P. 1
Malayalam Recipes

Malayalam Recipes

4.5

|Views: 478|Likes:
Published by api-3762353
Recipes in Malayalam...
Recipes in Malayalam...

More info:

Published by: api-3762353 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

ഓലന്

ഓേലാലെനാnുമതിെയnിനു നൂറുകൂ¸ാന്, eേnാ, നൂറുകൂ¸ം eേnാ ആേരാ പറoി¸ുണട്. ഓലന് enു പറയുnത് നെലലാരു
വിഭവമാെണn് കണkാkുക. aലപം, കുmളæ, aല്pം െവ_രിk, aല്pം മtæ, aല്pം മmയര്. up്, പcമുളക്,
െവളിെc_. ഓലനു േവണടത് ആയി.
കുറc് മmയര് തേലn് െവ_tിലി¸് െവcത്, ആദയം കുkറില് േവവിെcടുkുക.


െവ_രിkയും, മtനും, കുmളæയും ഓേരാ
കഷണെമടുt് മുറിെcടുkുക. േതാലു കളo്, കുരു
കളo്.


മmയര് വളെരkുറc് മതി. കഷണæള് കഴുകിെയടുt്,
രണേടാ മൂേnാ പcമുളകും i¸്, upി¸് േവവിc്, മmയറും
േചര്t് onുകൂെട േവവിc് േയാജിpിkുക. േവവാന്,
aതും വളെരkുറc് മാരതം െവ_െമാഴിkുക. (കുkറില്
െവcാല് െവn് ചീoുേപാകും.) െവnാല്, aല്pം
െവളിെc_െയാഴിc് വാæുക.aല്pം െവ_െമാെkയുണടാവും. േഫാേ¸ായില് iലല .
െവnുടoതാണി_െമ±ില് aæേനയും uണടാkാം.
വഴുതനæേയാ, േനരnkായേയാ വ¸tില് മുറിcും
ഓലനില് iടാം. െവ_രിk i¸ിെലല±ിലും കുഴpമിലല .
പcppായയും iടാം. പcpയറും െപാ¸ിcിടാം.
പിെn, േതæാpാെലാഴിcും uണടാkാം. പെk oരു
കാരയം നിæേളാര്kണം. േതæയെkാെk iേpാ enാ
വില!

iലptിരി

പtിരി i_മിലലാtവരും, i_മു_വരും തിnാtവരും, oെkയുണടാവും. ഞæളുെട വീ¸ില് പtിരി oരു sിരം
വിഭവെമാnുമലല. enാലും, in് പtിരി ആയിkളയാം enുവിചാരിcാല് കുഴpവുമിലല. aധികം വസതുkെളാnും േവണട.
aരിെpാടി േവണം. േതæ േവണം, up് േവണം. iതിനു iലയും േവണം. aരc് പുളിയkാെനാnും കാtിരിേkണട േജാലിയിലല.
പുളി i_മിലലാtവര്kും, പറാtവര്kും, പു¸ുേപാെലയു_ oരു വിഭവമാണിത്. ചടണിേയാ, കറിേയാ െവc് കഴിkുകയും
െചyാം. നnായി, മിനുസമായി െപാടിc്, വറുt, aരി രണട് gാs്/രണട് കp് eടുt് aല്pം upും i¸്, വലയ േതæയുെട,
aര മുറി േതæയും i¸്, നലല ചൂടുെവ_tില് കുഴയkുക. െവ_മായി oഴുകിനടkരുത്. uരു¸ിവയkാന് പറണം.

iല കഷണം കഷണമായി മുറിc് കഴുകിtുടc് aതില് െവളിെc_ പുര¸ുക.
enി¸്, കുഴcുെവcിരിkുnതില് നിn് ഓേരാ uരുളെയടുt് പരtുക.
uരുളയുെട വലുpം, iലയില് േനര്mയായി പരtാന് പറുn വ¸tിന്
aനുസരിc് മതി. പരtുേmാള്, ൈകയില് aല്pം െവ_േമാ, െവളിെc_േയാ
െതാ¸ുെകാണടിരുnാല്, േവഗം പരtാം.


േദാശkേലലാ ചpാtിkേലലാ ചൂടാkി െവളിെc_ പുര¸ി, iലേയാടുകൂെട
aതിേലkിടുക.

ചൂടായാല് iല eടുtുകളയുക. (കളയരുത്, aതില്
iനിയും പരtാം.) െവnാല്, iല eടുkുേmാള് േവഗം
കി¸ും. െവnിെലല±ില് പറിpിടിkും. iല eടുtുകഴിo്
oരു േpറ് െകാണട് aടcുെവയkുക.
തീ കുറc് താഴtിെവkുക. aതുകഴിo് േpറ് നീkി
മറിcി¸്, േpറ് െകാണട് aടc് onുകൂെട േവവിkുക.
iലptിരി െറഡി.

േതæാpാലും േചര്kാവുnതാണ്. േനാണ്-gിk്
ആവുേmാള്, െവളിെc_ oഴിേkണട ആവശയവുമിലലേലലാ.

enി¸് നnാെയ±ില്, തിnുകഴിo് പാ¸് പാടുക. പtു പtിരി ചു¸m, പtായtില് െവcm. enപാേ¸ാ, apം ചുടുചുടു
പാtുmാ, ipം വരും പുyാp, കൂെട വരുെnാരു കൂ¸ര്െkലലാം, പtിരിെയാtിരി ചുേ¸ാളൂ. (iെതാnും ഞാെനഴുതിയതലല;)
പണേടയു_താണ്. മുഴുവന് ഓര്mയിലല.) iനി നnായിെലല±ില് പാടുെപടുക. ;)


മസാലേദാശ/ Masaladosa

േദാശയുണടാkുnെതæെനെയn് iവിെട പറoി¸ുണട്. aതിനരcമാവുതെn iതിനും. പിെn േവണടത് മസാലയാണ്. കറി.

aതുണടാkാന്, uരുളkിഴæ് 3-4 e_ം പുഴുæി െതാലികളയുക. മുറിയkുക.
രഗീന് പീസ് oരു കp് തേലn് െവ_tിലി¸് െവcത് േവവിെcടുkുക.
uരുളkിഴæും പീസും കുkറില് േവെറ േവെറ േവവിcാല് മതി. േവെറ േവെറ നിkണെമ±ില് aധികം േവവിേkണട.
aെലല±ില്, നിæള്k് നnായി െവnതാണി_െമ±ില് നnായി േവവിkുക.
സവാള രണെട_ം േതാലു കളo് നടുെവ മുറിc്, നീളtില് േനര്mയായി ചീnുക.
പcമുളക് oേnാ രണേടാ eടുt് െചറുതായി വ¸tില് aരിയുകേയാ നീളtില് ചീnുകേയാ െചyുക.
പാരതം, ൈരഫയിംഗ് പാന്, ചീനc¸ി, ഏെത±ിലുെമാn് ചൂടാkി, െവളിെc_ aെലല±ില്, പാചകെയ_ oഴിc്, uഴുnും, കടുകും,
കറിേവpിലയും െമാരിc്, സവാളയും പcമുളകും േചര്t് വഴറുക. സവാള േവവുnതുവെര. മoളും, ബാkി
കഷണæള്kു കൂെട ആവശയമായ upും േചര്kുക. പിേnം aലപം വഴറുക.
രഗീന്പീസും, uരുളkിഴæ് േവവിc് മുറിcതും, േചര്kുക. ഏെത±ിലും െവജിറബിള് മസാലെപൗഡര് േചര്kുക. മുളകുെപാടി
മാരതേമ u_ൂെവ±ില് aതു േചര്kുക. aലപം മതി. ഞാന് മുളകും, മലലിയും, uലുവയും, കായവും onിc് െപാടിcതാണ്
േചര്kാറ്. വാæിെവkുക. മസാല െറഡി.

iനി േദാശkലല്, േദാശc¸ി, aടുpt് െവc് മാെവാഴിc് പരtുക.േവവുnതുവെര കാkുക.


e_ പുര¸ി മറിcിടുക.aതിനുേശഷം വീണടും തിരിcി¸്, aല്pം മസാലkറി
eടുt്, നടുവിേലാ
oരു ൈസഡിേലാ വc് നിരtുക.

േദാശ മടkുക.

മസാലേദാശ െറഡി.


ചടണിേയാ സാmാേറാ കൂ¸ി കഴിkുക.

േദാശ, മാെവാഴിc് പരtി െവnുകഴിoാല്pിെn, തീ
ഏറവും കുറവില് ആയിരിേkണം. മറിcിടുേmാള് േപാലും.
രഗീന്പീസ് iടുnിെലല±ിലും കുഴpമിലല . െവറും
uരുളkിഴæ്, സവാള മതി. പിെn
കാരേറാ, നിæള്k് ഏെറയി_മു_ മറുവസതുkേളാ
i¸ാലും രപശനവുമിലല.


iæേനയും മടkി, മസാല വയkാം.
eനെറ വീ¸ിേലാ, amയുെട വീ¸ിേലാ oെk
ആയിരുെn±ില്........േഹാ¸ലില് കി¸ുnതുേപാെല
വെലയാരു േദാശയുണടാkാമായിരുnൂ........
iവിെടയു_ പഴയ േനാണ്-gിkില് iേരത വലുpം വരൂ.

േചനയുേpരി

േചനയുേpരി aഥവാ േചനേtാരന് നലല സ+ാദാെണn് കഴിcവെരാെk സmതിkുേമാn് eനിkറിയിലല. enാലും
കഴിkാtവര് കഴിkുക. േചന, കായ വറുtത് േപാെലയും വറുെtടുkാം.
േചന േതാല്/െതാലി െചtിkളo് െചറുതായി മുറിെcടുkുക. കഷണæെളാെk oരുേപാെല കുoുകുoായാേല
െവെcടുtാല് oരു ഭംഗിയുണടാവൂ. ഭംഗിkുേവണടിയാേണാ കറിയk് മുറിയkുnത് en് േചാദിkരുത്.
aæെനയെലല±ില്pിെn eലലാtിനും oരുേപാെലയാേണാ മുറിkുnത്? ഞാന് ൈകെകാണട്, കtിെകാണട് മാരതം
മുറിkുnതുെകാണട്, കഷണæള് കുറc് aേæാേ¸ാ iേæാേ¸ാ oെk േപാകും. പെk പലകയില് െവc് മുറിkുnവര്
വൃtിയായി, കൃതയമായി മുറിkുക. ;)

േചന മുറിെcടുt് കഴുകുക. െചാറിoാലും േപടിkാെനാnുമിലല.
oരു പാരതം, aഥവാ ചീനc¸ിെയടുt് തീയുെട മുകളില് വയkുക.
aതിേലk് െവളിെc_ oഴിkുക. വറവിടാന് മാരതം.
uഴുn്, oരു ടീസപൂേണാ, aലപം aധികേമാ aതിേലk് iടുക.
uഴുn് aലപം ചൂടായാല് കടുക് iടുക. ചുവnമുളകും െപാ¸ിcിടാം േവണെമ±ില്. കറിേവpില iടാന് മറkരുത്. ;)
aെതാെk i¸് െപാ¸ിെtറിc് oരുവിധമായാല് േചനkഷണæള് iടുക.
മoള് & up് iടുക. മoളി¸് നലലേപാെല െവnാല്pിെn േചന െചാറിയാനു_ സാdയത കുറവാണ്. മുളകുെപാടി iടുക. ഞാന്
iടാറിലല. േവവിkാന് മാരതം െവ_െമാഴിkുക. aെലല±ില് പുഴുkാവും.
േചനkഷണæള്, മoള്, up് oെkയി¸് കുkറിലി¸് േവവിcാലും മതി. aതിലാവുേmാള് െവ_ം വളെരkുറc് മതി. പിെn
വറവി¸ാല് മതി.


െവnുകഴിo്, െവ_ം വറിkഴിoാല് േതæ
ചിരവിയിടുക. വാæിെവcി¸ായാലും മതി.
െവnുകഴിയലും, െവ_ം വറലും oേര സമയtായാല്
നിæള് രkെp¸ു. ചിരതtില് കാണുnേപാെല uേpരി
കി¸ും.
iതാണ് േചനയുേpരി aഥവാ േചനേtാരന്.

േചനെയkുറിc് വിkിയില് വായിkുക.

േനരnpഴം കാളന്

േവണടത്:-
േനരnpഴം,
കുരുമുളകുെപാടി,
up്, മoള്,
പcമുളക്,
േതæ,
പുളിയു_ ൈതര് - കാല് ലിറര്,
കടുകും, മുളകും, കറിേവpിലയും, വറവിടാന്.


oരു േനരnpഴം, ചിരതtില് കാണുnതുേപാെല മുറിkുക. aതില്, aര ടീസപൂണ് കുരുമുളകുെപാടിയും, upും, മoളും i¸്
േവവിkുക. േവവാനു_ െവ_േമ േവണടൂ. െവnുകഴിoാല് െവ_മിെലല±ില് aരതയും നലലത്. aധികം പഴുtത് aെലല±ില്
സപൂണ് െകാണട്, on് uടയkുക. കാല്മുറിയില് aല്pം aധികം േതæ ചിരവി, രണട് പcമുളകും, കുറc് ജീരകവും (aര
ടീസപൂണ്) േചര്t് നnായി aരയkുക. െവ_tിനു പകരം, േമാരും െവ_ം േചര്t് aരcാല് നലലത്. aരcത്, െവn
കഷണæളില് േചര്kുക. നnായി തിളc് േയാജിc േശഷം, ൈതര് േചര്t് വാæിെവc് വറവിടുക. ൈതരിനു പകരം
േമാരായാലും കുഴpമിലല. പെk െവ_െമാഴിcത് ആവരുത്. eരിവ്, നിæളുെട aളവിന് കൂ¸ുകേയാ കുറയkുകേയാ െചyുക.

റവpു¸ും െവജ് കറിയും


റവpു¸്
േഗാതm് റവ ചൂടാkുക/വറുkുക. aതില്, െപാടിയുpും, െവ_വും േചര്t്, പു¸ിനുകുഴയkുnതുേപാെല കുഴയkുക.
െവ_ം, aലപം േചര്kുേmാേഴkും, കുഴoേപാെല ആവും. പെk, വീണടും െവ_ം േചര്t് eലലാതരിയും േചര്t്
കുഴയkണം. ചിരവിയ േതæയുംെവc് പു¸ുണടാkിെയടുkുക. നലലേപാെല െവnിെലല±ില്, റവേപാെല iരിkും. കറിയും കൂ¸ി
കഴിkുക. റവ ആദയം ആവികയറിെയടുt് uണടാkിയാലും നnാവും.

െവജ് കറി

െവജ് കറി enുേക¸് വലയ കാരയം eേnാ ആെണn്
വിചാരിkരുത്. ;) iത് gയ്ൂ, gൂ
eെnാെkpറയുnതിനെറ വകേഭദം ആണ്. േതæാpാലിന്
പകരം, േതæയരc് േചര്t്.
uരുളkിഴæ്- 3 e_ം, സവാള - രണട്, കാരറ് - on്
െചറുതായി മുറിcേശഷം, aതില് കുറc് പcമുളകും
മുറിc്, മുറിcിടുക. eരിവിനെറ പാകtില്. aലപം
കുരുമുളകുെപാടിയും, upും േചര്t് കഷണæള്
േവവിkുക. കാല് മുറി േതæ ചിരവി, മിനുസമായി aരc്
േചര്t് തിളpിkുക. വാæിെവc്
വറവിടുക.


േനാm് പുഴുk്

ൈദവെt േസാpിടാന് ആണ് രവതെമടുkുnെതn് പലര്kും oരു വിചാരമുണട്. ൈദവtിനിേpാ നmെളn് കഴിcാലും onുമിലല.
uപവസിkുnത്, നmുെട ശരീരtിന് നലലതാണ്. െവ¸ിവിഴുæിയിരിkുേmാള്, iടയെkാരു േരബk്. aമിതാഹാരtില് നിn്
aല്pാഹാരtിേലk്. കഴിkാതിരിkുകയാെണ±ില് aതും നലലത്. aæെനയാണ് േനാmുകള് eടുേkണടത്. മനsില് നനമ
വിചാരിc്, ശരീരtിനും നലലത് െകാടുt് iരിkുക. നനമ വിചാരിkുnതും െചyുnതും enും ആവാം. പെk, uപവാസം
enുമായാല് പലര്kും ശരിയാവിലല.
ഏകാദശിയk് േനാmാെണn് ഞാനും uറpിcു. onും തിnാെതെയാnുമെലലn് eനിkു പണേടയറിയാം. aരിഭkണം കഴിkിലല ,
aരത തെn. ബാkിെയാെk കഴിkും. പിെn
മtയമാംസാഹാരæളും കഴിkിലല. പഴæള് കഴിkാം. കാpി- ചായ കുടിkാം.
പുറെമനിn് െറഡിെമയഡ് ആയി െകാണടുവരുnെതാnും കഴിkരുത്. (പഴæളുെട
കാരയമലല .)

aæെന ഞാന് പുഴുkുണടാkി.

േവണടത്, കായ, േചന, േചm്, uരുളkിഴæ്, െചറുപയര് enിവെയാെkയാണ്.
oെk മുറിc്, െചറുപയറിനെറ കൂെട, മoള്െpാടിയി¸്, മുളകുെപാടിയി¸് േവവിkുക.
പcമുളക് onു രണെട_ം നീളtില് ചീnിയിടാം.
െവnാല് upും േചര്kുക.
േതæ കുറc് ചിരവിെയടുt്, aരയkുn പാരതtില് i¸്, oറtിരിkല്.
aതായത്, െവറുെമാരു ചതയkല്. aരcുമിനുസമായി െവ_േപാെല േവണട.
കഷണæള് േവവിkുേmാള് മുളകുെപാടി iടുnിെലല±ില്, ചതയkുേmാള്, പcമുളകും
േചkുക. eരിവിനെറ ആവശയtിന്.
കഷണæള്, െവn് upും i¸ുകഴിoാല്, േതæയും േചര്t്, onുകൂെട േവവിkുക.
enി¸് വറവിടുക. കുറc് െവളിെc_യും oഴിkുക.
േതæ െവറുെത ചിരവിയി¸ാലും മതി പുഴുkിന്.
വന്പയര്, മറു കിഴæുകള്, oെkയി¸ും പുഴുkുണടാkാം.
iത്, കായ, േചm്, േചനpുഴുkാണ്.
പിെn, enു തിnും? േചാറു േവണേട, പുഴുkിനെറ
കൂെട? േഗാതmേcാറു െവയkുക. േഗാതm് റവ, െവ_ം
തിളpിc്, aതിലി¸്, േചാറുേപാെല വയkുക.
പcടിയുണടാkാം. തkാളിേയാ, വഴുതനæേയാ െകാണട്.
േനാmാെണn് ഓര്mേവണം. ;)
ഞാന് നലല േതæാcmnിയും uണടാkി. നലല ചുവn
മുളകി¸്, amിkലലില് aരc്
uരു¸ിവയkുnതുേപാെലയു_ ചmnി. ചിരതtില്
കാണുnിേലല? :)aæെന ഏകാദശി േനാറു. enി¸് oരു പാ¸ും പാടി.
“േകാലkുഴല് വിളി േകേ¸ാ, രാേധ eന് രാേധ,
ക_െനെn വിളിേcാ, രാവില് ഈ രാവില്” en
സിനിമാpാ¸ലല. ;)

“enാലും ഞാനറിയുnൂ, ക_െനെnയാെണെnയാണി_ം”
en പാ¸്.
രബഡ് upുമാവ് Bread Upma

രബഡ് - 8 കഷണം (ഓേരാnും 9-10 കഷണæള് ആkുക.)
സവാള- 1 വളെര െചറുതായി aരിoത്.
പcമുളക് രണട്- െചറുതായി aരിoത്
തkാളി- on് െചറുതായി aരിoത്.
കറിേവpില- കുറc് iല
കടുക് - കുറc്
വറല്മുളക്- 1 - 3 കഷണം ആkിയത്.
പാചകെയ_- കുറc് (െവളിെc_ േവണെമn്
നിര്ബmമിലല )

oരു പാരതtില് കുറc് പാചകെയ_െയാഴിc് കടുകും
മുളകും കറിേവpിലയും താളിkുക. aതിനുേശഷം
സവാളയും പcമുളകും iടുക. െമാരിo േശഷം തkാളി
േചര്t് വഴറുക. പാകം ആയാല് രബഡ് കഷണæള് i¸്
on് iളkി aടുpില് നിnും വാæുക. ചൂേടാെട
കഴിkുക.
Bread Upma
Bread silces - 8 (each one cut into 9-10 pieces)
Onion - 1 finley chopped
Few curry leaves
Tomato - 1 - chopped
Green chilli - 2- chopped
Dry chilli- 1 cut into 2-3 pieces
Oil
Mustard
In a frying pan put oil, mustard, dry chilly and curry
leaves and roast. Add onion and green chilly. Roast well.
then add tomato. Finally add bread pieces and mix well.
Done.
ഈnpഴം acാര് Dates pickle

ഈnpഴം - 300രഗാം (കുരു കളoത്)
പcമുളക് - 4-5 വ¸tില് െചറുതായി aരിoത്.
iഞചി - െചറിയ കഷണം- െപാടിയായി aരിoത്
iളനീര് െവ_ം - 1/2 കp്
കായം - സ+ലപം െപാടി.
മുളകുെപാടി - വളെര കുറc്
acാര്െpാടി (acാര് മികസ്) - 2 ടീസപൂണ്.
നെലല_ - 3 േടബിള് സപൂണ്

up് - ആവശയtിന് (കടയില് നിnു വാæുn
acാര്െpാടിയില് up് uണടാകും. aതുെകാണട് up്
വളെരkുറc് മാരതം േചര്tാല് മതിയാകും.)
ഈnpഴം iളനീര് oഴിc് 6 മണിkൂര് െവkുക. aതിനു
േശഷം ആ െവ_tില്tെn ൈകെകാണട് aമര്tി
നnായി േയാജിpിkുക. േയാജിpിcു കഴിoാല്
ഈnpഴവും iളനീരും േവെറ േവെറ നില്kരുത്.
e_യില് പcമുളക്, iഞചി enിവ വഴറുക.നലലേപാെല
െമാരിo് പാകം ആയാല് മുളകുെപാടി iടുക. acാര്
െപാടിയും iടുക. നnായി on് വഴറിയതിനു േശഷം
ഈnpഴവും iളനീരും കായവും upും േയാജിpിcു
െവcതിേലk് i¸് നnായി േയാജിpിkുക.

Dates pickle

Dates - 300 gm ( without seeds)
Green chilli - 4 - 5 finely chopped
Ginger - one small piece. finely chopped
Asafoetida (hing) - A pinch.
Tender coconut water - 1/2 cup
Chillipowder - a pinch
Pickle powder(Pickle mix) - 2 Teaspoon
sesame oil ( til oil) - 3 tablespoon
Salt to taste (Add salt as required - pickle mix
usually contains salt)

Soak dates in tender coconut water for 6 hours.
Then add asafoetida, salt and mix it well. Soften the
dates with hand. Deep fry chilli and ginger in oil.
When done add chilli powder and pickle powder and
mix well. Then add that mixture to dates mixture.

േദാശ- ചടണി െപൗഡര്

uഴുnുപരിp് - 3 കp്
കടലpരിp് - 1 കp്
വറല് മുളക് - 25-30
കായം - oരു െചറിയ കഷണം
aരി- 2 േടബിള് സപൂണ്
കറിേവpില - കുറc്
up് - ആവശയtിന്
കുരുമുളക് - കുറc്

uഴുnുപരിpും മുളകും കായവും കുരുമുളകും വറുkുക
(e_ േചര്kാെത െമാരിkുക). കറിേവpില i¸്
െമാരിയുnതുവെര onു കൂെട ചൂടാkുക.
aരി േവെറ വറുkുക. കടലpരിpും േവെറ വറുkുക.
തണുtാല് ആവശയtിന് up് േചര്t് eലലാം കൂെട
െപാടിെcടുkുക. കൂടുതല് െപാടിയരുത്
aളവ് നിæളുെട ആവശയം aനുസരിc് കൂ¸ുകേയാ
കുറയkുകേയാ െചyാം. aനുപാതം ശരി ആയിരിkണം.Dosa- chutney powder.

Urad dal - 3 cup
Gram dal - 1 cup
Dry chilli - 25 -30
Rice - 2 table spoon
Asafoetida powder to taste
Few curry leaves
Few pepper or pepper powder
Salt to taste

Roast urad dal, chilli and pepper . When done add
curryleaves and roast for few minutes. Then roast
rice and gram dal seperately. Let it cool. Add salt
and make powder.ചടണിെpാടി -1

uണæിയ േതæ - െചറുത് 2
വറല് മുളക് - 20
കായം -- കുറc്
കറിേവpില - കുറc്
up് - ആവശയtിന്

േതæ െചറുതായി aരിെoടുkുക. വറല് മുളകും i¸്
നലലേപാെല വറുkുക.
നലലേപാെല ചൂടായി െപാടിയkാന് പാകtിനു ആയാല്
കറിേവpിലയും aതില് iടുക.
കായം െപാടിയെലല±ില് aതില് iടണം.
on് കൂെട ചൂടാkി aടുptുനിnിറkി േവെറാരു
പാരതtിേലk് മാറുക.
തണുtാല് ആവശയtിന് upും i¸് െപാടിkാം.
e_ േചര്kാtതുെകാണട് േതæയും മുളകും
ചൂടാkുേmാള് തീ കുറേc പാടു_ൂ.Chutney powder

Dry coconut - 2 small size( make small pieces)
Dry chilli - 20 nos.
Asafoetida powder - a pinch
Curry leaves - 10- 15 nos
Salt for taste

Roast coconut with chilli in a pan. When it becomes
crispy add curry leaves and roast for 1-2 minutes.
Let it cool. Add asafoetida powder, salt and make a
fine powder.
സാmാര് 1

(സാmാര് പല തരtില് uണടാkാം. ഓേരാnായി േപാg് െചyാം. iെതാnുമലലാെത നിæള്k് േതാnിയ തരtിലും uണടാkാം.
eനിെkാരു രപശനവുമിലല ;)

തുവരpരിp് - 3 േടബിള് സപൂണ്
uരുളkിഴæ് - വലുത് 1 (ഏകേദശം14 - 16 കഷണം
ആkുക)
സവാള - വലുത് 1 (6 കഷണം ആkുക)
മുരിæാkായ - 2 (െചറുവിരല് വലുptില് മുറിയkുക.)
തkാളി - വലുത് 1 (10-12 കഷണം ആkുക)
െവണടk- 4 ( ഓേരാ െവണടkയും 4 കഷണം ആkുക)
പുളി െനലലിk വലുptില്- കുറc് െവ_tില് i¸്
െവയkുക.
േതæ ചിരകിയത്- കുറc്. (ഏകേദശം 5 േടബിള് സപൂണ്)

സാmാര് െപൗഡര് - 2 േടബിള് സപൂണ്( aെലല±ില് 3)
മoള്െpാടി- കുറc്
up് - ആവശയtിന്.

തുവരpരിp്, uരുളkിഴæ്, സവാള, മുരിæാkായ enിവ ആദയം േവവിെcടുkുക. െവണടkയും തkാളിയും പുളി െവ_ം
oഴിc്, മoളും, ആവശയമായ upും i¸് േവവിkുക. േതæ നnായി മികസിയില് aരെcടുkുക. തkാളിയും െവണടkയും
െവnു കഴിoാല് ആദയം േവവിcു െവc വസതുkള് i¸് കുറc് േനരം േയാജിkാന് േവണടി 4-5 മിനി¸് തിളpിkുക. aതിനു
േശഷം
സാmാര് െപൗഡര് iടുക. േതæ aരcത് േയാജിpിkുക. നnായി തിളcാല് െറഡി ആയി. കടുകും oരു വറല് മുളക് െപാ¸ിcതും,
കറിേവpിലയും െവളിെc_യില് താളിc് iടുക.
Sambar - 1

Tur dal - 3 table spoon
potato - 1 big ( cut into 14-16 piece)
onion - 1 big ( cut into 6 piece)
tomato - 1 big ( cut into 10-12 piece)
drumstick- 2( cut into small finger size)
ladies finger - 4 ( each one cut into 4 piece )
turmeric- a pinch
tamarind water- 1 cup (tamarind soak in water for
sometime and take that water- or use paste)
grated coconut - 5 tablespoon
sambar powder 2 -3 tablespoon
salt to taste.

Grind coconut well.

Cook dal with potato, onion and drumstick. Then
cook tomato and ladies finger in tamarind water,
adding turmeric powder and salt. When done add
the dal and vegitables . Boil well. Add sambar
powder, then coconut paste. Again, boil for few
minutes.
When done heat oil and fry, mustard, curry leaves
and dry chilli pieces and
add this to sambar.

പരിp് വട Pari,,u Vada
തുവരpരിp്- 1കp്
സവാള - 1 െചറുതായി aരിoത്
പcമുളക് - 3 െചറുതായി aരിoത്
കറിേവpില - കുറc് . െചറുതായി aരിoത്
iഞചി- െചറിയ കഷണം െചറുതായി aരിoത്
വറല് മുളക് - 1
കായം - െപാടി കുറc്
up്, െവളിെc_ iവ ആവശയtിന്

തുവരpരിp് കഴുകി 1-2 മണിkൂര് െവ_tില് i¸ു െവയkുക. aതിനു േശഷം തീെര െവ_മിലലാെത വറല് മുളകും
ആവശയtിന് upും േചര്t് aരെcടുkുക. േപgുേപാെല ആകരുത്. കുറc് aരയാേന പാടു_ൂ. കുറc് പരിpായി¸് തെn
uണടാകണം. aതില് സവാളയും പcമുളകും iഞചിയും കറിേവpിലയും കായവും േചര്t് നnായി മികസ് െചയതു െവkുക.
െചറിയ uരുളകള് ആkി ൈകയില് eടുt് വടയുെട ആകൃതിയില് aമര്tി െവളിെc_യില് വറുെtടുkുക.

Tur dal ( thuvarapparipp) - 1 cup
Onion -big one- 1 chopped
10 Curryleaves - chopped
Ginger small piece - chopped
Greenchilli - 3 chopped
Red chilli- 1
Salt to taste
Asafoetida powder- a pinch
Coconut oil for frying

Wash and soak dal for 1-2 hours. Grind dal coarsely,
without water, along with red chilly and salt . Then
add ginger, green chilli, onion , curry leaves ,
asafoetida and mix . Make vada shape and deep fry.


aരി പൂരി


വളെര േനര്mയായ aരിെpാടി - 1 കp്
ൈമദ- 1 കp്
ചിരവിയ േതæ - 1/4 കp്
പcമുളക് െചറുതായി aരിoത് - 3 e_ം
കറിേവpില 5-6 iല വളെര െചറുതാkി aരിoത്
e_് - കുറc്
ജീരകം - കുറc്
പഞചസാര - 2 ടീസപൂണ്
up് - പാകtിന്
െവളിെc_- വറുെtടുkാന് ആവശയമായത്

eലലാ വസതുkളും കൂെട കലര്tി, ചൂടുെവ_ം
uപേയാഗിc് ചpാtിമാവിനെറ പാകtില് കുഴയkുക.
3-4ടീസപൂണ് െവളിെc_യും േചര്t് േയാജിpിkുക 15-
20 മിനി¸് െവc േശഷം, െചറിയ uരുളകള് ആkി
ചpാtിpലകയില് i¸് െചറിയ വ¸tില് പരtി eടുt്
െവളിെc_യില് വറുെtടുkുക. േസാസുകേളാ, ചടണിേയാ
eെn±ിലും കറികേളാ കൂ¸ി കഴിkാവുnതാണ്.
onുമിെലല±ിലും കുഴpമിലല .

uരുളkിഴæ് ബjി- POTATO BAJ J I .

uരുളkിഴæ് - 5 e_ം.
കടലമാവ് -- 1/2 കp്
മുളക് െപാടി - കുറc്
up്- പാകtിന്
e_ -വറുെtടുkാന്
uരുളkിഴæ് േതാലുകളo്, വ¸tില്, കനം
aധികമിലലാെത, മുറിെcടുkുക. കടലമാവില് മുളക്
െപാടിയും upും േചര്t് െവ_ം oഴിc് iളkുക. മാവ്
ക¸ിയില് iരിkണം. e_ ചൂടാkി aരിoുെവc
uരുളkിഴæ് മാവില് മുkിെയടുt് e_യില് വറുkുക.

Potato Bajji.
Potato Peeled - 5 nos.
Gram dal Powder (Besan) -1/2 cup
chilli powder - a pinch
Salt to taste.
Oil for frying
Cut potatoes in round narrow shape. Put chilli
powder, and salt to besan and mix well with water.
Dip potatoes in that mixture and deep fry.

കാരറ് ഹല്വ

കാരറ് - 1 കിേലാ
െനy്- 1/4 കp്
പഞചസാര - 400gm
പാല് - 2 കp്
ഏലയk െപാടിcത്- 5 e_ം
aണടിpരിp് - 10 e_ം നുറുkിയത്
കിസമിസ്- 10-12 e_ം

കാരറ് വളെര െചറുതായി െകാtിയരിെoടുkുക. aതിന് േശഷം പാല് oഴിc് േവവിkുക. കുkറില് േവവിcാലും മതി.
െവnുകഴിoാല് പാല് വറുnതുവെര iളkിെkാണടിരിkുക. പഞചസാര േചര്t് iളkി aലിയിpിkുക. aണടിpരിp്,
കിസമിസ്,ഏലയk enിവയും െനyും േചര്t് iളkിെkാണടിരിkുക. eലലാം േയാജിc് ക¸ിയായാല് aടുpില് നിnിറkുക.
iത് മുറിെcടുkുn പാകtില് u_തലല .
u_ി ചടണി- Onion chutney.

േതæ ചിരവിയത് - 1 കp്
കറിേവpില- 10 iല
ചുമnു_ി aഥവാ െചറിയ u_ി - 6 e_ം
േതാലുകളoത്
പുളി - സ+ല്pം
up്- പാകtിന്
വറല്മുളക് - 4 e_ം.


േതæ, കറിേവpില, പുളി, up്, മുളക് iവ മികസിയില്
aരയkുക. നnായി aരoാല് u_ി i¸് onുകൂെട
aരc് eടുkുക.

രശdിkൂ...
പുളി iലലാേതയും uണടാkാം
െവ_ം േവണട.
u_ി i¸് കുെറ േനരം aരയkരുത്.
Onion chutney
Grated coconut - 1 cup
10 curry leaves
small red onoin - 6 (shallots)
few tamarind
salt to taste
dry chilli – 4

Grind coconut, tamarind, chilli, curryleaves, adding salt. When done add oninon and grind for few seconds. No
need to add water. And no need to make fine paste.
ൈമദ േദാശ
ൈമദ - 2 കp്
േതæ ചിരകിയത് കുറc്
up്, െവ_ം iവ പാകtിന്
ൈമദ upി¸്, െവ_ം േചര്t് േദാശമാവിനെറ പാകtില് iളkുക. േതæയും aതില് iടുക.
കുറc് കടുക്, oരു വറല് മുളക് 3-4 ആയി െപാ¸ിcത്, കറിേവpില enിവ െവളിെc_യില് താളിc് ൈമദമാവില്
േയാജിpിkുക. േദാശ uണടാkിെയടുkുക.
രശdിkൂ... െവ_ം കുേറ േചര്tാല് േദാശ ശരിയാവിലല . പിെn പശ ആേkണടി വരും ;)


മാæാ ചട്ണി.

വലിയ പcമാæ - 1 െചറിയ കഷണæള് ആkിയത്.
ചിരവിയ േതæ - 1 കp്.
കറിേവpില - 10 iലെയ±ിലും
up് - ആവശയtിന്
ചുവn മുളക് ( വറല് മുളക്) - 4

ആദയം േതæയും, മുളകും, കറിേവpിലയും, upും
മികസിയില് i¸് ചതെcടുkുക. aതിനെറ കൂെട മാæ i¸്
aരയkുക.
രശdിയkൂ...
മുളക് നിæളുെട പാകtിന് േചര്kാവുnതാണ്.
െവ_ം േചര്േkണട ആവശയം iലല.


Mango chatni
Raw mango - 1 (big size) cut into pieces.
Grated cococnut - 1 cup
10 Curry leaves
Dry chilli (red chilli) - 4
salt to taste
Grind coaresly coconut, curry leaves, chilli and salt. When done add mango and grind. No need to put water.


േസമിയ ല_ു

നുറുkിെയടുt േസമിയ -1 കp്
സൂചി റവ - 1/2 കp്
പഞചസാര - 1 കp്
െനy്- 1 കp്
ഏലയk െപാടിcത് കുറc്
10 aണടിpരിp് നുറുkിയത്


േസമിയ കുറc് (on് രണട് ടീസപൂണ്) െനെyാഴിc്
ചുവെk വറുkുക. aതു കഴിo് റവ വറുെtടുkുക.
േസമിയയും റവയും തണുtതിനു േശഷം മികസിയില്
പഞചസാരയും േചര്t് നnായി െപാടിെcടുkുക. aതില്
െപാടിc ഏലയkായും, aണടിpരിp് െനyില്
മൂpിെcടുtതും േചര്tിളkുക. eലലാം േയാജിpിcു
െവcതിനു േശഷം െനy് ചൂടാkി iതില് oഴിc് കുറc്
ചൂടു_േpാള്tെn uരു¸ിെയടുkുക.
രശdിkൂ....
െനy് മുഴുവന് േചര്kണെമnിലല. ചൂടാkിയതിനു േശഷം കൂ¸ിേലk് oഴിkുേmാള് uരു¸ിെയടുkാന് aനുകൂലമായ പാകം
aനുസരിc് oഴിcാല് മതി. മധുരം iനിയും േവണടവര്k് aടുത്ത വ¸ം uണടാkുേmാള് പഞചസാരയുെട aളവ്
കൂ¸ാവുnതാണ്. ( uണടാkി കഴിkുnതിനു മുm് ൈദവെt സമരിcാല് കഴിചചകഴിoാല് eെn സമരിേkണട ആവശയം
uണടാകിലല ;)തkാളിേcാറ് Tomato Rice

േചാറ് - 2 കp്
സവാള - 1 െചറുതായി aരിoത്
പcമുളക്- 3 െചറുതായി aരിoത്
കുറc് കറിേവpില
മലലിയില - കുറc് ( i_മാെണ±ില് മാരതം )
uഴുn് - 1 ടീസpൂണ്
ജീരകം- 1/4 ടീസpൂണ്
കടുക് - 1/2 ടീസpൂണ്
വറല് മുളക് - 1 െപാ¸ിcത്
മoള്െpാടി - oരു നു_്
തkാളി - 2 െചറുത് െചറുതായി aരിoത്
up് പാകtിന്
oരു പാരതtില് കടുകും uഴുnും വറല്മുളകും ജീരകവും താളിkുക. സവാളയും പcമുളകും കറിേവpിലയും i¸് വഴറുക.
മoള്െpാടി iടുക. തkാളി i¸് വഴറുക. up് iടുക. േചാറ് i¸് നnായി iളkി േയാജിpിkുക. aടുpില് നിnിറkിയേശഷം
മലലിയില വിതറുക.


Tomato Rice

Rice - 2 cup(cooked)
Onion - big 1 finely chopped
Green chilli - 3 finely chopped
Tomato - 2 small. Finely chopped
Few curry leaves
Udad dal (black gram ) - 1 teaspoon
Cumin seeds - 1/4 Teaspoon
Mustard - 1/2 teaspoon
Dry chilly chopped -1
salt for taste
Turmeric powder - a pinch.
Few coriander leaves

Fry udad dal, dry chilli, jeera, and cumin seeds in
oil. Then add onion, greenchilli and curryleaves. Add
turmeric powder, tomato and mix well. Add rice and
salt. mix well. when done add coriander leaves.

പാവയk വറുtത്

പാവയk - on് ( വ¸tില് കനംകുറc് aരിെoടുkുക)
മുളകുെപാടി - 1/4 ടീസപൂണ്
acാര്െpാടി- 1 ടീസപൂണ്
up് - ആവശയtിന്
െചറുനാരæനീര്- 1 ടീസപൂണ്
വറുെtടുkാന് പാചകെയ_

പാവയk പാചകെയ_യില് നnായി വറുെtടുkുക.
aതിനുേശഷം മറു_ േചരുവകള്
േചര്t് േയാജിpിെcടുkുക.

aവില് upുമാവ്

നാടന് aവില് - 2 കp്
uഴുn് പരിp് - 2 ടീസപൂണ്
കടുക് - 1 ടീസപൂണ്
കുറc് കറിേവpില
oരു ചുവn മുളക് െപാ¸ിെcടുtത്.
സവാള - 1 െചറുതായി aരിoത്.
പcമുളക്- 2 െചറുതായി aരിoത്.
മoള്െpാടി- oരു നു_് ( iെലല±ിലും സാരമിലല. പെk മoള് oരു ഔഷധം ആെണn് ഓര്kുക)
up്- പാകtിന്
ചിരകിയ േതæ- കുറc്

aവില് കഴുകിെയടുt് (കുേറ േനരം െവ_tില് iടരുത്. െവ_െമാഴിkുക, വറിcു കളയുക) upും മoളും േചര്t് നnായി
േയാജിpിcുെവkുക. oരു പാരതtില് e_ ചൂടാkി uഴുn് പരിp്, കടുക്, കറിേവpില, മുളക്, enിവ i¸് വഴറിയതിനു
േശഷം സവാള aരിoതും പcമുളക് aരിoതും േചര്kുക. onുകൂെട വഴറിയതിനു േശഷം aവില് i¸് iളkി േയാജിpിc്
നലലേപാെല ചൂടാkി eടുkുക. aടുpില് നിn് മാറിയതിനുേശഷം ചിരകിയ േതæാ i¸് േയാജിpിെcടുkുക.


പു¸്aരിെpാടി.
up്.
ചിരവിയ േതæ.
പു¸ുകുറി.
െവ_ം.

പു¸ുെപാടിയില് ആവശയtിന് മാരതം upി¸്
aലപാലപമായി െവ_ം േചര്t് നലല േപാെല
േയാജിpിkുക. കാണിcിരിkുn aരത aളവിേല െവ_ം
േവണടൂ. േവണെമ±ില് സ+ലപം കൂെട ആവാം.
aധികമായാല് സിംപിള് േദാശ കഴിേkണടി വരും.;)
iæെന ആയിkഴിoാല് മികസിയില് i¸് onുകൂെട
േയാജിpിcാല് വളെര മൃദു ആകും.
പു¸ുകുറിയില് ചിലലി¸് ;) ആദയം കുറc് േതæ iടുക. പിെn aരിെpാടി iടുക. പിെn േതæ, പിെn aരിെpാടി. രണേടാ
മൂേnാ ഭാഗæള് ആkാം േവണെമ±ില്. iതില് രണട് ഭാഗേമ u_ൂ.iത് കുkറിനെറ മുകളില് െവkുn പു¸ുകുറിയാണ്.
കുkറില് െവ_ം oഴിc് (5 gാs് െവ_ം മതിയാവും.
ആരും കഷായം കുടിkുn ഔണ്സ് gാസ് aലല
uപേയാഗിkുnെതnു കരുതുnു ;) .


കുkര് ചൂടായി ആവി വnു തുടæുേmാള് aതിനു മുകളില്
പു¸ുകുറി sാപിkുക. പു¸ുകുറിയും ചൂടായി ആവി
നലലേപാെല വnതിനു േശഷം ( ആവി വn് 2- 3 മിനു¸് ) തീ
aണc് േശഷം പു¸ുകുറി eടുt് പു¸് eടുkുക. oരു
മിനു¸് െവcതിനു േശഷം പു¸് േpറിേലk് മാറുക.
iനി ചൂേടാെട കറിയും കൂ¸ി കഴിkാം.പാവ് – ഭാജിപാവ് en് പറയുnത് ബണ്-െന ആണ്. ഭാജി aതിനെറ കൂെടയു_ കറിയും. ഭാജി enതിന് കറി enാണര്oം.

ഭാജി uണടാkുnത്.

രഗീന് പീസ്- 1/2 കp് ( uണæിയതാെണ±ില് 4-5 മണിkൂര്
െവ_tിലി¸് കുതിര്kണം.)
uരുളkിഴæ്- 2 e_ം ( െചറുതായി മുറിcത്)
േകാളി_വര് aരിoത് - 1/2 കp്
സവാള - 1 വലുത്. ( വളെര െചറുതായി aരിoത്)
െവ_ു_ി - iഞചി േപg്- 1/2 ടീസപൂണ്
മoള്െpാടി - കുറc്
തkാളി- 1 വലുത് ( വളെര െചറുതായി aരിoത്)
പാവ്-ഭാജി മസാല - 3 ടീസപൂണ്
മലലിയില
പാചകെയ_
up്
ബ¸ര്
െവ_ം

uരുളkിഴæും രഗീന്പീസും േകാളി_വറും കൂെട മoള് േചര്t് േവവിെcടുkുക. പാകtിനു up് േചര്t് നnായി uടയkുക.

oരു പാരതtില് കുറc് e_െയാഴിc് സവാള നലലേപാെല വഴറിെയടുkുക. തkാളി േചര്kുക. തkാളിയും on്
പാകമായതിനുേശഷം െവളുtു_ി- iഞചി േപg് േചര്kുക. േപg് iെലല±ില് രണടും േവെറ േവെറ കുറc് ചതെcടുtാലും
മതി. aതും നnായി വഴറി േയാജിpിcതിനുേശഷം മസാല േചര്kുക (aടുt തവണ മസാലെpാടിയുെട പാകം ആവശയം േപാെല
കൂ¸ുകേയാ കുറയkുകേയാ െചyാവുnതാണ്. ഞാന് കുറc് മുളകുെപാടി േചര്kാറുണട്. പckറികള് േവവിkുേmാള്. eരിവ്
േവണടാtവര് സൂkിkുക) കുറc് െവ_ം oഴിc് (1 കp്) 5 മിനു¸് േവവിkുക. മസാലയും േയാജിcതിനു േശഷം uടc് െവc
പckറികള് േചര്t് േയാജിpിc് onുകൂെട തിളpിkുക. പാചകം കഴിoതിനുേശഷം കുറc് ബ¸ര് ഭാജിയുെട േമെല iടുക.
മലലിയില െചറുതായി aരിo് aതിനു മുകളില് തൂവുക. പാവ്(ബണ്) െനടുെക പിളര്n് ബ¸ര് പുര¸ി ചൂടാkിെയടുkുക.
ഭാജിയും കൂ¸ി ചൂേടാെട കഴിkുക.

കഴിkുേmാള്, േവണെമ±ില് ഭാജിയില് കുറc് െചറുനാരæ നീര് േചര്kാവുnതാണ്.
പckറികളുെട കൂെട കാപസിkവും േചര്kാവുnതാണ്.


സിംപിള് േദാശ.മിനുസമു_ aരിെpാടി
േതæ ചിരവിയത്
up്
ചൂട്െവ_ം

നിæള്kാവശയമു_രത aരിെpാടി eടുt് ( oരു കp്,
രണട് കp്) േതæ ചിരവിയതും പാകtില് upും i¸് ചൂട്
െവ_ം uപേയാഗിc് iളkി േയാജിpിkുക. േദാശമാവിന്
പാകമാവുn aയവില് eടുkുക. േദാശ uണടാkുക.
aധികം െവ_ം േചര്kരുത്. uണടാkിെയടുkുേmാള്
aടc് െവc് uണടാkിയാല് നnായിരിkും.

കൂ¸ുകറി

േചന - 1 കp്
േനരnkായ- 1കp്
കടല- 1/2കp് തേലദിവസം നnായി െവ_െമാഴിc്
കുതിര്t് െവkുക.
ജീരകം - 1 - 1 1/2 ടീസപൂണ്
മoള്െpാടി - 1/2 ടീസപൂണ്
മുളകുെപാടി - 1 ടീസപൂണ്. (കുറയkുകേയാ കൂ¸ുകേയാ
ആവാം)
ചിരവിയ േതæ. 1 1/2 കp്
up്
കടുക്, കറിേവpില, വറല്മുളക്.

േചനയും കായയും കടലേയkാളും കുറcുംകൂെട
വലുptില് നലല ചതുരkഷണæളായി മുറിkുക.
കടലയും േചനയും േനരnkായയും മoള്െpാടിയും
മുളകുെപാടിയും i¸് േവവിkുക. െവn് കഴിoാല്
aധികം െവ_ം uണടാകരുത്. േവവിkുേmാള്
ആവശയtിനു മാരതം േചര്kുക.
െവnതിനുേശഷം up് േചര്kുക.
1 കp് േതæ, ജീരകവും േചര്t് aരc് iതില് േചര്t്
തിളpിkുക.
വാæിയി¸്, കടുകും, വറല്മുളകും, കറിേവpിലയും
െമാരിcിടുക.
ബാkിയു_ േതæ aലപം െവളിെc_െയാഴിc് നnായി
ചുവെk വറുt് കറിയില് േചര്kുക.
േതæ വറുkുേmാള് കരിo് േപാകരുത്. നnായാല്
iതുേപാെല മെറാരു വിഭവമിലല.
iഞചിpുളി aഥവാ പുളിയിഞചിiഞചിpുളി aഥവാ പുളിയിഞചി പല വിധtില് uണട്. eനിkറിയാവുnത് പറയുnു. aേരത u_ൂ.

1)പുളി - കുറc് െവ_tില് i¸് െവkുക. കുേറkഴിയുേmാള് ആ െവ_ം കരടും പുളിയുെട നാരും onും iലലാെത eടുkുക.
വിേദശെt കാരയം eനിkറിയിലല. നാ¸ിേലതില് കലല് േപാലും uണടാകും. aെതാnും iലലാെത പുളി i¸ുെവച്ച െവ_ം (2gാസ്,
മൂn് gാസ് ) aരിെcടുkുക.
കുറc് iഞചിയും പcമുളകും െചറുതായി aരിയുക.
പുളിെവ_tില് upും iഞചിയും പcമുളകും i¸് േവവിc് കുറുkുക. െവn് കുറുകിkഴിoാല് െവറും െവ_ം േപാെല
iരിkരുത്. aതിേലk് കുറc് ശര്kര( െവലലം) iടുക. aതിേലk് uഴുnുപരിp്, കടുക്, വറല്മുളക്, കറിേവpില enിവ
െമാരിc് iടുക. iഞചിയും പcമുളകും െവnു കഴിoാല് െവ_ം കുറുകുnതിനു മുm് തെn കടുക് oെk iടാവുnതാണ്.
കറിേവpില തണേടാടുകൂെടയും i¸ാല് നnായിരിkും. െമാരിcിടുnത് കൂടാെത. പcയായി¸്.

2) പുളിെവ_ം കുറc് മാരതം eടുkുക. iഞചിയും പcമുളകും aരിoത് െവളിെc_, കുറെcാഴിc് നnായി
വറുെtടുkുക. തിളയkുn പുളി െവ_tില് aത് iടുക. upും േചര്kുക. െവ_ം കുറുകിയാല് ശര്kര iടുക. കടുകും,
uഴുnുപരിpും, വറല് മുളകും, കറിേവpിലയും െമാരിcിടുക. കറിേവpില, പcയായി¸് തണേടാടുകൂെടയും iടുക.രപണയം േപാെല തെn,
ആദയേtതിന് സ+ാദ് കൂടുതല് uണടാകും. oരുപാട് സമയെമടുkുെമ±ിലും.
iരുnിരുn് ആവുnതേലല. ;)

രണടാമേtത് iന്gനറ് ആയി. aതിനിtിരി സ+ാദ് കുറവാകും.

കല്c¸ിയില് േവവിെcടുt പുളിയിഞചിയk് രപേതയക സ+ാദ് തെnയാണ്. ഗയാസ്െgൗവില് കല്c¸ി െവkാറുണട് ഞാന്. പെk
eെn±ിലും കുഴpം കാണിcാല് െപാ¸ിേpാകും. തീ onും aധികം ആവാെത തിളc് തൂവാെത uണടാേkണെട. കുേറ സമയം
eടുkും. പുളിയിഞചി aരതയും eളുptില് തീരുകയും െചyും.
uലുവcീര കട്ലറ്
uലുവcീര െപാടിയായി aരിoത് - 1 1/2 കp്
3 e_ം uരുളkിഴæ് പുഴുæിെpാടിcത്
കറിേവpിലയും മലലിയിലയും െപാടിയായി aരിoത് -
കുറc്
പcമുളക് െചറുതായി aരിoത് - 5 e_ം
കടലമാവ് - 12 ടീസപൂണ്
മുളകുെപാടി - 1 ടീസപൂണ്
സവാള 2 e_ം െപാടിയായി aരിoത്.
െവളുtു_ി 3 aലലി ചതെcടുtത്.
െറാ¸ിെpാടി - 5-6 കഷണം രബഡ് aരികുകള് കളo േശഷം
നnായി ൈകെകാണട് െപാടിയാkിയത്.
up് – പാകtിന്
പാചകെയ_ വറുkാന് ആവശയtിന്. െവളിെc_യില്
കൂടുതല് സ+ാദുണടാകും.

uലുവcീര aരിoതില് upും uരുളkിഴæ്
പുഴുæിെpാടിcതും േചര്t് നnായി േയാജിpിkുക.
കറിേവpില, മലലിയില, മുളകുെപാടി, കടലമാവ്, പcമുളക്,
സവാള enിവ i¸് നnായി േയാജിpിkുക. uരുളകള്
ആയി uരു¸ി, ൈകയില് െവc് പരtി െറാ¸ിെpാടിയില്
രണട് ഭാഗവും i¸് eടുt് eെത±ിലും പാചകെയ_യില്
വറുt് eടുkുക.
iത് െവളിെc_യിലാണ് വറുെtടുtത്.
െവ_രിk eരിേ_രിെവ_രിk െചറിയ കഷണæളായി മുറിcത് - 1 കp്
െചറുപയര്pരിp്( െചറുപരിp്) - 1/4 കp്
ചിരവിയ േതæ - 1/2കp്
ജീരകം - 1ടീസപൂണ്
മoള്െpാടി- 1/4ടീസപൂണ്
മുളകുെപാടി - 1/2 ടീസപൂണ്
up് -ആവശയtിന്.

െവ_രിkയും െചറുപരിpും, മoള്െpാടി, മുളകുെപാടി enിവ േചര്t് േവവിcേശഷം up് േചര്t് േയാജിpിkുക.
േതæയും ജീരകവും നnായി aരc് iതില് േയാജിpിc് തിളpിkുക. വാæിയതിനുേശഷം കടുക്, മുളക്, കറിേവpില enിവ
e_യില് െമാരിc് iടുക.

ൈപനാpിള് പcടി
നnായി പഴുt ൈപനാpിള് വളെര െചറുതായി
aരിoത് - 1കp്
ചിരവിയ േതæ - 1/4 കp്
ൈതര് -1/4 കp്
up്- പാകtിന്
കടുക് - 1/2 ടീസപൂണ്
പcമുളക് - വ¸tില് aരിoത് - 3 e_ം
ൈപനാpിള് കുറc് െവ_വും പcമുളകും upും i¸്
േവവിkുക. െവnുകഴിoാല് o¸ും െവ_ം
uണടായിരിkരുത്. വറിെcടുkുക. െവ_ം aതിലു_ത്
കളയരുത്. േതæയും കടുകും കുറc് ൈതര് oഴിc് നnായി
aരെcടുkുക. നnായി തണുtതിനുേശഷം േതæ
aരcതും േചര്t് േയാജിpിkുക. ൈതരും േചര്kുക.

കുറc് പാചകെയ_യില് കടുകും, വറല് മുളകും,
കറിേവpിലയും െമാരിc് പcടിയില് iടുക.

ൈപനാpിള് േവവിkുേmാള് കുറc് മുളകുെപാടിയും
iടാവുnതാണ്. 1/4 ടീസപൂണ്.െചറുപയര് കറി
െചറുപയര് - 1 കp്
മoള്െpാടി - കുറc്
ചിരവിയ േതæ - 1/4 കp്
പcമുളക് - 4-5
കടുക് - 1 ടീസപൂണ്.
സവാള - െപാടിയായി aരിoത് - 1 e_ം.
കറിേവpില- കുറc്
e_ - കുറc്
up് - ആവശയtിന്.

െചറുപയര് മoള്െpാടി േചര്t് നnായി േവവിെcടുkുക. up് ആവശയtിന് iടുക. േതæയും പcമുളകും കൂെട നnായി
aരc് െചറുപയറില് േയാജിpിc് കുറചേചനരം കൂെട ചൂടാkിയേശഷം വാæുക. e_യില് കടുക്, കറിേവpില, സവാള

enിവ െമാരിc് iതിേലk് േചര്kുക.െചറുപയര് േവവിkുnതിനു മുm് oരു 10-15 മിനു¸് െവ_tില് കുതിര്t് െവcാല് േവഗം െവnുകി¸ും.

ചന - മസാലkറി Chana Masalaകാബൂളി ചന(െവ_kടല) -1 1/2 (onര) കp് . 5-6
മണിkൂര് െവ_tില് i¸് കുതിര്kുക.
u_ി - വലുത് 1 (നീളtില് aരിoത്)
തkാളി- വലുത് 1 (െചറുതായി aരിoത്)
ചന മസാല െപൗഡര് (വിവിധ തരം കി¸ും)- 1 ടീ സപൂണ്
നിറcും.
കടുക് - 1/4 ടീസപൂണ്
ജീരകം - 1/4 ടീസപൂണ്
മുളകുെപാടി - 1/4 ടീസപൂണ്
മoള്െpാടി - 1/4 ടീസപൂണ്
മലലിയില - കുറc്.
up്- ആവശയtിന്.
e_ - കുറc്.െവ_tില് കുതിര്n കടല, മoള്െpാടിയും
മുളകുെപാടിയും i¸് നnായി േവവിെcടുkുക.
oരു പാരതtില് e_െയാഴിc് കടുകും ജീരകവും
െമാരിയkുക. aതിേലk് സവാള i¸് നnായി
െമാരിoതിനുേശഷം തkാളി േചര്t് വഴറുക. േവവിc
ചന നnായി uടc േശഷം iതിേലk് i¸് കുറc് േനരം കൂെട
േവവിkുക. ആദയം േവവിെcടുt ചനയില്
െവ_മിെലല±ില് പിെnയും േവവിkുേmാള് കുറc് െവ_ം
േചര്േkണടതാണ്.

വാæിയതിനു േശഷം മലലിയില തൂവുക. കഴിkുേmാള്
നാരæനീര് oഴിkാവുnതാണ്.

െവളുtു_ി i_മു_വര്k് തkാളി വഴറുേmാള്
െവളുtു_ി ചതെcടുtതും കൂെട േയാജിpിc്
eടുkാവുnതാണ്.

aരിയുണടപുഴുæലരി വറുt് െപാടിcത് - 2 കp്
േതæ ചിരവിയത് - 2 കp്
ശര്kര(െവലലം)െപാടിcത് - 1- 1/2 കp്
ഏലയk - 5 e_ം. െതാലി കളo് െപാടിെcടുkുക.

പുഴുæലരി നnായി വറുt് െപാടിkുക. ചിരവിയ
േതæയും ശര്kരയും മികസിയില് i¸് നലലേപാെല
േയാജിpിെcടുkുക. aരിെpാടിയില് i¸് നnായി
േയാജിpിkുക. ഏലയkെpാടിയും കൂ¸ി േയാജിpിkുക.
aതിനു േശഷം uരു¸ിെയടുkുക.


ശര്kരയും േതæയും കുറc് കുറcായിേ¸ മികസിയില്
iടാവൂ.
െവണടയk പcടി

െവണടയk - 10-12 e_ം, വ¸tില്, കനം കുറc്
aരിoത്.
ചിരവിയ േതæ - 4-5 േടബിള്സപൂണ്.
കുറc് പുളിയു_ ൈതര്- 1/2 കp്
കടുക് - 1/4 ടീസപൂണ്.
പcമുളക് - 3 e_ം.
മoള്െpാടി- 1/4 ടീസപൂണ്
up്.
പാചകെയ_.

െവണടയk മുറിc് upും, മoള്െpാടിയും േചര്t്
നnായി േയാജിpിc് e_യില് നnായി െമാരിെcടുkുക.
തണുtാല്, േതæയും കടുകും പcമുളകും onിc് aരc്
െവണടയkയില് േചര്kുക. ൈതര് േചര്t്
േയാജിpിkുക. കുറc് കടുകും, കറിേവpിലയും
െമാരിcിടുക.
രാജ്മ കറി
രാജ്മ - 1 കp് ( 5-6 മണിkൂര് െവ_tില് കുതിര്kുക)
iഞചി - oരു െചറിയ കഷണം േപg് ആkിയത്.
പcമുളക്- െചറുതായി aരിoത് -2
തkാളി - െചറുതായി aരിoത് - 2
സവാള - െചറുതായി aരിoത് - 1
മoള്െpാടി - 1/2 ടീസപൂണ്
മുളകുെപാടി - 1/2 ടീസപൂണ്
ഗരം മസാല - 1/2 ടീസപൂണ്
up്.
പാചകെയ_.
മലലിയില.
കറിേവpില.

രാജ്മ, മoള്െpാടിയും മുളകുെപാടിയും i¸് നnായി
േവവിkുക.
up് േചര്t് നnായി േയാജിpിc് െവkുക.
പാചകെയണ്ണ ചൂടാkി സവാള വഴറുക.
iഞചിേpgും, പcമുളകും, തkാളിയും,കറിേവpിലയും,
ഗരം മസാലയും, i¸് വഴറി നnായി േയാജിpിkുക.
തkാളി നnായി aലിo് േചരണം.
aതിനു േശഷം രാജ്മ iടുക. aഞച് മിനു¸് aടc് െവc്
േവവിkുക.
വാæിയതിനുേശഷം മലലിയില aരിo് മുകളില് തൂവുക.
െവളുtു_ി i_മു_വര്k്, രണട് - മൂn്
െവളുtു_ിയും േപgാkി iടാവുnതാണ്.
uരുളkിഴæ് കറി Potato Curry

uരുളkിഴæ് പുഴുæിെpാടിcത് - 4 e_ം.
സവാള - െചറുതായരിoത് 2 e_ം.
പcമുളക് െചറുതായി aരിoത്- 2 e_ം.
മoള്െpാടി - 1/4 ടീസപൂണ്.
മുളകുെപാടി- 1/2 ടീസപൂണ്.
കടുക്- 1/2 ടീസപൂണ്.
uഴുn് പരിp് - 1 ടീസപൂണ്.
up് - പാകtിന്
പാചകെയ_ - ആവശയtിന്.
കുറc് കറിേവpില.

ആദയം e_ ചൂടാkി uഴുnുപരിpും, കടുകും,
കറിേവpിലയും െമാരിkുക. സവാള േചര്t് നnായി
വഴറുക. സവാള നnായി െമാരിയണം. aതിനുേശഷം
മoള്െpാടിയും മുളകുെപാടിയും േചര്t് വഴറി നnായി
േയാജിpിkുക. upും േചര്kുക. oെk േയാജിc്
കഴിoാല് uരുളkിഴæ് പുഴുæിെpാടിcത് േചര്t് 3-4
മിനു¸് വഴറുക. aടc് െവc് 2- 3 മിനു¸് കുറo തീയില്
െവkുക. വാæിkഴിo് 5 മിനു¸് കഴിo് തുറkുക.
മലലിയില മുകളില് വിതറാവുnതാണ്. കറി നnായാല്
നിæളുെട ഭാഗയം;). ചpാtി, പൂരി, േദാശ
enിവേയാെടാpം കഴിkാം.

Potato- boiled and mashed - 4 nos.
Onion - fineley chopped - 2
Green chilli - 2 (chopped)
Turmeric powder - 1/4 teaspoon.
Chillipowder - 1/2 teaspoon.
Mustard - 1/2 teaspoon
Udad dal - 1 teaspoon
Salt and Oil
Few curry leaves.

Heat oil in a pan. Roast mustard, udad dal, and
curry leaves. Add onion and fry well. Add turmeric,
& chilli powder and mix it well. Add salt. Add
mashed potatoes and cook for 3-4 minutes over a
low flame, covering with a lid. when done, keep it
closed for five minutes. You can garnish it with
coriander leaves. Serve with chappathi, puri, or
dosa.


eരുെനലല ിk


മൂtവര് െചാലലും, മുതുെനലലിkയും ആദയം കയkും പിെn മധുരിkും enാണേലലാ. വിറാമിന് സി ധാരാളം aടæിയി¸ു_
െനലലിk ആേരാഗയtിന് നെലലാരു മുതല്kൂ¸ാണ്.
െനലലിk upിലി¸ും, acാറുകള് പലതരtില് uണടാkിയും, eടുkാം. പcയk് തിnുകയും െചyാം.
1) eരുെനലലിk uണടാkാന്, നലല െനലലിk കഴുകിെയടുt്, oരു പാരതtില് െവ_ം eടുt് aതില് i¸് നലലേപാെല
േവവിkുക. കുരു കളെoടുkാന് പാകtില് െവnാല് മതി. aധികം േവേവണട കാരയം iലല. തണുtതിനു േശഷം കുരു കളo്
eടുkുക.
oരു പാരതtില് e_െയാഴിc് ചൂടാവുേmാള്, ആദയം uഴുnുപരിpി¸് on് െമാരിc്, കടുകും, വറല്മുളകും, കറിേവpിലയും i¸്
െമാരിcതിനുേശഷം, െനലലിk upി¸് േയാജിpിc് േചര്kുക. െനലലിk വഴറി നലലേപാെല ൈരഡ ആയാല്, മുളകുെപാടി േചര്t്
േയാജിpിkുക. കായവും കൂെട േചkുക. മുളകുെപാടിയk് പകരം acാര്െപാടിയാണ് േചര്kുnെത±ില് കുറc് up്
േചര്tാല് മതിയാവും. കായവും േവെറ േചര്േkണട.
2) േവെറാരു വിധtിലും eരുെനലലിk uണടാkിെയടുkാം.
oരു പാരതtില് കുറc് e_െയാഴിc് ചൂടായാല്, കഴുകിവൃtിയാkി െവ_ം തുടെcടുt െനലലിk, aതിലി¸് നnായി
വറുkുക. വാæി തണുtാല് കുരുകളെoടുkുക. upും േചര്t് െവkുക.
പിെn കുറc് e_, oരു പാരതtില് ചൂടാkി aതില് uഴുnുപരിpും, കടുകും, കറിേവpിലയും െമാരിc്, up് േചര്t െനലലിk
aതിലി¸് േയാജിpിkുക. നnായി ൈരഡ ആയാല് മുളകുെപാടിയും കായവും േചര്t് േയാജിpിെcടുkുക. aെലല±ില്
acാറുെപാടി േചര്kുക.
നെലല_യാണ് േചര്േkണടത്. േവവിെcടുt െനലലിkെയkാളും വറുെtടുt െനലലിkയാണ് നലലത്.
iലയട


aട ഏത് തരമായാലും കഴിkാന് വലയ രസമാവും. iലയടയുെട സ+ാദ് on് േവെറ തെn. amയുണടാkുnരത രസtില്
ആവിെലല±ിലും aടയുണടാkിtിnാന് െകാതിയാണ്. amെയ സഹായിc് സഹായിcാണ് പാചകം പഠിcത്. മിനുസമായി
െപാടിെcടുt aരിെpാടി oരു തരി upും i¸് ചൂടുെവ_tില് കുഴയkുക. ചpാtിമാവിേനkാളും aയവില് uണടാവണം.
enാല് േദാശമാവിനെറ aളവില് ആകരുത് െവ_ം.
ശര്kര െപാടിcത് ഏകേദശം oരു കp് eടുt് കുറc് െവ_ം oഴിc് ( 50eം eല്) aടുpt് െവc് പാവുകാcുക.


നnായി തിളc് വnാല്, െവ_ം കുറുകിtുടæിയാല്
ഏകേദശം രണട് കp് ചിരവിയ േതæ aതില് i¸് iളkി
േയാജിpിkുക. 5-6 ഏലയkയും െപാടിc് iടുക. േതæ
iടുnതിനുമുm് ഏലയkെpാടി i¸ിളkണം. േതæയും
േയാജിc് പാവ് നലലേപാെല കുറുകിയാല് aടുpില്
നിnിറkുക.

iല വൃtിയാkി, തീയില് വാ¸ി, െചറിയ കഷണæളാkി
മുറിc് െവkുക. aതില് സ+ലപം െവളിെc_ പുര¸ുക.
(നിര്bmമിലല). തyാറാkിെവcിരിkുn aരിമാെവടുt്
ഓേരാ iലകളിലും കുറc് െവc് വ¸tില് പരtുക.

oരു ൈസഡില് ശര്kര- േതæാkൂ¸് െവkുക. ആദയം on്
മടkി, പിെn രണട് ൈസഡും മടkി oരു പാരതtില്
െവkുക. കുkറില് െവkാവുn oരു പാരതtില്. eലലാ
iലകളിലും aരിമാവും , കൂ¸ും െവc് മടkി പാരതtില്
aടുkിെവkുക. കുkറില് െവc് േവവിkുക. കുറc്
േനരം േവണടി വരും. 20-25 മിനു¸്.

നnായി െവnി¸ുണെട±ില് കുkറില് നിn് eടുt്
aലപേനരം െവcി¸് , തണുtതിനു േശഷം eടുtാല്
iലയില് നിn് വി¸് േപാരും.

u_ിcടണി – 2

െചറിയ u_ി - െതാലി കളo് െചറുതായി aരിoത് -
10- 12 e_ം.
വറല് മുളക് - 4 e_ം. ( eരുവ് aനുസരിc് കൂ¸ുകയും
കുറയkുകയും െചyാം)
പുളി - കുറc് (oരു u_ിയുെട വലുpം)
up്- പാകtിന്
പഞചസാര - oരു ടീസപൂണ്.
െവളിെc_- കുറc്.

െവളിെc_ ചൂടാkി വറല്മുളക് വറുെtടുkുക. aതിനു
േശഷം u_ിയും നnായി വഴറിെയടുkുക. നലലേപാെല
െമാരിയണം. രണടും കൂെട upും പഞചസാരയും പുളിയും
i¸് നnായി aരെcടുkുക. െവ_ം o¸ും േചര്kരുത്.
ആദയം മുളക് നnായി െപാടിc േശഷം u_ി േചര്t്
aരcാല് നnായിരിkും. െവളിെc_യില് oഴിc് ചാലിc്
eടുkുക.

aരിമുറുk്
aരിെpാടി - 1 കp് (aരി, വളെര മിനുസമായി െപാടിc് വറുെtടുkണം.)
uഴുn് െപാടി - 1/4 കp് (uഴുn് വറുt് നnായി െപാടിെcടുkുക.)
കുരുമുളക്- 10 e_ം. (uഴുnിനെറ കൂെട െപാടിെcടുkാം). (കുരുമുളകിെലല ±ില് കുരുമുളക് െപാടി ഏകേദശം oേnാ രണേടാ
ടീസപൂണ്േചര്kാം.)
മുളകുെപാടി - 1 ടീസപൂണ്.
കായം- oരു നു_്.
ജീരകം- 1/2 ടീസപൂണ്.
e_് - 1-2 ടീസപൂണ്. (iതില് കറുt e_ാണ് േചര്tിരിkുnത്.)
up് - പാകം േനാkി േചര്kുക.
െവളിെc_- മാവ് േയാജിpിkുേmാള് കുറc് െവളിെc_യും േചര്t് േയാജിpിkുക. രണേടാ മൂേnാ േടബിള് സപൂണ്.
വറുെtടുkാന് െവളിെc_.ഏെത±ിലും പാചകെയ_ ആയാലും മതി. പെk െവളിെc_യിലാണ് സ+ാദ് കൂടുതല്.
eലലാ വസതുkളും േചര്t് േയാജിpിkുക. മുറുk് uണടാkുn പാരതtിലി¸് iലയിേലാ, oരു pാgിക് കടലാsിേലാ aലപം
e_ പുര¸ി ആകൃതിയില് പിഴിo് eടുkുക.. െവളിെc_യിലി¸് വറുkുക.
aവില് മധുരം.

aവില് െകാണട് പല വിഭവæളും uണടാkാം. പലതരtിലും മധുര aവിലും uണടാkാം. iതില് ശര്kര പാവ് കാcി
uണടാkുnതാണ്.

നാടന് aവില് - 2 കp്
ശര്kര െപാടിcത് - 1 കp്
േതæ - വലിയ oരു മുറിേtæ ചിരവിയത്.
ഏലയk- 4-5 e_ം െതാലി കളo് െപാടിcത്.
ജീരകം െപാടിcത് കുറc്.

ശര്kര oരു പാരതtില് aല്pം െവ_tിലി¸് പാവ്
കാcുക. കുറുകുേmാള് േതæ, ഏലയk, ജീരകെpാടികള്
േചര്kുക. നnായി േയാജിpിcതിന് േശഷം, aവിലും i¸്
േയാജിpിc് േവഗം വാæുക. വാæിയേശഷം aവില്
i¸ാലും കുഴpമിലല. aടുpt് u_േpാള് i¸ാല്
ചിലേpാള്, നലല ക¸ി ആവും.
മധുരം, നിæളുെട പാകമനുസരിc് കൂ¸ുകേയാ
കുറയkുകേയാ െചyുക.

i_ലി

i_ലി, വലിയവര്kും, കു¸ികള്kും, േരാഗികള്kും oെk കഴിkാവുn oരു ഭkണമാണ്. േച¸ന് oരു i_ലിരപിയന് ആണ്.
en് െവc് iവിെട ദിവസവും aതാെണn് ആരും ധരിkരുത്. ആഴചയില് oരു രണേടാ മൂേnാ നാേലാ ദിവസം മിkവാറും. ഹി
ഹി .

i_ലി - oരു തരം.
പുഴുæലരി - 3 കp്, gാസ്, കിേലാ ഏെത±ിലും.
uഴുn് - 1 കp്, gാs്, കിേലാ ഏെത±ിലും.
3 : 1 ആയിരിkണം.
up്.

േവെറ േവെറ പാരതtില് ആറു മണിkൂര് െവ_tില് i¸് െവയkുക. aഞച് മണിkൂര് ആയാലും കുഴpമിലല.
നലല തണുt െവ_ം ആയാല് നലലത്. രണടും കൂെട oരുമിc് iടരുത്.
ആദയം uഴുn്, നലല െവ_ േപാെല aരയkുക. െവ_േപാെല enുേqശിcത് മിനുസം മാരതമലല. െവ_tിനെറ aളവിനെറ
കാരയtിലും, െവ_ iരിkുnതുേപാെല മാവ് iരുnാല് നലലത്.
പിെn aരി aരയkുക. aതിലും o¸ും െവ_ം uണടാവരുത്. മികസി രപവര്tിkാന് മാരതം െവ_ം.
aതിനെറ aരവ് en് പറoാല് രബഡ് ൈകെകാണട് െപാടിcി¸ാല്, aെലല±ില് ബിസകറ് െപാടിcി¸ാല് oരു മുരുമുരുp് ൈgല്
iേലല ? aതുേപാെല മതി. aരc േശഷം ആവശയtിന് upും i¸് രണടും നnായി േയാജിpിc് വയkുക.
പാകം enുപറoാല്, aതില് നിn് കുറc് oരു സപൂണ് eടുt് നിലേtാ േpറിേലാ, േമശpുറേtാ oഴിcുേനാkിയാല്
oഴിcിടt് iരിkണം. നലല aനുസരണ u_ േപാെല. oഴുകിനടkരുത്.
പുളിkാന് െവc േശഷം, i_ലിt¸ില് oഴിc് തyാറാkുക. oഴിkുnതിനു മുm്, കുറc്, വളെരkുറc് െവ_ം, (േവണെമ±ില്
മാരതം) േചര്kാം.
കുഴpം enാെണn് െവcാല്, up് േനാkണെമ±ില് i_ലി കുറെc_ം ആവും. സാരമിലല. aടുt തവണ up് onുകൂെട േനാkി
iടുക. iവിെട ൈവകുേnരം aരc് െവcാല് പിേറ ദിവസം രാവിെലയാണ് i_ലി uണടാkുnത്.

i_ലി രണട് തരം.
പുഴുæലരി - 1 കp്
പcരി - 1 കp്
uഴുn് - 1 കp്
up്.

പുഴുæലരിയും പcരിയും oരുമിc് െവ_tിലിടാം. uഴുn് േവെറയും. മുകളില് പറoേപാെല aരയkുക. തyാറാkുക.
കുറുk് കാളന്

േചന െകാണട് uണടാkാവുn വിഭവæള് ഏെറ. enാലും കാളനില് േചന സ+ാദ് തെn.

േചന - 500 രഗാം.
േമാര് - നലല പുളിയു_ത് - രണട് ലിറര്.
േതæ - oരു വലിയ മുറി േതæ.
പcമുളക് - 5- 8 e_ം. നലല eരിവ് േവണെമ±ില് പcമുളകിനെറ e_ം കൂേ¸ണടി വരും. eരിവനുസരിc്.
ജീരകം- 1 ടീസപൂണ്. കുറcുകൂെട ആയാലും കുഴpമിലല .
മoള്െpാടിയും upും ആവശയtിന്.
േചന കഷണæളാkി upും മoളുമി¸് നnായി േവവിkുക. െവn് കഴിoാല് aതില് െവ_ം uണടാവരുത്.
േതæ, പcമുളകും, ജീരകവും േചര്t് നലലേപാെല aരയkുക.
േചന, േമാെരാഴിc് aടുpt് െവc് നലലേപാെല വറിkുക.
േതæ aരcതും േചര്kുക.
തിളc് വാæിയാല് കടുകും, വറല്മുളകും, കറിേവpിലയും െമാരിcിടുക.
iത് തyാറായാല്, aധികം െവ_ം uണടാവിലല . കുറc് ദിവസം േകടാകാെത iരിkും.
പുളിയി_മു_വര്k് പറും.
േമാരിനെറ പുളി aനുസരിcും, aത് വറുnതിന് aനുസരിcും സ+ാദ് കൂടും.
uലുവ കുറc് േവണെമ±ില് െമാരിcിടാം.
േചന േവവിkുേmാള് കൂെട കുരുമുളകെപാടി iടാം. പcമുളകിനെറ aളവ് കുറയkുക. കുരുമുളക് i_മിലലാtവര്
േചര്kരുത്.

െചറുനാരæ മധുരacാര് aഥവാ െചറുനാരæ മധുരkറി.

െചറുനാരæ, െസൗmരയtിനും ആേരാഗയtിനും oരുേപാെല uപേയാഗിkുn onാണ്. െചറുനാരæ െകാണട് പല
uപേയാഗæളും uണട്. െചറുനാരæ മധുരമു_ acാര് വളെരെpെ¸n് തyാറാkാന് പറിലല. enാലും തyാറായാല്,
i_മായാല്, വളെരെpെ¸n് തീരും.

െചറുനാരæ - 25 e_ം.
പഞചസാര- oരു കിേലാ.
മoള്െpാടി - 3 ടീസപൂണ്.
uലുവ - 1 ടീസപൂണ്.
കായം oരു െചറിയ കഷണം
aെലല±ില് കുറc് െപാടി.
മുളകെപാടി - 10 ടീസപൂണ്.
up് - ആവശയtിന്.

െചറുനാരæ വൃtിയില് കഴുകിtുടc്, നാലും ആറും e¸ും oെk കഷണæളാkി മുറിc് upും, മoളും i¸്, നnായി
േയാജിpിc് oരു e¸് ദിവസെമ±ിലും െവയkുക. (ഞാന് പരnണട് ദിവസം െവcു- െവയേkണടി വnു)
uലുവ, കുറc് e_ ചൂടാkി വറുkുക. കരിയരുത്. തണുtാല് െപാടിkുക. e_ നിേnാെ¸.
കായം, കഷണമാെണ±ില് uലുവയുെട കൂെട െപാടിkുക.
കുറc് വലിെയാരു പാരതtില്, പഞചസാരയില് കുറc്, oരു gാs് െവ_െമാഴിc് aടുpt് െവയkുക.
പഞചസാര aലിoാല്, uലുവ, കായം , മുളക് െപാടികള് േചര്kുക.
തീ വളെരkുറc് െവയkണം.
on് േയാജിpിc േശഷം നാരæ iടുക.
up് േവണെമ±ില് കുറcുകൂെട iടാം.
onുകൂെട േയാജിpിkുക.
enി¸് വളെരkുറc് തീയില്, പഞചസാര ക¸ിpാനി ആയി, acാര് ക¸ിയാവുnത് വെര വയkുക.
(ഞാന് oരു മണിkൂറില് aധികം െവcു.)
ക¸ി ആയാല് വാæി െവയkുക.
തണുtാല് തീെര നനവിലലാt, വൃtിയു_ പാരതtില് oഴിcുെവയkുക.
pാgിക് ജാറില് ആയാലും മതി.
കയpിലലാt നാരæ ആെണ±ില് aടിെപാളി ആവും.
inെല uണടാkി, in് oരാള്k് കുറc് െകാടുtയcി¸ുണട്.
രണടു ദിവസം കഴിoാല് വിവരം aറിയും ;)

േദാശ

േദാശ പലതരtില് uണട്. പെk ഈ േദാശയാണ് സാദാ േദാശ. പെk രാജാവ്. iതിനെറ സ+ാദും മണവും ഓര്mയില് നിn്
േപാകിലല. ഈ േദാശ, ചടണി, സാmാര്, മുതലായവയുെട കൂെടയും, െവറുേത, ശര്kരയുേടയും, പഞചസാരയുെടയും,
acാറിനെറ കൂെടയും കഴിkാം.

പcരി - 3 കp്
പുഴുæലരി - 2 കp്.
uഴുn് - 3/4 aെലല±ില് 1/2 കp്
uലുവ - 2 ടീസപൂണ്.
up്

up് oഴിc്, ബാkി eലലാംകൂെട െവ_tിലി¸് 5-6 മണിkൂര് കുതിരാന് െവkുക.
നലല മിനുസമായി aരെcടുkുക. െവ_േപാെല. o¸ും െവ_ം aധികമാവരുത്.
up് aരയkുേmാള്tെn േചര്kുക. പിെn uണടാkുേmാള് onുകൂെട പാകം േനാkിയാല് മതി.
പുഴുæലരി േവണെമ±ില് േവെറ ആയി¸് െവ_tില് i¸് േവേറtെn aരെcടുkാം.
enായാലും നലല മിനുസമായി aരയണം. uണടാkി വായിലി¸് aരcാല്േpാരാ.
പിേnയും 6-7 മണിkൂര് െവc് േദാശkലലില് uണടാkിെയടുkുക.
വ¸tിലാണ് പതിവ്. നിæള്k് aത് െതറിkണെമ±ില് ചതുരtിലും uണടാkാം.
െവ_ം aധികമായാല് ആപt്. ടൂt് േപgുേപാെലേയ iരിkാവൂ. aരoു കഴിoാല്. പിെn uണടാkിെയടുkാന് േനരം
കുറcുകൂെട െവ_ം oഴിkാം. പുളി i_മിലല ാtവര്k് േവഗം തെn uണടാkിെയടുkാം.
aളവ് കുറc് മാറിയാലും സാരമിലല . oെk uണടാവണം.
പpായേtാരന്

പpായ ആേരാഗയtിന് നെലലാരു വസതുവാണ്. െസൗmരയtിനും. പpായ, പഴുtതും പcയും oെk uപേയാഗിkാം.
പpായയില് നാരുകള് uണട്. പിെn പഴുt പpായയില് വിറാമിന് e, ബി, സി, enിവ uണട്.

പc പpായ െചറിയ കഷണæളാkി മുറിkുക.
oരു പാരതtില് െവളിെc_ ( പാചകെയ_) oഴിc് ചൂടാവുേmാള് കുറc് uഴുnുപരിp് (oരു െചറിയ പpായയk് 1-2
ടീസപൂണ് മതി) iടുക.
െമാരിo് തുടæുേmാള് കടുകും, വറല്മുളക് െപാ¸ിcതും iടുക. കറിേവpിലയും.
െമാരിoാല് പpായkഷണæള് iടുക. upും, മoള്െpാടിയും iടുക.
നnായി iളkിേയാജിpിcതിനുേശഷം, കുറc് െവ_ം oഴിc് aടc് വc് േവവിkുക.
iടയk് െവേnാ en് േനാkുക. െവെn±ില് aടp് മാറി െവ_ം തീെരയിലലാെതയാkുക.
വാæിെവcതിനുേശഷം ചിരവിയ േതæ iടുക. േയാജിpിkുക.
െവ_ം aതയാവശയtിേന േചര്kാവൂ. aധികമായാല് aധികം െവnുേപാകും. സ+ാദും േപാകും.
പcമാæ പഞചതരnം.

മാæാkാലം വരുnു. മാæ i_മിലലാtവര് കുറവായിരിkും.
പcമാæ െകാണട് eളുptില് uണടാkാവുn aഞച് വിഭവæള് ആണ് ഈ തരntില്.
1)മാæ acാര്- eളുptില്
പcമാæ - 2
മുളകുെപാടി - 1 ടീസപൂണ്.
കായം, up് പാകtിന്.

പcമാæ െതാലി കളയാെത െചറിയ െചറിയ (വളെരെcറുത്) കഷണæളാkുക. upി¸് േയാജിpിc്
aരമണിkൂര് െവkുക. aതിനുേശഷം, കായവും, മുളകുെപാടിയും i¸് േയാജിpിkുക.
upി¸് െവcാല് െവ_ം uണടാവും aതില്. േചാറിെനാരു acാര് ആയി eളുptില്.2) മാæാെpരk്

പcമാæ - 1
മുളകുെപാടി - 1 ടീസപൂണ്.
പcമുളക് - 2
േമാര് - 1/4 കp്
േതæ - 1/4 കp്
കടുക് - 1/4 ടീസപൂണ്
up് - ആവശയtിന്.

മാæ െതാലി കളo് കുനുകുെന aരിയുക.
വളെരെcറുതാവണം. മുളകുെപാടി േചര്kുക. upും.
പcമുളകും െചറുതായി aരിo് േചര്kുക.(നിര്ബmമിലല)
േതæ aരc്, കടുക് േചര്t് onുകൂെട aരc്, മാæയില്
േയാജിpിkുക.
േമാര് േചര്kുക.
(aരയkുേmാള് െവ_tിനുപകരം
േമാരുംെവ_ം oഴിkുക). തyാര്.


3) മാæ acാര്.

പcമാæ.
മുളകുെപാടി
കായം.
up്.

പാചകെയ_.

കടുക്
uഴുnുപരിp്

മാæ േതാേലാടുകൂെട െചറിയ കഷണæളാkുക. oരു
പാരതtില് e_െയാഴിc് ചൂടാവുേmാള്
കടുകും, uഴുnുപരിpും i¸് െമാരിയkുക. മുളകുെപാടി,
iടുക. െപെ¸n് തെn മാæ aരിoതും
iടുക. (മാæ aരിoത് enു പറoാല്, കtിയലല,
മുറിc മാæ.;))
കായം, up് enിവയും േചര്kുക. നnായി, iളkുക.
മൂn്- നാല് മിനുേ¸ാളം.

വാæിെവkുക.

തണുtാല് uപേയാഗിkാം. വലയ തിരkുണെട±ില് aതിനുമുmും
uപേയാഗിkാം.
4) മാæ- െവ_രിkറി.

മാæ- 2 െതാലി കളo് മുറിെcടുtത്. aധികം
െചറുതാവരുത്.
oരു പകുതി െവ_രിk. കഷണæളാkുക.
മുളകുെപാടി - 1 ടീസപൂണ്.
മoള്െpാടി - 1/4 ടീസപൂണ്
േതæ - oരു കp്.
ജീരകം - 1ടീസപൂണ്.


േതæ ജീരകം േചര്t് നnായി aരയkുക.
െവ_രിk upും, മoളും മുളകുെപാടിയും i¸്
േവവിkുക.
െവn് കഴിoാല് മാæ േചര്kുക. മാæ െവnാല്, േതæ
aരcത്
േചര്kുക. മാæയk് പുളിയിെലല±ില് േമാരും േചര്kാം.
തിളc് വാæിkഴിoാല്, കടുക്, വറല്മുളക്,
കറിേവpില,
െമാരിcിടുക.
5) മാæാ ചട്ണി.

വലിയ പcമാæ - 1 െചറിയ കഷണæള് ആkിയത്.
ചിരവിയ േതæ - 1 കp്.
കറിേവpില - 10 iലെയ±ിലും
up് - ആവശയtിന്
ചുവn മുളക് ( വറല് മുളക്) - 4

ആദയം േതæയും, മുളകും, കറിേവpിലയും, upും
മികസിയില് i¸് ചതെcടുkുക. aതിനെറ കൂെട
മാæ i¸് aരയkുക.െവ_ം േചര്േkണട ആവശയം iലല.
upും മoളും മുളകുെപാടിയുെമാെk പാചകംെചyുn
ആളുെട, aെലല ±ില്
കഴിkുn ആളുെട െസൗകരയtിനാണ്. oരിkലും േവെറ
ആളുെട aളവാകിലല iതിെനാnും.
aതുെകാണട്, aെതാെk ആവശയമനുസരിc് കൂ¸ുകേയാ
കുറയkുകേയാ െചyുക.

പഴംെപാരി

പഴം െപാരി eനിേkറവും i_മു_ onാണ്. വീ¸ില് uണടാkുnത് കൂടാെത യാരതകളിലും പഴംെപാരി eവിെട കി¸ും en്
aേന+ഷിc് നടkും ഞാന്. െരടയിനില് കി¸ുnതും വാæും.

േനരnpഴം - 4
ൈമദ- 1 കp്
up്- oരു നു_്
പഞചസാര - 1 േടബിള് സപൂണ്.
െവളിെc_ - വറുെtടുkാന്
പഴം, െതാലി കളo്, നീളtില്, കനം കുറc് മുറിkുക. നടുെവ മുറിcി¸് ആയാലും കുഴpമിലല .
ൈമദയില് upും, പഞചസാരയുമി¸്, െവ_ം േചര്t് േയാജിpിkുക. aധികം aയവില് ആകരുത്. പഴkഷണæള് മാവില്
മുkി െവളിെc_യില് വറുt് േകാരുക. eലല ാം കൂെട oരുമിc് iടരുത്.

തkാളിkറി

iെതാരു ത¸ിp് കറിയാണ്. iതിനെറ uoവം േതടി നടnാല് ചിലേpാള് eനെറ വീ¸ില് etും. aെലല±ില് eെnേpാെലയു_
ആരുെടെയ±ിലും വീ¸ില് etും. ;) iതിന് വലയ േകാലാഹലæെളാnും േവണട enതാണ് വലയ കാരയം. eളുpkറി.

തkാളി- 3 e_ം. (oരു തkാളി 7-8 കഷണæള് ആkുക.)
േമാര്- പുളി aധികം േവണട.- 1/2 കp്.
æ - 1/2 കp്. 1 ടീസപൂണ് ജീരകം േചര്t് നnായി aരെcടുkുക.
മുളകുെപാടി- 1/2 ടീസപൂണ്.
മoള്െpാടി -കുറc്.
up് - ആവശയtിന്.
പcമുളക്- 2

തkാളി, up്, മoള്െpാടി, മുളകെപാടി, പcമുളക് െനടുെക പിളര്nി¸ത് enിവ േചര്t്, കുറc് െവ_െമാഴിc് േവവിkുക.
െവn േശഷം, േമാെരാഴിc് തിള വnേശഷം, േതæ aരcത് േചര്kുക. വാæിെവc േശഷം, കടുക്, വറല് മുളക്, കറിേവpില,
െവളിെc_യില് െമാരിcിടുക. മുളക് െപാടി i_ം േപാെല കൂ¸ുകേയാ കുറയkുകേയാ െചyാം.

കppുഴുk്

കp, മലയാളികളുെട രപിയെp¸ ആഹാരം ആണ്. i_മിലല ാtവര് കുറവായിരിkും. (enാരു പറoു en് േചാദിkരുത്.
iവിടെt കാരയം പറoതാ ;) )
കp - 1 കിേലാ
െചറിയ u_ി - 10 - 12 e_ം
പcമുളക് - 4
കടുക് - 1/4 ടീസപൂണ്
uഴുn് - 1 ടീസപൂണ്
ചുവnമുളക്- 1
കുറc് കറിേവpില
ചിരവിയ േതæ - 1/2 കp്

േതæ, പcമുളകും, aലപം ജീരകവും കൂ¸ി on് ചതെcടുkുക.
up്, െവളിെc_ ആവശയtിന്.
മoള്െpാടി- 1/4 ടീസപൂണ്- (aതിലും കുറc്) ( iടുnത് നലലതാണ്. iലലാേതയും uണടാkാം.)
കp, കഷണæളാkി, കുേറ െവ_ം oഴിc്, നnായി േവവിc്, േവവിcതിനെറ ബാkി െവ_ം കളo് eടുkുക. up്,
ആവശയtിന് i¸് നലലേപാെല േയാജിpിc് െവkുക. oരു പാരതtില് e_ ചൂടാkി, uഴുn് ആദയം ചൂടാkുക.
ചുവnുവരുേmാള്, കടുകും, ചുവn മുളക് കഷണæളാkിയതും, കറിേവpിലയും േചര്t് െമാരിkുക. u_ി േചര്t് വഴറുക.
മoള്െpാടി iടുക. േതæ േയാജിpിkുക. നnായി വഴറിയതിനുേശഷം, കുറc് െവ_ം, (ഏകേദശം 1 കp്) oഴിkുക. െവ_ം
നnായി തിളcതിനുേശഷം കp i¸് േയാജിpിc് aടcുെവkുക. കp i¸്, െവ_ം വറിയാല് വാæിെവkുക. കp
േയാജിpിkുേmാള്tെn െവ_ം വറിയിരിkും. െവ_ം iതില് uണടാകിലല. െവ_ം േവണെമ±ില്, ആദയം േചര്kുേmാള്
കുറcധികം േചര്kുക. പcമുളക് േചര്kുnതിനുപകരം, വറല് മുളക് േചര്tും, aെലല±ില് മുളകെപാടി േചര്tും iത്
uണടാkാവുnതാണ്.
കp േവവാനു_ സമയേമ iതുണടാkാന് ശരിkും േവണടൂ. ബാkിെയാെk eളുpം.
ജീരകേcാറ്

പcരി aധികം െവn് േപാകാെത, up് േചര്t് േവവിcത് - 2 കp്.
സവാള- 2 e_ം െചറുതായി aരിoത്.
ഗരം മസാല - 1 ടീസപൂണ്.
ജീരകം - 2 ടീസപൂണ്.
െനy് കുറc്.
നാരæനീര്- 1 ടീസപൂണ്.
മലലിയില െചറുതായി aരിoത് കുറc്.

oരു പാരതtില് െനy് ചൂടാkി ജീരകം വഴറുക. സവാള േചര്t് നnായി െമാരിയkുക. ഗരം മസാല iടുക. േചാറ് േചര്t്
നnായി േയാജിpിkുക. up്, ആവശയെമ±ില്, വീണടും േചര്kുക. വാæിയതിനു േശഷം നാരæനീര് oഴിc് േയാജിpിkുക.
മലലിയില തൂവുക.

േഗാബി മഞചൂരിയന്
േകാളി_വര് - 1 e_ം. aടര്tിെയടുkുക.
ൈമദ - 1/2കp്.
േകാണ്േ_ാര് - 1/2 കp്
സവാള - 4 െചറുതായി aരിoത്.
െവളുtു_ി - 15- 20 aലലി. െകാtിയരിയുക.
iഞചി - oരു െചറിയ കഷണം. നnായി aരിയുക.
aജിേനാേമാേ¸ാ- oരു നു_്. നിര്bmമിലല .
െടാമാേറാ േസാസ് - 3 ടീസപൂണ്.
േസായ േസാസ് - 3 ടീസപൂണ്
ചിലലി േസാസ് - 3 ടീസപൂണ്.
പcമുളക് - 4 െചറുതായി aരിയുക.
മലലിെpാടിയും മുളകുെപാടിയും കുേറെ_.
up്
മലലിയില aരിoത് കുറc് aല±രിkാന്.ൈമദയും, േകാണ്േ_ാറും, upും aല്pം െവ_ം േചര്t് േയാജിpിkുക. oരു തു_ി േസായ േസാസും.
േകാളി_വര് iതില് മുkി നലലേപാെല e_യിലി¸് വറുെtടുkുക.
കുറc് e_ ചൂടാkി, iഞചി, പcമുളക്, aജിേനാേമാേ¸ാ, സവാള enിവയി¸് വഴറുക. െമാരിo് നില്kണം.
േസാസുകള് േചര്kുക.
മുളകുെപാടിയും.
േയാജിpിcതിനു േശഷം, വറുtുെവc േകാളി_വര് i¸് േയാജിpിkുക.
േസാസുകള് േവണെമ±ില് േചര്kുക. uടo് േപാകരുത്. വാæി െവയkുക.
മലലിയില തൂവുക. െടാമാേറാ േസാസ് േചര്t് കഴിkാം.

(eനെറ രപിയ വിഭവം ആണിത്. aതുെകാണട് കറിേവpിലയില് amതാമെt േപാg് iതാവെ¸ en് കരുതി.)
aല്pം upി¸ iളംചൂടുെവ_tില് േകാളി_വര് aടര്tിയി¸ാണ് വൃtിയാkിെയടുkുnത്.


സ+ീറ് സേമാസ


iെതനെറ സ+nമായി¸ു_ പരീkണം ആണ്. പാരmരയമായി കി¸ിയ പാചകkുറിpുകേളാ, കൂ¸ുകാരുെട aടുt് നിn്
കി¸ിയേതാ, േവെറ eവിെട നിെn±ിലും കി¸ിയേതാ aലല. eനെറ ഈ പരീkണം വിജയിcു en് പറയാന് eനിk് വളെര
സേnാഷമുണട്. aതിനാല് iനിയും itരം പരീkണæള് തുടരാനും, നnായാല് േbാഗില് iടാനും സാധയതയുണട്.
പരീkിkുnവര് സ+nം റിസകില് പരീkിkുക.
ൈമദ - oരു കp് (100-150 രഗാം േവണടിവരും)
മധുരkിഴæ് േവവിc് കഷണæളാkിയത് - 2 (പുഴുæുക. കുഴoുേപാവാെത കഷണæള് ആkാന് പറണം)
രഗീന്പീസ് - 4 േടബിള്സപൂണ്. (രഗീന്പീസ് െവ_tില് കുതിര്t് െവc േശഷം േവവിെcടുkുക)
പcമുളക് െചറുതായി aരിoത് - 4 e_ം (eരിവ് aധികം േവണെട±ില് കുറയkാം)
സവാള െപാടിയായി aരിoത് - 2 e_ം
കാരറ് െചറുതായി aരിoത് - 1 വലുത്.

മലലിയിലയും, കറിേവpിലയും െചറുതായി aരിoത് കുറc്.
ൈമദ ആദയം തെn കുറc് upും, രണട് ടീസപൂണ് പഞചസാരയും, കുറc് െവളിെc_യും േചര്t്, െവ_ം േചര്t്
ചpാtിമാവിനെറ aയവില്, aതിലും കുറcുകൂെട ക¸ി ആയി, േയാജിpിc് വയkുക.
കുറc് പാചകെയ_െയടുt് (ഞാന് െവളിെc_യാണ് uപേയാഗിcത്) സവാളയും, കാരറും, പcമുളകും oരുമിc് വഴറുക.
കറിേവpിലയും, മലലിയിലയും i¸് onുകൂെട േയാജിpിkുക.
upി¸േശഷം, രഗീന്പീസ് േവവിcതും, മധുരkിഴæ് േവവിcതും േചര്kുക.
നnായി േയാജിpിc് aടc് െവc് രണട് മിനു¸് െവc് വാæുക.
aടp് നീkി വയkുക. aെലല ±ില് െവ_ം ആവും.ൈമദ െചറിയ uരുളകള് ആkി പരtിെയടുkുക. നടുേവ
മുറിയkുക.


ഓേരാnിനേറയും നടുവില് കൂ¸് െവc് രതിേകാണാകൃതിയില്
മടkുക. eലലാ വശæളും േയാജിpിkുക. നnായി
e_യിലി¸് വറുെtടുkുക. aഥവാ ൈമദേയാ കൂേ¸ാ
ബാkി വnാല്, aടുt വിഭവം കണടുപിടിkുക. ;)

ദാല് ൈരഫ

ശരിkു_ ദാല് ൈരഫ eæെനയാെണn് uണടാkുnെതn് aറിയിലല. iത് ഞാന് uണടാkുന്ന ദാല് ൈരഫ ആണ്. നnാവാറുണട്.
ചpാtിയുെട കൂെട പറും. eളുpവും ആണ്.

തുവരpരിp് - 1 കp്
തkാളി - െചറുതായി aരിoത് 2
സവാള - െചറുതായി aരിoത് 2
പcമുളക്- നടുെവ മുറിc് നീളtില് aരിoത് 2
മുളകുെപാടി- 1/4ടീസപൂണ്
മoള്െpാടി - കുറc്
up്, പാചകെയ_.

പരിp്, തkാളിയും മoള്െpാടിയും, മുളകുെപാടിയും i¸് കുkറില് േവവിെcടുkുക. േവവിkുേmാള് പരിpില്
ആവശയtിനുമാരതം െവ_ം േചര്kുക. പരിpിനു മുകളില് േവണടിവരിലല െവ_ം. enാല് െവn് കുഴയാെത േവെറേവെറ
iരിkും.

പാരതtില് പാചകെയ_ oഴിc്, കുറc് uഴുnുപരിpും, കടുകും, കറിേവpിലയും െമാരിc്, സവാള േചര്t് വഴറുക.
േവവിcുെവc പരിpില് ആവശയtിന് upി¸ിളkി, സവാളkൂ¸ിേലk് iടുക. നലലേപാെല േയാജിpിc്, രണടുമൂn് മിനു¸്
കഴിo് വാæുക.
െവളുtു_ി േവണടവര്k്, iടാവുnതാണ്.


മസാലkറി

മസാലkറി, ചpാtിkും, േചാറിനും oരുേപാെല പറും.
സവാള - 3 െചറുതായി aരിoത്
തkാളി - 3 െചറുതായി aരിoത്.
uരുളkിഴæ് - 4 െചറുതായി aരിoത്.
മoള്െpാടി - 1/4 ടീസപൂണിലും കുറവ്.
മുളകുെപാടി - 1/4 ടീസപൂണ്.
ഗരം മസാലെpാടി - 1 ടീസപൂണ്.
up്.

പാചകെയ_.
oരു പാരതtില് e_െയാഴിc് ചൂടാkി, സവാള നnായി വഴറുക. തkാളി േചര്t് onുകൂെട നnായി വഴറുക. upും,
െപാടികളും iടുക. uരുളkിഴæ് iടുക. െവ_െമാഴിc് േവവിkുക.
ഗരം മസാലയk് പകരം, െവജിറബിള് മസാലെpാടിയും, മീറ് മസാലെpാടിയും iടാവുnതാണ്.
iതില്tെn േവണെമ±ില് വഴുതനæയും, േകാളി_വറും, കാപസിkവും, i¸ും uണടാkാവുnതാണ്.
മസാലെpാടി, ആവശയാനുസരണം േചര്kുക.

മുേളഷയം

മുേളഷയം, െമാേളഷയം, െമാളൂഷയം, മുളേകഷയം. നിæള്k് i_മു_േപാെല വിളിkാം. കായ, േചന, െവ_രിk, കുmളæ
enിവ െകാണട് uണടാkാം.
കായ മുറിc് കഷണæളാkുക. up്, മoള്െpാടി, കുരുമുളകെപാടി, െവ_ം enിവ േചര്t് നലലേപാെല േവവിkുക.
െവnാല്, കറിേവpില, uഴുn്, കടുക്, െമാരിcിടുക. േവണെമ±ില് കുറc് െവളിെc_ മുകളില് oഴിkുക. തyാര്.
േകസരി


സൂചി റവ - oരു കp്
പഞചസാര - 1 1/2 കp്
െനy് - 1 കp്

ഏലയk 4-5 e_ം െതാലികളo് െപാടിcത്
aണടിpരിp്, uണkമുnിരി, കുേറെ_.

ചൂടാkിയ െവ_ം - രണട് കp്. േനാkിയി¸് േചര്kുക. മokളര് - oരു നു_്.
റവ, കുറc് കുറc് െനെyാഴിc് നലലേപാെല വറുkുക. ഏലയk േചര്kുക.
aണടിpരിpും മുnിരിയും aല്pം െനyില് വറുെtടുt് േചര്kുക. കളര് േചര്kുക.
പഞചസാര േചര്t് േയാജിpിc്, റവ േവവാന് ആവശയമായ െവ_ം േചര്t് iളkിെkാണടിരിkുക. െവn് ക¸ി ആയാല്
വാæുക. െനy്, ബാkിയുണെട±ില്, പഞചസാര iടുേmാള് േചര്kാവുnതാണ്. കുറc് പാല് േചര്kാവുnതാണ്.


േഗാതm് ല_ു

േഗാതmുെപാടി - 1 കp്
പഞചസാര െപാടിcത് - 1 കp്
െനy് - ഏകേദശം 3/4 കp്
ഏലയk- 4-5 e_ം െപാടിെcടുtത്.

േഗാതm് െപാടി aല്pം െനy് േചര്t് നnായി വറുkുക. കരിയരുത്. വറുെtടുtാല്, പഞചസാരെpാടിയും
ഏലയkെpാടിയും iടുക. െനy് ചൂടാkി oഴിc് iളkി േയാജിpിkുക. uരു¸ാന് പാകtിന് മാരതം െനy് oഴിkുക. uരു¸ുക.
േവഗം െപാടിoുേപാകും. പെk നലല സ+ാദുണടാകും.


പനീര് കുറുമപനീര് - ചിരതtില് കാണുnതുേപാെലയു_ കഷണം 10- 12 e_ം, e_യില് െമാരിെcടുtത്.

ബീന്സ് - 8- 10 e_ം aരിെoടുtത്.
കാരറ്- 2 e_ം aരിെoടുtത്.
uരുളkിഴæ് - 2 e_ം െചറുതായി aരിoത്.
മലലിയില
up്
മുളകുെപാടി - 1/4 ടീസപൂണ്.
മoള്െpാടി - 1/2 ടീസപൂണ്.
കറുവാp¸- oരു െചറിയ കഷണം.
രഗാmൂ - 2 e_ം
േതæ - 4 േടബിള്സപൂണ്.
പcമുളക് - 4 e_ം നീളtില് aരിoത്.

േതæ, കറുവാp¸യും, രഗാmൂവും i¸് നnായി aരെcടുkുക. uരുളkിഴæും, ബീന്സും, പcമുളകും, കാരറും, upും,
മുളകുെപാടിയും, മoള്െpാടിയും i¸് നnായി േവവിkുക. െവn േശഷം, െമാരിcുെവcിരിkുn പനീര്kഷണæള് iടുക.
േതæ േചര്kുക. തിളcേശഷം വാæുക. മലലിയില തൂവുക. മുളകുെപാടിയk് പകരം iഞചി aരc് േചര്tാലും മതി.
െവളുtു_ി uപേയാഗിkുnവര്k്, aതും കുറc് aരc് േചര്kാം. േതæ േചര്kുnതിനുമുm്, സവാള െമാരിc്, കഷണæള്
aതില് േചര്t് വഴറുnതും
നലലതാണ്. േകാളി_വര്, രഗീന്പീസ് enിവ േചര്tും uണടാkാം.
പkാവട

പkാവട, oരു ചായpലഹാരം ആണ്. ചായയുേടയും കാpിയുേടയും കൂെട െകാറിkാനും, യാരതകളില്, കഴിkാനും പറിയ on്.
പkാവട രണട് തരtില് uണടാkാം. കടലമാവ് േചര്tി¸ും, േചര്kാെതയും. കടലമാവ് േചര്kാെത uണടാkിയാല് നലലത്.
aരിെpാടിയും കടലമാവും ഓേരാ കp് വീതം eടുkുക.
aതില്, കുറc് കായവും(െപാടി), on്- രണട് ടീസപൂണ് മുളകുെപാടിയും േചര്kുക. eരിവ് േവണെട±ില് iരതയും േചര്kരുത്.
upും േചര്kുക. െവ_ം േചര്t്, on് രണട് േടബിള് സപൂണ് െവളിെc_യും േചര്t് കുഴc് േയാജിpിkുക. െവളിെc_
iെലല±ിലും സാരമിലല . േസവനാഴിയില്, പkാവടയുെട ചിലലി¸് െവളിെc_യിേലk് പിഴിo് വറുെtടുkുക.


iനി േവെറാരു വിധtില്, കടലമാവ് iലലാെത, aരിെpാടി
മാരതം i¸് uണടാkുnതാണ്. aതിന് aരിെpാടി ആദയം
വnായി വറുെtടുkണം. പിെn upും, കായവും,
മുളകുെപാടിയും i¸് പkാവട uണടാkാം.


കൂവ കുറുkിയത്

കൂവ കുറുkുnത്, കാcുnത്, തിരുവാതിരയkാണ്. നാെളയാണ് ധനുമാസtിെല തിരുവാതിര.

കൂവ / കൂവെpാടി (Arrowroot)

കൂവ കുറുkുnത് eളുptില് ആവും. ആവശയമു_ വസതുkെളാെk ആദയം തെn തയാറാkി െവkണം.

കൂവെpാടി - 1 കp്
ശര്kര െപാടിcത് - ഏകേദശം oരു കp്
േതæ ചിരവിയത് - 1/4 കp്

oരു േനരnpഴം െചറുതായി മുറിcത്, aെലല±ില് രണട് െചറുപഴം മുറിcത്. aധികമായാലും കുഴpമിലല .
കൂവെpാടി, ഏകേദശം aതിനെറ aഞചിര¸ി െവ_tില് കലkിെയടുt് aടുpt്, െചറുതീയില് െവc്
iളkിെkാണടിരിkുക. aത് കുറുകി വn്, െവnാല്, ശര്kര േചര്kുക. ശര്kര െപാടിcിെലല±ിലും കുഴpമിലല . പെk,
െപാടിയി¸ാല് eളുptില് േയാജിkും. ശര്kരയും േയാജിcാല്, േതæയും പഴവും i¸് േയാജിpിc് വാæിെവkുക.
iളkിെkാണടിരുnിെലല±ില്, കരിoുേപാകാന് സാdയതയുണട്. െവ_ം നലലേപാെല േചര്tിെലല±ില് കൂവ േവവിലല .ഗുലാബ് ജാമൂന്


ജാമൂന് aഥവാ ജാമുന് പലതരtിലും uണടാkാം. ൈമദയില് പാല്െpാടി േചര്t് uണടാkാം, പാലു കുറുkിവറിc് ൈമദയില്
േചര്t് uണടാkാം, aരിെpാടി െകാണട് aരി ജാമൂനും uണടാkാം. പെk, oരു പായkറ്, ജാമൂന് uണടാkുn െപാടി
വാæുക, കുഴയkുക, uരു¸ുക, വറുkുക, പഞചസാരpാനിയില് iടുക, മൃദുവായാല് തിnുക. eളുpം.
ഞാന് aæെനയാണ് പലേpാഴും െചyുക. iരുnൂറു രഗാം െപാടി വാæുക. 3-4 സപൂണ് െനy് േചര്t്, aലപം െവ_ം
aെലല±ില് പാല് േചര്t് കുഴയkുക. ചpാtിk് മാവ് കുഴcതുേപാെല uണടാവണം. െപാേറാ¸യk്
aടിcുകുഴkുnതുേപാെലെയാnും െചyരുത്. കുേറ േനരെമാnും േവണട. െപാടി കുഴc് െവcതിനു േശഷവും കുേറ േനരം പാകം
വരെ¸ enും വിചാരിc് iരിkരുത്. കുഴയkുnതിനുമുm്, പഞചസാരpാനി തyാറാkിെവkുക. െപാടിയുെട aളവില് നിn്
oരു കp് കൂെട aധികം മതിയാവും പഞചസാര. പായkറില് െകാടുtിരിkുn aരതയും ആവശയമുണേടാെയn് oരു രപാവശയം
തyാറാkി േനാkിയാേല aറിയൂ. പഞചസാര eടുt് aല്pം െവ_ം േചര്t്, aടുpില് െവc് പാനിയാkുക. aടുpt്
െവc് േവെറ േജാലിk് േപായാല്, aത് വളെര ക¸ി ആയി, ജാമുന് aതിലി¸ാലും മൃദു ആവാെത iരിkും. aതുെകാണട്
െവ_tില് പഞചസാര aലിയുn സമയം വെര aടുpt് െവcാല് മതി. ആദയം പഞചസാരpാനി തyാറാkി െവkുക.

െപാടി കുഴc്, െചറുേതാ വലുേതാ, നിæളുെട െസൗകരയംേപാെല, uരുളകളാkി, വറുെtടുkുക. െനേyാ e_േയാ
uപേയാഗിkാം വറുെtടുkാന്. വറുെtടുt്, uരുളകള് പഞചസാരpാനിയില് i¸് െവkുക. െപെ¸n് കഴിcാലും
കുഴpെമാnുമിലല. പെk കുറcുേനരം കഴിoാല്, നലലേപാെല മൃദുവായി, മധുരം വnിരിkും. വറുkുേmാള്, aധികം തീയില്,
െവc്, പുറംഭാഗം മാരതം േവഗം െവnാല്, u_ില് മാവ് aേതപടി iരിkും. aതുെകാണട്, സാവകാശം, വറുെtടുkുക. പിെn
കാലാ ജാമൂന് enു പറയുnത്, നmള് കരിcുെമാരിc് uണടാkുnതിെനയാെണn് പറoുനടkാം. aരതേയ u_ൂ ;) aത്
വാസതവtില് േവെറ രീതിയാണ്. iതില്tെn ചിലത് നിറം മാറി, കരിoേപാെല uണട്.
in് ഈ കറിേവpിലയുെട onാം പിറnാള്. നിæള് eലലാവരും iതുവെര തn eലലാ േരപാtാഹനæള്kും oരുപാട് നmി. aത്
തുടര്nും uണടാവുെമn് രപതീkിkുnു.

amത് േപാg് തികoേpാള്, േച¸നെറ വകയു_ സmാനം ആണ് േpറ് െസറ്. ഏറവും മുകളിെല ചിരതtില് aതിെലാn്.
oരുവര്ഷം തികo sിതിയk് ൈമേരകാേവവ് aവന്(ഓവന്?) വാæിtരുമായിരിkും. ;) സmാനം ആവശയെpടാന്
പറിലലേലലാ. ഹി ഹി ഹി.

കാരറ് ചടണികാരറ് ആേരാഗയtിന് നലലതാണ്. വിറാമിന് e aടæിയി¸ു_ കാരറ് ക_ുകള്k് നലലതാണ്. െസൗmരയവര്dനവസതുവായി¸ും
uപേയാഗിkാം. മുഖെtാെk േതcാല് നnായിരിkും. രപേതയകിc്, കടം വാæിയത് തിരിcുവാæാന് വരുnവരുെട മുnില്. ;)
കാരറ്, വിവിധ കറികളില് uപേയാഗിkാം. സാmാറില്, മസാലkറിയില്, eരിേ_രിയില്. പിെn കാരറ് ജയൂസ് ദിവസവും
കുടിcാല് െതാലിk് തിളkം കൂടുെമn് പറയെpടുnു. ഹല്വയുണടാkിtിnുകയാെണ±ില് വ_വും കൂടും. പായസവും െവc്
കുടിkാം.
കാരറ് ദിവസവും തിnുnത്, െമാttില് ആേരാഗയtിന് നലലെതn് ചുരുkം. മസാലയും, പഞചസാരയും onും iലലാെത.
കാരറ് ചടണി, aെലല±ില് ചmnി പലതരtിലും uണടാkാം. iവിെട uണടാkിയത്, േതæയുെട കൂെട േചര്tാണ്.
oരു മുറിേtæ ചിരവിെയടുkുക.
കാരറ് 3 e_ം പുറെമനിn് കുറc് െതാലി കളo്, െചറുതായി മുറിkുക. മികസിയില് apാെട iടുnതിന് ബുdിമു¸ിെലല ±ില്
aæെനയും ആവാം. ;)
വറല് മുളക് - 5- 6 e_ം
up്- പാകtിന്.
കറിേവpില - കുറc്
eലലാം കൂെട aരെcടുkുക. enാല് ചിരതtില് കാണിcിരിkുnത് ആയി.


മുളക് കൂടുതേലാ കുറേcാ േചര്kുക. നിæളുെട ആവശയം േപാെല. oരു മുറിേtæയുേടത് കുേറ uണടാവും. aളവ് കുറc്
പരീkിkുക. iനി, പc മുളക്, iഞചി, േചര്t്, aലപം മാരതം േതæ േചര്t് uണടാkാം.
െവളുtു_ിയും േവണെമ±ില് കൂെട േചര്kാം. േതæ േചര്kാെത, കാരറ്, വറല് മുളക്, കറിേവpില, െചറിയ u_ി
േചര്t് uണടാkാം. കാരറും പcമാæയും, കറിേവpിലയും, upും i¸് uണടാkാം. പുളി േചര്tും uണടാkാം.

േതæ uണടായാല് നലലത്. മധുരമു_തും aലല ാtതും uണട്. കുഴpമിലല . കുറെcാരു കയp് വരും ചിലതിന്. സാരമിലല .
െവ_ം oരു രീതിയിലും േചര്േkണട കാരയം iലല.
േചm് ഓലന്
േചm്, കിഴæുവര്gtില് u_ onാണ്. െചറുതും വലുതും uണട്. വീ¸ിലും വളര്tിെയടുkാം. പലതരം കറികളും uണടാkാം.
പല കറികളിലും, േവെറ, പckറികളുെട കൂെട iടുകയും െചyാം.

േചm് ഓലന് വളെര eളുptില് u_ oരു കറിയാണ്. േചm് i_മു_വര്k് i_െpടും.

േചmിനെറ േതാലുകളo്, on് കഴുകുക. െതാലി കളയുേmാള് മ_് പറിയി¸ുണെട±ില്, aത് േപാകും. aതിനുേശഷം െചറുതായി
മുറിc്, നലലേപാെല കഴുകിെയടുkുക. കുറc് പcമുളക് നീളtില് മുറിcിടുക. eരിവ് വരാന് മാരതം. upും പാകം േപാെല i¸്
െവ_െമാഴിc് േവവിkുക. െവn് കഴിoാല് aധികം െവ_മിലലാെത iരിkണം. തീെര iലലാെതയും ആവരുത്. െവn്
കഴിoാല്, കുറc് േതæ ചിരവിയിടുക. കുറc് െവളിെc_യും, oഴിkുക. നിര്bmമിലല .

പpടം – pappad

പpടം പടപടം.
പpടമിലലാt സദയയുണേടാ? പു¸ും പpടവും തിnാt ആള്kാരുണേടാ? പായസtിനെറ കൂെടെയാരു പpടവും ആകാം en്
പറയാtവരുണേടാ? ചു¸ പpടം, കoിയുെട കൂെട രുചിയാെണn് aറിയാtവരുണേടാ? uണടാവും. പെk, പpടം
eനിkി_മെലല n് പറയുnവരും uണടാകും. പെk ഭൂരിപkവും, പpടെkാതിയനമാരും െകാതിcികളുമാണ്.
iത് നിæള് enും കഴിkുn പpടമലല . enാല് uണടാkിയാല് enും കഴിkാം. കുറc് േനരം േജാലിയുണട്. രശമിcാല്
െചyാം. aതുകഴിo് വറുെtടുt് കറുമുറാ തിnുേmാള് െചയത aധ+ാനtിന് ഫലമായി. നിæള്k് aലപം
സമയമുണെട±ില്, aെലല±ില് വീ¸ുകാര്k് aല്pം സമയമുണെട±ില് െചyാവുnേതയു_ൂ.
കുറc് പcരി െവ_tിലിടുക. വളെരkുറc് സാവൂനരിയും(സാബൂനരി- sabudana) െവ_tിലിടുക. oരു gാസ് aരിയk്
രണട് ടീസപൂെണാെk മതിയാകും സാവൂനരി. നാലഞച് മണിkൂര് കഴിo് aരയkുക. രണടുംകൂെട. േപg് േപാെലേയ
uണടാകാവൂ. upും iടുക. aതിെനാpം തെn, aല്pം മുളകുെപാടിയും, കായവും, കറുt e_ും iടുക. aെതാെk
ഏകേദശം കണkാkി iടുക. ജീരകവും i_മാെണ±ില് േചര്kുക. െവറുെത തിnാനും iത് eടുkുnതുെകാണട് മുളകുെപാടി
aല്pം മതി. oെkkൂെട േയാജിpിkുക. നിæള് കുറc് കറിേവpിലയും മുറിcിേ¸ാെn. കിടkെ¸. oെk മിതമായി i¸ാല് മതി.
പിെn മാറാന് പറിലലേലലാ.
aെതാെkkഴിo്, oരു gാന്ഡ് uണട്. aെതടുkുക. aതിെനവിെടേpാവും en് വിചാരിkരുത്. aതിെലല±ില് നിæള്
േpറിേലാ മേറാ പരtി െവcാലും മതി.gാന്ഡ് uണെട±ില്, aതിനെറ ഓേരാ ത¸ിലായി, വ¸tില്, േനര്mയായി, ഈ കൂ¸് പരtുക.

enി¸് gാന്ഡില് െവc്, gാന്ഡ്, oരു i_ലിpാരതtിേലാ, കുkറിേലാ, േവെറ eെn±ിലും പാരതtിേലാ െവc് നലലേപാെല
ആവികയറി േവവിkുക. പാകമായാല് eടുt്, കുറcുകഴിoാല്, ഓേരാnായി വി¸ുേപാരും. iæെന uണടാവും.

enി¸് െവയിലt് െവc് uണkിയുണkിയുണkിെയടുkുക. െവയിലിെനവിെടേpാവും, iതിെനാെk ആര്k് േനരം eെnാnും
ഓര്t് വിഷമിkരുത്. കൂടുതല് ദിവസം വയkണം enിെലല ±ില്, കുറc് മാരതം uണടാkിെയടുt് apേpാ തിn്
തീര്kാനാെണ±ില്, ആവിയില് െവnു കഴിoാല്, ഫാനിനെറ ചുവ¸ില് വc് uണkിെയടുtാല് മതി. പെk െവയിലt്
uണkിെയടുkുnതുേപാെല കുേറ ദിവസം സൂkിc് െവkാന് പറിലല . ഫാനിനെറ കാറില് uണkിെയടുtാല്, േവഗം തെn
വറുt് തിnണം.

ചായയുെട കൂെടയും, േചാറിനെറ കൂേടയും oെk കഴിkാം. നിæള് uണടാkിെയടുtു enതു തെn വലയ കാരയമേലല .രഗീന്പീസ് പുലാവ്

പcരി - oരു കp്, കുറc് upും i¸് േവവിkുക. െവnാല് കൂടിkുഴയരുത്.
uണæിയ രഗീന് പീസ് - കാല് കp് (തേല ദിവസം െവ_tിലി¸് വയkണം) േവവിെcടുkുക.
പcയാെണ±ില് aതുേപാെല േവവിkുക. െവnാല് െവ_ം aതില് o¸ും uണടാകരുത്.
വലിയ u_ി (സവാള) - വലുത് on് െചറുതായി aരിെoടുkുക.
ഗരം മസാല- കാല് ടീസപൂണ്
up് - കുറc്
മലലിയില െചറുതായി aരിെoടുtത് കുറc്.
കുറc് പാചകെയ_ ചൂടാkി, u_ി (സവാള)വഴറുക. ഗരം മസാലയും, വളെരkുറc് മoള്െpാടിയും േചര്t് നnായി
േയാജിpിkുക. aല്pം െവc്, െപാടികള് രണടും പcസ+ാദ് മാറുക. aതിനുേശഷം രഗീന്പീസും, aതിേനാെടാpം aല്pം upും
േചര്kുക. നnായി േയാജിpിcതിനുേശഷം തയാറാkിെവc േചാറും i¸് നnായി iളkിേയാജിpിcതിനുേശഷം വാæുക.
മലലിയില തൂവുക. സാലഡിനും ൈതരിനും opം കഴിkാം. പാചകെയ_യk് പകരം െനyും uപേയാഗിkാം.റവ i_ലി

uഴുn് oരു കp് െവ_tിലി¸് aഞച് മണിkൂറിന് േശഷം നnായി aരെcടുkുക.
സൂജി റവ രണട് കp് eടുt് ഈ uഴുnുമാവില് േചര്t് േയാജിpിkുക.
ആവശയtിനു upും i¸് onുകൂെട േയാജിpിcേശഷം ഏെഴ¸് മണിkൂെറ±ിലും വയkുക.
i_ലിt¸ില് oഴിc്, പാരതtില് വc് േവവിെcടുkുക. റവ േചര്kുേmാള് മിkവാറും െവ_ം േവണടിവരിലല .
uഴുnരയkുേmാള് േചര്kുnത് മതിയാവും.


ഈ മാവില്, പcമുളകും കറിേവpിലയും iഞചിയുെമാെk aരിoി¸ും തyാറാkിെയടുkാം.
റവേദാശയkാെണ±ില്, uലുവയും െവ_tിലി¸്, uഴുnിനെറ കൂെട aരെcടുkുnത് നnായിരിkും.
റവയില് പുളിയു_ ൈതര് േചര്tും i_ലി തyാറാkാം. aത് േവണെമ±ില് െപെ¸n് തyാറാkാം. uഴുnിനു പകരം ൈതര്
േചര്tാല് മതി. േതæാcmnിേയാ സാmാേറാ കൂ¸ി കഴിkുക. െവറുെത onും കൂ¸ാെത കഴിkണെമ±ില് aതും ആവാം.

മുളകാkറി


കുറc് പcമുളക് രണടാkി മുറിെcടുkുക. പുളി കുറെcടുt് െവ_tിലി¸് പിഴിo് െവ_ം eടുkുക.

aതില് upും മoള്െpാടിയും, i¸്, പുളി െവ_ം േചര്t് തിളpിെcടുkുക. െവnാല് ശര്kരയും കുറc് iടണം. പcമുളക്
െവnുചീoുേപാകരുത്. െവnുകഴിoാല് െവ_ം uണടാവും. മുഴുവനായി വറിയkരുത്. കറിേവpില, കടുക്, ചുവn മുളക്,
െവളിെc_യില് െമാരിcിടുക.

കുറc് ദിവസം േകടാകാെത iരിkും. രഫിഡജിലും െവkാം.

കറിയായി¸് uപേയാഗിkുn സമയം മാരതം കുറc് eടുt്, aതില് േതæയും കടുകും േചര്t് നnായി aരc് േചര്kുക. upും
േവണെമ±ില് aല്pംകൂെട േചര്kാം.സാവൂനരി വട

സാവൂനരി വട uണടാkാന് വലയ വിഷമം onുമിെലലn് കരുതുക. (ഹും...വിഷമം ആയാലും സഹിcൂേട? തിnാനേലല?)
സാവൂനരി, സാേഗാ (Sago), സാബൂദന oരു കp്, aെലല±ില് രണട് കp് eടുt് െവ_tിലി¸് വയkുക. മൂn് മണിkൂര്
മതിയാവും. aത് കുതിര്nുവരും. aര കp് ആയാലും മതി. പരീkണം കഴിoി¸് വലയ േതാതില് മതി.
സാവൂനരി - oരു കp്, മൂn് മണിkൂര് െവ_tിലി¸് കുതിര്kുക. െവ_ം ഊറിkളo് eടുkുക.
uരുളkിഴæ് 2 (രണട്) e_ം േവവിc് െതാലികളo് നnായി uടെcടുkുക.
പcമുളക് രണെട_ം െചറുതായി വ¸tിലരിെoടുkുക.
up് പാകം േപാെല iടുക.
മുളകുെപാടി കാല് ടീസപൂണ് േചര്kുക. േവണെട±ില് oഴിവാkാം.
റവ oരു േടബിള്സപൂണ് േചര്kുക. പഞചസാര രണട് ടീസപൂണ് േചര്kുക. െമാരിo് വരും.
മലലിയിലയും കറിേവpിലയും aരിo് േചര്kുക.
eലലാം കൂെട നnായി േയാജിpിkുക. സാവൂനരിയിെല െവ_ം മുഴുവന് േപായി enുറpുവരുtിയിേ¸, ബാkിയു_െതാെk
േചര്kാവൂ.
പാചക e_ ചൂടാkിയ േശഷം, വടയുെട ആകൃതിയില് പരtിെവc് വറുെtടുkുക.
iഞചി aരിo് േചര്kാം. െചറിയ u_ിേയാ സവാളേയാ േചര്kാം.
iഞചി ചടണിയുെട കൂെട കഴിkുക.
iതിനു േവണട iഞചി ചടണിയുണടാkുnത് iæെന
േതæ ചിരവിെയടുkുക. up് iടുക. iഞചി oരു വലയ കഷണം eടുt്, െചറുതായരിo് മികസിയില്, േതæയുെട കൂെട
iടുക. (മികസി േകടാവാതിരിkാന് iഞചി കഷണം ആkി iടുnതാവും നലലത്). നnായി aരcുകഴിoാല് രണട്
േടബിള്സപൂണ് ൈതര് േചര്kുക. മുളകും മുളകുെപാടിയും onും േവണട. വടയില് uണടേലലാ.
വട ചൂേടാെട ഈ ചടണി കൂ¸ി കഴിkുക.
(eæെനയുണട് വട? eæെന േതാnി? േങ...iേæാ¸് േചാദിkുേnാ? കു¸ാ, സംഗതികള് വലയ െകാഴpമിലല .
പിെn? രശുതി aവിടവിെട േപായി¸ുണട്. രശുതിേയാ? വടയിേലാ? aലല up്. enാലും െമാttില് െകാ_ാം.)
(സംഗീതപരിപാടി കണടകണട് iæെന ആയി. enാ െചy? ;)
ചkരപഥമന്

വിേശഷദിവസæളില്, പായസം onാമന് തെn ആയേkാെ¸. രപഥമന്. aതും ചkരപഥമന്. ചk വര¸ിയത്, വീ¸ില് iെലല±ില്,
െറഡിേമയഡ് കി¸ുമേലലാ iേpാള്.

േതæ ചിരവി, aതില് നിn് പാെലടുkുക. ആദയെമടുkുnത് മാറിെവkുക. രണടാമെതടുkുേmാള്, േതæാpീരയില് aല്pം
െവ_ം േചര്kാം. aതും eടുt് മാറിെവc്, aല്pംകൂെട െവ_ം േചര്t് നnായി പിഴിെoടുkുക.aല്pം ചk വര¸ിയെതടുt്, മൂnാം പാലും േചര്t് േവവിkുക. ശര്kര, കുറc് iടണം. aത് കഴിo് ശര്kരയും െവn്
േയാജിcുകഴിoാല്, രണടാം പാല് േചര്t് തിളpിkുക. aതുകഴിo് വാæി, ആദയം മാറിെവcപാല് oഴിkുക.
േതæ, െചറിയ െചറിയ കഷണæളാkി മുറിെcടുt്, െനyില് മൂpിc്, പായസtിേലkിടുക. iതില് ഞാന് േതæ കുേറ
േചര്tി¸ുണെടn് സൂkിcുേനാkാെത തെn നിæള്k് മനsിലാകും. ;)
ഏലയkായും െപാടിcിടുക. aല്pം ചുkുെപാടിയും േചര്kണം. ചkരപഥമന് തyാര്!


വര¸ുnത് ശര്kര േചര്t് ആയതുെകാണട്, aല്pം േചര്tാല് മതിയാവും പിെn.

ചിരതtില് u_ ചkേpgിനെറ പകുതിയും, oരു േതæയില് നിn് പാലും eടുtാല്, ചിരതtില് u_ പായസം ആകും. മുkാല്
ഭാഗവും eടുkാം. േതæാpാല് കുറcുകൂെട േവണെമ±ില് േചര്kാം.

ഓടസ് പായസം


രണട് gാs് െവ_ം തിളpിkുക. തിളയkുn െവ_tിേലk്, aര gാs് ഓടസ് iടുക. െവnുകഴിoാല്, ആവശയtിന്
ശര്kര േചര്kുക. ശര്kരയും േയാജിc് കഴിoാല്, ചിരവിയ േതæ, (ഏകേദശം കാല് gാs്) aതിേലkിടുക. കുറc് സമയം
െവkണം. iളkിെkാടുkുകയും േവണം. aെലല±ില് തീ താഴtി െവc് േവവിkണം. വാæിെവc് ഏലയkാ െപാടിcത്
േചര്kുക. േവണെമ±ില് aല്pം െനyും േചര്kാം. iേതേപാെല, േതæയk് പകരം േതæാpാെലാഴിcും uണടാkാം.
േതæയkും, ശര്kരയkും പകരം, പാലും പഞചസാരയും േചര്tും uണടാkാം.

aവിയല്

േനരnkായ, േചന, മുരിæാkായ, കയpk, െവ_രിk, കുmളæ, കാരറ്, നീണട പcpയര്, uരുളkിഴæ്, േചm്, മാæ.
iവെയാെkയും, iനി eെn±ിലും പckറികള് uണെട±ില് aതും േചര്kാം. iതില്, തkാളി, സവാള, enിവ േചര്kുn
പതിവ് സാധാരണ iലല.

eലലാ പckറികളും, aല്pം നീളtില് മുറിെcടുkുക. oേnകാലിനച്. ആദയം കഴുകാന് പറുnത്, കഴുകിെയടുt് മുറിkുക,
aലലാtവ, മുറിc േശഷം കഴുകിെയടുkുക. കയpk, aധികം േവണട. വളെരkുറc് കഷണæേള u_ൂെവ±ില്, oേnാ
രണേടാ കഷണം കയpk മതി. പcമുളക്, കുറെc_ം onു ചീnിയി¸ാലും കുഴpമിലല .

eലലാംകൂെട, മoള്െpാടിയും upും i¸് േവവിkുക.

േതæ ചിരവിെയടുt്, eരുവിനെറ, ആവശയtിനു പcമുളകും, aല്pം ജീരകവും േചര്t് on് ചതെcടുkുക. േപgുേപാെല
aരേയണട ആവശയമിലല.

oെk നnായിെവnുകഴിoാല്, aതില് േതæയരcത് േചര്t് iളkുക. െവ_ം േവണട. കഷണæളിലും, േവവാനു_
െവ_േമ oഴിkാവൂ. േതæയും േചര്n്, െവnുകഴിoാല്, നലല പുളിയു_ ൈതേരാ േമാേരാ oഴിkുക. േയാജിpിkുക.
ചൂടായാല് വാæുക. തിളc് തിളc് കിടkരുത്. മുകളില് െവളിെc_ oഴിkുക. കറിേവpില iടുക. പുളിയു_
മാæയുണെട±ില്, പുളിൈtര് കുേറ oഴിkരുത്.

തyാറായാല്, െവ_ം െവ_ം േപാെല iരിkരുത്. കഷണം, കഷണം േപാെല iരിkണം.


കkിരിkെpരk്


കkിരിk, െവറുെത തിnാന് രസമാണേലല ? കkിരിkെpരkും സ+ാദുണടാവും. eലലാവരുേടയും നാ¸ില് enാണ്
പറയുnെതnറിയിലല. ഞæള്, iതിെന കkിരിkെpരk് enാണ് പറയുnത്.

iതിന്, കkിരിk, പcമുളക്, മുളകുെപാടി, up്, ൈതര്- പുളിയു_ത്, enിവ േവണം.
കkിരിk, കഴുകിെയടുt്, മുറിc്, oരു കഷണെമടുt് കയpുണേടാn് േനാkുക. ചിലേpാള്, രണടറtും u_ ഭാഗtിന്
കയp് കാണും. ചിലേpാള്, മുഴുവനും കയkും. aതുെകാണട് തിnുേനാkിയി¸് ബാkി പരിപാടി. െതാലി കളേയണട. കുരുവും,
ക¸ിയിെലല ±ില് കളേയണട. തീെര iളയ കkിരിk കി¸ിയാല് നലലത്.

aതുകഴിo് കുoുകുoായി aരിയുകേയാ, aരിയുn േpറില് uരെcടുkുകേയാ െചyുക. കുേറ െവ_ം uണടാവും.
aരിoുകഴിoാല്. ൈകെകാണട്, aമര്tി െവ_ം കളo്, േവെറ oരു പാരതtിേലkിടുക. upും, മുളകുെപാടിയും
േചര്kുക. മുളകുെപാടി aല്pം മതി. oേnാ രണേടാ പcമുളക്, വ¸tില് െചറുതായി aരിo് iടുക. കുറc് േതæ,
aരയkുക. aല്pം aരയുേmാള്, വളെരkുറc് കടുക് േചര്kുക. കാല് ടീസപൂണ്, aെലല±ില്, aതിലും കുറc് കുറവ്.
നnായി, മിനുസമായി aരെcടുkുക. aരയkുേmാള്, െവ_ം o¸ും േചര്kരുത്. േമാരുെവ_ം േചര്t് aരെcടുkുക.

ആദയം തyാറാkി െവcതില്, aരെcടുtതും, ൈതരും േചര്kുക. സ+ാദ് േനാkുക. up് വീണടും േവണെമ±ില് േചര്kുക.
ൈതര് കുേറെയാnും േചര്േkണട. പെk, aല്pം പുളിൈtര് ആയിരിkണം. പുളി േവണടാtവര്, പുളിയിലലാt ൈതരും
uപേയാഗിkാം.


ചിരതtില് u_തിനെറ പകുതിേയ കkിരിk eടുtു_ൂ. aതുെകാണടു_താണ് ചിരതtില് u_ െപരk്.

െകാഴുk¸പുഴുæലരി 4-5 മണിkൂര് െവ_tില് i¸് െവkുക.
േതæ കുറc് ചിരവിെയടുkുക.
ഏകേദശം 3 കp് aരിയും, oരു മുറി േതæയും. പാകtിന് upും.

aരി, നnായി കഴുകിെയടുkുക. aതിനുേശഷം കുറc് െവ_െമാഴിc് aടുpt് െവc് on് തിളpിkുക. വാæിെവc് കുറc്
തണുtതിനുേശഷം, െവ_ം കളoതിനുേശഷം upുമി¸് aരയkുക. aരവ് പകുതി ആവുേmാള് േതæ േചര്kുക. പരിp്
വടയിെല പകുതി aരവേപാെല, iതിനും പകുതി aരേവ േവണടൂ. മിനുസമായി¸് aരയkരുത്. aരയkുേmാള് െവ_ം
േചര്kരുത്. തിളpിcതുെകാണട് aരയkാന് വിഷമം uണടാകിലല . നnായി േയാജിpിcതിനുേശഷം uരുളകളാkി uരു¸ി െവc്
കുkറില് േവവിെcടുkുക.


മെറാരു വിധം.

aരിെpാടി- 2 കp്
േതæ - oരു മുറി ചിരവിയത്.
up്
ചൂടുെവ_ം

aരിെpാടിയില് upും േതæയും i¸് ചൂടുെവ_tില് േയാജിpിc് uരു¸ിെവc് േവവിെcടുkുക.
aരിെpാടി െകാണട് uണടാkുnത്, നലല ക¸ിയില് iരിkും.
iതിനു_ില്, േതæയും, പഞചസാരയുേമാ, േതæയും ശര്kരയുേമാ നിറc്, മധുരtിലും uണടാkാം. േമാദകം േപാെല.
െചറുപയര് കറിേയാ, uരുളkിഴæ് കറിേയാ െവc്, െകാഴുk¸േയാെടാpം കഴിkുക.
െകാഴുk¸, തണുtതിനുേശഷം, oേരേപാെല കഷണæളാkി മുറിc്, uഴുnും, കടുകും, കറിേവpിലയും, e_യില് െമാരിc്,
aതിലി¸് േയാജിpിെcടുtും കഴിkാം.

വലിയ നാരæ acാര്നിæെളാരു മധുരരപിയ/രപിയന് ആേണാ? enാല് നിæേളാടിത് പറoി¸് കാരയമിലല . ആദയം കയkും പിെn
മധുരിkുമായിരിkും enാേണാ നിæളുെട ചിnാഗതി? aെലല±ില്, aല്pം കയcാെലnാ enാേണാ? e±ില് പറയാം.

ചിരതtില് u_തുേപാെലയു_ വലിയ കറിനാരæ വാæുക. aതിെന വടുകാpുളിെയnാണ് പറയുnെതn് േതാnുnു.

aതിനെറ േതാലും കുരുവും കളo്, െചറുതായി മുറിെcടുkുക. തിnു േനാkൂ. പുളി െകാണട് മുഖം ചുളിയുnുണേടാ?
uണടേലല ?

aല്pം പുളി പിഴിെoടുkുക. മൂnു കുരു പുളി.

പcമുളക് ആേറെഴ_ം വ¸tില് aരിെoടുkുക.

oരു വലയ കഷണം iഞചിയും.

oരു പാരതtില്, പുളി െവ_വും, iഞചി, പcമുളകും, ആവശയtിന് upും, മുളകുെപാടിയും(aര ടീസപൂണ് മതിെയ±ില്
മതി.) aല്pം െവ_വും oഴിc്, നാരæ മുറിcതും, aടുpt് െവc് നnായി േവവിkുക. കുറc് കായം െപാടി േചര്kുക.
െവn് കുറുകി വരുേmാള്, ശര്kര േചര്kുക. നലലേപാെല േചര്േkണടി വരും. കയp് uണടാവും. െവ_െമാഴിkാെത
പുളിെവ_tില് മാരതം േവവിെcടുkാന് പറുെമ±ില് നലലത്. ശര്kരയും േചര്t്, നnായി േയാജിc് കുറുകുേmാള് വാæി
െവേcാ െവkാെതേയാ, കടുക്, uഴുnുപരിp്, കറിേവpില, ചുവn മുളക് െമാരിcിടുക. കുറേc uണടാkാവൂ. രഫിഡജില്
െവkുnിെലല±ില് േവഗം തീര്kുക. ശര്kര േചര്tതുെകാണട് േവഗം ചീtയാവാന് iടയിലല. enാലും.
റാഗിpു¸്


റാഗിെpാടി കുറെcടുt്, നnായി വറുkുക. aരി െപാടിc് വറുkുn aരതയും സമയം േവണട. enാലും കുറcുേനരം
വറുkുക. വറുtുകഴിoാല് aേpാള്tെn, േവെറ, oരു ചൂടിലലാt പാരതtിേലാ, oരു േപpറിേലാ iടുക.
വറുt റാഗിെpാടിെയടുt്, െപാടിയുpി¸്, പcെവ_വും കൂ¸ി കുഴയkുക. പു¸ിനെറ പാകtില്. ക¸ ക¸യായി
നില്kുnുണെട±ില്, aരയkുn പാരതtിലി¸്, മികസിയില് oറtവണ തിരിെcടുkുക.
ചിരവിയ േതæയും eടുt്, പു¸ുണടാkുn പാരതtിലി¸് േവവിെcടുkുക.
പു¸് ആവി വnു കഴിoാല്, കുkറിനുമുകളില് നിേnാ, പു¸ിനെറ പാരതtിനു മുകളില് നിേnാ, aതിനെറ പാരതം
eടുtുകഴിoാല്, രണട്- മൂn് മിനു¸് കഴിo്, േpറിേലേkാ പാരതtിേലേkാ iടുക. o¸ും െപാടിയിലല.
iത് കുkറിനു മുകളില് െവkുn പാരതtില് േവവിെcടുtതാണ്.
റാഗിയില്, aരിെpാടിേയാ, aെലല±ില് റവേയാ, സമാസമം േചര്tും പു¸ുണടാkാവുnതാണ്.
പു¸ിനു കുഴയkുേmാള്, aതില് കുറc് പഞചസാരയും, േതæയും േചര്kാം. ഡയറിംഗ് iലലാtവര്. aെലല±ില്, ഓേരാ
കഷണtിലും െവkുn േതæ തെn aധികം. ;)
കടലkറിേയാ, െചറുപയര് കറിേയാ, പഴേമാ, uരുളkിഴæ് കറിേയാ, eെn±ിലും കൂ¸ി കഴിkുക.
പു¸ുണടാkുn വിധം iവിെടയുണട്
കടലpരിp് വടേവണം:-
കടലpരിp്
സവാള
iഞചി
പcമുളക്
കായം
മുളകുെപാടി
up്
െവളിെc_

കുറc് കടലpരിെpടുt് oരു മൂn്-നാലുമണിkൂര് െവ_tിലി¸ുെവയkുക. aത് കുതിരുn സമയt്, കുറc്, സവാള,
iഞചി, പcമുളക്, കറിേവpില enിവ െചറുതായിെcറുതായി aരിെoടുkുക. oരു കpിന് രണട് സവാള മതി.
വലുതാെണ±ില് aരതയും േവണെമnും iലല. iത് u_ിവടയലലേലലാ. ;) oെk െചറുതായി aരിയാന് മടിയkരുത്. മടിcാല്
തിnുേmാള് മനsിലാവും.

കടലpരിp് െവ_ം കഴുകി, െവ_ം പൂര്_മായി കളo്, aരയkുക. o¸ും െവ_ം േവണട. േപgുേപാെല aരയkരുത്.
െവറുെത on് aരയkുക. കുറc് പരിp് apാെട കിടkണം. aരcാല്, ആദയം, കുറc് കായം െപാടി, കുറc് മുളകുെപാടി,
upുെപാടി (കലലുp് േചര്kരുെതn്. േവെറ onുമലല.) enിവ േചര്t് നnായി േയാജിpിkുക. ൈകെകാണടാണ് നലലത്.
aതിനുേശഷം, aരിoുെവcിരിkുn eലലാ വസതുkളും, പരിpിേലk് i¸്, പിേnം േയാജിpിkുക. േയാജിpിkുnത്
ൈകെകാണടാെണ±ില് െപെ¸n് ൈക കഴുകാന് മറkരുത്. മുളകുെപാടിയും, പcമുളകും െകാണട് eരിoി¸് നില്kാന് പറിലല. ;)
മുളകുെപാടിയും പcമുളകും കൂടുതെലാnും േചര്kരുത്. മലലിയിലയും േചര്kണെമ±ില് ആവാം.
iെതാെk േയാജിpിc് െവcതിനുേശഷം, െവളിെc_ ചൂടാkാന് വയkുക. ഈ കൂ¸ില് നിn് കുറെcടുt് ഓേരാ
uരുളയുണടാkി, ൈകയില്tെn പരtി മിനുkി, െവളിെc_യിേലk് iടുക. തിരിcും മറിcും i¸്, േവവിc്
േകാരിെയടുkുക. നിæള്kി_മു_ വലുptില് uണടാkാം. പെk, aധികം കനtിലായാല് u_ില് േവവിലല . ഓര്mിkുക.
കഴിo uടെന ൈക കഴുകുക.
enി¸് ചടണിയിേലാ േസാസിേലാ മുkിtിnുക. aെലല±ില് െവറുെത തിnുക. തിnുേmാള് eെn ഓര്kണം. ;)

ൈരഫ പtിരി

കുറc്, ഏകേദശം രണട് കp്, പുഴുæലരി, നാലഞച് മണിkൂര് െവ_tില് കുതിര്t് െവkുക.
കുറc് േതæ (oരു വലയ മുറിേtæയുെട പകുതി) ചിരവിെയടുkുക.
േതæയും, aരിയും, aഞച്- ആറ് െചറിയ u_ി(ചുവn u_ി) യും, oരു ടീസപൂണ് നിറcും, ജീരകവും, upും േചര്t്
നnായി, aരെcടുkുക. കുേറ െവ_ം ആവരുത്. aരcുകഴിo്, aതില്, കറുtേതാ െവളുtേതാ e_് കുറc് iടുക.
േയാജിpിkുക. aതുകഴിo്, കൂ¸് aടുpt് െവc് iളkുക. െവ_ം വറുേmാള്, വാæി വയkുക.
aടുpt് വcാല് iളkിെkാണടിരിkണം.
വാæി, aല്pം തണുtാല്, ൈകെകാണട് െതാടാന് പാകtില് ആയാല്, eടുt് uരു¸ി, oരു pാgിക് േപpറില്, aല്pം e_
പുര¸ി, aതില് വ¸tില്, േവണട വലുptില് പരtുക. പരtുേmാള്, aല്pം e_, വിരലില് െതാ¸ാല്, ൈകയിേലk്, മാവ്
വീണടും o¸ിpിടിkിലല . പരtിയി¸്, aധികം േനരം വc് eടുkുേmാള്, aെതാെk മുറിoുമുറിoുേപാകാന് സാdയതയുണട്.
aതുെകാണട്, oറയkാണ് പാചകെമ±ില്, ൈകെകാണട്, കyിലി¸് പരtുക. േനരി¸് വറുkാനിടുക.
ചൂടായ െവളിെc_യില് i¸് വറുെtടുkുക. വറുkാനിടുേmാള്, e_യില് നിn് െപാ¸ിെtറിെയാെk uണടാവും.
സൂkിkുക. oരു സപൂണ് െകാണേടാ മേറാ, on് aമര്tിവി¸ാല്, െപാ_cു വരും. (ചിലേpാള്) ;)

മിനുസമായി aരയണം, aരയkുേmാള്. aെലല±ില്, േനര്mയായി പരtാന് കി¸ിലല.
u_ില് േവവും കുറവാകും. െവ_ു_ി, uപേയാഗിkുnവര്k്, aരയkുേmാള് aതും േചര്kാം. aല്pം.

നിലkടലെpാടി


നിലkടല, up്, െവ_ു_ി, മുളകുെപാടി enിവ േവണം. പു¸ാണിയും േവണെമ±ില് ആവാം.
നിലkടല, നnായി വറുെtടുkുക. aതുകഴിo്, on് തണുtാല്, െതാലി
കളെoടുkുക. െതാലി കളയുേmാള് വായിേലkിടരുത്. പിെn ചടണിയുണടാേkണടിവരിലല. aതുേപാെല, നലലേപാെല
വറുkണം. നിലkടലയkു േവദനിkാെത, aതിനെറ നിറം േപാകാെത വറുtാല് ചടണി കഴിേkണടിവരിലല .

െതാലിെയാെk കളo്, aതില് പാകtിന് upിടുക, മുളകുെപാടി iടുക, e¸്- പt് aലലി, െവ_ു_ി, െതാലി കളo് iടുക.
മികസിയില് i¸് െപാടിെcടുkുക. തരുതരുpായി¸് മതി.ചിരതtില് കാണുnതുേപാെല, e_യു_തുേപാെല uണടാവാന് iരതയും മതി. aത് e_മയtില് o¸ിpിടിcിരിkും. iനി
െപാടിയായി, ഊതിയാല് പറkുn രീതിയില് ആവണെമ±ില്, കുറc്, പു¸ാണിkടല േചര്kുക.

െവ_ു_ി, കുoുകുoാെണ±ിേല കുേറ aലലികള് േചര്kാവൂ. വലിയ സവാള േപാെലയു_താെണ±ില് വളെരkുറെc_ം
മതിയാവും.
ഈ ചടണിെpാടി, ചpാtിേയാെടാpം വളെര നnായിരിkും. aല്pം ൈതരുെമാഴിc്, ചpാtി െപാ¸ിc് iതുകൂ¸ി കഴിkുക.
ൈതരിലലാേതയും കഴിkാം. പു¸ാണി േചര്kാtതിനാണ് സ+ാദ് കൂടുതല്.
മുരിæയിലെയkുറിc് വിശദമായി േദവന്ജി eഴുതിയത് വായിkുക.

eരിേ_രി

മുരിæയില, തണേടാെട കഴുകിയി¸്, iലമാരതമായി നു_ിെയടുkുക. േവവിc പരിpില് േചര്t് േവവിkുക. up്,
മoള്െpാടി, മുളകുെപാടി enിവ േചര്kണം. േതæ aരcു േചര്kുക. വറവിടുക. കടുക്, കറിേവpില, മുളക്, enിവ.
iലkറികളില് കറിേവpില i¸ിെലല±ിലും കുഴpമിലല . പെk iടണം. ;)


മുരിæയിലേtാരന്

െവളിെc_യില്, uഴുnുപരിp്, കറിേവpില, കടുക്, മുളക്, oെkയി¸്, െമാരിc്, മുരിæയില േചര്kുക. up്, മoള്െpാടി,
മുളകുെപാടി (േവണെമ±ില്)െവnാല്, വാæിവc് േതæ ചിരവിയിടുക. െവ_ം േചര്േkണട.
മുരിæയില, െവ_രിk, പരിp് enിവയുെട കൂെടേcര്tും കറി വയkാം.
വറവിടുേmാഴും, േതæയരയkുേmാഴും, aരിമണികള് േചര്kാറുണട്. കറിk് െകാഴുpും സ+ാദും കൂടും.
മുരിæയില കട്ലറും, മുരിæയില ചkkുരു eരിേ_രിയും uണടാkാം. (ചീര വയkുnതുേപാെല)

ചീരkറികള്
ആേരാഗയtിനു നലലെതn് eലല ാവരും സmതിkുn iലkറികള്. ചുവn ചീരയും, പccീരയും uപേയാഗിc് പാകം െചyാവുn
കറികളാണ് ഈ േപാgില്.

ചീര eരിേ_രി
ചീര കഴുകിെയടുt്, െചറുതായി aരിെoടുkുക. കുറc് പരിp്, കഴുകിെയടുt്, േവവിkുക. കുറc് േതæ ചിരവി,
aരെcടുkുക. െവn പരിpില്, ചീരയും, upും, മoളും, മുളകുെപാടിയും iടുക. െപെ¸n് േവവും. െവnു കഴിoാല്
േതæയരcുവcത് േചര്kുക. aധികം െവ_ം oഴിkാേന പാടിലല . പരിp് കുkറില് േവവിkുnതാവും eളുpം. െചറുപയര്
പരിpും, കടലpരിpും, തുവരpരിpും iടാം. വറവിടണെമnിലല.
iതുേപാെലതെn, േവവിc്, െവ_മിലലാെത, േതæ െവറുെത, aരയkാെത, ചിരവിയി¸ും കറി െവkാം. േതാരന് േപാെല.

ചീരേtാരന്
ചീര െചറുതായി aരിെoടുkുക. ആദയം കഴുകുnതാണ് നലലത്. iല മാരതമലല aതിനെറ കുoുതണെടാെk eടുkാം. നnായി
െചറുതാkി aരിoാല് മതി. uഴുnുപരിp്, െവളിc_യില് i¸്, ചൂടായി വരുേmാള്, കടുകും, ചുവn മുളക് െപാ¸ിcതും,
കറിേവpിലയും േചര്kുക. െമാരിoാല്, aരിoുവc ചീര iടുക. up്, മoള്, േചര്kുക. മുളകുെപാടിയും, േവണെമ±ില്.
iവെയാെk വളെരkുറേc േചര്kാവൂ. aരിoുെവcിരിkുn ചീര കണട്, iവെയാെk ധാരാളമായി രപേയാഗിkരുത്. ചീര
െവnാല്, വളെരkുറേc uണടാവൂ. ചീര േചര്t്, വറവും, കൂെട നnായി iളkിേയാജിpിc േശഷം aടcുവയkുക. തീ
വളെരkുറയkുക. േതാരനില് െവ_ം o¸ും oഴിkരുത്. aല്പ േനരം aടc് േവവിcതിനുേശഷം, തുറn്, onുകൂെട iളkി,
തുറnുവc് േവവിkുക. aേpാേഴkും െവnി¸ുണടാവും. മിkവാറും. വാæിവc് േതæ ചിരവിയിടുക.


കടലpരിp് െവ_മിലലാെത േവവിc് (െവ_ം േചര്kാെത േവവിc് enലല, െവnുകഴിoാല്, െവ_മിലലാെത േവെറ േവെറ
നില്kണം.) േതാരനു േവവിc ചീരയില് േചര്tും eടുkാം. ചpാtിയk് പറും.
േതാരന് വയkുേmാള്, സവാളയും െചറുതായി aരിo് െമാരിc്, ചീരയി¸് േവവിkാം.

ചീര- ചkkുരു eരിേ_രി
ചkkുരു േവവിkുക. കുkറില് i¸്. കുkറില്, േവെറ eെn±ിലും േവവിkുnുണെട±ില്, കുkറിെല െവ_tില് െവറുെത
i¸ാല് മതി, ചkkുരു. enി¸് eടുtാല് േതാല് േവഗം െപാളിoുകി¸ും. കഷണæളാkുക.
enി¸്, ചീരkറി േപാെല വയkുക. പരിpിനു പകരം ചkkുരു. aടുtത്,

ചീരpുളി±റി.
പരിp് േവവിc് ചീര േവവിc് േതæയരcത് േചര്kുnതിനുമുm്, aല്pം, പുളി െവ_tിലി¸്, െവ_ം പിഴിo് കറിയില്
േചര്t്, നnായി തിളcതിനുേശഷം, േതæ േചര്kുക.

േനരnkായ േമാരുകറി


േവണടത്:-
േനരnkായ - on്, നാലാkി, ചീnി aധികം വലുpവും, aധികം െചറുpവും aലലാെത കഷണæളാkിയത്. െതാലി കളേയണട
കാരയമിലല.
aധികം വലുpമിലലാt oരു േതæയുെട aര മുറി ചിരവിയത്.
ജീരകം, കുറc്. കാല് ടീസപൂണ് മുഴുവന് േവണട.
(േതæയും ജീരകവും േചര്t് മിനുസമായി aരcുെവയkുക.)
മoള്െpാടി, മുളകുെപാടി, up് ആവശയtിന്
നലല പുളിയു_ േമാര്, കാല് ലിറര്.
വറവിടാന്, കടുകും, കറിേവpിലയും, ചുവn മുളകും.

േനരnkായ, upും, മoളും മുളകുെപാടിയുമി¸് േവവിkുക. െവnാല്, േമാരു േചര്t് തിളpിkുക. േതæയും ജീരകവും,
നnായി aരc് െവcത്, aതില് േചര്kുക. aതും നnായി തിളcാല്, വാæിെവc്, വറവിടുക. വറവി¸ uടെന
iളkിമറിcുവയkരുത്. aല്pം കഴിoേശഷം iളkുക. eലലാ കറികളും.
മറു കാരയæള്:-
മുളകുെപാടിയkുപകരം, പcമുളക്, േതæയുെട കൂെടേcര്t് aരc് േചര്kാം. കുരുമുളകുെപാടി േചര്kുകയും െചyാം.
േതæ േചര്t് നnായി െവnതിനുേശഷം, ൈതര് oഴിc് onു പതpിc് വാæിെവkുകയും െചyാം.
േമാരു കുറേവാ കൂടുതേലാ uപേയാഗിkാം, നിæളുെട i_ം േപാെല. പെk, െവ_ം aധികം േചര്kാtതാണ് നലലത്.
uലുവ വറുtുെപാടിc് േചര്kാം േവണെമ±ില്.
ശരിkു_ കാളനില് േവവാനു_ െവ_േമ പാടു_ൂ. iത് aæെന േവണെമnിലല. enാലും കുേറ േവണട.


രാജമ മലയാളി

േചരുവകള്

രാജമ (കിഡനി ബീന്സ്) - oരു കp് (4-5 മണിkൂര് െവ_tില് കുതിര്tത്)
*2 വലിയ u_ി െചറുതായി aരിoത്
*പcമുളക് 4 e_ം
*iഞചി നുറുkിയത് oരു റീസപൂണ്
*െവളുtു_ി 10 aലലി
*കറിേവpില 2 തണട്
തkാളിk 2 e_ം
ഗരം മസാല aര റീസപൂണ്
oരു വലിയ േതæയുെട onാം പാലും രണടാം പാലും
െവളിെc_ 3 റീസപൂണ്
രാജമ രപഷര്കുkറിലി¸് നേലലാ_ം േവവിെcടുkുക
* i¸െതലലാം െവളിെc_യില് മൂpിkുക, സ+ര്_ നിറമാകുേmാള് ഗരം മസാലെpാടി േചര്t് കരിയും മുന്പ് േവവിcു വc
രാജമയും രണടാം പാലും േചര്kാം. കുറുകി വരുേmാേഴkും തkാളിk േചര്t് േവവിkാം. പt് മിനുറ് കഴിo്
തന്പാെലാഴിc് eടുkാം.
(upിടാന് മറkേലല!)

െവേ_ptിന് നലല കൂ¸്.


ആള്¸ര്േനറീവ് ഭkണം

ബഹുമാനെp¸ ഭkയ് മരnിk് സമര്pണം.

നmുെട ഭkയ് മരnി നിര്േqശിcതു േപാെല ചിെല ആള്¸ര്േനറീവ് ഭkണæളുെട ഗുണæള്.

(eലലാ സൂ÷æളും a_ാംഗഹൃദയtില് നിn്)

േപാkാcി തവള
േപാkാcി കഫകൃദബലയം പിtേമെറ വരുtിടാ. േപാkാcിെയ െപാരിcടിcാല് ശരീരtിന് നn്.

മാംസയം ധാരാളം, ൈവറ് മീറ്. െകാണടാ¸ം േപാലിരിkും, ടcിæിന് i_ന് കഴിേoയു_ു ബാkിെയലലാം.

മു_ന് പnി
പുളിpു മധുരം മു_ന് പാകtിെലരിവായിടും വാതം പിtം കഫം േപാkും ശ+ാസം കാസം ശമിcിടും

പുളിc കേ_ാ, മധുരkേ_ാ നലല പാകtില് eരുവി¸ുവc മു_ന്പnി േചര്t് കഴിcാല് േമല് പറo aസുഖæള്
ശമിkുെമn്.. പിെn വയറും നിറയും.

പാm്
aര്ശsു വാതേദാഷæള് കൃമിദൂഷീ വിഷം െകടും േമധാcികൃത് സ+ാദുപാകം സര്pം ക_ിനു പഥുമാം
മൂര്ഖനമാര്, വരയുേ_ാരും കടുപാകികളായ്വരും ക_ിേനറം ഹിതം, സ+ാദു, വായൂമൂരതമലæള് േപാം.

പാmിെന നnായി കറിവcാല് aത് മീ±റി േപാെല തെn കാഴചയില്, ക_ിന് വളെര ഗുണം െചyുn onാകയാല്
വയാജനടിkുnവര് പാm് കൂ¸ിയടിcാല് ക_ിന് രപശനമുണടാകിലല . നാവിനെറ രുചി വര്dിkുnു, വായൂേദാഷം തുടæിയ ദഹന
സംബmമായ രപശനæള് കുറയുnു.

eലി
സനിഗdം ബലരപദം ശു_േമറിടും മധുരം ലഘു കൂടുതല് വിവരണtിനെറ ആവശയമിലലേലലാ?

പൂc
പൂcമാംസം സ+ാദു, കഫവാതഘനം, സനിഗdമുഷണമാം ശ+ാസം കടp് ചുമ േപാം ഗുണം കീരിേയാെടാtിടും

കീരി
കീരിമാംസം സനിഗdമാകും തടിശ÷ികേളറിടും

കുരæ്
കുരæിനു ചവര്േpെറ വൃഷയം തടി ബലം വരും േപാം പാoു കൃമി, വnീടും വിoൂരതtടവും കഫം
േപാമാമവാതം കഫവും കഫവും ശ+ാസം േമദsു വാതവും.
മാംസtിന് െചറിയ ചവര്pും, വൃkേരാഗæളു_വര്k് നിഷിdവും enെതാഴിcാല് ബാkിെയലലാം െകാണടും നലലത്.

aെpാ, രണട് കുരæ് മസാലയും oരു പാm് െപാരിcതും eടുkാം aേലല ?

കി_tpം

aരിെpാടി-2 കp്
ശര്kര-3 e_ം
േതæ-oരു മുറി
ഏലkായ െപാടിcത്-oരു നു_്
നലല ജീരകം െപാടിcത്-oരു നു_്
up്-കുറc്

പാകം െചyുn വിധം

കുറc് െവ_ം ചൂടാkി തിളcു വരുേmാള് ശര്kര aതിലി¸് uരുkി aരിെcടുkുക.oരു മുറി േതæ ചിരകി aലpം െവ_ം
െചര്t് പാെലടുkുക.ശര്kരpാനിയും േതæാpാലും മറു െചരുവകളും േചര്t് നnായി മികസ് െചയത് i_ലിമാവിനെറ
പാകtില് െവളിെc_ പുര¸ിയ കി_tിനെറ പകുതി വെര oഴിkുക.കുkറിേലാ i_ലി െചmിേലാ ആവിയില്
േവവിെcടുkുക.ചൂടാറിയതിനു േശഷം മുറിc് കഴിkാം.

(ൈലലtുല് ഖദര് കാtിരിkുn ഈ പുണയ ദിവസæളില് നmുെട രപാര്oനകളും ആരാധനകളും പടcവന് സ+ീകരിkുമാറാകെ¸)

താറാവു കറി

േചരുവകള്

െചറിയതായി കഷണിc് താറാവ് 1 കിേലാ
സാമാനയം വലിയ േതæ ചിരണടിയത് 1
േതæ നുറുkിയത് 3 റീസപൂണ്
മലലിെpാടി 3 റീസപൂണ്
വറല് മുളക് 5 e_ം/രുചിk്
പcമുളക് 5 e_ം/രുചിk്
കുരുമുളക് aര റീസപൂണ്/രുചിk്

iറcി മസാല aര റീസപൂണ്(മസാലെpാടിkു പകരം മസാലkൂ¸ുപേയാഗിcാല് നലലതാവും)

മoള് േപാടി aര റീസപൂണ്
െചറിയ u_ി aര കിേലാ
െവളുtു_ി 20 aലലി
iഞചി oരിഞച് നീളtില്
കറിേവpില 2 തണട്
കടുക് oരു റീസപൂണ്


uണടാkുn വിധം.

കഴുകി വc iറcിയില് മoള്െpാടി പുര¸ി വയkുക.ചുരണടിയ േതæയും വറല് മുളകും ക¸ിയു_ oരു ച¸ിയില് െചറു തീയില്
oരു റീസപൂണ് െവളിെc_െയാഴിc് വറുtു തുടæുക. നേലലാ_ം iളkണം.േതæ സ+ര്_ നിറം വി¸് േബാണ്വിറ േപാലാകും
മുന്പ് െവളുtു_ിയും iഞചിയും േചര്കണം. േബാണ്വിറ േപാെല ആയാല്, തീ െകടുtുക, മസാലെpാടി, മലലിെpാടി, കുരുമുളകു
െപാടി, oരു തണട് കറിേവpില enിവ് േചര്t് iളkുക. ച¸ിയുെട ക¸ിയനുസരിc് കൂടുതല് സമയം iളkണം. onു തണുtതിനു
േശഷം aധികം െവ_െമാഴിkാെത മയtില് aരെcടുkുക.ച¸ിയില് e_െയാഴിc് aരത െചറുtാkാt u_ിയും പcമുളകും വറുt് സ+ര്_ നിറമാകുേmാള് ച¸ിയുെട വശേtkു നീkി
വc് ഊറി വരുn e_യില് കടുക് െപാ¸ിkുക, oരു തണട് കറിേവpിലയും, മoള് പുര¸ി വcിരിkുn iറcിയും aരcു
വcിരിkുn േതæയും, നുറുkി വcിരിkുn േതæയും, ആവശയtിന് upും, oരു gാs് (ആവശയtിന്) െവ_വും
േചര്tിളkുക. താറാവിനെറ രപായമനുസരിc് േവവ് കൂടും! േചാറിേനാ കpയേkാ ആണ±ില് aല്pം ചാറ് നിര്tാം.

oരു സിmിള് ഓണsദയ.

പരിp്, സാmാര്, aവിയല്, േതാരന്, പcടി, പായസം..
(നാലു േപര്k് ഏmkം വിടുവാന്)
പരിp്
െചറുപയര് പരിp് oരു കp്
േതæ ചുരണടിയത് oരു കp്
െവളുtു_ി രണട് aലലി
കറിേവpില oരു തണട്
മoള് െപാടി കാല് റീസപൂണ്
uണടാkുn വിധം


പരിp് uടയുnതു വെര േവവിkുക,െവ_മധികം പാടിലല.േതæയും മറ്േചരുവകളും േനര്mയായി aരെcടുkണം. െവn
പരിpിേലk് aരpും ആവശയtിന് upും േചര്tിളkിെയടുkാം. കടുകു വറുkാെതേയാ aലലാെതേയാ uപേയാഗിkാം.

സാmാര്

തുവരpരിp് aര കp് പckറികള് oരിഞച്

ചതുരæളാkിയത് (െവ_രിk, കുmളæ, േചന,െവണടയk, മുരിæയk. eലലാം 100 രഗാം വീതം)പcമുളക് രണെട_ം
*മലലി നാലു റീസപൂണ്
*uണk മുളക് aഞെച_ം
*uലുവ കാല് റീസപൂണ്
*കടലpരിp് oരു റീസപൂണ്
*മoള്െpാടി aര റീസപൂണ്
* eലലാം േനര്mയായി aരെcടുkണം
പാല്kായം കാല് റീസപൂണ് (െവ_tില് aലിയിkുക)
കറിേവpില രണട് തണട്
വാളന് പുളി oരു വലിയ െനലലിk െവലുപപptില്
up് ആവശയtിന്


തുവരpരിp് നേലലാ_ം േവവിkുക, aരpും ബാkി േചരുവകെളലലാം കൂ¸ി േചര്t് േവവിc് കടുകു വറുെtടുkാം.

aവിയല്

േചന, കായ, പയര്, മുരിæയk, െവ_രിk. eലലാം 100 രഗാം വീതം നീളtിലരിoത്
പcമാæ oെര_ം/പുളിc ൈതര് oരു കp്.
പcമുളക് രണെട_ം
*േതæ ചുരണടിയത് രണട് കp്
*ജീരകം കാല് റീസപൂണ്
*മoള്െpാടി aര റീസപൂണ്
*uണk മുളക് രണെട_ം
*െചറിയ u_ി നാെല_ം
*കറിേവpില oരു തണട്
* eലലാം ചതെcടുkണം
െവളിെc_ oരു റീസപൂണ്

പckറികള് upി¸് േവവിc് െവ_ം വറിkണം. നടുk് oരു കുഴിയുണടാkി aരp് േചര്t് മൂടി തീ കുറയkുക. പt് മിനു¸ിനു
േശഷം iളkി െവളിെc_െയാഴിc് eടുkാം.

േതാരന്

പയര് (ബീന്സ്,acിങ്ങ)/ കാേബജ് / പടവലæ / കായ കാല്
കിേലാ
പcമുളക് രണെട_ം
െവളുtു_ി നാല് aലലി
േതæ ചുരണടിയത് oരു കp്
ജീരകം കാല് റീസപൂണ്
മoള് െപാടി കാല് റീസപൂണ്
കറിേവpില oരു തണട്
കടുക് aര റീസപൂണ്
െവളിെc_ രണട് റിസപൂണ്
up് ആവശയtിന്

കടുക് െപാ¸ിc് േചരുവകെളലലാം േചര്t് േവവിെcടുkാം.

പcടി

െവ_രിk ഈര്kില് കനtില് aരിoത് രണട് കp്
കറിേവpില oരു തണട്
ക¸ി േമാര് 2 കp്
പc മുളക് രണെട_ം
കടുക് aര റിസപൂണ്
േതæ ചുരണടിയത് oരു കp്

േതæ ചുരണടിയതും കടുകും േനര്mയായി aരെcടുkണം. െവ_രിkയും കറിേവpിലയും aല്പം െവ_െമാഴിc് േവവിkണം.
െവ_ം വറുേmാള് aരp് േചര്kണം. വീണടും െവ_ം വറുേmാേഴkും േമാെരാഴിc് eടുkാം. കടുകു വറുkണം.

പായസം(പാലട രപധമന്)

aട കാല് കിേലാ
പഞചസാര aര കിേലാ /രുചിk്
പാല് 4 ലിറര്
കണടന്സഡ് പാല് 100 മിലി
കശുവണടി,കിസമിസ്, 50 രഗാം
െനy് oരു േടബിള്സപൂണ്

aട േവവിc് തണുt െവ_tിലിടുക enി¸് െവ_ം ഊറിkളയുക. പാല് തിളpിkുക കരിയാെതയും തൂവാെതയും രശdിkണം.
oെnാnര മണിkൂര് കഴിയേmാേഴkും പാലിന് oരു iളം ചുവpു നിറമാകും. aേpാള് േവവിcു വc aടയും പഞചസാര
uരുkിയതും േചര്t് oരു മണിkൂേറാളം iളkുക. iതില് കണടന്സഡ് പാല് േചര്kണം. aവസാനമായി കശുവണടിയും
കിസമിsും െനyില് മൂpിc് േചര്kാം.

iതിനെറ oെk കൂെട aല്പം acാറും oരു പpടവും itിരി േമാരും കൂെട ആയാല് oരു സിmിള് ഓണsദയ aടിkാം.

മീന് െകാടmുളി i¸് വറിcതു

വളെര െപെ¸െnാരു മീന് കറി.... ആരും eെn വnടിkരുത്... ഈ പറയുn സാദനæള് oെk േവണം...

മീന് -- കkണæള് ആkിയതു . 1/2 കിേലാ
െചറിയ u_ി -- 6 e_ം െചറുതായി കീറിയതു
പcമുളകു - 3 e_ം - രണടായി കീറിയതു.
iഞചി -- െചറുതായി aരിoതു ...oരു െചറിയ കkണം.
െവളുtു_ി - െചറുതായി കീറിയതു ... 4 aലലി
തkാളി - 1 e_ം - നാലായി കീറിയതു ..
െകാടmുളി - 4 കkണം.
കറിേവpില .. 1 iതള്
e_ ---- പാചകtിനു uപേയാഗിkുnതു ..
മുളകു െപാടി - 1 ടീസപൂണ്
മലലിെപാടി - 1 ടീസപൂണ്
മoള് െപാടി - 1/2 ടീസപൂണ്.
ജീരക േപാടി - 1/2 ടീസപൂണ്
uലുവാെപാടി - 1/2 ടീസപൂണ്

ആേpാ..... തുടæാം..

e_ ചൂടാകുേmാള് iഞചിയും െവളുtു_ിയും i¸ു നnായി വഴറിയതിനു േശkം പcമുളകു േചറt് െകാടുkുക.. aതിേലkു
aരിoുവc u_ി േചറt്, oരു നിറം മാറുnതു വെര വഴറുക.. iതിേലkു , മുളകുെപാടിയും,മലലിെപാടിയും,മoള്
െപാടിയും,ജീരക,uലുവാെപാടികള് േചറt് നnായി വഴറി, aരിoു വc തkാളി േചറkുക..
രണട് gാസ് െവ_ം േചറt് , aതില് കറിേവpിലയും, െകാടmുളിയും upും േചറt് െചറിയ ചൂടില് േവവിkുക...നnായി
തിളcതിേലkു, aരിo മീന് i¸്, (മീന് നിറo് െവ_ം iെലല±ീള് , തിളc െവ_ം മാരതം േചര്kുക) നnായി വറിെചടുkുക..

iതിേലkു, e_ കടുകു വറുt്,( ചുവn മുളകും േചര്t്) േചര്kുക...
iതും കpയും ആണു േകാmിേനഷന് ... 50 േപാgായി നളപാചകം വിരശമിkരുതെലലാ , aതിെനാnു തുടæി വcതാ..
നാടന് iഞചിേkാഴി (ജിഞചര് ചിkന്)

നാടന് iഞചിേkാഴി aഥവാ ജിഞചര് ചിkന്. ജിഞചര് ചിkന് oരു ൈചനീസ് വിഭവമാണ്. iതിെന ഞാെനാn്
നാടനാkാന് രശമിcതിനെറ ഫലമാണ് താെഴ െകാടുkുnത്. സംഗതി െകാ_ാെമn് േതാnി.ആവശയമു_ സാധനæള്

േകാഴി - oരു കിേലാ . കഴുകി വൃtിയാkി iടtരം കഷണæളാkിയത്.
വലിയ u_ി - മൂെn_ം (െചറുതായി aരിoത്. െചറിയ u_ിയാെണ±ില് oരു കp് aരിoത്)
െവളുtു_ി - on് (മുഴുവന്)
iഞചി - 100 രഗാം
മoള്െപാടി - aര ടീസപൂണ്
കാഷമീരി മുളക് െപാടി - oരു ടീസപൂണ്
െചറുനാരæ നീര് – oരു ടീസപൂണ്
കുരുമുളക് - onര ടീസപൂണ് ചതcത്
വിനാഗിരി - 2 ടീസപൂണ്
േവpില – oരു കതിര്p്
up് - ആവശയtിനു.
e_ – ആവശയtിനു

uണടാേkണട വിധം


വൃtിയാkിയ േകാഴിയില് aതയാവശയtിനു upും കാല് ടീസപൂണ് മoളും െചറുനാരæ നീരും േചര്t് onര മണിkുര്
രഫിഡജില് െവkുക. (ആവശയെമ±ില് oരു നു_് െറഡ് കളര് െപാടിയും േചര്kാം)
േകാഴിkഷണæള് e_യില് വറുt് േകാരുക. (aധികം കരുകരുpാവരുത് . മുkാല് െവnാല് മതിയാവും.)
iഞചിയും െവളുtു_ിയും മികസിയിലി¸് aരc് മാറി െവkുക.
ചുവടുക¸ിയു_ oരു പാരതtില് കാല് കp് e_ oഴിc് ചൂടാവുേmാള് iഞചി-െവളുtു_ി aരp് േചര്tിളkുക. പc മണം
േപാകുേmാള് െചറുതായി aരിoു െവcിരിkുn വലിയ u_ി േചര്tിളkുക. u_ിയുെട നിറം oരു മാറി വരുേmാള് മുളക്
െപാടിയും കുരുമുളക് െപാടിയും വിനാഗിരിയും േവpിലയും േചര്tിളkുക. e_ െതളിoു വരുേmാള് വറുtു െവcിരിkുn
േകാഴികഷണæള് േചര്kുക. നnായി iളkിെkാണടിരിkണം. (ചാേറാടു കൂടി േവണെമ±ില് aര gാസ് തിളc െവ_ം ഈ
സമയt് േചര്kാം.) തീ കുറc് പാരതം മൂടി െവc് പtു മിനി¸് േവവിkുക.
േചാറ് , ചpാtി enിവയുെട കൂെട കഴിkാം.
ൈരഡ ആkിെയടുkുകയാെണ±ില് iതു oരു ടcിങസായും uപേയാഗിkാം.

വാല്kഷണം

സതയtില് നളപാചകtിെല ഈ aന്പതാം േപാg് ഞാന് തെn iടേണാ en സംശയവുമായി രണടാഴചയില് കൂടുതലായി. പിnീട്
രപശസതനായ oരു േbാഗേറാട് iേതkുറിc് സംസാരിcേpാള് ഏെത±ിലും oരു െസലിരബിറിെയെkാണട് നമുk്
eഴുതിpിkാെമnും oരാഴചയkു_ില് സംഘടിpിcുതരാെമnും പറoു. ഞാന് കാtിരുnു. രണടാഴചകഴിoു. കഴിo
ദിവസം aേqഹേtാട് േചാദിcേpാള് ‘ip ശരിയാkി തരാം’ en് പറoു.
aടുt രണടു ദിവസæളിലും iതു തെn. aവസാനം രണടും കല്pിc് ഞാന് േചാദിcു
‘നളപാചകtില് iæെന oരു േപാgിടാന് താന് രശമിcുെകാണടിരിkുn െസലിരബിറി ഏതാണ് ?’
uടന് വnു utരം. ’കമലഹാസന്’ ‘ഓേഹാ.. enി¸് പു_ിെയ കി¸ിേയാ ?’
‘eവിെട കി¸ാന്.. കമലഹാസെന വിളിkുേmാള് മാമുേkായയാണ് േഫാെണടുkുnത്..’
‘aെതæെന ? ‘ ‘ആ.. ആര്kറിയാം..’
‘enാല് മാമുേkായേയാെട±ിലും പറയൂ oരു പാചകkുറിെpഴുതാന്....’
‘iനി വിളിcാല് തെnയും തനെറ േbാഗും ചവി¸ിkൂ¸ി മീനിcിലാറിെലാഴുkുെമnാണ് പറoത്..’
oരു പാചകകുറിെpഴുതിയതിനെറ േപരില് േbാഗര്മാര്k് മനsമാധാനേtാെട ജീവിkാന് പറിെലലnു െവcാല് ഭയ±ര ക_ം തെn.

oരു േകാഴി കറി
eനെറ സ+ാദ് പരീkണæള് iവിെട തുടæുnു ..ഞാന് iതുണടാkി െകാടുtവര് oെk inും ജീവേനാെട iരിkുnു enതു
മാരതം ആണു eെn iതിവിെട eഴുതാന് േരപരിpിcത്..akര െതറുകള് സ+ാഭാവികം, സദയം kമിkുക.. aതു മെറാnും
െകാണടലല, eനിkkരം aറിയാtതു െകാണടു മാരതം ആണു ...iതു മറാെര±ിലും eഴുതിയതും ആയി സാമയം uണെട±ില്
aതവര് േനരെt eഴുതിയതു െകാണടാവാം....

aെpാ േചരുവകള് പറയാം .....,
ചിkന്.....(േബാണ് െലsു ആേണല് െകാ_ാം..) െചറിയ കkണം ആkി മുറിcതു..1 കിേലാ
iഞചി.....െചറിയ കkണം ആയി മുറിcതു,....
െവളുtു_ി ... 5 aലലി, െചറുതായി കീറി eടുtതു...
പcമുളകു ...4 , രണടായി പിളര്nതു..
െചറിയ u_ി --- 500 രഗാം,, രണടായി കീറിയതു..
തkാളി ....oെര_ം
േതæാ... െചറിയ കkണæള് ആയി മുറിcതു .......
േതæാപാല് , aെലല±ില് , ൈതര്.....1/2 gാs്
കറിേവpില.....2 iതള്
പിെn മസാല കൂ¸്, പ¸ ,രഗാmു തുടæിയവ oെk.

iനി... രണട് സപൂണ് മുളകു െപാടി, രണട് സപൂണ് മലലി െപാടി, 1/2 സപൂണ് മoള് െപാടി, 1 സപൂണ് കുരുമുളകു െപാടി ..1
സപൂണ് മസാല് െപാടി , eടുtു നnായി മികസ് ൈചയതു oരു േപg് uണടാkുക...
aതവിെട oരു ൈസടില് വേcെര...

aെpാ തുടæാം...

ആദയം, oരു പാരതtില് െവളിെc_ ചൂടായി വരുേmാള് aതില് മുറിcു വc ചിkന് i¸ു നnായി iളkുക, oരു െചറിയ ചൂടില്
oരു 10 മിനിറ് iളkുക, ചിkന് നലല െവ_ നിറം ആകുn വെര തുടരുക,aെpാ ചിkനു െചറിയ ക¸ി വരും , aെപാ aതിെന
iറkി oരു ൈസടില് വേckു.....

iനി, േവെറാരു പാരതtില് e_ oഴിc് aതു ചൂടാകുേmാല് iഞചിയും െവളുtു_ിയും iടുക, onു നിറം മാറി വരുേmാള് ,
പc മുളകും, േതæ മുറിcതും, കറിേvpിലയും i¸് iളkി േതæയുെട നിറം മാറി വരുംേpാള് u_ി aരിoതു iടുക....നnായി
വഴറി, നലല െരബൗണ് നിറം ആകുേmാല്, കുറc് upു േചര്t് െകാ_ു....aതിനു േശkം , തkാളിയും, പ¸യും, രഗാmുവും േചര്t്
iളkി aലപ േനരം aടcു ൈവkുക... aതില് ചിkനും (നmള് നിറം മാറിയ ), മസാല േപgും േചര്tു iളkി, aടcു വcു
േവവിkുക, െവ_ം േചര്kണട...up് ആവശയtിനു േചര്tു െകാ_ു.....

ചിkന് നnായി െവnു കഴിയുേmാള് േതæാപേലാ , ൈതേരാ േചര്tു iളkുക...
കp േവവിcതും uണെട±ില് പിെn േവേറ onും േവണട....കുശാലായി കഴിkുക തെn...


പാറുവm uവാച...

നളപാചകtില് i¸ eലലാ ഷാp് വിഭവæളുെടയും കര്tാവ് ഞæളുെട aയല്kാരിയായ രശീമതി. പാറു amയാണ്. ആയ
കാലt് രണട് ഷാpുകളുെട uടമs കം കുk് ആയിരുnു. iേpാഴും രണെട_ം aടിcവെര കണടാല് aനുേമാദിkുവാനും,
ഓണtിനും രകിസതുമsിനും വാവിനും oേnാ രണേടാ aടിkുവാനും മടി കാണിkാt oരു കൂള് വലലയ്m!! നാ¸ില്
േപാകുേmാെഴാെk aവെര പിടിcിരുtി eെn±ിലുെമാരു വിഭവം തരമാkും!
പാറു amയk് വയs് െവറും 89. വയറു വിശnാല് േദഷയം െവരുെമnെതാഴിcാല് മറസുഖæള് onുമിലല...

പാറുവm uവാച...
കറുവായിട്ട ആട് കൂ¸ാന്

േചരുവകള്

ആ¸ിറcി aര കിേലാ (aരത വലുതലലാt
കഷണæളാkിയത് )
െചറിയ u_ി aര കിേലാ
പc മുളക് 2 e_ം
പc മoള് 2 iഞച് നീളtില്


iഞചി 2 iഞച് നീളtില്
െവളുtു_ി 10 aലലി
കറിേവpില 2 തണട്
കറുവ പ¸ 2 iഞച് നീളtില് 6 കഷണം
പാണടി മുളക് 3 e_ം
കുരുമുളക് oരു റീസപൂണ്

ജീരകം aര റീസപൂണ്
മാæ uണæിയത് 6-7 കഷണം

െവളിെcണ്ണ 4 റീസപൂണ്
uണടാkുn വിധം


iറcി കഴുകി െവ_ം ഊറാന് വയkണം
aരിoു വc u_ിയും മുളകും ക¸ിയു_ ച¸ിയില് e_െയാഴിc് aടുpt് വയkണം. തീ കുറc് വc് കരിയാെത േനാkണം.
കറുവp¸യും വറല് മുളകും കുരുമുളകും െചറു തരിയായി െപാടിെcടുkണം.
u_ി നേലലാ_ം െമാരിo് േബാണ്വിറ നിറമാെകാേmാേഴkും നീളtില് aരിo മoള്, iഞചി, െവളുtു_ി, കറിേവpില
enിവ േചര്kണം. iവ onു ചൂടാകുേmാേഴkും െപാടിcു വcിരിkുn കൂ¸ും ജീരകവും േചര്kണം. iത് കരിയാതിരിkുവാന്
രപേതയകം രശdിkണം. iനി iറcിയും uണk മാæ കഷണæളും, ആവശയtിന് upും, oരു കp് തിളയkുn െവ_വും േചര്t്
iറcി േവകുnതു വെര േവവിkണം. വീണടും െവ_ം േചര്kണെമnുണെട±ില് തിളയkുn െവ_ം മാരതം uപേയാഗിkണം.


േചാറിനും കpയkും നലല കൂ¸്.

upുമാവ് കഴിkൂ ആേഘാഷിkൂ...

തലകഷണം.

ചില സൂചനകള്.

1. ഈ വിഭവtിനെറ രപേതയകത iത് കഴിkുnവര്kും കഴിkാtവര്kും uണടാkാം enതാണ്.

2 .aവധി ദിവസæളില് aതിരാവിെല omതിന് eഴുേnറ് കാലിയായ വയറുമായി aടുkളയിെലtുn (iത് aടുkള u_വര്k്
മാരതം ബാധകം. iലലാtവര് iെതാnും വിധിcി¸ിലലn് കരുതി സമാധാനിkുക.)വര്k് േവണടി രപേതയകം ഡിൈസന് െചയത
വിഭവമാണ് iത്.

3. ബാcികള്, eകസ് ബാcികള്,െടmററീ ബാcികള് enിവര്k് പുറേമ ഭാരയെയ സഹായിkാനാരഗഹിkുn ഭര്tാkനമാര്,
ഭാര്tാkനമാര് കിcണില് etരുേത en് ശഠിkുn ഭാരയമാര്, സുഹൃtിന് പാര പണിയണം en് ആരഗഹിkുn
സുഹൃtുkള് aæെന മലയാളിയായി പിറn eലലാവര്kും (aലലാtവര്kും പറും) വളേര eളുpം പാകം െചyാവുn oരു
വിഭവമാണിത്.

നടുkഷണം:

പാചക യുdtിനിറæും മുm് തyാറാവുക.

റവ : 2 കp്.
വലിയ u_ി : 1
പcമുളക്. 2 e_ം.
iഞചി oരു െചറിയ കഷണം.
കറിേവpില. oരു iലലി.
കടക്: oരു ടീസപൂണ്
െവളിെc_/ഡാല്ഡ

oരുkം:

വലിയ u_ി െചറുതായി aരിയുക. പcമുളക്, iഞചി, കരിേവpില െപാടിയായി aരിയുക.
enാല് തുടæാം : സാറാര്¸് ... ആkന്.

oരു ചീന ച¸ിയില് (േമഡിന് ൈചന ആവണെമn് oരു നിര്ബmവും iലല ) കുറc് e_ (aലല±ില് ഡാല്ഡ aെലല±ില് ഏെത±ിലും
oരു ഓയില്) നnായി ചൂടായ േശഷം കടുക് െപാ¸ിkുക.
േശഷം വലിയ u_ി, പcമുളക്, iഞചി, കറിേവpില (iവെര െപാടിയായി aരിo് െവcിരുnു കുറc് മുm്) enിവ aതിലി¸്
വഴറുക.

മൂn് മിനു¸ിന് േശഷം ചീനച¸ിയിേലk് നാല് കp് െവ_ം oഴിc്, പാകtിന് up് േചര്tാല് പിെn കുറc് സമയം മൂളിpാ¸്
പാടാം. െവ_ം തിളc് വരുേmാള് aതില് ചാടാനായി കാtിരിkുn റവേയ കുേറെ_യായി iടുക. കൂെട പതുേk iളkുക. രണട്
മിനു¸് കഴിയുേmാേഴkും upുമാവ് െറഡി.

iനി വീെkനറായതിനാല് ഏെത±ിലും രഫന്േസാ മേറാ etീ¸ുണെട±ില് കുറc് കൂടി കു¸pനാkി eടുkാം.

aതിനായി െചറിയ േമാഡിഫിേkഷന്സ് :-

1. റവ വറുെtടുkുക.

2 കശുവണടി പരിp്, uണk മുnിരി, ബദാം പരിp് enിവ വഴറിെയടുkുnവയുെട കൂെട േചര്kുക.

3. െവ_tിനെറ മൂn് gാസ് കുറയkുക.

പിേn മുകളില് പറoേപാെലാെk െചയതാല് oരു വിഭവം uണടാവും. aതിന് upുമാവ് eെnാരു പഴയ േപര് uണട്.
േവണെമ±ില് മാറിെയടുkാം.

വാല്കഷണം:

upുമവ് upു പായസമായാല് ഞാന് utരവാദിയലല.
വന് പയര് പുഴുk്

േചരുവകള്

വന് പയര് oരു കp് (oരു രാരതി െവ_tിലി¸് കുതിര്tത്)
േതæ oരു മുറി
െചറിയ u_ി 10 e_ം
െവളുtി_ി 10 aലലി
കറിേവpില 2 തണട്
വറല് മുളക് 4 e_ം
മoള് െപാടി കാല് റീസപൂണ്
പc മുളക് 2 e_ം
ജീരകം കാല് റീസപൂണ്
up് ആവശയtിന്


uണടാkുn വിധം

പയര് നnായി േവവിkുക (പകുതി േവവാകുേmാള് up് േചര്kണം)
ബാkി േചരുവകെളലലാം തരിയായി aരെcടുkണംെവn് െവ_ം വറിയ പയറില് oരു െചറിയ കുഴിയുണടാkി aതിേലk് aരc് വc േതæ േചര്t് മൂടുക. തീ കുറയkുക.
രണട് മിനു¸് കഴിo് നേലലാ_ം iളkുക. െവ_ം കൂടുതലുണെട±ില് വറിkണം.

കoി, പു¸്, ക_് മുതലായവയk് utമ കൂ¸്!

േകരള ചിkന് കറി

oരു വലിയ േകാഴി , aറുtു മുറിcു 32 കഷണമാkണം.
രണടു നലല നാളിേകരം
സവാള കാല് കിേലാ(വളെര േനര്tതായി aരിയുക).
തkാളി കാല് കിേലാ(െചറുതായി aരിoത്)
പcമുളക് 50രഗാം( െചറുതായി aരിയുക).
iഞചി 50രഗാം (േപgാkുക).
െവളുt u_ി 50 രഗാം(േപgാkുക).
കറിേവpില ( oരു ബഞച്).
െപരും ജീരകം oരു ടീസപൂണ്.
നലല ജീരകം oരു ടീസപൂണ്.
uലുവ aര ടീസപൂണ്.
കടുക് oരു ടീ സപൂണ്.
ഏലkാ 15 e_ം (ചതയkുക).
കുരുമുളക് 25 e_ം.
കറുകപ¸ 10രഗാം.
കരയാmൂ 10രഗാം.
മുളകുെപാടി oരു േടബിള് സപൂണ്
മലലി െപാടി onര േടബിള് സപൂണ്
മoള് oരു ടീ സപൂണ്
െവളിെc_ ആവശയtിന് (aര കിേലാ കരുതി െവയkുക..)
up് ആവശയtിന് .

സാധാരണ േകാഴിkറിയില് നിnുമല്pം വയതയsമായതാണിത്. മുറിc േകാഴി, കഴുകിയതിന് േശഷം oരു aരിpയില് മാറി
െവയkണം (aതിെല െവ_ം േതാര്nു േപാകാന്). ആദയം േതæ ചിരവി മാറി െവയkുക.
onാം ഘ¸ം.
സാമാനയ itിരി വലുpമു_ uരുളിയില് കാല് കിേലാേയാളം െവളിെc_ (നലല െവളിെc_യായിരിkണം, o¸ും കാറരുത്) െചറിയ
തീyില്..ചൂടാkി, aതില് ഏലk,കരയാmൂ,പ¸, കുരുമുളക്, െപരുംജീരകവും , നലല ജീരകവും (u_തില് പകുതി മാരതേമ
േചര്kാവൂ)കറിേവpില (പകുതി aതായത് നാലഞചു aലലികള്) enിവ onു ചൂടാkിയതിനു േശഷം, മാറിെവc േതæയും
േചര്t്, നിറുtാെത iളkുക. ശരിkും സ+ര്_ നിറമായതിന് േശഷം (െവളിെc_ oരു ഭാഗt് ഊറി വരും) മാറുക (രപേതയകം
രശdിേkണടത് തീ കൂ¸രുത്). േതæ വറുtത് ചൂടാറിയതിന് േശഷം ൈരഗനററിലി¸് നnായി aരയkുക (oരു െചറുതരി േപാലും
uണടാവt വിധം).

രണടാം ഘ¸ം
വലിയ പാരതtില്, itിരി െവളിെc_ (50 രഗാം) ചൂടാkുക. (െചറിയ തീyില്)
aതിേലk് േപgാkി െവc iഞചി ആദയമിടുക, onു വാ¸ിയതിന് േശഷം െവളുt u_ിയും, പിnീടതിേലk് uലുവ േചര്kുക..
oരലപം iളkിയതിനു േശഷം. aതിേലk് aരിoുെവc സവാള േചര്kുക.. സവാള ശരിkും സ+ര്_വര്_tിലായാല്
ചരുവയുെട oരു ഭാഗേtk് സവാള മാറുക, മറുഭാഗt് aരിoു െവc തkാളി iെ¸ാnു ചൂടായതിന് േശഷം സവാളയും
തkാളിയും, മികസ് െചyുക. iവ ശരിkും oരു േപgായാല് aതിേലk് മoള് െപാടിയി¸ു നnായി iളkുക. enതിന് േശഷം
മുളകു െപാടിയും aതുെമാnു iളkിയതിന് േശഷം, മലലിെപാടിയും േചര്tു നnായി േപgാkുക itിരി െവ_ം (aര gാസി
കൂടരുത്)േചര്t് iളkുേmാള് , മാറിെവc േകാഴി ഈ മസാലയിേലkിടുക. വളെര െചറിയ തീyില് aഞചു മിനുറ് േനരം െവcാല്,
േകാഴിയിെല െവ_ം ഊര്െnാരു ചാറു പരുവtിലാവും, aതിേലk് ജീരകവും െപരുംജീരകവും േചര്kുക. ആവശയtിന് upും
േചര്kുക.(െവ_ം കുറവുണെട±ില് aര gാസ് െവ_ം കൂടി േചര്kുക). onു തിളcു കഴിoാല് , aരcു െവc േതæ
േചര്tതിന് േശഷം, onു കൂടി ചൂടാkുക oരു തിള യk് മുന്േപ ഓഫ് െചyുക.

മൂnാംഘ¸ം
ൈരഫപാനില് കുറcു. െവളിെc_ ചൂടാkി aതിേലk് കടുക് i¸ു െപാ¸ിയkുക. enതിന് േശഷം ബാkിെവc കറിേവpിലയും
േചര്t് തൂമിc്,മാറിെവc കറിയിേലk് oഴുkുക .

iതു കുറുമ പരുവtിലു_ കറിയായിരിkും. iടിയptിേനാെടാpവും മറും കഴിkാം.

േചാളം കറി (ബുെ¸ കി സബജി) oരു രാജsാനി വിഭവം

േചരുവകള്
േചാളം തീെര വിളയാtത് 2 കp്.(െചറുതായി ചതയkണം)


*വലിയ u_ി 3 e_ം
*തkാളിk 3 e_ം
*iഞചി oരിഞച് നീളtില്
*െവളുtി_ി 10 aലലി
*പc മുളക് 3 e_ം

**മലലിെpാടി 3 റീസപൂണ്
**മുളകുെപാടി 1 റീസപൂണ്
**മoള് െപാടി aര റീസപൂണ്
**കുരുമുളക് തരിയാkിയത് aര റീസപൂണ്
**െപരുംജീരകം aര റീസപൂണ്
**ഗരം മസാല oരു റീസpൂണ്
**കറിേവpില രണട് തണട്
മലലിയില േപാടിയായി aരിoത് oരു റീസപൂണ്.
െവ_ 4 റീസപൂണ്
uണടാkുn വിധം

* i¸ സാധനæള് eലലാം aരc് വയkണം
aടിക¸ിയു_ ച¸ിയില് െവ_യി¸് ചൂടാകുേmാള് aരc് വcെതലലാം i¸് തീകുറc് വc് നേലലാ_ം iളkണം.െനy് െതളിoു വരുേmാള്, ** i¸ സാധനæള് േചര്t് കരിയാെത േനാkണം. iതിേലk് േചാളവും, ആവശയtിന് upും, aല്pം
െവ_വും േചര്t് കുkറില് oരു പtു മിനു¸് േവവിkുക. കുkര് തുറn് വc് aര മണിkൂര് െചറിയ തീയില് േവവിkണം
aതിനു േശഷം മലലിയില േചര്t് eടുkാം. ചpാtിk് നലല കൂ¸്.

ഷാpിെല iറcിkറി

േചരുവകള്
മാ¸ിറcി 1 കിേലാ
േതæ ചിരണടിയത് oരു മുറി
േതæ നുറുkിയത് 3 റീസപൂണ്
മലലിെpാടി 3 റീസപൂണ്
വറല് മുളക് 5 e_ം/രുചിk്
പcമുളക് 5 e_ം/രുചിk്
കുരുമുളക് aര റീസപൂണ്/രുചിk്
iറcി മസാല oരു റീസപൂണ്
(മസാലെpാടിkു പകരം മസാലkൂ¸ുപേയാഗിcാല്
നലലതാവും)
മoള് േപാടി aര റീസപൂണ്
െചറിയ u_ി കാല് കിേലാ
െവളുtു_ി 10 aലലി
iഞചി oരിഞച് നീളtില്
കറിേവpില 2 തണട്
കടുക് oരു റീസപൂണ്
uണടാkുn വിധം.

സാധനæെളലലാം aടുpിc് െവc് oരു കുpിയുെട പിടലിkു പിടിkുക.
കഴുകി വc iറcിയില് മoള്െpാടി പുര¸ി വയkുക.
ചുരണടിയ േതæയും വറല് മുളകും ക¸ിയു_ oരു ച¸ിയില് െചറു തീയില് oരു റീസപൂണ് െവളിെc_െയാഴിc് വറുtു തുടæുക.
നേലലാ_ം iളkണം.
േതæ സ+ര്_ നിറം വി¸് േബാണ്വിറ േപാലാകും മുന്പ് െവളുtു_ിയും iഞചിയും േചര്കണം. േബാണ്വിറ േപാെല ആയാല്, തീ
െകടുtുക, മസാലെpാടി, മലലിെpാടി, കുരുമുളകു െപാടി, oരു തണട് കറിേവpില enിവ് േചര്t് iളkുക. ച¸ിയുെട
ക¸ിയനുസരിc് കൂടുതല് സമയം iളkണം. onു തണുtതിനു േശഷം aധികം െവ_െമാഴിkാെത മയtില് aരെcടുkുക.

കുpിയുെട കഴുtില് വീണടും പിടിkുക.ച¸ിയില് e_െയാഴിc് aരത െചറുtാkാt u_ിയും പcമുളകും വറുt് സ+ര്_ നിറമാകുേmാള് ച¸ിയുെട വശേtkു നീkി
വc് ഊറി വരുn e_യില് കടുക് െപാ¸ിkുക, oരു തണട് കറിേവpിലയും, മoള് പുര¸ി വcിരിkുn iറcിയും aരcു
വcിരിkുn േതæയും നുറുkി വcിരിkുn േതæയും ആവശയtിന് upും oരു gാs് (ആവശയtിന്) െവ_വും
േചര്tിളkുക. രപഷര് കുkറില് കിടkുവാന് േയാഗമിലലാt iറcിയാണ±ില് oരു aര മുkാല് മണിkൂറില് േവകും. േചാറിേനാ
കpയേkാ ആണ±ില് aല്pം ചാറ് നിര്tാം. കുpിയുെട കഴുtില് നിn് വിടുവാന് uേqശയമിെലല±ില് െവ_ം നലലേപാെല
വറിെcടുkാം.

oരു ഡസന് ഐറംസ് െകാണട് oരു ചിkന് കറി.

1. ചിkന് : oരു കിേലാ.
2. വലിയ u_ി : (iടtരം) 4 e_ം.
3. െവളുtു_ി : aര പണ, (aര കുടം/ നാേലാ aഞേചാ
iലലികള്)
4. iഞചി െചറിയ കഷണം.
5. പcമുളക് : 4 e_ം.
6. തkാളി : 2 (iടtരം).
7. മുളക് െപാടി : onര ടീസപൂണ് (eരിവ് കുറoതാെണ±ില്. aെലല±ില് onര ടീസപൂണ് േചര്tാല് വിവരമറിയും. ഞാനലല,
കഴിkുnവര്.)
8. മoള്െpാടി : aര ടീസപൂണ്.
9. കുരുമുളക് െപാടി : aര ടീസപൂണ്
10. up് : പാകtിന്.
11. പാചകtിനുപേയാഗിkുn ഏെത±ിലും oരു e_.
12. ഗരം മാസാല. കാല് സപൂണ്.

പാകം െചyാന് തുടæും മുm് iരതയും വീ¸ിലുണട±ില് മാരതം ipണിk് നില്kുക. iലല±ില് aടുt വീ¸ില് േപായി സംഘടിpിc
േശഷം മാരതം തുടæുക.

പാചകtിേലk് eടുt് ചാടും മുm് :-

1. ചിkന് പീസ് പീസാkുക.

2. വലിയ u_ി കനം കുറc് െവ¸ിെവkുക.

3. െവളുtു_ി, iഞചി, പcമുളക് iവ നnായി ചതkുക. (ചതkാന് െസൗകരയമിലല±ില് aതിന് സംവിധാനം uണടാkുക.
മുകളിെല ലിgില് പറoിലലn കാരണtാല് രശdിkാതിരുnാല് നിæള് വാæിയ സാധനæള് ന_ം.)

4. തkാളി െചറുതായി െവ¸ിെവkുക.

5. മoെpാടി, മുളക് െപാടി, ഗരം മസാല enിവ ൈകെytും ദൂരt് uണെടn് uറp് വരുtുക.

രണടും കല്pിcു_ eടുt് ചാ¸ം :-

വലിയ u_ി e_യിലി¸് ൈരഫ െചyാന് തുടæുക. 50% ൈരഫ ആയ േശഷം പcമുളക്, iഞചി, െവളുtു_ി iവനമാരുേട
സംയു÷ യൂണിയെന aതില് േചര്t് നnായി iളkുക.

നnായി ൈരഫ ആയ േശഷം മുളക് െപാടി, മoെpാടി, കുരുമുളക് െപാടി iവ േചര്t് നnായി iളkി oരു രണട് മിനു¸ിന് േശഷം
തkളിയും കൂെട upും iടുക.

iനി കുറo തീയില് പt് മിനു¸് െവcാല് eലലാം കൂെട oരു േപg് പരുവമാകും. പt് മിനു¸് െവcി¸ും ആവുnിലല±ില് ആവുn
വെര െവkുക. aലല പിെn. ടി േപgില് (iത് കണുേmാള് ടൂt് േപgി ഓര്m വരുെn±ില് aത് നിæളുെട മാരതം െതറാണ്.) ഗരം
മാസാല േചര്t് പീസ് പീസാkിയ കുkടെt മികസ് െചയത് െചറിയ തീയില് േവവിെcടുkുക.

േവവാനാവശയമായ സമയം െവറുെത നില്kണട... മൂളിpാ¸് പാടിേkാളൂ.

iതിനിടയിെലവിെടെയ±ിലും െവ_ം വലലതും കഴുകാനലലാെത uപേയാഗിkരുത്.


വാല്കഷണം:
1. iതില് ഖുbൂസ്/ചptി/പtിരി മുതലായ കൂ¸ി ഞം ഞം n് തിnുേmാ വലലതും കൂടുകേയാ കുറയുകേയാ െചയെതn്
േതാnിയാല് aതിനെറ utരവാദി നിæള് തെnയായിരിkും.

2. iത് കഴിc് ആര്െk±ിലും െമഡിkല് ലീവ് കി¸ിയാല് താങകസ് പറയാെനാnും നിkണട. ഞാനത് iേpാള് തെn വരവ് െവcു.

3. iത് കറിയലലn് ആെര±ിലും പറoാല് eനിk് പൂര്_ സmതം. പേk േവെറ oരു േപര് നിര്േqശിkണം.


തkാളി െപാ¸ിkല്സ്

ൈകpു__ം േപാgും പുലികള്kിടയില് പാവം ഞാന് ഈ തkാളി onു െപാ¸ിേcാേ¸..
iത് u_ീം മുളകും െപാ¸ിkുnതു േപാെല സിmിള് ആന്ഡ് ഹmിള് ആയ oരു െതാ¸ുകൂ¸ാന്!
േനേര േപായി രഫിഡജ് തുറkൂ.സാമാനയം വലിയ oരു തkാളി eടുt് നnായി കഴുകൂ.
iനി െമയിന് ആയുധം കyിെലടുkൂ.തkാളി കുരുകുരാ നുറുkൂ.[eേnാnീ കുരുകുരാ enാേണാ-aതായത് രണടിഞജു
കനം,oരിഞജു നീളം-aളവ് ലവേലശം മാറരുത്.aലല പിെn!]
iനി നമുk് ആരകമണം oരു സവാളയുെട പുറേtാ¸ാവാം..െതാലി കളo് aതും ക¸്..കുരുകുരാ തെn.iനി േപായി രണട്
പcമുളെകടുkൂ..കഴുകാന് iനി രപേതയകം പറയേണാ??!
െചറുതായരിo പcമുളകും,സവാളയും,തkാളിയും upി¸് iളkൂ.
iനി ആ സപൂണ് aæ് മാറി െവc് ൈക പുറേtെkടുkാം.നnായി െഞരടി േയാജിpിkൂ.
iനി oരു സപൂണ് െവളിെc_യും oഴിc് onു കൂടി െഞരടൂ...
asല് തkാളി െപാ¸ിkല്സ് െറഡി!! കoിേയാേടാ,േചാറിേനാേടാ opം െതാ¸ുകൂ¸ാം.

കടpാട്-കുkറില് കoിേപാലും െവkാന് aറിയാt മാനയ പിതാരശീ ..പാചകതkാളിരശീ.
{ൈമ പിതാ ആെക uണടാkുn കറി..enിരുnാലും aതിനെറ സ+ാദ് iേpാളും നാവിന് തുmില്}

വിഷുk¸.

വീണടും oരു വിഷു വരവായി. ൈകനീ¸േtാെടാpം വിഷുk¸യും വിഷുവിനെറ aവിഭാജയ ഘടകæളിെലാnാണ്.

ഓര്mയില് നിnും വിഷുk¸യുെട oരു പാചകവിധി കുറിkുnു. സമയവും െസൗകരയവുമു_വര്k് uണടാkാം.

ആവശയമു_ സാധനæള്

1.aരി - 2 കp് (പcരി )
2.േതæ – ചിരകിയത് oരു കp്
3.ജീരകം - കാല് ടീസപൂണ് (ചൂടാkി മാറിെവയkുക)
4.aണടിpരിp് - പെt_ം
5.uണk മുnിരി - പെt_ം
6.െനy് - ആവശയtിന്
7.up് - ആവശയtിന്

uണടാേkണട വിധം

െനy് ചൂടാkി aണടിpരിpും മുnിരിയും വറുtു േകാരി മാറിെവkുക. aത് aവിെടയിരുn് വിരശമിkെ¸.
േതæ ചിരകി െവcതില് നിnും മുkാല് കെpടുt് onാം പാലും രണടാം പാലും തരം തിരിc് മാറി െവkുക. രണടാം പാല്
രണടുകp് േവണെമnത് മറkരുത്.
രണടാം പാലും കഴുകി വൃtിയാkിയ aരിയും upും േചര്t് േവവിkുക. തിളcുകഴിoാല് തീ കുറc് േവവുnതുവെര കyും
െക¸ി നില്kുക.(e_ിെവcിരിkുn aണടിpരിെpടുtാല് aടികി¸ും) െവnുകഴിoാല് ജീരകവും onാം പാലും
മാറിെവcിരിkുn േതæചിരവിയതും േചര്t് വറിെcടുkുക.
oരു പരn പാരതtില് െനy് പുര¸ി േവവിc കൂ¸് iതില് നിരtുക.aതിനുമുകളില് aണടിpരിpും മുnിരിയും വിതറുക.
ചൂടുകുറoാല് ക¸കളാkി മുറിc് േവണടെp¸വര്െkാെk വിതരണം െചyാം.

പpട uേpരി

iതു പാവം ബാcിേലഴസിനു മാരതം േവണടിയു_താണ്.പാചകtില് പുലികളായ amമാരും െപæന്മാരും ദയവുെചയതു iതു
വായിcു മൂkതു വിരല് വയkരുത്.iæേനയും oരു കറിേയാ enു േചാദിkുകയുമരുത്.

സമര്pണം : പാചകtില് eന്െറ ഗുരുവായ(പാചകം പഠിkണെമn േമാഹവുമയിെചn eേnാട് u_ിയരിയാന് പറo..)
സഹമുറിയന്.

oരു േഭദെp¸ ഊെണnുപറയുേmാള് aതില് oരു ചാറു കറിയും,uേpരിയും(േതാരന് ) േവണെമnതാണേലാ നാ¸ുനടp്.കുറcു
േമാരില് കുറcു പcമുളകി¸ാല് ചാറു കറിയാkാം.പെk uേpരിെkാരുവഴിയും iലല.aæിെനയിരിkുേmാഴാണു iവെനtുnത്.

ആവശയമായവ

പpടം : oരാള്k് 4 വീതം
മുളകുെപാടി (iടിcു െപാടിcത്.):1 കരണടി
ചീനc¸ി :1
െവളിെc_ : aര gാസ്.
കtി :1
െകാടില് : 1

തyാറാkുn രീതി

1.പpടം െചറു കഷണæളായി മുറിkുക.(സിനിമയിെല നായിക േരപമേലഖനം വാæി പിcിcീnുnതുേപാെല)
2aടുp് കtിc് ചീനc¸ി aതില് വയkുക.
3.കരുതിയിരിkുn െവളിെc_ aതിേലെkാഴിkുക.(ചീനc¸ിയില് െവ_മുണെട±ില് oരു െചറിയ െവടിെk¸് ഓസിനു കാണം)
4.െവളിെc_യില് േപാളæള് (ബബിള്) വnുതുടæിയാല് പpടകഷണæള് കുേറെ_യായി aതിേലkിടുക..(പാടt് വിt്
വിതkുnതുേപാെല)
5.ബാkിയു_ കഷണæള് iടാന് sലമിെലല±ില് കtിയുപേയാഗിcു കുറcു sലമുണടാkി aവിെടയിടുക.
6.െമാtമാെയാnിളkി eലല കഷണæളും െമാരിoു enുറpു വരുtുക.
7.െകാടില് െകാണട് ചീനc¸ി eടുt് കുറcു e_(2 കരണടി) oഴിെക ബാkിെയലലാം മെറാരു പാരതtില് പകര്nു
വയkുക.(വളയാt സുmരിമാെര ഈ e_യി¸ു വളkാം.െപെ¸nു വളയും)
8.മുളകുെപാടിെയടുtു ചീനc¸ിയിെല e_യിേലkിടുക.
9.മുളക് െമാരിoുകഴിoാല് പpടവുമായി മികസ് െചyുക.

aæിെന oരു ത¸ിkൂ¸് uേpരി തyാര്.

amമാരും െപæന്മാരും മുകളില് പറo മുnറിയിpു ലംഘിcുെകാണട് iതു വായിcാല് aവര്kു_ ശിക്ഷ : iതില്
നടtാവുn പരീkണæെളലലം നടtി iെതാരു നലല കറിയാkി ഈ േbാഗില് തെn േപാg് െചyണം

പു¸ും കടലkറിയും.

സാധാരണയായി പു¸ും കടലയും i_െpടാt മലയാളികള് വളെര ചുരുkമാെണnുേവണം കരുതാന്. inു െകാളേgര്ാളും ഷുഗറും
രപഷറുെമാെkയായി മലയാളികളk് പു¸ിേനാടു_ താതപരയം കുറoിരിkുnു. aരിkു പകരം േഗാതm് െകാണടു
പു¸ുണടാkിയാല് iതിെനാരു രപതിവിധിയാവുെമnു കരുതുnു. നലല തവിടു_ േഗാതm് പു¸ും കടലkറിയും കാലt് കഴിkുnത്
enുെകാണടും ആേരാഗയരപദമാെണnുതെnയാണ് eനിk് േതാnിയി¸ു_ത്. (uണടാkാന് വളെര eളുpമാണു.)

ആവശയമു_ സാധനæള്

1.േഗാതm് െപാടി - oരു കp് .( തവിടു_(Extra Bran) േഗാതmാെണ±ില് വളെര നnായിരിkും)
2.up് - ആവശയtിനു
3.കടല – aരkp് ( തേലn് െവ_tില് കുതിര്tുെവkുക)
4.െവ_ം - ആവശയtിന്
5.വലിയ u_ി - 2 e_ം (കനം കുറc് aരിoത്)
6.െവളുtു_ി - 8 aലലി (ചതcത് )
7.കടുക് - ആവശയtിന്
8.e_ – ആവശയtിനു ( സണ് _വര് ഓയില് ആയാല് നലലത് )
9.മുളകുെപാടി - aര റീസപൂണ് ( eരിവു കുറoത് )
10.പcമുളക് - 2 e_ം
11.മoള്െpാടി - aര റിസപൂണ്
12.കറിേവpില – 2 കതിര്p്

uണടാേkണട വിധം

പു¸്
വായ് വ¸മു_ oരു പാരതtില് േഗാതmുെപാടിെയടുt് െവ_വും ആവശയtിനു upുമി¸് (up് നിര്ബmമിലല) പു¸ിനു_
പാകtിനു കുഴയkുക. പതിനഞചുമിനി¸് െവറുെത െവkുക. aവനവിെടയിരുn് വിരശമിkെ¸. (iനി ക¸െക¸ുകയാെണ±ില്
aവെനെയടുt് ൈരഗന്ഡറില് പtുെസkനറ് കറkിയാല് മതി. സംഗതി കുശാലന്). iനി പു¸ുകുടെമടുt് പകുതിേയാളം െവ_ം
നിറc് aടുpt് െവയkുക. തിളയkുേmാള് oരു കതിര്p് േവpില aതിലി¸് നിറcുെവcിരിkുn പു¸ുകുറി െമെലല കുടtില്
ഘടിpിkുക. പു¸ുകുറിയുെട മൂടി െവkാന് മറkരുത്. ആവി കുറിയുെട മുകളില് നിnും വnാല് തീകുറc് 10 മുതല് 15 മിനി¸്
വെര േവവിkുക.

കടലkറി
കുkറില് ആവശയtിന് െവ_വും കഴുകി വൃtിയാkി െവcിരിkുn കടലയും മoള്െpാടിയും കനം
കുറcരിoുെവcിരിkുn വലിയ u_ിയും േചര്t് aടുpില് െവkുക. മൂnുമുതല് നാലു വിസില് aടിkുnതു വെര
േവവിkുക. ( പാചകkാരന് വിസിലടിേkണടതിലല . കുkറ് സ+യം aടിേcാളും. കുkര് വിസില് aടിcിെലല±ില്
േവണടെp¸വെരെയാെk വിളിcറിയിkാന് മറkണട.) . aഞച് - ആറുമിനി¸ുെകാണട് കടല േവവും.
oരു ചീനc¸ി (aേമരിkന് ച¸ി പറിലല. േവണെമ±ില് iറാk് ച¸ിയാവാം) aടുpില് െവc് ആവശയtിനു e_(ആേരാഗയമു_വര്
oരു ടീസപൂണും iലലാtവര് 2 ടീസപൂണും ) oഴിkുക. e_ ചൂടായാല് കടുക് െപാ¸ിkുക ( മുഖം കാണിcുെകാടുtാല്
aവിെടയും on് െപാ¸ിc് കി¸ും. ജാരഗൈത..). ചതcുെവcിരിkുn െവളുtു_ിയും പcമുളകും േചര്kുക. നnായി iളkുക.
പിെn കറിേവpില േചര്tിളkുക. േവpില െപാ¸ിെtറിcവസാനിcാല് തീകുറc് മുളക് െപാടി േചര്kുക. മുളക് മൂtമണം
വരുേmാള് (onു തുmും) േവവിcുെവcിരിkുn കടല iതിേലk് പകരുക . ആവശയtിനു up് േചര്t് മൂടിെവc് aഞചുമിനി¸്
േവവിkുക. കടലkറി െറഡി.

സിmിള് കുmളæാ കറി വിt് uണkരസാവ് ൈരഫ.

ഭാഗം - 1
ആവശയമു_വ :
കുmളæ (iളവന്) : iടtരം 1 (iടtരം കി¸ിയിലല±ില് വലുത് വാæി രണടാkിയാലും മതി)
പcമുളക് : 5
മoെpാടി : 1 ടീസപൂണ്.
മുളക് െപാടി : 1 ടിസപൂണ്.
േതæ ചിരകിയത് : aരkp്
ൈതര് : 100 രഗാം.
കടക് : 1 സപൂണ്.
ചുവnമുളക് : 4 e_ം.
െവളിc_.
up്

മികസി : 1 (സിmിളായി പാകം െചyാനാണ് മികസി. ഈ കറി uണടാkി കഴിc േശഷവും മികസി uപേയാഗിkാം - നിæള്k്
ആയുsും ആേരാഗയവും ബാkിയുണെട±ില്)

പാകം െചyുn വിധം :-

1. കുmളæ കാലിഞച് വീതിയും aതിലും കുറo കനവുമു_ കഷണæളാkി നുറുkുക. നുറുkിയ കഷണæള്,
കുറcുെവ_tില് കാല് ടീസപൂണ് മoെpാടിയി¸് േവവിkുkാന് െവkുക.
2. aത് േവവുn സമയം െകാണട് െഞ¸ികളo പcമുളക്(iത് eരിവിലലാെത iവിെട കി¸ുn പcമുളകാണ്.iനി eരിവ് കൂ¸ാേനാ
കുറkാേനാ ആരഗഹമു_വര് മുളകിനെറ e_tില് aഡജിg്മനറ് നടtിയാല് മതി), മoെpാടി, മുളക് െപാടി, ചിരകിയ േതæ
iവ മികസിയിലി¸് നnായി aരെcടുkുക.
3. കുmളæ െവnേശഷം aരc േതæാമികസ് aതിെലാഴിkുക. പകtിന് up് േചര്kുക. aഞചുമിനു¸് കൂടി aടുpt്
െവkുക.
4. കടുക്/ചുവn മുളക് iവ ചൂടായ െവളിc_യിലി¸് കടക് െപാ¸ിയ േശഷം കറിയിെലാഴിkുക. പിnീട് ൈതര് നnായി iളkിയ
േശഷം കറിയിെലാഴിkുക. aടc് െവkുക.

ഭാഗം രണട്:
െചറിയ കഷണæളാkിയ uണkരസാവ്.
നടുേവ കീറിയ പcമുളക്.
െവളിെc_.
െവളിെc_ ചൂടkി രസാവിന് കഷണæളും പcമുളകും aതിലി¸് നnായി േവവുn വേര കാtിരിkുക. നnായി െവnേശഷം
തീയണc് e_വാര്t് മെറാരു പാരതtില് eടുt് aടc് െവkുക. iനി കഴിkുേmാള് തുറkാം.
െസൗകരയം േപാെല eടുt് കഴിkുക.

വാല്കഷണം :
1. കുmളæ (iളവന്) (ഈ രണടുേപരും മലpുറt് പറയുnതാണ്. iതിന് പറയുnത് iതാെണnും ഈ േപര് ഞæളുെട നാ¸ിെല
aറിയെp¸ െതറിയാെണnും പറo് ആെര±ിലും വnാല് aവര് പറയുn aവരുെട നാ¸ിെല േപരുകൂടി രബാkറില്
േചര്kുnതായിരിkും.
2. iത് െകാണടുണടാകുn ധനന_ം, മാനന_ം (uദാഹരണtിന് uണkമീനെറ മണം െകാണട് െത¸ടുെt _ാറിെല ആെര±ിലും
കഴുtിന് പിടിcാല്), iനി iെതാnുമലലാt മെറെn±ിലും ന_ം iവ സംഭവിcാല് ഞാന് utരവാദി ആയിരിkുnതലല.
പരാതികള് ഈ േbാഗിനെറ sാപകന് രശീകു¸േmേനാെന aറിയിcാല് മതി... പേk oരു കാരയം പിെn akാരയം നിæള് തmില്
തീര്േtാളണം... ഞാന് ഈ നാ¸ിലുണടാവിലല.
aേpാ ഗുഡ്ൈബ. മംഗളം മേനാരമ ശുഭം.

മു¸ u_ിയില േചര്t് ചിkിെpാരിcത് (aധവാ, പt് മിനു¸ില് oരു െതാ¸ുകൂ¸ാന്)

േചരുവകള്

മു¸ നാെല_ം
ഏ_ oരു േടബിള്സപൂണ്
േതæ ചുരണടിയത് oരു മുറി
u_ിയില കാല് കിേലാ
മലലിയില aല്pം
കടുക് oരു ടീസപൂണ്
കുരുമുളക് തരി aര ടീസpൂണ്
മoള് െപാടി കാല് ടീസപൂണ്
iഞചി oരിഞചു നീളം
പcമുളക് നാെല_ം/ രുചിk്
കറിേവpില oരു തണട്uണടാkുn വിധം

u_ിയിലയും iഞചിയും പcമുളകും െപാടിയായി aരിo് വയkുക.

ക¸ിയു_ ചീനc¸ി ചൂടാകുേmാള് e_െയാഴിc് കടുക് െപാ¸ിkുക കറിേവpില േചര്kുക.

aരിo് വcിരിkുn u_ിയില, പcമുളക്, iഞചി, മoള്െpാടി, up് േചര്t് രണട് മിനു¸് മൂടി വയkുക.

െവന്ത u_ിയിലയkു മുകളില് ചുരണടിയ േതæ നിരtി aതിനുമുകളില് aടിc മു¸ oഴിkണം. തീ വളെര കുറc് കരിയാെത
നേലലാ_ം iളkണം. eടുkാറാകുേmാള് കുരുമുളകും മലലിയിലയും േചര്t് eടുkാം.

ചിkന് കുറുമാനിയ

ചിkന് കുറുമാനിയ

നളപാചകtിെല oരു േകാണ്രടിബയൂ¸റായി കുറിയും കുtി iരിkാന് തുടæിയി¸്, നാളിതുവേരയായി, ആളുകളുെട വായk്
രുചിയും, വയറിന് oരു ഹരവും, കഴിc് പിേറ ദിവസം രാവിെല aേത വയറിന് തെn oരു ആശ+ാസവും തരാന് uതകുn
ഏെത±ിലും oരു വിഭവtിനെറ പാചകkുറിp് രപിയെപ¸ േbാേഗഴസിന് നല്കൂ, നല്കൂ, en് സാkാല് നളന് (േbാഗര് നളനലല)
inെല രാരതിയിെല ഗഹനമായ uറktിനെറ iടയില് സ+പനമായി വnു പറoു.

നളപാചകtില് oരു േപാgിടൂ en് നളന് വnു പറoാല്, പിെn oളിcു കളിkാെത േപാgി¸ിെലല ±ില് aതു ചളമാവിെലല ?

uv് enാെണനെറ പkം.

“ചിkന് കുറുമാനിയ“ en േപര് േക¸ി¸്, eനെറ െകാkില് ജീവനു_ിടേtാളം കാലം ഞാന് ഈ പാചകകുറിp് പരീkിcു
േനാkുകയിേലല . കര്tാവാേണ, ഭര്tാവാേണ, oേട തmുരാനാേണ eെnാnും തീരുമാനിkാന് വരെ¸. ആദയം iെതാn് വായിc്
േനാkുക. പാചകശിേരാമണികളായ വനിതകളും, പുരുഷുകളും നmുെട േbാേഗഴസിനെറ iടയില് ധാരാളം uണടേലലാ. enി¸്
സമയവും, സmര്ഭവും, മേനാൈധരയവും u_വര് iത് പരീkിc്, aഭിരപായം iേത േbാഗില് തെn aറിയിcാല്, aറcു
നില്kുnവര്kും, മടിcു നില്kുnവര്kും ഈ സ+ാദി_മായ ചിkന് - കറിെയnു വിളിkാന് പറിലല, enാ മസാലെയnു
വിളിkാേമാ? iലല aതും പറിലല? േറാg്? േനാ േവ. വര¸ിയത്? iേലലയിലല .

പിെnnൂ¸ാ_ാ ഈ കുnം. iതാണ് ചിkന് കുറുമാനിയ!

iത് uണടാkുnത് വനിതകളാെണ±ില് താെഴ പറയുnതുേപാെല uണടാkിയാല് മാരതം മതി. aതലലാ പുരുഷനമാരാെണ±ില്,
പാചക സമയം രസാവഹമാkാന്, aെലല±ില് ആസ+ാദകരമാkുവാന്, aവനവനെറ കpാസിറിkനുസരിc് രണേടാ, മൂേnാ െപg്
aടിkാവുnതാണ്. aതില് കൂടരത്. കാരണം aതു കഴിoാല് കറിയുെട സ+ാദ് ആസ+ദിkുവാന് പറിലല!

േചരുവകള്

ചിkന് - 1 1/2 കിേലാ ( െചറിയ കഷണæള് ആkി നുറുkിയത് - െരഫഷ് ചിkന് ആണ് കൂടുതല് aഭികാമയം)

മലലിെപാടി - 4 േടബിള്സപൂണ്
മുളകുെപാടി - 2 1/2 േടബിള്സപൂണ്
കുരുമുളക് െപാടി - 1 േടബിള്
സപൂണ്
മoെപാടി - 1/2 ടീസപൂണ്
ഗരം മസാല - 1 1/2 ടീസപൂണ്
up് - പാകtിന്
െവളിെc_ - പാകtിന്‘
ജീരകെപാടി - oരു നു_്
(നിര്ബmമിലല )

സവാള aഥവാ സേബാള - 4 e_ം (വലിയത്) - വളെര കനം കുറc് aരിയുക
െചറിയ u_ി - 10-15 e_ം - iതും കനം കുറc് aരിയുക
നാളിേകര െകാt് - 1/2 മുറിയുേടത് (കനം കുറc്, െചറുതായി 1/2 iഞച് നീളtില് െകാtിയത്)
iഞചി - 1 1/2 iഞച് നീളം - െപാടിയായി aരിoത് (വീതി eരത േവണം eെnാെnാnും ആരും േചാദിേckരുത്)

തkാളി - 2 e_ം (iടtരം വലുpമു_ത്) - കുരു കുരുnെന aരിoത്
െവളുtു_ി - 7-8 aലലി aഥവാ ചുള - െപാടിയായി aരിoത്
പcമുളക് - 6 e_ം, 3 e_ം െനടുെക പിളര്nത് (iനിയിേpാ െനടുെക പിളര്nിലലാnു വcി¸് oരു പുലലും സംഭവിkാന്
േപാകുnിലല ), 3 e_ം െചറുതായി ഓേgറിേലkരിയുnതുേപാെല aരിയുക.
കറിേവpില - 4 തണട്

പാചകം െചyുn വിധം : ജpാന് ച¸ി (aതിെലല±ില്, ചീന ച¸ിേയാ, enിനതികം, മണ്ച¸ി മാരതം മതിെയnലലാ, പെk
aതാെണ±ില് സൂpര്) aടുpില് വc്, ചൂടായതിനുേശഷം oരു േടബിള്സപൂണ് െവളിc_ aതിേലെkാഴിc്, മുളകുെപാടിയും,
മലലിെപാടിയും aതിേലkി¸്, െചറിയ തീയില് െരബൗണ് നിറം വിടുnതു വെര വറുkുക (കരിkരുത്). കഴുകി െവ_ം പിഴിoു
മാറിയ േകാഴികഷണtിേലk്, eലലാം സര്േvശ+രാ നീെയ തുണ enു പറo് (പറoിെലല±ിലും യാെതാnും സംഭവിkില്ല)
വറുt മസാല േചര്kുക. aരിoു വcിരിkുnതില് നിnും, പകുതി iഞചി, െവളുtു_ി, െചറിയ u_ി, െചറുതായി aരിo
പcമുളക്, oരു തണട് കറിേവpില, aര സപൂണ് കുരുമുളകു െപാടി enിവ േചര്kുക. ആ കൂ¸ിേലk് രണട് സപൂണ്
െവളിെc_യും, മുകളില് പറoിരിkുn മoെപാടിയും, ആവശയtിnുpും, െകാtി വcിരിkുn േതæാ െകാtുകളും
േചര്t് നnായി തിരുmി വkുക. (eരത aധികം േനരം ഈ തിരുmി വcിരിkുേnാ aരതയും, നലലത്, aതു കരുതി നാലു
മണിkൂറിനു േമെല വcാല്, േകാഴി വളിcു േപാകുnതിnുtരവാദി ഞാനലല).

ചീന ച¸ി ചൂടായതിനു േശഷം, aതില്, മൂnു േടബിള് സപൂണ് e_െയാഴിc് ചൂടായ േശഷം (e_ aവനവനെറ
ആേരാഗയtിnനുസരിc്, കൂ¸ുകയും, കുറkുകയും െചyാം, aലലാെത, േഡെഷ, നിനെറ െറസീpി രപകാരം കറി വcു തിnാന്
തുടæിയതിnു േശഷം eനെറ െകാളസേരടാള് കൂടി enാരും eെn പറയരുത്), aതിേലk്, ആദയം aരിoു വcിരിkുn
iഞചിയും, െവളുtു_ിയും േചര്kുക. aെതാnലപം മൂtാല്, സവാളയും, കീറി വcിരിkുn പcമുളകും േചര്t നnായി
വഴറുക. ആ വഴറുn േചരുവയുെട നിറം മാറി കാpി െപാടി നിറം, aഥവാ, സവാള സീ രതൂ പരുവtിലാകുേmാള്, തkാളി േചര്t്
വീണടും വഴറുക. e_ െതളിയാന് തുടæുേmാള്, രണടു തണടു കറിേവpിലയും, മസാല പുര¸ി വcിരിkുn േകാഴികഷണæളും
േചര്kുക. നലലതുേപാെല iളkി േചര്t്, aടെpടുt് ചീനച¸ി മൂടുക. തീ െചറുതാkാന് മറkരുത്.

ചൂടു ത¸ുേmാള് േകാഴി, സ+േമദയാ aടിcി¸ു_ െവ_æെളലലാം വാളുെവkും enതിനാല്, oരു പt് നിമിഷtിനു_ില് ചീന
ച¸ിയില് െവ_ം േകാഴികഷണæെള മൂടിയിരിkുn പാകtില് െവ¸ി തിളkുnുണടായിരിkും. aടp് മാറി,
aവേശഷിcിരിkുn aര സപൂണ് കുരുമുളകു െപാടിയും, ഗരം മസാല െപാടിയും േചര്t് വീണടും iളkുക.

പt് മിനിറ് െചറിയ തീവില് േവവിcതിനു േശഷം, ചീനച¸ിയുെട മൂടി തുറn്, ചീന ച¸ിയില് u_ െവ_ം വറിkുക. iടkിെട
iളkിെകാണടിരിkണം. aെലല±ില് aടിയില് പിടിcെതേpാെഴnു േചാദിcാല് മതി. (aഥവാ aæിെന സംഭവിcാല്, aടിയില്
പിടിkുnതിnുtരവാധി ഞാന് aലല enും ഈ aവസരtില് ഞാന് പറയാനാരഗഹിkുnു)

iളkി, iളkി, േകാഴിkറി oരു കറുt പരുവtിലായി തീരും (െചറുതീയിലാെണേnാര്m വkുക). ആ aവസരtില്, aലപം
ജീരകെപാടി (i_മു_വര് മാരതം) േചര്t്. തീ െകടുtുക.

oരു െചറിയ ചീന ച¸ിയിേലാ, ൈരഫയിæ് പാനിേലാ, oരു സപൂണ് െവളിെc_ ചൂടാkി, aരിoു വcിരിkുnതില് aവേശഷിc
െചറിയ u_ി മൂpിkുക. u_ി പകുതി മൂtതിനുേശഷം, േശഷിkുn oരു തണട് കറിേവpിലയും, oരു നു_് മുളകു െപാടിയും
േചര്t് നnായിളkി, ഈ കൂ¸് െവെnാരുæിയിരിkുn “ചിkന് കുറുമാനിയ“ യുെട മുകളിേലെkാഴിkുക. വീണടും നnായി
iളkി, oരഞചു മിനിറു േനരേtkു കൂടി aടcു വയkുക.

“ചിkന് കുറുമാനിയ” തyാര്.
േചാറിെനാpേമാ, കുബൂസിെനാpേമാ, ചpാtിെkാpേമാ, ക_ിെനാpേമാ, eæിെന േവണെമ±ിലും നിæള്kീ ചിkന്
കറുമാനിയ കഴിkാം.
സതയമായും, നിæള് iത് i_െപടും eെnനിkുറpുണട്.
aഭിരപായæള് aറിയിcാല്, റിസക് ഫാ_ര് oഴിവായി കി¸ും :)
(ഈ കറിkു_ െരകഡിറ് മുഴുവന് eനെറ am - രശീമതി aംബിക u_ികൃഷണന്)

മികസഡ് ഓം െലറ്

ആവശയമു_ സാധനæള്

1.മു¸ - നാെല_ം
2.േവവിc് മിന്സു െചയത മാ¸ിറcി - കാല്കp്
3.e_ – ആവശയtിനു
4.സവാള നീളtില് കനം കുറcരിoത് - aരകp്
5.പcമുളക് െചറുതായി വ¸tിലരിoത് - oരു വലിയ
സപൂണ്
6.iഞചി െകാtിയരിoത് - െചറിയ സപൂണ്
7.കാരറ് േരഗറ് െചയതത് - കാല്കp്
8.ബീന്സ് നീളtിലരിo് പകുതി േവവിcത് - കാല് കp്
9.കാേബജ് െചറുതായരിoത് - കാല് കp്
10.െസലറി െപാടിയായി aരിoത് - വലിയ സപൂണ്.
11.കുരുമുളകു െപാടി - aര സപൂണ്
12.േചാറ് aരcത് - aരkp്
13.up് - പാകtിന്
14.ഗരം മസാല – aര സപൂണ്.
15.മലലിയില aരിoത് – oരു വലിയ സപൂണ്

പാകം െചyുn വിധം

e_യും മു¸യുെമാഴിcു_ േചരുവകള് oരു പാരതtിലാkി oരുമിcു േചര്kുക. മു¸ ബീറു െചയത് iതില് േചര്kുക. eലലാം
മികസ് െചയത് കാo ചീനc¸ിയില് e_െയാഴിc് ഓം െലറാkി uണടാkിെയടുkുക.

െതാ¸് േസവിkുവാന്...

(2 േപര്kു െതാ¸ു േസവിkുവാന്)


േകാഴി 500 രഗാം െചറിയ കഷണæളാkിയത്
* മലലിെpാടി, മുളക്െപാടി, aയേമാദകം കാല് ടീസപൂണ്
വീതം
* iഞചി oരിഞച് നീളtില്
* െവളുtു_ി aഞച് aലലി
* പc കുരുമുളക് കാല് റീസപൂനണ്
(* eലലാം oരുമിc് aരcത് )
iറcി മസാല കാല് റീസപൂണ്
കാnാരി മുളക് പെt_ം
കറിേവpില oരു തണട്
െവളിെc_ മൂn് റീസപൂണ്
up് പാകtിn്കാnാരി മുളകും കറിേവpിലയും oഴിെക ബാkിെയലലാം oരു േപg് രൂപtില് ആkുക..മുറിc് െവ_മൂറിയ േകാഴിയിേലk്
നേലലാ_ം പുര¸ുക..aര മണിkൂര് aടcുവയkുക..iരുm് ച¸ിയില് െവളിെc_ ചൂടാകുെmാള് തീ വളേര െചറുതാkി മസാല
പുര¸ിയ േകാഴി iടുക..aല്pം കഴിo് കറിേവpില, കാnാരി മുളക് േചര്kാം..iടയkിെട iളkുക..15-20 മിനു¸ില് ടcിങങസ്
റഡി..

iറcിkറി മണ്ച¸ിയില്...!
േവണടുn േചരുവകള്

ആ¸ിറcി/ മാ¸ിറcി - 1 കിേലാ (െചറിയ കkണæളാkിയത്)

eെ__ - aര കp്
െവളുtു_ി - 6 e_ം
iഞചി - oരു കkണം
സേബാള - 4 e_ം
പcമുളക് - 5 e_ം
േവെpല - രണട് തണട്
രഗാmൂ - 4 e_ം
പ¸ - oരു കkണം
ഏലkായ് - 4 e_ം
െപരുംഞചീരകം - 1 ടീസപൂണ്
മoള്െpാടി - കാല് ടീസപൂണ്
കാഷമീരി മുളക് െപാടി - മുkാല് ടീസപൂണ്
മലലിെpാടി - 4 ടീസപൂണ്
കുരുമുളക് െപാടി - മുkാല് ടീസപൂണ്
തkാളി - 2 e_ം
up്
െവ_ം - 2 കp്
മലലിെcp്


പാകം െചyുn വിധം

മണ്ച¸ിയില് e_ oഴിc് ചൂടായതിന് േശഷം നേn െചറുതായി െകാtിയരിo െവളുtു_ിയും iഞചിയും െരബൗണ്
നിറമാകുnത് വെര വഴറുക. aതിേലk് സേബാള aരിoതും പcമുളക് െനടുേക കീറിയതും േവpിലയും േചര്t് നnായി
വഴറിയതിന് േശഷം iതിേലk് രഗാmൂ, പ¸, ഏലkയ്, െപരുംഞചീരകം enിവ േചര്kുക. aതിന് േശഷം iറcി േചര്t് പt്
മിനിേറാളം വഴറുക. പിnീട് മoള്െpാടി, മുളകുെപാടി, മലലിെpാടി, കുരുമുളകുെപാടി enിവ േചര്t് 5 മിനിേറാളം വഴറുക.
പിnീട് തkാളി aരിoുെവcതും ആവശയtിന് upും േചര്t് വഴറിയതിന് േശഷം രണട് കp് െവ_ം oഴിc് മൂടിെവc് iടtരം
തീyില് േവവിkുക. കറി, താതപരയtിനനുസരിc് ചാേറാേടേയാ കുറുkിെയടുkുകേയാ െചyാം. മലലിയില തൂവി uപേയാഗിkാം.
കുkറില് പാകം െചyാനാരഗഹിkുnവര്k് മണ്ച¸ിk് പകരം കുkര് uപേയാഗിkാം.

െവളുtു_ി ചmnി

േചരുവകള്

െവളുtു_ി 15 aലലി
വറല് മുളക് 5 e_ം / രുചിk്
വാളന് പുളി oരു െനലലിk വലുptില്
േതæ ചിരവിയത് രണട് റീസപൂണ്
കറിേവpില oരു തണട്


1. പുളി aര കp് െവ_tില് ലയിpിkുക.

2. ചീനc¸ിയില് oരു സപൂണ് e_െയാഴിc് േതæ
വറുkുക. സ+ര്_ നിറമാകുേmാള്, െവളുtു_ി, വറല്
മുളക്, കറിേവpില േചര്kുക.
ചിരതtില് കാണുn പരുവtില് (മുളക് മണtു
തുടæുേmാള്) eടുkുക.

3. പിഴിoു വcിരിkുn പുളിയും ആവശയtിന് upും
േചര്t് േനര്mയായി aരെcടുkുക.
aല്pം െവളിെc_ േചര്t് കഴിkാം.
i_ലി, േദാശ, കp പുഴുæിയത് - iവയk് നലല കൂ¸്.


aരമണിkൂറിനു_ില് oരു പു_ിംഗ്

േവഗം േവഗം

ബ¸ര് (െവ_) 50 രഗാം
രബഡ് oരു പാkറ് (െരബൗെണാ ൈവേറാ)
ൈപനാpിള് പകുതി (നിæള്kി_മു_ രഫൂ¸് aതിനനുസരിc് esന്സും മാറണം)
പാല് aര ലിറര്
മു¸ 10
പഞചസാര 250 രഗാം (ആവശയം േപാെല)
ഏലkാ (10 e_ം) , കരയാmൂ (5e_ം), െപാടിcത്
ൈപനാpിള് esന്സ് കാല് ടീ സപൂണ്
aണടിപരിpും uണk മുnിരിയും 25 രഗാം വീതം.


onാം ഘ¸ം
രബ_ും ൈപനാpിളും െചറിയ കഷണæളാkി മുറിc് മികസ് െചyുക ( മാറി െവയkുക)

രണടാം ഘ¸ം
പാലില് മു¸യും പഞചസാരയും േചര്t് മികസ് െചyുക aതിേലk് ഏലk കരയാmൂ െപാടിcതും iടുക aണടിയും മുnിരിയും
iേpാള് iടുകേയാ eലലാം i¸തിന് േശഷം gീം െചyാന് േനരേമാ iടുക.

മുnാം ഘ¸ം

oരു പാരതtില് െവ_ ചൂടാkി പാരതtിന്െറ eലാ ഭാഗേtkും etും വിധം ചുഴറുക (uടെന െgൗവിന് മുകളില് നിn് iറkി
െവയkണം)

പാരതtിേലk് മികസ് െചയത് െവc രബ_് iടുക aതിന് േശഷം നിരപാkുക aതിേലk് പതുെk പാല് മിരശിതം oഴിkുക (
മുnിരിയും aണടിയും i¸ി¸ിെല±ില് iേpാള് മുകളിലായി iടുക)

നാലാം ഘ¸ം

രബ_് മിരശിതം i¸ പാരതtിേനkാള് വലിെയാരു പാരതtില് aര ഭാഗം െവ_ം eടുkുക വലിയ പാരതtിേലk് രബ_്
മിരശിതമു_ പാരതം iറkി െവയkുക, മിരശിതമടæിയ പാരതം oരു aലുമിനിയം േഫാള്ഡര് െകാണട് മൂടിയതിന്
േശഷമായിരിkണം iറkി െവയേkണടത് . വലിയ പാരതവും മൂടിയതിന് േശഷം െgൗവിന് മുകളീല് gീം െചyാന് െവയkുക aര
മണിkൂറിന് േശഷം iറkി െവc് .. ചൂടാറിയതിന് േശഷം രഫിഡജില് െവc് തണുpിcതിന് േശഷം കഷണിc uപേയാഗിkുക

aæെന രകിസതുമsിന് ചുളുവിെലാരു പു_ിംഗ്

പനീര് പാലk്
iെതാരു utേരയnയന് ഡിഷാണ് oരു gാര് ഡിഷ് enും പറയാം


iതുണടാkാന് itിരി സമയം മിനkെടtണം
നmുkാദയം പനീര് (ചീസ്) uണടാkണം
രണട് ലിറര് പാല് നnായി തിളpിkുക , തിളkുn പാലിേലk് oരു േടബിള് സപൂണ് വിnാഗിരി (സുര്k) oഴിkുക
പാല് െപാ¸ിയാല് , iെതാരു തുണിയിലൂെട aരിെcടുkുക , നലലബലtില് ശരിkും പിഴിയണം oരു കിഴിരൂപtില് മുറുkി
െക¸ിെവയkണം, 12 മണിkൂെറ±ിലും aതിെല aവസാന തു_ി െവ_വും പിഴിo് കളയാന് േവണടി മാറി െവയkണം
കിഴി aഴിcാല് iേpാള് നkുkിത് പാല്ക¸ിയായി കി¸ും
iതിെന െചറിയ കഷണæളാkുക (കയൂബ് രൂപtില്)
കഷണæളാkിയ പാല്ക¸ി (പനീര് aഥവാ ചീസിെന) െപാരിെcടുkണം (ചീന ച¸ിയില് ഡീp് ൈരഫ ആയി¸്) നലല േഗാല്ഡന് െരബൗണ്
നിറമായാല് മാറി െവയkുക
ചീസ് aഥവാ പനീര് തyാര്
iനി നmുk് പാലk് (Spinach) രണട് െക¸് തണട് കളoത് നnായി കഴുകണം ( oരു വലിയ പാരതtില് െവ_െമടുt് പാലk്
aതിലി¸് നnായി iളkിയാല് aതില് പറിപിടിcിരിkുn aഴുkും മ_ും േപാകും)
പാലk് കുറo െവ_tിലി¸് േവവിkുക
േവവിc പാലk് മികസിയിലി¸് നnായി aരെcടുkുക ( iത് രഫിഡജില് സൂkിc് ആവശയാനുസരണം eടുt് uപേയാഗിkുകയും
െചyാം രപേതയകം ഈ കുഴm് രൂപtിലു_ പാലk് രഫീസറിലാണ് െവയേകണടത് തണുt ക¸ിയായി aതവിെട iരിേnാളും)

iനി നmുkിതിെന eæെന നmുെട വായയിലാkാനു_ വിധമാkിെയടുkാെമn് േനാkാം

സവാള രണട്
ഈഞചി വലുെതാn് േപgാkിയത്
െവളുtു_ി വലുത് പകുതി േപgാkിയത്
പcമുളക് 10 e_ം
തkാളി വലുത് on്
മുളക് െപാട് oരു േടബിള് സപൂണ്
മoള് ½ടീ സപൂണ്
ഗരം മസാല െപാടി oരു നു_്
up് പാകtിന്
uലുവ ½ടീ സപൂണ്
e_ ആവശയtിന്

ൈരഫ പാന് ചൂടാkി aതിേലk് ആവശയtിന് e_ oഴിc് (തീ eേpാഴും െചറിയ രീതിയിലായിരിkണം) e_ ചൂടായാല് uലുവ
iടുക onിളkി aതിേലkാദയം iഞചി േപg് i¸് onിളkിയതിന് േശഷം െവളുtു_ി േപgുമി¸് iവ onിളkിയതിന് േശഷം
പcമുളകും സവാളയും iടുക .. നലല െരബൗണ് നിറമായാല് ആദയം മoള് െപാടി (onിളkിയതിന് േശഷം) മുളക്
െപാടി(onിളkിയതിന് േശഷം) തkാളി െചറുതാkി aരിoത് പാനിന്െറ oരു ഭാഗtി¸് ചൂടായതിന് േശഷം സവാള+
മസാലയുമായി മികസ് െചയത് കുഴm് രൂപtിലായാല് മാറി െവc പനീര് iടുക പനീറും മസാലയും on് േയാജിkും വിധം നnായി
iളkുക aതിേലk് aരgാs് െവ_െമാഴിkുക upും പാകtിന് iടുക aതിേനാെടാpം തെn പാലk് േപgും iടുക
(പാലkില് െവ_ം കൂടുതല് uണെട±ില് aര gാs് െവ_ം oഴിkരുത്) iവ നnായി കുറുകുnവെര െചറിയ തീyില് േവവിc്
iറkാന് േനരം oരു നു_് ഗരം മസാല മുകളില് വിതറുക ( iെതാരു കുറുകിയ രൂപtിലു_ ഡിഷാണ് ആവശയkാര്k്
േവണെമ±ില് oരല്pം െവ_ം േചര്t് കുറുകലിന്െറ ക¸ി കുറkാം)
iനി നിæള്kിത് നലല ചpാtിയുെട കൂെട കഴിkാം .... രപവാസികല് കുbൂsിന്െറ കൂെടയും

ദാല് ൈരഫ

േവണട സാധനæള്

പരിp് 1 കp്
വലിയ u_ി - 1 e_ം െചറുതായി aരിoത്
മoള്െപാടി - aര ടീസപൂണ്
െവളുtു_ി - aരിoത് oരു ടീസപൂണ്
പc മുളക് - 8 e_ം
( 4 e_ം വ¸tിലും 4 e_ം െനടുെകയും കീറിയത് )
നലല ജീരകം - aരയkാല് ടീസപൂണ്
up് - ആവശയtിന്
മലലിയില – ആവശയtിന്
e_ – oരു ടീസപൂണ്
തyാറാkുn വിധം

പരിp് (സാmാര് പരിp്) ൈക െതാടാെത കഴുകി വൃtിയാkുക. oരു പാരതtില് പരിp് മൂടിkിടkാവുn aരതയും െവ_വും
മoള് െപാടിയും േചര്t് തിളpിkുക. തിളc് പരിp് പതoു വരുേmാള് മുകളില് വരുn പത നീkുക.പിnീട് നീളtിലരിo്
െവcിരിkുn പc മുളക് േചര്t് മൂടിെവc് േവവിkുക. മുkാല് േവവായാല് up് േചര്t് തുറn് െവc് െവ_ം
വറിെcടുkുക.
ച¸ി ചൂടായാല് e_െയാഴിc് നലല ജീരകം േചര്kുക. aരിo് െവcിരിkുn െവളുtു_ി iടുക. െവളുtു_ിയുെട പcമണം
മാറിയാല് വലിയ u_ിയും ബാkി മുളകും േചര്kുക െമാരിoുവnാല് േവവിcുെവcിരിkുn പരിp് േചര്kുക. നnായി
iളkി തീ ഓഫ് െചyുക. മുകളില് മലലിയിലയും വിതറാം. ദാല് ൈരഫ െറഡി.

കടലpരിpുെകാണടും iതുണടാkാം. aതിനായി കടലpരിp് കുkറില് േവവിെcടുkണെമnുമാരതം. iത് oരു േനാര്tിnയന്
വിഭവമാണ്.

കടpാട് : റിയാദിെല സുൈലമാനിയയിലു_ തnൂര് െറേgാറന്ഡിെല െഷഫായ രാജ് മല്േഹാരത.
േതæാേcാറ്

പുഴുæലരി-2 ഗളാs്
ചുവnു_ി-15 aലലി
uലുവ-2 സപൂണ്
upു-പാകtിന്
േതæാ ചിരകിയത്-1/2 േതæയുെട
െവ_ം-8 ഗളാs്

െവ_ം oഴിെകയു_ േചരുവകള് നnായി തിരുmി 6 ഗളാസ് െവ_ം oഴിc് േവവിkുക.ബാkിയു_ െവ_ം െചറിയതീയില്
ചൂടാkിയിടുക.െവ_ം വറിയി¸ും aരി െവnി¸ിെലല±ില് ചൂടു െവ_ം oഴിc് േവവിkുക.

േതæാേcാര് iറcിkറിയും പpടവും acാറും കൂ¸ിkഴിkാം.
uണടാkുnതിന് മുm് aടുtു_ േഹാ¸ലിെല െമനു േചാദിcു െവkുക.

മുളകു േദാശയും പാേലാഴിc േകാഴിkറിയും

മുളകു േദാശ. (iത് െഗൗഡ സാരസ+തരുെട oരു പാചക വിധിയാണ്)
േചരുവകള്

uഴുn് 1 കp്
പcരി 2 കp്
തുവര 1/2 കp്
പുഴുkലരി 1/2 കp്
വറല് മുളക് 4 /രുചിk്
പcമുളക് 1/രുചിk്
കുരുമുളക് 1/2 റീസപൂണ്
കായം 1/2 റീസപൂണ്
കറിേവpില 2 തണട്

uഴുn്, aരി, തുവര കുതിര്t് വയkുക.
ആദയം uഴുn് aരc് മാറുക.
ബാkി േചരുവകെളലലാം oരുമിc് aരെcടുkുക.
ആവശയtിന് up് േചര്t് പുളിkുവാന് aനുവദിkുക (1 രാരതി)
േദാശkലലല്ില് െവളിെc_ പുര¸ി േദാശെയടുkുക.
പാേലാഴിc േകാഴിkറി

േചരുവകള്

േകാഴി െചറിയ കഷണæളാkിയത് 1
കിേലാ
ൈതര് 1 കp്
പcമസാല 2 റീസപൂണ്
* u_ി 1/4 കിേലാ
* iഞചി 4 വിരല് നീളtില്
* െവളുtു_ി 15 aലലി
* പcമുളക് 3
* കറിേവpില 2 തണട്
മലലിെpാടി 2 റീസപൂണ്
മoള്െpാടി 1 റീസപൂണ്

േതæാpാല് - aതയാവശയം വലിയ േതæയുെട onും രണടും പാല് (െവേvേറ)
കഷണിc േകാഴി, ൈതരും 1 സപൂണ് മസാലkൂ¸ും aല്പം upും േചര്tിളkി aഞച് മണിkൂെറ±ിലും രഫിഡജില് വയkുക.

സാധാരണ േകാഴി വറുkുേmാെല വറുെtടുkുക.
ച¸ിയില് e_ ചൂടായാല് * eലലാം വര¸ുക.
u_ി സ+ര്_നിറമാകുേmാള്, മസാലയും മoള്െപാടിയും, ഓെരാ റീസപൂണ് േചര്kുക. കരിoു േപാകാെത രശdിkുക.
iതിേലk് വറുെtടുt കഷണæളും രണടാം പാലും aല്pം upും േചര്t് aടcുവയkുക.നേലലാ_ം വറിkഴിoാല് onാം
പാല് േചര്kുക, തിളയkുmുന്പ് തീ െകടുtുക. ചൂട് േദാശേയാെടാpം േസവിkാം.

(ഈ കറിയില് െകാഴുp് വളെര കൂടുതലുണട് -രശdിc് കഴിkുക)

തീറ eറpായി േച¸ന്

ഈ േbാഗിനെറ നാഥനായ eറpായിേc¸െനkുറിc് iതുവെരയും ഈ േbാഗില് eഴുതാtതില് oരു ൈവ_ബയം. പലര്kും
aറിയാവുn കാരയæളാണ് e±ിലും aറിയാtവര്kും കൂടി..

aെത നmുെട തീറ eറpായി േച¸െനkുറിcു തെn. മൂnു ബkറ് േചാറും oരു ബkറ് മീ±റിയും 10 കിേലാ iറcിയും oറ
iരുpില് കഴിkുn തീറ റpായി േച¸ന് 750 iഡലി വെര oറ iരുpില് തിnി¸ുണെടnത് ചരിരതം. പല മtരæളിലും
eറpായിേc¸ന് തനെറ മികവു െതളിയിcി¸ുണട്. മാംസമtയാദികേളkാള് പckറിയാദികേളാടാണ് eറpായിേc¸ന് താതപരയം
കൂടുതല്.

ഈ eറpായി േച¸ന് iരതമാരതം തിnാെനവിെടനിnാണിരതയും ആസതി ?
ചാേkാളയുെടേയാ ഫാഷനെറേയാ ബmുെവാnുമലല ഈ eറpായി േച¸ന്.

കാലt് വീ¸ില് നിnും തനെറ സnത സഹചാരിയായ കാkി സഞചിയും തൂkി eറpായി േച¸ന് iറæും. മിഷന്
ക+ാര്േ¸ഴസിെലയും മറും ൈരപവറ് രപാകറീസ് നടtുn േഡാ_ര്മാരുെട വീടുകളും തൃശൂരæാടിയില് കcവടം നടtുn ചില
രപമാണിമാരുെട വീടുകളുമാണ് ലkയ്ം. iവരുെടെയാെk െവളുtും കറുtുമു_ േനാ¸ുകള് eലലാം കൃതയമായി e_ിവാæി
ബാ±ിലും കുറിkmനികളിലും aടയkുകയാണ് eറpായിേc¸നെറ oരു രപധാന പരിപാടി. ഓേരാവീ¸ില് നിnും പtുമുതല്
പതിനഞച് വെര iഡലിേയാ േദാശേയാ കി¸ും. aതാണ് eറpായി േച¸നെറ േരബക് ഫാg്. മറു ദിവസæളില് വാരിയര് ൈലനിെല
പ¸നമാരുെട വകയും.

വിശ+sനായ eറpായിേc¸ന് ൈപസെയലലാം വളെര കൃതയമായി തെn eേtണടിടt് etിkും. േപാലീസ് േസനയkും
eറpായിേc¸െന വളെര കാരയമായതുെകാണട് iതുവെരയkും ആരും ൈപസയുെട കാരയtില് eറpായിേc¸െന പറിcതായി
aറിവിലല .

കാലെt േരബകഫാg് കഴിo് eറpായിേc¸നെറ ucയൂണ് മിkവാറും രാഗം തീyററിനു പിnിെല ഭാരത് റേgാറണടിലാണ്.
inും തൃ_ൂര് നിവാസികള്k് ശുd പckറി ഭkണം കി¸ാന് ആരശയിേkണടിവരുnത് ഭാരത് േഹാ¸ല് മാരതം.പരnണട് മണിk്
iലയിടുnതിനുമുന്പ് കൃതയം പതിെനാnരയkു തെn eറpായിേc¸ന് aവിെട ആഗതനാകും. പണെടാെk ആദയം
eറpായിേc¸നു െകാടുtു കഴിേo മറു_വര്k് െകാടുkൂ en oരു െചറിയ നിര്ബmവും ഭാരതിനുണടായിരുnു.
eറpായിേc¸ന് iരുn് eലലാ കറികളും ആദയെമാn് രുചിc് േനാkി െചറിയ കമനറുകളിടും. പിെnാരു പിടുtമാണ്.
പtുമിനി¸ിനു_ില് oരു ബkറ് നീkും. പിെn oരു aരpാ¸ രസവും.

പലേpാഴും ഈ ശാpാട് eനിk് േനരി¸് കാണാനിടയായി¸ുണട്.

oരു ദിവസം ഭാരത് േഹാ¸ലില് eറpായിേc¸ന് eതിരായി oരു ചായയk് പറoി¸് ഞാനിരുnു. ചായ വരുnതിനു മുന്പ്
െതാ¸pുറെt കേസരയില് ഭാരതിെല മെറാരു sിരം കുറിയായ രാേജ¸ന് en് പരിചയkാര് വിളിkുn രശീ നവാബ് രാേജരmന്
വnിരുnു. oരു കാവി uടുpാണ് േവഷം . വnുകഴിoാല് േനെര oരു ബീഡിk് തീ െകാളുtും പിെn കടുptിെലാരു ക¸നും.
anും പതിവ് െതറിcിലല .

ബീഡി, സിഗരറാതികള് eറpായിേc¸ന് aരത പിടുtമിലല . പിെn മുഷിo വസരതtിനെറയും മറുപലതിനെറയും മിരശിതമായ
oരു മണവും.

‘ടാ.. െനേnാട് മുmും പറഞഞ¸ു_താ ഞാന് തിnേണാടt് വനന¸് ബീഡിവലിkരുെതn്..’ സഹയപര്vത നിരകളില് കുളം േകാരി
കു¸ിkലം െകാണട് സാംബാറഭിേഷകം നടtുnതിനിടയില് eറpായിേc¸ന് പതിo സ+രtില് പറoു. aെലല±ിലും
eറpായിേc¸ന് aധികം ചൂടാവാറിലല.

നവാബ് onിരുtി േനാkി. പിെn വലി തുടര്nു.

‘iതിേpാ കാജാ ബീെഡയാnലല വലിkണത്.. aത് മറവനാണ്....iത് iæെന വലിc് േകറുnതിേനkാള് eരത നലലതാ oരു മസാല
േദാശ വാæി കഴിkണത്..െചyിലലേലലാ....iത് വലിc് േകറയ്ാലാ പുtി െതളിയാnാ വിചാരം...േകാലം കണടിേലല .. oരു ചായ
തിളpിkാന് _ െവറകുെകാ_ീെട aരതീലയ...’ ബുള്േഡാസര് െമെലല െമെലല പര്vത നിരകെള കീഴടkിെkാണടിരുn iടേവളകളില്
eറpായിേc¸ന് പറoു െകാണടിരുnു.

നവാബ് onും മിണടുnിലല. സാധാരണ aേqഹം ബീഡിവലിkുേmാേഴാ തനെറ സുരഹുത് വലയtിലിലലാtവേരാേടാ aധികം
സംസാരിkാറിലല.

eറpായിേc¸ന് aെതാnും കാരയമാkാെത തനെറ കര്tവയ നിര്vഹണtിലാണ്.
aവസാനം oരു േയാഗിയുെട സ+രtില് eേnാട് oരു uപേദശവും..

‘നnായി േചാറ് തിnുnവരുെട ഹൃദയം നലല വലിpമുണടായിരിkും. eനേറതു േപാെല.. ‘

െചറിെയാരു സംശയേtാെട ഞാന് eറpായിേc¸െന േനാkി.

നവാബ് െമെലല eഴുേnറ് മാറിയിരുnു.

വാല്kഷണം : eറpായിേc¸ന് iേpാള് പഴയ െശൗരയമിലല. യാരതകളും കുറവ്. വീ¸ില് തെnയാെണnാണ് aറിവ്.

ചില തyാെറടുpുകള്

രപവാസികള് aത് ബാcി ആയാലും aേലലലും .... ഭkണം പാകം െചyാന് aറിoിരിkണം aെലല±ില് കൂ¸് താമസkാരില് നിn്
ചീt uറp്, രപേതയകിc് ഗള്ഫില് താമസിkുn eെതാരു മലയാളിkും, ഏെതാരു റൂമിലും ഏെത±ിലും oരാള് തനി
oഴpനായിരിkും iവര് enുണടാകkിയാലും ആര്kും i_മുണടാകിലല കാരണം ആoാര്oമായി¸ലല ഈ oഴpന്സ് ഭkണം
പാകം െചyുക iവര്k് മെറാരു രപേതയകതയുണട് മേറതാളുേടയും ഭkണെt eരത നnായാലും കുറം പറയും െചyും വയറ് മുെ¸
തിnുകയും െചyും ... ഭkണം പാകം െചyുnവര് ആദയം േവണടത് ആoാര്oതയണ് e±ിേല ഏെതാരു ഭkണtിനും രുചി
uണടാവൂ iനി നmുk് ചില കാരയæളിേലk് കടkാം ..

ഭkണം പാകം െചyുnതിന് മുന്പു_ ചില തyാെറടുpുകള്
1) ആവശയമു_ സാധനæള് കൂ¸ുകള് (Ingredients) പാകം െചyുnടുt് തെn േവണം
2) oരു കറി uണടാkുേmാള് aതില് enലാം േചര്kണം aതിന് en് നിറമുണടായിരിkും enലാമു_ oരു ധാരണ
uണടായിരിkണം.
3) കൂ¸ുകള് േപാെല തെn രപധാനമാണ് പാകം െചyാനു_ പാരതæളും

uദാഹരണtിന് സാmാറാണ് uണടാkുnെത±ില് ആദയേമ ചില തyാെറടുpുകള് േവണം ... പരിp് േവവിc് െവയkണം (പരിp്
കായ്കറികളിലും i¸് ചിലര് സാmാര് uണടാkാറുണട്). പുളി ചൂടുെവ_tില് i¸് െവയkണം, കായം aടുtുണടായിരിkണം,
സmാരിന് േവണട eലലാ സാധæളും aടുt് തെn uണടായിരിkണം .

ചിലര് ഭkണം eæെന uണടാkിയാലും കുളമായിരിkും ഞാന് പറയുn നിര്േദശæള് പാലിcാല് oരു പരിധിവെര നിæള്k്
വിജയിkാം

േkാഴിkറിയാണ് െവയkുnെത±ില്
onാം ഭാഗം
1) സാവാള വളെര േനര്മയായി aരിയുക, വളെര രപധാനമാണിത് eരത േനര്tതായി aരിയുnുേവാ aരതയും േവഗtില് സവാള
േഗാള്ഡണ് െരബൗണായി കി¸ും.
2) െവളുtു_ി iഞചി enിവ േപg് രൂപtിലായിരിkുnത് വളെര നലലത്.
-െgൗവിനുമുകളില് പാകം െചyാനു_ പാരതം െവc് രണട് മിനുറ് ചൂടാkുക (പാരതtിെല aവേശഷിc െവ_ം വാര്n് കി¸ും
പിnീട് e_ oഴിcാല് െപാ¸ിെtറി oഴിവാkാം)-
-ആവശയtിന് e_ oഴിc് െചറിയ തീyില് e_ ചൂടാkിയതിനേശഷം മാരതേമ aതിേലk് iഞചി േപg് ആദയം iടാവൂ
(രപേതയകം രശdkുക വലിയ തീyില് e_ oരിkലും ചൂടാkരുത് aæെന ചൂടാkിയാല് ഏത് കൂ¸ുകള് i¸ാലും െപെ¸n് കരിoു
േപാകും)
iഞചി േപെgാn് ചുവnാല് െവളുtു_ി േപgും iടുക (മെറാരു കാരയം iഞചി െപെ¸n് aടിയില് പിടിkും aതരത
സാരമാേkണട aത് കറിയുെട ആദയ പകുതി etുേmാേഴkും ശരിയാകും) െവളുtു_ി i¸് onുവയറിയതിന് േശഷം aതിേലk്
aരിo് െവc പcമുളക് iടുക .. onിളkിയതിന് േശഷമായിരിkണം േനര്മyായി aരിoുെവc സവാള iേടണടത് .. സവാള
നnായി േഗാല്ഡണ് െരബൗണ് നിറമായാല് (ഈ സമയമരതയും െചറിയ തീyില് തെn ആയിരിkണം െവയേkണടത്) aതിേലkുടെന
തkാളി aരിoത് iടരുത് ... സവാള ചരുവയുെട oരു ഭാഗേtk് നീkി മറുഭാഗt് തkാളി i¸് on് വയറി ചൂടാkുക
(തkാളിയും വളെര േനര്t് െചറിയതായിബ് aരിoാല് uടെന േപg് രൂപtിലാവും) തkാളി ചൂടായാല് സവാളയും തkാളിയും
കൂ¸ി േയാജിpിkുക നnായി iളkി oരു േപg് രൂപtിലാവുേmാള് aതിേലk് aര ടീ സപൂണ് മoള് െപാടിയി¸് നnായി
iളkണം ( iതുവെര ഏെതാരു കറിയുേടയും aടിtറയാണ്) .
രണടാം ഭാഗം
(ചിkന് കറി തുടരാം) മoള് േപാടി aര ടീ സപൂണ് ആെണ±ില് oരു േടബിള് സപൂണ് മുള്ക േപാടിയായിരിkണം രണട് േടബിള്
സപൂണ് മലലി െപാടിയും , oരു സപൂണ് മരദാs് കറി െപൗഡറും േചര്t് നnായി iളkുക ഈ സമയtായിരിkണം itിരി ഗരം
മസാലയും േചര്േkണടത്..... itിരി uലുവയും േചര്kാം (ചിലര് ആദയേമ uലുവ േചര്kും aæെന േചര്tാല്
സവാളേയാെടാpം uലുവ കരിയും കയp് കൂടും) ജീരകം, തുടæിയവും േചര്kാം .... ഈ േപg് oരു ക¸യാവുn aവസരtില്
കഴുകി െവc േkാഴി i¸് നnായി iളkുക aര gാs് െവ_ം േചര്kാം .... on് തിളkുേmാേഴkും േkാഴിയിെല െവ_ം
കറിയിേലk് iറæും കറിയുെട ക¸ി aനുസരിc് iനി ചൂട് െവ_ം oഴിkണം (പcെവ_ം oഴിkരുത്) ചിkന് മസാലയാണ്
േവണെത±ില് െവ_ം o¸ും oഴിkരുത് (മദയtിന്െറ കൂെടയാണ് uപേയാഗിkുnെത±ില് -കുറുമാന് സെപഷല് -oരു േടബിള്
സപൂണ് മുളക് െപാടിk് പകരം onര സപൂണ് മുളക് െപാടി േചര്kണം aതിന് പുറെമ മലലി െപാടി oരു േടബിള് സപൂണ് ആയി
കുറkുകയും േവണം) ... േkാഴി on് തിളc് വരുേmാള് കറിേവpില മറkാെത iടണം .... തിളc് കഴിoാലുടന് തീ ഓഫ് െചyുക
മൂടി aæെന തെn iരിkെ¸ കഴിkാന് േനരം തുറnാല് മതി
സവാള േഗാള്ഡന് െരബൗണ് ആകുnതിന് മുന്പ് തkാളി aതിേലkി¸ാല് സവാള മൂരിkും പിെn സവാള oരിkലും കറിയില്
കലæിലല മാരതമലല eരത മസാല െപാടിേചര്tാലും കറിk് ഗുണം കി¸ിലല ...
നലല കറിെവയkുവാന് നലല kമാ ശീലവും uണടായിരിkണം
iനി ചിkന് േതæ വറുt aരc കറിയാണ് uണടാkുnെത±ില് onാംഭാഗം വെര നmുk് േപാകാം .. aര േടബിള് സപൂണ്
കുരുമുളക് െപാടി രണട് േടബിള് സപൂണ് മലലിെപാടി aര േടബിള് സപൂണ് മരദാസ് കറി െപൗഡര് േചര്t് onിളkിയതിന് േശഷം
ചിkന് iടുക നnായി iളkിയതിന് േശഷം കുറc് സമയം ചൂടാkുക enി¸തിേലk് oരു gാs് ചൂട് െവ_ം oഴിkുക (കൂടുതല്
േവണെമ±ില് േചര്kാം) േമല് നmള് uപേയാഗിc ഗരം മസാലകളും uപേയാഗിkാം .. ചിkന് തിളc് വരുേmാള് തyാറാkി െവc
േതæ വരുt് aരcത് ( േതæ uരുളിയില് e_യിലലാെത െചറുതീyില് വറുെtടുkുക aതില് 25 രഗാം മലലി (െപാടിയലല) യും 10
aലലി കറിേവpിലയും, കുറc് കുരുമുളക് (െപാടിയലല) േചര്t് വറുkണം, വറുtതിന് േശഷം ആദയം െവ_ം േചര്kാെത
മികസിയില് i¸് െപാടിkുക .. മികസിയില് i¸് തെn itിരി െവ_ം േചര്tും aരെcടുkുക ഈ േപg്) കറിയിേലkിടുക ...
oരു തിള വരുേmാള് കുറc് കൂടി കറിേവpിലയി¸് തീ aണc് മൂടി െവയkുക .. ഈ കറിk് നലല മണവും ഗുണവും uണടായിരിkും
ഈ കറിയുെട നിറം ചുവpായിരിkിലല ...(മെറാരു കാരയം itിരി പcമുളക് കൂടുതല് iടണം )
ചിkന് മ¸ന് കറികളില് up് കൂടിയി¸ുണെട±ില് oരു uരുളkിഴæ് മുറിcി¸ാല് മതി
eെn±ിലും സംശയæളുണെട±ില് കമന്റുക ....
മീന് കറിkും onാം ഭാഗം വെര ഓെk ... aത് കഴിo് മുളകി¸ കറിയാെണ±ില് ... രണട് േടബിള് സപൂണ് മുളക് െപാടി aര
േടബിള് സപൂണ് മലലി െപാടി .... നnായി iളkി aതിേലk് പുളി കലkിയ െവ_ം ( കുടmുളിയാെണ±ില് ചൂട് െവ_ം മാരതം)
ആവശയtിന് oഴിkുക െവ_ം കൂടുതല് oഴിc് തിളpിc് കുറിkിെയടുkുക .. നnായി തിളcാല് കഴുകി മുറിc് െവc മീന് i¸്
oരു തിള .. തീ aണc് ... െചറിയ u_ിയും കടുകും കറി േവpിലയും i¸് തൂമിc് കറിയിെലാഴിc് മൂടി െവയkുക) ..
iനി േതæ aരc മീന് കറിയാെണ±ില് ... onാം ഭാഗം കഴിo് .. aതിേലk് oരു േടബിള് സപൂണ് മുളക് െപാടി onര േടബിള്
സപൂണ് മലലി െപാടി aര േടബിള് സപൂണ് മരദാസ് കറി െപൗഡര് േചര്t് onിളkിയതിന് േശഷം രണട് gാസ് പുളി കലkിയ െവ_ം
(കുടmുളിയാെണ±ില് ചൂട് െവ_ം മാരതം) േചര്t് നnായി തിളcതിന് കഴുകി മുറിc് െവc മീന് iടുക on് തിളcതിന് േശഷം
aരc് െവc േതæ ( േതæ െപാടിയാെണ±ില് ആദയം മികസിയില് െവ_ം േചര്kാെത itിരി െപരുംജീരകവും മoള് െപാടിയും
േചര്t് aരkുക കുറc് െപാടിoതിന് േശഷം itിരി െവ_ം േചര്tും നnായി aരെcടുkുക ഈ േപg്) േചര്t് oരു തിള
വരുnതിന് മുന്പ് തീ aണc് തൂമിc് മൂടി െവയkുക (രപേതയകം േതæ i¸തിന് േശഷം നnായി തിളpിkരുത് ).. കറിേവpില
മറkരുത് .. up് മസാല േചര്kുേmാള് ആവശയtിന് േചര്kാന് മറkരുത്...
iതാന് കറിെവkലിന്െറ ഗു¸ന്സ്... ഓെk
മ¸ന് കറിയും മേറത് കറിയും onാം ഭാഗം വെര കൃതയമായി െചyണം .. കറിെവയkലില് േഷാര്¸് ക¸ും uണട് േ¸ാ aത്
പിnീെടാരിkലാവാം
ആലുവും േഗാപിയും പിെn ബ¸ൂരയും

utേരnയkാരുെട രപധാന ഭkണæളിെലാnാണ് ആലു (uരുള കിഴæ്) േചര്tെതnും, iവിെട ഞാേനാരു utേരnയന് ഡിഷ്...
nിæള്kായ് ..
onാം ഘ¸ം

1). uരുള കിഴæ് ¼കിേലാ െതാലി കളo് കഴുകി വൃtിയാkി on് നാലാk് മുറിc് aതിേലാേരാnും വീണടും നാലാkി
മുറിkുക . oരു uരുള കിഴæ 16 കഷണമാkണം.
2) േഗാപി (ക+ാളി_വര്) ½കിേലാ നടുവിെല വലിയ തണട് oഴിെക െചറിയ കഷണæളാkുക, കഴുകി മാറി െവയkുക.
3) ¼ലിറര് oയിലില് ചീനച¸ിയീല് ഡീp് ൈരഫ ആയി uരുളകിഴæും േഗാപിയും െപാരിെcടുkുക, ആദയം uരുളകിഴæ് പിnീട്
േഗാപി.. iവ രണടും േഗാള്ഡന് െരബൗണ് നിറമാവുnത് വെര െപാരിkണം enി¸് iവ രണടും മാറി െവയkുക.
രണടാം ഘ¸ം

1) 10 (e_ം) പcമുളക് നീളtില് aരിoത്.
2) oരു െചറിയ കഷണം (ഏകേദശം 10രഗാം)iഞചി വളെര േനര്t് നീളtില് aരിoത്.
3) 25 രഗാം iഞചിയും 25 രഗാം െവളുt u_ിയും േപgാkിയത് ( രണടും separate ആkി േപgാkണം)
4) മുളക് െപാടി oരു േടബിള് സപൂണ്.
5) മoള് െപാടി oരു ടീ സപൂണ്.
6) oരു നു_് ഗരം മസാല.
7) രണട് സവാള വളെര േനര്mയായി aരിoത്
8) up് പാകtിന്
iനി നmുkിതിെന oരു പരുവtിലാം...

ൈരഫപാന് ചൂടാkി കുറc് e_ oഴിkുക ( uരുളകിഴæ െപാരിcത് ബാkിയായത്) e_ ചൂടായാല് ആദയം iഞചി േപg് iടുക
aെതാn് പcp് വി¸ാലുടന് െവളുtു_ി േപgും േചര്kുക .. 10 മുളകില് നിnും 5 ഏ_െമടുt് iതിേനാെടാpം േചര്kുക..
രണട് മിനുറ് ചൂടാkി aതിേലk് സവാള aരിoതും േചര്t് തികcും െരബൗണ് നിറമാകുnത് വെര വയറുക. െരബൗണ്
നിറമായാല് aതിേലk് മoള് െപാടി iടുക onിളkിയതിന് േശഷം മുളകെപാടിയും ആവശയtിന് upും േചര്kുക നnാെയാn്
വയറിയതിന് േശഷം aതിേലk് മുന്പ് െപാരിc് വc uരുളകിഴæും േഗാപിയും iടുക നലലവ_ം മികസ് െചയത് വാæാന് േനരം
ബാkിയു_ പcമുളകും iഞചിയും െചര്t് onിളkി മെറാരു പാരതtിലാkുക.നാന് (തnൂരി െറാ¸ി) െപാേറാ¸ ചpാtി
enിവയുെട കൂടേയാ.. aെലല±ില് ബ¸ൂരയുെട കൂെടേയാ കഴിkാം...
ബ¸ൂര uണടാkുnെതæെനെയn് േനാkാം

¼കിേലാ ൈമദ aതിേലk് oരു േകാഴിമു¸യും ചൂട് െവ_വും (ആവശയtിന്) upും (ആവശയtിന്) േചര്t് നnായി കുഴc്
മാവാkുക , കുറc് e_ േതc് നനo തുണിെകാണട് മൂടി ½മണിkൂര് െവയkുക .. പിnീട് uരുളകളാkി പരtി (oരു വലിയ
പtിരിയുെട വലുptില് ) മുന്പ് ആലുവും േഗാപിയും െപാരിc ബാkി വn e_യിലി¸് െപാരിെcടുkുക ..( പൂരിk്
ആ¸യാെണ±ില് iതിന് ൈമദയാണ് uപേയാഗികുക, പൂരിേയkാള് വലുതായി പരtുകയും േവണം)
iനി കഴിkാന് eെn കാt് നില്േkണട... രണടും കൂ¸ി കഴിേcാളൂ....


നയൂ¸ര്നയൂ¸െറn പദtിെനnര്oം?
നയൂ¸ര് en _ാæ് പദtിനു െകാലലെtയര്oം കഴmിലലാtത്, aæുമിæും െതാടാtത്, രപേതയകിc് വാലയൂ aഡിഷന് നടtാന്
െകല്pിലലാtത് eെnാെk. "പരീkk് േചാദിc മൂn് eേsെയkുറിcും eനിെkാnുമറിയിലലായിരുnു, പിെn eതാണെടാെk
നയൂ¸റടിcു വേccു േപാnു." "പു_ീെട രപസംഗം െവറും നയൂ¸റാടാ." "മാണി aവതരിpിcത് oരുമാതിരി നയൂ¸റു
ബഡജറാണേലലാേട". "iടമയലാര് രപശനtില് a_ന് oരു gാന്ഡ് eടുേt ചുmാ നയൂ¸റടിkാെത.." eെnാെk വാകയtില്
രപേയാഗിkാം.

പാവെp¸വനെറ നയൂ¸റടിkല്
ഷാpിലും െകാcു േഹാ¸ലിലുെമാെk നmള് കയറി "മൂnു െപാേറാ¸ാ.." enു പറയുേmാള് വിളmുകാരന് "കൂെട കറിെയn+ാ
േവണെട സാേറ? േകാഴിkറി, ആ¸ിറcി, 'ബീ' ൈരഫ, ലിവറ്, െകാk്, തവള..." eെnാരnമിലലാt ലിg് നിരtും. ഓ¸kീശkാര്
ഞæള് മുഖവും സ+രവും oരുേപാെല താഴtി മൃദുവായി പറയും.."നയൂ¸റ് മതി"
"iyാk് മൂnു െപാേറാ¸ാ നയൂ¸േറ.." enു കൂവി െപാതുജന സമkം നmെള നാറി വിളmുകാരന് കയറിേpാകും. സാറനമാരലലാt
െവറും iyാളുമരുെട കറി- നയൂ¸റ്. aതിനു രപേതയകിc് ചാര്jിലല . െപാേറാ¸kും ചpാtിkും കpkുെമാpം സാmാര്
വിളmാെനാkാtതുകാരണം സാധുkള്kായി ൈദവം തn oരാള്¸ര്േനറീവ്- oേnാ രണേടാ െചറിയ കഷണം iറcി, കുേറ സവാള,
ദരിരദയിലലെt യവാഗുവിെനkാള് നീണട ചാറ്. iത് നയൂ¸ര്.

ബാcി ജീവിതtില് നയൂ¸റിനെറ രപസ÷ി
oഴിcു കറിയും കൂ¸ാനുമടkം േചാറു വയkാന് മൂnാലു മണിkൂര് eടുkുnു പണടാരം. നയൂ¸ര് iതിനു രണടിനും uതകും. കുറc്
iറcി മതിെയnതിനാല് 'മാംസദാഹം' u_വര്k് വലിയ േദാഷം െചyാെതയും കൂടുതല് e_യും വറുkലും iലലാെതയും ആശ
പൂര്tീകരിkാം. aടുpിന് മൂ¸ില് നിn് iളkിെkാണടിരിkാെത കറി aടുpില് േകറി വcി¸് വn് േbാെഗഴുതാം. oരു റിലീസ്
രണടു മൂnു ദിവസം ഓടിേkാളും. നയൂ¸റിനെറ വലിpം വിലയിലലായമ മാരതമലല !

നയൂ¸റിനെറ േചരുവകകള് കണട കടcാണിയും െവ¸ിkൂ¸ുെമാെkയാണ്. aതിനാല് oരു പരിഷകരിc പതിp് uണടാkാം നമുk്.

േചരുവകള്:

ചിkന് െരബg് െചറിയ കഷണമാkിയത് aെലല±ില്
കയൂബസ് - 500 രഗാം.
സവാള- 500 രഗാം
iഞചി oരു കഷണം
െവളുtു_ി മൂn് aലലി
കറിേവpില രണട് തണട്
ചിkന് മസാല - 3 േടബിള് സപൂണ്
മുളകുെപാടി മുkാല് േട സപൂ
മoള് aര േട സപൂ.
aര മുറി iടtരം തkാളി.
up്- ആവശയtിന്

പാചകം:

ചിkന് oരു gീമറിേലാ രഗിലലിേലാ onു ചൂടാkിയാല്
മിcമു_ െകാഴുpും േപായിkി¸ും (പനkു േചാറു തടിയില്, ചിkനു ഫാറ് െതാലിkടിയില് en് േദവവാകയം)
കുറc് oലിെവ_ (ൈലറ് െവര്ജിന് രകഷ്) ചൂടാkി (േനാണ് gിk് പാരതമാെണ±ില് വളെര കുറcു
മതി)സവാളയിഞചിെവ_ു_ികള് aതില് വഴറുക. iടk് വലലാെത uണæിേpാകുെnnു േതാnിയാല് കുറcു െവ_ം തളിcാല്
മതി ശരിയായിേkാളും.
iത് oരു iളം േഗാള്ഡന് െരബൗണ് (പcമലയാള രപsാനkാരു kമിkേണ) നിറമാകുേmാള് െപാടികള് eലലാം i¸് കുറc് െവ_ം
തൂകി വഴറുക. േശഷം േകാഴിയിറcിയും േചര്t് കുറcു കൂടി വഴറുക.
iനിെയലലാം സിmിള്. 4 gാസ് നിറേയ െവ_ം േചര്kുക, കറിേവpിലയും തkാളിയും iടുക. "iന്ഷാ_ാ ശരിയായി വരും"
eെnാരു വിശ+ാസം വരുnയരതയും upു േചര്kുക. െചറിയ തീയില് aടcു പാരതം മൂടുക. േbാേഗാ ചാേറാ enാnു വcാല്
നടtിേkാ, വീടു പൂ¸ി കറæാന് iറæരുെതnു മാരതം, കാരണം പരീkk് iന്വിജിേലററു േപാകുേmാെല iടെkാെk
പാരതെമാnു പരിേശാധിkണം.
ചിkന് കഷണæള് െചറുതായി െപാടിoു തുടæുേmാള് സംഭവം െറഡി. കുറcു േനരം ആറാന് വയkുക, മസാല പിടിkാന്
േനരെമടുkും. ചpാtി, ഖുബൂസ്, പറയാtാ, േചാറ് enിലുെമാഴിkാം.
ശരിkും iതിന് രുചിയുണേടാ aേതാ െതരുേവാരkടകളിലും ഷാpിലും ചിലവി¸ eനെറ െചറുptിനെറ ഹാേæാവര് ആയ
നയൂ¸റിയന് െനാവാള്ജിയ െകാണട് ഞാന് തു_ുnതാേണാ? പരീkിkുnവര് aവരുെട aഭിരപായം പറoാേല eനിkത്
aറിയാനാവൂ.
[iത് നയൂ¸റിനെറ oരു ലകസ+റി േവര്ഷന് ആണ്. iേkാണമി പാk് uണടാkാന് ബീഫ് കഷണæള്, ചv് തുടæിയതാണ് േചര്kാറ്
കിഴæ് ൈമദാ തുടæി തിk് േരഗവി സഹായികള് േചര്t് ഈ aoൂറു രഗാം iറcിെയ േഹാ¸ലുകാര് oരു വാര്p് നയൂ¸റാkും.
enാലേലല രഫീയാkാന് പറൂ. ഈ നയൂ¸ര് മാക്േഡാഗള് ശാസനæള്k് aനുസൃതമലല . enാല് മീറ് ലീനിæും േരഗവിയാല്
േനര്pിkലുെമാെkയായി oരു േലാ ഫാറ് േമാരുകറിേയാളം നിര്േqാഷിയാണ്. aേമരിkന് ഹാര്¸് aേsാസിേയഷന് നിcയിc
പരിധികള്k് വളെര താെഴയാണ് iതിനെറ െകാഴുpളവ്. ഓകസിേഡറീവ് സെരടsിനും വളെരെയാnും iടമിലല. ]

ബീഫ് ഡബിള് ൈരഫ

േവണട സാധന സാമരഗികള്

1.ബീഫ് - 500 രഗാം ( onര iഞച് കനtില് കഷണിcത്)
2.മുളകുെപാടി - 2 േടബിള് സപൂണ്.
3.മoള് െപാടി - ½േടബിള് സപൂണ്
4.മലലിെpാടി - 2 േടബിള് സപൂണ്.
5.ഗരം മസാല - 1 േടബിള് സപൂണ്.
6.മു¸ - 2 e_ം
7.േകാണ്_വര് - 1 േടബിള് സപൂണ്
8.up് – ആവശയtിന്

9.വലിയ u_ി - 1 (െചറുതായി aരിoത്)
10.iഞcി - onര iഞചു കഷണം (െചറുതായി
നീളtിലരിoത്)
11.പc മുളക് - നാെല_ം ( നീളനായി പിളര്nത്)
12.െവളുtു_ി-iഞചി േപg് - 1 േടബിള് സപൂണ്.
13.കുരുമുളക് - aര േടബിള് സപൂണ്.
14.ഫുഡ് കളര്(െറഡ്) - ആവശയtിന്
15.e_ - ആവശയtിന് ( െവളിെc_യായാല് നnാവും)
16.േവpില - 2 കതിര്p്

uണടാേkണട വിധം

സെകയില് െവc് ബീഫ്(മാ¸ിറcി) onര iഞച് നീളവും വീതിയുമു_ കഷണæളാkുക. കുkെറടുt് കഴുകി വൃtിയാkിയ
ബീഫും മുളകുെപാടിയും മoള് െപാടിയും മലലിെpാടിയും ഗരം മസാലയും െവളുtു_ി-iഞcി േപgും പാകtിന് upും
േചര്t് iളkി iടtരം തീയില് 25 മിനി¸് േവവിkുക. തീ ഓഫ് െചയത് 10 മിനി¸് മാറി െവയkുക. പിnീട് കുkറിനെറ aടp്
മാറി െവc് നലല തീയില് ബാkിയു_ െവ_ം വറിെcടുkുക. iതിെന oരു പtുമിനി¸് തണുkാന് െവkുക. aതവിെടയിരുn്
െറെgടുkെ¸.
2 മു¸ oരു െബൗളില് i¸് ബീറു െചyുക. aതിേലk് കുരുമുളകും േകാണ്_വറും പാകtിനു upും ( aധികമാവരുത് കാല് േടബിള്
സപൂണ് മതിയാവും ) രണടു തു_ി ഫുഡ് കളറും(കളര് aധികമാവരുത് iളം ചുവേp ആകാവും) േചര്t് മികസ് െചyുക.
iേpാള് iെതാരു iളം ചുവpു_ മിരശിതമായി¸ുണടാകും.
രഫയിംഗ് പാന് eടുt് വറുkാന് പാകtില് e_െയടുt് (ഡീപ് ൈരഫ) ചൂടാkുക.
മാറിെവc ബീഫ് കുെറെ_െയടുt് തyാറാkിെവc മിരശിതtില് മുkി ചൂടായ e_യില് വറുt് േകാരിെയടുkുക.
aതിനുേശഷം രഫയിംഗ് പാന് ചൂടാകി onര േടബിള് സപൂണ് െവളിെc_ ചൂടാkുക.aതിേലk് aരിoുെവcിരിkുn വലിയ
u_ി, iഞചി, പcമുളക് enിവ യഥാകൃമം േചര്tിളkി െമാരിoു വരുേmാള് േവpില േചര്kിക. iതിേലk് വറുt്
േകാരിെവcിരിkുn ബീഫും രണടു നു_് ഗരം മസാലയും േചര്t് നnായി േയാജിpിkുക.

ബീഫ് ഡബിള് ൈരഫ െറഡി. ചാവkാട് aരമന ബാറിെല ഫാg് മൂവിങ് ഐറമാണിത്. iതിനെറ പാചകവിധിയും aവരുെട തെn.
uണടാkി േനാkി aഭിരപായം പറയുമേലലാ.


പtിരി

നിറപറ പtിരിെpാടി- 2 gാs്
െവ_ം-2 gാs്
up്-ആവശയtിന്

uണടാേkണട വിധം:െവ_ം പാരതtിെലാഴിc് aടുpt് െവc് തിളpിkുക.തിളcു തുടæുേmാള് upി¸് തീ കുറkുക.aരിെpാടി
െവ_tിേലk് i¸് നലല വ_ം iളkുക.െവ_ം വറിയാല് പാരതം aടുpില് നിnിറkി െപാടി oരു പരn പാരതtിേലkി¸് നലല
വ_ം കുഴയkുക.െപാടി ചൂടാറുnതിന് മുm് കുഴയkണം.നലല മയം വരുnത് വെര കുഴc് െപാടി uരുളകളാkുക.ഓേരാ
uരുളകളും പലകയിേലാ രപsിേലാ െവc് കനം കുറc് പരtുക.

e_മയം iലലാt ച¸ി ചൂടാകുേmാള് പtിരി ച¸ിയിേലk് iടുക.(പരtുേmാള് മുകളിലായിരുn വശം തെn ച¸ിയിലിടുേmാഴും
മുകളില് വരാന് രശdിയkുക).പtിരി െചറുതായി ചൂടാകുേmാള് മറിcിടുക.രണട് നിമിഷtിനു േശഷം onു കൂടി
തിരിcിടുക.ഭാഗയമുണെട±ില് കുറc് കഴിയുേmാള് പtിരിയുെട മുകള് വശം െപാnി വരും.aേpാള് ച¸ിയില് നിnും eടുt്
ചൂടാറാന് െവkുക.പtിരി മു¸kറി കൂ¸ി കഴിkാം.

ബാcിേലഴസിന്:iതു നിæള്kു പറoി¸ു_ പണിയലല .

വിവാഹിതര്k്:ഭാരയമാര് iരത ക_െp¸ുണടാkുn പtിരികളാണ് നിæള് നിമിഷേനരം െകാണട് െവ¸ി വിഴുæുnത്.

മു¸സുര്kയും aലല ാഹു aഹ്ലവും

aഥിതികെള സല്kരിkുnവരില് മലബാറുkാര് oരു പടി മുന്പിലാണ് aതുെകാണട് പലഹാരæളുെട നാടായാണ് മലബാറിെന
aറിയെpടുnത്.. െമാഞചു_ iശലുകള് മാpിളpാ¸ിനെറ മേനാഹാരിതകൂ¸ുnേതാെടാpം പുതുമണവാളെന തീറിkുn
amായിmയുെട പാ¸ുകളില് നൂറി on് തരം പലഹാരæള് നിരtിെവc് ..പുതിയാp സല്kാരം ... പുതിയാpസല്kാരtില്
മലബാറില് രപേതയകിc് ക_ൂരും േkാഴിേkാടും െപാnാനിയും ഹൃദയമാെയാരു ബmമുണട്.. സമാനമായ സംസkാരവും െവc്
പുലര്tുnു.. iേpാള് വളെര കുറവാെണ±ിലും iവിെടæളില് െപ_ുവീ¸ുകളിലാണ് െചkനെറ െപാറുതി..കലയാണം കഴിo്
നാല്pത് ദിവസം . കാലt് േനരിയ aരിപtിരിയും മ¸ന് കുറുമയും, േkാഴി െപാരിcതും, uck് െനയേചാറ്, രാരതി പtിരിം
േkാഴിയും, iടkിെട ചായയുെട കൂെട.. േkാഴിയട, amായtിനെറട, പൂവpം, ബിസകറpം, റവേkk്, ചിറ¸ിമാല,
മു¸മാല,മു¸സുര്k,aലലാഹു aഹ്ലം, വായkട (unകായ)കിടുത, പഴം നിറcത്, ചുkpം, aæെന നീളുn otിരി
പലഹാരæല് .. iനി നmുk് aരഗജന് uണടാkിയ മു¸മാലയുെട തുടര്cയായ മു¸സുര്kയും aലലാഹു aഹ്ലവും
eæെനയുണടാkാെമn് േനാkാം..

aരഗജനെറ മു¸മാല uണടാkുn വിധം െകാ_ാം oരു കാരയം കൂടി െചയതി¸ിെലല±ില് oരു പെk മു¸മാല uണടാകില കുഴoമാല
uണടാകൂ.... െവളുt u_ിയും മo u_ിയും േവര്tിരിcതിന് േശഷം, മo u_ിെയ ആവരണം െചയതിരിkുn േനര്t പാട
വളെര സൂk്മതേയാെട eടുt് മാറണം.. aെലല±ില് മo u_ി aടിc് മു¸േtാടിനെറ െചറിയ സുഷിരtിലൂെട െചറിയ
നൂലായിവരിലല ... ഈ പാട തടsം െചyും.. പിെn മെറാരു കാരയം ചൂടായ സിറpില് െവc് മു¸ നൂലായി oഴിcതിന് േശഷം വീണടും
ചൂടാേkണട aവശയം iലല .. സിറpിെല ചൂടില് മു¸മാല ശരിയാവും ..
ബാkി വരുn െവ_ u_ി െകാണട് uണടാkുn പലഹാരമാണ് മു¸ സുര്k
uണടാkുn വിധം..പt് േkാഴിമു¸യുെട െവളുt u_ിk് aഞച് രഗാം ഏലkായ്, രണട് കരയാmൂ, amത് രഗാം aണടിpരിp്,
amതരഗാം uണk മുnിരി, നൂര് രഗാം പഞചസാര eലല ാം iതില് മികസ് െചയത് .. oരു െചറിയ പാരതtില് , ഈ പാരതം
aതിേനkാല് വലിpമു_ മെറാരു പാരതtില് െവ_െമടുt് aതില് കലkിയ മു¸ oഴിc പാരതം iറkി െവയkുക , രപേതയകം
രശdിേkണെടാരു kാരയം മു¸ oഴിc പാരതം iളകി തൂവി േപാവരുത്, മു¸ u_ പാരതം aലുമിനിയം േഫായില് െകാണട് മൂടണം,
വലിയപരതം മെറാരു പാരതം െകാണടും മൂടണം, വളെര സിmില് ആയ oരു കാരയമാണിത്, aരമണിkൂര് കഴിo് തുറn് തണുpിc്,
മെറാരു പാരതtിലാkി െചറിയ കഷണæളാkി കഴിkുക, -------------മു¸മാല uണടാkി aവേശഷിkുn പഞചസാര സിറp്
uപേയാഗിc് സര്bt് uണടാkുകേയാ aെലല ±ില് മെറാരു പലഹാരമായ, aലലാഹു aഹ്ലം en പലഹാരം uണടാkാം.
aെതæിെന uണടാkെമn് പറയാം..

േവണട സാധനæള്....
േkാഴിമു¸ പt_ം
ൈമദ iരുനൂറ് രഗാം
േതæ oെര_ം
aണടിpരിp് amത് രഗാം.
uണk മുnിരി amത് രഗാം.
െനy് നൂറ് രഗാം.
ഏലkായ് പt് e_ം.
രഗാmു aഞച്.
പഞചസാര നൂറ് രഗാം
up് oരല്pം.
തyാറാkുn വിധം..

പt് േkാഴിമു¸യില് നിn് aഞെച_െമടുt് ൈമടയില് മികസ് െചyുക, െവ_ം േചര്kരുത് oരല്pം up് േചര്kാം, നnായി
കുറികയതിന് േശഷം വലിയ ൈരഫപാനില് വലിയ േദാശ uണടാkി െവയkുക.
ചീനച¸ിയില് െനy് ചൂടാkി aതിേലk് േതæയും പഞചസാരയും aണടിപരിpും മുnിരിയും ഏല,രഗാmു enിവ i¸്
ചൂടാkുക , ചൂടായി വരുേmാള് ബാkിയു_ aഞച് മു¸ aതിേലk് oഴിkുക.. eലലാം നnായി മികസ് െചയത് െചറിയ ചൂടില്
aഞച് മിനു¸് േനരം iളkുക.. enതിന് േശഷം വാæി െവയkുക.iനി oരു േദാശെയടുt് aതില് രണട് കp് േതæമികസ് െവc്
gഫ് െചyുക, വളെര വലുpം uണടാകുമിത്, iതിെന നാലായി മുറിc് aതിേലk് പഞചസാര സിറp് (പാനി) oഴിkുക.. പിെn
കഴിkുക

-----------------------------------------------------

മു¸സുര്kയുെട മുകളിലാണ് മു¸ മാല െവയേkണടത് .. കാണാനും ഭംഗിയുണടാകും തിnാനും രുചിയുണടാകും ... ഈ മൂnും നലല
മധുരമു_ പലഹാരæളാണ്..


മു¸മാല

eന്െറ ഭാരയേഗഹം നിലെകാ_ുn െപാnാനി ഭാഗെt oരു വിശി_മായ പലഹാരമാണേരത ‘മു¸മാല’

ആവശയം േവണടുn സാധനæള്:

‘നnായി വിളo’ േകാഴിമു¸ - 2 e_ം
പഞചസാര - aര കp്
െവ_ം - oരു കp്

തyാറാkുn വിധം:

മു¸ മുകള് ഭാഗം െപാ¸ിc്, മokുരു മാരതം eടുt് നnായി aടിkുക.
oഴിo മു¸േtാടിനടിയില് െചറിയ oരു സുഷിരമുണടാkുക.

aടുpt് ചീനc¸ി െവc് aതില് െവ_വും പഞചസാരയും േചര്t് തിളpിkുക.
പഞചസാര uരുകി െചറുതായിെ¸ാnു കുറുകുnത് വെര തിളpിkുക (പഞചസാര സീെറn് പറയും ആ പരുവtിന്).

സുഷിരം വിരലുെകാണട് െപാtിpിടിc് മു¸േtാടിേലk് aടിcുെവcിരിkുn മo നിറയkുക.
ചീനc¸ിയിെല പഞചസാര ലായനിയിേലk്, വിരല് മാറി മു¸യുെട മo, വ¸ം ചുറി oഴിkുക.
െചറിയ തീയില് കുറc് േവവിcതിന് േശഷം േകാരിെയടുkാം.

ഈ വിഭവം െകാളസേരടാളിനും ഡയെബറീസിനും വളെര നലലതാണ് - നലലതാn് െവcാല് രണടും uണടാവാന് നലലതാെണn്.

uപേയാഗമിലലാെത വn മു¸യുെട െവ_ േവണെമ±ില് ചായയില് പാലിനു പകരം േചര്kാവുnതാണ് en് ആേരാ പറയുnത്
േക¸ി¸ുണട്.


പാലട രപഥമന്

േവണട സാധനæള്

1.aരിെpാടി 200 രഗാം
2.പാല് 3 ലിറര്
3.പഞചസാര ¾gാസ് (ആവശയtിന്)
4.െനy് 4 ടീസപൂണ്
5.വാഴയില ആവശയtിന്
6.ഏലkാ െപാടി oരു നു_്

തyാറാkുn വിധം

aരിെpാടി oരു പാരതtില് eടുt് 100 മിലലി പാലും െചറുചൂടുെവ_വും കൂ¸ി aടയkു_ പരുവtില് കുഴയkുക. വാഴയില
െചറുതായി കീറി aതില് ഈ മിരശിതം പരtി ആവിയില് േവവിെcടുkുക. aധികം േവവരുത്. പാരതtില് നിnുെമടുt്
തണുtതിനുേശഷം oരു പരn വൃtിയു_ പലകpുറt് ഓേരാ aടയും െവc് െചറുതായി െകാtിയരിയുക. (ൈഡമണട്
ആകൃതിയീല്)
ചുവടുക¸ിയു_ പാരതം (െചറിയ uരുളിയുമാവാം) eടുt് aടുpില് െവc് 3 ടീസപൂണ് െനy് oഴിc് ചൂടാkുക. ചൂടായ
പാരതtിേലk് aടയി¸ിളkുക. തീ കൂ¸ി aട പകുതി െമാരിo പാകtില് iറkുക.
മെറാരു പാരതtില് 21/2 ലിറര് പാെലടുt് തിളpിkുക. തിളcുകഴിoാല് തീകുറc് െമെലല iളkിെkാണടിരിkുക. പഞചസാര
േചര്t് aഞചുമിനി¸് കൂടി iടtരം തീയില് iളkുക. പിnീട് aട േചര്t് 10 മിനി¸ു iളkുക.aട െപാടിയാെത iളkണം.
കുറുകി വരുേmാള് ബാkി പാലും േചര്t് iളkുക. തീയില് നിnിറkി ഏലkാെപാടിയും ബാkി െനyും േചര്tിളkി
വിളmാം.

iതില് പഞചസാരയുെട aളവ് aവനവനെറ കpാസിറിയനുസരിc് കൂ¸ുകേയാ കുറയkുകേയാ െചyാം.

(ഈ പാചക വിധി രബhസ+ം മഠtിെല േദഹ_kാരനായിരുn iളയതിനെറയാണ്. eനിkിതില് oരു പ±ുമിേലല ..)
ക_് ഷാp് മീന് കറി“ക_് ഷാpിെല മീന് കറി” േദണടിæെന iരിkും.
െനയ്േcാര്....
ബിരിയാണി
കഴിc പലരും iേpാഴും ജീവേനാെട േശഷിkുnു eെn ൈധരയtില് iവിെട oരു െനയേcാര് നിര്mാണ രശമം.

ബിരിയാണി ൈറസ് : 4 gാസ്.
വലിയ u_ി : 2 (iടtരം)
ഡാള്ഡ : 3 ടീസപൂണ്.
aണടിpരിp് : 10 e_ം
മുnിരി : 15 e_ം
ഏലയക : 4 e_ം
രഗാmൂ : 6 e_ം
കറുവാപ¸ : െചറിയ കഷണം.
up് : പാകtിന്

* aരി നnായി കഴുകി െവ_tില് തെn i¸് െവkുക.

*വലിയ u_ി െചറുതായി ക¸് െചyുക. േശഷം ഡല്ഡയില് നnായി വഴറുക. ( െചറിയ തീയില് - കളര് ചുവpാകരുത്). aതിേലk്
aണടിpരിp്, മുnിരി, ഏലയk, രഗാmൂ, പ¸ enിവകൂടി iടുക. നnായി വഴറിയേശഷം aരിയളkാനുപേയാഗിc aേത gാsില്
ആറുgാs് െവ_ം eടുt് aത് സേവാളയിരിkുn പാരതtില് oഴിkുക.(1:1.5 en േതാതിലാണ് െവ_ം eടുേkണടത്, െവ_ം
കൂടിയാല് െനയേcാറിന് പകരം െനയ് കoിേയാ െനയ് പായസേമാ aവാം. aതിനാല് െവ_ം aളkുേmാള് സൂkിkുക)

ആവശയtിനു_ uപp് േചര്kുക. െവ_ം നnായി തിളc േശഷം aരിയിടുക. കുറc് ഭാഗം തുറnി¸് മൂടിെവkുക.

െവ_ം ഏകേദശം 95% വറിയാല് (പാരതtിെല േചാറില് െചറിയ കുഴികള് രപതയkെpടുn സമയം...) നnായി iളkി തീ
കഴിയുnരത കുറkുക. മുകളില് aലൂമിനിയം േഫായില് െകാണേടാ മേറാ നnയി മൂടി (വായു പുറt് േപാവാt വിധം) iരുപത്
മിനു¸് aടുpt് െവkുക.

iരുപത് മിനു¸ിന് േശഷം െനയേcാര് െറഡി.

െവജ്/േനാണ് െവജ് കറികളുെട കൂെട ത¸ാം... iനി കറിയിെലല ±ിലും oരു ൈക േനാkാവുnേതയു_ൂ.

ക_ുഷാp് മീന് കറി.

oരു ക_ുഷാpിെല മീന് കറിയുെട പാചകവിധി താെഴെkാടുkുnു. ഓര്mയില് നിെnടുെtഴുതുnതാണ്. തൃ_ൂര്, പുഴയkല്
പാടt് ayേnാള് വഴിയിലുള്ള ക_ുഷാpിെല amായിേയാട് കണ്സള്¸് െചയത ഓര്mയില്..

ആവശയമു_ സാധനæള്

1. മീന് (1/2 കിെലാ.aയില,ചാള, ദശയു_ െചറിയ മീന്. കഴുകി വൃtിയായി കഷണæളാkിയത് )
2. മുളക് െപാടി ( 2 റിസപൂണ്)
3. വറല് മുളക് (4 e_ം)
4. കറിേവpില ആവശയtിന്.
5. മoള് െപാടി.(1/2 ടിസപൂണ്)
6. െവളിെc_. (ആവശയtിന് / 2 or 3 Table spoon)
7. പc വാളന്പുളി (4 e_ം പുഴുæി പിഴിo് ചാെറടുkുക) / 4 കഷണം കുടmുളി.

പാചക വിധി.

മണ്ച¸ി aടുpt് െവc് െവളിെc_ oഴിkുക. ച¸ി തുണിെകാണട് പിടിc് e_ ച¸ിയുെട വശæളിേലk് പരtുക. e_
ചൂടായാല് വറല് മുളക് രണടായി കീറി േചര്kുക. പിnീട് േവpില.േവpില െപാ¸ിയാല് മoള് െപാടി േചര്tിളkുക. പിnീട്
മുളകെപാടി േചര്kുക. തീ കുറc് മുളക് പകുതി മൂkുnതുവെര കാkുക. aധികം മൂkരുത്.
പിnീട് വാളന്പുളിയുെട െവ_േമാ കുടmുളിേയാ േചര്kുക. aതയാവശയtിന് െവ_ം േചര്t് തിളkുnതു വെര കാtു
നിലkുക. തിളcാല് aതയാവശയtിന് upും േചര്t് മീന് േചര്kുക. തീകുറc് മീന് േവവിkുക. മൂടി െവkരുത്. കുറുകിയ
aവsയില് ച¸ി iറkാം.
ഈ കറി രണടുമൂnു ദിവസം വെര േകടാവാെത iരിkും.

മലബാര് ചിkന് ബിരിയാണി

ബിരിയാണി ൈറസ് : 1 കിേലാ.
ചിkന് : 1 കിേലാ
വലിയ u_ി (സവാള) : 5 e_ം (സാമാനയം വലുത്)
തkാളി : iടtരം 3
പcമുളക് : 6
iഞചി : െചറിയ കഷണം.
െവളുtു_ി : 6 aലലി.
കയരറ് : െചറുത് on്.
acിæാ പയര് : രണെട_ം..
മലലിയില : oരു െചറിയ െക¸്.
പുതീന : മൂേnാ നാേലാ iലലി.
ഏലയk:നാല്
രഗാmൂ ;നാല്
കറുവാപ¸.: െചറിയ കഷണം
ഡാല്ഡ : ആവശയtിന്
aണടിpരിp് : 25 രഗാം
uണkമുnിരി : 25രഗാം
വലിയ ജീരകം : aരടിസപൂണ്.
ഗരം മസാല : മുkല് ടീസപൂണ്
മoള് െപാടി : മുkാല് ടീസപൂണ്.
മുളകെപാടി : eരിവിലലാt സുmരനായ കശമീരി
ചിലലിയാെണ±ില് രണടര ടീസപൂണ്. aെലല±ില് on്
തെn ധാരാളമാവും.
കുരുമുളക് െപാടി : onരടീസപൂണ്
ൈതര് : 2 ടീസപൂണ്
up് :പാകtിന്

ആദയം െചേyണട കാരയæള് :
1. ബിരിയാണി ൈറസ് ആദയം െവ_tിലി¸് കുറc് ദൂെര െവkുക. aരതയും െചയതാല് പിെn ഞാന് പറയുn വേര ആ
പാരതtിേലk് േനാkാന് േപാലും പാടു_തലല.

2. iത് വായിc് ഫുള് േകാണ്ഫിഡെസാെട വലിയ u_ി കനം കുറc് ക¸് െചyുക.

3. െവളുtു_ി/iഞചി/ പcമുളക് enിവ onിc് നnായി ചതkുക

4. തkാളി െചറുതായി നുറുkുക.

5. മുറിc് െവc് ചിkന് കു¸പനാെണ±ില് പു_ിെയ കഴുകി െറഡിയാkണം. aെലല±ില് രഡെsാെk െചയത് കഷണം കഷണമാkി
െവkുക (oരു മുഴുവന് ചിkന് കാല് രണടാkിയാല് oേരാ കഷണtിനും u_ aരതയും വലുptില് പീസപീസാkിയാല്
ബഹുt് നലലത്)

6. പയര് oരിഞച് നീളtിലും (കൃതയമാനായി സെകയില് uപേയാഗിേkണടതിലല. iത് ഏകേദശ കണk്) കാരറ് കനം കുറcും ക¸്
െചyുക.

iനി േജാലി തുടæാം...

aദയം ൈരഫപാന് േപാെലയു_ itിരി വലിയ പാരതtില് (oരു കിേലാ ചിkന് കറിെവkാനു_ aരതയും വലുpം) മൂn് സപൂണ്
ഡാല്ഡ കുറo ചൂടില് നnായി ചൂടാkി, ആെക ക¸് െചയത് െവcിരിkുn വലിയ u_ിയുെട പt് ശതമാനം aതിലി¸് വഴറുക.
കൂെട aണടിpരിp് മുnിരി iവയും േചര്kുക. നnായി ചൂടായി u_ി െചമnനിറം ആവുേmാള് െനy് നnായി വാര്t്
ൈരഫയായ aണടിpരിp്/മുnിരി iവ മെറാരു പാരതtില് സൂkിkുക. (നnായി െമാരിo് സേവാള / aണടിപരിp്/ മുnിരി
enിവയടæിയ പാരതം െത¸ടുt് െവkാതിരിkാന് രശdിkുക, െവcാല് iടയക് െകാറിkാന് േതാnും... പിെn ആവശയസമയt്
പാരതം കാലിയായിരിkും).

iനി aേത പാരതtില് ചൂടായിരിkുn ഡാല്ഡയിേലk് ക¸് െചയത ബാkി വലിയു_ി iടുക. കുറo തീയില് വഴറുക. നnായി
െവnുകഴിoാല് (ആെക uണടായിരുn വലിയു_ി പt് ശതമാനമായി ചുരുæും) aതില് ചതc iഞചി/പcമുളക്/െവളുtു_ി
iവ േചര്t് നnായി മികസ് െചyുക. രണെടാ മൂേnാ മിനു¸ിന് േശഷം മoള്െപടി/മുളക് െപാടി iവ േചര്t് on് കൂടി മികസ്
െചyുക. പിnീട് ക¸് െചയത് െവc തkാളിയും കൂെട upും േചര്t് iളkുക. ഗരം മസാല/കുരുമുളക് െപാടി enിവകൂടി
േചര്t് മൂടിെവkുക(കുറo തീയില്).

തkാളി നnായി uടo് മസാലയുമായി േചര്nാല് ചിkന് പീസുകള് േചര്t് മികസ് െചയത് മൂടിെവkുക. (പു_ി പതുെk
െവnുേകാ_ും. iടയkിേട on് iളkി െകാടുkണം. iത് വേര ഞാന് oരു തു_ിെവ_ം aതില് േചര്tി¸ിലല . മറkരുത്.
ജാരഗൈത.)

iനി മെറാരു പാരതtില് aരി മൂടാnാവശയമായ െവ_tിനെറ iര¸ി െവ_ം തിളpിkാന് തുടæുക. െവളtില്
കാരറ്/പയര്/വലിയജീരകം/ഏലk/രഗാmൂ/കറുവാപ¸/up് (പാകtിന്)enിവ േചര്kുക. നnായി തിളc െവ_tില് േനരെt
െവ_tിലി¸ുെവc aരിയിടുക. (iതിനിടയില് ചിkന് പാരതം iളkാന് മരkരുത്)

aരി 75% േവവായാല് െവ_ം വാര്kുക. ചിkന് 90%വും െറഡിയായി¸ുണടാവും. aതില് ൈതര് േചര്t് തീ ഓഫ് െചyുക.

iനി oരു പാരതtില് വാര്t േചാറില് നിn് കുറെcടുt് പരtി aര ടിസപൂണ് ഡാല്ഡ് oഴിc േശഷം െറഡിയായ ചിkന്
aതില് oഴിkുക. aത് നnായി പരtി ബാkി േചാറ് aതിന് മുകളില് iടുക. േചാറിനു മുകളിള് aരടിസപൂണ് ഡാള്ഡ oഴിkുക.
െചറുതായി aരിo മലലിയില/ െപാതീന enിവയും മുേm ൈരഫെചയത് െവc aണടിപരിp് മുnിരി iവയും iടുക.

പിnീട് പാരതtിനെറ വായഭാഗം aലൂമിനിയം േഫായിലുെകാണെടാ മേറാ നnായി aടc് (വായു പുറt് കടkാt
രീതിയില്)പാരതം മൂടി ഏറവും കുറo തീയില് aടുpt് െവkുക. iരുപത് മിനു¸ിന് േശഷം തി ഓഫ് െചയത് നിæള്k്
െസൗകരയമു_ സമയt് ഫു_ഡിkാം... iതാണ് മലബാരി ബിരിയാണീ.

*iവിെട പറo് ടീസപൂണുകെളലലാം വലിയാതാണ്. െകാcുകു¸ികള്k് കഫസിറp് െകാടുkുn െകാcു സപൂണുമായി വn്
പാചകം െചയതാല് നിæള് പാചകം െചyുn് ബിരിയാണി േപായി¸് െവറും ആണിേപാലും ആവുnതലല. ജാരഗൈത.

* iനി iæിെന പാകം െചയത് ബിരിയാണി ആയിെലല±ില് eേnാട് പരാതി പറയാം. പേk ചിലേpാള് ഞാന് വാചാലമായ
െമൗനtിലായിരിkും.

oരു കുറിpുകൂടി iതില് േചര്kണം en് േതാnി : iത് eഴുതാന് തുടæിയേpാഴാണ് itരം oരു കുറിp് eഴുതാനു_ വിഷമം
മനsിലാkിയത്. പിെn ഞാന് oരാള്k് പറo് െകാടുkുn േപാെല aേæാ¸് eഴുതി. aതാണ് സതയtില് ഈ കുറിp്...

െവണടkായ േറാg്േചരുവകകകള്
െവണടkായ 250 രഗാം (കഴുകി oരിഞചു നീളtില് മുറിcു കുറുേക പിളര്nു വയkുക)
സവാള- iടtരം- രണെട_ം
കറിേവpില
െവളുtു_ി രണട് aലലി- െകാtിയരിoത്
iഞചി oരു കഷണം- െകാtിയരിoത്
മoള്െpാടി &മുളകുെപാടി : aര ടീസപൂണ് വീതം
െവജിറബിള് മസാല- ഈേgണ് (aെലല±ില് മoള് മുളക് itി കൂ¸ി oരു നു_ു ഗരം മസാല കൂടി േചര്tാല് മതി)
up്: ആവശയtിന്
e_: െതാ¸ു േപാകരുത്!

പാചകം
oരു ച¸ിയില് െവണടkാ മൂടി നില്kുn രീതിയില് െവ_ം oഴിc് െവ_ം ഏകേദശം വറുേmാള് മാറി വയkുക.

ച¸ിയില് iേpാല് aതിനെറ െകാഴുp് ബാറര് ആയി നില്kും aതിനാല് e_ o¸ും ആവശയമിലല. ആ ച¸ി ചൂടാkി ഈ
ബാററിേലk് കറിേവpില, െവളുtു_ി, iഞചി enിവ i¸് മൂpിkുക. േശഷം (വളെര കുറc്) െവ_ം oഴിc് aതില് സവാള
മൂpിkുക. സവാള വാടിtുടæുേmാല് മസാലകള് eലലാം േചര്t് നnായി മൂpിkുക (iടk് വലലാെര വരണടു േപാകുെnn്
േതാnിയാല് കുേറെ_ െവ_ം േചര്tു െകാടുtാല് മതി.

iതിേലk് െവണടkായയും േചര്t് iളkി നലലേപാെല മൂടുn രീതിയില് െവ_ം oഴിc് upും േചര്t് മൂടി വc് േവവിkുk.

െവ_ം വറി വരുേmാല് iടkിടk് iളkണം (iെലല±ില് aടിയില് പിടിcു ച¸ി പണടാരടæും,
പിെn കഴുകിയാലും േപാകിലല !)

പടtില് കാണുn േചലാകുേmാള് സംഭവം െറഡി. ചpാtി, ഖുബൂസ്, േറാ¸ി തുടæി enു െരബഡിനെറയും കൂെട ഓടിേkാളും.

േപാഷക വിവരം:ഫാറ്- 1% iല് താെഴ!
ൈഫബര് 3 രഗാം
െരപാ¸ീന് - 6 രഗാം
േഫാസഫറസ് - 2 +രഗാം
കാര്ബ്- 20 രഗാം
വിറാമിന് സി i_േmാെല
(പിേn eനിkു പിരാnേലല iരുnു കണkു കൂ¸ാന്, aയണും വിറാമിന് ആയും െചറിയ േതാതില് ബി േകാmലകസും നലലേപാെല
കാtയവും uണട്)


െവണടk ൈരഫ

േവണട സാധനæള്

െവണടk - മൂkാtത് 250 രഗാം. വൃtിയാkി കഴുകി രണടു തലയും കളo് oരു ടീസപൂണ് e_യില് വറുെtടുkുക.
(shallow fry)
uണk മുളക് - 7 e_ം (െചറുതായി ചതc് െവkുക)
മoള് െപാടി - aര റീസപൂണ്
െവളുtു_ി - 5 aലലി (ചതcത്)
e_ - ആവശയtിന്
up് - ആവശയtിന്
േവpില - oരു കതിര്

uണടാേkണട വിധം

e_ ചൂടാkി െവളുtു_ി േചര്t് മൂkുnതുവെര വഴറുക. പിnീട് മുളകും മoള് െപാടിയും േചര്tിളkുക. േവpിലയി¸്
െപാ¸ിയാലുടന് െവണടk േചര്kുക.
നലല തീയില് നnായി iളkി upും േചര്tിളkുക.രണടു മിനി¸ിനു േശഷം iറkാം.

iതിെന െമഴുkുപുര¸ി enും വിളിkാം. പേk iതിന് നലല eരിവ് u_തുെകാണട് സമാളടിkാനും കoികുടിkാനും
നnായിരിkും.


െവണടk കറി (േതæാpാല് േചര്tത്)

േവണട സാധനæള്

െവണടk - മൂkാtത് 250 രഗാം. വൃtിയാkി കഴുകി രണടു aറവും കളoത്
പcമുളക് - 7 e_ം (െനടുെക പിളര്nത്) മoള് െപാടി - aര റീസപൂണ്
േതæ - aര മുറി. ( aരc് onാം പാലും രണടാം പാല് ( 100 മിലലി) മാറി െവkുക
െചറിയ u_ി - പെt_ം (െതാലി കളo് െചറുതായി നുറുkിയത്)
െവളുtു_ി - 5 aലലി (ചതcത്) e_ – ആവശയtിന് up് - ആവശയtിന്
കടുക് - aര റീസപൂണ് േവpില - oരു കതിര്

uണടാേkണട വിധം

e_ ചൂടാkി കടുക് െപാ¸ിkുക. െചറിയ u_ിയും െവളുtു_ിയും േചര്t് iളkുക. രണടു മിനി¸് കഴിo് പcമുളകും
േചര്kുക. iളkിെkാണടിരിkുക. പിnീട് േവpിലയും േചര്kുക. eടുtു െവcിരിkുn െവണടk േചര്tിളkുക.
െവണടkയുെട o¸ുn പരുവം മാറുnതുവെര iളkുക. പിnീട് upും മoള്െpാടിയും േചര്tിളkുക. രണടാം പാല് േചര്tു
മൂടി െവkുക. aഞചുമിനി¸് െവcതിനുേശഷം onാം പാല് േചര്t് iളkി തീ ഓഫ് െചyുക.

oരു ‘കറി’

കരതിkായ് (വഴുതനæ) - aര കിേലാ പുളി - oരു െചറുനാരæ വലുptില്
[പുളിേയാടു_ i_മനുസരിc് െചറുനാരæയുേട ൈസസ് കൂ¸ുകേയാ കുറയkുകേയാ ആവാം]
up് - ആവശയtിന്
കടുക് - oരു ടീസപൂണ്
കറിേവpില - രണട് തണട് [iലേയാടു കൂടി]
uണkമുളക് - നാെല_ം
ചുവnു_ി - ആെറ_ം
െവളിെc_ - oരു േടബിള് സപൂണ്
െവ_ം - രണട് കp് [പാചകം െചyാന്]
െവ_ം - oരു കp് [റിസര്v്]

പാകം െചyുn വിധം [കാേtാളേണ!]

ആദയമായി െചാvിനും േചലിനും വായില് െകാടുkാന് പറിയ oരു കറിയുണടാkി gാന്ണട് ൈബ ആkി െവkുക [ആവശയം വരും
- നൂറുതരം]
വഴുതനæ െഞ¸് കളo് കഴുകി, oരു പാരതtില് െവ_െമടുt് aതിലി¸് നലലേപാെല േവവിkുക.
െവn വഴുതനæ െതാലി കളo് പാകം െചyാനു_ പാരതtിലി¸് നലല േപാെല uടെcടുkുക.
മാറിെവcിരിkുn െവ_tില് പുളിപിഴിo് aതിേലെkാഴിkുക.
ആവശയtിന് upി¸് നnായി തിളcതിന് േശഷം കറി(!) iറkി െവkാം.
മാറിെവcിരിkുn ചുവnു_ിയും uണkമുളകും കൂെട െചറുതാെയാn് ചതെcടുkുക.
ചൂടായ ചീഞച¸ിയില് e_െയാഴിc് കടുകി¸് െപാ¸ിയതിന് േശഷം കറിെവpിലയിടുക.
iതിേലk് ചതc് െവcിരിkുn ചുവnു_ിയും uണkമുളകും േചര്kുക.
iെതലലാം കൂെട ‘കലkി’ െവcിരിkുn വഴുതനæ - പുളി മിരശിതtിേലk് oഴിkുക.
വായില് െവkാന് െകാ_ുെമnുണെട±ില് iഡഢലിയുെട കൂെട uപേയാഗിkാം.

ഡിസൈ_മര്:
aളവുകളില് വരുn വയതിയാനæള്k് ഞാേനാ ഈ േbാേഗാ... iതിന്െറ നാഥനായ റpായിേയാ utരവാദിയായിരിkുnതലല :)

പുനtിലിനെറ െവ_രിkാ പcടി.

കഴിo ദിവസം പുനtില് കുogു_ ൈകരളി പീpിള് ടിവിയിെല aഭിമുഖtില് പറo oരു പാചക വിധി േകെ¸ഴുതുnു.
െവ_രിkാ പcടി.

േവണട സാധനæള്
െവ_രിk - െതാലിയും കുരുവും കളo് oരിഞചുകനtില് aരിoത് - aര കിെലാ
പcമുളക് - 5 e_ം േതæ - oരു മുറി ( ചിരവിയത്) ൈതര് - aരkp്
up് - ആവശയtിന്. കറിേവpില - 1 തണട് കടുക് - ആവശയtിന്.

uണടാേkണട വിധം

വായ് വ¸മു_ oരു പാരതtില് െവ_ം തിളpിc് oരു തുവര്tുമുണട് aതിന് മുകളില് െക¸ുക. aതിനു മുകളിലായി upും
േചര്tിളkിയ െവ_രിk നിരtുക. െവ_tില് െതാടാെത aഞചു മിനി¸് മൂടി െവc് ആവിയില് േവവിkുക. പിnീട്
പുറെtടുt് മെറാരു തുവര്tുമുണടുെകാണട് െവ_രിkയിെല െവ_ം തുടെcടുkുക. െചറിയ oരു പാരതtില് െവ_രിk
iടുക. മുളകും ൈതരും േതæയും കൂടി മികസിയില് മൃദുവായി aരെcടുkുക. ഈ കൂ¸് െവ_രിkയുെട മുകളില് oഴിkുക.
e_യില് കടുക് െപാ¸ിc് കറിേവpിലയും േചര്t് െവ_രിkയുെട മുകളില് വിതറുക.
പുനtിലിനെറ െവ_രിkാ പcടി െറഡി.
കൂര്k uേpരിയും േതæാcmnിയും

കൂര്k uേpരി ആവശയമു_ േചരുവകള് കൂര്k – aര കിെലാ. നാടനായാല് നലലത്. െചറുത്.
മെ_ലലാം കളo്, െതാലി കളo് കഴുകി, aരയിഞച് വലിptില് കഷണæളാkിയത്.
േവpില – 2 തണട്.
െവളുtു_ി - െചറുത് ( 10 aലലി ) ചതcത്
ചുവnു_ി - 5 e_ം ചതcത്
മoള്െപാടി - aരkാല് ടീസപൂണ്
uണkമുളക് - 5 e_ം ചതcത്
up് - ആവശയtിന്
െവളിെc_ – ആവശയtിന്

uണടാേkണട വിധം
കൂര്kയും മoള് െപാടിയും ആവശയtിന് െവ_വും േചര്t് േവവിkുക. പകുതി േവവാവുേmാള് ആവശയtിന് up്
േചര്kുക.
ചീനc¸ിയില് e_ ചൂടാkി ചുവnു_ിയും െവളുtു_ിയും േചര്kുക. പകുതി െമാരിയുേmാള് uണkമുളക് േചര്kുക.
കറിേവpില േചര്tിളkുക. പിnീട് കൂര്k െവ_മിലലാെത േചര്tിളkുക. രണട് മിനി¸് മൂടി െവc് േവവിkുക. പിnീട് iളkി
തീ കൂ¸ി െവ_ം വറിെcടുkുക.


േതæാ ചmnി

ആവശയമു_ േചരുവകള്
േതæ – oരു മുറി ( oരു േതæയുെട പകുതി) ചിരവിയത്
േകാല്pുളി - 2 iഞച് കഷണം (പുളിയു_ മാæയായാല്
oെര_ം)
uണk മുളക് - 3 e_ം
up് - ആവശയtിനു

uണടാേkണട വിധം

eലലാ േചരുവകളും കൂടി മികസിയിലി¸് ചതkുക. aധികം aരയkരുത്. uണk മുളകിന് പകരം പcമുളകു േചര്kാം.
aæെനെയ±ില് േകാല്pുളിk് പകരം പുളിയു_ oരു മാങ്ങ േചര്kാം. amിയിലി¸് aരെcടുtാല് നnായിരിkും.

നലല െനലലുകുtിയ aരിയുെട കoിയും കൂര്k uേpരിയും േതæാcmnിയും നലല േകാmിേനഷനാണ്.

ചിkന് ചിലല ി (ഫാg് ഫുഡ് രീതിയില്)

േവണട സാധനæള്
ചിkണ് - 500 രഗാം
പcമുളക് - 5 e_ം ( െനടുെക പിളര്n് കുരു കളoത്)
കുരുമുളക് - 1 ടീസപൂണ് ( ചതcത്)
ചിലലി േസാസ് - 1 ടീസപൂണ്
aജിെനാ േമാെ¸ാ - oരു നു_്
േസായാ േസാസ് - 2 ടീസപൂണ്
േകാണ്േ_ാര് - 3 ടീസപൂണ് െവ_tില് കലkിയത്
ഗാര്ലിക് േപg് - 1 ടീസപൂണ്
മoള് െപാടി - ½ടീസപൂണ്
സരപിങ് oണിയന് - 2 e_ം ( iലമാരതം െചറുതായി
aരിoത്)
up് - ആവശയtിന്
െവ_ം - ആവശയtിന്
മലലിയില – ആവശയtിന്
e_ – ആവശയtിന്.
uണടാേkണട വിധം

കഴുകി െചറിയ കഷണæളാkിയ ചിkണ്, മoള് െപാടിയും upും കുറc് െവ_വും േചര്t് േവവിkുക. മുkാല് ഭാഗം
േവവായാല് aടുpില് നിnുമിറkുക. കഷണæളും ചാറും മാറി െവkുക.
oരു ചീനc¸ി ചൂടാkി e_െയാഴിc് ഗാര്ലിക് േപg് േചര്kുക. നnായി iളkിെkാണടിരിkണം.പcമണം േപാകുേmാള്
േസായാേസാസും ചിലലിേസാസും കുരുമുളകും യഥാകൃമം േചര്kണം. e_ െതളിയുേmാള് േകാണ്_വറും പcമുളകും കുരുമുളകും
ചിkണ് േവവിc ചാറില് നിnും 3 ടീസപൂണ് േചര്tിളkുക. പിnീട് മാറി െവcിരിkുn ചിkണ് േചര്t് iളkി തീ കുറc്
,കുറc് സമയം മൂടി െവkുക. 3 മിനി¸് കഴിoാല് തുറn് െവc് തീ കൂ¸ി ൈരഡ പരുവtിലാkി aടുpില് നിnുമിറkാം. സരപിങ്
oണിയനും aജിെനാേമാേ¸ായും േചര്tിളkുക. ആവശയെമ±ില് മലലിയില േചര്kാം.
NOTE :
േസായാേസാസ് േചര്kുnതുെകാണട് upു കുറc് േചര്tാല് മതിയാകും. aജിെനാേമാെ¸ായും സരപിæ് oണിയനും aതയാവശയമലല.
ചിലര് കാപസിkവും േചര്kാറുണട്. ഈ രീതിയില് െപ¸n് ചിkണ് ചിലലി ത yാറാkാം.

മു¸kറി

മു¸-3
സേബാള-2(iടtരം)
തkാളി-1
മലലിെpാടി-2 റീസപൂണ്
മുളകുെപാടി-0.5റീസപൂണ്
മഞള്െപാടി-0.5 റീസപൂണ്
പcമുളക്-3
up്-ആവശയtിന്
e_-2 േറബിള് സപൂണ്
േതæാpാല്-1.5 കp്
കറിേവpില-5

uണടാkുn വിധം:ച¸ി aടുpt് െവc് ചൂടാകുേmാള് e_ oഴിc് സേബാള aരിoതും േവpിലയും i¸് വഴറുക.മൂt്
വരുേmാള് മലലിെpാടി,മുളകുെപാടി,മoള്െപാടി enിവ i¸ിളkി തkാളിയും പc മുളകും aരിoത് iടുക.eലലാം കൂെട കുഴm്
പരുവtിലാകുേmാള് oരു gാs് െവ_ം oഴിc് up് േചര്kുക.

തിളc് കഴിoാല് തീ കുറc് മു¸കള് ഓേരാnായിെപാ¸ിെcാഴിkുക.oഴിkുേmാള് onിന് മുകളില് onായി oഴിkരുത്.പാരതം മൂടി
െവc് മു¸ േവവുnത് വെര കുറo തീയില് േവവിkുക.aതിനു േശഷം വലിയ സപൂണ് െകാണട് മു¸കള് മറിcി¸് േതæpാല് oഴിc്
തിളc് വരുേmാള് aടുpില് നിnും iറkുക.

േതæാpാലിനു പകരം വരുtരc േതæ uപേയാഗിcാല് കൂടുതല് സ+ാദി_മാകും.


ചിkണ് 360

േവണട േചരുവകള്

1. േകാഴി - 1 കിെലാ (iടtരം വലിptില് മുറിcത്)
വലിയ u_ി - 4 e_ം വലുത് (iടtരം വലിptില്
aരിoത്)
െവളുtു_ി - oരു കുടം (8 aലലി - ചതcത് )
പc മുളക് - 4 e_ം (രണടായി കീറിയത്)
കുരുമുളക് െപാടി - 1 േട.സപൂണ്
മുളക് െപാടി (കാശമീരി ചിലലി) - 2 േട.സപൂണ്
ഗരം മസാലെpാടി - aര േട.സപൂണ്
മലലിെpാടി - 2 േട.സപൂണ്
തkാളി - 3 e_ം (െചറുതായി aരിoത്)
up് - ആവശയtിന്
2. െവളിെc_ - 3 േട.സപൂണ്
3. േവpില - 2 തണട്
4. മലലിയില - ആവശയtിന്
തyാറാേkണട വിധം

onാമെt േചരുവകള് eലലാം oരു കുkറിലാkി നാലു സപൂണ് െവ_വുമായി മികസ് െചyുക. oരു വിസില് വരുnതു വെര
േവവിkുക. വിസില് വnാല് പtുമിനി¸് െചറിയ തീയില് േവവിcതിനുേശഷം iറkി െവkുക. പരn oരു രഫയിംഗ് പാനില്
െവളിെc_െയാഴിc് ചൂടാkുക. ചൂടായാല് േവpില േചര്t് iളkുക. പിnീട് കുkറിെല കറി രഫയിങ് പാനിേലk് േചര്t്
മീഡിയം ചൂടില് iളkിെkാണടിരിkുക. െവ_ം വറി e_ െതളിoു വരുnതുവെര iളkിെkാണേടയിരിkണം. െവ_ം
വറുേmാള് തീ കുറയkുക. ൈരഡ ആയി വരുേmാള് മലലിയിലയും േചര്tിളkിയാല് വിളmാന് െറഡി.

ഈ കറി വളെര eളുpം തyാറാkാം. e_യും കുറവ്.

ഡയറ് െചyുnവര്k് ഗരം മസാലയും മലലിെpാടിയും കുറkാവുnതാണ്.
eലല ും കpയും 
 
(eമറ വയനാടന് യാരതകളില് പരിചയെpത്. കടpാട് േബബിയിളിന്) 
േചരുവകള്:‐ 
1)കp‐1 1/2 കിേലാ 
2)ബീഫ്‐1 കിേലാ(േബാണ്െലs് േവണടാ,iതിന് 
aതയാവശയം േബാണ്സ് േവണം) 
3)സവാള‐ 1 1/2 കിേലാ 
4)മുളകുെപാടി‐1 േടബിള് സപൂണ്. 
5)മലലിെpാടി‐1 ടീസപൂണ് 
6)ഗരം മസാല‐1/2 ടീസപൂണ് 
7)മെpാടി‐ 1/4 ടീസപൂണ് 
8)iഞചി ‐ 1 കഷണം(നേലലാണം െപാടിയായി 
aരിത്) 
9)െവളുtുlി‐3 കുടം 
10)കറിേവpില‐ 2 1/2 തണട്(eലലാവരും 2 തണട്‐
nാ eഴുതാറ്. oരു േചഞചായിേkാേ) 
11)e ‐ ആവശയtിന്
 
പി.es്: oരുകാരയം വിുേപായീ: up് പാകtിന്... epഴും പറണ oരു aബdാെണnു കരുതയാ മതീ‐ോ 
uണടാkുn വിധം
 
1)കp കഴുകി െവlം വാര്n േശഷം oരു കലം ഓര് രപഷര് കുkറില് േവവിെcടുkുക. 
2)iന് ദ മീന് ൈടം,മഹിഷേtയും േവവിെcടുkുക. പാവള് രണടും കുറcു േനരം റs് െചയേതാേ. ആ 
സമയം െകാണട് നമുk്: 
3)ulി,െവളുtുlി,iഞചി രതയെള 1 േടബിള് സപൂണ് eയില് വഴറിെയടുkാം. 
4)സംഭവം oരു 916 േഹാള്മാര്k് ആവുേmാ ബാkിയുl മസാലകള് തി oരു ഐ.വി.ശശി പടtിണെറ 
പരുവtിലാkുക. 
5)വഴn മസാലയിേലk് െവn് oരു പരുവമായിരിkുn മഹിഷെt ap്‐േലാഡ് 
െചyുക.aവനവിെടkിടn്ട് ശരിk് േവവേ oരഞച് മിനി്. 
6)െവn കpയും ap്േലാഡ് െചyുക...മടിkണട,െചയേതാളൂ....ദാ◌ാ◌ാ...ദെന.... iനി മൂpരും ശരിk്ട് 
െവേnാെ.നmള് ശലയെpടുtാന് നിkണട. 
7)സംഭവം െവn് കുഴ് oരു െലവലാവുേmാള്,ചൂേടാെട വാി ശരിk്ട് േതmുക. (േതmല് കഴിാല് oരു 
ഏmkം 
മs്) 
uരുളkിഴ് മുളകിത് 
(am uണടാkിtരുn പckറി ഐറംസില്,ഞാന് ആസദിc് കഴിkുnത്. നലല മയരിേcാറിണെറ 
opം,െയവനും,കൈtരും,കടുമാ upിലിതും കൂടിയുണെടില്...േഭഷ്... േഭഷ്)  
േചരുവകള്:‐  
1)uരുളkിഴ് പുഴുിെയടുtത്‐5 eം (വലുത്)  2)െവളിെc ‐ 2 1/2 േട. സപൂണ് 
3)സവാള aരcത്‐ 1 1/2 േട. സപൂണ് 4)മുളകുെപാടി ‐3/4 േട. സപൂണ്  
5)up്‐പാകtിന്
uണടാkുn വിധം  
1)പുഴുിയ uരുളകിഴ് uടെcടുkുക.(uട enു െവcാല് oരു മീഡിയം uട.aതയാവശയം കഷനല് േവണം. 
iെലലില് സംഗതിk് oരു ഗുമമണടാവിലലയ്ാ) 
2)uടെcടുt uരുളkിഴില് ulി aരcതും,മുളകുെപാടിയും തിരുmുക. (േബാsിണെറ മുഖtാണ് 
തിരുmുnെതn് സല്pിcാല് മതി,തിരുmലിെനാരു സുഖം‐ണടാവും)  
3)ചീനcി/രപഷര്പാന് aടുപt് െവc് ചൂടാവുേmാള് eെയാഴിc്,ulിയും,മുളകും തിരുmിയ 
uരുളkിഴ് aതിേലk് തുക. 
4)പാകtിന് upും വിതറി,iളkേലാടിളkല്,iളkേലാടിളkല്. 
5)സംഭവം പാരതtീn് വിു വരുn oരു aവsാവിേശഷമാവുേmാള്. iറkിെവയkുക 
6)Serve Hot (േഹാിേനാെടാpവും െസര്വ് െചyാം) 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->