P. 1
קבוצות של חורים

קבוצות של חורים

|Views: 26|Likes:
Published by api-3717083

More info:

Published by: api-3717083 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

םירוח לש תוצובק

םירוח לש תוצובק
ןמדוג ןוש ןמדוג ןוש
xue wei
xue wei
穴位
穴位


צה הרוטקנופוקאה תודוקנב ' ה לש י - Za! "u ה תשרו - #i! $%u
&וגה לש חטשה ינפל םילבומ '

וניה הדוקנל יני(ה ןמי(ה xue 穴 ) הר*מ ותו*משמש ) רוח )
הרואמ '

הרוטקנופוקאה תודוקנ xue wei 穴位 + wei 位 , םוקימ )
םוקמ + תי-יפ תואיצמ תומלגמ '

&וגב ןנשי ./0 תא ןובשחב תחקל ילבמ הרוטקנופוקא תודוקנ
הרט(קאה תודוקנ '
םירוח לש תוצובק
םירוח לש תוצובק

םירוחה לש םגוויס
'1 '1 לש הרוטקנופוקא תודוקנ לש הרוטקנופוקא תודוקנ 12 12 םינאידירמה םינאידירמה ' '
'3 '3 הרט(קא תודוקנ הרט(קא תודוקנ ' '
'4 '4 תודוקנ תודוקנ 567i 567i ' '


םימימשה םיעזגה םימימשה םיעזגה tian gan tian gan 天干 天干
8ia 天 - םוי ) םיימש '
干 !a - *-ג '
שי 10 םימימש םי*-ג ) םיגנאי םניה םייגו- יאה םירפ(מה
םיניי םייגו-ה םירפ(מהו ) מ דחא ם* םירושק םי*-ג ינש ל9 :
םירביאה דחא ם* *-ג ל9ו םיטנמלאה '
ןופצ ברעמ זכרמ םורד חרזמ
םימ תכתמ המדא שא ץע
Ki Bl Lu Li Sp St Ht Si Liv G
ןיי !"אי ןיי !"אי ןיי !"אי ןיי !"אי ןיי !"אי
Gui

#$%

&i%

'$%'

(i

)u

*i%'

i%'

+i

,i-

./ 0 1 2 3 4 5 6 7 .

םייצראה םיפנעה םייצראה םיפנעה di zhi di zhi 地支 地支
;i 地 - המדא '
支 <7i - &נ* '

wu
wu


zi
zi


- 2008
- 2008
גנאי המדא שורב9*ה תנש
גנאי המדא שורב9*ה תנש
ןופצ ברעמ זכרמ םורד חרזמ
םימ תכתמ המדא שא ץע
Ki Bl Lu Li Sp St Ht Si Liv G
ןיי !"אי ןיי !"אי ןיי !"אי ןיי !"אי ןיי !"אי
Gui

#$%

&i%

'$%'

(i

)u

*i%'

i%'

+i

,i-

./ 0 1 2 3 4 5 6 7 .
3 3 ראובפ ראובפ 3 – 2008 3 – 2008 ראובפ ראובפ
2009 2009

51
S1B3
52
S2B4
53
S3B5
54
S4B6
55
S5B7
56
S6B8
57
S7B9
58
S8B10
59
S9B11
60
S10B12
41
S1B5
42
S2B6
43
S3B7
44
S4B8
45
S5B9
46
S6B10
47
S7B11
48
S8B12
49
S9B1
50
S10B2
31
S1B7
32
S2B8
33
S3B9
34
S4B10
35
S5B11
36
S6B12
37
S7B1
38
S8B2
39
S9B3
40
S10B4
21
S1B9
22
S2B10
23
S3B11
24
S4B12
25
S5B1
26
S6B2
27
S7B3
28
S8B4
29
S9B5
30
S10B6
11
S1B11
12
S2B12
13
S3B1
14
S4B2
15
S5B3
16
S6B4
17
S7B5
18
S8B6
19
S9B7
20
S10B8
1
S1B1
2
S2B2
3
S3B3
4
S4B4
5
S5B5
6
S6B5
7
S7B7
8
S8B8
9
S9B9
10
S10B10
ה רו-חמ
ה רו-חמ
.0 -
.0 -
םיפנ*הו םי*-גה לש
םיפנ*הו םי*-גה לש
5
5
םיליבומה תודוקנ
םיליבומה תודוקנ

תוקיתעה
תוקיתעה
!
!
"# $h# %#&
"# $h# %#&
五輸穴
五輸穴
wu 五 - שמח '
輸 67u - ליבוהל ) ריב*הל ) *י(הל ' ןמי(ה תא ונל שי לאמש דצמ =u 俞
רהנ הל*מב הלו*ה םישרק המ9מ היונבה תיביטמרופ הרי( ות*משממש ' לאמש דצב
שרשה תא ונל שי 車 >7e הר9ר9 ותו*משמש '
xue 穴 - הר*מ ) רוח ) הרואמ '

?7u ליבוהל ושורפ תיני(ב '
• ה תודוקנ - 67u רתויב תובושחה תודוקנה תוצובקמ תחא ןה '
• מ דחא ל9ל 13 שי םיישארה םינאידירמה : תודוקנ 67u @

Ai! ראב '

Bi! ןיי*מ '

+?7u +Ci גלפ '

#i! רהנ '

De םי '
• םיידיה תו*בצא תוצק ןיב וא Eרבה קרפמל םיילגרה תו*בצא תווצק ןיב תואצמנ תודוקנה
קפרמה קרפמל '
• תינוציחה הביב(ל &ושחו יחטש רתוי ןאידירמה ה-ה רו-אב ) םייונישמ *פשומ ן9לו
םיינוציח םינגותפמו םיימילקא ' תונו*ל רתוי ק-ח רשק שי וללה תודוקנל תא-ה הבי(המ
רוק ומ9 ינוציח ןגותפ לש הרידחל רתוי םי*יגפו הנשה ) ו9ו תוחל ''
• ה תודוקנ - 67u תא ריב(מה רבד תורחאה תודוקנהמ תויחטשו תוימאניד רתוי הברה םה
הקינילקב םהלש רידתה שומישה '

ה תודוקנל *גונב םישגדה המ9 ןתונ ימימשה ריצה לש ןושארה קרפה 67u @
F ה תו9יא תא - צ ' ןיבל םיילגרהו םיידיה לש תו*בצאה תוצק ןיב תואצמנה תודוקנב י
קפרמהו Eרבה קרפמ ) טאלו ראבה תודוקנב ןיי*מ9 אצויה רהנ לש המיר-ל תוושהל ןתינ
Eרבב וא םיקפרמב םיה תודוקנל *יגמש ד* בחורבו קמו*ב רבגתמ ' תירואית יפל
ה תודוקנ - 67u ) ה תמיר- - יצ ' וא Eרבה ןווי9ל םייפגהמ דימת איה ןאידירמה Eרואל
קפרמה F'

ראבה תודוקנ 井穴'ing %#&
#i! 井 , ראב '
xue 穴 - הר*מ ) רוח ) הרואמ '
" צה הבש הדוקנה ' ראבה תדוקנ תארקנ עבונ י ".
• םיילגרהו םיידיה תו*בצא לש תווצקב תומקוממ וללה תודוקנה '
• צה ראבה תודוקנב ' הצוחה אצוי י '
• ולש רצו יחטש י9ה קלחב אצמנ ןאידירמה ראבה תדוקנב ) ת9פוה היגרנאהו
Eפהלו גנאיל ןיימ תויראלופ ' ימאניד דואמ טקפא שי ראבה תודוקנל ן9ל )
וללה תודוקנב שומישה תא ריב(מה ביצי אל דואמ בצמב תאצמנ היגרנאה
םייטוקא םיבצמב '

(ייעמה תודוקנ )רפתהל ! *ing %#& 熒穴
Bi! 熒 , *ובנל ) Gרפתהל ) רדח Eותב תורונמ הברה לש רוא 火 שא 冖
הצוחא Gרפתמה רדח '
xue 穴 - הר*מ ) רוח ) הרואמ '
צה הבש הדוקנה ' ןייעמ תדוקנ תארקנ שלוג י ".
• צהש ן9יה םיידיהו םיילגרה תו*בצא יקרפ רו-אב תומקוממ וללה תודוקנה ' *בונ י
חטשה ינפל '
• יצה ןיי*מה תודוקנב ' היגרנא לש לאיצנטופב אלמו ק-ח דואמ ןאידירמה לש
*יפוהל הנ9ומה ) ןיי*מב םימ לש רורח(ה ת*ונת ומ9 '
• םיבצמ רהמ תונשל תולו9יה תוימאניד תודוקנ ןניה ןיי*מה תודוקנ ' ןיי*מה תודוקנ
םיידיה לש ןיי*מה תודוקנמ תוק-ח רתוי הברה םיילגרה לש '

גלפה תודוקנ ליבוהל ! $h# %#& 輸穴
輸 67u - ליבוהל '
xue 穴 - הר*מ ) רוח ) הרואמ .
" צה אבש הדוקנה ' גלפ תדוקנ תארקנ ךפשנ י "
• ה תומצ* רו-אב תומקוממ וללה תודוקנה - He8a>aIJaK ו - He8a8aI6aK צהש ן9יה ' י
תוריהמב -ו-ל ליחתמ ' צה גלפה תודוקנב ' י F Eפשנ F הליחתמ המיר-הו לבר*תמו
רתוי הקומ*ו הלודג תויהל '
• צה תמיר- וללה תודוקנב ' םירבד התיא תחקל יד9ב קיפ(מ הלודגו הריהמ הניה י
םיפ(ונ ) גלפה תודוקנל םיארוק ן9ל ?7u L ליבוהל '+
• םינפל םילבומ תויהל םילו9י םיינוציח םיינגותפ וללה תודוקנב ) ינש דצמ לבא
ה וללה תודוקנב - Mei Ni &(אתמ '
• אצומה תודוקנ םג ןה גלפה תודוקנ ןייה ינאידירמב '

רהנה תודוקנ רובעל ! 'ing %#& 經穴
經 Ai! , Eרד רוב*ל ) ןאידירמ הלימב ומ9 '
xue 穴 - הר*מ ) רוח ) הרואמ '
" צה הבש הדוקנה ' רהנה תדוקנכ העודי םרוז י "
• צהש ן9יה דיה &9 קרפבו לו(רקב תומקוממ וללה תודוקנה ' קחרתמו הצואת (פוט י
רוקמהמ '
• צה וללה תודוקנב ' לודג רתוי הברה אוה םינאידירמה לש י ) קומ*ו בחר ) צה ' םרו- י
ולש רוקמהמ בר קחרמ רב* אוהש רחאל לודג םר-9 '
• םיקרפמה ןווי9ל םיטו( םינוציח םינגותפ וללה תודוקנב ) םידיגו תומצ* '


םיה תודוקנ דחאל ! h& %#& 合穴
7e 合 דחאתהל ) הינומרה ) דוגיא ) ם9(ה ' הברה L שולש + 亼 תויפ 口
דחיב תורבדמש '
xue 穴 - הר*מ ) רוח ) הרואמ '
" צה הבש הדוקנה ' םיה תדוקנ תארקנ המינפ סנכנ י "
• צהש ן9יה םיי9רבו םיקפרמב תומקוממ ' &וגה לש קמו*ל (נ9נ י '
• צה וללה תודוקנב ' קומ*ו לודג ןאידירמה לש י ) היצלוקר(ל &רטצמו &(אתמ אוה
&וגה לש תילל9ה ) םיה ל* םימרו-ה םילודג תורהנ ומ9
• צל שי וללה תודוקנב ' ראבה תודוקנ לש הצוחה ה*ונתל דוגינב המינפ ה*ונת י '
• תוימאניד תוחפ הברה םיה תודוקנ ) ומ9 יתמרדו ריהמ אל אוה ןהלש טקפאהו
ראבה תודוקנ '


תודוקנ
תודוקנ
:
:
תו*ונתה
תו*ונתה
L
L
תו-פ
תו-פ
+
+
wu xi! 67u xue
wu xi! 67u xue
五行輸穴
五行輸穴
: םימשל םי9ייש םיטנמלאה L םי*-גה )+ ל* םיימשה ת*פשה תא םיפקשמ םה
המדאה 13 ' המדאל םירושק םישארה םינאידירמה ) לש היפרגופוטה תא םי(פות םה
&וגה '
תודוקנב : Gראהו םיימשה ןיב שגפמ שחרתמ םיטנמלאה ' תודוקנ : ןניה םיטנמלאה
ןאידירמה Eותב תויממשה תויגרנאה לש תופקתשה '
ותואל תורושקה תודוקנה ל9 ל* *יפשי ה- םיטנמלאה דחאב &דו* וא ר(וח שיש9
טנמלא ) םינאידירמה ל9ב םימה תודוקנ ל9 ל* *יפשי םימה טנמלאב ר(וח לשמ '
• wu 五 - שמח '
• 行 xi! , דיעצהל ) ליבוהל ) עונל ) ךוותל ' שרושה תא שי לאמש דצמ 彳 >7i7 דעצ תחקל
לאמש לגר ע המידק ' שרושה תא שי !ימי דצמ >7u המידק !ימי לגר תאבה ע דעצה תא יי"ל
• 輸 67u - ליבוהל '
• xue 穴 - הרעמ ) רוח ) הרואמ '

תדוקנ ל9ל (חיל ןתינ 67u שמחמ דחא תא
םיטנמלאה ) הנושארה ם*פב (ו(יב לביקש רבד
קרפב .2 ה לש Oa Ai!) ינאידירמבש רמאנ םש
ינאידירמבו G*ה טנמלאל תו9ייש ראבה תודוקנ ןייה
ת9תמה טנמלאל תו9ייש ראבה תודוקנ גנאיה '
ה תודוקנל תו(חוימ םיטנמלאה שמח תודוקנ - 67u
הריציה לג*מ יפל ' ם* םיליחתמ ןייה ינאידירמ
ם* םיליחתמ גנאיה ינאידירמ וליאו G*ה תודוקנ
ת9תמה תודוקנ '
המדא שא #ע ימ ת$תמ גנאי
ימ ת$תמ המדא שא #ע !יי
י רהנ גל% !ייעמ ראב• מ דחא ל9ל 13 רוקמ תדוקנ שי םינאידירמה '
• צ תא תנ(חאמ רוקמה תודוקנ ' רוקמה י '
• םיידיה תו*בצא תוצקמ תישילשה הדוקנה איה רוקמה תדוקנ ןייה ינאידירמב
המדאו גלפ תדוקנ םג איה ן9ל םיילגרה וא ' רוקמה תדוקנ גנאיה ינאידירמב
םיילגר וא םיידיה תו*בצאה תוצקמ תי*יברה הדוקנה איה '
רוקמה תודוקנ רוקמה תודוקנ אצומ אצומ + ! + ! ,#an -#& ,#an -#&
Bua 原 - ירוקמ ) הבי( ) ידו(י ) ןורקי* ) קוצמ Gרופה ןיי*מ ' ןיי*מ ןמי(ה תא שי ןימי דצמ
泉 םימה לש ןמי(המ ב9רומה 水 ןבלה *בצה לש ןמי(ה ל*מו תחתמ 白 ןמ(מה
ןמי(ה תא לאמש דצבו םירוהט םימ 厂 קוצ ) ה*בג '
xue 穴 - הר*מ ) רוח ) הרואמ '

תורב.צהה תודוקנ
תורב.צהה תודוקנ
+
+
-i -#&
-i -#&
xi 酅 , רצ *קב ) רוב '
xue 穴 - הר*מ ) רוח ) הרואמ '
• ןאידירמה לש יחטשה קלחב תואצמנ תורבטצהה תודוקנ
• תודוקנה ראשל תי(חי קומ* אוהש Gירח וא רובב תואצמנ ילל9 ןפואב '
• צ םיפ(אתמ תורבטצהה תודוקנב ןאידירמב היצנגט( לש בצמב ' תודוקנהו םדו י
תושיגר תויהל תו9פוה )

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->