CÔNG NGHỆ DNA TÁI TỔ HỢP

Mục tiêu: Nắm được: - Thế nào là công nghệ DNA tái tổ hợp; - Các bước cơ bản của công nghệ DNA tái tổ hợp; - Các ứng dụng của công nghệ DNA tái tổ hợp.

CÔNG NGHỆ DNA TÁI TỔ HỢP = KỸ NGHỆ GEN = NHÂN DÒNG GEN (THEO NGHĨA RỘNG) Là công nghệ đưa một gen ngoại lai vào hệ gen của vật chủ để tạo ra tính trạng/đặc tính hay sản phẩm mới theo mong muốn. .

Kh¸i qu¸t vÒ c«ng nghÖ DNA t¸i tæ hîp Nguån gen (ADN) ngo¹i lai Vi sinh vËt C¸c hÖ thèng biÓu hiÖn Thùc vËt Th viÖn gen C¶i biÕn ®Þnh híng §éng vËt Gen ®îc nh©n dßng (®a vµo vect¬) Con ngêi .

CÁC BƯỚC CHÍNH CỦA CN DNA TÁI TỔ HỢP §èi tîng mang gen ®Ých/quan t©m  T¹o th viÖn gen/th viÖn cDNA/nh©n gen trùc tiÕp b»ng PCR  Sµng läc/t¹o vector mang gen ®Ých (nh©n dßng ®îc gen ®Ých)  ThiÕt kÕ hÖ thèng biÓu hiÖn thÝch hîp và ®a gen ®Ých vµo biÓu hiÖn trong vËt chñ  .

.Nh©n dßng gen (gene cloning) lµ viÖc ®a gen vµo mét vector (thêng lµ plasmid) vµ nhê ®ã cã thÓ duy tr× l©u dµi gen ®a vµo trong tÕ bµo vËt chñ (thêng lµ E. coli).

CÁC BƯỚC CƠ BẢN CỦA NHÂN DÒNG GEN .

không chứa intron và có sẵn nguồn cho gen. có chứa intron và có sinh vật mang gen.  Gen chưa bao giờ được nghiên cứu nhưng protein do gen mã hoá đã được tinh sạch hoặc có thể tinh sạch/nhận biết  Chưa có thông tin nào về trình tự nucleotide của gen hay trình tự axit amin của protein do gen mã hoá .CÁC KHẢ NĂNG XUẤT PHÁT KHI NHÂN DÒNG MỘT GEN QUAN TÂM  Gen đã được biết trình tự.  Gen đã được biết trình tự.

.

C¸c vect¬ nh©n dßng gen C¸c yªu cÇu ®èi víi mét vect¬ nh©n dßng Mét tr×nh tù khëi ®Çu sao chÐp (Ori) ®Ó cho plasmid cã thÓ nh©n lªn trong tÕ bµo vËt chñ. Vïng tr×nh tù nh©n dßng chøa c¸c ®iÓm c¾t mét lÇn cña c¸c enzyme giíi h¹n ®Ó cã thÓ ®a ®o¹n ADN ngo¹i lai vµo. Mét hoÆc mét sè dÊu hiÖu chän läc ®Ó ph©n .

PCR). .PHÁT HIỆN THỂ MANG GEN (Thể biến nạp)  Nuôi cấy tế bào trên các môi trường khác nhau.  Thông qua hoạt tính của protein/enzyme  Xác định trình tự gen.  Lai miễn dịch (Western hybridization).  Lai ADN (Southern hybridization.

TAG. TGA) Tr×nh tù kÕt thóc phiªn m· C¸c vïng bæ sung kh¸c .10) . Vïng g¾n ribosom (ShineDalgarno Sequence) Codon më ®Çu (ATG) Codon kÕt thóc (TAA.C¸c vect¬ biÓu hiÖn vµ ®a gen vµo vect¬ biÓu hiÖn CÊu tróc cña vect¬ biÓu hiÖn ë vi khuÈn Promoter (-35 → .

S¬ ®å cÊu t¹o vector biÓu hiÖn pET28a .

§a gen vµo nhiÔm s¾c thÓ qua hÖ th«ng vector th©m nhËp ADN nhiÔm s¾c thÓ Vector mang gen chän läc HB1 HB2 Gen chän läc Vector mang gen ®Ých ADN nhiÔm s¾c thÓ HB1 HB2 Gen ®Ých ADN nhiÔm s¾c thÓ .

Plasmid Ti dïng trong chuyÓn gen vµo thùc vËt D¹ng nguyªn b¶n D¹ng c¶i biÕn ®Ó chuyÓn ge .

CHUYỂN GEN VÀO TẾ BÀO ĐỘNG VẬT .

. Baculovirus S¶n xuÊt c¸c vaccine. c¸c kh¸ng thÓ.. c¸c kit chÈn ®o¸n bÖnh.. interferon. C¸c enzym giíi h¹n.. a-antitrypsin. .... S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ph©n tö nhá Axit L-ascorbic C¸c axit amin Ethanol Fructose .. Ph©n gi¶i c¸c s¶n phÈm hay chÊt th¶i lµm « nhiÔm m«i trêng S¶n xuÊt thuèc trõ s©u sinh häc : Bt...øng dông cña c«ng nghÖ ADN TTH víi c¸c hÖ thèng vi sinh vËt S¶n xuÊt c¸c protein/enzym t¸i tæ hîp C¸c dîc phÈm: insulin. c¸c enzym dïng cho môc ®Ých c«ng nghiÖp.

. oxy ho¸. muèi. nãng.) T¹o c¸c c©y trång cã s¾c tè hoa theo ý muèn T¹o c¸c c©y trång cã hµm lîng vµ chÊt lîng dinh dìng cao T¹o c¸c nåi len men sèng Lµm s¹ch m«i trêng b»ng c¸c thùc vËt cã kh¶ n¨ng hÊp thu c¸c ®éc tè (bioremediation) .øng dông cña c«ng nghÖ ADN t¸i tæ hîp víi c¸c hÖ thèng thùc vËt T¹o c¸c c©y trång kh¸ng s©u. b¨ng gi¸.. n¾ng. h¹n. bÖnh:  Kh¸ng c«n trïng  Kh¸ng virus  Kh¸ng thuèc diÖt cá T¹o c¸c c©y trång chèng chÞu stress (l¹nh.

S¶n xuÊt mét sè protein/enzym t¸i tæ hîp dïng trong Y häc. . phÈm chÊt. ThiÕt lËp nh÷ng m« h×nh ®Ó ®iÒu trÞ bÖnh cho con ngêi.øng dông c«ng nghÖ ADN t¸i tæ hîp víi c¸c hÖ thèng §Vvµ con ngêi T¹o ra nh÷ng tÝnh tr¹ng tèt vÒ n¨ng suÊt.

:9 4. .$ .947- :C3 5%.0.

9 .9 '0. '0.9  03 .3 03. 3 28 .947923 5 3 28 .3 03 .3.3.  03. C9 3.a43 28 .03.V .0. 3 28 .9 6:.9472.9472.

.a49.: 303 .X- 3 .!. 9 33: 3-X3 3.82/%/M39743.: 303.

&' % l'% .

C9G3. 9 $X3: 9..3/3. .N.J. .83.574903. 33C%% .

5 238:3 390710743 . .8. . .23 9.42..032J 3 .47-. ..032/M3.9.9 .978:83.30 . ./ L.7:8 $X3: 9.9. . 33C5 $X3: 9. 39 ..0329 9 L5 ..:4. 99Xa2 3 22 97 H3 $X3: 99:G.8X35 2. .9480 !3X. 34 3-C3 .8X35 25393E 9 ..34 7:. . . .3997583 ...

943 .973 38: -C3 3. . .3. .7:8 39:G. 9 L3/3/ K3..973.a2 L3. 33C9 9 L5 .904 2:G3 % 4.J.4 % 4.3/3. .9G4.N.8 . 9. .G3.9. .9G -47020/.C9G39.3032038G3 a28 .2 97 H3.X33 59:. 397M3 3..a. . :897088 3 -3 33 3 3 3 2:G 44 % 4..E % 4../C9. . 9 % 4.. F.973....973.

3 39 397 39G9.J.433 H % 47. 33C9 9 L5 .3/3. 338: 9 5 2. 9 $X3: 92F98G574903.a. .C9G3V'.

433 H .4 . % 9 53 32 3 :97 -C3.0329 9 L5 /M3 9743.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful