vÀÄ vÀÆ Ûj

¸ÀA¥ÀÅl 2 - ¸ÀAaPÉ 3

PÀ£ÀßqÀ PÀ° ¥ÀwæPÉ

¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

6 Ticonderoga, Irvine, CA 92620 kannada.kali@yahoo.com

949-559-1819

M¼ÀUÉ K£ÀÄ EzÉ?
¯ÉÃR£À
UÁA¢ü ............................................................................. 3
ªÀļÉUÁ®zÀ d®¥ÁvÀUÀ¼ÀÄ, Dgï. ±ÀªÀiÁð vÀ®ªÁl ...... 7
¸ÀÄ¢Ý
PÀ¯ÁA F K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.........................................
¥ÀqÀĪÀt wÃgÀ¢ ±ÀAPÀgÀ ±Á£À¨sÉÆÃUÀ ............................
eÁUÀwPÀ ºÀ½î eÁvÉæ ......................................................
¥sÁå«Ä°Ã¸ï ¥sÁgïªÁqïðUÉ 40 ¨É¤ÑîUÀ¼ÀÄ ..............
DPÁ±À VP .................................................................
ªÀÄAqÀ® PÀ¯É ...............................................................
PÀ£ÀßqÀ PÀ° ªÁå°AiÀÄ°è ºÉƸÀvÀ£À ................................
PÀ£ÀßqÀ PÀ°UÀ½UÉ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ..........................................
¨É½î PÀtªÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ G° ......................................

10
11
12
13
14
14
15
15
15

PÀªÀ£À
UÀħâaÑ, PÉ. ªÉAPÀl¥Àà LvÁAqÀºÀ½î,..................................... 9
CªÀ¼À £É£À¥ÀÅ, UÀÄgÀÄ §©âUÀzÉÝ, ºÁAUï PÁAUï............. 11
ZÀlĪÀnPÉ ................................9

PÀ£ÀßqÀ PÀ°UÀ¼É,
UÁA¢ü dAiÀÄAwAiÀÄ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ. vÀ¥ÀÅöà ¸Éà°AUï ªÀiÁqÀĪÀ
ºÀÄqÀÄUÀ¤AzÀ ªÀĺÁvÀä DzÀ UÁA¢ü CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ QgÀÄ £ÉÆÃl
E°èzÉ. DzÀgÀÆ UÁA¢ü ¸Á¢ü¹zÀÄÝ JAzÀÄ PÉüÀĪÀªÀjzÁÝgÉ. CªÀgÀ
vÀvéÀUÀ¼À£ÀÄß
eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ MvÀÛqÀzÀ°è EA¢£À §zÀ¯ÁzÀ dUÀwÛUÉ
C£Àé¬Ä¸À§ºÀÄzÉ? GvÀÛgÀªÁV, D¼ÀªÁV «±Éèö¹ £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀÅ
FUÀ E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁVªÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.
¨ÉùUÉAiÀÄ gÀeÉ ªÀÄÄVzÀgÀÆ CzÀgÀ ¸À« E£ÀÆß ªÀÄ£À¹ì£À°è G½¢zÉ.
PÉ®ªÀgÀÄ PÁåA¦AUï, ºÉÊQAUï ªÀiÁrzÀgÉ ºÀ®ªÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀPÉÌ ºÉÆÃV
ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÄAzÁV E°è£À £ÀvÀzÀȵÀÖ «zÁåyðUÀ½UÉ ¨É¤Ñî
PÀÆlÄÖ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄwÛªÉ.
ºÉƸÀ ²PàëPÀgÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁV ºÉƸÀ ºÀĪÀÄä¸ÀÄì vÀÄA§ÄwÛzÁÝg.É
ªÉÆzÀ® ªÁgÀzÀ¯Éè, ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAVÃvÀ PÀ¯Á«zÀ ±ÀAPÀgÀ ±Á£À¨sÉÆÃUÀ
Cwy ²PÀëPÀgÁV §A¢zÀÄÝ «±ÉõÀªÁVvÀÄÛ.
«.¸ÀÆ.: ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉUÉ ¤ÃªÀÇ MAzÀÄ ¯ÉÃR£À §gÉzÀÄ FUÀ¯É PÀ¼ÀÄ»¹.

PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ®Ä ¸ÀÄ®¨sÀ G¥ÁAiÀÄ

PÀ £ À ß qÀ r «r.£É m ï
KANNADADVD.NET
Your only stop for Kannada DVD’s in US

C¢üPÀÈvÀ PÀ£ÀßqÀ r«r ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ
n.J£ï. ¹ÃvÁgÁªÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁAiÀiÁªÀÄÈUÀ – 23 r«r UÀ¼ÀÄ;
ªÀÄvÀzÁ£À - ¨sÉÊgÀ¥Àà PÁzÀA§j, ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¤zÉðòvÀ ZÀ®£À avÀæ,
¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlªÁVªÉ

Nandavar K. Mohan
Tel: (732) 617- 0153
Nandavar_mohan@kannadadvd.net
http://wwww.kannadadvd.net
¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

2

UÁA¢ü

AiÀÄÄ.J¸ï.K. CAZÉaÃn 1962

PÉl¯ï ¥ÀzÀzÀ ¸Éà°AUï ¨ÁgÀzÀÄ; ¥ÀPÀÌzÀ
ºÀÄqÀÄUÀ¤AzÀ
PÁ¦
ºÉÆqÉAiÀÄÄAvÉ
²PÀëPÀgÀÄ ¸À£Éß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ; DzÀgÉ
ªÉÆúÀ£ÀzÁ¸ï vÀ£ÀUÉ §AzÀAvÉ vÀ¥ÁàV
§gÉAiÀÄÄvÁÛ£É.
F
¥ÁæªÀiÁtÂPÀ
ªÀÄÆwðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²PÀëPÀjUÉ J°è®èzÀ
¹lÄÖ. DªÀjUÉãÀÄ UÉÆvÀÄÛ PÀgÀªÀÄZÀAzÀgÀ
ªÀÄUÀ F ªÉÆúÀ£ÀzÁ¸À ªÀÄÄAzÉ
ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü DUÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ!

¨sÁgÀvÀ zÉñÀPÉÌ ¸ÀévÀAvÀæªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉÆlÄÖ gÁµÀÖç¦vÀ, J®èjUÀÆ £ÉÊwPÀ
£É¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¨Á¥ÀÅ, ªÀÄPÀ̽UÉ®è ¦æAiÀÄ£ÁV UÁA¢ü vÁvÀ DzÀªÀ
F ªÉÆúÀ£À. UÀÄdgÁvÀ gÁdåzÀ ¥ÉÇÃgÀ§AzÀj£À°è CPÉÆÖ§gï 2,
1869gÀAzÀÄ d£À£À. ®AqÀ¤ß£À°è ªÀQðUÉ NzÀÄ. ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è
ªÀQð ªÀÈwÛ DgÀA¨sÀ, ºÀ® §UÉAiÀÄ ¤µÀá® ¥ÀæAiÀÄvÀß.
zÀQët D¦üæPÁPÉÌ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ¥ÀAiÀÄt. C°è£À ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀtð¨sÉÃzÀ
¤ÃwAiÀÄ PÀ» HlzÀ ¸ÁéUÀvÀ. C°è PÀAqÀzÀÄÝ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ gÁdQÃAiÀÄ
ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÀæ÷åUÀ¼À ¢V®ÄUÉƽ¸ÀĪÀAvÀºÀ ¤gÁPÀgÀuÉ. ªÀÄÆ®
ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß zÉÆgÀQ¹PÉƼÀî®Ä ZÀ¼ÀĪÀ½ DgÀA¨sÀ. E¥ÀàvÀÄÛ ªÀgÄÀ µÀ zÀQët
D¦üæPÀzÀ°è ªÁ¸À; ¥ÉÇð¸ÀjAzÀ ºÉÆqÉvÀ, MzÉvÀ; C£ÉÃPÀ ¨Áj eÉÊ®Ä
ªÁ¸À. ¸ÀvÀå vÀªÀÄäzÀÄ JAzÀÄ £ÀA© bÀ® ©qÀzÀ UÁA¢ü C»A¸Á
ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß »rzÀgÀÄ. ¸ÀºÀ£²
À î ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ (¥Á幪ï gÀ¹¸ÀÖ£ïì)
ªÀÄvÀÄÛ ¸À«£ÀAiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨sÀAUÀ (¹«¯ï ¢¸ïM©ÃrAiÀÄ£ïì) vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß
C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀgÀÄ. F vÀvÀéUÀ½UÉ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ eÉÊ£À zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ
£É¯ÉUÀlÖ£ÀÄß MzÀV¹zÀgÉ, gÀµÀåzÀ ¸Á»w °AiÉÆ mÁ¯ï¸ÁÖAiÀiï ªÀÄvÀÄÛ
CªÉÄjPÀ£ï ¸Á»w qÉëqï xÉÆÃgÉÆ CªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆáwð
¤ÃrzÀªÀÅ.
zÀQët D¦üæjPÉAiÀÄ°è£À PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀÄ, ªÉÆzÀ® ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀ
¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÁA¢ü ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÀÄgÀ½zÀgÀÄ. vÀªÀÄä ¸ÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ C»A¸ÉAiÀÄ
vÀvÀéUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©ænµÀgÀ£ÀÄß ¥ÀæwgÉÆâü¹ ¸ÀévÀAvÀæ UÀ½¸ÀĪÀAvÉ
¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

3

¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. ©ænµÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ªÉÆzÀ® AiÀÄÄzÀÞzÀ°è
PÁzÀĪÀAvÉ «£ÀAw¹PÉÆAqÀgÀÄ. vÁªÉ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ CA§Ä¯É£ïìUÀ¼À£ÀÄß
eÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ gÉqï PÁæ¹£À vÀÄAqÉÆAzÀ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¹zÀgÀÄ. AiÀÄÄzÀÞzÀ
£ÀAvÀgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAUÉæ¹ì£À ¸ÀégÁd DAzÉÆî£ÀzÀ°è
vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀgÀÄ. `¸ÀvÁåUÀæºÀ' ªÀÄvÀÄÛ `C¸ÀºÀPÁgÀ' ZÀ¼ÀĪÀ½
¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. G¥ÀªÁ¸À vÀªÀÄä£ÀÄß ±ÀÄ¢üÞUÉƽ¸À®Ä CµÉÖ C®è
¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£À M°¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁAiÀÄÄÛ. `¸ÀézÉò' ZÀ¼ÀĪÀ½
¸ÁévÀAvÀæ ºÉÆÃgÁlzÀ°è E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj C¸ÀÛçªÁAiÀÄÄÛ. «zÉò
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¸ÀézÉò ªÀ¸ÄÀ ÛUÀ¼À£ÄÀ ß §¼À¸ÀĪÀÅzÉ F vÀAvÀæ.
¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£Éß §¼À¹ «zÉñÀzÀ°è vÀAiÀiÁgÁV ªÀÄgÀ½
¨sÁgÀvÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è §mÉÖ ªÀÄÄRåªÁVvÀÄÛ. EzÀPÉÌ GvÀÛgÀªÁV
SÁ¢ ºÀÄnÖPÉÆArvÀÄ. ¥Àæw ¢£À J®ègÀÄ SÁ¢ £ÉÃAiÀÄĪÀAvÉ
PÉýPÉÆAqÀgÀÄ UÁA¢ü. ZÀgÀPÀ CªÀgÀ fêÀ£À ¸ÀAUÁwAiÀiÁAiÀÄÄÛ.
zÀAr AiÀiÁvÉæ CxÀªÀ G¦à£À ¸ÀvÁåUÀæºÀ d£ÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¹
J©â¹vÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ PÀgÀ PÉÆqÀzÉ d£ÀgÀÄ vÁªÉ ¸ÁAPÉÃwPÀªÁV G¥Àà£ÀÄß
vÀAiÀiÁj¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉ EzÀgÀ GzÉÝñÀ. ¸Àº¸
À ÁægÀÄ
d£ÀgÀÄ UÁA¢AiÉÆqÀ£É zÀArAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀPÌÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
ºÉÆÃV G¥Àà£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁA¢ü 21 ¢£ÀUÀ¼À PÁ®
G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ £ÀqɹzÀgÀÄ. 1924gÀ°è ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ°è £ÀqÉzÀ
CT® ¨sÁgÀvÀ PÁAUÉæ¸ï C¢üªÉñÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝgÀÄ.
JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞ ¥ÁægÀA¨sÀ DzÁUÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¨ÉA§®
¨ÉÃPÁzÀgÉ, ¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ UÁA¢ü
ªÀÄvÀÄÛ PÁAUÉæ¸ï ¥Ánð PÀgÁgÀÄ ºÁQzÀgÀÄ.
©ænµÀgÀÄ EzÀPÉÌ M¥Àà°®è. `¨sÁgÀvÀ ©lÄÖ vÉÆ®Vj' (Qémï EArAiÀÄ)
ZÀ¼ÀĪÀ½ DgÀA©ü¹zÀgÀÄ. UÁA¢üUÉ ªÀÄvÉÛ eÉʮĪÁ¸À ¹QÌvÀÄ.
C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ PÁgÀt JgÀqÀÄ ªÀµð
À UÀ¼À £ÀAvÀgÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢zÀgÀÄ.
CAvÀÆ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¹UÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §AvÀÄ. UÁA¢ü zÉñÀzÀ
«¨sÀd£ÉAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀgÀÄ. «¨sÀd£ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀévÀAvÀæ §AvÀÄ.
J®ègÀÄ ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀgÉ
«¨sÀd£ÉAiÀÄ°è ¸ÀvÀÛªÀgÀ, C£ÁxÀgÁzÀªÀgÀ,
zÉñÀ¨sÀæµÀÖgÁzÀªÀgÀ, zÉñÀzÀ°èAiÉÄ ¥ÀgÀzÉòUÀ¼ÁzÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è UÁA¢ü
±ÉÆÃPÁZÀgu
À É ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄĹèªÀÄgÀ ¥ÀPÀë¥Áw DV CªÀgÀ£ÀÄß
¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

4

¸ÁAvÀé£ÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀVzÀÄÝPÉÆAqÀÆ
¤AiÀÄAwæ¸ÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ zÀƶ¹, »AzÀÄ wêÀæªÁ¢UÀ¼À°è M§â£ÁzÀ
£ÁxÀÆgÀªÀiï UÉÆÃqÉì UÁA¢ü CªÀgÀ£ÀÄß UÀÄArQÌ PÉÆAzÀ£ÀÄ. "ºÉÃ
gÁªÀiï!" JA§ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ F ªÀĺÁvÀä «±ÀézÀ
ZÀjvÉæAiÀÄ°è ¨É¼ÀUÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. (d£ÉªÀj 30, 1948). vÀªÀÄä vÀvÀé,
DzÀ±Àð, £ÀA©PÉ J®èªÀ£ÀÄß ¸ÀévÀB DZÀj¹ vÉÆÃj¹zÀ UÁA¢ü CªÀgÀ
fêÀ£ÀªÉ CªÀgÀ ¸ÀAzÉñÀ DV G½¬ÄvÀÄ.
UÁA¢ü ¸Á¢ü¹zÁÝzÀgÀÆ K£ÀÄ? UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ zÉêÀvÉAiÀÄAvÉ
¥ÀÅf¸ÀĪÀªÀgÁzÀgÉ E£ÀÄß ºÀ®ªÀgÀÄ PÀÄë®èPÀ PÁgÀtUÀ½UÁV CªÀgÀ J®è
vÀvéÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÁzÀgÀuɬÄAzÀ £ÉÆÃqÀĪÀªÀjzÁÝgÉ. F E§âgÀÆ
UÁA¢üAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄPÉÆAr®è. (ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ)
ªÉÆÃf£À UÁA¢ü QégÀhiï E°èzÉ:
http://www.gandhiserve.org/quiz/Mahatma_Quiz.swf

DzsÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁ®vÁtUÀ¼ÀÄ:
[UÁA¢ü CªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, avÀæUÀ¼ÀÄ, zsÀé¤ ªÀÄvÀÄÛ zÀȱÀå ªÀÄÄ¢æPÉUÀ¼ÀÄ F
DPÀgÀUÀ¼À°è ®¨sÀå]
1. PÀ£ÀßqÀ «Q¦ÃrAiÀÄ http://kn.wikipedia.org/wiki/ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü
2. ¥ÉÇæ. PÀȵÀÚ ²æÃ¥ÁzÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ, UÁA¢üÃf JAzÉA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ,
gÁ.ºÀ.zÉÃ. ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÉÃAzÀæ, ªÀiÁ¼ÀªÀÄrØ, zsÁgÀªÁqÀ, 2004
3. UÉÆÃ¥Á® UÉÆÃqÉì, UÁA¢ü ºÀvÉå ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ, 2004
4. UÁA¢ü ¥ÀjZÀAiÀÄ, yAPï PÉé¸ïÖ,
http://library.thinkquest.org/C0125481/gandhienglish/index.html
5. C¢üPÀÈvÀ ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü eÁ®vÁt http://www.mahatma.org.in

6.
7.
8.
9.

ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÉÃAzÀæ, http://www.gandhiserve.org
UÁA¢ü ¥sËAqÉñÀ£ï http://www.gandhifoundation.org
ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü http://mkgandhi.org
UÁA¢ü ¥sÉÇÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ

http://gandhiservefoundation.org/information/photo_library.html
10.ªÀÄt ¨sÀª£
À À UÁA¢ü ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ http://www.gandhimanibhavan.org

¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

5

¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

6

ZÀ£ÉßPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ZÀAqɪÀÄ£É - ªÀļÉUÁ®zÀ d®¥ÁvÀUÀ¼ÀÄ
Dgï.±ÀªÀiÁð.vÀ®ªÁl

avÀæ: CgÀ«AzÀ UÀÄAqÀƪÀÄ£É, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ C«£Á¨sÁªÀ ¸ÀA§AzsÀ. dļÀÄ dļÀÄ
¸À¢Ý£ÉÆA¢UÉ ¸ÀéZÀѪÁzÀ ºÀjAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ PÀAqÉÆqÀ£É ªÀÄ£À¸ÀÄì
¥ÀżÀPÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. PÀ«UÀ¼ÀÄ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É gÀa¹zÀ PÀ«vÉU½ÀUÉ ¯ÉPÀÌ«®è.
£À¢ d®¥ÁvÀªÁV ©Ã¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ gÀavÀªÁzÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå
CUÀtÂvÀ. d®¥ÁvÀUÀ¼À ¸ÉƧUÀÄ CAvÀºÀzÀÄÝ. £ÉÆgÉÉ ºÁ°£ÀAvÉ zsÀgɬÄAzÀ
vÉÆgÉUÉ ©Ã¼ÀĪÀ d®¥ÁvÀzÀ ¸ÉƧUÀ£ÀÄß D¸Á颸ÀzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ?

UÀÄqÀØ ¨ÉlÖUÀ¼À £ÁqÀÄ ªÀįɣÁr£À°è d®¥ÁvÀUÀ¼À ¸ÀASÉå ¸Àºd
À ªÁV
ºÉZÀÄÑ. ªÀµÀð¥ÀÇwð ¸ÉƧUÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ d®¥ÁvÀUÀ¼ÀÄ MAzÁzÀgÉ
ªÀļÉUÁ® ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À PÁ® ©Ã¼ÀĪÀ
d®¥ÁvÀUÀ¼À ¸ÉƧUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ. F ªÀµÀð ±ÀgÁªÀw GQÌ ºÀjzÀÄ
¸ÀªÀÄÄzÀæ ¸ÉÃgÀĪÀ vÀªÀPÀzÀ°èzÁÝUÀ eÉÆÃUÀ d®¥ÁvÀzÀ ªÉʨsª
À À
ªÀtÂð¸À®¸ÀzÀ¼À. ¸ÀºÀ¸Àæ ¸ÀºÀ¸æÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ°è eÉÆÃUÀzÀ ¸ÉƧUÀ£ÀÄß ¸À«zÀ
¸Á«gÁgÀÄ d£ÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä £É£À¦£Á¼ÀzÀ°è G½¹PÉÆArzÁÝgÉ. ©½
ºÁ°£ÀAwgÀĪÀ d®¥ÁvÀPÉÌ vÀ¯É MrØ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀ D¸É J®èjUÀÆ.
DzÀgÉ F ªÀµÀðzÀ C§âgÀzÀ ªÀļÉUÁ®¢AzÀ eÉÆÃUÀ d®¥ÁvÀzÀ gÀÄzÀæ
£ÀvÀð£À ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ©lÄÖPÉƼÀî¯ÁgÀzÀµÀÄÖ gÀ¨sÀ¸À. d®¥ÁvzÀÀ
¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ vÀ¯ÉAiÉÆqÀÄتÀ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¸À¯ÉA§AvÉ
eÉÆÃUÀ¢AzÀ ¨sÀl̼À vÉgɼÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è JgÀqÀÄ d®¥ÁvÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀÈw
¤«Äð¹zÉ. DzÀgÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ PÉÆgÀvɬÄAzÁV C°èUÉ vÉgɼÀĪÀªÀgÀ
¸ÀASÉå PÀrªÉÄ. D d®¥ÁvÀUÀ¼É ZÀ£ßÉ PÀ¯ï ºÁUÀÆ ZÀAqɪÀÄ£É ¥sÁ¯ïì.
¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

7

eÉÆÃUÀ¢AzÀ ¨sÀl̼ÀPÉÌ vÉgÀ¼ÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ CAa£À°èAiÉÄ F
JgÀqÀÄ ªÀļÉUÁ®zÀ d®¥ÁvÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀªÀr¹ªÉ. eÉÆÃUÀ¢AzÀ PÉêÀ® 38
Q¯ÉÆëÄÃlgï zÀÆgÀzÀ°è ªÀµÀð ¥ÀÇwð ¤ÃgÀÄ EgÀĪÀÀ zÀ¨Éâ d®¥ÁvÀ
EzÀÝgÀÆ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ d®¥ÁvÀPÌÉ ¸ÁUÀĪÁUÀ fUÀuÉUÀ¼À PÁl ºÁUÀÆ
GvÀÛªÀÄ gÀ¸É۬ĮèzÀ PÁgÀt ¥ÀæªÁ¹UÀgÀÄ C°èUÉ ªÀļÉUÁ®zÀ°è
vÀ®Ä¥ÀŪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. C°èAzÀ 8 Q¯ÉÆëÄÃlgï zÀÆgÀzÀ°è
ZÀ£ÉßPÀ¯ï ºÁUÀÆ ZÀAqÉ ªÀÄ£É ¥sÁ¯ïì PÁt¹UÀÄvÀÛªÉ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ CAa£À°è
©½ ºÁ°£ÀAvÉ £ÉÆgÉ £ÉÆgÉAiÀiÁV ºÀjAiÀÄĪÀ ªÀÄÆgÀÄ Q¯ÉÆëÄÃlgï
CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ F JgÀqÀÆ d®¥ÁvÀUÀ¼À «ÃPÀëuÉ CvÀåAvÀ ¸ÀÄ®¨sÀ.
gÀ¸ÉÛAiÀÄ CAa£À°èAiÉÄ EªÀÅUÀ¼À «ÃPÀëuÉ ¸ÁzsÀå. PÀ®Äè §AqÉUÉ vÀ¯É D¤¹
UÀAmÉUÀlÖ¯É PÀĽvÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ. ªÀļÉUÁ®zÀ d®¥ÁvÀªÁzÀÝjAzÀ
¸À¥ÉÖA§gï CAvÀåzÀªÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ D¸Á颸À§ºÀÄzÀÄ. d®¥ÁvÀªÀ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è
»rAiÀÄĪÀ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß E°è ¸ÀÄ®¨sÀzÀ°è FqÉÃj¹PÉƼÀÀÄzÀÄ.
§AqÉU¼
À À£ÀÄß ºÀvÀÄÛªÀ D¸É¬ÄzÀݪÀgÄÀ d®¥ÁvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀÆÌ vÉgÀ¼À§ºÀÄzÀÄ.
¥sÉÇÃmÉÆ vÉUÉAiÀÄ®Ä ªÀiÁvÀæ ¸Àé®à ¥ÀgÀzÁl¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. JµÉÖ ºÀgÀ¸ÁºÀ¸À
ªÀiÁrzÀgÀÆ d®¥ÁvÀzÀ ¸ÀA¥ÀÇtð zÀȱÀåªÀ£ÀÄß ¸ÉgÉ»rAiÀÄ®Ä PÀAzÀPÀ
CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ JA§ MAzÀÄ PÁgÀt ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ
EªÉgÀqÀÄ d®¥ÁvÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä eÉÆÃUÀ¢AzÀ 44 Q¯ÉÆëÄÃlgï
§A¢gÀĪÀ ¸ÁxÀðPÀ ¨sÁªÀzÉÆA¢UÉ vÉgÀ¼À§ºÀÄzÀÄ.
ºÉƸÀ ±À§ÝUÀ¼ÀÄ (CxÀð w½zÀÄ ªÁPÀåzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹):
d®¥ÁvÀ, ªÀļÉUÁ®, C«£Á¨sÁªÀ, ¸Á«gÁgÀÄ, ºÀgÀ¸ÁºÀ¸À, ¥ÀÅ®PÀ,
¸ÀA¥ÀÇtð, ¸ÁxÀðPÀ, D¸Á颸ÀÄ, zÀȱÀå, ¸ÉgÉ»r, fUÀuÉ, £ÉÆgÉ,
«ÃPÀëuÉ, gÀ¸ÉÛ, ¥ÀæPÀÈw, ªÉʨsÀªÀ, ¥ÀgÀzÁl
¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ
1. ªÀļÉUÁ®zÀ d®¥ÁvÀ JAzÀgÉ K£ÀÄ?
2. AiÀiÁªÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è d®¥ÁvÀUÀ¼À ¸ÀASÉå ºÉZÄÀ Ñ?
3. eÉÆÃUÀ d®¥ÁvÀ FqÉÃj¸ÀzÀ AiÀiÁªÀ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß E°è
vÀt¹PÉƼÀÀÄzÀÄ?
4. AiÀiÁªÀ wAUÀ¼À°è F d®¥ÁvÀUÀ¼ÀÄ ¤Ãj¤AzÀ vÀÄA©gÀÄvÀÛªÉ?

¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

8

ºÀÄqÀÄPÀÄ
F ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PɼÀV£À ZËPÀzÀ°è ºÀÄqÀÄQj : 
®vÉ, D¸É , ¸Á«gÁgÀÄ, ¥ÁqÀÄ, £ÉÆgÉ, 
ªÉʨsÀªÀ ¥ÀÅ®PÀ, ¸ÉgÉ, vÀgÄÀ

d
¥ÀÅ
¯

¸Á

ªÉÊ
®
D
¸É
«

¨sÀ
£ÉÆ
¥Á

ªÀ

qÀÄ

gÀÄ 

d®¥ÁvÀ,

ªÀÄ
¼É

®

UÀħâaÑ
CAUÀ¼À¢ UÀħâaÑ
UÀÆqÀÄPÀnÖ £À°¢vÀÄÛ
CAzÀzÀ ºÀÆVqÀ§½î
CAUÀ¼ÀªÀvÀÄA©vÀÄÛ

PÉ. ªÉAPÀl¥Àà LvÁAqÀºÀ½î,
¥ÁAqÉïï, PÁå°¥sóÉÇäðAiÀ
ºÉzÀjzÀ UÀħâaÑ
ºÁjvÀÄ CwÛvÀÛ
QZÀUÀÄnÖ aÃgÁr
PÀĽwvÀÄ PÁAiÀÄÄvÀÛ

PÀë«Ä¸ÀÄ ºÀQÌ ¤Ã£ÀÄ
vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁrzÉ £Á£ÀÄ
EµÀÖ§AzÀµÀÄÖ ¢£À
ªÁ¸À ªÀiÁr°è ¤Ã£ÀÄ
¤£À£ÉÆÃr¸ÀĪÀÅ¢®è
ZÉÃvÀj¹PÉÆà ¤Ã£ÀÄ

JA¢£ÀAvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄdÓ
ºÉÆgÀ§AzÀ CAUÀ¼ÀPÉ
¤ÃvÀÄðA© PÉƼÀªÉ¬ÄAzÀ PÀAqÀ CdÓ£À ªÀÄ£À¸ÀÄ JAzÀÄ £ÀÄrzÀÄ vÁvÀ|
PÀgÀV ¤ÃgÁVvÀÄÛ
ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¸ÁVzÀ£ÀÄ||
ºÁ¬Ä¹zÀ VqÀUÀ½UÉ

N¢ £ÀPÀ®Ä ªÀiÁr:

MvÀÛ`ZÀÑ’gÀ

UÀaÑ£À ªÀÄ£É ºÀÄZÁѨÁ¬Ä vÀÄn PÀaÑ ¨ÉÆZÀÄÑ ¨Á¬Ä ®aÑAiÀÄ ªÉÄïÉ
QZÀÄÑ PÁgÀ®Ä gÉÆZÀÄÑ KjzÀ ®aÑ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ CAqÀÄUÀaÑ ºÁQ
ºÀÄZÁѨÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄÊ ZÀZÀÑ®Ä PÉÊ ©aÑzÁUÀ ºÀÄZÁѨÁ¬Ä ¨ÉaÑ ¥ÉZÀÄÑ
¥ÉZÁÑV Mt £ÀUÉ ©ÃjzÀ¼ÀÄ.

¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

9

PÀ¯ÁA FUÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ?

eÉ.¦. C§Äݯï PÀ¯ÁA J®ègÀ £ÉaÑ£À gÁµÀÖç¥ÀwAiÀiÁV PÀ¼ÉzÀ wAUÀ¼ÀÄ
¤ªÀÈvÀÛgÁzÀgÀÄ. FUÀ CªÀgÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ J®èjUÀÄ PÀÄvÀƺÀ®.
EzÉÆà CªÀgÉ MAzÀÄ eÁ®vÁt ºÀÄlÄÖ ºÁQPÉÆArzÁÝgÉ. EzÀgÀ
ªÀÄÆ®PÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ¨É¼É¸À®Æ ¸ÁzsÀå. ¤ªÀÄä ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV PÀ¯ÁA
CªÀjUÉ PÉüÀ®Ä E°è QèQ̹: http://www.abdulkalam.com PÀ¯ÁA CªÀgÀÄ
¸ÀzÀåzÀ¯Éè CªÉÄjPÀPÉÌ §gÀĪÀ ¹zÀÞvÉ PÀÆqÀ £ÀqɹzÁÝgÉ.

THINKING OF RELOCATING?
Welcome to Greater Antelope Valley
Greater Antelope Valley is a rapidly growing area encompassing 3000 square miles
and a shining city on the hill with its world famous weather

Land in every zone and Homes for every budget!
Invest in leisure.
For free consultation Call:

Kris Venkatappa GRI
Broker Associate,
HomeBased Realty.
(661) 538-5383. E-mail: kris_v32@msn.com
Web: www.krisrealtor.com

ºÁ! ºÁ!!
NRI M§âgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀŸÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ K¥Àðr¹zÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ
PÀgɹPÉÆArzÀÝ vÀªÀÄä NRI C©üªÀiÁ¤U½ÀAzÀ ¸À¨sÉ vÀÄA©vÀÄÛ. ¥sÀæ¹zÀÞ PÀ£ÀßqÀ
¸Á»wAiÉƧâgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀĽvÀªÀgÀ UÀÄdÄUÀÄdÄ ±ÀÄgÀĪÁAiÀÄÄÛ.
CzsÀåPÀëgÀÄ, "UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ zÀAiÀÄ«lÄÖ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ" JAzÀgÀÄ.
"ªÀÅAiÀiï qÉÆÃAmï CAqÀgï¸ÁÖ÷åAqï AiÀÄĪÀgï ¯ÁåAUÉéÃeï" JAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ
eÉÆÃgÁVAiÉÄ UÉÆtVzÀgÀÄ.
DUÀ wAªÀÄ, "PÀ£ÀßqÀ w½AiÀÄzÀªÀgÀÄ F ¸À¨sÉUÉ §AzÀzÉÝÃPÉ? EzÉãÀÄ
(CªÉÄÃjPÉAiÀÄ) PÀ£ÀßqÀ PÀÆlªÉ?" JAzÀÄ ¥Àæ±Éß ºÁQzÀ!
¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

10

CªÀ¼À £É£À¥ÀÅ
©lÄÖ §AzÉ ©lÄÖ §AzÉ £ÀªÀÄä £É®ªÀ£ÀÄ
ªÀĪÀÄvÉAÄAzÀ ¸À®»zÀAxÀ vÁ¬Ä ªÀÄr®£ÀÄ
w¢Ý wÃr ¨É¼É¹zÀAxÀ vÀAzÉ ªÀiÁvÀ£ÄÀ
CtÚ CPÀÌ vÉÆÃjzÀAxÀ £É£À¥À£ÀÄ
£ÀªÀiä HgÀÄ £ÀªÀiä d£À K£ÀÄ ZÉAzÀªÀÅ
§qÀªÀ£ÀÆl ¨Á½£À°è ¹jAiÀÄ ¨sÁUÀåªÀÅ
ºÀgÀPÀÄ ¹ÃgÉ ªÀÄÄgÀÄPÀÄ MqÀªÉ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄÄ
DzÀgÀªÀ¼ÀÄ £ÀªÀiä ªÀÄ£ÀPÉ ¥ÉæêÀÄzÁ¬ÄAiÀÄÄ
- UÀÄgÀÄ §©âUÀzÉÝ, ºÁAUï PÁAUï

¸ÀÄ¢Ý

¥ÀqÀĪÀt wÃgÀ¢ ±ÀAPÀgÀ ±Á£À¨sÉÆÃUÀ
»AzÀĸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀzÀ
UÀgÀrAiÀÄ°è
vÀAiÀiÁgÁV,
zÁ¸À
¸Á»vÀå,
¸ÀÄUÀªÀÄ
¸ÀAVÃvÀUÀ¼À
ªÀ®AiÀÄzÀ°è
ºÉ¸ÀgÀÄ
ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ
±ÀAPÀgÀ
±Á£À¨sÉÆÃUÀ
"PÁªÀå
¸ÀAVÃvÀ"
J£ÀÄߪÀ ºÉƸÀ ¥ÀæPÁgÀª£
À ÀÄß ºÀÄlÄÖ ºÁPÀÄwÛzÁÝg.É EªÀgÄÀ gÀ«ªÁgÀ
(¸À¥ÀÖA§gÀ 9, 2007) PÀ£ÀßqÀ PÀ° CªÉðÊ£ïUÉ ¨sÉÃn EvÀÄÛ Cwy
²PÀëPÀgÁVzÀÝgÀÄ. ªÀÄPÀ̽UÉ PÉ.J¸ï. £ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä CªÀgÀ "¥ÀqÀĪÀt
PÀqÀ°£À ¤Ã°AiÀÄ §tÚÀ" ºÁqÀ£ÀÄß PÀ°¹ PÉÆlÖgÀÄ. ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ CªÀgÀ
¥Á®PÀgÀÆ PÀĽvÀÄ F ºÁqÀ£ÄÀ ß PÀ°vÀzÀÄÝ «±ÉõÀ. M§â £ÀÄjvÀ
PÀ¯Á«zÀjAzÀ ¥ÁoÀ PÀ°AiÀÄĪÀ CªÀPÁ±À ªÀÄPÀ̽UÉ, ªÉÄïÁV vÀAzÉ
vÁ¬ÄUÀ½UÉ, ¸ÀAvÀ¸À vÀA¢vÀÄÛ. ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ¸ÀÛgÀÄ E£ÀÆß JgÀqÀÄ ªÁgÀ
EzÀÄÝ E£ÀßµÀÄÖ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸À¨ÁgÀzÉ JAzÀÄ C¤¸ÀĪÀÅzÀÄ J®èjUÀÆ
C¤ªÁAiÀÄðªÁVvÀÄÛ.
¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

11

eÁUÀwPÀ ºÀ½î eÁvÉæ

 

vÁAwæPÀ, DyðPÀ, ªÀiÁ»w PÉëÃvÀæUÀ¼À CUÁzsÀ ¥ÀæUÀw¬ÄAzÀ dUÀvÉÛ
MAzÀÄ ºÀ½î DzÀgÉ, d£ÀgÉ®è PÀ¯ÉvÄÀ ¥Àæw ºÀ½îAiÀÄÆ dUÀwÛ£À ¥ÀæwÃPÀ
DUÀÄwÛzÉ. PÀgÀV¸ÀĪÀ PÀqÁ¬Ä JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁzÀ ªÀ®¸É §AzÀªÀgÀ zÉñÀ
CªÉÄjPÀzÀ°è F ªÀiÁvÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁtÄvÀÛzÉ. F
ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAqÁqÀĪÀÅzÉ CªÉðÊ£ï eÁUÀwPÀ ºÀ½î eÁvÉæAiÀÄ
GzÉÝñÀ (¸É.29,2007 http://www.cityofirvine.org/globalvillage/)
LPÀåvÉUÉ £ÀqÉ, ¥ÀæzÀ±ð
À £À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlzÀ ªÀĽUÉUÀ¼ÀÄ, ««zsÀ
¸ÀA¸ÀÌöÈwUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÀgÀAdPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÄaPÀgÀ
w¤¸ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ J®ègÉÆqÀ£É PÀ¯ÉvÀÄ PÀ°AiÀÄĪÀ ¸ÀzÀªÀPÁ±À E°èzÉ.
PÀ£ÀßqÀ PÀ° CªÉðʤ£À 5-15 ªÀµÀðzÀ E¥ÀàvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ
ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀiÁ¯ÉUÉ £Àwð¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÁªÉ DAiÀÄÄÝ £ÀÈvÀå
¸ÀAAiÉÆÃd£É ªÀiÁrzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ GzÉÝñÀ, PÀ°PÁ «zsÁ£À,
¸ÁzsÀ£É ªÀÄwÛvÀgÀ ªÀiÁ»w ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀÆqÀ E°èzÉ.
£ÀÈvÀåzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ:
UÀÄA¥ÀÅ 1 - C¤Ã±À ¤gÀAzÀ, CAPÀıÀ gÁªÀ,agÁUÀ ¢ÃQëvÀ, ¢±Á
¨sÁUÀªÀvÀ, ¥ÉæÃgÀuÁ £ÁrUÀ, gÀPÁë PÉÆ¥ÀàgÀA, gÉÆûtÂ
PÉÆ¥ÀàgÀA, ²®à dUÀ£ÁßxÀ, ¸ÁwéPÀ ±Á¹Ûç;

¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

12

UÀÄA¥ÀÅ 2 - C©ü UÀÄAqÀ¥Àà, ªÀÄzsÀÄ°PÁ ±Á¹Ûç, gÁ² ¸ÀħæªÀÄtå,
¯ÉÃR£À, ±ÀgÀzï ¨sÁUÀªÀvÀ, ±À±ÁAPÀ zÀvÀÛ, ±Á°¤ gÁªÀ,
¸ÀªÀÄxÀð ®Që÷äãÁgÁAiÀÄt, ¸ÀĺÁ¸À dUÀ£ÁßxÀ,
£ÀÈvÀå ¸ÀAAiÉÆÃd£É : ²¯Áà dUÀ£ÁßxÀ, ¢±Á ¨sÁUÀªÀvÀ, gÀÆ¥Á
¸ÀħæªÀÄtå
¥ÀjZÀAiÀÄ: ¤ºÁ® ¤gÀAzÀ,
zsÀé¤ ¸ÀºÁAiÀÄ: DPÁ±À ¢ÃQëvÀ

¥sÁå«Ä°Ã¸ï ¥sÁgïªÁqïð UÉ 40 ¨É£ïaîUÀ¼ÀÄ
F ¨ÉùUÉ gÀeÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ PÀ°, CªÉðÊ£ï ªÀÄPÀ̼ÀÄ MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ
PÉ®¸À ªÀiÁrzÀgÀÄ. zÀÄgÁzÀȵÀÖ¢AzÀ ¤UÀðwPÀ, ªÀÄ£É E®èzÀªÀgÁV
vÉƼÀ®ÄwÛgÀĪÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ vÀªÀÄä PÁ® ªÉÄÃ¯É vÁªÀÅ ªÀÄvÉÛ
¤®ÄèªÀAvÉ J®èjUÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀ ¥sÁå«Ä°Ã¸ï ¥sÁgïªÁqïð ¸ÀA¸ÉÜ
( http://www.families-forward.org ) vÁvÁÌ°PÀ ¸ÀºÁAiÀÄ
ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ : HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À, ªÀ¸Àw ¸ËPÀAiÀÄð
EvÁå¢. EzÀgÀ°è «±ÉõÀªÁV CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯É vÀ¦à¸ÀzÀAvÉ
£ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ «±ÉõÀªÁzÀÄzÀÄ.
PÀ£ÀßqÀ PÀ°, CªÉðÊ£ï ªÀÄPÀ̼ÄÀ 50 vÀÄA©zÀ ¨É£ïaîUÀ¼À£ÀÄß
(¨ÁåPï¥ÁåPï) EªÀjUÉ «vÀj¸ÀĪÀ UÀÄj ºÁQPÉÆAqÀgÀÄ. vÀªÀÄä J®è
¸ÉßûvÀjUÉ, vÀAzÉvÁ¬ÄUÀ½UÉ E-ªÉÄÃ¯ï ¥sÉÇÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ
¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. ºÀ®ªÀgÀÄ ºÀt PÉÆlÖgÉ PÉ®ªÀgÀÄ
2-3 ¨É£ïaîUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA© PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. JµÀÄÖ
ºÀt ¸ÀAUÀæºÀ DUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ MAzÀÄ CAzÁdÄ ¹PÀÌ vÀPëÀt
ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ vÀAiÀiÁj £ÀqɹzÀgÀÄ. J®è ªÀÈvÀÛ ¥ÀwæPÉ ªÀÄvÀÄÛ
CAUÀrUÀ¼À eÁ®vÁtUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆâü¹ M¼ÉîAiÀÄ rïïUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ
»rzÀgÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä GzÉÝñÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ºÀ®ªÀÅ CAUÀrUÀ¼ÀÄ
E£ÀßµÀÄÖ jAiÀiÁ¬Äw PÉÆlÖgÀÄ.
¨É£ïaî,
¥ÀŸÀÛPÀ,
¥É£ÀÄß,
¥É¤ì¯ï, gÀ§âgÀÄ, EAZÀÄ¥ÀnÖ,
¸ÀÆa¥Àvæ,À ºÁ¼É, ºÁ¼ÉUÀ½UÉ
¥sÉÇîØgï, ¨ÉÊAqÀgï, PÉÊUÀtPÀ
(PÁå®Ä̯ÉÃlgï ) PÀA¥Á¸ï,
¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

13

EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ 40 ¨É£ïaîUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¹zÀgÀÄ.
¥sÁå«Ä°Ã¸ï ¥sÁgïªÁqïð PÀZÉÃjUÉ J®è ªÀÄPÀ̼ÄÀ ¨sÉÃn EvÀÄÛ
vÀÄA©zÀ 40 ¨É£ïaîUÀ¼À£ÀÄß M¦à¹zÀgÄÀ .
F PÁAiÀÄð¢AzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ DzÀ C£ÀĨsÀªÀ:
- E®èzÀªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ
- GzÉÝñÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ AiÉÆÃd£É ºÁQPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ
- vÁªÀÅ EgÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ/Hj£À°èAiÉÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ
- vÀªÀÄUÉ EzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÀªÀÄä CzÀȵÀÖPÉÌ zsÀ£ÀåvÉ vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ
¨ÉùUÉAiÀÄ gÀd ¨ÉøÀgÀ«®èzÉ PÀ¼ÉzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ «±ÉõÀ vÀÈ¦Û vÀA¢vÀÄÛ.
PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÉÆÃf¹ ¥ÀÇwðUÉƽ¹zÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ agÁUÀ,
¤ºÁ®, CAPÀıÀ, C¤Ã±À, DPÁ±À, ¥Àætw, ±ÀgÀzï, ¢±Á, ±Á°¤,
ªÀÄzsÀÄ°PÁ, ¸ÁwéPÀ, ¥ÉæÃgÀuÁ, ªÀiÁAiÀiÁ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁxÀð EªÀjUÉ
PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ; J®è jÃw¬ÄAzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ
J®èjUÀÄ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.

DPÁ±À, V.P.
PÀ¼ÉzÀ dįÉÊ wAUÀ¼À PÉ.¹.J. ªÀ£À«ºÁgÀzÀ ¢£À,
DPÁ±À ¢ÃQëvÀ AiÀÄĪÀ ¸À«ÄwAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀë DV
ZÀÄ£Á¬ÄvÀUÉÆAqÀ£ÀÄ. F AiÀÄĪÀ ¸À«Äw UÀuÉñÀ
¥ÀÇeÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ zÀÄrzÀÄ FUÁUÀ¯É
J®ègÀ ªÉÄaÑPÉ UÀ½¹zÉ. ªÀÄÄA§gÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À ¢£ÀzÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß DPÁ±À ºÉÆwÛzÁÝ£É.
CªÀ¤UÉ £ÀªÀÄä C©ü£ÀAzÀ£É ºÉüÀÄvÀÛ J®è ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃqÉÆÃtªÉ?

ªÀÄAqÀ® PÀ¯É
qÁ. £À°¤ gÁªï, «±Àé PÀ¯Á ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, ¸ÉÆÃPÀ
«±Àé«zÁå®AiÀÄ, CªÀgÀÄ ªÉÄà 10, 2007 gÀAzÀÄ
CªÉðÊ£ï ¥sÉÊ£ï Dmïðì PÉÃAzÀæzÀ°è "¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯É
ªÀÄvÀÄÛ ²®àzÀ°è ªÀÄAqÀ®" JA§ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄïÉ
GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ ¸ÀÄ¢ÃWÀð G¥À£Áå¸À
¤ÃrzÀgÀÄ.
CªÉðÊ£ï
PÀ¯Á
ªÉâPÉAiÀÄ
¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ, PÀ£ÀßqÀ PÀ° F G¥À£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¹vÀÄÛ.
¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

14

CªÉðÊ£ï £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 PÀ¯Á¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ ¯Á¨sÀ
¥ÀqÉzÀgÄÀ . ¨sÁgÀwÃAiÀÄ w¤¸ÀÄUÀ¼À£ÀÆß MzÀV¹ J®è ªÀåªÀ¸ÉÜ
£ÉÆÃrPÉÆAqÀ CªÉðÊ£ï PÀ¯Á ªÉâPÉUÉ £ÀªÀÄä zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ PÀ° ªÁå°AiÀÄ°è ºÉƸÀvÀ£À
PÀ£ÀßqÀ PÀ°, ªÁå° ¨ÉùUÉ gÀeÉ ªÀÄÄV¹ ºÉƸÀ ªÀµÀðPÉÌ PÁ°j¹zÉ.
CAvÉ ºÀ®ªÀÅ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ. ¸À¥ÀÖA§gÀ 8 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ªÉÄÊy°
CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°¸À®Ä
ªÀÄÄAzÁzÀªÀgÀÄ ºÀ®ªÀgÀÄ. PÀĪÀÄÄzÁ ¸ÀgÁ¥sÀ CªÀgÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®
(CzsÀåPÀë) gÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÁÝgÉ. «zÁå eÉÆAiÀÄì, ²ªÀÅ UËqÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ
eÉÆåÃw ªÉAPÀmÉñÀ ²PÀëPÀgÁV ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVzÁÝgÉ. ²æêÀÄw ªÉÄÊy°,
¸À©vÁ ºÉ¨ÁâgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ UËqÀgÀ ¤vÀå ²PÀëPÀgÁzÀgÉ G½zÀªÀgÄÀ
¨ÉA§°UÀgÁVzÁÝgÉ.
ªÀÄPÀ̼À ¢£ÁZÀgÀuÉUÉ PÀ£ÀßqÀ PÀ° ªÁå°AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è
¥Á¯ÉÆμÀî®Ä DgÀÄt ªÀiÁzsÀªÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ PÀ°UÀ½UÉ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ
¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ £ÁlPÀ CPÁqÉ«Ä
2006-07 ¸Á°£À ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÉ. ºÉÆgÀ£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ
PÉmÉUÉÆjAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ PÀ°, qÉʪÀÄAqï ¨Ágï£À°è ²PÀëPÀgÁzÀ ªÀ°èñÀ
±Á¹Ûç ¸ÉãjzÁÝgÉ ; PÀ£ÀßqÀ PÀ°, CªÉðÊ£ï JªÀiï.Dgï. zÀvÁÛwæ CªÀgÀ
CAPÀt §gÀºÀUÀ¼À ¥ÀŸÀÛPÀPÉÌ ²ªÀªÉÆUÉÎAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ 2006
¸Á°£À qÁ. ºÁ.ªÀiÁ. £ÁAiÀÄPÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. FªÀðjUÀÆ
C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ!

¨É½î PÀtªÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ G°
PÀ£ÀßqÀ PÀ°, CªÉðÊ£ï ªÀÄPÀ̼ÀÄ K¦æ¯ï 22, 2007 gÀAzÀÄ
¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¹®égÁqÉÆ PÁå¤AiÀÄ£ïUÉ ºÉÊQAUï ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. UÀÄqÀØ
PÀtªÉUÀ¼À°è ºÁzÀÄ PÁ¯ÁÝjAiÀÄ DgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀgÄÀ . C°èAzÀ
ºÁqÀÄvÀÛ, PÀ£ÀßqÀ QégÀhiï £ÀqɸÀÄvÀÛ, ºËzÀÄ PÀ£ÀßqÀ wArUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÄÌvÀÛ,
d®¥ÁvÀzÀ ªÀgU
É ÀÆ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. gÀt gÀt ©¹®°è ¨ÉAzÀ
PÉ®ªÀgÀÄ d®¥ÁvÀzÀ PɼÀUÉ ¤AvÉà ©lÖgÀÄ. vÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀUÀ¼À£ÀÄß
(zÀ)vÀt¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï DzÁUÀ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉ DVvÀÄÛ.
¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

15

KANNADA KALI CLASSES
(Since 2000)

Do you want to learn Speak, Read, and Write
Kannada?
Then why not attend our KANNADA KALI Classes?
Kids of all ages are welcome.
Please Enroll Now!
Classes conducted by volunteers are free and open to all. Only your
commitment to attend regularly is required.
Chapter

CERRITOS

DIAMOND
BAR

Location

Homes

Homes

Day/
Time

Saturdays
10:3011:30AM

IRVINE

SF
VALLEY

Ektaa
Center

Simi Valley
Library

nd

th

Alternate
Sundays
5:00-6:00 PM

2 &4
Sundays
1:002:30PM

Alternate
Sundays
11AM12:30PM

5-12yrs

5-12yrs

Age
Group

5-11yrs

5-16yrs

Contact

Arathi Maganti
(562)2291974
Arathim@
hotmail.com

Anantha
Krishna
(909)5977609
Veenakrishna
@
gmail.com

Geetha
Mythili
Nirand
Ramakrishna
(949) 387(805)4927277
6832
gnirand@
milliram@
hotmail.com
yahoo.com

Divine Spark
Columbia,
MD
Howard
County
Community
Hall
Every Sunday
9:30AM12:30PM
5-7 (batch1)
7+ (batch2)
55 children

Shanthi Tantry
410-715-5048
shanthitantry
@ yahoo.com

Start Kannada Kali Classes in Your Area
Contact: Vishweshwar Dixit, (949)559-1819, kannada.kali@yahoo.com

¸ÀA. 2, ¸ÀA. 3, ¸À¥ÀÖA§gÀ 2007

vÀÄvÀÆÛj

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful