LAna Btrandiana

-Ce

strcdo
firea

"p;

ANA ALANDIANA

lntimpliri d€ D€ strada

mea

Ilustratii' Doina Botez.

LAM Blandiana *ta Editura lonCrean9d Bucureqti rsee .

. Mai. mai dibace. 9i lnpodobite cu clte $i clie Acoperiturile sint ri €le.O STRADA CU SENTIilENIE Sirada nea e ca toate strzile de pe Dinlnt Casele slnt a$ezaie una lingb alb ln ilnd. care de car€. Mai tusuiat€.u slre9ini nri cu hornun rr Dodrr lnh-o mulline d€ noduri.

a bat€ strazjt€ de oe Ddotnl curioas€.ila ii hohoie: E.tii. kislq btillbar€. Imbitroase."e Degi tbo" d rl *"deli de rs hc. In lmp .j de 6oii Ride bah. v€s€le.e€s cu D€ret' Do. Tinide. Esl€ o sirrd! cu satim.t anlip.pul e.rl Flon si Frdele cu horb6r.Putu. css .nrc Uiie. @mcrnos ri p'diid .h.: tnclprthsh. Si se aua slasu.l p@ld nim€ni sj.e gsrdul aela de zid cu cioburi de sucla ddstrnh (S! nu.lhDdunent.tii Prin rere{re|€ c'rd 3e.

si cu muscate in ler.Vila cu jederr gi obloane i. .sii.j ti balcon.trntr.rbat n maieu Stigind (Lini$te. Doarme adinc tl viseazd Ci e din nou tindri ti humo. Unde i au iicut cuiblri ilndunel€le.ar' lo(uretle o b. nu vorberie rici . micr. al&. C. Alb. de beton in n'ht' . crsula mici. . cu et.t vlnlul ii ilul!ri. vrem si dormjnrl).si 9i .nlid \prre clte un h. Spnne loali zila tovetlii Casa din coll.hiar cu blocul in tiec:rc zi cite o iamilie. perd€lelel Peste dr!trr.r rn l{are gea'n . prlIra.chise. l.

Pe cind .u abia dact reusesc se lnveniez O povesle cu maidaneze si naidanezl . Dar cine!r ti in stare Tuat sentimenlele caselor de oe skrdr me.re Despre cu totul ti cu lolul . de puri. t re. fie itr. zila se ceari.ltceva. Care e inlidjoasi.Pulin mai incolo sint doua cl5dni Care toat. Vrea s. aseminarq Apoi mai e casa ac€ea cu alea de zslri Pilicul d€ gips ti cocotul de fier.t Ar kebur o carle dult mrr m.

-ltri Si ntri. lingi Spania .CE ESTE SI CE FACE UN MAIDANEZ? Un locuitor din Maidania.

Care siunci cind plous Diclionarul ne invaln Ci maidanul in tnrcett€ lnsemieaz.opi4ricai( Maidanezll vinde pette. .

Nuicl.amicosiscpiail. tulDini. Lalri .ninc.u hohote. Cl. te naidan Mridanez0l e un ciine Care nu se gindette la ziua dc mi nc EL se plinbr ziua loal. hoinireste Ride d. .sitica Domil du!. crteii din Lest Iri bate loc de cel cr zgardi.Care se n.

Nu poaili n coadi covrig. cind ptr. Se iine dups cite !n bitin. ddr: se oacaj e nrTdravan. $i Irig. Face tot ce-i t{e prin gind.Nu se gindeite la miin€. Se zbenguie cu clte.un copil.d casca Uneri e siiul. Rabd. cind tist.. E landru. s!flelisi. de cildur. Cind prea vesel. I! . la ieri. dnios. Nici ci-i pasd de hingieri. Se da SFrie !rlbiile de pe nardan. alleori e fldmind. de. Crnd 5ur.

lia !ul din ioale E rizbiul .! rcgrcli nimic.u.inc Nu spe.t ii.!lc.u ori.idrnezcle amiezele . lar dista.n.Se lnpriet.il.

...':u. llr .'gtt: ..'2 v .

plini De brtinei c5lund o ielinr).CE ESTE II CE FACE O MAIDANEZA? Onaidandzt€opisict Mare sa! nici O casi ln car€ sd tbiasct (Oricine tlie ci ludea . tl .

vnrsi Allnci cird nu e obez.i co.. flin. . Nici lundi rosie la git Pe acoperituri ti o1ane. Cind prinde goar€ci nL din uri Cind. de orgoli!.# Ci pertu cd.

'r - . : $. le'r :ia' ' '| tY i ffi' .'.f.: .#.

snelP 5e plmbr p€ slrmele de teleqral Pe sub stelr Cind nu * las6 ninsiiait Toai€ luplele canino-mlane.il o dara Fe lun.Ci. Se poal€ numi maidanae.d n are tno sl se D€ pr. .. Si nu 9li€ nielna in liancerr.l De.

sCre.rfJ ta dor sptrs Arpagi( .ar! dd.gr rj' net. Ci rsle voibr d.O VEDETA DE PE STRADA MEA ina nr" de a ne.stc \ ( niri maidanczi 'r!ld.'Arpasc ii.L n I rJ ! pdrdn lza iliira rn crpitrl dir.ncr.rilr D.JilE T'Ji Li \3 .ireva. !prlelele n! extlici ninric.

.uf poilrel€. S au l.di .ut si desena anrmate PaLprtante i o|ne de unor Ei brne.Cine est. Ata cum se obitnuiette prinlre ledet€i Despre crre. acest persnaj. Dar nici nu e de nirare: Toag shada enolionati Se inbulzerte (i i v. pe linea roale. cum sa ri de atGplai. S!-l numesc cel mai vesiil 5i i s su i!. dupa loale aceste succese Arpaet.

.. . [L r\.\: {r r. L . . i Lfi. t.r..! . . r! I -! rr.r.(:.! L:... ..r . r.r.

. r .t . .-!- ! qE.n 'rrt.

rndu. . silualie nrzdrdvani Ce Arpagic nu.(s. EIL ln aceast. drept r<unoilrntt I 22 . a culm. (ind rl Lhem rO'.a relatal Care atiepla si tie in5t. vezi rl s.pe h blana $i se . inghltd chia. nu crezi) Pina 5i luple e dinlre mardaneze !r mardanezi )i (culm. orl mr s. lncir ch ar na mtr rn .onsecLnla.cat 1Ce cinst€ pentr! mine Si m.si mai lnc. b ne nlt es. CJ mai rtsplnd.rede tenomenal.

m'nEn h''o'. C. voi poveii. C€a ce v.O INTIMPLARE CU O MUSCA O O O A mu*. musca nare crl o pasare n. mare clt un bob de maz*e. nusca nare cil !n o!. mea de bard 5e p|mba_ca pe bLLe!ard Mai hici ri nai mari.) . p€ nas.rrnd( l.

s. dinhe arii. lncii a iniepli si zboare Care Ca un lvion de bonbardlnen1 Se intlla inti !n tument. Furnicile intard lr crbptluri.E rizboil' tipari linlarii nai ascliit.hmnri Cea .e.Iau povesiea de la catit (C.r sp€rial atil de 1ar. Gr. Cel nai nic dini. Brgtnd! ne pe toii in sperjeli.e preqcolari. O muscd mare cii o pasire A pituns la mine n biro!. Dar s. O nusct frfe cll un ou. o-ntslegi Chiar ti tu.i€rii trdri m. ii omoar. de perell. tlmoul galdit Srb al tiglelor versani. . Ciocnindu-se Obiectele din incipe. C! ocnii bunicii drept ochelari): O nrusci mare cii !n bob de nazrre.

Bondarii cizur. friilfisesc cu rusine Ce m.kaz secu. desi Arpastr 5i 5i v. 25 .Fl!1urii se ofilti de toi.a sperial si De mine ). ln boi Pe unde ri pnnse {rocu {Ba. Am fost rusaie in cor Sa il chem pe Arpapic ce va fi ma depaile Lupla a losi pe vrata r' De moartd 5i.da d€ rrunda_ Rezd talul a rafras pina n utnma rund.

"$i t /' 's -..81 -)./.-'Gaa t'. /n "r'4"' /d' \ 4F l' .

- r\\ h.Sa I irgh l. rfr.trviN! . \r. .J.-- riaZ--r =-4 .

nk.?r UN SPECTACOL AERONAUTIC Ce emlii Dol si ant De o orr st. oi3c.e4nt N-ali gliul? D€ nRreult V! voi spune. sd liu D.! h ge. habar. 1r Nu m.un mlnul. ln dreplrl I€r€slrel d€le E un clib de dnd$ele 28 . Mi mlr cn n-avel.n.

groace.ncepul eratr doar doui Rlndln€le. Unde locuiesc L€. Palru pli{ufl albe care.ipi d€ zburat . C-au qi a. Pairu p!i.pt irrn shivocffi. Dup o l!n.cuninli Patu pui ri doi pe. reslll our. de mlnlare. restll dibace. De t. C.i. Erau nunai patu ciocu.itli.r€'su devsil.

au 16r de inrllin. inrbrnall c! clte un os lDe 3ici nu se vede bin€.. Lumea vine ca la teatnr se i vad. T0du. Maidanezii n stalurl.i pat!.i prevnzui C.elele n balcoane (hinhe tete ti cucoane). l)!Dd Iac{ $i ndominare.).lns. pc c. Da. dare. Dupa caracter ti rang Soriccii n ciie un gang. cum se zboart? Clm st te arunci in neant Cnrd csu un biel ignorant? Dar la tase. jo3. .

Nici vorbe de l.Pindind de pe.c€put. deb!tantii notti S au emolionat ca prostii: Cel mai mar€ di sn pling. Ce I doare .acop€rh. . s. Dar e tase ti un minlt. Ce'i drepi.riF stingr: (Nu uiiali ci sini copiil) Tipi ier. ti dea seama Pe cind celdlalf sustine (Sia pierdui oricc r!tine) Ce simte ceva in builn 5i o aripa'i mai *uilii LU o \ote de $prana.

au $ ei h. &l pulin co sAp6nlni.Ptrintii nbrrc. indicalr.li ln hac Tin€ri slni. Sulli zvonuri pesidjste. Dar nici un ev€nim€nl. Dar puii n! s au ddis Plblicll ln numdr mare $iz pierdul orjce trbdare. . Le dan siaturi de pe tuti (Auadusionrtu9e) Le dru gh'ontun.c.

pis! ii spun N*i pe loc |lJnul meu tara per{he (Totrl nrnrl la ur€(hPl Si nlo. CcL mai bun indenn de zbor.hsi mie nu.mi convi. ctrm s-a intimplai ri cum Si.ea.au lrs.1 culculul gol .i un mioilaul PreLung.e Si ne lrcefr de rutlre Si mi lrr€ la repczcald Pe Arpagic $i - il convoc pis. amenintiior.

.

A inllai ln canert !n iluture Pe margini LU albashu lar ln nijloc!l !!ipilor E.FLUTURELE IN OCLINDA Cind mamr 3 d€*his fereasta.a $iise o lil€rd nare . mrture ti sl scuture. S.

re invqe s.Numai literc nemi*rte S. cih*i Si vii 36 .

poat. ticea . zbtrra Ce credeti vo1 c.Ca s: nu dea de bnnuitl Ar ii tebuit Pe care sa rdspund grrhrl ar tebur si I ascilL) Un allabet care s.

PRECIZAREA

CU CIOCANITOAREA

Pe strada noastri ln scuar, Ortcil ar pnrea de exhrordinar, A apirut. zila in amraza nar€,

Poate nu rtiti la cc m, reler: Nueopa\;rr runrenrrer

$i costrnul $io

compus

in dunsi

pereche de $alv2ri

Care trcin. cu o vi&ze dr n.d€zul O sLln de ciocinillri pe minll. Cercellnd in mod conttiincios Toale t!lpinil. de sus pint jos Si ln coniinur€ Dupn cil vid pe g€an

A p!l!l siirni prinhe lnaripati $Ln inte,ga populalie

E lllim3 dodl d€ la Paris.

Vrrbiile, cu nusc, A uniiorm€i Iar
AD

pe

crciul,

de polilie.

maidanczcle

in!idioase

ddclar:i c, .D l. niroase

s.Allii. C.b!rr..rror: coslunul le e Atr reaclional la zE. scandalul e ioloriu un memoriu.nntdl Dc dala aceaila r llit 3cl $i a sp. lrteg nd hzrab. $i vor 'ace . (Simr ci tac un inrrrct lar vribiiLe.

"-J i {yr{ -"**# ' --7' 'ti- r "*@ W -dt k:* .

".rinit. lrl..Crs..gr'l ffi:t**..aka l.n.st \u vorboslc doii dc asta D1r...tel. poilo. .alin lar artrrn l)ale slrada De la cil pint la !.r... .*.rmrnind nunraral. c0 !.. iilte liilD.arca l tccul lD slilpi' d.

Capltolol noui ORCHESTRA DIN CADA N ai sd gdstli niciodat. Dear ii si-l clkeieri: O orchesh. dc greieri! .

. $l dear clnb mli incd. Drr nul or.91.N. o snDara Si nki nu dorD o dr.kt. Abi! p$ san.re Inemnle. i"nr^rrr Splnet-rl. builoarr. e evldst C. forf. slslr ci .llia € pururer telra.di9t & $t? 46 . .he. Fdql. Nu . mai alB.li G de o darab. $ vie evr G 3. Da. tuonpsni. .n!: se dqlanluie uh bor. e-atl ke voi c!-r$ nht '. pe gen!.

.

h"):r' $$" \ri ..

D. 48 . na aprc.r nu (d rnarnt€ d€ a c.SCURT CURS DE IUBIRE Toale inllmDlanle nli d6*bh€ S.ii de strsii.<he de ruilurd€: De s pripag pe g. ah dretut 6. *rada care s€ resmcrr Nulrate anbilia sRretd De a se put€! laud. hchd vt pov6t dBpr€ F !nhi.rdun ii D€ utud cel pulin o tamilie de Sstgtiud. pe aoperiguri si schete LU cd putin o Pe. Vr€su s. spun ct ork.

r . tusi dero. n To1 silrleni rinrdri Ji'L (rl.ns3 p.rtr... srrada noasLra. rf.rr rn hrltrhi bire.e a erzdrr nrnil. ornk! r " . $b Sneinrl r'3. .lti rr ui sioL de r. rL .1.

perva. lar cine lti lace linp ind€ajuns Primetle 5i un <cutt cur( Dar cum s. a indrirnil Nineni nu i a mai vorbii Ioald lumer le plne rtrimitrri pe Si ii adnirr. FruooSi $i romaniici si lndresostiti. D€siul de nici pentu .1n clipele de rngaz. vn spln * inlelegeli ii voi? In care unu cu unu nu fac dor s . li frultumiii.lar clnd o naidanez. Cum se giugirlesc si se umlln ln pene Cugurind li rolind! se alene.

.

o ariimelic. l!r .ceasb.re se t.ocllui Concllzia c. no. mai vehe.6ge de aid Eile: dragri mei Invalali de la porMbeil .C. subliniez din capul locului. E unitatea de nisuri .

UN MUZEU DE rcRANCIC 9i iat.s fr{ar€ al se sting orice Fapl€. rnezele din *nimbul de noapl€ sc ln conirol D€ a6Deris€: . sLb clte-un poilal Si acum roade ln v. iiori misleiori trin tuli*. cun Tot povesiind int o doari Rind!nelele s-a! lncllcil Dindu sen leaqtn prin a€r Clinii s'ar incovrigai iare Pe llrsi u zid.

c Clm imprejLr paianjenii les . indaii. pi.Flu{trrii se acoperi cu aripile O porumbild adoarn€ clipele Eu vn miilrrise$ De. Urmiresc pnnte gc.l c.ac€ea. iau pc Arpagic Sin limp ce el.

}l Slnl asezat€ ln salanlar E reginn ..""---_..u.

i.) . *- . :i ' !W.n :./\ \t t^ t . ":"* V.*rC l/ .: y -'' .+:'** .

.

.... Vl Cap....... 8 ti c€ face o maidanezn? ..Flutorele ln oglinda ..... 48 .....................Scurt curs de iubire. Cap......€ . 39 ...... y/1 Cap...... O stradA cu Ce este C€ este sentinenfe..........................................-.. /X Cap... l4 l8 -O\edetid€pestradamea... Cap... 44 ......... 53 ti ce iace un maid€nez? ......Un mtzeu de borangic ... Cap............. 28 ... Xl Cap.Orchestra din cade ... X Cap...... 4 -Un spectacol aeronauiic ..................CUPRINS I Il 111 lV V Cq.... 23 ............ Vl I I Cap.Prccizatea cu ciocinitoarea ......... 35 .... O lntimplare c! o musci ma....... Cop........................-..

.

V7 4! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful