Što se Beene č ona nikad nije ni bila š ć zemlja u smislu pripadanja
Rimu ili Bizantu.
Poruka je u tom smislu jasna: Bošnjaci bi jednostavno morali biti sve
drugo, samo ne ono ito ustvari jesu, tj. bosanski muslimani. U krajnjoj
liniji, proces prihvatanja islama od strane Bošnjaka zapravo ne tra!i nikakvo
objašnjenje. To je jednostavno jedna historijska č koja samu sebe
objašnjava. Mogu ta objašnjenja biti legendama i mitska, kao što je č
o navodnom č zakonu, ali njima nisu potrebna nikakva tuma­
č a još manje pravdanja. Makar se radilo i o mitu, mora se znati da
svaka legenda ili predanje samo za sebe govori i samo sebe opravdava.
Svako ko je želio napraviti karijeru u strukturi ili hijerarhiji osmanske
države u č je od č XVI st. morao biti musliman. U č je
put da se to postigne bilo svrstavanje u č korpus. To posebno važi
za balkanske narode, č ć tu na prvom mjestu Bošnjake. Svakom
se sposobnom pojedincu ulaskom u č korpus otvarala ć
da u strukturi Carstva napravi karijeru. Svi oni koji su se smatrali musli­
manima, pripadnicima jedne ć civilizacije, svjesno su se i č
ć Osmanlijama. Bošnjaci su se tu posebno isticali t O č na putu
kroz Bosnu, od č do Carigrada, 1530. č Slovenac Benedikt Kuri­
č č š č č austrijskog izaslanstva. On piše da su svi osmanski
č i najbolji službenici, č i kapetani redom Bošnjaci", Oni
se u Carstvu "smatraju najboljim, najpožrtvovenijim i najvjernijim ljudima
koji vole da se drže pravim Turcima". Od ostalih Turaka razlikuju se "ok­
š ć i ljepotom", a "ljepše se i nose nego Turci".
Još je u doba Bizanta dolazak u Carigrad, kako je pisao poznati bizantolog
Steven Runciman, "bio prirodan cilj svakog slavoljubivog č jer je
Carigrad bio nesumnjivo središte Carstva". U tom se pogledu položaj, č
i uloga Carigrada č nisu promijenili poslije Fatihovog ulaska u ovaj
169
,
I'
grad 29. V 1453. godine. U Bizantskom carstvu, doduše, putovanje nije
mnogo ohrabrivano iz prostog razloga lito je "naseljene zajednice bilo lakše
oporesovati i nadzirati". Ipak su sposobni i preduzimljivi mladi ljudi, kakav
je bio č konjušar iz Makedonije, a kasnije car Vasilije Makedonski
(867-886), uspijevali da đ č da dodu u Carigrad. Isto je bilo u
Osmanskom carstvu. Prava rijeka avanturista, raznih rasa i jezika, nastojala
je okušati ć u Carigradu, kao gradu svih gradova. U Osmanskom carstvu
stalno se putovalo. č o tome mnogi hanovi, mostovi i karavan-saraji,
podizani s ciljem da se đ na usluzi brojnim putnicima-namjernicima.
Pored trgovaca, posebno su pokretljivi bili derviši, a brojnim č
država je na putu uvijek izlazila u susret i podstica1a ih da ne posustanu
na putovanju do Meke i Medine. Sve je to Osmanskom carstvu davalo
j.lZUzetan kosmopolitski karakter i đ
Na postupnost procesa prihvatanja islama ukazuje srazmjerno dugo
postojanje kategorijePotura u demografskoj strukturi Bosne. Koliko je pozna­
to, Poturise prvi put slulbeno spominju 1539. u kanunnami za Bosanski,
č č sandžak. Tu se propisuje da se odnemuslimana
ispendše č 25 č a od Potura koji je oženjen 22 č Od
punoljetnog a neo!enjenog Potura uzima se na ime ispendže20 č Iz
ove kanunname izlazi da oženjeni Poturi ć godišnje na ime ispendže
22 č upravo koliko i muslimani posjednici č Istovremeno su
Poturi-momci ć koliko i sinovi muslimana koji su živjeli sa ocem u
istoj porodici.
Duže ili ć postojanje Potura u pojedinim dijelovima Bosne sasvim
je č Historija svijeta pamti bezbrojne idejne i vjerske prevrate, te
smjene č vlasti i režima. Nikada se nije desilo da je jedan novi
vjerski i idejni sustav odmah izbrisao u nekom narodu sve tragove njegovog
prethodnog duhov-nog života. To nije bio č ni u Bosni, pa bilo da su
islam prihvatali bosanski krstjani, katolici ili pravoslavni. Islam su bez
sumnje u Bosni svi prihvatali, mada su nekadašnji patareni ili bogumili
č š ć još dugo zadržavali neke manje ili više skrivene ostatke svojih
ranijih vjerovanja.
Tako stari pravni č Dubrovnika Konstantin ć piše da
je jedan č č izjavio pred inkvizicijom 1550. kako su mu se
' :
neki povjerili da posjeduju patarenske knjige. On je pri tome odbio da oda :1
II
I
imena tih ljudi jer je to saznao prilikom njihove ispovijedi. Nešto kasnije,
,11
oko 1566, o postojanju patarena izvještav-a i neimar Hajrudin, graditelj
I
1
il':I!' Starog mosta u Mostaru. On se u vrijeme zastoja radova na mostu, usljed
li,1 nabujalosti Neretve od proljetnih kiša, zanimao za okolinu pa je zapisao
da u selima oko ć ima "nešto seljaka" koji su "stare vjere" i zovu
170
se "patareni". Mauro Orbini je smatrao da se bosanska crkva održala sve
do 1502. godine. Po njemu, tada je nestalo njenih pristalica, odnosno pata­
rena, kako ih Orbini prema č tradiciji naziva. Kasniji izvori
pobijaju ovuOrbinijevu tvrdnju.
Poturi se spominju u mnogim kasnijim izvorima, osobito u zapisima
evropskih putnika i diplomata, ali i u turskim spisima. đ je u
tom pogledu jedan rukopis anonimnog turskog-osmanskog pisca iz 1585,
odnosno njegov prepis iz 1640, u kojem se đ ostalim govori o prihvatanju
islama u Bosni i o bosanskim Poturima. Autor na prvom mjestu č da
je u prošlo doba u vHajetu Bosna bila š ć vjera. Kad je "bilo đ
da se ovaj vilajet osvoji" i da se u njemu zavede "sud i uprava" osmanske
države, onda je radi popisa stanovništva ć u Bosnu kao sultanov
izaslanik (muhrir) neki Mesih-pa!a. On je zatekao narod u strahu od velikih
davanja, pa usljed toga zanemaruje svoja imanja, iako Bosna, vodom, zrakom
i ljepotom zemlje č od ostalih pokrajina. Mesih-pa§a je dostavio o
tome izvještaj Porti, sa zahtjevom da se ukine džizja, ali mu to nije dozvoljeno.
Kako zemlja ne bi dalje propadala, Mesih-paša, kao razborit č u
dogovoru sa uglednim starcima, uredi da iz svakog sela poneko od muškaraca
primi muslimansko ime. kako bi im se na taj č oprosti1adžizja. U
skladu s tim dogovorom. svako svoje ime dade prevesti na turski. Kome je
bilo ime Živko, prozove se Jahja, kome je bilo ime Vuk, uzme ime Kurt,
Gvozden postane Timur i tako redom. Umjesto džizje, koja je time ukinuta,
đ je da se na svaku č baštinu ć jedan dukat.
Navedeni rukopis je nastao 120, odnosno 180 godina poslije đ
kojeopisuje, pa je pitanje koliko se može prihvatiti kao sasvim vjerodostojan
historijski dokument. Neka njegova posredna potvrda možda se može ć
jedino u zbirnom defteru vilajeta Hodidjed iz 1455. u kojem postoji đ
odstupanje od č osmanske poreske prakse. Vilajet Hodidjed je
bio prva stalna osmanska upravno-vojna teritorijalna jedinica na tlu Bosne.
Njen sumarni popis izvršen je osam godina prije fetha i uspostavljanja
Bosanskog sandžaka 1463. godine. ć dukata po svakoj š đ
umjesto džizje i drugih davanja, moglo je biti samo privremeni ustupak,
prije č osvajanja Bosne i đ stalnog osmanskog agrarnog i
vojnog ustrojstva.
Bez obzira na to, vjerska kategorizacija bosanskog stanovništva koju
anonimni autor daje može se za razdoblje XVI i XVII st. smatrati č
Svijet se po tome u Bosni podijelio u tri grupe. Prva grupa, "koja se povela
za svjetiljkom Bolje upute, spasila se bezvjerstva." To su bili pravi muslimani.
Druga grupa, koju su č š ć ž ć se kur'anskog č "vama
vaša, a meni moja vjera", ostade tako "u propasti bezvjerstva". Najzad, ć
171

lit·
,
;lli\I,,1
grupu, koju autor naziva "kolebaju6a", č su Pourri, č Potur autor
II! I
I II
objašnjava kao "polumusliman", a za takve Kur'an kaže da su wgoveda ili
! ii
joli gori". Poturi uzimaju dvostruke zapise, i od hodše i od popa. Oni č
I: li
I
"bezvjerske propise", ali ć se poniženja paze na ehlisunitski put". 11
1 ,.
l' ć savremenih č autora iskazivala je prema Poturima izu­
zetnu vjersku i č revnost. V tom smislu o Poturima kao skrivenim
š ć pisao je Jeronim ć navodno potomak stare bosanske vlas­
I
1,1'.'
tele koja je po padu bosanskog kraljevstva ndla č š u Dubrovniku.
On je jula 1599. boravio u Bosni s ciljem da se osobno uvjeri o stanju i
raspoloženju naroda. ć je spadao đ one č č
Bosne koji su vjerovali da ć u trenutku č sa Turskom š ć
§jvijet imati podršku đ Poturima. O tome je, po ovlaštenju bosanskog
biskupa fra Franje č ć izvijestio iste godine austrijskog cara Rudolfa
II. ć je uvjeravao cara i nadvojvodu Ferdinanda da bi u slobodnom
stanju svi Poturi "dragovoljno primili sveto krštenje", Ova je procjena bila
pogrešna i to se u praksi nije desilo. Razvoj je išao drugim pravcem.
O č da u jednoj porodici samo njen starješina prihvati islam
pisao je 1610. barski nadbiskup Marino Bizzi. On piše da ima slavenskih
krajeva "u kojima su se č starješine, a žene i č su sva još bila
u š ć To je pretežno bio č đ manje-više nomadskim č
rima, koji su još uvijek živjeli u nekoj vrsti plemenske organizacije, koja
je svojim pripadnicima pružala zaštitu i ć nezavisnost odfeudalnih veza;
nego kada su u pitanju stalno naseljeni zemljoradnici. O Poturima je krajem
XVI st. đ pisao talijanski č Montalbano, prvo u spisu Rerum
Turcarum Comensarius (Komentar o turskim stvarima), a zatim 1630. u
djelu Turci Imperii Stasus (Položaj Turskog carstva). Monta1bano kaže da
se u "kraljevstvu Bosni" nalaze i ljudi "zvani Potur", koji nisu "ni š ć
ni Turci". Oni se obrezuju, ali se ipak smatraju za najgore vjernike. Prema
Montalbanu, krajem XVI st. je u bivšem bosanskom kraljevstvu bilo mnoštvo
onih koji su u č bili muslimani, a u č š ć mada ni jedno
ni drugo nisu pravo ni potpuno ispovijedali.
Zato ih ni pravi muslimani, ni š ć posebno katolici, nisu smatrali
nikakvim vjernicima. č š ć su držani za grube i neotesane seljake. ć
je ć izvještavao da su Poturi "seljaci muslimani", koji su veoma brojni
a ima ih "nekoliko puta više nego katolika".
Muhamed Hevai Uskufi č je 1631. u svom bosansko-turskom
č (popularni Potur-Šahidija) č Potur kao seljak ili č On
doslovno kaže da se "selo č č aPotur koylti". V istom smislu o
Poturima govori narodna pjesma: "Otur, Potur (tj. Sjedi, č ne der'
opanaka, I ovdje nema za te djevojaka." Za same opanke, kao tradicionalnu
172
č ć u narodu se govorilo "poture", kako to jasno proizlazi iz
jedne pjesme: "Hodi, dragi, otura, I nemoj derat' potural" Isto se tako za
č č kaže "poturlije". Jedna narodna pjesma kazuje: č
č č š poskidsše, I Poturlije obukoše," Mula Mustafa Bašeskija
č Potur Č prostog č iz naroda koji je primio islam, dok
Evlija Ć tim nazivom č sve Bošnjake,
Dr. Safvet-beg š č smatrao da su se Poturima na turskom jeziku
ustvari nazivali patareni ili bogumili. On to č tvrdi u svom rukopisnom
č turcizama. č poturlulc š č je objašnjavao kao "balinsko
neotmjeno ponašanje". U tom smislu š č navodi nekog bega koji je
pred hodžama izjavio kako su mu Poturi tek "silom sljedbenici". Prema
Poturima su se č diskriminatorski ponašale i osmanske vlasti. Iz sidžila
sarajevskog kadije, posebno iz jednog zapisnika od 10. lX 1566. nedvojbeno
se kao svjedoci razdvajaju Poturi od pravih muslimana. U navedenom ano­
nimnom spisu iz 1585. tvrdi se č da su vladari svojevremeno zabranjivali
miješanje Potura sa Turcima, đ diskriminacija prema Poturima
ogledala se takoder u postojanju u nekim mjestima. na primjer u Travniku,
njihovih posebnih mahala i mezarja.
Nasuprot ovako raširenom mišljenju o Pcturima, kao najprimitivnijem
č sloju u Bosni, Paul Rycaut, spomenuti engleski diplomat iz šezde­
setih godina XVII st., smatrao ih je urbanim i č elementom, č
su vjerska shvatanja prožeta melanholijom i stoicizmom. Poturi su ć
zanatlije i trgovci na malo. Pored toga, mnogi od njih žive kao vojnici na
granicama Bosne i Ugarske. Rycaut smatra da su svi oni sljedbenici islamske
sekte Kadezadeli, koju jedno ć kasnije Bašeskija spominje pod imenom
č Ovu je sektu osnovao i širio neki Bigali-ef., koji je živio i djelovao
u vrijeme sultana Murata IV (1623-1640). Bigali-ef, je uveo u tradicionalne
islamske molitve više novih obrednih pravila i postupaka, posebno kod
ukopa umrlih. Ryeaut navodi da je ova sekta najviše raširena đ musli­
manima u Rusiji i đ raznim š ć odmetnicima.
Bosanski Poturi su, kao pripadnici sekte Kadezadeli, veoma č f
gorljivi u izvršavanju vjerskih obreda i propisa. Oni su pri tome, kako tvrdi
Ryeaut, jako prijetvomi, odnosno "farisejski". Dok na jednoj strani č
đ na slavenskom jeziku, koje dobijaju iz Mcravake i susjednog
grada Dubrovnika", dotle istovremeno "radoznalo č tajne Kur'ana
i zakona na arapskcm jeziku" (šerijata), Da ih ostali muslimani ne bi smatrali
"sirovim i nepismenim oni afektiraju sa dvorskim perzijskim". Poturi se u
Bosni, dodaje Rycaut, obrezuju i istovremeno "gnušaju slika i znaka križa".
Dugo zadržavanje Potura u Bosni nikako se ne može č kako je
to mislio A. Solovjev, "duplim moralom bogumila". Poturi se nikako ne bi
173

mogli ubrajati u neke "dvovjeree", skrivene patarene ili š ć odnosno
,
.
Ililll'l
"brene", kako su dvovjerei još u XIX st. nazivani đ ć u ,. svjesno više nije moglo biti nikakvog odstupanja niti -ikakvih kompromisa
Polimlju. Dvovjerstvo je bilo posebno rašireno đ Albancima. Takvi su
l, pojedinci nazivani "ljannani", što na albanskom upravo č "razne boje".
!
Oni su se, kako je pisao Leopold Ranke, sretali još i u drugoj polovini )(lX
I
ć
'I,
111'q'
Poturi su nakon prelaznog razdoblja postali emotivno najprivrženiji
:1,1:
islamu. Mada izvori od kraja XVII st. sve đ spominju taj naziv, on se

u povremenoj upotrebi zadržao sve do druge polovine XVIII ć Glasoviti
,I
isusovac Daniel Farlati u svom djelu o crkvenoj historiji Balkana, Illyricum
lllli'
sacrum, objavljenom u Veneciji 1751, ć više ne zna za naziv Potur, nego
muslimanske š č č naziva balijama. Upravo u to vrijeme, sredi­

rrom XVIII st., cijela Bosna je bila ć velikim muslimanskim č
kim bunama, koje su trajale deset godina. Bosanski namjesnik Mehmed-paša

Kukavica. koji je poslije mnogo muka i krvi uspio č ugušiti ove
bune (1757), u svojim izvještajima centralnim vlastima u Carigradu, pobu­
\
njene muslimane seljake naziva još č "Poturi". 111·
Što se č balija, koje spominje Farlati, oni su se kao poseban društveni
sloj najduže zadržali na č Podveležja i srednjeg toka Neretve, na

prostoru od Konjioa, preko Jablanice do Drežnice. ć nivo njihovog vjer­
i
skog obrazovanja bio je sve do pred kraj XIX st. č nizak. Bez obzira
na č što se u praksi Poturi , odnosno balije nisu uvijek u svemu


pridržavali mnogih islamskih propisa i č ipak su strogo poštivali
neke islamske ustanove. To su na prvom mjestu prihvatanje muslimanskih
imena, zatim obrezivanje i striktno odbacivanje svinjetine u ishrani.
Stvarno duhovno saživljavanje sa islamom moglo je ć i dolazilo je
tek sa protokom vremena, stalnim č i vršenjem propisanih vjerskih
obreda. Taj je proces tekao sporo, jer u prvo vrijeme širenja islama u
"i
l
ć dijelu Bosne nije bilo dovoljno imama. U pravilu je samo u
đ gradovima postojao za potrebe vojske po jedan imam, koji je i
illl'I!11
sam bio mustahfiz, odnosno č đ posade. Stanje se u tom pogledu
postepeno mijenja. nastankom seoskih muslimanskih naselja i kasaba, sa
Ili,I,II'1
đ mahalama, okupljenih oko muslimanskih kulturnih ustanova, kao
11'11·
što su džamije, mesdšidi, tekije i irnareta. Tu su ć stvoreni uslovi za
III:·
redovnu vjersku poduku i pouku. Hodže su kao imami predvodili vjernike
u molitvi, dok su mualimi i ostali vjerski službenici č njihovu djecu
, 1 1,11
svemu što treba znati svaki dobar musliman. Odrasli su, jednako kao i
djeca, č na jednom stranom jeziku molitve č su pravi i puni smisao
,i
tek č postepeno shvatati i prihvatati. To se dalje pamtile za cijeli
život i nosilo u sebi kao suština vlastitog muslimanskog ć Od toga
174
I'
i

sa nekim drugim saznanjem ili životnim iskustvom.
Širenje islama u Bosni je usko povezano sa nastankom i razvojem
gradova. Ova su se dva procesa đ uslovljavali i preplitali. Asimili­
ranje islama ne može se posmatrati odvojeno od razvoja gradova. Istovremeno
bi razvoj bosansko-orijentalnog grada bio ć bez muslimanskog seos­
kog stanovništva i njegovog priliva u grad. S druge strane je č urbanizacija
Bosne nakon dolaska Osmanlija podsticala i ubrzava1a proces prihvatanja
islama od strane okolnog seoskog stanovništva. Iz redova tog stanovništva
u najbliže kasabe doseljavaju se pretežno seoske zanatlije, uglavnom radi
sticanja gradskih poreskih povlastica.
ć se može ć da su u Bosni, posebno u gradovima, pravljeni
neki ustupci u odnosu na vjerske propise, kada je u pitanju trošenje i
uživanje alkoholnih ć Tu je đ tadicionalna kultura č pre­
ovladavalajer je, uprkos vjerskoj zabrani, rakija bila u neku ruku "nacionalno
č š Vino se uglavnom izbjegavalo, ali su se trošile razne šire.
EvlijJ. Č đ sarajevskim ć spominje na prvom mjestu "nevareno
vino", odnosno muselee, što na arapskom č šira ili mošt. č ć
Č je nabo i u Blagaju, gdje se spravljalo od divljih šipova, Muselez
se u jednoj narodnoj pjesmi spominje skupa sa šerbetom: "Šta je hajrula
da nije Bosna potekla šerbetam, a Neretva muselezom." U Sarajevu se
trošila, kako piše Č i hardalija, jedna vrsta mladog vina kojem su
dodavani gorušica (hardalija) i drugi č Hardaliju u Bosni spominje i
Paul Rycaut. Kao specijalitet Sarajeva Č č romaeaniju, ć
koje se "pravi ž đ i "s nogu obara č đ glasovitim ć
Banja Luke, Evlija Č spominje peloniju, vjerovatno ekstrakt pelina, te
nane-rakisi, ili modernim jezikom č mentol liker. U Bosni se spravljala
i pila i medovina, poznato ć Starih Slavena.
ć se može ć da je u Bosni u jednom razdoblju od oko 150-200
godina došlo do sveobuhvatnog asimiliranja islamske civilizacije u svim
oblastima ljudskog života. Tu je ipak postojala razlika đ grada i seli.
Dok je u gradovima islam u pogledu vjerskih dužnosti i životnih pravila i
č dosljedno poštovan i primjenjivan, dotle se u č selima
cesto sretala jedna heterogena vjerska praksa.
Tako je za podveleške balije, koje su do 1629. bili katolici, zabilježeno
krajem XIX st, da "ne vrše redovno propise Muhammedove vjere", ne kupaju
se i "rijetko idu u džamiju". Posebno je zabilješeno da "ne kriju žene kao
drugi muslimani". Muslimanka tu "ide otvorena lica". Obavlja sve poljske
radove, č stoku i pri tome, uz kakav č rad pjeva - "da se razliježu
brda i doline". U ć slobodno stupa u razgovor sa strancem, pa makar
175
--
I
bio "i inovjerac". Savremenici su zabilježili da se u mnogim krajevima I
,
,:
Hercegovine, zatim u okolini Cazina, dolini rijeke Rame i drugdje, musli­ rijeka, duž kojih č idu č prometnice koje povezuje ć i manja
r
manke nisu krile sve do pred kraj XIX ć
U pravilu, djevojke se u đ društvenim slojevima nisu krile
sve do udaje. O tome č u svojim pismima Ahmed Dževdet-paša, koji
11.i ,'
je kao carski mufetiš (inspektor) boravio u Bosni 1864. kako bi proveo
.
I
I'
organizaciju nove vojske. On piše kako u Bosni "djevojke od dvadeset do
'ii,"
11.,11
ill
dvadeset i pet godina hodaju i ašikuju bez feredše", Umjesto feredše, piše
',\::1
Dževdet-paša, Bosanke "pokrivaju glavu šalom i jednom rukom š č oba
kraja idu vrlo uljudno". Izgleda da je č pokrivanja lica kod muslimanki
u Bosni prevladao tek poslije austro-ugarske okupacije. Na to ukazuje i
navod arhimandrita, kasnijeg sarajevskog mitropolita, Save ć da
sl! do okupacije BiH "malo koja turska djevojka zaklanjala". One "od niže
klase" i danas po Sarajevu raznose i prodaju slatko mlijeko "po domovima
bez razlike" (muslimanskim ili nemuslimanskim), "zagrnute šarenim š č
i lica otkrivena".
U č krajevima, uglavnom u sjevernoj i dijelovima č
Hercegovine, pravi muslimanski obred č š ć je u prvim godinama po
austro-ugarskoj okupaciji. Još u godinama neposredno pred okupaciju pros­
vjetiteljski su đ muslimanskim planincima, posebno u č i
č kraju, djelovali mostarski alirni, đ kojima se svojim pros­
vjetiteljskim radom č isticao Omer-ef. Humo. Za č đ
tamošnjih muslimana pravim islamskim č posebno je zaslužan Ibra­
him-beg š č koji je prvih godina poslije okupacije službovao kao ko­
tarski predstojnik u Konjicu. On je u selima oko Jablanice i po Veležu
zatekao površno islamizirano stanovništvo, koje je narod pogrdno nazivao
balijama, Ibrahim-beg je otkrio, đ ostalim, da se nisu č pred
kadijom, nego prema svojim mjesnim č pred č seoskim
hodžom. Odmah im je doveo prave hodže i odredio da se sva dotadašnja i
ć č moraju obaviti pred kadijom. Time je vjerovatno u Bosni
dovršen proces širenja islama kao đ kulturnog modela i životne
filozofije.
Taj proces u njegovom cjelokupnom povijesnom trajanju dr. Muhamed
ž ć je svojevremeno predstavio jednim č modelom. Po tome
se proces prihvatanja islama može pratiti i predstaviti kroz širenje nekoliko
č krugova. U prvom se krugu nalazi grad, odnosno kasaba ili
šeh er. sa džamijama, mektebirna, medresama, tekijama i drugim islamskim
kulturnim, prosvjetnim i dobrotvornim ustanovama. Iz takvog urbanog jezgra
islamski uticaji prodiru u neposrednu okolinu grada, koja predstavlja drugi
krug islarniziranja, ć krug prodora islama č župni krajevi i doline
176
urbana središta. Najzad, č krug č č izvan glavnih puteva i
č teško č planinski krajevi, udaljeni od gradskih središta,
gdje živi uglavnom č stanovništvo.
U svakom novom muslimanskom naselju prvo zdanje je po pravilu bila
džamija. Uzroci prihvatanja islama bili su vrlo složeni. Kod mnogih su ljudi,
iz č razloga, s:igurno postojale đ individualne psihološke
predispozicije prema novoj vjeri i njenoj civilizaciji. Izvjesno je da su veliki
osmanski ratni uspjesi i pobjede nad smetenim i đ š ć
vladarima i feudalcima djelovali vrlo snažno na mnoge savremenike. Os­
manlije su donosile jednu novu kulturu i civilizaciju, utemeljenu u gradskom
č života kojemu hedonizam nije bio stran. Pored toga, vrlo je č
č da su đ odnosi u islamu č prožeti š ć
i društvenim dinamizmom, što je bio snažna i č suprotnost u odnosu
na imobilnost balkanskih feudalnih društava.
Tu č snagu islama posredstvom Osmanlija opazio je ć posljed­
nji bosanski kralj Stjepan š ć koji se č same propasti svog kraljev­
stva ć žalio papi Piu n. Kralj je pisao sa varljivom nadom i
krajnjom š ć da ć mu u posljednji č ć u ć neki
š ć savez sa papom č Stjepan š ć piše da su Turci u
njegovoj kraljevini "saeidali nekoliko đ i pokazuju se ljubazni prema
seljacima, ć ć da ć svaki od njih biti slobodan koji k njima otpadne.
Prost um seljaka ne razumije prevaru, te misli da ć ta sloboda uvijek
trajati. Lako je ć da ć narod, ovim varanjem zaveden, od mene
otpasti, ako ne vidi da sam tvojom š ć č Ni vlastela ć se dugo
održavati u svojim gradovima ostavljena od seljaka."
Ovo pismo jasno ukazuje da je osnovna masa "novih muslimana" u
Bosni potekla iz č staleža, mada je stožernu č u procesu pri­
hvatanja islama predstavljao grad. Vjerovatno ć odatle č pogrešna
predstava da su bosanski muslimani uglavnom gradski element. č je
da su Bošnjaci sve do Drugog svjetskog rata imali apsolutnu ć u
.ukupnom gradskom stanovništvu u BiH. Bošnjaci su ć bili i ostali
najbrojnije gradsko stanovništvo u BiH, ali je od ukupnog njihovog broja
sve do Prvog svjetskog rata preko dvije ć živjelo na selu. Tako je
1910. od ukupno 273.203 stanovnika koji su živjeli u tadašnjih 66 bosan­
č gradskih naselja, Bošnjaka bilo 141.225. ili 50,76 %.
Ali taj broj Bošnjaka, gradskih žitelja, č su tek 23,07 % u odnosu na
ukupno tadašnje š č stanovništvo, č je broj iznosio 612.137. To
č da je seljaštvo č apsolutnu ć š č stanovništva, od­
177
::
nosno lli 76,93 %. Ovakva struktura š č stanovništva po­
sljedica je cjelokupnog toka i dinamike procesa širenja islama.
Prema popisnom defteru iz 1468/69. na prostoru tadašnjeg Bosanskog
sandžaka bile su svega 332 muslimanske ć od kojih 264 seoskih i 68
gradskih. š č ć bilo je 37.125, sa 8.770 neoženjenih š ć i
147 udovica. Broj muslimana se kroz narednih petnaest godina ć za
oko trinaest puta. Iz sumarnog deftera Bosanskog sandžaka vidi se da su
tu 1485. godine č bile 4.134 muslimanske ć Uz to, navode se poimenice
1.064 odrasla neoženjena muslimana. Istovremeno su popisane 30.552 krš­
II,I
II II
I
ć ć zatim 2.443 neoženjena š č i 48 udovica.
'I'
;,
1,1,
1\111
IIII Samo č godine kasnije, u defteru iz 1489. popisano je u Bosanskom
IIII
1\1
1
"sandžaku nešto manje š ć uz blagi porast muslimana, Tako je š ć
11,,1
,III,
IIII
ć bilo 25.068, sa 4.026 neoženjenih i 1.332 udovice. Muslimanskih
'111'1
'1
'
11 , 1 '
domova bilo je 4.485, uz 2.348 neoženjenih muslimana. U posljednja dva
"I'"
'11'11 1 popisa nije ć č Hercegovine, koja je 1470. izdvojena u
!lllr
poseban sandžak.
I :I:
'lh,1
IIL, I Prema daljim katastarskim defterima u razdoblju 1520-1535. bilježi
11\1,\
.\,\'
se ustaljen rast muslimanskog stanovništva u tadašnja tri sandžaka ili live
,\,1\\,
lill
na prostoru Bosne. U livi Bosna bilo je ukupno 16.935 muslimanskih i
1,111
I.dl
19.619 š č domova. č sandžak, kao prostorno manji i
"1,,1,
III'
slabije naseljen, brojao je 7.070 muslimanskih i 9.588 š ć domova. IIII
IIII'
11
č sandžak, koji je obuhvatao č Bosnu, sa više naselja i11
II,I
III,'
na desnoj obali Drine, brojao je istovremeno 2.654 muslimanske, prema
"111
IIII
13.112 š ć ć Iz toga se vidi da je proces širenja islama u prve
111\
1\\1,
tri decenije XVI st. na č č sandžaka bio nešto sporiji nego
u bosanskom i č sandžaku. Podaci iz deftera za č
sandžak iz 1528, 1533. i 1548. pokazuju da se broj muslimana na tom
č kretao oko 30 do 40 posto od ukupnog stanovništva. đ
prilika u ovoj oblasti, nakon č bitke 1526, postepeno se ć
udio muslimana u ukupnom stanovništvu. Ova je oblast ć bila slabije
naseljena nego Bosanski sandžak i Hercegovina. č sandžak-beg je
još i 1541. pozivao vlaške knezove i ć da nasele ovo č
"svojom rajom", uz· znatne poreske povlastice. Sredinom XVI st. proces
širenja islama u č sandžaku bio je usporen, prije svega usljed
izvjesne krize timarsko-spahijskog sistema, te finansijske krize i inflacije.
č ć prema jednoj konzervativnoj procjeni da je svako ć
brojalo č pet č poznati turski č Omer Uitfi Barkan
je na osnovu navedenog broja ć č da je u ć deceniji XVI
st. u Bosni živjelo 344.325 stanovnika, od kojih su 38,7 posto bili muslimani.
178
i
U drugoj polovini XVI st. ć pokret širenja islama dobio je takvo
ubrzanje na prostoru Bosne da je 1580. osnovan Bosanski eja1et kao najviša
administrativno-vojna teritorijalna fonna u Osmanskom carstvu. Proces pri­
hvatanja islama bio je posebno intenzivan i masovan na prostoru Bosanskog
sandžaka. On se kao središnji i ć sandžak Bosanskog ejaleta prostirao
od Kosovske Mitrovice na jugoistoku do Cazinske krajine na sjeverozapadu.
Bosanski sandžak se tako prostirao č od Drine, ć rijeke
Lim i Ihar, na prostoru današnje Srbije. odnosno ć cijelo č
kasnijeg Novcpazarskog sandžaka. Tako je sandžak Bosna, sa svojih 55
nahija i 14 kadiluka, zahvatao i pokrivao jednu č cjelokupnog prostora
Bosanskog ejaleta. Pored Bosanskog sandžaka, u sastav Bosanskog ejaleta
ulazili su sandšaci Klis u Dalmaciji sa 42 nahije, odnosno sedam kadiluka,
i
Zvornik, č Loznicu, Šabac i Krupanj u Srbiji, sa 31 nahijom i

ff
10 kadiluka, Hercegovina, sa dijelovima današnje Crne Gore i ukupno 25
f
nahija, Cemica (Pakrac) ili č Č u Slavoniji, sa 13 nahija i tri
f
kadiluka, te Krka (Lika) sa 30 nahija i dva kadiluka. Kasnije su u sastav
Bosanskog ejaleta ušli i sandšaci Požega u Slavoniji, sa sedam kadiluka te
ć sa kadilucima Kamengrad i ć .
ć popis Bosanskog sandžaka iz 1604. zasniva se na privrednoj i
vjerskoj strukturi stanovništva, kako gradskog tako i seoskog. Rezultati ovog
popisa pokazuju izuzetno brzo širenje islama. U Bosanskom sandžaku ukupno
je bilo 64.721 ć od kojih su 45.941 bila muslimanska ć
sa 4.979 zdravih neoženjenih muškaraca, što č potencijalnih ć
ć š ć ć č ć zajedno č i pravoslavne,
bilo je svega 18.891. To č da je odnos bio 71 posto muslimana prema
29 posto š ć Za tadašnje prilike i privrednu strukturu veliki je broj
muslimana spadao u kategoriju gradskog stanovništva. U gradovima je bilo
ukupno 9.845 muslimanskih ć č ć 2.429 punoljetnih samaca.
Muslimansko seljaštvo, odnosno raja brojala je 36.098 ć ss 1.550 neože­
njenih. Cradsko muslimansko stanovništvo č je tako 21 posto, a raja,
ili seljaštvo preostalih 79 posto od ukupnog muslimanskog stanovništva.
To pokazuje daje muslimanska raja u sandžaku Bosna 1604. bila dvostruko
• brojnija od š ć raje. đ muslimanskom populacijom jedna petina
bila je urbano, a č petine poljoprivredno stanovništvo.
Sa ovim podacima iz deftera od 1604. uglavnom se slažu procjene
zapadnih, pretežno slušbenih, č putnika i posjetilaca Bosne. Naj­
izrazitiji đ njima bio je šibenski kanonik Ivan Tomko ć kasniji
bosanski biskup, koji je starinom bio porijeklom iz Bosne. On je 1623.
putovao svojom starom domovinom i ć dijecezom i o tome napisao.
u vidu izvještaja papi Urbanu VIII, knjigu Opis Bosne. ć je pisao da
179
r
š ć "radi nemara" š ć vladara da oslobode Bosnu, svakim danom t
r
I
slabe, kako usvojoj nadi tako "i u broju trajnim otpadima", tj. prelascima
na islam. ć u ć potezima", pisao je ć papi. "sada su
dvije ć stanovništva Turci, (tj. bosanski mUilliii1ani).a jedna ć
š ć od kojih č dio č obreda". č je 1628. pisao i Atanasije
č ć izaslanik austrijskog cara Ferdinanda n. On je ustanovio da "u
ovom Kraljevstvu", tj. Bosni, "šizmatika (pravoslavnih) ima ć broj nego
katolika". "Turaka", posebno onih "koji đ zemlju", "mnogo je ć
broj nego katolika i šlzmatika". Jedino je apostolski vizitator, Albanac Peter
Masarechi 1624. vidio, u svojoj vjerskoj gorljivosti da u Bosni ima preko
150.000 katolika, a pravoslavnih polovina od toga broja. On je đ
procijenio da muslimani u Bosni č tri č stanovništva i da ć
uzevši "ima vrlo mnogo sela u kojima nema ni jednog š č Masarechi
kaže da se geografski Bosna prostire od Novog Pazara do Hrvatske, 15
dana u duljinu, te od Save do mora, osam dana hoda u širinu, ne č ć
tu Hum i Popovo polje. Tako se krajem xvn st. na prostoru od Metohije,
na istoku, do Like, na zapadu, te od Slavonije, na sjeveru, do Dalmacije,
na jugu, obrazovala velika i gusta aglomeracije, muslimanskog stanovništva,
slavenskog porijekla i jezika. To je stanovništvo u č č i
č smislu ć u Osmanskom carstvu smatrano Bošnjacima,
odnosno š č narodom.
180

Gradovi i gradski život


Osmanlije su u Bosni od č istovremeno obnavljale, ponovno
naseljavale i proširivale stare, a prije svega podizale nove gradove. Gradovi
se ne mogu razvijati ukoliko vlast ne pomaže i ne đ one privredne
djelatnosti na kojima č i od kojih zavisi njihovo postojanje i oddavanje.
Od svih takvih djelatnosti najvdnije su one koje služe razvoju i đ
obrta i trgovine. Da bi se imalo č trgovati neophodno je na prvom. mjestu
podsticati razvoj zemljoradnje i zanatstva, č je osmanska driava, kao

baštinik starih, č tradicija izgradnje i odrlavanja kanala za
1
novodnjavanje, nasipa, puteva, mostova i zanatskih središta, ć

posebnu pažnju.
Osmanske vlasti su razvoju trgovine u cijelom Carstvu, pa prema tome
i u Bosni, poklanjale č brigu i pažnju, Tu je na prvom mjestu
!
t dolazila izgradnja i održavanje puteva, sa objektima potrebnim za prihvat,
smještaj i sigurnost trgovaca i drugih putnika. Konstantin č je u svojoj
studiji o "vojnom putu" (Heerstrasse) od Beograda do Carigrada, objavljenoj
1877, primijetio da od propasti rimske imperije u Evropi nije bilo države
l
koja je toliku pažnju ć sistemu svojih puteva kao što je bio č
f
u Osmanskom carstvu.
Ishodišna č svih puteva u Carstvu bio je Istanbul. Tu su se stica1i
svi putevi koji su arapske zemlje, Centralnu Aziju, Iransku visoravan j

r
····, ..
Anadoliju povezivali sa Evropom. Jedini put iz Carigrada prema Evropi
išao je do Edirna, gdje se č u pet č pravaca, prema sjeveru,

t,
jugu i zapadu. Sjeverni krak vodio je preko Dobrudže do delte Dunava, a
zatim uz rijeku Prut do sjeverne granice Moldavije, gdje je ulazio u Poljsku.

Jedan kratak, ali strateški vrlo č južni put, vodio je do Galipolja,
f,
na ulazu u Dardanele. Glavni i centralni put išao je od Edirna, preko

Plovdiva, Sofije, Niša, Beograda, Osijeka i č do Budima. Taj magis-
tralni put bio je od ć kako privrednog tako i vojnog č za
1,. :.• \' .

Carstvo. Č je linija išla na jug od ovog puta, prema Serezu, Solunu,
'i'
1
Bitolju i Ohridu, ć do č na Jadranu. Glavni vojni put nije bio
od č samo zato što je povezivao Carigrad i Edirne sa Beogradom i
Budimom, nego i zato što je predstavljao prvu polovinu "jednog krajnje
l
,····:.. ···;..··.
1

181
i
,

ADEM HANDZIC
I
I
III
o FORM!R.AJNJU NE:KIH GRADSKIH NASELJA U BOSNI
U XV! STOLJECU·
Uloga države i valkuifa
Iako je ustanova č odigrala manje-više podjedna:ko zna-
č U!logu u razvitk:u svih gradskih naselja U Osmanskoj carevini,
ja se ovdje č samo na Bosnu, tj. na teritorij Bosanskog
eialeta. Poznato je da je uloga vakufa za wLjeme osmanske uprave,
č ranijeg perioda, 'bila u toj mjeri č da se razvitak
gradova ne može odvojeno ni razmatrati od istorije i uloge vakufa.
Vakufski objekti, razne na.m.jene, sa č arhitekturom. u
kojima je bio cio vjersko...prosvjetni, kulturni i pri-
vredni život muslimana, č su urbane kosture svib U
periodu širenja granica .Qsm.anske države osnovnu: 'brigu države
predstavljada je vojska i uprava, dok je 'briga o kulturno-prosvjet-
nim i sociJalnim prilikama ostavljana privatnoj inicijativi, uglav-
nom ustanovi đ Kako je osnivanje vakufskihza1klada pred-
stavljalo slobodno realizovanje po'božne volje njihOVih č i
ć da je sa poclizainjem vakufskih kultnih objekata č
urbano fonniranje gradskih naselja, kao što <su i u daljnjem razvitku
vakufskiobjekti č bnu tog razvi<tka, vladalo je mišljenje da
su Be gradovi sa orijent&1n<HnUS1:i.manskom fi2ionomijom razvijali
stIhijski.
I
(
Ja že1im da ovdje, na osnovu izvora, pružim i%Vjesnaobavje-
štenja o tome da li [eosnlvanje gradova, koje je č podi-
zanjem prve džamije, predstavljalo samo slobodno realizovanje volje
njenog č (mikif) ili je i država imala Udjela u tamealktu i II
Samo po sebi je č da se Osmanska država, kao
islamsko-teokratska, u tome procesuaktivno anga!ovaJa, jer sugra-
• Dlo01Ve .prcbIematike bloje Hamburgu (2. lntlml4ttonale Ar-
sadrian l ureteratu:Aspekte de,.
beUstagung fUr 1)O'ro81J'l4'FlUche UM
Entwicklung oS1n4n.ischeT Stadu
asmanl.rehe Studtenj od 6. đ 10.
Bomicm$ tn. XVI Jllh-,.htmderi. koji
1976. godine.
sam odnao na č s1tu;pu u


Adem ć
134

dovi, 'kako je poznato, .predstavljali oslonac države ne samo zato
što su u njima .bili skoncentrisani svi organi državne vlaSti nego
i zato što su oni, razvijani na zanatskoj !privredi predstaN'ljali i
prave radionice za vojsku. Zbog toga je razumlljhro što je pojam
osmanskog grada (kasaba) bio neraedvojno vezan sa pojmom dž$l-
mije.
Treba istaknuti da je naziv kasaba č stepen u .klasi-
fikaciji naselja i IPred.st8lvlja ujedno 'pravni termin. Da bl jedno
naselje dobila status ka.sabe bilo je potrebno da budu ispunjeni iz-
vj esni uvjeti, tj. da se dostigne đ stepen razvitka. To pitanje
objasnio sam ·ranije,1 ali je u ovome kontekstu potrebno istaknuti
osnovne č Da bi jedno naselje (selo, varoš) dobilo naziv
waba .bilo je potrebno ispunjarvanje ć minima1n1:h uvjeta:
9.) stalno ns:stanjeno muslimansko stanovništvo (muslimanski dže-
mat), eiajmanje jedna ć mahala; b) najmanje jedna džamija u
kojoj se obavljalo svih :pet molitava, kao i molitve petkom i Baj-
ramom, tj. džamija u kojoj se održavala propovijed (h'Utbe), spo-
minjalo ime ć sultana i č molitva u njegovo ime -
za razliku od manjih .bogomolj a (mesdžid) u kojima nisu obavljane
glavne molitve; e) tTg, tj. postojanje č š i odriavanje č
pazarnog dana. ć samim podizanjem džamije č je bio ispu-
njen i ć uvjet; uz džamiju č š ć su istovremeno billi podizani
vakufski ć i ustanovljavan pazarni daan. Kada su bili ispunjeni
navedeni uvjeti, č je inicijativa za progla!enje naselja kasa-
bom potjecala od mjesnih orsana vllasti i nadle-žnog kadije te je
izdavan carski ferman o ;priznavanju tog statusa. a na Porti
đ u spisak kasaba. Tim aktom je -muslimansko stanovništvo,
nastanjeno u onom dijelu naselja (u onim mahalaIJ:l,Q) kojemu je
bio priznat status grada, bilo đ rajinskog statusa i osnov-
nog raji nskog jioreza tzv. resm-i č 1QOH je pripadao nad-
ležnom spahiji. Zatim, zavisno od č naselja (strategijskog,
komunikacionog i drugog) i koje ie vršilo za
državu, stanovništvo je bilo đ l raznih državnih nameta.
O formiranju gradskih neselia sa w:ijentalno-ml;1Slimanskom
fizlonomijom najsadržajnije p.odatke U turskim popisnim
defte rima iz XV-XVII ć riJetko č
povelje č o prvim džamlJa.r,na podatke o. pravom
-cilju podizanja novog gradskog. naselja. Iz uh proizilazi
da je nastanak gradova u .0c1nosno prvih dža-mija,
mnogo više bilo rezultat š drtaVl11e uSlovljene
vojno-administrativnim, komunikaClOnlaD, privrednim
i drugim državnim potrebama. što Je to pro!tQ realizo-
vanje pobožne volje konkretnog Iz popisa vidi se
dža ..... ije bile obiMO po rzane po 1l1''C'I\.tnim đ
cl
a su \prve z......... .. Juna
fi Borni u XVI tl" It
l u.p. A. ž ć č mllJ:
a
č IlL,.,J\qOS[cwenski
u razvitku gra.dskih 'Il cue ,a. , ... 1974, 60-69.
./
o fonnira.nju nElkJh gradskllh na.sel.ja u Bosni u XVI vijeku 135
r
,/
!W
ć sult8lll8 i u .njegovo we, ili je na drugi č bMa Ispu-

\",
njena sultanova volja,
Interes i a1ktiv.no a.ngažovanje drževe 'u osnivanju pojedinih
gradskih IOsselja i&pOl1jav.ao se upravo u č što su \Jj mnogim
mje5tima, kao prve bogomolje, Ibile podiza.ne carske d'žamije. Ovdje
je č osnivan.je upotrebljena ne samo II č kada č
sasvim takav grad, neg:o i onda Moda se muslimansko naselje
sa orijentalnom kultnom arn±tekturom naslanja na srednjOlVjekovnu
varoš. Gradska naselja u Bosni č osnivanje !pada najr-anije jesu:
Sarajevo i Zvornik, ć sjedišta bosanskog i č sa:n-
džaka u kojima su, kao prve, bile podignU'te džamije sultana Meh-
meda II č (1451-1481).2 Dok je Sarajevo formiramo gotovo
sasvim nanovo, 'u Zvorniku je careva džamija pcdignute u okvdru
srednjovjekovne đ oko koje se razvila i istoimena mahala.
Dalje ć urbani razvitak gradskih naselja u turskim po-
pisima saznajemo da su za vladavine Bajezida II (1481-1512) bile
podignute carske džamije u ć mjestima: č Rogatici, Vi-
šegradu, Srebrenici, Travniku, Pruscu i Prozoru, a za sina mu Se-
lima I (1512-1520) još u Knežini (Rornanija) i u Doboj'U. ć
broj carskih džamija bilo je podignuto po đ i u ime sultana
Sulejmana (1520-1566) za č vladavine eu u ovoj krajiJkoj pro-
vinciji bile najviše i proširene granice Osmanske dršave. Takve
džamije 'bile su ,podignute: u Jajcu., Banjoj Lu.ci, Dcm.joj T'UzLi, Bi-
jeljini, Gradiškoj, Kamen.gradu, Oborcirnc, Č Drni$'u, Dob-
runU na Dri-ni i u Zvorniku. U Zvorn:iku je, opet, Sulejmanija diža-
mija, za razliku od spomenute džamije Mehmeda II u đ pred-
stavljala č izgradnje muslimanskog igradskog naselja ti' pod-
đ koje se naslanjalo na srednjovj ekovnu varoš.š I 'kasaba
DŽ'i$r-j KebIr (= Veliiki Most) na rijeci Uni, kako se prvobitno na-
ztvao današnji Kulen Vak'Uf,osnovana je sul-
tana Ahmeda I (1603-1617).4 Treba naglasiti da se u svim navede-
nim č radi o najranije podignutim džamijama koje su
predstavljala č urbanog formiranja spomenutih kasaba. Jer,
J č j.oš je ra,ntje bila. po-
dt.gnu.ta jedna dža.ml.i-a u Bosni za
vradevlne MurMa II (1421-1451)
kada. su Turci drtall samo 'USki' ko-
rIdor od Skqplja oo Vrhtbosne. To
je džamija u Ustikolmi. utemeldena
852. (1448) goo<Hne. Ona ISe, !:stIca, u
jednom č samo u
prepisu) pri!Pi.<;u-je ':l'luorha.n Ejne-.be-
gu. Medutim, .na đ nad-
grobnom oRanu TW'hllll1
herce-govaQkog na
groblju u Presjeki (l sat hoda od
stoji· da je umro 969
(1561) god1oe. k toga, prolzlJazl da
je tu d.iaml1U, koja' de be'Z sumnje
(
bi'la carska, mogao samo da resta-
urira TU·I'h3ll1. EjnE!-'beg (\Jdl. M. Mu-
jezlnovlk-E. ć Dfo.mijo.
na Ustikolinl. Nate starine II, 1954,
str. 137-144).
u.p. A. đ ž ć ZlIorniie 'u dru-
goj polovini XV i u XVI lIl;eku.
GDI BiH, ,knj. XVIII, Sara.jevo 1970,
141-196.
, č na o
njenom poprav!cu ž Ime
ta.na Ahmeda I .godLnu restauracije
1254 (1838), koju je levrilo bosa,nskI
vallja Vedž.ilbl-,pa6a. joo nije
nigdj e obj SN lje-n.
137 136
Adem ć
osi!m Zvomika, bilo je još kasaba u kojima 'Su bile podignute po
dvije carske džaroije. Tako je u Rogatici, Bajezi-
dove džamije, postojala i džamija Selima ll, po'dlgnuta 1573. go-
dine.' Isto je tako u Jajcu pored džamije, kao glavne
đ postojao još i rnesdžid (manja bogomolja) sultana Sulej-
mana kao centar posebne mahale.
6
Gornje podatke prtLŽaju u§lavnoan turski lpOpisni defteri u
kojima su prema navedenim carskim zabilježene prve
mahale. .AUi, treba ista:knuti da su J prve gradske džamije, zabilje-
žene u tim defterima samo kao č džamija (cam!-iJerit) ili smre
džamija. (cami-i adk) bez imena njJ..hovog utema1jitelja, bile đ
se moglo utvrditi na nekoliko primjera drugih izvora; ctr
ske.
To
npr. itz;podataka sadržanih u Putopisu Evlija Celebije ili iz č
nih kasnijih na1lpisa o po;pravlro takvih đ ž i Č Tako je
navedena džamija u Srebrenici koja je u popisima 'bilježena. samo
kao cam!-i šerif billa, prema Evliji, džamija sultana Bajezida. Na
jsti č 'Su u defterima bile za.bilježene prve d;amije u kasabama
Donjoj TuzH, Bijeljini i Oborcima, a utvrdllo 'se da' su bi.!le carske.
Prva mahala u Obordma (nahija Usko.plje) ;bilježena je u def!te-
rima XVI ć kao Mahata č džamije (MahaUe-:-i ciimi-i
šer!f), dok je s č XVII ć za bU džamiju, odnosno ka-
sabu, :z.a:bilježeno da je podignuta po carskom naree:te:nju.
7
!me sul-
tana tu nije tstaknutc, ali .i2 kasnijeg džamijiSk<>g <natpisa o poprwku
(XVII st.) sa:zmajeano da je to dilamija 5ulejmanija.
8
Ta Q,žamija
u Oborcima, nekadašnl oj kasabi a sada selu u
blizini ponjeg Vakufa, !postoji i dan85; đ ć navedenih
ž č odavno je nestal1a.
č je to moo spomenute sulta.nske·džamije nisu
predstavljale i vakufske zaklade .sultana, nego su samo
na osnovu su1tanskih đ bile podignute iz državnih sred-
stava. Da su to č bile državne džamije postoji više dokaza.
Prvo, što do sada nije đ ni
M. ć Turski na.tpt.si
XVI vijeka iz nekottka mjesta Bo-
rne l HerCeg01line,POF III-IV, ss-
radevo 1953, 473.
e .AQkara, Ta,pu ve Kadastro
(TK), Tapu lCl.efter [TD) No 471 (OI!>-
šimi popis sandža·k.a, sv.
I (No 477), II (No 41S) 1 III (No
479) l.z vremena. euatana Ahmeda. I,
1603-1617), sv. I, .tollo 321.-oS25.
7 TK, TD, No 475 (OP-
širni pQPis ikmkog sand18Jka, đ
iz vremena Ahmeda I, (1603-
1617),
fo 61--62. Tu stoj·l:
• e .u4- LJ";';
jedna carska. vaJcufnama koja
• II
6.)f,»'tj-
,
(U s,pomenl1'tl)j k.abl je po car-
skom đ podIgQ\lta dilami-
ja).
e U . sa.l!uva.nom. krono.stlhu, na-
stilom povodom obnove diamije
1240 (1824) gOdine. koju je Itzvrnio
tad1l&njl bosan.sk1 aa.nQa.It-.bee Slvri
Sellm.-pa.ta EYr.eIl\OS, eto)! da je tlo
dža.mija SU.lejmanl.)a. nal-
me, tri kro.n.o&tiha o tO\I&lUn}j.1 i
njenoj re5ltauta<cll1 od au-
tora, sadržani u Kodex.u
nog InStLtuta· u ć
br. 935,. to 111.
..............-
o forml.rantu ne'lmh gra&1dh naselja, u Bosni tl XVI vijeku.
se odnosi Illa bilo koju .womenutu džamiju 'U Bosni, a. niti se u po-
znatim carsktm vaku.fnamama - Mehmeda II, Bajezida II, SeHma r,
Sulejmana I i drugih sultana, o .njihovim 'VakutiSkim dbjektima u
Istanbulu, Jedreni, Bursi i drugdje - spominju i carske džamije
u Bosni. Z8Itim, :ia; .nekih č natpisa vidljivo je
da se u B06ni radi samo o dežavnlm džamijama. Na Plt'imjer, č
van je natpis sa. Bajezidove džamije u kasalbi Pruscu (Akhisar), koja
senalazila uolwiru đ Džamija odavno nelPbstoji,ali se sa-
č natpis o kasnijoj restauraciji džamije, koji -ll' prevodu glasi:
Po đ sultana Bajezida podigao je (džamijU) pokojni Isken-
der-paša godine 893 (1488) a obnovio kadija Hasan iz Akhisa.,-a
godine 1010 (160112).8 Zatim, u natpisu Bajezidovedžamije u č
t stoji đ ostalog: Ova je džamija đ oo uzvišenom mje-
r: stu - u doba đ Svetog, l'romica.teUa. islama.
i O
Dakle, iz tih
t
natpisa je vldljivo "Samo to da je prva-džamija na-
I··

đ Bajezida, a druga 'll vrijeme Bajezida, Treba spomenut! i
l' č u vezisBI1"ajevske Hunkar džamije, 'ij. dlŽamije Mehme-
<.
da II, !poznate pod imenom Careva džcz;mija. č je, naime,
tradicija da je navodno orvi bosanski krajišnik Isa-beg ć
tu džamijU prvobitno podigao kao svoju zadužbinu, ali ju je kasnije
pokl:<>niosultanu Mehmedu II, kada je ovaj stigao u Bosnu 1463.
godine. đ u I$a-lbegovoj vakUIfnami nema ć jspomena
o toj džamiji,U koju je on, kolilko se zna, 'Podigao 1457. godine. Iz
navedenoa proizilazi da je Isa-beg tu džamiju po carskom
đ kao državnu džamiju. I na kraju da istaknem još to da
su svi službenici navedenih carskih džaan.ija ·bili državni s\l.u.žbenici.
U popisnlm č je evidentirano iz .kojih su držav-
nih sredstava bile đ njihove plate. Na primjer, službenici
navedenecarske džamije II Sarajevu (iJmam,hatilb i mujeziaU) bili
su tima.rlije, dok su izdaci oko džamijskog osvjetljenja, prostirke
i poprav-ke zgrade ć iz
džizje (glS!Varina) 'u sarajevskoj
, č «la\pis, č
ki đ u kamenu, &wa se u tur-
betu dobro poznatog č ka-
d1je HMana, zvan>og K.Ml:, u Pruscu
- .koj l je d!amijuobnovio I tekst
ep!4Yra.fa· .naplsao. NllI!lPw nlle do sa-
da ni1gdje objavljen, a ilasl:
vls, LJ '..b..L.J\ ye \ 4
t.z\: .J I d '.; u:.
\ A'\ T' 4..;..... rY"..,.J \

l • l •
državnog prihoda od š ć
I službenici svih ostalih
1& M. ć Turski
XVI vijeka u nekoliko mjesta Bo-
sne i POF III-IV, Sa-
rajevo 1953, str. 457:
rtwI d .1 ..".J \l c.r:
'\1 '\1,., A _ , '.' L . .
r p-u .. rs'j --::,J:: • r.:.r) lJ"
II Up. H. ć Dvije naj-
starije vak'Ufn4me u Bosn.i, ErllozJ
za orijentaJ-nu !Uologiju .•• (POF) II,
Sarajevo 1952, Isa-begova vaku!.n.a-
ma iz 1462, str. 1-29.
II Ankara, TK, TD, No 477 en,
Folio 4 (up. bUj. 6).
------
138 _
Adem
I
II
carskih džamija- bili su timar1ije ili su dobivlili dnevnice u novcu
iz đ državnih sredstava.
II
I dobar 'broj drugih gradskih naselja u Bosni bio je form1ran
po đ centra:1ne vlasti kao rezultat državnih potreba. Prve
bogomolje u tim naseljima, iako nisu bile carske (državne) nego
predstavljala vakufske Instltucije privatnih lica, bile su, ipak, ute-
meljene !po đ državne vlasti. To je č koja do sad-a
,nije nigdje isticana iobjašnja.vam.a. Dokaze o tome nalazimo u po-
pisnlen XVI i XVII ć U stvari, prve vakufske
objekte, koji su predstavljali urbano formiranje gradova, uvij-ek su
osnivale Istaknute č paše, sandžak...bezi i drugi državnici,
č i sami porijeklom iz Bosne, koji 'Su imali šire č vido-
kruge i koji, svjesni državnih potreba, svojim pobožnim zaviešta-
njem samo su udovoljavali državnim potrebama, TSlk.o su nastala
sva manja i srechnja gradska naselja na glavnim !putnim reJlacija.ma
kao karavaanske stanice. Takve uloge nisu ni padale u dio zamatli-
jama i sitnim službenicama iz č krugova su potjecali mnogi ka-
sniji vakifi.
Kada je U pitanju osnivanje kasaba, jedan vakif je č
podizao .niz objeka'ta koji su zadovoljavali kultne, .prosvjetme, ·ko-
munalne, kornunikaclone i privredne :potrebe stalllovnika, č se
jednim zahvatom od dotadašnjeg seoskog naselja đ kasaba.
Pored džaartije č je podizana osnovna škole (mekteb),' za
ć potrebe (žlvotne, obredne i higijenske) đ je voda; za
putnike je podizan jedan ili dva karavansaraja; zatim, osnivana je
ć podizanjem izvjesnog broja ć i ustanovljavan č
pazarni dan.
š ć nekoliko podataka iz popisnih deftera iz ,kojih je
č uska veza đ pobožnog zavieštanja pojedinih vakifa
i đ držaWle vlasti, zapravo karla je pojedincima bilo nare-
đ da na đ mjestu podignu svoje vakufske objekte i
formiraju kasabu. č je prfumjer osnivanja nekadašnje ka.sabe
Glasinac, u č Bosni, ona javnom putu preko romanijske viso-
ravni, tj. u blizini današnje varošice Sokolac. N-ešto prije 1590. go-
dine sultan M'U:Fat III je naredio lokal-nom funkcioneru HadžJi. !ibra-
him-agi da na tome mjestu podigne svoje č 'Objekte li osnuje
kasabu, .pa Imenovan! 'Podigao džamiju, ksravansarai, enekteb i
broj ć Da bi privukao što ć broj stanovnika,
HadŽI Ebrahim-aga je još odredio da vakuf preuzme i :izvje-
sne mjesne poreze umjesto naseljen-og stanovništva. U deiteru
san<lžaka iz č XVII ć to mjesto je doslovno
zabilJeženo: Kasaba Glasinac, utemeljeM na osnovu StLltanske za-
povHedi, a prva i ·tada đ mahala, od 62 muslimanske ć
o fOO'mira.nju ne'klh naselja u Bosni u XVI vijeku 139
zapisana je: Mahala č Hadži Ibrahim-agine džamije u navede-
nom mjestu, podignuto na osnovu. carske zapovijedi.
l a
Kasaba GLa.sinac je osnovana radi đ ć
jer je dotle to mjelSto 'bilo vrlo opasan derbend Ć je bio
ugrožen. Interesantna je u \l'lavedenom defteru o. poreskim
povlastšcama naseljenog stanov.ništva u kojoj je sadržana cijela pro-
cedura 'oko fomti.rania te kasabe. Tu stoji: Na predstavku inspektora
(mufettiš) carskih mukata, sarajevskog kadije Hasana, stigao 1e CaT'-
ski feT11U1n od 24. šabaM 997 (8. VII 1589) godine (u ikojem stoji:)
javljeno je da je prolaz preko brda zvanog Dolja-n?, što pripada
Rogatici, vrlo opasan. Zbog razbojnika niko se od putnika ne usu-
đ da đ u selo koje se nalazi u blizini tog brda. Zato je dobro-
tvor Hadži Ibrahim-aga u. tome naselju podigao džamiju, karavan-
rasa;, ć i mekteb. Ako bi došao carski ferman dato mjesto
postane kasaba, te ako bi stanovnici koji tu đ i TJa3tane se bili
đ od poreza avariz-i div.a.niye i tekalif-i ć putnici bi
stalno dolazni i p1"olazili, a to bi bilo i za državnu blGgajnu. kori-
snije. Mnogi nomadi (hajmane) i stanovnici koji nisu upisani ni
kod jednog spahije ć su. se naselili. A spomenuti dobrotvor Hadži
Ibrahim-a.ga, ž ć da naseU i oživi to mjesto, odredio je da umje-
sto stanovnika njegov vakuf ć gospodaru zemlje po 125 č
godišnje na ime poreza: tržnog badža, pristojbe na povrtlarstvo i
pristojbe na č košnice. I, dokle god stanovnici te kasabe budu
č spomenuti derbend, izlazili u susret putnicima i namjerni-
ci:ma, te brinu.li se o svojim ispašama, od njih se ć t'ražiti na-
vedeni porezi, a vakuf ć ć godi5nje po 125 č ć da je
došao ferman o đ stanovnika od poreza a.variz-i divaniye
i tekaHf-i orfiye, to je na opisani č zavedeno i tl. ovom novom
defteru.
14
ć da još nije bio službeno đ pazarnl dan, predlog
je uputio č kadija. Istakao je veliku potrebu da seu tome
mjestu č dan, ž ć time što je tu
Hadži I.brahim-aga podigao džamiju i druge objekte pa se tu pet- 1
kom okUlPi .radi molitve mnogo ernislimansklh stanovnika iz okoline,
kao i time da ć to hiti korisnije za državnu blagajnu. Talko je,
nepuna dva mje6eca poslije prvog, stigao novi ferman, datiran 18.
ramazana 997 (31. VIII 1589) kojim je bio uspostavljsn pazami dan
u petak.
n
- ,
" Al'l!kar8, TK, TD, No 478 (II).
FolIo 198 (up. blJj.. 6). Tu stoJI: \.:... ---:'-.!r t::'" 4.b....


.J... .)..) \;. , '

) • \
• '.1
.J'1 l>-
.:l...P. rS.:>- j"t ........... 4.01
(; \ .- , l b ..... l4 Isto, fo 135.
- VJ-
u I.sto.
!
"IIII
lI liil!I!I',
............--
I!'I" '.
140 Adem. ć
.,......-
o ft7!'ml.rrmju nekdh zra.dskih nlloSelj,a. u Bosnl u XVI vijeku 141
I stnlktura stanovnišw8J te novoformirane lkasaibe bila je u
skladu sa tadanjim prilikama. P<>10vim1 staaroVD8štva navedene ma-
hale č je vojska., tj. 27 spahi.ja, 1 zajim i 1
Kako vakufnaana nije č a niti su poznati bilo k8lwi
podaci o ovom vakufu i o ovoj kasahi, dragocjeni su podaci o pri-
hodima i rashodittna vakufa koji su za.biJlje'.Žena u mašem popisu.
Sredstva za i7.drlavanje (podignutih dbjekata ssstojala su se jedi.no
od gotovog novca, i to: Ibrahim-aga je zavještao 100.000 ć a nje-
gova žena .Ai!a-hatun đ 100.000. Novac je da van privrednicima
(zanatlijama) na zajam uz proviziju (mura'behaJ. od te dobiti ć
su .vakufSki shwbenici.
U navedenim ()lbjekltima su ć slUlŽlbeni.d: imam,
hatib. prvi mujezi'7l., drugi mUjezin, muaUim, kayyim. muteveLija,
džabija i poslužitelj u karasxmsaraiu: Neke su službe spaj8llle. Dmam-
sku i Ihatibsku s11.Lžbu vršilo je jedno lice a obavljalo je joA i druge
S1u2lbe (vaiz, nasih, džuzhan), sve uz dnevnicu od 14 č Isto tako
je prvi mujem ujedno vršio i s1.u2bu mual1liana u mektebu, kao što
sui drugi navedeni služoenio; osim osnovne s11rllbe vršili i druge
sporedl'llije slw:be u navedenfm đ objektiana,17
Da bL se zadcvoljale potrebe ć na zapadnoj- strani
Bosne (K:liL§kli saauiža:k), ma 12utu đ đ Sinja. i Knina, sUII-
tan je nešto prije 1580. naredio Ferhad....begu ć a najvjero-
vatnije još prije 1574. godine, dok je Ferhad....beg bio klimti sandžak-
....beg, da u selu Donje i Gornje H'I'vatce (Hrvace), 'koje je pripadalo
nalhiji Sinj i Cetin.a, podigne svoje vakufske objekte i tako formira
kasabu, U navedenom defteru doslovno stojl: U 8p01'l'1oe7l.utom setu
pokojni Ferhad-pl1Ša je prema carskom đ podigao svoje
zadužbine: džamiju, osnovnu školu i ć

Prva mahala u H'I'vatcima, ikoja je brojala 61 ć ela 31 mu-
džeredom
18a
- đ dvije tada ć muslimanske mahale -
lt I'9to. mj esta i kao k1lšlO .sa.ndiaJr.-beg i
kao bosa-nsk:l sand!ak-beg, odnosno
" Isto.
18 TK, TD, No 475 (1.l/P. biDj. 7), beglerbeg, a· u sjedi-
fo 134. Tu stoji:
štu beglerbcgluka. Ba.nj.oj LucI:. U
kll.škom sand!aku }e,
ka!ko se zne, ostavlo .sadurlJ'bi:ne u
• J <\:J, ..t ",r>'
Zemuniku. i Hrvate/ma. U
,. .
vrani je, prema va.kutnMnl, uteme-
..J _.",/ J" đ Ć
lJIo samo mekteb, dok j4 u druga
dva navedena mjesta ,podl,gao dža-
;:-e I..::- .r. u"",rt r' W t;.
mije I mektebe (tJ«). A. Muftit, Mo-
sche und SUf!u-ng Ferhad
do:

rJ-- ,
ln r.::J.:a, Leipzj.g, 1941, S. 22
l 62).

Ita MucUered (a.r. mul1arra.d. u
Pokorni FeThad-pa!a je, 'OM sum- turskoj lIIPotrelbi đ = sam,
nje, ć FfZThad-beg, bosanski LnokOS3lll. Kao Jslorij.sko-pravni ter-
sandža,k..beg od 1574, Q od 1580. kao min punoljetan muftarac,
Ferhad-pa!Q, pm 'bosanskl begler- sposoban za rad, neoženjen, koji ii-
beg, koj.! je osta.vlo udu.tb!ln.e u vHlc v! u za·jedn.ici sa roditeljima.
zaibilježena je: (l) Mahala č džamije umrlog Eertuuia. Druga,
zaptsana kao (2) Mahala Mijonica?, sastojala se od č odvojena
zem[jišna posjeda (zemin), u rukama 10 muslimllll19kih posjednika,
J
što 'bi malIno da je navedena mahala ianala 10 ć

Drugo sta-
novništvo, osim muslimanskog, nije u samome mjes UU ni postojalo.
To je dokaz da je ta kasaba izrastala iz seoskog naselja koje dotle
l:
!:.
nlije imajo varošku tradiciju.
Iako se Hrvatee u našem popisu navodl kao selo, ono [esamim
tim popisom bilo dobilo status kasabe. To se 'vidi li.z daljnjeg teksta
na istom mjestu .g.dje se !kaže: Nastanjen,1 muslimanski stanovnici
su za:n.attije, od zanatske zarade žive, te na njih nisu st4vljeni Ta-
jinski porezi.
to
Zbog toga, telmtUla1alo nešto daJ.je u speoctililkaciji
poreza nema stavke resm-i č osnovnog moolimanskog rajiil'lskog
poreza. Osim toga, Hrvatce se u ovom istom ,popisu, na drugom mje-
stu (fo 313), iznao spominje ka<> kasaba, što ć niže biti konkretno
navedeno. č naziv jednog naselja. u osmanskoj k!lasi.fitkadiji na-
selja (selo, varoš, pazar, 'kasaba, šehir) bio je važan zoog pravnog
položaja njegovog stanovništva, tj. radi đ da II je ono
bilo u rajinskom statusu ili je, ikao kasebalije, bilo povlaštene, od-
nosno oprošteno raiitnskog statusa, tenije više bilo upisano ni kod
jednog spahije kao raja.
Prema tome, ci. u Glasincu, i u Hrvatcima, radi se o vaJkufsk1m
objektima ip'Ojedk1:aca, prti.vatnih lica, a ip1l!k jeosniva.n:je tih va-kuia
izvrše-no po carskom đ (emr-i šerifle), jer je postojala
državna !potreba da se na tim mjestima formiraju gradska naselja.
Kad je č o Ferhad-paši ć treba ovdje spomenuti
još jedno gradsko naselje na ovim zapadnim stranama koje je on
osnovao. To je kasaba. Zemunik ili kako se u našem popisu spominje:
kasaba Zemun u nah-iji Kotari. Ferhad-paša je tk8JO kIl.i9ki sandžek-
-beg zapravo d osvojio ova Č u đ Zadra, što se č
spominje u kontekstu popisa Zemunika i njegove okoline.
Pod.irzanjem prve džamije i mekte'ba u ZemUJni'ku i zavješta-
njem dobara za njihovo izdržavanje Perhad-paša je utemeljio to
naselje kao kasa.bu. U našem- 'Popisu stoji: Sama kasaba Zemun sa
istoimenom đ u navedenoj nahiji Kotari. Spomenuta tV'l'·(
dava se 1ta!azi na morskoj obali i V'I'to istuTenoj krajini. Na njene
nisu stavljeni ,.aji1tSki porezi, a .w i nd poreza
av(t'l'iz-i divaniye, č rabota (kara kultuk), č i dru.-
gih obaveza u vezi đ (kiL4') i utvrda (hisa'l') ...:11 Prva mahala
" Isto. -fo 135.
.. Isto. fo 135:
r"""; I
. e
,I I <I -
o '... v" '- ,,-,lS,h1J- :J I..9t.i ,pQPis, fo. 312:
c.
'-;-,,J,, I "';.r'" ).; w.....
.,""'; bo uJ'"j
e ,. •
'-:-,,, Aj tS' e
• J U,.. .) .J JJot";"
--
142
Adem ž ć
zaJbiO.ježena- je: (1) Mahala č džamije umrZog Fe1'hada, biv§eg
bosanskog begleT-bega. Tada ji! brojala 81 ć sa
8 mudžereda. Stanovnici ,te mahale bili su povlašteni, nisu bili raja,
tj. samo se na njih odnosila navedena klauzula o povlaštenosti.
Drugo stanovndštvo, odnosno mahala, .za!b6.lj ž (2) Ra;a. va.roši
đ Zemuna imala je 33 ć od kojih 14 muslimanskih i 19
š ć ć To stanovništvo, keko se i iz naziva vid], imalo je
status raje, nije ibiJ.o !povlašteno. Ono je .bilo č staro varoško,
tj. Š Ć stanovništvo, koie je na islam. Proces lsla-
m1izacije je u ovo vrijeme bio vrlo vidljiv ne samo ,kod stanovnika
ove druge mahale nego je i kod ć stanovnike u> {prvoj mahah
biUo vi.dIjitvo š ć porijeklo (otac sa deklarisanlm š ć
ili je Ibio č kao Abdullah).
Ovdje ć Još navesti podartke o FErhad1Psšinom vakufu,
naime o zavjehani.m dobrima kako za izdržavanje Ikultnlih i pro-
svjetnrh oqjek8lta u Zemuni'ku, 1ako i onih u Hrvatciana i u đ
Silnj. U navedenoj nahi.ji Kotari, č U blizilni Ben!kovca, Ferhad-
je zavještao kao svoj vakui jedan veliki đ zv8'Di č
Tinj.n Taj se č sastojao od ll} č obradi!vih posjeda
(mezra). Č Ije 1Jo što se dalje o tome č u našem
poplsu navodi: Cifl.uk Ferhad-pa§e, bitl.feg bosanskog begle1'-bega ...
spada đ zemlje koje je on č sa carskom vojskom. osvojio.
Njegove prih.ode je uvakujW za džamiju i mekteb (muallim hane)
koje je tL božije ime podigao 'u nahiji Kotari, MO i za džamiju. i
njene potrebe koju je oživio u kasabi Hrvatee, te za službenike mek-
treba u đ Vrama. ć je taj posjed blizu mOTa i u istuTenom
č č pa ga zbog toga .",i;e ć kako treba obre-
đ to je. tL novom defteru zavedeno da se oo:l"skom službeniku,
koji dowi da u .oblasti s one strane rijeke Kupe pokupi v1(lškie po-
reze, daje svake godine za. državnu blagajnu iznos od 2000 č kao
globalan iznos poreza
lo
IS Isti popis, fG 313:
d J J 6»o- .WaJ;

l..:-'.,J" ''r:!'' II J X ..1.>r
• ..J \::. • • 6.l.w-"f J Lv
e:-<" r::ru'.J ,;;, \
U ) ; , LJ ..1..0,;
:,rib\;..::,y I..S'''' ,,'.r---ft'"
,.6 .u,.K Jy
.,)f! lo- , LJ.iiJJp<l ,
L:-',....J, \ U J)X 4
1
:,L:-'.,J, V t.... tSJ Lo.>. , t )I.;
<l \;.J by
11 Tin; je danas po.znato
u Benkovac. Kako se va-

kut.name Vidi, Fe.rhad-.beg je taj .po-
sjed otkupio od driave A. Muf-
,

ć Isto, str. 21 I 63).
o foxantra.nju nekJh gradskih na.selja u Bosni u XVI vIjeku 143
Gornja je svakeko Č ona :nam objašnja.va
prave razloge' kako je Ferhad-beg ć 6'telkao Č mul-
kovne poSjede u ovoj zapadnoj č Oblasti Bame, 'koje je ka-
snije mogao da za·vješta u dobrotvorne svrhe, i zatto je Ibaš u na-
vedenim mjestima Zemuniku, Hrvatcima l Sinju osnevae spomenute
svoje zooužbine. ć se moa da su TU!I'ci ZemU!Iliik i Kotare osvo-
ji,li 1573. godin-e,l!C Jte da je došao ml; IpdložaJj bosanskog
sandžak-bega (1574) sa položaja kliškog sa.tl!džal\:..,bega, onda je stvar
jasna, Iako se, dakle, u citiranom defterskom tekstu ttlll"lSka osva-
janja u Kotardma vežu za Ferhada sa titurrom pde. jasno je da je
on ta osvajanoa {postitgao znatno ranije, lk.a,o k.lišk:i Fer-
had-beg, te osvojena Č pri,pojio :kli.škom s8ind!aku. Ta za-
bilješka 3aldrži i druge !podatke koje ne nalazimo u Ferhoo-lbegov<)j
vakufnami,u legalizovanoj oko 1580. godine.
III
Približno u dsto vrij eme ikada,su osnovane mavedene kasabe
(Glaslnac, HrvaltiCi:! i Zemu.nilk), č pred ..kraj XVI ć bila
S'U u gornjem tdku Vroasa, u okviru :na!h.ije U5kQPlje, na isti č
formirana dva nova gradska današnji Donji i Gom;i Vakuf.
Obadva ta naselja bila su prvobitno č na:zJivana.
Prije nego što razmotrimo nastanak tih naselja fPQtreibno je
pružiti osnovne 'Podatke o samoj nahiji iz toga vremena, Nahija
Uskopllije ostalla je, č se, kontinuirano u tursko] vlasti od 1463.
goddne. Ona je bila :popisana 1468/9, zatim S€ a kasnije {1480, 1488,
1489) spominju đ njena mjesta u .turskoj vlasti, č utvr-
đ gradovi. ć je dUJg'O ·istureno č po-
č to je u njoj razvltak ,gradskih naselja sa ć
manskom fi'ZionoonijlOm č r61atirvn{) kasno, te-k u drugoj po-
lovini XV! ć UskopJfje je predstavljalo tteritorjjalno ć
d,; li....J__ v 'JJ I
1
, fl -
<: I . ,&.ao-" I .\.td.; I·.:>.
IJ"':I O...., .., 'JI- .r
'-:-'-:f;; ,) '-;-oJ ,
Jo!
4-lW-,.l "J .i>.r'
dJ)"
\ ->oo .. \. . .A...:... t..S'
J -' '.J.J U '--"
J L LJ \ J'..a..J, I J.t \;
J4 H. SaJbanovU:, pa.§a-
luk, str. 75; .prema S. š ć
r>--J , rJ-Lt J.
(Kratka uputa tl pro!l()$t Bome i
Hercegovine, SarajtWo 1900, 1ltr. 38),
fJ-----,; LJ 'J, I· II I.. đ to se dogodilo 1568.
godLne.
0)(5 ..:.J \i)\.! I isto, str. II A. ć
Adem ž ć
144
n8!hiju koja ISe !prostirala u dollni gornjeg VI1ba.sa, s desne i 6 liJjeve
strme te rijeke, sa tri č srednjovjekovna grada: S.. Ve-
sela Straža i Prusac, i sa trgom č !koji je 'JO pred-
stavljao đ Su.sjeda. Turci su održavaliPrus&:C i Sus jed, dok
je Vasella Straža od č bUa Ills!puštena, !kaQ što je U!brrz;,) zamro
i trg č š selo đ G. Vdiku.fa i Bugojna). Kao
č Č bilo je od č turske V'lasti. đ di(jelom
naseljavano č koji ISU đ carskom hasu. Oni
su ovdje č odvojena, tj. kompaktna vlaška sela.
Prvi podaci o naseljenostr ovog č dati-raju iz 1516. go-
dine, kada je ta .nahija obuhvatala 48 sela, i 11>0 30 sela zemllorad-
ni&e raje i 18 sela naselljetllih vlasi.ma-fi.lu.ridžijama. Ukupan broj
đ st!la1JOViIlištva iznosio je 477 kuta sa 74 ž ć od č
je na muslimane otpadala 171 ć sa 74 mudJžereda. je bi'lo
u:ku\pno 248 ć sa 38 rnudžereda, od kojih je '28 ć b.l.i.-: mu-
s1.ima:nskih..
16
U (Popisu iz 1540. sadržani su, đ samo podaci
o vlaškim' naseljlma, Ikada je u toj nabij:i .bilo popisano 19 vlaških
sela, !podijeljenih na sedam džemata, sa u'kupno 392 č kojih
su č bile muslimanske". Zatim, 1550. godine nabija je obu-
hvatala 22 vlaška naselja, podLjeljena na osam džemsta, sa ukupno
455 ć od koji!h 117 muslimanskih. Raja je riaseljavala 17 sela
i varoš Pru2lBC varoš u .nahiji), sa ukupno 522 ć od kojih
je 108 ć lbilo š ć a 414 muslimanskih.P
DoseO.javanje ovamo vlaškog fi'lurdžijSkarg stanovništva i po-
slije, Ikada. je to č prestalo 'bi'ti isturena 'krajina, vidljivo je
iz nekO'JiJko č U đ turskih popisa (1540, 1650),
dakle, č se broj naseljenih mjesta, odnosno ć se
broj nastanjenog stanovništva. kao i broj vlaških džemeta kojiima
su na č stBijaJ1i knezovi i ć I kretanje broja ,baština, koje
su ,premanajranij.im popisima bile sasvim' malobrojne a koje su
se ·kasnije - prelaskom pastira na zemljoradnju, te č i dalj-
njim kuativ'isanjem zemljišnih površina - stalno ć go-
vore o tome procesu. O tome govori i podatak da je jedna č
sela koje su naseljavali vlasi imala dvostruke nazive, što je i na
drugim stranama, kako se zna, bio rezultat imigracija i donošenja
naziva raniJih naselja, uz istodobno zadržavanje stanih imena. U
popisima nekih sela č raje opet, nalazimo zaJbHjeiene
domove i posjede (baštine, mezre, č knezova i ć što
je đ dokse ranijeg vlaškog statusa tih sela.
Proces .islamizadje č tog ć govori da se to po-
č ć dtme nala.zino u turskoj vlasti. Kako se iz navedenih
izvornih podataka vidi, razJikovao se tQk procesa islamilzacije koti
tl BBA, TD, No 56 (Su.marnL po- ti BBA, đ No 284 (Qpši.r.ni
pis bos&l19kog saadbUta .!rt 1516. go- popis kLi:§lrOg sllllldf..aAta jtz 1550). str.
dine), ,po 18-19 1 po 23-111. 25-35 l stT. 322-360.
n :BBA, TD, No 211 (O,p!Lrni ,po-
pis bosanskog sand!aJca Iz 1540--42),
fo 134-<138.
'.,;
o farmJ.ranju nelr.lh g.r&dsk:lh na.se1ja. u Bosni u XVI vljeku
145
č raje od onog ikad vJ.a!ha, koji su zna.tno manje j, spo-
rije podlijegati tome utjecaju. Nevedezd podaci izraženl u procen-
tima su ć Godine 1516. muslanaoska ć đ
zemlj oradni<:imabi'la. su zastupl] ena sa CLO'k j e 'kod vlalha taj
procenat l.zn.ooio samo 15'010. Do 1540. kod vJ.aha je muslimansko
stanovnišbvo 'biJo !pracemualno !poraslo na 34
%
, ali se, svakako,
znatno raz.li'kovaU.ood stanja kod č Taje. Kako se vi-
djelo, g-odine 1550, musllimansko stanovništvo đ vlasima bilo
je zastupljeno sa 350/0, dok je istodobno !pOStotak muslimana đ
č rajom iznosio 790/0.
Po č procesa islamdzacije ć ISU se 1550. godine nazirali
pun.ktovi ć gradskih naselja, gdje je enuslimamsko stanovni-
štvo bilo Ibrojnije. U tome se ć rano ocrtavala kornunikaciono-
-privredna ili strategijska važnost nekiJhpunktova kao što su pod-
đ Prusca, sela o'ko ć Donjeg Valk.ufa (vlaške selo Blagaj
sa selištem Krstla.n) , vlaška sela Donjl, Gornji i Srednji Oborci,
ili rajinska sela Cesta i đ ć tada je varoš A!klhisar (Pru-
ć pred.stavlljalamuslima.nsku 'kasa;bu, jer je imala 85 mu-
slimanskih ć sa 12 m.udžereda i samo 6 š ć ć Prusac
je zbog svog ,gea-strategijskog č u drugoj polovini tog ć
predstavljao ć naselje i duže vremena ostao administrativni
i .kulturni. centar na-bije Uskoplje.
Kasahu Novosel, kako je: to naselje prvi put zaoilježeno u
popisu .iz č xvn ć osnovao je ć ć Ibra-
him-lbeg od loze č ć č starina i č iz riahjje
UskOlplltie. Ibrahim-beg je bio &in č 'kraji§kog bega č
-bega č pa kliškog' s č , a unuk poznatog
Kara Os-mana (Kara Osman-bega), koji se smatra najstarijim po-
znabirn ove ć loze i koji je u Uskoplju i !pokop8il1.
č ć nedaleko od Donjeg VaJkufa još i danas se nalazi pri-
č č turbe Kara Osmanovo.w
%'> o Kara Osmanu ne ena se go- vekH, š ć i ć identi:f1-
tovo ništa iP0=t!.0010. Dok nije Ho kovalo Kara Osmana kao Skender-
ć objavio nadgrOlbne nart- š ć nij e bez osnova. To njihovo
plse njegovogsLna ć r je, i.sLma, i pobtlano (H.
unuka mu DžaJfer..bega {Natpl.si na ć ali sUoprotno nije ni do-
nadgrobnim spomcmicima Malko/!- kazano. ć bllti č samo tvrd-
-bega t n;egovog rina D!ajeT-bega, nja tih autcra da je ·La1 Kara osmao
POF II, 11152, 249-258) postoj-a.la su bio i bosanski sandžak-beg. Da je
o tlm č č mišljenja: Kara Osman, najvjerovatnije, bio
Hammera., B&bin- sin Mustafa-begOV, a unUik Skender-
gera, Ć i dru,g·Jh.. Neki su -paliln (Skenderpatlc) ć Đ
Kara Osma:na' smatrali č pod8ltka. č ,poslanik i puto-
ć što ·bi znatl10da je č pisac Katari.no Zano ć kroz
-beg blo ou\(: Kara' Osmanov, a ne Uskaplje č ć 1550, godine za-
njegQv sin. Poslije publikovanja tih pisao je: Na polju lera; mosta ve-
natpisa lzvjesne č su pOoS.tale Hici je grob otca č koj
jasne,
se zvao Osman-beg, te je Icao ko-
2e!lm da istal«lem da· to što je č kapetan sve one krajeve
više autora č Babingu, Mu- osvojio (Rad JAZU, ·knj. XLII, Za-
10 - Pri1oz.l za orijenLalnu f!:lologlju.
---
Adem ž ć
146
r
O formlra.nju nek.ih gra.dskih naselJa u Bosni u XVI vijeku
147
llbrahim.,beg je vršio razne slU!Žlbe u oblasti kliškog sandžaka.
Prvi put se 1550. godine kao Ibrahim- Č
li
a naj-više u. za tkaju je ibiD najviše vezan. U toj lllahiji je
koji je posjedovao timar II .na.hitii Uskqplju u imasu od 6.000 č
& i .njegov otac, č imao č i druge posjede, a. neke je
(up. 28, str. deftera 340). Tada je vjerovatno bio .zn100. spahija.
i zavtjema<l kao svoj va.kuf.,o U svojoj, kasnijoj tkarijeri vjerovatno
Dalje, posjedovao .je više č u nekožiko nahija tog sandžaka,
je postao za.jim. Godine 1574.lbio je na dužnosti kapetana Obrovca."
g,reb 1882, str. 93). TB1j Osmcm-beg,
č lcapet411 ć mlsldm, iden­
t1C:81l .sa Jednim sVJedOkom potpisa­
nJrn -Il'll: va.kufnamL Musta!fa... bl!lltll,
si.na Skeoder-,paAiona o pe>diignwtoj
deamtjl 'u Sar&Jevu (Skenderl:ja). i
zavještanim <lobrImIIl u Veseloj
Stražl u Usko,plj.u, leogal1:zova:noj u
Trl.polisu (Sl,rl,ja) đ 25. XII
1517. I 3.1 1518. godoLoe. Nato';' va­
kU!finami je, Wnedu 13 navedenih
svjedoka, osmi po redu zoofilježen:
KaTa Osman, č aga đ
AkM-taT tL Boml (H. ć
Na;staTI;e vo.kufn4me II Borni, POF
III-IV, 1953, 401--413). Ista da.k.1e
identIfIkacIoJao (Kara) Osmana. kao
kod Zena. Vjerovatno je on, opet,
č sa Ka·ra Osmanom, kc>j'i
je 1516. godi-ne zaJpLsan kao zajlm
u Jl!l'hUi Neretvi i Uslroplju (UlSkop­
Ije 2 sela. Neretva 2 sela i Rama
2 sela) u Iznosu od 20.264 č (.aBA,
TD No 56, fo 25). Prema tome. xa­
ra Osman je bio svjedok kod vakuf­
ljenja Mustara-bege, sina Skender­
-pašlnog. Iroji je, vrlo vjerovatno,
bio sin Mustafa-begov.
Kako se zna, Skender-pah }.e bio
slo š ć rodl'telja. Tri puta
je bio bosa'nskl sand'bk-'ol!llt (1478­
1480, 1485-.1486. I 1488-1489), 'l1 me­
đ rwnelijski i
kubbe ve:z.ir (1490-1496), te umro
1504. godine (H. Sa'banov1e, Bosan­
ski sandžak-beg đ IGtoriski
glaooiUc (Sr:bije) l, 1955, 111-127).
Njegov sin Mustafa..beg, koji je od
1514. do 1526. U1Pra.vljao Si.rijom, bio
je carski zet, oženjen ć Se­
lima l, koja mu je rodiJa sina Osma­
na. Taj O.smaon je, po mišljen,J.u spo­
menutih a.u'tora, č sa Ka'ra
Osmanom. Tako je on bio s ć
ve strane unu,k Skender...pa§i'I1, a­
s ć unu.k su.Hana Selima I
(1512-1520). Kao aga "onjanikn
đ Prusca S9.sVim Je vje.rovat­
no, kako tvrdi Zeno. da Je ·neka po­
č u U.s.koplju zaista on osvojio.
u prj,1og takve identlifvkaoJ.je Kara
Osmana govori jedna druga važna
C:inJenica. Sta je, n&ime, vezale
Slcender-.pa§u i njegov<lg sina Mu­
stlllfa-bega za Sta je, ta­
đ vezale Kara Osmaea, njegova
tri sina ć Hll8an.-beg i
DžaJfer-'beg) l njegove brojne unUlke
i .prawnUllte za, ov.u' Gkcpljensku do­
linu? TaJ znatadan molrl.v ni.je ob­
}ašnjen. Skender..,paAa je, zna se,
najprije stekao posjede u VeseO.oj
Straži, te je dio tih posjeda za,vje­
štao za svclu đ uSaradevu.
Kao tbosanskl sand!ak..ber; č je
bor&Vio u PonJ6cu (1480). On te II
Pruscu podigao i s.ultansku džamiJu
u đ t'SU1ta1na Baje:l.ide) 1488.
godine ovdje bUd, 9). Musta<fa­
-ibeg je uz č ustancwe .sagradio
džamiju ·1 upotpu.ni<l arhH.ektcmski
ansambl kulturnih objekata (Sken­
derl"j.a). Istodobno je 'u UskqplJu, uz
č vakuf.ske zemlje,
druge svoje posjede u Veseloj Ši.ra­
ž l, Zwtlm, Osman-beg je bio sa slu­
žbom u USkop:lJu. on je tu. kao svoj
vaJkwf, ,pe>digao mm! ,preko Vrbasa
(up. ovdje bHj. 34), a ć j05
teJcioju i (ua>. ovdje bilj.
33), te Imao više .pcll9jeda u Uskop­
lju, što su na'SI.i.jed!lll, njegoViI sinovI.
č Je, đ asta·vlo svo­
je vakufe u Uskoplj.u.. NlWode se II
po.pLsIme. mlinovi č
vwlrofa na rj.e<!lk:1 PruBlllcl {up. ovdje
bilj. 30). Isto tako se u turskim po­
pisima :z.aJbUjrieni brojni po­
sJ€dl (blhŠtl·ne, mezre, zeminl, č
ct, vinogradi i mlinovi) Malk.. č
gc>vih sedam smova I .njihovih po­
toma.ka u nahi.h UskQP!ju.
Prema tome, .prvi .poznati predale
ove č ć lo.ze ć po
svoj ·priJ-id, sa.mi :>ken<kr.,paša. A
Ata je to je Skender-pašu i
mno.ge njegove .potomke vezalo za
UskoptJe? I pored č do.ka­
zLvanja, mi.slim da i dalje o.st.aoj.e pi
tanje: nije 11 i on sam bio
lom leg kraja.
Oko te godi:ne on je u mjestu današnjeg Donjeg Valkuia podigao
svoje vakufske c:fujekte: džamiju i mekteJb, č je to đ steklo
os-novne uslove da 'bude proglašeno kasa-born.. Prema kron06tihu
origi'X1allnog natjpisa na džamiji, koji je ZSJbiJj,ežio EvHj'So Celebija,
Ibrahim-beg je svoju dža.m.iju podigao 981. ;gadine đ 3. V
1573. i 22. IV 1574).32
Komuni'kacioni Č tog mjesta. porastao je bio još od ra­
mje. ć u popisu iz 1574. gOdli.M iana podataka da. je i prije te
godine bio č uroanl razviil1lk tog punkJta. Naime, ako se u
tome pcplsu spominju dbjekti: most, karaVa.n9aNj i tekija tl. blizini
Akhisara, vakutske ustanove predaka Omer-bega, sina č
tj. brata Ibrahim-begova, sasvim je vjerovatno da su se spo­
menuti objekti na:lazili na mjestu današnjeg Danjeg premda
u izvoru lUJe precizirano samo mjesto nego samo č da se na­
Iaz! u blizini Prusca
Staviše, iz ranijeg popisa sa.majemo da je jedan mem lbio
podignwt preko Vrbasa još prije 155<l. god:iale, Ucao i to da ga je
đ sam Kara U jednoj biJ.ješci u .tome popisu
stoji: zemin č tl. posjedu Hanvze, sina Petrova, sabljara,
koji se (zemin) nalazi tL blizini mosta. Osman-begova. .. .'. Drugi
» BBA, TD, No 533 po­
phs s81ndžaka Iz 1574), fo 106. . u.;, Ad lt,; 1S'"
Tu se spominju mlinovi č
-begova vakusfa na Tl,j.1!c:i PI1JISIllci
6 ?.) "..a.4- \.s;JS' ..&;e \
č ispod đ Prusca),
u Isto, to 107. Tu je za,plsarn:
t.S J 6..v,' ,".t;JJ
đ u selu. zva.nom Dana HaJU,
3< BBA, TD, No 284 (t!lP. bUj. 28),
u na:hijl UlSko.plje, u PQSi«!>u Ibra­
str. 323:
him-bega, sina č ka­
petana đ Obrovca..
31 Evlfd.a Celebl, Putopis, preveo JJ
H. ć -Svje!llostc Saa-ajevo,

1967, .str. 130, ...let J J J L.:u..:i' 6.J
:lO BBA, TD No 533 (lljp. bijj. 30),
U lJ';:'; .JJ,
fo. 107. Tu IStoji ć
I
- ,/) _-'o -'
..;.J J'-'j-' b,.,;. " .:.:>'l..- JJ
'. ,
t!L. . _ U l;
"

..;,5.l. .JJ, '..H-r cl..c.;

...L.-.J • . I.." -'

'> rr" c..r:-:;-
" J l.D.>J \ ,,-'
/) -'jr! fi
A; "'ftt 1.S,)6.J.J u)lJ'


10'
Adem ć
148
o forml.rainju ne1dh gradskih naselja u Bosni u XVI vijeku 149
...........--r ..
f
most na Vl'Ibasu podignut je približno II isto vrijeme, i to od ka­ <'
mena sa pet lukova, kojim je nešto posI:l!je Katarina Zena prošao

mu.ni:kaclcme važnosti i zasnovano te ubrzo preraslo u kasabu. Vl"lo
putnik PouqueviJlle ć od Prusca za TraWliJk,IS a bio je poznat je č zabiJdeAka u našem popisu o tadanjem geapo1i­
i kao Su:lejlm841OV mast." Bio je podignut, č u današrdem Do­
č i .komunikaclonom č ove kasalbe i o razlozima pore­
njem VaokUJfu.. Prema tome; taj most je bio podilgnut prije 1565. skih povlaštenostl njenog stanoWl!ištva:
godi.ne, a. mogao ga je ć Osman-beg ili njegov sin č ...beg
Ka:laba Nef} đ (= novo naselje), drugim imenom Novosel.
po sultanovom đ
Stanovnici ove kasabe imaju malo obradive zemlje. ć si! svi
bave zanatima i trgovinom oprošrent su. od svih Tl4meta, č
Sti'Catl.jem gradskog statusa to naselje se kasnije brzo razvi­
rabota (kara kulluk). av.ariz-i divaniye i č Od - zemlje
jaJo. U navedenom ono je nazvano: kasaba' Nef) Abad dru­
što je, ć đ samo ć posjedniku zemlje (spahiji) dati
gim imenom Novosel.s
7
Da su Turci na svome jeziku to mjesto
ušur od prihoda, kako je to bilo zapisano i prilikom ranijeg popisa.
nazvali Nooo 7I48elje (Nev AMd) ima svoje opravdanje i svoj i5OO­
(ZaJtim) j:e 20. muha1"7"em.a 999. godine (19. XI 1590) stigao carski
č Naime, u izvorima nije se moglo utvrd!itipOIStojanje
ferman ć sadržaja: ć Novo naseLje predstavlja der­
ranijeg istoimenog seoskog naselja na tome mjestu.
as
Na tome
bend, a blizu je carIlke g'fanice, i kako se nalazi na javnom p-u.ttt
punktu je, da:kle, niklo zaista novo naselje, Ikoje je svoje ko­
koji vodi prema san.džacima: Bosni, Hercegovini i Krki, te kako je
preko rijeke Vrbasa, koja č kroz taj derbend, potreban most,
selo Novosed, Boli su postoja.1a
'" .J. <.i. Wl:..
a ć je stanovn.ištvo spomenute đ od d"U1tmilt
.',.r., ."r.- •• redo kao č Na­
nameta (avariz), to ć - kako je ono do sada bilo đ od
line, u ,popisu iz XVII st.
.) L.cu..cl 'oJ 1J}.)rf na·1ll1U1mo osim te kB6abe (Nev Abiid
avariza - i u ć biti đ od di1X1niyei ostalih
lli Novosel) popisano l selo pod na­ nameta tekalif-i orfiye pod uvjetom: kada nesretni nep"ijatelj bude
.r';.;e dW,' zivom: selo Đ dnlgl.m. ime­
napao, da na loc:mju oi naoružani požure i stt..protstave se, da most sa
nom Krst;an. zajedno sa Blaga.jem
vl.astitim matlerijalomi sredstvima Đ te da ga - zato što
l :" ,-;-,,,J,)It' u
(TK, TD, No 475, fOo 84). ć da
je neophodan - prema potrebi obnavLjaju i poprcwtjaju. DoJdegod
ta naselJa postoje! dB.n8s(Novo Se­
• cs -eJ" I ct...a.L...o
i Blal,gll>j), keo sela sjeverno od
svoje sLužbe budu bez prigovora obavljali oni su na opisani ć
Donjeg V1lIku1B, juno je da je u - prema ranijem popisu i tt smisLu navedene carske zapovijedi ­
Taj Kara 0sm8lll0V most ć
selo Novosel.
đ i tako je zaveden.o i u ovom novom popisu.
40
dru.glm imen.om Krnja.n (lrecllstav­
najvjerovat:nlde, onaj drveni most u
1jBl!odmgo naselje I da se Iz lijega
č ć nasu,prot Kara OsmarllWa
:If Prema ovom !%vornom tekstu,
nije kas8lba NevXbld lli •-1-; n.tIll ,-:""J, I ..1-J:; 'OI ..'
tur.'oeta,koji spoml!nje KatarIno Ze­
č XVII ć nije !posto­
Novosel. ISllco to selo Novo SelO na­
no (vlddeU u .bLlJ. 29). Gleda<jutl na
jao most na Vrbasu u ć da­
I ". \., .0 .
lazimo prv! .put lPo,plsa.no u navede­ LS.)
veliko grobllje g<lje leži Kara Osman na!nJeg Donjeg Va4tufa, premda je
nom popisu iz XVII stolje­
i drogi njego"l potomci I ć za đ da je 'Illi> tome mje­
ć I to Ikaoma.lenona.selje, svega ili..J,' .u..::- J ,
postojanje u ·tovrljeme l đ stu bio most za vlade sul­
12 ć sa staltusom vlaha
Fenarlik (= maJ.l sv;le.t1onik) koja taaa Sulejmana (\loP. bl1;l.33--35l.
je domin:lTaJ.atlm mo.stom, ,postaje
č vrto Je 'VjerovlIltnO da je
č je Vrbas odnosio mostove. Sa
s U ..iw':;.:l/ , ..J

ono IPOStojla.lo iDd raol1e. U rB41ijim
jalSllo da je tada Donjll č ć ,pred­ istom susresti ć se
stavljao u.rba:n'Onase1je.
pOo,pislma (1550. i 1574) gdje ga ne
0.;J,>.:l,;-:,- s V ..J...p)
i u Gocrnj:em Vakuf\L Takvo pital!1je
nlll1aa:Lmo :pod ot:adtvlim imenom, rnog­
po9tavlja.ju, đ "Cell/: i Mujez!­
16 :P. ć Putot!<z,nja po Ba!­
..:;..; '..JJ "':".,J, I r-L- , W L.....
lo je da bude P«l\PIiSlUlO u
ć u"vezi sa sudbinom navede­
kAnskom iRaii, knj. XLII,
nekog drugog susjednogselil. To je
nog mosta na Vrbasu 'u Donjem Va­
Zagreb 1882, str. &5. J I K..J:...\
\'jerovat.n.lje č Zbog .njegovog kufu(UIj:l. Stari mostovi u Bosni i
-.)"fi ur ..
u Dž. ć - M. ć
dru.gog l č tmena Hercegovini, str. 129).
Start mostovi u Bomi i HercegOVI­
Krst;an (KrstjMl1), lto ukarzuje na
I..JI.J. fJ...D
J
' l..::>
ni. •VeseLLn MasLeliac,
4O;rK. TD. No 475 (1603-1617),
sla'1'o.st tog naselja. Uova.kvlm stu­
1969. str. 129. . fo 82:
č dvoiaoklh imena naselja )J-I.;:'
gdje je u ,pItanju na.so!;}enost vlaha
S'I TIK, TD No 475 (\lIP. tbid.j, 7), .,. .
•• r _I' ­
io 82: U tome nazivu sadrtana· su
č Č se radi o jednom
...d
-' '-:")-') ..
za.pravo dva imena, jedno tursko,
starom imenu i drugom
tj. đ konstrukcija NevAbiid
J .! OJ l"\.;
,!I' . je;'" .),.;.1 wLi.b
imenu. ko]! doseJjavanjen donose
(==novo naselje) I nu oselrv NOlJo­
\'1351 kao ime na:seLj.a svoga ra.ni­
.
u.... \ cl ..J.,;,,;-( • <:
",,/,
Jcg obitava·Jištll. U ovom ć
.;e ,.., ft
lli Treba objasniti da je, u nazLv Krst;an bilo bi staro ime na­
• ., I OJ l!1.:.6..t.. \ JI....... -1.;:' J'.,:'
kasabe Novosel, ,po5tojBlo j selja.
t.5""'" .....)".,.. ." ...
--
150
Adem ž ć
o formiranju nelmh gradlskih na.se1.ja u Bosni u XVI vijekui 151
. č xvn ć kasaba Novosel je u dvije musliman­
ske mahale imala 161 ć sa 33 m.udžerred81 sta­
novnika. Drugog stanOfVništVa, osim .muSlimanskog, nije tu in bL1o.
To je razumljivo zbog toga što ta kasaba ·mje imala varošku
tradlclju, osnovana. je kao novo naseljena važnom komuni!kaclonom
punktu i isturenom derbem:lu. U izvoru se ne navodlipori(jeklo tog
stanovništva, ali s obzirom na đ č nzvitka drugih
gradskih naselja u ovo vrijeme, ono je bilo doseljene d!ijelom iz
susjednih sela a dijelom iz najfbliiih razvijenijih gradskih naselja
(Mostar, Livno, č Prva mahala, zafbilježena: (1) Ma­
hala džamije Ibrahi-m.a, sina č obuhvatala je. 112 ć
sa 27 đ ž Druga, nazva-na: (2) Mahala HMan-efendije41 i
č džamije č imala je 49 ć sa 6 mudžerreda.
Svi su ti stanovnici bHi zanatlije, Hi su vršili neku sluZbu. Prema
, .J ...u;,.;io
rjJ IUr-oS.)11"'''''':;,

t • • oi;;'
...
- ,;-wo lJ ..uj\:;.. J;.. I. \
, eA- \0:',.1,
• I \ . I ..

,
»» .0..,Ji 6jjj
Li... I.,
·:r .r , l..;r.;-- .r­
'-' r;,..l:! , 4 '--
wW, \ ,}j A.LW,'
.s ..l.OJ, , ...1,,0-. " ..1.! J.>:-;;-:'
v" I.S}"=!" 6
u Ko Ni­ je taj Hasan-efendiJa?
je JJ. to .poznatl .kadi-ja .i ć
'll lJ .Jj»,' fr
Hasan, ZVSII1i Kaf! i-z. Prusca, koj i
e je, ć i tu utemelj.io neke svo­
l>. IJ.)J-f)-

je đ te se postepeno formi­
rab mahala. u ·kojoJ j.e Me-tuned­
č .pcJdLgao. svoju džamiju?

Evlija Celebl(la je, liStina, naveo da
LJ 4 .
je Hasan KšfI %ll svoje č i
prijatelje podigao nil jednom
prostr/mom i plodnom mjestu novo
..v-:'
(Nev đ poput kcuabe . . .
o ..J6-+;y u-r,J lS::: L J
Đ ć str. '133).
đ zna se da je 'to mjesto
biJ.o uzvn;enj.e 'll Pruscu, odnosno
j la., u.-J,'
naselije 'koje se razvilo oko zgrade
koja je predstavlja-la med-resu i Ka­
..a- d!W .J tt:'
f1nu u okviru koji! je on i
pokQpa-n. TQ I»ZviAenJe naeiva'oo je
đ d . I::, . cT 6.J.,;.; \.o'.
.. )
đ Danas tu, -pored na.vedene zgra­
de i KafI.na turbetao, pootoji još mek­
,
tab 1 diaml,jn nad !koju se nadvj{)
vrlo iSta.r 'bor, .koji, je zbag ogrom­
.u.....:.."J ..Li; . .: LS.;l.H.. "L
nih dimenzija ,pad zaAtltom države.
Naziv Ne'!) đ (novo oa.selje).
.JJ, \ rJ 'i
kako je u to vrijeme narzivana sama
ova .kasaiba (Donj.i VakU'f), nije, d-ak­
njihovo] struMuri to naselje je predstavljalo kako strategijski va­
žan p.wrkt(dez,bend), jer je imalo 14 nastanjenih voj:nlli liJea (10 spa­
hija, 2 ć 1 su.bda i 1 vojvoda), tako i gradsko naselje sa
re'lati'Wlo raznovrsnim z841.Sltima i ć ·brzim razvojem.'! Tu
je bilo i zenata .kolji su karakterisali razvijenije zana1ske centre,
kao 'Što su đ č nakiU!. i zlatari, te trgovci uvezenom č
č ž Spominje se oi jedan ranar (džeTroh).
Vakufi. 1) Akti.va IJbrahim"begOlVa vakufa iznosila je 77.000
č gotovog novca, što je davano na zajam u-z; interes. 1lbrahim-beg
je još podigao i za.vještao l8 ć u istoj kao i 3 mlina
na rijeci KMi. Godmja zakupnina od ć dznosila je 5fr8, a od
mlinova 1.740 č TaaJttiva trošena je uglavnom na plate slu­
žbenika", a to" su: imam, hatib, mu.alim, mujezin, drugi 71lIUjezin,
[erraš, drugi ferr!tŠ i muteveHja.
2) MUva. č vakufa sastojala se č od
za vještanog gotovog novca, u iznosu od 40.400 a.lOOi, od č su pla­
ć slw:beni'ci, a ost8Jtalk je davan na zaj am. Slu2Jbenid su bili:
imam, hatib, mujezin, jerTtJš i muteveHja.
Osim ta dva vakufa, odnosno osim njihovih kulturno-pro­
svjetnih objekata: 2 i jednog mekteba, sigurno je tu po­
stojao još najmanje jedan karavansaraj nekog raniljeg vakufa, kao
i jedna tekija, što je i ranije spomenuto, Naime, đ popisanim
stanovništvom bio je zabilježen j-edan č 'karavansaraja, kao
j dvojica d-erviša (sufi)}S
Još ć spomenuti ć privredni č ovog po­
č š XVII ć na .koji jasno Ukazuje održavanje nekoliko
godišnjih vašara II kasabi Nouose; ili u njenoj okolini, odnosno ti
nahi]! Uskoplje. Još su, i prema ranijem popisu, kako u izvoru
stoj», tj. lprije 1574. gcddne, u toj ka.sabi održavana dva godišnja
vašara. O tome je u našem defteru za:bilježeno ć đ
(vašar) zajedno sa badžom na Đ đ i na Mihalj-dan, kao i
badž na č pczaru u kasabi Nev Abad, drugim imJenom
Novosel. Od onih koji povodom vašara dolaze u spomenutu kasabu
po nekoliko puta godišnje, /00.0 i od oniJi koji u sam.oj toj kasaM
prave pazaT i pr.odaju robu, uzima se po zakonu carina (bac), a
le, .PTedstavLjao ni·kndtvo VI1astito ime
ni zanati: ta-baci (22 zanatlije), mu­
nego ć naziv II turskom ta:pi (l8), č (17), č (l5).
(perz. slcženlca) zasva.ko no-vo ,po­ tl'1llovcl (13), .majstor!' drvetom ­
dl.gnutonaselje. Tako je, dlllkle, .na­ neccar (8), č (7), č (6), sa­
zl.vana· ova ka-saba, ka<J Mo je tlllko mardžije {5) 1 ć (5). POO'toja.li
na.z:Lvano \:na.vedeno naselje (maha­ tu i drugi zBlI1aot1: berberl, mesa­
la) u Pruscu gdje je Hooan KM! ri, č tpekarri, bozadž1ie.
betdžije, 'halvedžb.lil, ć č č
d.žije, č kaaadd.žlje, savat­
u č je ·u ovom Ć džije, č ž i ć ­
brižljivo .popisao za.nirnatllja stanov­ TK, TD, No 475, fo 82-83.
nilka. su ,bili Q TK, TD, No 475, fa
• •
152
..........--
Adem ć
,
uzima se i ihttsab i ihza.rije. Kako je u mnijem popisu bito zaue­
deno da se na spomenute dane, u trajanju po tri Mna, od:rŽ4Va;u.
navedeni t>dari, to je na isti č %atledeno i tt. ovom 1'l.OOOm def­
teTU.." Zatim su dva puta gooi!nje, na Vldov-;;dan do na joi gedan
dan I/praznik)45 održavani vašari kod sela č

Nešto ranije ti
vašari su održavani ll- selu Donje Skrte
i 7
koje se nalazi zapadnije
od sela č i dallje od puta, pa su carskom naredbom ti vašari
premješteni u Č

Još su održavana dva vašara godišnje
u selu č i to na Vidov-dan i Petrov-dan.š" Ovi cvašari u
selima č su naliviše predstavljaJU vašere stokom i č
proizvodima.

U istoj toj nahLji, đ na Vroasu, oko dvije decenije po
osnivanju kssabe Novosel, 33 km odafle uzvodno, formirano je ct oš
jedno novo gradlSko naselje, izv. kasaba Cesta, .kalko. se prvobitno
nazivao današnji Gornji Vakuf. Tu kasabu je osnovao zajim Meh­
med-beg Č č .posljednje decenije XVI ć U
smislu mavedenih Č (G.lasinac, Hrvatce) vjerovatno je i
'4 TK, TD, No 475, fa 83: 45 Ime praznika nije se moglo
č
,r-A:-' J,.J t-
4. Danas selo č kod
Č j,) , njeg Vakufa.
J-j.; OJ rl;. OJ lt
'" Da'nas selo Sk.rte, po4t.a Gra­
č
, ,
. -. 48 TD, No 475, !o 83.
b...a; 00:1.- đ .J}of')-
u NIje se ubLoJra.t1.
-;t 4
10 Isto, to 83.
,. .
tJ ..J6,J.,---t;, ..f OJ
II U clltl.ranom defiteru (TK, TD.
No 475, !o 52) za.plsan je samo kao

Mehmed-beg; ć džamIje I ma­
halle. đ na jednom nadgrob­
č ";j,'
nom spomeniku od ramUMa 1084
j,,) č \ j
đ 10. XlI 1673. ie, I 1(74) u
haremu Mehmed-begove džamije,
u,s d,r ,)..J6 oJ..,J..JJ't;
legator je zapisan kao Z8Ijim Meh­
med-.beg, dok ga .trad1olda u Gor­
6 ? OJ "»j'
njem Vaku!u:zna IPod Imenom Meh­
med-beg č (Ilp. M. Had-iiJa­
o,r...
ć ć utoglI dZami­
cLJr: ?.J ".JJ,'
je Mehmed-bega č tL for­
mi1'a1tju Gornjeg Vakufa, Odbor
IVZ Gornji Vaku1, 1971. str. 10.
• I.S ..u.l" I
o !om1l.raaJu nelldh gradskih na.selja u &snI u XVI vijeku 153
Mehme<:hbegu 'bilo č đ da svoje zadužbina rpodiigne
na tome punktu, kojI je ikQlIl,u:nitkaci'Ollo /postao vdan, da ,bi na taj
č ,bilo osnovano gradsko :naselje. Za r8.21liku· od forrnir8ll1ja No­
vesela, naselje Cesta, đ imalo je i svoju ramju istoriju.
Naziv Cesta je naša Č Ture! su ga zatekli Ikao oznaku za
manje seosko maselje. U !popisima iz XVI i iz č XVII ć
više puta je zabL1je.žen,pa nema u ortografiju naziva; tre­
balo bi .ga Č Cesta (Cista) ili Cešta (Cišta). U turskim izvorima
prvi put ga nalazimo 1516. godine kao selo č ra:j€
0022 ć i 3 đ ž đ od .kojih 8 Ć sa 3 .mud'že.reda musti­
mani i 14 ć (jedna na 'baštinsko] 2emlji) š ć I nakon 40
godina. "bro-jlJro stalllje stanovnika ostalo je približno Isto, U popisu
iz 155{). selo je imaJ.oukwpno 26 ć sa 7 mudžereda. đ je
bila utoliko što je do tada svo njegovo I9ta.navni'Štvo bilo primilo
islam, s izuzetkom jedne š ć ć o.ne na ba:štinskoj zemlji.
Kod 13 ć bilo :te vidljivo š ć š ć
nin). Novo je!biJo .i to što su 3 ć sa 2 đ ž od ikajdh jedna
ć na baštia:lskoj zemlji, ć ć mart<YZosa.5a koji su
vršili martološku službu, ć ta Molnost je indikativna, govori da .
taj :pUlllikt po.staje Utomun.ikac:iono važan. Marto1OlSi su moralU vrširti
neku služJbu č najvjerovatnije IPrevoznika đ na Vrbasu,
jer ć upravo !put ·i prelaz preko Vrbasa uskoro i uslovlti osnivanje
te kasabe.
U da:ljnjem razvitku sela Cesta zapažaju se (promjene utoliko
što se naseljeno stanovništvo sve više č š ć na svojJm zemlji­
šnim posjediena koji ,postaju odreda baštinske zemlje. Ali se ć
promjene 2aa:>ažaju i u broju naseljenog stanovni§tva. Naime, 1574.
godine u .tome selu je bilo popisano samo 9 ć (muslim8.l1Skih)
sa 12 rnudžereda, U selu su još postojala 3 č koji su seuglav­
nom sastojaJlj od ranijih. 'baštinsbh zemalja, koje su .kasniIje kup­
njom ili na drugi č na osnovu .kadijskog rješenja, .bile uklop­
ljene u č Sva tri ta č obuhvataj] su travnjake, zimska
ispasbšta stoke i Č Prvi od tih č obehvatao je još vino­
grad i š č a držali su dvojica posjednika, Behram i đ
drugi č držao je M);ttad spahija, a ć IllJas č C1ni se
da to Č smanjenje naseljenog stanoV'l'Uštva đ 1550.
i 1574. treba objašnjava-ti upravo nastankom naved€'na tri č
č su đ baštinske zemlje (pet baštinskih zemalja, 'koliko se
moglo utvrditi) roile ć navede-nim č Sta je billo
Sa r3!nijih još 12 ć .nije jasno, jer u a>apisu iz 1574. nije
za te č bilo č da su naseljeni rajinsk1m stanovništvom.
To su promjene .koje se za.pažaju upravo pred preobražaj tog seo!'a
li kasabicu, što se dogodilo oko 1593. godine. .
II BBA, TD. No 56 (up. bl1'j. 26),
u BBA, TD, N<.J 533 (\.tP. bilj. :W
s-tr. 26.
fa 117.
61 BBA, Ma.lJye, No 284 (u,p. bUJ.
28), str. 349-350.
'1
154
Adem ž ć
o fcmnl.ra.nju nekJh gradskih n9.5eLja u BosnI. u XVI vijeku

155
Stvarni motiv fonnirantia kasabe na. tome tpunk'tu ogleda se
u njegovom privredno-komwrlka.cionom č Takvu Važnost to
mjesto dobiva u devetom deceniju XVI ć nešto prlje podi-
zanja Mehmed-begove džamije. Vrijeme podizanja pred-
staVlja ujedno i datum iPreobraržaja tog naselja u kasabu. Taj d8ltum
sadržan je u natpisu na staroj Mehmed-lbegovaj ž ,k()ja je
potpuno Obnovljena 1971. godine. Iz tog natplsa saznajemo da je
dzamija podignuta 1001. hidžretskecgodine (tj. đ 8. X 1592. i
26. IX 1593).55 Ta.j natpis je, prema tome, fwn.damenta1an za č
datiranje fo.run.ira.nja te ·kasa·be. Jer, .na osnovu samih popisnlh def-
tera, koji predstavljaju naše [edine izvore, taj datum mogli bismo
staviti jedino u' vrijeme đ dva !popisa, 11j.iposlije 1574. a prije
1603. godine.
SG
Kasaba Cesta, kao bivše selo koje je pripadalo nekom spahitii,
osnovana je na državnoj zemlji koja, dakl1.e, nije predstavJjala č
mu·1'ko.vni posjed. Tu č objašnjava i jedna zabilješka u' po-
pssu iz č XVII lStoJ,je<::a: Ka.saba Cesta. Stanovnici spomenute
kasabe su zanatlije, i ć da žive od zanatske priwede oni nisu
nikome upisani kao raja i na njih nisu upisani rojinski pOTezi ...
A ć su ć i vrtovi stanovnika spomenute Ioasabe podignute
na S'Pahijskoj zemlji, to je zapisano u novom popisnom dejteru. da
vakuf daje spahiji (sahib-i erz) po 100 č .godišnje umjesto ušu-
ra.
S1
Iz; toga proizilazi da je sami Mehmed-begov vakuf podizao ć
i formirao dvorišta i vrtove na spahijskoj zemlji, tj. forsirao raz-
vijaruje na:selja, !pa je bio dušan ida' donekle Obešteti odredenog
sp anitiu kome je ta zemlja pripadala. Daljnji tekst navedene def-
terske bilješke govori upravo o ekonomsko-komunjkacionom zna-
Te.k.st i .prevod na!lPi&a, vidjeti
u dt. đ M. ć Mu-
ć Vlaga dž/l.mije Mehmed-
, J..);.

-beg/l. č ti form:ira1ljv. GOT-
njeg VI1!cU1I1, str, 6 i 9-10.


oo ć su WlIoI'I. Be.rchen I dru.gi
ukazali na veliki č sa itA ,Jj\,
raznih lIStPelta,ta. sporne-
.nicl, op{:enL,to, predsta'll'1jaju važne
." '
izvore za- .tatno đ nastan-
ka po;jedlnih objekata a, prema to-
J ,-
me, L za č đ drugJ,h
il'itorijsklh č Č nilt-
..aJ,' u;l;\:-.,.,
pisi u mnogo č ,poUtZdano i
konkTet.no đ poda.tke ko-
..u.J,' J>'.Jtb
je .sadrte turski po,plsnt deof.teri koli.
npet. za ran! .pred9tav1jaju,

obi6no, I jedl'ne illNo.re (.\lIp. ovdj-e
bidj. 2. 4, 5, 8, 9, lO, 32, 51, 55 I 75).
J l-.t J'- u.J'
'7 TD, No 475, fo 64:
« .. • -. •...v" \.J' lA
, ..
• lJ .J.ij
4,b1;"
č tog mjesta: Spomenuta k4sab.a se nalazi na promemom mjestu
na javnom ptLtu ko;i vodi za Bosnu preko ooaanskih rudnika: Se-
š ć Fojnice, Radostova
ll8
i rudnika željeZa Var-da (Varo!). Kako
u bHzini ka8qbe đ drveni most preoo Vrbasa ni;e bio č
spomenuta riieka kada nadode č puta most pokva.ri i poruši pa
putnici po vi§e dana ostanu tl. spomenutoj kasabi, a stanovnici spo-
menute kasabe bUi SU đ od nameta a.va.riZ-i cHvaniye. Bu-
ć su. se stanovnici te ka.sabe obavezali da ć đ most prema
potrebi popravljati i održavati to su. oni za. tu suoju službu caTskim
fe7'7'flt1nofn bili đ od nameta č divaniye i č
orfiye pa je Tl4 OS'TllOVU uzvišenog carskog fermana to njihovo oslo-
đ zavedeno i ou ovom novom popisu.
u
č XVII ć kasaba Cesta imala je dvije
mahale sa ukupno 78 ć poreskih obveznika. Prva, {l) Mehmed-
-begova. maheUa, u. kojoj se nallllZi1a Mehmed-begova dttamija. i mek-
teb, imala je 63 ć sa 4 mtvdžereda. Stanovnicima te mahalle bio
je pri2na.t status đ tj. samo se na nji'h oonooUa cltiorana. def-
terska zabilješka o đ od rajinski'h poreza. Druga mahala,
zatbHje'Žena: (2) Raja u samom mjestu Cesta, oroiala je 15 doma-
ć To su bil! zerrsljišni posjedi, i to: 11 zemina, 3 č
Selo Rl1dostovo .pDStojalo je u
samoj nahIJJ Godine 1516.
I.i-'; r;z'" U w,'
bilo je to č selo, naseljeno
č radom, sa ukupno
.»ot;' ,lS'
58 ć i 12 rnudžereda, od kojih
su 24 ss 12 mudžereda bile muslf-
V \,..A..b V Ir&-b
rnanske ć Tada je pl'i",o<lJdalo zl-
Jametu Kaara OsmllJIla· (TD, No 56, , I U '-;JJ-»<
fo 25; up. ov<lje bl.l,l. 29). To selo,
ili jedan n}egov dlo, je
đ .J#;. Jn-. t:.., ,
'
bito 1540-42. godine (zaJedno sa još
. .
dva maaena .naselja) kao vlrilro selo
sa ukupno 19 ć (TD, No

211, fo 136). U tka.snljlm pqp.kslma

ga de nalazimo. đ ni u jed-
nom "d navedena dva ono rj'i. c.S#;.'

se ne s:poIJ1'l<n.je kao rudnik. Vjero-
vatno je iN ka.snJ,je, krBljem tog sto-


ć bio otvoren rudnik.
u Na, Istom mjestu:
lS.,.he JJ' ,-:,,;Jf .r..v",.Lt ........

\:; ',w'. •
".,.v· .
elFJ .J'JJ J vL...·
.J.:,..A '» ""-"r ,,:--,J,' rJ-:.
ti "Il ...u.IiJ' t LJ
Jt U.J.4 tS' \J,J...
" '..J.:..t.} u" W'.J.e

đ r \.; v" 'J,'
• LS .l.OJ" , 6 4t ';;;.J
1
11
,J
Adem đ ć
156

i 1 mezra. Svi su, đ bili muslimani, ali su tretirani kao zemljo-
1'11 iiii,
č raja.
so
:,i" \ 11
Na! popis sadrži i' osnovne podattke o va.kufu.
",II Ti podaci su wlo č s obzirom da nije č va.klJ,fuama
kao Dd. bflo kakvi drugi izvori iz ranijeg perioda o tome 'V8!kuiu.
Ekonomski osnov i tog č sastojao se u ZDNjritan<ml gotovom

novcu koji je dayan privrednicima na zajam uz đ godi&lju
1
zaradu, č 10 do 12%. Zavještana č gotovina iznosila je
":l1'\ !' , 111111 11
"'1 ',11' 1
50.460 Drogti. si.1miji priJhodi sastojali su se iz: 10 zeinljišnih
'i,:[,:"!""I,,,II,,1
parcela (zemin) za koje je vakni od godišnje zaklJG)n.ine (mukata)
1
1
111
imao prihod 800 č Zatim, od 16 dul:ana godišnja
1:li )11 :11
1
zakupnina iznosila je 72 č U okviru svog vadtufa Meobmed..obeg
je podigao još jedan u Iprinc.ia>u korlstonosni objekat. To je bio ka ..

ravansa.raj, ali je bilo uslovljeno da bude besplatan (hasb!).
U $'pomMuta dva kulturno-prosvjetna objekta (d.iami-ja i mek-
teb) Mehmed-begov vakuf je imao ć sluJJbenike: iffl4m, ha-
IIIII11
tib, mooZ1im, proi mujezin, drogi mujezin, zamjenik mu;ezina,
kayyim, 'l11IUtevetija i na.zir. Za osvjetljenje i (prostirku u džamiji
\l lllill
trošeno je gocLišI1lje 480 č Razlika đ i rashoda po-
1
1
1
kazivala se tada u iznosu od 69 č godišnje.
lIl
1
lJ': 11111 1
IV
1
"II"" "II
1,,1 ::1111
1
,1
Bred kraj XVI ć sjeverno od naJh:ije Uskopije, u nahiji
Trijebavi, bilo oje formirano još jedno novo gradsko naselje. To je
ka3aba Jenid!e Ja;ce
ee
(Novo Jajce), đ je prvobitno nzva.n da-

ndnji ć Grad. Osnovao ju je Hadži Mwtafa-aJga, porijeklom
illl'"IIIIII,II! iz tog kraja,podigawi 'Ila tome mjestu kao svoj vakuf prve kul-
lillII'
tueno-prosvjetne i druge objekte.
To č je došlo pod tursku vlast padom č banovine
(1528). Prvobitno je pripadalo nahiji Zmijanju koja se prostirala
"I'II',II'I!"I',111,1
sjeverno od današnjeg ć s lijeve strane Vrbasa,a bila je
, :1
1
naseljena samo č koji su pripadali carskom hasu. 1 1 [1111
Godine 1540-42. ta je nahija obuhvatala 21 selo, 2 stare varoši
(Greben i B č , tri đ grada (Greben, č na Vrbasu
i Dubica - danas selo sjeveroza.padno od MrkonjiICa), 6 mezri i
l naseljen č sa ukupno 250 vlaških č Spomenuti
č naseljen sa 5 ć predstavljao je dijelove č

nih sela prem4 č đ Demja. i Gornja. Rakova, drugim
imenom Stra.žilice {da.našnda tri' sela: D. i G. Ra;dkovo i Stra.žice),
"IIII

a bio je u posjedu dvojice č ..sahibija·: Hasana, sina Jusufova,

mustahfiza U đ Udlbini i Ferhada, sina Jusufova iz Uskoplja,

1
1
11
1
,,1
eo TK, TD, No 475 (up. blJj. 7),
IS U prvim turs.kim Izvorima ono
1',",1
1
','1'1
1
"
['I'
1
fa 64.
se nul,va č Y4J/ce-i
1
11,'1,'
tl Isto.
Yatll:e VimfceSf l !limice
1,,1,'1 1
1
o f<mmlranju ne!k.1h &radsk1h nIlSelja. u Bosni u XVI vijeku 157
,
đ II na.ll.itil se .spominje još jedan č kome SU·, štaviše,
pripadala dva sela: Donje Trijebovo (sa 12 ć i Srednje
Trijebovo (11), za koja stoji da su: pripadala č umrlog Hur-
rem-peše. Te godine ib:l.1o je vid1jivolPridolaženjestanovništva. Na-
ime, za g se4a je bilo zabUj.e!eno da su izvan ranijeg popisa, što č
da se stanovništvo tih sela nase1iJo u vremenu đ dva popisa.
U ·tome popisu se jasno nazire i č igravi'ta.cija
tih naselja prema narvedenim đ jer su pojedina naselja
č kojoj đ pripadaju.
es
J>r:ije 1574. nabija Zmijanje je bila podijeljena na dvije nahije.
Južni, nešto manji njen dio, č su naselja, prilpadala đ č
bio je izdvojen u nahiju sa centrom u selu Trljebovu', kako
je i nazvana. Obuhvatala je svega 10 malenih naselja. Samo tri sela
imala su (po više odlO ć a ostala su bila manja. Selo
Tri';ebovo !biJ.o je i č ono je nominalno zahvatalo tri
sela, tj. dijelilo Be na: Gorn.je, Donje i Srednje Trijebovo. Osim tih
sela, nlllhija 'je obU!h.vataAa još ć Gornja K1oka,"
Hi Vrh Kroka, č Plaznica (Plavicaf) ili Ponor ili Gornje
Ponikve, Jezerce, Donje i Gornje (Blatce?,Bjelajce?) i na-
seljeno selište (mezra) Dabrac. Obuhvatala je lt' cje-lini 100 doma-
ć od kojih su 22 bila muslimanska.
GS
Kroz tu nalhiju prol8lZio
je važan javni put, i to baš kroz selo Trijebovo. Opasne prolaze
(derbend) II blizini toga sela č su derbend:žije (jedan bwbanj)
još od 1563. go&ine. Ta okolnost je najviše utjecaJa i na formiranje
u susjedstvu gradskog naselja, Novog Jajca, na tome putu. O tome
postoje č podaci i u izvorima, što ć niže spomenuti.
Selo Trijebovo bilo je važno i kao sjedište nahije, a i kao
derbend .koji je trebalo č Ono je za nas interesantno li zbog
ea BBA, TD, No 211 (Opllimi po .. zvali), II 'koja č 'Prema u.padu.
pls bosanskog samdžaka 154()...-42), aL, nije II se današnja Tijeka Crna
fo 184--186. nazivala rlla1!,je K!lQka, č je izvor
.. Naziv K10ka danas nije po- đ u č ć a ko-
znat. OdaVDo je ne9tao jer se 1z nje- ia č ;prema sieverclatoku kao li-
ga razvtlo gra.dBko naselje. Odakle jeva prItoka Vrbasa.
takav caeiy? Na}v.jerovllltnije je da
je bio vez4n za istalmenu r1jaku, POU1!\lla je, na.une, adekvatna si-
koja se đ danas drugatije na- tuacija gdje su na7Jlvt· naselja po
ziva. Na to nas na&vlile UlPu6U';ie na- istoImenoj nestaJ.i, a razvila se
ziv drugog sela, Vrh Klok4. Treba gradska naselja kaja su kasn.Lje do-
se GjeUtI da je u srednjem v.J.jeku biJa druga Imena. Takav je bio slu-
bio č da se n.ase1ja u gornjem č sa nekadašnjim selima na rijeci
tolro r1jekanaz1'Vala- 'u obllku 810- Ukrini: Gomjll I Donja. tj.
ženice sa vrh, a naselja pri utoku Dll1"Ventll I naselie Omer-
sa usti: Vrh-Bosna. Č Vrh- dgl6i (\liP. A. đ ć PostcMIc
-Sa,pna; kao I č Usti-Ko.. ra.ruttll/( De",entll u XVI stolje6L.
llrra, Ni-je 11 se ranJ,je Ktoka nui.. Prilozi Lnstltuta za 15toriju, sv. lO/2,
vlll1a <ia.na!.nja rijeka Ponor (ponor- Sarajevo 1974, str. U 1-133).
ni<:a) č je č u vezi
dana&njeg jezera Balka'ne u Mrko- .. BBA, TD, No 415 (oko 1574),
nj ć (Ispravno Ba.likhlmB = rib-
fo 284-285.
u č

N01JO Jajce.
njak, kaJco su Turci flo ;ezerce na...
1:""'11
'ji::I'i:',
',' ,I
illili'illl',
,1(1
1
Ilil,II,I,11
i
'
----
············
158
Adem ć
,
e
r
.....
,1
o form1ra.nju neik.ih gra&k.lh naselja II Bosni u XVI vijeku 159
r
toga što su u selu Gornjem Trijebovu spomenuti Hadži Mustafa,
(,
č !kasabe, kao i njegov otac, balŠtinske
posjede. Još je Interesantnije selo Gornja Klcika i posjedi spome-
nutlh, iz kojih ć se razviti gradsko naselje. Za<to ć dati o njima
neke osnovne podatke !iz ranije prošlosti. Selo Gornje Trijebovo
je po 'brodu etancvnska 'biJo č od sela Gornje Kloke. P.rema
opširnom popisu bosanskog eandžaka, nastsc oko 1574..godine, Gor-
nja lG.oka je 'Predsta'Vlja'la selo od 16 ć i to: 13 š ć
(l baština) i 3 muslimanske (l baštin81). đ ć ć
je bila: bm;'tina Cvetka u posiedu Ivana, harambFše, a đ mu-
slimanskim: baština Turalije vovode, u ,posjedu Ramadena sinaJ Ne-
suhova, GOtmje T-rijebovo., đ imalo je 33 ć i to: H mu-
slimanskih (-1 zemin) i 22 š ć đ koj.iana i ć popa
P14v§e, sina Rooosava. M\.lISli.manski zemin je iinteresantan zbog
njegovog driao<:a: zemin Sahina sina Murcda, u posjedu iejha Ra-
madana. U tome popisu, kao uostalom i u kasnijern, vid1ji,va· je
orga-niza.ciO'Ila struktura vlaha. TaJko su tIli sela Trijebova (Gornje,
Donoje i Srednje) pripadala džeT7l4tu ć Radiše, sina Rado-
va1l.ova, koji je sjedio na č !baštini u selu Donjem Trijebovu.
Selo Gornja KJoka sa seliroa Donje i Gornje Bilavice {Bje.lajce?)
i mezeom Dabrac pripadala su džematu ć Alije, sina Ba-
lijilla.
GG
Nešto lkBlSllije, 'kultivisanjem posjeda, ć se broj ba-
štinskih zemalja, koje su u ovom popisu (1574) nadmadno eviden-
Urane. Tako su se mogle utvrditi neke prvobitne ba5tine (Evre.nosa
i Hamze u selu Gornjem Trije-bovu) koje ć kasnije ć II posjed
Mehmed-bega, odnosno njegovog sina Mustafa-age.
D kasnijih 30 gocliina stanje se i'Zlllijenilo utoliko što su se
umnožile baštinske zemlje, tako da je ć č u svim
selima imala !baštine. Isto tako se je i stanovnlšwo nešto ć
kao što se bio proširio i proces Islamizaeije, tj. mnoge baštine su
islamizacijom. biQe prešle u posjed potomaka muslimana, od sela
Gornjeg TriJebova Izdvoiio se bio i jedan zaselak, pod nazivom Ma-
hala Rad1'n4n, sa 16 ć u .kojem je kao prvo ć bilo
zabilježeno: baština popa PZa.vše, u posjedu njegova sina Vujice, dok
je samo to selo imalo i dalje 31 ć 001:0 je da je to š ć
stanovništvo u TrijEl'bovu, kao i u cijeloj toj nahiji, bilo pravoslavno
stanovništvo. č XVII ć (oko 1604) konfesionalni omjer
stanovništva u ovoj nahiji 'bio je takav da je jedna polovina otpa-
dala na muslimansko, a polovina na š ć stanovništvo. Vla§ka
organizaciga je i tada bila vidljiva. Ne đ se, istina, knezovski
ć džemati, ali se spominju bSlŠtinske zemlje knezova
i ć Ta.ko je knez Dragoj lo, sin Miladina bio nas:ta-njen u
selu Gornjem Triljebovu. Knez Dragojlo je još držao i jednu drugu,
oo Lsto,
muslimansku baštinu u mezrl Dabrac: bMtina Hamze, u posjedu
VeHje, đ ž sada u posjedu kneza Dragojla.,n
Evo IkBJko je č jstog tog toplsa Đ o važnosta
pUlta kojL je vodio kroz tu nabiju, odnosno o važnosti derbenda:
Selo Gornje TTijebovo. ć je k.obaški karUja
88
uputio predstavku
Visokoj Porti da je neobhodno da to sdo č derbend .zvani Me-
đ i Trijebovo, a koje se naLazi đ đ Ban;e Luke
i Jajca, tj. đ dvije postaje (menzil), to su carskim ferrnanom
od S1"ednje dekade mjes..eca džemaza I 970. godine đ 6. i 15. I
1563) đ 33 ć da č spomenuti derbend. Oni ć nakon
što podmi-re svoje filuTije - pod uvjetom da se .!ivotima i imovini
putnika nUta ne cWgod.i, a ako se šta dogodi da nami'Te itetu -
u naknadu za svoje službe biti đ od kara kunu-ka, č
horZuka, č službe, avanz-i divaniye i tekaHf-i orfiye. ć
je na osnovu tog fermana bilo tako upisano prilikom ranijeg popisa,
to je tako zavedena i u ovom novom popisu.
o9
Za !istoriju nastanka 1- prvobitnoeg razvitka kasabe NO'/)o Jajce
postoje dva prvorazredna savremena koji jedSlll drugog do-
punjavaju: jedno je č zakladna povelja Had!i Mustafa-aJgjna
II TK, TD, No 477 (up. bll;j. 6),
fo 331, 332.
l' :y ,
ea Peoz.n.a:to je da je jedno vrlle-
me pada Ja:jca (1528) cJdela
ova :>padaJa. u jurlsdJlkclju
l,:J ':J," ei"
koba§ko.g ·kad.Lje. đ đ đ

1580. osnovan je č đ I
od tada je to č prl,padal0
\."- ,,»,'
č ltadllluku.
n TK, TD, No 477, fo 331:
, . U ..1iJJ,.>6.r:tJ'
d, ,lA..?


J CU"" l,; tr đ
:'jAJ" I"'; '.Ja.oI U

J.,;.:. "..u.... lJ' .r'6-A.J.; (l,;
"JJ,'
đ c1.:of l.
lJ J 4 6J lo r..-:;' ,
;;Jb C.tJ U,.r-


JJ"
4,t)l,a. đ tS'J..J \.;UZ
,) -;;..J LS.J.:J" I
Aj \.>. ?i' , 0r..w,,'
đ '..JI
đ ?..J "JJ,' o.J'4e
'":"', I l>.J'-('''' • lJ .J.:J, I
J
lr
,
Adem Hand!U:
o tom1Lra.nju nekJ.h gradskih na.se!ja u Bosni u XVI vijeku
161
160

vakuIllI,1O a drugo lie citirani. qpširni popmbosanskog sandžaka iz
xvn ć Treba spoonentl.llti. i živu tradiciju- o toj
miji i porijeklu njenog č Tra.ddcija·, naime, kaže da je Mu-
sta1a-aga sin. pravoslavnih roditelja, od /POrodke ć iz su-
sjednog sela StUlpara.
O Hadži Musta.fa-aginu porLjekJ.u, o njegovoj visokoj dvorskoj
sl1.1&1; i o mottvama osnivanja vaku!a i formiranja time gradskog
naselja postoje č podaci u njegovoj vakumamL Ta vakUlfnama,
.napisana na. tUlrskom jezilku, 'bila je predsudom u
Istal!'llbu1u ž 1003. godine đ 116. IX 1594. i li. IX 1595),
ali je, č se, d!amija b.Hapodignuta nešto ranije, oko 1592. godine.
Tu se klde da je: Mustafa-aga., kizlaraga, sin Mehmed-bega i Aiše-
-hafun, a Mehmed-beg sin Abdu.lt>eduda, rodom iz mjesta Yayce
yenicesi(Novo Jajce) u Bosni u RumeUji. Pored drugih.kvai1iteta,
koji su pobrOjani, č se da je bio vrstan arapskog
jerzi'ka i §erlabkog prava... Tu se navodi je Mustafa-aga uvidio
da je tome mjestu potrebna džamija, jer je na pUltu i prometno mje-
sto, te je u smislu intencije: voljeti svoju domovinu spada u stvari
islamske vje1'e
l1
č da tu poclr1gne džamiju. Istonoono je dao
sagraditi melktelb, .karavansaraJj za pu,tnilka, han od
20 soba, 24 č i jednu pekarsku furunu. Za funkcianisanje i
održavanje 1Ji:h oIb[jekata za'Vje'Štao je gotov novac, u' iznosU' od
674.100 č Time su ć službenici valkufa, a dobar dio je, po
č davan. prdvredniclma (zanatld.jama) na zajam u2 interes.
Sve je to formulisano i opširno opisano u va·kufnami. Podizanjem
tih objekata, č zadnje decenije XVI ć i đ
redovnog č ipa2a'l'nog dana, to mjesto je steklo osnovne
uvjete da bude .proglašeno kasabom.
Pdlob1 kizl.arage bila je visoka funkcija u carskom dvoru u
Istarrbulu. BiJo je to zvanje ć age po rangu u dvoru. Ta funk-
cija seu natim izvorima spominje u č varijs.ntama, ali
uvijek u istom č U vakufnami se navodi: kizlar-
aga; đ u navedenom popisu Mu.stafa-aga ISe č samo
kao aga u carskom dvoru. (saray ami1'e a.gasi, babissa.ade agasi, da-
rilssa.a.deagasi).
U drugom izvoru, popisnom defteru (oko 1604), navedeni su,
opet, zemlj.išni posjedi MUlStafa-agind i njegova oca Mehmed-bega,
što UlPotij)oojuje nevode vakufnarne. Iz tih podataka saznajemo još
i to da je i otac mu, Mehmed-beg, blo na službi u carskom dvoru.
10 Sa.rajevo, Ga.zl Husrev-begeva je za štampu đ drugim vakuf-
bitllolJooteka, ž vNu-tnama-. Ta va- namama 1'2. BlWle u XVI ć
kU!fnama. .predstav]da iZVor od prvo- što ć biti publikovan'o u Iedanju
đ č .ne .samo za isto- Orljentaolnog Lnsti-tuta u Sarajevu.
riju tog đ nego l za istoriju
đ đ ć Gra<la
'I '11rac:lklj a (Muhamed):
kao gradskog ·nll5eLla. Prlipremljena
U voa uJ:.,J, 1...-:>0
Tako je u selu Trijebovu Mcluned"beg posjedcvao R baštlne, a sin
mu MuStafa-aga 1 baštinu. Zatim je Mehmed..belg imao jedan po-
sjed (zemin) tl: selu Gornjoj Kloki, koji je zatim, sa [oš bri č
i.m.anja, prešao u posjed njegovog sina Mustafa-age. Ti rpoo.1edi II
evidentirani su U našem popisu na sljedee č (l) Ba-
ština Ejneh4na, sina Hasnee, tL posjedu Mehm.ed.bega carskog gu-
Lama (sluge); (2) BaJtina Vukca, u. posjedu njegcwogsina Radula,
sada u posjedu Mehmed-bega, carskog gu.lama.; (3) Baština EvrenosCr.,
u posjedu Muse, sada u posjedu age carskog dvora babissaa-
d:e).n
Mnogo je sadrža.jn1lji tekst u istom koji govori o po-
sjedu Mehmed-bega i njegovog sina Mu.stafa-8Jge u naselju Gornja
Kiloka. Taj nam tekst upravo .na č č api6uje formiranje
današnjeg ć Grada kao gradskog naseljlll. č je o ć
kompletnom posjedu (zemin) koji je imao Mu.stafa-aga, a .koji se
sastojao jednim dijelom od đ č posjeda, kao i tri
droga posjeda koja je <m č dI"ŽaQ (der tesa'M'Uf). Na tome
Mustafa-agtnu posjedu č je urbana iegradnja gradskog na-
selja. Tu> 61oji: KQ$aba Gornja KLaka.. d1'u.gimim.enom Novo Jajce.
Zem.ini: Mehmeda, sina Nesu.hooo i Mehmed-bega i Hu.sejna. i Mi-
Loša u korištenju. Hadži MtLStafe, age u carskom dvoru, <ktjeodsje-
kom 300 č (gadišoje). (Objašnjenje pisara o t<ij za'bilje'Ški:) Spo-
menu.tiaga je na tim zeminima dao sa.graditi č džamiju., kara-
vansamji ć pa:zarni dan je ustanovio u. petak. Prilikom po-
novnog popisa bosanskog vi1.ajeta stigao je carski. ferm.a.n datiran
posljednje dekade mjeseca. safera 998. godine đ ao. XI11589.
i 8. I 1590) č je sadržaj ć Uvaženi č kadijad.ostavio
je u svojo; predstavki da sete Gornja KLoka, dmgim imenom Novo
Jajce, koje pripada č kadiLu ku., ć je č mjesto.
vrLo teško prolazno i opasno, to su č age, islamski ratnici
i na1'od.tog kraja podnijeli molbu da se u. nome mjestu. podigne č
džamija, kara1)a:nsaraj i ć te dato mjesto postane kasaba, što
bi za trgcvce, goste i stanovništvo tog kraja. bilo vrlo ka-
ri.mo. ć je zamoljena carska zapovijed 'o tome da. se niko ne
treba da miješa u pitanje onih koji OV4mo sa porodicama dolcze
i n.a.stanjuju se, to je od stTan.e carskog Divana. izdatJa zapovijed da
to mjesto postaM kasaba, a od strane carske blagaj.ne je, spomenu-
tog datuma, izdata đ druga za]Xlvijed da sta'OOVnici - u. cilju
ž i naseljalViCtnja tog mjesta - budu. đ poreza
TK, TD, No 47'7, fo 331. Ova Kako je ć ranije spomenuto.
posljednja balUn&ka zemlja. za -koju
loS prije 30 godina (1574) mozlo se
,pla<:cma niža fl.lurHa (od 100 č
utv:rditl .postolltnje QvijU đ
-za· razliku od ,prve dvije koje su
b8ŠUna, b. E.lneh&allil 1 b. Evrenosa;
ć 'punu (od 280 ć
đ tu nem& JOO spomena o
- b1la je, dakle,.u pos,}edu klzll1r-
Mehme<l-begu, a pogotovo Mustafa-
age Mu.sta!l1·age.
-&gl. Ont su u POBjed 'tih ba-
znllltno
II - Prilozi ul orijentalnu fLlologiju
162
I

f
i
Adem đ
if
o fonn1raaju nelo1h gradskih na.se1ja. u Bosni u XVI vijeku, 163.
i tekiillf·i Orfi.ye, kao i da oni1co;i dolaze i 00-
se budu đ od svih drugih pohoda sa
begte'1'begom u 'I14v41u, od č te da budu od
svih 714m.eta iz· "48"1004 đ đ da im se 'ne Qte!4Vll i da se
ne uznemiratl<l;U. Gore zapisani zemini ponooo $u kao takvi zave-
den.i. U novi popis su uneseni s tim da oo.kuf wake godine ć
iznos od 300 č

,. TK, TD, No 4'17, to 332:
..l.>-,r-
< • ,
., ;".t; f>:,;;,.- d.:'--a3 , li. , v,.,.J \i., 6
L <..J \.;
•. ft r I.::.v.
, . • I . ,._. ".,.I.;.,JS',..l.I.t' .)
o«.
:; l;.. \ r)'-"\ l.
, ... ,
u-.b.,:; '-:- 4.;11 J-Ct) I
.)..J

f' • J'! "ris. :..$
\..0. .r I
W, I .; I.P;; '.""1
., l.l-
--i,..r <l .,.1.;;;), I
u \
, <..s Ir
,.1 ..c.....;l...
),.)
...r-
4
.r
\
u . .

'i, , ;;
'u-"" \.a..n- .r I t...a".
9 '\ A <l..1.;..uJ,' .;t.r-=- ' ..J
J ...... ,-;-" I .J '.Y-' .r>- I
i:»:
;.eJ,' LJ \ ..Jl.: , ,. \
f:..
.,
, '-"=,,..J d';;\.y-.

, 0
r\,;,u,J.; t;f b .c.- \..a;
J, \ l.:,
.f..rt j
,-;-,,,JS 0 6J";'"
' J.>.Y'" d..:!,} .....;';;.AJ>

ć
.fti\.... , .JY-"rr ,
, tJ 'ru 15'" ...J,-:!r t'"
. ; tl r\; '>'..J u .... lS:::
I.> oo
" .JL.... \
J JJ .ai j I
d Ir!: U--J, \

lo"
, ,-;-,,.;..1,' LJ te; -"=,,.J J; I
I , """",}t..... ,
Da u:kra'tko osvrnemo na podatke prezentir'anih wora o
po.rijelt'lu legatora Mustafa-age. Cinjenica je da se spomenwta. tra-
dieija o njegovom porijeklu: može samo č da dovede u
sklad sa- izvorima. Nije č dakle, da je Mustafa-aga direld:no
sin š ć rodl.teIlja, ali je č da je đ sm sa tog po-
č i kao takav svakako je š ć pcmijekla. Pitanje je
samo ko je od njegov.ih predaka prešao na islam. Ako znamo da
j e ova oblast došla defi·rui.ti'Vllo pod tursku vlast padom' č ba-
novine (1528), onda je neki: predak ipOSldje te god1ne prlanioislam.
Ako tu č analiziramo proizilazilo bi ć Ako se MU'-
stafa-aga oko 1592. godrl.n.e isticao II poznavenju šeniatskog prava
i arwpskog jezika, te dospio bio do položaja Id!mararge, morao je tada
irneti najmanje 45 godina. Ako dalje uamemo starosnu I'SZIUku
đ oca 1 sina od ll.8Ijma.nje 20 godina, onda je pad mogao
ć oca Musta:fina. kao dijete. Vrlo je, dakle, vjerovatno da je
Mustafin otac, jOlŠ kao dijete dospio u carski dvor, islamiziran., do-
bivši ime Mehmed, i školovan. Ime MUlS'ta.finog djeda AJbdulved ud,
što č ,božija rob, č je č krije š ć ime.
Ta1kva zapaža se gotovo ·kod svih tada.§njd.h k()t1vert!..ta
koji su bili na višim po:božajima te su navodili č imena
roditelja, š ć kao u navedenom č Mehmed je u sl-u2ibi
napredovao, dobio ·titulu bega. i na .kIraju zvanje carskd sluga (gu-
lam-I šahi).u Nažalost, nedostaju nam popisi za dug period, od 30
godina da bismo na osnovu zabilježenih posjeda nje-
gove porodice 'konkretnije utvrdili njegovo porijelclo. S ob%irom na
č da se Mustafa tu rodio, kako se II vakufnami doslovno
kaže: tulknuo t'{'lavom u Gornjoj Kloki, proizi18lZi da je -Mehmed..:beg,
prem<la gulam-i šahi , J:ldo na slUlŽlbi u našim krajev:ima 'bar jedno
vrijeme Ikada mu se rodio sin Mustafa. Zatim, Mustafa je đ
školovan na dvoru i dostlgao je viš; ramg nego otac mu Meluned-
-beg. Mogkl bi se, đ pretpostaviti i obratno da je prvo Mu-
skim worima, proizilarzi da je taj
4-;..-j' v ,;"k.- ".J lo:
n!lQ:w koma-etno obilježavao i odre-
đ zVBIIlje, odnosno tunkc.l(ju. Oni
su obitno bUiO uddml i drugi funk-
.. """";.oJ
cioneri. TllIko su na. va·kub:lami Mu-
sta.ta..ibega ć I.z 1517/18.
Jl-.t J\- u
godine, đ zaj:imjma I drugim
đ ć dvo-
. ltJj,' , .1'
jka begova s l1IL!am-j bh;
(1J(p, ovdje bJJj. 29), đ II ilz.v-o-
• <os ..uJ, , .J,:i cl p..J
rimllI ta zva.n,ja na1aeJmo đ za-
jimima drugim odoH6ctcima kada
,. lako nazi'\' gulam-i §aht č
su bili u tunkci}! vidajetskIh ajana.
samo ca.rs1ct "luga (mladlt. 1p1l.lŽ, slu-
kao gula.m-i !ahi I č de'" All
(LJU). A. ć Ajani, Sarajevo,
ga, rob), l:Pa.k .jz OV(),g, k8'O i Iz mno-
1985, str. HI). Ovaj naziv kao term-ion
gih df'l.l«ih a;!Offiena u ranim '!.tJa"-
niJe .mgdje objaInjen.
lP
.,.......-
rr
Adem ć
164


,',
stala kao dijete odveden u Istanbul, dostigao visoki položaj i odveo
i roditelje, te je i otac dobio dvorsku slu6Jbu. đ prva pret-
postavka je vjerov8Itnija. Jedna č je Sigurna ato je da· je
MUBt8lfa-aga u vrijeme našeg popisa (1603-1617, najvjerovatnije
1604) -bio još živ i još uvijek vršio navedenu dvorsku sl'\Wbu.
Ostaje još da nešto kažemo o fi2ionomiji kompletnog naselja
Gornja KJ.oka kakvo se ono vidi II našem popisu (oko 1604). Naselje
je bilo poplseno u dva dijela: 1) Jedno je: ran'ije naselje, selo Gor-
nja Kloka, od 15 ć vlaha filurdžija, i to 12 baštinski.h
zem8ilja, đ kojima 3 rnusllmanska ć ć su
fUuriju po 200. odnosno 4 ć po 100 č Isto takvo stanjfi! je
bilo registrovano i priJje 30 godina, kako je ranije navedeno. Taj
dio naselja ostao je II statusu nepovlaštenom, tj. u etatusu seoskog
vl8.Škog naselja.
2) Drugi dio naselja bilo je novo naselje koje se razvUo na
MUlStafa-aginu posjedu, a nazvano je na tUlrskom jeziku' Yayce-i
cedid. što č Novo Jajce. ć sama pojava takvog naziva na tur-
skom jezi,ku govori da ni tog naselja niti tog 1mena ranij-e nije bilo.
Po č je nazvano Novo Jajce, nije !poznato. Njegov je popis za-
č ć donesenom za,bHješkom o đ i formiranjU kasabe.
Zatim je1konkretno popisano to naselje po č ć
stvima, i to: Diemat č džamije Hadži Mustafe, age carskog
novog saraja - u spomenutoj kasaM, ukupno 58 mUlS1imanskih kuta
sa 12 mudžereda. Taj muslima.nski dio naselja Gornje Kloke, tzv.
kasaba Novo Jajce, ć je od č godine bio dobio status
grada, tj.njegovd stanovnici od tada nisu bili nikome Ulpisaa1i kao
raja, Prema struJk:lturi stanovndka i ovdje, kao i kod kasabe Nev
.A:bad, naselje je odavalo sliku koliko :gradskog naselja toliko i va-
inog stra.tegijskog punkta (derbend). Iako pretežno zanatlijsko, sta-
novništvo je bilo oorga'ruzovano i č Tu je bio: l aga, 1 za-
povjednik desetine, 2 spahija, 1 sermaje EnižJ zapovjednik kod mar-
tolosa) , 2 divan-e (delija), zatim gradski ć i starješina mahale
(ser džemn'at). Ostalo su ć bile zanatlije: dosta segradilo [er
je postojalo 5 nedžara, zaMro su zabilježena 4 taibalka, 3 kalajdZije,
2 č 1 graditel] (mimar). Postojali su još zanatihje: č ž
1 Č ari , kasapl, pekari, ribolovci (kao zanat), a. bilo je [oš zanatlija
đ IPolovinom stanovnika kod kojih zanimanje nije bilo zabilje-
ženo, Kako je ć citirano, to stanovništvo je uglavnom· !bilo do-
seljeno iz okoline, o. to ono koje ni dotle nije bilo upisano nl kod
jednog spahije. zati-m nomadi (hayma.ne), kao i prldošlo stanovni-
štvo gradskih naselja. Ono je bilo ć oslobo-
đ od poreza, kao gradsko, samo je ć neke uvjetne pristojibe
bosanskom begler-begu u č je has to č spada19,7l> i to:
rs tJ;p. EvliJa Celebl, Putopig,
p.revod H. ć Sa.rajeV'O 1967,
str. 209.
o formlra.nju ne!kJh gradskih naselja Li Bosni u XVI Vijeku 165
..
polovinu pristoj1be baddhave i polovinu đ (pristojba. kod
č Zatim, ukoliko je neko od đ đ zemlju na
selu ć je vlasnšcu zemlje (be-gIer-begu.) fiIuriju- umjesto Ušura.
Od spomen.u'tih dbjElkata Mustafa-agina va.kufa do danas je
č samo džamija i to, č se, ug:lavnom, originalna. Nužni
zahvati u proŠ'losti predstavljali su rekonstrUJkcije koje ndsu pro-
mijenile ori.gina!ln:u arhitekturu. Podignuta je oko 1592. godine jer
su te godine, tj. 1001 đ 8. X 1592. i 26. IX 1593), bUa u Istan-
bulu đ dva velika šemadana ć od mje-dli na ko-
jima Jeusravtran tekst u kojem se č da ih je č aga cer-
skog dvora Mw;f.afa-aga i zavještao za svoju džamiju tl mjestu.
Jenidže Jajce. Tu je izražena i kletva za onoga ko ih iz džamije
đ

lipak do danas se č samo jedan origim.alnJj šemadan,
dok 'drugj iPredstawlja kapijU i 'kasniju ma-du. In č džamija je pod
kupolom, Slk.lBXlne arhi1:.ekture,ma:sivna, te !predstav1da krasan spo-
menik islamske arll:iltekture u našim krajeVima. Posljednji put je
dbnovoljena 1290 (1844) pod rukOvodstvom ,tadanjeg mu.tevelije tog
valmfa, Mehmed-efendije ž ć kako se to jz dana-
šnjeg natplsa iznad ulaznih vrata džamije.
.
oo
U istom pravcu dalje na sje-verozarpa<du, nasrednjell1' toku
Sane, bila na č č osnovana kasa.ba č č kako
je u XVI i XVII ć nazivan danaIŠnji Sanski Most. Tu je ka-
saJbu, u drugoj poloV'ini XVI ć osnovao 'bosanski sandžak--beg
Hamza...meg podigami prvu džamiju j druge Qbjekte č je to
mjesto steklo osnovne uvjete da dobije status Oda-kle takav
prvobitni n.a'živ tog naselja nije poznato. Zna se samo toliko da
danas postoja č č u okviru susjednog seZa Sehovci koje
se nalazi s desne stram..e Sane, kod utoka Sasin.e 1.11 Sanu. StQTO na-
l5e]De sa Hamza-begovom džaanijom .nalaz] se, đ uitlim, s lijeve
strane $ane. Da se ovdje zaista radi o d341RŠnjem Sanskom Mostu
nema dvoj'be21bog same lokacije Hamza-begove dža-mdje. Tu dža-
miju, istina, Salih ž ć (Muvekit) greškom stavlja u
Ka.mengrad/' ali ,pogriješio Je valjda zbog toga što je č da-
našnjeg Sanskog Mosta bilo Uvijek u okviru nahije obližnjeg grada
Kamengrada. Uostalom, u č ovog rada je spomenuto da je
u Kamengradu podignuta dŽamija Sulejma-nija kat> prva džamija.
Iako je u č navedena džamija !podignuto. d-osta rano,
vjerovatno č dr1.llge 'Polovine XVI ć ova kasaoica se
vrlo sporo razvijala mog stalnog .položaja. U drugbj lite-
11 Tekst 68držan na šema.danu
đ je V&Ža'l1 Izvor kOJI ć biti
n Silmjevo, OrIJentalni ilnstitut
posebno OobJaWJen (up. bilj. 70).
SMih ž ć (MuvekU!).
TCTlh-l BoS1l4 (rWtopl.s).
••
--
166 Adem ž č
r
R'
o formLra.nju nekJh gradskih nll.Se!ja u Bosni u XVI vijeku
167
raturi i izvorima zna se samo za jednog bO$anskQg sand2:ak-bega
koji se spominje na tome polo!aj'u 1557. goome.
7
ll.
č xvn ć ovo mjesto je zSlbilježeno; Mjesto
č u blizini rijeke Sa:ne. Imalo je jednu mahalu u kojoj je
postojaa1ana'Vedena džamija. To je: Mahala džamije pokojnog Ham-
za-bega, bivšeg bosanskog sandžak-bega, sa 69 muslimanskih ć
i 11 mudžereda.
E:amza-beg je za svoju džamiju zavještao ć prihode:
10 ć po 6 č - 60 č god.rštvje, prihod. od 13 mlinova;
zakupninu odne4toJiko zemina - 30 č goddšnje; tržni badž tog
mjesta od 500 č kao i !poreze: đ i č kazne od
eventusšmb manjih prestUlPa džemat1ija - goddšnje (u prosjeku)
300 č U akti.vi je zaJbi1ježen i jedan .Jtaravan.saraj, ali bez pri-
hoda, bio je Ibesplata.n.
Od gornjih !prihoda Ć su plate službenika: hatiba.,
imama I mujezina.7D đ s c;bzirom\ na visinu cjelokupne
aktive i na visinu plata službenika, č su dnevnice u našem po-
pisu č se da ovdje nešto ma-njka. Vjerovatn'O manjka
intabulaeija ZJa<Vje'Štanog gotovog novca, što je 'bila redovita pojava
.kod osnivanja.svih vakufa u ovo vrijeme. č bi navedeni mli-
novi morali donositi Č godišnjep1"ihode (oko 2.700 č
da bi podmldli rashode, što je malo vjerovatno.

Mogu se ne.veslli i druge kasabe u Bosni ikoje su tokom XVI
i XVII ć osnovane na opisani č Takva je kasaba Rudo
na Limu koju je osnovao bosanski sa'11džSlk"'beg Mustafa-beg So-
ć oko 1555. godine niza svojih vakufskih obje-
kata,eo Isto tako je utemeljena Nova Kasaba na Jadru, koju je nešto
prije 1643. osnovao budimski vezir Musa-paša, porijeklom iz č
skog .kraja.
Bt
Na kraju, .treba istaknuti da su vakufi II toj mjeri udarili
. č nekim gradskim naseljima- da su ona b&kvo i ime dobila. To
su. č naselja na Vrbasu i u č Vrbasa: Garn.ji Vakuf,
Donji Vakuf, Skende'l' VakuF i Varcar Vakuf. Sva su u prvo vri-
'8 1StA:>.
đ Narodna UZda.n.ica,· Ka.len-
" TK, TD, No 47'1, to 294. dar za 1944• .god., str.
III Up. A. ć Rudo i rudski el Osnivmje Skender Vakufa
lera; kroz tl;eKov.8, Rudo, Spomeni- pri$llsuje se nekom đ š Sken-
ca ;povodom 30. god4jnJice Prve pro- deru. odnosno Skender-dedi kako
Teterske đ Sarajevo 1971, ga đ zove. Nedostaju. medutim.
173-241.
IevorJ o vremenu njegovog osniva-
81 A. ć Nova. 'u Jad- -nja. Grob Skenderov nalui se u
ru, Godl1nJIIIk DnWtva č okv:iro. stare džamije u Skender Va-
Bosne l Hercqovk1e, Sarajevo 1961. kufu; lB1lflna, na grobu nema nat-
Vid1ett, jOlI ć Uloaa. pisa. To je jedionl· ,primjer u Bosni
'Vakufl1 u đ i razvitku na!ih, da .posto}! grob u okviru jedne dž:l-
jeme turske vlasti ima-la druge nazive. Prva. dva su dobila gornje
nazive oko 1660, ikako ih naziva Evlija Celebi.1I$ Posljednje je ne-
koliko puta mijenjalo ime: prvobitno selo Gornja Kloka, zatim ka-
saba Yenice Yayce (= Novo Jajce) do 1660, od tada Varcar Vakuf
sve do 1925. je dobi'}o današnje ime ć Grad. Zatim,
varošica Kulen Vakuf dobiJ.a je to ime poolije 1838, a dotle je na-
zivana D.žisT-i kebir (= Veliki Most). I dva naselja u č Sane:
današnje selo Skucani Vakuf (kod Kamengrada) d današnji Sanski
Most dobila su nazive po vakufu. Kako j.e istaknuto. Sanski Most
je krajem XVI i č XVII ć nazivan kasaba č
a kasnije kasaba Va.kuf, odnosno DžisT-i Sama (= Sanski Most), sve
do 1878. Nije nam poznato kako je ranije nazivan Skucani Vakuf
i od kada nosi taj naziv.
Ova pojava je, dakle, karakteristika zapadne Bosne, isturenije
prema grandci. Razlog je vjerovatno tlaJj što je ovdje od formiranja
pojedine kasabe ,vaku:fu pripadalo ne samo zemljište IPod 'VaJkufskim
objektima. nego šire č na 'kome se razvilo cijelo gradsko
naselje. Ta.ko su, npr., u kasabi č (Sanski Most), Iprema \popisu
iz Č XVII ć u posjedu va'kuia bosanskog slllndžak-'bega
Ham'Za.;bega bili zalbidježeni i porezi ,gradskog stanovništva (bac-i
bazar, resm-i crus, bad--i MOO) koji su drugdje redovito :pripadali
jednom polovinom spalhiji, a drugom 1P001ovinom nadležnom san-
dižak-begu.ll4
Uikra.tko, želio sam ć da je uloga vakufa u formiranju grad-
skih naselja u osmanskom periodu bila prima-rna jer je podizanjem
vakufskih kultnih objekata č urbano formiranje gradova.
Ali je istodobno č da je osnivanje gradova bilo č re-
zultat državne politike, što je država ostvarivela preko institucije
vakwfa, i u tome [procesu nije rnoglobiti nikakve stihijnosti. Stvarni
subjekat ·bila Je država, a vakUJfi se pojavljuju kao objekat osmi-
šljene državne polinke uslovljene javnim .potrebaena, najviše ko-
munikadonim i strategijSkim.
mije. ć po tome se vIdi da je to je nejasno 1Il8:p1s8lll0 (Ikao ć i
derviška -ka:rakterisUka. Vjerovat:no nije se moglo nina č da
je tu prvobl-tno ·pllla neka te.klja u utvrdi. U tome naselju je oko 1604.
kojoj je. JolI pokraj. koje je. bio uko- godine neki podjgao đ ž
pan, a džamiJja. ,podi.gnuta miJu 1·bLl1> je odmah odobreno obav-
i Skenderov gorob. Iona- ljanje molitava petkom 1 ba.jra.mom
č arhiotektura džamije mogJ.a bi bi- (BBA, TD, No 479. to 290), ho .. č
t! iz kraja XVII ial iz XVIII stolje- da je tLme na.sel,je blao dobmo i sta-
ć tus kasabe. đ koje je 1.0 na-
selje potrebno je da se utvrdi.
ć se Skender·.ylbkuof nala-
tio u okVllru naMje Kotor, l ć
8# Evllja, isto, str. 129. 130. EvU-
da -je č XVII ć (oko
ja, za.pr8IVO, spominje samoUskoplle
1604) postojalo u ·toj nah1jd jedno
Vakf! (DonjiVa.kuf), dOJt u Gor-
muslJ.mlmsko naselje koje Je u.pravo
njem Vakutu nhje bio, te ga i ne
prerastalo U kas8lblcu. ć se spcnnia1j e.
pM.anje nije al to Skender Vakuf.
84 TK, TD, No 477, to 294.
Ime samog naselja u tome popisu
II
l
r
lill I.
I.
I"
Iii
IIiiI'
1:1
1
",[II'
I.'
'''''111111'1
1,li
ilill I

',II!I
IIII i
II
IIII,I III !'
!II
I
il
illll,.I,II!
d
ADEM HANDZrC (Sarajevo)
o GRADSKOM STANOVNISTVU U BOSNI U XVI STOLJECU
o gradovima i gradskom stanovništvu u Bosni u ranom periodu
turske vlasti, 'kao i o mno:gim drugim pitanjima, slu!beIl'i turski
popisi,sadI"Žani u arhivLma Istanbula i Ankare, predstavljaju naj­
sadržajnije izvore. Na osnovu tih izvora želim da iznesem ne'ka za­
pažanja o procesu i č formiranja gradskog sta.novništva. Naj­
prije tu napomenuti neke ć č o samom ra2:vdtku tih gra­
dova. Treba imati na umu da je Bosna postepeno potpada:la pod
·tursku vlast. đ osnivanja Bosanskog sandžaka (1463) i osni­
vanja BihaOkog sandžaka (11)92), posljednjeg izmedu 7 sandžaka
tadašnjeg Bosanskog ejaleta, proteklo je 129 godina. Bosanski ejalet
se razlikovao od drugih ejaleta Rumelije po nelcirn č
Bio je osobit po stalnom č karakteru, do č rata
(1683-1699) ofanzivnom, a kasnije defanzivnom. Zatim, i pored
svog krajiškog 'karaktera, taj ejalet se posebno isticao po relativno
brzom širenju islama i II gradskim i u seoskim naseljima, č je
Bosna ubrzo postala č oslonac osmanske vlasti. U vezi s tim oso­
.benostana i razvitak ;gradova osmanskog tipa i formiranje njihovog
stanovništva bilo je č
Poznato je da su Osmanlije u Bosni relativno sitna
gradska naselja, nazivana prema đ tJa1'o§ima, r&2:vijena
·uglavnom na bazi rudarske privrede i formirana redovito kao pod­
grada srednjovjekovnih đ Njihovo stanovnUtvo bilo je do­
ć š ć a bavilo se zanatstvom, rudarstvom, poljoprivre­
dom i trgovinom. Veliki udio II privredi tih varoši imali su Dubrov­
tani, koji u prometnijim trgovima bili i stalno nastanjeni, a bili
su č zakupci rudnika i prometnih carina.
Razv.itak gradova orijentalno-musllmenskog tipa (kasabe) za­
č je č 2-3 decenija po osvojenju ili kasnije, zavisno
.u prvom redu od postignute slgurnosti od neprijatelja od širenja
islama, -kao i <ld drugih uslova. U drugoj polovini XV ć č
prvo da se razvija duboko u pozadini Novi Paz&T, a zatim Sarajevo
i č đ brži razvitak takvih gradova č tek poslije
249
248
.....,
A. đ
o grndskClm stanovnl!tvu u BosnI u XVI st.
poraza Ugarske na Mohatu (1526). RazvHa.k osmanskog grada u Bo­
.sni predstaV'1jao je ili nastavak na urbano stanje č varošt,
lli SU formirani na drugim mjestima novi gradQY:il od novih
,privrednih. kOmunikaclonih, strategijskih i drugih'uVjeta. U č
nastavljanja izgradnje kasabe na š ć oo'/'o§, ta varoš je po­
stajala peI'1ferni dio novog orJjentalnog grada 'kao š ć mahaLa
koja se POstepenim prelaskom njenih stanovnika na islam sve više
smanjivala. Ukoliko je č varo§ imala č ekonomsku bazu
(rudnik), utolik-o je mrenje islama, odn-osno preobražaj varali u grad
,osmanskog tipa, teka-o spcrije. Ta.kvi gradovi se nl tokom cijelog
osmanskog perioda nisu razvUi u znai:ajnij-e kasabe. đ gra­
dovi koje su Osmanlije nanovQpodizali, na mjestima sitnih trgova
i seoskih naselja, r8.Z'likoval.i su se od prvih svojim bržim rezvttkom
i od č gotovo monolitnim mus1:i1nansk>lm stanovnfštv-om. Takvi
su bill gradovi koji su bili sjedišta sandž!rlt-begova: Sarajevo, Banja
Luka i Travnik u Bosanskom sandža.kuj Mostar d Taslldža(pljevlja)
u č i Livno u Kliškom sandžaku. Od takvih gradova
razlikovali su se samo č prvobitno sjed.i§te č san­
džak-bega, i Zvornik, sje-dište č sandžak-bega, koji su za­
č kao srednjerazvijene š ć varom. Taj admin.iBtrativni
momenat, sjedlite ž najviše je utjecao na brz urbani
i privredni raZvitaik, pa su stoga navedeni gradovi i predstavljali
najrazv.ljenije gradove u ovom eja1etu. Saraievo, kao centar ej aleta,
dostiglo je ć stupanj razvdjenosti đ WB.dovtma u Bosni,
č donekle velikim centrima na Istoku (Jedrena, Brusa}.
·Kada je č o porijeklu gradskog stanovništva ć onda
I
se ć sa konfesionalnom podjelom na: č š ć
!I
.i novo muslimansko stanovništvo.
Dolaskom turske vlasti bio je zaustavljen daljnji razvoj š ć
I skih varošl, koje postaju perifernd dijelov-i relativno brzo razvijanih
I
gradova osmanskog tipa, a njihovo š ć stanovmštvo se ć
l11ito smanjivalo usljed postepenog prelaženja na islam.
Muslimansko gradsko stanovništvo, u stvari, ma-lo se ć
valo usljed prelaženja na islam č stanovništva, jer
su č varoši bile i sitne i malobrojne u odnosu na veliki stu­
.panj razvijenosti đ va orijentalno-muslimanskog tipa i na njihov
J:>roj u Bosni koji je bio postignut do č XVII ć Naj­
razvrijenija varo! koju su OsmanI.ije zatekli bila je Fojnica, rudnik
srebra i trg u centra1noj Bosni, u kojoj je 1468. godIne bilo zapisano
svega 329 š č ć kao i 3 franjevca u samostanu.1 Te iste
godine je maleno naselje Utor1covi§te (= Sa.Hpazari, po pazaru u
utorak) - iz kojeg ć se razviti današnje Sarajevo _ imalo svega
75 ć od kojih 5 musllmanskih.' đ do č XVII sto-
I Istanbul, Beledlye kUtuphanesl
ter bosanskog sandžaka l-z 1468/9.
(MuaU!m Cevdl!'t yazmalarl), Tapu
godine, str. 46.
detter (TD), No 0-78, SumarnI def­
• Isto, str. 81.
A. ž ć
o gradskom stanovništvu u Bosni u XVI st .
ć Sarajevo se razvilo u veliki grad od 93 mahale, od kojih su
91 muslimanska i 2 š ć sa ukupno 4.220 ć đ kojima
144 nemusllmanske.š. Na muslimansko stanovništvo otpadalo je,
dakle, 4.078 ć
č Sarajevu, i u drugim gra-dovima mu.slimansko stanov­
ništvo se form\ralo uglavnom doseljavanjem. Nešto turskog stanov­
ništva, naroOito u prvom periodu, došlo je iz č oblasti Rwne­
lije (Makedonija, Albanija, Bugarska).' gdje se vlše od pola ć
ranije bila ustalila osmanska vlast i razvila gr adoVIi. , a vrlo su rijetki
bili stanovnici i'2: još daljih oblasti. T.aj doseljeni dio stanovništva
,predstavljao je vojno-adrrrinistrativnd aparat, vjerske službenike,
derviše i č zana-tHje. TOkom vremena, đ i njega je
sve vlše zamjenjivalo ć stanovništvo. ć u prvoj polovini.
XVI ć turski popisi bilježe vrlo mali broj takvih ljudi. Tako
su, na primjer, u Novom Pazaru 1528. godine bila zabilježena samo
trojica stanovnika iz č oblasti: dva iz Anadola i jedan iz
Moreje.
5
U Sarajevu su, opet, iste godine hila zabilježena tri doma­
ć iz Edirn-e i dva iz Soluna, kada je Sarajevo imalo ukupno 1.050
muslimanskih ć o
Gradsko muslimansko stanovništvo se uglavnom formdralo od
doseljenog ć stanovništva. Ako na osnovu popisa iz XVI sto­
ć pratimo taj proces od č vicl:imo da stanovništvo prido­
laozi u gradove i'2: bliže okoline, ;i·z sela iste nahije i iz susjednih
nah1ja, uglavnom iz istog sandžaka, ali č i iz susjednih
sandžaka. Kod tog stanoV'lllištva č je bilo vidljivo š ć
;porijeklo. č za tri č popisanog stanovništva moglo se
utvrditi š ć porijeklo, i to: bilo da j-e kod upisanlh ć
č navedeno ime oca š ć bilo da je š ć ime oca
iskazano č kao: Abdulah, đ Abdulgafur i
č (= božiji rob), bilo da su zabilježeni mnogi do§laci i prišlaci,
ikako su ć terminologijom č razni doseljenici, bilo
da su zabilježeni brojni đ š robovi, kao i mnogi sinovi svih
.tih kategorija. Tu se radilo najpnije o seoskim zanatlijama - kojih
je postojao č broj u vrijeme slabo razvijenih gradsklh naselja
kao i o drugom seoskom stanovništvu. š ć opet primjer
Sarajeva iz 1528. godine, tj. samo one u defteru sadržane podatke
o muslimanima doseljenicima, a ne i podatke o vJdljivom š ć
!porijeklu: 9 ć bili su iz bližih sela oko Sarajeva, 35 iz Her­
cegovine, još dva iz Hercegovine (tj. jedan iz Neretve li jedan iz
Mostara), jedan .iz nahije Olovo, dva iz Akhisara (Prusac) i jedan
iz Livna. Svakako, takve podatke o porijeklu č nije dosljedno
bilježio, jer to nisu bi1iza popis važnd 'Podaci.
• Ankara, Ta-pu ve Kadastro TD. No Ul, Sumarni popis bosanskog
(TK), TD. No 477, Opširni popis bo- sandžaka iz 1485.
sanskog sandžaka, EN. I, iz vremena s Isto. BBA, TD, No 157, Opšlrn l
sultana Ahmeda I (1603-1617). popis bosanskog sandžaka iz 1528­
I Vidjeti popIs u bll]. 1, zatim 30. godine, to 56-63.
Istanbul, Basbakanlik Arslvl (BBA), e Isto, fo 113-127.

250
251
A. ž ć
Ogradskoon stanovništvu U Bosni u XVI st. A. ž ć o gradskom stanovniftvu u Bosni u XVI st.
Doseljavanje sa sela u grad rajinskog stanovništva, i š ć
skog I muslimanskog, bilo je ć na dva č tj. radilo se
o dvije vrste raje:
s) Jedno je bilo stanovništvo !roje je još bilo vezano za zemlju
i spahiju na selu, te je u gradu imalo privremen status. Rajinska
ovisnost prema spahiji i davanje poreza trajalo je č do nared­
.nog popisa, a:li najviše do 10 godina, za koje je vrijeme takvo sta­
•novni.štvo u gradu ć minimalan porez, tzv. 1'esm-i duhan
(dimarina), po 6 a·kOi godišnje od. ć U svakom popisu u XVI
ć evidentirano je bilo U gradovima takvogstanovništva.
b) Stanovništvo koje do sada nije đ stalan boravak i nije
bilo pot()injenospah.ijl, tzv. hajmane (nomadi), č su rajinske
dažbine č davane u zakup. Nastanjivanje takvog stanovništva
.u gradove bilo je, dakle, jednostavtrije. U drugoj polovini XVI sto­
ć neki novigradovi č su nastanak uslovile javne potrebe, kao
IŠto je đ sigurnosti ć su formirani pre­
težno od muslimana hajmana. Ako se, pak, radilo o doseljavanju
š ć stanovništva, ono je na neki č ć bilo vezano za
kao ito je neka ć slušba ili davanje djece na zanat
i č te je rl. samo kasnije č primalo islam. Pl'imje6uje se
č da su zanatlijski č (šegrti) svih zanata billi č
djeca š ć roditelja i to na zanatu ć kod majstora
đ vidljivog š ć porJjekla.
I Dalje, želim da ukažem na jednu č koja je imala svoj
č u formiranju muslimanskog gradskog stanovništva u Bosni,
,a na č važnost do sada nije ukazivano. To je pitanje sudbine
zatmh zarobljeni.ka. Ta č koja je bHa reeultat stalnih ratova
ria .granicama Bosne, osvjetljava li jedan aspekt ć broja
muslimanskog stanovništva u ovoj oblasti ć
O ratnim zarobljenicima ima malo podataka. Zna se da je ratni
,plijen u Ijudstvu đ tako da je jedan dio pripadao nepo­
srednim komandantima, a jedan dio nadležnom sandžak-begu. Da
je zarobljenik u to vrijeme i na jednoj i na drugoj strani predstavljao
robu koja se prodavala, nema sumnje. U kanun-namama za Bosan­
ski sandžakIz 1565. i za Kliški sandžak iz 1574. godine navodi se
visina pristojbe za prodatog roba od 2 č za kupca, kao i2 č
;za prodavca." Konkretniji odraz te situacije nalazimo u popisnim
defterdrna, U prvoj polovini XVI ć u tim izvorima je zabilje­
ženo nekoliko bazara .gdje se prodavašo roblje. Još sedam godina
.prije nego ć Osmanlije rl. č osvajanje Slavoni.je, tj. 1529.
godine, postojali su na dva mjesta na rijeci Sav.i bazari -roblja, kod
đ č i kod đ č Te godine je, naime, u jednom
7 Kanuni i kartun-name, Orijen­
• Isto, str. 45, 67, 187.
talni institut. Sarajevo 1957, str. 78,
89.
Mukata.-d.efteru. zabilježen zakup prihoda od prodaje zarobljenika
(mukata'a-i baci usara) na tim mj€Stima.o Svakako je bio rezultat
:prethodmh akindžijskih akaija U zemljama s lijeve Strane Save.
Dalje, u opširnom popisu iz 1528. godine su mukate
!prihoda od' zarobljenika u Sarajevu i Livnu, i to U Sarajevu 1.000
č a u Livnu 600 č godišnje. 10 To č da su td iznosi pret­
postavljali godišnjU prodaju u Sarajevu od 250, a u Livnu 150 za­
robljenika, č ć d-a:k1e, 4 č po jednom zarobljeniku. I 1540.
zwbHježeni su zakupi od prodaje u tim gradovima,
:3 tim što je u Sarajevu ta:kav promet bio č jer je mukata
od prodaje zarobljenika i.z.n<>sila 2.000 č (dakle 500), a u Livnu
je taj promet bio smanjen - mukata je iznosila 300 (75).11 Svakako,
samo je jedan dio zarobljenog stanovndštva stizao na trgove.
Dalja sudbina .zarobljenog stanovništva re2lU1tirala je, č
.masovnim prelaženjem na islam da bi tako olakšalo svoj položaj.
,Takav tok je raeumljivij! SJlto se zna islamsko č u ve'lJi s tim
lpoitanjem. Poznato je, uostalom, da je islam od č navijestio
·likVlrdaciju ropstva ć Po Kur'anu je, đ roba
(fekku rakabetin) predstavljeno kao ć Bogu ugodno djelo.
12
Kod nekih ritualnih sankcija, ope-t, 'kod kršenja posta (kefaret-i sa­
(num) i kršenja zakletve (kefa.ret-i yemin) đ je na prvom
mjestu đ roba, ili druge sankcije. Ali, ako se radilo o
ć č bila mu je dužnost jedino da oslobodi roba; tj.
<ako ga nije imao, morao je da ga kupi i oslobodi.
Zbog takvog islamskog stava prema ropstvu svi oni koji SU
posjedovali robove smatrali su svojom moralnom ž š ć da ih
oslobode, č alko su robovi biii prim1'Li islam. svega toga,
opet. rezultirala je č ć 'Pažnja i naklonost prema oslo­
đ roboVli.ma (u Izvorlma: mu'tek ili. 'atlk). U mnog.Lrn vakuf­
.namama nalaeimo vodredbe č da se uprava va1rofa (tw1iyet)
povjerava đ robovima. Ta:kve stavove nalazimo u vakuf­
nami Ga'Z:i Husrev-bega u Sarajevu, u vakufnami č u
Mostaru iz druge polovine XVI ć i II drugim vakufnamama.
Eklatantan je primjer Murad-bega ć đ Husrev­
-begovog roba, rodom iz kojd je prvo postao Husrev-begov
Ivojvoda, te pratio Husrev-bega u vojni na č (1526), a zatim
je osnivanjem K1i.š1mg sandžaka 1537. .postaoprvioklmki sandžak­
,-beg. U svojoj vakufnarnl od 1531. godine Husrev-beg je Murad­
-bega odredio prvim rnutevelljom sVlQg velikog vakufa.
u
Pokopan
,je u turbetu pored Husrev-begova tur-beta, u dvorištu Husrev-be­
gove džamije u Sarajevu.
• Ist. Maliye, No 656, Opširni po­ 11 Kur'an, 90. sura Beled.
pis mukata za RumellJu, str. 24l.
la SpomenIca Gaa-i Husrev-bego­
tO Up. bilj. 5, fa 68.
va Č F. Spaho,
II BBA, TD, No Zl1, Opširni
tekst i vakufname
Ist.
prevod (str.
popis bosanskog sand!aka 1% 1540­
XXXV), Sarajevo 1932.
42, fo 67.
252
253
A. ć o gradsJco.m stanovništvu u BosnI u XVI st.
"'r
v
A. Č o gradskom stanovništvu II Bosni II XVI st.
"
č se dojam da je cijelo zarobljeno stanovniitvo - kojeg
ponekada, prema savremenim č mje bio mall broj
- prelazLJ.o na islam, a potom đ Turski popisi nam, opet,
l' pokazuju da je udio đ robova. u formiranju stanovništva
gradova imao svoj i kvalitativni d kvantitatiVIlli č Iako je takvo
I
staacvnšštvo bilo naseljeno i po selima, najviše ga je bilo po gra­
dovima.
Svi su oni, č č kao š ć sinovt č
š ć ne oca, ili ime oca Abdulah), a rijetko 'kao sinovi mu­
,I
slimana, kada su u ropstvo pali i otac i sin, te obadvojica prije popisa
'I'
primiU islam. č u gradovima đ robove nalazimo svih
(!)r<>fesija, č š od svih vrsta zanathja do svih vjerskih (vakuf­
skih) shdJbem'lka (imami, hatibi, mujezini, kajimi, feraši, mutevelije)
J državndh slušbenika (vojvode, spahije, sandžak-bezi).
Kvantitativni č đ u ukupnom broju musli­
·manslrog gradskog stanovništva bio je ć nego što se na osnovu
!popisa moglo da utvrdi. U komparaciji pojediIllih popisa vidi se,
.naime, da č tu č nisu dosljedno pratili, tj. gube se
.ranije evidentirani đ a bilježe potomci đ
Ipak u defteI'ima đ procenat đ bio je č
,U Novom Pazaru je 1528. .godine bilo zahilježeno 42 ć os10OO­
đ kada je ukupan 'broj muslimanskog stanovništva iznosio 616
ć tj. đ 7%. Iste godi,ne je taj procenat u Sarajevu
Izneslo 7,6'0/0, tj. bilo je zalbilježeno 70 đ kada je Sara­
jevo imalo ukupno 919 muslimanskih ć Tada je q šejh Isken­
der-patine tekije u Sarajevu (Skenderija) bio đ (Džafer,
mu'tek-i Iskender-pa§a, §ejh zaviye). Kvantitativni efekat đ
.nika u ukupnom broju muslimanskog gradskog stanovništva bio je,
đ znekajnijoi jer tu nisu uzeti u obzir đ potomci,
lli
a bilo ih je koji su imali po dva i p<> tri sina, koji su u defteru iska­
zani kao pose-bne ć Godine 154{l, opet, tl džamiji Cekre'kd.ži Mu­
1,1,'11 l!
slihuddlna imam je đ bio đ (Mevlana Bedruddin,
III
imam, mu'tek).lOIste te godine đ nalazimo zabilježene
Još u Kladnju, odnosno Cetv'l'tkovištu (= Peršembepazari, kako se
lilll Ita kasaba prvobitno nazivala), Visokom i Livnu. U popisu i2 1570.
.u Sarajevu je zabilježeno 130 đ dok je broj svih vjer­
II
III!
skih službeni-ka u 63 ć muslimanske mahale iznosio 128.
I
I
I Vlasnici robova bili su đ ljudi svih staleža i zanimanja,
I
!I
I'!I
ć slromašne. T<> su u prvom redu sandžak-bezi: Isa-beg,
Iii
Skender-paša, Davud-beg, Bali-beg, F'iruz-beg, Husrev-beg i drugi.
I,!
U defterima je, na primjer, zapisano u Sarajevu Isa-begovih 5 oslo­
lli,
đ S'kender-pašinih 3, Flrua-begovlh 10 (8 u Sarajevu i 2 u
Novom Pazaru), Ajas-pašmth 2, Husrev-begovih 15, zajirna Kemal­
,"
14 Up. bilj. 5. 11 BBA, TD, No 379, Op!ilrni po­
u Isto. pis bosanskog sandžaka iz 1570. go­
lO BBA, No 211, fo 187-209. dine.
-bega 10 i tako dalje.
lB
Zatim su slijedi:H drugi zapovjednici: zajimi,
mnoge vojvode -1 age, č š ć spahije, gradski dizdar-i, kao
oi drugi službenlcl: kadije, imami, šejhovi, te razne zanatlije i trgovci.
Svi se oni navode kao bivši vlasnici-koji su robove oslobodili. Nad­
Iežndm sandžek-beeima je jedan broj zarobljenika pravno pripadao,
hilo da su ih oni sami zarobili, bilo da su ih zarobili drugi zapovjed­
nici, a svi ostali su zarobljenike kupovali da bi ,ih kasnije oslo-bodili.
Davanje povlastica gradskom stanovništvu najviše je doprini­
jelo da su .gradovi u Bosni do kraja XVI ć postali izrazito
musllmanskš, Zakonslcim ustanovljenjem tzv. mu'afijeta, tj. osloba­
đ rajinskog statusa i rajinskih poreza, što se uglavnom odno­
silo na muslimansko gradsko stanovništvo, osmanska država j e
postizala cilj brzog okupljanja tog stanovništva u gradove koji tako
postaju č oslonac njene vlasti. Ka-ko je poznato, č se
odnosio na sve gradove, a ,bio je vezan za đ stupanj razv-itka.
Da bi jedno mjesto dobilo status kasabe, a njegovo stanovništvo bilo
oprošteno rajinskog statusa i spahijske ć tzv. resm-i č kao
i državnih nameta 'aviiriz-i č i tekalif-i orfiye, bili su po­
rt:rebni ć minimalni uvjeti: a) stalno nastanjeno muslimansko
stanovništvo, b) najmanje jedna džamija u kojoj su obavljane sve
molitve i e) stalni č pazarni dan. 10
Kako je, opet, č uslovljavan gradskim profesijama
(aanatstvo, trgovina), a rajinski status obradom zemlje, bez obzira
na konfesionalnu pripadnost, to stanovništvo perifernih muslimanskih
.mahala i š ć varoši ,koja je ubrajana u periferiju nisu dobi­
vali č ostajali su u statusu raje. PO tome principu, i š ć
sko stanovništvo koje je bilo pravo gradsko, zanatlijsko i stanovalo
tl muslimanskom dJije1u grada bHo je uklopljeno u esnafske orga­
mizacije i uživalo povlastice gradskog stanovništva, isto kao i mu­
eltmansko. Kao primjer š ć opet Sa.rajevo. Ranije pomen uto
nemuslimansko stanovništvo iz č XVII ć (1.604) dijelilo
se đ na povlašteno i rajinsko. Od pomenute 144 nemusliman­
.ske ć (prema 4.076 muslimanskih), 93 ć uživale su mu'ajiyet
gradskog stanovništva, i to 90 ć bile su š ć a 3 židovske.
,Za to stanovništvo, koje nije bilo upisano kao raja, tj. nije ć
spahiji osnovni rajinski porez ispendžu, zabilježeno je da je nasta­
njeno u samom gradu Sarajevu: cema'at-i geberan der nefs-i Saray
č yehudiyan der nefs-i Saray). Za preostalo š ć sta­
movništvo, . tj. 51 ć koje je bilo u rajinskom statusu, zapisano
je da je bilo nastanjeno u varoši: cemii:'at-i geberan der mahalle-i
ua.ro§ der Saray, i to 14 ć bil! su stalni stanovnici, a 37 ć
đ su 'kao privremeno nastanjeni, tj, imali su zemlje na selu,
18 Popisi Iz 1489, 1528-30, 1540­ tl Bosni tl XVlvi;eku, Jugosloven­
41 i 1570 (Up. bilj. 4, p, 11 1 17). ski istorijski č 1-2. Beograd
l. Up. A. ž ć č mu­ 1974, str. 60-69.
afijeta u Tazvttku gradskt/l nCt$elja
255
-rr
254
("
A. ž ć o gradskom stanovništvu u Bosni u XVI st.
A. ž ć
o gradskom stanovništvu II Bosni u XVI st,
a II gradu ć samo pristojbu resm-i duhan.
2 0
U isto to vrijeme
je i š ć džemat u Banjoj Luci, od ukupno 18 ć za koje
de navedeno da nemaju zemlje i da su sircmašnl, bio đ
·rajdnskog statusa." Treba, ipak, naglasiti da je š ć stanovni-
štvo u bosanskim gradovima, prema navedenim popisima, bilo ć
"nito u velilroj manjini. Ustanova č i druge mjere stvorile
'su izrazito muslimanske gradove u kojima je muslimansko stanov-
rilštvo č XVII ć bilo zastupljeno sa više od 90 odsto.
Sto se č strukture gradskog muslimanskog stanovništva,
možemo ga podijeLiti na dvije osnovne-grupe, na službenike i pri-
vrednike.
Na službenike (vojno-administrativne, sudske, v.akui9ke, ulema,
spahije) otpadao je č procenat nastanjenog stanovništva,
č u sjedlštima sandžak-begova. U nekim popisima posebno
su č po pojedinim mahalama samo vakufski, odnosno dša-
mijski sluZbenici (imam, hatib, mujezin).
Gradsku privredu u cjelini predstavljalo je zanatstvo i trgo-
vina, na č su prosperitetu gradovi i dosti'gli svoj ve1iki razvitak.
Prema analizama na osnovu tahrir-deftera za neke srednjerazvijene
kasabe u Bosni u XVI ć (D. Tuzla, G. Twz;la, Zvornik, Bije-
ljina, č na zanatlije i trgovce otpadalo je ukupno oko
polovine zapisanog stanovništva. Kao i u ostalim zemljama Carstva,
,razvijeniji i brojniji zanati bili su organizovani po esna.fiima. U Sa-
rajevu i Zvorniku postojali su esnafi nekih zanata još u prvoj po-
Iovlni XVI ć a tl drugoj polovina. tog ć u kasabi
Livnu," sjedištu kliškog sandžak-bega i kasabi č u sjevernoj
Bosni.š" Bilo je i gradova -iooj'i su svojim zanatstvom predstavljali
prave organizovane radionice za vojsku. Takav je bio đ grad
Zvornik na Dr-ini do druge polovine XVI ć a krajem tog sto-
ć ta je proizvodnja iz Zvornika bila prenesena u č
Ovim sam rnogao da iznesem samo kratak pregled naslovljene
terne. Da bi kako treba razjasnilo pitanje doseljenika u gradove,
što je najvažnije p.itanje kada se govori o form-iranju i strukturi
gradskog stanovništva u Bosni, bilo bi potrebno izvršiti č
analize. Ipak ovo što sam iznio bazirano je na pedantnom sagleda':
vanju svih raspoloživih turskih popisa.
tO Up. popis TK, TD, No 477 vIni XV i u XVI vijeku, GodUnjak
(bilj. 3), fo 1-33. DruAtva č BiH, XVIn, Sa-
rajevo, 1970, 141-196.
21 TK, TD, No 479, Opširni popis
u BBA, TD, No 533, Oplimi po-.
bosa-nskog sandžaka Iz vremena Ah-
pls kliškog sandžaka Iz 1574, fa
meda I (up. bll], 3), sv. III, fo 298-
152-157.
302.
Z. BBA, TD, No 743, Opširni po-
•: Popis Iz 154D--42 (up. bUj. ll); pis č sandžaka Iz 160l)-
A. ž ć Zbornik u drugoj polo- 1604.
o GRADSKOM STANOVNISTVU U BOSNI U XVI STOL.TECU
Re z d m e
Ov-dje je - na osnovu turskih popisa kao najsadržajnijih izvora
razmatrano pitanje porijekla gradskog stanovništva, tj. č
:njegovog formiranja i njegova socijalna struktura.
U gradovima sa orijentalno-muslimanskcrn :fizionomijom sta-
novništvo se konfesionalno dijelilo na č š ć i musli-
mansko. Muslimansko, koje se rapidno ć formirano je
uglavnom doseljavanjem okolnog seoskog stanovništva. O tome pro-
cesu govore mnogi č podaci u službenim turskim popisima.
Izvjestan procenat stanovništva, č u ranom periodu,
doselio se iz č provincij a i gradova Osmanskog Carstva. To
su bili vojno-a-dministrativni službenici, vjerski službenici i razne
zant1ije. Jedan procenat gradskog stanovništva, opet, vukao je po-
rijeklo od ratnih zarobljenika. Da ·hi olakšald svoj položaj, brojni
-ratni zarobljenici prelazili su na islam, a zatim su redovito bili oslo-
đ Takvi stanovnlcibi1d su u izvjesnoj mjeri l favorizirani.
č su se nastanjivali u gradovima. Oturla bivše ratne zaroblje-
.nike nalazlmo u gradovima sa č funkcijama I zanimanjima:
\Zanatli] e, vj erski službenici i državni sLUŽ'benici.
Još treba istaknuti da je musLimansko gradsko stanovništvo
.koje se bavilo zanatstvom i trgovinom bilo đ rajinskog
statusa. To đ odnosilo se samo na središnji dbograda, dok
se ta povlastica nije odnosila i na 'Periferne dijelove grada.
ABOUT THE TOWNSPEOPLE IN BOSNIA IN THE XVIth CENTURY
Summary
The author - on the basis of the Turkish registers as the
most comprehensive source - considers the origin of the Bosnian
townspeople i. e. the ways of forming and inhabiting towns and
the socialstructure in the Bosnian towns. In the towns with the Ori-
ental and Muslim physiognorny the townspeople were partly native
Chrdstians and partly MU3S1i.mS. Muslims originated mainly from the
neighboring rural area and their number lncreased eapldly, This is
confirmed 'by many findings in the official Turkish registers.
Some people, especially in the early period, came from the
eastern parts of the Ottoman Empire. They were administrative and
military officials, people whose profession was connected with Mu-
slim religion and handicraftsmen.
Others were the ex-prisoners of war. In order to facilitate their
position many of them accepted Islam. Thereafter, they were always
II
85
II
ill!I!I.i
li'II'11
84
11'1,
,l,'
KULTURNO·PROSVJETNE USTANOVE U XVI Ć

I NAIWN TOGA
KrajemXV i č XVI ć uporedosa sve intenzivnij imširenjem islama
i formiranjem i rastomkasabauBosanskomejaletuotvarase i sve ć broj obrazovnih,
vjersko-prosvjetnih i kulturnihustanova. mesdžida,džamija, muallirnhana, mekteba i
tekija, a potomi medresa kao ustanovasrednjeg i visokogobrazovanja. Uz odredene
oblikeprivatnenastavekojaje organizirana u porodicamapojedinih krupnihfeudalaca,
spahija i begova, postepeno su obrazovanjem i odgojem ć svi slojevi
muslimanskogdruštva, odvisokih državnih velikodostojnika do najsiromašnijih podanika
u udaljenim dijelovima Ejaleta.
Džamije, rnesdžidi i tekije, kao i u prethodnom periodu, ostale su u funkciji
vjerskoobrazovnih ustanovaukojimsu se obavljali vjerskiobredi i održavala nastava,
kako za djecu u onim koje su u svom sastavu imalei mekteb-osnovnuškolu, tako i za
odrasle, posebno ć koji su ovdje stjecali osnovna znanja o vjeri, te
memorirali neophodandio vjerskih tekstovaza potrebeobredoslovlja.Uporedosa tim,
uovimustanovama su seosobitoudžamijama, petkomdržale hutbe(vjerski govori),te
redovni vazi-nasihati kojisubilinamijenjeni ć vjerskom obrazovanju. Na taj č
zadovoljavanesu osnovne vjerske potrebe muslimanau kasabama i selima, a u ovom
periodu đ suoviobjekti i kaodržavni. kaocarski(hunkšrdžamjje) i kaodobrotvorni
objektiuokviruvakufa.Na taj č uspostavljeni su mnogisrednji i manji vakufi koji
subili ufunkcij i podsticanja ovedjelatnosti, biloputemosiguranja materijalnih troškova
ovihobjekata, biloputempodrške imamima, mujezinima idrugomosobljuodredbamao
č pojedinih poglavlja, ili pak cijelog Kur'ana. To se vidi iz naprijed navedenih
popisa vakufa u Bosanskom sandžaku za 1540. i 1604. godine, te č
sandžaku za nešto duži period."!
Kao kulturni, prosvjetni i društveni centar mahale, džamije su u ovom periodu
podizane u svakoj mahali, sa kupolama i kamenim munarama, sa č
krovovima i kamenim munarama, tesa č krovovima idrvenim munararna,
Najintenzivnijagradnjadžamija sa kupolamabilaje u XVI ć kadaje đ
28od ukupno36 kupolnih džamijai kadasu nastalearhitektonskinajvrednijedžamije
III Usp. poglavlje: Uloga vakufa u podizanju vjersko-prosvjetnih objekata. gdje su
navedeni osnovni podaci o prosvjetnim objektima u okviru vakufa, te podaci o
službenicima i njihovim zadacima đ od pojedinih vakifa (ktitora).
."
saodlikama č osmansko-islamske arhitekture. U Sarajevu je đ 8kupolnih
džamija, II Livnu 4, u Mostaru 3, u Travniku, u č i Banjoj Luci po 2, a pojedna u
č Č č Konjicu. Varcar-Vakufu, Blagajukod Mostara i Duvnu, Maglaju,
č Knežini, Kladnju, ž č Jajcu, č Buni kodMostara i Brezovom
Polju kod č đ arhitektonski najvrednijedžamije ove vrste spadaju: Gazi
Husrev-begova uSarajevu iz 1531. iFerhadija uBanjojLuci iz1579.kojeimajusloženu
koncepciju, zatim Aladža džamija u č iz 1550., Ali-pašina u Sarajevu iz 1561.,
Ferhadijeu Sarajevuiz 1562.,Jusuf-pašinau Maglajuizdrugepolovine XVI ć
đ u Mostaru iz 1557. i Hadži Alijina u č iz 1562. godine koje.
imajustandardno rješenje.sn
Uporedo sa gradnjom kupo/nihdžamija podizanesu i džamije sa č
krovomi kamenommunarom č od sredineXV ć Uarhitektonskom pogledu
ove džamije po č dolazeodmah izakupolnih, a moguse svrstati u dva osnovna
tipa- tipjednoprostorne džamijekoji prevladava, i tip džamijesastupovima.
U XV ć đ su tri ovakve džamije, dok su ostale đ u XVI
ć ć da su krajemovog ć prodorom EugenaSavojskog1697.godine
ć ovih džamija stradale, obnovljene su nakon toga u XVII ć Prema
istraživanjimaovihdžamija kojeje obaviladr. Madžida ć ć u Sarajevu ihje
nekada bilo 34. a danas još postoji 26 j ć su jednoprostorne, Takve su i neke
džamijeu č BijeladžamijauTuzlii Ferhadije uTešnju tenekedžamije uHercegovini.
,
đ ć i č objekte ove vrste spadadžamija KebkebirHadži Ahmeta
koju narod zove š ć po njenommujezinuiz XVIT ć a nalazi se preko puta
l
velikoggroblja nad č u Sarajevu,džamija č Alije kojase nalazi na vrhu
uliceRemzije ć iznadSinanovetekijeuSarajevu,džamijaSejh Magribijena
Marindvoru u Sarajevu, zatimdžamija Memi-šahbega u č (XVI st.) Kadi Osman­
-efendijnaiz 1593.godineu č AtikAli-pašina (XVIst.) u č Ferhadija ili Č š
džamija u Tešnju(XVI st.), Sulejmanijaili ŠarenadžamijauTravniku(XVI st.) č
današnji oblikiz 1757. godine,HadžiAli-begova džamijau Travniku (današnjiizgled iz
XIXst.) Sultan AhmedovailiČ š džamijau Zenici itd.
Kao ć tip džamijau Bosni bilesudžamijesa č krovomi drvenom
munarom.Ovedžamijepredstavljaju 70%svih đ džamijanaovimprostorima,
a bile su, po svemu ć najprimjerenijeza gradnju i sa ekonomskog i klimatskogi
ć š aspekta. đ sujoš od sredine XV ć u č vidovima
gradnje. kakopotlocrtnomrješenju takoi po primjeni č materijala za gradnju, te
arhitektonskomoblikovanju džamijei rnunare.I ovedžamije, kaoi prethodne, podizane
su kao zadužbineraznih č sultanai državnih velikodostojnika, ali najviše č
đ đ je impozantan broj džamija 786, od č 770u Bosni, a samo 16 u
':1 Usp. Madžida ć ć Džamije sa drvenom munarom II Bosni i Hercegovini.
V. Masleša, Sarajevo, 1990., str. J7-41.
86
87
Hercegovin išto đ govorio primjerenosti i funkcionalnosti ovihdžamija uBosni.
Prema istraživanjima Madžide ć ć oko 50% džamija sa drvenom munarom
i krovom đ je u bivšem sarajevskom i č muftijstvu, a 29% u
tuzlanskom kraju. Istotako, u velikim i razvijenijim naseti imakojase formiraju i razvijaju
u XVI i XVII ć gdjeje đ više mesdžida i džamija, mesdžidi su đ
kaojednostavnijiobjekti sa drvenommunarom ili bezmunare,a tek kasnijeneki od njih
dobili su status džamije dodavanjem minbera i drugih promjena u arhitektonskom
oblikovanju."!
Džamije i mesdžidi sa drvenommunaromposebnosu đ u selima tako da su
to č od XVIpado XIX, odnosnoXX ć bili č vjersko-prosvjetni,
kulturni i društveni objekti u bosanskim selima,a njihovstatusodržavaoje i status sela
iseljakau pojedinimrazdobljima. đ najpoznatij imseoskimobjektimaove vrste bili
sudžamija u selu ć kod Vareša, džamijau Podzvizdu, džamijaunaselju Prilukkod
Tuzle,džamijau naseljuPoljicekodTuzle, džamijau Bužirnu, u Bosanskoj Kostajnici,
utim džamije u selima u okolini Srebrenice, Travnika, Jajca, Banje Luke, č
Prijedora, Bosanskog Novog, ć Velike Kladuše itd."! .
Mektebi imuallimhane
ć ustanove u osnovno obrazovanje muslimana, pored džamija, mesdžida i
tekija, bilisumektebi i muallimhane koje spadaju đ prve, alii najbrojnije kuJtumo.prosvjetne
ustanoveu Bosanskomejaletu uovom periodu, biloda su djelovale usastavu džamija
i mesdžida, biloda su osnivane kaosamostalneinstitucije. Idok sudžamije, mesdžidi i
tekije zadovoljavale vjersko-obredne i prosvjetne potrebeodraslogstanovništa, a ponekad
i djece, č oblici privatnenastave, potrebeobrazovanja djece krupnih feudalaca,
spahija i begova, mektebi i muallimhane, podizani su za obrazovanje djece širom
muslimanskihmasa udobi od 6 do lOgodina,odnosnodo punoljetstva.
Prema podacimakojenalazimou izvorima, posebnou č vakufima izovog
perioda,ove ustanovenazivanesu razi č imenima: bejtu 1-'i1m ć znanja), bejtu
t-ta'lim ć pouke), muallimhana (dom č te mekteb(osnovna škola) štoje u
č bilo đ U prvomperiodu č š ć nazivje bio "bejtu t-ta'lim" ć pouke)
i"bejtu I-'jlm" ć znanja)što ć kasnije bitizamijenjeno nazivom .rnekteb" ili"sibjan
mekteb", dokje nazivmuallimhana upotrebljavan,posvemu ć za posebnu vrstu
"'1
I':
'1
:'11 :
I 'I
"I Usp. M. ć ć Ibid. str. 34.
1I'Ii
. II,
"I Usp. ć ć Ibid. str.
"-f'
ove institucijenamijenjenu zasiromašnu djecu.To č postojanjeinternatagdjeje
djeciosiguravanahrana,stan i ć ali i program kojije garantiraostupanjobrazovanja
muallima č Takvajebilai prvamuaJlimhana uSarajevu,poznata kao Ajjas-begova
mualfimhana. U nedostatku medresa koje se otvaraju postepeno, č od č
XVI ć ovo su bile nižesrednje škole.
U skladu sa tradicionalnomorganizacijomislamskogobrazovanja u mektebima,
programi nastavei uBosniobuhvatati sustjecanjeosnovnih znanjaovjeronauci, vjerskim
dužnostima, obredimai momlu,teč i pisanju arapskog pismausvrhuosposobljavanja
u č č Kur'ana.
za razlikuod prvihislamskihmektebapoznatihpod nazivom,,kuttAb" (p/. katštlb)
u kojima su pored ovih predmeta, pisanja, č i č predavane i druge vještine
đ kojima se u pojedinim u Bagdadu navodi i vještina plivanja,sS) u programima
bosanskih mekteba., pougledu naosmanske, glavno mjestozauzima obredoslovlje, č
Kur'ana odnosno č i memoriranje đ dova (molitvi) i sentenci potrebnih
za obavljanje namaza. Osnove pismenosti č su se iz arapskih č kasnije
poznatih kao "elif-ba sufare". U okviru tog programa č se i pisanje, a ponekad,
posebno u XIX ć i lijepo pisanje, kaligrafija. Poslije svršetka sufare č je
prelazio na č Kur'ana, te pravila č Kur'ana (tedžvid).
t
Metode đ nastave u mektebimabile su uglavnomtradicionalne, sa mnogo
vježbi kojeje nametala priroda nastave. ć da nastava nije đ posebnim
odjeljenjimani razredimanego kolektivno, svaki č imaoje poseban individualni
program.tzv, "sabah" kojije đ u skladusasvojimindividualnim sposobnostima
i ulorenimtrudom.Timeje bilo ć da č icikoji su inteligentnij i i vredniji brže
savladajunastavni plan i programuz istovremeno ponavljanjeranijeggradiva š ć
drugu djecu u toku nastave. č (muallim) pri tomeje imaoposebnu ulogu i samje
kreirao č đ nastave. Tako, naprimjer u Kulen-Vakufuslova su se č
ovako:
"EI if' je pružen kao štap, "be" je kao tekne i nokta do mene. "Te" je kao tekne i
dvije nokte.do hodže. "Se" je kao tekne i tri nokte do hodže. .Džim" je kao srp i ima
noktu u trbuhu. "Ha" je kao srp. "Hi" je kao srp i ima noktu do hodže. "Dal" je kao
teljigšto se ć volu na vrat, ,,leI"je kaoteljigi imanoktudo hodže..Ri"je kaokuka
što se s njom č hašlame. "Ze" je kao ć sablja (Amed ć je tada bio
pandur i imaosablju). "Ajin"je zinuokaovuk. "Gajin"je zinuokaovuk i ima noktudo
hodže. "Lam" je kao dižva. "Mim" je kao Bajbutov topuz. "Nun" je kao ć što se iz
nje kusa tarhana. "Lam-elif' izgleda kao Huse ć makaze (Huso ć je bio
č .
1\) Usp. Islam Ansik1opedisi, str, 61, 62.
"·1 ć Husein, S/arinski mekteb, Osvit. br. 42, 43. Sarajevo, 1942.
1
88
""r,:
;;
j;'
Obredoslovlje se u prvom periodu kaoi ranije č premadjelu"Munyatul-musalli
wagunyatul-rnubtadi" (želja č i potrebe č biloizvornika Sadiduddina
al-Kašgarijailikomentaru Ibrahima Halebijepoznatom kaoHalebikebiri Halebi sagir
(Veliki i malikomentar) o č smo ć govorili. Upojedinimmektebimaovaj udžbenik
zamjenjivan je lImihaiom, udžbenikom vjeronauke koji sadrži osnovne propise iz
dogmatike iobredoslovIja. Najpoznatiji udžbenikovevrstebiojepoznati "Mizrakli ilmihal"
naturskornjeziku nazvan takoposlicikopljanakoricamaprvoglitografisanog izdanja.
đ ć od polovine XVI ć u mektepskoj nastavi koristi se č
.Bergivijinarisala" (Risale-i Bergivi)jednostavno poznata kaoBergivija. Ovaj udžbenik
napisaoje poznati teolog Muhamrned ibn Pir Ali iz Birge u Maloj Aziji na turskom
jeziku(autorje umro 1573.g.), a sadržiosnovneelementeizdogmatikei obredoslovlja.
Udžbenikje poznat đ kao.Vasijjetnarne" (Testament) ilmihal takodaje postao
pojam za osnovno vjersko štivo. Po svemu ć ovo djelo vrlo rano doživjelo je
preradu na č jezike. U prilogtomegovoriviše č primjerakaBergivijeu
rukopisnimzbirkama i privatnim kolekcijama uBosni,naosmanskoturskomjeziku, ali i
đ brojnabosanskomjeziku. Ime đ č iliprevodioca ovogdjelanijepoznato,
uzbirkamase č navodi "od nepoznatog autora" ili "anonimus".nl
Jedan od č rukopisaovogdjela prepisaoje poznatisarajevski č
MulaMuhamedMestvica (umro 1280.11 863.g.)jošu mladosti (1225.11810.), ujednom
zbornikukoji se nalazio u posjedu porodiceSalih-ef. ž ć (umro 1942.g.). Iz
ovogrukopisa sevididaje djelokoncipirano kaoi1mihal, odnosno š č
djelo gdjese uformi pitanja i odgovoradaju osnovne informacijeo osnovama č
islama, tzv. irnanskirn šartirna (vjeri uBoga,u đ poslanike, objave, Sudnji
dan i Božije đ kaoitzv. islamskim šartirna), č č daje
samo Allah Bog i daje Muharnmed,a.s., Božiji rob i poslanik, dužnosti obavljanja
namaza, islamskih davanja-zekata,postaramazana, obavljanjahadžaidžihada(borbe).
U istovrijemekaoglavnodjelo kojetretira č propiseu nastavi, ili
č za muallime š ć je djelo "Ta'limu l-rnuta'allirn" č č
Burhanuddina az-Zarnudžija, te udžben ik arapskogjezika .Alet" koji je sadržavao
gramatikui sintaksuarapskogjezika štoje korištenosamo u nekimmektebirna,
Namjene mekteba, njihova organizacijai programrada đ su u skladu sa
zahtjevimaosmansko-islamskogtradicionalnogškolstva, s jedne strane, i posebnim
zahtjevima č ovih ustanova, vaki fa, s druge strane. U tom pogledu u
vakufnamarna vakiti č svrhu ismisaosvogvakufa ć na potrebi vjerskog
obrazovanja i odgoja polaznika. Tako, naprimjer, u vakufnarni Mustafa-bega, sina
lskender-bega, iz Sarajeva č 923.11517. godine navodi se odluka da vakif
"sagradimekteb č školu) u blizini spomenutedžamijeda se u njemu č
vaspitanjui velikomKur'anu djeca siromašnih i ubogih.'?"
Xli OIS,GHBitd.
"I Usp. Vakl!fname iz Bosnei llercegovine (XVi XVI vijek), OIS, Sarajevo. 1985.. SIr. 35.
89
Isto se naglašava i u drugim vakufuamama. Livanjski Mustaj-beg 1642. godine
č ć "U rnektebu ć se č Kur'an prema č sposobnostima, jezik
(pjesma i proza) i krasnopis.To ć č muaUim vješt pismu".
19
l
Mostarski ć Ć u XVI ć uzsvojudžamiju gdjeje sagradiomekteb,
odnosnomualJimhanu č daje to lijepi uredan objekat ,,za č uUzvišenom
Kur'anu, Č Knjizi koja č istinuod neistine", a uvakufio gaje za djecu
siromahai ubogihmakooni bili,te izuzeo izprometa u imeGospodaraPremilostivog.
Prema tome, ć dijelom mektebi su bili namijenjeni djeci širokih
muslimanskih masa. U č su to č bila vakufska dobra, odnosno,
muallimhane za obrazovanje djece siromašnih, a kasnije, tijekom vremena i
promjenom društveno-historijskih uvjeta uz njih ć se javiti i drugi, tzv. narodni, te
povremeni mektebi.Funkcijupoukei opismenjavanja dobit ć zatimi ć imami,
tzv. sejjar hodže koji ć stizati i djelovati u manjim mjestima i krajevima gdje nije
bilo mekteba.
I
đ č nastave kao i u prethodnom periodu bio je č (muallim) i njegov
ć (halifa) ili kalfa. U č u džamijamaovu dužnost obavljali su č
imami rnujezindžarnije štosu unekimvakufnamarna i č zahtijevali, vjerovatnoiz
ekonomskihrazloga. Takoje naprimjer uvakufu Hadži Ejnebegijeve muallimhaneu
Sarajevuuvjetovanoda muallimsku dužnostumuallirnhani obavljaimamu mesdžidu
MevlanaArapa uz koji se nalazila rnuallimhana.t"
Premapodacima izpopisa Bosanskog sandžaka iz 1540. i 1604. godine, te odredbama
>
dodanas č vakufnama ć muallima u ć mekteba iznosilesuumuallimhanarna
5 ili4 č a udrugimmektebima 4,3 ili dvije č U istovrijeme, ć imama iznosilaje
đ č š ć 3, 4 ili S č a ć muallima i mujezina č 2 č U nekim
skromnijim vakufima đ pojednu č
đ treba ć daje ć zavisila od č i č mekteba. Tako,
naprimjer, za muallima đ mekteba u Mostaru ć đ u iznosu
od 5 č njegovamektebau Konjicuu iznosu od 4 č a mektebau selu Potocima
2 č
Pored toga, u vakufnamama su đ i uvjeti ko može biti muallim i njegov
ć Tako, naprimjer, uvakufnami Šahdldar, suprugeGazi Husrev-bega, izXVI
ć stoji da "muallimu mektebu trebadabudepouzdan, pobožan, vedralica,blag.
On treba da odgaja djecu i da ih č
1"1 Usp. A. č ć Prosvjeta II LivnuprijeJ ć EI-Hidaje, IV, 1940.141. str. 7-11 .
.•,) Usp. Popis vakufa Bosanskog sandžaka iz 1604. godineu okviruOpširnog popisa
Bosanskog sandžaka iz 1604. godine.
"'1 Usp.Vaklifnama Zaima Hadži Mehmed-bega. Vakufname... str. 165.
":1 Usp. lbid.;str.77.
90
91


Mostarski ć Ć zasvojumuallimhanu uvjetovaoje da"ima muallimakoji
poznajemetod iku nastave i kojije pouzdan, pobožan, vedari č zdrav. on ć odgajati
djecu muslimanautoj mual1imhani, č ih č Kur'ana i lijepom ponašanju
(edebu)"?"
Prema tome, u prvom planu u radu mekteba bilaje odgojna komponenta, odgoj
djece, potom č Kur'ana i vjerskih disciplina, a tek nakon toga dolazili su drugi
sadržaj i koj i su sepredaval i uovomoblikuosnovne školskenastave. đ s obzirom
nač da su mektebi bili ustanovekojesuorganizirane privatnominicijativom, te
da u pogledu č i organizacije nisu podlijegali strogoi precizno utvrdenim propisima
vlasti, organizacija nastave i kvalitet nisu bili svugdjejednaki. U ć centrima i u
okviru ć vakufagdjesu bilaosigurana ć sredstvai kvalitetniji č uz nadzor
mutevellije inazira vakufa i nastavaje bila kvalitetnija i uspješnija. Kao i u č
medresei ovdje seto đ visinom ć đ vakufnamom, odnosno drugih
prinadležnosti kojesudate mual1imu i halifi, č džuzova, držanjempredavanjaitd.
Utomsmislu, ć i č mektebi bilisuu velikimcentrima: Sarajevu, Mostaru,
Banjoj Luci, Travniku,Novom Pazaru, č Rogatici itd. đ najpoznatijim bili su:
muallimhana Ajjas-bega u Sarajevu, GaziHusrev-begov mekteb u Sarajevu,Ejnebegijev
mekteb u Sarajevu, mekteb Ć Ć u Mostaru, č lbrahirn-pašin mekteb u
Travnikuitd. Pozavršetku mekteba č uzavisnosti oddruštvenogpoložajasvojih
roditelja mogao da ide na zanat ili u trgovinu ili pak da nastavi školovanje u srednjoj
školi, medresi. Oni koji su se nalazili uposebnim, državnimškolama, na Enderunu ili
drugimrnektebima, nastavljali suškolovanje uokviru tihzavoda č č vještina
kako bi se kvalificirali za č položaje ili službe na dvoru. đ ć dio
svršenika mekteba zadržavao senatomstupnju, naneophodnom vjerskom obrazovanju koje
irnjekoristilo usvakodnevnom životu, zapotrebe obavljanja namaza, č Kur'ana itd.
U XVI i XVII ć ć osnovanihrnektebaradilaje uspješno. Broj č
unjimabioje konstantanilije paksmanjivan ili ć ovisnood smanjenja ili rasta
brojastanovnikakojima su mektebi bili namijenjeni. Naime, poznatoje da se u prvom
periodubroj č stalno ć ć broja muslimana ć
U tomperiodu,tose rješavaloizgradnjom novihobjekata i fonniranjem novih mahala
što se vidi iz porasta broja mahala u pojedinim kasabama, odnosno formiranjem niza
novih kasabaudijelovima ukojimjedošlodoširenjaislama. Podaci upopisnimdefteri ma
iz 1489., 1516., 1540., 1570., 1604., itd.otome č govore. đ u isto vrijeme
u pojedinim mjestimadolaziloje i do smanjenja broja stanovnika mahala, pa prema
tome i do broja č č vrstamastradanja,požarima,epidemijama kuge itd.
Takonaprimjer, prema popisuiz 1570. godinekasabaVisokoimalaje 5muslimanskih
mahala sa 544 ć a prema popisu iz 1604. 5 mahala sa svega 190
ć i 75 neoženjenih muškaraca.
'nl Usp. Ibid. str. 84.
To se vidi i iz popisa mahala. Mahala zavije Ajjas-paše i mahala Č č
Muslihuddina kojesu 1570. godineimale128 kuta ć i 2 neoženjenamuškarca
(mudžerred), 1604. godine spojene su u jednu mahalu u kojoj je bilo 40 ć i II
neoženjenih. Stanovništvoje biJo desetkovana epidemijom kugekojaje u đ
zahvatila ovukasabu.Uistovrijeme smanjene suidrugegradskemahale, Šerefuddinova
sa 139 ć 1570. godina na 33 ć i 21 samca, mahala Alauddina
sa 198 ć 1570. na 68 ć i 28 samaca.t"
Naravno. sve ovo odražavalo se i na mektebe koji su bili locirani u gradskim
mahalamai naselima,uokvirudžamija,mesdžida i tekijailiuzdžamijei mesdžide. Kao
vakufski objekti namijenjeni narodu ovisumektebidjelovali ilikaomuallimhane, mektebi
namijenjenisiromašnojdjeci, ili pak č osmanski mektebikoji suosiguravali
osnovnu pismenost i vjerskunaobrazbu.
Ovi mektebi bili su muški, ženski i mješoviti i radje, uglavnom, bio đ sa
islamskimpropisima i ekonomskim ć U mješovitimmektebimaženska
djeca sjedila su odvojeno, č izamuškekao i u džamiji.U mektebimasa manjom
djecomnijesepravilarazlikauspolu. Djecasusjedilaugrupama, svrstanapo lekcijama
ili pak"sabah u",
U pojedinim mektebima u kojim su postojali uvjeti i ć žensku djecu
č mual1ima (bula), odnosno, hodžinica. Neke žene su u maha/ama imale


svoje mektebei živjeleod onogšto bi im č donosile, Takvih mektebabiloje skoro
t
po svim ć mjestima, a u njima se kao i u drugim mektebimastjecalo osnovno

vjersko obrazovanje i osnovni elementi pismenosti. Stogaje bulaorganiziralanastavu
takoda i pojedinebolje č č u njenom đ kao ć Posebna
pažnja poklanjala se odgoju č štoje bilouskladu sa osnovnimporukama vjere.
Stoga se ne samo u ženskimmektebimanegoi u muškimkao i svimdrugimoblicima
obrazovanja iodgoja možesasvimopravdanogovoriti o pedagoškom radu i odgojukao
svjesnom i č zadatkunastave.
zateorijskupodlogutakvogradamuallimi sukoristili osnovne izvore islama,Kur'an
i hadis(tradiciju Poslanika),a potompoznatodjelo Abu-Harnida AI-Gazalija "Ayyuha
I-walad"(O, č č kojeje prepisivano u č sredinama Bosanskogejaleta i
korištenoširom Carstva O tome č mnogi č rukopisi ovogdjela i unašim
rukopisnirn zbirkama.
Ovako organizirani,mektebi su u prvatri ć važili uistinukaoosnovni oblik
obrazovanja iodgojakojije ć aktivno č š udalješkolovanje
ili jednostavno, život. đ kasnije, u toku krize Carstva na širem planu, pa i u
Bosanskom ejaletu došlo je i do krize školstva. U mektepskoj nastavi to se odrazilo
posebno u XVIII i č XIX ć
'''1 Usp. navedene popisne deftere iz 1570. i 1604. godine.
92
93
Uizvorimaizovog periodanalazimoniz podatakakojio tomegovore. Sveje više
nezadovoljstva đ imarnima, hatibirna, rnuallimimai rnuderrisirna kojisu i materijalno
dovedeni u vrlo tešku pozicijupropadanjempojedinihvakufa i ekonomskom ć
države da održava obrazovne institucijei ć službenikeizCentralne blagajnetako
da u ovom periodu rnektebi postaju briga pojedinaca, č hodža koji dosta loše
materijalno stoje i nemaju ć da sami finansiraju svoj rad. Stogase oniu ovom
periodu dovijaju š ć tododatnimangažmanomutrgovini ilinazemlji i ć
nastavuudrugi plan. Toje dovelodo krizeobrazovanjai odgojaucijelomCarstvutako
da su reforme školstva provedene č XIX ć bilejedino rješenje koje je
mogloosiguratibilokakvofunkcioniranje ovih ustanova.
Utomkontekstu, trebashvatiti j položaj muallima za koje setraži ć od Centralne
blagajne, č ć izTravnikasazebnjomi postavljaju sergije(dobrovoljna ć
đ kako bi se osiguralo funkcioniranje školstva.
Premajednoj molbi koju su uputili đ Sarajeva 1706. godine, dakle, devet
godinanakon proboja EugenaSavojskogu ovaj gradi požarakojije uništioveliki broj
objekata navedenasu 32 uništena mekteba. S obziromdaje ć dio vakufa kojim
su ovi rnektebi izdržavani bio č i kaotakavstradao,oni su tražili ć kako bi
se uništeni mektebi popravili i osnovala iznovaglavnicaza ć muallima. U
ovom spisku navedena su imena 32 mekteba koji su stradali i muallima koji trebaju
ć To su:
- u mahali Haseki, muallim Muhammed Hatibzade,
- umahali Duradžik, muallimMustafaPožegavi,
- u mahali č Katib, muallimMuhammed Serradži,
- umahali Hubjar-aga, mua!lim JusufDženneti,
- u mahali č Alije, muallimIbrahim el-Kadiri,
- umahali HaladžDavuda, muallim Nimetullah,
- u mahali Jakub-paše, muallim SalihHalili,
- u mahali Divan-Kariba, muallirn HasanSufi,
- u mahali Sahtijandži, muallirn Es-Seli idMensur,
- umahali KalinHadži Alije, muallim IbrahimZergerin,
- u mahali č muallimHusamuddin,
- u mahali Šejh Ferruha, muallimSulejman Halvai,
- u mahaliBalizade, muallim Sulejman Serradži
- u mahali Kebkebir, muallimIbrahim Šarihi Dav' i,
- u mahali Husamuddina.muallim Ebu-Bekir,
- u mahali Č ž Hadži Sulejmana,muallimMehmedAbbasi,
..".
r .

- u mahali Hadži Isa, muallimAhmedVudžudi,
-ll mahali č ž Sinana, muallimOsmanNerdubani,
-ll mahali MunlaArapAtik, muallim Abdullah Šehrnani,
-ll mahali KulenHadži Bali, muallim MustafaTabhi,
-li mahaliAbdullahHalife,muallimJahja,
<Ll mahali Kadi Ahmed-efendije, muallim Ismail č
-u mahali Vekil č muallimIbrahim Tufenki,
- II mahaliSinan Vojvode, muallimIsmail-dede,
- II mahali Bali-bega, muallim Ali Toki,
-ll mahali Alias-paše, muallimMustafaKebei
- u mahaliDavudČ muallimSalihLozi,
-u mahali Dudi-bule,muallimMustafaMuarrif
- u mahali HodžeKemala, muallimAhmedMizraki,
- u mahali č Ismaila, muallimIbrahim Lenk,
- u mahali HadžiTimurhana.rnuallirn Osman č č
- u mahali č muallirn MustafaŠehrnani?"
l
ć ovihmuallimaiznosilesu 8 č dnevno, ukupno256 č č odnosno
r
:'lj
ukupnoza sve 1933 č za ulemuza kojuse traže ova sredstva izdržavne blagajne
umolbise č da su "pismenasirotinja".U ovomperiodusu i popravljani ili izosnova
obnavljani mnogi mektebi dok su neki ostali zapušteni sve do č XIX ć
Prema Sidžilu blagajskogkadije od 12. rebiulaIl 1238.11822. godine bosanski valija
Dželaluddin-paša uputioje bujruldijukadijama Duvna,Ljubuškog,Mostara,Blagaja,
ć Ljubinja,Trebinja,Stoca,Cernice, Nevesinje, ostatkaNovog(Bekije-i Nova),
Konjica(Belgraddžik), Neretve, Prozora, zatimmutesellimima, kapetanima, ajanima,
zabitima, prvacima i službenicima gdjeihjeobavijestio"dasu mnoge džamije, mesdžidi,
mektebii medreseostarjeli tokomvremenai da nemoguslužiti potrebama muslimana!
đ im da posredstvom suda i uz sporazum sa mutevelijama pojedinih vakufa
dobro pregledajuu kakvomse stanju nalazevakuf u njihovimkadilucimai da oprave
svedotrajaleobjekte, Džamijetrebaosposobiti da se unjimamoguobavljati petdnevnih
namaza(molitvi)a rnektebeda ihdjeca mogupohoditi. Poselimai kasabama u kojima
nema mektebatreba ihsagraditi". Istotako, uSidžilubr. 73sarajevskogsuda navodise
bujruldija Davud-paše iz 1249./1833. godine kojom se đ briga o dobrima
(hajratima) pod krovom,džamijama,mesdžidima, drugimbogomoljama, mektebima,
"', Usp. M. E. ć Tarih-i Bosna. V, str. 30. rukopis GHB; M. ž ć Dvapopisa
sarajevskih mekteba, EI-Hidaja. VI, Sarajevo, 1942.-1943., 5tr.119-123.
95
94
medresama,ti. zaštitaod rušenja i propadanjate da se utvrdi da li službenici obavljaju
svoj posao. U tomsmislu, đ se dasenadgleda i izvijesti da lise usvimdžamijama
obavlja pet obaveznih namaza,da li se u mektebima č i č Kur'an, te koliko u
svakomvakufuimaimama, hatiba, mujezina, muderrisa i ostalihi nakrajuda se dostave
podacio mutevelIijama (upraviteljima) vakufa.?"
č sadržaj imakasnijeijedna bujruldijaVedžihi-paše iz 1252.11856. godine.'?'
'K,) Usp. Sidiit sarajevskog suda, br. 73, str. 21, u GHBu Sarajevu
'Il) M. E. ć Tarih-i Bosna. knj.XXI!, str. J:a . .2
MEKTEBI I MUALLlMHANE U SARAJEVU
I
Uperiodu od 1463. do1878. godine uBosni iHercegovini podignutjeveliki broj mekteba
i muaUimhana. ć brojovihustanova podignutje ugradovima (kasabama) i šeherima
koj i suuovomperiodu imali intenzivan razvoj. ć smovidjeli dasuse đ ovimgradovima,
posebnointenzivno od č razvijali: Sarajevo, NoviPazar, č Mostar, Livno, Travnik,
Banja Luka, Zenica, Prozor, Konjic,a potomč nizdrugih gradova Ejaleta. Najviše č
podataka o mektebima u č izvorima odnosi senaSarajevo ć daje ovaj grad
od č bioglavni administrativni vjerskoprosvjetni i kultumi centar. Podaci kojenavodi
Evlija Ć o 180džamija imesdžicla, iako izgledaju pretjerani, indikativni su ć daje
Sarajevo uovovrijeme, dakleudrugoj polovini XVII ć imalo 104mahale. Uzsvaku od
džamija i mesdžida bioje ,,pojedanmekteb". Stogapretpostavka daje Sarajevo imalo uto
vrijeme najmanje 1OO mektebadjelujesasvimrealno. Ovaj impozantanbroj džamija i mekteba,
tedrugih ustanova iobjekata pokazujudaje Sarajevo ć krajem ovog ć bilošehersa
razvijenom infrastrukturom, privredom, kulturom i školstvom. Naprijed navedena molba
sarajevskih đ i popis32 mekteba kojisu stradali u požaru Eugena Savojskog 1697.
godine to đ đ Iakood č nepostoje precizni podaci osvimprosvjetnim
objektima, džamijama, mektebirna imedresama, treba kazati dajeSarajevouprvom periodu,
dakle, č od č XVI ć bilo, uzSkoplje i NoviPazar,jedan od ć kulturnih
centara Rumelije. č diopodatakaomektebirna uSarajevu uprvom periodu č
je uvakufuamama idefterima, odnosnopopisima vakufa. Uvakufnami Mustafa-bega, sina
memumIskender-paše iz923J1517. godine posebno sespominjeodlukavaki fa(ktitora)"da
sagrndi osnovnu školu (mekteb) ublizini spomenutedžmnije,dase unjoj č vaspitanju
i velikomKur'anudjecasiromašnih i bijednih''98) Utusvrhuktitorje"uvakufio, zavještao iu
dobrotvorne svrheodredioodsvognajboljeg imetka i nanajpošteniji najlegitimnij i č
č blaga(imanja) i onoštoje njegovo mulkovno vlasništvo i onokojeon pritežava
(tesarruf), a za kojeje dobio pravo mulkiziranja (rnulkijjet) prijeizdavanja ove isprave." Tu
spadacijeli zemljišni posjed (mezra) kojisezoveseloVesela Straža (danassefoVesela na
ruševinama gradaVesela straža kojise zadnji put kao gradspominje 1463.g.). Nalazi se
nedalekood Bugojna sazaseocima č Golobrdica i č ...te prostorom uzvodu (nehr)
kojasezove č mjesta.... č kraju OOAkhm(Pn.Js:a).9Jl
"'I Usp. Vaku/name... str.35.
"" Usp. n.d, str.35.
152
153


MEDRESE IDERSHANE
Uzrnektebe i rnuall imhanekaoustanove osnovnogškolskogobrazovanja i odgoja
izrasleizdžamija i mesdžida uporedosa širenjem islamai uspostavljanjemosmanske
vlasti na Balkanu, č XVl ć u Bosanskom sandžaku podižu se i prve
ustanove srednjeg ivišegobrazovanja, medrese idershane. Premaraspoloživim izvorima
i historijskoj literaturi, prvi oblici ovogobrazovanjanastalisu kao rezultat potrebe za
vjerskim obrazovanjem i odgojem ć muslimana ć porijekla č i
se broj u ovom periodu relativno brzo ć i imamsko-hatipskim i nastavnim.
(muallimskim) kadrom za radu novopodignutim mesdžidima, džamijama i mektebimau
gradskim mahalama,tekijama i musafirhanama ili seoskim naseljima ukojimsuformirani
muslimanski džemati, Medresakaobosanski oblik.nižih i višihsrednjihškolajavljase u
Bosni i Hercegovini č XVI ć Kaoi mektebi,mual1imhane idrugikulturno­
-prosvjetniobjekti, i ove ustanovepodizanesu na inicijativupojedinacakaovakufski
objektištoje bilo č ucijelom Carstvu. Istina, glavnidioškolstvaje uskladusa
organizacijom Carstvafinansiran izfondapoznatogpod nazivom "Sandikl8eytul-Mal
'il-Ganšim'' (Fond ratnog plijena) ukoji suprihodi pritjecali poosnovu ratnogplijena,iz
rudnika i petine odzarobljenika. Iztogfonda finansirani sutroškovi muftija, dijelaškolstva,
t
č granica, dobrotvornih ustanova, ć službi, sirotinje, č ubogih i putnika.
đ posvemu ć dio sredstavakoji se izovogfonda izdvajao zaškolstvo bio
je č ć dijelom na glavne obrazovne ustanove u Istanbulu i drugim ć
centrima, posebno Enderun,Sahn-i Seman iSultan č š š š uvida
u č popisne knjige, deftere ivakufuameizovogperioda vidi seda su prvi č
ovogtipaškolau Bosni i Hercegovini bili, uglavnom, veliki državni velikodostojnici,sandžak­
-bezl, valije, njihove vojvode idrugi visoki državni funkcioneri. Kaonosioci izvršne vlasti u
provincijama, oviljudi odbeglerbega dospahije, poredorganizacije ivršenja vlasti imaliSll
zadatak, đ dazajedno sa predstavnicima uleme, organiziraju i školstvo kao izuzetno
č segment društvene organizacije. Utom smislu onisu posebno podsticaniod samih
ć utusvrhu ubaštinuvelika imanjakojasu, potom.uvakufliavali ć
nataj č sredstva zaizdržavanjeobjekata koje supodizali. Svaovapitanja, kaoi u č
mekteba regulirana suvakufuamama, vakufskim ispravama izkojih saznajemo podatke o
imanjima isredstvima izkojih suosiguravani prihodi zaoveobjekte, visine ć profesora
Usp. doc. dr. Ahmed đ Osman/I kanunnameleri ve hukukitahlileri, I. Kitap,
Osman"hukukuna giris"e Fauh dewi kanunnameleri, Feyvakfi, Jstanbul, 1990..str. 194,195.
medresa, njihovih ć (kalfi) i poslužitelja, status č i podatke o njihovim
stipendijama, sredstvima za ishranu č tedruge troškove koji sejavljajuu đ
ustanovi ovevrste. ž ć i ć svaovapitanja naosnovu vakufuama i drugih
dokumenata došli smodo č daje sistem srednjeg školstva naovimprostorima, kao
što ć vidjeti, razvijan postepeno, uporedo sa razvojem gradova i osmansko-islamske
društvene organizacije. U tom smislu, prve medrese podignute su u prvim ć
administrativnim ikultumim središtima, uSkoplj U,azatimuNovom Pazaru, Sarajevu, č
Mostaru, Banjoj Luci, Livnu, Travniku, Pruscu, Zvorniku, č n č Pljeviju (T8Šlidži) itd. prvu
poznatu i najstariju medresu naovim prostorima podigao je uSarajevubosanski sandžak-beg
Firuz-beg đ 1505. i l S12.godina.
1oUlNakon
toga, utoku XVI ć
broj ovih škola. SveoneorganiziraneSlJuskladu satradicionalnomorganizacijomosmanskih
medresa, ć dijetom kao haridž i dahil medrese u statusu od 20 do SO č Prema
podacima kojenalazimo u č Rumelijskog iAnadolskog, kaziaskera, gdje
suevidentirana postavljenja muderrisa i visina njihovih plata,uovim krajevima ć broj
medresa imao je status nižeg stupnja od20-25 č nadan.Tokom vremena,jedan broj ovih
medresadobioje status đ sa ć od30-35, odnosno 40 č asamojedna,
Gazi Husrev-begova medresa imalajestatus višeškole, odnosno fakulteta sa ć od50
č dnevno. Naravno, toje bilosasvim uskladusapozicijom Bosanskog sandžaka, odnosno
Bosanskogejaletakoji ć č provincija Carstva: dobiti relativno razvijenu
mrežu srednjeg školstva što ć ć uspješno č ove provincije u tokove
osmansko-islamskog kultumogživota togavremena
Nastava i uloga muderrisa
U skladu sa ustaljenom praksom u osmanskim medresama i u medresama
Bosanskog ejaletanastavaje đ natradicionaln i medresanski č uspostavljen
još u Nizamiji, a donekle modificiran u skladu sa potrebamaCarstva i sklonostima
muderrisa koji su bili nosioci obrazovnogprocesa. č u ovim školamanisu bili
posebno đ ugodištaili razrede, negosu radili u halkama (kružocima) štoje u
prvom periodu, do kraja XVI ć dok su ove institucijebile iznad u to vrijeme
ć zapadnihškolskih institucija, bilou funkcij i napretka irazvoja Carstvakaošto
je ć brže i efikasnijeobrazovanjetalentima ć da se izhalke u haiku
prelazile neposredno po đ đ udžbenika.š'? Prema tome, II
medresama nijebilo strogo đ vrijeme đ cjelokupne nastave negoje to,
uglavnom, kao iumektebu, zavisilo odindividualnih sposobnosti i zalaganjasamog č
Usp. H. š ć Banje If Bosnii Hercegovini, Sarajevo, 1952., str. 78-79.
!'"') Radmila č ć škole1/ našim zemljama, lstorijskirnuzej SRSrbije, 1974.,
Beograd, (separat iz djela "Istorija škola i obrazovanja kod Srba"), str. 252.
155
y
lS4
U medrcsarna II ižeg stupnja č š ć je jedan muderris (profesor) predavao
sve predmete. a njegov ć kalfa bi držao vježbe i ponavljao sa č
predeno gradivo.
Kao i u mektebima, iovdjesu predavanjaodržavanaudershani, predavaonicigdje
su č sjedili uvišehalki ć paralelno. Predmetisu bili č u svimmedresama
istogranga, a razI ikesu bilesamou izboru muderrisa kojije odabirao đ udžbenik
po komeje predmet i dobijao naziv.
U toku nastave, u č su đ 4-6 godina đ predmeti prvog
stupnja. Nakon toga č bi prelazio na predmete (udžbenike) srednjeg stu pnja, a
potomi višegukolikoje nastavljao školovanje. Prematome,kompletna nastavaumedresi
poslije završenog mekteba trajala je 12 do 16 godina ovisno o individualnim
sposobnostima i.zalaganju č
U toku školovanja u tim medresama č i su ć predmeti:
a) tradicionalne znanosti, viši stupanj znanosti (al-tulumu l-muqaddima)
l. morfologija(as-Sarf),
2. sintaksa (an-Nahw),
3. znanost o pojmovima(al-Wad'),
4. etimologija(al-lštiqšq),
5. geometrija (al-Handasa),
6. č (al-Hisab) i
7. disputacija tal-Munazara)
b) logika (al-Mantiq)
1. isagoge(lsagugl),
2. komentar Isagogaod Fenarija(Šarhu l-Fanšri),
3. kompendij iz logike(Husšrnu l-Kati) i
4. komentar Metalia (Šarh-i Matšli')
c) apologetika (al-Kalšm)
I. glose na tedžrid (Hššiyštu t-tagridj'?'
"-'I Usp. Uzuncarsll], n.d., str.586.
I
Toje. đ bio samo ć okvir koji je ć muderrisuda selektivno
pristupi predavanju ć udžbenika. Praksaje bila da po ulasku u medresu
č đ prvo č kurs gdjeje stjecao osnovna znanja iz gramatike i sintakse
arapskogjezika, zatimaritmetike i geometrije, te logike, retorikei apologetike. Istiovi
predmetibili suzastupljeni i kasnijenadrugomstupnju,ali su predavani naosnovu ć
i opširni] ihudžbenika. Na višemstupnjunastavljalo sesa č pojedinih grana
prava, č Kur'ana, korpusaislamsketradicije,hadisaitd.Na kraju, pozavršetku
ć stupnja škole svršenik je dobijao diplomu, idžazet na iršad što ga je
kvalificirala za ć poslom. Svršenici nižegisrednjeg stupnjadobijali
Sll nakon toga posao u lokalnoj administraciji, mjesta imama i mual1ima, ili su, pak,
nastavljali školovanje uvišojškoli,Gazi Husrev-begovoj medresi (Husreviiji) uSarajevu
iIi naSahni Semanu,sultanSulejmanovom č š j liAja SofijiuIstanbulu. Pozavršetku
nekeodovih škola, onse opredjeljivaoutri pravca,muderisku ili kadijskuslužbuili pak
vojnuslužbu. Ukolikobi otišaou vojnuslužbu,po zakonuizvremenaMehmedaFatiha,
mogaoje dobiti zemljišni posjedod20.000 č godišnjegprihoda.
2A6l
Ukolikobi, pak,
želio službu muderrisa ili kadije, svršenik se upisivao u defter vrhovnog vojnog
zapovjednika, kaziaskera Rume1ije ili Anadolije, kakobidobiopripravništvo(rnulšzemet),
Prvamedresakojubi kandidatnakonobavljenogstažiranjadobiobilaje medresa najnižeg
stupnja, od 20 do 25 č Nakon đ periodaprovedenihu muderiskoj službi u
ovoj medresi, prema kanunnami MehmedaFatiha, onje mogaonapredovati prelaskom
udrugu medresu u kojojje dobivao 5 č dnevno ć ć Na taj č sposobniji
i ambiciozniji muderrisistizali su vremenom i dostupnja sahna, profesoravisokeškole
ilifakulteta. Premakanunnami SulejmanaZakonodavcakandidarjeutokunapredovanja
:1
od najnižegdonajvišegzvanja, funkcije muderrisa Darul-hadisa(Fakulteta za č
tradicije) u okviruSulejmanovogvisokog č š trebao da đ 14stepenica. Isti put
prolazioje i kandidat za kadijukojije, đ č kao pripravnik, mulazirn da bi
potomnapredovaodo najvišegstupnja, munle.Utomkontekstu, rangovimuderrisa bili
su ravni ć položajimakadija takoda se izmuderiskeslužbemoglo ć u
kadijsku,ovisnoodstupnja.
Broj podignutih medresau Bosni i Hercegovini i Sandžaku u osmanskomperiodu
teško je utvrditi s obzirom da je č broj dokumenata izgubljen ili još uvijek
č đ na osnovu raspoloživog materijala, posebno vakufnama,
popisnihdefteraskižilai č dokumenatao postavljenjimamuderrisa možese
č da je broj ovih objekata bio znatan. U popisnim defterima ć se u prvoj
polovini spominju vakuf Firuz-bega, Kemal-bega i Gazi Husrev-bega u Sarajevu,
Sinan-bega u Novom Pazaru."?' Krajem ovog ć evidentirani su ć i vakufi
:"'1 Usp. Uzunearsfl], l, H. Osmardi devletinin IImiyye teskilatl, Ankara, 1965., str.SS.
:<71 Usp. B. Zlatar, Popis vakufa u Bosni iz prve polovine XVI vijekka; PaF, XX-XXI,
1970-71, str. 109·1 S8.
157
156 1
mostarskih, ć i drugih medresa. Evl ijaČ sredinom ć XVIIstoljeca
ć spominje na ovim prostorima 39 medresa i 10; u č 6. Livnu 3, Zvorniku 3.
Ć č J, Konjicu 2. Nevcsinju Z, NovomPazaruS, Prijepolju J, PIjeviju2 i pojednu
medresu u Mostaru, č Blagaju. Cernici, Ljubinju, Banjoj Luci, Jajcu i PrUSClI,
la Sarajevo č da irna mnogo muderrisa iako ne navodi broj medresa. '''I
Nakon toga, iako nemamo preciznih č podatakao broju ovih medresa sve
dodruge polovine XIX ć naosnovupodatakakojenalazimou č izvorima
možemo konstatirati da je postojao impozantan broj ovih ustanova, prema nekim
procjenama. č više od 100. ć da su podizane, uglavnom, u glavnim
administrativnim i kulturnimsredištima, mi ć ihprematome i predstaviti.
.:-: ...
.... ,.... '0

L...::J


... ''':''' . ...... .. '\t.., :}h . t I" \ •
;.: ',oO ':-, .:
'-,. o -, .' ') -11 l·., '. - . -, :
»,, • ..t"';' 'H:l .'-.
,l" 'J' • .....,. ."" -. • .. ·.,r'. D',.r,j\
'" .... lt <I: et" 4.......-:. :".' . .
.;.... : .."ll·Q.·: '\.. :'" 'i", k. LI. ': Sl'"
.r; , ' ": .:;'0';" :
oo ·J:r.-';.·<..=-X" .,. 'LI'" _ -"If'!j, . '/:.. . '. '.1',01
;1'",::.'1::';;.; ';:"'::11 '. :'" --,':<t . =;/.4
Q"... .. ..........
_
..;.
.. ..
• ....
oo'
l ....... .; f
"
• '-. •
.. • .. r
_"'
.. •
jY,
.... '\ .. _. _..
.. - '.r.... _ • o. ' ••••• -. ·, ..i .', '. "j'
:..::. ;:.. ('(J" '" t;,j
ć medresa uz Carevu džamiju, (S.K., n.d., str. 10)
Fadil-pašina medresa, (S.K., n.d., str. ll)
J"> Usp. Evlija Č n.d.,str. 403, 139.478,398.470,411,264,391,394,467,458,454,448.
415. 212, 207. 133 i 108.
MEDI<ESE U SARAJEVU
r
Kaoadministrativni i kulturnicentar utemeljen uprvojdeceniji druge polovineXV
ć poznat kao kasaba u kojoj je sjedio vojvoda Vrhbosanja i kadija do 1462,
godine, a od 1463. bosanski sandžak-beg, Sarajevoje, kaoštosmo vidjeli, ć krajem
XV ć imalo tri, odnosno pet mahala sa isto toliko džamija i mekteba, tekija i
drugih kulturno-prosvjetnih j utilitamih objekata. ć da se nakon toga ovaj grad
dosta intenzivno razvijao, uz džamije, mesdžide, mektebe, tekije i č objekte ć
č XVI ć đ ovdje i prvasrednjoškolska ustanova,Firuz-begova
medresa(1505-1512.) Premapodacimaizraspoloživih izvora,nakontoga podignutesu
u č dekadi XVI ć još tri medrese, Gazi Husrev-begova, Kemal-begova i
Mehmed-begova,a potomjoš nekolikoovakvihustanovauXVII, XVIDi XIX ć
tako da je u ovom gradu u toku osmanskog perioda podignutoi djelovalo oko petnaest
medresa, nižih,srednjih i viših.štopokazujezavidan stupanjobrazovanjauovoj sredini.
t
Na osnovu uvidau dosadašnjuliteraturu i izvoreu Sarajevusamo utoku osmanskog
perioda konstatirali smo postojanje i djelovanje ć medresa:
1. Firuz-begova, đ đ 1505. i 1512. godine.l'"
D.
2. Mehmed-bega ć đ oko I520,25°J
I
3. Gazi Husrev-begov hanikah, đ 1531. godine.v"
4. Gazi Husrev-begova (Kuršumlija) medresa, đ 1536.137. godine.P"
5. Kemal-begova medresa, đ 1538. godipe.P"
,"l Usp. M. E. ć n.d, I,str. 290.; V. ć Sarajevo i njegova okolina. str, 72.; H,Kreše-
ć Hanikah. Spomenica. str.57-59.; Ć Truhelka, Gazi Husrev-beg .... , str. 176-180.
:'''1 Usp. Roznamce defteri, god. 1586, \588.; H. Š ć Teritorijalno širenje i
đ razvoj Sarajeva u XVI ć Radovi XXVI, Sarajevo. 1965., str. 110.
:'1) Usp, H. š ć Hanikah; Spomenica, n.d.,st.57-59.; Ć Truhelka, n.d. str. 176-180.
J':I Usp. Vokufname Gazi Husrev-bega od 26. redieba 94J.l8. januara JSJ 7,. OHB;
Sidii! vakufnama, J. str. 26,27, prijevod F. Spaho; SpomenicaGazi Husrev-begove
č š Sarajevo, 1932., str. XXV-XXXVI; Vaksfname iz BiH; OIS.
Sarajevo 1985. str. 61,67.
:11) Usp. Vakufnama I;(emal-bega. GHB. Sidžll] sar. suda. br.I, str. 22,27,28,29,30;
Vasijje/nama [Testament} Kemal-bega. GHB,Sidžil Sar. suda br.l, str. 37,(prijevod S,
Kemura): S, Kernura, Sarajevskedžamije i druge javne zgrade turske dobe. str.
258-262., Separat GZM XXIlI. 1908.-1913., Sarajevo 1913. godine. lil,1
IIII
l'
I
Munib ć
II
lli
;11
1
",,11,11
SKICA ZA PREGLED
Š Č KNJIŽEVNOSTI
Munib MaglajJi, u ovom tekstu daje kratak pregled š č
književnosti: č š od usmene kn'jiževnosti i njenih č oblika u
prozi i stihu, j to č definira i u osnovnim crtama opisuje
lirsku pjesmu, baladu i romansu i epsku pjesmu s jedne strane, te daje
podatke o iunacima ovih pjesama, donosi podatke o strukturi usmene
č njenim podvrstama i opisuje ih.
đ krnrko predstavlja književnost poznarih aurora, i to od
srenjevjekovne . sn dragoqeunu pisnurna, darovnicama i poveljnma
bosanske vlastelc, preko književnosti osmanskog perioda. kako na
orijentalnim jezicima, tako i nlhnmijado • u prozi is stihu, sn gazelirnn,
kasidnmn, tahmisima, mesnevijnrnn, epitafima, č i č
spjevovima, sa [edne, i puropisima, filozofskim i teološkim rnsprnvnmn,
historijskim kronikama i pravnim djelima sa druge srrnne.uz pregled
imena autora.
ć segment š č književnosti kojeg ć predstavlja u ovom
tekstu jeste književnosr nusrro-ugnrskog perioda, gdje uz karakteristike
književnih ostvarenja daje i osnovna Imena aurora i uz same nazive djela,
š ć ih u prostor i vrijeme, č i suštinske podatke o djelima i
pravcima kojima pripada]u, kao j ć kulturnim i društvenim pojavama
u kojim ovakvi autori i ovakva djela izrastaju. đ i savremena
š č književnost su takoder dijelom ove skice, gdje autor takoder
porninje č imena, pravce i djela Sl1Vreme:lIC š č
književnosti, i jezgrovito((:lje: inforutaciju II njihovim osnovnim svojstvima.
SKICA ZA PREGLED Š Č KNJIZEVNOSTI
181
SKICA ZA PREGLED Š Č
KNJIŽEVNOSTI
ao i U primjeru drugih nacionalnih književnosti, š č
književnost se đ odvija u dva glavna roka, koje č
}(
t
usmena književnost, na jednoj i pisana književnost, na drugoj
strani. č je da se usmena književnost razmatra izvan
dijahronijske razdiobe, tj. žanrovski (lirska pjesma, balada, epska
pjesma, usmena predaja i sl.), dok je u primjeru pisane književnosti
č pristup posredstvom dijahronijske podjele (npr.
srednjovjekovno, osmansko, ausrrougarsko, razdoblje izmedu dva
svjetska rata i sl.), a onda se u okviru svakog izdvojenog razdoblja
dalje vrši žanrovska podjela č vrsta lirske pjesme, dramskih te
proznih oblika (roman, pripovijest, pripovijerka, kratka č i sl.).
USMENA KNJIŽEVNOST
š č usmena književnost zabilježena je u raznolikim i
'I
đ oblicima, u rasponu od ć (poslovica, zagoncrka,
pitalica i sl.) do najduži h (epovi i od preko dvanaest hiljadnstihova).
Kao cjelina, š č usmena književnost se može dalje dijeliti na
onu koja je oblikovana stihom, na jednoj, te onu u prozi, na drugoj
strani. Prvu skupinu djela oblikovanih stihom č č vrste lirske
pjesme, drugu balade i romanse, a ć š č epika.. š č
usmena književnost LJ prozi može se podijeliti na: č o životinjama,
bajke, č šaljivei druge č sa izrazitim crtama fabuliranja,
na jednoj, te legende, predaje i anegdote te druge kratke prozne oblike
LI kojima fabula nije razvijena (npr. poslovica i vic), na drugoj strani.
183
182
1
F
SK1CA ZA PREGLED Č KNJIŽEVNOSTI
Lirska pjesma
MUNIB Ć
Medu lirskim vrstama š č usmene književnosti posebno se
izdvaja ljubavna pjesma sevdalinka (prema rurcizrnu sevdah -Iiubav,
ljubavna č ž zanos), nastala u sredinama ć i manjih gradskih
sredina oblikovanih pod č č utjecajem, nakon propasti
Bosanskog kraljevstva i pada srednjovjekovne Bosne pod osmansku
vlast. U sevdalinci je došlo do plodotvornog spoja č č
elemenata sa č slavenskom tradicijom. U č pogledu
je to vidljivo u prožirnanju starobosanskog poravnog napjeva sa
č melizrnima i tzv. prekomjernom sekundom. č š ć oblici
stiha II sevdalinci su epski č deseterac, č i
č osmerac, jedanaesterac, rrinaesrerac te lirski č
deseterac, č u rasponu od 5 do 15 stihova. Me1ostrofu, tj. oblik
pjevane strofe, odlikuju raznoliko izrnjenjivani pripjevi. Pjevana je u
č prilikama, bez č pratnje ili uz pratnju saza te u novije
doba harmonike. Sevdalinke je na č č izrazila ć
ljubavne radosti, snovite č ž ili treperavog š č susreta sa
voljenim ć ali i ponor đ i ljubavnog č te ć
bezizlaza, usljed neostvarene ili ć ljubavi, vjerolomsrva i
iznevjerenog č Posebnu odliku sevdalinke č lokalna
obilježja: u brojnim primjerima ova je pjesma zapamtila sasvim
odredene pojedince, djevojke i ć koji su ljepotom, držanjem ili
č š ć u zgodama oko ašikovanje č pažnju usmenih lokalnih
pjesnika. Ušavši jednom II pjesmu, ove su č č svoj
"novi život", U zamršenom toku koji je č š ć teško pratiti: junaci
opjevanih zbivanja potiskivani Sll novim zgodama, kojesu imale svoje
vedre ili tužne sudionike. Najrauija vijest o sevdalinci vezana je za
drugu polovicu XVI st., <lli jeova pjesma vjerovatno nastala još ranije.
Sevdalinka je plodotvorno odjeknula i u lirici š č pjesnika
novijeg doba š č Ć ć Đ ć Humo i dr.). Od ostalih lirskih
vrsta đ pažnju pjesme uz rad, svadbene, uspavanke i šaljive.
Pjesme uz rad pjevane su uz žetvu žita, uz rad oko kukuruza, duhana,
vinove loze, maslina. Č su se 11:1 č poslovima (mobama).
kada jctrebalo plodove ljeta pripremiti za jeseni zimu. Svadbene pjesme
I
l
pratile su č dijelove svadbenih č u skladu sa islamskim
životnim č i praksom (uz kretanje svatova, uz traženje nevjeste,
uz krnanje mlade, uz đ mladenaca i sl.). Raznovrsnu skupinu
š č lirskih pjesama č uspavanke. Pjevane nad djetetom u
bešici, izražavale su materinsku želju za č uroka i
posvemašnjim š ć č Na raznovrsnost uspavanki ukazuju
ć i č oblici stiha kojima je spjevana: sedmerac, č i
t
č osmerac, epski deseterac. Šaljive pjesme spadaju đ
one lirske vrste koje su slabije bilježene i ć manje č
Znatnu rasprostranjenost u š č sredini imale su pjesme II
kojima smijeh izvire iz veselih zgoda koje izaziva nespretni ć u
lr
silnoj želji da se što prije đ u blizini drage. Vedrim humorom
odlikuju se neke šaljive pjesme u kojima smijeh izaziva nakaradno
prikazivanje supruga. Jedan broj šaljivih pjesama zasnovan je na
đ ć Zbivanje u nekim šaljivim pjesmama
slikovito je preneseno u.životinjski svijet. Šaljivimpjesmama pripadaju
đ one koje su odrasli pjevali maloj djeci u cilju uveseljavanja i
zabave. Zapravo su ove pjesme dio igre i njihovo potpunije
t razumijevanje neophodan je opis koji objašnjava rok igre i mjesto
pjesme u njenom toku
Balada i romansa
Balada i romansa prisutne su u š č usmenoj književnosti u
raznolikim i razudenim oblicima. Termin balada č ć na vezu
ove pjesme sa plesom (prema tal. ba/are - plesati) uz koji je u
zapadnoevropskim književnostima pjevana, U š č baladi plesu
, odgovara žensko kolo, II kojem je pjevana poravnirn napjevom,
č š ć bez pripjeva j melizarna svojstvenih sevdalinci, š č
t
usmena balada oblikovana je č š ć stihom deserercern, uglavnom
epskim č rijetko lirskim č te osmercem
(mnogo č š ć č nego č kao i tr inaestercem,
II rasponu od pernaestak do preko dvije stotine stihova. U ženskom
dijelu repertoara pjevana je na sijelima u kolu i mimo njega, skupno i
184
185
MUNIB Ć
č (ponekad uz okretanje tepsije kao pratnju). U muškom
dijelu repertoara pjevana je č uz pratnju saza, a u novije doba
harmonike, pa i violine. Sobzirom na tematski raspon, š č balada
može se podijeliti u šest skupina, s ć š ć daljnje podjele: o
djevojci zle ć o ć rastavljenim dragim, o zlosretno] nevjesti)
o nesretnim supružnicima, o đ roditeljima, o č
sukobima u porodici. Stradanje ć rastavljenih dragih - u kojoj
č zbivanje izaziva materino nametanju sinu nevoljene nevjeste
- jedna je od najomiljenijih tema u š č baladi, o č č
višedesetina zabilježenihvarijanata, u kojima se smjenjuju imena dragih
(Omer i Mejrema, Mujo i Ajkuna, Mehmed i Fata i sl.). š ć se
izdvajaju đ pjesme iz ć skupine, o tzv. smrznutoj nevjesti,
koja na putu u novi dom prolazi kroz oluju i susnježicu, kao
predskazanje ledenog č u mladoženjino] ć koji za nju bude
koban. Kao i u primjeru sevdalinke, lokalna obilježja č jednu od
glavnih odlika š č balade i predstavljaju njezinu osobenost:
znatan dio ukupnog š č č pjevanja vezan je za
nekoliko pjesama sa lokalnim obilježjima, koje predstavljaju č
č đ mjesnih ili pokrajinskih zbivanja koja su privukla
pažnju usmenih pjesnika, č j č Teme kao što su
pogubljenje ć ć ili na smrt đ Ibrahim-bega (Kusrure)
_u usmenoj predaji "hafiza Kusrure" - u Sarajevu, te pogibija Hifzi­
bega Đ š ć kod Bijeljine bile su toliko č da su prenošene
č đ ć dugo te daleko od č pjesme. Tu spada i jedan broj
manje rasprosrranjenih lokalnih pjesama, a ovoj skupini pripada
svakako najznarnenirija š č i južnoslavenska balada ć ­
Hasanaginica (1774), koja pjeva o nekoj davnašnje] obiteljskoj
tragediji u š č aginskoj porodici, a sukob junaka u njezinoj
osnovi č je nesporazum đ supružnicima, koji, II skokovitoj
radnji č za ć balada, neodgodivo vodi raspletu. Višestruko
je zanimljiva za č š č balade pjesma o pogibiji
sarajevskih č prvaka ć Hadži Mehmeda i Ibrahim-age,
đ bune iz sredine XVIII st., koja u neprekinutom usmenom
prenošenju živi dulje od dva ć a o opjevanom đ
č su i usmene predaje, i č ljetcpisaca-savrernenika, i
SKICA ZA PREGLED Č KNJIL:EVNOST[
č zapis u obliku tariba na turskom jeziku. Romansa je pjevana
na č kao i balada, ali vedrijim napjevorn, a č je č š ć
epskim deserercern te rrinaesrercern, sedmercem i iedanaesrercem, u
manjem rasponu stihova od balade. Tematski se može podijeliti II č
skupine: o nestašnom i preduzimljivo m momku (djevojci), o
,
ljubavnom nadgovaranju, o strasnom susretu, o ljubi u nevjeri. Vedrina
t.
1::
je temeljna crta š č romanse. Na č č od balade, koja
1.::
I
u žalobnom tonu pjeva o stradanju pojedinca, izazvanom č
š ć č strastima i ć ili izvanjskom silom ­
romansa vedro, č i sa humorom i raspusno, pjeva o ljubavi koja
pobjeduje. Doživljaj svijeta zato je u romansi ć vedriji nego u

baladi, za č junake nema izlaza ni izbavljenja. Romansa pjeva o ljubavi
razdragano i poneseno, č ć na taj č i pohvalu životu. Ljubav,
č ljubavna igra, u romansi je ć kao vrhunaravni smisao
života.
I
Epska pjesma
Najstariji poznati sloj š č epike vezan je zaprosror srednje
Bosne, na kojem izrasta njezin središnji junak, Đ Alijn. U
oblikovanju epskog Đ č č historijski Gurz fips,
o kojem č č njegov savremenik, turski č Ibn
KCI11::t1. Epski Đ ulazi tako, još Z<1 života svoga historijskog
prednika.na "velib vrata" II š č usmenu epiku. Epski životopis
ovog-j II naka bogati]: je od svih drugih š č junaka. on se sum: t: L:
i ć sa ć brojem suparnika iz suprorsravljenih tradicija,
o njemu, njegovoj snazi, njegovom konju, njegovom arul-ju, biljczin»:
koji č o njegovim epskim podvizima i č kazuju brojne
predaje. On je jedini š č epski junak - II stoljetnom snu, skriven
II ć u planini - č se č dolazak č Ll odsudnom č
za život njegova naroda. Pjesnici š č epike su oblikovuli - bo
suprotnost č epskom junaku· samosvojni lik poznat bo
Budalina Tale (Od Orašcu 1:11c, Ibrahim Tale), č je izrasr.mju
doprinio historijski Tale č buntovni Krajišnik koji [e poginuo
186
187
",-f'
i\IUNIl3 Ć
kod Banje Luke 1637. godine. Nastanak lika Budaline Tale s razlogom
je doveden u vezu sa č š svatovskog veselja, č je izgled dao
usmenom pjesniku osnovu za đ junaka iz kojeg je progovorio
č iz nareda sa obje noge na zemlji, 'koji je suprotstavljen
č sjaju č epskog junaka:"... Nema Tale kadifli
č š nego č otrcane; nema na njem zlatom vezenih č
nego ć od medvjeda, rukavi poderani; ne pokriva njegovu glavu
kapa zrdalija ili finofes, ć kapa od jazavcaili bo što na jednom mjestu
vele, kapa od dva vuka. Na kapi nema č č nego trista
praporaca. Ne nosi on toke i ilike, ni ć šipke, da mu sablja ne
č ć Ne steže se mukadernorn pasom, ć č a nema ni
okovanih pala, nego nosi č batinu, u kojoj je do pet stotina i
hiljada klinaca..." (N.Tordinac) Tale umije što drugi ne umiju; Tale
može što drugi ne mogu; Tale smije što drugi ne smiju. I ništa ć
biti č od ovog nepredvidivog junaka, "naherenog delije"
ć jer svi - i nu "turskoj" i na "kaurskoj" strani- znadu da je
Tale jedan i jedinstven. Neponovljiv. Nepodmitljiv i nepotkupljiv.
Smiješan i strašan istovremeno. Nehajan prema sebi i svome i č
do snmozaborava. Istinski ć đ koji sve dijeli i sebi ne
ostavlja ništa. ć bekrija š č usmeneepike. Šerer do urnebesa
i pogubno istinoljubiv II isti č Ali nadasve, Tale je neumorni veseljak
i šaljivdžiju - "buš naše narodne pjesme", kako je primijetio Tordinac,
tj. č i glavni junak svih urnebesnih lakrdija š č
č Kralj smijeha, bez podsmijeha, osim na vlasriti č Junak
"bajnrijch bb" CR. ć koji može ponijeti i podnijeti što drugi ne
mogli, što ic uzro k njegovog dubokog urastanja II tlo č
kaziva I1j:1. č i zapadnobosansko krajište đ je č č
mladog razvijenogsloju š č epike, č Su naizrnslijijunaci Mustaj­
beg č i ć Hrnjice, prije svega Mujo i Halil. Neosporni
zapovjednik š č š č č Mustaj-beg č je u
svom epskom liku objedinio osobine i sažeo ugled i č slavu
nekoliko ć kapetana, od razdoblja s kraja XVI do vremena
Mustaj-bega ć iz druge polovice XVII ć (D.
ć U oblikovunju epskog Muje Hrnjice važan udio je po
ć dao neki Mustafa č ć koji se spominje II carskom
SKICA ZA PREGLED Š Č KNJIŽEVNOSTI
fermanu ć Mehmed-paši č povodom burnih đ
u Krajini 1637. đ šestericorn Krajišnika č jeglave sultan tražio,
povjerovavši da su oni prilikom uzimanja otkupa za jednog uglednog
sužnja prisvojili č hiljada groša. đ naspram oskudnog
životopisa hisrorijskog pretka Muje Hrnjice, stoji u narodnoj tradiciji,
u usmenoj predaji, raskošna epska biografija ovog junaka, opjevanog
u velikom broju š č pjesama. č su predaje o č
porijeklu, dolasku u Krajinu, obznanjivanju junaštva, neranjivosti
olovnim metkom, pogibiji napadom iz potaje, iz busije. Kao i drugi
f
znameniti epski junaci, Mujo ima č nepobjedivog konja, č

se tragovi, zajedno s tragovima njegova koplja, pokazuju s koljena na
,
koljeno, zna se za njegovu kulu u Kladuši, njegov bunar, njegov grob
u Petrovoj gori i č sve to II znaku njegovih opjevanih pothvata,
u kojima je č u društvu svoje ć i drugih krajiških epskih junaka.
Legendarno je ć odnijelo prevagu nad historijskim, pjesma
je prekrilila zbilju, epski je junak· ponijevši ć na historijsku
č - u brojnim pjesmama bezbrojnih neznanih usmenih pjesnika
proživio svoj "novi život", bujna predaja, a ne štura povijest roji
asocijacije kada se spomene njegovo ime. Visok stupanj samosvojnosti
fl;
š č epike, kao važne etape II razvoju ukupne balkanske epike,
utvrdio je niz glasovitih ž č u stoljetnom slijedu, od F. Kraussa
i L. ć preko M. Murka, G.Gesemanna, M. Parrya, M.
Brauna, A.Schm<lusJ, do A. B. Lorda i Đ ć koja ustanovljava
da su č š č epike u "njenom višestoljernorn trajanju", u
njenoj sarnoniklosri, samosvojnosti, utemeljenosti na povijesnim
zbivanjima te u njenom izražavanju II više tipova i oblika, što je
uvjetovalo ć njene podjele (pjesme o junacima Krajine,
krajišnicima, undurske pjesme, pjesme č
tipa)." Isra autorica je, na tragu istraživanja koja joj prethode, iznijela
mišljenje da je dužina vrijednosna osobenost kojom se š č epika
izdvaja na balkanskor» prostoru, da je primanje islama bimo utjecalo
na oblikovne rokove ovog pjesništva, na njegovo bolje č
srar obalkanskih tradicijskih obilježja, da je č š ć Bošnjakn u
d rUšf\'CI10111 životu velike Osmanske carevine njegove sadržaje č
raznovrsnijim, posebno one č od č za epiku, što je
189
188
",
MUNIB Ć
doprinijelo č obilježju najstarijih slojeva usmene epike
Bošnjaka" i č prevladavanju "tipa š č epike, tj. epike
č mejdana, okršaja". Č da je ć broj š č
epskih pjesama zabilježen u drugoj polovici XIX st., u vrijeme kada su
se "Bošnjaci našli u ć i sigurno znali da nemaju č put
sa Osmanlijama", utjecala je na dulji vijek š č epike i bitno
djelovala na njen daljni razvoj. ć č o bujnom životu
š č epike u vrijeme kada je u drugim nacio na ln irn
književnostima na balkanskom prostoru i šire bila sasvim na izmaku,
bilo je ć da ž č potraže u radu sa č iz
Novopazarskog sandžaka, "živimHornerima", odgovorna "homersko
pitanje". Tako je tridesetih godina ovoga ć te nakon završetka
Drugog svjetskog rata na č Novopazarskog sandžaka i drugdje
zabilježenaobimna epska đ kojaje poslužilaA.B.Lordu za razradu
"teorije formule" o životu epike u danas ć svjetski znamenitoj knjizi
The Singer of Tales č č Sažimanje rezultata obimnih i
dugotrajnih istraživanja pokazuje da š č epika na balkanskom
prostoru predsravljai'složenu i slojevitu epsku cjelinu" Đ ć
t


Usmena proza
Usmena proza Bošnjaka može se podvesti đ č
književnoteorijsku podjelu na č o životinjama, basne, bajke, novele,
šaljive č predaje, poslovice... Uodnosu nj ovu vrstuumjetnosti č
drugih naroda na istom prostoru, š č usmena proza odlikuje sc
nekimcrtama kojeSll posljedica izravnog uticaja islama,s jedne, tc II pliva
usmene književnosti islamskih naroda sa kojima su Bošnjaci dolazili II
dodir: Turaka, Arapa, Iranaca,s drugestrane, Ovaj je utjecaj ostvarivanII
dva tob: izravnimdoricajirna . na putovanjima, na vojnimpohodim." u
č poslovima, te posredstvom pisane književnosti, č su
prenosioci i č bili obrazovani pojedinci koji su č turski.arapski i
perzijski jezik, ć se za č vjerske, upravne i vojneslužbe
II Bosni ili drugdje u Osmanskomcarstvu. Osim pozajrnicn nn motivske­
tematskom planu, utjecaji su vidljivi i na razini likova, gdje je posebno
SKICAZA PREGLED 1.I0ŠNJACKE KNJIZEVI"OSTI
č primjer sa poznatim junakom turske šaljive č Nasrudin
Hodžom, koji je urastao u š č usmenu prozu, poprirnivši neka
obilježja likova šaljive č iz usmenog đ nove domovine, iz
raznolike đ č o Ć Ć i drugimšaljivim junacima š č
usmenogpripovijedanja. š č usmena proza ć je nedovoljno
istražena kao cjelina. č ć o "nedjeljivosti korpusa" i
ć izdvajanja pojedinih nacionalnih tokova na č
usmene književnosti ć dijela južnoslavenskog prostora imalo je
posebno zahvalno do kada je č o usmenoj prozi. đ š č
usmene proze nalazi se u znatnom obimu ć u najstarijoj objavljenoj
zbirci (bosanske č mladeži), č je sadržaj sakupljen u Bosni i
Hercegovini sredinom XIX sr. te kasnije u zbirkama N.Tordinc;1,
K.Blagajib, č ć i drugih, bez obzira na njihovu nacionalnu
nominaciju, ali i II ondašnjim č (Bosanski priiatel}, Bosanska
vila, Beha!"). Ukasnijemrazdoblju, nakon završetkaPrvogsvjetskog rata,
u š č i drugim č (posebnoNovom beharu) objavljivane
je raznolika grada š č proze, a II to vrijeme pojavljuju se i prve
zbirke sa š č nominacijom (A.N..,metak). U razdoblju nakon
Drugogsvjetskog ramsastavljaju se i novezbirke š č usmeneproze,
nastale novimbilježenjem na terenu, "li sc vršei ž č uvidi II gradi:
(takoder A.i':amctak), posebno kada jc č o usmenoj predaji, 7.;1 koju sc
može ustanoviri da predstavlja najisrraženiju vrstu š č usmeneI1I"07.C.
č koja je na gradi usmene predaje o Snrujcvu ob.ivil.i
ć potkrepljuje tvrdnju o samosvojnim crtama š č
usmene proze, koje izviru iz pripadnosti š č naroda i njegove
ukupne trudicije islamskom civilizacijskom okrilju. Predajeo cvlij:1I11;1 ili
"dobrim" i vidovitim pojedincima tc č niz motiva II predajama o
nastanku džamija njihovih naziva i obilježja, o tekijama, grcbljima,
grobovima i rurbcrima, o vodovodima i č - S:lI1lO pokazujušm k
svenastalo bosamosvojna odlika š č usmene predaje pod izravnim
islamskimuplivom. Svestranija istraživanjadrugih š č usmenih
vrsta II tom pogledLl tek predstoje i treba zamijeniti nerijetko proizvoljne
ocjene o tzv, "orijentalnom repertoaru" š č pripovijcdnc i
č proze.
190
"W;:-r
MUNIB Ć
PISANA KNJIŽEVNOST
Srednjovjekovno razdoblje
č spomenici pismenosti i književnosti. mada oskudni brojem,
č o raznovrsnosti pisama i oblika. Rasprostranjenost č i
č pisma znamo je manja u odnosu na glagoljicu i č
koje su bile u svakodnevnoj upotrebi. Najstariji glagoljski spomenici
srednjovjekovne Bosne i Huma su š ć odlomak i ć
odlomak iz XIIte Splitskiodlomak s kraja XIIili s č xm ć
Brojne su i glagoljske glose na spomenicima pisanim č ŠtO
ć na č da se glagoljica zadržala kroz cijelo bosansko
srednjovjekovlje. Spomenici pisani č brojniji su i
raznovrsniji, a ć crkveno-kanonske apokrifne spise, pisane
na crkvenosbvenskom jeziku bosanske recenzije, s rijetkim elementima
živog narodnog govora, zatim povelje, darovnice, kao č izvor
diplomatske pismenosti u kojima je njegovan narodni govor, te epitaf
i zapisi, l! kojima gotovo potpuno prevladava narodni jezik, kao i lijepa
književnost, đ pisana narodnim jezikom. Crkvene knjige
ugkivnorn sadrže prijevode Novoga zavjeta đ apostolska
djeb, novozavjetne poslanice i apokalipsu. U jeziku i pravopisu vide
sc tragovi iz kojih se može č da je č o prijepisirna iz starih
glagoljskih predložaka, a mjestimice u njima probija živi narodni govor.
Najsruriji SlI Hvalov zbol'llik, pisan 1404. za Hrvoja č ć č
zbornil: iz sredine XV sr., koji jegotovo istovjetan s Hualouim, Zbornik
lirstianina Radosava iz druge polovice XV SL, pisan za krst janina
Cojsuka. Najstariji i najljepši spomenik ove vrste je Mil'oslavovo
cvondcl]c iz druge polovice XII SL, pisano u Huml! ili na dvoru
bosanskog bann Kulina za humskog kneza Miroslava. Iz XIV i XV st.
č su još Mostarsko, ć ć Ljubljansko bosansko
(Kopitarevo) i Nikoljsko evandelje, te Odlomak petrogradskog
apostola, Vrt/toški rukopis, ć ć i Č č evandelie.Aprakos
kneza Louanova, Eval/de/je krstjml;1ttl Tvrtka ć ć
SKICAZA PREGLED Č KNJIZEVNOSTI
191
beogradsko đ Mostarski listovi i č svijeta. Bosanski
srednjovjekovni književni spomenici, bilo da su pisani glagoljicom ili
č č š ć se nalaze na pergamentu, a od druge polovice
XIV SL i na papiru.U korpusu bosanske srednjovjekovne književnosti
od posebne su važnosti povelje, pisma, darovnice i oporuke, nastali
na kraljevskom ili banskom dvoru i državnoj kancelariji te II
kancelarijama bosanskih ć i oblasnih gospodara. Najstariji
primjer č je u Povelji Kulina bana iz 1189. godine. Iz XIII st.
č su povelje humskih knezova i č povelje bosanskog kneza
Ninoslava. Uz spomenike ove vrste nastale II vrijeme Stjepana II
ć u XIV st., vrijedne su pažnje i zanimljive povelje,
darovnice i pisma pojedinih ć posebno ć č
č ć te Hercega Stjepana i njegovih sinova: Vladislava, Vlatka i
Stjepana (kasnijeg velikog vezira Ahmeda ć Književnom
š ć se posebno odlikuje epigrafika, koja se č š ć nalazi na
ć đ č stolicama, kaznenim č
ma uzolejirna i sl. Mada se u ovim natpisima č ć
rasprostranjene sentence, "bosanski pjesnik je probijao oklop obrazaca,
pa je č odnosom, dubokim doživljajem, nabojem ć i
š č misli, a izazvanih č đ č
izuzetnu č poruku i dostizao prepoznatljiv iskaz prvorazredne
umjetnine" (F. ć
Osmansko razdoblje
Prvi, veliki rok š č književnosti ovoga razdoblja ć
književnost na turskom, arapskom i perzijskom jeziku, koja se u znamo
slabijem rukavcu produžuje i u austrougarske razdoblje. Velik broj
pisaca (pre ko 3OO) Š se u razi č tim književniIII vrsrnmu,
č š ć u stihu, koji je II č č književnostima bio razvijeniji
bo oblik izražavanja, ali i u prozi, koja je đ š č pisci111;1
bila najzastupljenija II ljetopisu i u putopisu o odlasku na hadž.
Književnost Ilaorijentalnim jezicima, oblikovana uglavnom u tradiciji
č č literarure, nastajala je ć dijelom na tlu Bosne i
193
192
.........­
,
i"
MUNIB Č
tematski je za nju č veoma vezana (epigrafika, pjesme o gradovima,
ljetopisi u kojima su bilježeni č đ putopisi s opisom
bosanskih i stranih gradova kroz koje su č prolazili). Za
rodno tlo njezinih spisatelja ovu književnost veže i vidljiv rodoljubiv
i domovinski ton te ponegdje utjecaj usmene književnosti maternjeg
č izraza. č predstavnici: Nihadi (umro oko 1587), č
i č Derviš-paša č (oko 1560-1603), pjesnik rodnog
Mostara i ljubavni lirik; Medžazi (u. 1610), pjesnik č
lirike; Lamekani (u. 1624), pjesnik č lirike; Nerkesi (1592­
1634), ljubavni lirik i pjesnik rodnog Sarajeva; Talib (u. 1674), pjesnik
ljubavnelirike; Rešid(oko 1650 - oko 1715), č Fevzi Blagajne
(u. 1747), pjesnik Bulbulistana na perzijskom jeziku; Hurerni (XVIII
SL); Sabit ž č (u. 1712), divanski pjesnik; Mejli (1713-1781),
plodni č i pjesnik Sarajeva; Mula Mustafa Bašeskija Ševki
(1731.1809), pjesnik i ljetopisac Sarajeva; Hadži Jusuf Hlivnjak (kraj
XVI- sredina XVIII st.), putopisac; Sirri (1785-1847), č pjesnik;
Habiba č ć (1845-1890), pjesnikinja koja je u progonstvu u
Turskoj sastavila jedan divan pjesama; Fadil-paša Š ć (1802/3­
1882), divanski pjesnik č se stihovi u ć odnose na ljude,
đ i lokalitete u Bosni; Arif Hikmet (1839-1903), samosvojna
č pojava, ć osmanskom sistemu, "posljednji turski
klasik".
Drugi, znatno slabiji tok š č književnosti II osmanskom razdoblju
predstavlja nlharnijado književnost, tj. književnost oblikovana na
maternjem jeziku Bošnjaku, " dobrim dijelom pisana na arapskom
pismu đ bosanskom jeziku. Glavne književne vrste
alhamijado književnosti jesu: kasida (pjesma č
ili vjerskogsadržaja), ilahija (pjesma u S];1Vl1 Bogu), hikjajaili č
(vjerska č arzuhal (pritužbu, molba, peticija, buntovna
pjesma, poslanica), mahzar (kolektivna molba, priružba), ljubavna
pjesma, č pjesma. Ova književnost traje od sredine
XVl1 do kraja XIX ć a glavni su joj predstavnici Muhamed
Hevai Uskufi (oko lGOl- poslije 1651), vjerski i č pjesnik,
koji je prvi sastavio rursko-bosanski č II stihovima (Magbuli arif
ili Potur-šabidiia, 1631), drugi po starini č na [užnoslavenskim
SKICA ZA PREGLED Š Č KNJIŽEVNOSTI
prostorima ć u predgovoru č kaže za sebe da je Bošnjak
(Bosnevi), a svoj jezik materinskog izraza dosljedno naziva bosanskim
(bosanca) i smatra ga izuzetnim medu ostalim jezicima; Hasan Kairnija
(u. 1680), pjesnik č i buntovnog izraza; Mehmed-aga
š č (XVIIIXVIII SL), č i č pjesnik; Razi
(u. 1786); Seid Vehab Ilharnija (u. 1821), buntovni i č pjesnik;
Abdurahrnan Sirri (u. 1847), pjesnik sufijskog usmjerenja; Umihana
Č (1795 -1870), pjesnikinja "na narodnu"; Mustafa Firaki
(1775 - poslije 1827), pjesnik i ljetopisac; FejzoSofra(XIX sr.), pjesnik
ljubavne lirike.
č u osmanskom razdoblju č je na bosanskom jeziku
vrsta epistolarne proze koja je naporedna sa š č usmenom
epikorn, a izrazom predstavlja produžetak govornog jezika i pisma
srednjovjekovne Bosne. č je u obliku š č pisama, u
kojima je - kako je to ustanovio ć • prisutno "epsko
raspoloženje, č đ i č ć dnosr".
š č zapovjednici u osmanskoj službi pisali su ova pisma
č na bosanskome jeziku, koji ć se koristiti kao diplomatski
i na osmanskom dvoru i ć ih preko tadašnje bosanske granice,
hrvatskim č u službi Austrije i Venecije, č
kanonicima, č providurirna, č starješinama u
č službi, č vlastima te plemenskim glavarima Ll
Crnoj Gori. Sadržinn ovih "knjiga", kako ih naziva narodna pjesma,
č š ć se odnosi na č sporove, koji se nastoje izgladiti i
tada su pisma č uljudno, s pozivanjem na dobrosusjedstvo,
ali ponekad-izbije iz njih i nestrpljivost, ironija pa i prijetnja. Malo jc LI
njima spomen" o bojevima, mejdanima i nasilju, a više č
o č i zadanoj vjeri, o prijateljstvu, pobrarirnsrvu i č
poštivanju" ć bo u č pismu Musraj-begn č
č harambaši Petru ć iz 1648. godinc. ć koji
je zapravo i ustanovio š č pisma bo književnohisrorijsku rernu,
u č o ovoj pojavi bžc:"Mada se II nekima piše i o upadima,
č binga i od đ roblja, unji Inase ponajvišegovorio razmjcni
i otkupu sužnjeva, o ženidbama preko granice, trgovanju na obje strane,
.rzirnanju pod zakup njiva, ali i o sažetim ljudskim sudbinama, Što
djeluje književno neposredno i živo."
Austrougarske razdoblje
Nakon Mehmed-bega ć Liubušaka (1839-1902), koji
svojim zbornicima (Narodno blago, č blago, l-Il) predstavlja
spoj prosvjetiteljstva i romantizma i nastavak književnih težnji iz
osmanskog razdoblja, javljaju se prvi pjesnici koji su objavili zbirke
pjesama na bosanskom jeziku. U ć je vidljiv utjecaj usmene lirike
i č č poezije, a u nekih se č evropska č strujanja
na prijelomu ć Glavni predstavnici: Safver-beg š ć - Mirza
Safver (1870-1934), koji je pjevao o ljubavi, rodoljublju, prijateljstvu
i prolaznosri svijeta, č se na č č pjesnike, ali je pisao i
bud č stihove sa historijskim ć i poeziju š č
sadržaju ('Trofanda iz č dubrave, 1896); Musu Ć Ć ć
(1878-1915), izrazom p ripad a pr<1VCU č Moderne tl
južnoslavenskim književnostima, od koje se odvaja vezom sa
savremenom turskom poezijom i tematsko-motivskim pozajmicarna
iz š č usmene lirike; njegovo č djelo č
č usvajanje i uvode nje tl š č književnost soneta bo
evropske č forme. Ostali pjesnici ovoga razdoblja: Riza-beg
č (1868-1931), Avdo ć Hasanbegov (1878­
1900), Osman Đ č (1879-1912) i dr. Pripovijetke i roman, koji se u
ovom razdoblju prvi put javljaju u š č književnosti, kao
posljedicn ulaska ovog naroda u zapadnoevropski kulturni krug,
uglavnom su tematski usmjereni prema savremenim zbivnnjimn. Glavni
predstavnici: Edhem ć (1862-1954), opisao đ vezane
za Okupaciju (1878) i život č slojeva š č društva,
odnos starog i novog, pitanje školovanja š č mladeži i
đ zahtjevima novoga doba (pripovijetke Na obaliBosne;
romani Ze/mo busenje, Nova vremena i dr.); Osman-Aziz, književni
rnndern koji su č Osman Nuri ž ć (1869-1937) i Ivan
...• n,.o -1 c) zahvatili su tematiku iz živom Bošnjakanakon
austrougarske okupacije i poteškoce KVI" r :
evropeizacije č života, pri č su izložene kritici __
društvene ustanove te iskazana č nastojanja
(romani Bez nade, Bez svrhe, pripovijetke Na pragu novoga doba i
dr.), Šemsudin ć (1887-1960), pjesnik i č (pripovijest
Raziia, pripovijetke Iz bosanske romantike); Nafija ć (1893­
1917), u kratkim prozama bavila se položajem š č žene u
savremenim prilikama (Teme). š č drama se u austrougarskom
razdoblju razvija u dva toka: (1) drama s povijesnom tematikom i (2)
komedija s tematikom izsavremenog, mahom č života, Glavni
predstavnici: Hamid Š ć Ekrem (1879-1936), pisao drame s
likovima iz nacionalne prošlosti j komedije s tematikom iz savremenog
života iHifzibeg, Zmaj od Bosne, Đ pod č Punica, Andeiiia,
Dva č i dr.); Safver-beg š ć pisao rodoljubivo intonirane
drame s povijesnom tematikom (Abdullah-paša i Boj pod Oziiom ili
Krvava nagrada); Salih ć (1873-1943); Husein Dogo
ć (1880-1961). U ovo razdoblje pada i pokretanje prvog
š č književnogč (Behar, 1900), <l zatim i drugih (Gajret,
Biser), koji uz "Muslimansku biblioteku" u Mostaru daju ovom
razdoblju obilježje organiziranog književnog života. Književnom
historijom u ovom razdoblju bavili suse Safvet-beg š ć tBošniaci
i Hercegovci u islamsko; književnosti) i Hamdija š ć
(Kratak pregled hrvatskeknjige uHerceg-Bosni od naistarijih vremena
do danas).
Razdoblje đ dva svjetska fata
Ulirici je zamjetljiva prisutnost folklornih motiva i vezas usmeno:
ljubavnom pjesmom, ali je č i utjecaj evropskih č
strujanja, npr. ekspresionizma, što se ogleda i u formalno
đ u lirici nevezanog stiha. Društvena tematika okup
pažnju jednog brojupjesnika usmjerenihprema č ljevici. Gla­
predstavnici: Hanna Humo (1895-1970), u č fazi r
utjecajem ekspresionizma, a kasnije se ć č teman
--
r
MUNIB Ć
196 SKICA ZA PREGLED Č KNJIŽEVNOSTI
,
197
oglašava bo ljubavni lirik č podneblja nadahnut
sevdalin kom, s jasnim tragovima bogurnilsko-islamske mitologije
(Nutarnji život, Sa č č Grad rima i ritmova); Salih ć
(1906-1982)) č č vokacije) okrenut pejzažu) sa
posebnom š ć za sonet (Lirski akvareli, Lirski dnevnik); Hamid
Dizdar (1907-1967), pretežno ljubavni Iir č zaokupljen
č motivirnn (Arabeske) Zapisilt kamenu); I1ijas ž ć
(1902-1945). č proza u najzrelijih predstavnika odvaja
se od folklornih usmjerenja i ć savremenoj problematici i
modernije m izrazu. Glavni predstavnici: Abdurezak Hifzi Bjelevac
(1886-1972), u svojim romanima bavio se pitanjem iseljavanja
Bošnjaka u Tursku i položajem muslimanske žene u novonastalim
prilikama (Pod drugim suncem, Minka, Alla Zolotti, Melika, Rene
Logotetides, Zidanje ć doma i dr.). Harnza Humo, č
lirske vokacije) a II jednom dijelu opusa č društvenog
raslojavanja š č svijeta; pratio duševne potrese i provale strasti
kod svojih junaka u atmosferi ž č č podneblja,
ć i slavensko-bogurnilske mitove u osnove svojih proza
(pripovijetke Pod žrunjem vremena, Ljubav na periferiji, Hadžiiin
č i dr.; romani Grozdanin kikot, Zgrada na ruševinama, Adem
Cabric)j Ahmed ć (1897-1972), u č sc proz;1ma,
izravnije vezanim za savremena zbivanja, ć uticaj ekspresionizma
(pripovijetke Haremske novele, Svijet u opancima, Nojemoua lada);
Hasan ć (1905 -1942») II prozarna sa socijalnom tematikom
prikazao život radnika i seljaka izloženih ugnjetavanju i atmosferu
zaostale bosanske kasabe; predstavlja č č u razvoju š č
đ proze u znaku "socijalno-klasnog prcobrnžaja" (romani
Ho-Ruk i Bukve, pripovijetke Prouinciia 1/ pozadini i dr.); Alija
Nametak (1906-1987), č II č je nerijetko ver č
intoniranim prozama č opora i dokumentarno č slika
š č sela i š č društva ć (pripovijetke Dobri
Bošnjani, za obraz); Enver Č ć ('1913-1976), č lirske
vokacije Ll slikanju prošlog (roman Lege/Ida o Alipašr); Zija ć
(1916-1942), koji je u svojim pripovijetkama dao proživljenu sliku
š č kasabc. U drami se u jednom toku nastavlja tematska

f>
orijentacija iz prethodnog razdoblja, s težištem na obradi povijesnih
likova, ali se javlja i đ naraštaj dramskih pisaca koji se ć
temama iz savremenog života, č su glavni predstavnici Ahmed
ć (Na Božijem putu) Majka) Bijesnopseto i dr.), Husein
Dogo ć (1880-1961), koji nastavlja komediografske liniju
š č književnosti iz austrougarskog razdoblja; Rasim ć
(1909-1983), koji u ovom razdoblju objavljuje pozorišne "komade s
pjevanjem". Uz č Gajret i Novi behar, koji su u
dvadesetgodišnjern toku izlaženja objavili obimnu i vrijednu književnu
đ tematski raspon ovog razdoblja upotpunjuje č Putokaz,
koji predstavlja izraz č usmjerenih š č književnika č
Drugog svjetskog rata. Književnom kritikom bavili su sc- đ
č orijentirani - Rizo ć (1907-1981), AkifŠeremet (l S99­
1939) i Safet ć (1911-1942).
Savremeno razdoblje
Liriku karakrerizira paralelizam tokova u kojima se č č
č iskustva č naraštaja. Glavni predstavnici: Salih
ć (1906-'1982), č č vokacije, okrenut pejzažu,
S posebnom š ć za sonet; Skender ć (1910-1978),
najprije pjesnik ratnih pocrnn u kojima je došla do izražaja njegova
č vizija svijeta i svojevrstan pante č aktivizam, poslije
č č okrenut sonetu) u kojem se ć ton rezignacije i
stiša ne lirske konternplacijetpoerne Stojanka majka Kueiopolil:a,
Ševa) Soneti I·m; Mak Dizdar (1917 -1971), LI prvom razdoblju pjesnik
II č se lirici ć socijalni i ljubavni motivi) a II najzrclijcm dijelu
opusa oblikovao je atmosferu srednjovjekovne patarenske 130SI1C i
izrazio snv trngiznm njezine povijesne sudbine, jezikom koji svoje
polazište ima II srednjovjekovnim natpisima na ć (poema
č zbirke Vidovopo/jska ć Okrutnosti kruga, Kameni
č i dr.). Izet ć (1930») pjesnik sa naglašenom š ć
"kolokvijalnu liriku" nevezanog stiha, koji se razvijao pod snažnim
utjecajem ruskih pjesnika; Husein š č ć ('1931-1999») pjesnik sa
---
198
199

MUNII.\ Ć
š ć na moderni izrazuznaku č odjeka; Husein
š ć (1938), koji je folklornu đ č predanja preobrazio
u poetsku sliku ljudskog sukoba sa silama historije i prirode; Bisera
ć (1939), koja se II ć lirsko-ispovjednom
pjesništvu oglasila š ć nespojivom sa tradicionalnim
ć tzv. "ženskog pisma"; Abdulah Stdran (1944), koji u
š č lirici nastavlja liniju"komunikativne razgovjetnosti" i koji
u đ slobodnom stihu, pogodnom za govorenje, č
za slušaoca, najuspjelije pjesmeostvaruje u primjerima gdje se stapaju
č misterij i ezorerijski odjek duše"; Mubera š ć (1945), kao
izraziti predstavnik č postupka, nasuprot Sidranovoj
komunikativnoj razgovjetnosti, iskazujese kao pjesnik "iracionalnog
pejzaža duše i posvemašnje razdešenosri antropološke slike svijeta"
ć Džemaludin ć (1947), č koji se priklonio
meditativnorn toku š č pjesništva, ć najuspjelije
pjesme stišanirn, č intoniranim stihovima. Usrazmjerno đ
te tl đ naraštaju š č č samosvojan č glas
stekli SLI Kemal ć (1942), Ibrahim Kajan (1944), Munib
ć (1950), Hamdija ć (1954), Hadžern ć
(1956), Džerualudin brit (1957), Ferida ć (1957), Zilhad
č (1960), Semezdin ć (1960), Selim Amam
(1962), Zijad ć (1962), Damir ć (1965) j Mirsad ć
(1970).
Noviju š č prozu karakterizira znatna žanrovska i tematska
raznovrsnost te č inovacije LI oblikovanju djela, a s protokom
vremena.sve je ć prevagu odnosio roman, kao najreprezentativnija
književna vrsta modernoga doba, U pripovijetki je č proširenje
raspona i s obzirom na terne i s obzirom na književni postupak: od
pripovjedaka s ratnom i poratnom tematikom II č maniri
do moderno oblikovanih proza S tematikom iz savremenog života.
GlaVJ1i predstavnici: Meša ć (1910-1982), najprije pisac proza
s ratnom i savremenom tematikom, a poslije romanopisac koji se
posredstvom ć Ll prošlost bavi zapravo zapitanosrirna
savremenog č osobito II složenom odnOSLI pobunjenog
pojedinca prema instituciji vlasti i sl. (zbirke č đ č
SKICA ZAPREGLED Š KNJIŽEVNOSTI
Magla i č romani Tišine, Derviš i smrt, đ i dr.); Alija
Nametak, koji je II đ č opusu nastavio
predratnu liniju dokumentarnog prikaza narodnog života, posebno
zanimljivom u č sloju i živopisno] lokalnoj boji, sa osobenim,
reskim humorom (Ramazanske č Trava zaborauka, Tuturuza i
Šeh Meco)j Rasim ć pisac romana sa savremenom tematikom,
izrazitije zaokupljen ženskim likovima (Glumica, đ smrti,
č Skender ć koji proširuje tematski raspon proze koja
književno č o drami društvenog raslojavanja u š č
narodnoj zajednici u austrougarskom te u razdoblju đ dva
svjetska rata (zbirka č Divanhana, roman Ponornicay; Ć ć
(1913-1989), č LI č je prozama zarnjerljivutjecaj
usmenog pripovijedanja, okrenut u jednom dijelu opusa č
temama iz š č sela u Sandžaku, a u drugom povijesnimtemama
(zbirke č Ram-Bu/ja, Naša snaha i mi momci i dr.; romani Bihorci,
ć ć č lastavice, Konak i dr.); Derviš š ć (1925-1990),
č pripovijetke odlikuje dramatska linija fabuliranja; u romanima sa
ratnom tematikom okrenut je humornom đ ljudi i prilika, n u
romanima s tematikom iz osmanskog razdoblja š č povijesti
zabavljen je položajem pojedinca u složenim historijskim okolnostima
(zbirke č č Pobune; romani ja, Dani/o, Uhode, Hodža-
Strah i dr.): Alija č (1932-1997), prozaist zao kuplje n
ispitivanjem svijesti savremenog č LI složenom odnosu prema
duhovnom đ (zbirke č Semafor, Taj č romani Sunce
o desno rame, Pobuna materije); Muhamed ž č (1932·1996),
č koji je Ll č i romanima č progovorio o
č pOJOŽ;ljU savremenog č ć ć se u okruženje
osmanskog razdoblja prošlosti Bosne, č ć i š ć
(romani ć trema svjedoka, Silicijum front, Žive muke); Sead
č ('1935), zastupnik moderne č proze u
š č književnosti (zbirke č Č poslije petka, Go č
Ila č Nedžad š č (1940), č i romanopisac
koji je postupkom "rob svijesti' uspješno. pouirao u zamršene slojeve
š č đ u sferi č i č (romani
UgurS1!Z, Karabeg, ć i veziri, zbirke č ć zatvorenih vrata,
-r
200
MUNIB Ć
SKICA ZAPREGLED Č KNJIŽEVNOSTI
201
Nakaza i vila i dr.); Bisera ć (1939), prvi romanopisac medu
Bošnjakinjama, č proze sa tematikom iz savremenog života imaju
nerijetko autobiografsku potku (romani Larua i Krug); Jasmina
ć (1941), koja u moderno intoniranim prozama književno
č o razdoblju za vrijeme i nakon završetka Drugog svjetskog
rata iz perspektive š č porodice (zbirka proze Snopis, romani
Skretnice i Most); Irfan ć (1947), č i romanopisac
sa š ć za č u lirsko intoniranim prozarna S temama iz
š č prošlosti, ali i č sadašnjosti (zbirke proza Talhe
ili Sedruanslei vrt, Karta vremena, Prognanigrad i dr.; romani Kalfa,
č č Berlinski nepoznati prolaznik i dr.}; Dževad Karahasan
(195'}), zastupni k "akademske proze" u š č književnosti, sa
znatnim prodorom č đ u č i romaneskno
tkivo (zbirku č Kraljevske legende, romani č diioan i
prsten). Ostali predstavnici: Zairn č ć (1920-1990),
Husein š ć (1938), Bajram ž ć (1939), Iso č (1939),
Nijaz ć (1940), Melika Salihbeg Bosnawi (1945), Safeta
đ š (1951), Murat ć (1952), Zlatko č ć (1955), Fatima
ć (1956).
Drama tl ovom razdoblju, uz nastavak linije "drame u užem smislu"
izprethodnog razdoblja i komedije, dobija nove podvrste: radiodrarnu
i televizijsku dramu. Oralnu u užem smislu najuspješnije nastavljaju
Skender ć tSvietlo 11a drugom spratu, Djelidbai i Alija
ć (To, Generaliium, Hasanaginica ), dok komediografsku
liniju, jasno izraženu i u austrougarskom i tl razdoblju izmedu dva
svjcrsk.i rnrn, najuvjerljivije slijedi Fadil ž ć (1922); pisac brojnih,
društveno angažiranih komedija č č Državni lopov,
Ć 11(1 poloiajlJ i dr.). Najreprezentativniji predstavnici putopisa
u ovom razdoblju š č književnosti su Zuko Džurnhur (1920-
1989) i Aliin ć č č intoniranu prozu
najuspješnije je u savremenom razdoblju njegovao Enver Enko
š ć (1935). Književnom historijom i književnom kritikom
najinrcnzivnijesu se bavili Salko č ć (1904-1970), Midhat Š č
(1907·1990), Midhat ć (1911-1983), Muhsin č (1930-
(994), Lamiia ž ć (1931), Đ ć (1934),
Hanifa ž ć ć (1935), Hatidža č (1936), Kasim
ć (1937-1984), Fehim Nametak (1944), Amir ć (1945)
i Enes ć (1947).
LITERA
Munib č Od zbilje do pjesme. Ogledi o usmenom pjesništvu,
Bunja Luka 1983; Đ č Bosanskomuslimanska USmena
epika, Sarajevo 1992j Nikola Tordinac, Tale budalineili č š u narodnoj
pjesmi, Pozor, 1884,20,1; 21, lj 22,1; Pjesme o BudaliniTali. Priredio
Rašid ć Banja Luka 1983; Esma č Narodna predajao
Sarajevu, 5nrajevo1986; Mak Dizdar, Stari bosanski tekstovi, Sarajevo
1969; Biserje. Anrologijnmuslimanske književnosti. Drugo, dopunjeno
izdanje. Odabrao i priredio Alija ć Opatija 1990j Safver-beg
š ć Bošnjacii Hercegovci u islamskoj kniižeunosti, Sarajevo 1912i
Fehim Nametak, Pregled književnog stvaranja č
muslimana Ila turskom jeziku, Sarajevo 1989; Muhsin č Kniiževno
stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini li dobaaustrougarske
uladauine I Sarajevo 1973 j Muhsin č Panorama š č
književnosti, Sarajevo 1994; Enes ć Predgovor u knjizi
An/ologija vnšnjalke poezije XXvijeka, Sarajevo 1996, str.7-32; Enes
ć Predgovor u knjiz.i Antologija š č pripallijetke XXvijekaI
Sarajevo 1995, str.5-28.
...........-­
f
II
SPOMENICI
nZAMLJE
Ideologija osmanlijske feudalne klase bio je Islam, I stoga su stare Osmanllje
, u svima osvojenim mjestima đ prvim objektima' podizali upravo džamiju. A
oko te prve džamije, koja se č prozvala Imenom sultana, za koga je mjesto
osvojeno, I koja s prvim izokolnim ć kao i na Zapadu u srednjem vijeku
crkva, postaje jezgro I središte grada, poslije se i%gTai:!uju 'daljnje džamije po svim
okolnim muslimanskim mahalama. Otud su džamije relativno najbrojniji spomenici
osmanlijske arhitekture na č prostoru bivše turske. carevine.
Prve džamije u Bosni nikle su negdje polovinom petnaestog ć Ne ma
se sigurno, koja je najstarija. Narodna tradicija to tvrdi za onu u Ustlkollni u
č Bosni, a to nije ć jer je taj kraj daha u sastav turske države
prije ostallhnaših krajeva. Kasnije se one nl.!u po irvima mjestima s muslimanskim
žtvljern i, prema .službenim podacima Ulema Med!lla8." pred drugi svjetski rat bUo
ih je u te dvije pokrajine 1173. U samome Sarajew đ ih je 108 (danas ih
ima 87). :
,
G1I7.1 džamija u - presjek kroz uzdu!nu 08. U
Gazi Husrevbegova (Ed. Stlle)
244
AHjQ BoHil
Tip dl"Yene dtam1je - Siijh Bagc!ad!Jin.' u Sarajevu
• Arapi za lo.j prostor 1n;Iaju č 11v An.
" • • I •

,:"
,
Spomenici osmanltjsjcc arhitekture u Boanl i Hercel!ovlni 245 ..
f 246
AlIja ć
Daljnji bitan elemenat
svake džamije jest mund­
rao' koja donekle akcen­
tira č č pretežno
horizontalno razvijenu
đ Za razliku od
crkvenih tornjeva, koji se
izdlžu iz same mase ob­
-'--
,
jekta, mu nara je takore­
ć prislonjena uz đ
vinu, i to redovito s desne
strane; s lijeve je tek on­
dje, gdje je to zahtijevala
bolja č veza đ

\.
toga objekta i č š (Su­
lejmanija u Travniku, biv­
ša Serdarija uRogatici).
Cetverokutno ili poligonal­
no široko kameno podno­
žje, za koje se č
kod nas izraz ć prelazi
preko profillranih kame­
rJih oblika u visini dža­
mijskog krova u uži po­
llgonalni valjak, koji u
svom gornjem dljelu nosi
konzolne isturenu l č
sta1aktitnim ornamentima
ć kružnu galeriju
lli šerefu, s koje mujezin
poziva na molitvu. Iznad
šerefe je klica, nad kacom
šiljast i stošcu č krov
prekriven olovom, bakrom
lli cin č 1lmom i okru­
njen ć ć
dlemom, na kojem je ispod
koplja ili mizraka naniza­
nonekoliko ć ja­
buka.
.Takav oblik imaju sve
kamene munare naših dža- ! i t! I r
rnija.! On ne pokazuje one '
suptilne č i All-pašlna džamija u Sarajevu presjek kroz uzdutnu 0$
• Izraz m I n ll.r e t ntJe poznat u našem narodnom jezlku; on Je dolao k nama u
novije vrijeme preko llterature. . .
• Iznimku č dvije kamene munare u Hercegovini IUVIm je4nollavnoc I č II
tipa s č otvora u vrhu, koji nadomJc!taju terete, Je4na je bU. u Moataru uz FatIma­
kaduninu džamiju đ prlje 1620, aporulena 1948) I ImalA,je oblik č tor­
nja I plramldalnlm zavrletkom, a druIln je uz cURmlju u Kotezlma kod Ljubinjal Ima kruf.nl
oblik. Daljnje odstupanje od č tipa č I munara Iliavne dlamlJe u Bijeljini, koja
trna, mimo sve naAe munare, dva lereletn. No, ta lU kretela t\l Iz DOVljeg. vremena.
16
prebogate plošne O:rnamentalne muskulature egipatskih munara, 'ali ipak djeluje na
gledaoca .ozbiljno, ',dostOjanstveno, elegantno. đ na, na1em l č pro­
storu bivše turskecarevine ima velik broj munara i posebne konstrukcije s.'posve'
č zavrAetkom. đ su u cijelosti od drveta, ć niže,
a, u likovnom smislu donekle ć na oblike nekih 'perzijskih mimara ':(Ven­
ka džamija u Teheranu). .' , . t.:',
Obzirom na .izbor đ materijala i vertikalnu' razvedenost prostora
posebno se č dž8mije s kamenom kupolom nad č prostorom. :K9Ji
tih džamija č masivna kamena zida prelaze preko stalaktitima ispunjenih
trompa u tambour, nad kojim leži kube lli kupola u: o,bliku č
Takve džamije osobito resi kameni trijem sa sistemom stupova, koji nose tri kupe­
lice, A taj ures [oš više č arhi tektonski dekor i plošna ornamentika., I
jedno i drugo došlo Je 'do sna!nog izražaj a u toj vrsti džamija. Arhitektonski dekor
ogledava se u č formama lukova, kapitela, baza' i drugih elemenata.
Osoblto je č indijski stalaktitnl ornamenat č varijacija. Njega" sretamo
ne samo kod ovih džamija, nego i 'svih ostalih kupolastih objekata. Tu ori č i
konstruktivni prijelaz iz č dijela objekta u tambour, na' koj ein' 'leŽi
kupola, a u mnogim ·d1amijama još resi nišu mihraba i donji dio šerefe na 'rnunarf,
U plošnoj pak ornamenticl č se jake boje l stilizirani orijentalni' .ornament '
arabeska i vegetabUne i geometrljske varijacije. Aladža džamija u č i Gazi Husrev­
begova u' Sarajevu su gdje' je. ta plošna kolorna ornamentika doila, do
punog i majstorskog·lzr'ažaja. Sve takve džamije doimlju se stoga ugodno i intlmIio.
Unutrašnj}. prostor 1\8d visokom č se ć i č nego
uistinu jest, a taj Se dojam, bez sumnje,' ima pripisati [oš uballU'iSiranim li tokom
Č proporcijama prostora. Austro-ugarska 'okupacija
i Hercegovine zatekla je' trideset i osam takvih ,džamija. .u ove dvije.
đ njima se, svojom arhitekturpm 059 bito č č Gazi
(1530), Careva (1565) i AU"pa.fina (1561) u Sarajevu, pa A!iz4.f4,u č (1559), Xii,:iI,­
đ u Mos:t!U'U (1570), Sinanbegova u č (158Z), đ u
Luci (1579), 'Kalau.n JUSttj.pa1iri4' u Maglaju (1584) i KizIaTagina u ć
(prije 1591). ' .' " . .
Ostale naše džamij,e završavaju se ravnim drvenim stropom i niskim, č
rostrošnim krovom s pokrovom od ć rnita (Sarajevo i Gornje ,Podrinje),
(bosansko selo) ,lli kamenih č (Hercegovina). Medu njima se č
proste, ali slikovite, seoske .džamije s drvenom munarom. Takve džamije redovlto su
gradili ć majstori' -' dunderl, . ,:
Posebno valja istaknuti'još nekoliko zanimljivUl konstruktivnih
džamija. Strop u Magribtje"džamije u Sarajevu ima oblik č svoda, a Izveden
je .sav iz drvenog materijala (1766). U džamiji Tabqtici u' Mosta,ru, , lianda",ijt- u
Pruscu (1617) i Gazanfenjt u Luci (kraj 16: ć m!esto č
stropa je drvena. č š krovom. Sulejl'll4nija pak, džamija, u
Travniku (današnja zgrada je iz god. 1816) č č povritnom na bezistanu,
a džamija u Kulen-Yakufu situirana nad .samom Ulicom, tako' aa" še
ispod nje kroz prokopu č prolaz odvijao č promet,'S jedne obale. Une" ne; ,
drugu. ',' .. . ,
..' . . ' ,
Izvo'rl' l Itterat:u'I"Il·:. Vakulnam,e br. 28, 29. 06, 08,110,120,141, 145,'184;:.IMf
107, 202, 2011. 215. 236, 263, .295, 200, '300, 301, 320, 332, 352, 3h,.. 452, .. ,:e96,' '(oiJ;
708, 721, 757, 760.- X?C!I008. r: XXlrI/jOU .,... ć II1'051.
f
!
247
Sj:lomenlol esrnanlf iske arhItekture u Bosni I Hercel(ovlnl
,- ­
osnovao sarajevsku Ferhadiju. Gl. Vrhov- ,
24P.
Alljn ć
iKog IsL starjeilnstva tVI1US3 (Sarajevo), str.
1111
11
"I
.. _ Ć DžamIJa lvakutnama
usllhudlna č OI, -Isl. vjerske zajed­
(DIce VI/I 918, str, 17-38. - Isti, TuralIbegov
vakti! u TUZli, Ibldem IXl1941, str. 10--17,
..:.:.. Truhelka, Gazi Husrevbeg. - M. Mujezlno­
ć Turski natpisi u Sarajevu Iz XVI vijeka,
b>rnozl 1111951, str. 95-114 - Evllja Celeblja
I VI - E. SlIx, Das Bauwesen ln Bosnlen .
:u.. der Herzegovina - J. Wie man ln'
Bosnlen Djamllen bau te, Der Bnutechnlker
(Wien) XXXVI, br. 1 (1 t 191G) str, 1-3 -_
Knoll, O muslfmanskoj umjetnosti U Bosni ­
Zarzycl<l, Arndt, ć A18d!a-d!amlja
u č GZM 1II/1891 - H. M. Ž ć Osni- ­
č najljepJe dlam1je u Bosni (Aladta d!arnUa l'
u č Jugoslavenski list (Sarajevo) od 23.
VI 1939 - ć DžamIja liod!e
Kemaludina u Sarajevu, EI-Hldoje (Sarajevo)
IIl/1919.-40, str. - M. Zarzyckl, Va­
roštca Uslll<ollnn. GZM III/1891 - O. ć
Najstarija dtamlja u Bosnj, NovI Behor IV/19
_30--40 - A. č ć Livanjske d!nmlje, Gl. IVZ
IXl1941. str. 171-395 - Novi Behar VII/ID33
-;)4, str. 36-41 - Gl. :Iug. prot. društva,
\!Ir
...."

....
.. "
.,
.. _ ,."'
l

... -... ....... _-"'T'"- .....
,
,\, I
IlIJI' I , I
•• 'M....e
a + fWB'iš.d 1''l''I!/_ III
Sulejmenlja dUmlja u Travniku - Uocrt
. _.'
VII-VIII 1937. - Nova Evropa XXIX, br, 7-8 - Gl.' IVZ VIII1939" .Ir. 5-12, -U-«'­
Kalendar Narodna Uzdanica 1940" str. 112--130- H. -Nametak, Celvan Kethoda, moatarllkJ
dobrotvor, Novi Behar 001935-36, str. 31'1-319- lati, MOItarlke cl1am1je 1 nllhovlva1cutl.
Novi Behar Xl1936-37, str. 2.71-274 - Isti, Vaku!nama DervU-pa!e Ć ka1endo.r
Narodna Uzdanica 1940, str, 187-192 - M.. Ballon, Osobine Gazi HUST8vbe­
govih đ Spomenica GazI Husrevbegove 400-gocllJnjlee, rtr. 28--30 - A. Beltl/:, ć
mlllja diamlje l njen vaku! u Travniku, GL IVZ XI194:2. 'Itr. 143-149 - Iltl, Č Had11
Nesuhovs dinmijo. I mahala uSarnjevu, BI-Hldaje atr, 317-32.2 - A. ć
Mosche und Stlflung Ferhad-pnšn's ln Bnnla Luka, LeipZig :.lMl - Nale ato.rIne 111953, air.
91-116, ­
,,"t. ':

U prvo doba islama džamija nije bila samo bogomolja, nego je usto imala
obilježje i javnoga zborlšta, upravnog središta, sudiita i 'brojnih· drugih Institucija.
Tu se u to rano doba stlcahu i prvi temelji pismenosti i, obraZovanosti, pil BU dža­
mije, prema tome, bile i prve č škole. Od drugog pak hallfe Omera (834-844)
č se osnivati prva posebna č č š ili me1ctebi, Otada se mektebi podi­
zahu uz džamije i bijahu vrlo brojni. ­
Č prvi č naših džamija ul .te objekte podižu i mektebe i ostavljajU
bogate zaklade za uzdržavanje tih škola, nastavnika, pa , č Kasnije se te
škole i zaklade za.nifhcvc uzdržavanje sve viJe množe po svima-naseljima s masli­
manskim življem, i gotovo je svaka maha la uz diamiju ,imala .isvoj mekteb. Tako,
na -pr., samo Sarajevo imalo je krajem trideset 1dvije takve
škole i sve su propale u požaru Sarajeva god. 1697;- A u ,tom mjestu bUa su
u 'minulim ć i dva posebna mekteba: jedan'·za. šegrte;: a drugi za hizme­
ć ć ć Prvi je radio do 19-12, č ovoga ć
Išlo se tu za tlm. da ne ostanu bez osnovne naobrazbe č i pisanjU- ni šegTt
. - • . lG·
i č kQjl nisu-mogli ne. vrijeme đ tu ŠKolu, nego su morali - ran
ć za zaradom l- kruhom. A to nam sve kazuje, da je osnovna pismenost, bar .
gradu, morala biti u prija!nja vremena dobro razvijena. .
Iako se do _tih- ikola mnogo držalo, arhitektura tih objekata, kak
kod nas, tako, č i 'na Istoku, ne odaje nešto osobito, jo! manje monumenta!nt
Te gradev1ne nisu č Imale lu posebnog tipa. Kod nas SU ul redovito gradi::
ć majstori, i u vlU\iskof arhitekturi č se nisu razlikovali od č ć
stambene ć č SJ1 to- bile rnale, prizemne i neugledne zgrade, i koje su s
do danas od njih č - kako zgodno č jedan naš pisac - vtše bl mogI
poslužiti kao tužitelji nalili predaka, gdje su zatvarali nedužnu djecu, negoli ka
djela znatnije č vrijednosti. No, bilo je svakako i boljih zgrada. Kao pri
mier navodim.samo sporoenutl-iegrtski mekteb u Sarajevu, u Kazandžijskoj Č
č u Oprkanju). Skolske su uzdignute na kat (nad tri č
magaze), prostrane i insol1rane'sa tri strane nizom ć prozora, koji u svako dob
dana i godine upuAtaju ·unutra dovoljno svjetlosti i sunca. Spomenik je i dana
uzgor i dobro č a iz god. 1783.
I z vor I I: ll-t e r a t - Vakutname l, Z8, 96, 145, 148, 184, 194, 698. - SlcWll l
. 193, XIII 18, 18; XIV U; XXI 157; XXII 178; XXXI 154: XXXIV ll; XXXIX L85; XLI
95. \44, 145; LV 171; LXXV 24.11; LXXIX 276 - ManuscrIpta tllrClca I 803 - Jtemurr
GZM XXJ1808-XXIII11l111 - H. Mo ć Dva' Popisa aaraJevak1h mekteba, El-Indaj
VI/19u-43. rtr. 11"'''':'123 Zv1!ja Oeleblla V l VI. - A.. BelU/:, ProtVletne prll1ke u Novoz;
Seheru polOviCOIZl' xvm Ć El-H1daje VII, .Ir. 132-135. - Huarevbqo'
mekteb, .GUJHusrevbecove 400-a:odl!ajlce,' atr. 43--45. - S. M. PoJebn
rnektebl ZD. Iqrte I J1uJ1anje tl SarIlJevu, EI-Hldaje m, str. aa - A. ć č Had!
Ibrahlm-pa4ln vakuf tl Travniku, E1-Rldale V/194l---U, Itr. 2'16.
Mekteb Fadil-paje ć
(Iz 1851.) u Sarajevu
MEDRESE
To su škole, u kojim se sticala srednja i viša naobrazba, Ione su se razvil,
iz džamije. Prve BU nastale u jedanaestom ć Prijeporno je, kada je nasW:
prva i gdje, tl gradu Nejsaburu Ui u Bagdatu, 'Sigurno je samo to, da Je pro
medresu \i tom .poslied1l1em mjestu osnovao god. 1065 NiUmuZ·Mu1k, Vezir' selo
č sultana A1p Ai'flana iMellk Saha, i da je N1zamul-Mulk prvi uveo Ć
l Tu njegovu me dresu, koja se po njemu prozvala -Niza·
mijja• .gradio je od god. 1085 do 22 IX 1067 arbitekt EbQ Seid Sifi, a za njezinI
uzdržavanje č je uvakutio ć oko nje I druge nekretnine, koje au donosU.
godl!nji prihod oko' 60.000 onda!njlh ::1 atnih dinara (dukata). od toga doba č
nju te §kole cvasti i nicaU 1 po ostll1im muslimanskim zemljama.
h 11'1''''
dili
;1':1' :,
,I,
--
. __ 1 249
250
Alija ć
U prvo doba medresa se razlikovala od d!amije jedino. time. Ito. je !mala
prostorije za smjdtaj č (internat). Poslije je ona.dobtla zaaeban tip, a č se,
da su ga uveli i ustalili upravo Osmanlije. Karakterlst1kamedrese toga novog tipa
je u tome, što se ona potpuno odvojila od džamije I 'smjestila negdje u. njezinu
blizinu, I što joj se prostorije nižu u dva ill č trakta oko manjeg ill ć dvo­
rtšta sa šadrvancm na sredini, koje je redovito č kamenom; -opasano bar.sa
dvije strane trijemom i arkadama i uvijek zatvoreno od vanjskog svijeta sa sve
č strane. U dužem jednom ili dva trakta su sobe za po jednog 111 dvojicu slu­
š č a č glavnom ulazu je č predavaonica ill dllrshana, u kojoj
š č sjede na tlima i prave hillku ill krog' oko č Prema tome, da li je
č bio manje ill više ć i medrese su pravljene u dva ill č tialcta,
od drvenog materijala' ili kamena tesanea, s č dvostreinim krovom ill pak s
impozantnim kupolama i kupollcama.
Prvu medresu toga samostalnog tipa kod Osmanlija osnovao je god. 1360
sultan Orhan, a njega poslije slijede u tome 1 ostali sultani, njihoVi dostojanstve­
nici i drugi ć ljudi. U 15 i 16 ć đ su u Carigradu medrese
sultana Fatiha i one sultana Sulejmana, zvane đ (osam medreSa kao
osam viših i nižih odjeljenja), i te se i danas st'natraju najznamenitijIm I u đ
nom smislu najimpotantnijim na č prostoru bivšeturske carevine.
Taj turski ;nedrese prešao je i ll'
naše strane. Prva medresa nn prostoru
Jugoslavije 'nastala je u Skoplju na
Vardaru. Osnovao ju je krajiški voj­
voda i sultanovnamjesnik
u Skopldu Gazi Ishakbeg
god. 1445 I svojom zakla d­
nicom od te. godine odre­
dio beriva č (mu­
đ i stipendije č
cima od prihOda velikog
broja nekretnina, Ato ih je
u tu i u droge svrhe uva­
kuflo. Kada je pak i gdje
nastaja prva medresa u
Bosni, ne može se jo! u­
tvrditi. Prva poznata je
ona, što j u je sagradio bo­
sanski namjesnik Ferizbeg
đ 1505 i 1512 u Sa­
rajevu. Ne zna se, od kak- '
ve je đ bila, jer je pot­
puno propala u pobru
god. 1697. BUa je povtso­
ko ubrdu, i na nju i.danas
č naziv š č

GaZi Husrevbesova (Kurlum­
\ljaj medre.. II Saraievu
l10crt (Ed. SUx)
tvrtl MedTese. Vremenski đ ć da 'je jo! i prije đ koj
u č Bosni. Ona' je "mogla 'nastati svakako samo u č koja je ć pclovi
nom šesnaestog ć slovila kao đ i vrlo napredan grad.
Drugupoznatu r ·dar.ias ć najstariju medresu u Bosni i Hercegovini ssira
dio je god, 15.37 'ondaAnji bOsanski namjesnik Gazi 'Husrevbeg, đ u SarBjeV\:
Kasnije objekti te vrste č i po mnogim ostalim ć I manjim mjestiina t1i
dviju ppkrajina; i tok9rii turske. vladavine đ Ih je. koliko se zna, č
i sedammjesta ne!to' qd sedamdeset. Takvu školu imala su č I mala mjest;
č Blagaj .na Buni• ć kod č č i mnoga druga, I u svim um mje
stima' bijahu č i fuve-takve zaklade za ć č I potpomagan]­
č .'
ć tih bila je, đ od slabog materijala, od' ć č
drveta, i trag im se u požar1ma I drugim nepcgcdams davno zameo, ali' ih je sva
kako bilo I od ka,m:ena i' 'm'ajstorskl đ Do danas su se č iz starijer
doba tek dvije .kao č predstavnici te vrste spomenika na ovome tlu. Jedna j,
Gazi HusreVbegova u Sarajevu, a druga Si!man Ibrahim-paJina u' .n:
Neretvi. Gazi Husrevbegova medresa,' k<?ja č ,nosa&e ime Selditutlja po omi
č majci ž kaSnije' K u r š il m li j a po olovu (kurium == olovo)
kojim je prekrivena, đ je od kamena tesance I u č trakta. U tri je dva
naest posve jednakih. I ć sobica, presveden1h kupo!icama•.a u č
u dnu zgrade Ui.aZl,t je :prostrana d e r s h an a, đ presvedena kupe
lom. Vrlo kroz' koji l.e vidi tek ć neba, resi kdrvan na samo,
sredini malog I kolonada kamenih stupova, koji nose daljnje I neito manjI
kupolice tr1jezqa,·. Ito č oko atrija na č strane. II na plant
arh1tektori.ski đ te medrese, opažamo, da je tu problem mjesnog r,asporedl
upravo Č t stvorena arhitektonska .cjelina, koja, preinda dimen:z;ijl
z:grade nisu nIJ:i1aJO impozantne,u svakoga đ dojam monumentalnosti. Tt
ne djelUje na č ni masa, ni č tegoba, 'nego ona dugotrajna, uzem:
č trad#iJa, kqja orijentalnu đ umjetnost, koja. uza SV1.
-.• V"::. • . .
r •
aut Husrevbesova medresa - popre1:nl prealek' (Ed. Slix)
"
Spomenici osrnanltjsko arhitekture u Boenl I Hercegovini
2'51
starost i č
. 'ostaje uvijek mlada, uvi­
jek svježa. (Truhelka),
P6sebari akcerit daju' toj
visoki, stalakti­
'tima Urešeni portal i niz
'Šiljastih i vrit> precizno
kamenih. dim­
'Tijaka, što se viju iznad
'portala i kupoltca; >
'Lijepe je č

vrijednosti i č
medresa, samo je ova gra­
đ dva trakta (kutni
oblik) i danas je s č

jednostrešnim krovom nad
:trijemom, ali su ,j tu sve Odžacl (dimnJaci)' na Gszl'Hulrevb<!1I0VOj medresl (Ed. Stlx)
'sobice presvedene kupo- . , ..
.Iom. Ima pet soba za stanovanje č i dershanu, đ je oko god. 1665,
.jer' je na godinu prije tuda prošao Evlija Celeb1ja i. donio, u' č č
majd pismo l vijest, da: .joj sin Ibrahim, koji je: u: ono,·doba. bio' ć (tajnik)
velikog vezira Fadil Ahmed-paše .Islje majstore,' koji č tu graditi me­
dresu, kupatilo i· han. r " •
Izvori I H t er a t u r a: Vakutname br. 1, 11, 186,23'7; 388, '1198,700,717,
749 - Shillll I 21, 27-30, 32, 37; II 102, 104, isa, 185, 169, 182,299, 355, 468; vms,' IX 7'7;
X'U8; XII 4: XV 13; XVII 61, 89, 94: XL 1; XLVI 139, xLVII ts; t.XU -120; LXXIX 16, 28,
355'; 357--358: 'LXXXII 247-8: LXXXV 38, 98 - Manuscripta turcica U' 35, 208 - Muvekit
sub god. 1179, 1188, 1274 - Kronika M. E. ć I 198, 281, 298: n 62, 88, 89; V 119-121:
VI" 231II i XI 174; XXIII 352: XXIV 39, 45, 47, 134, 138; .XXVI' 73--4, 118, 122,' 185---210 ­
M. E, Dizdar, Nastavni ·zavodl kod starih Arapa, Trldesetltod1Jn.ll -, lzv:leJt8.j Sertatake č
,§ko1e u Sarajevu, Sarajevo 1917. str, 2-27 - Kemura, .OZM: XXl1l108, 'str. 483-5; XXII/1910:
str, 109-122 - Evllja Celebila V I VI - Kronika Mula, Mustafa BaJesklje, GZM XXX
,1918.- Truhe1ka, Gazi Husrevbell, 189-175, 220-229 - Mo Eo DIzdar, Oazi Husrevbegova
medresa, Spomenica O. H. 400-gOO., str, 46---57 - M. 'ArtiJtektoDske osobine Gazi
Husrevbegovih đ Ibldem 28-30 - H, M. ć l!etlrlsta.'gOOlJnjlce Gazi'
Husrevbegove medrese u Sarajevu, kalendar' Narodna' 'UZdIinkii -im, str. 29-48 - Novi Behar
VII/1933--34, str. 38-41 - Glasn'lk IVZ' 1/1933, br; br, '3, atr. 30---:.7 - 01aanfk
tvi VII/1939, str. 44--45 - ·E. Stlx, Das Bauwesen ln' Đ u.·, HerzeCOVlna - S. 'M,
ć Medresa Had!l' limana Mlerljc, E1-H1daje ,l'lJ.'-187 ''-M.' Hllll1I.­
č -str, 274 - H.. Buljina, Iz povlestl banjalul!k1h.medresa,· G4..IVz. XII!19." m. 100:-185
-' Na§e starine 1/19&3. str. 99 _ ć kul•. Nlll"OdtIa
str. 38 - v. ć InjelOVa okoliDil, ..itr. '72, 111" lU, ,1"­
,l.,! A. ć Em Hacl!1 Ibrahim-pelin vaku.! đ '232­
240, 263-288. .
252 Alila ć
Đ
. I
Islamski misticium"koji je mnogu misao crpio iz novoplatonizma i budizma
pružio je svoje žile po syima krajevima s muslimanskim !ivljem i pStavlo du1nkt
tragove ne samo· u knjltevnosti, nego l u privatnom životu muslimana. Plo<!no tle
nalazio je osobito đ ZlUlatlljskim đ a neki esnafi priznaV!1hu poje­
dine istaknutije mistike č i' za svoje pckrovitelie. Prlstaie toga religiozno-tuo­
zofskog pravca, d e r v lli l, koji se dijele u više redova, obavljali su u č
Svoje obrede u sporednim. dijelovima džamije, koji su se' zvali arapskim Imenom
z a ,vl j e ili r i b .. t. Kasnije se %ll te potrebe uspostavljaju posebne ustanove ·1
nose naziv H kfj e.
Odmah iza dolaska Turaka pojedini derviški redovi raširili su se i u ndim
stranama,' i %ll turskog doba nije bUo u B asni i Hercegovini ć mjesta bez bar
jedne tekije. Cesto su to Qbi&1e stambene ć č č privatni stan kojega
derviMl:og starjeMne ili II e h a, all ih ima i posebnih oblika i iz kamenog materi­
jala. U takVim zasebnini tekijama bitna je s e m Ah An a. To je ć i ć
prekrivena prostorija, u kojoj' dervl!i oba vljaju posebne obrede, 'a č i takve, .S
kojim ortodoksni i8hmi nema nfkllkve veze. U toj prostoriji je u zidu i m i h r il.b
'zs č bogoslu!je..U zgradJ se gotovo redovito nalazi i stan. %ll leha W
č č ·tekije. tJ ć tekij ama bila je usto i posebna prostorija
m u s Afir h-.A.n a gdje su nala%.ql besplatno č š strani šehcvl, č dervW.
i, drugi putnici. Sve te prostorije ž se negdje samo u prizemlju, a negdje i u
eWe. Derviši borave u tekiji tek u đ dane tjedna i godine, pa, prema
.tome, tekija nije nipošto istovjetna s š ć manastirom; islam, naime, ne
poznaje č niU đ života,
prvu tekiju u Bosni i Hercegovini podigao je. koliko se zna,. god. 1462
posljednji vojvoda t. zvo Zapadnih strana (1440-14.63) i drugi bosanski sandžakbeg
, (1464-1470) Gazi lsabeg u Sarajevu na današnjoj Bembašl. Prvotna zgrada, dakako,
nije.se č Ella je od ć Ć 1 drvenog materijala (gornja etaža), pa je više
puta gorjela i obnavljana. Današnja zgrada, koja se, držim, ne razlikuje mnogo
oblikom, a joJ manje č od, one p rve, č iz prošloga U -tom
istom mjestu kasnije su đ I mnoge druge tekije, tako da ć Evlija Ce1ebija,
koji je tuda pro!ao polovinom 17. ć č ;; Sarajevu č i sedam
mjesta, gdje, se derviši sastaju. No, od svih je u đ smislu uz Gazi Isabe­
govu no. Bembaši najvredn1ja H a d ž i S I n a n o v a, što se uzdiže na slIkovitu bre­
žuljku uvrh Sagrdtija; Gradena je gotovo sva od kamena, u dvije eta!e i u dva
ill _kraj$C '(kutni oblik), koji opasuju malo i intimno sredUnje
J
dvori!te,
pokaldrmljeno kamenom 'oblutkom i đ unaokolo bUjnom niskom vegeta­
cljom."Osobito joj hnpozantno djeluje č izvedeno od ·neo!bukana kamena
... .
tesanca. Osnovao ju je na ime oca Hadži Sinana god. 1640 vezir Silahdar Mustafa­
paša, koji je· do godinu !zatop pogubljen u Tem1Ivaru. Had!! Sinan je umro 1639
i pokopan u tur1?etu' kraj' te tekije. Valja jo! napomenuti, da je tateldja vremenakl
posljednji ,,",<lniji spomep1lc- oemanUjske .arhitekture tl Sar.jevu.
1
Soomenlel' osmanIIjske arhltekture u Bosni I Herce20vlnl 253
GuI Isabegova (Mevlevliska)
tektja na Bembatl II Saralevu
oblikl. U dvoriUlI
grobovi šehova tekile
Od ostalih tekija II našim stranama poznata je bUa ona na Oglavku u ''{oj-
č kotaru (osnovana č pro§log ć a kao đ vrijedne su
spomena još ona na Tekiji u č I na vrela. Bune u BlagajU. Svetri su 1 danas
uzgor."
l z vor I I II t e r a t u r a: VakuCname 120, IM, - SId!U1 II 203, ua; VUI OI. 8: IX 119,
120: XVIII 167: XXI 99, 118, IS2, 153, 155; XXIX 173; XXX 28; XXXVI 187; XXXIX 189, 170;
XLIV 32; LVI 86, 80: LXIl1 S; LXVIII 8S; LXXI ns; LXXV 18, 39,'U: LXXVIII ln; LXX
40 - Manuscripta turcica Il 953, 1141, 1198 - Kronlka ć vl 32 (m, 100; VIII
2B (Ill; X 101: Xl 70; xv 20, 320 (Ill: XIX 22, 29, 34; XXII 89, 89, ns: XXOI 158, 366; XXIV
353; xxv 119, 341: XXVI 1B, 194, 251: XXVII 343 - Sabanovle, 9-,28 - Kemura, GZM
XXII/19l0, str. 54-:i8: 58g....e18; XXIII11911, str. las-l8'1 - EvUja CelebIla V l vl - ·S.
ć Dervlskoloatorok b .dnt slrok Boaznl'blln, Blldapelt 1918.- lati, Sara'eVlIke teklle,
Narodna starIna (Zail"eb) ov. 14, knj. Vl. br. 1 (l XII 192'7), str. '17-79 - lIti, Tektla nil
OC1avku, kaLCaJret 1941, m. - M. Ć Hadll Slnanovll teldja, QZM Il/I890 -
A. Ć Elfl Hadtl Ibrahlm-palln vakut tt El-Hidaje VlIMI-l2, str. 22B-230'
..:... Isti, Skender-pallna tekl,la, Novi Behar xVIIII", Itr. U-28 - M. ć atr. 215
- N. ć MU8atlrhena. blagejake tekile, NIUe atarIne, I1U53.
IIANmAJI
To je ustanova č tekiji, ali se od nje razlikuje u tome, što je hAniklih ne
samo mjesto za č obrede, nego ujedno i ikola za č teo-
" rIje misticizma. Po tome se č zvaše I h a n l k a h m e' d r e s a. Koliko se dosad
zna, u našim krajevima bila su svega dva hlmikaha, oba u Sarajevu, Jedan je osno-
vao nešto prije god. 1531 Gazl Husrevbeg uz svoju d!am1ju I medresu, a drugi
negdje polovinom sedamnaestog ć S e j h I b r a h i m - e re n d i j a B i s t r i-
g i ja..
Gazi Husrevbegov hanikah više je puta stradavao u požaru i Bio
je uzgor sve do god. 1931, a tada bl uslijed nerazumijevanja ondalnje sredine naj-
ć dijelom porušen, da ustupi mjesto novoj medresanskoj zgradi, dana.mjoj
nakaradno] dvokatnici, koja silno remeti skladnost,;horl%ontalno razvijene arhitek-
ture toga kraja,t A po svom konstruktivnom i tlocrtnom rjdenju bio je to osobito
1)11
. zanimljiv objekt i č predstavnik orijentalnih spomenika te vrste u ndim
111'1,
, • Vnkufakl labor za Bosnu I Hercegovinu donJo je 12 III 19l12 mk1JuUk o prestanku
"11
rada lekIJa na podrll!Ju Boane I HercegovIne, a na temelji.! top 40ftlA ja u tome
"'II'"
amlslu I [Jlema Medf.111a odlukll, koln le Izaila u Qlunlkll Vrhovno, lal. 'Cod. m 11'1; 1
1
II"
br. 6-7 Za maJ-Jull 1'52, atr. 1.9.
t
III"
Panas Je II Filozofski !altultet,
'1''1'
"'I'
,III
!Ili
254
AlIJn, ć
stranama. Upravo stoga prenosim ovdje gotovo'
u cijelosti opis toga hanikaha, što ga je napisao-
dr. Cira Truhe1ka god. 1912" dok je spomenik '
bJo jo§ relativno dobro č
, • Ytata, prem: danas tali gornji dio dovrat-
< 'J nika, bila su č udešena, agare stalakti-,
, 'thos (koji. danas fale) urijeAena" kao i u 'me-
drese, a toliko zanimljivije od onoga u Kur-
, šumllj], što je dugoljutljega oblika. To predvo-
rje bilo je sa tri strane opasano kolonadama od
vitkih stupova, koje đ č uzahan
trijem, a svod toga trijema je utoliko
što je jedna polovina krstoliko, druga č
đ te time predstavlja neki mjeŠOviti
tip svodovlja, koji mi č na drugim đ
vinama nije poznat. Posred ovih arkada bijaše
otVoreni l m p l u v i u m. kroz koji :,'se v1dJ
vedro nebo, a-sred impluvija bijde sebilj ,
. drvan), bez koga u Orijentu ne možemo zami-
s,liti monumentalne đ
.Oko ovog atrija (dvora) redaju se sobe
.' derviša, kojima je, ovaj hanikah bio
I
njen, ali i njihov raspore<;i je utoliko
što lrn vrata ne idu direktno na trijem, nego:l1
'ovaj ide đ dvije 1 dvije sobe smjerom
trijema okomito poredali uski hodnik,' a u nje-
'mu se desno i' lijevo nalaze Vrata,
u obje sobe, što ih, hodnik dijeli. Ovaj raspo-
. red lrna to dobro svojstvo, da je prema
Gll%i Husrevbe80v hanikah u saralevll trijemu ostalo prostranije č za Pt9-
- ticat (Truhelkal, . zor, i tako je svaka soba vidnij&, negoli' bi
bila, da je valjalo na istoj strani !mješta vati i vrata. 'raldh hodnika ima s desne
strane č a s lijeve bilo je njih tri. So ba je bilo prvobitno č č je
u jugozapadnom ć bila simahana,koja je zapremala prostor triju soba i, tri-
jema pred njima, te je B1uliIa obavljanje zlkra. Tako je prvobitno bUo u hani-
kaba. prema \1Stllnovama vakfije, svega petnaest prostorija. / .
• U dno peristila han1kaha smjdtene su nU2:gredne prostorije: u sredini kuhi-
nja, demo komora, a lijevo kupaonica. i n užnici.e .
Drugi. Bistr1gijln ,hanikah, bio je u Blstriku, uz samu' Gazi Mehmedbegovu
džamiju. Okolna mahala 1 danas nOSi, po njemu ime B i s t r i k _M e d r e 8 e, Arhi-
tektura prvobitne zgrade nije nam pozna ta, Danas je to č zgrada prUemnlca
od ć č i drvene đ i s dvije prostorije, u, kojima se u posljednje vrijeme
obavljahu samo derviikl· obredi. prvi šeh i č u tome hanikahu bio je 5anl
č .Ibrahi.m-etendiJa. Umro' je god. 1659 l pokopan kraj' Careve džamije;ti
,. . , .
h, vor I I II t'e r a \ u r a: turcica 1 lS09 ..:... Man. turcica Il 985 _ Kr0-
nika M. Eo ć lOs;, XIX 330; XXIV 40: XXV 128,.154, 383; XXVIII 379' _ Trube1lul,
Qw Husrevbec. 176-180, 2M, 218 - lWrIura, GZM XX (81.:..2: XXII 24a-50 _
ć HanJkah. Spomenica Oazi č :atr, 67-l1D, .
III

r
Spomenlc! osmanll.iske arhitekture u Bosni I Hercegovini 255
256
AI\.ln ć
SAHAT-KULE I MUVEKITHANE
svakako mnogo dopadljiV-Ije, jer je sam đ materijal ć bolju, p,
Sve do god. 1878 vrijeme se u Bosni ć č po starom orijental-
cizniju izradu. Kod 'onih' pak od vapnenca tesani kamen stavljao se č iz ke
nom č od zalaska sunca i brojilo dva puta po 12 sati. Aklam (zalaz sunca) bio
struktivnih razloga samo na uglove; u osta1lm dijelovima đ se i
je uvijek č u 12 sati. No. kako [e astronomski zalaz sunca u razno .godi§nje
kamen lomljenik, pa su se takve sahat-kule redovito žbukale i č
doba varirao, bilo je potrebno mjeriti visinu sunca i prema njemu pr&:-'
vije č pomicati sat. To mjerenje vršilo se u starije doba jednostavnom tahtom,
ill, potpunije, rub"tahtom od drveta, t. j. astrolabom u obliku kvadr8rita, a u
novije doba modernim sekstantom na zrcala.. Taj posao' obavljao je u' pojedinim
mjestima koji imam ili nastavnik medrese đ a u Sarajevu je to vršio
poseban službenik, zvan muvekkit.
Džepni satovi bijahu kod nas u prvim ć turske vladavine dosta,
rijetki, jer su bili vrlo skupi, a potrebe za č vremenom dosta velike. Upravo
č tih spomenika č je č Stranica č osnov
ć se od 2 m do 5,5 ln. Visine pak još su č Najmanja, ona u Don].
Vakufu, iznosi oko 10 m, a najviša, Gazi HusreVbegova u Sarajevu,
Izrazitije oblikovne, varijacije kod tih objekata opa!aju se tek u gornj,
dijelu, gdje su smjeAten1 sat i zvono. Da se glas zvona može nesmetano fuiti pre:
vani, kod jednih su u č zida ostavljeni otvori u obliku prozora svedenih
luk, a kod drugih' je to opet ć time, što se šatcrast! krov rlmuje1lo
zbog toga od druge polovine šesnaestog ć naovamo grade u našim' stranama
horizontalnom smislu u dva dijela, đ l):eAto rastavljena, i u taj otvor or.
pojedini ć po ć naseljima visoke tornjeve ill "ahat-kule s đ za
smjestilo ZVODO (Prusac, Donji Vakuf, Maglaj). Vrlo zanimljivo rješenje, Kod
otkucavanje, a negdje i pokazivanje vremena po A la turca satu. Takvi objekti prvih upad1jive su osjetne razlike i u obliku samih otvora. Jedne imaju č
podizali su se č u blizini koje džamije, u gradakoj' đ ,ili na kojem dru- jentalni luk u obliku ć hrbta, što ć na rad č majstora,
gom uzdignutom mjestu. U suštini su to zapravo kopije č crkvenih zvo- druge, kakva je, na pr., č koja je porušena prije tridesetak, godina, i (
nika Srednje Evrope, odakle su ih Turci I, preuzeli. Prva sahat-kula na prostoru
trebinjska, što ju' je osnovno. nešto prije 1'729 Osman-peša ć Im:
bivše turske carevine nastala je na našem terenu,u Skopl;u na Vardaru. Sagra-
đ je đ 1566 i 1572, a sat za nju donešen je 1% zauzetog Sigeta.•Taj poda-
tak č nam je jedan Francuz, koji je prošao kroz Skoplje 1572 i u svojim
putoplsnlm bilješkama zapisao, kako su T\U'ci doveli 1 majstora iz Sigeta, koji vodi
,brigu o tom javnom satu i prima za to veliku ć Taj putopisac posebno č
kako Turci vole i .cijene satove, i da je to ;edini ;avni' aat u cijeloj Turskoj. Na
prostoru pak Bosne i Hercegovine prva poznata sahat-kula nastala je u Banjoj
_Luci uskoro iza te skopaljske, đ t579 i 158'7: Sagradio ju je ondašnji
bosanski namjesnik Ferhad-paša ć uz svoju džamiju Ferhadiju. To se raza- '
'bire iz njegove zakladnlce iz te posljednje godine. Tu se, doduše, sahat-kula i%rl-
č ne spominje, ali se đ ć službeniku, koji ć .vodit! brigu o javnom
satu, a posve je jasno, da je' taj sat mogao onda stajati same na sah,at-kuli. Držim,
gotovo polukružan luk - č rad i oblikovanje majstora dalmat1.n5ke obale
Od sahat-kula svakako je đ i najimpozantn1ja G
Husrevbegova u. Saraje,vu,koja i danas služi svojoj svrsi te pokazuje l otkuca
vrijeme po starom kao i prije stotinu i više godina. Podataka' neIl
kad je nastala, -samo je ć u drugoj polovini sedamnaestog vijeka. Nel
liko je puta restaurirana. Nešto prije god. 1834 potrošeno je za njezin poprav
trideset tovara tesane "dre. PoSljednji ć popravak bio je god. '18'75. Tada
je gornji dio nadoz1dan (današnji oblik), a taj posao obavili su isti majstori, koji
u isto vrijeme gradi1l i mjesnu novu pravoslavnu crkvu.
Rekao sam, da je u Sarajevu vrijeme mjerio poseban službenik ffltttJekJ.
Mjerenje je obavljao u 'posebnoj zgradi mutJekithani. Dvije su takve 'ustanove b
da je tobUa i ć prva sahat-kula, koja je 'proradila na tlli Bosne i Hercegovine.
u Sarajevu, jedna pri ulazu u Carevu džamiju, a druga u sjeverozapadnom Ul
Ona je i danas uzgor, ali u svom gornjem djelu znatno. č "i ne služi više harema Begove džamije. U đ smislu ne č neki poseban tip, all ih iX;
svoj oj svrsi. , valja spomenuti, jer su to jedini primjeri te ustanova u Bosni i Hercegovi
Kasnije se sahat-kule redaju i po drugim krajevima, i do kraja turske vla- Muvekithanu kraj Careve džamije osnovao je god. 1854 o svome trošku Fadil-pl
davine đ je dvadeset i jedna u devetnaest mjesta, i to po dv1jeu Sarajevu. ć do .godinu izatoga uvakuflo je bosanski valija Mehmed Huriid-p:
i Travniku, a po jedna u č Mostaru, Stocu, Trebinju, Nevesinju, jednu ć u bliZini s odredbom, da ć stanarine uživa na ime ć muve
Livnu, Ostrožcu kod ć č č Gprnjem i Donjem Vakufu, Pru-
te muvekithane. BUa je to zgrada na kat u stilu ondašnje stambene ć i
seu, 'Banjoj Luci, Te!nju, Maglnju i Joj cu. Sahat-kula u tom posljednjem mjestu
zapravo i nije objekt te vrste, nego č đ kapi-kula, u koju su smje-
stili sat sa zvonom. Od tih sahat-kula danas više nema jedne u Sarajevu i one II
Stocu, ali ni one, koje su uzgor, nisu sve . č
Sve te sahat-kule na č tlu, osim jednog jedinog Izu-
zetka, " đ su od tesane sedre lli pak od pritesana kamena vapI\enca, sve
po istome kalupu i s manje ili više č pretenzija. One od' sedre su
, • Tu IznimkU ć Je drvena Bahat-kula na -Vratniku u SGrajevu. SaSŽ'adena Je IDd.
1814. Nile bila duga vijeka. Porulena le do nekoliko Iodina,' Jer konstrukcIja nljebUa dobro
č š ć pa· su se mahaljani bojali, da je vjetar ne obori; i da se Ume Ateta lie nanese.
ć š isturentm prema dvorani, č slobodno situirana u desnom, uf
dvor2ta, a kasnije (1872) joj prizidaše i drugo krilo (lijevo) za' ima;
1 hat1ba Careve džamije. Muvekithanu pak u haremu Begove džamije podigao
Husrevbegov vakuf god. 1859. Prizemna je to zgrada vrlo č dimen.zJ.ja i s j(
nom jedinom prostorijom. Postoji i danas, i u njoj sjedi službenik, koji uprav
satom na susjednoj s8hat-kull. Prvi muvekit u toj muvekithani bio je Salih-eft
dija ž ć po samoj toj službi bolje poznat pod imenom Muuekit. k
je iza sebe ostavio jedno astronomsko djelo i poznatu Povijest Bosne u ruko!,i,
VrMo je tu službu ravnih đ godina, Umro je 12 nI 1688i pokopan u grob
na Vinogradu: '
Muvekithana (desni, Islureni dio) kraj
Careve dfamlje u Sarajevu
(ne postoji vite)
I. v o rl I II t e r a t u r a: Va1<ufname br. 1, 209, 251 - Sldl1U LXllI 2l1, lili: LXXV 36
_ Kronike M. E. ć XVIII 339; XIX 109; XX· 29; XXVI 185->210 - Kemura, GZM
XXl190B. str. 480 - Trubeika. Gazi Husrevbet, 168-160. 183 - Ć Spomenica
G. H. 400-gtldIJnjlce. str. 63-e4 - S. M. ć SaraJewld sr.d VratnJk, Sarajevo 19S7.
81r. 3B _ Ć M: Behar XII 936-37. sir. 27S - MIlJe starine 111953, str. 103. - M.
ć Tri francuska pulopisa XVI veka o ndlm zemljama, GodlJnjica M. ć XLIX, str. 102.
CESME [ SADRVANl
Cista voda bila je potrebna za ć i druge ć potrebe, ali u-svim musli-
manskim naseljima jo! za propisano kup anje' i svakodnevno obredno umivanje.
Upravo zbog tih pOtreba nije se dalo ni zamisliti'imalo č naselje bez č teku-
ć vode, i [oš u 15 -I 16 ć bi đ u ,Bosni, Hercegovini I ostalim
zemljama Balkanskog poluotoka sva' sila vodovoda i č đ su po grado-
.vima, selima pa I putevima đ i sela. prvi vodovod u Bosni, koliko se
zasad dokumentarno zna, sagradio je Gazi Isabeg u .Sarajevu nešto prije god. 1462.
a izatoga se, u 16 ć i kasn.lje, takvi objekti đ i po svim ostalim mjestima
Bosne i Hercegovine. Zadnjih godina turske uprave u ovim stranama sAmo je, pri-
mjerice, Sarajevo imalo 68 samostalnih vodovoda u ukupnoj du!ini do 55 km. Voda
je tekla isprva osobitim glinenim, a kasnije i drvenim cijevima, t. zv. Ć
đ vodovodima te prve vrste bješe ih vrlo lijepe i dobre č izrade. Kao
primjer spominjem samo onaj u č iz lG ć koji je opskrbljavao mjesno
'kupatilo l bar jednu č Tu glinene cijevi nisu polagan.. izravno u zemlju, kao
kod ć ostalih starih vodovoda, nego u manji č prokop, koji je na ciJe-
loj dužini bio đ od samih kamenih č č se do danas č .• -
Dui takvih vodovoda đ je jedan.ili ViAe Wjevnih objekata, ć prema
č vodovoda. A đ tim objektima svakako bijahU najbrojnije č IIs me. One
su se podizale č uz džamije i gotovo u svim mllhalama. .Tedne su bile u zidu
kojeg drugog, ć objekta, a druge opet posve samostalno situirane. Te druge
bijahu monumenti č vrste: kameni kubus s krovom na jednu, dvije lli č
vode i veliko kameno korito u podnožju toga kubusa, iz kojeg č voda na jedno
ili više izljevnih mjesta lli tuta. Korita su uvi1ek klesana iz djelca kamena. cini
se, da Ih je dobar broj nastao od srednjovjekovnih ć koji se,na!alost, sve
do naših dana upotrebljavahu tu i tamo i kao č đ materijal za č I
druge objekte. Korito, na pr., u Cemaluš! mahali u č i nekoliko drugi},. u Sara-
jevu i okolini posve jasno kazuju, da su klesani od ć Na nekim se č zadr-
tala i stara ornamentika.
No, U svnje dobil teiesme, nl:>..
ljude vodom, I.CgO I da monumenti djeluju .. _. _•.
tih Objekata'graditeljl su pridavali veliku pažnju, I mnogi od tih SPI)-
menika I dandanas majstorska djela. A to dokazuju vrlo izba-
lansirne proporcije, pomnaJeleSarska I zidarsk.a obrada I oni vanredno klesani
č orijentalni lukovi, "kojt"res!! i č I izlje.v mnogih č
kao da je graditelju ta!tvAl. č lebdjela pred; č z'nI.sao, date minI.-
jaturne monumente dovede u Ato ć sklad s niskim mahalsldm krovovima Idje-
voj kama, koje su u ibriclma I đ nosile vodu s tih. č U starome
Sarajevu, Travnill:u, Banjoi Luci, č i nekim drugim mjestima sve do danas se
č više' takvih spomemka, a mnogi od njih jednako sluie svojoj svrsi.
Pojedinci' su gradlli č kao svoje zadužbine ne samo po 'naseljima, nego I
po usamljenim planinskim putevima. Samo su tako mogle nastati one č
gotovo pri vrhu planine Gnjile na starom putu đ Rogatice i Goraida, koje Joo
u prvoj polovini sedamnaestog ć posebno č jedan stran! putopisac, i koje
I danas postoje,' zatim č Careve vode na Romaniji, koje se pripisuju sultanu,
Mehmedu Fatihu, č Bosne, I nam ostaci č lijepo klesani kvaderi,
korito I žljebovi, sve od kamena, č se, opet od ć kazUjU, da je to nekad
bio vrlo lijep đ spomenik, pa č na vrelu Rotim u selu Rotimljl kod
Stoca i' mn</8e druge. .
. Da se iedni prolaznik 'maže vode napiti, postojahu po gradovima i č
posebna tipa, t.zv:. ,ebiJfi. 'u kojim je bio poseban službenik, koji je punio kove i
besplatno pojio pro1azliike. ć se; da je bilo u više nWh, mjesta, ali ih je u
Sarajevu .sigurno bilo' nekoliko. Posljed,nji je bio u Sarajevu, .8,. sagradio ga je god.
1755 ondaJnjl bosanski. namjesnik Mehmed-pah Kukavica i ostavio imetak za
uzdržavanje toga objekta i ć č koji ć sluiiti ljude. u njemu. Stajao
je na č Kako se vidi iz jednog č foto-sn Irnke, bjee to pala i
masivna đ kvadrati&la oblika s jednom prostorijom, u kojoj je sjedio pese-
bsnslužbenlk'! punio kove. Ta lijepa đ imala je otvore I slobodan pristup
sa č strane, a zavrliavala se blagim vijencem I malom kupolom. God. 1891
spomenik blponden i na istom mjestu đ novi sebilj, a god. 1913 prenesen
je na današnje. mjesto. S tim spomenikom nestalo je kod nas starih..sabilja.
Istoj svrsi, kojoj č služe, ć uzevši, i bdrvani, samo &to se oni
grade u javnim kupatillma i dvorlAtima džamija, medresa, tekija, karavan-saraje
i nekih drugih ć i impozantnljih objekata. Prvenstvena im je, medutim, ć
.da daju vodu ć broju osoba u !sto vrijeme za obredno umivanjeI Ioni, usto
imaju svrbu, da dicluju č i dekorativno u svojoj' okolini, . koja je posv
č od mahale.. Iz tih 1-a.zloga šadrvan se po svojoj kOn:ltrukclji i arhitektu·
bitno razlikuje od č Osllovni elemenat tu je kameni bUen s viJe unaoko'
.poredanih izljeva lli č Pred svakom je č omanji i· nešto uzdign
kameni kvader, na kojem stoji onaj, koji uzima abdest. Okolo je niska I laga
drvena balustrada, isprekidana a vlAe prU8Ul lt bazenu, a e unutraAnje strane
ograde đ su drvene klupe za odmor. Iz same paksredlne bazena uzdiie
manji ili ć stup, kroz koji odozdo prema gore č ·voda. Taj stup r
jednu, dvije ill tri vanredno oblikovane kamene č š koje, ć se prr
gore, bivaju sve manje i ć Voda Wazi do na vrh stupa IodaUe se 'onaa I
ljeva iz jedne ć u. drugu, č ć mlazovima i romant'
..............
Spomenici osmnntljsk e arhitekture u Bosni l Hercegovini 259
r
I Alija ć
260 I
sliku." 'Sva je ta naprava zaogrnuta laganom željeznom mrežom u vidu lukovice
ili kruškaste kupolice, a cio opet prostor nadvisuje krov na šest ili osam poligonalno
postavljenih laganih drvenih stupova. Taj krov je kod boljih, šadrvana u obliku
kupole, prekrivene olovom, ili je č strmi šatcrasti krov od kamenih č na
šest ili osam voda, kakav se vidi osobito u· Hercegovini.
Šadrvanu je domovina, kako i samo ime kazuje, Per:ilja. ,pdPerzfjanaca
poprimili su ga Arapi i Turci, i prvi ga raširili po' Arabiji; Siriji, 'Egiptu' i S1'>a-'
njolskoj, a drugi po Maloj Aziji i Balkanskom poluotoku. U našim stranama bješe
ih nekada gotovo po svim mjestima, ali ih je tokom 'vremena ć propala. Do
danas su se održala dva u Mostaru, u dvorištu đ i Kosld Mehmed-
pašine džamije,' i po jedan pred glavnom džamljomu Sarajevu, č Jajcu i
Banjoj Luci. Najviše ih je, svakako, bilo u Sarajevu, glavnom gradu, a nL, je
nastao i najljepši spomenik te vrste u ovim stranarna.: To je šadrvan ,u dvorištu
Begove džamije. Današnj! oblik č iz god. 1892" i ,kažu, da je vjerna kopija
šadrvana UJu-džamije u Brusi, ali je na tom istom mjestu stajao šadrvan još od
god. 1530, a podigao ga je sam Gazi Husrevbeg, Prije ovog današnjeg liadrvana
bješe tu šadrvan u biti iste koncepcije, samo nešto č detalja, kako nam to
kazuje ,i jedna č fotografija, a' rt apravljen je '·god. '1707. Bazen u' tom
starom šadrvanu bio je od bosanske miljevine i č kružnog oblika, visok 1,5
m, a 4 m u promjeru. '
I z vor t I l i t e r a t u r a: Vakufname br. l, loi5, 19(,' 399, 717 ,- SldlU LXXVI
249 - Kronika M. E. ć II 70 - Kemura, CiZM XX-.XXm ...,. 'Nale,atarine.
sir. 91-118 - Ph. BaUll, Wasaerbouten ln Boanlen und der Hercesovlna, J IL Il; TheU, Wien
1891l - ć Vodovodi I gradnje na vod!, u atarom Sarajevu, Sarajevo ,1939, I'
brojni drugI Izvori, navedeni u tom djelU'. '

Muslimanska vjera zahtjeva od svojih sljedbenika, osim peterokratJtog wnl-
vanja, i pranje tijela bar jednom tjedno.. A za te, -grade ,se joli od č
islama po svim muslimanskim domovima ć banjice, aposll.je i po gotovo svim
naseljima javna kupatila ill hamdmi. Taj č dci§ao je zajedno 's'osman-
lijskom š ć i u naše strane i našao tu vrlo liir'oku primjenu. osim ć
banjica ili Itamamdfika, gotovo sva naselja Bosne Hercegovine đ bar po
jedno javno kupatilo. Odatle proizlazi, da Istok! diJ.elciVi 'naPe zemlje bjehu nekade
u sanitarnom smislu na daleko ć stupnju, negoli. zemlje zapadne Evrope toga
doba. ć drevne Helene i. Rimlj ane, . kod, .k'ojih .je, smisao ' za 'hiiiienu
bio vrlo razvijen,.osoblto kod prvih. Iju4 su u ,vellkomd1jell:l Evrope
č redovno kupati tek prije stotinjak godina.. ć crkyeni i .svje,tovni
dostojanstvenici nisu se ć kupali, i to su smatrali svojom' osoblt;om' vrlinom.:
takvu sliku 1JT1amo na Zapadu š č ć S8rajil\ro još
u' šesnaestom vijeku ima, 'osim brojnih ć sed$nl' U
tOme ć imaju u Bosni javno č Bligaj
je upravo 'u perzljsltomo lnaslao' nul
v'
Iadt-Van č
na Buni, Rudo, ,Kostajnica i Jasenovac i druga isto tako omanja mjesta, a do kraja
sedamnaestog vijeka đ je pedeset i šest takvih 'kupatila u č i dva
u samoj Bosni i Hercegovini.
' O
_ '
Svakome hamatnu najvi!e je trebala voda i vatra. Upravo zbog toga pola-
gala se posebna pažnja kod projektiranj a i izvedbe tih objekata, pa su svi masivni
i, veoma solidno izvedeni od samoga kamena. Pritom se mnogo pažnje pridavalo i
likovnom izrazu takvill ,objekata, pa se u nutrašn] ost oblaže bogatim dekorom, a cio
objekt prekriva kupolom i kupolic:ama, koje tom objektu pribavljaju draž.
*- '. Prema svrsi, kojoj treba da služi, i samoj metodi trnutraAnj( pro-
stor hamama dijelio se u' Vi.&e, prostorija. Posjetnik je ulazio najprije u il a d r-
v A n, ć prostoriju u hamamu s odjeljcima za č i !adrvanom na sre-
dini. po kojem se ta i prozvala. To je bila neka'vrSta č i sale ;w.
odmor i zabavu poslije kupanja. U manjim hamamima 1%iladrvana ulazilo se
izravno u prostorijJ,t za kupanje lli h ii l vat, a u onim č lJilo se iz šadrvana
najprije u k ii. P a l u k' _ omanju prostoriju za č preko zime - a odatle
na m j d l. n, đ na kojem se obavljala masa.ža, pa tek onda u halvate.
U tim toplim halvatima, kojih je bUo i Po vl.§e po č hQJl1aoUma, u dva ul tri
ugla stajale su niske kamene estrade, 'n đ njih mala kamena korita lli k o. r n e,
č urešene vanrednim' klesarskim dekorom, u koje je iz zida, tekla topla i hladna
voda, a iz njih se onda grabUa posebnom posudom s II s a k o m i razljevala po
tijelu.
Na suprotnoj strani od ulaza' u hamam, a iza halvata bio je u' posebnoj pro-
storiji prostrani rezerv,ciar'ill h li zu'a ,s' obrnuto postavljenim kotlom za grijanje
. vode. Topla voda iz rezervoara odvodila se cijevima do pojedinih izljeva u halva-
tima, a sAmO loženje i oba vijalo se 1% posebnog prostora ć tl I-
h d n a, koji je uvijek bio jednu etaju niže od šadrvana ipt'9S
torija
za
Princip zagrijavanja' samih prostorija hamama provodio se č kao i kod rim- .
, skih terma: ispod č hamama bio je onizak prostor nil kamenim stupovima;
kroz koji je iz lotionice u istoj etaži strujao topal zrak zajedno s dimom i zagrija-
vao pod od ć kamenih č i zidove prostorija, takQ da temperatura, č
prema !%lazu, sve vlAe opadala. Dim se od vodio napolje posebnim glinenim cijevima,
koje su ,bile č u unutrašnjem zidu, glavne prostorije, šadrvana-
To su bitne prostorije u svakome harnamu. One se u raznim hamamima
osjetno razlikuju po đ komponiranju i samoj č i na ndem
terenu, za razliku od d1amije, medrese i nekih drugih spomenika, nisu poznata ni
dva hamama s jednakom tlOcrtnom osncvom.
Takvi hamami đ su' samo za muškarce lli samo 'za žene, pa za jedne i
druge, all u razne dane, ill u razno doba dana (do podne za mulkarce, a poslije
podne za žene). BUo je, đ i dtlostrukilt ltamam4, kojim su se služila isto-
dobno oba spola. Po spoljlllnjem obliku to je jedna zgrada, all su unutra odjeli za
muške i ieti.ske potpuno odijeljeni i posve č nanizani duž podužne osi, I
, t. Do sanitarna tadalnje Boane bude potpunija, nllpoaW!Jezn, da lU, na pr., sara-
jevo I Banja Luka joj u lemaelItom Itoljetu imali I javne U1hode. One usarajavu \lJP08tavlo
je o svome trolku ndlo prlje lIod. 1528 Ml181lhudln ć č danlllnJe CekrekeJ-
jlnlce d1amlje u vrhu, č a ono u Banjoj Luci bosanski Ferhad-pda Soko-
Ć priJe Sodine. Obadva ta č postavili &u svojim vakutnamarnll Iz navedenih
lIodlna i poaeb"!oC koji ć se brinuti z.ll č Ub zahoda.

,
262 Alija ć
jedan i drugi odjel imali su zasebne i potpuno jednake prostorije, a oba jedan,
č rezervcar i prostor, 'odakle se zagrijavao hamam. Takvih kupaWa nije
bilo mnogo na ndem.tlu.' ,
- Unutrdn.ji đ tarhitektonsk! dekor nalili hamama bio je č bogat i
ukusan. To se opažalo osobito u 'prvoj dvorani. šadrvanu, koji je bio i najreprezen-
tativnija prostorija hamama. Naokolo poredana ć i jastud, a u ć hama-
mima i .na kol0!ladi stupova, koje su povezivali lagani lukovi, sve
u Izrezbarenom drvetu, pružali su posjetiocu ugodan odmor i razcnedu poslije
kupanja uz č nargilu i crnu kavu. Taj, samo Orijentu svojstveni đ jo!
je više č visoka kupola i mlazovi bistre vode, ito su pIj uš tali na šadr-
vanu u sredini dvorane. Odmor poslije kupanja u toj dvorani, osobitq u ženskom
\ . .
odjelu, znao se kadikad pretvoriti u pravi č i zabavu, koja je trajala od [utra
do mraka.
Prvi poznati hamam u Bosni sagradio je Gazi Isabeg u Sarajevu nešto prije
god. 1462 na banje kod Careve džamije. Od kasnijih hamama bili
su k'ao đ osobito vrijedni dva u Mostaru i po jedan u Stocu, č
telju l· nekim drug1J;n ali svojom tehnikom i bez sumnje, sve
natkriljuje Gazi Husrevbegov dvostruki hamam u Sarajevu,nastao nešto prije 1557
godine. On l stOji 'uzgor i jedini jo! predstavlja potpuno č tip
starih orijentalnih zatvorenih kupatila u Bosni i Ostali' su ,uslijed'
č a najviše materijalnih okolnosti davno propali, a mnogima se VIŠe ne
zna ni za trag.
I z vor I I I I t e r a t ,u r a: ć Prllo:u 1I/19S1, Itr. 8, I9, 31, 35 - KrelevJja-
ć Banle u BOlni I Hereellovini '(140Z-1910), drugo popraVljena I prallreno iZdanJe, Sara·
jevo 1952, te braini drugi izvori l literatura, navedeni u tom zadnjem djelu.
GazI HuarevbclOv hamam u Sarajevu (Ikica)
Spomenici oSmanlijsko! arhitekture u' Bosni I ltereegovinl 263
DUCANI, MAGAZE I DAmE
Potrebama obrta i' trIlovine slu-
žili su brojni ć oriientalnog
tipa i m)lhom od drvene đ za-
tim robna spremišta od vatrcslzur-
110g materijala odostraga ć du-
ć ili magaze i posebna č

skladišta ili dalre.
D u ć a n i su redovito zgrade nrl- .
.
'zemnlce, nizane u dva nasuorotna l
bloka jedna do druge. ć Ih je ,

"
vrlo skromnih dimenzija i u uskoj

vezi s mjerilom č koji tu po-

Sluje. Najmanji je oko, 1.5 m širine.
Unutrašnja je razina ć ć

50-75 cm iznad ulice, a kod nekih ć dalra u č č
č jednaka je. č ili je
u Sarajevu tlocrt
tek neznatno uzdignutija, da ne bl
voda s ulice ulazila unutra. Svi tl du- ".!"t
ć zatvaraju se s tri drvena kapka, "
koje Turci zovu k e p e n k, a po
njima onda l ndi stari trgovci i za-
naUlje ć H e n k. ill ć Ue n a k.
Kapci se redaju u vertikalnom smi-
. slu, 'a ć se oko horizontalne osi,
i kad se ć otvara, dva gornja,
koja su đ :vezana šarkama,
preklope se jedan po drugome i za-
C.
č za strop, a donji se dovodi II
.hortzontalan polo!aj i osloni na ne-
koliko č č i na njemu sjedi mu- Tlocrt dalre uz ltaru 'i
iterlja. Kad se ti kapci otvore, cijela 'crkvu u

č strana ć potpuno je .
otvorena, i u ć se sve vidi, sva je roba I%ložena oku mU!terlje.
Ti sitni ć kojih strehu možeš gotovo rukom dohvatiti, redaju se s
obje strane uske i krivudave ulice. Qitavu .skuplnu ć i' magaza u jednome
bloku prekriva jedan, č krov: Prostorije koriste razni trgovci l zana-
Ulje, a krovište popravljaju i održavaju svi č Kooperacija u arhitek-
, tud Nekada tako bjde natkriven u I1eldm dijelovima stare sarajevske č
i sam prolaz, ulica đ ć A takvo krovište. iznad ulice odriaIo se u
Banjoj Luci do dana danaAnjega.
Ti stari ,bosanski ć orijentalnog tipa predstavljaju umjetninu u
posebnom amialu. Ta se umjetnost ne ogleda u konstrukciji i arhitekturi poje- '
. dinih objekata, nego u cijelini, li ansamblu č č č i č krajo-
uka. Oni kao indivldualiteti ne odaju niAta osobito, ali u onom aglomeratu kriVu-
davih č ploha Ijednokatnih hanova, nešto ć kupola i kupolica te jo!
'vi!ih d!amijskih munara i zelenih. topola č č te piraJnidalne' arhitekture.
J 17.
---
264
Aliin BeJU/:
Ispred nekih naših ć stajahu nekada još. niži objekti, t. zvo k r e-
vet a. To su đ ć samo maleni i vrlo niski: u njima se č nije
ć mogao ispraviti, ,nego je ć obavljao svoj posao. Bili su redovito u
dijelovima č pa su stoga uvijek imali ravan krov. U njima
poslovahu samo slromašnij! obrtnici. Takvih ć č ć bilo je kod nas, koliko se
zna, samo u Sarajevu I Visokom. Nekad ih je u tome prvom mjestu bilo preko
tri stotine. U posljednje vrijeme tako bješe đ u tome mjestu joli č
Halvadžiluk. Ta č .izgorila je u oktobru 1908, i tada je nestalo i posljednjih
kreveta u našim krajev1mll.
Iznad nekih ć u Sarajevu ·i nekim drugim našim mjestima bijahu
i posebne odaje, a služile su kao radionice pojedinih obrtnika. Jedna takva radi-
onica č se sve do danas u Kazandžijskoj č u Sarajevu.
M a g a z e su, kao što je ć istaknuto, skladišta raznovrsne č
robe. Redovito su č skromnih omjera I situirane odmah uz ć uz nje-
govu strdnju stranu i s ulazom iz ć Ul, đ na zasebnom prostoru u
bloku ć a đ su isto.tako I u prizemlju ć č hancva lli
karavan-saraja, kako Ć kasnije vidjeti. Robu je -trebalo za!tititi od požara,
.koji je č š ć harao č đ pretežno od drvene đ i stoga su
sve magne đ tako, da niodakle vatra nemože doprijeti unutra. Stijene
magaze, debljine··70 do 80 crn, zidane su u tu svrhu sve od kamena ill od kamena
i ć č a 1 strop·'ie ,isto Izveden: nad d!zmom, t. j. 1stesanim
hrastovim stropn1m gredama, prl1jubljen1m jedna uz drugu u ravnoj povr-
šini, nalazi' se tanak iZolacioni guste kaše vapna te isušenih I izdroblje-
nlh konjskih fekalija, po tome su postavljena dva ul tri sloja ć ć u mortu
s ć dijelom vapna, a preko' svega toga debeo naboj od č po kojem u
magazama po hanovima dolazi joli nasip, blazenice I. č pod prostorija
na spratu. Debljina takvog stropa č seže I do cm. Stoga kod širih magaza,
gdje nosivost stropnih greda poradi svoje dužine, a i same težine stropa nije bUa
dostatna, teret stropa prenosi se preko č drvene podvlake, j a s t u k a i
drvenog stupa III ć r s.I j e na pod magaze, koji je uvijek č kamenom,
jer drvo nije trajno na 'zem1jLPrag, dovratnici i nadvoj nad magaznim ,vratima
izvedeni su redovito od kamena tesanea, a sama vrata s pouzdanim č
bravama. sva su od željeza. Od željeza su i k a p e i na č ć koje
dopire unutra oskudna svjetlost, aod istog su materijala i jaki d e m i r i (rešet-
ke) na tlm prozorima, kako se ne bi mogao ć Unutra lupež, kad je kapak
otvoren poradi č magaze. Tako đ magaze zvale su se a t il t e r e-
m t n' (pravilno: a. t e At en - e m i n). t. j. vat r o s i g u r n o s k l a d i li t e, I
praksa je pokazala, da su uvijek odolijevale požaru, pa kad je plamen zahvatio,
i č zgradu.
danas se č lijep broj magaza u Sarajevu i Mostaru; a č
, , u, tom prvom mjestu." U sarajevskoj č bilo je magaza I u dvije etaže (dvije
u Kazandžlluku i danas su uzgor), ali I takvih, koje su đ č
svodom od Bedre ill kupolom. Jedna pak magaza u Travniku, u DonjOj č
ukopana je sva u kamenu. u onom brijegu ispod sahat-kule.
265
D a i r a je zaseban skup č magaza poredanih jedna do druge
okolo č dvorišta'! i prekrivenih č l, č jednostrešnim
krovom. To su bila prava robna skladišta. Dvcrište . je č i nedjeljivo
vlasništvo posjednika magaza, a u njemu se na konje tovarila i otovarala roba. U
taj prostor ulazilo se kroz velika I na svod đ vrata, kroz koja može nesme-
tano ć i konj pod tovarom. Same magaze đ su po istim č kao
i one uz ć i po hanovima. "'''.
Takvih sk1acmta imalo je kod nas, koliko se zna, jedino sarajevo. Prlje
osamnaestog ć nema im nigdje spomena ni u tome mjestU, i ć se, da su
se č tu graditi peradi ć sigurnosti robe tek poslije· onog katastrofalnog
požara u god. 1697. U tome mjestu nekada pet daira: jedna na Varoši 'uz
staru pravoslavnu crkvu, druga u Kundurdžiluku, zatim Hil d ž I G a z a n f e-
r o vana Novoj Teati, H a d ž I m u r a t o v i ć a u č i H a d fi B e il li-
j I n a kraj Careve ć i č džamije. Od njih su danas jo. uzgor ona na
Varoši I ć u č Jedan dio Hadži Gazanferove daire poru-
šen je god. 1865 prosijecanjem nove ulice od č do ć a ona u
, Kundurdžiluku i Hadži BešlijiDa potpuno su propale krajem prošloga ć
prva. je stradala u požaru god. 18'79, a podor joj sravnllie 1898, a druga. god.
1897 pri regulaciji korita rijeke Miljacke.
t s v e r t I literatura: Č E5nl1!ll obrtl,I, Esnafl
I obrll n, str. M--lI8 - Isti. KazmlcWjlkJ obrt u Domi I Hereqovlnl, GZU 1951, N. lDl-185
, - IstI, SIll'1IJev.ke đ Nale' .tarlne IllBU ••tr. 163-188 ,.... D. Grabri.lan, ArhltektuTa na
dobvatu č č ruke. Gla.nIk Jug. prof. dru!tvaXIX/1938, (I Novi'Bebar XIIIlID39-(O.
, 309-318), :" ,
BEZI8TA.NI
Tosu posebni č bazari po ć gradovima, kOJI su č na
sebe pamju I kao impozantni đ spomenici I 'kao veliki č magazini,
gdje je mušterija mogao kupiti raznu robu, lito je tu do1az1ia i s :Istoka I sa
zapada. Redovito su to kameni i vrlo masivni objekti, kako im požar I ć
skitalice .ne bi mogli nanijeti znatnije štete. U Bosni Ih je bilo svega šest: tri u
Sarajevu, dva u Travniku I jedan u 'Banjoj Luci.
Prvi sarajevski i ć bosanski bezlstan sagradio. je carski namjesnik
G a z I M e h m e d b e g, sin spominjanog Gazi Isabega; negdje krajem
ill prvih' decenija šesnaestog ć Bio je na č strimi hana Kolobare. Pot-
puno je stradao u požaru god. 1842, I na njegovu prostoru kasil1jebl.§e đ
č Velike I Male Trgovke iliPazarbule s oko !ezdeset ć Kakva' je
bUa arhitektura toga bezistana, nije poznato, jer se njegov opis .nije nigdje
č
Drugi bezistan . u tome mjestu nastao je oko god, a sagradio ga je
G a z i H u s r e v b e g, pa se I zvao njegovim imenom. Protezao se dU! Kujun-
clliluka .od današnje ulice Jugoslavenske armije, do (dandnje ulice
. " Dalra je arapska č (dAJre) I u č amlalu mati. krul. knl!nIe:l,' II tu vrstu
đ č upravo po tome, Ilo se maJUC nl!u oko c1vorlJtt. .
266 Allia ć
SDomenlcl osmanIlJske arhitekture u' Booml I Hercegovini
267
Vase Miskina) U .dužini od punih 109 m. To je vrlo masivna' kamena đ
bazilikaInog tipa. Uz dugi hodnik, natkriven č svodom, poredano je s
dvije nasuprotne strane ništa manje nego pedeset i dva ć S vanjske strane,
duž č Kujundžiluka,' a današnje Gazi Husrevbegove Ulice bio je i ć niz
ć s otvorima prema ulici. .U unutrašnjost vodila su č velika i posebno
naglašena ulaza: dva iz Kujundžiluka, a po' jedan iz Ferhadije i današnje ulice
Jug. armije. Osvjetljenje prostora tu je provedeno, kao kod kakve bazilike,nizom
luneta ispod samog potkrovlja. Danas je još ć toga spomenika u prvotnom
obliku, all ni ona više ne služi svojoj staroj svrsl,
Posve je č tipa ć sarajevski bezistan, koji je đ na
južnoj strani hana, Kolobare i Gazi Mehmedbegova bezistana, i koji i danas stoji
cio uzgor. Podigao ga je god. 1551 uz ostale svoje zadužbine veliki' vezir I sin
Sarajeva ili najbliže okoline H r vat R u s t e m - p a š a.' CetvE!rouglasti prostor
(27 X 18 m) sa po jednim ulazom sa č strane' prekriva šest posve jedna-
kih kamenih kupola, koje se oslanjaju jednim dijelom na vanjske zidove, a dru-
gim na dva snažna kamena stupa u unu trsšnjosti, u dužoj osi zgrade. Oko tih
stupova i okolo do zidova nekad se nizao ć do ć a u tim ć
prodavala se raznovrsna, mahom tekstilna roba, a ponajviše svila iz Bruse, pa se
tako po tome gradu taj bazar i prozvaq B r u s a - b e zi s t a n o ć i iza
njih masivne magaze s č svodovima od stare opeke poredani su tu. i sa
č vanjske strane' zgrade, i oni č suvislu cjelinu i u konstruktivnom i
. oblikovnom smislu. s glavnim dijelom; objekta. Sami č gradnje i
ranja kazuju nam, da je ela taj sklop potekao u isto doba i iz ruku istih majstora..
Zbog smještaja tih vanjskih ć i' magaza prozori na bezistanu: koji upuštaju
unutra primjernu svjetlost, postavljeni su tu visoko gore, gotovo ispod. samog
vijenca. ,
Od dva č bezistana jedan je 'bio u današnje] Gornjoj č š i
od njeg se samo dio č Dok je bio ela, imao je č i sedam ć
Sagradio ga je uz brojne ostale svoje zadužbine u tome i drugim mjestima bosanski
namjesnik Kukavica sredinom 1757-1758 godine.
u
Drugi č
bezistan đ je u Donjoj č i predstavlja jedinstven tip tih objekata u na-
šim stranama. Nije to ć samostalna zgrada, nego je đ u sklopu današnje
.džamije Sulejmanije: u prizemlju je bezistan s dva ulaza s dviju nasuprotnih strana
(sjeverne i južne), a na katu džamija. I danas je u vrlo dobrom stanju i ima ukupno
dvadeset I sedam ć Deset ih je unutra, a sedamnaest s tri vanjske strane. S
južne' i zapadne strane bezistan resi impozantan trijem s kolonadom jakih kamenih
stupova. Taj beztstan i džamija nad njim đ su nekako u isto vrijeme, kad l
č bezlstan .u Gornjoj č š I bezlstan i džamiju podigao je ondašnji
bosanski valija Sopa Satan Camll Ahmed-paša."
.. To se razabire Iz samoga natpisa na bežistanu (reb. Rtl71 =13. XII 1757 - 10 I 1758)
i jz č vaku!name od 21 VII 1758 godine. U vaku!naml se, dalje, uspoatavlja I slldba
p a s van d i II e, koli ć uz dnevnu ć od 3 č ć po ć taj bezlstan od proval-'
nika i požara.
.. Iz njecove se vaku!name od 13 VIII 1757, dalje, vldl, da su bnJstan I dtamlJa riad
njim podignuti na mje.tu dotrajale (han1bil Ga zi - a S I n e db-mlje. DanaAnje pak Ime dia-
mija nosI po poznatom beoiradskom I bosanskom valJJl SUleJII'\lU1-paJl SkoplJaku, kojI ju je
nakon đ polara obnovio cO<l, 1810.
.........
Bl!zistan u Banjoj Lu
i zadužbina je bosanskog beglerbega
h


Ferhad-palle-Sokolovi6a ( 58D-1588). U svojo] vakufnan1l; da-
tiranoj sredinom safera 9
j ć dekada januara 1587), dao je '1

samo ovu odredbu za nj: ,I đ spomenutim ć neka.
....
se na pogodan č sa
"'U
....,;,
"dl j.dm bezlstan.e
,
objekt je podignut negdje laslije god, 1587 iz sredstava Ferhad-
-.lo
pašina vakufa. Bio je u srcu donjošeherske č š i davno je
i.
, . I
propao. Jedini poznati k .mlji spomen i opis toga bezlstan.a . I--i
!
č nam je Evli-
I .

ja Celebija. on na
• J. . .' I
L.......J
[],.J
i
prolasku kroz Banju
II


-
Luku god. 1652 opi- '
-...j
Iti
ć to mjesto veli:
L.J!I!! .. 'W!:;J 1--1
u;
"""
u '. • ••
-,
.U č š ima oko
.. I.'.;', " 'I
tri stotine ć


.L
-i
Tvrdo zidani bezistan ; I
.-
.' I I .....;
.....
sa stotinu ć

...
.,.
r'
", " -, I--


I
gdje se i danas s obje ....
.J..-
l--
strane na vratima
0...-
I
i
č gvozden la- r-

nac, Ferhad-pašina je
"""'" ,;...J
OJ ro-.
. zadužbina... A taj
::l.
l
: >--
opis kazuje, da je to
-:J
I /1

morala biti masivna, ... ... , I
vrlo velika i impo-
:

zantna đ

r--
l

r", ,,:::.0.:-..-
Ako je Evlljin navod
. I-
o broju ć ta-
. I II
I
-
I
č onda je to bio
oo
.-
,
ć bezistan na L
F
našem tlu, gotovo .a .J
...
dva puta č l. od
Gazi Husrevbegovog j'U,II"'l j i ,....
u Sarajevu.
u
GIlII Husrevbegov bezlstan I Ta1llhan Uljevo) u· Snrnjevu
lTruhelka) .
I z vor I I 11t e r a t u r a: Vaku!name br. 209, 307, 696 Ć Esna!1 1 obrU
I. 6-8 - Isti, Veliki vezir Rustem paše, kaL Narodna Đ .ir. 77--94.- Tru-
helka, Der Bruuabeslsten, Bosnlsclle Post od' 6 IV 1912·- Truhelkll, GazL Huarevbeg, 88-100
- ć u Spomenici G. H. 400-godIWlco, 'iltr. 85 -: OamJlIja đ I njen
vakut u Travniku, GlasnJk IVZ X/1942, 143-148 ...:.. ć Moache und Fer-
had PIlJa'. In Banja Luka. LeIpzig 1941, str. 34 I 47 -.NIIJe starine I119S3 .ir. 98, 99.
.. Ne smije le nJpolto đ nl po mjestu: nl' po arhitekturi, onim daDIlJnjim
t. IV, Slbli:evlm b e z l s t a n c rn, koli, uzmi .troge, I nile 'beziat8n. Taj drugi objekt
č tridesetak č ć s dvije strane č I č drveni đ krov· Iznad
ulice. Dui:ane je sagradio. Sod. 1873 č trgovac 'J u • u ! a g a S I b I i: za svoju tame-
Injl! medresu, a krov je Iznad ulice I tih ć kaanJje .napravlo mutevelIja ć vllku!Q
HlIltIld ž ć I tada " taj sklop Ć nuvao bu1atanom,
SpomenIci osmanlijske Drhltekture u Bosni I HercegovIni 269
KARAVAN-SARAJI" I BANOVI
Alija _
270.
To su javna svratlšta, u kojim su nalazili ć š za se i za svoje konje
č š ć kirldžije I trgovci, a onda i svi ostali putnici, posebno vojska. đ
su na Orijentu I kod nas po svima putevima, kojim se odvijao imalo č promet.
Obzirom na samu namjenu, imaju posebno prostorno rješenje i donekle ustaljen
tip. Domovina č svratišta tega tipa je, kako i sami nazivi, kazuju, . Ori-
jent, upravo Perzija, gdje su bili poznati, po ć Herodota, još il starom
vijeku.
U starije doba na Orijentu i kod nas ta dva naziva č su dvije
vrste č svratišta. K a r a van - s a r a j je zapravo, kako i samo ime
kaže, veliki dvor, u kojem se mogla smjestiti č karavana tovarnih konja I
trgovaca. Karakteriziraju ga, dakle, vrlo velike dimenzije. Uvijek je đ u
dvije etaže I u č trakta, koji zatvaraju č i prema gore otvoreno' dvorište
u središnjem prostoru plana. Gotovo redovito ima samo jedan ulaz, osiguran sa
dva teška željezna krfla, koja se preko ć zatvaraju. Taj ulaz sele uvis do
stropa prizemnih prostorija, a širok je najmanje 'toliko, da kroza nj može nesme-
tano ć konj pod tovarom. Dvorište je č kaldrmisano I ima negdje u kraju
redovito bunar 111' č Tu se tovari I rastovara roba. Okolo dvcrlšta, s jedne
ili više strana je širok trijem. a iza u karavan-saraju po ;gradovima,
tvrde kamene magaze, u kojim su putnici i ć .trgovc! robu. Uz neku
stranu dvortšta je i prostrana staja za konje, bitna č svih karavan-saraja i
hanova. Negdje iz dvorišta ili do samoga glavnog izlaza smještene su jedne ili
dvoje stube, koje vode na kat, đ u odaje za putnike te upravitelja ili
h a n d ž i j u i poslugu č š Handžljina je soba uvijek nad samim glavnim
ulazom ili na suprotnoj strani dvorišta, č ulazu, kako bl mogao imati slo-
bodan pregled putnika, koji dolaze i odlaze. č pak odaje nltu se u sve-
č trakta u dva reda, đ kojih vodi prostran [ kaldrmisan hodnik skroz
unaokolo. '
Tako velika č š gradili su samo vrlo ć ljudi, mahom visoki
državni službenici, kao svoje zadužbine. Glavna lm je namjena bila da pruže naj-
'nužniju ć putnicima I da lm osiguraju krov nad glavom po vrlo niskoj cijeni,
koja kadikad nije bila dostatna ni za samo uzdržavanje objekta.
U karavan-saraju, u pravilu, putnik nije mogao nabaviti hrane nl za se ni
za konje, nego je to obadvoje kupovao vani, u gradu u č š a na otvorenom
putu u selu, a to je daljnja karnkteristika karavan-saraja.
H a n je u č smislu analogan gostionici, to je, dakle, svratište,
gdje se, pored konaka, mogla nabavili i hrana. ć se po tome znatno razli-
kuje od karavan-saraja.. Daljnja i [oš ć razlika je u samoj arhitekturi. Mnogo
je č dimenzija i, u pravilu, posve č jednostavnijeg tipa. U vanj-
skoj arhitekturi razlikuje se od č stambene gradske ć samo u tome, što
nema ć š ill erkera. Nema tu č na traktove i razvedenosti oko cen-
tralnog dvortšta, nego se svi, najnužniji prostori nalaze u jednom objektu I pod
jednim, č š krovom: u prizemlju staja i uz nju, do ulice, jedna ć
soba za č č i kraj nje droga, u kojoj je handžija gotovio kavu
, i jelo i dvorio goste. ć pak i bolji hanovi č su imali i nekoliko soba na
spratu za č putnika.


+- ....
'0.If' .'
. REee Nl:i'
11 ORitA al:'
H'A'N'A
SP RAT:'
tw .....·...
\ "
ć bll.O u Sarajevu - Uocrt kata
đ dok se' u hanu mogla' nabaviti bar hrana, nl u hanu, niti u kara-.
van-saraju nije bio č dr!,ati posteljine za putnike. Oko pola metra uzdignuti-
podij od golih dasaka, postavljen od zida do zida i u dužini Ispru!enog, ljuchItog'
stasa, bio je sav namještaj utim č š i putnik je sve nosio sam. 'U
takvim konacIma kiridžijama i č putnicima uzglavlje je bio samar ill
sedlo, postelja konjsko ć tu serdžada, a č duga .suknena kabanica.
ć pak ljudi, posebno visoki državni službenici,' noslil su toliko posteljine'i
č pribora sa sobom - kako se to vidi iz više isprava -, da su time tova- .
rili i po nekoliko konja. . " "
Dok su karavan-saraji odreda bile zadužbine, hanovi su "bill, naprotiv,
mahom privatna dobra pojedinaca, koji su sami njima upravljali; ili ih davali u
gO<llinji zakup drugome. Ima, đ više i takvih primjera, gdje ih podl!u
ć ljudi' kao zadužbine, 'ill ih pojedinci kasnije daju u vakuf.'
, U pisanim turskim spomenicima s našega terena' nazivi 'karavan-saraj i han
javljaju se podjednako po prilici do druge polovine osamnaestog ć a otada
naziv karavan-saraj sve vile č i ustupa mjesto nazivu han za 'obje te vrste
č Ima č isprava, doduše' iz č vremena, u kojim se jedrio kona-
č š (na pr. Kolobara u Sarajevu) naziva i jednim i drugim imenom. TOpot!sld-
vanje naziva karavan-saraj došlo je, ddlm. odatle, što su n\lki karavan-saraji u
novije vrijeme doista postali i gostinjcI, u kojim se mogla dobiti I hrana, i što je
bilo mnogo više pravih banova, i po tipu I po unutrašnjim pa je tako
najprije u narodu, a onda t u Ispravama prevladao taj drugi naziv I postao ozna-
kom i za jednu I za 'drugu vrstu č .
Spcmwnlcl osmanltlske arhitekture u Bosni I Hercegovini 271
ć han u Sarajevu - pogled Iz dvorl!ta. pemo u prizemlju je trijem. maga-
zama, do, stuba đ đ ulaz u staju, 'a nad stubama, gore, Isturena đ
. za umivanje .'
Velik je broj i karavan-saraja i hanova postojao 1 radio po svima našim
putevima sve do prvog svjetskog rata. Najviše Ihje bilo, dakako, uz Carigradski
drum, kojim se odvijao č promet i putnika i č robe. Prvo poznato
č č š u Bosni sagradio je i uvakufio Gazi Isabeg u Sarajevu. U nje-
govoj vakufnami, pisanoj izmedu l II i 3 III 1462, navodi se pod imenom h a n.
Iz te se vakufname, dalje, razabire, da je taj hAn stajao na istom mjestu, gdje i
kasniji han Kolobara, koji je đ pripadao Gazi IsabegoVu vakufu. Da li je taj
prvi han od svoga osnutka imao u đ smislu' tip karavan-saraja, nile
poznato, all je izvjesno to, da je kasnija Kolobara bUa po tipu pravi karavan-
.sars], a po unutrašnjim uslugama gostinjac, u kojem se' i kava pekla, .a stare
Sarajlije držal! i č zborove.. i stoga se s, pravom nazivaše i karavan-sara-
jem i hanom. Kolobara je bila jedan od naših' ć 1 najljepših' karavan..
saraja. Mogao je primiti 400 putnika i 35 konja. Potpuno je .Izgcrio 29 XII 1937,
a posljednja mu je zgrada bila iz prošloga ć . '
Sarajevo je pod· turskom vladavinom bUovrlo. jak 'privredni centar Bal-
kana, i u njemu je iza toga prvog Gazi Isabegova č đ velt.k' broj'
. karaven-eeraja l hanova, Austrougarska okupacija god. 18'7& zatekla ih je u tome
mjestu ravno pedeset, koji su bill č l' [oš radili; 'l' u koje se, prema jednom
272
Alljo ć
službenom popisu iz te godine, moglo č 2640 osoba i 1262 konja. đ
njima svima bjehu osobito poznati po č tipi; i prometu, pored Kolobare,
[oš T a U i h a n i M o r i ć a h an. Tdlihan je zadužbina Gazi Husre-vbegova; a
đ je oko 1540' uz Gazi Husrevbegov bezistan, s kojim je bio i spojen spo-
rednim vratima. Stajao gdje je danas š č hotela ,Evrope. PO tlocrtnom
rješenju bio je pravi karavan-saraj na kat, a bješe đ od kamena, pa
se po tome i zvaše' T a U i h 'a n (»Kamet1i han«), Ali dok je kod drugih karavan-
saraja unutramji trijem bio slobodan za tovarenje i rastovarenje robe' po nevre-
menu, u Tašlihanu je taj prostor bio đ u č niz č ć
i po tome taj han č š iznimku đ svim bosanskim hanovima i karavan-
sarajima. Bio je č t r g o va č k i h a n, kakvih č nije bilo na 'našem tlu.
U č dvorištu toga hana bio je i sebilj s više č a nad njim,
na stupovima, zanimljivo, mala džamija, č je zgrada morala praviti osobit
č đ u svojoj' okolini. U veliku staju toga hana moglo se, smjestiti '70
konja, a u slobodne sobe na katu 20 putnika. Tašlihan je propao u požaru 8 VTII
1879, a god. 1912 raskopaše mu i 'posljednje zidine. '
Mo r i ć a h a n je đ vlasništvo Gazi HuSreVbegova vakufa, a podig-
nut 'je u srcu nekadašnje sarajevske č š negdje' krajem llesnaestog lli č
kom sedamnaestog ć .. U pisanim izvorima. zovei.se D ru g i n o v,i h a n
Gazi Husrevbegova :v.akufa, .a današnje jelme u .prvoj
polovini prošloga ć po zakupniku Mu s t a fa g 1 :Mo r i ć u i njegovu sinu
l b r a h i m u. I danas, je taj han uzgor i predstavlja, jedini tip starih
orijentalnih karavan-saraja u Bosni Hercegovini. U svoje vrijeme mogao je
primiti,'na konak 300 putnika i '70 konja, . ,
č hanova bilo je, \tako· navedoh, po svima' našim gradovima i otvo-
renim drumovima, a od dosta brojnih: pravih karavan-saraja bijaše poznat onaj na
Kiseljaku, kojeg je podigao uz svoju džamiju neki H a d ž i Uv e j s prije god.
1564, zatim H u s e j n b e g o v u Rogatici (1558), pa karavan-saraj M e h m e d-
paše ć 'u'VL§egradu 1 Hadži Alijagin u č oba iz 16.
ć potom dva karavan-saraja budimskog vezira M u s a - p a š e u Novoj
Kasabi (1643) i mnogi drugi. U podizanju takvih objekata posebno su se istakli
sandžakbezi š ć i Sinanbeg te- beglerbezi Ferhad-paša Soko.
ć i Mehmed-paša Kukavica. Mu s t a f a - p a! a S o k o 1,0V i ć je sagradio i
uvakufio polovinom šesnaestog ć tri karavan-saraja: uRudom, Goraždu i
Mokrom kraj Sarajeva. č pak sandžak S i n a n b e g podigao je
nešto prije 7 VI 1582, pored ostalih zadužbina u č i drugim mjestima, isto
tako tri karavan-saraja: u č Priboju na Limu, i "U kasabi Cernlku u kadi-
luku Velika, a sandžaku č (Slavonija). Bosanski beglerbeg' Fer h a d-
p a li a S o k o lov i Ć č se, nadmašio je u tome ,sve svoje i predšasnike . i
nasljednike u ovim stranama. Osim karavan-saraja u .Banjoj .Luci, koga je podi-
gao uz svoju džamiju Ferhadiju, i za kojeg đ u svojoj vakufnarni od 158'7,
da se u ć prekrije olovom, podigao je i uvakufio .još šest hanova: u
Livnu, Ravnom, Dobrunu, Sogubini, Kratovu i Svinj aru. Od njegova hana u
,Dobrunu vide se i danas temelji kraj ž č pruge i donjeg mosta na Rzavu,
i po ostacima se razabire, da je to bila velika đ (oko 36 X 17 m). Od
kasnijih osoba posebno je zaslužan u tome pogledu M e h m e d - p a li a K u-
: k a v i e a, rodom iz okollce č l on je, poput Mustafe-paše 1 Sinan-
bega7 podigao ,tri 'karavan-saraja, jedan u č a dva u PrijepoljU, i go<1,
Spomenici osmonlijske arhitekture u Bosni I Hercegovln! 273
1758 uvakufio ih za uzdržavanje drugih svojih zadužbina u č Travniku I
Sarajevu. Njegov karavan-saraj u č i danas je uzgor i ima tip ć dvoeta-
žnog hana s širokim i na luk svedenim kamenim ulazom...
r z v o I' i i l j t e I' a t u I' a: Vakulname br. l, 17. 9S, 131, 132, 145, 152,. 166, 184. 194,
209, 237, 307, 366, 534, 690, 696, 708 - Sldžlll II 28, 64, 135, 318, 444; VIII' 5, 58; XIII 19:
XVI 40; XXI 54; XXV 42: XXVIII 83, 84; XXXI S2, 75, 91, 107; XXXII 158, 159;··XXY.VI! 50,
209; ,XXXVIII 57; XLI 89; XLV 101, 102, 104: LV 257; LVI 29: LVIII 53: LXVII LXVIII
45-48, 51, 52: LXIX Sl, 62, 63; LXXV 33, 35 - Monumenta turcica I br. 33S3 - Kronika M.
E. ć IV 121 (II); X 34 (II); XXVI ll6lII - ć PrU()zj III19S1, str, 9, 19 - Kre-
š ć Esna!1 I obrti I, 9-14; Esnafl I obrti II, - Truhe1ka, Gazi Husrevbeg,
96-102 - ć Han Kolobara u Sarajevu, Novi Behar XI/1938. str. ,202-208 ,_
IsU, ć han u Sarajevu, Arhlteklura VIl9S1, br. 9-12, str. 92-94 - Sarajevaki TailIhan.
Jugoslavenski list (Sarajevo) br, 161 od 1929 - ć Nale kiridiije, Etnografski zbor-
nik SKA, knj, xnr. str. 50-56 - Novi Behar VII/1933, str. 36-41 - Nde starine 1/1953,
91-1i6.
MOSTOVI
Od spomenika, koji su služili prometu i trgovli1i, svojom smjelom kon-
st'rukcijom I arhitekturom osobito se č kameni' mostovi ill ć kojih i
danas ima po mnogim našim rijekama i č ć 'dio tih starih turskih
mostova u našim stranama đ je veoma solidno od kamena tesanea na jakim
pilovima u č koritu, i svi su prema sredini manje ili viJe uzdignuti radi
bržeg ot jecanja vode s kolovoza. U ona starija vremena nije bio razvijen kolski
promet,. pa je kod tih svih mostova kolovoz razmjerno uzak, đ samo za pri-
jelaz pješaka i konja pod tovarom i đ niskom 'kamenom ogradom
k II r k a l u k om. Kod boljih mostova iz' te ograde izdiže· se na srednjem djelu
objekta kameni portal,u koji je uzidana č s natpisom ć gradnji objekta.
Takvih portala bilo je -na nekoliko naših mostova. Otvori nad, vodom đ pilo-
vima presvedeni su lukovima č omjera i oblika, a ima VlAe primjera, gdje
je korito rijeke š č jednim jedinim lukom. Upravo ti č kameni
mostovi, koji se poput duge viju u zakrivljenom luku' iznad č korita, dokazi
su velike spreme i smjelosti starih gradi telj a, oni, usto, svojim masivom i ele-
gantnim oblikom, kOJI se č kao da je iz sira č djeluju na gledaoca. I kad
ae ima na umu, da u ondašnje doba nije bilo dana!nj!h tehnil!klhpomaga1a, bez
kojih se danas ne da ni zamisliti takav jedan rad, i da se nijesu poznavali zakoni
statike,onda se č upravo divi, s koliko su vje!tine, ć i smjelosti izvo-
đ takvi objekti.
Neki mostovi Imaju i č t. zv, štedne otvore u upornjacima i
pilovima, a oni su nastali, jedno, radi uštede materijala i, drugo, poradi lakšeg
ot jecanja nabujale rijeke i smanjenja pritiska na masiv mosta. Neki pak mostovi
na granicama i važnim prolazima đ na sredini i. kapi-kule,koje su se
preko ć zatvarale, Tu se carinila roba I obavljao pregled putnika, a u ratnim
danima i držala jaka straža, koja je č most I branila prijelaz neprijatelja. Te
su kule bile č izvedene od priprosto đ drvene' đ te su stoga
stajale u velikoj disharmoniji s pomno izvedenim kamenim maslvom mosta i
mnogo kvarile estetsku cjelinu glavnog objektR. _ •
274 Alija
Graditelji tih kamenih mostova na našem Uu bili su iz raznih krajeva, iz
Carigrada, Bo:me, Hercegovine,. Dalmacije, pa, kako je' naprijed spomenuto, I iz
Italije, ali su gotovo 'svl, zanimljivo, svoj rad strogo đ č č gra-
đ koncepciji. Tek tu-I tamo -opaža se u oblicima lukova iZVjesno odstupanje
od tih tradicija. đ tim graditeljima svakako je bio najvje§tijl I naj uzoriti]I
Kodža Mimar Sinan, kojl je, uostalom, i č graditeljsku karijeru č
poslom, izgradnjom triju' veli!dh đ za prijevoz .vojske preko Vanskog jezera u
č Anadolu u danima vojnog pohoda na Per-Liju,U
Od brojnih kamenih mostova turskoga sloga u našim stranama, nekoliko
ih se č upravo majstorskim oblikom i izradom. Takva je č K o z; fa
Ć u p r I j a na Miljacki više Sarajeva na starom Carigradskom drumu, koja i
danas stoji uz;gor potpuno č i koje nam je prvi poznati spomen č
č putopisac Katarino Zeno 1550 godine. Vrijedna je I S e h e r Ć e h li-
j i n a ili S e h e r i j a' č u p r i j a u Sarajevu, koja je presvela Miljacku s pet
okana (danas ih ima č a peto,' ono na lijevoj obali, zasuto je 1897), i koju je
sagradio š e h e r ć e h a i.a č grada) H a d ž i H u s e j n 1620 godine. Njoj
je i po obliku I po č 'izradi č dalje, današnja L a t i n s k a ć u-
p r I j a s č okna na U;toj rijeci i u istom mjestu. đ je god. 1798
troškom sarajevskog trgovca H a d ž i A,.bd u l a h a g.e B r I g e, kOJI je u tu
svrhu pred svoju smrt oporukom QstaVio ć svoga imetka. Za gradnju toga'
mosta pozvan je iz 4jubinja n e i m a r R i s t o i njegovih dvadeset majstora.
Risto, đ nije dcšac, I gradnju, je izveo n e i ni a r J o van za 76 dana s
k1esarima'Grgom, Trl1kom i AlUnedom i brojnim zidarima. Tehnika mosta kaz;uje,
da su ti ć graditelji. bill 'dorasli Svome poelvu, l 'da su Izveli djelo lijepe
č vrijednosti. A kad se irqa .na umu, da je most đ daleko izvan
epohe one č đ djelatnosti u turskoj carevini, onda je sposob-
nost ć tih graditelja jai izrazitija. Dalje je vanredno č
most u Zepi na' č Zepl, lijevoj pritoci Drine, svakako iz 16 ć zatim
ć na rijeci Bosni u Sarajevskom polju, pa ć most na Trebišnjlcl
kod Trebinja, na kojem je, bija I kapi-kula, i nekoliko drugih s vile' okana na
rijeci Buni u Hercegovini. No, nad svima se svakako č nadaleko poznati 's.tari
most u MostarU. i č i:uprija Mehmed-paše ć u Višegradu. Oba
spomenika resi solidna izvedba i vanredna elegancija i najmanjih detalja. I pored
velebnosti tih .na č tu ne djeluje ć tetina mase, i u arhi-
tl Vrijedno je ovdje spomenuU l jednog ć gradilelja, koji se proslaviO' Uprl\v9
tom &radnjom pontolUk!b mostova. Bio je to A b d u I a h - č e l e b j a M u z alt e r lj a. po-
datke o njemu č nam Je njegov savremenik Omor el. NovIjanIn u svome poznatom
djelu A h v II I I II a Ze v II t I d e r d I J II r l B o s n a o ratovanju pod Heklm-oglu All:
patom u !loG. 173'7, 1738 11739,'gdje sc! veli: .Kad Je Hl!tlmoglu All pala poIao Iz: Travnika ka
Beogradu, na putu do tamo da bl olaklall prlJelu pJe!aka preko rIjeklI; koje lm bIJahu na putu,
(koristili su &e) mOllom, Ito la je izumio Muzaterl-zade č Iz Sarajeva,
ć s ć manoaU (hczar-fennll, vjett znanostlma I prirodno nadaren, mostom, kOJI se dade
rastavit], a po potrebi natoyarlo bl ae na kola I sobom u boj pente, Tako Je na ovome pulu ila
Drini u1sUnu. bio poatavllen, pa lU .,,1 pjdacl brzo prdll preko njega.« Po lome opisu z:a tola
graditelja znade I Hammer I naziva ga .TllusendkUnaUerc. Umro lo u Sarajevu god. llSS
(1750) I pokopan u groblju. na Jekovcu. - Iap. op!lrnlJe o njemu č Oamllna A. Soko-
ć U S a r a j e v u j e II v loprl Je d va, l Q II e ć a l e ciII 11 m j e r n l k l I z u-
m I t e II pr en o a Q o ll. m o a t a, Hrvatski dnevnik (Zall1'ebj od 11 Ul 1940, all'. 20,
Spomenici osmanlijske arhitekture u Bosni I Hercegovlnt
275
tektonskoj cjelini tih mostova došla je do snažnog izražaja č č đ
tradicija. Valja posebno naglasiti, da su ta dva mosta svratili na se č pažnju i
narodnog č pa je i jedan i drugi opjevan u oduljim narodnim pjesmama.
Stari most u Mostaru premostio je .korito široke Neretve jednim jedinim
smjelim lukom, kojega raspon iznosi 29,40 metara. Most je visok nad razinom
đ upravo 21 m, a širina mu je 4,30 m. đ je hid.žretske godine 974, a ta
odgovara našoj 1566/67. Graditelj mu je turski neimar H a j r u cl i n Iz škole
Kodža Mimara Sinana. Dvije kamene kule, što rese ovu ć i koje su štitile
prelaz preko mosta, podignute su, vjerojatno, tek potkraj sedamnaestog' ć
u doba č i ekonomske krize i vremenima č Stojana ć a
na svu priliku godine 1676, kako to kazuje i zapis, uklesan na lijevoj nozi mosta.
ć most u Višegradu premostio. je brzu Drinu s jedanaestšilja-
stih lukova u ukupnoj dužini od 179,43 ml Rasponi tih lukova č su veli-
č i ć se đ 5,20 i 14,79 m. Kolovoz mosta, kojega širina iznosi č
6 m, prema sredini je lakše uzdignut i s obje strane č kamenom ogradom
ili korkalukom. Visina pak mosta na č dijelu, a to je središnji dio,
iznosi pri normalnoj visini vode 13,80 m. Taj dio đ urešen je s dva nasu-
protna kamena izduženja, poput dva balkona. U izduženju prema izvoru rijeke
je visoki kameni' portal s natplsirna, dok je u onom drugom s o f a (5,50 X 3,50)
za odmaranje prolaznika. Povrh obadva ta izduženja do 1886 stajala je i kapi-kula
na kat od hrastova drveta.
, Most na lijevoj obali rijeke izbija okomito 'na kamenu hrid I visoko Iznad
č korita, pa je na tome mjestu nadovezan 'kameni podzid, koji gotovo u
pravom katu. ć kolovoz na desnu stranu i đ u dužini od kojih 120 metara
nizvodno sve do preko potoka Osojnice,
Cio most, i glavni masiv i, silaz, zidan je posebnim kamenomtesancem,
sedrorn, koja s'e. lako da đ i koja. je dol;lavljana Iz dana!njeg .mjesta
Banje, 5 km nizvodno i na desnoj obali Drine, gdje se i danas vadL Tesana
sedra đ je tu ne samo u vanjskoj strani, ć i u č unutrašnjosti i u
cijeloj dužini objekta. Tako đ i đ kameh još veže, osim vapna, i
obilje-željeznih spona. Osim željeza u most je utrOšena i velika č olova.
Njime su 'zaljevane željezne spone, a posebno je mnogo utrošeno u temelje stu-
pova, kojim se ć osobita pažnja, i pri č su se izgradnji trebali prebro-
diti najteži podvodni' radovi.
Graditelj ć mosta bio je prvorazredan majstor. ć i po samome
objektu može se č dn jeto djelo "Kodža Mimara Sinana, a za to imamo i
pisani podatak u P o P i su g r a đ e v i n a, koga je sastavio en-sam ill neki od
njegovih č Vrijeme gradnje mosta pokazuju dva natpisa, uzidana u por-
talu. Jedan ima hidžretsku godinu 979 (15\1172) a drugi 985 (1577178). U oba se
natpisa veli, da je č tih natpisa vidio đ dogotovljenu, all ć to
biti č locus communis, koji sc sreta u' gotovo svima turskim kronogramima
na đ i prva Hodinn bez dvojbe č č gradnje mosta,a
druga završetak glavnih rndova, č se ne (da č postanak tih
natpisa.
Na našim rijekama I č bio je, pored kamenih, velik broj i drrenlh
mostova, ali su svi, razumljivo, davno dotrajali i propall.. đ njima je bila i
jedna osobita vrsta s č otvorom Iznad č korita..Luk je bio konstrui-
ranna majstorskI č Tesane drvene grede postavljale su se t vezale horizon-
276
Alila ć
talno jedna po drugoj, ali tako, da je svaki gornji sloj, č š od č uporišta,
nadilazio donj; prema sredini korita i u obliku peraja na č krilu, dok se
grede nisu sastale gore pod,'samim kolovozom i tako' formirale tjeme luka. Poznata
su mi dva takva mosta na ndim rijekama. Jedan je bio na Drini na Brodu više
č i putopisac Evlija Celebi.ja s divljenjem ga opisuje, a' drugi je stajao na
rijeci č pritoci Drine, 'niže 'današnje ž č ć
tica, na vrlo starom putu 'iz Rogatice u Goražde i Gornje Podrinje, Ostaci kon-
strukcije toga drvenog mosta vidjeli su se još krajem prošloga ć
Neke mostove na našem tlu gradila je i popravljala država za vojne potrebe,
ali ih je, svakako, ć broj đ troškom ć pojedinaca; Neki' se
opet naši ljudi posebno istakoše podizanjem mostova. Tako, na pr.;: mnogostruki
mostarski legator Mehmedbeg đ sagradio je, kako se vidi iz njegove vakuf-
name od č marta 1570, tri mosta u Hercegovini: jedan na Buni blizu Bla-
gaja, drugi na LiliUci u Blatu, a ć na Neretvi u Konjicu. Nešto kasniji herce-
č sandžak i č č legator Sinanbeg gradi veliki most na rijeci' Limu' u
Priboj u i nekoliko manjih na č Janjini kod č a Ferhad-pa!a Soko"-
ć nekako u isto vrijeme 'podiže dva mosta u Banjoj Luci, jedan, drveni,' preko
Vrbasa, a drugi, manji i kameni, preko č Crkvine. Drugi i kasniji pak
mostarski legator Hadži Balija,' sin Mehmedov, sagradio je č iedamnae-
stog ć pored drugih zadu!bina, i dva mosta na rifeci Neretvi, jadan u
Konjicu, a 'drugi ii' .nah1ji č i svojom vakufnamom od č maja
1612' ostavio lijep imetak unovcu i ć za njihovo uzdr!avanje.. All. je
bosanski vezir Mehmed-pala 'Kukavica ,i u tome nadmašio sve druge' svoje zem-
ljake. On je sam svojim troikom prije; 21 VII 1758 podigao pet velikih mostova:
dva u. č (jedan na Drini, a na Cehotlnl) i po jedan na Limu kod Prije-,
polja, na Drini i na Bosni u IVisokom. Sve se to vid1iznjegove vakUf,;
name od spomenutog datuma, 1,\ kojoj se đ i prihodi, kojim ć se ti mostovi
uzdržavati.
I z vor I I lit e r a t u r a:· Vakutname br, l, 96. 120, 184, 19', 209, 236, '52, 696,
708 - SlcWll II 216: V 29; VIII 58l X 26: XVII 61, 62; xvrn 50; XXI 100, 113: XXII 168,
169: XXIX li1, 168: XXXI 29: XXXIII 219: XXXV 'O; XXXVI 23, 80, 188: XXXVII 82, 1'S,
18'. 207: XXXVIII 1ol6; XL 018, 168; XLI 6; XLII 132; XLIII 78, 1ol6; XLVIII 56, 118, 1&6;
Ln 42, 111, 120; Lm 76; LIV 71; LVI 98:LIX 27: LXIII LXX 20: LXXIII 103; LXXV
62, 86, 89: LXXVII 39; LXXVIII l03j LXXX 99-101; LXXX 36 ..:... Monumenta turcica I 805,
806, 807. 810. 812, 813, 1995, 2SUI - Mon. turcica n 101, 102, 122, lU, Jli2. 197, 2M. 318. '36,
1122. 906, &6S, 100, 1061, 1882 - Kronika M. Eo I 120. 122, 1li9, 183, ,177, 201, asso 277,
282, 311: II :n, 22, 32, 33, -a, 71, 8ll, 2111., 280, 331, 332:. Ul 183: IV 73 (II), 173, 215, 216, m;,
288; V 129. 213; VI 3' (11), 200 (I1); VII 229, 252, 255-257: VIII 328: IX li1 (I1), 28'. 307: X
3 (11). 279; XI 81, U; xv 1ol6: XVI 77" 78, 1'6: XIX 64; XXIV. 305; xxv 31' .; Boann br. U,
99, 108. 128, lU, 223. 234, u2, 24'1, 276, aM, 3115, 3311. 379, 396, 470 - Prilozi II/195l
- Evllja Celeblja V I VI -.Kemura GZM XXII/19l0 .tr. 122-123, 2K-261 _ Krelev1ja-
Vodovodi-j gradnje Da vodi U .tarom Snrajovu. str. - Kemurazado S. S,
Fehmi, Kllpr(l1ar. kalendar GaJret' II/l32li, .tr. 56-60 - Salnama (Sarajevo) :ta 12D011873 _
Stlx. Das Bauweaen ln BoSnIeft und der Hercegovina - V.. RadimIkI, BlUe-polje kod Mo-
stara, GZM IIVl8D1, rtr. 159-1D2 - Napredak (Snrajevo) 1932, br. II I 12 - Novi Bilhar
VIII1933, rtr. VIII/19U, rtr. 177; IX/ID3S. str. 319 - Nova EvroPa XXIXIl936, .tr.
282-235 - GL prof. clruttva XVII/1931, .tr. 1056-1059 - GlamIk IVZ VVl938. .tr.
26 I 29; VII/1939, str. 83, 71-79; 0019'1, .tr. '5-46 - Kalendar Narodna Uzdanica 11140, .tr.
112-130 - HrvataJd dnevnik (zaareb) 'od 13 X 1940 - M. ć Kozija u pro-
nesu, N. Behar IXI1935, .tr. 1'1-18 - S. Cuprlja na moStu (kod Trebinja), GZM
UI/189l - Ć most, kaleadar Narodna UZdanica 1935, str. '145-e _ H. M. ć
Spomenici osmanlliske orhftekture u BosnI I Her(!egovlnl
277
Stara ć u Mostaru, GZM 1/1889 - O, A. č StarI most, Zora (Mostar) I br. 1 (15 II
1926) - Peez, Mostar und seln Kulturkr-els; Leipzig 1B91 - R., MJchel. Mostar, Prag 1909 _
Fr. BabInger, Oje Bruck. von Mostar, Morgen blatt (Zagreb) LIII br. 115 od 15 V 193B - J.
Neidhardt-Df. ć Stari most u Mostaru, starIne J/1953, str. 'lSS-O - I. ć
Opravka kula na starom moslu u Mostaru, ibldem 141-143 - fl. ć StarI most na
č GZM XXXVII/1925 - Z. ć VI&egradska ć Bosanska Vila 1888, str,
17_175 - K. Hormann. CuprlJa u GZM I11889 Bosanska Polta (Sarajevo) od
21 XI 1896 - Kadlzode M, Envert, Veziri azom' Bo.nall Sokallll' Mehmet pila, 'kalendar'
Gajret II1l32S, str. 44-50 - D. Korkut, Obnova natplsa na ć mostu u : Vlšellradu.
GZM XLI/1929 - A. ć ć Grad VIlegrad I okolica. SUajeva 1934.
st r, 27-33 - ć ć most na DrIni u VIlegradu, kalendar Narodna UzdanIca 1945
- Df. ć Obnova ć mosta u VUegradu, Nale starIne I11953, srr. 177-181 ..:..
M. ć Obnova natpisa no ć mostu u Vllerradu, Ibidem.
KULTURA STANOVANJA
Graditeljstvo č sela nalazilo se pod turskom vlada-
vinom uslijed đ konzervativnosti njegovih nosUaca .. ć u jednom
zatvorenom krugu. ć se tu i po obliku, I po konstrukciji, 'I po materijalu, od
kojeg je đ uvijek oslanjala na stare tradicije i razvijala vrlo Sporo.'" Grad
je, đ bIo mnogo č Orijent preko č žtvota utjecao je tu č
i na oblikovanje samog stambenog prostora, I stambena arhitektura u gradu č
novim putevima i poprima č oblike od onih, koji su vladali na tome
č u srednjem vijeku. Tako nastaje u gradovima Bosne i Hercegovine stam-
bena ć posebnog, orijentalnog tipa, i u svom daljnjem razvoju doživljava u
oblikovnom i č smislu visok Uspon. Turski utjecaj na nalu ć osje-
tio se vrlo rano. Još god, 1550 č poslanik Katarino ZeJio na prolasku kroz
Sarajevo č u svojim putopisnim bilješkama, da svaka ć u tome mjestu
!ma svoju š č i č To č i kasniji strani pisci, a posebne Evlija Cele-
bija, koji takve ć sreta po svima našim mjestima, kuda: je prolazio:' I
ski č dnlge polovine osamnaestog vijeka' Mula Mustafa Bdeskija spominje
č I ć š sarajevskih kuta. A to sve kazuje. -da su č Ć i zele-
nilo, bitne č turske stambene arhitekture, bili stalni pratioci I bosanske varolIke
ć od prvih godina turske vladavine u ovim stranama. Razvoj i množinu te
orijentalne ć svakako su mnogo pospješivalt stalni prilivi stanovni!tva sa sela,
ali isto tako i brojni požari, poslije kojih su se morale kadikad iz temelja obna-
vljati i č gradske č Sarajevo je, na pr., godine' 1697 austrijski princ
Evgenij Savojski saždio u gomilu pepela, i SVe stare ć koje danas Č u
tome mjestu, đ su poslije toga požara.
Osnovni oblik turske ć prodro je u sve naše 'gradove, ali je u pojedi-
nim regionima poprimio nešto č ruho, i u unutraInjosU i u vanjštini. Na
,tu promjenu utjecao je đ materijal okoline, lokalni č a ponajviše
pokrajinski graditelji đ od kojih je svaki nastojao, da u svoj objekt unese
i nešto č svoje. Tako svaki kra] u Bosni I Hercegovini Ima svoj, lokalni
đ izraz, i opažaju se znatne razlike đ ć na pr., Sarajeva, č
. . .
.. Kao primjer navodim samo vrlo ra!lreno vjerovanje narodn, dil d a m l a, L' J.
ć okllpnlcll donosI zlo onome, Jtojl na njezInu mjeatu .tojl. 'Zbol tola le 'kOd gradnje'
ć na starim temeljima Itrogo pazilo na to, l nova ć nije. nIpoito smjela bIti č dil
okapnlca stare ć ne bl dofla na prostor nove ć edle le law ć č ,
l'
278 Alija ć
V1asenice, Jajca, Banja Luke i drugih mjesta, To variranje osobito je osjetno u
vanjskoj arhitekturi i u pojedinih konstruktivnih I dekorativnih ele-
menata. '
Orijentalna ć je svuda u Bosni i Hercegovini jednokatnica, s prizemljem
i 'katom. Iznimku č jedino Jajce, u kojem se ta ć u bregovitu terenu raz-
vila i u tri etaže.' U svima um ć u prizemlju su h a l vat i i h a l vat i ć i
- sobe, u kojim se zimuje - a ponegdje i gospodarske prcstorlje, posebno m lt t-
va k ill kuhinja, koja' nikad nema stropa, nego je otvorena prema gore iznad
č svoje površine. Negdje u prizemnom predsoblju lli h a j li t u , smješteno
je drveno stubište, koje vodi na d I v h a n u, otvoreni prostor na katu, na kOJI
se vežu spratne prostorije, I koji je č na vanjskoj strani ukrašen kolonadom
lakih drvenih stupova i lukova, Na katu je gotovo isti raspored stambenih pro-
storija, kao i u prizemlju, samo su tu sobe nešto, ć I s mnogo we prozora. To
su č i r d Ae i i č a r d il č i ć i, u kojima se ljetuje. č dijelovi tih č
i č č ć č su prošireni i izneseni nešto prema vani, nad ulicu, I razvedeni
u č !1l.z pendžara I sitnih drvenih mreža - m u š e b a k a. To su opet ć I) š e I
koji kroz tri plohe otvaraju dobre vidike na ulicu i č okolinu. U mnogim
ć na divhanu 'se vele i k a m e r l j a ili j il z l u k (Hercegovina), prema
vani nešto iznesen prostor s mu!epcima, č i jastucima, gdje ć č
posebno ženskinje, izjutra č i u č toplih dana najradije sjedi.
đ je od laganog i :tesanog drvenog materijala I isturena prema vani kao i
ć š samo u vidu polukruga ili na više uglova, te sama sobom djeluje vrlo sli-
kovito. , '
Orijentalna ć u Bosni nema, namještaja po sobama u smislu evropskog
konfora. Sav vidljivi namje!taj je č fotelja ili s tl ć i j a, koja se proteže:
ispod prozora du! cijelog č zida. Na njoj se č odmara, a na njoj i spava.
Visoka je upravo toliko, da č može ugodno sjediti na njoj podavijenih nogu
i kraj toga nasloniti se na niski parapet pendžera, kroz koji se otvara pogled u
daljinu. Sav ostali prostor je' slobodan, č i zastrt šaranlm ć pa nam
se soba č još lirom, još prostrllJlijom. U toj ć nema ni č prostora za
blagovanje, dnevni boravak i ć dio. Sve se odvija u istom halvatu ,ill č
daku izravno na ć ill na ć bez imal2. ć prostome č kojom,
toliko u Evropi razbijaju glavu. Pa ipak tu je i sav' potrebni pribor za objed r'
spavanje, č i za kupanje. Trpezu tu zamjenjuje okrugla I niska s l) fra, koja
se unosi iz mutvaka, i za koju može sjesti {"petnaest osoba. Pod sofru se stere na
ć velJka plahta ili 8 of r a· b o I č a, da se otPatci hrane ne razasipaju po
ć il kad se '!Ofra digne, pokupi se i š č i prostor opet ostaje slobo-
dan i č Tu su' i ormari, ć I kupaonica, samo izvan sobnog prostora I ugra-
đ du! č stra!njeg sobnog zida u mII s a n d a r u ill o k o II e u. č u
srednjem dijelu te musandare ill okolice, koje širina iznosi' oko 1 m, đ je
zemljana ć s glinenim č ć koji akumuliraju unutrunju toplinu I poste-
peno je prenose u prostoriju, a s desne ili lijeve strane ć je b il n j I c a ili h a-
m il m d ž i lt površine oko jednog č metra. Voda se ljeva iz ibrika, a'
topla' se u ibrik č iz velikog gllnenog č ul p š n j a k a, koji stoji ugra-
đ u samoj ć do banjice, i koga plinovi iz ć U nekom dijelu
okolice je i .d u I tl k l u k, u kojem se, kako i samo' ime kaže, drže dušeci. jorgani
i jastuci preko dana. č pred spavanje, nastaje prostora. Vadi
se iz du!ekluka posteljina i stere po č ili Izravno po tUma, na ć i dnevna,
se soba pretvara u ć
a
219
Sp'omenlcl osmanlijske arhitekture II 'Bosni i r!ercegovlnl
stambena arhitektura u
. č č ć u
Gor. Polju. U gornjoj
eta!! na krajevima istu­
reni ć a đ
njih otvorena kamerIJa
.1
,',
'oo
č ć U č u
Oor. Polju - tlocrt kata,
,.
Pred svakom je ć manja ili ć v l i j a, atrij, koji
dobro provjetravanje i osvjetljenje. Sva je pokaldrm1jena kamenom oblutkom 1
. đ okolo lozom, ć i drugim zelenilom, da daje hlad, ljepotu i
miris. Tu je, prijeko od ć i ljetni mutvak, a u mnogim avlijama i bunar ili
č s pitkom vodom. S č strane aVliju opasuje visoki zid, a gdje je bUo
potrebno, po zidu se udarao još paravan od dasaka k Al k a n. da se č
pogledi nepozvanog oka izvana. U tome je zidu ·k a p i j a na dva krila ili k An a t a
s velikim mjedenim h a l k a m a ili z v e k i r i m a, koji .su služili mjesto dana­
šnjeg č zvonceta, a kraj kapije č i maU č ć k a p l d ž l k,
. kroz koji se pogleda došljak. kad' zakuca halkom, ako se 'ne ć kapija odmah otvo­
riti, i kraj kojeg č djevojka aMkuje. Neposredno uz avlijU je un svaku ć
i š č sa šljivikom i ć a tu negdje u blizini su i posebna' jednokrilna
vrata k on li i p k e, koja vode u avliju ili č prvoga konUije, do č se pri­
jateljstva mnogo ddi. .
Takve je ć gradio č srednji, zanailljski Stalež. ć đ
ljudi imali su ponegdje i bogo.tije rješenje ć Takva se ć sastojala iz dva
zasebna ili đ spojena trakta, ili;kako se. tu veli, k r a j a, a oba ta dijela
imaju posebne avlije i sav pctrebni prostor u unutraAnjostl, U jednome kraju stojl
samo mušk.inje, a tu se i primaju muške posjete, i zove se . s e U, m l u k. Drugi
je opet đ 'samo za ženskinje i sitnu l!eljad', i do toga dijela zabranjen je
svaki pristup strancu, pa i daljnjem đ pase' po tome taj· kraj· naalva
h a r em l u k. Ako su traktovi spojeni, onda je neEdje Ui srednjem :rJ.du· takve
1.·
280
Alija ć
stambene jedinice đ poseban' okrugli i vertikalno položeni ć ili
č II k m e-d o l tl f,' koji se. ć oko svoje vertikalne osi, a njime se iz harem1uka
pretura. jelo gostima U selamluku, a da žena ostaje neopažena. Tako spojene trak.
tove č veže l mali đ t. ZV, m € I b El j i n, preko koga se može ć
iz jednoga kraja u drugi, i koji upotrebljava i muškinje i ženskinje. č pri­
mjere takvih ć pružaju nam 'bim ć Osman-paše Skopljaka uGladinu
sokaku u Sarajevu, od 'koje je model izložen u Etnografskom odjelu Zemaljskog
muzeja, i Svrzina ć u istome sokaku, koja i danas stoji uzgor potpuno č
vana. Prva ima rastavljene, a druga spojene traktove.
To su bitni elementi nekadašnje stambene varoške arhitekture ovih dviju
pokrajina. Nema tu ć isticanja č funkcija pojedinih elemenata, niti
renesansnog č objekta na podnožje, trup i završetak. Nema tu ni dosljedno
provedene simetrije. Bosanska ć ovoga tipa podjednako voli i simetriju I asi­
metriju. Sva je razvedena u neke manje i ć nenametljive elemente,
Poseban tip starije muslim.anske ć u Bosni i Hercegovini predstavljaju
visoke kamene kule iz naših narodnih pjesama, zapravo đ dvorci feu­
dalaca i, po svoj prilici, izdanak stambene kulture srednjeg vijeka. To su č
taste, upravo č kamene zgrade sa dva, tri, pa I više katova. Ulu u kulu
redovito je nešto uzdignut i, radi sigurnosti, č U suterenu je đ
podrum; koji je kojegdje slutio i kao tamnica, a u katovima su stambene i druge
prostorije. Posljednji .je kat gotovo redovito prekriven kupolastim ili č
svodom od sadre, kako u kulu ne bi ušla vatra, ako bi č uspio zapaliti
drveni krov. U tome 5)J katu u ':rJ.doviJJj.a puškarnice za odbranu u č napada,
a ponegdje i đ 'otvor, mašikula, kroz koju se sipala vrela voda. na..
neprijatelja. Neke· kule' imale su iznad toga .kata još jeclnu etažu od drvene'
đ l zidovi te etaže· bijahu redovito razvedeni u ni2; prozora, a ponegdje .1
konzolno . Jstureni na č strane. To je č il t m a, elemenat; koji je prenijet
ovamo' iz orijentalne ć '. oo
Te kule č spominj':l i opijevaju naši. narodni č u č pje­
smama. Evo jednog takvog zanimljivog opisa, kojim upravo č jedna poduga
pjesma, što sam je prlje trinaest godina zabilježio u Kukavicama kod Rogatice od
č starca 8malla ž ć (umro 1941):
KUlu gradi Mahmut pala, Dedo, Oko kule- bedem ! IIv1lJa,
na Udblnl, na dUloj poljani, na avUj! od č Vrat&.,
kuJu gradi tri Ilodlne dana. preko vrata č mandall.
Kad. je pala dogradto kuJu', U avliju vodu uvodio,
pokrio č k1lsom, pa on vodi &adrvana eradl,
a po Qjemu u šadrvun vodu uP11Bt.lo,
da mu bolje odllovara ku1D.. namjestio č t1akijll,
Na vrh kuJe lUjak udario, naokolo drvene police,
a na IUjku od zlat&. jabUku. zasUre Ih dlbom I kadifom,
Na jabuci alem kamen dragi, kad mu palo I veziri dodu,
Iz njeg biju mavl plamenovi, kad mu hodte Ihadilje dodu,
&evak daje poljem udb\nsklJem, kad mu alle I begovi đ
pn' njemu se VJdj putovati, da posjeda Jedan Ilo dl'\lgoga,
u po ć kano u po dans. . dn su redom oko !adrvana,
Blaerom joj strehu potldtlo, da uzimlju avdea ne so,
na bItl:rI f:oIka udar1o, I da Idu u novu dtamlju
č l džamiiu palu č '
kaiillpall do nevolje đ
da pripali l)l'lI.QIlje, Oko kuje hendek !JkOPIIO,
da IllIdu brda I· doline, a u hendek vodu u]lIvlo.
a dil skuplja mlade UdbInjane, Preko vode Dil č ć
da Udbinu od )caun \)tUte. da ne rnoie niko prolazltl ••.
osmanlliske arhItekture u Bosni I Hercegovini 2111
................<,
. ",-.
č ku/:a u Bla-
.....}OO
gaju (Hercegovina) -
sjeverotapadna tasada
(arh. Dt. Celi/:)

"&lU
..:,-
k'i,-.
-'"
....
.

j5
m .......
"J'
ll:Yr
. ·ft
. I
. _-
V

..
iI\.'I::

O
YJ II
-" ......... .-

AM.I I:d&ro
u Bla-
-u ",..
Kolakovl/:a ć
gaju (Hercegovina) -

raspored prostorija na
I
._-
katu (arh. DL ć

Takvih kula bilo je nekad oko stotinu u raznim mjestima Bosne. I Herce-
govine, a gradili su ih č spahije I zaimi na svojim imanjima I .kapetani po
središtima svojih kapetanija. U samome Livnu, postojbini 'pjesmom opjevanih
ć Firdusa i' č ć bijaše ih nekada dvanaest, a danas je uzgor jedina
još Pirijina, 'ali je i ona ć u ruševnu stanju. U tome mjestu bijaše velika. I
tvrda kula bega Firdusa. Iznad prizemlja imala je jo! č kata u kamenu. Poru-
šena je god. 1921, a prestala je služit! svojoj svrsi JO! god. 1878. Nekako ista
tolika bijaše i kula š ć u Odžaku kod Bugojna, samo Ito je ona još,
po narodnom kazivanju, imala i č iznad č kata. Do danas su joj se č
vale samo gole zidine. Zapalili su je god. 1831 pristaJe Husein-kapetana Grada-
š č ć i više nikad nije obnavljana. U đ Smislu bijahu lijepe i dvije
kule begova ć jedna na Ratajima kod č a druga u Odžaku kod Usti-
koline, a obje su spalili č god. 1942. Danas ih [oš, ko1lko znam, ima svega
282
Alila BeIti/:
:
! ' . .,
--....
[ .......
, \
;\" :


• '.WOll
I
• MjJ" •

..
"-
, .. "
• IMU.uJ
.t
• t I
..
4,·':
• AUG,u.. .' .4 • ,,'. •
, OCTJU JUIIUI/Jj
.. "".'4a
"
Q' /''''S''' ..,,1.134
.- J •

" . i' i
Svnlna ć u đ sokaku U Sarajovu. Primjer boglllaške ć a dva saalavljena trakta.
. prl2:emlja •
"
.sedam pod krovom: kula u Bijeloj đ č i Bijeljine, zatim š č
ć kula u č kula u ć pa ona ć i druga' ć u
Slatini kod č te kula Ć u Odžaku kod Bugojna i ć u
Starom selu kod ć U um dvjema zadnjim i lianu se stanuje. .
Takve kule rijetko su gdje stajale same. Porodica, kojoj, je kula pripadala,
vremenom se naronožila, i prostor li kuli postao je pretijesan. Stoga se odmah do
kule gI:adila l č ć za stanovanje. Takvll ć uz kamenu kulu zvala se,
6 d ! a k, a tlm imenom zvaše se po toj ć č I eljelo nll$elje. U Bosni i,
Hercegovini danas ima č sela, dvije mahale I jedna varalica, koja otud
nose ime Odžak ill Od!aci. Kula u sredini takva naselja uvijek je od nežbukana
kamena, a odžak mješavina kamena, ć č i drveta. Kula se di!e uvis, a odžaci
se opet oko nje lire u horizontalnom pravcu I daju u estetskom smislu protu-
tefu goloj i visokoj kamenoj masi. Vanredno lijep primjer takva balansa i mje-
šavine materijala pružali su osobito odžacl i kula ć u Odžaku kod Ustlko-
line. .
Ponutrica svih tih stambenih jedinica, i ć i kula, I odžaka, bila je od
drveta I u najvl.§e č bogato dekorirana rezbarijama č varijacija.
Ornament tu prekriva gotovo 'sve vidljive drvene plohe: vrata, do1afe, rafove, svu
muaanderu ill okolicu i, posebne, strop ili l i e. U tim rezbarijama opaža se š
·bogatstvo motiva č č all i ć originalnog porijekla. č č se
javljaju mahom u geometrijskom obliku, a ć u biljnom,. pa l likovnom. Od
tih geometrijskih ukrasa dosta je č prastari ornament u obliku svrtkaste zvi-
[ezde (Wirbelrosete), a· đ ć likovnim, na prvom mjestu dolazi viju-
gava zmija. Tu 1 t4\mo mo!v se jo& vidjeti, važno je- istaknuti, 1po Koji ornament
__
283
!
I
I sa ć srednjovjekovnih ć a u ć ć u Repovcima kod
Konjica našao sam prije č godine u t. 'ZV. Š a r e n o m h a l vat u i jednu
rijetku likovnu kompoziciju, koja je, č preuzeta s č ć
č prizor s psima, koji tjeraju zeca, I lovcem, koji [aše na konju i u ruci
drži, umjesto srednjovjekovnog koplja, nategnutu puškul Svi su likovi u živom
pokretu i proporcionalno đ i kompozicija odaje izvanrednu dinamir(:u i sklad­
nost."
I z v o l' i I II t e l' o. t u l' a: P. ć Putovo.nja po Balkanskom poluotoku 16. vteka.
, Rad Jug. akad. 62. str. 95 - Evllja Celeblja V I VI - R. ć Kroniku Mula Mustafe
Bašeskije, GZM XXX;19IB, str. 46 - sttx, Das Bauwesen ln B. und H. - R. Maringer, č
ć u Bosni i Hercegovini (prijevod A. ć GZM XI/1899 - lati, Das Volksthllrnllche Haus
in Bosnlen und Herzegovina, Wien 1900 - M. Murko, Zur Geschichte des volksthil·
mllchen Hauses bel den StIdslaven, Mltte!lungen der Anthropologlscben Gesellschaft ln
Wien, 1906, str. 12--40, 92-129 (provjerio I proširio Merlngerovu r&spravu) - I. Ć
č ć u Bosni I Hercegovini, Vicnae (Zagreb) XXXII/1900, str. 205-206, 221­
-22, 235-38 - Bosanska ć (Iz knjige: Bosna l, Her<:egovlnB na mUenljskoj Wolbl u Bu­
dtmpeštl), Sarajevski list XIx/IS96, bl'. 145-146 -. V. V. ć Narodna ć I dom s
ć u Dalmaciji, u Hercegovini I u Bosni, Zbornik za narodnlllvot' I ob Ć e, knj.
1/1896 - J. PosplJ!l, Unterwegs zur Baukunst, Monauheft der Wiener Baulndustrle-Zeltung
XXXIV, br. :i (decembar 1916) - J. Vancu, Narodno gradItelfstvo, č list (Zagreb)
XtI928,str. 353-356 - M. ć O tipovima ć u BoIh1, lJZM XXXIX!1927 - S.
Soldo, Tipovi ć I zgrada u đ š Bosni l, Hercegovini, . Beograd 1932. - V. č ć
Ugledna muslimanska ć u Sarajevu, Narodna 'stanna, knj. ,VI w. 14, br, 1 (Zllgreb l XII
'1927), str. 79--92 - Grabrijan, Neidhardt,' Dldek, ,Sarajevo I njelOVI trabantI, vje­
snik LIXH942 - D. Orabrijan, Turska ć NoY! Behar XI/1937, Itl'. 9--12 - Isti, Orljen­
·taIna hil a v Sarajevu, Arhitektura 1111949, br. 23-24, Itl', n--el - IsU, Nale onjentalne I
-savremena ć Problemi arhitekture ln urbo.nlzma L. R. i:novenlje; t. posvetovanje arh!­
tektov FLRJ Dubrovnik 1950, Ljubljana 1950, str. 105-'-115 - M, S. č Prozor, Gl.
oBoSI'. drultva XVIIII1932, str. 1-16 - A. ć KreJevska Ć kalendar Napredak 1934
- K. Htlnnann, HRd!lbegova kula u Hutovu, GZM II/1890 - ć đ na Vrbasu, Obzor
LXXXI br. 5 od 7 I 1941 I EL-Hidaj e V1I941 (SaraJevo), str, 82-70 - V. č č Drvorezbo.r­
stvo u Bosni I HercegOVini, kalendar Napredak 1934, Itl'. 131-144 - M. ć Dubo­
rezna soba u jednoj č kuli, GZM 'XLIXI1937 -: F. Hefele, Bosanska ć Glalnlk
društva Zli umjetnost I umjetni obrt u Zagrebu, nI/1888, str. 43--48•
.. Daska s tom stajala Je u gornjem dllelu okolice Ul musandare. I svo
ostalo drvenimi u tome halvatu bila Je bogato' l%rezbarena narodnim 'mbtlvlma (unija,
vijugava loza, cvijetl, all je ć dio toga, nažalost, otllao -. na vatru. Ta' 'bosatl dekor
I dao je Ime toj sobi šareni nalvat. Nasuprot tome halvatu stoji drugi, đ 'Izrezbaren,
all su tu motivl posve č sastava; ć su dIlelom, ć bar po onome, Ato je
Jo! ostalo, oriJentalno-Islamskog poriJekla. Te rezbarije·u oba ta halvata radUl su god 1850/51'
ć đ u I t a H u s t a f a I u I t a N I k o l a, kolt. su tih godina I aamu ć gra­
dUi, kako se to vidi Iz dvaju natpisa vUe donjlh IgomUh vBDjlklh vrata. Sedamdesetgodl­
starac Allbeg ć iz Rcpovca kano ml Je, da ,le neimar Nikola pretlvao ć j
da je bio iZ' obll!nJeg sela č ć Dalje ml Je kazao I to, da au ona dvo. ha1vata rezbarUl
gotovo č godinu. Okladili se rnajstort, tko č napraviti bolje lare, pa se atvonU svaki
u· svoj halvat, I kroz č vrtjeme rada nijesu jedan drugome u1ulll u sobu, da JedAn od
drugoga ne bl poprimio šte od motiva I č rada, ,A.1lbell kale, da le neimar Nikola
. re1, bar Jo onaj drugi, orIJentalni halvnt,
284 AUla ć
MEMORIJALNA ARHITEKTURA
Brojnu i vrlo vrijednu vrstu spomenika orijentalne arhitekture u Bosni i '
Hercegovini č upravo muslimanski nadgrobni spomenici. To su č š ć sni­
ježno bijeli 'kameni n ul a n i ili b Qš l u ci, zatim kameni o k lop i, k il b u r e
i rnnogovrsni mauzoleji- ili, kako, ih ovdje zovu, t u r b II t a. Ljepota tih
spomenika ogledava se u dotjeranim oblicima, klesarskoj tehnici i onoj široke] i
bujnoj kombinatorici ornamenata. č vrijednost tih spomenika opaža se,
dalje, i u cjelini, u, onom osebujnom č plasiranja, koje ,je posve č
onome u' zapadno-evropskim zemljama. Muslimanska groblja situirana su i u
samoj sredini naseoblne. Ta č svih starih gradova s pretežno musliman­
skim stanovništvom proizišla je, držim, iz same muslimanske religije. Islam,
naime, č svoje sljedbenike" da se ć svojih mrtvih uvodnom kur'anskom
surom Fatihom u smislu č islama ozagrobnom životu, Otud su muslimanska
groblja prekrila gotovo sve praznepovršine u gradu, kuda se ć ljudi: uz dža­
mije, prometn1je puteve, č i uz same ć - usred života č Takva gro­
blja, đ zelenilom i kamenim nišanima č č I oblika pre­
tvorila su se u mirne i skladne zelene površine, š č koje starim gradovima'
daju osobit biljeg 'l č bitnu č njihove likovne fiztonomlje, »Pojedini spome­
nici - veli arhitekt Josef PosplJil u č o muslimanskIm grobljlffia u Bosni
- č se na prvi pogled tako č da č pomisli, kako su jednaki,., Tek
kad' ih izbliza promotrImp; 'otkrivamo razlike, koje su upravo tolike, da oni svi
zajedno ne budu dosadno č : •
N i š a n i su svakako najbrojniji, a ujedno i najzanimljiviji spomenici nad­
grobne umjetnosti č muslimana. To su kameni stupci razli­
č č I oblika. Obllje!avaju grob č po dva, jedan više glave, a drugi
niže nogu, I stoje na grobu č š ć sami, a kojegdje i sa s a n t r a č e m, č
tastlm i tesancima, koji .prave rub groba u obliku č Prednji
je nišan lli b a š l u k Uvijek č ć od zadnjega. Manji su nišani đ
izravno u tlo, a oni ć teži, kojegdje su poradi ć stabilnosti uglavljeni u
posebno i kameno postolje u zemljI.
Ilos,anski n1IllIll 'SlU'aJevlklll kleSAra (arh. l, PoipllU)
285
SoomenleI osmanlljske arhitekture u Bosni I HerceRovInI
286
Allla ć
K a m e n, od koga su se klesali naši nišani, č ć je vapnenac, alga ill
aragonit i andezrtnt tuf zelene boje. Vapnenac je svakako bio najviše u upotrebi,
jer je dosta otporan, podesan aa izradu natpisa i. ito je t'lajvažnije, gotovo svuda
rasprostranjen. Pored tih vrsta javlja se tu i tamo jo! glaukonltski lapor, zeleni
diabaz i makedonski bijeli mramor, ali se taj zadnji nije klesao u Bosni, nego je,
kako ć kasnije pokazati, đ uvožen. . .....
T i p o v i ntšana na našem tlu' vrlo su č Te razlike' nisu toliko
velike, koliko široke, i teško bi bilo postavit! tipove, u koje bl se svi mogI! uvr­
stiti. Može se odrediti samo približna i ona najvidljivija tipizaclja, a to je podjela
tih nišana na t. zvo muške i ženske, zatim po pojedinim razvojnim epohama, po
zanimanjima ljudi, č grobove ti nišani obilježavaju, I po pojedinim, da tako
kažem, klesarakim škelama, kojih je bilo više na našem tlu ikoje su se osjetno
razlikovale đ sobom u izboru, č obradeI oblikovanju materijala.
Razlika oblika muških i ženskih nišana vrlo je upadljiva. Mu!ki su u svima
epohama iklesarskim školama u pravilu đ u obliku č ul osme­
rokutne prizme, a prednjak usto prelazi gore u tanki "vrat I završava se isklesa­
nim turbanom, kakav je pokojnik nosio. Zenski su 'ni!ani, naprotiv, gotovo redo­
vito plosnati .i ć su oba jednako oblikovana i gore završena u vidu AUja­
stog luka. To su č razlike đ tih ni!ana, ali ih ima još više I
drugih, koje ć kasnije navesti.
U razvoju pak oblika bosanskih nišana jasno .se opažaju tri' epohe: doba
fetha, t: j, prve godine turskog gospodstva u ovim stranama, zatim kasniji vije­
kovi (16-18 st.), kad se turska vlast potpuno ust8li1a. a s njome I oblici nišana,
i. najposlije, prošlo ć u kojem su r,eforme dale novi oblik I niJanIma. Na tu
prvu i najstariju epohu u razvoju bcsanskth ni!ana ukazuje velik !iroj
spomenika. Nalaze se gotovo svuda po Bosni i Hercegovini pojed1na&lo lli u
manjim skupinama, nekropolama, a narod kazuje,' daoznat!avaju grobove palih
turskih vojnika i č pa ih, po tome, zove A, e h i t s k i m ill, đ g a z I j­
s k i m, a same nekropole š e h i t I u e i m a. Osnovne č ni!ana te epohe
jesu težina mase, č oblika I dosta prlmltivna obrada. Sve to ukaZuje, da
su tl spomenici doista đ u burnim danima, na brzu ruku i u doba, kad tra­
dicija novih oblika nadgrobnih spomenika u Bosni n1jejoA bUa potpuno utrta,
Paljnji !ipovi sarajevskih niInoa (IIrh. J. Poapl!l1)
Narodna predaja veli. da je č Bosne sultan Mehmed Fatih vodio aa sobom
12,000 klesara, koji su radili te nišane njegovim poginulim vojnicima. Ta je pre­
daja neprihvatljiva vel! 'zbog tako visoka broja, a i zbog same č da pri
osvajanju Bosne ć borba 'nije ć l nl bilo. Ona je, bez sumnje, nastala
na osnovi narodnog saznanja o 'zaista velikom broju tih č nišana, Posve je
razumljivo, da đ tim nišanima ima takvih, koji obiljeiavaju grobove' palih
boraca, i koje su radili turski klesari, ali je isto tako jasno, da ih je ć 'dio
nastao po osvojenju Bosne, na grobovima ć ljudi, kOJI su prlmi1l islam. ć
same dimenzije I obUci tih nišana jasno ukazuju' na oblikovnl prijelal: izravno iz
ć ill, joj vidljivije. iz obeliska bosanskih k r s t j a n a, Taj prijelaz opaža se
mjestimice I zomo na nekim starim nekropolama, gdje se na jednoj stranl na­
laze s t e Ć cl bosanskih krstjana, a na drugoj opet č n 1li a n i njihovih
islamiziranih potomaka. Takva je,' poimence, nekropola u č kod Trnova
i u Brankovifima u č srezu. đ nišanima u toj drugoj nekropoli sta­
jale kao najstariji ill jedan od najstarijih onaj Ma h m u t a B r a n k o v I ć a,
»kojl pogibe na boju despotovuc.
lI
Na nišanu je natpis u staroj bosanskoj ć
lici, koji sadril to ime, a više njega I lik lava upropornju - grb ć Branko­
ć Tome je nUanu i po obliku i po ornamenticl posve č obelisk: č
viteza vojvode Radivoja ć Staj aše u š ć sat hoda sjevemo od
ć pa ć I to, a I ostala č u obliku i ornamentlc! s n1ianom kon­
vertita Mahmuta Ć ć na to, da su oba spomenika potekla iz istoga
doba I iz ruku ,istoga majstora. ' '
Ni!ani vjekova mnogo su č dimenzija,alf se i u toj epohi'
đ tu i tamo i pokoji 'vrlo velik, ć od onih iz prvoga. doba. č ć
poznati ni!an u Bosni nastao je baš u toj drugoj epohI. To je ni!an na grobu
O m,e r a g e B a lli ć ć mosta na putu đ č I Livna, iz
1798 gocUne. visok je 4,7 m, a upravo mu je .toliki I opseg. turbanaI No, ć
dio n!.šana u toj drugoj epohi pokazuje pomniju klesarsku obradu. U oblikovanju
završnog dijela muAkih nIlana, turbana, na mjesto prlmitvnosti iz one ranije
.epohe I srednjega vijeka, ,kad su se likovi prikazivali ville kao shema, kao ideo­
gram, pridolazi sve više detaljiz1ranje l, rekao bih, reallstl&o tretiranje. U toj
epohi javlja se jllBna temja, da se nlšanom Interpretira stale!, kojem je pokoj- '
nik pripadao. A to se postizalo raznim oblicima turbana, jer je svaki stalež !mao
1 svoj oblik kape. . '
Cetrdesetlh godina pro§loga vijeka u Bosni su se č đ vojne
reforme. Turski vojnici I svi ostal! đ osim ć po' tim reformama,
umjesto turbana nose od god. 1832 č f e s o v e, .a oblik 'te kape č
se otada javljati i na nišanima I kasnije" zauzima sve č mah,' S oblikom fesa
nastaje ć i, molemo je slobodno nazvati, dekadentna epoha u izradi ntšana,
Istina, pro!l:vode se JO! star! obllcl sa turbanom, all stereotipni oblik s fesom sve
više prevladava, radi se bez imalo Individualnosti i č pretenzija, kakve
pokazuju oblici minulih vijekova. '.
U č smil!lu svakako je najzanimljivija na bosanskim nišanima
pojava interpretacije pokojnikova zanimanja, koje se Izvodilo, kako sam' naveo"
raznim oblicima turbana. Takvim nišanima najviše obUlIje ona druga i najduža
epoha, i ć se samo po tlm oblicima turbana može znati, č grob obUjeiavaju tl
lO TilJ lOG nlJan dlllUl. nalazJ u botilnlekol č ZcmJ1JslcOI muzejo u Sarajevu, U
okvlf\l one male nekropole 'sr04l1jovJekovQl1I pred etn0srot.klrn pavUlonom, ,
Seomentel osmanlijske arhitekture u Boml I Hercegovini 287
nišani: derviša, hadžije, trgovca i zanatlije lli ć Plastika kod muslimana,
uslijed č vjerske zabrane, nije nikada razvijana, t: ako ona ć postoji,
,onda se njeni č nalaze upravo u tlm oblicima nišana. Zivi likovi, po islamu,
ne smiju se ni slikati, niti modelirati, te je klesar nastojao prikazati pokojnika
posrednim putem, preko vrste kape, koju je nosio, I na tome je putu dao djela
lijepe č vrijednosti. A naš muzealac Doko ć nedavno je, istražu­
ć okolinu Prusea, u blizini toga mjesta pronašao i. opisao č I jedan takav
nišan, kojega gornji dio predstavlja u pravome smislu torzo ljudske glave.
K l e s a I' s k e š k o l e ili. jasnije č klesar! pojedinih regiona bili su
daljnji č koji su dovodili do raznolikosti naših nišana. Radili su dosta
,samostalno, po klesarskim i oblikovnim tradicijama, koje su se prenosile' s oca na
sina, i time proizveli osjetne raztike u formi I č dekoriranja nišana, SrediAta
tih regiona bijahu dobri i jeftini kamenolomi, a to su 'bili, koliko znam, Sara­
jevo, č Mostar, V1asenica, Jajce i ć Sarajevski, č i mostarski kle­
sari lli t a š č i j e klesali su nišane od vapnenca, č opet od zelenog ande­
zitnog tufa, č od lakoobradive sige (aragonita), a ć od posebne vrste
vapnenca, koja I pored duge ixloženostl suncu i kemijskim utjecajima ostaje uvi­
jek bijela i vrlo otporna'!"
Postoji, đ dobar broj nišana, koje nisu ć radili naši klesari,
nego su uveženi gotovi sa strane, To su u prvome redu oni dugi i vrlo pomno
đ nišani od sltnozrnatog bijelog mermera. Kamenolomi takva mermera
nalaze se u Makedoniji, pa su otud idobavljani 'i . po turskom imenu Skoplja
nazivani u li ć u p s k i m. Uvozili su se sameu šesnaestom ć i prvih godina
sedamnaestog. ć ih ima natpise, ali i onim bez natpisa vrlo je lako odrediti
porijeklo I vrijeme postanka: svi su vrlo :dug!, a tlmki i č presjeka s
osnovicom đ svega oko 10 cm. Koliko znam, do danas se č oko tridesetak
.takvih nišana u Bosni: u Sarajevu, č č Ustlkolln1 I Banjoj LUci, a bilo lli
je sigurno I po drugim mjestima. đ njima poznata SU' mi I dva muAka takva,
koji č znatno odstupanje od č forme: oba su đ u plosnatom
obliku, imaju, dakle, potpuno formu ženskih ntšane.
U osamnaestom i devetnaestom ć sa strane su dobavljanl i ont veliki
ni!ani s gotovo baroknom ornamentalnom muskulll.turom na groboVima nekih
paša i drugih Istaknutijih, a ć osoba. Ima 1hlijep broj na naJem tlu, a
svi su dopremani ovamo. č iz Carigrada.' Na to ć sama forma l ornamen­
tika tih spomenika, a to i pisani dokumenti đ
D e k o I' naših nišana dosta je bogat i vrlo raznolik, i u č smi­
slu zaslužuje istu pažnju, koliku i sami oblicI. Upotrebljeni motivi jednim se dije­
lom oslanjaju na stare ć tradicije, drugim opet naorijentalnuornamentiku,
ali ih ima I pretežno č originalne invencije. U tome smislu svakako su najza­
nimljiViji i za nas najvažniji nišani iz prvih godina turske vladavine uovimkra­
jevima. Na njima su č motivi mladi mjesec s vrhovima prema, gore, zatim
č sablja krivosjeklica, koplje, luk sa strijelom, topuz, č č 1 balta.
Predaje o č 'tih motiva č su, pa je č njihov pravi
smisao. Može se samo pretpostaviti, da u naTviAe č č zanimanje ili
život (upravo kakav je volio provoditi Tome, omam.entu pridru­
lo Upravo 11 ć š s tlm osobInama pr/vukU lU pa!n,lu. naJlh mineralola, te
lU U lome kamenu otkrllJ jednu posebnu, dota da nepoUlatIl vnw t dali Joj, po
Ć stl'\leni b I h Qe ll.
2BB
AIJjs ć
roju se i č figuralni ukrasi, a to su č š ć ptice i č prizori lova sa soko­
lom. Valja napomenuti, da je u tim prizorima č č lik dat č putem
ispružene šake. Na jednom jedinom nišanu, koji se nalu! ispod JahorIne u Gove-.
č kod Sarajeva, č č lik u č prizoru prikazan je na konju, ali
opet samo kao gruba silueta.
Svi ti ukrasi, osim onih č orijentalnih, nalaze se ina bosanskim č
cima,. i pokazuju suvislu đ vezu s njima i II oblicima I u č kompo­
niranja. I to je jedan od zornih dokaza, da oni veliki ni1lani iz doba fetha č
neposredan prijelaz od ć ka kasnijim nišanima č omjera i oblika. U
ono doba, kad su ti prvi nlšant nastajali, stara klesarska tradicija bila je još živa,
i nisu je odmah mogli potpuno potisnuti propisi islama o zabrani likovnog iživlja­
vanja. To su č tek. kasnija ć
Na mu!kim nišanima one druge epohe javlja se [cš kojegdje pokoji lik
oružja i đ all gs. sve vi1le č ornamentalni ukras mahom geome­
trijskog sastava. đ tim ukrasima đ se još kojegdje usukano uže,
koje zarubljuje bridove nišana, a od osamnaestog ć naovamo 'torne pridolaze
i cik-cak linije, kojegdje i č ispod vrata nišana.
Osobito lijepi ukrasi [lI'etaju se na mnogim ženskim naanlma iz te epohe,
a mahom su u obliku stillziJ anih cvjetova, š ć I č Ti SU ukrasi brojni i
lijepi posebno na č nUanima. Tim posljednjim sVakako pripada i Jedan
nedatir8ni u groblju kraj bivše Teldfske džamije. na kojem:.Je
gotovo j«Unstvenom simbolikom prikazana, možda, lll1adost: u .dnu plohe. 'ibriJt
(vodalj, a Iz njega izrasta vijugav! struk cvijeta s listovima· i rascvjetalim č
' Dekor mnogih ni1lana, i muAkfu i ženskih, sjajno upotpunjuju i natpisi u
arapskom pismu, koje je samo po sebi vrlo ornamentalno. Njih nema na nUanima
iz petnaestog ć

.Iz šesnaestog' stoljeca č Ih se do danlfs dvadesetak,
i to mahom, na nišanima skopaljske provenienc:ije. Vrlo su kratki. i rese č
plohe muških nišana, JoA je manje nlšana s natpisima, č iz sedamnaestog
stoljeca. Ti natpisi javljaju se u ć mjeri zapravo tek od prve polovine osam­
naestog ć i otada pokazUju, po pojedinim reg!onllna, č stilizaciju i
u prozi i u stihu. Naime, svaki je centar u svako doba imao svoje č nat­
pisa, koji su se u tome uvijek driaU utrtih putova svoga kraja, pa SU otud i nasta­
u
jale te razlike. Svi, se tl natpisi završavaju godinom, a neki č mjesecom i
danom smrti pokojnika, pa po tim i drugim podacima u tekstu predstaVljaju vrije­
dan materijal za č prošlosti pojedinih raZdoblja.
.. Iz tola doba natpise \maju samo trI takvo spomenika, obelisk Mahmuta Branko­
ć pravi nIJm u CadoVlnl kOd Rolatll:e na i\'obu ć Ć Hasana I Ahmeta, koji
su, zanimljivo, ujedno pokopanl, ta nllan nekoga Skendera u FabUel kod Ć Tl natpl.sl
,n13u u arapSkom pismu, Dego u trad1clonalnol č .
II đ tim č bio je U osamnaestom ć osobito plodan t poznQt pje­
snik S e j h M e h m e d • II to n d I j a K u r a n I j Q II č Imenom M e J11. Njegovih
natpisa lm" po mnollirn mjestima u Bosni no raznim objektima, II nllJvlJe th je, dakako, u
sarajevu, I kad bl se svi lIlbra1J Da jedno mjesto, č bl lIJepu I Vrijednu zbirku. On je
.sIn H a d! I I II ma Ilav, a .tanovl1l1t č mahale u Sarajevu. BaJeaklja u svome
Nekrolol\Ju. &Ub god. 1195 bUSdl, đ se tada Mej1\ja zaputio I nekakvom molbom novom .vezlru
đ u Travnik, I da ga je nadomak Travnlka, u Docu, Ubio grom.
Na osnovu toga podatka POmIlO sam 10<1. lm. protraUo Iroblje kraJ t\ll'beta u Docu Idolata
nnlao tu MeJUjln il'Ob. su /ul samo dIJelOVi sanirač I prednji nlAan bez Ilavice. Na
nlJanu je natpl. u 0S8ll1 redaka, II Jz njec se Vidi, dil Je MeJ\lJa WaUl umro 1195 (1781)
godine. .
osmanlijske arhitekture u Bosni I Hercegovini 280
Daljnji muslimanski nadgrobni spomenici u Bosni, koji svoje porijeklo vuku
s Orijenta, jesu oklopi i turbeta. I jedan I drugi' spomenik prate uvijek
i nišanl. Oklopi su osobito č u mjestima zapadne Bosne, To je zapravo pri-
č sarkofag, č je donja ploha nešto ć od površine groba. Sastavljen je
od kamenih i pomno đ č dolje Ima postolje, a s gornje je strane
č otvoren i, na ženskim grobovima, đ sitnom vegetacijom (ruže I cvi-
ć U krajevima gornje plohe đ su ntšsni, a postrane su koje-
gdje Ispunjene ornamentima i Izrekama na arapskom jeziku." Svakako najljepši
primjeri takvih spomenika i, ujedno, starijih nišana na našem tlu nalaze se u
Banjoj Luci u maloj nekropoli glasovitog đ I kliškog sandžaka M a l k o č
b e g a (umro 1565) i njegova sina D ž a fer b e g a (1560). Oklopi tu stoje na
kamenom podiju (6 X 12 m), koji ih još više č a obadva su vrlo pomno obra-
đ i sastavljena od ć č Dugi su 2,40, široki 1,30, a visoki č l m.
I ti oklopi i nišani na njima isklesani su od bijelog mermera, i po tome se vidi,
da su đ Izvan Bosne, vjerojatno u MakedonijI. Obadva Džaferbegova nišana
imaju onaj Iznimni oblik č koji se javlja na ženskim grobovima. Taj oblik
došao je tu na svu priliku zbog dugog natpisa, koji nikako nije mogao stati na
uske površine muške forme nišana.
T ur'b e t a ili mauzolej i podizani su nad grobovima paša, šehova i nekih.
drugih istaknutijih ili ć osoba. Neka su gradili pojedinci sami za sebe,
druga su opet podizali nasljednici ili štovatelji pokojnika. U Bosni i Hercegovini
danas. ima još pedesetak takvih spomenika, a prije ih. je bUo sigurno još toliko.
Pokazuju, uglavnom, tri tipa: kupolasti zatvoreni," ·kupolasti otvoreni i č
drveni tip. :'.
Prvi tip ima. u tlocrtnoj šemi uvijek pravUan ill približno pravilan oktogon,
a zidan je redovito iz tesana i nežbukana kamena, mahom sedre ill sige. U okol-
nim zidovima su č tri prozora s demlrima, dva naSuprot jedan. drugome, a
naprama ć je opet lijepim lukom đ ulaz u turbe, kOJI gotovo uvijek
ima nadstrešnicu. Masivni I razmjerno dosta visoki zidovi prelaze u kamenu t
olovom prekrivenu kupolicu č preko trompa, ali tu l tamo i preko .pandantiva.
Na sred srijede unutrašnjeg osmerokutnog prostora je grobnica (negdje jedna, a
negdje I dvije), uvijek obilježena praznim drvenim sarkofagom ili k u b u rom.
Ta kubura na gornjem dijelu ima oštri hrbat, a sva je č zelenom č
Više uzglavlja je drveni ili' kameni stalak i na njemu od naravnog materijala
turban, što ga je pokojnik nosio.
II su osobito Izreke El - i: e n 6. z e t u me r k e b u k u 111 n fl s I n r fl k l-
b On. w e l - q a br u b Abu k u 111 n 6. s l n d II h II IIn. č je sprovod đ u kolu
. ć se svatko ukrcati, a grob vrata, na koja ć watko ć l J' A' D A z I r II n bl q a b r t k II n
mu t e te k k l r e n b I e mrf. Ems l n k u n t u" m I al fl k e. I a de D te. t r u m1.11
č groba moga, bud! zabavljen razmtšllaniem o mome udesu: sam ja bio kao tl,
a sutra ć biti tl kao jal. Zanimljivo Je, da se ta Ista druga !%reka sreta na .eveme tlu 1
ranlje, na bosanskim ć Tako, na pr., na ć Vlsnja ć u č polju
stOji: ne n a s t u pa r t e na me: Ja sam' bil' kako vl • te, vl ć biti kako
e s a m J a. č fraza nalaZI .e l na ć u po1,Ju Ispod Trakavice: b r a tlj o
I d r ll! l n o, ! aII t e me: j a a a m' b ll' ja k o v I a v l ć e te b I tl k a o l l a. No,
u tlm č ne trebamo tratiti neku neposrednu vezu l. utjecaje, jer lie ta Iata formula
nalazi l kod drugih naroda. Tako Joj, na pr., potpuno odcoYar:a ODa 'stara tll1ljan.ka: lo f u l
COme sol tu - Tu s a r a l come son lo: - Pen.1 a questo e va con DJo!
(Ja sam bio kao tl, tl ć biti kao ja: misli na 10 l podi • borom).
290
Alija Bcjlle
'Takva gradila su se kod nas samo u šesnaestom ć i nema ih
mnogo na našem tlu. Najbolji I najstariji č predStavnici toga tipa su tur-
beta Gazi Husrevbega (umro 1541) i Muratbega ć po!eškog sandžaka I
prvog mutevelije Husrevbegova vakufa (umro 1545). Oba su situirana jedno
do drugoga s lijevu stranu Gazi Husrevbegove džamije u Sarajevu I oba imaju
natpise. Tome. istom tipu pripadaju, dalje, dva turbeta 1,1 č jedno spome-
nutog č č legatora i č sandžakbega S i n a n b e g a (umro 'Iza
1582) I njegove žene .S e m s e - k a d u n e, sestre velikog vezira Meh.n+ed-paAe
ć a drugo nekoga šeba M u r a t - d e d e. Od takvih turbeta ima još jedno-
omanje u č I sedam u Banjoj Luci. Od tih č u đ su smi-
slu svakako najljepše F e.r h a d - P a š I n o, koje je sagradio sam Ferhad-pda-
nešto prije 1587, { H a li l o' p a š I n o na polovini puta . đ Donjeg i Cklmjeg
Sehera i u blizini č nekropole. Tome istom tipu pripadalo je i turbe
bosanskog sandžaka K a r a O s m a n b e g a, oca· č kOJI je, prema .
Muvekitu. umro 1555 godine. Turbe se nalazi u č ć kod Donjega Vakufa, .
a danas mu se vide. još samo zidine.
Drugi tip turbeta u tlocrtu ima č š ć č kvadrat. Takvo je turbe otvo- .
reno sa svih. strana, 11. kupol.u nost .kolonada od č ill osam stupova; č s
vrlo pomno đ bazama, kapitellma i lukovima.' Sve je od. tesana. kamena.
Neka turbeta toga đ nemaju ć one masivne, kamene kupole..
Njen vanjski oblik tu Samo imitira lagana ž č mreža, upeta u okolni zid. Unu-
trašnja je površina kod- nekih turbeta u razini same okoline,'lli tek nešto
U2dignUtija, a kod drugih je opet visoki podij, a na njemu još t kameni oklop.
NajstarijI poznati i č predstavruj, toga tipa u Bosni jest vrlo elegantno
turba s kamenom kupollcom. kraj AIadže u č u kojem je pokopan I b r a h i m-
b e g (umro đ 17 i 27 VI 1550), sin č A l a d ! e H a s a n _ č e I e b I j e
N a z ira. Potpuno je Istoga oblika, samo s visokim postoljem i turbe kraj poznate
Sinanove tekije u Sarajevu, u kojem č sam H a d ! i S t n a n a g a (umro
1639) i njegova !ena S a k I n a, ć Hadži Muhamedova (umrla 1619). Druga dva
takva turbeta .u SarajeVu na č sroblju nastala su za č vijek
kasnije j mnogo su slabije izrade. Oba je o svome tro.§ku· podlgaosarajevsk!
kadija Ahmed-efendija Jahja-zade, porijeklom Turkuša, I to jedno na grobu sina
Me h m ed a J u su f a (umro 1780), a drugo J u s u f _P a š i, zagonetnom bje-
guncu iz Carigrada (umro đ 1747 I 1757). Dva turbeta toga tipa đ
su i u Mostaru, a oba su s osam stupova i s č kupolom. Jedno je uz case
Havadže džamiju, a u su pokopani Hadži Meh,medaga Kreho l,
vjerovatno,' njegova žena, č iz god. 1760. č kupolIca propala je davno, I
vrh zida je prekr1ven 'kamentm Drugo je turbe mQStarskog muftije i
č pisca S e h J u j e E j u b o v i ć a (umro 1707), a podigao ga je pedesetih
godina prollog vijeka All-paša ć Oba ta turbeta imaju č polu- .
kružne lukove, kakvi se vide i na č objektima obližnje dalmatinske
obale, a to kazuje, da. su te spomenike gradili ć majstorI. Cetiri č tur-'
beta đ su i· u vezirskom' Travniku i č Imaju ž č mrežu umjesto
kamene kupole. Jedno je u ć uz kavanu .Derventac, drugo na Varoši uz
Jeni-d!amlju, o ostala dva uz glavnu ulicu u Gornjoj Carilji. Prvo je đ na
osam stupova, a podianuto je nad 1I'0bovima S e j h a M e h m e d a (umro 1780)
,291
osrnanltjske ""hileklure u Bosni I Hercegovini
292 Alljn Bejtl6
i njegove žene (umrla 1782). U onom
kod Jeni-džamije, koje je đ s
onome kraju velikih usluga č Ta je pre<!,'j.1 posve č Ajvaz-dedin mit
osam stupova, pokopan je bosanski
je svakako plod onih đ prilika prve I,,;,jvlne 18. ć To jasno poka-
vezir, rodom Sarajlija, A b d u l a h-
zuje arhitekturlI i turbeta I nišana u njemu. 'l"'.rbe je, doduie, vije puta popra-
p a š a T e f t e d a r i j a (umro izme-
vljano, pa se ne ma pouzdano, kakav mu je i,:v najstariji oblik, ali to nedvoj-
đ l i 10 II 1785). Od ona pak elva
beno' đ kameni nišan uz prednji dio >.";lotafa. Natpisa na njem nema
turbeta u Gornjoj Caršiji jedno,
nikakva, ali se jasno vidi po obliku i ornarneut icl ć ispod turbana), da
č č uspomenu na bosanske.
pripada obilju takvil"i spamerilka iz 18. ć Prema tome je predaja, koja
namjesnike M u h s 1n z a d e A b-
Ajvaz-dedu veže za ·ranija vremena, č zl".duela.
d u l a h - P a š u (umro 1749) i H o-
Izvori.,' I literatura: Vnkufname br. liji, - Manuscripta turcica I 3436 -
d ž i H a f i z A 1 i D ž e l a l u d-
- Man. turcica n 393 - MuvekIt I sub god. 962; Il "\.IJ 1206 I' 12.47 .... Kronika M. E. Ć
d i n - p a š u (umro 1822/3), a drugo X 12 (II); XIII lOS, 361: XV 197, lS8;' XVI 287, 292; .rxv 168 - Truhelka, Osvrt na sredo-
(na uglu) je ć bosanskog namje-
č kulturne spomenike Bosne, Sarajevo 1914, str. ;,.:.. - litI, Gul HUS1'evbeg. str.
162-166 - V. č Grobni D.Iltplal ć RacIilovi,:'. 'J Ć XXXIX!1927 -
snika P e r ill a n M u s t a f a - p a š e
Kemura, GZM XXl1908-XXllI/1911 - Mo Mujezlnovi;', "!'urskl natpisi u sm·.jevu Iz XVI
. (umro krajem.1798). :r:'0 je đ Pt' )1',' i'
vijeka. PrUozl W19S1, str. 95-114 ..:- ć NnijJl ••; 11:1 nadlP'obnlm 8pomenlclma č
na kvadratnoj osnOVliS osam stu- 'DetIa I nje,ovo, .!ha Df.8!erbe,a, Ibldem 248-257 - ',;u'ue SUahdar Abdulah pale Defterda-
pova, a drugo č Iznimku đ so-
č u Travniku, kalllJldar IJ1324, str. 149 - nll'be Muhslnzade Abdulah pde l
Had1I Ha!l.z Ali Dielalije u Travniku, lbldem 150 - NlIao .atarlne Ur. 91-U6 -
č turbetima ovoga tipa: po-
ć Turbeta I mamri oko Bellove džamt i,', :';pomenlC/1 G. IL str.
dignu to je na pravilnoj II e s t e r o-
33-:-41 - Isti, ESnatI I obrU l, str. 151 - J. Pospi.iJ. :,us moha:meda.nl8c:1um Frledh6ten ln
k u t n o j osnovi i sa šest stupova na
Bosnien, Di!r Bautechlker XJ<:XIV1191' (WIen), br, \ .... uredl Hrvat.lka Ravlja XVIlI043, br.
11) - Knoll, O musllmlll18koj w:njetnosU u Bosnl - Muhnmednn1Jeh4! Grahma1k\l!lSt,Mor-
uglovima. '
(ZAgreb) od 24 XII 1932 - S. M. ć nadgrobni spomenici, kalen-
Bosanska turbeta ć tipa po-
dar Narodna Uzdlln1ea 1040, str. 192-210 - T. Potok•.•·, Musllmllns1d nadgrobni lPomen1k1.
sve su konstrukcije. U Sloven,ec (Ljubljana) od 10 V 1936 - V. ce-ere, Lov ...1 sokolom u Bosni I Herc:eeovlnI. koleno
osnovici imaju kvadrat ili paralele-
dar Na(>redak 193'1, str. e-oZ - D. Gra1:lrijan, Muslh,,;dISko groblje, Novi Behar XI/1937 str.
71-73 - S. ć Teklja na Oglavku, ko.lendor C;iljIC\ 1941, str. - Đ •. ć BIo-
grain, a đ su od mješavine č
grad lU Prusac, GZM 1951 - đ U1902 (Dubrovnik), _"'. 748-750.
ć kamena 1 drveta. Kupole nema-
ju, nego su uvijek prekriveni š č
nim krovom na č vode. To su za- OBB.ANlIENA
il
pravo vrlo jednostavne ć upra-
Rijetko u kojoj zemlji ima toliko starih utvrda i kula, koliko u Bosni i Her-
vo kolibe, a podizao ih je najnuini-
cegovini. Jedan dio tih đ nastao je :J srednjem vijeku, a drugi, manji,
jim sredstvima narod na grobovima
derviša iz poštovanja prema takvim
...
pod turskom vladavinom. Te nove, turske utvrde imaju znatno č I nove,
oblike, pa i stari, srednjovjekovni gradovi u tLn novim prll1kama osjetno mije-
ljudima. Na sredini unutrašnjeg po-
_.-!-.-
njaju svoje lice, i vojna arhitektura ć tu ncvlm. putem.
đ prostora je drveni kenotaf,
,.; i
--:-...... đ razlozima, koji č put toj novoj vojnoj arhitekturi, bio je
kao I kodone prve vrste turbeta, a
svakako od. važnost] oružja, koje se prvi put javlja
okolo č koUce, na kojlril se neu-
Halll-patlno turtle u Banjoj Luci (kraj 18vIJeka)
u č ć I koje su Turci mnogo u svojim vojnim akci-
ki svijet molio I tražio ć posred- _ tlocrt I presjek (Dt. - M. GoloJ)
jama. Barut je iz temelja č dolL\lJJšnjeg ratovanja, a time onda i
stvom tih derviša,
, oblik fortifikacionih objekata. Visoki bcdemi i JUŠ č kule srednjovjekov-
Takvih turbeta ima u mnogim našim mjestima. Innedu dervl!a i drugih
nih gradova postali su ·tada izvrsna meta tome u-ivom oružju, topovima, i bedemi
ljudi, č grobove prekrivaju takvi spomenici, sve dO"nedavno bijahu u narodu
se snižavaju i podebljavaju, a preostale kule otada samo kao stražarnice i
osobito poznati B e h r, a m - e f e n cli j a u Banjoj Luci (prva pola 1'7. st.), S e j h
č Istodobno pridolazi potreba i obr.inc istim oru!jem, pa se unutar
1b r a h i m - d e d e tl Docu kod Travnika natpise iz god. 1'191/92 I
bedema, č na uglovima đ đ novi i najvažniji obrambeni dije- .
. 1830/31), S e j h I l h a m 1- b a b II Z e p č a k u 'rravn1ku (pogubljen 1821), S e j h
lovi, a to su bastioni ili t IIbI j e, na kojim su smještavell topovi za obranu.
A b d u r ah ma n. S I r r i j a na Oglavku kod Fojnica, (umro 1846" a turbe mu
Te prepravke. č su se provoditi na tome Uli i prije Turaka, a pod turskom
podigao Ali-paša , ć A j vaz - d e d·o u pruicu .i neki drugi. Narodna upravom su još č PQllpjekne. Lijepi primjeri tnkve prepravke starih gradova
predaja za veli, da je doba u Bosnu sa sultanom Fat1hom '1 da je
opa!aju se u Jajcu, TeAnju, 'Vranduku I još nekim gradovima. All se to đ
vanje utvrde novom na&u ratovanja iza pada Bosne vršilo i na [edan drugi č ,
,J
stare kule I bedemi riisu se dirali, ć bi se tahiju podizale na đ terenu
:lopUnWnlCl osm.w1uske arhl tek ture u BosnI I Hercegovini 293
u blizini, a onda cio prostor opasao novim bedemom. č primjere
takve dogradnje i proširenja nalazimo u Jezerskom. Bufimu i č na
Bosanskoj Krajini.
Kamene utvrde na našem tlu bijahu u srednjem vijeku dvori feudalaea, u
kojim su oni stanovali i iz kojin su se branili. a pod turskim gospodstvom dobi-
vaju nešto č č i postaju đ sredUtima stalnih i ć
turskih vojnih posada, koje su se dijelile u više rodova i imale u svako] takvoj
đ posebnog zapovjednika, d i z d a I' a.. A za tU ·brojnu posadu trebalo je u
đ i više prostora, u kojem ć živje-ti. Artiljerija je bivala sve opasnija, i ć
se nisu smjele graditi, da im neprljateljskt top ne bi zapalio krov, pa su se u tu
svrhu ispod kula itabija pravile u zemlji dosta prostrane i na svod đ zemu-
nice. Usto u tim turskim đ izrnstaju i novi elementi, bdtina orijentalne
kulture. a to su banjice za kupanje i džamija s munarom za posadu, koja se nije
smjela udaljivati izvan bedema, a to sve bitno mijenja lice srednjovjekovnih gra-
.
Dolaskom turaka u ove strane nestalo je starih granica, a nastale nove pri-
like i potrebe. Mnoga dotadašnju đ izgubila su pomicanjem granica stra-
tešku važnost, pa su odmah II č ill kasnije napuštena. Mnoga su opet takva
đ po važnijim prolazima i pogranll!:nim mjestima posve nanovo sagra-
đ a to su đ u Mostaru, Trebillju, č Derventi, Tuzll. č
Duvnu, Prijedoru, Banjoj Luci, zatim Donji grad. u Srebrenici, Novi grad u
č Donji grad u Kozarcu, Novi Novi u Bosanskom Novom, i, napokon, Novi
grad u Stijeni na Bosanskoj Krajini, kOJI je ujedno i đ turski grad u Bosnl
i Hercegovini.
Srednjovjekovni gradovi na Istoku imali su mnogo duže bedeme, negoli oni
na našem tlu u srednjem, pa i novom vijeku. Tamo su oni opasiv'ali·i Atitili i
gotovo cijelo naselje pod đ Zanimljivo je, da Turci nisu ruirill taj tip
grada na našem tlu, Jedine takve primjere kod nas pokazuje atari grad u Jajcu
i Vratnik u Sarajevu, gdje gradski bedemi 'obuhvataju l dobar dio varoši. Ne zna
se, kad su nastali bedemi u J<ljcu, II oni oko Vratnika u Sarajevu č su se
graditi 1729 i s malim prekidima završeni tek 1739 godine. Nije č da je grad-
nja toliko trajala, jer je površina. koju li bedemi obuhvataju, razmjerno ogromno
velika.
Bedema oko naselja bilo je, istina, i po nekim drugim našim varošicama, ali
su oni tu posve č konstrukcije i t ipa. Nisu đ od kamena, nego, uglav-
nom, od drvenog materijala, č š ć od hrastovine. Konstrukciju su č
brvna ili jako kolje, opleteno šeperom, te debeo nasip zemlje izvana. Oko toga
nasipa bio je č dubok i širok rov I zvan h e n d e k ili § a r a m p o v. Iznad
glavnog ulaza u unutrašnjost stojala je posebna visoka stražarnica, đ od
drveta, a u unutrašnjosti je negdje bila kula za barut i streljiVO te jedna ill više
tabija. Takve utvrde zvale su se p a l a n k e i đ su mahom u naaeljima. koja
su se sterala na ravnici, pa se to ime č prenosile i na samo naselje. Takve su
utvrde bile, na pr., u Kupresu, Kobašu, Covki, č Zalomultd. Nije se
nijedna č Na njih još samo ć više lokaliteta, koji se zovu Palanka.
U poglavljU o stambenoj arhltekturt opisao sam I .kamenu. k u l U od više
katova. u kojoj su žiVjeli turski feudalci sa svojom porodicom. Ovd1e ć napo-
menuti još samo to, da je takav isti oblik kule po mnogim nalim mjestima slutio u
druge, upravne I obrambene svrhe. Jedne su đ po ared1itima nekih kapeta-
nija, i u njima su kapetani uredovall, a druge su opet podiZane izvan·tih sjedUta,
19
294 Alija BelU/:
po važnim prolazima, i u njima su stajali vojnici kapetanije kao straža na putu,
gdje je prolaz bio opasan. Neke od tih obrambenih k.ula imale su i bedem oko
dvorišta, pa su bile kao kakve male đ Takva je, na pr.• bUa kula u klancu
L1peta k.od Konjica; a pripadala je mostarskoj kapetaniji.
• Po mnogim našim klancima i č mjestlma umjesto kamenih kula.
kojih je gradnja bUa skupa i dugotrajna, podizane su utvrde manjih mjera i jed-
nostavnijeg oblika. To su zgrade s jednim katom, Prizemlje je uvijek. osidano iz
kamena i imalo je niz puikarn:ica ill m a z g a l il za obranu, a kat je bio od drve-
nog materijala, gotovo redovito od hrastovine. Takve' utvrde. zvale su se č li r-
d ii e i, a bilo ih je mnogo osobito prema Slavoniji. Hrvatskoj, Dalmaciji i Crnoj
Gori. Do nas nije nijedan dopro, ali im č spomen pa i opis i danas u narodu
č narodna. č pjesma.
S.ve te vrste utVrda podizala je i održavala država o svome trošku, ali se
kadikad· u tu svrhu udarao i namet na narod, a ima nekoliko i takvih primjera,
gdje su sami zapovjednic:i na svoj č popravljali svoju utvrdu. O radovima
na izgradnji ili popravku đ brinuli su se u ime države b i n II e m i n (gra-
đ povjerenik) i b 11 š m i m ll. r ili s ii r m i m II r (glavni graditelj) Bosanskog
pašaluka. I jednog i drugog službenika postavljao je bosanski vezir, prvoga' za svaku
gradnju posebno, a drugoga stalno, Bina-emin je bio upravni, komercionaini slu-
žbenik, a 'bašmimar uvijek ć osoba, koja je ustanovljavala potrebu i troškov-
nik izgradnje ill popravka te davala projekt i izvodila samu gradnju.
Na' izgradnji ili popravku đ radili su č e r a h ori, z i d a I' i, l a g u m-
d ž i j e I d u n đ eri. Svi su ti majstori bivali ć ljudi, ć dijelom
krštan'i. Zidari (duvardžlje), lagumdžlje, i đ radili su pod ć a č
besplatno. jer. je postojala nametnuta obaveza nekih sela; da daju besplatne č
hore za gradnju i popravak: utvrda, mostova i nekih drugih drf.avnih objekata, Iz
raznili se 'izvora zna, da [e, na pr., Fojnica UVijek davala lagumdlije, a Mostar,
Ljubinje, Prijedor, Zenica, Jajce i' Srebrenica č zidare i đ ·Ti
ć majstori odlazilr"su' na rad i izvan Bosanskog pašaluka, Tako je, na pr.,
god. 1685 došao u Moštar ferman, da č sandžak opremi 300 majstora
š ć za popravak grada č u Budimu. A god. 1693 Izdat je ferman, kojim ·se
traži. da Bosna poAalje 300 majstora zidara, kamenara i tesara za popravak
bedema beogradske đ Sve to ć da su ć ljudi bill majstori
svoga zanata, a to đ i brojni č spomenici, koje su oni h:vodlli,
t e v e r t I literatura: Ferman. u VakuisJtoJ direkoljI u.Sarajevu br. 96 _ SldtlU
V '18. M, 91; xl 24, 28, 57, SS; X>.."VIII U3; 'XXX 172; XXXI 176; XL 180; XLI 8, 26, 65, 92.
96, 152;XLU 90. tlS; XLIII 130; XLIV H, 16; XLV 68; XLVII ns, 120; XLVIII 118: XLIX
149 - MostArski aldtU u ·Orijent. luatitutu u Sarajevu br. 965 - Manuserlpt4 turctca I 4930 -
Mar>. turcica II 136, 165,' 218-222 - Isprava u Orijentalnoj 1hlrol Jug. akademije u ZagrebU
br. 10 - Truhe1ka. Pabirci. Iz. iednog č sldtll., CZoM XXXl19111 - St. č Pa-
lanka - pa!al\ia - PO!\I&ll - brven1k; GodUnjlca N. Ć IIII878 - Truh.e1ko., NBAI gradovl,
Sarajevo 1904 - Đ ć Stari grad Jajce. aZM 1952 - S. M. ć &arajevski arad
Vratnu" Sarajevo 1937 ..:."Ing. Eo Stelnman. NoJ"" temelja stare turake. đ u Petrinji,
č vjesoik (Zagreb) LIXll942 - ć Kapatan\Je i klIpetani u Baml l H.rco-
govini, GodltnJaIc IJtorlllco, c1ruJtva Bosne j Hercegovine II11950 - liU, Prilozi povijesti bo-
'8l1$k!hl gradova pod turskom upravom, PrIlozi !U1951 - Isti, NaJi alar! ,radovi, NaAe starine
111953, to brojni dru,l !nori I Uteratura. navedeni u toj poaIjednjoj studiji. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful