İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

1

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARI...............3
Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 98/10)....................................................................................................................... 5 Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/6)............................................................................................................ 13 Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Karar........................................................................................................... 21 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi" Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 97/5)............................................. 24 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "Pazar Araştırması Desteği" Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 97/6) ........................................................ 27 Eğitim Yardımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/2)......................................... 32 İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/1)...................................... 35 Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/4) .................. 37 Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)............................................................................................... 45 TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/14) .................................................................................................. 58 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (Tebliğ No: 2006/1) .............................................. 59 Elma İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (Tebliğ No: 2005/5) .............................................. 67

2

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARI
Resmi Gazete Tarihi: 11 Ocak 1995 Resmi Gazete Numarası: 22168 Karar Sayısı: 94/6401 Amaç Madde 1- Bu Kararın amacı, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlardaki toplumsal ve ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlara olan yükümlülüklerimize aykırılık teşkil etmeyecek yöntemlerle desteklenmesidir. Kapsam Madde 2- Bu karar, bölgeler arası farklılıklardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal dezavantajların ortadan kaldırılmasına, yeni eğitim olanakları sağlanarak istihdamın güçlendirilmesine, özellikle yeni ürün, üretim sistemi ve teknoloji kullanan sektörlerde araştırma ve geliştirme programlarının uygulanmasına, aynı üretim alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin örgütlenmelerine, çevre sorunlarının önlenmesi için sanayiinin yeniden yapılanmasına, GATT taahhütlerimiz çerçevesinde tarım ürünlerinin desteklenmesine, ürünlerimizin uluslararası alanlarda tanıtıma ve pazarlanmasına ilişkin devlet yardımlarını kapsar. Devlet Yardımları Madde 3- Bu Karar; a) Araştırma - Geliştirme (AR-GE) yardımlarını, b) Çevre koruma yardımlarını, c) Yurt içi ve yurt dışı uluslararası nitelikteki ihtisas fuarlarına ilişkin yardımları, d) Pazar araştırmasına yönelik yardımları, e) Yurt dışı ofis-Mağaza işletme ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yardımları, f) Eğitim yardımlarını, g) Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarını, h) 1.maddedeki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik uluslararası taahhütlerimize aykırılık teşkil etmeyecek diğer devlet yardımlarını kapsar. Yetki

3

Madde 4- Bu Karar'ın yürütülmesine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya, ParaKredi ve Koordinasyon Kurulu yetkilidir. Uygulama Usul Ve Esasları Madde 5- Bu Karar kapsamında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca belirlenecek devlet yardımlarının uygulanması ve takibi Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Kaynak Madde 6- Bu Karar kapsamında sağlanacak devlet yardımları için gerekli olan kaynak; Genel Bütçe içerisinde yer alan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve bu Fon'a transfer edilecek ödeneklerdir. Yürürlük Madde 7- Bu Karar 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 8- Bu Karar'ı Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

4

Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 98/10) Resmi Gazete Tarihi: 4 Kasım 1998 Resmi Gazete Numarası: 23513 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 9/9/1998 tarihli ve 98/16 sayılı Kararı’na istinaden hazırlanmıştır. Madde 1. Bu destek ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, sanayi kuruluşlarının sadece Araştırma-Geliştirme projeleri kapsamında izlenip değerlendirilebilinen giderlerinin belirli bir oranının karşılanması veya bu projelere sermaye desteği sağlanması amaçlanmaktadır.
(*)

Madde 2. Bu Tebliğ’de geçen:

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’dır. Uygulamacı Kuruluşlar: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’dır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ): İmalat Sanayi Sektöründe faaliyette bulunan; bir ila ikiyüz arasında işçi çalıştırdığı bağlı bulunduğu meslek kuruluşlarınca tevsik edilen; gerçek usulde defter tutan; arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı bilanço net değeri itibariyle, iki milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası’nı aşmayan işletmelerdir. Sanayi Kuruluşları: Sanayi sicil belgesi olan kuruluşlar, yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır. Araştırma-Geliştirme Projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş, yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi, üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi veya mevcut teknoloji ile iyileştirilmeye yönelik çalışma ve teknoloji uyarlamasını ifade eder.

10 Şubat 2001 tarih ve 24314 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/3 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

(*)

5

Teknoloji: Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli alet, makina ve malzemeleri geliştirebilme bilgisidir. Yenilik: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün ya da mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmek demektir. Bu açıdan teknolojik yenilik yapma/yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği içerir. Renk ya da dekorasyondaki değişiklikler gibi bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, niteliğini ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen, küçük tasarım ya da görünüm farklarından ibaret basit değişiklikler yenilik sayılmaz. Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından, öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü ifade eder. Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan bir yöntem teknolojik açıdan yeni sayılır. Madde 3. Bu Tebliğ kapsamındaki destekten faydalanacak AR-GE faaliyet aşamaları aşağıdadır; a) Kavram geliştirme b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmaları v.b. çalışmalar d) Tasarım ve çizim çalışmaları e) Prototip üretimi f) Pilot tesisin kurulması g) Deneme üretimi h) Patent ve lisans çalışmaları ı) Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri. Madde 4. Bünyelerinde veya Türkiye’de bünyeleri dışında AR-GE faaliyetinde bulunan kuruluşların 3’üncü maddede belirtilen faaliyetlerine ilişkin harcamaları bu Tebliğ kapsamında belirtilen esaslar çerçevesinde temel destek oranı olarak en fazla % 50 oranında ve ilave desteklerle beraber en fazla % 60’a kadar desteklenir. Destek süresi
(*)

10 Şubat 2001 tarih ve 24314 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/3 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

(*)

6

proje bazında en çok 3 (üç) yıldır. Bu süre zorunlu nedenlerle, TÜBİTAK’ın gerekçeli önerisi ve DTM’nin onayı ile en fazla bir dönem (6 ay) uzatılabilir. Madde 5. Kuruluşun yapmış olduğu faaliyetin AR-GE olup olmadığı, harcama miktarının söz konusu faaliyet ile uygunluğu ve destekleme oranı ile destekleme tutarları Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca tespit edilecek kriterler çerçevesinde TÜBİTAK tarafından incelenip sonuçlandırılır. TÜBİTAK’ın konuyla ilgili olarak üstleneceği görevin diğer esas ve ayrıntıları Müsteşarlık ile TÜBİTAK arasında yapılacak protokolle belirlenir. Madde 6. Kuruluşların gerek bünyelerinde yapacakları, gerek bünyeleri dışında üniversite veya benzeri kurumlara yaptıracakları AR-GE faaliyetlerinin desteklenebilmesi için söz konusu harcamaların ölçülebilir ve faturalandırılmış olması gerekmektedir. Madde 7. TÜBİTAK tarafından yapılacak değerlendirme sonucu, proje bazındaki AR-GE harcamalarına uygulanacak “destekleme oranı” ile bu oran üzerinden hesaplanan “toplam destek tutarı” belirlenerek Dış Ticaret Müsteşarlığı’na intikal ettirilir. Desteklenen projeye ilişkin ödemeler Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır. Madde 8. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından firmalara yapılacak ödeme esnasında ödenecek meblağın % 6’sı, TÜBİTAK’ın bu Karar kapsamındaki izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile temel araştırmalarına destek sağlamak amacıyla kesilerek TÜBİTAK hesabına aktarılır. Madde 9. AR-GE desteğinden yararlandırılmasına karar verilen projeler için proje sahibi kuruluşlar, taleplerini altışar aylık dönemler itibariyle doğrudan TÜBİTAK’a yapacaklardır. Söz konusu dönemler; a. 1 Ocak - 30 Haziran b. 1 Temmuz - 31 Aralık şeklinde olacaktır. Madde 10. Kuruluşlar taleplerinde önceki dönem/dönemlerle ilgili proje bazındaki AR-GE harcamalarını tevsik edeceklerdir. Bu Tebliğ çerçevesindeki destekleme, AR-GE projeleri kapsamındaki; a. Araştırmacılara ve münhasıran araştırma faaliyetinde istihdam edilen teknisyenlere ilişkin personel giderleri, b. Münhasıran araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri, c. Münhasıran araştırma faaliyeti için kullanılan danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alım giderleri,

7

d. Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları v.b. AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri, e) Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderleri, f) Doğrudan AR-GE faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı v.b. alım giderlerini, içerir. Madde 11. Aşağıda belirtilmiş olan koşulları yerine getirmeleri halinde sanayi kuruluşlarının yararlanacakları temel destek oranlına ilave destek sağlanır. Temel destek oranı AR-GE giderleri toplamının en fazla % 50’sidir. Toplam destek oranı, ilave desteklerle beraber % 60’ı geçemez. a) Sanayi kuruluşunun proje bazında desteklenen AR-GE faaliyetinin patentle sonuçlanması halinde, o proje bazındaki AR-GE giderleri için sağlanan toplam destek miktarının % 10’u patentin alınmasından hemen sonra, ek destek olarak ilgili sanayi kuruluşuna ödenir. b) Sanayi kuruluşunun geçmişteki kendi AR-GE faaliyetine ve/veya bu faaliyet sonucunda aldığı patente dayalı olarak, bir önceki yıl itibariyle ürettiği özgün ürünün/ürünlerin satışından elde ettiği hasılatın toplam satış hasılatına olan oranına göre, AR-GE giderleri için sağlanan temel destek oranı, aşağıda gösterilen oranlarda arttırılır: Özgün Ürün Satış Hasılatı/Toplam Satış Hasılatı % 25’e kadar % 25 - % 50 arası % 50’nin üstünde Uygulanacak Artış Oranı % 10 % 15 % 20

c) Belli bir proje bazında desteklenen AR-GE faaliyeti içinde yer alan ve Tebliğ’in 10 uncu maddesinin (a) bendindeki tanıma uyan personel harcamaları, büyük işletmelerin projelerinde % 60, KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde % 75, teknopark, inkübatör v.b. kuruluşların projelerinde ise % 90 oranında destekleme kapsamına alınır. AR-GE faaliyetinde doktoralı araştırmacı istihdam etmesi durumunda bu personel harcamasının tamamı desteklenir. d) Sanayi kuruluşu belli bir proje bazında Türkiye’deki bir üniversite ve/veya TÜBİTAK’a bağlı kurumlardan AR-GE hizmeti satın alınmışsa veya söz konusu kuruluş AR-GE faaliyetini anılan Kurumları eksen alan bir teknopark bünyesinde gerçekleştirmişse, bu tür hizmet alımları ya da teknoparkta gerçekleştirilen AR-GE faaliyeti giderleri için sağlanan destek oranı % 30 oranında arttırılır.

8

e) Sanayi kuruluşunun belli bir proje bazında desteklenen AR-GE faaliyetinin: 1) enformatik 2) esnek üretim/esnek otomasyon teknolojileriyle ilgili uyarlama 3) ileri malzeme teknolojileri 4) gen mühendisliği/biyoteknoloji 5) uzay ve havacılık teknolojileri 6) çevreye duyarlı teknolojiler alanlarında olması halinde sağlanan temel destek oranı % 20 oranında arttırılır. Madde 12. Sanayi kuruluşlarının katıldığı uluslararası projeler, inceleme ve kabul süreçlerinde AR-GE nitelikteki TÜBİTAK’ın da içinde bulunduğu uluslararası kurullar tarafından belirlenen EUREKA v.b. uluslararası AR-GE projeleri ayrıca TÜBİTAK tarafından uygulaması yapılan AR-GE Proje Yardımındaki hakemlik veya TTGV tarafından uygulanması yapılan AR-GE Sermaye Desteğindeki alan komitesi değerlendirme sürecine sokulmadan AR-GE yardımından aşağıdaki esaslar çerçevesinde yararlandılır. a) Söz konusu uluslararası ortak araştırma projeleri, projede öngörülen süre kadar desteklenir. b) Söz konusu projelere katılan sanayi kuruluşlarının ilgili projeler kapsamındaki harcamalarına uygulanacak temel destek oranı % 50 olarak alınır. c) Sanayi kuruluşlarıyla birlikte projeye katılan üniversite ve/veya araştırma kurumlarının ilgili projeler kapsamındaki harcamalarının tamamı, proje süresince her bir proje için 100.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere AR-GE yardımından yararlandırılır. Madde 13. Birden çok sanayi kuruluşunun TTGV ve/veya TÜBİTAK ile birlikte kurdukları şirketlerin AR-GE faaliyetleri kapsamındaki harcamaları % 60 oranında desteklenir. Birden çok sanayi kuruluşunun birlikte sundukları AR-GE projeleri de AR-GE yardımından yararlandırılır. Her bir sanayi kuruluşuna projeye katkıları esas alınarak ayrı ayrı AR-GE Yardımı yapılır. Proje yürütücülüğü projeye katılan kuruluşlardan biri tarafından yapılır. Madde 14. Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları 10 Şubat 2001 tarih ve 24314 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/3 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
(*) (*)

9

karşılığı Türk Lirası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. Ar-Ge projesini yürüten firmanın 98/10 sayılı “Araştırma-Geliştirme (ArGe)Yardımına İlişkin Tebliğ” kapsamında tahakkuk etmiş alacağı, üçüncü kişi ve kuruluşlara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla temlik edilebilir. Madde 15. Projenin olumsuz yönde gittiği sonucuna varılması halinde, söz konusu proje bazında sağlanan desteği durdurmaya TÜBİTAK’ın önerisi üzerine Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. Madde 16. Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projeleri ile "Stratejik Odak Konuları Projeleri"ne, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan projeyi yürüten kurum veya kuruluşu teşvik eder nitelikte destek sağlanır. “Stratejik Odak Konuları Projeleri” ülkemizde mevcut sanayi yapısı teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda, teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir. Lisans veya “know-how” satın alınmasını içeren projeler ile bir ürün veya sistem oluşturulmasına, geliştirilmesine yol açmayan sadece teknoloji transferinden oluşan projeler bu kapsamda desteklenmez. Madde 17. Yukarıdaki amaca uygun projesi olan bir kuruluş, bunun gerektirdiği AR-GE harcamalarının karşılanması için hazırladığı çalışma programı ve bütçe önerisini Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’na (TTGV) sunar. Vakıf tarafından incelenerek desteklenmesine karar verilen ve Müsteşarlığın onayladığı projelerin yürütülmesi için projeyi getiren kuruluş ile Vakıf yetkilileri arasında sözleşme yapılır. Bu sözleşme koşullarına göre projenin uygulanması için gerekli AR-GE harcamalarının % 50’sine kadarlık kısmı için Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan sermaye desteği tahsis edilir. Projenin tamamlanabilmesi için gereken miktarın kalan kısmı ise projeyi getiren kuruluş tarafından karşılanır. Madde 18. Proje değerlendirme ve izleme ile ilgili masrafları DTM’nin onayı ile her proje döneminde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır. Her bir projenin değerlendirme masrafı olarak 1.500 ABD Doları, izleme masrafı olarak da süreleri 12 aya kadar olan projelerde 3.000 ABD Doları, süreleri 12 ayı geçen projelerde ise 6.000 ABD Doları her proje döneminde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan TTGV’ye ödenir. Ayrıca, önerilen proje bütçesinin % 3’ü oranında bir pay, TTGV’nin konu ile ilgili diğer masraflarını karşılamak üzere sözleşmede belirtilen şekilde projeyi öneren kuruluş tarafından TTGV’ye ödenir.
(*) (*)

9 Eylül 2003 tarih ve 25223 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/5 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

10

Madde 19. Sermaye katılımı ile desteklenen projelerin azami süresi 2 (iki) yıl olup, projelere sağlanacak sermaye desteği 1 milyon ABD dolarını aşamaz. Stratejik Odak Konuları projeleri için azami süre 1 (bir) yıl ve azami destek miktarı 100.000 (yüz bin) ABD dolarını aşamaz. Stratejik Odak Konularındaki projelerin desteklenmesinde Müsteşarlığın uygun görüşü alınır. Bu tür projelerin tüm giderleri sağlanacak destekle karşılanır. Madde 20. Projenin bitiminde projeye sağlanan sermaye destek miktarı ABD Doları olarak ve proje sözleşmesinde belirtilen şartlar ve vadeler esas alınarak, projeyi yöneten kuruluş tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na geri ödenir. Madde 21. Proje sahibi veya TTGV’nin talebi üzerine, yürütülmesi imkansız hale gelen projelerin durdurulmasına ve tasfiyesine Müsteşarlığın uygun görüşü alınmak suretiyle, TTGV Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir. Madde 22. Projelerin önerilmesi, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve yürütülmesi ile ilgili her türlü yazışma ve raporlar gizlidir. Proje sonucunda alınan patentlerle, ticari uygulama neticesinde elde edilecek kâr ve sair gelirler üzerinde TTGV tarafından projeye ilişkin sözleşme hükümleri dışında bir hak ileri sürülemez. Madde 23. Projenin yürütülmesinden sorumluların kusur ve ihmalleri sonucu, projenin olumsuz bir duruma girdiğinin tespiti halinde Müsteşarlığın da olumlu görüşü alınmak kaydıyla TTGV Yönetim Kurulu Kararı ile proje iptal edilir ve o zamana kadar sağlanan destek sözleşmede belirtilen faiz oranları ve vadeleri esas alınarak geri alınır. Madde 24. Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesine rağmen projenin başarısızlıkla sonuçlanması halinde, sözleşme hükümlerine göre proje tasfiye edilir. Tasfiye gelirleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na ve proje sahibine katılımları oranında iade edilir. Tasfiye sonunda, proje için yapılan harcamalarla satın alınmış makina, teçhizat ve malzemeler nakde dönüştürülerek destek oranında anılan Fon’a iade edilir. Nakde dönüştürülemeyen harcamalar, TTGV Yönetim Kurulu kararı ve Müsteşarlığın onaylaması halinde, proje zararı olarak kabul edilerek hibe haline dönüştürülür. Madde 25. Projenin, bilimsel, teknolojik, idari, mali ve hukuki yönden TTGV tarafından kabul edildiği şekilde ve sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinden, projeye ilişkin raporların verilmesinden, projenin yürütülmesi sırasında gerekli iş güvenliği ve benzeri gerekli önlemlerin alınmasından proje yürütücüsü sorumlu olur. Madde 26. Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde “6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır. Madde 27. Bu Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

11

Madde 28. Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 18.5.1995 tarihli ve 95/6 sayılı Kararı’nın (1) numaralı bendi ile 1.6.1995 tarihli ve 22300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/2 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 29. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

12

Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/6) Resmi Gazete Tarihi: 23 Aralık 2004 Resmi Gazete Numarası: 25678 Para ve Kredi Koordinasyon Kurulundan Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/12/2004 tarihli ve 2004/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı yurt dışında gerçekleştirilen ticari nitelikli, Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Milli Katılım organizasyonlarına firmalarımızın iştiraki ile uluslararası sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması suretiyle ihracatımızın desteklenmesidir. Kapsam Madde 2- Bu destek; yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonunu gerçekleştiren organizatörler ve sözkonusu fuar organizasyonlarına iştirak eden katılımcılar ile uluslararası sektörel nitelikteki fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar tarafından yapılan harcamaların bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasını kapsamaktadır. Tanımlar Madde 3- Bu Tebliğde geçen; Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını (DTM), Organizatör: Müsteşarlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları, Yurt Dışı Fuar: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Milli Katılım organizasyonunu, Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuarlara katılan veya uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan İhracatçı Birliğine üye, yurt içinde

13

imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile bunların ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye'de yerleşik firma ve kuruluşları, Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikli uluslararası fuarlara Türk firmalarının Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplu katılımları, Bireysel Katılım: Müsteşarlık tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların kendi girişimleri neticesinde doğrudan katılımlarını, Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yurt dışında düzenlenen genel nitelikli fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Sadece sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yurt dışında düzenlenen fuarları, Üretici/imalatçı Organizasyonları: Aynı üretim ve/veya imalat dalında faaliyette bulunan firmaları biraraya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Federasyon, Birlik, Dernek veya benzeri yapılanmaları), Katılım Bedeli: Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörün, sözkonusu faaliyet kapsamında katılımcı firmalara sağlamış olduğu; nakliye, gümrükleme, sigorta, stand kiralama, stand konstrüksiyonu, dekorasyon, yurt dışı tanıtım faaliyetleri ve fuarla ilgili vereceği hizmetlere ilişkin giderlerin toplamının metrekare satış fiyatına yansıtılmış bedelini, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından "SDŞ" statüsü verilen şirketleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM YURT DIŞI FUARLARA İLİŞKİN DESTEKLER Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi Madde 4- Katılımcı tarafından, yurtdışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre ödenecek katılım bedelinin %65'i destek kapsamında katılımcıya ödenir. Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin %75'i destek kapsamında SDŞ'ye ödenir.

14

Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50'si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50'si katılım bedeline ilaveten desteklenir. Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez. Bu maddenin, - Birinci fıkrasında belirtilen katılımcının organizatöre ödeyeceği katılım bedeline ilişkin destek oranı 1/1/2006 tarihinden itibaren %50 olarak uygulanacaktır. - İkinci fıkrasında belirtilen sektörler için ödenecek ilave nakliye masrafı, katılımcıya fuar bazında ödenebilecek azami destek tutarı sınırlamasına tabi olmaksızın uygulanır. Hedef Ülke Bazında Yurt Dışı Fuar Katılımı Madde 5- Müsteşarlıkça yürütülen ihracat stratejisi çerçevesinde, yeni Pazar olarak belirlenen ülkelerde düzenlenecek Yurt Dışı Fuarlara iştirak eden katılımcı niteliğini haiz firmaların Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre ödeyecekleri katılım bedeli için bu Tebliğ kapsamında belirlenen destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır. Katılımcılar bu maddede belirtilen ilave destekten aynı ülkede düzenlenen azami 2 yurtdışı fuar için yararlandırılırlar. Üretici/İmalatçı Desteklenmesi Organizasyonları ve Yurt Dışı Fuar Katılımlarının

Madde 6- Üretici/imalatçı organizasyonları tarafından, temsil ettikleri sektör/sektörlerin tanıtımının yapılması amacıyla, Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatörce düzenlenen yurt dışı fuara katılım sağlanması durumunda, organizatöre ödenen katılım bedelinin %65'i destek kapsamında Üretici/İmalatçı Organizasyonuna ödenir. Üretici/imalatçı organizasyonlarına ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez. Ancak, yapılacak ödemelerde, katılım bedelinin hesaplanmasında her fuar için azami 36 m2'lik alan esas alınır. Üretici/İmalatçı organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, sözkonusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler.

15

Bu madde kapsamındaki şartları yerine getirmeyen Organizasyonlarının destek müracaatları değerlendirilmeye alınmaz.

Üretici/İmalatçı

Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Madde 7- Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörün, Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonuna yönelik tanıtım amacıyla yurtdışında gerçekleştirdiği; - defile, - fuar alanında düzenlenecek basın toplantısı ve kokteyl, - reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri, - elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri, - yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar, - toplam alanı 20 m2'yi geçmemek üzere fuar konusu sektör/sektörlerin tanıtımı ve katılımcı firmalara iletişim hizmetleri (faks, telefon, internet v.b) vermeye yönelik info stand, harcamaları destek kapsamındadır. Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamaların %75'i; Yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise azami 120.000 ABD Dolarına kadar destekten yararlandırılır. Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, organizatör tanıtım faaliyetlerine yönelik yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların %75'ini geçmemek üzere 80.000 ABD Dolarına kadar ödeme yapılır. Bu madde kapsamında destekten yararlandırılan harcama kalemleri, organizatör tarafından yurt dışı fuara katılan firmaların katılım bedeline yansıtılamaz. Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklenmesi Madde 8- İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince belirlenen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi İcra Komitesi'nin görüşü alındıktan sonra Müsteşarlıkça uygun görülerek ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda;

16

- Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stand kirasının %65'i ve nakliye harcamalarının %50'si, 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere, - Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının %75'i, 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere, ödenir. Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50'si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50'si ilaveten desteklenir. Bu maddenin, - Birinci fıkrasında belirtilen katılımcının organizatöre ödeyeceği boş stand kirasına ilişkin destek oranı 1/1/2006 tarihinden itibaren %50 olarak uygulanacaktır. - İkinci fıkrasında belirtilen sektörler için ödenecek ilave nakliye masrafı, katılımcıya fuar bazında ödenebilecek azami destek tutarı sınırlamasına tabi olmaksızın uygulanır. Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, stand alanı 36 m2'yi geçmemek şartıyla, boş stand kirasının %65'i ve nakliye harcamasının %50'si, 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere ödenir. Üretici/İmalatçı Organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, sözkonusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler. Bu madde kapsamındaki şartları yerine getirmeyen Organizasyonlarının destek müracaatları değerlendirilmeye alınmaz. Bireysel Düzeyde Katılımlarda Başvuru Şekli Madde 9- Katılımcı, bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde belirlenen bireysel olarak iştirak edeceği uluslararası fuarın başlama tarihinden önce destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, fuar idaresinden alınan ve ödenecek boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini ibraz eder. Bu madde kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcıların destek müracaatları değerlendirilmeye alınmaz. Ödeme Esasları Madde 10- Katılımcı ve organizatörün bu Tebliğde belirtilen desteklerden yararlanabilmesi için, harcamalarını fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile (Bankacılık sisteminin henüz yerleşmediği ülkelerde Üretici/İmalatçı

17

ödemenin ne şekilde yapılacağı Müsteşarlık tarafından ayrıca belirlenir) tevsik etmeleri gereklidir. Kurlar Madde 11- Desteklemede; ibraz edilen faturalardaki harcamaların, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T.C. Merkez Bankası tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi Madde 12- Organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin başvuruları, düzenlenecek fuarla ilgili sunacakları tahmini maliyet raporu ve gerekli durumlarda istenecek ilave bilgi ve belgelerin Müsteşarlık tarafından incelenmesi suretiyle sonuçlandırılır. Madde 13- Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; Türk İhraç Ürünleri, Sektörel Türk İhraç Ürünleri ve Milli Katılım organizasyonlarında; organizatör kanalıyla bulunulan bölgedeki fuar konusu sektör de gözetilmek suretiyle ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise firma tarafından üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, gerekli incelemeyi yapmak suretiyle; ödeme yapılacak katılımcı ve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen T. C. Merkez Bankası'na bildirir. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde gerekli tüm belgelerle birlikte müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz. Ürün Teşhir Şartı Madde 14- Katılımcılar, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmek için bizzat ürünlerini standlarında sergilemek zorundadırlar. Katılımcılar, ürünün cinsine göre ürünlerini doğrudan sergileme olanağı bulamamaları durumunda, broşür, katalog v.s. ile fuar katılımlarında azami 16 m2 üzerinden desteklenirler. Stand Alanı Madde 15- Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcılar ile uluslararası fuarlara bireysel iştirak eden katılımcıların; asgari 9 m2 olmak üzere, azami 50 m2'ye kadar
(*) (*)

10 Kasım 2005 tarih ve 25989 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/3 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

18

kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlandırılır. 50 m2'nin üzerinde stand alanı kiralanması durumunda, 50 m2'nin üzerindeki kısma ilişkin fuar masrafları katılımcı tarafından karşılanır. Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana sanayii ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar stand alanının desteklenmesine ilişkin azami 50 m2’lik, mücevherat sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m2’lik sınırlamadan muaftır.” Yaptırım Madde 16- Organizatörün; a) Ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyeyi ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının, b) Fuar süresince gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, c) Katılımcı firmalara taahhütlerini yerine getirmediğinin, d) Yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin ve/veya belge ibraz ettiğinin, e) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun, tespit edilmesi halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 18'inci madde hükmü çerçevesinde işlem yapılır. Madde 17- Katılımcının, yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin ve/veya belge ibraz ettiğinin, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 18'inci madde hükmü çerçevesinde işlem yapılır. Haksız Ödeme Madde 18- Bu Tebliğ kapsamında katılımcıya veya organizatöre haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise ilgililer hakkında ayrıca kanuni takibat yapılır. Yetki Madde 19- Bu tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye, genelgeler çıkarmaya, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

19

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 20- Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 12/3/2001 tarihli ve 2001/4 sayılı Kararı ile 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/4 nolu Yurt Dışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1- 2004 yılı içerisinde gerçekleştirilen yurt dışı fuarlar ve uluslararası fuarlara bireysel katılımlara ilişkin destek müracaatlarının sonuçlandırılmasında "Yurt Dışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin" 2001/4 nolu Tebliğ ve Uygulama Usul Esasları hükümleri uygulanır. Yürürlük Madde 21- Bu Tebliğ 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 22- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

20

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete Tarihi: 1 Haziran 1995 Resmi Gazete Numarası: 22300 Para ve Kredi Koordinasyon Kurulundan Amaç Madde 1. Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın arttırılması amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (DTM) gerekli desteğin sağlanmasıdır. Kapsam Madde 2. Bu destek; Türkiye’de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları düzenleyen ve DTM’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu”ndan karşılanmasını kapsamaktadır. Desteklenecek Faaliyetler Madde 3. A. Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler a. Ticaret Müşavirliğince uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurt dışı tanıtım (basın-yayın, radyo, TV reklamları, afiş, broşür, basın toplantısı) faaliyetleri, b. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri’nce uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi geçemez) yol giderleri, c. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek, seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar. B. Diğer Destekler a. Fuarın Ticaret Müşavirlikleri’nce tanıtımı, b. Fuarın ve organizatör firmanın DTM’nca desteklendiğinin tevsiki. Desteklenecek Fuarların Tespiti Madde 4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca izin verilmiş uluslararası nitelikteki iç ihtisas fuarlarından hangilerinin destekleneceği Madde ve ülke bazındaki ihracat politikaları esas alınarak aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde belirlenir:

21

a. Fuarın; Tekstil, konfeksiyon, halı, Deri (ayakkabı dahil), Taşıt araçları ve yan sanayii, Gıda ve gıda teknolojisi, Elektrik-elektronik sanayii, Madeni eşya sanayii, Toprak sanayii, İnşaat malzemeleri, Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması, b. Fuarın en az üç defadır yapılıyor olması, c. Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25’i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması, gerekmektedir. d. Aynı fuara iki defadan fazla destek verilmez. Ödeme Esasları Madde 5. Uluslararası nitelik taşıyan yurt içi ihtisas fuarlarının desteklenmesine yönelik ödemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır: a. Organizatör kuruluşların 3. maddede belirtilen faaliyetleri ile ilgili harcamaların desteklenebilmesi için harcamaların fatura ile belgelendirilmiş olması şarttır. b. Desteklenen faaliyetlere ilişkin ödemelere esas teşkil eden oran ve azami destek tutarları aşağıda gösterilmiştir: Harcama Kalemleri Yurt dışı tanıtım faaliyetleri Önemli alıcıların ulaşım giderleri Destekleme Oranı (%) 50 50 Tutarı (Karşılığı Tl) 25.000 $ 15.000 $ 5.000 $

Fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri 50

22

c. Düzenleyeceği yurt içi ihtisas fuarının desteklenmesini isteyen organizatör firmaların, fuarın başlangıcından en geç iki ay önce, desteklenen faaliyet türlerine ilişkin tahmini harcamaları da içeren bir proje ile birlikte bulundukları bölgedeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine başvurmaları gerekmektedir. d. İhracatçı Birlikleri 4. maddede belirtilen kriterler ve bunlara ek olarak Müsteşarlıkça tespit edilecek diğer kriterler çerçevesinde, söz konusu başvuruları inceleyerek uygun gördüğü talepleri organizatör firmalara bildirir. e. Fuar sona erdikten sonra, gerçekleşen harcamalara ilişkin belgeler, fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde organizatör firma tarafından İhracatçı Birlikleri’ne intikal ettirilir. İhracatçı Birlikleri gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile ödeme miktarlarını Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını teminen T.Cumhuriyet Merkez Bankası’na intikal ettirir. f. Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T.Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. müeyyide Madde 6. Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde “6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun” hükümleri uygulanır. Yetki Madde 7. Bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında DTM yetkilidir. Yürürlük Madde 8. Bu Karar 1/1/1995 tarihinde yürürlüğe girer.

23

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi" Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 97/5) Resmi Gazete Tarihi: 31 Temmuz 1997 Resmi Gazete Numarası: 23066 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan Amaç Madde 1. Bu Tebliğ çerçevesinde, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır. Kapsam Madde 2. Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlandırılabilir. Tanım
(*) (*) (*)

Madde 3. Bu Tebliğ’de geçen:

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı, Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilmiş şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından "Sektörel Dış Ticaret Şirketi" statüsü verilmiş şirketleri, Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri, yazılım sektöründe faaliyette bulunan şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ), Uluslararası Nitelikteki Diğer Belgeler: Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan ve Müsteşarlıkça da uygun görülen diğer belgeleri, ifade eder. Desteklenecek Faaliyetler

(*)

24 Mayıs 2006 tarih ve 26177 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/3 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

24

Madde 4. Bu karar kapsamında; firmaların, a) ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgelerini, b) ISO 14000 çevre yönetim sistemi belgelerini, c) CE işaretini ve d) Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerini alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) karşılanacaktır. Madde 5. Şirketlerin, bu Tebliğin 4’üncü maddesinde belirtilen belgelendirme harcamaları belge başına %50 oranında ve en fazla 50.000 (ellibin) ABD Dolarına kadar desteklenebilir. Madde 6. Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılacak olan şirketler tarafından gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, kalite, çevre belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerin alınış tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmesi gerekmektedir. Müsteşarlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirketler ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar. Madde 7. Desteklemede, ibraz edilen harcama belgelerindeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir. Madde 8. Bu destekten yararlanacak olanların yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelerde "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun" hükümleri uygulanır. Madde 9. Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenecek şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, Müsteşarlık yetkilidir.
(*) (*) (*)

(*)

24 Mayıs 2006 tarih ve 26177 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/3 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

25

Madde 10. Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'nun 18.05.1995 tarih ve 95/6 sayılı Kararının 2. maddesi ile 01.06.1995 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/3 sıra no'lu Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 11. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

26

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "Pazar Araştırması Desteği" Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 97/6) Resmi Gazete Tarihi: 31 Temmuz 1997 Resmi Gazete Numarası: 23066 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan Amaç Madde 1- Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları"na ilişkin Kararı'nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, yeni ihraç pazarları yaratmak ve geleneksel pazarlarımızda pazar payımızı arttırmak maksadıyla küçük ve orta büyüklükteki işletmelere(KOBİ) yönelik devlet desteği sağlanmasıdır. Kapsam
(*)

Madde 2- Bu karar ile;

a) Potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, firmaların pazarlara giriş konusunda karar vermelerine yardımcı olunması ve ürünlerinin yeni bir pazarda gerektiği şekilde tanıtılması, b) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler arasındaki işbirliğini sağlamaya yönelik olarak Avrupa Birliği'nce uluslararası düzeyde organize edilen faaliyetlere katılımın desteklenmesi, c) Türkiye'de sınai ve ticari faaliyette bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)'in ve/veya bunların bir araya gelerek kurmuş oldukları Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)'nin uluslararası işbirliğini sağlamaya yönelik olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)'nin uygun gördüğü uluslararası düzeyde düzenlenen faaliyetlere katılımının desteklenmesi, d) Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ)'nin ortaklarına pazar bulunabilmesi amacıyla DTM'nin uygun gördüğü yabancı ülkelere gerçekleştirecekleri "KOBİ'ler arası İşbirliği Programları'nın desteklenmesi, amaçlanmaktadır. (c) ve (d) bentlerinde yer alan faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin talepler doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına yapılır. MADDE 3- Bu Karar'dan, mal üretimi ve ticareti ile iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile sanayi sektöründeki üretici dernekleri yararlanır. 14 Kasım 1998 tarih ve 23523 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/12 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.
(*)

27

Tanım Madde 4- Bu kararda geçen ; Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığıdır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ; 1) Bir ila ikiyüz arasında işçi istihdam ettiği, bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen, 2) Gerçek usulde defter tutan, 3) İmalat sanayi alanında faaliyette bulunan, 4) Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle iki milyon ABD Doları karşılığı TL'yi aşmayan firmalardır. Sektörel Dış Ticaret Şirketi: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından SDŞ unvanı verilen şirketlerdir. Üretici Dernekleri: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu derneklerdir. Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)'dır. Desteklenecek Faaliyetler I- Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi Madde 5- Bu karar kapsamında destek; a) Şirketlerin kendi bünyesinde yapacakları projelere, b) Pazar araştırması hizmeti veren şirketlerin/kurumların şirket nam ve hesabına yapacakları projelere, c) Üretici derneklerinin üyeleri için yapacakları veya yaptıracakları projelere verilir. Pazar araştırması projesi İGEME tarafından da hazırlanıp yürütülebilir. Böyle bir projenin maliyeti bu karar kapsamındaki koşullarda karşılanır.

28

Şirketlerin veya üretici derneklerinin talep etmesi halinde de İGEME tarafından pazar araştırması projesi hazırlanıp yürütülebilir. Madde 6A- Şirketin kendi bünyesinde yürüteceği projeler: Şirketin kendi bünyesi içerisinde "masa başı ve alan araştırması" na dayanan pazar araştırması faaliyetini yürütmek istemesi halinde, raporun, ön değerlendirmeyi yapacak olan İGEME tarafından belirlenecek standartlarda hazırlanması gerekir. B- Danışmanlık şirket veya kurumlarının şirket için yürüteceği projeler: Şirket nam ve hesabına, danışmanlık şirketleri/kurumları ile İGEME'ce, "masa başı ve alan araştırması"na dayanarak hazırlanan projeler, bu karar kapsamındaki destekten yararlanırlar. C- Üretici derneklerinin üyeleri veya bulundukları imalat dalının ortak amacına yönelik yapacakları projeler: Üretici dernekleri; pazar araştırması projelerini bünyeleri içinde yapabilecekleri gibi, danışmanlık şirketi/kurumu veya İGEME'yi kullanarak da "masa başı ve alan araştırması" na dayanan pazar araştırması projeleri hazırlatabilirler. Bu destekten yararlanacak üretici derneklerinin; bünyesinde aynı üretim dalında faaliyette bulunan şirketlerin en az % 30'unu bulundurması, belirli bir üretim dalını temsil etmesi, yeni üyeliklere açık olması, kar amacı gütmemesi, başvuruları kendisi için değil üyeleri için yapması, koşullarını taşıması gerekir. Madde 7- Şirketler ve üretici dernekleri İGEME'den pazar araştırması projelerinin hazırlanma şekil ve esaslarının teminini müteakip, bu Kararla ilgili olarak uygulama usul ve esaslarında belirlenen sürelerde proje taslağını İGEME'ye sunar. II- Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Arasında İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi:

29

Madde 8- 2 nci maddenin (b) bendinde yer alan İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)nın organizasyonuyla Avrupa Birliği Komisyonu tarafından düzenlenen faaliyetlere ve ikinci maddenin (c) ve (d) bendlerinde belirtilen Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın uygun gördüğü uluslararası düzeyde düzenlenen faaliyetler ile SDŞ’lerin DTM ile işbirliği halinde düzenleyecekleri organizasyonlara katılınması halinde, bir firmadan en fazla bir kişinin 500 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla yol ve günlük 100 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama giderlerinin % 70'i, bu Tebliğ kapsamında karşılanır. Ödeme Esasları Madde 9- Pazar araştırması desteğinden yararlanacak olan projeler, İGEME'nin yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucuna göre onaylanmak üzere Müsteşarlığa gönderilir. İGEME, projeyi her safhasında takip eder ve gerekli ikazları yapar. Madde 10- Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bildirimi üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, onaylanan projelere ilişkin ödemeleri öncelikle yapar. Destekleme; ibraz edilen belgelerdeki giderlerin TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanların ise fatura (belge) tarihindeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından şirketlere yapılacak ödeme esnasında ödenecek meblağın % 5'i, İGEME, İKV veya Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın uygun gördüğü diğer uygulamacı kuruluşlara bu Tebliğ kapsamındaki izleme ve değerlendirme faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla kesilerek mezkur kuruluşların hesabına aktarılır. Madde 11- Bir üretici şirketin, pazar araştırması için kullanabileceği azami tutar 75.000 $, bir yıl içerisinde kullanabileceği azami tutar 15.000 $, tek bir proje için kullanabileceği azami tutar 7.500 $'dır. Madde 12- SDŞ ve üretici derneğince yürütülecek pazar araştırması için bir yıl içerisinde kullanılabilecek azami destek tutarı 50.000 $ olup, proje bazında azami destek tutarı ise 10.000 $'dır. Madde 13- Aşağıdaki koşullarda pazar araştırması desteği verilmez: a) Belirgin bir projenin parçası olmayan çok genel mahiyette ön bilgi veren türden araştırmalar. b) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı geziler. c) Satış amaçlı yapılan geziler.
(*)

(*)

14 Kasım 1998 tarih ve 23523 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/12 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

(*)

30

d) Ticaret fuarları, sergiler ve konferanslara katılımlar. e) Grup seyahati, ticaret heyetiyle gidilen geziler veya resmi kurumlarca yabancı ülkelerde tanıtım amaçlı programlar. f) İhracata hazır olmayan ürünlere yönelik projeler. g) Halihazırda başlanmış, bir projeye dayalı olmayan veya satın alınmış araştırmalar. h) Aynı anda, bir firma için firma bünyesinde, danışmanlık şirketi/kurumu ve İGEME'ce araştırmaları yürütülen projeler. Madde 14- Şirketin bir seferde en fazla bir projesi desteklenir. ikinci bir başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için önceki projenin tamamlanmış ve Müsteşarlıkça onaylanmış olması gerekir. Madde 15- a) Şirketlerin pazar araştırması projeleri; birer nüshası firma, İGEME ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda kalmak üzere üç kopya hazırlanır. b) Üretici dernekleri pazar araştırması projeleri; birer nüshasının dernek, İGEME ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda kalması ve bir nüshasının da ilgili Ticaret Müşavirliğine gönderilmesi amacıyla dört kopya hazırlanır. Madde 16- Projenin gerçekleştirilmesinden itibaren bir yıl içinde, proje hedeflerinin pazar stratejisine adapte edilip edilmediği ve hedef ülkedeki pazar payının artırılıp artırılmadığı hususları, pazar araştırmasından yararlanan tarafından değerlendirilmek üzere İGEME'ye gönderilir. Değerlendirme sonuçlarını göndermeyenler karar kapsamındaki destekten bir daha yararlanamazlar. Madde 17- Bu destekten yararlanacak olanların yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelerde "6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun" hükümleri uygulanır. Madde 18- Bu Karar'ın uygulamasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. Madde 19- Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 18.05.1995 tarih ve 95/6 sayılı kararının 3. maddesi ile 01.06.1995 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/4 sıra no'lu tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 20- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

31

Eğitim Yardımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/2) Resmi Gazete Tarihi: 29 Ocak 2000 Resmi Gazete Numarası: 23948 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 17/01/2000 tarihli ve 2000/3 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır. Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ve bu şirketlerin ortağı bulunan şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle uluslararası ticarete yönlendirilmeleri bağlamında, elemanlarının uluslararası pazarlama ve ihracat işlemleri ile ihracatta pazar bulma konusundaki niteliklerinin arttırılarak dünya pazarlarına hızla açılmalarını sağlamaktır. Madde 2- Bu Tebliğde geçen; Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)dır. Uygulamacı Kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)dir. Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): DTM tarafından SDŞ Statüsü verilen şirketlerdir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ); 1) İmalat Sanayi Sektöründe faaliyette bulunan. 2) Bir ila ikiyüz arasında işçi çalıştırdığı, bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen, 3) Gerçek usulde defter tutan. 4) Arsa ve bina hariç, mevcut sabit sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle iki milyon ABD Doları karşılığı TL.yi aşmayan, işletmelerdir. Madde 3- Bu Tebliğ kapsamında desteklenecek giderlerle ilgili olarak istenecek bilgi ve belgeler, faaliyet bazında sağlanacak destek oranları ve miktarları ile yürütülecek işlemler, hazırlanacak Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir. Madde 4- Bu Tebliğ kapsamında işletmelerin, münhasıran dış ticarete ilişkin alanlarla sınırlı olmak üzere desteklenecek eğitim konuları; 1) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,

32

2) İhracat için pazar ve müşteri bulma, pazar analizi, pazar araştırması, alıcıyla müzakere ve yazışma teknikleri ve fiyat verme, 3) İhracata ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri, 4) Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatı, uluslararası pazarlama teknikleri, 5) Moda-Marka tasarımı, ve benzeri alanları kapsamaktadır. Madde 5- KOBİ ve SDŞlerin yurtiçi programlar için 3. yurtdışı programlar için 3 olmak üzere en fazla 6 eğitim programına destek sağlanır. Bu Tebliğ kapsamında; 1) Eğitim programı başına azami 7.500 ABD Dolarını aşmamak ve süresi 3 ayı geçmemek üzere SDŞ ve KOBİlerin yurtdışı eğitim harcamalarının SDŞler için % 75’i ve KOBİler için % 50’si, 2) Eğitim programı başına KOBİler için azami 5.000 ABD Dolarını ve SDŞler için 15.000 ABD Dolarını aşmamak ve süresi 3 ayı geçmemek üzere yurtiçi eğitim harcamalarının SDŞler için % 75’i ve KOBİler için % 50’si. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanır. Yurtdışı eğitim için gönderilecek elemanın şirkette eğitim konusuyla ilgili bir alanda istihdam ediliyor olması ve iştirak edilecek programı anlayacak derecede yabancı dil bilmesi şartı aranır. SDŞ ortaklarının eğitim yardımına ilişkin başvuruları ortağı oldukları SDŞler üzerinden yapılır. Madde 6- Şirketlerin eğitim faaliyetlerinin desteklenebilmesi için, harcamalarının ölçülebilir ve belgelendirilmiş olması gerekir. Madde 7- Dördüncü maddede belirtilen eğitim programlarına ilişkin başvurular, değerlendirme ve uygulama usul ve esasları çerçevesinde uygulamacı kuruluş İGEME’ye yapılır. Madde 8- Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise ödenmiş olması kaydıyla fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından firmalara yapılacak ödeme esnasında ödenecek meblağın % 5’i, İGEME’nin bu Tebliğ kapsamındaki izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile temel araştırmalarına destek sağlamak amacıyla kesilerek bu kuruluşun hesabına aktarılır.

33

Madde 9- Şirketler, kurum veya kuruluşlar tarafından, yanıltıcı ve yanlış bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Madde 10- Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılması ile uygulamada ortaya çıkabilecek ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. Madde 11- 31/7/1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/7 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Eğitim Yardımı Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda bulunmuş ve talepleri DTM’na intikal ettirilmiş bulunan eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak şirketlerin kazanılmış hakları saklıdır. Madde 12- 24/7/1997 tarih ve 97/8 sayılı Kararının 3 üncü maddesi ile 31/7/1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/7 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Eğitim Yardımı Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 13- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

34

İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/1) Resmi Gazete Tarihi: 29 Ocak 2000 Resmi Gazete Numarası: 23948 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 17/01/2000 tarihli ve 2000/3 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır. Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır. Madde 2- Bu Tebliğde geçen; Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)dır. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ): DTM tarafından SDŞ Statüsü verilen şirketlerdir. Madde 3- SDŞlerin bu destekten yararlanmaya yönelik başvuruları doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılır. Madde 4- Bu Tebliğ kapsamında: SDŞlerin ilk defa istihdam edecekleri konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli 1) Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i. 2) Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan azami bir yıl süreyle karşılanır. Bu Tebliğ kapsamında, bir SDŞye, istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanır. Madde 5- Bu yardım programına ilişkin talepler, değerlendirme ve uygulama usul ve esasları çerçevesinde DTM tarafından sonuçlandırılır. Madde 6- Desteklemede, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası cinsinden olması gerekmekte olup, döviz cinsinden düzenlenmiş belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

35

Madde 7- Şirketler, kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yanıltıcı ve yanlış bilgi ve belge verilmesinden dolayı, şirketlere haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Madde 8- Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılması ile uygulamada ortaya çıkabilecek ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. Madde 9- 31/7/1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/8 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında İstihdam Yol Açma Yardımı Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda bulunmuş ve talepleri DTM’na intikal ettirilmiş bulunan şirketlerin kazanılmış hakları saklıdır. Madde 10- 24/7/1997 tarih ve 97/8 sayılı Kararının 4 üncü maddesi ile 31/7/1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/8 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında İstihdam Yol Açma Yardımı Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

36

Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/4) Resmi Gazete Tarihi: 25 Kasım 2005 Resmi Gazete Numarası: 26004 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 17/11/2005 tarihli ve 2005/10 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de ticari, sınai/ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin, yurtdışı pazarlarda ürünlerinin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımının yapılmasını teminen, gerçekleştirecekleri tanıtım ve/veya marka tescil faaliyetlerine ilişkin giderleri ile yurt dışında mal ticaretine yönelik faaliyette bulunmak amacıyla açmış oldukları veya açacakları birimlerle ilgili giderlerinin uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır. Kapsam Madde 2- Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye’de ticari, ticari/sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri yararlandırılabilir. Tanımlar Madde 3- Bu Tebliğde geçen; Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsünü haiz şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsünü haiz şirketleri, Sınai/Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri, Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari faaliyette bulunan şirketleri,

37

Yazılım Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yazılım sektöründe faaliyette bulunan şirketleri, Şirket: Sınai/Ticari, Ticari, Yazılım Şirketlerini, Yurtdışı Birim: Yurtdışında açılan mağaza, depo, ofis, showroomu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Desteklenecek Faaliyetler I- Mağazaların Desteklenmesi Madde 4- Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde; Mağazanın; a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000 ABD Doları, b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000 ABD Doları, desteklenir. Madde 5- Ticari şirketler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde; Mağazanın; a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları, b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları, desteklenir. Madde 6- SDŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde; Mağazanın; a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 60.000 ABD Doları,

38

b) Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Doları, desteklenir. II- Ofis ve Showroomların Desteklenmesi Madde 7- Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında ofis/showroom açılması halinde; Ofis/showroomun; a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları, b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, desteklenir. Madde 8- Ticari şirketler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında ofis/showroom açılması halinde; Ofis/showroomun; a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları, b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları, desteklenir. Madde 9- SDŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında ofis/showroom açılması halinde; Ofis/showroomun; a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları, b) Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları, desteklenir. III-Depoların Desteklenmesi Madde 10- Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında depo açılması halinde; a) Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları,

39

b) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, desteklenir. Madde 11- Ticari şirketler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında depo açılması halinde; a) Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları, b) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları, desteklenir. Madde 12- SDŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında depo açılması halinde; a) Demirbaş giderleri, % 60 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları, b) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları, desteklenir. IV- Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Madde 13- Yurtdışı birimi bulunan; a) DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları, b) Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları, c) Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Doları, desteklenir. Madde 14- Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

40

V- Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi Madde 15- DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları desteklenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Destek Süresi ve Limitler Madde 16- DTSŞ, SDŞ ve şirketler, bu Tebliğin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12’nci maddelerinin (b) bentlerinde belirtilen kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. Birimin destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden fatura/banka dekontu tarihi esas alınır. Madde 17- Bu Tebliğin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12’nci maddelerinin (a) bentlerinde yer alan demirbaş ve dekorasyon harcamalarının desteklenebilmesini teminen bu harcamalara ilişkin ödeme belgelerinin, ilgili birim için ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden fatura/banka dekontu tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde, bu Tebliğin 23’üncü maddesi çerçevesinde ibrazı gerekmektedir. Madde 18- Bu Tebliğ kapsamındaki destek unsurlarından şirketler en fazla 7, DTSŞ ve SDŞ’ler en fazla 15 adet yurtdışı birimi için yararlandırılabilir. Madde 19- DTSŞ, SDŞ ve şirketler, bu Tebliğin 13’üncü ve 14’üncü maddesinde belirtilen destek unsurlarından ilk destek ödemesine esas teşkil eden reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin giderleri fatura tarihinden itibaren en fazla üç yıl süresince yararlandırılabilir. Madde 20- DTSŞ, SDŞ ve şirketler, bu Tebliğin 15’inci maddesinde belirtilen destek unsurlarından ilk destek ödemesine esas teşkil eden marka tescili ve korunmasına ilişkin giderleri fatura tarihinden itibaren en fazla üç yıl süresince yararlandırılabilir. Madde 21- DTSŞ, SDŞ ve şirketler bu Tebliğin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12’nci maddelerde belirtilen destek unsurlarından, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce açılmış olan yurtdışı birimleri için de yararlandırılabilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme Ödeme Esasları Madde 22- Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, harcamaların ödeme belgesi ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Ödemeye ilişkin istenecek diğer bilgi ve belgelerle uygulamaya ilişkin hususlar, Müsteşarlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.

41

Ödeme Belgelerinin İbrazı Madde 23- Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılacak olan DTSŞ, SDŞ ve şirketler tarafından gerçekleştirilen harcamalara ilişkin ödeme belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması ve ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay (15’inci madde için bu süre 18 aydır) içerisinde, a) Gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, b) DTSŞ ve SDŞ’ler tarafından doğrudan Müsteşarlık-İhracat Genel Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen 6 ve 18 aylık sürelerin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, ilgili kuruluşların evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Ödeme Madde 24- Müsteşarlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen DTSŞ, SDŞ ve şirketler ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar. Madde 25- Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler Müeyyide Madde 26- Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan şirket, DTSŞ ve SDŞ’ler tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilir. Dava sonucunda suçu sabit görülenlerin, Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilir. Müsteşarlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları

42

kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir. Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Uygulama Madde 27- 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "97/9 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’ Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destekten yararlandırılmış ve bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle destek süresi sona ermiş olan DTSŞ, SDŞ ve şirketler aynı birimi için bu Tebliğ hükümlerinden yararlandırılmazlar. Madde 28- 28/8/2003 tarihli ve 25213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan DTSŞ, SDŞ ve şirketler bu Tebliğ hükümlerinden yararlandırılmazlar. Yetki Madde 29- Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenecek DTSŞ, SDŞ ve şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, Müsteşarlık yetkilidir. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 30- Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 5’inci maddesi ile 31/07/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "97/9 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’ Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde- Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "97/9 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’ Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde destekten yararlanmakta olan şirket, DTSŞ ve SDŞ’ler, her bir yurtdışı birimi için destekten yararlandıkları süre ve destek tutarı, yurtdışı birimin niteliğine göre mahsup edilmek suretiyle bu Tebliğde belirtilen süre ve limitler dahilinde destekten yararlandırılabilirler. Yürürlük Madde 31- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

43

Yürütme Madde 32- Bu Tebliği, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

44

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4) Resmi Gazete Tarihi: 24 Mayıs 2006 Resmi Gazete Numarası: 26177 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 11/5/2006 tarihli ve 2006/7 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Tebliğde belirtilen kriterler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır. Kapsam Madde 2- Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler yararlandırılabilir. Tanımlar Madde 3- Bu Tebliğde geçen; Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını (DTM), Birlik: Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini, Üretici Derneği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri,

45

Üretici Birliği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birlikleri, Kuruluş: İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerini, Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilmiş şirketleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından "Sektörel Dış Ticaret Şirketi" statüsü verilmiş şirketleri, Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ), TURQUALITY® Sertifikası: 22/12/2004 tarihli ve 25678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2004/14 sayılı "TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ"de belirtilen logoyu, TURQUALITY® Programı: TURQUALITY®nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece Program kapsamındaki şirket markalarının konumlandırılması, konumlarının güçlendirilmesi ve bu markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan programı, Marka: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM TURQUALITY® Komitesi, Çalışma Grupları ve Sekretarya Madde 4- TURQUALITY® Komitesi: Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakanın başkanlığında Müsteşarlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur. Söz konusu Komite, TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak şirketler ile TURQUALITY® Sertifikası verilecek markalarının tespiti hususunda yetkilidir.

46

Anılan Komitenin teşkili ile çalışma usul ve esasları Müsteşarlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi Müsteşarlık tarafından yürütülür. Madde 5- TURQUALITY® Çalışma Grubu: Müsteşarlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur. TURQUALITY® Çalışma Grubu; TURQUALITY® Programının teknik çalışmaları ile uygulamasını yürütür. TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak şirketler ile TURQUALITY® Sertifikası verilecek markalarının seçimi konularında TURQUALITY® Komitesi’ne istişari nitelikte görüş bildirir. Madde 6- TURQUALITY® Sektörel Çalışma Grubu : Müsteşarlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur. TURQUALITY ® Sektörel Çalışma Grubu; kuruldukları sektörle ilgili TURQUALITY® Programının teknik çalışmalarını yürütür ve TURQUALITY® Çalışma Grubuna istişari nitelikte görüş bildirir. Madde 7- Bu Tebliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen Çalışma Gruplarının teşkili ile çalışma usul ve esasları Müsteşarlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi TURQUALITY® Sekretaryası tarafından yürütülür. Madde 8- TURQUALITY® Sekretaryası: TURQUALITY® Programının uygulanması konusundaki gerekli çalışmaları yürütmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla istihdam edilen elemanlardan teşkil eder. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Desteklenecek Faaliyetler I- İhracatçı birlikleri, üretici dernekleri/birliklerinin desteklenmesi: Madde 9–-Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihten sonra; a) Birliklerin, iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam ve pazarlama (görsel ve yazılı tanıtım, show, defile, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık giderleri vb.) faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %80 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Doları, b) Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerinin, ilgili oldukları üretim alanında yer alan ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım, show, defile, ülke imaj kampanyası, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, desteklenir.

47

II- Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesi: Madde 10- Şirketlerin, Müsteşarlık tarafından marka destek programı kapsamına alındığı tarihten sonra; a) Destek kapsamına alınan markalarının tescili ve korunmasına ilişkin olarak gerçekleştirecekleri giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, b) Projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine (görsel ve yazılı tanıtım, show, defile, ülke imaj kampanyası, showroomdaki ürün tanıtımı, pazar araştırması, sponsorluk, marka-promosyon ajansı, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, stratejik danışmanlık giderleri vb.) ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları, c) Projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) ilişkin kira, demirbaş, hizmet harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları, Yurtdışı birimlerden mağaza açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve belediye giderleri ile açtıkları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, ç) Projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların kendilerine ait reyonlarda satıldığı büyük mağazalarda veya gıda ürünleri için marketlerde sadece destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satılması amacıyla kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, komisyon, hizmet harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, d) Projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları ve/veya açacakları showroomlar ve/veya farklı markaların satıldığı showroomlarda yeralan ürünlerine ilişkin ödeyecekleri dekorasyon, kira ve/veya komisyon harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, e) Ürünleri ile ilgili olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) üyesi veya bu Birliğin Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MLA) yaptığı akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği belgelendirme kuruluşlarından alacağı çevre ve kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, f) Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10

48

mağazaya ilişkin dekorasyon harcamaları, mağaza başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları, g) Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak modelizm (kalıp ebat setleri), moda ve trendler ile ürün ve ambalaj tasarımı konularında satın alacakları danışmanlık giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, desteklenir. III- TURQUALITY® desteklenmesi destek programı kapsamına alınan şirketlerin

Madde 11- TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin; a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, b) Ürünlerine yönelik olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) üyesi veya bu Birliğin Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MLA) yaptığı akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği belgelendirme kuruluşlarından alacağı çevre ve kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin sertifikasyon giderleri, c) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri, ç) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen reklam, tanıtım, basınhalkla ilişkiler, sponsorluk, web sitesi tasarımı, pazar araştırması, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, doğrudan pazarlama (direct mailing) gibi alternatif pazarlama faaliyetleri ile çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınmasına yönelik giderleri, d) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları; 1) Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri, 2) Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri ile farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,

49

3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon giderleri, e) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bilgi-işlem gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri, % 50 oranında desteklenir. IV- TURQUALITY® programının desteklenmesi Madde 12- Birliklerin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda; a) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak/alınan şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri, b) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlere yönelik olarak ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, reklam, vb konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri, c) TURQUALITY® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri, ç) TURQUALITY® Programın kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları, d) TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri, yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

50

Destek Kapsamına Alınma İhracatçı birlikleri, üretici dernekleri/birliklerinin destek kapsamına alınması Madde 13- Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için Kuruluşların, iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda markalaşma faaliyetleri ve bütçelerini içeren bir projeyle doğrudan Müsteşarlığa müracaat etmesi ve söz konusu projenin Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alınması gerekmektedir. Şirketlerin marka destek programı kapsamına alınması Madde 14- Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için, şirketlerin markalaşma faaliyetleri ve bütçelerini içeren bir projeyle doğrudan Müsteşarlığa müracaat etmesi ve söz konusu projenin Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alınması gerekmektedir. Şirketlerin TURQUALITY® destek programı kapsamına alınması Madde 15- Bu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen destek unsurlarından yararlanmak için şirketlerin markalaşma faaliyetleri ve bütçelerini içeren bir projeyle doğrudan Müsteşarlığa müracaat etmesi ve Müsteşarlık/TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmasına karar verilmesi gerekmektedir. 2003/3 sayılı tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan şirket ve birliklerin destek kapsamına alınması Madde 16- 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde; a) Destek kapsamında bulunan şirketlerin bu Tebliğin 10 uncu, b) TURQUALITY® Sertifikası verilen şirketlerin bu Tebliğin 11 inci, c) TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda destek kapsamında bulunan Birlik/Birliklerin bu Tebliğin 12 nci maddelerinde belirtilen faaliyetlerine ilişkin harcamaları, Müsteşarlık tarafından 2003/3 sayılı Tebliğ kapsamında onaylanan projelerinde belirtilmiş olması kaydıyla, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren desteklenir. Söz konusu şirket, Birlik/Birliklerin bu Tebliğ kapsamında düzenlenen yeni destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde revize edilmiş projeleriyle Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Anılan projenin Müsteşarlıkça onaylandığı tarihten itibaren revize edilmiş proje kapsamındaki faaliyetler bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenir.

51

Madde 17– Müsteşarlık, kuruluş ve şirketler tarafından destek kapsamına alınmak üzere ibraz edilen projelerin incelenebilmesi ve anılan projelerin destek kapsamına alınabilmesini teminen bu Tebliğin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Desteğin Başlangıç Tarihi, Süresi ve Kapsamı Destek başlangıç tarihi Madde 18- Bu Tebliğin 9, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen desteğin başlangıç tarihi, kuruluş ve şirketlerin bu Tebliğin 13, 14 ve 15’inci maddeleri çerçevesinde TURQUALITY® Komitesi/Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alındığı tarihtir. Madde 19- 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamında bulunan şirketler, TURQUALITY® Sertifikası verilen şirketler ile TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda destek kapsamında bulunan Birlik/Birlikler için desteğin başlangıç tarihi, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir. Desteğin süresi Madde 20- Bu Tebliğin; a) 9 ve 10 uncu maddelerinde düzenlenen desteklerden, kuruluş ve şirketler, 13 ve 14 üncü maddeler çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren dört yıl, b) 11 inci maddesinde düzenlenen desteklerden, şirketler, 15 inci madde çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren beş yıl, c) 10 uncu maddesinde düzenlenen desteklerden, 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamında bulunan şirketler, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren dört yıl, ç) 11 inci maddesinde düzenlenen desteklerden, 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde TURQUALITY® Sertifikası verilen şirketler, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl, süreyle yararlandırılabilir. Madde 21- Bu Tebliğin 14 ve 16 ncı maddeleri çerçevesinde marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin destek süresi sona ermeden 15’inci madde uyarınca TURQUALITY® destek programı kapsamına alınması halinde, söz konusu şirketlerin Marka ve TURQUALITY® destek programından bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yararlanabilecekleri toplam süre 72 ayı geçemez.

52

Desteğin kapsamı Madde 22- Şirketler bu Tebliğin 10 ve 11 inci maddelerinde düzenlenen destek unsurlarından, yurtiçi ve yurtdışı tescil belgesine sahip en fazla iki markası için yararlandırılabilir. Madde 23- Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde bir Holding/Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan en fazla üç şirket desteklenebilir. Madde 24- Bu Tebliğin; a) 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında bir şirketin aynı anda desteklenecek moda/endüstriyel ürün tasarımcısı sayısı 3’ü, b) 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinin 1 inci alt bendi çerçevesinde; 1) Bir şirketin desteklenecek mağaza sayısı bir yıl içerisinde 10 (on), destek süresi boyunca 50 (elli), 2) Mağaza başına desteklenecek konsept mimari çalışmaları, dekorasyon ve demirbaş giderleri, 100.000 ABD Doları’nı, c) 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinin 3 üncü alt bendi kapsamında; 1) Bir şirketin franchising sistemi ile desteklenecek mağaza sayısı bir yıl içerisinde 20 (yirmi), destek süresi boyunca 100 (yüz), 2) Mağaza başına desteklenecek dekorasyon giderleri, 50.000 ABD Doları’nı geçemez. Madde 25- Bu Tebliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen faaliyetler için bir şirkete sağlanacak maksimum destek miktarı Müsteşarlık tarafından sınırlandırılabilir. Madde 26- Marka/TURQUALITY® destek programına alınan şirketlerin, bu Tebliğin 20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen destek sürelerinin dolması ve/veya 33 üncü madde uyarınca destek kapsamından çıkarılmaları halinde 12 nci maddede belirtilen ve TURQUALITY® Programı kapsamında sağlanan desteklerden yararlandırılmazlar. Madde 27- TURQUALITY® destek programı kapsamından çıkarılan şirketler bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilir. Ancak TURQUALITY® ve marka destek programı kapsamında desteklendiği toplam süre, 20 nci maddenin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen süreyi geçemez. ALTINCI BÖLÜM

53

Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme Ödeme esasları Madde 28- Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin harcama belgeleriyle tevsik edilmesi gerekmektedir. Destek ödemesine ilişkin istenecek diğer bilgi ve belgelerle uygulamaya ilişkin hususlar, Müsteşarlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir. Ödeme belgelerinin ibrazı Madde 29- Bu Tebliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılacak olan kuruluş ve şirketler tarafından yurtdışında gerçekleştirilen faaliyetlere dair giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer bilgi ve belgelerin ve/veya Müsteşarlıkça talep edilmesi halinde bu hususlara dair denetim/danışmanlık firmalarının raporlarının, faaliyet ve/veya harcamanın yapıldığı bölgedeki Türk Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, faaliyet ve/veya harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması ve harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay, [10 ve 11 inci maddelerin 1 inci fıkralarının (a) bentleri için bu süre 18 aydır] içerisinde, a) Gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, b) Kuruluşlar tarafından doğrudan Müsteşarlığa, ibraz edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen 6 ve 18 aylık sürelerin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, ilgili kuruluşların evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Madde 30- Müsteşarlık, bu Tebliğin 9, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılacak olan kuruluş ve şirketlerden, gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. Ödeme Madde 31- Müsteşarlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen kuruluş ve şirket ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar. Madde 32- Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden olanları YTL, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki

54

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı YTL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. YEDİNCİ BÖLÜM İzleme ve Değerlendirme Madde 33- Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlanan kuruluş ve şirketler, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren her yılın sonunda markalaşma faaliyetlerini içeren bir raporu Müsteşarlığa intikal ettirirler. Müsteşarlık, anılan raporların değerlendirilmesi ve/veya destek kapsamına alınan kuruluş ve şirketlerin denetlenmesi ve izlenmesi amacıyla destek süresinin her aşamasında bu Tebliğin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde danışmanlık/denetim firmalarının raporlarını talep edebilir. Müsteşarlık, söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, projelerinde belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığı ve/veya markalaşma konusunda herhangi bir gelişim göstermediğini tespit ettiği kuruluş ile şirketleri, Marka/TURQUALITY® destek programlarına ilişkin dört/beş yıllık destek süresinin her aşamasında destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir. SEKİZİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler Müeyyide Madde 34- Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan kuruluş ve şirketler tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava sonucunda suçu sabit görülenlerin, Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilir. Müsteşarlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir. Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Madde 35- Destek kapsamına alınan kuruluş ile şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi, markalaşma potansiyeli, performansları, program ve proje kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. konularda kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiklerinin

55

tespiti halinde, şirket ve kuruluş Marka/TURQUALITY® destek programından çıkarılır ve sağlanan destek 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Madde 36- Müsteşarlık adına tescil ettirilmek suretiyle koruma altına alınmış bulunan TURQUALITY® sertifikasını, Müsteşarlık ve/veya TURQUALITY® Komitesinden izin almadan kullananlar hakkında, "Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Uygulama Madde 37- Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan şirketler, 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/4 sayılı "Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerinden yararlandırılmazlar. Madde 38- 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 97/5 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi’ Hakkında Tebliğ" ile 14/11/1998 tarihli ve 23523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 98/13 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi’ Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" hükümleri çerçevesinde destekten yararlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), aynı kalite belgesi ve insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler için bu Tebliğin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (e), 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bentlerinde belirtilen destekten yararlandırılmazlar. Madde 39- 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 97/6 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Pazar Araştırması Desteği’ Hakkında Tebliğ" ile 14/11/1998 tarihli ve 23523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 98/12 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Pazar Araştırması Desteği’ Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" hükümleri çerçevesinde destekten yararlanan Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), aynı pazar araştırması projesi ve/veya yurtdışı faaliyeti için bu Tebliğin 9 ve 10 uncu maddelerinin 1 inci fıkralarının (b), 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bentlerinde belirtilen pazar araştırması desteğinden yararlandırılmazlar. Yetki Madde 40- Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak kuruluş ile şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, Müsteşarlık yetkilidir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat Madde 41- Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21/8/2003 tarihli ve 2003/3 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden 28/8/2003 tarihli ve 25213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "2003/3 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve

56

Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ", Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 13/9/2005 tarihli ve 2005/8 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden 23/9/2005 tarihli ve 25945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/2 sayılı "2003/3 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1– 28/8/2003 tarihli ve 25213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile 23/9/2005 tarihli ve 25945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/2 sayılı "2003/3 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" uyarınca destek kapsamına alınmış İhracatçı Birliği, Üretici Derneği, Üretici Birlikleri ile Türk moda tasarımcılarının talepleri, destek süresi sonuna kadar anılan Tebliğ hükümleri çerçevesinde incelenip sonuçlandırılır. Yürürlük Madde 42- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 43- Bu Tebliği, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

57

TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/14) Resmi Gazete Tarihi: 22 Aralık 2004 Resmi Gazete Numarası: 25677 Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Bu Tebliğ, 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (i) bendine istinaden hazırlanmıştır. Madde 2- Bu Tebliğin amacı 28/08/2003 tarihli ve 25213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"i uyarınca Turquality Komitesinin onayı çerçevesinde kullanımına izin verilecek TURQUALITY® sertifikasının düzenlenmesidir.

Madde 3- 2003/3 sayılı Tebliğde yer alan Turquality- From Turkey ibaresi, Türk Patent Enstitüsü tarafından 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7'nci maddesinin l'inci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı adına koruma altına alınan, fonu Pantone 3125 C olan ve tasarımı aşağıda yer alan TURQUALITY® sertifikasını ifade eder. Madde 4- Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında, Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. Madde 5- 25/03/2000 tarihli ve 24000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (İhracat 2000/7) sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Tanıtım ve Tutundurması ile Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkındaki 2000/3 Sayılı Tebliğ Kapsamında 'Turquality-From Turkey' İbaresinin Kullandırılmasına Dair Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 6- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

58

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (Tebliğ No: 2006/1) Resmi Gazete Tarihi: 15 Şubat 2006 Resmi Gazete Numarası: 26081 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 07/02/2006 tarih ve 2006/3 sayılı Kararı’na istinaden hazırlanmıştır. Amaç Madde 1- Bu Tebliğ, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 2- Bu Tebliğ’de geçen; a) İhracat İade Miktarı: Fiziki birim başına yapılacak ödeme miktarıdır. b) Miktar Barajı: Ürün bazında ihracat iadesi yardımlarına esas olacak kısmı belirten orandır. c) Azami Ödeme Oranı: Mamulün ihracat bedeli dikkate alınarak yapılacak azami ödemeyi belirleyen orandır. d) İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi: İhraç edilecek olan ürünlerin bünyesinde kullanılan tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatçıya teslimi ile ilgili olarak, ihracatçı ile üretici arasında, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce yapılan ve ilgili ihracatçı birliğine teslim edilen sözleşmedir. İhracat iadesi yardımlarının verilmesinde uygulanacak yöntem Madde 3- İhracat iadesi ödemelerinde, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasında öngörülen limitler içinde kalınır. İhracat iadesi yardımlarından yararlanacak ürünler Madde 4- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, aşağıda belirtilen tarım ürünlerinin ihracatını müteakip finansmanı amacıyla, bu Tebliğ’in 6 ncı maddesinde belirtilen giderler, tabloda gösterilen ihracat iade miktarı ve azami ödeme oranı dikkate alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası üzerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, anılan Banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanır. İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmesi ve dış ticaret firmalarının hakedişlerini imalatçı firmalarına devretmesi durumunda teşvikten faydalanabilir. İhracatçı firmalar hakedişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı firmalara devredebilir.

59

Sıra No 1

Madde Adı Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış) Meyveler ve sert çekirdekli meyveler(pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) Dondurulmuş Meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri Bal Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları Meyve suları, meyve nektarları Zeytinyağı Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar

Armonize GTİP

İhracat İade Miktarı 205 $/Ton

Miktar Barajı % 37

Azami Ödeme Oranı % 20

0603.10

2

07.10 (0710.10 hariç)

79 $/Ton

% 27

% 20

3

07.12

370 $/Ton

% 20

% 10

4

08.11 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.08 (2008.11, 2008.19.11, 2008.19.13, 2008.19.19.00.14,39, 49, 2008.19.91 93,99, 2008.19.95.00.14,39,49 hariç) 0409.00 20.07 ( 2007.99.20, 2007.99.98.00.19 hariç) 20.09 (2009.90 hariç) 15.09,1516.20.91.00.14, 1516.20.98.00.11 16.04 02.07 (0207.13.91,99, 0207.14.91, 0207.26.91,99, 0207.27.91, 99, 0207.34, 0207.35.91,99, 0207.36.81,85,89 hariç) 0407.00 1601.00.99, 1602.31, 1602.32 18.06 1905.31,32, 1905.90.45, 1905.90.60.00.14 19.02

78 $/Ton

% 41

% 20

5

68 $/Ton

% 51

% 20

6 7 8 9 10

65 $/Ton 63 $/Ton 134 $/Ton 100 $/Ton 200 $/Ton

% 32 % 35 % 17 % 100 % 100

% 10 % 20 % 20 % 10 % 15

11

Kümes hayvanları etleri

186 $/Ton

% 14

% 20

12

13

14 15 16

Yumurta Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları Bisküviler, gofretler, kekler Makarnalar

6 $/1000Adet

% 78

% 10

250 $/Ton

%22

%10

119 $/Ton 119 $/Ton 66 $/Ton

% 48 % 18 % 32

% 10 % 10 % 10

60

İhracat bağlantılı sözleşmeli tarımsal üretimin desteklenmesi Madde 15– Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 9 uncu sıra numarasında bulunan zeytinyağı azami net ağırlığı 5 kg’a kadar (5 kg dahil) ambalajlarda ihraç edilmesi halinde mahsup hesabına dahil edilir. 1509.90.00.00.16 ve 1509.10.90.00.13 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda, "tescilli Türk Markaları" ve "Made in Turkey" ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 150 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 15 olarak uygulanır. 1509.90.00.00.15 ve 1509.10.90.00.12 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda, "tescilli Türk Markaları" ve "Made in Turkey" ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 200 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 15 olarak uygulanır. 1509.90.00.00.14; 1509.10.90.00.11 ve 1516.20.91.00.14 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, "tescilli Türk Markaları" ve "Made in Turkey" ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 350 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 15 olarak uygulanır. Diğer hususlar Madde 6- Bu Tebliğ kapsamında; vergiler, vergi cezaları, SSK primleri, haberleşme giderleri (sabit telefon, telefaks vb.), enerji giderleri (elektrik ve doğalgaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilir. Bu Tebliğ kapsamı mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara hiçbir şekilde nakit olarak doğrudan ihracat iadesi ödemesi yapılmaz. Madde 7- Bu Tebliğ kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden (ihraç ürünü, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi, Serbest Bölgelere yapılan satışların ise buradan başka bir ülkeye ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla fiilen ihraç edilmiş sayılır) itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki ihracatçı birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. Madde 8- Adına hesap açılacak imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılardan, ihracatçı birliklerine başvuruları sırasında, Maliye Bakanlığı’na hitaben bir örneği ekte yer alan taahhütname alınır.
(*)

26 Nisan 2006 tarih ve 26150 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/2 sayılı tebliğ ile değiştirilmiştir.

(*)

61

İhracatçı birlikleri tarafından ABD Doları olarak belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilen her hakediş tutarı, hakediş belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek sabitleştirilir. İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında artırımlı olarak iadeden faydalandırıldığı ilgili ihracatçı birliği tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilen hakediş tutarı içinde üretici payına tekabül eden miktar, üretici tarafından beyan edilmiş olan banka hesabına aktarılır. Madde 9- Mahsup işlemleri, imalatçı/ihracatçı veya ihracatçılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen hakediş belgeleri üzerinde bu Banka şubeleri tarafından yapılır. Bu işlemler tahsil hükmündedir. Ancak vergilerin ödenmesinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında düzenlenecek protokollerle belirlenir. Şubeler, mahsubu istenen meblağı ihracatçıların hesabından düşerek ilgili kurumca belirlenen hesaba aktarır. Bu Tebliğ kapsamında imalatçı/ihracatçı veya ihracatçıların giderleri ile ilgili mahsuplar sonucu DFİF’den Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla ilgili kurumlara yapılacak ödemelerin uygulama usul ve esasları protokollerle belirlenir. Madde 10- Bu Tebliğ’de yer alan tarım ürünleri ihracatında ihracatı müteakip imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına alacak kaydedilecek meblağ, mamulün FOB ihraç bedeli üzerinden, ilgili mamulün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır. İmalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas teşkil edecek ihracat iadesinin belirlenmesinde, beher sevkiyat için miktar barajı dikkate alınır. Madde 11- Mahsup hesabına 4 üncü maddede yer alan mamullerin; a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı, b) Transit ticareti, c) Sınır ve kıyı ticareti, d) Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı, e) Bedelsiz ihracatı, f) Bağlı muamele ve takası, g) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ila 134 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucunda ihracı,

62

h) 12/07/2000 tarihli ve 24107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2000/8) hükümleri çerçevesinde ihracatı, i) İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimleri, j) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı, dahil edilmez. Tebliğ kapsamındaki ürünlerin bünyelerine giren hammaddelerin 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2005/1) hükümleri çerçevesinde ithal edilmesi halinde, sözkonusu ürünlere ilişkin ihracat iadesi hesaplamalarında net döviz girdisi esas alınır. 1 inci maddede belirtilen ürünün ihraç edilmesini müteakip Türkiye’ye geri getirilmesi durumunda (serbest bölgeler dahil), daha önce yararlanılan ihracat iadesi geri ödenir. Madde 12- Bu Tebliğ kapsamında yapılan konsinye ihracat kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının %50’sinin altında olması halinde mahsup işlemlerinden yararlandırılmaz. Madde 13- Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 5 inci sıra numarasında bulunan ürünlerden 20.01, 20.03, 20.05, 20.06, 20.08 G.T.İ.P. altında yer alan maddeler (zeytin için Madde 14 dikkate alınır), 10 kg’ın (net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde, geçici konserve olarak mütalaa edilir ve mahsup hesabına dahil edilmez. 20.08 pozisyonundaki fındık mamulleri için ambalaj sınırı uygulanmaz. Madde 14- Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 5 inci sıra numarasında bulunan ürünlerden 20.01, 20.05 G.T.İ.P. altında yer alan zeytinler 18 kg’ın (net ağırlık) üzerinde ambalajlarda ihraç edilmeleri halinde mahsup hesabına dahil edilmez. 2001.90.65.00.15,25; 2004.90.30.00.17,27 ve 2005.70.10.00.15,25 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 100 $/ton, miktar barajı % 51, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır. 2001.90.65.00.14,24; 2004.90.30.00.16,26 ve 2005.70.10.00.14,24 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı 125 $/ton, miktar barajı % 51, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır. 2001.90.65.00.13,23; 2004.90.30.00.15,25 ve 2005.70.10.00.13,23 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) olan ambalajlarda “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için

63

ihracat iadesi miktarı 150 $/ton, miktar barajı % 51, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır. Madde 15- Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 9 uncu sıra numarasında bulunan zeytinyağı azami net ağırlığı 5 kg’a kadar (5 kg dahil) ambalajlarda ihraç edilmesi halinde mahsup hesabına dahil edilir. 1509.10.10.00.13 ve 1509.10.90.00.13 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 150 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 15 olarak uygulanır. 1509.10.10.00.12 ve 1509.10.90.00.12 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 200 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 15 olarak uygulanır. 1509.10.10.00.11; 1509.10.90.00.11 ve 1516.20.91.00.14 G.T.İ.P.’lerinde yer alan ve net ağırlığı 1 kg’a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, “tescilli Türk Markaları” ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı 350 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 15 olarak uygulanır. Madde 16- Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 4 üncü sıra numarasında bulunan 0811.10 G.T.İ.P.’nde yer alan dondurulmuş çilek için miktar barajı %70, 5 inci sıra numarasında bulunan 2001.10 G.T.İ.P.’nde yer alan hıyarlar ve kornişonlar ile 20.02 G.T.İ.P.’nde yer alan domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış konserve edilmiş) için miktar barajı %80 olarak uygulanır. Madde 17- Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 3 üncü sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 9 uncu fasıldaki gıda maddesi olarak kullanılan kurutulmuş biberler için de uygulanır. Madde 18- Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 8 inci sıra numarasında bulunan 2009.69.51 GTİP ile tanımlı konsantre edilmiş üzüm suyu için ihracat iadesi miktarı 150 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 30 olarak uygulanır. Ayrıca, bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 7 inci sıra numarasında yer alan 2007.99.39.00.11 GTİP ile tanımlı pekmez için ihracat iadesi miktarı 250 $/ton, miktar barajı % 100, azami ödeme oranı % 20 olarak uygulanır. Madde 19- Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 5 inci sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 19 uncu fasılda yer alan hububat içeren sebze konserveleri için de uygulanır. Madde 20- Bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 8 inci sıra numarasında bulunan ürünler için belirlenen ihracat iadesi oranları 22 nci fasıldan kayda aldırılan meyve nektarları için de uygulanır. Madde 21- İhracatçı tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız olarak ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerinin ilgililerden alınan

64

taahhütname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri almaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilidir. Madde 22- Bu Tebliğ’in uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde, bu çerçevede idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. Madde 23- 4 üncü madde gereğince imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas olan fiili ihracat 1/1/2006 ile 31/12/2006 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fiili ihracattır. Ancak bu tarihler arasında gerçekleştirilecek fiili ihracat neticesinde imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak hesaptan 6 ncı madde kapsamında giderlerin mahsubuna 31/12/2006 tarihinden sonra da devam olunur. Madde 24- Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

65

TAAHHÜTNAME MALİYE BAKANLIĞI’NA Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yapılmasına ilişkin ......... tarihli ve ........ sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği çerçevesinde, ihracatçı birliği tarafından tespit edilen hakedişle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde adıma açılan hesabımın haksız kullanımına yol açacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarın mahsup tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın ihracatçı birlikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kabul ettiğimizi kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı : Adres Tel Yetkili Kişi : : :

Yetkili İmza :

66

Elma İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (Tebliğ No: 2005/5) Resmi Gazete Tarihi: 23 Aralık 2005 Resmi Gazete Numarası: 26032 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 14/12/2005 tarih ve 2005/11 sayılı Kararı’na istinaden; Madde 1- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere, aşağıda belirtilen tarım ürününün ihracatını müteakip finansmanı amacıyla, bu Tebliğ’in 2 nci maddesinde belirtilen giderler, tabloda gösterilen ihracat iade miktarı ve azami ödeme oranı dikkate alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası üzerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı adına açılacak hesaptan, anılan Banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanır. İhracatçı firmalar hakedişlerinin en fazla %50’lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya sözkonusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara devredebilirler. Madde Adı Elma G.T.İ.P. 0808.10 İhracat İade Miktarı 40 ABD Doları/ton Uygulama Dönemi 1 Aralık 2005 31 Mayıs 2006 Azami Ödeme Oranı % 15

Madde 2- Bu Tebliğ kapsamında; vergiler, vergi cezaları, SSK primleri, haberleşme giderleri (telefon, telefaks vb.), enerji giderleri (elektrik, doğalgaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilecektir. Bu Tebliğ kapsamı mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında ihracatçılara hiçbir şekilde nakit olarak doğrudan ihracat iadesi ödemesi yapılmayacaktır. Madde 3- Bu Tebliğ kapsamındaki mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden (ihraç ürünü, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi, Serbest Bölgelere yapılan satışların ise buradan başka bir ülkeye ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla fiilen ihraç edilmiş sayılır) itibaren en geç bir yıl içerisinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki ihracatçı birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. Madde 4- Adına hesap açılacak ihracatçılardan, ihracatçı birliklerine başvuruları sırasında, Maliye Bakanlığı’na hitaben bir örneği ekte yer alan taahhütname alınacaktır.

67

İhracatçı birlikleri tarafından ABD Doları olarak belirlenerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilen her hakediş tutarı, hakediş belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek sabitleştirilir. Madde 5- Mahsup işlemleri, ihracatçılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubeleri tarafından verilen hakediş belgeleri üzerinde bu Banka şubeleri tarafından yapılır. Bu işlemler tahsil hükmündedir. Ancak vergilerin ödenmesinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında düzenlenecek protokol uyarınca işlem yapılır. Şubeler, mahsubu istenen meblağı ihracatçıların hesabından düşerek ilgili kurumca belirlenen hesaba aktarır. Bu Tebliğ kapsamında ihracatçıların giderlerine ilişkin yapılan mahsuplar sonucu DFİF’den Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanalıyla ilgili kurumlara yapılacak ödemelerin uygulama usul ve esasları protokollerle belirlenecektir. Madde 6- Bu Tebliğ’de yer alan tarım ürünü ihracatında ihracatı müteakip ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına alacak kaydedilecek meblağ, ürünün FOB ihraç bedeli üzerinden, ilgili ürünün karşısında gösterilen azami ödeme oranını aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranı uygulanır. Madde 7- Mahsup hesabına 1 inci maddede yer alan ürünün; a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı, b) Transit ticareti, c) Sınır ve kıyı ticareti, d) Sınır Ticaret Merkezleri, e) Bedelsiz ihracatı, f) Bağlı muamele ve takası, g) İhracat sayılan yurt içi satış ve teslimleri, h) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı, dahil edilmeyecektir. 1 inci maddede belirtilen ürünün ihraç edilmesini müteakip Türkiye’ye geri getirilmesi durumunda (serbest bölgeler dahil), daha önce yararlanılan ihracat iadesi geri ödenir.

68

Madde 8- Bu Tebliğ kapsamında yapılan konsinye ihracat kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının %50’sinin altında olması halinde mahsup işlemlerinden yararlandırılmaz. Madde 9- Bu Tebliğ’in uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde, idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir. Madde 10- İhracatçı tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız olarak ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primlerini ilgililerden alınan taahhütname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri almaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilidir. Madde 11- 1 inci madde gereğince ihracatçı adına açılacak mahsup hesabına esas teşkil edecek ihracat 1/12/2005-31/5/2006 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fiili ihracattır. Bu dönemde gerçekleştirilecek fiili ihracat neticesinde ihracatçı adına açılacak hesaptan 2 nci madde kapsamında belirtilen giderlerin mahsubuna 31/5/2006 tarihinden sonra da devam olunur. Madde 12- Bu Tebliğ 1/12/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

69

TAAHHÜTNAME MALİYE BAKANLIĞI’NA Elma ihracatında ihracat iadesi yapılmasına ilişkin ......... tarihli ve ........ sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği çerçevesinde, ihracatçı birliği tarafından tespit edilen hakedişle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde adıma açılan hesabımın haksız kullanımına yol açacak bir durumun tespiti halinde, bu tutarın mahsup tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faiziyle birlikte başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt ederiz. Firma Unvanı Adres Tel Yetkili Kişi Yetkili İmza : : : : :

70

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful