Mãsuri de prevenire a incendiilor Mãsuri de prevenire a incendiilor postseism postseism

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
Miºcãrile seismice reprezintã fenomene naturale care,
din cauza efectelor distrugãtoare au preocupat lumea
din cele mai îndepãrtate timpuri ale istoriei, ºi care
acþioneazã pe suprafeþe mari, cauzând într-un timp
scurt un numãr foarte ridicat de victime omeneºti ºi
pagube materiale însemnate, dezechilibre ecologice,
tulburãri ale stãrii psihice, de sãnãtate ºi morale ale
populaþiei.
Pentru restabilirea situaþiei este necesar, de regulã, un
numãr mare de forþe ºi mijloace de intervenþie,
coordonate în baza unor planuri speciale de acþiune în
caz de cutremur.
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
91 Dobrogea de Nord
92 Dobrogea de Sud
90 Marea Neagrã
9 DOBROGEA
81 Nordul Câmpiei Române
82 Sudul Câmpiei Române
80 Graniþa Româno-Bulgarã
8 MUNTENIA DE EST
71 Cîmpulung
72 Oltenia de Nord
73 Oltenia de Sud
7 MUNTENIA DE VEST
61 Fãgãraº
62 Tîrnãveni
63 Sãlaj
64 Deva
65 Cluj
66 Bistriþa
6 TRANSILVANIA
51 Bucovina
52 Moldova Centralã
5 MOLDOVA
41 Oaº
42 Viºeu
40 Graniþa de Nord Româno-Ungarã
4 MARAMUREª
31 Carei
32 Bihor
30 Graniþa Româno-Ungarã
3 CRIªANA
21 Sînicolau Mare
22 Arad
23 Timiºoara
24 Moldova Nouã
20 Graniþa Româno-Sârbã
2 BANAT
11 Cutremure intermediare
12 Cutremure normale
1 VRANCEA
ZONE COD PROVINCII
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
8
1
8
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
2
7
2
7
2
7
2
8
2
8
2
8
2
8
2
8
2
8
2
6
6
9
2
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
România este o þarã cu seismicitate relativ înaltã
29 august 1471
8 noiembrie 1620
12 iunie 1701
26 octombrie 1802
1908, M=7,1
31 mai 1738
10 noiembrie1940, M=7,7
4 martie 1977, M=7,4
1916, M=6,4
11 ianuarie 1838
prima evaluare a victimelor
984
primul cutremur consemnat
30 august 1986, M=7,1
30 mai 1990, M=7,0
31 mai 1990, M=6,3
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
Seismele produse în zona Vrancea DX R SDUWLFXODULWDWH
deosebitã prin mecanismul de producere multiºoc ºi a
situaþiei singulare pe care o reprezintã focarul
intermediar, fapt ce a determinat sã fie studiate din toate
punctele de vedere de specialiºti români ºi strãini.
„de altfel nu existã nicãieri în lume o concentrare de populaþie atât
de expusã la cutremure generate în mod repetat de aceeaºi sursã”...
Charles H. Richter
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
Ordonanþa de Urgenþã nr.21/15.04.2004
privind
SISTEMUL NAÞIONAL DE MANAGEMENT AL SITUAÞIILOR DE URGENÞÃ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
Efectele incendiilor rezultate în urma cutremurelor pot fi
agravate de:
-densitatea populaþiei,
-condiþiile meteo,
-prezenþa surselor de mare risc prin industrializarea zonei,
-avarii ºi disfuncþionalitãþi majore la sistemele de producere,
distribuþie ºi furnizare a curentului electric,
-avarierea reþelelor de distribuþie a apei,
-întreruperea temporarã sau afectarea sistemului de
telecomunicaþii,
-blocarea sau distrugerea carosabilului,
-avarierea serviciilor de pompieri ºi protecþie civilã,
-organizarea activitãþilor de prevenire ºi acþiunilor de
intervenþie premergãtor acestor tipuri de dezastre,
-gradul de pregãtire al populaþiei pentru prevenirea incendiilor
ºi asigurarea primei intervenþii în aceste situaþii.
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
1 noiembrie 1755 - Lisabona (M=7,4)
un cutremur ce a declanºat un tsunami
pagube datorate cutremurului
inundarea totalã a oraºului.
pagube datorate incendiilor post seism
distrugerea completã oraºul. Peste 60.000 persoane
au murit în Lisabona ºi alþi peste 1.000 în alte zone.
Cutremurul a fost simþit în toatã Europa de vest ºi
NV Africii.
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
1906 - San Francisco (M=8,3)
pânã la cutremurul din Asia de anul trecut, cel mai
mare dezastru urban pe timp de pace,
pagube datorate incendiilor post seism
3.000 de morþi ºi distrugerea a 28.000 clãdiri, în
condiþiile în care conductele de apã erau aproape în
totalitate distruse.
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
1923 - Tokyo (M=7,9)
pagube datorate prãbuºirii clãdirilor
1.000 de morþi ºi peste 690.000 de case afectate,
din care 10.000 au fost complet distruse
pagubele datorate incendiilor post seism
58.104 morþi ºi peste 380.000 case distruse.
efectele cutremurului asupra instalaþiilor
petrochimice au condus la scurgeri din rezervoarele
marinei militare din oraºul Yokosuka, petrolul fiind
ulterior incendiat de la o scânteie.
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
Northridge - 1994 (M=6,7)
pagube datorate incendiilor post seism
Trei staþii de pompieri au fost avariate iar stingerea
incendiilor a durat 2 zile.
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
1995 - Kobe (M=7,2)
pagube
peste 6.000 de morþi ºi 40.000 de rãniþi, 450.000
gospodãrii ºi 240.000 clãdiri avariate
incendii simultane în 234 amplasamente pe o arie de
100 ha.
Toate serviciile de utilitãþi ºi reþele vitale au fost
întrerupte, inclusiv transportul ºi telecomunicaþiile, iar
pompierii au fost nevoiþi sã pompeze apã din mare cu
maºinile pe post de relee.
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
Condiþii favorabile producerii incendiilor:
-flacãra ºi cãldura degajate de la aparate electrice aflate
în funcþiune rãmase nesupravegheate;
-surse de iluminat cu flacãrã, în funcþiune, prin
rãsturnarea, spargerea sau fisurarea acestora;
-radiaþia termicã a obiectelor ºi materialelor
incandescente;
-efectul termic al curentului electric, producerea arcelor
sau scurtcircuitelor electrice determinate prin
modificarea condiþiilor de amplasare sau exploatare a
conductorilor;
-aprinderea spontanã de natură chimică sau fizico-
chimicã a unor substanþe la contactul cu oxigenul din
aer, cu apa sau cu compuºi organici, respectiv
aprinderea unor substanþe combustibile în urma acþiunii
atât a unor procese chimice cât ºi a unor factori de
naturã fizicã;
-aprinderea datoritã exploziilor ca urmare a scăpării de
sub control a proceselor tehnologice sau acumulãrii de
substanþe periculoase în diferite medii;
-aprinderea indirectã prin radiaþia unui focar de incendiu.
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
Factori:
-gradul de combustibilitate a construcþiilor
17 ianuarie 1995 - Kobe (Japonia)
peste 6.500 clădiri au fost arse în totalitate pe o
suprafaþã de cca 700.000 m
2
-natura surselor de energie utilizate în activitãþile
casnice
17 ianuarie 1994 - sudul Californiei
775 incendii, din care 85% la clãdiri ca urmare a
iniþierii arderii gazelor naturale, arcelor electrice,
reacþiilor chimice, etc.
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
Factorul uman agraveazã sau limiteazã efectele cutremurelor
Educarea populaþiei asupra mãsurilor preventive de adoptat:
-conºtientizarea pericolelor reale la care sunt supuºi cetãþenii
cutremurele sunt traumatizante pentru toþi ºi în special
pentru copii, persoanele cu handicap ºi în vârstã;
-executarea, de cãtre administraþia publicã localã, a unor
controale preventive la gospodăriile cetăþeneºti
identificarea surselor potenþiale de incendiu favorizante
contribuie la reducerea numãrului acestora ºi implicit a
numãrului victimelor ºi pagubelor
-instruirea cetãþenilor privind comportamentul de adoptat
rol important în reducerea numãrului victimelor
-organizarea, de cãtre administraþia publicã localã în colaborare
cu forþele de intervenþie în caz de seism, a unor exerciþii specifice
de salvare ºi evacuare a populaþiei ºi de intervenþie pentru
eliminarea ºi limitarea efectelor cutremurului
reducerea panicii ºi acþiunilor necontrolate ale oamenilor
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
O CASÃ SIGURÃ – O VIAÞÃ ÎN PLUS
Mãsuri de prevenire a incendiilor premergãtor, pe timpul ºi post seism
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
 caracter informativ preventiv
 prevenirea prin avertizare ridică probIeme deosebite
Reacþionarea la un eventual semnal de avertizare a unui cutremur
Transmiterea acestor informaþii la copii
Asumarea responsabilitãþii pentru exerciþii de evacuare a populaþiei
ºi întreruperea anumitor activitãþi socio-economice
Consecinþe în condiþiile unei alarme false privind un viitor cutremur
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
A.-PREMERGÃTOR UNUI CUTREMUR
a.-Identificarea riscurilor potenþiale existente în locuinþã ºi vecinãtãþi
materiale inflamabile aflate în preajma liniilor electrice
sau conductelor de gaz
uºi ºi accese ce se pot bloca împiedicând
evacuarea
coºuri de fum fisurate
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
b.-Eliminarea elementelor de vulnerabilitate din locuinþã prin:
Proiectarea ºi executarea antiseismicã a locuinþelor
Verificarea ancorãrii împotriva cãderii
televizoarelor, monitoarelor
existenþa unor fisuri în pereþi, care în caz de
incendiu ar contribui la propagarea rapidã la
încãperile alãturate.
fixãrii în perete a boilerului
închiderii ermetice a produselor periculoase
legãrii prin elemente scurte ºi flexibile a
radiatoarelor ºi echipamentelor de gaz
stabilitãþii buteliei de gaz împotriva rãsturnãrii sau alunecãrii
utilizãrii panoului electric cu disjunctori în
locul celui cu siguranþe electrice
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
c.-Stabilirea locului de întâlnire
autoritãþile publice locale
al doilea punct de întâlnire (al familiei)
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
d.-Cunoaºterea mãsurilor de prim ajutor
reperarea amplasãrii robinetelor de alimentare cu apã,
gaz, electricitate ºi cunoaºterea modului închidere a
acestora
cunoaºterea numerelor serviciilor de pompieri ºi
protecþie civilã - 112
fiecare membru al familiei trebuie sã
cunoascã tehnica acordãrii primului ajutor
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
pregãtirea unor echipamente de primã intervenþie
(stingãtor, pãturi, lopeþi, toporaºe, etc)
participarea la exerciþii specifice de alarmare
organizate de administraþia publicã localã în
colaborare cu toate forþele de intervenþie cu
atribuþii în caz de seism
d.-Cunoaºterea mãsurilor de prim ajutor

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
B.-PE TIMPUL CUTREMURULUI
nu intraþi în panicã
nu utilizaþi flacãra deschisã sau aparate cu foc deschis
explozii urmate de incendii
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
C.-POSTSEISM
nu folosiþi flacãra deschisã sau aparatele cu foc deschis pentru
detectarea eventualelor scurgeri de gaze sau pentru iluminat
nu încercaþi sã porniþi gazul în cazul în care l-aþi oprit sau a fost oprit
automat: lãsaþi compania de gaze sã o facã
nu acþionaþi întrerupãtoarele electrice ºi
aparatele electrice dacã existã scurgeri de
gaz, deoarece existã riscul producerii unor
scurtcircuite urmate de explozii
închideþi robinetul de gaz ºi întrerupãtorul
general al reþelei electrice
verificaþi instalaþiile de apã, gaze ºi electricitate
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
nu atingeþi liniile electrice cãzute sau rupte
evacuaþi imediat medicamentele, produsele
farmaceutice sau materialele potenþial
inflamabile
C.-POSTSEISM
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
C.-POSTSEISM
nu gãtiþi în spaþii închise decât dupã examinarea
conductelor de gaz ºi a coºurilor de fum
în condiþiile unor scãpãri de gaze, folosiþi
grãtare sau faceþi foc doar în zone deschise
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
C.-POSTSEISM
ascultaþi la radio eventualele instrucþiuni
ºi informaþii legate de cutremur
nu folosiþi telefoanele decât în caz
de urgenþã pentru a nu þine liniile ocupate
nu aºteptaþi pompierii, medicii sau poliþia sã vã ajute
deoarece s-ar putea sã fie ocupaþi în altã parte
sprijiniþi forþele de intervenþie în
acþiunea de salvare a persoanelor
lãsaþi carosabilul liber pentru vehiculele de intervenþie ºi salvare

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ

Miºcãrile seismice reprezintã fenomene naturale care, din cauza efectelor distrugãtoare au preocupat lumea din cele mai îndepãrtate timpuri ale istoriei, ºi care acþioneazã pe suprafeþe mari, cauzând într-un timp scurt un numãr foarte ridicat de victime omeneºti ºi pagube materiale însemnate, dezechilibre ecologice, tulburãri ale stãrii psihice, de sãnãtate ºi morale ale populaþiei. Pentru restabilirea situaþiei este necesar, de regulã, un numãr mare de forþe ºi mijloace de intervenþie, coordonate în baza unor planuri speciale de acþiune în caz de cutremur.

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ PROVINCII VRANCEA BANAT COD 1 2 ZONE 11 Cutremure intermediare 12 Cutremure normale 21 Sînicolau Mare 22 Arad 23 Timiºoara 24 Moldova Nouã 20 Graniþa Româno-Sârbã 31 Carei 32 Bihor 30 Graniþa Româno-Ungarã 41 Oaº 42 Viºeu 40 Graniþa de Nord Româno-Ungarã 51 Bucovina 52 Moldova Centralã 61 Fãgãraº 62 Tîrnãveni 63 Sãlaj 64 Deva 65 Cluj 66 Bistriþa 71 Cîmpulung 72 Oltenia de Nord 73 Oltenia de Sud 81 Nordul Câmpiei Române 82 Sudul Câmpiei Române 80 Graniþa Româno-Bulgarã 91 Dobrogea de Nord 92 Dobrogea de Sud 90 Marea Neagrã CRIªANA 3 MARAMUREª 4 MOLDOVA TRANSILVANIA 5 6 MUNTENIA DE VEST 7 MUNTENIA DE EST 8 DOBROGEA 9 .

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ 72 82 72 6 71 82 71 82 82 71 82 71 82 72 72 6 81 92 81 71 71 .

M=7.1 11 ianuarie 1838 31 mai 1738 984 primul cutremur consemnat prima evaluare a victimelor 30 august 1986. M=7. M=6. M=7.1 4 martie 1977. M=6.7 . M=7.INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ România este o þarã cu seismicitate relativ înaltã 29 august 1471 12 iunie 1701 1908.4 8 noiembrie 1620 10 noiembrie1940. M=7.0 1916.4 31 mai 1990.3 26 octombrie 1802 30 mai 1990.

. Charles H. „de altfel nu existã nicãieri în lume o concentrare de populaþie atât de expusã la cutremure generate în mod repetat de aceeaºi sursã”. fapt ce a determinat sã fie studiate din toate punctele de vedere de specialiºti români ºi strãini.INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ Seismele produse în zona Vrancea DX R SDUWLFXODULWDWH deosebitã prin mecanismul de producere multiºoc ºi a situaþiei singulare pe care o reprezintã focarul intermediar.. Richter .

21/15.2004 privind SISTEMUL NAÞIONAL DE MANAGEMENT AL SITUAÞIILOR DE URGENÞÃ .INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ Ordonanþa de Urgenþã nr.04.

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ .

-blocarea sau distrugerea carosabilului. -organizarea activitãþilor de prevenire ºi acþiunilor de intervenþie premergãtor acestor tipuri de dezastre.INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ Efectele incendiilor rezultate în urma cutremurelor pot fi agravate de: -densitatea populaþiei. -avarii ºi disfuncþionalitãþi majore la sistemele de producere. -condiþiile meteo. -întreruperea temporarã sau afectarea sistemului de telecomunicaþii. -avarierea reþelelor de distribuþie a apei. . -avarierea serviciilor de pompieri ºi protecþie civilã. -prezenþa surselor de mare risc prin industrializarea zonei. distribuþie ºi furnizare a curentului electric. -gradul de pregãtire al populaþiei pentru prevenirea incendiilor ºi asigurarea primei intervenþii în aceste situaþii.

4) un cutremur ce a declanºat un tsunami pagube datorate cutremurului inundarea totalã a oraºului. Cutremurul a fost simþit în toatã Europa de vest ºi NV Africii.INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ 1 noiembrie 1755 . . pagube datorate incendiilor post seism distrugerea completã oraºul.000 în alte zone.000 persoane au murit în Lisabona ºi alþi peste 1. Peste 60.Lisabona (M=7.

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ 1906 .000 de morþi ºi distrugerea a 28.San Francisco (M=8. cel mai mare dezastru urban pe timp de pace.3) pânã la cutremurul din Asia de anul trecut. . în condiþiile în care conductele de apã erau aproape în totalitate distruse.000 clãdiri. pagube datorate incendiilor post seism 3.

petrolul fiind ulterior incendiat de la o scânteie.INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ 1923 .104 morþi ºi peste 380. efectele cutremurului asupra instalaþiilor petrochimice au condus la scurgeri din rezervoarele marinei militare din oraºul Yokosuka. din care 10.000 case distruse.000 de case afectate.000 au fost complet distruse pagubele datorate incendiilor post seism 58. .9) pagube datorate prãbuºirii clãdirilor 1.Tokyo (M=7.000 de morþi ºi peste 690.

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ Northridge .7) pagube datorate incendiilor post seism Trei staþii de pompieri au fost avariate iar stingerea incendiilor a durat 2 zile. .1994 (M=6.

inclusiv transportul ºi telecomunicaþiile.000 de rãniþi.Kobe (M=7.INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ 1995 .000 gospodãrii ºi 240. 450.000 de morþi ºi 40.000 clãdiri avariate incendii simultane în 234 amplasamente pe o arie de 100 ha. Toate serviciile de utilitãþi ºi reþele vitale au fost întrerupte.2) pagube peste 6. iar pompierii au fost nevoiþi sã pompeze apã din mare cu maºinile pe post de relee. .

-surse de iluminat cu flacãrã.INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ Condiþii favorabile producerii incendiilor: -flacãra ºi cãldura degajate de la aparate electrice aflate în funcþiune rãmase nesupravegheate. -aprinderea datoritã exploziilor FD XUPDUH D VFăSăULL GH sub control a proceselor tehnologice sau acumulãrii de substanþe periculoase în diferite medii. respectiv aprinderea unor substanþe combustibile în urma acþiunii atât a unor procese chimice cât ºi a unor factori de naturã fizicã. spargerea sau fisurarea acestora. -efectul termic al curentului electric. -aprinderea indirectã prin radiaþia unui focar de incendiu. . -radiaþia termicã a obiectelor ºi materialelor incandescente. -aprinderea spontanã GH QDWXUă FKLPLFă VDX IL]LFRchimicã a unor substanþe la contactul cu oxigenul din aer. cu apa sau cu compuºi organici. producerea arcelor sau scurtcircuitelor electrice determinate prin modificarea condiþiilor de amplasare sau exploatare a conductorilor. prin rãsturnarea. în funcþiune.

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ Factori: -gradul de combustibilitate a construcþiilor 17 ianuarie 1995 .000 m2 -natura surselor de energie utilizate în activitãþile casnice 17 ianuarie 1994 .Kobe (Japonia) peste 6.500 FOăGLUL DX IRVW DUVH în totalitate pe o suprafaþã de cca 700.sudul Californiei 775 incendii. . arcelor electrice. etc. reacþiilor chimice. din care 85% la clãdiri ca urmare a iniþierii arderii gazelor naturale.

de cãtre administraþia publicã localã. a unor exerciþii specifice de salvare ºi evacuare a populaþiei ºi de intervenþie pentru eliminarea ºi limitarea efectelor cutremurului reducerea panicii ºi acþiunilor necontrolate ale oamenilor .INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ Factorul uman agraveazã sau limiteazã efectele cutremurelor Educarea populaþiei asupra mãsurilor preventive de adoptat: -conºtientizarea pericolelor reale la care sunt supuºi cetãþenii cutremurele sunt traumatizante pentru toþi ºi în special pentru copii. -executarea. de cãtre administraþia publicã localã în colaborare cu forþele de intervenþie în caz de seism. persoanele cu handicap ºi în vârstã. a unor controale preventiveODJRVSRGăULLOHFHWăþeneºti identificarea surselor potenþiale de incendiu favorizante contribuie la reducerea numãrului acestora ºi implicit a numãrului victimelor ºi pagubelor -instruirea cetãþenilor privind comportamentul de adoptat rol important în reducerea numãrului victimelor -organizarea.

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ O CASÃ SIGURÃ – O VIAÞÃ ÎN PLUS Mãsuri de prevenire a incendiilor premergãtor. pe timpul ºi post seism .

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ  caracter informativ preventiv SUHYHQLUHDSULQDYHUWL]DUHULGLFăSUREOHPHGHRVHELWH Reacþionarea la un eventual semnal de avertizare a unui cutremur Transmiterea acestor informaþii la copii Asumarea responsabilitãþii pentru exerciþii de evacuare a populaþiei ºi întreruperea anumitor activitãþi socio-economice Consecinþe în condiþiile unei alarme false privind un viitor cutremur .

-Identificarea riscurilor potenþiale existente în locuinþã ºi vecinãtãþi materiale inflamabile aflate în preajma liniilor electrice sau conductelor de gaz uºi ºi accese ce se pot bloca împiedicând evacuarea coºuri de fum fisurate .A.-PREMERGÃTOR UNUI CUTREMUR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ a.

care în caz de incendiu ar contribui la propagarea rapidã la încãperile alãturate.-Eliminarea elementelor de vulnerabilitate din locuinþã prin: Proiectarea ºi executarea antiseismicã a locuinþelor Verificarea ancorãrii împotriva cãderii televizoarelor. . monitoarelor fixãrii în perete a boilerului închiderii ermetice a produselor periculoase legãrii prin elemente scurte ºi flexibile a radiatoarelor ºi echipamentelor de gaz stabilitãþii buteliei de gaz împotriva rãsturnãrii sau alunecãrii utilizãrii panoului electric cu disjunctori în locul celui cu siguranþe electrice existenþa unor fisuri în pereþi.INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ b.

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ c.-Stabilirea locului de întâlnire autoritãþile publice locale al doilea punct de întâlnire (al familiei) .

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ d. gaz.-Cunoaºterea mãsurilor de prim ajutor reperarea amplasãrii robinetelor de alimentare cu apã.112 fiecare membru al familiei trebuie sã cunoascã tehnica acordãrii primului ajutor . electricitate ºi cunoaºterea modului închidere a acestora cunoaºterea numerelor serviciilor de pompieri ºi protecþie civilã .

lopeþi.-Cunoaºterea mãsurilor de prim ajutor pregãtirea unor echipamente de primã intervenþie (stingãtor. etc) participarea la exerciþii specifice de alarmare organizate de administraþia publicã localã în colaborare cu toate forþele de intervenþie cu atribuþii în caz de seism . toporaºe.INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ d. pãturi.

-PE TIMPUL CUTREMURULUI nu intraþi în panicã nu utilizaþi flacãra deschisã sau aparate cu foc deschis explozii urmate de incendii .INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ B.

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ C.-POSTSEISM verificaþi instalaþiile de apã. gaze ºi electricitate nu încercaþi sã porniþi gazul în cazul în care l-aþi oprit sau a fost oprit automat: lãsaþi compania de gaze sã o facã nu folosiþi flacãra deschisã sau aparatele cu foc deschis pentru detectarea eventualelor scurgeri de gaze sau pentru iluminat nu acþionaþi întrerupãtoarele electrice ºi aparatele electrice dacã existã scurgeri de gaz. deoarece existã riscul producerii unor scurtcircuite urmate de explozii închideþi robinetul de gaz ºi întrerupãtorul general al reþelei electrice .

produsele farmaceutice sau materialele potenþial inflamabile nu atingeþi liniile electrice cãzute sau rupte .INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ C.-POSTSEISM evacuaþi imediat medicamentele.

-POSTSEISM nu gãtiþi în spaþii închise decât dupã examinarea conductelor de gaz ºi a coºurilor de fum în condiþiile unor scãpãri de gaze. folosiþi grãtare sau faceþi foc doar în zone deschise .INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ C.

-POSTSEISM ascultaþi la radio eventualele ºi informaþii legate de cutremur instrucþiuni nu folosiþi telefoanele decât în caz de urgenþã pentru a nu þine liniile ocupate nu aºteptaþi pompierii. medicii sau poliþia sã vã ajute deoarece s-ar putea sã fie ocupaþi în altã parte sprijiniþi forþele de intervenþie acþiunea de salvare a persoanelor în lãsaþi carosabilul liber pentru vehiculele de intervenþie ºi salvare .INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ C.