ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.

ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ 10/10/2011
TRADING CATEGORY CHANGES OF THE LISTED SHARES ON ATHEX AS OF 10/10/2011
A/A

Ελληνική Ονομασία Εταιρείας / Greek
Company Name

Αγγλική Ονομασία Εταιρείας /
English Company Name

A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ.
ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ &
1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.

AS COMPANY S.A.

ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
2 ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ALAPIS HOLDING
INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE
ANONYME OF
PHARMACEUTICAL AND
CHEMICAL PRODUCTS

ALPHA TRUST
3 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ

ALPHA TRUST
ΑNDROMEDA
INVESTMENT TRUST SA

Κωδικός
Μετοχής /
Share Code

871

670

917

Ελληνικός
Κωδικός
ΟΑΣΗΣ /
Greek OASIS
Code

ΑΣΚΟ

ΑΛΑΠΙΣ

ΑΝΔΡΟ

Αγγλικός
Κωδικός
Κωδικός ISIN / ISIN
ΟΑΣΗΣ /
Code
English OASIS
Code

ASCO

ALAPIS

ANDRO

Ελληνική Ονομασία Μετοχής / Greek
Share Name

GRS404253007 A.S. Α.Ε. (ΚΟ)

Αγγλική Ονομασία Μετοχής /
English Share Name

Τρέχουσα Κατηγορία Μετοχής στις / Current
Trading Category on 7/10/2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ &
ΜΙΚΡΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM
A.S. COMPANY S.A. (CR) AND SMALL CAPITALISATION

Νέα Κατηγορία Μετοχής από/ New Trading
Category as of 10/10/2011

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET

GRS322003039 ALAPIS (ΚΟ)

ALAPIS (CR)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG
CAPITALISATION

ALPHA TRUST GRS433003001 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ)

ALPHA TRUSTΑNDROMEDA
INVESTMENT TRUST S.
A. (CR)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ &
ΜΙΚΡΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM
AND SMALL CAPITALISATION

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET

ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW
DISPERSION

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
4 Α.Ε.

ALPHA ASTIKA AKINITA
S.A.

687

ΑΣΤΑΚ

ASTAK

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
GRS331043000 Α.Ε. (ΚΟ)

ALPHA ASTIKA
AKINHTA S.A. (CR)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ/LOW
DISPERSION AND SPECIFIC
FEATURES WEEKLY

5 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ALPHA ΒΑΝΚ Α.Ε.

43

ΑΛΦΑ

ALPHA

GRS015013006 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)

ALPHA BANK S.A. (CR)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG
CAPITALISATION

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET

ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ
6 ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟ
ALSINCO S.A

924

ΑΛΣΙΝ

ALSIN

ALSINCO Α.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΕΝΔ.
GRS441003001 -ΥΠΟΔ.(ΚO)
ALSINCO S.A (CR)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ &
ΜΙΚΡΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM
AND SMALL CAPITALISATION

ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

310

ΑΛΤΕΚ

ALTEC

ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β. ALTEC HOLDINGS S.A.
GRS242003002 Ε.Ε. (ΚΟ)
(CR)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER
SURVEILLANCE

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE

ATTICA Α. Ε.
GRS144003001 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)

ATTICA HOLDINGS S.
A. (CR)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ/LOW
DISPERSION AND SPECIFIC
FEATURES WEEKLY

ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW
DISPERSION

ATTICA BANK S.A. (CR)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ &
ΜΙΚΡΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM
AND SMALL CAPITALISATION

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET

GRS337503007 AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ) AUTOHELLAS S.A. (CR)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ &
ΜΙΚΡΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM
AND SMALL CAPITALISATION

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET

AVENIR LEISURE &
ENTERTAINMENT
GRS447003005 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)

AVENIR LEISURE &
ENTERTAINMENT
INFORMATICS SA (CR)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ &
ΜΙΚΡΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM
AND SMALL CAPITALISATION

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET

AΧΟΝ S.A. HOLDING
(CR)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ &
ΜΙΚΡΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM
AND SMALL CAPITALISATION

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET

ATTICA Α.Ε.
8 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
9 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ALTEC HOLDINGS S.A. IT
AND COMMUNICATION
SYSTEMS

ATTICA HOLDINGS S.A.

ATTICA BANK S.A.

AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
10 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
AUTOHELLAS S.A.
AVENIR LEISURE &
ENTERTAINMENT
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
11 ΕΤΑIΡΕΙΑ

12 AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

AVENIR LEISURE &
ENTERTAINMENT
INFORMATICS SOCIETE
ANONYME

ΑΧΟΝ S.A. HOLDING

96

44

711

935

320

ΑΤΤΙΚΑ

ΑΤΤ

ΟΤΟΕΛ

ΑΒΕΝΙΡ

ΑΧΟΝ

ATTICA

TATT

OTOEL

AVENIR

AXON

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ
GRS001013002 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)

ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
GRS197003007 (ΚΟ)

Α.A. EUROPE Α.Ε 28 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ FASHION BOX HELLAS S.Β.Β. (ΚΟ) A. H. 25 FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α. (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE GRS259003002 FLEXOPACK Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GRS406313007 FORTHNET A. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 22 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23 F. (ΚΟ) Forthnet S.H.Γ. KYRIAKIDIS ΜΑΡΜΑΡΑ .Ε. EUROPE Α.Ε.Ε.A. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ F.A.E. GRS449003003 (ΚΟ) CENTRIC MULTIMEDIA S. S. GRS491003000 Ε.L.A.Β.G.A.Π. GRS172111007 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 1003 ΕΥΠΡΟ EUPRO EUROBANK EUROBANK PROPERTIES Α. A. GRS456003003 (KO) FOURLIS Α. 24 Ε.Β. F. GRS368313003 (ΚΟ) ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET COMPUCON SA (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE CPI COMPUTER PERIPHERALS INTER/NAL (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET CYCLON HELLAS S.Ε.Ε.A. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ GRS413313008 ΥΠΟΛΟΓIΣTΩΝ (ΚΟ) 239 ΕΛΜΠΙ ELBI ELBISCO Α.H.A.A. (ΚO) (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC FEATURES WEEKLY ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GRS443003009 Η/Υ ΑΒΕΕ (ΚΟ) CPI Α.G. MARBLES .(CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.A.A.I.L. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.E 19 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BYTE COMPUTER S. (CR) .Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET FGE GRS083003012 F.A.Γ. COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 16 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ CPI Α. EURODRIP S. COCA-COLA Ε.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM GRS309083004 Ε. F.Ε.Ε. Η.Ε. (ΚΟ) (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GRS400003000 EURODRIP Α.A.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 17 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.G.Ε.Ε. Η. EUROMEDICA S.Π.A.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α. FOURLIS S.A. PROPERTIES R. FLEXOPACK S. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET 864 734 288 651 944 348 873 227 ΕΔΡΙΠ ΕΥΡΟΜ ΕΦΤΖΙ ΚΥΡΜ ΒΟΧ ΦΛΕΞΟ ΦΟΡΘ ΦΡΛΚ EDRIP EUROM BOX FLEXO FORTH FOYRK EUROMEDICA Α.Ε.Ε. A. GRS067003004 CYCLON ΕΛΛΑΣ Α. S. EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EUROBANK PROPERTIES ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ REAL ESTATE 20 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ INVESTMENT COMPANY 21 EURODRIP Α.A. EUROPE S. Α.H.Ε. Forthnet S.Ε.Β.Ε.C.GRANITES S. H. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET FOURLIS S.Ε. CENTRIC MULTIMEDIA S.Ε. 27 FORTHNET A.Π.Ε. GRS104003009 (ΚO) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ COCA-COLA Ε. (ΚΟ) FLEXOPACK S. Α.L.E.A.Ε.E. A.Ε. (ΚΟ) F. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG (CR) CAPITALISATION BYTE COMPUTER ΑΒ.Β.GRANITES S. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ 14 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15 COCA-COLA Ε..Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET EUROMEDICA S.Β.L.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET COCA-COLA Ε.Ε. GRS096003009 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) FASHION BOX HELLAS S. EUROPE S.Ε. 26 FLEXOPACK Α. ELBISCO HOLDING S.Ε.Ε.Ε. Επεξ/ίας & Εμπορίας 18 Λιπαντικών & Πετρ/ών ELBISCO A.A.H.Ε. COMPUCON COMPUTER APPLICATIONS SA CPI COMPUTER PERIPHERALS INTERNATIONAL CYCLON HELLAS S.Ε. FOURLIS Α.A. (ΚO) EURODRIP S.Ε.A. KYRIAKIDIS ΜΙΚΡΗΣ F.Ε.13 BYTE COMPUTER Α.A.Β.G. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ GRS341003002 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (KO) ELBISCO HOLDING S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET KYRM ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & F.Ε.A.A. EUROMEDICA Α. 798 938 238 926 888 148 ΒΥΤΕ ΣΕΝΤΡ ΕΕΕΚ ΚΟΜΠ ΣΠΙ ΣΑΙΚΛ BYTE CENTR EEEK COMP CPI CYCL BYTE COMPUTER S. Ε.Ε. MARBLES .

A.I.-ΒΙΟΜ.29 FRIGOGLASS Α.Ε.Β. ΕΡΓ. GRS509003000 Π. INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 32 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ FRIGOGLASS S. & P.Ε.ΥΛ. LAMDA DEVELOPMENT Α.A. 45 Π. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE INFORM P. . MIG REAL ESTATE R.Ε.L. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 43 D.Α. & P. Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 38 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.A. 37 LAVIPHARM Α.Ε. & P.Ε. 39 M.Ε.Ε. (ΚΟ) LYK INFORM Π. .Ε. JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ 34 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ JUMBO S.Β.A MERMEREN KOMBINAT A.A. HELLAS ONLINE S.D. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET KLEEMAN HELLAS Α.A.Ε.Ε.-ΟΙΚ.A.Ε.Ε. GRS422003004 (ΚΟ) MIG MARFIN INVESTMENT GROUP Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α. C. 768 898 308 962 166 456 668 345 151 949 901 325 1008 903 982 665 1231 ΦΡΙΓΟ ΗΟΛ ΛΥΚ ΙΝΦΙΣ ΑΒΑΞ ΜΠΕΛΑ ΚΛΕΜ ΛΑΜΔΑ ΛΑΒΙ ΛΟΓΟΣ ΜΛΣ ΜΙΓ ΜΑΡΦΒ ΜΕΝΤΙ ΜΕΡΚΟ ΜΕΒΑ ΜΙΓΡΕ FRIGO GRS346153000 FRIGOGLASS Α.S.Α.A. KLEEMANN HELLAS S.A.(CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET HELLAS ONLINE S. (ΚΟ) MEVACO S.Ε.E.A. (CR) MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ GRS319103008 Α.Ε. & P. MIG REAL ESTATE Α.A.Ε.D.A.I.Ε. (CR) MIG REAL ESTATE Α. PRILEP MEVACO 44 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α. GRK014011008 D. (ΚΟ) Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISMOS GRS461003006 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM C.A. .Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET INTERFISH AQUACULTURE S.Ε. KLEEMAN HELLAS S.A (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET MERMEREN KOMBINAT A.A. ΛΥΚΟΣ Α.A.AVAX S. LYKOS S.A.Ε. Logismos INFORMATION SYSTEMS S. LAMDA DEVELOPMENT S.Ε.ΤΟΥΡ.ΑΒΑΞ Α.A.E.AVAX S.A. 36 Ε.A. 33 & ΜΗΧ. LAVIPHARM S. .A. J.Ε. (KO) HOL HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ GRS420003006 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ MARFIN INVESTMENT GRS314003005 (ΚΟ) GROUP SA (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET MEDICON ΕΛΛΑΣ GRS424003002 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) MEDICON HELLAS S. INFORM P. KLEEMANN HELLAS A. (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ LAMDA DEVELOPMENT ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG S. (ΚΟ) GRS246073001 LAVIPHARM Α. (ΚΟ) JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ GRS282183003 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) FRIGOGLASS S. PRILEP (ΕΛΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ MERMEREN KOMBINAT ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM A. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET LAVIPHARM S.Ε.Ε. HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.A.Β. (ΚΟ) . GRS208303008 (ΚΟ) INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α. INTERFISH GRS468003009 (ΚΟ) AVAX BELA KLEM LAMDA LAVI GRS213213002 J. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ GROUP HOLDINGS SA MARFIN POPULAR BANK 41 PUBLIC CO LTD MEDICON ΕΛΛΑΣ 42 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ MERMEREN KOMBINAT A. GRS245213004 Ε. (CR) CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ Logismos INFORMATION ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM SYSTEMS S. 35 E.E.A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC FEATURES ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION J.Ε.B.-ΕΜΠ. MLS MULTIMEDIA S.Ε. MARFIN INVESTMENT MARFIN INVESTMENT 40 GROUP Α.E.Ε.ΑΒΑΞ Α. INTERFISH AQUACULTURE SA J.B. PRILEP (GDR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ MIG REAL ESTATE R. 31 INFORM Π.A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET JUMBO S. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET MARFB MEDIC MERKO MEVA MIGRE MARFIN POPULAR BANK CY0000200119 PUBLIC CO LTD (KO) MLS MULTIMEDIA S.Β. MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MEDICON HELLAS S.Ε. LYKOS S.A. (CR) MLS MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α. GRS324253004 (KO) (CR) LAMDA DEVELOPMENT Α. PRILEP MEVACO S.

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GRS106003007 (ΚΟ) REDS S.Ε.A.Ε. GRS472003011 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ) PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE S. Α. NUTRIART S.Ε.A.A. GRS325003002 ΕΠΕΝΔ. SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 59 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ SCIENS INTERNATIONAL INVESTMENTS AND HOLDINGS S. SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.Β. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET SCIENS SPACE SPID SPIDER Ν. S & B INDUSTRIAL 57 ΝΑΥΤ. 60 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .Ε.E. Security Services Private Enterprise for Provision of Secu SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. 195 242 679 875 1200 971 1000 855 655 241 153 193 300 672 869 789 ΑΛΚΑΤ ΝΤΡΙΑΡΤ ΟΛΚΑΤ ΤΣΟΥΚ ΠΑΣΑΛ ΠΡΟΦ ΠΡΟ ΚΟΥΑΛ ΚΟΥΕΣ ΚΑΜΠ ΡΙΛΚΕ ΑΡΒΑ ΣΑΤΟΚ ΣΙΕΝΣ ΣΠΕΙΣ ΣΠΙΝΤ NEXANS HELLAS S.A.(ΚΟ) QUALITY AND RELIABILITY S.Ε.Β. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α. ΤΟΥΡ. GRS327113007 (ΚΟ) PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE PAPERPACK TSOUKARIDIS S. 48 OLYMPIC CATERING Α.Ε. QUEST HOLDINGS S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET PRO ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM GRS490003001 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α. GRS310313002 (ΚΟ) (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET REDS Α.Β.E.Ε. (ΚΟ) S & B INDUSTRIAL MINERALS S.E. GRS405263005 (ΚΟ) PASAL Α. (ΚΟ) OLKAT TSOUK PASAL QUAL QUEST KAMP OLYMPIC CATERING Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET NUTRIART S.A.A. A. SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SATO OFFICE AND ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ HOUSEWARE SUPPLIES S. GRS079103008 (ΚΟ) NUTRIART GRS107003006 NUTRIART Α. QUEST HOLDINGS S. (CR) .A.(CR) RILK RILKEN ΒΙΟΜ/ ΚΑΛ/ΚΩΝ GRS169003001 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 55 ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 56 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.A.Β.. PETSIOS & SONS S.Ε.A.Ε. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ HOUSEWARE SUPPLIES GRS156203002 ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ (ΚΟ) S.. RILKEN S.A. 47 NUTRIART Α.A. Ε.Ε.A. Β.A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET PASAL DEVELOPMENT S.PETSIOS & SONS S.A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.Ε.ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ GRS353103005 A. ΚΑΙ ΣΥΜΜ. REDS Α. Α.Ε.A. (ΚΟ) RILKEN S.A.Ε.A.46 NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) SCIENS INTER/NAL INVESTMENT & HOLDINGS S.E.E. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ALKA NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.A.Ε. NEXANS HELLAS S.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ARBA S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ GRS228003000 ΟΡΥΚΤΑ Α.Β.B.Ε.Ε.Β.(KO) SPIDER METAL IND. PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SA PROTON BANK S. ΕΜΠΟΡ. 61 ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A. REDS S. OLYMPIC CATERING S.A. S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ.A. Telecommunications. (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM SPACE HELLAS S.. SPIDER METAL INDUSTRY N. MINERALS S.A.Ε. QUALITY AND RELIABILITY S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET PROF PROFILE A. PAPERPACK 49 ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. N.E. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ GRS497003004 ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) QUALITY AND GRS396003006 RELIABILITY Α.A. PAPERPACK TSOUKARIDIS S.Ε.. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ Α.A. 51 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ 52 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ QUALITY AND 53 RELIABILITY Α. (KO) PROTON BANK S.Ε. 54 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.A.Ε.Ε. 58 ΣΠΙΤΙΟΥ A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET SATOK SATO OFFICE AND SATO A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GRS402003008 SPACE HELLAS Α.A.A.ΙΔΙ Space Hellas S.A.. ΜΕΤΑΛ. IT.Ε.Ε.. PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 50 ΑΚΙΝΗΤΩΝ PROFILE A. ΛΑΤΟΜ. ΒΙΟΜΗΧ.E.B.Β.A. PASAL REAL ESTATE DEVELOPMENT S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE OLYMPIC CATERING S.

74 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α. (CR) SURVEILLANCE ANEK ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GRS179003009 ΑΙΟΛΙΚΗ Α. ALPHA GRISSIN POWER AND ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS S. (ΚΟ) ANEK LINES S. 66 Α. Α. 981 ΑΓΚΡΙ AGRI ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤ. DISPERSION AND SPECIFIC (CR) FEATURES ATE ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ GRS414003004 ΕΛΛΑΔΟΣ Α.A.Ε.A.SPRIDER STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 62 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ SPRIDER STORES S.E. (CR) AND SMALL CAPITALISATION 603 660 ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ATHENA S.ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.A. CONTROL SYS. (ΚΟ) S.ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ SPRIDER STORES S. A. GRS084103001 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ UNIBIOS HOLDINGS S. AKRITAS S.A.Ε.Ε.Ε. ΙΣΧ. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ALCO HELLAS SA (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GRS373173004 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Τ.A.A. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 70 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 72 ΑΙΟΛΙΚΗ Α. S.Χ. (ΚΟ) ΑΛΜΥ ΑΝΕΚ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ AEOLIAN INVESTMENT ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM FUND S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET . GRS476003017 (ΚΟ) (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET TRASTOR ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & TRASTOR REAL ESTATE ΜΙΚΡΗΣ TRASTOR Α.Τ.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET YALCO .A.Ε.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 68 ΣΠΥΡΟΥ Α.A.Ε. GRS480003003 & ΕΛΕΓ.A.Ε.A. ALCO HELLAS SA 975 996 201 346 157 890 474 167 1183 169 69 819 422 ΣΠΡΙ ΤΡΑΣΤΟΡ ΒΙΟΣΚ ΥΑΛΚΟ ΗΡΑΚ ΑΤΕ ΣΠΥΡ ΑΕΓΕΚ ΑΡΑΙΓ ΑΘΗΝΑ ΑΙΟΛΚ ΑΚΡΙΤ ΑΛΚΟ SPRDER SPRIDER STORES A.Ε. (CR) AND SMALL CAPITALISATION BIOSK YALCO AEGEK AEGN ATHINA AIOLC AKRIT ALCO ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE GRS182003004 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) AEGEK (CR) GRS495003006 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG AEGEAN AIRLINES (CR) CAPITALISATION ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC FEATURES WEEKLY ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET AKRITAS S.Γ. AEOLIAN INVESTMENT FUND S. (CB) ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE HRAK GRS073083008 Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 77 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.A. (ΚΑ) YALCO CONSTANTINOU S.A.Ε. (ΚΟ) ALPHA GRISSIN POWER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ENV.Ε. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER S.Ε.Ε. AEGEK S. (CR) SPIR ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & THE HOUSE OF ΜΙΚΡΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ AGRICULTURE SPIROU ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM GRS284183001 Α. ΠΕΡΙΒ. ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ GRS233213008 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 75 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/LOW CEMENT COMPANY S.Χ. (CR) ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 76 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 73 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.A.Ε. THE HOUSE OF AGRICULTURE SPIROY S.Ε.A. (ΚΟ) AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ GRS249501008 Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ .Ε. ANEK LINES S.A.A.Ε. AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.Β. 64 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ UNIBIOS HOLDINGS S. ΑΚΙΝΗΤΗΣ INVESTMENT ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM GRS487003006 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΟ) COMPANY (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET UNIBIOS Α. AEGEAN AIRLINES S.Γ.Ε.A.Β.A. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 67 ΕΛΛΑΔΟΣ Α. TRASTOR Α.Β.A. (ΚΟ) ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.A. ATHENA S. YALCO . ΑΚΙΝΗΤΗΣ TRASTOR REAL ESTATE 63 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ INVESTMENT COMPANY UNIBIOS Α.Ε.Β.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ HERACLES GEN. (CR) ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY S.Ε.Ε.A.Ε. (ΚΟ) GRS276003001 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) ALMY ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ GRS289103004 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.A.CONSTANTINOU 65 Ε. YALCO .A.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ HERACLES GENERAL CEMENT COMPANY S.A. 69 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION GRS316003003 ΑΝΕΚ Α.Ε.

A. issue '90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GRS316007012 ΑΝΕΚ Α.A.Ε.Ε. & COMM. ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 80 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α. (CR) ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.A. VIOHALKO HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM INDUSTRY S. ATTICA PUBLICATIONS S.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET VIOHALCO (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET VIS S. (ΚΟ) S. KARAMOLENGOS BAKERY INDUSTRY S. & GRS165063009 ΕΜΠΟΡ. 661 663 656 849 173 736 128 838 263 631 767 312 174 92 259 884 ΑΝΕΠ ΑΝΕΠΟ ΚΜΟΛ ΑΣΤΗΡ ΑΤΤΙΚ ΑΤΕΚ ΜΙΝ ΚΟΡΔΕ ΒΑΛΚ ΒΑΡΓ ΒΑΡΝΗ ΒΙΟΚΑ ΒΙΟΤ ΒΙΟΧΚ ΒΙΣ ΒΟΣΥΣ ANEP ANEPO KMOL ASTIR ATTIK ATEK MIN KORDE BALK ANEK LINES S. GRS301203006 (ΚΟ) VARANGIS S. (ΚΑ) VIS VOSYS GRS124153008 ΒΙΣ Α. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Β.Ε. VARANGIS AVEPE S.Τ. (ΠΟ `96) ANEK LINES S. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 88 ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ VARVARESSOS S.A. 92 ΒΙΣ Α.Ε.Ε.Ε.(CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET BIOTER S. (ΠΟ `90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE GRS205003007 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α. GRS237061007 "ΜΙΝΕΡΒΑ" (ΚΑ) MINERVA KNITWEAR (CB) ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE VARG ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Ε. issue '96) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ GRS315003004 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Π. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS 93 Α. 87 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Ε.Ε. A. (CR) FEATURES ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION GRS316007004 ΑΝΕΚ Α.A.A.Ξ. (PR.Ε.A. ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ 91 ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.A. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΑΦΟΙ Χ. BIOTER S.Β. (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & KARAMOLEGOS ΜΙΚΡΗΣ BAKERY INDUSTRY S.Ε.Ξ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α. IND.Ε. ΑΦΟΙ Χ.A. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ A. GRS340263003 (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ATTICA PUBLICATIONS ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM S. A.& Β.(CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ GRS130003015 ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.A. (ΚΟ) BIOX ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε. BROS S. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 79 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.A. 85 Β.Ε. A. (ΚΟ) ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS GRS407183003 Α.A. VIS Container Manufacturing Co. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.A.Ε. ΒΙΟΜ.Ε.A.Β.Ε. 83 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.A.Ε. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ENTERPRISES ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 90 ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΑΦΟΙ Ι. (ΚΟ) ATTI-KAT S.ENT.A.A.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ GRS344061007 ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ (ΚΑ) VARVARESSOS S.Ε. ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 86 ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α. KORDELLOS CH.Τ.Π.Ε. EUROPEAN SPINNING MILLS (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE BIOKARPET S. GRS388163008 (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/LOW ASTIR PALACE DISPERSION AND SPECIFIC VOULIAGMENI S. (PR. (KO) BIOT ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ GRS135003002 ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE VARNH ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α. ΧΑΛΚΟΥ GRS085101004 ΚΑΙ ΑΛΟΥΜ.Ε.A.Β.Ε. BROS GRS384003000 Ε. BALKAN REAL ESTATE S.Ε.Ε.Ε.& Β.Ε. 84 ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET VOGIATZOGLOU SYSTEMS S.A. (ΚΟ) BALKAN REAL ESTATE S. (ΚΟ) . ANEK LINES S. KORDELLOS CH. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ 81 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.ΕΠΙΧΕΙΡ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 78 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." MINERVA KNITWEAR S. 82 ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET BIOKA ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.A.A. ΑΦΟΙ Ι.A. ATTI-KAT S. EUROPEAN SPINNING MILLS ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 89 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BIOKARPET S.A.A. ASTIR PALACE VOULIAGMENI S. ANEK LINES S.Ε.Ε. VOGIATZOGLOU SYSTEMS S.Ε. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.

Ε.A. REAL ESTATE. GEN.Ε. (ΚΑ) ΓΕΝ.Ε. (ΚΟ) (CR) PRESD GEBKA GRS398161000 ΓΕΚΕ Α. SARANTIS S. (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ LAMBRAKIS PRESS S.A.A ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE Co. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET DOL ΔΗΜ/ΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ GRS306293002 ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM GRS440003010 Α.A. ΣΥΜ/ΧΩΝ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α. GRS254183007 Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚΤΕΡΝΑ GEKTERNA GRS145003000 (ΚΟ) 860 276 45 980 154 821 916 648 928 923 802 852 415 794 ΠΡΕΖΤ ΓΕΒΚΑ ΓΤΕ ΕΥΒΡΚ ΣΑΡ ΔΑΙΟΣ ΔΕΗ ΔΟΛ ΥΓΕΙΑ ΔΙΧΘ ΔΟΜΙΚ ΔΟΥΡΟ ΠΑΙΡ ΕΥΔΑΠ GMF G.A. EUROBROKERS S.Β. DUROS S.Ε. (ΚΟ) EUBRK ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ EUROBROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET SAR DAIOS PPC DOMIK DUR PAIR EYDAP GRS364253005 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 95 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GEK TERNA HOLDING. ΓΕΝ. 96 ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΠΑΙΡΗΣ Α. INSURANCE BROKERS GRS479003006 (ΚΟ) S.Ε.A.A.Ε.Ε.A.Ε. DIAS AQUACULTURE S. CONSTRUCTION (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GEKE S. 108 ΔΟΥΡΟΣ Α. GEKE S. DIMITRIOU S. G.Β. GENERAL BANK OF GREECE S.A. (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC FEATURES ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION GEN.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE Ε.(CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ GRS382073005 (ΚΟ) DAIOS PLASTICS SA (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ GRS434003000 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) PPC S. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ 100 ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. (CR) CAPITALISATION GRS392193009 ΔΟΥΡΟΣ Α. ΠΑΙΡΗΣ Α.Α. GALAXIDI FISH FARMING S.E.ΥΔ.Ε. REAL ESTATE. (ΚΟ) GR.Ε.Ε.Ε.A. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GENERAL BANK OF GREECE S.Β.A (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GRS359353000 Ε. Α.E.Β. 102 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 103 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ GR. DIMITRIOU S.A. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.ΥΔ. E.Ε. (ΚΟ) DUROS S. LAMBRAKIS PRESS ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 105 ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.Ε 109 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 110 Ε. PAIRIS S. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.A.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG A.Ε. Ε. GEK TERNA HOLDING.Π.A. DOMIKI KRITIS S. PAIRIS S. (ΚΟ) A.Β.Ε.A. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM DOMIKI KRITIS S.Ε GRS275073005 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) E.Ε. COMMERCIAL & IND.Ε.A. COMMERCIAL & IND.Ε.Ε. 107 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α. 101 ΓΡ. DIAGNOSTIC & THERAPEUTIC CENTER OF ATHENS HYGEIA ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 106 Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 98 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 99 ΕΛΛΑΔΟΣ Α. (ΚΟ) ATHENS WATER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ SUPPLY & SEWERAGE S.Ε. Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.A.A. (ΚΟ) ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET . ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.A. SARANTIS S.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GRS204003008 ΓΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & GRS137003000 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΚΟ) TGEN ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ GRS002003002 ΕΛΛΑΔΟΣ Α. (ΚΟ) GALAXIDI FISH FARMING S. 302 ΓΕΔ GED ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ GRS442003000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.94 Γ.Ε.Ε.A.Α.A. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ CONSTRUCTION S. 97 ΓΕΚΕ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC FEATURES ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION 925 ΓΑΛΑΞ 287 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.A. DAIOS PLASTICS SA PUBLIC POWER CORPORATION SA ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 104 Α.Π.Ε.Ε.Β. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER (CR) SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE HYGEIA ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ GRS445003007 ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) DIAGNOSTIC&THERAPEUTIC ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ CENTER OF ATHENS ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG YGEIA (CR) CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET DIFF ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ DIAS AQUA CULTURE S.Ε.Ε.

A. AUDIOTEX 115 ΕΙΚΟΝΑ .A.A. ΕΛ.A.HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY S.A. GRS181111006 (ΚΑ) HELLENIC SUGAR INDUSTRY S. ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 126 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ELLAKTOR S. ΑΛΟΥΜ.Χ.A.Χ. LIVANIS PUBLICATIONS SA EKTER S.Ε.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ GRS088003017 ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΚΟ) ELASTRON S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & NEWSPHONE HELLAS S. 114 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ A.Ε. (ΚΟ) A.Ε. A.Β. ΤΟΥΡ. ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α. NEWSPHONE HELLAS S.A. (ΚΟ) . ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α. ΕΛΒΑΛ Α.A. AUDIOTEX (CR) AND SMALL CAPITALISATION IKONA LIVAN EKTER MOYZK ELSTR ELBA ELBE ELBIO ELGEK ELIN HSI NATIONAL BANK OF GREECE S. Δ.C.RECYCLING S. MOUZAKIS S.Ε. Δ. (ΚΟ) ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ GRS446003014 ΛΙΒΑΝΗ Α.A. 118 Μ. EDRASIS .A. NATIONAL BANK OF GREECE S.Ε. ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ .A.Ε.Ε.Ε. (ΚΑ) (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.ΗΧΟΣ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ELVAL S.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ 120 ΕΠΕΞΕΡΓ. (ΚΟ) S. ΕΤΑΙΡΙΑ S. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.Ε.A.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 116 ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ 117 ΕΚΤΕΡ Α. GRS477003008 (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ELINOIL HELLENIC ΜΙΚΡΗΣ PETROLEUM COMPANY ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM S. (ΚΟ) GRS222213001 ΕΚΤΕΡ Α.A.Ε.Ε. (ΚΟ) ΕΛΒΑΛ Α.Ε.A. D. (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ELLAKTOR S. ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.A.A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α. (ΚΟ) NEWS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.A. (CR) SURVEILLANCE EVROFARMA SA (CR) ETE ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ GRS003013000 ΕΛΛΑΔΟΣ Α. EL. PSALLIDAS ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER GRS220213003 Ε. ΥΠΗΡ.Β.IHOS S. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ 119 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ELASTRON S.Ε.Ε. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝ.Ε. ΕΜΠΟΡ. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE LIVANI PUBLISHING ORGANIZATION S. ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ122 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM GRS457003002 Ε. ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 124 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ELVIEMEK LAND DEVELOPMENT LOGISTICS PARKS ENERGY .A. ΥΠΗΡ. ΤΕΧΝ.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ GRS271101008 ΕΠΕΞΕΡΓ. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΕΛΛ. GRS054061007 Μ.A. PSALLIDAS 112 ΒΙΟΜ. MOUZAKIS S.ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 111 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ EVROFARMA SA ΕΔΡΑΣΗ . (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GRS377503008 ΕΙΚΟΝΑ .Ε. EDRASIS . EL.Ε.A. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 113 ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.ΟΛΟΚΛ. (ΚΟ) ELGEKA S. (ΚΟ) GRS250073004 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡELLAKTOR GRS191213008 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.Β. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΕΛ.Β. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.IHOS S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET IKONA .A.A.A HELLENIC SUGAR 125 ΕΛΛ.C. INDUSTRY S.A. ΒΙΟΜ.Ε.Τ. ELINOIL HELLENIC PETROLEUM COMPANY S. D. ELGEKA S. IKONA . ΒΙΟΜ.ΗΧΟΣ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ELVIEMEK (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE GRS329503007 ΕΛΓΕΚΑ Α. (ΚΑ) GRS240003004 ΕΛΒΕ Α. 844 178 52 945 837 937 316 130 211 200 317 318 688 977 236 179 ΕΒΡΟΦ ΕΔΡΑ ΕΤΕ ΝΙΟΥΣ ΙΚΟΝΑ ΛΙΒΑΝ ΕΚΤΕΡ ΜΟΥΖΚ ΕΛΣΤΡ ΕΛΒΑ ΕΛΒΕ ΕΛΒΙΟ ΕΛΓΕΚ ΕΛΙΝ ΕΒΖ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION EVROF ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ GRS385113006 ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΚΟ) EDRA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ . & Ε. ΖΑΧΑΡΗΣ Α. ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 121 ΕΤΑΙΡΙΑ ELVE S.Ε. Ε. (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ELVE S. 123 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. & Ε.Β.A.Ε. ΑΛΟΥΜ. ELVAL .Β. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET EKTER S.

HELLENIC CABLES S.Ε.A.A.Β. (ΚΟ) 141 ΕΤΕΜ Α.Β. HOLDING CLEARING SETTLEMENT AND REGISTRY 859 ΕΧΑΕ EXAE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 137 ΕΤΑΙΡΕΙΑ AUDIO VISUAL ENTERPRISES S.Ε. A.Ε. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & THESSALONIKI WATER ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.127 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α. (CR) FEATURES WEEKLY ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ / UNDER DELETION ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ / UNDER DELETION WOOL INDUSTRY TRIA 139 ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α. 128 Ε. GRS395363005 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) ELFIS ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α. (ΚΟ) AAAK ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ/LOW ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α. SELECTED TEXTILE IND. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ.A. HOLDING (CR) CAPITALISATION HELLENIC FISHFARMING S.Β. HELLENIC FISHFARMING S.A. (ΚΟ) ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 854 111 856 283 113 995 112 997 136 ΕΛΙΧΘ ΕΛΥΦ ΕΛΤΟΝ ΕΛΤΚ ΕΛΦΚ ΜΟΤΟ ΕΠΙΛΚ ΑΒΕ ΑΑΑΚ ELYF ELTON ELTRK ELFIK MOTO EPIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ GRS219003001 Α.A.ΚΟ) GRS142003003 ΕΛΤΡΑΚ Α. ELFICO S.A. GRS045003001 Ε.A.Ε.A. S. Light Metals Industry 208 ΕΤΕΜ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ETEM GRS195101001 ΕΤΕΜ Α. (CR) CAPITALISATION ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α. (PR) FEATURES WEEKLY ΕΤ. 624 ΕΛΠΕ ELPE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.Ε. WOOL INDUSTRY TRIA DISPERSION AND SPECIFIC GRS059064006 (ΠΟ) ALFA S. 137 ΑΑΑΠ AAAP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ/LOW ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α. 134 ΕΛΦΙΚΟ Α.A.Ε. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α. ALFA S. ALFA S.Ε. 136 Ε.Ε.A. GRS488003005 (ΚΟ) ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.A. AND SEWAGE COMPANY 140 Ε.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ELKA ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. GRS394283006 Ε.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & 129 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ HELLENIC EXCHANGES S. (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ HELLENIC EXCHANGES ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG S.A. ASSOC. ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 132 ΕΤΑΙΡΙΑ ELTON S. (ΚΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ THESSALONIKA WATER ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG & SEWERAGE SA (CR) CAPITALISATION ETEM S.Ε. (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET . GRS221103005 (ΚΟ) ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α. HELLENIC PETROLEUM ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG GRS298343005 (ΚΟ) S. ASSOC. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET SELECTED TEXTILE IND. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 135 ΕΤΑΙΡΙΑ CARS MOTORCYCLES AND MARINE ENGINE TRADE AND IMPORT COMPANY S.Ε.Ε. (ΚΟ) GRS044063006 ΕΛΦΙΚΟ Α.A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 131 Α.A. WOOL INDUSTRY TRIA DISPERSION AND SPECIFIC GRS059063008 (ΚΟ) ALFA S.(CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ELTRAK S. ELTRAK S.A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ELFICO S.A. 133 ΕΛΤΡΑΚ Α. A.Ε.A.Β.A.Ε.Ε.A.Ε.Ε. HELLENIC FABRICS S.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET AUDIO VISUAL ENTERPRISES S.A.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ELTON S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE HELLENIC FABRICS S. S.A. 130 Ε. (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.A. HELLENIC PETROLEUM S.A. SA 909 ΕΥΑΠΣ EYAPS ΕΤ.Ε.A.Ε.A.Ε.Ε. GRS428003008 ΘΕΣ/ΚΗΣ Α. WOOL INDUSTRY TRIA 138 ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α. (ΚΟ) ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ GRS397003005 ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET AVE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ GRS489003004 ΕΙΚΟΝΟΣ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ /UNDER SURVEILLANCE WEEKLY ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ / UNDER DELETION MOTODYNAMICS S. 205 ΕΛΚΑ HELLENIC CABLES S.

KLOUKINAS .BOUTARIS & SON HOLDING S. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ .Ε. (ΚΟ) Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 150 HOLDING A.(ΚΟ) (CR) SURVEILLANCE WEEKLY GRS146181003 ΖΑΜΠΑ Α.S. 290 803 806 783 974 103 104 843 291 805 976 323 ΖΑΜΠΑ ΚΑΘΗ ΝΑΥΤ ΗΛΕΑΘ ΚΛΜ ΜΠΟΚΑ ΜΠΟΠΑ ΙΑΣΩ ΙΑΤΡ ΙΚΤΙΝ ΙΛΥΔΑ ΙΜΠΕ ZAMP KATHI GRS277023008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) EUROPEAN RELIANCE GEN. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ . ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 143 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EUROCONSULTANTS SA 919 ΕΣΥΜΒ EUROC ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & 144 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.A. Ι.Α.I.Ε.A.Ε. (ΚΑ) Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.Ε. S. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 154 ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 155 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝ.A. (ΚΟ) ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ GRS267053007 (ΚΟ) ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ / UNDER DELETION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE I. COMMERCIAL COMPANY Ι. ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.A. ATHENS MEDICAL C.Ι. ELECTRONIKI ATHINON 148 Ε. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ 151 HOLDING A.GREEK MARBLE INDUSTRY ILYDA SA IMPERIO ARGO GROUP S. (ΚΟ) S.(ΚΟ) GRS475003018 ΙΛΥΔΑ Α. 152 ΙΑΣΩ Α. INSUR.Ε.Ι. J.A. AND CO. & ΕΜΠΟΡ. KATHIMERINI PUBLISHING SA NAYTEMPORIKI PUBLISHING S. EUROHOLDINGS CAPITAL & INVESTMENT CORP.Ε.E. GRS439003005 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α. (CR) SURVEILLANCE KLM MPK MPP IASO IATR IKTIN ILYDA IMPE Ι.Ε.EUROPEAN RELIANCE 142 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α. INSURANCE CO. 156 ΕΤΑΙΡΕΙΑ J.A. ΜΕΤΑΦΟΡ.Ε. S. ΕΚΔ. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET NAFT Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.E. 153 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.A. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ GRS110111002 HOLDING A.A.A. GRS367263001 (ΚΟ) ELATH ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Α.A. IKTINOS HELLAS S. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ . IASO S. A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET EUROCONSULTANTS S.A.A.Ε. S.A.A. A. (ΚΑ) Ι.Ε.Ε.Ε. (PB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET IASO S. 147 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α. 429 ΕΥΠΙΚ EUPIC ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ /UNDER GRS043003011 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. ELECTRONIKI ATHINON ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER GRS352503007 Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET IMPERIO ARGO GROUP (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET .(ΚΟ) A.BOUTARIS & SON HOLDING S. ΛΑΠΠΑΣ I.A. CON. (CR) EUROHOLDINGS ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ CAPITAL & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & INVESTMENT CORP S. CONSTRUCTION AND 149 Α. 146 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.I.Ε.Ε. ZAMPA S. GRS365263003 ΕΝΤΥΠΩΝ-ΜΜΕ (ΚΟ) ZAMPA S. KLOUKINAS .Ε.COMP(CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET J.Α.Ε. 110 ΕΥΡΩΣ EUROS 145 ΖΑΜΠΑ Α.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ATHENS MEDICAL C.A. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ GRS110116001 HOLDING A.A.Ε.A.S. S.Γ. (ΠΑ) GRS379233000 ΙΑΣΩ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET IKTINOS HELLAS S. ΛΑΠΠΑΣ GRS474003001 ΤΕΧΝ.Α.A.A (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ILYDA S.A. (ΚΟ) ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Ε. (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC FEATURES ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET KATHIMERINI PUBLISHING SA (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET NAYTEMPORIKI PUBLISHING S. GEN.Ε.BOUTARIS & SON HOLDING S.E. GRS147233001 (ΚΟ) GRS372003004 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α. (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET J. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ &ΣΙΑ Α. LAPPAS S. Ι. LAPPAS ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ S.E.A.BOUTARIS & SON HOLDING S.Π.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. GRS432003010 ΕΡΓ.Ε.A.A. (ΚΟ) INTRALOT S.E.A.N.E. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET KEKR GRS070083001 Ο ΚΕΚΡΟΨ Α. KERAMIA-ALLATINI S.Ε.T. INTERWOODXYLEMPORIA A.N. & LARGE AND SMALL ΒΙΟΜ.A. HOLDINGS (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET INTRACOM ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ INTRALOT S. ΤΕΧΝ. Α.A. ΔΙΕΘΝΕΙΣ 159 ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ INTERWOODXYLEMPORIA A.A.E. HOLDINGS ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α. (ΚΑ) ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ GRS201003001 Α. (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE SELONDA AQUACULTURE S.E. INTER.Ε.Ν.Ε.Ε. KARELIA TOBACCO COMPANY INC.T. (ΚΟ) (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GRS343313003 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.A. TECHNOLOGIES ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 160 ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ INTRACOM S. REAL EST.A. Κ. GRS294003009 ΕΙΔΩΝ Α. (ΚΟ) KERAL ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α. TΕCHNIC 169 ΚΕΚΡΟΨ Α. S. INTRACOM CONSTRUCTIONS S.A.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET KEKROPS S.Ε. KEKROPS S. ΚΑΤΑΣΚ.Ε.Ε.Ε.A.A. HIPPOTOUR S. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧ. OPERATING DFS AND Ε.T. CONSTRUCTIONS S.ΚΑΤ.Ε.A. ΑΚΙΝ.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛ.A. SELONDA AQUACULTURE S.A.A.Ν. (ΚΟ) (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET XYLEP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & INTERWOODΜΙΚΡΗΣ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ XYLEMPORIA A.E.Ε.Ε.E. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET INTRACOM S.Ε.Ε.A.ΤΕΧΝ. KERAMIA-ALLATINI S. REAL ESTATE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ MANAGEMENT & 170 ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ HOLDING COMPANY 265 266 324 399 912 761 269 292 326 256 861 611 155 156 ΞΥΛΚ ΞΥΛΠ ΙΝΤΕΤ ΙΝΤΚΑ ΙΝΚΑΤ ΙΝΛΟΤ ΙΟΝΑ ΙΠΠΚ ΣΕΛΟ ΚΑΡΕΛ ΚΑΡΤΖ ΦΦΓΚΡΠ ΚΕΚΡ ΚΕΡΑΛ XYLEK ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & INTERWOODΜΙΚΡΗΣ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ XYLEMPORIA A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION FFGRP ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛ.Ε.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTEGRATED LOTTERY 162 ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ SYSTEMS & SERVICES ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ 163 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ) 164 ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Γ. & ΣΥΜΜΕΤ..Ν. A.N. & ΜΕΤ. (CR) FEATURES WEEKLY INTET INTRK INKAT INLOT IOKA IPPOK SELO KARE ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.A. ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α. GRS087103008 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) GRS149001000 ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.T.ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.A.Ε. & SCALE INDUSTRIAL 168 ΕΜΠΟΡ. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική 158 Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α. (ΚΟ) KARATZIS S. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM GRS131003006 Α.Ε.Γ. (ΚΟ) DUTY FREE SHOPS S. ΔΙΕΘΝΕΙΣ GRS247183007 ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ) ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Α.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική 157 Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΕΡΓΩΝ & 161 ΜΕΤΑΛ.Ε.A.Τ.A. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 165 Α.Ε.E. (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC FEATURES WEEKLY ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET KARTZ GRS399163005 ΚΑΡΑΤΖΗ Α. DUTY FREE SHOPS A ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ CORPORATION ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ /UNDER GRS071003008 (ΚΟ) CO (CR) SURVEILLANCE WEEKLY ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE . KARATZIS S. ΒΙΟΤ.Ε.Τ.Ε.Ε.N.Τ.Ε.Ε. TECHN & STEEL CONSTRUCTIONS ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΠΟ) (PR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET INTERTECH S. MAN.Ε. (ΚΑ) ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION IPPOTOUR S.E.A.Τ. 167 ΚΑΡΑΤΖΗ Α. & H.. OPERATIONS. ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 166 ΚΑΡΕΛΙΑ Α. (ΚΟ) ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ GRS120131008 ΚΑΡΕΛΙΑ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET KARELIA TOBACCO COMPANY S.Ν. IONIAN HOTEL ENT. ΤΕΧΝ.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM GRS131004004 Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΙΟΝΙΚΗ (ΞΕΝ/ΚΕΣ GRS127003002 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ) (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC IONIAN HOTEL S.Ε. INTERTECH S.

MAILLIS S. 175 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 176 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ NAFPAKTOS TEXTILE INDUSTRY S.A. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 182 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚ.Ε. A 970 ΜΑΡΑΚ MARAC ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 180 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ LAMPSA HOTEL CO.Ε.J.A. ΚΟΡΡΕΣ Α. MICHANIKI S. 122 1173 330 331 823 964 792 253 612 270 ΝΑΥΠ ΚΟΡΡΕΣ ΚΟΥΜ ΚΡΕΚΑ ΚΡΕΤΑ ΚΡΙ ΚΤΗΛΑ ΣΑΡΑΝ ΚΥΡΙΟ ΛΑΜΨΑ NAYP KORRES KOUM KREKA CRETA KRI KTILA KYSA KYRI LAMPS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ KORRES NATURAL GRS494003007 (ΚΟ) PRODUCTS (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Β. (ΚΑ) GRS224003004 ΚΡΕ.Ε.A. MAILLIS S.Ε.Β.Ε.Ε. (CB) LAMPSA HOTEL S. INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES 262 ΜΑΙΚ MAIK GRS198503005 Μ. KORRES S. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΦΥΣΙΚΑ 172 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 173 ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 174 ΚΡΕ.A. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GRS128003001 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (KΟ) NAFPAKTOS TEXTILE INDUSTRY S. (ΚΟ) METKA S.A. GRS374003002 (ΚΟ) MARAC ELECTRONICS S. ΛΑΜΨΑ Α.A.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE GRS091103002 ΜΕΤΚΑ Α. (ΚΟ) KRI-KRI MILK INDUSTRY S.KA S.Ε.A.A.A. GRS257323006 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) KOYMBAS SYNERGY GROUP (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE KRE. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ GRS265061002 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α. LAZARIDIS S.A.Ε.Β.Β.A.Ε. GRS118003003 (ΚΟ) C.Ε.A.Ε.A.ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 171 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α. FLOUR MILLS C. (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ KOSTAS LAZARIDIS S.Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.A.ΚΑ Α. 804 ΜΑΘΙΟ MATHIO ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α. Ι. (ΚΟ) Μ. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC FEATURES ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION LANAKAM S.Ε.Ε.A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ GRS354003006 Α. (ΚΟ) GRS371113002 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ Α.A. MARAC ELECTRONICS GRS471003012 Ε.A.A.Κ.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE 181 ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.Β.A.ΚΑ Α.Ε. (CR) 183 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α. Ι.Ε.A. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 184 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 185 ΜΕΤΚΑ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET KRETA FARM S. CRUISES SHIPPING S.Ν. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.KA S. 186 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ GRS469003016 ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET MICHANIKI S. (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ KIRIACOULIS SHIPPING ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM S. 178 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. (ΚΟ) M.Ε (ΚΟ) S.Ε.Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ MATHIOS REFRACTORY ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE METKA S. Α. NATURAL PRODUCTS KOYMBAS SYNERGY GROUP KRE. 119 ΛΑΝΑΚ LANAC GRS047063003 ΛΑΝΑΚΑΜ Α. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ GRS295003008 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.A. KRETA FARM SA KRI-KRI MILK INDUSTRY SA ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ KTIMA KOSTAS 177 Α. SARANTOPOULOS FLOUR MILLS S. SARANTOPOULOS S.A.Ε.Ε.Ε. (ΚΟ) ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET . KIRIACOULIS MEDITERRANEAN 179 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.A.A. M. 217 185 ΜΕΤΚ ΜΗΧΚ METKK MHXAK GRS153213004 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α. LANAKAM S.A. (CR) AND SMALL CAPITALISATION MATHIOS REFRACTORY S. J.

Ε. (ΚΟ) N. Ε.Ε. (CR) SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Ε.Ε. 200 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΝΗΡΕΥΣ 201 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α. (PB) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRS243003001 ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. MYTILINEOS HOLDINGS S. VARVERIS-MODA BAGNO S. (ΚA) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM N.A.Ε. ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ 191 ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.A. LEVENTERIS MARITIME COMPANY OF LESVOS S. NIREUS S. LOULIS MILLS S.A.Ε.A. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA GRS375183001 BAGNO Α.Ε.Ε. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET . 188 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.A.Β. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 199 ΛΕΣΒΟΥ Α. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GRS117123000 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α. VARVERIS-MODA BAGNO S.Ε. (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM LOULIS MILLS S.Ε.Ν. GRS234003002 (ΚΟ) GRS339003006 ΝΤΙΟΝΙΚ Α. N. (CR) CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET MOCHL VOVOS MPITR KEPEN KYLO MYTIL MODA LEBEK LEBEP NEL NEORS NIR DION MICHANIKI S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α. 197 Ν. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΝΕΩΡΙΟΝ Α. LEVEDERIS S.Ε.Ε.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓ. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α. (PR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α. (ΚΟ) BITROS HOLDING S.ΧΟΝΔΡ/ΡΙΟΥ & 202 ΔΙΑΝΟΜΩΝ DIONIC S. FLOUR MILLS KEPENOS S. MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA MOCHLOS S.A.A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GRS090101007 Ν.Ε. DISPERSION AND SPECIFIC GRS296273006 (ΚΟ) MINOAN LINES S. (ΚΟ) MARITIME COMPANY OF LESVOS S. GRS349103002 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ NEORION HOLDINGS S.Ε. GRS438003006 (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ FLOUR MILLS KEPENOS ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM S.A. ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 192 Α. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ GRS092103001 Α. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER A.Ε.Ε.Ε. GRS421003005 (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & BABIS VOVOS ΜΙΚΡΗΣ INTER/NAL TECHNICAL ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM S.Ε.A.Ε. MINOAN LINES SA ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 189 ΑΕ 190 ΜΟΧΛΟΣ Α.A. NEORION HOLDINGS S. 186 618 904 187 900 219 921 252 336 820 215 216 108 780 337 730 ΜΗΧΠ ΜΙΝΟΑ ΜΟΗ ΜΟΧΛ ΒΩΒΟΣ ΜΠΤΚ ΚΕΠΕΝ ΛΟΥΛΗ ΜΥΤΙΛ ΜΟΝΤΑ ΛΕΒΚ ΛΕΒΠ ΝΕΛ ΝΕΩΡΣ ΝΗΡ ΔΙΟΝ MHXAP GRS153214002 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α. 193 ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.A.A.Ε.A. (ΚΟ) NIREFS S. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.A. N. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA 196 BAGNO Α. MOTOR OIL (HELLAS) GRS426003000 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) REFINERIES SA (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GRS210003034 ΜΟΧΛΟΣ Α. (ΚΟ) MOCHLOS S.Ε. BABIS VOVOS INTERNATIONAL TECHNICAL S.Ε. 194 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.A.A. BITROS HOLDING S.Β.187 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α. LEVENTERIS N.A.Ε.A. GRS393503008 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΩΝ (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ MYTILINEOS HOLDINGS ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG S.A.A. (ΠΟ) MINOA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/LOW ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.A. (CB) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET GRS090106006 Ν. LEVEDERIS S. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET DIONIC S.A.A. 198 Ν.Ε.(ΠΑ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM N.Β.Ν. ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. (CR) FEATURES MOH ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΝΕΩΡΙΟΝ Α. MICHANIKI S.A.A.Ε.Β. 195 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν.

A.A.A.Τ. (ΚΟ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ GRS470003013 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 205 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. 214 Ε.Ε.Β. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 206 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. (CR) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.(ΚΟ) PAPOUTSANIS S.A. ΝΙΚΑΣ Α. ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α. PLAISIO COMPUTERS S. (ΚΟ) PERSEUS S.Ε.Σ. 209 Π.A.A.Ε.Ε.(CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.(ΚΟ) DROME ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ GRS412503005 .Ε.Ε. (ΚΟ) GRS111003000 Π.Β.Ε. 652 97 905 963 896 105 246 887 143 255 609 776 815 666 147 673 ΔΡΟΥΚ ΙΝΤΕΚ ΟΛΘ ΟΛΠ ΟΠΑΠ ΟΤΕ ΝΙΚΑΣ ΔΡΟΜΕ ΠΑΠ ΠΑΡΝ ΠΕΡΣ ΠΕΤΡΟ ΠΗΓΑΣ ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΘ ΠΛΑΚΡ DROUK INTEK OLTH PPA OPAP HTO NIKAS ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ GRS308073006 ΑΕΒΕ (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ DRUCKFARBEN HELLAS ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM SA (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.A.A. (ΚΟ) GRS419003009 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) GRS260333000 ΟΤΕ Α. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.A. ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 215 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.P. GRS326003001 (ΚΟ) (CR) ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET .Ε.A.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ DRUCKFARBEN HELLAS 203 ΜΕΛΑΝΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ SA ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β. S. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG A.A.Δ.Ε. (ΚΟ) ENTERPRISES S.Ε.Ε A. (ΚΟ) IDEAL GROUP S. ORGANISATION (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET P.Ε.A.A.Ε.A.Γ.Β. P. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ DROMEAS S.Β.Ε. ENTERPRISES S. 218 Ε. (CR) THRACE PLASTICS S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET TPA S.A. GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS S. IDEAL GROUP S.Ε.Β.A.Ε.G.Ε.Β.Β.A. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.Ε. CRETE PLASTICS S.A.Ε.Ε. GRS148003015 Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION PAP ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ GRS065003006 ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ PARNASSOS GRS123143000 Α. OFFICE 210 . NIKAS S. (CR) CAPITALISATION PARN PERS PETRO PEGAS PLAIS PLAT PLAKR ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ GRS345503007 (ΚΟ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Γ.Τ.Δ.Ε.A. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ PARNASSOS 212 Α. 208 ΟΤΕ Α. PIRAEUS PORT AUTHORITY SA ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 207 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 217 Ε.Ε.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔ. (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ PLAISIO COMPUTERS S.Ε.ΔΡΟΜΕΑΣ FURNITURE INDUSTRY ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 211 ΑΓΑΘΩΝ PAPOUTSANIS S.A.A. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β. THESSALONIKI PORT AUTHORITY S. ORG. HELLENIC TELECOM.ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) DROMEAS S. FOODS S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET P.G. GRS299003004 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC FEATURES WEEKLY ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ GRS427003009 ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. CRETE PLASTICS S. 204 Ε. NIKAS S.Ε.Β. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET OPAP S. PETROS PETROPOULOS S. GRS239003007 Ε. 216 Β.A. THRACE PLASTICS CO. GRS320313000 Β. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET HELLENIC TELECOM.A. PERSEUS SPECIALTY 213 Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α. PEGASUS PUBLISHING S.Ε. GRS370263006 (ΚΟ) PEGASUS PUBLISHING S. A.Ε.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC FEATURES ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION PETROS PETROPOULOS (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. & Σ.Ε.

228 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. GRS095101002 (ΚΑ) TBANK GRS304013006 Τ BANK Α. (ΚΟ) ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 220 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ REVOIL S.Τ.Β. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE SANYO HELLAS HOLDING S.A.Ε.Ε. 299 267 207 992 934 824 463 632 225 638 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET REVOIL S.Ε. 972 ΡΕΒ REV ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 221 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ RIDENCO S. ΣΙΔΕΝΟΡ Α. CORINTH PIPEWORKS S.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM A. S.Τ.(ΚO) SHELMAN S.A.A.A. (ΠΡΩΗΝ 224 ΕΡΛΙΚΟΝ) SIDENOR S.Τ.A. (ΠΡΩΗΝ GRS283003002 ΕΡΛΙΚΟΝ) (ΚΟ) SIDENOR S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ GRS168003002 (ΚΟ) SANYO ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.A.Ε.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION SELMK GRS132003005 ΣΕΛΜΑΝ Α. 341 ΡΙΝΤΕ RIDE GRS473003002 ΡΕΒΟΪΛ Α. STEEL PRODUCTS (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET STELIOS KANAKIS SA (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET RIDENCO S.Ε.A.Ε. Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ 231 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ PC SYSTEMS S.Ε. (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ CORINTH PIPEWORKS S. SFAKIANAKIS S.A.A. ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜ. TERNA ENERGY S. (ΚΟ) ΤΤ TT ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.A. GIRAKIAN PROFIL S.Ε.B.Ε. MANUF.A. 1005 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 233 ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Β. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. 188 ΠΡΔ PRD GRS184003002 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.A.A. SIDMA S.Β. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 229 ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC FEATURES SIDE ΣΙΔΕΝΟΡ Α. (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET T BANK S. ΞΥΛΟΥ Α. 223 ΕΠΕΞ.A.A. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ GRS300103009 ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. PROODEFTIKH TECHNICAL COMPANY S. (CR) SURVEILLANCE ΤΕΚΔΟ TEKDO ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE . 796 ΣΑΝΥΟ ΣΕΛΜΚ ΣΙΔΕ ΣΙΔΜΑ ΚΑΝΑΚ ΠΣΥΣΤ ΣΦΑ ΣΩΛΚ ΤΖΚΑ ΤΒΑΝΚ PROODEFTIKH TECHNICAL COMPANY S. (FORMER ERLIKON) ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ 225 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.A.Ε. (ΚΟ) TERNA ENERGY S. 1194 234 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.E. TECHNICAL PUBLICATIONS S.A. 226 ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ STELIOS KANAKIS SA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 227 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 230 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET PIPEWORKS GIRAKIAN PROFIL S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΤΕΝΕΡΓ TENERGY ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A. (ΚΟ) POSTBANK S.Ε.A.Ε. STEEL PRODUCTS ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.A. GRS279003008 (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM SFAKIANAKIS S. GRS155003007 (ΚΟ) ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ 222 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α. GRS484003009 (ΚΟ) ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ GRS448003004 (ΚΟ) ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α. TT HELLENIC POSTBANK 232 Τ.Ε.A.Π (ΚΟ) ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝ.Β. A.A. SANYO HELLAS HOLDING S.Ε.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET SIDMA KANAK PSYST SFA SOLK PROFK ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.Ε. TT HELLENIC GRS492003009 Τ. GRS496003005 T.E.Ε. PIPE WORKS L. (FORMER ERLIKON) (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET SIDMA S. S. SHELMAN SWISSHELLENIC WOOD PROD. GRS360263008 (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TECHNICAL ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER PUBLICATIONS S.219 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.A.A.A.Ε.Ε.Ε. GRS381313006 (ΚΟ) PC SYSTEMS S. T BANK S.A.Ε.A.A. A.

K. (PR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET EFG EUROBANK ERGASIAS S.Β. 236 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α. (CR) CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET EUROB ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK GRS323013003 ERGASIAS Α.C.Ε.Ε (ΠΡΩΗΝ 249 ΒΕΚΤΩΡ) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ.Β.A. ΝΗΜΑΤΩΝ.A. 242 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS S. (ΚΟ) FIERATEX S.Ε.Ε.A.Ε.A.Ε. (CR) ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE TITAN CEMENT COMPANY S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET CH.Κ. ΚΑΛΤΣΩΝ. (CR) AND SMALL CAPITALISATION GRS212293005 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET TITAN CEMENT COMPANY S.Τ. 246 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.A. (ΚΟ) HAIDEMENOS S. Κ.A.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ GRS332073006 ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α. SONS MILLS S. BANΚ OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD PIRAEUS BANK S. GRS014013007 (ΚΟ) ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΥΙΟΙ Ε.A.Ε. (CR) AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET XAKO HALKOR S.A. ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ TITAN CEMENT 237 ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ COMPANY S.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. 248 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α. ΧΑΛΚΟΡ Α.A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ GRS004013009 (ΚΟ) GRS387503006 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΚΟ) GRS060063005 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 247 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. 245 Ε.Ε.A. ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ TITAN CEMENT 238 ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ COMPANY S. YARN.A. TIGHTS. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 239 ERGASIAS Α. SOCKS. A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/BIG PIRAEUS BANK S.Ε.Ε.Ε.TECHNICAL OLYMPIC S. HALKOR S. (ΚΟ) SONS MILLS S. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Ε (ΠΡΩΗΝ GRS281101006 ΒΕΚΤΩΡ) (ΚΑ) GRS290063007 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) . ΤΥΡΝΑΒΟΥ CHATZIKRANIOTIS & 243 Α.A (FORMER VECTOR) HATZIOANNOU ANONYME INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANY. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET NAKAS MUSIC (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET FINTEXPORT S.Ε. (ΚΟ) BANK OF GREECE (CR) TEGO Χ.A. CHATZIKRANIOTIS & GRS348003005 Ε. (ΚΟ) BOC ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ BANK OF CYPRUS ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ PUBLIC COMPANY LTD CY0000100111 (ΚΟ) (CR) TPEIR TELL HKRAN FIER NAKAS FIDO ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.A.) PHILIPPOS NAKAS S.A.A. UNDERWEAR. FIERATEX S.Ε.Ε. TEXTILE 191 309 158 159 61 877 60 47 778 683 848 397 658 786 412 321 ΟΛΥΜΠ ΤΗΛΕΤ ΤΙΤΚ ΤΙΤΠ ΕΥΡΩΒ ΚΥΠΡ ΠΕΙΡ ΕΛΛ ΧΚΡΑΝ ΦΙΕΡ ΝΑΚΑΣ ΦΙΝΤΟ ΤΕΓΟ ΧΑΙΔΕ ΧΑΚΟΡ ΧΑΤΖΚ OLYMP TELET TITK TITP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α. BANK OF GREECE ΥΙΟΙ Ε.A.Β. (ΚΟ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ GRS074083007 ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ GRS074084005 ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) TELETIPOS S.Ε. Χ.Ε. TEGOPOULOS EDITIONS SA XAIDEMENOS S. TECHNICAL OLYMPIC S.A. TEGOPOULOS PUBLISHING S. TELETIPOS S.A.A (FORMER VECTOR) (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET XATZIOANNOU (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET HATZK ΧΑΛΚΟΡ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM GRS403003007 (ΚΟ) A. FABRIC. 235 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.A.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 240 ΛΙΜΙΤΕΔ 241 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ.Ε. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ GRS312293004 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. 250 ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ FINTEXPORT S. X. ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ 244 ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.A. (ΚΟ) HAIDE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM GRS350263000 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.

ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION . GRS238061006 (ΚΑ) PERTSINIDIS (CB) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE .ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION SHEET STEEL S.Ε. (ΠΟ) A.Ε.A. EMPORIKOS DESMOS S.Τ.A. (CR) SUSPENSION ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE . ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.A. 259 Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Τ.Ε. 252 ΔΙΕΚΑΤ Α.Ε. (CR) . MAXIM C. (ΚΟ) S.Ε.A. (ΚΟ) A.Ε.A.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΜΑΞΙΜ .Ε.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Τ.Ε.A. EMPORIKOS DESMOS S.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.A. (PR) SUSPENSION ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ / MAIN MARKET ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC FEATURES . GRS211213004 (ΚΟ) MESOCHORITI BROS S.Ε.Α.A. ELEFTHERI TILEORASI S.Α. EMPORIKOS DESMOS S. (ΚΟ) DIEKAT S. ASPIS PRONIA GENERAL ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER (ΚΟ) INSURANCES S. A. EMPORIKOS DESMOS S.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ GRS415503002 ΜΑΡΚΕΤ Α. ELEFTHERI TILEORASI GRS389293002 Ε. PERTSINIDIS 257 ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.M. EMPORIKI BANK OF GREECE S.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER ΔΙΕΚΑΤ Α.Ε.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION .Γ. 254 Β. (ΚΟ) ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.(CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE . DIEKAT S.Τ. 39 315 401 402 48 129 184 229 851 889 ΑΣΑΣΚ ΔΙΕΚΑ ΕΜΔΚΟ ΕΜΔΠΟ ΕΜΠ ΜΑΞΙΜ ΜΕΣΟΧ ΧΑΛΥΒ ΑΛΤΕΡ ΑΤΛΑ ASASK DIEKA EMDKO EMDPO TEMP MAXIM MESOCH XALY ALTER ATLA GRS019023001 GRS226213007 GRS143183002 GRS143184000 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/MEDIUM AND SMALL CAPITALISATION .Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 255 ΕΛΛΑΔΟΣ Α.A. KNITWEAR FACTORY 256 ΜΑΞΙΜ . GRS097103006 (ΚΟ) EMPORIKI BANK OF GREECE S.251 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Γ. MAXIM C.Ε. 258 ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ MESOCHORITI BROS CORPORATION SHEET STEEL CO. (CR) SUSPENSION ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE .ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ GRS006013007 ΕΛΛΑΔΟΣ Α. (KO) SUSPENSION ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE . (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE .(CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC FEATURES .Ε.Ε.E. 253 Β. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER E.A.Ε. ATLANTIC SUPER MARKET S.Β.M. (CR) ATLANTIC SUPER MARKET S.Ε.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER Ε.Ε.Ε. A.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ A.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α. ASPIS PRONIA GENERAL INSURANCES S.B. (ΚΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE .ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ 260 ΜΑΡΚΕΤ Α.A.A.

A.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION C.Κ. C.Ε.(ΚΟ) MICROLAND COMPUTERS GRS351003009 Α.Ε. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ 265 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION KLONATEX GROUP OF COMPANIES S.Ε. EUROLINE INVESTMENTS CLOSED & INVESTMENT COMPANY ALTIUS INVESTMENT FUND SA 902 327 610 101 102 145 785 667 942 936 ΒΕΤΑΝ ΚΑΡΔ ΤΕΞΤ ΚΛΩΝΚ ΚΛΩΝΠ ΠΕΤΖΚ ΜΛΑΝΤ ΑΤΕΡΜ ΕΛΑΙΝ ΑΛΤΙ BETANET S.CARDICO S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE .ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION PETZETAKIS S.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION MICROLAND COMPUTERS S.Ε.Ε.(ΚΟ) Κ.Β.A. (ΚΟ) FUND S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE .Κ.A. (ΚΟ) ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ GRS048004006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ GRS269003000 Α.A. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE .ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ATERM ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α. (ΚΟ) GRS297003006 ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ GRS048003008 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Β.A. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ 264 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. (ΠΟ) GRS066003005 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. ATERMON DYNAMIC COMMUNICATION S. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE .ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. CARDASSILARIS & SONS . EUROLINE ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER GRS454003013 Ε. CARDASSILARIS & 262 Β.Ε. ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 268 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. KLONATEX GROUP OF COMPANIES S.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE .A.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION KLONATEX GROUP OF COMPANIES S.Ε.Ε. PETZETAKIS S.Ε. EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 269 ΑΕΕΧ ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 270 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ TEXAPRET S.Δ.A.A.Ε.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ELINE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE . (PR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE . KLONATEX GROUP OF COMPANIES S.A.Ε. 263 ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.A.Ε. MICROLAND COMPUTERS 267 Α.A.Ε.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION TEXAPRET (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE . ALTIUS INVESTMENT GRS451003008 Χ.Δ.Ε.CARDICO S. MICROLAND COMPUTERS S.Β.Ε.Χ.A. (ΚΟ) ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.A.A.A.Ε.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION BETAN KARD TEXT KLONK KLONP PETZK MLAND ALTI GRS425003001 ΒΕΤΑΝΕΤ Α. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE . 266 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (CR) SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE .Β.Ε.Ε. (CR) . (ΚΟ) INVESTMENTS S.Ε. SONS .ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 261 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ BETANET SA ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α. GRS321003006 (ΚΟ) ATERMON DYNAMIC COMMUNICATION S.A.Ε.

(CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE . ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER GRS288003007 (ΚΟ) OF SAMOTHRACE (CR) SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION PRAXITELIO HOSPITAL (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE . 82 121 530 328 329 606 ΙΝΤΕΡ ΕΝΚΛΩ ΣΑΟΣ ΠΡΑΞΚ ΠΡΑΞΠ ΛΑΝΕΤ INTERINVEST INTER/NAL INVESTMENT S.A. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ SAMOTHRACE ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ PRAXITELIO HOSPITAL S.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION LAN-NET S.Ν. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE .ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION UTEX ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ / LOW DISPERSION . (ΚΟ) UNITED TEXTILES S. 275 ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α. UNITED TEXTILES S.Χ. A.A. (ΚΟ) ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ GRS166003004 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ GRS166004002 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ (ΠΟ) ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ GRS292003001 Α. LAN-NET S. ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ PRAXITELIO HOSPITAL S. 272 Ε.Χ.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION IDER PRAXC PRAXP LANNET INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ GRS030003024 ΕΠΕΝΔ/ΚΗ Α.Ε. INTERINVEST INTERNATIONAL INVESTMENT S. GRS196003016 Ε.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΑΟΣ Α.INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ 271 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. (CR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ/LOW DISPERSION AND SPECIFIC FEATURES .A.Ε.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION PRAXITELIO HOSPITAL (PR) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE . ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ SAOS AN. SAOS ANONYMOUS SHIPPING COMPANY OF 273 ΣΑΟΣ Α. SHIPPING CO.Ε. 276 Ε.A. ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.A.Ε. (ΚΟ) .A.Ν. 274 ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ / SURVEILLANCE ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ /UNDER SUSPENSION SAOS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ/UNDER SURVEILLANCE .Ε. A.Ε.Ε.