You are on page 1of 3

تبÙ

تاریخ ترک های ایØ


„يغات

±Ø§Ù†
تاریخ ترک های ایران

منوی اصلی §Ø¹ÛŒÙ„امی Ù‡Ø

صÙ​Ø Ù‡ نخست ايلاميان بعد از اين شكست


پست Ø§Ù„ÙƒØªØ Ø¯ÙŠÚ¯Ø± Ù​رصت باز سازي دولت Ù…Ø
±ÙˆÙ†ÙŠÙƒ
±ÙƒØ²ÙŠ خود را نياÙ​تند Ùˆ بعد
¨Ø¢Ø±Ø´ÙŠÙˆ مطالØ
از انقراض ماد توسط هخامØ
پیوندهای Ø ´ÙŠØ§Ù†Ù¬ پارس ها بتدريج اØ
±ÙˆØ²Ø§Ù†Ù‡
±Ø§Ø¶ÙŠ ايلام را ضميمه امپØ
„Ú©Ù… ابوالÙ​ضÙ
±Ø§Ø·ÙˆØ±ÙŠ تازه تشكيل شده خود
آرشیو
پیوندهای Ø
كردند Ùˆ دولت هاي Ù…Øلي ايÙ
‡±ÙˆØ²Ø§Ù†Ù ·„ام تابع انها شدندÖ
آرشیو مطالب
ايلاميان براي تشكيل دولت
دی 1385
مستقل خود Øتي در زمان
هخامنشيان بارها قيام ÙƒØ
آذر 1385
±Ø¯Ù†Ø¯ ولي ديگر موÙ​Ù‚ نشدنددوÙ
آبان 1385
„ت پايداري را ايجاد كنند .
آرشیو Ù… داريوش در سال اول Øكوتش سه
وضوعی
بار براي جنگ با سه Ù†Ù​ر از
مکانهای
باستانی در استقلال طلبان ايلام به
†Ø§Ø°Ø±Ø¨Ø§ÛŒØ¬Ø§Ù انجا لشكر كشي كرد Ùˆ هر سه Ù
پيوندها ‚يام را با خشونت زياد سØ
ترجمه ترانه ±Ú©ÙˆØ¨ کرد.داريوش شهرشوش Ø
های ترکیه ±Ø§ گرÙ​ته Ùˆ به پايتختی
ای
تبديل كرد Ùˆ بدين ترتيب Ø-
±Ø¢Ø°Ø± Ø®Ø¨Ø ÙƒÙˆÙ…Øª ايلام توسط هخامنØ
RSS
´ÙŠØ§Ù† از بين رÙ​ت ولی ايلام
يان مثل يک ملت تا قرن ها به
ترجمه قالب Øيات خود ادامه داد. در زم
رضا امین ان اشکانيان Ù¬ ايلاميان ØÙ‚
زاده
ضرب سکه خود را داشتند و
Powered By بارها در زمان اشکانيان بØ
BLOGFA.COM
±Ø§ÛŒ استقلال خود قيام Ú©Ø
.¯±Ø¯Ù†Ø
از آنجا Ú©Ù‡ به هيچ وجه Øمله Ø
¢Ø´ÙˆØ±ÙŠÙ‡Ø§ Ùˆ Øتی Øمله هخامنØ
´ÙŠØ§Ù† را پايان کار ايلام
نميدانيم٬ بخش مهمی از
کتاب را به بررسی تاريخ
ايلام در دوره سلوکی Ù¬ اØ
´Ú©Ø§Ù†ÛŒ Ùˆ ساسانی اختصاص
داده ايم و اميدواريم
خواننده مجاب شود Ú©Ù‡ Øمله Ø
¢Ø´ÙˆØ± بنی پال Ùˆ ظهور هخامنØ
´ÙŠØ§Ù† پايان کار ايلام نيست
Ú©Ù‡ Øتی در دوره اشکانی بØ
±Ø§ÛŒ استقلال خود Ù…ÛŒ جنگيده
اند.( د.ت.پوتس٬ باستان Ø
´Ù†Ø§Ø³ÛŒ ايلام٬ مقدمه٬ص۲ Ù¬
از انتشارات دانشگاه کمبØ
(±ÙŠØ¬Ù¬Ø³Ø§Ù„ Û±Û¹Û¹Û¹
ايلاميان بر عكس سومريان
بعد از انقراض Øاكميتشان دØ
± طول عصر هاي زيادي به
زندگي در وطن خود ادامه
زندگي در وطن خود ادامه
داده و زبان و تمدن خود را
زنده Ù†Ú¯Ù‡ داشتندַزبان ايÙ
„امي كه به علت شباهت اش با
زبان ديگر اقوام (قوتتي
ه,كاسسي ها,ַַַ) از زمان Puzur
inshushinak پوزور اين شوØ
´ÙŠÙ†Ø§Ú© (Û²Û²Û°Û° Ù‚.Ù….)زبان مشترك
و اداري سراسر ايران بود
توانست موقعيت ممتاز خود Ø
±Ø§ تا اوايل ساسانيان ØÙ​ظ
كندַبا ترجمه تعدادي از Ù
„ÙˆØÙ‡ هاي ايلامي نگهداري Ø
´Ø¯Ù‡ در شيكاگو بطور قطعي
ثابت شده است كه زبان ايلام
ي يك زبان التصاقي ميباشد و
لغات زيادي در ان با تركي Ø¢Ø
°Ø±ÙŠ امروزي شبيه يا عين هم
هستندַ آكادئمك "مار " ثابت
كرد كه زبان ماد و ماننا
·Ù†ÙŠØ² همان زبان ايلامي بودÖ
زبان ايلامي تا قرن ها بعد
از سقوط ايلام اهميت خود را
ØÙ​ظ كرد , داريوش هخامنشي آن
را زبان رسمي Ùˆ اداري امپØ
±Ø§Ø·ÙˆØ±ÙŠ كرد Ùˆ همه Û³Û° هزار Ù
„ÙˆØÙ‡ پيدا شده در تخت جمشيد
به زبان ايلامي هستند(هنوز
هم ترجمه نشده اند)ַ اكادم
ئك"مار" ثابت كرده است كه
زبان رسمي و اداري ماد هم
ايلامي بود(تاريخ و تمدن
ايلام, ص۵), اين موضوع بعدا
در بخش مربوط به ماد ها شرØ-
·Ø¯Ø§Ø¯Ù‡ خواهد شدÖ
ايلاميان در زمان هخامنØ
´ÙŠØ§Ù†, سلوكيان, اشكانيان Ùˆ
ساسانيان زبان خود را نگه
داشتند Ùˆ Øتي در دوره بعد از
اسلام نيز زبان ايلامي به Ø-
يات خود ادامه داد واز طرÙ​
تاريخنويسان اسلامي
"خوزي" ناميده شد ,براي مثاÙ
„ اصطخري در كتاب" مسالك اÙ
„ممالك " به ان اشاره ميكند Ùˆ
تاريخدانان امروزي مثلا
دكتر سيد Ù…Øمدعلي سجادي
وַַزبان خوزي را همان زبا ن
ايلامي ميدانندַ اين زبان
Øالا هم در شوش Ùˆ مناطق عراÙ
‚ÙŠ نزديك به شوش , از جمله شهر
"مندلي" Ùˆ هم چنين در شهر "سنÙ
‚ر" لرستان Ùˆ اطراÙ​ ان Ùˆ بعضي
جاهاي ديگر زنده است و زبان
عادي Ùˆ روزمره اهالي ميباØ
´Ø¯ Ùˆ خودش هم به زبان تركي اØ
°Ø±ÙŠ امروزي خيلي نزديك است,
انان خودشان را اشكاني م
ينامند(تاريخ ديرين تركان
ايران,جلد۱, پروÙ​سور Ø
(°Ù‡ØªØ§Ø¨ÙŠ
دمورگان" كه سالها در Ø®Ø "
دمورگان" كه سالها در Ø®Ø "
±Ø§Ø¨Ù‡ هاي شوش كاوشگري كرده
بود مينويسد كه ايالت Ù​ارس
Øتي بعد از به قدرت رسيدن
هخامنشيان شديدا تØت Ù†Ù​وذ Ù​Ø
±Ù‡Ù†Ú¯ Ùˆ زبان ايلامي بود Ùˆ
پارس ها دولت Ùˆ Ù​رهنگ خود Ø
±Ø§ بر آنچه كه از ايلاميان
ياد گرÙ​ته بودند بنا
·Ù†Ù‡Ø§Ø¯Ù†Ø¯Ö
Ù…Ö· دياكونوÙ​ " Ù…Øقق روسيم"
ينويسد: در ايالت Ù​ارس
چندين كتيبه ايلامي از
اوايل Øكومت هخامنشيان
وجود دارد كه Øضور بالاي ايÙ
„اميان در آنجا را Øتي در زم
ان داريوش دوم نشان ميدهدַ
و اين مسئله از انجا ديده م
يشود كه" مارتيا " كه خود Ø
±Ø§ پادشاه ايلام مينامد در
ايالت Ù​ارس زندگي ميكرد Ùˆ دØ
± دÙ​ترخانه "استخر" Øاكميت
كامل زبان ايلامي نشانه
بيسوادي مامورين Ùˆ دولتمØ
±Ø¯Ø§Ù† پارس ميباشد Ùˆ نه
اينكه تصور كنيم كه ان زبان
Ù​قط رايج در بين اهالي بودַ
( ±(تاريخ ماد صÙ​ØÙ‡ ÛµÙ¨Û°-ÛµÙ¨Û
5 | نوشته شده توسط تورک اوغلو در دوشنبه چهارم دی 1385 | + |
±Ù†Ø¸Ø