You are on page 1of 63

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Bahasa IBAN
TINGKATAN IV

RIPIH ISI PEKARA

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pelasar Jaku Juluk Kurikulum Bahasa Iban Sekula Sekondari Objektif Kurikulum Bahasa Iban Sekula Sekondari Objektif Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV Organisasi Kurikulum Penerang Tentang Kerembai Turai Pelajar Strategi Ngajar Enggau Belajar Sistem Bahasa Pengisi Kurikulum Asil Pengawa Belajar Bidang Interpersonal Asil Pengawa Belajar Bidang Informasional Asil Pengawa Belajar Bidang Estetik

v vii ix 1 2 2 3 4 7 8 12 18 21 35 45

iii

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat; memelihara satu cara demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagaibagai corak; membina satu cara masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpahkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap dapat memberikan penekanan kepada unsur bernilai tambah yang yang difikirkan sesuai dalam aspek pedagogi. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik serta kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan.

ix

Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap penggunaan dan penguasaan bahasa Iban murid dengan mengambil kira kesepaduan ilmu, nilai dan amalan. Pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang boleh berkomunikasi serta meneruskan warisan budaya Iban yang sesuai dengan kesejahteraan diri, masyarakat dan negara. Dalam menyediakan Huraian Sukatan pelajaran ini, banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti, pegawai Kementerian Pelajaran, dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pelajaran merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

(MAHZAN BIN BAKAR AMP) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

xi

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

1. PELASAR JAKU Jaku Iban tu siti ari jaku etnik ti bisi diajar ba tikas sekula primari enggau sekula sekondari baka ti disebut dalam Akta Pendidikan 1996. Jaku Iban diajar kena nyuluk niat ati bansa Iban ti sayau sereta deka ngemansangka jaku Iban . Nambahka nya, iya mega tau nyadi senyata ti beguna dikena nyerakupka kaul dalam raban bansa Iban empu tauka antara bansa Iban enggau bansa bukai. Kurikulum Jaku Iban sekula sekondari ditempa ngambika nembiak ulih bekomunikasyen enggau lanchar sereta ulih ngenanka waris daya idup bansa Iban bepelasar ba Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum Jaku Iban dikenatai belalauka Turai Pelajar enggau Kerembai Turai Pelajar. Turai Pelajar Jaku Iban sekula sekondari nyerangkung tiga bidang guna jaku, iya nya Bidang Interpersonal, Bidang Informasional enggau Bidang Estetik ti bekait enggau pengelandik bekomunikasyen enggau orang bukai, mindahka penerang sereta angkunka pemanah jaku. Kelimpah ari nya, elemen litaricha bisi diselit dalam pelajar Jaku Iban dikena ngenanka waris daya idup. Pelajar Jaku Iban mega menatika leman gaya belajar, pengerindu enggau pengulih nembiak ti bebida sereta ngemeranka pelajar ngena pengelandik benilai tambah. Aktiviti kokurikulum ti dipejalaika ari luar kelas mega beguna dikena ngukun penau ke dipelajar sida dalam kelas. Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Form IV tu nerang lalu ngerembaika enggau silik agi pasal Turai Pelajar Jaku Iban sekula sekondari ti tau nyadi lalau pengajar ngenataika pelajar ti diungkupka ngagai nembiak Form IV. Kerembai Turai Pelajar tu disediaka ba setiap Form ari Form I nyentuk ngagai Form V. Kerembai turai pelajar tu ngundan Juluk, Objektif, Organisasyen Kurikulum, Asil Pengawa Belajar, Pengisi Kurikulum, Strategi Ngajar enggau Belajar, Aspek Jaku, Asil Pengawa Belajar enggau Kerembai Turai Pelajar.

1

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

2. JULUK KURIKULUM JAKU IBAN SEKULA SEKONDARI Juluk Kurikulum Jaku Iban sekula sekondari nya dikena nempa nembiak ngambika sida ulih bekomunikasyen, dikena ngambi ungkup diri maya begulai sejalai enggau orang bukai, meretika idea enggau penerang ti didinga tauka dibacha, sedarka pemanah jaku ti dikena dalam mayuh macham asil tulis ari mayuh macham genre, sereta mega mantaika idea enggau asai ati ngena jaku Iban standard sambil neruska waris daya idup bansa Iban.

3. OBJEKTIF KURIKULUM JAKU IBAN SEKULA SEKONDARI Ba pengujung pengawa ngajar enggau belajarka Jaku Iban di sekula sekondari, nembiak disadang nemu: i. nampil orang dalam interaksyen sosial ari berandau enggau besaraka runding tauka ngena chara betulis dikena ngepun sereta negapka kaul sereta; bejalaika sebengkah-sebengkah pengawa; meretika isi mayuh macham kereban ti didinga enggau dibacha; mending, macha lalu meri respons ngagai kereban tulis tradisional enggau moden; mantaika runding ngena jalai bejaku enggau betulis; belemati lalu nemu nitihka nilai pemanah, sikap positif, semengat patriotik sereta sayauka menua diri; enggau neruska waris daya idup bansa Iban sesingkang enggau pemansang mayuh pupu raban bansa di Malaysia.

ii. iii. iv. v. vi.

2

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

4. OBJEKTIF PELAJAR JAKU IBAN FORM IV Ba ujung pelajar Form IV nembiak dikarapka ulih: i. berandau enggau pangan diri tentang hal diri empu, diri sebilik, orang ke berimbai pendiau, sekeda isu enggau pemansang kemaya hari tu enggau antara bansa ngena jaku ti engkeman; bedaya ngulihka barang enggau servis ari ti meri respons tentang barang enggau servis ti diulih ari nyadi pengguna; meri timbang penemu enggau ngaga pemutus ti patut dikena beruruska penanggul sereta ngaga pemutus penemu dalam siti-siti situasyen lebuh bejurai tauka berundingka sesebengkah pekara; macha teks ti mayuh lebas enggau bidang sereta ngena mayuh teknik macha dikena ngulih lalu meretika penerang enggau chara ti efektif; macha kereban litaricha enggau akademik ke tuju beperindang enggau menganalisis karang ari mayuh aspek; ngubah idea enggau penerang berindik ari siti-siti perspektif enggau kriteria ngambika ulih nembuka ati enggau tuju pengawa; ngena pengelandik mantaika jaku, buah runding enggau ngeraup randau dikena ngayanka bantai penemu ti efektif; nengkebang karang kreatif enggau ukai kreatif ngena jaku ti gramatis enggau tingkat jaku ti engkeman sereta ngena rapat tulis ti udah dipelajarka; enggau belemati sereta menatika nilai ti manah, sikap positif, semengat patriotik enggau pengangkunka menua belalauka ajar di dalam kelas.

ii. iii.

iv.

v. vi. vii. viii.

ix.

3

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

5. ORGANISASYEN KURIKULUM Kurikulum Jaku Iban sekula sekondari ngundan: 5.1 Guna Jaku Guna jaku tau dibagi ngagai tiga bidang, iya nya Bidang Interpersonal, Bidang Informasional enggau Bidang Estetik. Tiaptiap bidang nya endang ngembuan Asil Pengawa Belajar ti patut ditemu nembiak. Guna jaku ti dikumbai Bidang Interpersonal nya bekaul enggau pengelandik nembiak ngepunka randau, ngerembaika randau sereta ngemeranka kaul interpersonal, iya nya kaul enggau orang bukai. Guna jaku ti disebut Bidang Informasional nya dikena meretika idea enggau penerang ti didinga enggau dibacha. Iya bekaul enggau penau nembiak ngulih, mereti sereta mantaika baru sesebengkah penerang, isi enggau idea. Guna jaku ti disebut Bidang Estetik, meri ruang ngagai nembiak belemati sereta angkunka karang litaricha, becherita, mantaika buah pikir sechara kreatif. Berindik ari tu, nembiak diajar elemen litaricha ti mungkur genre novel, jerpan, prosa tradisional, drama enggau leka main. Nembiak dikandal ulih nerenakka pengerindu macha lalu belematika bemacham kereban litaricha Iban ti kaya dikena nanggam pengangkun sida ngagai waris daya idup bansa Iban. 5.2 Pengelandik Jaku Pengelandik jaku mungkur pengelandik mending, bejaku, macha enggau nulis. Pengelandik jaku tu dikarapka nyadi pemun nembiak ulih ngena jaku Iban ti standard. 5.2.1 Pengelandik Mending Pengelandik mending nya dikena ngansah pemintar nembiak mending enggau penuh perati kelimpah ari mereti lalu landik nyerenih tauka milih isi pekara ti beguna, mendingka isi kelikuh ti bebida dalam mayuh macham kereban dikena belajar.
4

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

5.2.2 Pengelandik Bejaku Pengelandik bejaku nya ngenajamka pengelandik nembiak ngena jaku ti betul sereta standard lebuh becherita, mantaika pikir diri, nerangka asai ati diri sereta nanya enggau terang, betusun, enda lebih-lebih, kelimpah ari ti dikena nerenakka peneleba bejaku alus, nemu bebasa sereta beradat. 5.2.3 Pengelandik Macha Pengelandik macha tu dikena nelebaka nembiak nguasa mayuh macham teknik macha, begunaka mayuh macham kereban penyanding, ngambika sida sikar mereti, pandai nyerenih isi ti beguna, nemu belematika pemanah pekara ti dibacha sereta landik ngaga analisis pasal kereban bacha nya. 5.2.4 Pengelandik Nulis Pengelandik nulis ngujungka nembiak nemu nulis enggau pintar, landik sereta lanchar ngena pengaya leka jaku ti betul , standard sereta ngena ayat ti gramatis. Pekara ti ditulis bisi tema enggau isu ti terang, runding ti rurus, format ti betul enggau genre ti patut. Nambahka nya nembiak mega ulih ngemetul sereta nusun karang ngena mayuh macham penerang betulis. Pengelandik jaku disengkaumka dalam Asil Pengawa Belajar ba tiap-tiap bidang guna jaku enggau chara ti bekaul enggau iya.

5.3

Asil Pengawa Belajar Pengawa ngajar enggau belajar di bilik kelas dilanggur sereta dipejalaika bepelasar ba asil pengawa belajar ti patut ditemu nembiak. Asil Pengawa Belajar berindik ari pengelandik jaku baka ti diterangka dulu tadi. Asil Pengawa Belajar meri penerang dikena ngiring sereta nulung pengajar dalam pengawa ngajar ti disalin ari penerang objektif. Asil Pengawa Belajar nya bepelasar ba semua pengelandik jaku lalu begulaika atur jalai ngena jaku dalam sistem jaku nitihka konteks enggau topik dalam ruang pengisi kurikulum.
5

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

5.4

Pengisi Kurikulum Pengisi kurikulum nyengkaum elemen ti bejantilka pemansang ti pemadu baru dalam bidang pelajar, iya nya pemintar bepikir, atur sosio-waris daya idup enggau pengelandik benilai tambah baka pengelandik berunding, belajar sepemanjai umur, ngena teknologi pemadah enggau komunikasyen sereta pengelandik ninjau arus maya dudi dikena nyendiaka nembiak nyingkang ngagai dunya pengawa dikena ngidupka diri. Nambahka nya, pelajar pasal nilai, pelajar nyadi peranak menua ti likun pendiau, angkun sereta taluk ke menua diri endang diperatika enggau silik beserimbai enggau juluk menua maju enggau raban bansa ti nadai penimpang dalam adat basa enggau perangai. Penerang ti luas agi pasal pengisi kurikulum Jaku Iban nya baka tu: 5.4.1 Penemu Pasal Rampa Menua Nembiak Penemu pasal rampa menua nembiak ti patut dikena ngerembai sereta ngangkatka pengelandik nembiak, nya penemu ti nyengkaum mayuh bidang penemu enggau disiplin; baka sains, geografi, kandang rampa menua enggau ti bukai. Kelimpah ari nya, pengajar mega diperansang belalauka isu-isu kemaya hari tu nyadi kereban dikena ngajar enggau belajar. 5.4.2 Aspek Waris Daya Idup Aspek warisdaya idup ti patut bendar dipilih nyadi kereban ngajar enggau belajar nya nyerangkung tusun atur wais daya idup, pengalus tauka pengeliut jaku, tingkat jaku, sempama, leka main asal enggau jerita rayat. Nambahka nya aspek waris daya idup tu mega nyengkaum nilai pemanah, atur pendiau enggau norma sosial baka ti ditusun dalam bup Adat Iban 1993 sereta enggau semengat taluk sereta angkunka bansa enggau menua Malaysia.

5.5

Sistem Jaku Sistem jaku dalam pengawa ngajar enggau belajar menatika jaku Iban ti standard ari jalai jaku, pengaya leka jaku, sempama, sepil , sebut enggau entak sebut. Jalai jaku mungkur morfologi enggau sintaksis lalu pengaya leka jaku ngundan leka jaku rama enggau terminologi.

6

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

6.

PENERANG TENTANG KEREMBAI TURAI PELAJAR Kerembai Turai Pelajar Form IV dikenataika dalam tiga iti pitak. Pitak ti kesatu nya penerang pasal Asil Pengawa Belajar baka ti dikembuan dalam Turai Pelajar. Pitak ti kedua nya Kerembai Asil Pengawa Belajar, lalu pitak ti ketiga ngundan Perambu Aktiviti enggau Kereban.

6.1

Pitak Asil Pengawa Belajar Pitak Asil Pengawa Belajar ngundan bidang guna jaku baka tu: Guna Jaku Asil Pengawa Belajar 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 Kerembai Asil Pengawa Belajar 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3

Interpersonal

Informasional

Estetik

3.1 3.2

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4

6.2

Pitak Kerembai Asil Pengawa Belajar Pitak Kerembai Asil Pengawa Belajar nerangka enggau silik tikas pengelandik ti patut ditemu nembiak nitihka tikas penau enggau pemaju sida sekali ke dalam Tikas 1, Tikas 2 tauka Tikas 3.
7

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Tikas 1 nya tikas pelajar ti patut ditemu semua nembiak. Tikas I nya meh penau ti pengabis minimum patut ditemu semua nembiak Form IV. Tikas 2 nya tikas ti diungkupka ngagai nembiak ti jelan penajam lalu Tikas 3 nya tikas ti pengabis tinggi ungkup nembiak ke ngembuan pemandai tauka penajam ke nyulut agi. Nembiak ti udah ngembuan penau ba Tikas 1 diperansang terus belajar ngagai Tikas 2 enggau Tikas 3 nitih ke pengulih diri. Nembiak ti enda mujur nembuka Tikas 1 patut diberi latih lalu dibantu pengajar nyentukka ngagai iya ulih nembuka tikas nya. Dalam hal tu, nembiak deka diuji dikena nentu sekalika nembiak nya agi patut diembing tauka terus nyingkang ngagai tikas pelajar ti nangkanka nya. 6.3 Perambu Aktiviti Enggau Kereban Pitak Perambu Aktiviti enggau Tuduh Kereban ngundan aktiviti ngajar enggau belajar sereta enggau kereban bantu ngajar di dalam kelas. Perambu tu ditipakka enggau Kerembai Asil Pengawa Belajar sereta menatika elemen ti dikemisi dalam pengisi kurikulum. Chunto iya, pengelandik ngaga jangka enggau ngaga pilih bepelasarka tinjau arus maya dudi sereta enggau mayuh bengkah pemintar ti bebida ngagai siku-siku nembiak. Semua perambu tu semina nyadi lalau. Pengajar tau ngubah sereta milih teknik tauka aktiviti bukai ti engkeman ngambika setipak enggau penau sereta pengulih nembiak.

7. 7.1

STRATEGI NGAJAR ENGGAU BELAJAR Rapat Befokus Ba Nembiak Strategi ngajar enggau belajarka Jaku Iban, patut befokus ba nembiak ngambika sida ulih berinteraksyen lalu bulih pengelandik belajar ari peneleba sida. Ari nya, nembiak tau bisi pengarap ba diri empu ulih ngena jaku Iban ti menuku. Rapat tu setipak enggau belajar sechara masteri ti menatika pengulih nembiak ngauk asil pelajar ti udah ditetapka. Ari ti belajar sechara masteri, nembiak diberi peluang maju nitih ke pengulih diri. Dalam hal tu aktiviti menilai, miki enggau nyuman, enggau ngaya patut diambi nyadika sebagi ari proses ngajar enggau belajar.

8

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

7.2

Mayuh Bengkah Teknik Pelajar Jaku Iban sekula sekondari meransang atur ti ngena mayuh leman teknik ngajar. Pengajar diberi peluang milih teknik ngajar enggau belajar ti setipak enggau pengulih nembiak. Teknik bejurai, simulasyen, projek, enggau inkuiri bepelasar ba atur belajar ngena pansik dudi hari, pemintar mayuh bengkah, konstruktivisme enggau kontekstual, tau nambahka pengerindu enggau penyidi ngagai pelajar sida. Ajar ti efektif bepanggai ba ubah teknik enggau kereban bantu ngajar sereta enggau teknologi ti tau meransang nembiak bepikir sechara kritis, kreatif enggau inovatif.

7.3

Mayuh Bengkah Kereban Pengawa ti bekenaka librari, pusat sumber enggau komputer sigi diperansang dalam ngajar enggau belajarka Jaku Iban. Kereban ari surat kabar, majalah, bup penyanding, diksyenari, internet, kereban litaricha enggau ukai kereban litaricha patut dikena dalam pengawa ngajar enggau belajar.

7.4

Pengelandik Ngena Leka Jaku Ti Engkeman Pelajar Jaku Iban sekula sekondari endang ngemeranka guna leka jaku ti engkeman . Dikena ngulihka tuju tu, pengajar patut merambu lalu milih guna jaku ke deka diajar sereta chunto jalai ngena leka jaku dalam konteks ti bebida enggau aktiviti ti bekenaka leka jaku ti spesifik nitihka disiplin ilmu di dalam tauka di luar kelas.

7.5

Ngajar Enggau Belajar Sechara Betema Rapat ti menatika tema endang diperansang dalam pengawa ngajar enggau belajar. Ngena chara belajar ti baka tu pengelandik jaku, belajarka jalai jaku enggau ngerembaika pengaya leka jaku ulih dikukun. Kelimpah ari nya, penemu ari mata pelajar bukai mudah diserap ngagai pelajar Jaku Iban. Pengajar patut merambu pelajar enggau tema ti patut nyerangkap bidang ilmu ti besangkut paut enggau diri empu, orang mayuh enggau pekara rama kemaya hari tu.

9

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

7.6

Macha Ekstensif Macha ekstensif meri peluang ngagai nembiak ngauk penemu enggau nempa ulah ti menyana dikena ngangkatka daya pikir enggau nerenakka pengerindu terus macha.

7.7

Kaul Jaul Kaul jaul nya siti proses ngajar enggau belajar ti menatika kaul jaul pengelandik jaku ti neresa kurikulum tauka rapat ngajar. Mayuh macham pengelandik patut diajar ngena chara bekaul jaul dalam pengawa ngajar enggau belajar.

7.8

Penyerap Nilai Enggau Waris Daya Idup Nyerap nilai dalam konteks ngajar enggau belajar reti nya proses nerima mayuh bidang ilmu sereta mayuh tema ti mungkur hal ti besangkut paut enggau diri empu tauka enggau orang mayuh. 7.8.1 Semengat angkunka menua enggau nilai bebudi tinggi peranak Malaysia ti bepelasar ba pengarap ngagai Petara patut dipasukka dalam pengawa ngajar enggau belajar. Taja pan proses nyerap tu diatur sechara sedar sereta diperambu tang nembiak dikarapka ulih nyerap ilmu enggau nilai tu sechara sedar tauka natural. 7.8.2 Pengelandik bepikir patut diserapka sechara teratur enggau pengelandik mending, bejaku, macha, enggau nulis. Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban tu menatika pengelandik bepikir sechara kritis, kreatif sereta inovatif dalam pengawa ngajar enggau belajar. Sekeda ari pengelandik bepikir ti tau dikena dalam pelajar jaku nya baka tu: • • • • Meri tukuh Ngelas, ngumpul sereta mengkategori Ngait enggau ngaul Manding bida

10

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nusun atur Nentuka penerang ti betul enggau iya ti salah Mida fakta enggau penemu Menganalisis Nyidi empas penemu Ngelala kebuah enggau pangka jaku Nyangka Mensintesis Mengitlak Ngaga analogi Ngaga inferens Mengintepretasyen tauka betungkap Ngelala batang enggau jantil penemu Nimbang tauka menilai Mansut ka penemu Ngumpul Ngedut Ngaga pemutus Mutarka penanggul

Pengelandik bepikir ti dirintai nya tadi patut ditemu nembiak. Kereban bepikir baka nusun grafik, tanya sereta kar minda tau dikena dalam proses ngajar enggau belajar. 7.8.3 Pengelandik benilai tambah ti bukai baka pengelandik teknologi pemadah enggau komunikasyen, pengelandik belajar chara belajar, pansik dudi hari, pemintar mayuh bengkah, belajar sechara konstruktivisme enggau kontekstual mega patut diserap enggau menatika asil pelajar ti patut ditemu, penau nembiak, sereta sumber ti dikemisi.

11

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

7.9

Menilai Aktiviti menilai nya sebengkah ari proses ngajar enggau belajar. Menilai tu aktiviti dikena ngulihka penerang ti beguna dikena nentuka pengulih nembiak dalam siti-siti asil pelajar enggau objektif ngajar enggau belajar. Enggau nya, menilai sechara terus menerus tauka selajur patut diatur. Berindik ari proses menilai ngena chara tu pengajar dikarapka ulih bekiraka atur ti dikena napi penau nembiak sekali ke diberi penyuman tauka pengaya.

7.10

Penyuman Aktiviti penyuman disedia lalu ditaga dikena mantu nembiak nguasa asil pelajar ti apin ditemu sida. Aktiviti tu diatur senipak enggau tikas penau nembiak.

7.11

Pengaya Aktiviti pengaya patut dikenataika laban nembiak sigi bebida tikas penau, pengelandik, talent enggau pengerindu. Nembiak ti jampat agi nangkap asil pelajar patut diberi aktiviti ti digaga sechara ngati diri tauka enggau bantu pengajar.

8.

SISTEM JAKU Pekara ti nyadi fokus pelajar dalam Sistem Jaku Iban nya pelajar pasal jalai jaku tauka atur jaku, pengaya leka jaku, sepil, sebut enggau intonasyen. Penerang ngelansa ba semua pekara nya tadi,tau dipeda baka tu:

8.1

Jalai Jaku Jalai Jaku patut nyadika pelasar pemintar bejaku. Pekara tu patut diajar enggau chukup langgur sereta nitihka konteks ngambika jalai ngena leka jaku, rambai jaku enggau ayat ulih ditemu enggau engkeman. Batang pekara ti nyadi isi pelajar pasal jalai jaku nya dibagi ngagai dua, iya nya morfologi enggau sintaksis. Nambahka nya, aspek jalai nyebut enggau sepil mega patut diperatika enggau manah.

12

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

8.1.1 Morfologi Morfologi nya bidang penemu pasal jaku ti mansik pasal tukuh leka jaku, raban leka jaku sereta jalai nempa tauka ngaga leka jaku.

Tukuh jaku ti digaga ari: • • • • jaku tunggal jaku tumbuh jaku turu jaku tandu

Raban jaku ti digaga ari: • • • • jaku nama jaku pengawa jaku adjektif jaku tugas

Proses ngaga jaku ari: • • • meri penambah betanduka leka jaku beturuka leka jaku

13

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

8.1.2 Sintaksis Sintaksis nya bidang penemu pasal jaku ti mansik tukuh, struktur enggau jalai ngaga ayat. Reti iya, bidang sintaksis nya pansik pasal atur enggau simpul jalai jaku ti nyadi pelasar ti patut dititihka lebuh nusun leka jaku tauka raban leka jaku ngambika nyadi ayat. Sekeda ari aspek sintaksis ti patut dipelajarka nya baka tu: • • • • • Jalai ngaga ayat ti dipenyadi ari subjek enggau predikat sereta atur nusun ayat nya. Bansa ayat, iya nya ayat penerang tauka ayat padah, ayat tanya, ayat perintah enggau ayat tekenyit. Konsep ayat aktif enggau ayat pasif. Tusun ayat, iya nya ayat tusun selama enggau tusun tunsang. Proses ngaga ayat: i. ayat tunggal ii. ayat turu Bansa ayat turu, iya nya ayat turu berakit, ayat turu selit enggau ayat turu champur. Aspek tanda bacha. Pengenap tesa

• • •

8.2

Sistem Sepil Sistem sepil ti dikena mesti belalauka sistem ti dikena dalam bup ‘Sistem Jaku Iban di Sekula’ ti dikeluarka Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia; berengkah dikena Taun 2007.

8.3

Sebut Enggau Intonasyen Sebut enggau intonasyen diajar ngambika nembiak ulih nyebut leka jaku enggau betul sereta meretika intonasyen enggau penggal sebut. Pengelandik ti diajar nya pengelandik ngelala sereta bebidaka mayuh macham aspek dalam sebut enggau intonasyen ngambika nembiak ulih ngenataika sesebengkah reti leka jaku enggau engkeman.

14

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Intonasyen ayat Jaku Iban ti patut diajar nya nitihka tusun ayat ti baka tu: • • • • • 8.4 ayat penerang rama ayat tanya ayat perintah ayat tunsang ayat pasif

Pengaya Leka Jaku Pengaya leka jaku nyengkaum leka jaku rama enggau leka jaku ti dikena nyebut sebengkah-sebengkah pekara enggau konsep tauka disebut terminologi. Pengelandik ngelembang leka jaku tu iya nya kerembai ari pengelandik nembiak ngelembang leka jaku ti udah dikena dalam Form I, II enggau III. Pengaya leka jaku patut ditambah sereta dikerembai ngambika setipak enggau pemansang penemu nembiak dalam bidang pelajar ba peringkat Form IV.

8.5

Pengenap Tesa Pengelandik nembiak nguasa pengenap tesa patut ditambah sereta dikerembaika ngambika iya setipak enggau pemansang penemu nembiak dalam bidang pelajar baperingkat sekula sekondari atas.

15

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

8.6

Sempama Sempama nya sebengkah ari bungai jaku ti besilupka reti. Sempama manah dikena bebandingka gaya tauka gamal, ulah, perangai, enggau pengawa lalu diambi nyadi teladan sereta lalau pendiau. Sempama mega mandangka daya idup bansa Iban ti siru lebuh ngena jaku lalu bejimat lebuh ngerara tauka nimbal jaku ti enda manah. Sempama ti dikena endang mantaika jaku belapis tauka belapik ngambika orang ti dituju jaku enda terus nyida tang mayuh agi berundingka kuing enggau empas jaku ti diterima tauka didinga iya. Sempama tau bendar dikaitka enggau pengalus adat basa sereta gaya pendiau bansa Iban. Sekeda chunto jaku sempama nya baka tu: 8.6.1 Jaku Silup • bekalih batang • nusuk kajang kerupuk • muai lang, muai miang 8.6.2 Jaku Kelaung • • • pua kumbu sabut betimba

8.6.3 Sema Banding • baka remaung ke teleba negung ba mua lubang • asaika lepas ari nyawa baya • munyi ke diruruk • enda kala tukul bulaka tempan, enda kala lelabu bulaka peputan • itah ke asi bari

16

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

8.6.4 Rambai Jaku Kelulu • lawa kerubung enda perisi, ragak genuk nadai ai • kijang nyungah rangkang patah, kijang manjung punggu pumpung • kudi memuri hari enda ujan, ikak lelanggak ikan enda ngaban 8.6.5 Jaku Karung 8.6.5.1 Dikena maya nikah Chunto: • Tanya indu • Nan enggau muka kuta 8.6.6 Jaku Tapis 8.6.6.1 Ai Ansah Chunto: • Ai ansah Kepala Pengajar tauka pemesai bukai • Ai ansah YB tauka Menteri 8.6.6.2 Gela tauka Gelar Ai Chunto: • Ranyai • Ai Pengayu 8.6.6.3 Jaku Geliga
17

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

9.

PENGISI KURIKULUM Pengisi kurikulum nyerangkung elemen-elemen baka penemu ari mayuh bidang ilmu enggau disiplin, atur sosio-waris daya idup enggau pengelandik benilai tambah, baka pengelandik bepikir, pengelandik teknologi pemadah enggau komunikasyen, pengelandik belajar chara belajar, pansik dudi hari, mayuh bengkah pemintar, belajar sechara konstruktivisme enggau kontekstual. Semua elemen tu diajar dalam konteks ba ketiga-tiga bidang ti bisi dalam guna jaku. Penerang ti ngelansa tentang setiap pengisi kurikulum nya baka tu. 9.1 Penemu Penemu mungkur mayuh disiplin baka sains, ekonomi enggau bidang ilmu ti bukai dikena ngerembaika penemu enggau pengelandik jaku. Penemu mega nyerangkung hal ti nyadi kemaya hari nitihka ti patut dalam runding pengajar. 9.2 Nilai Nilai ti manah patut bendar dipasukka lebuh ngajar Jaku Iban dikena nempa nembiak ngambika sida ngembuan pemai ulah ti menyana. Kelimpah ari nya, menati sereta ngemeranka perangai ti menuku dikena nempa bansa ti tinggi adat budi basa patut dikemeran sereta diterenakka ba ati anak bansa Malaysia. 9.3 Pengangkun Sereta Penaluk Ke Bansa Enggau Menua Pengangkun sereta penaluk ngagai bansa enggau menua patut bendar diterenakka ba nembiak ngambika ngembuan semengat ti angkun, sayau sereta talukka menua enggau bansa.

9.4
18

Pengelandik Benilai Tambah

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Kurikulum ti inginka pengulih enggau pengulih dalam alaf baru tauka benilai tambah nya meri peluang ti lebih ngagai nembiak dikena ngulihka penemu ari ti belajar belalauka situasyen ti nyau deka sebaka enggau pekara ti amat nyadi di dunya nyengkaum senario dunya global. Bekaul enggau pekara nya kurikulum Jaku Iban tu ditusun ngambika ulih nyerangkung mayuh macham pengelandik. Pengelandik ti benilai tambah baka pengelandik bepikir, pengelandik teknologi pemadah enggau komunikasyen, pengelandik belajar sepemanjai umur, pengelandik ninjau arus maya dudi enggau pemintar mayuh bengkah. Sekeda ari aspek pengelandik benilai tambah nya baka ti diterangka di baruh tu: 9.4.1 Pengelandik Bepikir ` Pengelandik bepikir diajar ngagai nembiak ngena chara tanya saut sereta enggau pengawa latih ti deka nguna daya pikir kritis, kreatif enggau inovatif dalam pengawa mending, bejaku, macha enggau nulis. Pengelandik bepikir tu beguna bendar ba pengidup nembiak ninting hari sereta mega lebuh sida udah bekereja dudi hari ila. Pengelandik tu tau mantu sida nyatup lalu beruruska penanggul sereta mega mantu sida ngaga pemutus penemu ti nyemetak sereta enda besiping. 9.4.2 Pengelandik Ngena Teknologi Pemadah Enggau Komunikasyen Ba jeman teknologi pemadah enggau komunikasyen, nembiak sekula disadang ulih ngena komputer lebuh besadung sereta ngenataika penerang baka ngirum enggau nerima e-mel, ngena software ti udah disediaka dalam komputer lebuh ngatur sereta ngemanahka kereja sida enggau ngulihka penemu ti bisi disadung dalam internet.

9.4.3 Pengelandik Belajar Chara Belajar

19

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Pengelandik belajar chara belajar beguna bendar dikena nanam pengerindu belajar sepemanjai umur. Nembiak sekula ti ulih ngemeranka pengelandik tu deka nyadi orang ti seruran begigaka penemu baru lalu landik ngatur pengawa lebuh napi dunya ti seruran bebali laban arus globalisasyen. 9.4.4 Pengelandik Ninjau Arus Maya Dudi Pengelandik ninjau arus maya dudi tu siti ari chara belajar ti tau mantu nembiak sekula ngelala tiap-tiap iti pekara, isu tauka penanggul ti udah nyadi, benung nyadi diatu enggau iya ti disadang deka nyadi dudi hari. Reti nya, nembiak sekula deka nemu nyangka utai ti deka nyadi, nyangka penguntung tauka pengerugi ti deka ditapi ari pengawa ti dikereja iya sereta nemu merambu sereta besedia nyatup pekara ti disadang nyadi lalu bulih penguntung ari pekara ti berubah nya. 9.4.5 Pemintar Mayuh Bengkah Pemintar mayuh bengkah nyengkaum pengelandik linguistik, logik matematik, musik, kinestetik, ruang, interpersonal, intrapersonal enggau emosi. Pengajar patut nyediaka gaya ngajar ti patut sereta setipak enggau pengerindu enggau pengulih nembiak ngambika pengawa ngajar enggau belajarka jaku tau sidi tauka efektif agi. 9.4.6 Belajar Chara Konstruktivisme Belajar chara konstruktivisme ulih ngasilka nembiak ti tau meretika penemu baru bepelasar ba penemu enggau peneleba ti endang bisi dikembuan sida. Ngena chara tu nembiak ulih meretika pekara ti dipelajar sereta rindu belajar seumur idup. 9.4.7 Belajar Chara Kontekstual Pengelandik tu iya nya siti chara belajar ti ngaitka isi pelajar enggau peneleba nembiak, orang ke bekelingi pendiau enggau sida sereta mayuh macham bidang pengawa. Pengelandik belajar sechara kontekstual dikenataika ngena mayuh macham chara lalu nembiak dikarapka lantang enggau mujur belajar enti sida ulih ngaitka penemu baru ti bekait enggau pengidup sida.

20

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

ASIL PENGAWA BELAJAR ENGGAU KEREMBAI TURAI PELAJAR
Pekara ti dirintai di baruh tu iya nya, Asil Pengawa Belajar enggau Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban. Asil Pengawa Belajar dalam sitak keterubah nya diambi terus ari Turai Pelajar Jaku Iban ti nyengkaum semua pengelandik ti deka dijuluk dalam Pelajar Jaku Iban di sekula sekondari atas. Pengelandik tu ditaga ngagai Form IV iya nya baka ke dirintai ba sitak kedua. Nya alai lebuh ngajar, pengajar patut ngaga perambu belalauka pekara ti dirintai dalam sitak kedua enggau sitak ketiga. 1.0 Asil Pengawa Belajar Bidang Interpersonal

Fokus pelajar dalam bidang interpersonal ngadaka nembiak ti landik sereta ulih ngepun, ngemeran ngena jalai bekunsi kuasa, idea enggau asai ati diri enggau buah pikir maya berinteraksyen, sereta ngulihka barang enggau pengawa ari orang bukai. Pekara tu nyengkaum pengelandik berinteraksyen, berandau, besaraka penemu enggau berunding.

Batang Asil Pengawa Belajar 1.1 1.1.1 Berinteraksyen Bekomunikasyen ngena chara berandau enggau betulis ngena jaku ti engkeman dikena bekelala, mansutka asai ati enggau bekunsi peneleba.

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 1 i. Nerangka pasal pengerindu engggau peneleba diri empu bekaul enggau sesebengkah pekara. ii. Nyeritaka pasal diri maya berandau enggau orang bukai ngena sebut, intonasyen, jaku alus enggau rambai jaku ti patut sereta mantaika penemu ti bekaul enggau topik.

Perambu Aktiviti / Kereban

Nerangka pasal pengerindu enggau peneleba diri ngagai pangan ti serambau pasal: lumba enggau main ti dikerindu kereban bacha ti dipilih diri juluk ati Ngerintai lalu ngelala guna tiap-tiap ruang ba rumah panjai.

21

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 2 i. Bekenangka pengawa. pasal sesebengkah

Perambu Aktiviti/Kereban

Atur rumah ti bekaul enggau adat, perengka enggau kereban ke dikena. Ngeluluka chara enggau gaya pemberita ngerandau orang lebuh deka ngulihka berita.

Tikas 3 i. Ngenataika asai ati diri ngena mayuh macham chara ti ngelantangka ati. Nuliska isi ti beguna bekaul enggau topik pekara ti dikenang. Milih lalu nuliska ayat penerang selapis ti bisi dikena ba kereban bacha. Chunto: anang irau ati nadai ku enggau endang atur petara mantaika asai ati ti temegah enggau semengat ti angkun ngena leka pantun, jaku berambai etb.

ii. Berandauka asai ati dikena ngayanka penyiru enggau penyinu. iii. Nembuka paragraf ngena leka jaku ti engkeman.

22

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar 1.1.2 Berandau enggau orang bukai lalu nemu mantaika runding diri enggau berurun.

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 1 i. Madahka besetuju tauka enda ngena chara alus. Mansutka jaku enggau besebar tauka besabi sereta bebasa maya berandau.

Perambu Aktiviti/Kereban

ii.

iii. Ngena jaku panggil ti patut nitihka pangkat orang enggau berandau.

Berandau beraban nitihka situasyen baka forum, belaban penemu, sara penemu etb. Chunto jaku alus: ukai aku sengaja mantah penemu nuan minta ampun enda ulih dudi ila nadai ga nya salah aku tu madahka penyinu diri sinu amat ati aku tekenyit bendar aku ninga Iya ti dipebasa, Dato, Datin, etb. Pengajar sanu, Doktor sanu, etb.

23

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 2

Perambu Aktiviti/Kereban

Ngeluluka diri nyadi pengajar i. Manding enggau mida sesebengkah pekara belalauka mayuh aspek. Ngena jaku adjektif ti patut lebuh berandauka sesebengkah pengawa. Mujuk enggau meransang orang ngereja sesebengkah pengawa. Bejurai Chunto jaku adjektif: bagas regas lanchar Jaku perangsang Chunto: enti ulih, kati ulih, asai aku nuan ulih nuan endang patut nasit amat bisi nuan

ii.

iii.

Tikas 3 i. Nanya enggau mayuh macham chara lebuh ngerandau orang. Nyaut tanya ngena sebut, intonasyen enggau gilik tubuh ti patut maya berandau.

ii.

Chunto ayat tanya: Kemaya nuan datai? Tak salah munyi jaku ...? Tak salah munyi tanya ...? Chunto: Nitihka peneleba aku Ba penemu aku Randau temuai

iii. Ngerandau temuai ngena jaku besebar tauka besabi sereta basa.

24

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

1.1.3 Ngenataika peminta enggau Tikas 1 patut lalu nemu nimbal peminta orang bukai ngena i. Ngenatai sereta nyaut peminta ngena jaku ti engkeman sereta chara beradat. ngayanka gaya perangai enggau pemaiulah ti ii. Nemu minta ampun ketegal pengawa ti ngenyenangka ati. tekelanjur dikereja. iii. Ngena leka jaku ti patut lebuh nerima pemeri tauka tulung ari orang.

Ngena leka jaku ti beradat lebuh ngenataika peminta, nerima pemeri Chunto: minta tulung ulih nuan uji padahka aku ambika aku anang kiruh kiruh bendar nuan

Tikas 2 i. Ngenataika peminta ngarika orang bukai ngena chara ti beradat. Ngaga kad. Chunto: meri tabi puji meri puji. meri basa. nyendiaka isi jaku dikena ngenataika pesan orang bukai Chunto: aku ngarika sanu ulih nuan nyali aku kati ulih aku nginjau ulih nuan meri aku peluang
25

ii. Ngenataika saut ngagai peminta ngarika orang bukai ngena ayat ti ngayanka penyiru. iii. Ngenataika pesan ngarika orang bukai.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 3 i. Ngenataika peminta betulis dikena ngulihka sesebengkah pekara ari orang bukai.

Perambu Aktiviti / Kereban

ii. Nulis pesan ti tau nyadika malin kena orang ngereja sesebengkah pengawa nitihka atur.

Nyendiaka jaku pesan. Chunto: Notis Flyers Iklan Banner/tambai

26

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

1.2 Berandau engggau bejurai 1.2.1 Mereti sereta nemu ngasuh, meri penerang enggau padah ti terang. Tikas 1 i. Meri penerang enggau terang pasal atur ngereja sesebengkah pengawa. Atur nemuai ngagai Rumah Pengandai Tuai. Atur pekit Palan ngelantangka ati Palan rama baka hospital, opis, sekula etb. . iii. Ngerembaika isi pekara ti dipejurai. Tikas 2 i. Meri penerang enggau chunto dikena nyukung sesebengkah pekara. Meri penerang betulis ti terang ngena jaku ti menyana. Meretika ajar ti dikena nyeliahka pengelayap kena nyaga pengelikun diri. Madahka simpul runding diri pasal mayuh macham berita ti ayan ba suratkabar; baka sida ti nyeliahka orang ti nadai daya tauka tachat. Ayat tunggal, ayat turu, ayat penerang, ayat tekenyit.
27

ii. Nyebut ayat ti patut sereta ngena rambai jaku tauka jaku alus lebuh ngasuh tauka meri penerang.

ii.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 3 i. Ngaga simpul runding belalauka batang penemu ti dibantaika kaban ti enggau berandau.

Perambu Aktiviti / Kereban

Berandauka chara ngenataika jaku pesan ti pandak, padat sereta nyemetak. Nulis jaku pesan ngena basa enggau gaya ti betul. Ngaga kad

ii. Ngaga jaku pesan ti deka dikenataika ngagai orang bukai ti bekaul enggau berita berat tauka penyinu.

1.2.2 Berandau lebuh ngelanggur sebengkah-sebengkah pengawa sereta nuliska isi pekara ti beguna lalu ngerembaika idea ngagai orang bukai.

Tikas 1 i. Berandau dikena ngulihka batang runding pasal sesebengkah pekara. Macha lalu nipak rambai jaku enggau pekara ti engkeman. Bejuraika aktiviti ti patut dikereja dikena ngulihka tulung tauka bantu ngagai rumah anak patu balu, rumah orang buta etb.

ii.

Tikas 2 i. Ngerintai pemutus runding maya berandau. Nulis asil randau.

28

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 3 i. Mantaika penemu ti udah dipejuraika.

Perambu Aktiviti/Kereban

Notis, pesan ngena telefon, internet, poster, radio etb. ii. Ngempung penemu ti udah dipejuraika ngena chara betulis awakka ulih dikerembaika ngagai orang bukai. Becherita Nulis penerang tauka karang Macha Ngaga simpul penemu Macha tauka nulis ripot

1.2.3 Bejuraika sebengkah- Tikas 1 sebengkah pekara enggau orang bukai dikena ngulihka i. Madahka pemutus runding ti udah dipejuraika pasal sesebengkah pekara. pemutus penemu.

Tikas 2 i. Macha lalu meri pemutus penemu pasal aktiviti ti deka dikereja.

Nyebut pemutus runding ti udah dipesetuju. Chunto: Kena mutarka penanggul Kena ngaga projek etb. Bejuraika atur ti patut dititihka lebuh bejalaika sebengkah-sebengkah aktiviti.

29

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3 i. Bejurai belalauka langkar kereja ti nunjukka maya, bansa enggau atur aktiviti ti deka dipejalaika. ii. Nulis penerang pasal pemutus penemu belalauka aktiviti ti deka dipejalaika. Nulis minit aum Nulis notis Ngaga langkar pengawa Nyendiaka taga jam

30

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar 1.3 Berunding

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 1 •

Perambu Aktiviti/Kereban

1.3.1 Berunding enggau chara i. Madahka runding dalam situasyen formal tebuka sereta penuh enggau enda formal. pengarap ba diri empu ngena jaku ti alus sereta betusun. Tikas 2 i. Mantaika isi penemu ngena chara bekelikuh.

Berandau mutarka penanggul. Chunto: Jalai nyaga pengerai Chara nyeliahka diri ari rampit penyakit

Tikas 3 i. Besetuju tauka nyakal penemu ngena tegal enggau sukung penemu ti patut awakka enda ngemedis ati orang bukai. •

Ngerintai chara orang mayuh tau nulung mutarka penusah ketegal kampar ti datai enda beradat ngagai menua kitai. Chunto: Orang mayuh bisi tetemuka kampar masuk menua tu patut madahka enggau chara subuk ngagai penghulu tauka polis,etb. Nulis karang belalau, ngena format pidato, besara penemu, etb.

31

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

1.3.2 Berunding dikena ngulihka Tikas 1 pemutus pasal sebengkahsebengkah pekara ngena i. Berandau ngena jaku ti bebasa sereta betusun. jaku ti bebasa, betusun sereta nunjukka runding ti tebuka. Tikas 2 i. Bekunsika penemu dikena mutarka penanggul.

Mutarka sesebengkah penanggul tauka penekul ngena jaku ti bebasa.

Penanggul ba diri sebilik Chunto: anak berunding enggau apai indai deka meli barang

32

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 3 i. Mantaika raup penemu ngena jaku ti bebasa. ii. Mutuska penemu dikena mutarka penanggul.

Perambu Aktiviti/Kereban

Anak berunding enggau apai lebuh deka ngambi bagi masuk aktiviti kokurikulum.

1.3.3 Ngaga timbang penemu enggau gaya ti positif, rasional sereta nemu besambi-sambi , udah nya lalu ngaga pemutus runding ti ulih diterima kedua-dua piak.

Tikas 1 i. Mantaika penemu diri dikena mutarka penanggul ti dipejuraika. ii. Besaraka pekara ti nyadi kemaya hari tu ti ngujungka kedua-dua piak bulih pemutus ti enda ngerugi sapa-sapa. Bejuraika pekara ti ulih ngujungka pemutus runding ti ulih diterima keduadua piak. Chunto: pekayan nembiak rebak baru adat asal ti dikumbai tau nekul pemansang diri kemaya hari tu kereban pengangkut rama isu pengelikun menua

33

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 2 i. Madahka asai ati diri tentang barang sereta servis ti diberi. Nulis not pandak Ngaga lis barang Ngaga charta analisis barang

ii. Manding guna barang.

Tikas 3 i. Ngaga bantah pasal barang. Ngeluluka diri nyadi tuai ba kaunter. Ngeluluka diri nyadi penguna ti enda puas ati.

ii. Nyaut bantah.

34

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

2.0

Asil Pengawa Belajar Bidang Informasional

Bidang guna jaku ti dikena meretika idea enggau penerang ti didinga enggau dibacha meri fokus ngagai pengulih nembiak ngulihka penemu, meretika penerang, isi enggau idea lalu ulih mantaika iya baru. Batang Asil Pengawa Belajar 2.1 Bulih penerang ari mayuh macham penatai ti didinga enggau dibacha. 2.1.1 Mending dikena ngulihka penerang. Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 1 i. Mending lalu ngerintaika penemu ti beguna ari mayuh macham sumber. ii. Macha ngelansa kena ngulihka penemu ti berurun. iii. Milih rambai jaku ari ayat ti dibacha Ngaga kar minda dikena nerangka batang penemu. Macha ngelansa dikena ngiga batang penemu ari paragraf karang nitih pengelama ti ditetapka. Ngalihka jaku klasik ngagai jaku Iban standard. Ngisi tempat puang bepelasarka teks ti didinga.

35

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 2 i. Ngerintai chara ngereja pengawa sechara tradisional enggau moden. ii. Nanya awakka nemu reti, tuju rama enggau pemutus ti bisi ditemu nyata tauka besilup ba kereban prosa tauka leka main. iii. Nusun nitihka kelas lalu nulis isi ti beguna belalauka kereban prosa ti didinga tauka dibacha. Tikas 3 i. Napis penerang ari kereban prosa ti didinga tauka dibacha ii. Nyerenih lalu bebandingka karakter ti bisi ditemu dalam kereban prosa ti dibacha

Perambu Aktiviti/Kereban

Nuliska karang kelikuh pasal penguntung enggau pengerugi bekenaka pekakas lama enggau moden.

Ngaga grafik

36

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar 2.1.2 Macha sereta ngiga sanding penemu dikena ngulihka penerang sereta nuliska penerang nya.

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 1 i. Ngiga penerang ti bisi dikena dalam teks. ii. Nentuka tingkat jaku ti diguna dalam teks.

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 2 i. Macha lalu nerangka guna sesebengkah pekara. ii. Macha penerang lalu ngalihka iya ngena jaku diri empu.

Berandau dalam raban lalu bebandingka jaku denotatif, konotatif enggau bungai jaku. Ngerintai penerang fakta ti bisi ba teks. Ngiga reti leka jaku dalam diksyenari, chunto – leka jaku sains enggau teknologi.

Ngarang simpul penemu ari artikel ti ambi ba media chelak. Macha penerang ari jaku bukai lalu ngalihka iya ngagai Jaku Iban.

Tikas 3 i. Ngumpul lalu nulis isi penerang ti beguna.

37

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

ii. Ngaga simpul penemu pasal penerang ti dibacha. iii. Ngalihka sebarang teks ti ditulis dalam jaku bukai ngagai jaku Iban tauka teks dalam jaku Iban ngagai jaku bukai. Ngaga brosur malin temuai ba tempat diri empu. Ngalihka brosur ti ditulis ngena jaku Iban ngagai jaku bukai.

38

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar 2.2 Meretika penerang, isi enggau idea ari mayuh sumber ti didinga enggau dibacha. 2.2.1 Ngena gambar, lukis kasar enggau kar minda.

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 1 i. Nusun penerang bepelasarka kriteria ti ditetapka. Nusun penerang ngena grafik baka; charta kar minda kar tulang ikan form klasifikasyen etb.

Tikas 2 i. Nentuka antara batang penemu enggau penemu dalam teks.

Tikas 3 i. Nusun penerang dalam teks nitihka rurun ti logik lalu mantaika rasional iya.

39

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 1 i. Nusun isi enggau idea ari penerang ti didinga tauka dibacha ari mayuh macham sumber.

Perambu Aktiviti/Kereban

2.2.2 Ngaga simpul runding pasal penerang ti udah digumpul lalu dibuntis tauka dianalisis.

ii. Nentuka isi ti beguna ari penerang ti didinga tauka dibacha.

Macha teks enggau ngelansa lalu nusun penerang nitihka ripih/rurun ti betul:Chunto: teks ensera teks biografi teks autobiografi etb

Tikas 2 i. Ngerembaika isi ari penerang ti didinga tauka dibacha. Nusun paragraf nitihka tusun isi karang. Berandauka penerang ti udah digumpul.

ii.

Tikas 3 i. Meri simpul penemu pasal penerang ti udah digumpul. Ngaga ayat ti patut ba paragraf awakka nyadi karang.

Ngaga karang

ii.

40

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar 2.3 Ngenataika baru penerang, isi enggau idea ari mayuh sumber ti didinga enggau bacha.

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

2.3.1 Meri penerang ngena jaku ti terang sereta betusun ari mayuh macham sumber.

Tikas 1 i. Ngenataika penerang belalauka grafik. ii. Macha lalu meretika penerang ari kereban prosa tauka leka main. Nukar teks ngagai grafik Nukar grafik ngagai teks Chunto: grafik graf charta

Tikas 2 i. Nerangka reti leka jaku tauka rambai jaku ti ditemu dalam prosa tauka leka main. ii. Macha sereta meretika sempama nitihka konteks dalam kereban bacha.

Nulis nitihka format ti betul surat ripot bejaku bejaku ba mua mayuh

41

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 3 i. Ngaga teks kena bejaku ba mua mayuh.

Perambu Aktiviti/Kereban

Nulis ayat penuh belalauka langkar penerang. Nulis karang kedut belalauka teks ti diberi.

2.3.2 Ngenataika baru ngena jalai Tikas 1 bejaku enggau betulis ngena jaku ti alus, manah i. Macha ripot enggau lanchar ngena intonasyen enggau gaya ti betul. dibacha sereta betusun. ii. Ngenataika penerang nitihka atur, format enggau jalai jaku ti betul. iii. Macha lalu nerangka reti leka jaku tauka rambai jaku nitihka konteks dalam kereban bacha.

Macha teks. Format jaku ba mua mayuh. Format ripot, diari, berita. Chunto: forum bekelikuhka penemu ripot etb

42

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 2 i. Macha lalu meretika isi ti ditemu dalam kereban bacha. ii. Ngenataika penerang ngena chara bejuraika penemu.

Perambu Aktiviti/Kereban

Sara penemu

Tikas 3 i. Nulis baru teks ngena jaku ti alus sereta manah dibacha. ii. Ngaga ayat ti patut ba paragraf awakka nyadi karang. Nulis karang belalauka gambar. Nyambung ayat. Chunto: ayat turu ayat penerang

43

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar 2.3.3 Ngaga ripot ngena chara bejaku enggau betulis ti engkeman ngena jaku ti terang sereta betusun.

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 1 i. Ngenataika penerang ngena chara bejaku enggau gaya sereta sebut ti betul. ii. Macha sereta meretika kerat berita tauka kenang pasal sesebengkah aktiviti.

Perambu Aktiviti/Kereban

Ngeluluka diri ngeripot pekara ke benung nyadi baka lumba enggau main pekit ripot gaya hari ripot polis Macha berita

Tikas 2 i. Nusun isi dikena ngaga ripot. . Macha atur pengawa program radio. Nulis berita, ripot kelab tauka gerempung lumba enggau main, minit aum, etb. Ngaga analisis pasal pemutus aktiviti lumba enggau main.

ii. Nulis ripot pasal mayuh macham aktiviti.

44

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 3 i. Ngaga analisis pasal sesebengkah ripot lalu madahka bagi idea ti nyukung enggau ti nyakal. ii. Meretika ajar ti nyata sereta besilup dalam kereban bacha.

Perambu Aktiviti/Kereban

Ngaga analisis ripot pandak belalauka graf tauka kar lumba enggau main.

3.0

Asil Pengawa Belajar Bidang Estetik

Bidang tu meri fokus ngagai pengulih nembiak belematika pemanah asil tulis mayuh macham genre. Nembiak mega patut mereti, ngelembang pengelandik sereta ngasilka kereban tulis ti kreatif kelimpah ari meri respons diri empu ngagai sebengkah-sebengkah asil karang. Batang Asil Pengawa Belajar Kerembai Asil Pengawa Belajar Perambu Aktiviti/Kereban

3.1 Mereti enggau belematika Tikas 1 asil karya i. Mending lalu madahka kereban jerita ti 3.1.1 Mereti sereta belematika didinga. karang mayuh macham ii. Macha sesebengkah karang lalu meri genre, lalu meri respons respons tauka madahka runding diri pasal diri empu tauka mantaika pemanah karang nya. runding diri pasal asil tulis.

Betanya saut pasal kereban jerita ti didinga. Chunto: bansa jerita tuju jerita guna jerita
45

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 2 i. Macha karang lalu belematika ari mayuh aspek.

Perambu Aktiviti/Kereban

Belematika karang ari aspek: ajar manah gaya jaku daya idup dalam cherita

ii. Ngeripih pekara ti nyadi dalam cherita.

Tikas 3 i. Macha lalu mantaika runding diri pasal rampa cherita, karaktor, sinopsis cherita, etb. Bejuraika lalu nyeritaka baru pasal karang ti dibacha bepelasarka tema, ajar manah, tuju cherita, karakter, plot, sipnopsis, etb. Bejuraika rampa cherita. Pendiau karakter. Nulis sinopsis. Ngerintai lalu nyebut pekara ti nyadi nitihka ripih ti betul. Bejuraika rampa cherita. Pendiau karakter. Nulis sinopsis cherita Ngeluluka diri ngena chara: pentomen, etb
46

ii. Macha lalu nemu nyerita baru batang cherita ti dibacha. iii. Macha lalu nemu ngeluluka perangai karakter ti ditemu dalam karang ti dibacha.

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar 3.1.2 Ngerintai tauka madahka reti ti nyata enggau iya ke besilup di dalam sebengkah -sebengkah leka main

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 1 i. Mendingka leka main lalu madahka tuju rama leka main nya.

Perambu Aktiviti/Kereban

ii. Macha lalu nemu nerangka reti leka jaku tauka rambai jaku belalauka konteks. iii. Macha lalu nemu nerangka reti nyata enggau besilup leka jaku tauka rambai jaku ti dikena dalam sesebengkah karang. Tikas 2 i. Ngangauka leka main ngena gaya enggau serengut ti betul.

Ulih ngangauka leka main enggau serengut /patah nyawa ti betul: pantun asal ramban dungai renung

Madahka tuju leka main. Ngenataika leka main ngena gaya ti betul sereta ngena kereban ke patut.

47

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 3 i. Nembuka baris leka main ngena leka jaku tauka rambai jaku pilih diri empu. ii. Madahka cherita enggau pesan ti dikenataika dalam leka main.

Perambu Aktiviti/Kereban

Nembuka genteran enggau ngisi endur puang ngena jaku ti patut. Mereti sereta nemu berandauka pesan enggau jalai cherita.

48

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

3.1.3 Nelusur tauka nyebut leka main lalu madahka gaya enggau bansa leka main nya

Tikas 1 i. Madahka leka jaku ti nyau deka sebaka reti enggau leka jaku ti dipilih ari leka main. ii. Nerangka reti rambai jaku ti patut diberi penerang luas ke dikena dalam leka main. Geliga Ai ansah Jaku tanya indu

Tikas 2 i. Nerangka reti ti nyata enggau besilup ari leka main enggau cherita ti dibacha. ii. Nelusur leka main lalu madahka guna leka main nya dalam daya idup raban bansa Iban. Berandauka reti leka jaku ti udah dirintai. Chunto: Reti ti nyata Reti ti besilup

49

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 3 i. Nelusur leka main lalu nemu nerangka leka jaku enggau rambai jaku ti narit ati ti dikena dalam leka main nya. ii. Nelusur leka main udah nya lalu bejuraika reti ti besilup enggau cherita dalam leka main. iii. Nelusur leka main udah nya lalu ngaga simpul penemu pasal leka main nya. iv. Nelusur leka main asal sereta nuliska cherita ti dikenang dalam leka main nya ngena gaya karang rama.

Perambu Aktiviti/Kereban

Chunto leka main ti tau ditelusur nembiak: Geliga Ai Ansah Tanya Indu Timang Ranyai Sampi/Biau

50

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

3.2

Ngasilka karang.

Tikas 1 i. Ngerintai lalu bejuraika bagi karang ti beformat enggau enda beformat. Ngasilka karang belalauka: isi ti diberi kar minda isi langkar kereja nulis simpul penemu karang ti betusun dalam paragraf, kerembai isi enggau jalai jaku ti manah sereta leka jaku ti baru

3.2.1 Ngasilka karang nitihka atur ti betul, kemassereta ngena jaku ti engkeman, manah dibacha sereta ngerinduka ati.

Tikas 2 i. Mending lalu bejuraika karang beformat enggau enda beformat. ii. Ngerembaika idea belalauka langkar pekara ti deka ditulis dalam paragraf ti menyana.

51

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

Tikas 3 i. Berandauka chara nulis paragraf karang: pemuka, isi enggau penutup. ii. Nentuka jaku enggau rambai jaku ti ulih narit ati pemacha. iii. Nengkebang karang cherita ti besuluka sempama, lalu berandauka teknik ti patut dikena lebuh ngerembaika idea dikena nuliska karang nya, ari pun sampaika tembu. iv. Ngena sepil enggau tanda bacha ti patut lebuh nulis karang. v. Nentuka pekara ti tau enggau enda tau ditulis dalam karya ti ditagaka dibacha orang mayuh. vi. Nemu atur enggau chara ti betul lebuh ngambi isi penemu ke udah dituliska orang bukai. Nulis karang kreatif nitihka gaya sereta pengelandik diri ngena kerembai idea ti menyana ari: kar minda gambar lukis/grafik gambar statistik graf iklan langkar pengawa kar minda nulis karang besuluka sempama nembuka karang ngaga pengujung cherita nengkebang pun cherita

52

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar 3.2.2 Mantaika isi ti bebatang, tulin sereta ngaga langkar pekara ti deka ditulis.

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 1 i. Ngaga langkar pekara ti deka ditulis, tipan idea ti menuku sereta ngundan isi ti bebatang.

Perambu Aktiviti/Kereban

Ngerintai isi ti deka ditulis dalam karang belalauka topik ti diberi. Nusun isi karang. Meri chunto ti patut kena ngerembaika isi karang dikena nyukung batang penemu.

Tikas 2 i. Nentuka format ti betul lalu ngerembaika paragraf karang.

Tikas 3 i. Nulis karang ngena jaku ti engkeman, rambai jaku ti patut, ayat ti kemas, format ti betul, jaku penanda kaul penemu ti engkeman enggau kerembai isi lalu ngundan chunto ti patut sereta betul. Nulis siti karang ti menyana ari topik ti diberi.

53

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

ii. Nulis ngena ayat ti mudah sereta terang ngambika nyamai dibacha lalu besenutuk enggau tuju tauka topik karang ti dipilih. iii. Ngasilka karya kreatif nitihka pengelandik diri empu sereta nunda format ti patut.

Menatika teknik ti engkeman lebuh ngasilka karya baka: ngingatka baru meragam pekara ti deka nyadi monolog dialog bebingkai (cherita dalam cherita) penemu orang kesatu, kedua, ketiga, … klimaks konflik resolusyen

54

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

3.2.3 Ngaga baris leka main ti Tikas 1 kemas sereta manah dibacha. i. Ngisi tempat puang dalam baris leka main ngena leka jaku tauka rambai jaku ti nunjukka tapis enggau batang enteli leka main ti betul.

Nulis leka main ngena leka jaku besenimbal enteli lalu ngundan reti nitihka waris daya idup tauka pengidup besahari-sahari. Chunto: Orang Delok ngumbai diri nadai manuk, malik ke teluk peda sebaduk kerubung telu. Orang Engkari ngumbai diri nadai besi, dinga besaharisahari ngambuh duku.

Tikas 2 i. Milih lalu nusun leka jaku tauka rambai jaku ti manah didinga dikena ngaga baris leka main. Nengkebang leka main nitihka pengelandik diri:Entelah Pantun Ganu Ramban etb.

55

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar Tikas 3 i. Ngasilka leka main ti ngundan isi ti berurun, patah munyi nitihka batang enteli, ngundan reti sereta manah dibacha. ii. Ngena leka main ti udah ditengkebang ba situasyen bendar dibantai ngena chara bekelulu di atas panggau sekula maya pengerami.

Perambu Aktiviti/Kereban

Nelusur lalu ngenataika leka main ti udah ditengkebang.

Lebuh nulis leka main pekara tu patut diperatika: milih diksyen ti patut enteli/rima aliterasyen asonansyen anafora epifora etb.

56

Kerembai Turai Pelajar Bahasa Iban Tingkatan IV

Batang Asil Pengawa Belajar

Kerembai Asil Pengawa Belajar

Perambu Aktiviti/Kereban

3.2.4 Ngemetul ,ngerurus sereta Tikas 1 ngaluska karang ti udah ditulis. i. Ngelala sepil enggau guna tanda bacha ti salah lalu ngemetulka penyalah nya. ii. Ngelala format karang ti salah lalu nemu ngedit iya.

Tikas 2 i. Ngedit struktur ayat enggau penanda kaul penemu ti dikena dalam karang.

Ngelala lalu ngemetulka penyalah dalam karang baka ti di baruh tu: sepil struktur ayat tanda bacha guna leka jaku rambai jaku jaku alus jalai cherita paragraf penanda kaul penemu Ngedit lalu ngaluska asil pengawa betulis ari segi: tusun isi pemilih pengaya leka jaku gaya jaku guna jaku struktur ayat jaku penanda kaul penemu paragraf tanda bacha pala karang rurun penemu pengamat isi
57

Tikas 3 i. Ngelala isi penemu ti bebalut lalu nemu nusun isi karang nitihka ripih ti patut. ii. Ngedit karang iii. Ngasilka karang ti menyana.