www.MATHVN.

com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 1
Chuyªn ®Ò 1: C¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh tÝch ph©n C¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh tÝch ph©n C¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh tÝch ph©n C¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh tÝch ph©n
Th«ng thường ta gÆp c¸c lo¹i tÝch ph©n sau ®©y:
+) Loại 1: TÝch ph©n cña hµm sè ®a thøc ph©n thøc h÷u tû.
+) Loại 2: TÝch ph©n cña hµm sè chøa c¨n thøc
+) Loại 3: TÝch ph©n cña hµm sè l−îng gi¸c
+) Loại 4: TÝch ph©n cña hµm sè mò vµ logarit
§èi víi c¸c tÝch ph©n ®ã cã thÓ tÝch theo c¸c ph−¬ng ph¸p sau:
I) Ph−¬ng ph¸p biÕn ®æi trùc tiÕp
Dïng c¸c c«ng thøc biÕn ®æi vÒ c¸c tÝch ph©n ®¬n gi¶n vµ ¸p dông ®−îc ) a ( F ) b ( F ) x ( F dx ) x ( f
b
a
b
a
− −− − = == = = == =
∫ ∫∫ ∫

+) BiÕn ®æi ph©n thøc vÒ tæng hiÖu c¸c ph©n thøc ®¬n gi¶n
VÝ dô 1. TÝnh:
1.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
= == =
2
1
3
2
dx
x
x 2 x
I ta cã 1 2 ln ) 2 1 (ln ) 1 2 (ln
x
2
x ln dx )
x
2
x
1
( I
2
1
2
1
2
− = + − + = |
¹
|

\
|
+ = − =


2.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + − −− −
= == =
2
e
1
dx
x
4 x 3 x 2
J ( )

+ + − = + − = |
¹
|

\
|
+ − =

2
2
e
1
2
e
1
2 / 1
7 e 4 e 3 x ln 4 x 3 x 4 dx
x
4
3 x 2
3.
∫ ∫∫ ∫
− −− − − −− −
= == =
8
1
3 2
3 5
dx
x 3
1 x 3 x 4
K

= |
¹
|

\
|
− − = |
¹
|

\
|
− − =

8
1
8
1
3 3 4 2 3 / 2 3 / 1
4
207
x x
4
3
x
3
4
dx x
3
1
x x
3
4

+) BiÕn ®æi nhê c¸c c«ng thøc l−îng gi¸c
VÝ dô 2. TÝnh:
1.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
= == =
2 /
2 /
xdx 5 cos x 3 cos I
π ππ π
π ππ π
( ) 0
8
x 8 sin
2
x 2 sin
2
1
dx x 8 cos x 2 cos
2
1
2 /
2 /
2 /
2 /
= |
¹
|

\
|
+ = + =

− −
π
π
π
π

2.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
= == =
2 /
2 /
xdx 7 sin x 2 sin J
π ππ π
π ππ π
( )
45
4
9
x 9 sin
5
x 5 sin
2
1
dx x 9 cos ) x 5 cos(
2
1
2 /
2 /
2 /
2 /
= |
¹
|

\
|
− = − − =

− −
π
π
π
π

3.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
= == =
2 /
2 /
xdx 7 sin x 3 cos K
π ππ π
π ππ π
( ) 0
10
x 10 cos
4
x 4 cos
2
1
dx x 10 sin x 4 sin
2
1
xdx 3 cos x 7 sin
2 /
2 /
2 /
2 /
2 /
2 /
= |
¹
|

\
|
+ − = + = =
∫ ∫
− − −
π
π
π
π
π
π

4.
∫ ∫∫ ∫
= == =
π ππ π
0
2
0
xdx cos x 2 sin H

= |
¹
|

\
|
− − =
+
=
π π
0 0
0 x 4 cos
16
1
x 2 cos
4
1
dx
2
x 2 cos 1
x 2 sin hoÆc biÕn ®æi

∫ ∫∫ ∫
= == =
π ππ π
0
2
xdx cos x 2 sin H

= |
¹
|

\
|
− − =
+
=
π π
0 0
0 x 4 cos
16
1
x 2 cos
4
1
dx
2
x 2 cos 1
x 2 sin
5.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
+ ++ + + ++ +
= == =
2 /
6 /
dx
x cos x sin
x 2 cos x 2 sin 1
G
π ππ π
π ππ π
( ) 1 x sin 2 xdx cos 2 dx
x cos x sin
x sin x cos ) x cos x (sin
2 /
6 /
2 /
6 /
2 /
6 /
2 2 2
− = − = =
+
− + +
=
∫ ∫
π
π
π
π
π
π

6.
∫ ∫∫ ∫
= == =
2 /
0
4
xdx sin E
π ππ π
( )
16
3
x 2 sin
4
x 4 sin
x 3
8
1
dx x 2 cos 4 x 4 cos 3
8
1
dx
2
x 2 cos 1
2 /
0
2 /
0
2 /
0
2
π
π π π
= |
¹
|

\
|
− + = − + = |
¹
|

\
| −
=
∫ ∫

7.
∫ ∫∫ ∫
= == =
4 /
0
2
xdx tan F
π ππ π
( )
4
4
x x tan dx 1
x cos
1 4 /
0
4 /
0
2
π π
π

= − = |
¹
|

\
|
− =

. §Ò xuÊt:
∫ ∫∫ ∫
= == =
2 /
4 /
2
1
xdx cot F
π ππ π
π ππ π

∫ ∫∫ ∫
= == =
4 /
0
4
2
xdx tan F
π ππ π

+) BiÕn ®æi biÓu thøc ë ngoµi vi ph©n vµo trong vi ph©n
VÝ dô 3. TÝnh:
1.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + = == =
1
0
3
dx ) 1 x 2 ( I 10
4
) 1 x 2 (
2
1
) 1 x 2 ( d ) 1 x 2 (
2
1
1
0
4
1
0
3
=
+
= + + =


2.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
= == =
2
1
3
dx
) 1 x 2 (
1
J 0
) 1 x 2 (
1
4
1
2
) 1 x 2 (
2
1
) 1 x 2 ( d ) 1 x 2 (
2
1
1
0
2
1
0
2
2
1
3
=

− =

+
= − − =
www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 2
3.
∫ ∫∫ ∫
− −− − = == =
3 / 7
1
dx 3 x 3 K
9
16
) 3 x 3 (
9
2
) 3 x 3 ( d ) 3 x 3 (
3
1
3 / 7
1
3
3 / 7
1
2 / 1
= − = − − =


4.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
= == =
4
0
x 3 25
dx
H
3
13 2 10
) x 3 25 (
3
2
) x 3 25 ( d ) x 3 25 (
3
1
1
0
2 / 1
4
0
2 / 1

= −

= − − − =5.
∫ ∫∫ ∫
− −− − + ++ + + ++ +
= == =
2
1
dx
1 x 1 x
1
G
3
1 2 3
dx ) 1 x 1 x (
2
1
dx
) 1 x ( ) 1 x (
1 x 1 x
2
1
2
1
− −
=
|
|
¹
|

\
|
− − + =
+ − −
− − +
=
∫ ∫

(Nh©n c¶ tö vµ mÉu víi bt liªn hîp cña mÉu sè)
§Ò xuÊt C ) c ax ( ) b ax (
) c b ( a
1
dx
c ax b ax
1
G
3 3
1
+ ++ + | || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
+ ++ + + ++ + + ++ +
− −− −
= == =
+ ++ + + ++ + + ++ +
= == =
∫ ∫∫ ∫
víi c b ; 0 a ≠ ≠
6.
∫ ∫∫ ∫
− −− − = == =
1
0
dx x 1 x P
∫ ∫ ∫
= − + − − − − = − + − =
1
0
1
0
1
0
5
4
dx x 1 ) x 1 ( d x 1 ) 1 x ( dx x 1 ) 1 1 x (
7.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
= == =
1
0
x 1
xdx e Q
2
= 1 e e ) x 1 ( d e
2
1
1
0
x 1
1
0
2 x 1
2 2
− = − = − −
− −


§Ò xuÊt
15
2 6 4
dx x 1 x Q
1
0
2 3
1
− −− −
= == = + ++ + = == =
∫ ∫∫ ∫
HD ®−a x vµo trong vi ph©n vµ thªm bít (x
2
+ 1 - 1).
VÝ dô 4. TÝnh:
1. 0 dx ) x 2 sin 3 x 3 cos 2 ( I
0
1
= == = + ++ + = == =
∫ ∫∫ ∫
π ππ π
;
4
1
xdx cos x sin I
2 /
0
3
2
= == = = == =
∫ ∫∫ ∫
π ππ π
vµ 1 e xdx sin e I
2 /
0
x cos
3
− −− − = == = = == =
∫ ∫∫ ∫
π ππ π

2. 2 ln xdx tan J
4 /
0
1
= == = = == =
∫ ∫∫ ∫
π ππ π
; 2 ln xdx cot J
2 /
6 /
2
= == = = == =
∫ ∫∫ ∫
π ππ π
π ππ π
vµ 2 ln
3
2
dx
x cos 3 1
x sin
J
4 /
0
3
= == =
+ ++ +
= == =
∫ ∫∫ ∫
π ππ π

(®−a sinx, cosx vµo trong vi ph©n)
3. 1 cos 1 dx
x
) x sin(ln
K
e
1
1
− −− − = == = = == =
∫ ∫∫ ∫
; 2 cos 1 dx
x
) x cos(ln
K
2
e
1
2
− −− − = == = = == =
∫ ∫∫ ∫
vµ 2 dx
x ln 1 x
1
K
3
e
1
3
= == =
+ ++ +
= == =
∫ ∫∫ ∫

{®−a 1/x vµo trong vi ph©n ®Ó ®−îc d(lnx)}
4.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
3 ln
1
x
x
1
dx
e 2
e
H
e 2
5
ln e 2 ln
3 ln
1
x
+
= + =

∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
− −− −
= == =
2 ln
0
x
x
2
dx
e 1
e 1
H
∫ ∫ ∫
− =
+
− =
+
− +
=
2 ln
0
2 ln
0
x
x
2 ln
0
x
x x
3 ln 2 2 ln 3 dx
e 1
e
2 dx dx
e 1
e 2 e 1


∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
2 ln
0
x 3
5 e
dx
H
7
12
ln
5
1
5 e ln
5
1
x
5
1
5 e
dx e
5
1
dx
5
1
5 e
dx ) e 5 e (
5
1
2 ln
0
x
2 ln
0
x
x
2 ln
0
2 ln
0
x
x x
= |
¹
|

\
|
+ − =
+
− =
+
− +
=
∫ ∫ ∫

∫ ∫∫ ∫
− −− −
+ ++ +
= == =
1
0
x x
x
4
e e
dx e
H

+
= + =
+
=
1
0
2
1
0
x 2
x 2
x 2
2
1 e
ln
2
1
1 e ln
2
1
1 e
dx e

+) BiÕn ®æi nhê viÖc xÐt dÊu c¸c biÓu thøc trong gi¸ trÞ tuyÖt ®èi ®Ó tÝnh
∫ ∫∫ ∫
= == =
b
a
dx ) m , x ( f I
- XÐt dÊu hµm sè f(x,m) trong ®o¹n [a; b] vµ chia [ ] ] b ; c [ ... ] c ; c [ ] c ; a [ b ; a
n 2 1 1
∪ ∪ ∪ = trªn mçi ®o¹n hµm sè f(x,m)
gi÷ mét dÊu
- TÝnh
∫ ∫ ∫
+ + + =
b
c
c
c
c
a
n
2
1
1
dx ) m , x ( f ... dx ) m , x ( f dx ) m , x ( f I
VÝ dô 5. TÝnh:
1.
∫ ∫∫ ∫
− −− − + ++ + = == =
2
0
2
dx 3 x 2 x I Ta xÐt pt: 3 x 1 x 0 3 2x x
2
= ∨ = ⇔ = + . B¶ng xÐt dÊu f(x)
www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 3
Suy ra 4 dx ) 3 x 2 x ( dx ) 3 x 2 x ( dx 3 x 2 x dx 3 x 2 x I
2
1
2
1
0
2
2
1
2
1
0
2
= − + + − + − = − + + − + =
∫ ∫ ∫ ∫

2.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
− −− − = == =
1
3
3
dx x x 4 J tÝnh t−¬ng tù ta cã 16 dx x x 4 dx x x 4 dx x x 4 J
1
0
3
0
2
3
2
3
3
= − + − + − =
∫ ∫ ∫
3.
2 ln
1
4 dx 4 2 K
3
0
x
+ ++ + = == = − −− − = == =
∫ ∫∫ ∫

4.
∫ ∫∫ ∫
− −− − = == =
π ππ π 2
0
1
dx x 2 cos 1 H 2 2 dx x sin 2 dx x sin 2 dx x sin 2
2
0
2
0
= + = =
∫ ∫ ∫
π
π
π π

∫ ∫∫ ∫
− −− − = == =
π ππ π
0
2
dx x 2 sin 1 H

{ViÕt (1 – sin2x) vÒ b×nh ph−¬ng cña mét biÓu thøc råi khai c¨n}
2 2 dx x cos x sin dx x cos x sin dx x cos x sin dx x cos x sin
2 / 3
4 / 3
4 / 3
4 /
4 /
0 0
= + + + + + = + =
∫ ∫ ∫ ∫
π
π
π
π
π π

II) Ph−¬ng ph¸p ®æi biÕn sè
A - Ph−¬ng ph¸p ®æi biÕn sè d¹ng 1:
Gi¶ sö cÇn tÝnh tÝch ph©n

=
b
a
dx ) x ( f I ta thùc hiÖn c¸c b−íc sau:
- B−íc 1. §Æt x = u(t)
- B−íc 2. LÊy vi ph©n dx = u’(t)dt vµ biÓu thÞ f(x)dx theo t vµ dt. Ch¼ng h¹n f(x)dx = g(t)dt
- B−íc 3. §æi cËn khi x = a th× u(t) = a øng víi t = α ; khi x = b th× u(t) = b øng víi t = β
- B−íc 4. BiÕn ®æi

=
β
α
dt ) t ( g I (tÝch ph©n nµy dÔ tÝnh h¬n th× phÐp ®æi biÕn míi cã ý nghÜa)
C¸ch ®Æt ®æi biÕn d¹ng 1.
C¸ch ®Æt 1. NÕu hµm sè chøa
2
x 1 − −− − th× ®Æt ] 2 / ; 2 / [ t ; t sin x π ππ π π ππ π − −− − ∈ ∈∈ ∈ = == = hoÆc ®Æt ] ; 0 [ t ; t cos x π ππ π ∈ ∈∈ ∈ = == =
VÝ dô 1. TÝnh:
1.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
= == =
1
2 / 2
2
2
dx
x
x 1
A ta ®Æt ] 2 / ; 2 / [ t ; t sin x π π − ∈ = ⇒dx = cost.dt; ®æi cËn khi x = 2 /2 th× t = 4 / π ; khi x
= 1 th× t = 2 / π . Khi ®ã
4
4
dt .
t sin
t sin 1
dt .
t sin
t cos
dt . t cos
t sin
t sin 1
A
2 /
4 /
2
2
2 /
4 /
2
2
2 /
4 /
2
2
π
π
π
π
π
π
π

=

= =

=
∫ ∫ ∫

2.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
= == =
1
0
2
2
dx
x 4
x
B ta viÕt


=
1
0
2
2
dx
) 2 / x ( 1 2
x
B .
§Æt ] ; 0 [ t ; t cos ) 2 / x ( π ∈ = ⇒ tdt sin 2 dx t cos 2 x − = ⇒ =
§æi cËn suy ra ( )
2
3
3
dt t 2 cos 1 2 tdt cos 4 ) tdt sin 2 (
t cos 1 2
) t cos 2 (
B
2 /
3 /
2 /
3 /
2
3 /
2 /
2
2
− = + = = −

=
∫ ∫ ∫
π
π
π
π
π
π
π

3.
∫ ∫∫ ∫
− −− − = == =
1
0
2 2
dx x 3 4 x C Tr−íc hÕt ta viÕt
∫ |
|
¹
|

\
|
− =
1
0
2
2
dx
2
x . 3
1 x 2 C .
§Æt ] 2 / ; 2 / [ t ; t sin x
2
3
π π − ∈ = ®−a tÝch ph©n vÒ d¹ng:
12
1
27
3 2
dt
2
t 4 cos 1
3 3
4
tdt cos t sin
3 3
16
C
3 /
0
3 /
0
2 2
+ =

= =
∫ ∫
π
π π

Chó ý:
www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 4
- NÕu hµm sè chøa 0 a , x a
2
> >> > − −− − th× ta viÕt
2
2
a
x
1 a x a
|
|
¹
|

\
|
− = − vµ ®Æt

¸

∈ =
− ∈ =
] ; 0 [ t ; t cos
a
x
] 2 / ; 2 / [ t ; t sin
a
x
π
π π

- NÕu hµm sè chøa 0 b , a , bx a
2
> >> > − −− − th× ta viÕt
2
2
x
a
b
1 a bx a
|
|
¹
|

\
|
− = − vµ ®Æt

¸

∈ =
− ∈ =
] ; 0 [ t ; t cos x
a
b
] 2 / ; 2 / [ t ; t sin x
a
b
π
π π

VÝ dô 2. TÝnh:
1.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
= == =
2
3 / 2
2
dx
1 x x
1
E {ViÕt tÝch ph©n vÒ d¹ng
2
X 1− }

ta viÕt
( )


=
2
3 / 2
2 2
dx
x / 1 1 x
1
E vµ ®Æt [ ] 2 / ; 2 / t ; t sin
x
1
π π − ∈ = suy ra
12
dt E
3 /
4 /
π
π
π
= =


2.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
= == =
3 / 2 2
3 / 2
3
2
dx
x
4 x 3
G {ViÕt tÝch ph©n vÒ d¹ng
2
X 1− }
ta viÕt
( )


=
3 / 2 2
3 / 2
3
2
dx
x
x 3 / 2 1 . x . 3
G vµ ®Æt [ ] 2 / ; 2 / t ; t sin
x 3
2
π π − ∈ = suy ra tÝch ph©n cã d¹ng
16
) 3 3 6 ( 3
tdt cos
2
3 3
G
3 /
4 /
2
− +
= =

π
π
π
{NÕu tÝch ph©n cã d¹ng b ax
2
− th× viÕt vÒ d¹ng
2
X 1− }
C¸ch ®Æt 2. NÕu tÝch ph©n cã chøa
2
x 1 + ++ + hoÆc ( (( ( ) )) )
2
x 1 + ++ + th× ta ®Æt ( (( ( ) )) ) 2 / ; 2 / t ; t tan x π ππ π π ππ π − −− − ∈ ∈∈ ∈ = == = hoÆc
( ) π ; 0 t ; t cot x ∈ =
VÝ dô 3. TÝnh:
1.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
3
3 / 1
2
dx
x 1
1
M ta ®Æt ( ) 2 / ; 2 / t ; t tan x π π − ∈ = suy ra
6
dt M
3 /
6 /
π
π
π
= =


2.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
3
1
2 2
dx
x 1 . x
1
N ta ®Æt ( ) 2 / ; 2 / t ; t tan x π π − ∈ = suy ra
3
3 2 18
dt
. t sin
t cos
N
3 /
4 /
2

= =

π
π

3.
∫ ∫∫ ∫
≠ ≠≠ ≠
+ ++ +
= == =
a
0
2 2 2
0 a ; dx
) x a (
1
P
ta viÕt

(
¸
(

¸

+
=
a
0
2
2 4
dx
)
a
x
( 1 a
1
P vµ ®Æt ; t tan
a
x
= ⇒
3
4 /
0
2
3
a 4
2
tdt cos
a
1
P
+
= =

π
π

4.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + + ++ +
= == =
1
0
2
dx
1 x x
1
Q
ta viÕt

|
|
¹
|

\
|
+ +
=
1
0
2
dx
)
2
1
x (
3
2
1
1
3
4
Q vµ ®Æt ( ) 2 / ; 2 / t ; t tan
2
1
x
3
2
π π − ∈ = |
¹
|

\
|
+ ⇒
9
3
dt
2
3
3
4
Q
1
0
π
= =


Chó ý: NÕu gÆp tÝch ph©n chøa
2
bx a + ++ + hoÆc
2
bx a + ++ + th× ta viÕt:
(
(
¸
(

¸

|
|
¹
|

\
|
+ = +
2
2
x
a
b
1 a x b a hoÆc
2
2
x
a
b
1 a bx a
|
|
¹
|

\
|
+ = + vµ ta ®Æt ( ) 2 / ; 2 / t ; t tan x
a
b
π π − ∈ =
www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 5
C¸ch ®Æt 3. NÕu tÝch ph©n cã chøa
x a
x a
+ ++ +
− −− −
hoÆc
x a
x a
− −− −
+ ++ +
th× ta ®Æt ta ®Æt ] 2 / ; 0 [ t ; t 2 cos a x π ππ π ∈ ∈∈ ∈ = == = vµ l−u ý vËn dông

¸

= +
= −
t cos 2 t 2 cos 1
t sin 2 t 2 cos 1
2
2

VÝ dô 4. TÝnh:
1.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
> >> >
− −− −
+ ++ +
= == =
0
a
0 a ; dx
x a
x a
I ta ®Æt ] 2 / ; 0 [ t ; t 2 cos a x π ∈ = suy ra+
=
4 /
2 /
dt ) t 2 sin a 2 (
t 2 cos 1
t 2 cos 1
I
π
π
4
4
a
π −
=
2.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
+ ++ +
= == =
2 / 2
0
dx
x 1
x 1
J ta ®Æt ] 2 / ; 0 [ t ; t 2 cos x π ∈ = suy ra+
=
8 /
4 /
dt ) t 2 sin 2 (
t 2 cos 1
t 2 cos 1
J
π
π
=
4
2 2 4
tdt cos 4 J
4 /
8 /
2
− +
= =

π
π
π
{cã thÓ ®Æt t
x 1
x 1
= == =
− −− −
+ ++ +
suy rra tÝch ph©n J vÒ d¹ng tÝch ph©n cña hµm sè h÷u tû}
B - Ph−¬ng ph¸p ®æi biÕn sè d¹ng 2:
Gi¶ sö cÇn tÝnh tÝch ph©n
∫ ∫∫ ∫
= == =
b
a
dx ) x ( f I ta thùc hiÖn c¸c b−íc sau:
- B−íc 1. §Æt t = v(x)
- B−íc 2. LÊy vi ph©n dx = u’(t)dt vµ biÓu thÞ f(x)dx theo t vµ dt. Ch¼ng h¹n f(x)dx = g(t)dt
- B−íc 3. §æi cËn khi x = a th× u(t) = a øng víi t = α ; khi x = b th× u(t) = b øng víi t = β
- B−íc 4. BiÕn ®æi

=
β
α
dt ) t ( g I (tÝch ph©n nµy dÔ tÝnh h¬n th× phÐp ®æi biÕn míi cã ý nghÜa)
C¸ch ®Æt ®æi biÕn d¹ng 2.
C¸ch ®Æt 1. NÕu hµm sè chøa Èn ë mÉu th× ®Æt t = mÉu sè.
VÝ dô 1. TÝnh:
1.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
= == =
2 /
0
2
dx
x cos 4
x 2 sin
I
π ππ π
ta cã thÓ ®Æt t = 4 - cos
2
x suy ra
3
4
ln
t
dt
I
4
3
= =


2.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
4 /
0
2 2
dx
x cos 2 x sin
x 2 sin
J
π ππ π
®Æt x cos 1 x cos 2 x sin t
2 2 2
+ = + = suy ra

= =
2
2 / 3
4
3
ln
t
dt
J
{cã thÓ h¹ bËc ®Ó biÕn ®æi tiÕp mÉu sè vÒ cos2x sau ®ã ®−a sin2x vµo trong vi ph©n}
§Ò xuÊt:
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
2 /
0
2 2 2 2 1
dx
x cos b x sin a
x cos x sin
J
π ππ π
víi 0 b a
2 2
> +
3.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
2 ln
0
x
dx
5 e
1
K ta ®Æt 5 e t
x
+ = ⇒ 5 t e
x
− = ⇒ dt dx e
x
= sau ®ã lµm xuÊt hiÖn trong tÝch ph©n biÓu
thøc dx e
x

7
12
ln
5
1
t
5 t
ln
5
1
) 5 t ( t
dt
) 5 e ( e
dx e
K
7
6
7
6
2 ln
0
x x
x
=

=

=
+
=
∫ ∫

{Cã thÓ biÕn ®æi trùc tiÕp
7
12
ln
5
1
dx
5 e
e
5
1
dx
5 e
5 e
5
1
dx
5 e
e 5 e
5
1
K
2 ln
0
x
x
2 ln
0
x
x
2 ln
0
x
x x
=
+

+
+
=
+
− +
=
∫ ∫ ∫
}
4.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + − −− −
+ ++ +
= == =
2 /
0
2
dx
) 4 x 2 cos x sin 2 (
x cos x 2 sin
H
π ππ π
ta ®Æt 4 x 2 cos x sin 2 t + − = ⇒
21
2
dt
t
1
2
1
H
7
3
2
= =


{®«I khi kh«ng ®Æt c¶ MS}
5.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
2 /
0
2
3
dx
x cos 1
x cos x sin
G
π ππ π
chó ý r»ng t¸ch mò 3 = 2 +1 ®Æt
x cos 1 t
2
+ = ⇒ 1 t x cos
2
− = ⇒ dt xdx cos x sin 2 − = khi ®ã:
2
2 ln 1
) t ln t (
2
1
dt
t
) 1 t (
2
1
G
2
1
2
1

= |
¹
|

\
|
− =

=


www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 6
6.

+ +
=
4 /
0
dx
2 x cos x sin
x 2 cos
M
π ππ π

ta ®Æt 2 x cos x sin t + + = ⇒ dx ) x sin x (cos dt − = l−u ý cos2x = (cosx+sinx)(cosx-sinx)
( )
3
2 2
ln 1 2 t ln 2 t
t
dt ) 2 t (
dx
2 x cos x sin
) x sin x )(cos x sin x (cos
M
2 2
3
2 2
3
4 /
0
+
+ − = − =

=
+ +
− +
=
∫ ∫
+
+
π

7.

+ +
=
4 /
0
3
dx
) 2 x cos x (sin
x 2 cos
N
π ππ π
®Æt 2 x cos x sin t + + = suy ra
) 2 1 ( 2
1
9
2
3
1
9
1
2 2
1
) 2 2 (
1
t
1
t
1
t
dt ) 2 t (
N
2
2 2
3
2 2
3
2 3
+
− = + −
+

+
= |
¹
|

\
|
− =

=

+ +

§Ò xuÊt:

+ −
=
4 /
0
1
dx
2 x cos x sin
x 2 cos
M
π ππ π


+ −
=
4 /
0
3
1
dx
) 2 x cos x (sin
x 2 cos
N
π ππ π

8.
C¸ch ®Æt 2. NÕu hµm sè chøa c¨n thøc
n
) x ( ϕ ϕϕ ϕ th× ®Æt
n
) x ( t ϕ ϕϕ ϕ = == = sau ®ã luü thõa 2 vÕ vµ lÊy vi ph©n 2 vÕ.
VÝ dô 1. TÝnh:
1.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + + ++ +
− −− −
= == =
1
0
dx
1 x 3 2
3 x 4
I ta ®Æt 1 x 3 t + = ⇒ ( ) 1 t
3
1
x
2
− = ⇒ tdt
3
2
dx = khi ®ã ®−a tÝch ph©n vÒ d¹ng:
( )
3
4
ln
3
4
27
2
dt
t 2
6
9
2
dt 3 t 8 t 4
9
2
dt
t 2
t 13 t 4
9
2
I
2
1
2
1
2
2
1
3
− =
+
− + − =
+

=
∫ ∫ ∫

2.

+
=
7
0
3 2
3
dx
x 1
x
J ta ®Æt
3 2
x 1 t + = ⇒ 1 t x
3 2
− = ⇒ dt t 3 xdx 2
2
= ⇒
20
141
dt ) t t (
2
3
J
2
1
4
= − =


3.

+
=
2
1
2
dx
x 1 x
1
K ta ®Æt
2
x 1 t + = ⇒ 1 t x
2 2
− = ⇒ tdt xdx = ⇒
5
2
5
2
2
1 t
1 t
ln
2
1
t ) 1 t (
tdt
J
+

=

=


4.

+
=
2
1
3
dx
x 1 x
1
H ta ®Æt
3
x 1 t + = ⇒ 1 t x
2 3
− = ⇒ tdt 2 dx x 3
2
= nh©n c¶ tö vµ mÉu sè víi x
2
ta ®−îc:
2
1 2
ln
3
2
1 t
1 t
ln
3
1
1 t
dt
3
2
x 1 x
xdx
H
3
2
3
2
2
2
1
3 2
+
=
+

=

=
+
=
∫ ∫

5.

+
+
=
3
0
2
3 5
dx
1 x
x 2 x
G ta ®Æt
2
x 1 t + = ⇒ 1 t x
2 2
− = ⇒ tdt xdx = nhãm x
2
.x.(x
2
+2) ta ®−îc:
5
26
t
5
t
t
tdt ) 1 t )( 1 t (
dx
1 x
x . x ) 2 x (
G
2
1
5
2
1
2 2
3
0
2
2 2
=
|
|
¹
|

\
|
− =
− +
=
+
+
=
∫ ∫

6.


+ + +
=
6
1
3
dx
1 x 9 1 x 9
1
M ta ®Æt
6
1 x 9 t + = ⇒ ( ) 1 t
9
1
x
6
− = ⇒ dt t
3
2
dx
5
= luü thõa bËc hai vµ bËc ba
ta cã: |
¹
|

\
|
+ =
+
− + − =
+
=
+
=
∫ ∫ ∫
3
2
ln
6
11
3
2
dt )
1 t
1
1 t t (
3
2
1 t
dt t
3
2
t t
dt t
3
2
M
2
1
2
2
1
3
2
1
2 3
5

VÝ dô 2. TÝnh:
1. [§H.2005.A]

+
+
=
2 /
0
dx
x cos 3 1
x sin x 2 sin
P
π ππ π
ta ®Æt x cos 3 1 t + = ⇒ ) 1 t (
3
1
x cos
2
− = ⇒ tdt
3
2
xdx sin − = nhãm
nh©n tö sinx ta cã:

+
+
=
2 /
0
x cos 3 1
xdx sin ) 1 x cos 2 (
P
π
( )
27
34
t
3
t 2
9
2
dx 1 t 2
9
2
2
1
3
2
1
2
=
(
¸
(

¸

+ = + =


www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 7
2. dx .
x sin 3 1
x 2 sin x 3 cos
Q
2
0

+
+
=
π ππ π
ta ®Æt x sin 3 1 t + = ⇒ ) 1 t (
3
1
x sin
2
− = ⇒ tdt
3
2
xdx cos = ¸p dông c«ng thøc
nh©n ®«i vµ nh©n 3 ta viÕt: dx .
x sin 3 1
x cos x sin 2 x cos 3 x cos 4
Q
2
0
3

+
+ −
=
π
xdx cos .
x sin 3 1
x sin 2 3 x sin 4 4
2
0
2

+
+ − −
=
π

VËy

− + − =
2
1
2 4
dt ) 1 t 14 t 4 (
27
2
Q
405
206
t t
3
14
t
5
4
27
2
2
1
3 5
= |
¹
|

\
|
− + − =
3. [§H.2006.A]

+
=
2
0
2 2
dx
x sin 4 x cos
x 2 sin
R
π ππ π
ta ®Æt x sin 3 1 t
2
+ = ⇒ ) 1 t (
3
1
x sin
2 2
− = ⇒
tdt
3
2
xdx 2 sin = . khi ®ã:
3
2
t
3
2
t
tdt
3
2
R
2
1
2
1
= = =


4.
VÝ dô 3. TÝnh:
1.

+
=
e
1
dx
x
x ln 3 1 x ln
P
Ta ®Æt x ln 3 1 t + = ⇒ ) 1 t (
3
1
x ln
2
− = ⇒ tdt
3
2
x
dx
= khi ®ã: ( )
135
116
dx t t
9
2
P
2
1
4
= − =


2.

+

=
e
1
dx
x ln 2 1 x
x ln 2 3
Q
Ta ®Æt x ln 2 1 t + = ⇒ ) 1 t (
2
1
x ln
2
− = ⇒ tdt
x
dx
= . Khi ®ã:
3
11 3 9
3
t
t 4 dt ) t 4 (
t
tdt ) 1 t ( 3
Q
3
1
3
2
1
2
2
1
2

=
|
|
¹
|

\
|
− = − =
− −
=
∫ ∫

3.

+
=
2 ln 2
2 ln
x
1 e
dx
R . Ta ®Æt 1 e t
x
+ = suy ra tdt 2 dx e
x
= ⇒


+
+

=

=
5
3
2
1 3
1 3
.
1 5
1 5
ln
1 t
dt 2
R
4.

+
=
3
0
3 x
e 1
dx
S . Ta ®Æt
3 x
e t = suy ra
1 e
e 2
ln 3
) 1 t ( t
dx 3
S
e
1
+
=
+
=


5.

+

=
5 ln
0
x
x x
3 e
dx 1 e e
X
C¸ch ®Æt 3. NÕu hµm sè chøa c¸c ®¹i l−îng x sin , x cos vµ
2
x
tan th× ta ®Æt
2
x
tan t = khi ®ã
2
t 1
t 2
x sin
+
= ,
2
2
t 1
t 1
x cos
+

=
VÝ dô 4. TÝnh:
1. dx .
5 x cos 3 x sin 5
1
Q
2 /
0

+ +
=
π

Ta ®Æt
2
x
tan t = ⇒
2
t 1
dt 2
dx
+
= vµ
5
8
ln
3
1
4 t
1 t
ln
3
1
dt
4 t 5 t
1
Q
1
0
1
0
2
=
+
+
=
+ +
=


2. dx .
2 x cos
2
x
tan
L
3 /
0

+
=
π
ta ®Æt
2
x
tan t = ⇒
2
t 1
dt 2
dx
+
= vµ
9
10
ln 3 t ln
3 t
tdt 2
L
3 / 1
0
2
3 / 1
0
2
= + =
+
=


www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 8
3.

+ +
=
4
0
dx
1 x 2 sin x 2 cos
x 2 cos
V
π
ta ®Æt x tan t = ⇒
2
t 1
dt
dx
+
= vµ
∫ ∫ ∫
+
+
+
=
+
+
=
1
0
2
1
0
2
1
0
2
) t 1 ( 2
tdt
) t 1 ( 2
dt
) t 1 ( 2
dt ) t 1 (
V
1
0
2
1
1 t ln
4
1
V + + = ta tÝnh
8 ) t 1 ( 2
dt
V
y tan t
1
0
2
1
π
=
=
+
=

suy ra
8
2 ln 2
dx
1 x 2 sin x 2 cos
x 2 cos
V
4
0
+
=
+ +
=

π
π

4.

+ − +
+
=
4
0
2 2
2
dx
1 x sin x 2 sin x cos
x tan 1
N
π
ta viÕt

+ +
+
=
4
0
2
dx
1 x 2 sin x 2 cos
x tan 1
N
π
vµ ®Æt
x tan t = ⇒
2
t 1
dt
dx
+
= suy ra
4
2 ln 2 3
1 t ln t
2
t
2
1
dt
1 t
t 1
2
1
N
1
0
2
1
0
2
+
=
|
|
¹
|

\
|
+ + + =
+
+
=


5. [§H.2008.B]

+ + +
|
¹
|

\
|

=
4
0
dx
) x cos x sin 1 ( 2 x 2 sin
4
x sin
F
π
π
ta viÕt
( )

+ + +

=
4
0
dx
) x cos x sin 1 ( 2 x cos x sin 2
x cos x sin
2
1
F
π
dùa
vµo mèi quan hÖ gi÷a x cos x sin + vµ x cos x sin ta ®Æt x cos x sin t + = ⇒ dx ) x sin x (cos dt − = vµ
2
1 t
x cos x sin
2

= khi ®ã
∫ ∫

+
=
+
=
+ +
− =
+ + −

=
2
1
2
1
2
2
1
2
2 2
1
2 2
1
1 t
1
2
1
1 t 2 t
dt
2
1
) t 1 ( 2 1 t
dt
2
1
F
C¸ch ®Æt 4. Dùa vµo ®Æc ®iÓm hai cËn cña tÝch ph©n.
NÕu tÝch ph©n cã d¹ng


=
a
a
dx ) x ( f I th× ta cã thÓ viÕt
∫ ∫
+ =

a
0
0
a
dx ) x ( f dx ) x ( f I ®Æt t = - x ®Ó biÕn ®æi


=
0
a
1
dx ) x ( f I
NÕu tÝch ph©n cã d¹ng

=
π
0
dx ) x ( f I th× ta cã thÓ ®Æt t = π - x
NÕu tÝch ph©n cã d¹ng

=
π 2
0
dx ) x ( f I th× ta cã thÓ ®Æt t = 2 π - x
NÕu tÝch ph©n cã d¹ng

=
2 /
0
dx ) x ( f I
π
th× ta cã thÓ ®Æt t =
2
π
- x
NÕu tÝch ph©n cã d¹ng

=
b
a
dx ) x ( f I th× ta cã thÓ ®Æt t = (a + b) - x
VÝ dô 4. TÝnh:
1.


=
1
1
2008
xdx sin x I ta viÕt + =


0
1
2008
xdx sin x I B A xdx sin x
1
0
2008
+ =

. Ta ®Æt t = -x th× A = - B. vËy I = 0.
2.

+
=
π
0
2
dx
x cos 1
x sin x
J ta ®Æt x t − = π khi ®ã
∫ ∫
+

+
=
π π
π
0
2
0
2
dt
t cos 1
t sin t
dt
t cos 1
t sin
J ta ®æi biÕn tiÕp:
2
dt
t cos 1
t sin
J
2
u tan t cos
0
2
1
π π
π
=
====
+
=

vµ J dt
t cos 1
t sin t
J
x t
0
2
2
− =
===
+
=

π
.VËy
4
J J
2
J
2 2
π π
= ⇒ − =
C¸ch ®Æt 4. NÕu tÝch ph©n cã chøa 0 a ; c bx ax
2
> + + th× ta cã thÓ ®Æt c bx ax x a t
2
+ + = − sau ®ã tÝnh x theo t
vµ tÝnh dx theo t vµ dt.{PhÐp thÕ ¬le}
VÝ dô 5. TÝnh:
1.

+ −
=
1
0
2
1 x x
dx
I ta ®Æt 1 x x x t
2
+ − = − ⇒
1 t 2
t 1
x
2
+

= ⇒ 3 ln
1 t 2
dt 2
I
2
1
=

=


2.

+ −
=
1
0
2
1 x 2 x 9
dx
J ta ®Æt 1 x 2 x 9 x 3 t
2
+ − = − ⇒
) 1 t 3 ( 2
1 t
x
2


= ⇒
2
1 2 6
ln
3
1
1 t 3
dt
J
2 2
1

=

=


III)Ph−¬ng ph¸p tÝch ph©n tõng phÇn
www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 9
-Gi¶ sö cÇn tÝnh tÝch ph©n

=
b
a
dx ) x ( f I . Khi ®ã ta thùc hiÖn c¸c b−íc t×nh:
B−íc 1. ViÕt tÝch ph©n d−íi d¹ng:
∫ ∫
= =
b
a
b
a
dx ) x ( h ). x ( g dx ) x ( f I
B−íc 2. §Æt
¹
´
¦
=
=
dx ). x ( h dv
) x ( g u

¦
¹
¦
´
¦
=
=

dx ). x ( h v
dx ) x ( ' g du

B−íc 3. ¸p dông c«ng thøc: hay
∫ ∫
− =
b
a
b
a
b
a
du . v v . u dv . u
C¸c c¸ch ®Æt ®Ó tÝch ph©n tõng phÇn:
+C¸ch ®Æt 1. NÕu tÝch ph©n cã d¹ng

=
b
a
dx . ax sin ). x ( P I th× ta sÏ ®Æt
¹
´
¦
=
=
dx . ax sin dv
) x ( P u

¦
¹
¦
´
¦
− =
=
a
ax cos
v
dx ) x ( ' P du

NÕu tÝch ph©n cã d¹ng

b
a
dx . ax cos ). x ( P th× ta ®Æt
¹
´
¦
=
=
dx . ax cos dv
) x ( P u

¦
¹
¦
´
¦
=
=
a
ax sin
v
dx ) x ( ' P du

NÕu tÝch ph©n cã d¹ng

b
a
ax
dx . e ). x ( P th× ta ®Æt
¹
´
¦
=
=
dx . e dv
) x ( P u
ax

¦
¹
¦
´
¦
=
=
a
e
v
dx ) x ( ' P du
ax

VÝ dô 5. TÝnh:
1.

− =
π
0
dx . x 2 sin ). 1 x 3 ( I ta ®Æt
¹
´
¦
=
− =
dx . x 2 sin dv
1 x 3 u

¦
¹
¦
´
¦
− =
=
2
x 2 cos
v
dx 3 du

2
3
dx . x 2 cos
2
3
2
x 2 cos
) 1 x 3 ( I
0
0
π
π π
− = + − − =


2.

+ =
2 /
0
2
dx . x cos ). 1 x ( J
π
ta ®Æt
¹
´
¦
=
+ =
dx . x cos dv
1 x u
2

¹
´
¦
=
=
x sin v
xdx 2 du


1
2
0
2 /
0
2
J 2
4
4
dx . x sin .. x 2 x sin ) 1 x ( J −
+
= − + =

π
π
π
ta tÝnh

=
2 /
0
1
dx . x sin . x J
π
b»ng c¸ch ®Æt
¹
´
¦
=
=
dx . x sin dv
x u
sau ®ã suy ra 1 xdx cos x cos x J
2 /
0
2 /
0
1
= + − =

π
π
.VËy
4
4
2
4
4
J
2 2

= −
+
=
π π

3.

+ − =
1
0
x 3 2
dx . e ). 1 x x ( L ta ®Æt
¦
¹
¦
´
¦
=
+ − =
dx . e dv
1 x x u
x 3
2

1
3
1
0
x 3
1
0
x 3 2
L
3
1
3
1 e
dx . e ). 1 x 2 (
3
1
e ) 1 x x (
3
1
L −

= − − + − =


TÝnh tiÕp

− =
1
0
x 3
1
dx . e ). 1 x 2 ( L ®Æt
¹
´
¦
=
− =
dx . e dv
1 x 2 u
x 3

9
4 e 4
L
3
1

= suy ra
27
5 e 5
L
3

=
4.

=
π
0
2
dx . ) x sin x ( M ta viÕt
∫ ∫ ∫
− =

= =
π π π π
0 0
2
0 0
2
xdx 2 cos x
2
1
4
x
dx .
2
x 2 cos 1
x dx . x sin x M
xÐt 0 dx . x 2 cos x M
x u
xdx 2 cos dv
0
1
=== ∫
=
=
=
π
. vËy ta cã
4
M
2
π
=
5.

=
4 /
0
2
dx . x sin M
π
ta ®æi biÕn x t = ®Ó ®−a

=
2 /
0
tdt sin t 2 M
π
b»ng c¸ch ®Æt
¹
´
¦
=
=
dt . t sin dv
t 2 u
⇒ 2 M =
www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 10
+C¸ch ®Æt 2. NÕu tÝch ph©n cã d¹ng

=
b
a
ax
dx . bx sin e I th× ta ®Æt
¹
´
¦
=
=
dx . e dv
bx sin u
ax

¦
¹
¦
´
¦
=
=
a
e
v
bxdx cos b du
ax

NÕu tÝch ph©n cã d¹ng

=
b
a
ax
dx . bx cos e I th× ta ®Æt
¹
´
¦
=
=
dx . e dv
bx cos u
ax

¦
¹
¦
´
¦
=
− =
a
e
v
bxdx sin b du
ax

VÝ dô 6. TÝnh:
1.

=
2 /
0
x 2
dx . x 3 sin . e I
π
ta ®Æt
¹
´
¦
=
=
dx e dv
x 3 sin u
x 2

¦
¹
¦
´
¦
=
=
2
e
v
xdx 3 cos 3 du
x 2


1
0
x 2
2 /
0
x 2
I
2
3
2
e
dx . x 3 cos e
2
3
2
e
x 3 sin I − − = − =

π
π π
(*). Ta xÐt

=
π
0
x 2
1
dx . x 3 cos e I vµ ®Æt
¹
´
¦
=
=
dx e dv
x 3 cos u
x 2

I
2
3
2
1
dx . x 3 sin e
2
3
2
e
x 3 cos I
0
x 2
2 /
0
x 2
1
+ = + − =

π π
thay vµo (*) ta cã: ⇒ |
¹
|

\
|
+ − − = I
2
3
2
1
2
3
2
e
I
π
13
3 e 2
I
+
− =
π

2.

=
π
0
2 x
dx . ) x sin . e ( F ta viÕt
∫ ∫ ∫
− =

=
π π π
0
x 2
0
x 2
0
x 2
dx . x 2 cos e
2
1
dx . e
2
1
dx .
2
x 2 cos 1
e F
Ta xÐt
2
1 e
dx . e
2
1
F
2
0
x 2
1

= =

π
π
. Sau hai lÇn tÝch ph©n tõng phÇn ta tÝnh ®−îc
4
1 e
dx . x 2 cos e
2
1
F
2
0
x 2
2

= =

π
π
.
VËy ta cã:
8
1 e
dx . ) x sin . e ( F
2
0
2 x

= =

π
π

+C¸ch ®Æt 3. NÕu tÝch ph©n cã d¹ng [ ]

=
b
a
dx ) x ( Q . ) x ( P ln I th× ta ®Æt
[ ]
¹
´
¦
=
=
dx ). x ( Q dv
) x ( P ln u

¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
=
=

dx ) x ( Q v
dx
) x ( P
) x ( ' P
du

VÝ dô 7. TÝnh:
1.

− =
5
2
dx ) 1 x ln( . x I ta ®Æt
[ ]
¹
´
¦
=
− =
dx . x dv
1 x ln u

¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
=

=
2
x
v
dx
1 x
1
du
2− − =
5
2
2
5
2
2
dx
2 x 2
x
) 1 x ln(
2
x
I
4
27 2 ln 48 +
=
2.

+ + =
3
0
2
dx ) x 1 x ln( J ta ®Æt
¦
¹
¦
´
¦
=
(
¸
(

¸

+ + =
dx dv
x 1 x ln u
2

¦
¹
¦
´
¦
=
+
=
x v
dx
x 1
1
du
2
⇒ 1 ) 2 3 ln( 3 J − + =
3.

=
e
1
2
xdx ln . x K ta ®Æt
¹
´
¦
=
=
xdx dv
x ln u
2
suy ra

− =
e
1
e
1
2
2
xdx ln . x x ln
2
x
K . XÐt

=
e
1
1
xdx ln . x K vµ ®Æt
¹
´
¦
=
=
xdx dv
x ln u
th×
4
1 e
K
4
1 e
K
2 2
1

= ⇒
+
= .
4.

=
2
1
5
dx
x
x ln
H ta ®Æt
¹
´
¦
=
=

dx x dv
x ln u
5
suy ra
256
2 ln 4 15
dx x
4
1
x ln
x 4
1
H
e
1
5
2
1
4

= + − =


.
5.

=
3 /
6 /
2
dx
x cos
) x ln(sin
G
π
π
®Æt
¦
¹
¦
´
¦
=
=
dx
x cos
1
dv
) x ln(sin u
2

¹
´
¦
=
=
x tan v
xdx cot du


− =
3 /
6 /
3 /
6 /
dx ) x ln(sin x tan I
π
π
π
π
6
2 ln 3 4 3 ln 3 3 π − −
=
www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 11
6. dx ) x (ln os c F
e
1

=
π
®Æt
¹
´
¦
=
=
dx dv
) x cos(ln u

¦
¹
¦
´
¦
=
− =
x v
dx
x
) x sin(ln
du


+ =
π
π
e
1
e
1
dx ) x sin(ln ) x cos(ln x I (*). Ta xÐt

=
π
e
1
1
dx ) x sin(ln F ®Æt
¹
´
¦
=
=
dx dv
) x sin(ln u

¦
¹
¦
´
¦
=
=
x v
dx
x
) x cos(ln
du
⇒ F dx ) x cos(ln ) x sin(ln x F
e
1
e
1
1
− = − =

π
π
thay
vµo (*) ta cã:
2
1 e
F F 1 e F
+
− = ⇒ − − − =
π
π
.
III)Ph−¬ng ph¸p t×m hÖ sè bÊt ®Þnh
A- Khi gÆp tÝch ph©n:
∫ ∫∫ ∫
= == = dx
) x ( Q
) x ( P
I víi P(x), Q(x) lµ c¸c ®a thøc cña x.
B−íc 1: NÕu bËc cña P(x) ≥bËc cña Q(x) th× ta lÊy P(x) chia cho Q(x) ®−îc th−¬ng A(x) vµ d− R(x),
tøc lµ P(x) = Q(x).A(x) + R(x), víi bËc R(x) < bËc Q(x).
Suy ra :
) x ( Q
) x ( R
) x ( A
) x ( Q
) x ( P
+ ++ + = == = ⇒
∫ ∫∫ ∫ ∫ ∫∫ ∫ ∫ ∫∫ ∫
+ ++ + = == = dx
) x ( Q
) x ( R
dx ) x ( A dx
) x ( Q
) x ( P

B−íc 2: Ta ®i tÝnh :
∫ ∫∫ ∫
= == = dx
) x ( Q
) x ( R
I , víi bËc R(x) < bËc Q(x).
Cã thÓ x¶y ra c¸c kh¶ n¨ng sau :
+Kh¶ n¨ng 1: Víi c bx ax ) x ( Q
2
+ ++ + + ++ + = == = ,( 0 a ≠ ≠≠ ≠ ) th× bËc R(x) < 2 ⇒ ⇒⇒ ⇒R(x) = M.x+N vµ
c bx ax
N x . M
) x ( Q
) x ( R
2
+ ++ + + ++ +
+ ++ +
= == =
TH1 : Q(x) cã 2 nghiÖm x
1
, x
2
, tøc lµ: Q(x) = a(x – x
1
)(x – x
2
).
Chän h»ng sè A, B sao cho:
2 1 2 1
x x
B
x x
A
) x x )( x x ( a
N x . M
) x ( Q
) x ( R
− −− −
+ ++ +
− −− −
= == =
− −− − − −− −
+ ++ +
= == =
TH2 : Q(x) cã nghiÖm kÐp x
0
, tøc lµ:
2
0
) x x ( a ) x ( Q − −− − = == = .
Chän h»ng sè A, B sao cho:
2
0 0
2
0
) x x (
B
x x
A
) x x ( a
N x . M
) x ( Q
) x ( R
− −− −
+ ++ +
− −− −
= == =
− −− −
+ ++ +
= == =
TH3 : Q(x) v« nghiÖm. Chän h»ng sè A, B sao cho: B ) x ( ' Q . A ) x ( R + ++ + = == = và
) x ( Q
B
) x ( Q
) x ( ' Q . A
) x ( Q
) x ( R
+ ++ + = == =
+Kh¶ n¨ng 2: Víi d cx bx ax ) x ( Q
2 3
+ ++ + + ++ + + ++ + = == = ,( 0 ≠ a ) th× bËc R(x) < 3
TH1: Q(x) cã 3 nghiÖm . x , x , x
3 2 1
tøc lµ: ) x x )( x x )( x x ( a ) x ( Q
3 2 1
− −− − − −− − − −− − = == =
Chän h»ng sè A, B, C sao cho:
3 2 1 3 2 1
x x
C
x x
B
x x
A
) x x )( x x )( x x ( a
) x ( R
) x ( Q
) x ( R
− −− −
+ ++ +
− −− −
+ ++ +
− −− −
= == =
− −− − − −− − − −− −
= == =
TH2: Q(x) cã 1 n
0
®¬n
1
x , 1 n
0
kÐp
0
x , tøc lµ:
2
0 1
) x x )( x x ( a ) x ( Q − −− − − −− − = == =
Chän h»ng sè A, B, C sao cho:
2
0 0 1
2
0 1
) x x (
C
x x
B
x x
A
) x x )( x x ( a
) x ( R
) x ( Q
) x ( R
− −− −
+ ++ +
− −− −
+ ++ +
− −− −
= == =
− −− − − −− −
= == =
TH3: Q(x) cã mét nghiÖm
0
x (béi 3), tøc lµ:
3
0
) x x ( a ) x ( Q − −− − = == =
Chän h»ng sè A, B, C sao cho:
3
0
2
0 0
3
0
) x x (
C
) x x (
B
x x
A
) x x ( a
) x ( R
) x ( Q
) x ( R
− −− −
+ ++ +
− −− −
+ ++ +
− −− −
= == =
− −− −
= == =
TH4: Q(x) cã ®óng mét nghiÖm ®¬n
1
x , tøc lµ: ) x ax )( x x ( ) x ( Q
2
1
γ γγ γ β ββ β + ++ + + ++ + − −− − = == = (trong ®ã 0 a 4
2
< << < − −− − = == = γ γγ γ β ββ β ∆ ∆∆ ∆ ).
Chän h»ng sè A, B, C sao cho:
γ γγ γ β ββ β γ γγ γ β ββ β + ++ + + ++ +
+ ++ +
+ ++ +
− −− −
= == =
+ ++ + + ++ + − −− −
= == =
x ax
C Bx
x x
A
) x ax )( x x (
) x ( R
) x ( Q
) x ( R
2
1
2
1

+Kh¶ n¨ng 3: Víi bËc ) x ( Q >3 th× th«ng th−êng ta gÆp Q(x) lµ c¸c biÓu thøc ®¬n gi¶n nh−: 1 x
4
+ ++ + ; 1 x x
2 4
+ ++ + ± ±± ± ; 1 x
6
+ ++ +

VÝ dô 1. TÝnh c¸c tÝch ph©n:
www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 12
1.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
+ ++ + − −− −
+ ++ + + ++ +
= == =
0
1
2
2
dx
2 x 3 x
1 x x
I ta viÕt


|
¹
|

\
|
+ −

+ =
0
1
2
dx
2 x 3 x
1 x 4
1 I vµ viÕt
2 x
B
1 x
A
2 x 3 x
1 x 4
2

+

=
+ −

Sau ®ã chän ®−îc
A = -3; B = 7. Khi ®ã: ( ) 3 ln 7 2 ln 10 2 x ln 7 1 x ln 3 x I
0
1
− = − + − − =

.
2.

+ +
=
1
0
2
dx
1 x x
x
J ta viÕt x = A(x
2
+ x + 1)’ + B suy ra A = 1/2; B = - 1/2. VËy
2 1
J J J + = víi
3 ln
2
1
1 x x
) 1 x x ( d
2
1
J
1
0
2
2
1
=
+ +
+ +
=


∫ ∫
+
(
¸
(

¸

|
¹
|

\
|
+
− =
+ +
− =
1
0
2
1
0
2
2
1
2
1
x
3
2
dx
3
4
.
2
1
1 x x
dx
2
1
J
Ta ®Æt u tan
2
1
x
3
2
= |
¹
|

\
|
+ suy ra
9
3
du
3
3 2
J
3 /
6 /
2
π
π
π
= − =

.
3.

+
=
3
1
3
dx
x 3 x
1
K ta viÕt
3 x
c Bx
x
A
x 3 x
1
2 3
+
+
+ =
+
sau ®ã chän ®−îc A = 1/3, B = - 1/3, C = 0. V× thÕ viÕt ®−îc
3 ln
6
1
dx
) 3 x ( 3
x
dx
x 3
1
K
3
1
2
3
1
=
+
− =
∫ ∫
{V× ®−a ®−îc x vµo trong vi ph©n}.
4.
B – Khi gÆp tÝch ph©n

+
+
=
β
α
dx
x cos d x sin c
x cos b x sin a
I (c, d ≠ 0) th× ta viÕt TS = A.(MS) + B.(MS)’ tøc lµ chän A, B sao cho:
dcosx)' B(csinx dcosx) A(csinx bcosx asinx + + + = + hoÆc ®Æt
2
x
tan t = ⇒
2
t 1
t 2
x sin
+
=
2
2
t 1
t 1
x cos
+

=
VÝ dô 1. TÝnh:
1.

+
+
=
2 /
0
dx
x cos x sin
x cos 5 x sin 3
I
π
ta viÕt sinx) - B(cosx cosx) A(sinx cosx 5 3sinx + + = + suy ra A = 4; B = 1.
Khi ®ã: ( ) π
π
π π
2 x cos x sin ln x 4
x cos x sin
) x cos x (sin d
dx 4 I
2 /
0
2 /
0
2 /
0
= + + =
+
+
+ =
∫ ∫

2.

+
+
=
2 /
0
3
dx
) x cos x (sin
x cos x sin 3
J
π
ta viÕt sinx) - B(cosx cosx) A(sinx cosx 3sinx + + = + suy ra A = 2; B = -1.
Khi ®ã: 2
) x cos x (sin 2
1
)
4
x cot(
) x cos x (sin
) x cos x (sin d
dx
) x cos x (sin
2
I
2 /
0
2
2 /
0
3
2 /
0
2
=
|
|
¹
|

\
|
+
+ + − =
+
+

+
=
∫ ∫
π
π π
π

C – Khi gÆp tÝch ph©n

+ +
+ +
=
β
α
dx
n x cos d x sin c
m x cos b x sin a
I (c, d ≠ 0) th× ta viÕt TS = A.(MS) + B.(MS)’ + C. Chän A, B,C sao cho:
C n)' dcosx B(csinx n) dcosx A(csinx m bcosx asinx + + + + + + = + + hoÆc cã thÓ ®Æt
2
x
tan t = ⇒
2
t 1
t 2
x sin
+
=
2
2
t 1
t 1
x cos
+

=
VÝ dô 1. TÝnh:
1.

+ +
+ −
=
2 /
0
dx
5 x cos 3 x sin 4
7 x cos x sin 7
I
π
ta viÕt C 3sinx) - B(4cosx ) 5 cosx 3 A(4sinx 7 cosx 7sinx + + + + = + −
Khi ®ã A = 1; B = -1; C = 2 vµ
∫ ∫ ∫
+ +
+
+ +
+ +
− =
2 /
0
2 /
0
2 /
0
dx
5 x cos 3 x sin 4
2
dx
5 x cos 3 x sin 4
) 5 x cos 3 x sin 4 ( d
dx I
π π π

www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 13
XÐt

+ +
=
2 /
0
1
dx
5 x cos 3 x sin 4
2
I
π
®Æt
2
x
tan t = ⇒
2
t 1
t 2
x sin
+
=
2
2
t 1
t 1
x cos
+

= suy ra
3
1
dt
) 2 t (
1
2 I
1
0
2
1
=
+
=

. VËy ( )
8
9
ln
3
1
2
I 5 x cos 3 x sin 4 ln x I
1
2 /
0
− + = + + + − =
π π

V)Ph−¬ng ph¸p dïng tÝch ph©n liªn kÕt
VÝ dô 1. TÝnh:
1.

+
=
2
0
x cos x sin
xdx sin
I
π
ta xÐt thªm tÝch ph©n thø hai:

+
=
2
0
x cos x sin
xdx cos
J
π
Khi ®ã:
2
J I
π
= + (*).
MÆt kh¸c 0
x cos x sin
) x cos x (sin d
x cos x sin
dx ) x cos x (sin
J I
2
0
2
0
=
+
+
− =
+

= −
∫ ∫
π π
(**). Gi¶I hÖ (*) vµ (**) suy ra I = J =
4
π
.
2. dx
x cos x sin
x sin
I
2
0
n n
n
n

+
=
π
ta xÐt dx
x cos x sin
x cos
J
2
0
n n
n
n

+
=
π
. Khi ®ã:
2
J I
n n
π
= + (*)
MÆt kh¸c nÕu ®Æt x =
2
π
- t th×
n
2
0
n n
n
2
0
n n
n
n
J dx
x cos x sin
x cos
dt
t cos t sin
t cos
I =
+
=
+
=
∫ ∫
π π
(**). Tõ (*), (**) ta cã
4
I
n
π
=
3. dx
x cos x sin
x sin
I
2
0
n n
n
n

+
=
π
t−¬ng tù xÐt dx
x cos x sin
x cos
J
2
0
n n
n
n

+
=
π
vµ suy ra
4
J I
n n
π
= =
4. dx
x cos 3 x sin
x sin
E
6
0
2

+
=
π
vµ dx
x cos 3 x sin
x cos
F
6
0
2

+
=
π
ta cã 3 ln
4
1
dx
x cos 3 x sin
1
F E
6
0
=
+
= +

π
(*)
L¹i cã 3 1 dx ) x cos 3 x (sin F 3 E
6
0
− = − = −

π
(**). Gi¶I hÖ (*), (**) ta ®−îc:
4
3 1
3 ln
16
1
E

− = vµ
4
3 1
3 ln
16
3
F

+ = . Më réng tÝnh = − =
+
=

E F dx
x cos 3 x sin
x 2 cos
E
6
0
π
2
3 1
3 ln
8
1 −
+
§Ò xuÊt dx
x cos 3 x sin
x 2 cos
L
6
0


=
π

C¸c bµi to¸n t−¬ng tù. C¸c bµi to¸n t−¬ng tù. C¸c bµi to¸n t−¬ng tù. C¸c bµi to¸n t−¬ng tù.
A – Ph−¬ng ph¸p biÕn ®æi trùc tiÕp

1. [§HNNI.98.A]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
+ ++ +
= == =
1
0
x 2
2 x
e 1
dx ) e 1 (
M
+ B×nh ph−¬ng vµ ph©n tÝch thµnh 2 ph©n sè ®¬n gi¶n.
+ BiÕt ®æi biÕn.

Gi¶i:
∫ ∫∫ ∫ ∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
+ ++ +
+ ++ +
+ ++ +
= == =
1
0
x 2
x
1
0
x 2
x 2
e 1
dx e 2
e 1
dx e 1
M ta tÝnh
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
1
0
x 2
x
1
e 1
dx e 2
M ®Æt ( (( ( ) )) ) 2 / ; 2 / t , t tan e
x
π ππ π π ππ π − −− − ∈ ∈∈ ∈ = == = khi ®ã víi tanα =e vµ

+
=
α
π 4 /
2 2
1
t cos ) t tan 1 (
tdt tan 2
M =
2
e 1
ln
t tan 1
1
ln 2 t cos ln 2 tdt tan 2
2
4 /
2
4 /
4 /
+
=
+
− = − =

α
π
α
π
α
π


2. [§HTCKT.97]

+
2
0
3
x cos 1
xdx sin 3
π ππ π

+

Gi¶i:

2. [§HTCKT.97]

+
2
0
3
x cos 1
xdx sin 3
π ππ π

+

Gi¶i:

www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 14
2. [§HTCKT.97]

+
2
0
3
x cos 1
xdx sin 3
π ππ π

+

Gi¶i:

2. [§HTCKT.97]

+
2
0
3
x cos 1
xdx sin 3
π ππ π

+

Gi¶i:


1. [§HNNI.98.A]

+
+
1
0
x 2
2 x
e 1
dx ) e 1 (

2. [§HTCKT.97]

+
2
0
3
x cos 1
xdx sin 3
π ππ π

3. [§HBK.98]

+
2
0
4 4
dx ) x cos x (sin x 2 cos
π ππ π


4. [§HDL§.98]

− + +
2
1
1 x 1 x
dx

5.

+
6
0
dx
)
6
x cos( . x cos
1
π ππ π
π ππ π


6.

+
2
e
e
dx
x
) x ln(ln x ln

7. [§HMá.00]

+
3
6
dx
)
6
x sin( x sin
1
π ππ π
π ππ π
π ππ π


8.

3
0
4
xdx 2 sin x cos
π ππ π

9. [§HNN.01]

+
4
0
6 6
dx
x cos x sin
x 4 sin
π ππ π


10. [§HNNI.01]

2
4
4
6
dx
x sin
x cos
π ππ π
π ππ π


11.

3
4
4
xdx tg
π ππ π
π ππ π

12. [C§GTVT.01]


+
3
2
2
dx . x 3 x

13. [C§SPBN.00]

+ −
3
0
2
dx 4 x 4 x
14.

π ππ π
0
dx x sin x cos
15.

− +
3
6
2 2
dx 2 x g cot x tg
π ππ π
π ππ π

www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 15
16.

+ −
3
0
2 3
dx x x 2 x

17.1
1
dx x 4
§¸p: ) 3 5 ( 2 −
18.1
1
dx x x
3
2 2

19. ( )


− − +
5
3
dx 2 x 2 x
8
20.

− +
− +
3
0
2
2
dx .
2 x x
1 x x

21.

+
π ππ π
0
dx x 2 cos 2 2 4
22.


π ππ π
0
dx x 2 sin 1
2 2
23.

+
2 /
0
dx x sin 1
π ππ π

2 4
24.

∈ −
1
0
R a ; dx a x
¹
´
¦
≤ < + −
≤ + −
1 m 0 ~ 2 / 1 m m
0 m ~ 2 / 1 m
2

25.

∈ + + −
2
1
2
R a ; dx a x ) 1 a ( x
2 a ≥ th× ®s: (3a – 5)/6;
1 < a < 2 th× ®s: (a-1)
3
/3 – (3a - 5)/6
a ≤ 1 th× ®s: (5 – 3a)/6
26.

+
2
0
3
dx
x cos 1
x cos
π ππ π

28. [§H.2005.D]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
2
0
x sin
xdx cos ) x cos e (
π ππ π

28. [§H.2003.D]
∫ ∫∫ ∫
− −− −
2
0
2
dx x x

29. [§H.2003.B]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
− −− −
4 /
0
2
dx
x 2 sin 1
x sin 2 1
π ππ π

29. ( (( ( ) )) ) dx . x cos . x sin x cos x sin M
2
0
2 2 6 6
∫ ∫∫ ∫
− −− − + ++ + = == =
π ππ π


30. dx .
x cos
x sin
N
4
0
8
2
∫ ∫∫ ∫
= == =
π ππ π


31.


www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 16
B – Ph−¬ng ph¸p ®æi biÕn
1. [C§BN.01]

+
1
0
3 2
3
dx
) x 1 (
x
HD ®Æt fsf
2. [PVB.01]


1
0
2 3
dx . x 1 x

3.

+
3 ln
0
x
2 e
dx

4. [C§XD.01]

+
2
0
2
dx
x cos 1
x 2 sin
π ππ π

5. [§HKTQD.97]


1
0
6 3 5
dx ) x 1 ( x §Ò xuÊt:


1
0
7 2
dx ) x 1 ( x
6. [§HQG.97.B]

+
1
0
x 1
dx

7. [§H.2004.A]

− +
2
1
1 x 1
xdx

``8. [§H.2003.A]

+
3 2
5
2
4 x x
dx

9. [§HSPHN.00.B]


π ππ π
0
2 2 2
dx x a x

10. [§HBK.00]

+
2 ln
0
x
x 2
1 e
dx e

11.

+ − +
23
14
2 x 5 8 x
dx

12.
( )

+
2
0
2
dx
x sin 2
x 2 sin
π ππ π


13.

4
0
3
x cos
dx
π ππ π


14.

+ +
6
2
dx
1 x 4 x 2
1


15.

+
3
0
2 5
dx x 1 x
16.

+
2
e
e
dx
x
) x ln(ln x ln

17.

+
4
2
dx
x
1 x


18.

+ +
+ + +
1
0
2 2
2 3
dx
1 x ) x 1 (
x 10 1 x 3 x 10

www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 17
19.


e
1
2
dx
x ln 1 x
1

20.
∫ |
|
¹
|

\
|
+
e
1
dx
x ln 1 x
x ln

21.

+ + +
4
0
3
dx
1 x 2 1 x 2
1


23.

+
4
7
2
9 x . x
dx


24.

+ +
7
2
dx .
2 x x
1

25.
( )

+
1
0
2
2
x 3 1
dx

26. [GTVT.00]
∫ ∫∫ ∫
− −− −
− −− −
+ ++ +
2
2
2
dx
x sin 4
x cos x
π ππ π
π ππ π

27. [§HAN.97]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
π ππ π
0
2
x cos 1
xdx sin x

28. [§HLN.00]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + + ++ +
2
0
dx
x cos x sin 2
1
π ππ π

29. [§HH§.00]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
4
0
dx
tgx 1
1
π ππ π

30. [§HVH.01]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
4
0
dx
x 2 cos x 2 sin
x cos x sin
π ππ π

31. [HVBCVT.98]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
2
0
2
3
x cos 1
xdx cos x sin
π ππ π

32.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
+ ++ +
= == =
1
1
2 2
dx
) 1 x (
1
I

33. [§HTN.01]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
+ ++ + − −− −
+ ++ +
2 ) 5 1 (
1
2 4
2
dx
1 x x
1 x

34. [§HTCKT.00]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + + ++ +
1
0
2 4
dx
1 x x
x


35. [HVKTQS.98]
∫ ∫∫ ∫
− −− −
+ ++ + + ++ + + ++ +
1
1
2
) x 1 x 1 (
dx

36. [PVB¸o.01]
∫ ∫∫ ∫
− −− −
1
0
2 3
dx . x 1 x
37. [§H.2004.B]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
e
1
dx
x
x ln x ln 3 1


38. [§H.2005.A]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
+ ++ +
2
0
dx
x cos 3 1
x sin x 2 sin
π ππ π

www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 18
39. [§H.2006.A]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
2
0
2 2
dx
x sin 4 x cos
x 2 sin
π ππ π

40. [§H.2005.B]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
2
0
dx
x cos 1
x cos x 2 sin
π ππ π

41. . [§H.2005.B]
∫ ∫∫ ∫
− −− − + ++ +
− −− −
5 ln
3 ln
x x
3 e 2 e
dx


42. [§H.2003.A]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
3 2
5
2
4 x x
dx

43. [§H.2004.A]
∫ ∫∫ ∫
− −− − + ++ +
2
1
dx
1 x 1
x

44. [§H.2008.A]
∫ ∫∫ ∫
6 /
0
4
dx
x 2 cos
x tan
π ππ π


45. [§Ò thi thö §H]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
4 /
0
6 6
dx
x cos x sin
x 4 sin
π ππ π

46. [§Ò thi thö §H]
∫ ∫∫ ∫ | || |
| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |


\ \\ \
| || |
+ ++ +
+ ++ +
e
1
2
dx . x ln . x
x ln 1 . x
1

47. [§Ò thi thö §H]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
4
0
1 x 2
dx e

48. [§Ò thi thö §H]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
2
0
3
dx
) x sin 1 ( 2
x 2 sin
π ππ π

HD: §Æt x sin 1 t + ++ + = == = ⇒ ⇒⇒ ⇒
8
1
t 2
dt ) 1 t ( 2
2
1
3
= == =
− −− −
∫ ∫∫ ∫

49.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
= == =
8
4
2
dx
x
16 x
I
50.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + + ++ + − −− −
= == =
4
2
dx
x
1 x 1 x
J
51.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + + ++ +
+ ++ + + ++ + + ++ +
= == =
1
0
2 2
2 3
dx
1 x ) x 1 (
x 10 1 x 3 x 10
K
52.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
− −− −
− −− −
= == =
2 ln
2 ln
x 2
x
dx
e 1
e
H
53.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
3 ln
0
x 2
1 e
dx
G
54.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + + ++ +
= == =
2
0
x cos 3 x sin 5 3
dx
F
π ππ π


55.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + − −− −
= == =
2
0
2 4
3
dx
3 x cos 3 x cos
x cos
D
π ππ π

56.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
− −− −
= == =
5 ln
0
x
x x
3 e
dx 1 e e
S
57.
∫ ∫∫ ∫
− −− − + ++ +
= == =
π ππ π
π ππ π
2
x cos x sin 2
dx
T

www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 19
58.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
4
7
2
9 x . x
dx
R

59.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + + ++ +
= == =
7
2
dx .
2 x x
1
E

60.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + + ++ +
+ ++ +
= == =
4
0
dx .
1 x 2 1
1 x 2
W
61.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
2 /
0
x cos 2
dx
Q
π ππ π
§Æt
2
x
tan t = == = th×
9
3
t ) 3 (
dt
Q
u tan 3 t
1
0
2 2
π ππ π
= == =
==== ==== ==== ====
+ ++ +
= == =
∫ ∫∫ ∫

62.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + + ++ + − −− −
= == =
2
0
2
1 x 6 x 3
dx
MC – Ph−¬ng ph¸p tÝch ph©n tõng phÇn
1. [§HC§.97]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
1
0
x 2 2
dx e ) x 1 (
2. [§HTCKT.98]
∫ ∫∫ ∫
− −− −
4
0
2
dx ) 1 x cos 2 ( x
π ππ π

3.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
2
0
2 3
dx ) 1 x ln( x vµ
∫ ∫∫ ∫
10
0
2
xdx lg x
4. [PVB¸o.98]
∫ ∫∫ ∫
e
1
2
dx ) x ln x (
5. [HVNH.98]
∫ ∫∫ ∫
π ππ π
0
2
xdx cos x sin x
6. [§HC§.00]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
2
1
2
x
dx ) 1 x ln(


7. [§HTL.01]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
4
0
dx ) tgx 1 ln(
π ππ π

8.
∫ ∫∫ ∫
2
0
2
xdx xtg
π ππ π

9. [§HYHN.01]
∫ ∫∫ ∫
− −− −
3
2
2
dx . 1 x

10. [§Ò thi thö]
∫ ∫∫ ∫
− −− −
2
1
2
dx ) x x 3 ln( x
11. [§H.2007.D]
∫ ∫∫ ∫
e
1
2 2
xdx ln x
12. [§H.2006.D]
∫ ∫∫ ∫
− −− −
1
0
x 2
dx e ) 2 x (

13.
∫ ∫∫ ∫
− −− −
+ ++ + + ++ + = == =
0
1
3 x 2
dx ) 1 x e ( x I
14.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
2
e
e
dx
x
) x ln(ln x ln
J
www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 20
15.
∫ ∫∫ ∫
= == =
π ππ π
0
2
dx ) x sin x ( K

16.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
1
0
2
dx
) 1 x 2 ( sin
x
H
17.
∫ ∫∫ ∫
= == =
4
0
3
dx
x cos
x sin . x
G
π ππ π


18.
∫ ∫∫ ∫
= == =
2 ln
0
x 5
dx e . x F
2

19.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
+ ++ +
= == =
4
1
dx
x x
) 1 x ln(
D
20.
∫ ∫∫ ∫ | || |
| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |


\ \\ \
| || |
+ ++ +
+ ++ +
= == =
e
1
2
dx x ln
x ln 1 x
x ln
S
21.
∫ ∫∫ ∫
= == =
2
2
4 /
2
dx . x cos A
π ππ π
π ππ π

22. ( (( ( ) )) )
∫ ∫∫ ∫
= == =
π ππ π
0
2
x
dx x cos . e P
23. dx . x sin . x U
2
0
∫ ∫∫ ∫
= == =
π ππ π

24. dx . x cos . x sin . x Y
2
0
∫ ∫∫ ∫
= == =
π ππ π

25.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
+ ++ +
= == =
3 /
0
x
dx e
x cos x sin
x sin 1
T
π ππ π

§Æt = == =
+ ++ +
+ ++ +
= == = dv ;
x cos x sin
x sin 1
u ..XÐt
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
3 /
0
x
1
dx e
x cos 1
x sin
T
π ππ π
vµ ®Æt tptp suy ra
3
e
x cos 1
x sin e
T
3
3 /
0
x π ππ π
π ππ π
= == =
+ ++ +
= == =
26.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + = == =
1
0
2
dx x 1 R
§s:
2
) 2 1 ln( 2 + ++ + + ++ +

27.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + = == =
1
0
2
dx ) 1 x ln( x E §S:
2
1
2 ln − −− −
28.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + = == =
2 /
0
dx ) x cos 1 ln( x cos W
π ππ π
§s: 1
2
− −− −
π ππ π

29.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
e
e / 1
2
dx
) 1 x (
x ln
Q §s:
1 e
e 2
+ ++ +

30.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
+ ++ +
= == =
2 /
3 /
dx
x cos 1
x sin x
M
π ππ π
π ππ π

ViÕt M = M
1

+ M
2
. Víi
2
3
ln dx
x cos 1
x sin
M
2 /
3 /
1
= == =
+ ++ +
= == =
∫ ∫∫ ∫
π ππ π
π ππ π
&
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
= == =
3 /
6 /
2
dx
x cos 1
x
M
π ππ π
π ππ π
.
§Æt
¦ ¦¦ ¦
¹ ¹¹ ¹
¦ ¦¦ ¦
´ ´´ ´
¦ ¦¦ ¦
+ ++ +
= == =
= == =
dx
x cos 1
1
dv
x u

¦ ¦¦ ¦
¹ ¹¹ ¹
¦ ¦¦ ¦
´ ´´ ´
¦ ¦¦ ¦
= == =
= == =
2
x
cot 2 v
dx du
⇒ 4 ln
3
) 3 2 3 (
M
2
− −− −
− −− −
= == =
π ππ π

VËy
8
3
ln
3
) 3 2 3 (
M + ++ +
− −− −
= == =
π ππ π

www.MATHVN.com CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN
GV Vũ Sỹ Minh - Email: vusyminh@gmail.com - www.mathvn.com 21
31.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
+ ++ +
= == =
2 /
6 /
dx
x 2 cos 1
x 2 sin x
M
π ππ π
π ππ πB – Ph−¬ng ph¸p hÖ sè bÊt ®Þnh
1. [§HYHN.00]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + − −− −
2
1
2
2
12 x 7 x
dx x
2. [§HNNI.00]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
2
1
3
dx
) 1 x ( x
1

∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
1
0
3
dx
1 x
3
3. [§HXD.98]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
+ ++ +
4
0
dx
x sin 3 x cos 4
x sin 2 x cos
π ππ π
4. [§HTM.00]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
2
0
3
dx
) x cos x (sin
x sin 4
π ππ π


5. [§HTN.98]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + + ++ +
1
0
n n n
x 1 ) x 1 (
dx


6.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
+ ++ + − −− −
= == =
2
0
2
4
dx
4 x
1 x x
I

7.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
+ ++ + + ++ +
= == =
1
0
3
2
dx
1 x
7 x 3 x 2
J

8.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ + + ++ +
+ ++ +
= == =
1
0
2
dx
2 x 3 x
5 x 4
K

9.
( (( ( ) )) )
∫ ∫∫ ∫
− −− − − −− −
= == =
1
0
2
2
4 x 3 x
dx
L

10.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
+ ++ + − −− −
= == =
2
0
2
4
dx .
4 x
1 x x
Z

D – Ph−¬ng ph¸p tÝch ph©n liªn kÕt
1.
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
2
0
dx
x cos x sin
x cos
π ππ π


2. [§Ò thi thö]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
− −− −
+ ++ +
− −− −
= == =
3 2
3 2
x
1 x
3
4
dx e
x
1 x
I
2

HD: ) ( )
1
( x F
x
F = . Suy ra
0 )
3 2
1
( ) 3 2 ( =
+
− + = F F I
[§HTN.00] CMR: Z n∈ ∈∈ ∈ ∀ ∀∀ ∀ , ta cã
0 dx ) nx x sin(sin
2
0
= == = + ++ +
∫ ∫∫ ∫
π ππ π


[HVKTQS.01]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
− −− −
b
0
2 2
2
dx
) x a (
x a
, 0 b , a > >> >

[§HLN.01]
∫ ∫∫ ∫
+ ++ +
+ ++ +
1
0
2
x 2
dx
) 1 x (
e ) 1 x (


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful