ఓం తచచం యరవృ’ణమహ | గత ం ుు యఙఞయ’ | గత ం ుు యఙఞప’తయ | దైవ” సవసతర’సుత నః

|
సవసతరమను’షభ ! | ఊర"#ం $’గ%ు &'() | *ంను+’ ,సుత -వప.” | *ం చ%ు’'/. |
ఓం 0ంత ః ు1 0ంత ః ు1 0ం2!’ ||
స3స4’5ర6 7రు’'! | స3849 ! స3స4’:; |
స భ<=ం’ >*వ?’ వృత ు@A | ,%’ ్ ్ ్ ్్ త ఠదద ం ు1B ు@ 0 CుD) ||
7రు’' ఏEFG‍) సరవ)” | యF<Hతం యచచ భవ)” |
ఉతుIమృ’తత ు@వ J0’నః | యFKL’నుIతు1 M3’తు1||
ఏతుIA’నస మNO | ,తు+ PQG’‍ *చ Rరు’'! |
:S”‌ உ స >0వ’ భ<త న ుI ు1 ’ | ్ త ర ు@ ు1 :F’8మృ%ం’ -> ||
్ త ర ు@ ు1 :F<ర"# ఉదై ్ ్్ త ప ర ు@ ుు ుు’'! | :S”‌ உ J T‌உ‌உభ’A ్ ్్ త ప నః ు@ ుు ’ |
తతు+ >'వU-వ’V4మ; | 8*Wన*నుX,Y ||
త8మ”-వరZ’Pయ% | >ర[ ,\ Rరు’'! |
స Pతు+ ,%’]చ% | ప0చ^-భ<=మ_’ 7ర! ||
య%ు/రు’ష` 3>a” | .A యఙఞమ%’న త ు@వ|
వసంంతు+ ,’8bc()” | d4 'మ ఇeమ*fరe" >! ||
స:త8’సg-ప]eయ!’ | ్ ్ త ర ః ు@ ు1 సపత స=e!’ hృత ః ుI |
.A యFఙఞ ం త’న ు@A న ః ుI | ,i’eLను@ -7రు’'ం ప*ు) ||
తం యఙఞ ం ijNk l49g’ | 7రు’'ం Pతమ’C4తః |
త న ుX ’ .A ,య’(ం% | 8m n'’య*చ య ||
త8మ”Fఙఞ;-స’రవo%!’ | సంభృ’తం పృ'c() |
ప*<G-8తG‍*చ’p4 AయAg’ | ఆ ర qg-గ4 O*చ య ||
త8మ”Fఙఞ%r’రవo%!’ | nచ! 8O’ను1(sఞt |
uంcG‍)’స (sఞt త8మ”తు@| యvసత8మ’FPయ% ||
త8మF0వ’ ,Pయం% | య p w’భQF’తః |
గx’ 3 (sఞt త8మ”తు@| త8మ”PyతుI ,’Pవయ!’ ||
య%ు/రు’'ం వ’Feు! | h2z వ’h{/యg |
ముఖం |మ’స } ~• | V€ర< :c’•‚ƒ ||
~43మ„”‌ உ స ము…’Ob; | ~• ర’(న ః ు@య’ hృతః |
ఊర< తద’స యదవై*!’ | పcH†G‍) *<S4 ,’Pయ%! ||
చంంద ర ు@ O మన’‡ Pతః | చˆ! స<M’ ,Pయ% |
ముఖుI-ంF‰ ’0చŠL*చ’ | :4qcవయుర’Pయ% ||
న భ ుI ు@Q ’ ఆbFంంతరు1 ’9) | 5M6‹ Œ! సమ’వరత% |
పcH†ం భ<=]• *! Ž4•4”తు@| తథుI’ •VCమ@,h’{/యg ||
Ec3‘’తం 7రు’'ం మTం%)” | ఆదు1 త ు@యవ ’ర’ం తమ’ససుత :t |
సరవ’“ ర<:“’ >”త ు@య•ర!’ | నుIO’ను1hృత ు@A ‌ உ Y వFg, యc‌உ‌உJత ” ||
mతుI 7ర8తFము’c(Tర’ | *h‰! ప4>cవg-ప4-**చ%’స4! |
త‘వం >cవనమృ%’ ఇ3 భ’వ2 | న న ః ుI ు@యపంంథుI ,య’నుIయ >Fƒ ||
య–ఞ న’ యఙఞ మ’య(ం% .A! | తుIను1eరమ’“ ప4—OW’సg |
తుX3 న కం ుI ’ మNOన!’ సచంƒ | యత ర ు@Rtవ’ 8mసrం2’ .A! ||
,FH†! సంభ<’తః పృ˜™ై ర8”చచ | >*వh’రమ`! సమ’వరతత ధ ుI ు1 ’ |
తస ్ త ట ు@వBుI’ >Fe’F<4ప‘’తు1| ్ ్్ తత ప ర ు@ ుు ుు’'స >*వOP’నమš4” ||
Ec3‘తం 7రు’'ం మTం%)” | ఆదు1 త ు@యవ ’ర’ం తమ’స! పర’8త; |
త‘వం >cవనమృ%’ ఇ3 భ’వ2 | న న ః ుI ు@యపంz’ >FతుX ‌உయ’నుIయ ||
ప4Pప’ ్ ్ త చర ు1› తు1CtH’ ,ంంతః | ,Pయ’Oœ iom >P’యƒ |
తస •ర! ప]’Pనంంతు1య•)” | మž’ŸWం పF=చం2 Eeస!’ ||
య .Eభ ఆత’ప2 | య .AWం” 7MN’తః |
RMవ య .E¡’ Pతః | న¢’ రు£య ~43మ’య ||
రుచం’ ~43మం (నయ’ంంతః | .A ,š4 తద’iు4వg |
య¤త#ై వం ~4”3మ„ >c; | తస .A ,సను@వ¥” ||
¦4*చ’ తుX{§*చ ప¨L†” | ,©ర ్ త ర ు@ ుX:tf# |
నక ు@' ’ ్ ్్ త ర ణ ు@ ుI ు1 ర<ప) | ,ªవను« A%త)” |
ఇ'¬ం మ’న ణ ు1a | ,ముం మ’న ణ ు1a | సరవం’ మ•a` ||
తచచం యరవృ’ణమహ | గత ం ుు యఙఞయ’ | గత ం ుు యఙఞ ప’తయ | దైవ” సవసతర’సుత నః |
సవసతరమను’షభ! | ఊర"#ం $’గ%ు &'() | *ం ను+’ ,సుత -వప.” | *ం చ%ు’'/. |
ఓం 0ంత ః ు1 0ంత ః ు1 0ం2!’ ||

నుాభ ’ ఆసదంంతరుి’కమ | శరషణ దయః సమ’వరతత | ు్య పదభయం భూమరదశః శరతర”తు్ | తథుా’ లకగమ్ అక’లపయన || వదహమ’తం పరు’షం మహంతమ” | ఆదుిత ు్యవం తమ’ససుత పర | ’రణ సరవ’ణ రూపణ’ వచత ు్య ధరః’ | నుామ’నుి కృత ‌உభవదన. యద‌உ‌உసత” || ు్వ ధతుా పరసతదయము’దజహర’ | శకరః పరవదవన-పరదశశచత’సరః | తమవం వదవనమృత’ ఇహ భ’వత | నుాన ు్య ః పంంథుా అయ’నుాయ వదయత || యఙఞన’ యఙఞమ’యజంత దవః | తుానుి ధరమ’ణ పరథమనయ’సన | తుే హ నుాకం’ మహమనః’ సచంత | యతు్రపరవ’ సధయససంత’ దవః || అదభయః సంభూ’తః పృథవయై రస”చచ | వశవక’రమణః సమ’వరతతుాధుి’ | తసయ త ు్వష ్ ట వదధ’దూరపమ’తుి | తత ్ ్్ ర ుా’ ు్ పుు’షసయ వశవమజ’నమగర” || ుు వదహమతం పరు’షం మహంతమ” | ఆదుిత ు్యవం తమ’సః పర’సతత | ’రణ తమవం వదవనమృత’ ఇహ భ’వత | నుాన ు్య ః పంథ’ వదయతుే‌உయ’నుాయ || పరజప’తుిశచర తుి గరభ’ అంంతః | అజయ’మన బహధ వజ’యత | ్ ్ తసయ ధరః పర’జనంంతుి యనమ” | మర’చనం పదమచఛంత వధసః’ || య దవభయ ఆత’పత | య దవనం” పరహ’తః | పరవ య దవభయ’ జతః | నమ’ రుచయ బరహమ’య || రుచం’ బరహమం జనయ’ంంతః | దవ అగర తద’బురవన | యసతవవం బర”హమణ వదయత | తసయ దవ అసను్ వశ” || ై హరశచ’ తుే లకశచ పతనయ” | అహరత ్ రపరశవ | ు్ ుే నక ు్త ్ ్్ రూపమ | అశవనుౌ వయతతమ” | ’ష ు్ రుి ణ ుా ఇషటం మ’నుిషణ | అముం మ’నుిషణ | సరవం’ మనషణ || తచచం యరవృ’ణమహ | గతుుం యఙఞయ’ | గతుుం యఙఞప’తయ | దైవ” సవసతర’సుత నః | సవసతరమను’షభయః | ఊరధవం జ’గతు భషజమ | శం నుో’ అసుత దవపద” | శం చతు’షపద | ఓం శంతుిః శంతుిః శంతః’ || .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful