P. 1
falguni_bhalobasa4

falguni_bhalobasa4

|Views: 240|Likes:
Published by api-3763803

More info:

Published by: api-3763803 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2015

pdf

text

original

oqJ~ É jJ

\JjKT
IJoJr FT\j ßZJ¢ ßk´KoT IJPZÇ ßZJ¢ muKZ F \jq TJre ßx IJoJr ßYP~ m~Px ßZJaÇ gJTPfJ
IJoJr xJoPjr mJxJ~, ßxaJ fJr KjP\r mJKzÇ k´ J~ k´ KfKhjA (hMA mZr) IJoJPT ßx uMKTP~ uMKTP~
hNrmLj KhP~ ßhUPfJÇ IJr ˝Poyj TrPfJÇ fJr ˝kú KZu TUj ßx IJoJr xJKjú Piq IJxPmÇ
Fxm IJKo ß\PjKZuJo fJr xPñ kKrY~ yS~Jr krÇ ßx ßTJPjJ KTZMA ßVJkj TPrKjÇ xm IJoJr
TJPZ FT FT TPr mPuPZÇ IJKo Imvq fJPT KjP~ TUPjJ nJKmKj, TJre m~Px ßx KZu IJoJr ßYP~
ßZJaÇ ßx KmKmF-r lJAjJu A~Jr-Fr ZJ© KZu, KT∂á ßhPU oPj yPfJ IPjT ßZJaÇ fJA fJr KhPT
TUPjJ fJTJPjJr IJTwte ßmJi TKrKjÇ IJPrJ FTaJ TJre KZuÇ IJKo hLWtKhj ßhPvr mJAPr
KZuJoÇ fJA nP~S IJvkJPvr TJPrJ xPñ kKrKYf yfJo jJÇ TJre ßT ßToj fJPfJ \JKj jJÇ
FTKhj rJ˜J~ fJr ßZJanJAP~r xPñ IJoJr kKrY~ yPuJÇ fJPT IJoJr ßoJmJAu jJ’Jr
KhP~KZuJoÇ ßxA jJ’JPrr mPhRuPf IJoJr ßk´ KoPTr xPñ TgJ FmÄ kKrY~Ç
fJrkr Kfj oJx IJKo mJÄuJPhPv KZuJoÇ k´J~ k´KfKhjA IJorJ ˝VLt~ xMPU KoKuf yfJoÇ k´go
k´go IJKo fJr k´˜JPm rJK\ yPf YJAKjÇ KT∂á TUj ßpj KjP\r I\JP∂A fJPT FPfJ nJPuJPmPx
ßlPuKZuJoÇ KjP\PT fJr yJPf xPk KhP~KZuJoÇ
ßmv TP~T Khj fJPT muPf ßYP~KZ FaJ KbT yPò jJÇ KT∂á ßx IJoJr oMU ßYPk iPr mPuPZ, fáKo
KT muPm IJKo \JKjÇ IJKo ßxaJ ÊjPf YJA jJÇ
fJrkr IJKoS jqJ~-IjqJ~ xm náPu fJr oJP^ yJKrP~ KVP~KZÇ fJr ßk´Po KjP\PT jfáj TPr
IJKmÏJr TPrKZÇ fJPT kJS~Jr kr kMPrJkMKr mMP^KZ, ßk´ Por lJh kJfJ ná mPj, ßT ßTJgJ~ irJ kPz
ßT \JPjÇ oJjMPwr \LmPjr Foj KTZM oMyëft IJPx pJ ˝kú S mJ˜Pmr xLoJPrUJ ßkKrP~ ˛OKf xMPUr
xMxoP~r ßrv ZKzP~ ßh~Ç
IJoJr Kmvõ Jx ßpRjfJPT mJh KhP~ kKrkNet \Lmj x÷m j~Ç oJjMPwr \LmPj ãáKeúmOK• IJr ßpRjmOK•A
k´ iJjÇ IJoJPhr kJKgt m \V“ ßfJ AKªs ~JfLf j~Ç fJr FTaJ xMªr TgJ IJP\J IJoJr TJPj mJP\Ç
IJKo pUj ßTJPjJ TJrPe KY∂J TrfJo mJ oj UJrJk TrfJo, ßx IJoJr TJPZ FPx KoKÓ yJKx KhP~
muPfJ, oqJ~ É jJ?
IJ\ IJKo TJjJcJPfÇ fJr TJZ ßgPT IPjT hNPrÇ fmMS fJPT kJVPur oPfJ nJPuJmJKx, pKhS
\JKj IJoJr F nJPuJmJxJr „k mJ˜Pm TUPjJ KhPf kJrPmJ jJÇ fmMS xJrJ \Lmj fJPT nJPuJPmPx
pJPmJÇ IJKo \JKj ßxS IJoJPT IPjT nJPuJmJPxÇ ßhv ßgPT TJjJcJ KlPr pJS~Jr TP~T Khj
IJPV ßx IJoJPT ßmv mz FTaJ TgJ mPuKZuÇ fJr ßxA TgJPf IJKo yJ\Jr ßnJPfir vT
ßkP~KZuJoÇ ßnPmKZuJo fJr TgJaJr \mJm fJPT xMªr TPr mMK^P~ ßhPmJÇ KT∂á IJ oJ r
nJPuJmJxJr TJPZ ßxA TgJaJ FPfJ fá ò S ßZJa yP~ ßVPZ ßp, fJPT IJr KTZMA muJ y~KjÇ
IJoJr KmvõJx pUj ßx KmP~ TrPm fUj ßx mM^Pf kJrPm IJKo fJPT TPfJaJ nJPuJmJxJ KhP~KZÇ
IJKo fJPT pPfJaJ nJPuJPmPxKZ IJoJr oPj y~ kOKgmLPf IJr ßTJPjJ ßoP~ fJPT Ff nJPuJmJxJ
KhPf kJrPm jJÇ
FUPjJ IPjT ßZPur nJPuJmJxJr k´ ˜Jm kJAÇ pUKj ßTC IJA uJn AC mPu, IJKo IJA IqJo ßxJ
xKr, IJA TJ≤ mPu xPr IJKxÇ fJrkr ßYJU mº TPr IJoJr \Jj-PT ˛re TKr FmÄ fJr xPñ
TJaJPjJ k´ KfKa oMyë ft , k´ KfKa Khj ˛re TrPf gJKTÇ
oPj oPj mKu \Jj-ßT, fá Ko y~PfJ FTKhj IJoJPT ná Pu pJPmÇ KT∂á IJKo? TUPjJ ßfJoJPT náuPf
kJrPmJ jJÇ ßfJoJr xPñ Ijq TJCPT TUPjJ ßv~Jr TrPf kJrPmJ jJÇ ßfJoJr WJPor Vº ßp
FUPjJ IJoJr vrLPr ßuPV IJPZÇ
TJjJcJ ßgPT
k´ go CkyJr
ßrPyjJ kJrnLj
IJoJr KmP~ y~ 2000 xJPuÇ ÊÀ yPuJ IJoJPhr xÄxJr \LmjÇ kZª TrfJo CkjqJx IJr
oqJVJK\j kzPfÇ KT∂á KmP~r kPrr Khj Wr ßVJZJPf KVP~ IJKmÏJr TruJo pJ~pJ~KhPjr ˜Nk,
1984 xJPur xÄUqJ kpt ∂ IJPZÇ FTKaS jJ kPz cs ~JPr xMªr TPr xJK\P~ rJUuJoÇ
KmP~ krmfLt k´go CkyJr KyPxPm 2000 xJPur Bh xÄUqJ KjP~ FPuJÇ IKjòJ xP•ôS pJpJKh Bh
xÄUqJKa kzJ ÊÀ TruJoÇ FT xo~ xÄUqJKa IJoJr xmPYP~ KjntrPpJVq xñL yP~ ßVu, Foj KT
rJjú Jr xo~ kpt ∂ pPfJaá Tá xo~ kJA F xÄUqJ yJfZJzJ TrfJo jJÇ
FTaJ xo~ FPx pUj IJKgtT TPÓr xÿMULj yuJo, Ijq xm TPÓr oPiq pJpJKh KTPj kzPf jJ
kJrJr ßmhjJ nLwenJPm TÓ KhPfJÇ 2005-Fr ßvPwr KhPT IJmJr ßx IJoJPT pJpJKh FPj ßh~
FmÄ pJ~pJ~KhPj ßuUJr \jq xm irPjr xyPpJKVfJ TPrÇ ßx \jq IJoJr ˝JoL ßhmfJPT IxÄUq
ijqmJh \JjJAÇ TífùfJ \JjJA pJ~pJ~KhPjr oJiqPo \LmPjr FPfJaJ „Pkr xPñ kKrY~ TKrP~
ßh~Jr \jqÇ
pJpJKhr IPjT ßuUJ~ kPzKZ ˝JoL ˘Lr xPñ ZujJ TPr IJr ˘LS ˝JoLr xPñ KmKnjúnJPm k´fJreJ
TPrÇ
fJA nJPuJmJxJr KhPj fJr TJPZ ÊiM YJS~J, Vf kJY mZPrr oPfJ xJrJ \Lmj ITíK©o nJPuJmJxJ
FmÄ pJ~pJ~KhPj fJr ßuUJ IJoJPhr xMUL xÄxJPrr FTKa V· S fJr iNokJjoMÜ \LmjÇ
UÀKu~J, TémJ\Jr ßgPT
KhKh
ToKkCaJr ßasKjÄP~r \jq lKrhkMr FPxKZuJoÇ KmùJj S k´pMKÜ oπeJuP~r k´T·Ç xomJ~PT
vKÜvJuLTreÇ FaJ FTaJ nJPuJ CPhqJV muJ YPu, KmjJoNPuq ßasKjÄ FmÄ nJfJÇ gJTJ UJS~Jr
mqm˙J xomJ~ IKlPxr yPˆu nmPjÇ
k´ KfKhj kJY WµJ TîJx, mJKT xo~ ImxrÇ IJoJr \LmPj FaJA k´go lKrhkMr xlrÇ dJTJ ßgPT
FPxKZÇ hMA FTKhj ßpPfA xmJr xPñ mºáPfôr xŒTt VPz CbPuJÇ FA hLWt xo~ KT TrPmJ! WMPr
KlPr ßhUJ hrTJrÇ xomJ~ IKlPxr ßnfPr KZu FTKa oKªrÇ FT jJPo xmJA \JPj ßVJ~JuYJoa
ßYRiMrL mJKz oKªrÇ
FUJPj k´ KfKhj hMKa ßoP~ IJxPfJÇ mJxJ TJPZAÇ FT\Pjr oJgJ~ KxhMrÇ IJPrT\Pjr UJKuÇ jJo
mJ Ç xñf TJrPe jJPor k´ go Iãr muuJoÇ ßhUPf UMm xMªrLÇ oJ~JmL ßYJU, ßbJa, jJT, VJu- xm
KTZMA ßpj UMm xMªr, CófJ kJY lá a IJa AKûÇ IJoJr UMm nJPuJ uJVPuJÇ fJr xPñ kKrKYf ymJr
ßYÓJ TruJoÇ pKhS KfKj IJoJr ßgPT m~Px mz, fJPf KT?
FTKhj ybJ“ muuJo KhKh, FaJ mMK^ IJkjJPhr mJxJÇ
KfKj muPuj, K\ô Ç TgJ mJzJPjJr \jq muuJo fJPT ßhUPf IJoJr FT ßmRKhr oPfJ oPj y~Ç
KhKh muPuJ, ßx IJoJr \qJbJr ßoP~Ç IJoJr UMm ßZJaÇ jJo xJÇ IJkjJrJ mMK^ ßasKjÄP~ FPxPZj?
fJrkr fJr ßoJmJAu jJ’Jr KjuJoÇ
IJP˜ IJP˜ fJr k´Kf hMmtu yP~ kzuJoÇ KT∂á KfKj KyªM, IJKo oMxKuoÇ fJPf KT? nJPuJmJxJ
ßTJPjJ mJiJ oJPj jJÇ muJ YPu IJoJr kJVuJKoÇ fJPT jJ ßhUPu gJTPf kJrfJo jJÇ fJr k´Kf
IJoJr IJTwt e KZu YM’PTr oPfJÇ
FTKhj mPu ßluuJo, KhKh IJkjJPT UMm kZª TKrÇ KfKj muPuj, ßp TJPrJ TJCPT kZª yPf
kJPrÇ
KfKj oJˆJxt kJxÇ fJA TgJ UMm èKZP~ mPujÇ FaJ IJoJr IJPrT irPjr nJPuJ uJVJÇ
KfKj muPuj, IJoJr mºá yPf kJPrJÇ nJPuJmJxJ j~Ç TJre IJKo FT\jPT nJPuJmJKxÇ k´J~ IJa
mZrÇ fJr jJo mºjÇ KT∂á oJ-mJmJr TJrPe KTZM TrPf kJKrKj, xJ-S FTKa ßZPuPT
nJPuJmJxPfJÇ KT∂á fJr oJ-mJmJ \JjPf ßkPr Ijq \J~VJ~ ß\Jr TPr KmP~ ßh~Ç FUj ßx xMUL
j~Ç KT∂á hM”UaJPT uMKTP~ rJPUÇ yJKx-UMKv gJTJr ßYÓJ TPrÇ KhKh xm TgJ IJoJPT UMPu muPujÇ
fJr \jq UMm TÓ y~Ç
KhKhr xPñ mºPjr FUj ßpJVJPpJV ßjAÇ
KhKh IJoJPT KmP~ TrPm?
fá Ko oMxKuoÇ
pKh ßfJoJr oPfJ yA? IJoJr KhPT fJKTP~ rAPujÇ KT∂á KfKj mºjPT UMm nJPuJmJPxjÇ
muuJo, KhKh, ßfJoJr xPñ pKh mºPjr KmP~ jJ y~? KfKj ßYJU KhP~ ßuJjJ \u ZJzPf uJVPujÇ
KhKhr KmP~r TgJ YuPZÇ y~PfJ KmP~ yP~ pJPmÇ
KfKj mPuj, IJoJr ˝JoL IJoJPT ¸vt TrPf kJrPm KT∂á oj ßgPT fJPT TUPjJ ßoPj ßjPmJ jJÇ
KhKhPT muuJo, ßfJoJr KmP~Pf Kjoπe TrPm jJ?
muPuj, ImvqA TrPmJÇ TJre fá Ko IJoJr ßmˆ ßl∑ ¥Ç KfKj IJoJr ßmˆ ßl∑ ¥ yP~ ßVPujÇ IJoJr
jJo rJUPuj IñjJÇ TJre fJr xPñ mPx ßpUJPj TgJ mPuKZ fJr jJo IñjJÇ fJr \LmPjr TJKyjL
IJoJPT ßvJjJPujÇ IJoJr TJKyjLS ßvJjJuJoÇ KhKhr IJuPfJ ßZJ~J IJoJPT KvyKrf TrPuJÇ
31 KcPx’rÇ IJoJPhr pJS~Jr KhjÇ KhKhPT jfá j mZPrr IKV´ o ÊPnòJ \JKjP~ láu KhuJoÇ IJoJr
TgJoPfJ KhKh ßxKhj vJKz kPrKZuÇ ßx \jq fJPT Ijq rTo uJVKZu pJ nJwJ~ k´TJv TrPf
kJrPmJ jJÇ KhKhr ßYJPU \uÇ IJoJr ßYJPUSÇ TUPjJ ná uPf kJrPmJ jJ KhKhPTÇ
jJo KbTJjJ k´ TJPv IKjòá T
mJftJ
yqJPuJÇ
IxoP~r mºá , IJkKj nJPuJ IJPZj ßfJ? IJoJPT KYjPf ßkPrPZj IJvJ TKrÇ IJKo FTaJ mM≠á Ç
Hu, IJKo \JKj IJkKj nLwe rJV TrPmj F ßuUJ kPzÇ KuUKZ TJre FPfJ IØMf xMªr IxoP~r
nJPuJmJxJ IJkKj náPu ßVPuS IJKo náuPf kJrKZ jJÇ ßTmuA oPj kzPZ IJr F KhPj ßxaJ
IJkjJPT muPf jJ kJrJrS FTaJ TÓ IJPZÇ ßx TÓ xyq TrPf kJrPmJ mPu oPj yPò jJÇ
IJkK j KmrÜ yPu IJKo sorry, but no way, fJA jJ? fJA oPjr IfPu UMP\ ßmzJA TJreaJ∏
ßTj Ixo~aJ yJKrP~ ßluuJoÇ KT∂á ßTJPjJ Igt o~ TJre UMP\ kJAKjÇ
ßTJPjJnJPmA IJkjJPT \JjJPf kJrKZuJo jJ IJoJr TgJÇ ßvPw F kg ßmPZ ßj~JÇ KT∂á KmrÜ
TrJr \jq jJ, IJkjJPT IKnjªj FmÄ ÊPnòJ ßh~Jr \jq FPxKZÇ
IJkjJr TgJ oPfJA mKu, nJPuJ gJTáj, IPjT nJPuJÇ IJoJr xmaáTá nJPuJS ßpj IJkjJPT KWPr
gJPT ßxA TJojJ TKrÇ
My most favorite Dr. P from mM≠á ßkfú LÇ Hu nJPuJ gJTá jÇ
jJo KmyLj
KjC A~Tt ßgPT
KlPr IJxPmJ
mz ßmJPjr mJKzPf ßmzJPf KVP~KZÇ FTKhj xTJPu nJKVúr KrKcÄ ÀPo mPx IJKZÇ fJr kzJr
ßaKmPu FTKa cJ~Kr ßhUPf ßkuJoÇ fáPu KjuJo cJ~KraJÇ kJfJ CfiJPf gJTuJoÇ ybJ“ ßYJUaJ
K˙r yP~ rAPuJÇ kJfJ CfiJPjJ mºÇ FTKa ZKm ßhPU goPT ßVuJoÇ ZKmKa FTaJ ßoP~rÇ KjPY fJr
xŒPTt xÄK㬠KmmreÇ ßoP~Kar jJo mKmÇ A≤JrKoKcP~Par ZJ©LÇ C•rJ~ gJPTÇ nJPuJ uJ VPuJ Ç
KjPY ßoJmJAu jJ’Jr IJPZÇ IJoJr ßoJmJAPu ßxn TPr KjuJoÇ
KmPTPu Ûáu ßgPT nJKVú FPu K\ùJxJ TrPu ßx muPuJ, mKmr xPñ FTKa KmP~r IjMÔJPj kKrY~Ç
fJrkr ßgPT Kj~Kof ßpJVJPpJVÇ kPr \JjuJo, nJKVúr FTKa vU yPuJ, TJPrJ xPñ kKrY~ yPu
FmÄ fJr xPñ pKh nJPuJ xŒTt y~ fPm ZKmxy (x÷m yPu) xÄK㬠\LmjL cJ~KrPf KuPU rJPUÇ
ßxKhj rJf hvaJ~ fJPT ßlJj TruJoÇ
yqJPuJ, ßT muPZj Kkä \Ç
IJKo rKmÇ @oJPT KYjPmj jJÇ
KT∂á IJoJPT ßlJj TrPuj ßTj? ßlJj jJ’Jr ßkPuj ßTJgJ~?
IJkjJr xPñ kKrKYf yPf ßlJj TruJoÇ FT \J~VJ~ IJkjJr ZKm ßhPUKZÇ nJPuJ uJVPuJÇ fJA
ßlJj TruJoÇ ßxKhj Faá Tá A TgJ yPuJÇ
FnJPmA fJr xPñ IJoJr k´ go TgJ y~Ç kPr fJr xPñ k´ J~ rJPfA ßlJPj TgJ yPfJÇ
ßx IJoJPT KoxTu KhPfJÇ
IJKo ßlJj TrfJoÇ IJorJ mqKÜVf kZª-IkZª xm Kmw~ KjP~A ßUJuJPouJ IJPuJYjJ TrfJoÇ
FnJPm k´ J~ Z~ oJx fJr xPñ ßlJPj TgJ muuJoÇ IJP˜ IJP˜ IjMnm TruJo, fJr k´Kf hMmtu yP~
kzKZÇ fJr xPñ FTKhj TgJ muPf jJ kJrPu nJPuJ uJVPfJ jJÇ xm xo~ oj UJrJk gJTPfJÇ
ImPvPw mM^Pf kJruJo, FaJ fJr k´ Kf IJoJr nJPuJmJxJÇ
Ûáu-TPuP\ kzJr xo~ TJCPT nJPuJmJKxKjÇ fPm IPjT mºáPT ßyuk TPrKZ, KjP\ TUPjJ
nJPuJmJKxKjÇ fJA oPjr oPiq IPjT xÄPTJY TJ\ TrKZu pKh ßx IJoJPT KlKrP~ ßh~Ç fmM FaJ
k´ TJv TrPf YJAuJoÇ
IPjT ßnPm ImPvPw fJPT muuJo, IJ\ ßfJoJPT FTKa TgJ muPmJÇ F TgJKa IJ\ kpt∂ TJCPT
mKuKjÇ
KT Foj TgJ pJ fá Ko TJCPT mPuJKjÇ ßfJoJr mqKÜVf ßTJPjJ WajJ, jJKT Ijq KTZM?
FaJ hMKa \LmPjr FT yS~Jr TgJ, ˝Pkúr TgJÇ IPjT TPÓ fJPT muuJo, ßfJoJr k´Kf hMmtu yP~
kzKZÇ xJrJãe ßfJoJPT IjMnm TKrÇ ßfJoJPT nJPuJmJKxÇ
TgJaJ muJr kr ßx KTZMãe YMk TPr gJTPuJÇ kPr muPuJ, fáKo FTaá xy\nJPm TgJaJ KjSÇ
IJoJr mJmJoJ IJoJr KmP~ KbT TPr ßrPUPZjÇ KT∂á FUPjJ ßTJPjJ Kx≠J∂ KjAKjÇ
TgJaJ ßvJjJr kr ˜… yP~ ßVuJoÇ ßTJPjJ TgJ muPf kJKrKjÇ ßoJmJAuaJ mº TPr ßrPU KhuJoÇ
F WajJr kr IPjT Khj ßlJj TKr jJÇ
mKmS IJoJPT KoxTu ßh~ jJÇ ybJ“ FTKhj ßlJj TPr muPuJ, ßfJoJr xPñ ßhUJ TrPf YJAÇ
C•rJ YPu FPxJÇ FTaJ ßrˆá PrP≤r jJo CPuä U TPr muPuJ, IJoJr mJºmLxy ßfJoJr \jq IPkãJ
TrPmJÇ IJoJPT ßTJj TgJ muJr xMPpJV jJ KhP~ uJAjaJ ßTPa KhuÇ
fUj xTJu xJPz FVJPrJaJÇ fUj pJ©JmJzL gJKT IJoJr lá kMr mJxJ~Ç ßxUJj ßgPT aqJTKx TqJPm
ßVuJoÇ KVP~ ßhKU ßx mPx IJPZ fJr mJºmLr xPñÇ ßpPyfá fJr ZKm IJPVA ßhPUKZ, fJA fJPT
KYjPf IxMKmiJ yPuJ jJÇ fJPT ßhPUA YoPT ßVuJoÇ TJre ZKmr ßYP~ IJPrJ IPjT xMªr uJVPZÇ
TJPZ KVP~ muuJo, IJKo rKmÇ
mxPf muPuJ, fJr mJºmLr xPñ kKrY~ TKrP~ KhuÇ UJS~Jr IctJr ßh~J yPuJÇ Fr lJPT
IJoJPhr oPiq TgJ YuPuJÇ
fJPT muuJo, fáKo IJoJr k´go nJPuJmJxJÇ ßfJoJPT TUPjJ náuPf kJrPmJ jJÇ ßfJoJPT jJ
ßkPuS nJPuJPmPx pJPmJ pPfJKhj ßmPY gJTPmJÇ kPr fJPT KmhJ~ \JKjP~ YPu FuJoÇ
IJoJPhr oPiq IJmJr ßoJmJAPu TgJ ÊÀ yPuJÇ ImPvPw nJPuJmJxJ Khmx FPuJÇ IJorJ K x≠J∂
KjuJo ßhUJ TrPmJÇ KT∂á hM”PUr Kmw~, ßxKhj KmPrJiL hPur yrfJPur TJrPe IJorJ ßhUJ TrPf
kJKrKjÇ IJoJPhr \jq FaJ Ifq∂ TPÓr mqJkJr KZuÇ IJoJr oPj y~, FaJ xJrJ mJÄuJPhPvr
xmJr \jq pJrJ nJPuJmJxJ~ Kmvõ Jx TPr fJPhr \jq TPÓr KZuÇ
ImPvPw krKhj fJr xPñ ßhUJ yPuJ C•rJr ßxA ßrˆáPrP≤Ç fJr \jq IPjTèPuJ uJu ßVJuJk
KjP~KZuJoÇ
lá uèPuJ ßkP~ mKm FPfJ UMKv yP~KZu ßp, IJP\J ßxA ˛OKf IJoJr oPj kPzÇ FTKa aqJTKx TqJm
KjuJoÇ xJrJ Khj FT xPñ WMruJoÇ mJAPr hMkMPrr UJmJr ßxPr KjuJoÇ ßxKhjA fJPT k´go KTx
TKrÇ ßx IJkK• TPrKjÇ pUj FPx kzPmJ fUj mKmS IJoJPT FTKa KTx TrPuJÇ IJoJr FPfJ
nJPuJ ßuPVKZu ßp, fUj IJoJPT UMm xMUL oPj yP~KZuÇ fJr KhPT fJKTP~ ßhKU ßx uöJ~ oJgJ
KjYM TPr hJKzP~ IJPZÇ
kPr fJPT C•rJ jJKoP~ KhP~ pJ©JmJzL YPu IJKxÇ FnJPm fJr xPñ IJoJr x¬JPy hMA Khj KT
FTKhj ßcKaÄ ÊÀ yPuJÇ
FKhPT IJoJr mqmxJr Im˙J UJrJk yPf uJVPuJÇ CPuäUq, IJKo rJ\jLKfr xPñ pMÜÇ FAYFxKx-
r kr IJr ßmKvhNr FPVJPf kJKrKjÇ mftoJPj FTKa rJ\QjKfT hPur vJUJ xnJkKf FmÄ k´go
ßvs eLr FT\j KbTJhJrÇ
FTKhj mKm muPuJ, IJorJ IJVJoL oJPx aJñJAPu YPu pJPmJÇ fáKo IJoJPhr mJxJ~ IJVJoLTJu
FPxJÇ IJÿJr xPñ ßfJoJPT kKrY~ TKrP~ ßhPmJÇ IJÿJPT ßfJoJr xŒPTt xmKTZM mPuKZÇ
ßfJoJPT KjP~ ßpPf mPuPZjÇ
mKmr mJmJ kMKuv IKlxJrÇ aJñJAPu mhKu yP~ pJS~JPf KfKj ßxUJPj YPu pJPmjÇ
krKhj fJPhr mJxJ~ ßVuJoÇ mKm IJoJPT IJPVA fJr mJxJr KbTJjJ KhP~KZuÇ pJS~Jr xo~ xPñ
IPjT lu S KoKÓ KjP~KZuJoÇ
mKm IJoJPT ßhPU IPjT UMKv y~Ç IJoJPT cs K~ÄÀPo mKxP~ fJr oJPT KjP~ FPuJÇ
xJuJo KhuJoÇ
KfKj muPuj, ßfJoJr xŒPTt mKmr TJPZ IPjT ÊPjKZÇ fJA ßfJoJPT IJxPf mPuKZuJoÇ
IPjT TgJ yPuJÇ
KfKj IJoJPT muPuj, IJorJ mKmr KmP~ KbT TPr ßrPUKZÇ IJorJ ßxUJPjA fJr KmP~ ßhPmJÇ ßZPu
IJoJPhr kZPªrÇ ßZPu ZJ©uLPVr ßTªs L~ TKoKar xy-xnJkKfÇ Im˙JxŒjú kKrmJrÇ
muuJo, mKm IJoJPT mPuPZÇ
IPjT TgJ muJr kr KmhJ~ KjP~ YPu FuJoÇ
kPrr oJPx fJrJ aJñJAu YPu ßVuÇ FTKhj ßlJPj IJoJPT aJñJAu ßpPf muPuJÇ aJñJAPu
KTZMãe ßrˆáPrP≤ fJr xPñ ßhUJ TKrÇ pJS~Jr xo~ fJr \jq FTKa uJu \JohJKj vJKz FmÄ
FTKa ˝Pet r IJÄKa KjP~ pJAÇ xPñ lu S KoKÓÇ kPr mKmr xPñ fJPhr mJKzPf pJAÇ
fJr oJ IJoJPT ßhPU IPjT UMKv yjÇ WPr KVP~ fJPT vJKzaJ KhP~ krPf muuJoÇ
kPr FPuJÇ FT TgJ~ IkNmt Ç IJoJr TJPZ FPx mxPuJÇ
fJr yJfaJ KjP~ IJÄKaaJ kKrP~ KhuJoÇ
FaJ mKm fJr IJÿJPT ßhUJ~Ç
fJr IJÿJ FaJ ßhPU IJoJr xPñ IPjT rJVJrJKV TPrjÇ KfKj muPuj, fáKo \JPjJ fJr KmP~ KbT
yP~ IJPZ, fJrkrS ßTj fJPT IJÄKa krJPu?
muuJo, IJK≤, IJKo FaJ fJPT ßxA IPgt KhAKjÇ CkyJr KyPxPm KhP~KZÇ
kPr KfKj vJ∂ yPujÇ
fJr IJÿJr TJZ ßgPT mKm IjMoKf KjP~ IJoJPT FKVP~ KhPf FPuJÇ
IJorJ KTZMhNr FPx FTaJ rJ˜Jr iJPr mxuJoÇ ßx IJoJPT muPuJ, IJÿJr TgJ~ rJV TPrJ jJÇ
muuJo, KbT IJPZÇ KTZMãe TgJ muJr kr fJr TJZJTJKZ mKxÇ fJPT \KzP~ iPr FTKa KTx TKrÇ
mKmS IJoJPT KTx TrPuJÇ
FnJPm IJorJ TP~T mJr KTx TruJo FPT IkrPTÇ
mKm muPuJ, YPuJ FT IJ®LP~r mJxJ~ pJAÇ TJPZA fJPhr mJKzÇ IPjT Khj pJS~J y~ jJÇ
IJoJPT ßhUPu IPjT UMKv yPmÇ
kPr fJPhr mJKzPf ßVuJoÇ kKrY~ TKrP~ KhuÇ
IJorJ FTaJ ÀPo mPx V· TrKZÇ Foj xo~ mKm CPb KVP~ hr\J mº TPr KhuÇ hr\J mº TPr
FPx IJoJr Skr ^JKkP~ kzPuJÇ
IJKoS fJPT vÜ TPr \KzP~ iKrÇ IJP˜ IJP˜ fJPT KjrJmre TKr IJr IJoJr xJoPj FTaJr kr
FTaJ ryxqo~ ˙Jj CPjìJKYf yPf uJVPuJÇ KbT gJTPf kJruJo jJÇ IJoJr vrLr IJPrJ ßmKv
xKâ~ yP~ ßVuÇ fJr vrLPrr Skr ßgPT KjPY YPu ßVuJoÇ F ßpj Ijq rTo xMUÇ
Frkr ßxUJj ßgPT pJ©JmJzL YPu IJKxÇ
rJPf IJoJPT mKm ßlJj TrPuJÇ muPuJ, ßfJoJr xPñ IJVJoLTJu ßhUJ TrPf YJAÇ fáKo aJñJAu
FPxJÇ
FTKa TqJPm YPu pJA krKhj xTJPuÇ
mKm KTZMãe ßrˆá PrP≤ IJoJr \jq IPkãJ TrKZuÇ
IJoJPT mKm xrJxKr muPuJ, IJ\A ßfJoJPT KmP~ TrPmJÇ
IJKo ÊPj ImJTÇ muuJo, ßfJoJr oJ mJmJ?
fJPhr IJKo oqJPj\ TrPmJÇ
IJoJPhr FUPjJ KmP~r xo~ y~Kj IJr FnJPm ßfJoJPT KmP~ TrPf kJrPmJ jJÇ
F TgJ ÊPj ßx IPjT ßrPV ßVuÇ muPuJ, FTaJ ßoP~ pUj fJr xm KTZM FTaJ ßZPuPT KhP~ ßh~
fUj fJr KT gJPT? IJoJPT Fr C•raJ KhP~ pJSÇ
IJKo ßfJoJPT KmP~ TrPmJ, ßfJoJr oPjr Im˙J mM^Pf kJrKZÇ IJoJPT FTaá xo~ hJSÇ
jJ, fá Ko ßTJPjJ xo~ kJPm jJÇ IJ\A ßfJoJPT KmP~ TrPf YJAÇ
fJr oPjJnJm IJâoeJ®TÇ kPr fJPT KjP~ dJTJ~ YPu IJKxÇ dJTJ~ FPx IJoJr mºáPhr ßlJj
TKrÇ KT∂á fJrJ ßTC nP~ IJxPf YJ~KjÇ TJre, mKmr mJmJ kMKuv IKlxJrÇ
ImPvPw IJoJr kKrKYf, FT xPñ rJ\jLKf TKr, oJoJ mPu cJTfJo, fJPT IPjT mPu rJK\
TrJuJoÇ
IJoJPhr KmP~ yP~ ßVu FTKa TJK\ IKlPxÇ
FKhPT rJf yP~ ßVPZÇ FUj gJTPmJ ßTJgJ~? kPr oJoJ muPuj, IJoJr ˘L mJxJ~ ßjAÇ YPuJ
IJ\PT SUJPjA gJTPmÇ mJxJ~ IJoJPhr ßrPU oJoJ YPu ßVPujÇ xMfrJÄ IJorJ lJTJ mJxJ ßkP~
ßVuJoÇ IJjª TrJ pJPmÇ
mJxJ ßgPT ßmKrP~ ßrˆáPr≤ ßgPT UJmJr KjP~ FuJoÇ FPx ßhKU mKm ßl∑v yP~ mPx IJPZÇ ßx
mJgÀo ßxPr ßmKrP~ ßhKU UJmJr KjP~ ßaKmPu mPx IJPZÇ FT xPñ ßUuJo IJr V· TruJoÇ
UJS~Jr kr ÊP~ ÊP~ IJoJPhr nKmwq“ KjP~ TgJ muuJoÇ
FT kptJP~ fJPT TJPZ ßaPj KjuJoÇ IJ\ ßTJPjJ mJiJ ßjAÇ IJ\ KjKÁP∂, oMÜoPj Fj\~ TrJ
pJPmÇ IJorJ hM\PjA xMPUr oPiq dá PT ßVuJoÇ IPjTãe kr hMKa ßhy vJ∂ yPuJÇ ßnJrPmuJr KhPT
WMKoP~ kzuJoÇ
FT xo~ mKmr cJPT WMo nJXPuJÇ
muuJo, cJTPZJ ßTj?
ßx muPuJ, Tfãe iPr ßmu mJ\PZÇ ßT \JKj FPxPZÇ
hr\J UMuuJoÇ ßhKU mKm-r mJmJ hJKzP~ IJPZjÇ ImJT yP~ ßVuJoÇ mKmr xPñ ßp ßZPuKar KmP~
yS~Jr TgJ KZu, ßx IJPZ FmÄ IJPrJ KTZM ßuJTÇ
mKmr mJmJ KjYM ˝Pr muPuj, IJKo mKmPT KjP~ ßpPf FPxKZÇ fáKo pKh ßTJPjJ CfiJkJfiJ TPrJ
fJyPu IJoJr xPñ pJPhr ßhUPZJ fJrJ ßfJoJPT xJA\ TrPm, IJr fáKo \JPjJ IJKo kMKuPv YJTKr
TKrÇ IJoJr ßoP~r FUPjJ KmP~r m~x y~KjÇ FUPjJ IJbJPrJ mZr yPf KTZM mJKTÇ ßfJoJr KmÀP≠
ßp ßTJPjJ mqm˙J KjPf kJKrÇ
kPr fJrJ mKmPT KjP~ YPu ßVPujÇ
pJS~Jr xo~ mKm mPu ßVu, IJKo KlPr IJxPmJÇ
IJP\J ßxA IJvJ~ IPkãJ TrKZÇ KT∂á FUPjJ KlPr IJPxKjÇ ßlJPj TgJS y~ jJÇ oPj y~ fJr
TJPZ FUj IJr ßoJmJAu ßjAÇ fJA ßpJVJPpJV y~ jJÇ
kPr ß\PjKZuJo, IJoJPhr FUJPj gJTJr TgJ IJoJr oJoJA mPu KhP~KZPujÇ oJoJ IJoJPhr fJr
mJxJ~ gJTPf KhP~ FPfJ mz Kmvõ JxWJfTfJ TrPmj fJ nJmPf kJKrKjÇ
mZr WMPr IJmJr nJPuJmJxJ Khmx FPx yJK\rÇ KT∂á IJ\ IJKo FTJÇ fJA Kx≠J∂ KjP~KZ, FA
KhjaJ jJ y~ IJoJPhr kMrPjJ xMU ˛O Kf oPj TPr TJKaP~ ßhPmJ!
jJo KbTJjJ k´ TJPv IKjòá T
fá Ko ßjA IKnPpJV ßjA
KT IJvJ~ mJKi ßUuJWr ßmhjJr mJuMYPr!
Kj~Kf IJoJr nJVq uP~ ßp KjKvKhj ßUuJ TPrÇ
mJVJj IJ\ láuvNjq, UJKu fmMS ßx IJoJr mjoJuL, IJoJr IitJKñjL, IJ®Jr IJ®L~Ç fJrA
CP¨Pv IJoJr F ßuUJ, jJo pJr jJ~JrÇ kKrKYf xmJA mPu, ßx FUj jJA IJr IJoJrÇ jJ~Jr
fmMS IJoJrÇ ßx FT\j ßaTjâJa, mJKz C•r mJÄuJr ßTJPjJ FT ß\uJ~Ç Vf ro\Jj oJPx ßx
mÉTJu kPr IJoJr mJKzr KbTJjJ~ FTKa ßrK\ˆí KYKb kJKbP~KZu pJ ßlrf FPxPZ, TJre IJKo
YJTKr˙Pu gJTJ~ ßxaJ IJoJr ˝Jãr ZJzJ ßTC KjPf kJPrKjÇ dJTJr IKlPx IJr FTKa KYKb ßkP~
mM^Pf kJruJo, SA ro\Jj oJPx kJbJPjJ fJr ßrK\ˆí KYKbKa KZu IJoJr \LmPjr mqgt IKnpJPjr
FT ßvs Ô CkyJrÇ yJ~Pr Kj~Kf IJoJr!
Kj~Kfr ßuUJPfA FT ßhPv \Pjì KZu yJKl\ jJPor jLu k∞ FmÄ IJr FT ßhPv jJ~Jr jJPor uJu
k∞Ç hM”PUr TJPuJ ßxs JPf nJxPf nJxPf yP~KZu fJPhr ßhUJ, nJPuJmJxJr xMU-xJVPr KoujA KZu
fJPhr FToJ© TJojJÇ KT∂á F Kouj ßfJ ãeTJPurÇ xJVPrr IkJr ßdCP~r fJPu IJr TrJu
V´JPx ßTJgJ~ fKuP~ ßVu jLu k∞! ßx IJr uJu k∞PT TJPZ KlPr kJPm jJÇ fmMS ßx KkZM KlPr
pJPm jJÇ TJre IJ\PTr ßp IJvJ, IJ\PTr ßp mJYJ, ßx ßfJ KoPZ j~, KoPZ j~ IJ\PTr
nJPuJmJxJÇ hM”U KhP~A KTPj KjPf y~ IJvJr oJP^ IJVJoL KhPjr mJYJÇ
YJrkJPv FPfJ oJjMw gJTPfS KTPxr ßpj FT n~Jmy vNjqfJ! oJP^ oPiq T·jJ~ IgmJ hM”˝Pkú
oyL~xL FT jJrL FPx ßyPx mPuj, KT YJS pMmT? ßx KT pMmfL? jJyÇ ßx FT\j kKrkNet jJrLÇ
oPjr IJTJPv ßnPx ßmzJ~ fJr oMUÇ ßxA oMPU ßxJjJr hLK¬, Km˛~ nrJ hMKa ßYJU, ß\qJ“˚J rPXr
TkJu, ná À hMKa Cz∂ kJKUr oPfJ, ßbJPa IKf ˝ò ^rjJr \Pur oPfJ yJKx, KYmMPT mxP∂r jfáj
kJfJr oxOefJÇ ßT FA Ik„k xMªrL? jJKT FUPjJ ˝kú ßhUKZÇ ˝kú ßfJ ßnPX èPzJ yP~ KoKy
ßreMr oPfJ KoPv pJ~ mJfJPxÇ ßx KT fPm IJoJr FA KmzK’f \LmPj FT IPuRKTT CkyJr KZu?
jJKT IuLT ßTJPjJ KTZM? ßxA pJ-A ßyJT fmMS ßx xMªr, ßmuJ-IPmuJ~ F InJVJr I∂PrÇ ßxA
IPmuJ~A ˝kú ßnPX mM^Pf kJruJo KTZM xMªr IJPZ pJ mMPT \KzP~ rJUJ pJ~ jJ, ßpoj mxP∂r
mJfJx, láPur xMmJxÇ KTZM xMªr IJPZ pJPT ¸vt TrPf ßjA, ßpoj k´\JkKfr cJjJ, láPur
kJkKzÇ KTZM xMªr IJPZ pJ hNr ßgPTA IjMnm TrPf y~, TUPjJ TJPZ kJS~J pJ~ jJ, ßpoj kz∂
KmPTPu KhVP∂r ßxRªpt , kNKet oJr YJh AfqJKhÇ ßxS ßfJ fPm fJAÇ
IJ\ IJoJr IJTJPv vs JmPer TJPuJ ßoW IJr ßfJoJr IJTJPv y~PfJ mJ vLPfr xTJPur ßxJjJKu
ßrJhÇ KT∂á ßoW S ßrJh-F hMP~ KoPuA ßfJ ‰fKr y~ rXijMÇ YJh IJr kOKgmL-F hMP~r oJP^S ßfJ
IPjT hNrfôÇ fmMS YJPhr aJPj kOKgmLPf ß\J~Jr nJaJ y~Ç \LmjS ßfJ FojA, IJPZ xMU-hM”U,
nJPuJ-oª, IJiJr FmÄ IJPuJÇ fPm mPuJ, ßTj FojKa yPuJ? xmKTZMA ßp mz FPuJPoPuJ!
xm \Lm\∂ár oPiq oJjMwA xmPYP~ IxyJ~Ç oJjMw kJKUr oPfJ CzPf kJPr jJ, KYfJr oPfJ
ßhRzJPf kJPr jJ, cuKlPjr oPfJ xJfJr TJaPf \JPj jJ, Foj KT KmzJPur oPfJ ßYJPUr hOKÓS
ßjAÇ pJ IJPZ ßxaJ ßfJ oNuqmJj KmPmTÇ xMKvKãf ßuJPTr KmPmT ßfJ IJPrJ oyJ oNuqmJjÇ xsÓJS
ßfJ KmPmYT S h~JuM mPu oJjMwPT KhP~PZj KY∂J TrJr IKY∂jL~ ãofJÇ ßxA ãofJ S KmPmTPT
k´ vú TPrJ - IJoJr k´ Kf ßp KmYJr TPrPZJ fJ oJjKmT, IKfoJjKmTfJ jJKT IoJjKmT? KjÁ~A C•r
yPm ßvPwraJÇ
kOKgmLPf xM˙nJPm mJYPf yPu k´P~J\j KmvõJx, nJPuJmJxJ S xJyPxrÇ ßfJoJr CkK˙KfA KZu
IJoJr xmPYP~ mz ßk´reJ S xJyx IJr IjMkK˙KfA FPj KhP~PZ mz ßmKv KmoN|fJ S n~Ç KbT
oPfJ YuJ, mz oMPU TgJ muJ xmKTZMPf n~Ç IJxPu n~ ßgPT IJPx KjrJk•Jr InJm,
IJ®Kmvõ JPxr InJm FmÄ hLWt xN©fJÇ
n~ oJjMPwr ãofJ S x÷JmjJPT jÓ TPr ßh~Ç nP~r xJiJre k´KfKâ~J yPuJ kuJ~jL oPjJnJm pJ
ÆJrJ xJoK~T ˝K˜ IJPx KT∂á xoxqJr ˙J~L xoJiJj y~ jJÇ
TotTîJK∂Pf mz ßk´reJ KZPu fáKo, IJr ßk´reJ UJKjTaJ IJèPjr oPfJ - Aºj jJ ß\JVJPu KjPn
pJ~Ç xrTJPrr FT\j TîJx S~Jj IKlxJr yP~ FnJPm IJr TPfJKhj? KT ßp pπeJ! KjP\r xPñ
vJK∂Pf jJ gJTPu KT IkPrr xPñ vJK∂Pf gJTJ pJ~? IJKo ßfJ mºáfô yJrJPf rJK\ KZuJo KT∂á
mºáPT yJrJPf j~Ç ßfJoJPT yJKrP~ ßlPuKZ KT∂á ßfJoJr ˛OKfèPuJPT j~Ç F \LmPj IJKo oMKÜ
ßkPf YJA KT∂á oMKÜ ßfJ ßjA! ßru uJAPjr mJAPr ßVPuA ßfJ ßasj oMÜÇ KT∂á fJrkr IJr pJPm
ßTJgJ~? fJA ßfJ IJKo ßfJoJ yPf oMÜ jAÇ
ßk´ ~xL KyPxPm ßfJoJr oJgJr YMu yPf kJP~r IJXMu kpt ∂ \JKj S KYKjÇ IJoJPT TÓ KhP~ fáKo xMPU
gJTPm FaJ IJKo IJoOfáq KmvõJx TKr jJÇ fJZJzJ xMU ßfJ oJjMPwr I∂Prr K\Kjx, ßTJPjJ mqKÜ
oJKuTJjJr j~Ç k´YMr xŒh ßgPTS xMUL yS~J pJ~ jJ, kãJ∂Pr xJoJjq xŒPhS k´YMr xMUL yS~J
pJ~Ç k´\JkKfr oPfJ xMUPT irPf ßVPu y~PfJ CPz pJPm j~PfJ cJjJr rX jÓ yP~ pJPmÇ KT∂á
I·Pf fá Ó gJTPu xMU jJPor ßxA k´ \JkKfKa WPr FPx mJxJ mJiPmÇ
FT mJuT fJr oJP~r Skr IKnoJj TPr kJyJz ßWrJ CkfqTJr Ckr KVP~ KY“TJr TPr muKZu-
oJ IJKo ßfJoJPT WO eJ TKr, IJKo ßfJoJPT WO eJ TKrÇ
KTZMãe kr ßx IjM„k k´ Kf±Kjr v» ÊPj nP~ oJP~r TJPZ ßhRPz FPx muPuJ - oJ kJyJPz FTKa
UJrJk ßZPu Có ˝Pr muPZ, IJKo ßfJoJPT WO eJ TKrÇ ßx mJuT Imvq Fr IJPV TUPjJ k´Kf±Kjr
v» ßvJPjKjÇ oJ Kmw~Ka mM^Pf ßkPr fJPT IJmJr SA ˙JPj KlPr KVP~ oJ IJKo ßfJoJPT nJPuJmJKx
TgJKa muPf muPuJÇ
mJuTKa fJA TrPuJ FmÄ nJPuJmJKx TgJr k´Kf±Kj ÊjPf ßkuÇ IJoJPhr \LmjaJS SA„kÇ
IjqPT pJ KhA, fJ IJmJr KlPr kJAÇ F xfq pKh xKbT y~ fPm IJKoS nJPuJmJxJr k´ KfhJj
kJPmJA AjvJIJuä JyÇ fá KoS kJPmÇ fJZJzJ KmUqJf KmùJjL KjCaj mPuPZj, k´PfqT Kâ~JrA FTKa
xoJj S KmkrLfoMUL k´ KfKâ~J IJPZÇ
pJr ßTJPjJ uãqA ßjA ßx TUPjJ uãqÃÓ y~ jJÇ IJoJr ˘L KyPxPm xÄxJr TrJr uãq pKh ßfJoJr
jJ-A gJPT fPm fáKo ßx uPãq ßkRZPm KTnJPm? ßfJoJr pKh Knjú uãq gJPT pJr CP¨vq k´YMr Igt -
xŒh fPm oPj ßrPUJ S xJmiJj ßgPTJ - aJTJ ÆJrJ UMm nJPuJ S ßkJw oJjJPjJ FTKa TáTár ßTjJ
pJ~ KT∂á fJr k´ Kf h~JoJ~J S xyoKot fJ jJ ßhUJPu ßxS KT∂á ßu\ jJzJPm jJÇ
oJ~J ßgPTA oJjMPwr nJPuJmJxJr \jì y~ FmÄ oJ~J S xyoKotfJ Foj FT nJwJ pJ mKirS ÊjPf
kJ~, IºS ßhUPf kJ~Ç \LKmf Im˙J~ FT\j oJjMwPT KTÄmJ mºáPT oJ~J S xyoKotfJ ßhUJPjJ
pJ~, KT∂á oO fá qr kr fJr xÿJPj lá u KhP~ TÀeJ ßhUJPjJ Igt yLjÇ
ßmsT ßYPk mJ yJl ßmsPT xm xo~ VJKz YJuJPu VJKz TUPjJA kNet VKfPf YPu jJÇ AK†j IKfKrÜ
Vro yP~ y~ jÓ yP~ pJ~ j~PfJ AK†Pj mz irPjr xoxqJ ßhUJ ßh~ pJr krmfLt lu hMWtajJÇ
Kmw~Ka kKrÏJr TPr KhKò ∏ vJrLKrT IJWJf oJjMw náPu pJ~ KT∂á oJjKxT IJWJf S IkoJj
TUPjJ ßnJPu jJÇ pUj ßTJPjJ mqKÜ uöJ kJ~, oPjr oPiq ßmhjJ myj TPr, IPjqr TJPZ yJKxr
ßUJrJT y~, kKm©fJPT ImùJ TPr o\J TrJ y~ fUj ßx Ijq oJjMPwr TJPZ ßUJvVP·r m˜áPf
kKref y~Ç ßUJvVP· Tá“xJ raJPjJ y~ FmÄ YKr© yjj TrJ y~Ç FaJ oJjMPwr I∂”TrPe VnLr
hM”U ßh~, UqJKf jÓ TPr, \LmPjr VKf o∫r TPr ßh~, KjrLy oJjMwPT jLrPm TJhJ~, oJjKxT pπeJ
k´Ta TPr FmÄ KjhsJyLj rJf pJkPj mJiq TPrÇ IJuKaPoaKu Im˙J ßxA yJl ßmsPT YuJ AK†Pjr
oPfJ y~Ç
oJjMw pUj fJr náu mM^Pf kJPr fUj IJr náu ÊirJPjJr xo~ gJPT jJÇ náPur kMjrJmOK•A yPò
\LmPjr xmPYP~ mz náuÇ IJKo ßfJ IJxPu ßxaJA TPrKZ FmÄ fJr oJÊuS KhKò yJPz yJPzÇ
ßfJoJr k´Kf IJoJr nJPuJmJxJaJ KZu ImPYfj oPj, kãJ∂Pr IJoJr k´Kf ßfJoJraJ KZu xPYfj
oPjÇ ImPYfj ojA ßfJ ná u TPrÇ xPYfj oPjr KY∂J TrJr ãofJ gJPT, xPYfj oj fJA V´ye mJ
m\tj TrPf kJPr KT∂á ImPYfj oj ßTmu V´ye TPr FmÄ pJ V´ye TPr fJr nJPuJ-oª mJZKmYJr
TPr jJÇ ImPYfj oj yPò ßoJar VJKz IJr xPYfj oj fJr YJuTÇ KT∂á ßoJar VJKz jJ gJTPu
YJuPTr oNuq TfaáTá? IJrS mz xfq yPò, FTaJ ßoJar VJKzPfA ßfJ YJuT \LmPj k´go VJKz
YJuJPjJ ßvPUÇ
ßvw KmTJPur ßrJPhr oPfJA oJjm-oJjmLr KjPaJu ßk´o mzA ãe˙J~LÇ \Pur oPfJÇ FA ßk´oPT
\LmPjr xm IJ∂KrTfJ KhP~S IJ\uJ nPr mªL TrJ pJ~ jJÇ k´J~ xmaáTáA VKzP~ KVP~ CkPY kPz
pJ~Ç pJ gJPT fJ KxÜfJ, ˛O KfÇ Faá Tá AÇ ßfJoJPT nJPuJPmPxKZ mPuA F xfqPT \JjPf kJruJoÇ
IJr yqJ, IJoJPT ßfJoJr oPj kzJr hrTJr ßjAÇ kzPm ßp jJ ßxaJS \JKjÇ oJxJP∂, KT mZrJP∂
mJ TJuJP∂S ßTJPjJ FT ImxPrr oMyë Pft pKh TUPjJ ybJ“ yJS~J~ ßnPx IJxJ \ÄKu láPur xMmJPxr
oPfJ IJoJr TgJ oPj kPz ßfJoJr fPmA KjP\PT ijq oPj TrPmJÇ
IJxPu IJKo ßyPr ßVKZÇ y~PfJ fáKoSÇ TJre nJPuJmJxJr fJPf ßp FTmJr fJf mMPjPZ, ßx
TUPjJA K\fPf kJPr jJ, ßTJPjJ KhjS jJÇ IJrS mz TgJ yPò, FPaJ yJf ßiJ~J pJ~ xJmJj KhP~
KT∂á FPaJ oj, FPaJ \Lmj? ßxaJ ßfJ x÷m j~Ç
FaJ IJoJr Foj FT \ôJuJ, TJCPT muJ pJ~ jJÇ hM”PU-TPÓ kJgr yP~ ßVKZÇ IJ\ IJKo FTJ,
IxyJ~, mz FTJ! F ßp KT FTJKTfô! ßxA FTJTL mxP∂ IJrS mz hM”U - IJ\S IJKo vjJÜ
TrPf kJKrKj KT IJoJr IkrJi! fPm gJT, IJoJr hM”U IJoJrA gJTÇ TJre fáKo ßjA, IJoJr
ßTJPjJ IKnPpJV ßjAÇ
mjufJ ßxPjr ßhv ßgPT
hafizbdnet@yahoo.com
uJu ßVJuJk hŒKf
F Fj S~JKyh
pJ~pJ~Khj-Fr Vf nJPuJmJxJ xÄUqJ~ KuPUKZuJo x÷mf FaJA IJoJr \LmPjr ßvw ßuUJÇ fJr
TJre yPuJ IPjT Khj IJPV KrcJxt cJAP\ˆ-F FTaJ ßuUJ kPzKZuJo, fJPf TPfJKhj mJYPmJ
fJr FTaJ KyxJm KZuÇ ßx oPf IJoJr IJ~M hJzJ~ x•r KT FTJ•rÇ TJP\A nqJPujaJAj u\
y~PfJ mJ \LmPjr ßvw ßuUJ yPf kJPrÇ pJT, IJ~MaJ ßmPz ßVu IJPrJ FTaJ mZr! nJPuJmJxJr
KhmxKa YPu IJxPZÇ fJA IJmJr KuUPf mxuJoÇ
AKfoPiq ßmv KTZM ol˝u vyr ßgPT WMPr FuJoÇ ßpUJPjA pJA kMrPjJ mºárJ mPu, IJkjJPT uJu
ßVJuJPk ßhPUKZÇ
ßTC ßTC muPf uJVPuJ, xqJr IJkjJPT KmKaKnPf ßhPUKZÇ
TP~T Khj IJPV IJorJ FTaJ IjMÔJPj KVP~KZuJoÇ ßxUJPj IJKo pUj uaJKrr kMrÛJr KjPf ߈P\
fUj k´J~ xJf IJav hvtT oyJ UMKvPf yJffJKu KhKòu IJr Kmvõ ßk´KoT mPu KY“TJr TrKZuÇ
KmKm xJPym ßfJ uöJ~ oJgJ KjYM TPr KZuÇ
IPjPT y~PfJ \JjPf YJAPmj IJorJ FUj ßToj IJKZÇ IJKo nJPuJ ßjAÇ FTaJ hMWtajJ~ kPzS
IP·r \jq ßmPY ßVKZÇ ‰hKjT mJÄuJr ßoJPz pUj KrTvJ ßgPT k´Y§ FT iJÑJ~ KZaPT kPzKZuJo,
fUj oPj yPuJ IJoJr IK˜fô yJrJKòÇ VuJ~ FTaJ vJhJ vJ∂ IJPuJ, Frkr KTZM oPj ßjAÇ pUj
ùJj KlPr ßkuJo, fUj FTaJ F~JrTK¥v¥ ÀPo ßvJ~JÇ ßYJU UMuPfA FT VJPot ≤x vs KoT muPuJ ,
YJYJ IJkjJr mJxJr ßlJj jJ’Jr TPfJ?
IJKo muuJo, ßZPur ßoJmJAu jJ’Jr muKZÇ
fJrJ fJPT muPuJ, ßfJoJr mJmJ FUJPj IJPZ, fJPT KjP~ pJSÇ SKhPT KrTvJS~JuJ IJoJPT yPjq
yP~ UM\PZÇ
IJoJPT ßkP~ muPuJ, xqJr, as JKlT kMKuv IJoJr KrTvJ IJaPT ßrPUPZÇ IJkKj jJ ßVPu fJ ßhPm
jJÇ
ßTJPjJ rTPo ßxUJPj ßVuJoÇ kMKuvPT muuJo, IJKo pUj ßmPY ßVKZ fUj IJr F VKrm ßmYJrJPT
IJaKTP~ uJn KT? IJKo fJPT ãoJ TPr KhuJoÇ
KrTvJS~JuJ IJoJPT IJoJr V∂mq ˙JPjr ßaPŒJPf mKxP~ KhuÇ mJxJ~ FPx yJf kJ jJzPf
kJrKZuJo jJÇ k´ J~ x¬JyUJPjT IJoJr ßk´ KoT ˘L IJoJPT Kj\ yJPf UJmJr fá Pu oMPU KhP~PZÇ fJr
ßxmJ~ nJPuJ yP~ F ßuUJ KuUKZÇ fJPT IPjT ijqmJhÇ
Vf FTJjú mZr iPr ßx IJoJPT Kj\ yJPf jJvfJ mJKjP~ UJAP~ IJxPZÇ TJP\r ßoP~ gJTPuS ßx
jJvfJ mJjJ~ jJÇ IjqKhT IJKoS fJr k´KfhJj˝„k V´Jo ßgPT x¬JPy I∂f hMA Kfj Khj
IJPxt KjToMÜ kJKj FPj KhKòÇ
fJr oPj hM”U FTaJA, ßhJfuJ mJKz ßkPuJ jJ mPuÇ IJKo mKu, nJPuJ mJxJ jJ KhPf kJrPuS
nJPuJmJxJ ßfJ KhP~ pJKòÇ FaJA To KTPx?
K^VJfuJ, dJTJ ßgPT
xMUL oJjMPwr V·
yJKuoJ ßmVo
IPÖJmPrr 9 fJKrU, xJu 1975Ç \LmPjr ßp xTJuaJ IJoJPT oMêfJ~ KmPnJr rJUJr TgJ KZu,
nJPVqr KjÔá rfJ~ IJ\ TJfrJA ßxA xTJuaJPT oPj TPrÇ KyxJm ßouJPf kJKr jJ rJPfr oJjMwaJr
xPñ xTJPur ßhUJ oJjMwaJPTÇ
\LmPjr k´ go xTJuaJ IJoJr TJPZ xMUTr ˛OKf KyPxPm jJ yP~ ßTj pπeJo~ TÓhJ~T ˛OKf yPuJ,
fJ muPf WOeJ~ VJ Kr Kr TPr SPbÇ nJPuJmJxJr CfiJ KkPb jJKT BwtJ gJPT, IJoJr nJPuJmJxJ~
ßTj Yro WO eJ? ßTj ßxA xMªr rJfaJ lá KrP~ ßnJr yP~KZuÇ IJ\ KY“TJr TPr K\ùJxJ TrPf AòJ
TPr KmiJfJPTÇ ßnJr jJ yPu ßfJ IJr ßhUPf yPfJ jJ IJoJr nJPuJmJxJr IJTJK–ãf oJjMwKar
oJgJ Ijq jJrLr ßTJPuÇ ÊjPf yPfJ jJ oMU˜ mMKuèPuJ n§ ßk´KoT kMÀwKar oMU ßgPTÇ pJ ßvJjJr
kr k´go xTJPur ßn\J TJkzèPuJ yJf ßgPT ZMPz ßlPu oJgJr mJKuv mMPT \KzP~
IP^JriJrJ~ ^PrKZu ßYJPUr ßuJjJ \u, ßhUPuJ jJ ßTC, ÊiM xJãL IJoJr xOKÓTftJÇ FoKj iJrJ~
KhPjr kr Khj fJr YKrP©r KY©aJ Cuñ yPuJ IJoJr TJPZÇ kOKgmLr xo˜ kMÀwPT WOeJ TrPf AòJ
TPrÇ Kmvõ Jx jÓ yPuJ kMÀPwr k´ KfÇ k´ Y§ WO eJ y~ fJPTS, KT∂á ßZPz ßpPf kJKrKj IJP\J xoJP\r
hJ~m≠fJ, nJA-ßmJj, oJ-mJmJr xÿJPjr TgJ ßnPmÇ oJP^ oPiq mMK^, fJrkrS Kmrf gJTPf kJKr
jJÇ TJPZr oJjMwèPuJ kMÀw KmPÆwL mPu IJoJPT VJKu ßh~, fmMS TJCPT muPf kJKr jJ, \LmPjr
jJ muJ TgJèPuJÇ
pUj IJoJr nJPuJmJxJr oJjMwaJr xMªr, Yo“TJr oj ßnJuJPjJ TgJèPuJ IJr fJr hMÁKrP©r
hOvqèPuJ oPjr khtJ~ kJvJkJKv hJzJ~ fUj IJKo IJr IJKo gJKT jJ, Ijq oJjMw yP~ pJAÇ
KjP\PT KiÑJr KhP~ yfJvJ~ ßnJVJr TgJ KZu jJ, fJ TrPf WO eJ y~Ç fJA xmt hJ mq˜fJr oJP^ cáPm
gJKT ßmPY gJTJr fJKVPhÇ
fJrkrS IJoJr mºá -mJºmrJ IJoJPT KjP~ IyÄTJr TPr, IJoJr xMU KjP~ fJrJ V· TPrÇ IJoJr
oPfJ xMUL oJjMw jJKT kO KgmLPf To IJPZÇ
ßp oJjMw fJr TPÓr TgJ IjqPT muPf kJPr jJ, fJr oPfJ IxyJ~ oJjMw kOKgmLPf IJr KÆfL~Ka
ßjA mPu IJoJr oPj y~Ç hM”PUr TgJ ÊjPf ßmv KmrÜ uJPV, fJA IJr muPf YJKò jJÇ
nJxJKa~J, oPjJyrhL, jrKxÄhL ßgPT
ojLwLPhr ßYJPU
U.o. S~J\
nJPuJmJxJ Khmx KT fJ IJorJ ß\PjKZÇ KT∂á nJPuJmJxJaJ KT? Fr pMKÜKjntr xÄùJ UMP\ ßmr TrJ
UMm TKbjÇ FPf rP~PZ Km˜r ofkJgt TqÇ Imvq ßk´ o mJ nJPuJmJxJ ßp ßk´ reJ, k´mOK• mJ ßk´weJ\Jf
fJPf KÆof ßjAÇ nJPuJmJxJ yPf kJPr oJjKmT, kJvKmT KTÄmJ k´JTíKfTÇ ßxaJ Kjntr TPr
IJPmhT mJ KjPmhPTr SkrÇ
nJPuJmJxJr TJrPe as~ jVrL ±Äx yP~KZuÇ fJyPu nJPuJmJxJ oJPj KT ±Äx? jJ, fJ muJ pJPm
jJÇ TJre oofJ\PT nJPuJPmPx ßoJWu xosJa vJy\JyJj fJr ˛OKfPT Ior TPr rJUPf ootr
kJgPr VPzKZPuj fJ\oyuÇ nJPuJmJxJ oJPj fPm KT xO KÓ?
k´ UqJf jJaqTJr \\t mJjt Jct v mPuPZj, nJPuJmJxJ yPuJ KxVJPrPar oPfJÇ pJr ÊÀaJ y~ IJèj
KhP~, ßvw y~ ZJA-FÇ
pJpJmr ßk´ oPT hLK¬yLj IKVú r Kjht ~ hyPjr xPñ fá ujJ TPrPZjÇ
lrJKv k´ mJh IJPZ, ßk´ o S ßiJ~JPT ßdPT rJUJ pJ~ jJÇ
HkjqJKxT vÄTPrrS FTA iJreJ - ßiJ~J, aJTJ IJr ßk´o KTZMPfA ßYPk rJUJ pJ~ jJ, KbT láPa
ßmÀPmAÇ
ßk´ o KT fPm IKVú mJ fJr ßTJPjJ hvJ?
˝Jgt KxK≠r Yrofo IKnmqKÜ yPò ßk´ o, mPuPZj yu ms ∆T \qJTxjÇ
IJjJfu l∑ J oPj TPrj, oJjMPwr FTKa oyJj S vJvõ f k´ P~J\j yPò ßk´ oÇ
˝JoL KmPmTJjPªr IKnmqKÜ yPò, ßk´o KxK≠ uJPnr \jq FTJ∂ IJmvqTÇ ßk´o ZJzJ \LmjiJre
Ix÷mÇ
ßcu TJPjt KV Imvq k´ KfhJj kJS~Jr IJvJ jJ TPr nJPuJmJxJr krJovt KhP~PZjÇ
msJCj KmvõJxL KZPuj xmt\jLj ßk´PoÇ IJr KmvõTKmr ßk´o KjKhtÓ KZu FTT x•J~ -
ßfJoJPTA ßpj nJPuJmJKx~JKZ vf„Pk vfmJr/\jPo \jPo, pMPV pMPV IKjmJrÇ
AKc mJu\JT KZPuj k´TíKf ßk´KoTÇ fJr of yPò, k´TíKfr nJPuJmJxJA FToJ© nJPuJmJxJ pJ
oJjMPwr IJvJ-IJTJ–ãJPT k´ fJKrf TPr jJÇ
jr S jJrLr oiqTJr nJPuJmJxJPT TJojJk´ xNf muJ yP~PZÇ IKY∂q ßxjè¬ mPuPZj, ßk´o ÊiM lJKT
k´ uJk, ‰hKyT k´ P~J\jÇ
jO Pkªs Tá oJr mxMr oPf, jJrLr ßk´ o ßkvJ, jPrr ßjvJÇ
TJ\L j\Àu AxuJPor nJmjJ KZu KnjúÇ fJr TgJ yPò, TJojJ IJr ßk´o hMPaJ xŒNet IJ uJ hJ
K\KjxÇ TJojJ FTaJ xJoK~T CP•\jJ IJr ßk´o yPò iLr, k´vJ∂ S KYr∂jÇ KfKj IJPrJ
mPuPZj, ßp nJPuJmJxJ hM\Pjr ßhyPT hMKhT ßgPT KoKuP~ ßh~ ßx nJPuJmJxJ j~Ç ßxaJ Ijq KTZM
mJ ßoJy IJr TJojJÇ
mJjtJct v IJPrJ mPuPZj, nJPuJmJxJr mqJkJPr kMÀwrJ KYrTJuA KvTJr IJr ßoP~rJ KvTJKr,
FT\j KvTJKr KvTJPrr \jq fJr mªMTPT nJPuJmJPx, FT\j ßoP~ oJjMwS ßfoKj xOKÓr k´P~J\Pj
kMÀwPT nJPuJmJPxÇ
ßmujKÛ FTaá WMKrP~ mPuPZj, oJjMw kÊS j~, ßhmfJS j~Ç fJA ßk´o kJvKmTS yPm jJ, KjÏJoS
yPm jJ, yPm oJjKmTÇ
nJPuJmJxJ pJ ßh~ fJr ßYP~ ßmKv ßTPz ßj~ (ßaKjxj)Ç
ßoP~oJjMPwr nJPuJmJxJ xmMr TrPf kJPr jJ, KmiJfJ fJr yJPf ßx Imxr ßhjKj (rKm bJTá r)Ç
FToJ© KkfJoJfJr nJPuJmJxJ TUPjJA K˜Kof y~ jJ (KrYJct ß\lJKrj)Ç
nJPuJmJxJPT ßp ImoJjjJ TPr ßx \LmPj IJr nJPuJmJxJ kJ~ jJ (TJ\L j\Àu AxuJo)Ç
\LmPjr oPiq Ij∂PT IjMnm TrJr jJo nJPuJmJxJ (rKm bJTá r)Ç
nJPuJmJxJ I∂r KhP~ IjMnm TrPf y~, FPãP© nJwJr k´ P~J\j y~ jJ (kMvK Tj)Ç
ßhUJ pJPò, nJPuJmJxJr KmYrePã© ÊiM jr-jJrLr oPiq xLoJm≠ j~Ç kÊkJKU S VJZkJuJr
ßk´ Po kPz oJjMw IkJr IJjª uJn TPrÇ kÊPf kÊPf, CKØPh CKØPh ßk´ Por aJPj \Pjì jfá j kÊ S
CKØhÇ Tá Tá r S ßWJzJr k´ ná r k´ Kf nJPuJmJxJr TJKyjLS IJoJPhr \JjJ IJPZÇ \VPf m˜á ßk´PorS
Kjhvt j IJPZÇ KjKht Ó ßTJPjJ kM˜T, kK©TJ, ßkJvJT-kKròh, Tuo AfqJKh jJjJj m˜á r k´ Kf oJjMPwr
ß^JT gJPTÇ ßpoj, pJpJKh IJoJr Kk´~ kK©TJÇ Kl y¬J fJr krv jJ ßkPu oPj FT irPjr
IK˙rfJ ßmJi y~Ç F ßmJiA yPò nJPuJmJxJÇ FUJPj ßTJPjJ ßpRj TJojJ, mJxjJ S ßk´weJr
Cjì JhjJ TJ\ TPr jJÇ
ßk´o TJhJ~, yJxJ~Ç ßk´Por kKreKfPf ßoPu IJjª IkJr KTÄmJ ßmhjJr nJr IgmJ IJjª S
ßmhjJ hM-AÇ ßx \jq muJ What we get from what we give, is love (hJj TPr pJ kJA ßxaJA
nJPuJmJxJ)Ç nJPuJmJxJr \jì xs ÓJr KYP•, k´ TJv xO KÓ\VPf, fJr KmTJv Kmvõo~Ç nJPuJmJxJ yPò
k´ fqJvJr kKreJoÇ
fJufuJ, KUuVJS, dJTJ ßgPT
IJmJr Kou
\JjKT
2002 xJPur nJPuJmJxJ xÄUqJ~ KuPUKZuJo Kou ßuUJKaÇ ßxUJPj KuPUKZuJo IJoJr oOf ˝JoLr
xPñ Kou IJPZ Foj FT\j mqKÜ ßp KT jJ IJoJr ßk´KoTÇ Kou oJPj IJmJr ßTJPjJ KTZM KoPu
pJS~JÇ yqJ, IJKo ßkP~KZ IJoJr ßxA ßk´KoTPTÇ fPm UMm xyP\ j~, IPjT mJiJ-KmkK• ßkKrP~
IJorJ hM\j hM\jPT ßkP~KZÇ FUj IJorJ xmPYP~ kKm© S Iaá a mºPj IJm≠Ç
dJTJ ßgPT
KYKj oiM YvoJ FmÄ mr
mJaá u
kJbT, IJoJr ßuUJ~ pKh ßTJPjJ náu gJPT FmÄ F ßuUJr nJwJ KjP~ xoxqJ yPu ãoJ TrPmjÇ
IJoJr ßuUJr Kmw~ yPuJ KYKj, oiM, YvoJ FmÄ mrÇ k´ gPo KYKj, oiM KhP~A ÊÀ TrJ pJTÇ
KYKj oiM
IJPV FTaJ TgJ mPu KjA, IJKo FmÄ IJoJr mr ßZJaPmuJ ßgPTA FT xPñ ßmPz CKbÇ fJA UMm
nJPuJ mºá KZuJoÇ Foj ßTJPjJ TgJ KZu jJ pJ IJorJ hM\Pj mKuKjÇ
IJxu TgJ~ IJKxÇ FTKhj mJrJªJ~ mPx V· TrKZ, xo~aJ yPm y~PfJ 2004 xJPur ßxP¡’r
oJPxr ßvPwr KhPTr ßTJPjJ FT xTJuÇ mºá Ka muPuJ, mJaáu, ßfJPT FTaJ TáA\ iKr, vft IJPVr
oPfJA pJ YJKm fJAÇ TáA\aJ yPuJ, KYKjS ßjA, oiMS ßovJPjJ ßjA KT∂á fJr ßYP~ KoKÓ K\Kjx
kO KgmLPf ßjAÇ
IJKo ImJT, F IJmJr KT K\Kjx! C•raJ kJS~Jr \jq UMm TPr iKrÇ KT∂á ßx mPu jJÇ IJKoS
jJPZJzmJªJÇ n~ ßhUJA pKh jJ mKux fJyPu TJTJ IgmJ xqJrPT K\ùJxJ TrPmJÇ mºá \JjPfJ
IJKo pJ mKu fJA TKrÇ
ßx n~ ßkP~ muPuJ, UmrhJr, TJCPT muKm jJ F TgJÇ xmJA fJyPu ßfJPT UJrJk nJmPmÇ xo~
yPu IJKoA muPmJ FmÄ UJPmJÇ
fJr xPñ ßhUJ yPuA mufJo, C•r KT mu, fJzJfJKz UJPmJÇ
FKhPT TJTJr TJPZ kK§fPhr pPfJ mA IJPZ UMP\ fZjZ TrKZÇ nJVqâPo ßkP~ ßVuJoÇ fJPT
ßcPT ßhUJuJoÇ
ßxaJ ßhUJr kr mºá ÊiM yJPx FmÄ mPu, UJPmJÇ
fJr TgJ ÊPj uöJ kJA FmÄ ImJTS yAÇ FnJPmA YuKZuÇ
ßx oJP^ oPiq muPfJ, KYKj, oiM pPfú rJKUx, KkkzJ ßpj jJ uJPVÇ
Khj, x¬Jy KVP~ oJxÇ vPmmrJf, ßrJ\J KVP~ FPuJ BhÇ FrA oPiq mºár kmt ßvw IgtJ“
FPfJKhPjr mºáfô ßvw TPr ojaJPT iNPkr oPfJ ßkJzJ ßgPT ßryJA KhP~ oj ßh~J-ßj~Jr kmt ÊÀ
TPrKZÇ
19 jPn’r xTJPu fJr ÀPor \JjJuJr kJPv ßbTJPjJ aqJTKxPf mPx IJKZ, Foj xo~ ßx cJPTÇ
WPr KVP~ ßaKmPu rJUJ ßhPv nJPuJmJxJ jJA TqJPxa ßhUPf ßhUPf mKu, KmuJA, FPfJ cJTJcJKTr
TJre K T?
˝nJmxMun oMPUr KhPT fJKTP~ IxyJP~r oPfJ muPuJ, KYKj, oiM UJPmJ FmÄ FãáKeÇ n~ ßkP~ pJA
fJPT ßhPUÇ FPfJKhPjr ßYjJ oJjMw ßToj ßpj IPYjJ oPj y~Ç jJ jJ TrPf TrPf yJf iPr
KmZJjJ~ mKxP~ mJo VJu KhP~ ÊÀ TPr ßbJPa YMoM KhP~ ßvw TPrÇ fPfJãPe mrl yP~ ßVKZ nP~Ç
mJKzPf KlPr IPjT ßTPhKZuJoÇ ßxA ßgPT ÊÀÇ KYKj, oiM jJ ßUPu fJr ßpoj nJPuJ uJPV jJ
ßfoKj fJPT jJ ZMPu IJoJrS nJPuJ uJPV jJÇ pUj TÀenJPm mPu ßmR, KYKj-oiM UJ-ßmJ fUj
IJoJr UMm TÓ y~Ç oPj y~, TPfJTJu ßmRPT ßhPU jJ, ßmRP~r xPñ xŒTt ßjAÇ fUj ojaJ YJ~
xm KTZM ßlPu YPu pJA fJr TJPZÇ xJrJ Khj hMÓá Ko TPr TJKaP~ ßhPmJÇ KYKj, oiM KhP~ nKrP~ ßhPmJ
IJoJr mPrr fí ÌJft Âh~Ç IJoJr ˝kú ˝kúA ßgPT pJ~, mJ˜m y~ jJÇ FA pJ, KuUPf KVP~ xKfqaJ
mPu ßluuJoÇ FmJr ßfJ ßx IJoJr KYKj-oiMr mJPrJaJ mJK\P~ ßluPmÇ
YvoJ
KmPvw V·èPuJ fJPT kzPf mKuÇ ßfoKj YvoJ xÄUqJ~ msJ KjP~ FTKa V· KZuÇ ßxUJPj msJ-ßT
YvoJ muJ y~Ç ßxaJ krJr kr ßgPT hMÓá Ko ÊÀÇ KTZM ßTjJr TgJ muPuA muPm, YvoJ KTPj ßhPmJ,
xPñ hMÓá Ko nrJ ßYJPU fJTJ~ IJoJr KhPTÇ
IJKoS FTaá rJV ßhKUP~ mKu, K\ jJ ßxJjJ, hrTJr ßjAÇ
mr
FmJr mKu IJoJr mPrr TgJÇ ßx IJoJr \JjÇ fJPT ZJzJ IJKo Kj”˝, k´ JeyLj FTaJ \z oNKft Ç
fJr xPñ ^VzJ TrPf, oJrPf, rJVJPf UMm nJPuJ uJPVÇ fJPT rJVJPu KoKÓ TgJr xPñ FTaá
IJhrS kJS~J pJ~Ç k´ gPo ^VzJ mJiJA, fJrkr xo~ mMP^ YMkYJk fJr xJoPj hJzJA IKnoJj nrJ
ßYJPUÇ
ßx IJoJr KhPT fJKTP~ mPu, KT yP~PZ ßfJr, Foj TrKZx ßTj ßmRÇ
fPfJãPe yJKx ßYPk rJUPf ho lJaJ Im˙J IJoJrÇ IJKo FUJjTJr FT TPuP\r KmF krLãJgLtÇ
KfjKhj kr ßaˆ krLãJÇ
ßx dJTJ~ kPzÇ pUj dJTJ~ pJ~ VJKzPf CKbP~ KhPf pJAÇ VJKz IJxJr IJPV ßx mJr mJr muPm,
IJoJPT ná Pu pJxPj ßmR, TJCPT KTZM muKm jJ, hMÓá Ko TrKm jJ fJyPu TÓ kJPmJÇ VJKzPf SPb KxPa
mxJ mJh KhP~ hMPYJU nrJ \u KjP~ ߈vPj hJzJPjJ ßmRPT ßhPUÇ YJrkJPvr ßT KT muPuJ fJ
ßhUJr ImTJv ßjAÇ Kk´ ~\jPT KmhJ~ ßh~Jr k´KfKâ~J IJvJ TKr KuUPf yPm jJÇ xmKTZMr oNPuA
gJPT n~ KoKvs f TÓÇ
IJoJr mr UMm nJPuJÇ pUj ßx mJAPr gJPT fUj KTZM nJPuJ uJPV jJ, FTJ mPx fJr ˛OKfYJre
TrPfA nJPuJ uJPVÇ IPkãJ TKr fJr ßlJPjrÇ KT∂á TgJ muJ yP~ SPb jJÇ FPfJaJA IJjKªf
yA, KT muPmJ nJwJ UMP\ kJA jJÇ FT TgJ~ IJoJPT UMm, UM-m nJPuJmJPx IJr IJKo FTaá S jJÇ
IJ\ KmPTPu ßx IJoJPT IPjT IJhr TPrPZ pJ KjP~ IKnoJj YuPZÇ fJA kzJ mJh KhP~ KuUKZÇ
\JKj ßTJPjJ FT xo~ muPm, ßmR IJA IqJo xKrÇ ßmR TgJ TCÇ
IJoJPhr hM\PjrA FTaJ VJj UMm Kk´ ~Ç ßxaJ yPuJ - ßpaáTá xo~ fáKo gJPTJ TJPZ...Ç
hM\PjrA TPu\ ZMKaÇ fJA oiMo~ Khj TJaJKòÇ
xJrJ \Lmj ßpj Foj hMÓá Ko TPr TJaJPf kJKr hMÓá , KoKÓ, ^Ju mraJr \ô JuJfj KjP~Ç
KbTJjJ KmyLj
ßm~JAj
xJAlá u AxuJo
ßZJaPmuJ ßgPTA IJKo FmÄ IJoJr mz ßmJj oJoJr mJKzPf ßgPT kzJPvJjJ TrfJoÇ mz ßmJj
jJjJ-jJKjr UMm IJhPrr yS~J~ fJr KmP~r mqm˙J oJoJrJA TrPujÇ IPjT iMoiJo TPrA fJr KmP~
yPuJÇ V´ JPor KmP~ mPu TgJ! ßxUJPj rPXr ßUuJ gJTPmAÇ
hMuJnJAP~r ßZJa ßmJj jNkMr FmÄ oJoJPfJ ßmJj ^áoMr KZu UMmA Yûu k´TíKfrÇ ßTJPjJ TJre ZJzJA
ybJ“ IJoJr VJP~ FT KkYKTKr nKft rX KhuÇ IJoJr Im˙J ßhPU ßT! IJKo fJPhr FToJ© ßm~JA
mPu IJjªaJ IJoJr Skr KhP~A ßVuÇ ßxKhj KTZM jJ TPrA oPj oPj k´KfPvJPir IPkãJ~ Khj
èjPf gJKTÇ
IPjT Khj kr IJoJr mz ßmJj oJoJmJKz gJTJ Im˙J~ jNkMr S ^áoMr FUJPj ßmzJPf FPuJÇ xMPpJV
UM\Pf gJTuJo KTnJPm k´ KfPvJi ßj~J pJ~Ç fJrJ ßnPmKZu IJKo y~PfJ IJPVr WajJ náPu KVP~KZÇ
fJrJ \JPj jJ IJKo TPfJaJ hMr∂Ç hNr ßgPT ßhUuJo jNkMr S ^áoMr UJS~J-hJS~Jr kr mJAPr
hJKzP~ TgJ muPZÇ xºqJ yP~ IJxPZÇ fJPhr aJPVta TPr mJgÀPor TJPZ mhjJ~ IPitT kJKjPf
UJKjTaJ uJu rX KoKvP~ ßrPU KhuJoÇ nJmuJo, y~PfJ fJPhr mJgÀo uJVPu UJKjTaJ TJP\
IJxPmÇ
pJ ßnPmKZuJo KbT fJA yPuJÇ
KTZMãe kr ^áoMr IJKo FTaá IJxKZ mPu mhjJ KjP~ mJgÀPo ßVuÇ ^áoMr KlPr IJxJr kr jNkMrS
FTA mhjJ KjP~ mJgÀo ßgPT KlPr FPuJÇ ßx xo~ jJjJmJKzPf KmhMqPfr mqm˙J KZu jJÇ fJPhr
hM\Pjr VJP~A KZu vJhJ rPXr \JoJÇ
WPr IJxJr kr IJoJr mz ßmJPjr ßYJU kzPuJ fJPhr xJPuJ~JPrr KhPTÇ KfKj mPu ßluPuj,
ßfJoJPhr Umr gJPT jJ? oJKxT yS~Jr krS FnJPm mJAPr ßWJrJ-WMKr TrPZJÇ
jNkMr muPuJ, IJoJr ßfJ YJrKhj IJPVA yP~PZÇ
fJyPu ßfJoJPhr F Im˙J yPuJ ßTj?
hM\PjA TJkz FmÄ yJPfr KhPT fJKTP~ yfmJTÇ F Im˙J ßT TrPuJ?
kPr fJrJ mM^Pf kJrPuJ FaJ IJoJr TJ\Ç fJrkr ßgPT uöJ~ IJoJr xJoPjA IJxPfJ jJÇ
IJoJPT ßhUPuA hNr ßgPT xuö hO KÓPf fJKTP~ YPu ßpPfJÇ
KUuVJS, dJTJ ßgPT
ZujJ
IYuJ
\Lmj yPò U§ U§ CkuK…r FTKa o˜ mqJjJr ßpUJPj ˙Jj ßkP~PZ nJPuJmJxJ jJPor FT ßmhjJÇ
\LmPj TUPjJ Foj TKbj mJ˜mfJr xÿMULj yPf yPm nJKmKjÇ nJPuJmJxJ ßTJPjJ mJ˜mfJr
Kj~oTJjMj ßoPj y~ jJÇ IJoJr nJPuJmJxJS ßTJPjJ Kj~oTJjMj ßoPj IJPxKj, FPxKZu ãKeT mx∂
yP~Ç rP~ ßVPZ KYr˙J~L mwt J KyPxPmÇ TUj ßp j~jfJrJ ZJKzP~ oPjr ßYJrJVKu KhP~ “KkP§r mº
ßfJrPe IJWJf TPrKZu mM^Pf kJKrKjÇ jJ, jJ, rJ\fô ßx hUu TPrKjÇ mJKjP~ ßVPZ kKrfqÜ
rJ\q, CkyJr KhP~ ßVPZ FTKa UK§f “Kk§Ç
1998 xJuÇ IJKo fUj FAYFxKx k´ go mPwt r ZJ©LÇ KZuJo UMm TjxJrPnKan oJAjPccÇ ßZPuPhr
xPñ ßouJPovJ TrfJo jJ muPuA YPuÇ nJPuJmJxJ K\KjxaJ IJoJr oPiq ßTJPjJKhj TJ\ TPrKjÇ
IJoJPhr TPu\ KZu TomJAjc TPu\Ç
ßx mZrA IJoJPhr TPuP\ FT jfáj KaYJr ßpJVhJj TPrjÇ xqJrPT ßhPU IJoJr k´go hvtPjA ßp
nJPuJ uJPVKj fJ muPmJ jJÇ KT∂á ßxaJ KZu ˝JnJKmT FT\j oJjMwPT nJPuJ uJVJr hOKÓPfA
xLoJm≠Ç pJr oPiq Ijq ßTJPjJ AKñf KZu jJÇ
IJoJr FTaJ KmwP~r k´P~J\Pj IJoJPT fJr TJPZ k´JAPna kzPf y~Ç ZJ©L KyPxPm UMm FTaJ
UJrJk KZuJo jJÇ fJA IJoJr k´Kf fJr xMj\r FT\j nJPuJ ZJ©Lr k´Kf FT\j KvãPTr xMj\r
mPuA iPr KjP~KZuJoÇ KT∂á iLPr iLPr fJr oPiq Ijq FTKa kKrY~ ßhUPf uJVuJoÇ
FT. xmJr ßYJPUr (IJKo mqJPY kzfJo) lJT KhP~ IJoJPT yJuTJ ßYJU oJrJÇ
hMA. ßmPûr KjY KhP~ IJoJr kJP~r Skr kJ rJUJÇ
Kfj. IJoJPT xmJr oPiq IV´ JKiTJr ßh~JÇ
fJr Fxm IJYre IJoJPT hMmtu TPr KhPf uJVuÇ fJr IJPrJ KTZM IJYrPe IJoJr oPj y~ KfKj
IJoJPT kZª TPrjÇ FTKhj nJA~Jr TJPZ ÊKj KfKj IJoJPhr mJKzPf IJxPZjÇ Kmweú k´fLãJ~
IJKo xJrJKhj KmPnJr, KmPTu VKzP~ xºqJ~ KfKj IJxPujÇ ßxKhjS fJr ßYJPU KZu IJèj pJr
IJPY IJoJr “Kk§ ßpj ^uPx pJKòuÇ
ÊÀ yPuJ IJoJr nJPuJmJxJr KjÀP¨v khpJ©JÇ KT∂á IJKo UMm rãevLu kKrmJPrr ßoP~Ç
KvãPTr xPñ ZJ©Lr xŒTt KZu IJoJPhr kKrmJPr rLKfoPfJ 302 iJrJ ßTAxÇ fJA KjP\PT iPr
rJUJr Ihoq k´ PYÓJ YJuJKòuJoÇ KT∂á Khj Khj fJr CØa IJYre IJoJPT V´ Jx TrKZuÇ
fUj ‰TPvJr ßgPT xhq ßpRmPj IJoJr khJkteÇ fJr IJYrPe IJoJr ßTJou oPj ßp hJV TJPa fJ
ßgPTA kKm© iotV´∫ iPr IJKo k´KfùJ TPr ßlKu xqJrPT ZJzJ \LmPj IJr TUPjJ TJCPT
nJPuJmJxPmJ jJ, KmP~ TrPmJ jJÇ ßx IJoJPT KmP~ TÀT mJ jJ TÀT ßxA IJoJr kN\jL~ ˝JoL,
I∂Prr ßhmfJÇ
pKhS nJPuJmJKx TgJKa fJPT TUPjJ muJ yP~ SPbKjÇ
2000 xJuÇ èKz èKz mO KÓ yKòuÇ IJoJr ßxKhj FAYFxKx lJAjJu krLãJ ßvw yPuJÇ
ßaKuPlJPj KmP~r Kjoπe ßkuJo fJrA oMU ßgPTÇ oMyëPftA ßpj IJoJr oJgJaJ lJTJ yP~ ßVuÇ
“Kk§aJ FPfJ ß\JPr uJlJKòu ßpj mMPTr kJ\r ßnPX FUjA ßmKrP~ IJxPmÇ mJAPr KaPjr YJPu
mO KÓr v» IJr ßnfPr xJrJ rJf mP~ YuPuJ IJoJr Ivs ∆ mO KÓr IKmrJo iJrJÇ
kPr ÊjuJo xqJr pJPT KmP~ TPrPZj fJr xPñ IJPV ßgPTA IqJPl~Jr KZuÇ
fJyPu IJoJr xPñ F ßTJj ZujJ~ ßoPf KZPuj KfKj? IJ\ oPj y~ KfKj IJoJPT nJPuJ jJ
mJxPuS APoJvjJKu mäqJTPoAu TrPf ßnJPujKjÇ KfKj IJoJr kJP~r Ckr kJ rJUPfj KT∂á
nJPuJPmPx IJoJr yJfaJ irJr oPfJ x“ xJyx fJr KZu jJÇ
IkrJi jJ TPrS fJr ßmJ^J TJPi KjPf yP~PZ IJoJPTÇ IJoJr lqJKoKur FT IÄv ßTJPjJnJPm
\JjPf kJPr IJKo fJPT kZª TrfJoÇ ÊÀ y~ IKmvõJPxr ßUuJÇ ootJyf TPr ßfJuJ y~ IJoJPT
k´ Y§ oJjKxT IfqJYJPrÇ pJr lPu IJoJr IjJxt k´ go mPwt r luJlu UMm UJrJk y~Ç
Fr oPiq kJY mZr YPu ßVPZÇ KfKj FUj FT TjqJ x∂JPjr \jTÇ IJoJrS kzJPvJjJ ßvw
kptJP~Ç nJPuJ ßZPu ßkPuA mJmJ-oJ y~PfJ kJ©˙ TrPmjÇ kKm© iotV´∫ ¸vt TPr ßp k´KfùJ
TPrKZ, FT\j oMxuoJj KyPxPm fJr vJK˜ TPfJaáTá \JKj jJÇ KT∂á FTKa UK§f Âh~ KhP~ FT\j
kNet oJjMwPT KTnJPm nJPuJmJxPmJ?
FTfrlJ nJPuJmJxJr ßmhjJ FPfJ fLms y~ mMK^KjÇ fJPT IJP\J náuPf kJKrKjÇ TPu\ ßZPz
IJxJr krS TJrPe ITJrPe fJr xPñ ßhUJ TPrKZ IPjTmJrÇ oPj y~ nJPuJmJxJ TUPjJ ßvw y~
jJ, ßTJPjJ jJ ßTJPjJnJPm fJ ßgPTA pJ~Ç fJPT FUPjJ YJAÇ kJA jJ kJA fJPf KTZM IJPx pJ~ jJÇ
Imvq kJS~Jr ßYÓJS TKrKj ßTJPjJKhjÇ TUPjJ y~PfJ TrPmJS jJÇ TJre fJr FUj FTaJ xÄxJr
yP~PZÇ
KmiJfJr TJPZ k´ Jgt jJ TKr KfKj ßpj xqJrPT FTKa k´ vú TrJr xMPpJV IJoJPT ßhjÇ
ßx KT FT oMyë Pft r \jqS TUPjJ IJoJPT nJPuJmJPxKj? ÊiMA IJoJPT KjP~ ßUPuPZ? ZujJr Foj
KjÔá r ßUuJ IJr TPfJTJu YuPm?
ßmKvrnJV oJjMwA FaJPT ˝JnJKmTnJPm ßjPmÇ KT∂á IJKo KjPf kJKrKjÇ TJre IJoJPhr ßk´o
FTfrlJnJPm KZu jJÇ KÆfL~mJr IJr TJCPT nJPuJmJxPf kJKrKj, nKmwqPfS kJrPmJ KT jJ fJS
\JKj jJÇ FUPjJ pKh YuJr kPgr xypJ©LKa kMÀw y~ fJyPu FT fLms pπeJr CPhs T y~Ç
IJKo IJoJr nJPuJmJxJr IJoJjf jÓ TrKZÇ pJPT ˝JoL KyPxPm oPj oPj mre TPrKZÇ ßnfr ßgPT
CgPu IJPx Kjní f ßmJmJTJjú J pJ TJPrJ xPñ ßv~Jr TrJr xJiq IJoJr ßjAÇ UMm AòJ TPr fJr xPñ
Kmw~èPuJ ßv~Jr TKrÇ KT∂á fJr CkJ~S ßjAÇ
fJA IJ\ \JjPf APò TrPZ, ßp KvãT oJjMw VzJr TJKrVr, xoJ\ pJr TJZ ßgPT KvãJ ßj~ fJr
TJPZ KT IJorJ nJPuJ KTZM IJvJ TrPf kJKr jJ?
KbTJjJ KmyLj
dJTJ ßgPT
KkxM ßTuäJ
xmM\
IPjT TPÓr KmKjo~ Kk´ ~ oJfí në Ko ßZPz hMmJA-Fr oJKaPf kJKz \oJuJoÇ jJoTrJ FTKa TŒJKjPf
TJ\ TrKZÇ TŒJKjPf IJoJr Ijq rTo xMjJo, IKlPxr oqJPj\Jr ßgPT ÊÀ TPr xMkJrnJA\Jr,
Ijq xmJA IJoJPT UMm IJhr TPrÇ IJoJPhr ßhPvS FA rTo IJhr ßkP~KZuJoÇ
IJoJPhr TŒJKjPf oKyuJS TJ\ TPrÇ xmJA vsL uÄTJjÇ IJKo KcCKa ßvw TPr IJxJr xo~
IJoJr VJKzPf KTZM ßoP~ IJxPfJÇ ßoP~Phr xPñ TgJ muJr InqJx IJoJr KZu jJÇ fPm FUJPj
FPx lí yP~ ßVKZÇ fJPhr xPñ Kj~Kof TgJmJft J yPfJ KmKnjú KmwP~Ç
FTKhj FTKa ßoP~ IJoJr yJPf KYrTá a KhuÇ fJr oPiq rÜ KhP~ ßuUJ KZu I love you Shabuj
so much.
IJP˜ IJP˜ ßoP~Kar k´Kf hMmtu yP~ kKzÇ fJPT nJPuJPmPx ßlKuÇ fJrkr ßgPT hM\Pj FT xPñ
mxfJoÇ xJ¬JKyT ZMKaPf WMrPf ßpfJo KmKnjú kJPTt Ç
ßoP~Ka IJoJPT UMm nJPuJmJPxÇ IJoJPT KjP~ ßx IPjT ˝kú ßhPUÇ k´KfKhj ßoJmJAPu TgJ y~,
WµJr kr WµJÇ
ßx IJoJPT IJhr TPr cJTPfJ, KkxM ßTuä JÇ fJr Igt fá Ko kJVu ßZPuÇ
ßx FUj rJPfr WMo yJrJo TPr KhP~PZÇ fJPT ZJzJ FTKa oMyëft gJTPf kJKr jJÇ ßxS IJoJr \jq
kJVuÇ FTKhj TgJ jJ muPu k´ Y§ TJhPf gJPTÇ
ßoP~Ka IJoJr \jq fJr oJ-mJmJ, nJA-ßmJj xm KTZM ßZPz KhP~PZÇ ßx IJoJPT KmP~ TrPf YJ~Ç
IJoJr xPñ mJÄuJPhPv IJxPf YJ~Ç FUj KT TrPmJ KTZM ßnPm kJKò jJÇ IJoJr oJ-mJmJ KTZMPfA
ßoPj ßjPmj jJÇ IjqKhPT fJr xPñ pKh k´fJreJ TKr, KjKÁf IJ®yfqJ TrPmÇ TŒJKjr IKlPxr
xmJA IJoJPhr xŒPTt r TgJ \JPjÇ
FA Im˙J~ KT TrPmJ ßnPm Të u kJKò jJÇ jJ kJKr TŒJKj ZJzPf, jJ kJKr fJPT náuPfÇ \JKj jJ
TkJPu KT IJPZÇ IJuä Jy xm KTZM nJPuJ \JPjjÇ
FA nJPuJmJxJ KhmPx AªMPT KjP~ IPjT kKrT·jJ TPrKZ hM\Pj FT xPñ mPx SA KhjKaPT KTnJPm
˛reL~ TPr rJUJ pJ~Ç IJoJr xPñ ßx S~JhJ TPrPZ FA nJPuJmJxJ KhmPx AxuJo iot V´ ye TrPmÇ
fJrkr ßgPT IJorJ ymM ˝JoL-˘L yP~ pJPmJÇ
hMmJA ßgPT
KoKguJ
fJKuo Cr ryoJj KoÊT
IJA IqJo Aj uJn CAg ACÇ Kkä \ ßcJ≤ KrKlC\ Ko KoKguJ! Kkä \Ç
KT muPuj, IJkjJr xJyx ßfJ To jJÇ FPfJKhj TPuP\r ßVPa hJKzP~ A~JKTt TPrPZj, FUj
IJmJr IlJr KhPòjÇ hJzJj o\J ßhUJKòÇ pKh nJPuJPmPx gJPTj fPm FUJPjA hJKzP~ gJPTjÇ
FA mPu KoKguJ hs ∆f ßyPa xJoPj IV´ xr y~Ç IJKo KTZM mM^Pf kJrKZ jJ ßx KT TrPf YJPòÇ kPr
ßhUuJo nJxJjL yPur ßVPar xJoPj hJzJPjJ ayurf rqJm (RAB)-Fr xPñ KoKguJ TgJ muPZÇ
IJoJr fUj pJ~ pJ~ Im˙JÇ nP~ vrLr TJkPf ÊÀ TPrPZÇ AòJ yPuJ kJKuP~ ßpPfÇ KT∂á IJKo
fJ TUPjJA TrPf kJrPmJ jJÇ FaJ yPm nJPuJmJxJr ImoJjjJÇ hJKzP~ rAuJo ßxUJPjAÇ
hNr ßgPT ßhUuJo KoKguJ IJxPZ, UMm hs ∆f VKfPfÇ ßkZPj TJPuJ TJkz kKrKyf hM\j rqJm xhxqÇ
nJmuJo IJ\PT IJr mJYJr IJvJ ßjAÇ fJA v»yLjnJPm IJuä Jy rJxNPur jJo KjPf ÊÀ TruJoÇ
KoKguJ FUj IJoJr TJZ ßgPT oJ© hv yJf hNPrÇ fmMS fJr ßYyJrJ~ n~ÄTr rJPVr ZJk ßhUPf
ßkuJo ¸ÓÇ
oqJcJo FA ßZPuaJ?
yqJ, FA ßZPuaJ k´KfKhj IJoJr KkZM ßj~Ç KcˆJmt TPrÇ IJ\PT IJoJr kg IJVPu hJKzP~KZuÇ
mqJc TPo≤ TPrPZÇ
FA mqJaJ! oqJcJo pJ muPuJ fJ xKfq jJ KT? oJ˜Jj yP~KZx? ßoP~Phr KcˆJmt TKrx? FA mPu
FT\j IJoJr VJPu k´ Y§ ß\JPr Yz oJrPuJÇ IJKo yfmJT yP~ kzuJoÇ oMU ßgPT ßpj k´KfmJPhr
nJwJ yJKrP~ ßluuJoÇ oPj xJyx xûJr TrJr ßYÓJ TruJoÇ nJmuJo F oMyë Pft KTZM muJ CKYfÇ
xJyx TPr muuJo, oJrPuj ßTj? IJKo KoKguJPT nJPuJmJKx, IjqJ~ ßfJ TKrKjÇ
KoKguJ IJoJr TgJ ÊPj ßpj \ô Pu CbPuJÇ muPuJ, ßhPUPZj ßToj xJyxÇ KT mPu?
KoKguJr TgJ ÊPj fJrJ IJoJr Skr IJPrJ ßãPk ßVu FmÄ ßxUJPjA ßrJuJr KhP~ KjotonJPm
ßkaJPuJÇ IJoJr TrJr KTZMA KZu jJÇ xm oMU mMP\ xyq TrPf yPuJ FmÄ FT xo~ mM^Pf kJruJo
IJKo yJKrP~ pJKò hNr I\JjJ~Ç IJoJr KY∂J vKÜ ßuJk kJPòÇ ßYJU KhP~ ÊiM Tá~JvJ ßhUuJoÇ
ßxA Tá ~JvJ~ IxÄUq TJPuJ K^ K^ ßkJTJ Ixyq v» fá uPZÇ
pUj ùJj KlrPuJ fUj IJKo aJñJAu gJjJ~Ç k´gPo KTZM mM^Pf kJruJo jJÇ kPr KoKguJr oMU
IJoJr ßYJPUr xJoPj ßnPx CbPuJÇ fJrkr oPj kPz ßVu nJPuJmJxJr FA TÀe kKreKfÇ ßYJU
ßmP~ I\JP∂A kJKj ßmKrP~ FPuJÇ mJr mJr oPj yPf uJVPuJ mJKzPf pKh Umr ßkRZJ~ IJKo
gJjJ~, fPm xÄxJPr WNKet^z ßuPV pJPmÇ oJjxÿJj FPTmJPr YPu pJPmÇ IJr nJmPf kJrKZ jJÇ
SlÇ Foj yPuJ ßTj?
KkPb ßT ßpj yJf rJUPuJÇ ßYP~ ßhUuJo IJPrT\j TP~KhÇ muPuJ, KT ßTPx lJAxJ ßVPZJ Ko~J?
KT muPmJ ßnPm kJKòuJo jJ IJr SAxm TgJS FUj oPj TrPf AòJ TrPZ jJÇ VuJ ÊKTP~ TJb
yP~ ßVPZÇ KkPb k´Y§ mqgJÇ TkJu IPjTUJKj ßTPa ßVPZÇ FA oMyëPft nJPuJmJxJPT WOeJ TrPf
AòJ TrPZÇ
KmPTPu kMKuv FPx mPu ßVu, IJkjJr jJPo jJrL Kjpt JfPjr ßTx IJPZÇ IJkjJr ùJj KZu jJ fJA
muPf kJKrKjÇ x÷mf TJu krÊ IJkjJPT dJTJ rojJ gJjJ~ YJuJj TPr ßh~J yPmÇ F kpt∂
FUJPjA gJTPmjÇ
kMKuPvr TgJ ÊPj oJgJ WMPr ßVuÇ oPj yPuJ KmvJu FTaJ kJyJz IJoJr KhPT ^áPT IJPZÇ ßp
ßTJPjJ xo~ IJoJr SkPr FPx kzPmÇ KmPTu VKzP~ rJf FPuJÇ fJrkr xTJuÇ xJrJãe WMoyLj
ßTPaPZÇ xm KTZM Kj~Kfr Skr ßZPz KhP~KZÇ
FT\j yJKmuhJr FPx IJoJr uTJr UMPu KhuÇ muPuJ, IJ\ IJkjJPT ßZPz ßh~J yPmÇ IJKo
mM^Pf kJruJo jJÇ
muuJo, ßT ZJKzP~ KjPf FPxPZ?
muPuJ, ßp ßTx TPrPZ ßxA fá Pu KjP~PZÇ
IJKo ImJT yuJoÇ fJyPu KoKguJ?
SKxr xJoPj KoKguJ mPx IJPZÇ IJoJPT ßhPU oMYKT yJxPuJÇ SKx xJPym KoKguJPT muPuJ, Foj
ná u IJr TrPmj jJÇ IJkjJPhr F rTo WajJr \jq kMKuPvr y~rJKj ßmPzA YuPZÇ fPm IJkjJr
mºá r jJPo K\Kc TPr rJUuJoÇ kPr pKh IxMKmiJ y~, fJAÇ
IJvJ TKr yPm jJÇ F TgJ mPuA KoKguJ IJoJPT KjP~ YPu FPuJÇ
KoKguJ FTaJ ÛáaJr cJTPuJÇ fJPf YzPf yPuJÇ ÛáaJr gJoPuJ FTaJ mJxJr xJoPjÇ FA mJxJ
IJKo KYKjÇ FUJPj KoKguJ S fJr mJºmL Kr~J nJzJ gJPTÇ
muuJo, FUJPj KjP~ FPu ßTj? KoKguJr TP£ vJxPjr mJeL, ßTJPjJ TgJ muJ pJPm jJÇ pJ muPmJ
fJA ßfJoJPT ÊjPf yPmÇ fJ jJ yPu KT∂á...
KoKguJ fJr ßmcÀPo IJoJPT KjP~ ßVuÇ muPuJ, mPxJÇ IJKo \JoJ kJPfi IJKxÇ KTZMãe kr
KoKguJ FPuJÇ KT∂á FKT! KoKguJr VJP~ TJkz TA? FTaJ YJhr KhP~ \zJPjJ xJrJ vrLrÇ YJhPrr
lJT KhP~ fJr ˜jpMVu ßmKrP~ IJPZÇ Ix÷m vJhJ vrLraJ IJoJr KhPT ßYP~ IJPZÇ iLPr iLPr
IJoJr TJPZ FPx YJhraJ ßlPu KhuÇ IJoJPT \KzP~ iPr ßx TJhPf ÊÀ TrPuJÇ Klv Klv TPr
muPuJ, nJPuJmJKxÇ nJPuJmJKx ßfJoJPTÇ IJoJPT nJPuJmJxJ hJSÇ
muuJo, fJ IJr y~ jJÇ
fJr CÌ vrLr IJPrJ ßYPk iPr mPu, FA ßZPu IJKo KT∂á IJmJrS xKfq xKfq rqJm cJTPmJÇ
aJñJAu ßgPT
yJ ÉfJv
ArJ
yJz TJkJPjJ vLPf ybJ“ CÌfJ UMP\ ßkPu ßpoj IjMnëKf y~, KbT ßfoj IjMnëKf yPuJ ßpKhj
mM^uJo I am in love - pJr Igt IJKo nJPuJmJxJr oPiqÇ orxMKo mOKÓ, FPuJPoPuJ yJS~J,
\JjJuJr kht Jr YûufJ- xm KTZMPf kKm©fJr IJPuJ ßhUKZuJoÇ mM^uJo nJPuJmJxJ GvõKrT KTZMÇ
mA kM˜PTr nJPuJmJxJr ‰\KmT, KjPra xÄùJaJPT mJKfu mPu oPj yPuJÇ mM^uJo, nJPuJmJxJ mPu
Gvõ KrT KTZM ImvqA IJPZÇ
jJ, ßx IJoJPT nJPuJmJPx ∏ F nJmjJ~ mMh KZuJo jJÇ FaJ IJoJPT FTJiJPr KmK˛f S IJjKªf
TPrPZ ßp, IJKo nJPuJmJxPf ßkPrKZÇ pKhS \JKj jJ ßx mJPx KT jJÇ F nJPuJmJxJ~ IJKofô ßjA,
TÓ ßjA, fLms IJjª ÊiMÇ
nJPuJmJxJaJ IJPV y~PfJ KZu ImPYfPj KT∂á ßmJPi IJxJoJ© fJ nëKoÔÇ FaJ IJoJr nJPuJmJxJr
\jìuPVúr IjMnëKfÇ k´KfKa nJPuJmJxJA y~PfJ xPhqJ\Jf KvÊr oPfJ kKm© S xMªrÇ ßxA
xPhqJ\Jf nJPuJmJxJ mMPT KjP~ mM^uJo, I love him, I love him, and I love him.
ßZJaPmuJ~ pJrJ WMKz SzJPfJ, fJPhr Txr“ ßhUfJoÇ ßhUfJo kfkf TPr CPz pJS~J KTÄmJ
yfJv TPr jJoPf gJTJ WMKzÇ KT∂á TUPjJ jJaJA yJPf KjPf AòJ y~KjÇ IJoJr IJvkJPv ßTC
mPu SPbKj, fá Ko ßoP~Ç ßfJoJr FA TrJ mJre mJ SA TrJ ßhJwÇ
ß˝òJ~ xJjPª Kj~Por mOP• gJTfJo, Kj~o nJXJr ßjvJ TUPjJ ßkP~ mPxKjÇ KT∂á ßx mOP•r oPiq
ßgPTA xoJP\r ßYJPU fUjTJr IJ®PnJuJ, IPmJi xMPmJi IJKo IPjT KTZM, IPjT VnLr
nJPuJmJxPf KvPUKZuJoÇ FojKT VKur ßoJPz ßp yJS~J ßmuMj kJS~J ßpf, pJr vrLPr KjP\r jJo
KuPU IJTJPv ßZPz KhfJo FmÄ ßZPz KhPf jJ KhPfA ßpnJPm DitoMPU rSjJ yPfJ fJ ßhPU yPfJ
IØMf oofJ, nJPuJmJxJÇ
nJPuJmJxJ ßpPyfá k´ KvãeyLj, nJuPmPxA nJPuJmJxJ KvUPf y~, fJA FTKa rJmJPrr ßmuMjÇ
KTZM rJxJ~KjT yJS~J FmÄ fJr k´ Kf IJoJr KvÊTJPur mMT KjÄzJPjJ nJPuJmJxJÇ KT KjPra IkY~!
FUj mMK^, ‰vvPmr nJPuJmJxJèPuJ \z m˜áPf kKff y~ ßmKvÇ FTKa KvÊ nJPuJmJxJ láKrP~
pJS~Jr n~ TPr jJ, p©f© ßx nJPuJmJxJ KmKuP~ ßmzJ~Ç KT∂á ßmJixŒjú k´J¬m~Û pKhS \JKj
nJPuJmJxJ èhJPo rKãf oJu j~ ßp KmKu TrPu ßvw yP~ pJPmÇ fmMS TíkPer oPfJ nJPuJmJKx,
ßpj xû~ TPr ßTJPjJ xŒK• KTjPmJ!
ßxA KTPvJrLTJPu \JjJuJ ßk´ o IJoJPT UMm TPr ßkP~ mPxKjÇ ZJPh ßk´ o ßUuJ, ßVJkj KYKb ∏ Fxm
ßfJ hNPrr TgJ, xM˙-˝JnJKmTnJPm FTaJ ßZPur KhPT fJTJPjJS VKyt f TJ\ oPj TrfJoÇ
kMÀw oJPjA KjTí Ó \Lm, ßk´ o kKffJmO K•, IJr nJPuJmJxJr IK˜fô mPu KTZM ßjA- F v»èPuJr nJm
KmKnjú ChJyrexy IJoJr IKnnJmTrJ FUj k´J~ KjPnt\JunJPm mMK^P~ ßlPuPZjÇ ßx xo~ IJKo
CbKf m~Pxr ßZPuPhr IlJ r ßh~Jr C“xJy FmÄ IJYrPe IJoJr IKnnJmTPhr oPjJnJm pgJgtA
oPj TKrÇ lPu IxMªPrr kJPv xMªrèPuJ ßhKUKj, mMK^KjÇ
pJrJ ßk´o mJ nJPuJmJxJ kmtKa ßxPr xŒTt hJŒPfq „k KhP~PZj fJPhr k´Kf hJÀe ßTRfNyu ßmJi
TrfJoÇ oPj yPfJ, IKnnJmTrJA KbTÇ KTÄmJ Foj ßTJPjJ kMÀw YKr©S fUj IJoJr \LmPj
IJPxKj ßp, fJr ÆJrJ k´munJPm k´nJKmf yPmJ FmÄ KjPhtJwPT ßhJw TPr ßluPmJÇ fJA KTPvJrL
ßmuJr ßk´o xm kKff y~ CkjqJPxr TJ·KjT YKrP© pJ IJoJPT IJTJv ßhUPf mJ ITJre Yûu
yPf ßvUJ~Kj, KvKUP~PZ jf oMPU kO ÔJr kr kO ÔJ CfiJPfÇ ÊÀ y~ mAP~r ßUJuJ kJfJ~ ßYJU ßrPU
FT irPjr GKòT yqJuMKxPjvjÇ ßx ßjvJr TgJ FUPjJ ßTC \JPjKjÇ
TPuP\ nKft yP~A mJ˜m \VPf k´Pmv TKrÇ IPjT oJjMw fJPhr \VPfr xPñ ßoPvÇ IJoJr ßx
ßjvJaJ KlPT yP~ IJPxÇ TPu\ \LmPj IJoJr xmPYP~ mz ßp IKnùfJ fJ yPuJ, fÀePhr
IK˙rfJÇ fJrJ IJoJPT nJPuJmJxPuS KTÄmJ TJXJPur oPfJ YJAPuS fJPhr IK˙rfJ IJoJPT
FPfJaá Tá ˝K˜ S Kmvõ Jx ßh~KjÇ IJoJPhr TjxJrPnKan kKrmJr ßgPT ybJ“ Foj IK˙r \VPf k´Pmv
TPr KhvJyJrJ yP~ ßVuJo FmÄ KfÜ IKnùfJ KjP~ TPu\ \Lmj ßvw TruJoÇ
ACKjnJKxt Ka \Lmj FPfJaJA pJKπT TJaPuJ ßp, oPj y~ mJP~JuK\TJu vrLPr ßrJmKaT TPkJasj FmÄ
IjJxt krLãJr ßvw Khj ßp vNjqfJ ßhUuJo fJ ÊiM oyJTJPvA gJPTÇ FTaJ k´JTíKfT ßmJi mJ
nJPuJmJxJ pJ FT\j jJrL FT\j jPrr, pJ xOKÓr xfqÇ fJZJzJ FT\j oJjMw ßp kMPrJkMKr
I˝JnJKmT fJ k´Kf oMyëPft mMP^KZÇ xJrJãe Foj vNjqfJ S IPjT TPÓr oPiq FTKhj IjMnm
TruJo ÂhP~ \Lm∂ KTZMr jzJYzJ FmÄ FT mO KÓr KhPj pJ në KoÔ y~Ç FTaJ ßmJi nJPuJmJxJÇ
FUj IJoJr nJPuJmJxJr m~x k´ J~ FT mZrÇ \jì uPVú nJPuJmJxJ xŒPTt ßp IjMnë Kf, fJ FUj FT
rTo j~Ç Imvq FaJ IJoJr kMPrJkMKr mqKÜVf iJreJÇ nJPuJPmPx nJPuJmJxJ xŒPTt pJ mMP^KZ fJ
xMjLPur TKmfJr FTaJ uJAj ∏ ßxaJ FTaJ k´vúÇ nJPuJmJxJ ÊiM vsJmPer yJ ÉfJv? FaJA IJoJr
oPf C•rÇ
oJPj, k´go KhPT nJPuJmJxJ~ K˙rfJ gJPTÇ kPrr KhPT fJ gJPT jJÇ FTA IjMnëKf KTZM Khj
oJjMPwr gJTPu fJ oPjJPpJPVr mJAPr k´ J~A YPu pJ~Ç F oPjJPpJV oJP^ oPiq UMm VJ|, yJuTJ FmÄ
K˙r y~Ç ßpPyfá hM\j oJjMPwr mqJkJPr FTA IjMnëKf, FT xPñ hM\Pjr y~ jJ lPu náu ßmJ^JmMK^
jJ yPuS FTaJ IfíK¬ ßgPT pJ~Ç FTJ nJPuJmJxJ~ mMh yP~ IPjT rTo ßZPuoJjMKw TPr, IJmJr
mz hLWt Kj”võJxÇ FTaJ xo~ fLms nJPuJmJxJ ßkRPZ pJ~ yJ ÉfJPvÇ ßTj nJPuJmJxuJo?
nJPuJmJxJ ßp KT! Cl nJPuJmJxJ! nJPuJmJxJ kNetfJÇ nJPuJmJxJ Kj”˝ TPr, xm vKÜ ÊPw ßj~Ç
Foj Knjú ioLt xm v» CóJKrf y~Ç
IJoJr KY∂JiJrJ y~PfJ ÃJ∂Ç F \jq Knjú of ßkJweTJrLPhr TJPZ ãoJ YJKòÇ fPm FaJ KbT, KTZM
KTZM oMyëft, k´yr, KhPj nJPuJmJxJ FTaJ oqJK\TÇ xm x•JPT kKm© TPr, oPj y~ IJKo Ê≠fo
IJ®Jr IKiTJrLÇ
dJTJ ßgPT
pinky-joy210@yahoo.com
TJPuJ ßoP~
ßoJyjJ
xsÓJr IkJr xOKÓr oPiq IJKo Foj FT xOKÓ pJr YJS~J FmÄ kJS~Jr oJP^ rP~PZ Km˜r lJrJTÇ
˝kú ßhUfJo TUPjJ pKh KTZM YJS~Jr xMPpJV IJPx fJyPu fJr TJPZ YJAPmJ FT xMªr kOKgmL pJr
IJTJv nrJ jLu IJr xmM\ oJbÇ KT∂á ßkuJo ßp kO KgmL fJ ÊiMA mJuMTJrJKvPf nrJ iM iM oÀnë KoÇ
Ûáu, TPu\ \LmPjr IPjT mKetu Khj ßkKrP~ FUj ˙JjL~ FTKa TPuP\ ˚JfT k´go mPwt
Iiq~jrfÇ ßlPu IJxJ KhjèPuJPf TJCPT oPj ˙Jj KhAKj, TUPjJ ßhUPf YJAKj rKXj ˝kúÇ
IJoJr ojA KZu k´iJj ßh~Ju TJre IJKo TJPuJÇ nJmfJo, k´TíKfVfnJPm ßp IJTJv ßoPW dJTJ
KT yPm fJPf Tí K©o IJPuJ ZKzP~? fJA KjP\PT èKaP~ rJUJaJ IJoJr ˝nJPm kKref yP~KZuÇ muJ
ßfJ pJ~ jJ, TUj k´ fJreJr KvTJr yAÇ mºá rJ mPu ßmzJPfJ, IJKo jJKT Kj˜rñ xJVrÇ
TgJ~ IJPZ, ßpUJPj mJPWr n~, ßxUJPjA rJf y~Ç WajJr ÊÀ 2005 xJPur \Mj oJx ßgPTÇ ybJ“
IJKmÏJr TruJo, IJoJr ßoJmJAPu jfáj FTaJ jJ’Jr k´J~A KoxTu ßh~Ç TP~TKhj kr xrJxKr
Tu TPr K\ùJxJ TrPuJ, IJKo ßT? ßTJgJ~ kKz FxmÇ fJr kKrY~ \JjPf YJAPu muPuJ, ßx
AojÇ ˙JjL~ FTKa TPuP\ IqJTJCK≤Ä KjP~ IjJxt kzPZÇ
k´ gPo ßfoj kJ•J KhAKjÇ kPr pUj KoxTPur kr KoxTu KhPf ÊÀ TrPuJ, K\ùJxJ TKr, mqJkJr
KT? ßx \JjJPuJ IJoJr Ûáu mJºmLPT ßuUJ Kfj mZr IJPVr KYKbr TgJÇ pJr xmaáTá IJoJr oPj
ßjAÇ fPm xJroot FA, ßx oPjr oJjMw ßkP~ ijq IJr IJKo oPjr oPfJ TJCPT kJAKj mPu FUPjJ
FTJA IJKZÇ
IJoJr ßuUJ KYKbr TgJèPuJ fJr jJKT nLwe nJPuJ ßuPVPZÇ
Fr kr ßgPT ßx y~ Tu TrPfJ jJ y~ ßoPx\ kJbJPfJ jJjJnJPmÇ IJPrTKhj KuPU kJbJPuJ ßxA
IKf kKrKYf KYr∂j mJeL : I Love you.
fJPT KuPU kJbJuJo ∏ Every mind wants give and take with other mind. But here need
to believe for each other. It is say that many men many minds. Now are you tell me,
which is t he mind I will believe?
IJoJr k´Pvúr C•Pr ßx IJmJPrJ KuPU kJbJPuJ ∏ I Love You. IJKo fJPT \JjJuJo, FxPm
\zJPf YJA jJ TJre IJKo xMªrL jAÇ ßTj ß\PjÊPj FTaJ TJPuJ ßoP~r xPñ \Lmj \zJPmj?
Aoj mPu, ßx ÊPjPZ IJoJr ojaJ UMm xMªr IJr Foj FTaJ oj fJr hrTJrÇ fJZJzJ mJAPr
oJjMPwr rX vJhJTJPuJ yPuS xmJr rÜA ßfJ uJuÇ IJPrJ muPuJ, IJKoA fJr \LmPj k´go
FPxKZÇ IJoJr xPñ FTKhj TgJ jJ yPu KTZMA nJPuJ uJPV jJ, kzJ~ oj mPx jJÇ
KhPjr kr Khj YuPf gJPT IJoJPhr ßlJj IJuJkÇ IJKo mM^Pf kJKrKj fJr ÂhP~r KmvJufJ~
TUj oMê yP~ ˝Pkú KmPnJr yP~ ßVKZÇ fJr xPñ T~Khj TgJ jJ muPu IJoJrS KTZM nJPuJ uJVPfJ
jJÇ fJr TgJ oPj yPuA vs≠J~ oj nPr ßpPfJÇ nJmfJo, Foj xMªr Âh~ TJr IJPZ, ßp KT jJ
xMªr ojPT FPfJaJ k´JiJjq ßh~! lPu fJPT jJ ßhUPuS Âh~ oKªPr ˙Jj KhP~KZuJo T·jJ~Ç ßx
muPfJ, IJoJPhr ßhUJ yPm ybJ“ mOKÓ KxPjoJr oPfJÇ fJr IjJxt KÆfL~ mPwtr lJAjJu krLãJ
ßvwÇ ßx \JjJPuJ KvVKVrA IJoJPhr ßhUJ yPmÇ
ImPvPw IPÖJmr, 2005-F FPuJ ßxA TJK–ãf KhjÇ xPñ fJr FT mºáÇ kJKrmJKrT k´gJ IjMpJ~L
ßjTJm kPr TPuP\ IJxJ pJS~J TKrÇ IJoJr oJoJ TPuP\r k´PlxrÇ YJYJPfJ, UJuJPfJ
nJAPmJjrJ FTA TPuP\ kzPZÇ TPu\ ZMKa yS~Jr krS ßjTJm UMKuKj pKh ßTC ßhPU ßlPu!
IJorJ lác TjtJPr mPx k´J~ IJiWµJ TgJ muuJoÇ \LmPj k´go FnJPm ßTJPjJ ßZPur xPñ FTJ
TgJ muKZÇ UMm jJntJx KZuJoÇ fJr Skr fUj KZu ro\Jj oJxÇ xMfrJÄ pPfJ fJzJfJKz x÷m
fJPhr TJZ ßgPT xPr kzJaJA KZu ßx oMyëPft IJoJr lKr~JhÇ ßx FUj IKf kKrKYf TJre ßx
IJoJr Ûáu mJºmLr nJA pJ FPfJKhj \JjJ y~KjÇ fJr „Pkr metjJ KhPf ßVPu muPf y~, ßx UMm
xMªr mJ xMkMÀw j~Ç fPm ßTJPjJ „kxLA fJPT IkZª TrPm jJÇ k´KfTëu kKrPmPvr TJrPe ßhUJ-
xJãJ“ jJ yPuS IJoJPhr Kj~Kof TgJ YuPf gJPT ßoJmJAPuÇ FnJPm VKzP~ pJ~ xo~Ç
ro\Jj ßvPw TJK–ãf BhÇ BPhr IJPVr Khj ßlJj TPr fJPT Kjoπe TruJo, ßoPx\ kJbJuJoÇ
ßxS TgJ Khu BPhr Khj xºqJ xJfaJ~ IJxPmÇ oPjr IJjPª xJrJ Khj TJaJuJo KmKnjú irPjr
jJvfJ mJKjP~Ç xºqJ~ BPhr \jq ßTjJ \JoJ kPr fJr IJxJr IPkãJ TrPf uJVuJoÇ fUj n~
IJr IJjPªr Kovs Pe KT irPjr FTaJ IJPmPv uJlJuJKl TrKZu IPmJi ßZJ¢ ojKaÇ
ßx FPuJ xJfaJ~Ç xPñ IJoJr ßo\ nJA~Jr FT mºá ßp k´J~A IJoJPhr mJxJ~ IJPxÇ IJKo FmÄ
IJoJr UJuJPfJ ßmJj ÀjJ hM\Pj fJPhr Bh ßoJmJrT \JjJuJoÇ IJoJr oJ fJPhr xPñ IJuJk
TrPZjÇ IJKo pUj jJvfJ KjP~ FuJo fUj ßhKU fJrJ YPu pJS~Jr \jq ßmr yPòjÇ
IJoJr IjMPrJPi IJmJr mxPuS Aoj KTZMA UJ~KjÇ nJA~Jr mºá I· ßUP~ hM”U k´TJv TrPuj ßUPf
kJrPZ jJ mPu TJre xJrJ Khj ßUP~ fJr ßkPar Im˙J UJrJkÇ IJoJr FPfJKhj ß\Pj IJxJ KmvJu
ÂhP~r IKiTJrL Aoj xJPym \JjJPuj, fJr jJKT UJS~Jr oPfJ kKrPmv ßjAÇ KT TJrPe ßpj jJ
ßUP~A fJr ßka nPr ßVPZÇ uãq TruJo, IJoJr xPñ ßx oMyëPft fJr TgJ muPf IjLyJ nJm ¸Ó
yP~ CPbPZ, ßxA xPñ YPu pJS~Jr fJKVhÇ ßx YPu ßVu IJr KmwJho~ yP~ CbPuJ IJoJr UMKvr
BhÇ
xJrJrJf TJaPuJ ßajvPj IJr oPj IxÄUq k´vúÇ xJrJ Khj FPfJ TÓ TPr pJr \jq FPfJ KTZM
TruJo ßx jJ UJS~J~ nLwe TÓ ßkuJoÇ hM”U k´TJv TrJr oPfJ nhsfJaáTáS ßhUJ~KjÇ ÊiM mPu
ßVu ßoJmJAPu TgJ yPmÇ ßTJgJS ßmzJPjJr of oJjKxTfJ IJoJr KZu jJÇ IPkãJ~ gJ TuJ o
TUj fJr Tu IJxPmÇ
BPhr YJrKhj kJr yPuJ, fJr ßTJPjJ Umr ßjAÇ IKnoJPj IJKoS Tu TKrKjÇ kûo KhPj Tu TPr
muPuJ, IJoJr UJuJPfJ ßmJj ÀjJr xPñ fJr KTZM TgJ IJPZÇ ÀjJ IJoJPhr xm KTZM \JjPfJ,
ÀjJPT ßcPT IJjPu Aoj fJPT muPuJ, IJKo ßpj ßxUJPj jJ gJKTÇ ÀjJ nJj TrPuJ IJKo YPu
ßVKZÇ
Aoj \JjJPuJ, IJoJPT ßx ßxs l mºá KyPxPm ßYP~PZÇ Fr ßmKv KTZM j~Ç ÀjJ muPuJ, k´ J~ kJY oJx
kr IJ\ F TgJ muPZj ßTj? Aoj muPuJ, BPhr Khj IJoJPT ßhUJr krA Kx≠J∂ KjP~ ßlPuPZ ßp
IJoJr xPñ fJr ßk´ Por xŒTt x÷m j~Ç TJre ßx jJKT oPj TPrKZu IJKo xMªrL!
IJKo muuJo, IJKo ßfJ IJkjJPT mPuKZuJo IJKo TJPuJ, fJyPu ßTj ßxKhj IJoJPT KogqJ
xJ∂ô jJ KhP~ ˝kú ßhUPf KvKUP~KZPuj?
ßx muPuJ, xmJA ßfJ KjP\r k´vÄxJ TrPf kZª TPr jJÇ fJA ßx oPj TPrKZu IJKoS KjP\r
ßxRªpt PT \JKyr TKrKjÇ fJr TgJ ÊPj KjPoPwA Kj”Pvw yP~ ßVu IJoJr xTu ˝kúÇ KmfíÌJ~ nPr
ßVu IJoJr xMªr kOKgmLÇ CPm ßVu ßmPY gJTJr xJiÇ IJKo muuJo, IJKo ßfJ IJkjJr TJPZ
nJPuJmJxJ YJAPf pJAKj, ßTj IJoJr xPñ FPfJ jJaT TrPuj? oj ßnJuJPjJ TgJ mPu rKXj ˝kú
ßhUJPuj IJmJr Kj\ yJPf ßxA ˝kú PT \Lm∂ Tmr KhPuj! ßTj mPuKZPuj, IJKoA IJkjJr \LmPj
k´go FPxKZÇ IJkjJPT KmvõJx TPr KT IJKo mz ßmKv IkrJi TPr ßlPuKZ ßp IJkKj IJ oJ r
hMmt ufJPT kMK\ TPr FnJPm vJK˜ KhPòj?
C•Pr muu, ßx hM”KUf, fJr jJKT TrJr KTZMA ßjAÇ
KjP\PTA fUj k´Y§ WOeJ TrKZuJo FA ßnPm ßp, Foj ßjJÄrJ, xÄTLet oPjr oJjMwPT IJKo FPfJ
vs≠J TrfJoÇ KmvõJx TrfJoÇ \JKj jJ Foj k´fJrT TPfJ IJPZ pJrJ IJoJPhr oPfJ ßoP~Phr
Kmvõ JPxr oNuq FnJPm KhP~ gJPTÇ fJrJ KT FTaáS nJPm jJ ßp fJr FA TgJaáTáPf FPuJPoPuJ yP~
ßpPf kJPr FTKa \LmPjr xJ\JPjJ ˝kú ? IJiJPr ßdPT pJ~ mKet u xMPUr xMªr kO KgmL?
oJjMPwr ‰hKyT ßxRªpt KT nJPuJmJxJr FToJ© CkJhJj? oPjr KT ßTJPjJ oNuq ßjA? TKm,
xJKyKfqTrJ pMPV pMPV oPjr xPñ oPjr KouPj nJPuJmJxJ KjP~ ßp oKyoJVLf rYjJ TPrPZj fJr xmA
KT KogqJ? IJKo FTaá TJPuJ yPuS Foj jA ßp, ßhUPuA nëf ßhUJr oPfJ oPj yPmÇ fJyPu Aoj
ßTj IJoJr ojaJPT FTaá S oNuqJ~j TrPuJ jJ? mM^Pf mJKT rAu jJ AoPjr oPfJ ßZPurJ ßoP~Phr
xMªr ßhyPTA nJPuJmJxPf \JPjÇ fJrJ n§, k´fJrT, KmvõJxWJfTÇ ßxKhj ßgPT fLrKm≠ kJKUr
oPfJ Zala TrKZÇ oJ^rJPf pUj WMo ßnPX pJ~ fUPjJ fJPT ßnPm j~, fJr muJ TgJèPuJA Ivs∆
^rJ~Ç KjP\PT TJPuJ mPu fá ò oPj yPuS FTaJ IJ®Kmvõ Jx xm xo~ TJ\ TrPfJÇ AoPjr TJrPe
FUj fJ fáuJ yP~ nJxPZÇ fJr TJPZ IJoJr ßTJPjJ IKnPpJV ßjAÇ FUj oPj y~, ßx pJ TPrPZ
IJr hvaJ ßZPuS fJ-A TrPfJÇ TJre oJjMw oJ©A xMªPrr kN\JrLÇ
IJoJr xo˜ IKnoJj fJr TJPZ KpKj IJoJPT Foj \Lmj KhP~ xOKÓ TPrPZjÇ \JKj jJ IJoJr
IkrJi KT KZu, ßTj IJKo xMªrL yuJo jJ? fJyPu ßfJ AoPjr oPfJ ßZPurJ TJPuJ mPu IJoJr
oPfJ ßoP~Phr ßmPY gJTJr ˝kúaáTá ßTPz KjP~ ZMPz ßluPfJ jJ jhtoJ~Ç kPh kPh TJPuJ mPu yPf
yPfJ jJ kpMth˜! ßnPX KhPf kJrPfJ jJ ßZJ¢, xru, xMªr ojaJÇ FUj KjP\PTA k´vú TKr, TJPuJ
yP~ \PjìKZ mPuA KT TJPrJ nJPuJmJxJ kJS~Jr ˝kú ßhUJaJS IJoJr \jq IkrJi? ßTJj xÂhP~r
nJPuJmJxJ~ ˚Jf yP~ \LmPj ßTJPjJ KhjA KT VnLr IJPmV KjP~ muPf kJrPmJ jJ nJPuJmJKx! FA
kO KgmLPf KT Foj ßTJPjJ xMkMÀw ßjA ßp oPjr hJPo oj ßTPj, ßhPyr hJPo j~?
TémJ\Jr ßgPT
FTKa IKmUqJf YM oM TJKyjL
nJPuJmJxJ~ jJKT IPjT KTZM xqJTí lJAx TrPf y~Ç IJ\ IJmJr xqJTí lJAx TruJo fJr xKfq jJo
k´ TJv jJ TPrÇ TJre ßx FUj IPjqr WrjLA ÊiM j~, x∂JPjr oJ-SÇ
irJ pJT ßoP~Kar jJo uçLÇ uçLr xPñ IJoJr oj ßh~J-Pj~J KZu k´J~ YJr mZrÇ fJPT UMm
nJPuJmJxfJoÇ FA hLWt xoP~ oJ© KfjmJr fJPT yJf ZMP~ ßkP~KZÇ pKhS IJorJ FTA FuJTJ~
Kfj-YJr mJxJ I∂r KZuJoÇ IKmUqJf YMoM TJKyjLKa ßxA Kfj kPmt r FTKaPfA rKYf yP~PZÇ
ßxKhj KZu mMimJr, 6 jPn’rÇ ßhJTJPjr oJuk© KTPj KfjaJ~ mJxJ~ KlrPfA ßhKU oqJcJo IJoJr
\JjJuJ~ hJKzP~Ç AvJrJ~ \JjJPuJ, ßlJPjr TJPZ pJSÇ ßlJj TrKZÇ ßlJPjr TJPZ pJS~Jr IJPVA
IJoJPhr FT KTPvJr Tot YJrL ßhRPz FPx mPu, IJkjJr ßlJj FPxPZÇ FT oKyuJ TPrPZÇ
KTPvJr ßZPuKar TgJ~ UMm yJKxÇ TJre ßp ßlJj TPrPZ ßx xPmoJ© kPjPrJPf kJ ßrPUPZÇ
oqJcJo \JjJj ßh~, kJYaJr xo~ IJKo S IJoJr FT IJ®L~ cJÜJrUJjJ pJPmJÇ fáKo ßrKc yP~
KrTvJ KjP~ rJ˜J~ IPkãJ TrPm ßkRPj kJYaJ~Ç KT... IJoJPT TJPZ YJS jJ?
uçLr TgJ~ KYoKa TJauJo vrLPrÇ ßhUuJo, iKr©LPfA IJKZ IJKoÇ FT ^uT UMKvPf Còu yP~
muuJo, YJA jJ oJPj! IJr oPj oPj muuJo, TJPZ ßkPu ßfJoJPT nKrP~ ßhPmJ YMPoJ~ YMPoJ~Ç
fJrkr IPjT TgJ KmKnjú k´ xPñ IJPrJ KTZMãeÇ
ßkZj ßkZj dJKmr vyLhMuäJy yu ßkRZPfA uçL KrTvJ gJKoP~ CPb kzPuJ IJoJr KrTvJ~Ç FT
IØMf IJjPª oMyë Pft A KoPv ßVuJoÇ Sr yJfaJPT yJPfr oMPbJ~ KjP~ mMPT ßYPk iKrÇ
uçL hMÓMKo TPr, yJfPT mMK^ UMm nJPuJmJPxJÇ IJoJPT j~?
yJPfr KkPb YMoM KhP~ mKu, KTnJPm \JjJPmJÇ ßfJoJPT ßfJ TJPZA kJA jJÇ
FnJPm TgTfJ IJr IJhPr yJKfrkMu FPx ßkRZPfA uçL ßjPo ßVu IJoJr KrTvJ ßgPTÇ muPuJ,
fá Ko IPkãJ TPrJÇ IJorJ IJxKZÇ
KoKja KmPvT kr KlPr FPuJ uçLÇ KT∂á FmJr IJoJr KrTvJ~ YzPuJ jJÇ FTaá hNPr ImK˙f VOj
ßrJc ßVuJoÇ KrTvJ KmhJ~ TPr xmJA KVP~ CbuJo FTKa KTîKjPTÇ ßxUJPj uçLr IJ®L~ fJr
x∂JjPT KjP~ ßnfPr YPu ßVPujÇ
IJorJ hM\j KVP~ mxuJo VJPct PjÇ IJmJPrJ yJf yJPfr oMPbJ~ KjP~ TgJr kxrJ xJK\P~Ç
iKr©LPf fUj jJoPZ ßVJiNKuÇ iLPr iLPr I¸Ó yPò YJrkJvÇ IJPrJ I¸Ó yS~Jr IJPVA IJorJ
KlrPf ÊÀ TruJo mJxJr CP¨PvÇ IJorJ FT KrTvJ~Ç FmJr IJoJPhr KrTvJ YJuT ßpRmj
ßkKrP~ FTaá TîJK∂r nJPrÇ mM^uJo xMPpJV FPx ßVPZÇ KrTvJ FKulqJ≤ ßrJc KhP~ k´Pmv TrJr
xPñ xPñA YJrKhT fJKTP~ IJuPfJ TPr YMoM UJA uçLr IiPrÇ KmKjo~ YJAPfA uçL ßlrf Khu
FTA ˆJAPuÇ TgJ IJr YMoM ßUPf ßUPf KrTvJ pUj vJymJV yP~ KaFxKx ßoJPzr TJZJTJKZ fUj
ÊÀ TruJo ßxA IKmUqJf YMoMKa IJorJ hM\jÇ gJouJo ßhJP~u Yfôr ßkKrP~Ç FA FT YMoMr
xo~aáTáPf ßTC IJoJPhr KkZM KjP~PZ KT jJ fJ ßhUPf oMU fáPu fJTJPfA ßhKU YJrkJv IºTJr
xºqJ~Ç
uçLr KhPT fJKTP~ ßhKU grgr TJkPZ IJr k´ uJk mTPZ, fá Ko IJoJPT ßZPz pJPm jJ ßfJ!
IJKo fJr TJ§-TJrUJjJ~ n~ ßkP~ ßVuJoÇ muuJo, jJ, ßZPz pJPmJ jJ pfãe ßhPy gJTPm k´JeÇ
fmMS Sr Kmvõ Jx yKòu jJÇ
mJÄuJ~ FTKa k´ mJh IJPZ - Kfj KfKrãJ oyJ KmrLãJÇ
IJoJr \LmPj k´ mJhKa ßjPo FPuJ TJu yP~Ç Kfj kPmt irJ ßUPfA CPfi ßVu IJoJPhr nJPuJmJxJ,
KoKuP~ ßVu oyJ vNPjqÇ uçL IJoJPT ßZPz ßVuÇ náPu ßVu KaFxKx ßoJz kNmt ßgPT ßhJP~u Yfôr
ßkKrP~ pJS~J ßxA FTKa hLWt KT∂á IKmUqJf YMoMKar TgJÇ
jJo-KbTJjJ k´ TJPv IKjòá T
xCKh IJrm ßgPT
TíÌTKu
TJoM
k´ J~ KyoJÄPTr TJZJTJKZ fJkoJ©J~ mPx nJPuJmJxJr V· KuUKZÇ ßaKmPur kJPvA rP~PZ Vro mä qJT
TKlr TJk, xJoPjA S~Jfi ÉAaoqJPjr TKmfJr mAÇ
KjP\r \LmPjr nJPuJmJxJr KfÜ IKnùfJr V· KuUPf ÊÀ TPr oPj yP~PZ, S~Jfi ÉAaoqJPjr
TKmfJ IJPV kzPu ßmJiy~ \LmjaJ IjqrTo yPf kJrPfJÇ TJre TíÌTKuPT nJPuJPmPx KZuJo
rmJat ms JCKjÄP~r oPfJ oj˜JK•ô TnJPmÇ fUj \JjfJo jJ ÉAaoqJjPT ßk´Por TKmfJr jmL muJ y~Ç
ÉAaoqJPjr nJPuJmJxJr KcTvjJKrPf oPjr k´JiJjq KZu jJÇ ßxUJPj vJrLKrT IgtJ“ ßk´o FmÄ
ßpRjfJ kKrkNrT KZuÇ KjÏJo ßk´Por xoJKi rYjJ TPr FUj \LmPjr mJPT mJPT k´Y§ oJjKxT
pπeJ~ ná VKZÇ xJrJãe oJgJr oPiq yqJoJKrÄ TrPf gJPT ßlPu IJxJ xMU ˛O KfèPuJÇ
KT IkrJi KZu IJoJr \JKj jJÇ Ifq∂ KjKmznJPm TJPZ ßkP~S TíÌTKuPT hM-YJrKa KTx KhP~
ßZPz KhP~KZuJoÇ oPj yP~KZu Fr ßmKv KTZM TrJ kJkÇ fUj IJoJr TJPZ nJPuJmJxJr iJreJKa
KZu Ijq rToÇ ßpUJPj ßhyWKaf ßTJPjJ mqJkJr \Kzf KZu jJÇ FTho UJKa ßkäPaJKjT
nJPuJmJxJÇ l∑ ~cL~ nJPuJmJxJr TgJ fUj \JjJ KZu jJÇ
ßZJaPmuJ ßgPTA FTaá KaKoc ˝nJPmr KZuJoÇ fJZJzJ kJKrmJKrT IxñKfr TJrPe k´ Y§ yLjÿjqfJ~
ná VfJoÇ TJre IJKo KZuJo ßms JPTj lqJKoKur FToJ© x∂JjÇ mJmJ-oJP~r IJhr nJPuJmJxJ~ ßmPz
SbJr ßxRnJVq IJoJr ßTJPjJ TJPuA KZu jJÇ
ßZJaPmuJ ßgPTA FTaJ ‰mrL kKrPmPvr oPiq mz yKòuJoÇ IJP˜ IJP˜ IJoJr oPiq ßpRmPjr
yJS~J mAPf ÊÀ TrPuJÇ ßk´ o nJPuJmJxJ fUj KZu FTaJ fáò mqJkJrÇ FxPmr ßYP~ TqJKr~JrPT
ßmKv k´ JiJjq KhfJoÇ KT∂á FTaJ KjKhtÓ xoP~ FPx KjP\PT Kj~πe TrPf kJruJo jJÇ ßTJPjJ FT
IkrJPyú TíÌTKur ßYJPU KjP\r xmtjJv ßhUPf ßkuJoÇ TíÌTKu IJoJPhr hNr xŒPTtr IJ®L~Ç
ÊÀ yPuJ FT xPñ kgYuJÇ ßYJPU ßYJU ßrPU k´yPr mPx gJTJ, yJPf yJf iPr kJvJkJKv yJaJÇ
nJPuJmJxJr oJjMPwr xPñ xmKTZM ßv~Jr TPr ßj~JÇ
Tí ÌTKu S fJPhr kKrmJPrr xmJr oj kJmJr \jq KjP\PT IPjTmJr ßTJrmJKj KhP~KZÇ kJKrmJKrT
KjPwiJùJ xP•ôS fJPhr mJxJ~ pJfJ~Jf KZuÇ YJozJ KZu fUj V§JPrr oPfJÇ FT kptJP~ FPx
fJr mJmJr xÿKf ßkP~ ßVuJoÇ fUj KjP\PT k´ KfKÔf TrJr \jq oKr~J yP~ CbuJoÇ
TíÌTKuPT muuJo, ßfJoJr \jq KyoJu~ IKfâo TrPf kJrPmJ jJ, fPm fáKo xPñ gJTPu
IJauJK≤PTr fLPr hM\Pj Wr mJiPf kJrPmJÇ IPjT TPÓr kr xJluq irJ KhuÇ dJTJPf FTaJ
oJKfijqJvjJu TŒJKjPf YJTKr ßkuJoÇ ßpKhj TŒJKjr Kj~Kof TotYJrL KyPxPm IqJkP~≤Po≤
ßuaJr ßkuJo ßxKhj Tí ÌTKur \jìKhPj xMªr FTaJ ßTT KVla KhP~KZuJoÇ IJvJ~ mMT ßmPi IJKZ
TPm jJVJh KmP~ yPmÇ kJKrmJKrTnJPm FTaJ fJKrU iJpt yPuJÇ AKfoPiq FT TJPuJ KmzJu fJPhr
kKrmJPr dáTPuJÇ k´JAPna KvãT KyPxPm fJr IjMk´Pmv WPaKZuÇ krmfLt WajJ Ifq∂ xru FmÄ
‰rKUTÇ
IJoJr k´J~ mJVh•J \JjJ xP•ôS TíÌTKur xPñ ßx oJjKxT FmÄ ‰hKyT xŒTt ‰fKr TPrKZuÇ
fJrkr ßgPT IJP˜ IJP˜ TíÌTKu IJoJPT FKzP~ ßpPf gJTPuJÇ IgtJ“ FUJPjA ÉAaoqJPjr
ßgrJKkKa TJ\ TPrPZÇ KjÏJo nJPuJmJxJ xTJPo kKref yP~ KmwmOPãr \jì KhPf YPuKZuÇ WajJr
IJTK˛TfJ~ yfKmøu yP~ kzuJoÇ IPjT TPÓ KjP\PT xÄpf TPr fJr mJmJr oMPUJoMKU yuJoÇ
Ifq∂ KmjP~r xPñ muuJo, Fxm TrJr TJre KT?
KfKj pJ ßvJjJPuj, fJPf IJPrTmJr IJoJr Zªkfj WaPuJÇ fJr ßhJw KhP~ uJn ßjAÇ TJre
Ifq∂ u’J oJjMPwr mMK≠ KmPmYjJ yJaá r KjPYr IÄPvA jJKT gJPTÇ fJZJzJ IitKvKãf FT\j KxKmF
kJKf ßjfJr TPfJaá Tá ßxJvJu nqJuM gJTPf kJPrÇ KjP\PT nJVq KmzK’f oPj TPr TíÌTKur \Lmj
ßgPT xPr hJzJuJoÇ
fJA xmJAPT IjMPrJi TrKZ, IJkjJrJ nJPuJmJPxj KjP\Phr oPfJÇ IJmJr ÉAaoqJPjr oPfJ
FTJiJPr oJjKxT ßk´ Por xPñ xPñ vJrLKrT mJ ‰hKyT ßk´Por YYtJ TrPf pJPmj jJ∏ ßhJyJA! IJKo
hM”UmJhL jAÇ ÊiM oPjr TÓèPuJ YJkJ ßhmJr \jq muKZ, IJoJPT ÉAaoqJPjr oPfJ nJPuJmJxJ CKYf
KZuÇ IJkjJPhr ßk´KoTJrJ TíÌTKur oPfJ jÓJ, ÃÓJ jJS yPf kJPrÇ fJrJ xfL xJKm©L ßyJT ∏
FA TJojJ TrKZ Ên nqJPujaJAjx ßc CkuPãÇ ÉAaoqJPjr oPf∏
Sex contains all, bodies, souls
Meanings, proofs, purities, delicacies
pride, The material mystery, The seminal milk,
All hopes, benefaetions, bestwals.
\JKj jJ, TíÌTKu TPfJaJ xMPU rP~PZ IJ\Ç fPm xMU UMm IJPkKãT K\KjxÇ IJKo ßfJ KmiJfJr
IxLo TíkJ~ IJauJK≤PTr fLPr kOKgmLr Ijqfo ijJdq ßhv u¥Pj rP~KZ IJr TíÌTKu fáKo
KorkMPrÇ u¥j FmÄ KorkMr xJPz Z~ yJ\Jr oJAPurS ßmKv hNrÇ IJ\ Ên nqJPujaJAjx ßc-ßf
ßfJoJr Ioñu j~ oñuA TJojJ TrKZÇ
AòJ KZu rJ\J yPmJ, ßfJoJPT xosJùL TPr xJosJ\q mJjJPmJ, IJ\ ßhKU rJ\J IJPZ, rJ\q IJPZ,
ÊiM fá Ko ßjA, fá Ko Ijq WPrÇ
IéPlJct ßgPT
kamu_32(@)yahoo.com
ßvw KxKz
xJoKrT mJKyjLr FT\j xhxq IJKoÇ YJTKrr TJrPe rqJKkc IqJTvj mqJaJKu~j (rqJm-7) Y¢V´JPo
ßpJVhJj TKrÇ ßxUJPj IJoJr xyToLt IJPrT ßxjJxhxqPT IJKo mz nJAP~r oPfJ vs≠J TrPf
gJKTÇ IJoJPhr hM\Pjr ßmc KZu kJvJkJKvÇ IJKo IKmmJKyf FmÄ IJoJr xyToLt KmmJKyfÇ FT
xo~ IJorJ hM\j FTA oPcPur hMKa ßoJmJAu KTKjÇ
IJoJr xyToLtr FTKa ßZJa ßmJj KZuÇ ßx FmJr FxFxKx kJx TPrPZÇ fJPhr mJKz pPvJr IJr
IJoJr mJKz TáKouäJÇ k´J~ xo~ fJr ßmJjPT KjP~ IJorJ V· TrfJoÇ ßoP~Ka jJKT ßhUPf UMm
xMªrLÇ krmfLtTJPu IJoJr FTKa ZKm ßx mJKzPf KjP~ pJ~Ç k´J~ FT mZr FT xPñ YJTKr TrJr
kr IJorJ Kj\ mJKyjLPf KlPr pJAÇ
ßx fJr ßoJmJAuKa mJKzPf ßrPU Tot ˙u Tá Kouä J ßxjJKjmJPx ßpJVhJj TPrÇ IJKo IJoJr ßoJmJAuKa
xPñA rJKU FmÄ mftoJPj dJTJ ßxjJKjmJPx Totrf IJKZÇ ßmKvr nJV xo~ ßoJmJAuKa fJr ßmJPjr
TJPZ gJTPfJÇ IJKo k´ J~A fJr xPñ TgJ mufJo, ßxS IJoJr xPñÇ
FT xo~ oPjr I\JP∂ fJPT jJ ßhPUA IJorJ FPT IkrPT nJPuJPmPx ßlKuÇ k´J~ rJPfA IJorJ
FPT IkPrr xPñ nJPuJmJxJr TgJ mufJo, FxFoFx TrfJoÇ FTKhj rJPf ßx IJoJPT
mPuKZu, nJPuJmJxJr ßvw KxKz KmP~Ç
KT∂á IJoJr mJKz Tá Kouä J yS~J~ pPvJr KmP~ TrJ IJoJr kPã x÷m KZu jJÇ fJZJzJ IJKo IJPVA
Kx≠J∂ KjP~KZuJo FPfJ fJzJfJKz KmP~ TrPmJ jJÇ IJKo ßTJPjJKhj TJPrJ oPj TÓ KhAKj, fJr
oPjS TÓ KhPf YJAKjÇ fJA ßhKr jJ TPr UMm fJzJfJKz fJPT IJoJr YNzJ∂ Kx≠JP∂r TgJ \JjJPf
mJiq yuJoÇ
FTKhj rJPf fJPT \JKjP~ KhuJo IJoJr mqgtfJr TgJÇ IJKo nJPuJmJxJr ßvw KxKzPf ßkRZJPf
kJrPmJ jJÇ IJoJPT ßpj ná Pu pJ~Ç
ßx IJoJr TgJ ÊPj IJr KTZMA muPuJ jJÇ ÊiMA ßTPhKZuÇ ßx mPuKZu, kMÀwrJ jJKT FojA y~Ç
fUj IJoJr UMm UJrJk ßuPVKZuÇ IJKo fJr TJPZ ãoJ ßYP~KZuJo IJoJr mqgtfJr \jqÇ \JKj jJ
IJoJr ßxA ˝Pkú r xJgL IJP\J IJoJPT ãoJ TPrPZ KT jJÇ
jJo k´ TJPv IKjòá T
dJTJ ßxjJKjmJx ßgPT
GKfyJKxT ßk´o
oMjú M\Jj
2005 xJPur 14 ßlms ∆~JKr, nqJPujaJAjx ßc-ßf u¥Pjr Kjní f Tá KbPf KaKn ßhUKZuJoÇ
ybJ“ KaKnr khtJ~ ßnPx CbKZu FT ßk´KoT pMVu, fJrJ K˛fyJPxq kr¸Prr yJf iPr
hJKzP~KZPujÇ
ßk´ R| oKyuJPT ßhPU oPj yP~KZu, k´TíKf ßpj fJr ßhy ßgPT ßpRmPjr kMPrJ IJnre ßTPz KjP~PZ
Kjot onJPmÇ KaKnPf pMVPur mJVhJPjr xÄmJh k´ YJKrf yPuJÇ
rJjL fJPhr KmP~Pf xÿKf KhP~PZjÇ
nJPuJmJxJ FT \JhMr TJKbr ßZJ~JÇ Fr ßZJ~J~ Tá“KxfS Ik„k yP~ SPbÇ Fr ßZJ~J~ oJjMw ij
j~ oJj j~ FTaá UJKj nJPuJmJxJr \jq oKr~J yP~ SPbÇ
K©Pvr hvPT rJ\J IÓo FcS~Jct nJPuJPmPxKZPuj IJPoKrTJj FT oKyuJPTÇ KfKj hMmJr
fJuJTk´ J¬ KoPxx S~JKuo KxŒxjÇ fJPhr ßx KouPj KmKnjú k´KfmºTfJ FPuJÇ mOKav xrTJPrr
KmiJj, rJPÓs r \jof, KV\t Jr kMPrJKyfrJ fJPhr KouPj mJiJ yP~ hJzJPuJÇ
fPm FT vPft SA roeLPT KmP~ TPrS KfKj rJ\J yPf kJrPmjÇ KT∂á fJr ˘L rJjLr optJhJ kJPmj
jJÇ
rJ\J ß\h irPuj KfKj rJ\J yPu fJr ˘LPTS rJjLr optJhJ ßkPf yPmÇ rJ\KmiJj fJ ßoPj ßj~KjÇ
IJPmVk´ me rJ\J fJA nJPuJmJxJr oNuq KhPuj YzJ hJPoÇ ZJzPuj rJ\q IJr rJ\ KxÄyJxjÇ
IJKvr hvPT FTA WajJr kMjrJmO K• WaPuJÇ kO¿ YJutx nJPuJmJxPuj m~Px mz KoPxx TqJKoKu~J
kJTt Jr ßmJuxPTÇ FTA Kj~Por ßmzJ fJPhr ßãP©S WaPuJÇ KmYãe kO¿ YJutx Kmw~KaPT ßhUPuj
rJ\ hO KÓPfÇ IJPmVo~ nJPuJmJxJPT rJUPuj ÂhP~r KjnO f IfPuÇ
pMmrJ\ IJz’rkNet \JT\oPT KmP~ TrPuj námj ßnJuJPjJ „kmfL kOP¿x cJ~JjJPTÇ KTPvJrL miN
fJr ßxRªPpt r IJPuJ~ IJPuJKTf TrPuj k´ JxJhÇ KT∂á fJr ÂhP~r VOyKa rAPuJ vNjqfJr IºTJPr
dJTJÇ
ßk´oyLj KmmJKyf \Lmj pMmrJjLr TJPZ IgtyLj oPj yPuJÇ ˝JoLr oPjr Umr fJr TJPZ iLPr iLPr
IjJmO f yPf gJTPuJÇ fJrkrS xo~ VzJ~, TqJPu¥JPrr kJfJ mhuJ~Ç FrA oiq KhP~ cJ~JjJ hMKa
kM© x∂JPjr (nJKmTJPur rJ\Jr oJfJ) oJ yPujÇ KT∂á fUPjJ KfKj ˝JoLr oj ßkPuj jJÇ
nJPuJmJxJ ßfJ j~A, xyJjMnNKfS j~Ç
fJr IjMko ßxRªpt FT ßk´ R|J KmmJKyf roeLr TJPZ ŸJj yP~ ßVuÇ ßãJPn IKnoJPj rJ\TáoJrL FT
xo~ KmPhs JyL yP~ CbPujÇ fJPhr KmmJKyf \LmPj ßjPo FPuJ KmPòPhr TJPuJ pmKjTJÇ
rJ\k´JxJh ßZPz kOP¿x cJ~JjJ hM”UL \jVPer kJPv hJzJPujÇ oJjMPwr ßxmJr oiq KhP~ ná uPf
YJAPuj IfLfPTÇ
rJ\Tá oJrLr \LmPj FPuJ nJPuJmJxJr yJfZJKjÇ FT ijTá Pmr fj~ fJPT nJPuJmJxPuj Âh~ C\Jz
TPrÇ KT∂á nJPVqr KT Kjoto kKryJx, kOP¿x cJ~JjJr \LmPj nJPuJmJxJ IirJA ßgPT ßVuÇ
kqJKrPxr kPg xzT hMWt ajJ~ ßk´ KoT ßcJKc IJu lJP~hxy rJ\Tá oJrL oJrJ ßVPujÇ
FPTA mPu UqJKfr Kmz’jJÇ fJr ZKm YzJ hJPo KmKâr CP¨Pvq ZKm-fÛrrJ fJPhr KkZM KjP~KZuÇ
lPu hMKa fJ\J \Lmj yJKrP~ ßVu KYrfPrÇ
kO¿ YJutx S TqJKouJr KmP~ yP~PZ KjKhtÓ xoP~Ç fJPhr pMVu \LmPjr Ên TJojJ~ nJmKZuJo,
rJ\Tá oJrL cJ~JjJr hM”UL ZJ~JKa xPñ KjP~ FUj fJrJ ßToj IJPZj?
Y¢V´ Jo ßgPT
rJUJujL
mJmM
IJoJr oJP~r FT UJuJPfJ ßmJPjr ßoP~ KZuÇ 10-12 mZr IJPV IJorJ FT kJzJ~ gJTfJoÇ
fUj ßx ßZJa KZu, UJoYJPfJ IJr UMm rJVL KZuÇ ßc†JrJx...Ç kPr SA kJzJ ßgPT IJorJ YPu
IJ K xÇ
IPjT mZr IJr ßhUJ y~KjÇ ybJ“ FTKhj fJr jJjJr mJKzPf ßhUJ yPuJÇ IJKo ßfJ ImJT! FA
ßoP~r TJPZ GvõKr~JS ßluÇ ßTJj KhPT fJTJPmJ yJf, kJ, mMT jJKT ßYyJrJ? ßxKhj ßmKv TgJ
y~KjÇ ÊiM K\ùJxJ TPrKZ, ßTJj Tî JPx kz?
IJTJPvr KhPT fJKTP~ C•r KhP~KZu, Tî Jx FAPaÇ
ßTJj Ûá Pu kz? K\ùJxJ TPrKZuJoÇ
Fr KT C•r KhP~KZu oPj ßjAÇ Frkr oJP^ oPiq ßlJPj hMÓáKo TrfJo, KT∂á kKrY~ KhPf xJyx
TKrKjÇ fJrJ IJoJPhr ßYP~ ßmv CYM ßkä Pxr oJjMw, fJAÇ
FTKhj S ßrPV k´ vú TPrKZu, IJkKj KT kJVu?
C•r KhP~KZuJo, jJ, IJKo ZJVu IJr fá Ko IJoJr rJUJujLÇ
IJr FTKhj mPuKZu, ßYJPrr oPfJ ßlJj TPrj ßTj? xJoPj FPx ßhUJ TrPf kJPrj jJ?
IJKo mPuKZuJo, hMKj~JaJ TPfJ UJrJk yP~ ßVPZÇ pJr \jq YMKr TKr ßxA mPu ßYJrÇ
IJmJr FTKhj mPuKZu, IJr TUPjJ ßlJj TrPmj jJ, v~fJjÇ
ioT ßUP~ ßaKmPu v» TPr muuJo, ßfJoJr ioT ßUP~ kPz KVP~ pKh FTaJ KjrLy ßZPu yJf-kJ
nJPX fJyPu KT ßfJoJr FTaá S oJ~J uJVPm jJ?
FTKhj k´ vú TPrKZu, IJkKj ßT?
IJKo mPuKZuJo, muPmJÇ KT∂á vft yPuJ kMKuvPT muPf kJrPm jJÇ Foj ßpj jJ y~ IJKo
ßfJoJPT kKrY~ KhuJo IJr FTaá kPrA kMKuv FPx IJoJPT iPr KjP~ ßVu FoKkr nJKVúPT KcˆJmt
TrJr \jqÇ
FnJPmA YuKZuÇ Frkr FT KmP~r KjoπPe fJr xPñ xJojJxJoKj ßhUJ yPuJÇ FT\j
IJPrT\jPT ßhPU YoPT CKb! IPjTaJ k´ go hvt Pj ßk´ Por oPfJÇ
FKVP~ KVP~ muuJo, KT Umr? IJKo ßfJoJr IoMT UJuJr ßZPu, ßToj IJZ?
UMm xy\ C•r FPuJ, nJPuJ IJKZ, IJkKj nJPuJ IJPZj ßfJ?
ßU~Ju TruJo xmJA \JoJA-ßmRPT ßlPu fJPT ßhUPZÇ IPjTaJ vJymJV ßoJPz mJaJrlîJA lí P\r
IqJPc ßyc ßlJj krJ ßp ßoP~aJ IJPZ fJr oPfJ, fJr ßYP~S xMªrÇ mJXJKu ßoP~ FPfJ xMªr y~!
IJuJk \oJPjJr \jq muuJo, ßfJoJr UJoKYr hJV IJoJr yJPf FUPjJ IJPZÇ
ßx muPuJ, FPfJKhj IJPZ KTnJPm? uqJKoPja TPr ßrPUPZj jJKT?
fJr TgJ ÊPj UMm ßyPxKZÇ
IJKo K\ùJxJ TruJo, FA fá Ko KT Ç kä JT TPrPZJ jJKT?
yqJÇ
iqJ“ ÇaJPT jÓ TPr KhP~PZJÇ
ßfJoJr Kk´ ~ VJj KT?
fá oPZ KoujJ mJPf TrjJ mzJ IJòJ uJVfJ yqJ~Ç
Frkr ßx IJoJPT K\ùJxJ TrPuJ, IJkjJr Kk´ ~ VJj KT?
ßoPr izTJjMTJ AP~ fJrJjJ FKy VLf yqJ~ ßoPr ßk~Jr TJÇ
ßx yJxPuJ Fxm o\Jr TgJ~Ç KmhJP~r xo~ hM\PjrA oj UJrJk yPuJÇ hM\j ßoJmJAu jJ’Jr mhu
TPr muuJo, IJmJr TPm ßhUJ yPm?
TJuPTÇ
IJKo kPrr Khj fJr Ûá Pur xJoPj ßhUJ TruJoÇ
FTKhj IJoJPhr mJxJ~ ßTC KZu jJÇ fJPT ßoJarxJAPTPu TPr IJoJPhr mJxJ~ KjP~ IJKxÇ
k´ gPo IJxPf YJKòu jJÇ FPx pUj ßhUPuJ mJxJ~ ßTC ßjA, fUj UMm WJmPz ßVuÇ IJKo líP\ pJ
KZu fJPT ßUPf KhuJoÇ UJS~Jr kPr ßxJlJ~ fJPT \KzP~ iPr UMm IJhr TKrÇ hM\j FTaJ ßjvJr
\VPf YPu ßVuJoÇ mJr mJr YMoM ßUPf ßUPf hM\jA CP•K\f yP~ CKbÇ FT kptJP~ IJKo fJr
kJ~\JoJ UMuPf ßYÓJ TrPu ßx jJnt Jx yP~ ßTPh ßlPuÇ
mM^uJo, Fr IJPV ßTJPjJ ßZPu fJPT ßZJ~KjÇ IJr IJPV jJ ßmPz UMm TÓ TPr KjP\PT TP≤sJu
TKrÇ
IJoJr oj UJrJk ßhPU ßx IJoJPT \KzP~ iPr muPuJ, ßfJoJr xm AòJ kNre yPm, ‰ipt iPrJÇ
IJorJ ßxKhjA hM\Pjr FA nJPuJmJxJPT KmP~Pf kKref TrJr k´ Kox TKrÇ
FnJPmA YuKZuÇ UMm xMPUA KZuJoÇ
FKhPT IJoJr FTaJ ßl∑ ¥ IJPZÇ FTaá ßuJlJr aJAPkrÇ
ßoP~rJ fJPT k´go ßhUJPfA kPa pJ~Ç FTKhj fJr ßoJmJAPu \JjJPuJ jfáj FTaJ ßoP~PT jJKT
kKaP~PZÇ
kKrY~ K\ùJxJ TruJoÇ
ßx FTKa Ûá Pur jJo TPr muPuJ, SA Ûá Pu kPzÇ
IJKo muuJo, SA Ûá Pu IJoJr kKrKYf FTaJ ßoP~S kPzÇ ßfJr kKrKYf ßoP~aJr jJo KT?
ßx ßp jJo muPuJ, fJ ÊPj IJKo YoPT CbuJoÇ
\JjPf YJAuJo, ßoP~aJr mJxJ ßTJgJ~?
IJÁpt , mJxJS KoPu ßVuÇ IJKo IJr F mqJkJPr TgJ mJzJuJo jJÇ
ßxKhj KmPTPu fJPT ßlJj TPr ßkuJo jJ, ÊjuJo mJºmLr mJxJ~ ßVPZÇ IJoJr SA ßhJ˜PT ßlJj
TruJoÇ ßhJ˜ muPuJ, ßxA ßoP~Kar xPñ ßcKaÄP~ IJKZÇ TgJr oJP^ ßoP~Kar VuJ ÊPj ˝raJ ¸Ó
KYjPf kJKrÇ yfn’ yP~ pJAÇ
fJr xPñ ˝JnJKmTnJPm TgJmJft J YJKuP~ pJAÇ fJPT KTZM mM^Pf ßhAKjÇ
TP~T Khj kPr mºáKa muPuJ, ßhJ˜ xJTPxxláu! rJK\ TrPf UMm xoxqJ yP~KZuÇ KmvõJx TPrJ
ßhJ˜, Foj xMªr ßoP~ \LmPjS ßhKUKjÇ Foj xMªr ßoP~r xJPg ßxé TrJaJS nJPVqr mqJkJrÇ
TJu IJmJr fJr xPñ IqJkP~≤Po≤ IJPZÇ ßhJ˜ kMrPjJ yPu ßfJPTS FTaJ YJ¿ ßhPmJÇ
IJKo TgJ jJ mJKzP~ ßlJj ßrPU KhuJoÇ oJgJaJ YÑr KhP~ CbPuJÇ APò yPuJ xm ßnPX èKzP~
KhAÇ ßp ßoP~PT IJKo xfL oPj TPr FPfJ ˝kú ßhPUKZuJo, IJoJPT FPfJ S~JhJ TrJPuJ, ßx
ßoP~r F rTo ßiJTJmJK\! Kmw ßUPf APò yPuJÇ IJmJr APò yPuJ FUjA fJr TJPZ KVP~ VuJaJ
KaPk iKrÇ ß\u lJKx pJ yS~Jr kPr yPmÇ xJrJ Khj FA ßnPm ßTPa ßVuÇ TPfJ TgJ oPj kzPuJÇ
Foj KjJk ßYyJrJr ßoP~S FPfJ KjÔá r y~!
Kx≠J∂ KjuJo TÓ ná Pu gJTPf yPmÇ TÓ ßnJuJr \jq C•rJr FTKa mJPr KVP~ ßl∑¥Phr ßlJj TPr
muuJo, mJPr IJKZ, ßfJrJ IJ~Ç
mºá rJ ImJT yP~ muPuJ, KT mqJkJr? ßfJPT ß\Jr TPr UJS~JPf kJKr jJ, ßxA fá A mJPr FPxKZx?
oh ßUP~ oJfJu yP~ xJrJ rJf mJPr kPz KZuJoÇ kPrr Khj mJPrr FT TqJKmPj ß\PV CKbÇ hM”UaJ
IJmJr YJñJ yP~ CbKZu, hM”U ßnJuJr \jq IJmJr oJu ßUPf YJAPu ßhKU kPTPa kpt J¬ aJTJ ßjAÇ
mJxJ~ FPu oJ-mJmJ UMm mTPuj, rJPf jJ \JKjP~ mJAPr gJTJr \jqÇ
FUj mJxJ~A gJKTÇ
dJTJ ßgPT
è†j
KjVJr xMufJjJ \uL
TJ\u Y¢V´JPo KVP~KZu YJTKrr xMmJPhÇ xMªr xJ\JPjJ vyrÇ kJyJz, xoMhs, mz mz VJZÇ ßpj
ßTC xJK\P~ ßrPUPZÇ xmMP\r FPfJ xoJPrJy dJTJ~ ßjAÇ vJ∂, KjKrKmKu, ßTJuJyuoMÜÇ mJKzaJ
IPjT mz IJr xMªrÇ mJrJªJ~ mxPu ßhUJ pJ~ mz ujÇ YJrkJPv TíÌYNzJ, ACTqJKukaJx ZJzJS
IPjT jJo jJ \JjJ VJZÇ VJZèPuJ mJKzaJ KWPr ßrPUPZÇ mJxJ IJr IKlx FTA KmKflÄP~Ç
FTJ gJTJ TJ\Pur FA k´goÇ FPfJ mz mJKz, ßuJT ßjAÇ FTJ uJPVÇ TJ\u FTaá KoÊT,
IJ`JKk´ ~Ç FTJ gJTPf kJrPfJ jJÇ mºáPhr KjP~ k´J~A IJ`J mxJPfJ mJxJ~ jfámJ IKlPxr kr
xºqJ~ VJKz KjP~ ßmr yPfJÇ FT IJ®L~J IJPZj, fJr mJxJPfA ßpPfJÇ UJuJ yjÇ UJuJPfJ
nJAPmJjPhr xPñ V· TPr, TqJro, uMcá ßUPu xo~ TJaJPfJÇ rJf yP~ ßVPu UJuJ ß\Jr TPr UJAP~
KhPfjÇ ßrJoJK≤T vyPr FPx ojaJS ChJx yP~ ßpPfJ oJP^ oJP^Ç ßTC ßjA ßp fJr xPñ k´JPer
TgJ muPmÇ mJrJªJ~ mxPu ojaJ IJPrJ ChJx yP~ pJ~Ç YJrKhPT jLrmfJÇ mJfJPx VJPZr kJfJr
hMuMKjPT oPj yPfJ KTPxr ßpj AvJrJÇ TJCPT nJPuJmJxPf AòJ \JPVÇ TJ\u KbT TrPuJ KTZM
FTaJ TrPf yPmÇ FnJPm FTJ gJTJ pJ~ jJÇ xmA ßfJ yPuJ oPjr oPfJÇ nJPuJ YJTKr, VJKz,
mJKzÇ FmJr oPjr oPfJ ßmR yPuA xm YJS~J kNre yPmÇ
TJ\u ßmJjPhr TJZ ßgPT fJPhr mJºmLPhr ßlJj jJ’Jr ß\JVJz TrPuJÇ ßmJjrJ jJ’Jr Khu fPm
xJmiJj TPr Khu irJ kzPu fJrJ hJ~L gJTPm jJÇ 30 mZr IJPV xmJr mJxJ~ ßlJj KZu jJÇ
pJPhr KZu fJPhr ßZPuPoP~Phr ˝JiLjfJ KZu jJ xm Tu irJrÇ TJ\u nP~ nP~ ßx xm mJxJ~
ßlJj TrPfJÇ KT∂á xMKmiJ TrPf kJrKZu jJÇ mJmJ, nJA, oJoJ, YJYJ F \JfL~ ßTC jJ ßTC iPrÇ
TJ\u fJzJfJKz ßrPU ßh~Ç
ßvPw FTKhj è†j ßlJj irPuJÇ fJr oJ fUj ßZJa ßmJjPT IJjPf ÛáPu KVP~KZuÇ vrLraJ FTaá
UJrJk KZuÇ è†j fJA TPuP\ pJ~KjÇ oJP~r KmZJjJ~ WMKoP~ KZuÇ ßlJPjr IJS~JP\ WMo nJXPuJÇ
ßoP~r VuJr IJS~J\ ßkP~ TJ\u xJyx TPr TgJ muPuJÇ TgJ~ TgJ~ TJ\u \JjJPuJ, è†Pjr
mz ßmJj IJr fJr ßmJj hMA\j mJºmLÇ Frkr ÊÀ yPuJ TJ\Pur hMÓáKoÇ TJ\u ßmJPjr TJPZ ÊPj
è†jPT FPTTaJ Umr ßh~Ç è†j ßnPm kJ~ jJ, TJ\u KTnJPm FPfJ KTZM \JPjjÇ FTaá ßYÓJ TrPu
mM^Pf kJrPfJÇ KT∂á è†j KTZMaJ ßmJTJ KZuÇ fPm FaJ ßx KTZMPfA mM^Pf KhPf rJK\ j~Ç Foj
nJm ßhUJPfJ ßpj UMm YJuJT, ˛Jat Ç krmfLt TJPu fJPT IPjT TgJ ÊjPf yP~PZ YJuJT mPuÇ ßlJj
mº gJTPfJ ßmKvr nJV xo~Ç è†j TrPf kJrPfJ jJÇ TJ\u ßlJj TrPfJÇ oJ-mJmJ jJ gJTPu
è†j irPfJ uMKTP~Ç oJP^ oJP^ ßlJjaJ WPrr ßnfr ßrPU oJ YPu ßpPfj mJAPrÇ FTmJr fJuJ
ßh~J Im˙J~ ßlJj TrPf KVP~ fJuJ ßnPX ßlPuKZu è†jÇ mz nJA FPx C≠Jr TPrKZu mJmJ-oJr
ß\rJr yJf ßgPTÇ IPjT YzJA-CfrJA kJr yP~ fJPhr ßk´o IJuJk YuKZuÇ Fr oPiq ßTC
TJCPT ßhPUKjÇ TJ\u FTKhj è†Pjr xPñ ßhUJ TrPf YJAPuJÇ è†j rJK\ yPuJ jJÇ n~, uöJ
hMPaJA ßkP~ mxPuJÇ Frkr TJ\u KbT TrPuJ xmJAPT KjP~ ßmzJPf pJPmÇ SUJPjA ßhUPm
è†jPTÇ IPjT TJbUz kMKzP~, ßmJjPhr rJK\ TKrP~ IJP~J\j TrPuJ TJ\uÇ fJr mz VJKzPf
hMA ßmJj, hMuJnJA, è†j, è†Pjr ßmJj, hMuJnJA, mJóJ, TJ\u, TJ\Pur mºáxo FT oJoJÇ xmJA
KoPu ßmr yPuJÇ vyr ßgPT hNPr FT kJyJKz FuJTJ~Ç ßmJj kKrY~ TKrP~ Khu TJ\uPT è†Pjr
xPñÇ fJrJ xJrJ kg Foj nJm TPr gJTPuJ ßpj ßTC TJCPT ßYPj jJ, \JPj jJÇ hM\j hM\jPT
ßhUPuJ, nJPuJ uJVPuJÇ TJ\Pur oPj yPuJ F ßoP~r \jqA fJr F vyPr IJxJÇ TJ\u AvJrJ~
è†jPT KTZM \JjJPf oJjJ TrPuJÇ FTKhj, FT rJf fJrJ gJTPuJÇ kptaPjr hMA Ào nJzJ TPr
gJTPuJ xmJA KoPuÇ xJrJ Khj V·, ßUuJ, jJY, VJj, yA YA TPr TJaJPuJÇ ZKm fáuPuJ k´YMrÇ
lJPT lJPT TJ\u ßU~Ju TrKZu è†jPTÇ pJPT \LmjxñL TrPm fJPT TJZ ßgPT ßhUJ, \JjJ
xKfqA nJPVqr mqJkJrÇ è†Pjr vJ∂ ˝nJm TJ\Pur nJPuJ uJVPuJÇ vyPr KlPr FPx è†Pjr
ofJof \JjPf YJAPuJ TJ\uÇ ßxA xPñ KjP\r IjMnëKf \JKjP~ KhuÇ è†Pjr ßTJPjJ IJkK• ßjA
ß\Pj TJ\u UMm UMKv yPuJ S fJr ßmJjPhr \JjJPuJÇ è†Pjr ßmJj, hMuJnJAPT xm WajJA
\JjJPuJÇ ßmJj, hMuJnJA UMm ImJT KTZM mM^Pf jJ ßkPrÇ mrÄ hMuJnJA FPx è†jPT ßmJ^JPf ÊÀ
TPrKZuÇ TJ\uPT ßToj uJVPuJ, ßZPu nJPuJ, KoÊT, nJPuJ YJTKr TPrÇ pKh è†Pjr kZª y~
fPm mJmJ-oJPT mPu KmP~r mqm˙J TrPmjÇ è†jS o\J ßkP~ ßVuÇ KTZMPfA rJK\ y~ jJÇ ßZPu
TJPuJ, mz mz ßVJl, è†Pjr FTho kZª j~Ç Fr oPiq TJ\uA xm lJx TPr KhuÇ hMuJnJA ÊÀ
TrPuj hMÓáKoÇ Imvq KTZMPfA rJK\ yj jJ è†Pjr xJoPjÇ ßnfPr ßnfPr xm IJP~J\j ÊÀ TPr
KhPujÇ
dJTJ~ TJ\u \JjJPuJ fJr mJmJ-oJPTÇ
mJmJ FPx ßoP~ ßhPU kZª TrPuj, IJÄKa krJPujÇ KmP~ yP~ ßVuÇ
FUj fJrJ xMPU xÄxJr TrPZ, hMA ßZPu FT ßoP~ KjP~Ç
iJjoK¥, dJTJ ßgPT
KÆYJKreL
IJKrl oJyoMh
IqJKo TJrmLÇ vJ∂, nhs , Kmj~L ßoP~Ç F ßoP~PT ßhPU ßTC KT muPm kMPrJ hMA mZr ßoP~Ka ACFx
IJKot r F~Jr ßmAx-F YJTKr TPrPZÇ ßx FUj IJoJPhr IKlPx S~JTt ˆJKc (Work St udy) TPrÇ
IJorJ ßpoj ßhPv gJTPf IPjPTA kzJPuUJr kJvJkJKv KaCvKj TPr mJzKf KTZM CkJ\tj TrfJo
KbT ßfoKj F ßhPvr TPu\ ACKjnJKxtKar ZJ©ZJ©LrJ S~JTt ˆJKc TPr IKfKrÜ KTZM aJTJ IJ~
TPrÇ
x¬JPy Kmv WµJ fJr TJ\Ç TJV\ TKk TrJ, ßoAu TrJ ∏ FA aJAPkr yJuTJ TJP\ ßx IJoJPT
ßy· TPrÇ IJoJr FTJ∂ k´P~J\j jJ yPu fJPT KTZM TrPf mKu jJÇ Imxr xoP~ fJPT ßhKU
kJfJr kr kJfJ KyxJm TPrA YuPZÇ IJoJr xm KmwP~A ßTRfëyuÇ fJr ßcPÛr kJPv KVP~
hJzJuJoÇ ßhKU KT TrPZ! IqJKo UMm KY∂JpMÜ oj KjP~ TJV\èPuJ IJoJr KhPT FKVP~ ßh~Ç ÊiM
KyxJm IJr KyxJmÇ kJfJr kr kJfJÇ k´ Kf x¬JPyr KyxJmÇ xJ¬JKyT xû~L KyxJmaJ KbT F rTo :
x¬JPyr ÊÀr fJKrU FmÄ ßvw yS~Jr fJKrUÇ k´ Kf x¬JPy fJr IJr yJ\PmP¥r ßoJa IJ~Ç fJ rkr
IJ~ ßgPT k´ Kf x¬JPyr mq~ ßpoj mJxJ nJzJ, UJmJr UrY, VJKzr VqJx, ßaKuPlJj, mJóJr UJmJr,
cJ~JkJr AfqJKh oJAjJx TPr xJ¬JKyT xlPrr KyxJmÇ
ßTJPjJ x¬JPy 10 cuJr, ßTJPjJ x¬JPy 15 IJmJr ßTJPjJ x¬JPy \oJA ßjAÇ IJKo FT x¬JPyr
KyxJm cJ~KrPf aá PT ßrPU KhuJoÇ
kPrr x¬JPy fJPT K\ùJxJ TruJo, IJòJ Vf x¬JPy ßfJoJr TPfJ aJTJ \oJ yP~PZ? ßx muPuJ,
12 cuJrÇ
ßfJoJr ßfJ 15 cuJr \oJ yS~Jr TgJ KZuÇ Kfj cuJr To yPuJ KTnJPm?
ßx nLwe KY∂J~ kPz ßVuÇ KyxJm ßouJPf kJPr jJÇ IJKo IJvõ Jx KhAÇ
IPfJ KY∂J TPrJ jJ, kPrr x¬JPy FTaá ßmKv \oJ TrPuA mqJuJ¿ yP~ pJPmÇ
FTKhj ßx ZKm KjP~ FPuJÇ yJ\Pm¥ IJr mJóJr ZKmÇ IJKo ßhPU UMm k´vÄxJ TruJoÇ ßxA IqJKo
FTKhj IJoJPT FPx muPuJ, ßx FUJPj IJr TJ\ TrPm jJÇ TîJx ßvw yS~Jr kr ßx TJr S~Jv
TrPmÇ IJoJPhr ßYP~ k´ Kf WµJ~ FT cuJr TPr ßmKv kJPm, xPñ kJPm KakxÇ fJZJzJ TJ\aJ fJr
mJxJr kJPvAÇ
pJPyJT, IqJKor xPñ IJr ßhUJ yPuJ jJÇ k´ J~ Kfj YJr oJxÇ
FTKhj IJKo uKmPf yJaJyJKa TrKZÇ ßhKU IqJKo IJxPZ IkK\a KhT ßgPTÇ IKlPx ßcPT KjP~
FPx mxJuJoÇ
KT mqJkJr mPuJ ßfJÇ ßfJoJr ßp ßTJPjJ ßUJ\ UmrA ßjAÇ
IPjT TgJ muJr kr ßx muPuJ, \JPjJ, oJKat j oJPj IJoJr yJ\Pm¥ Vf Kfj rJf mJxJ~ ßlPrKjÇ
ßTJPjJ ßlJjS TPrKjÇ
ßTj? KjÁ~A ^VzJ yP~PZÇ
IqJKo muPuJ, jJÇ IJKo Khj Khj ßoJaJ yP~ pJKò mPu oJKat j IJoJPT IJPVr oPfJ kZª TPr jJÇ
IqJKo ybJ“ TPr hJzJPuJÇ FkJPv SkJPv KTZMãe yJaPuJÇ fJrkr ßY~JPr mxPuJÇ vJ∂nJPm
IJoJr KhPT fJTJPuJÇ IJòJ, xKfq TPr mPuJ ßfJ IJoJr KlVJr KT UMm ßmKv UJrJk?
IJKo muuJo, jJÇ VzkzfJ xMªrL fá KoÇ
oPj yPuJ IqJKo FTaá Kmweú Ç fJA fJPT IJmJr muuJo, IJòJ, fá Ko KT Fms JyJo KuÄTPjr TgJ oPj
TrPf kJPrJ jJ pJPT \jxnJ~ ßhUPf KVP~ FT ßuJT muPuJ, IJPr, FA ßuJT IJPoKrTJr
ßk´ KxPc≤Ç FPÑmJPr vJhJoJaJ ßYyJrJÇ
KuÄTj ÊPj C•r KhPuj K\ nJA\Jj, vJhJoJaJ ßYyJrJr ßuJTPhrA KmiJfJ ßmKv kZª TPrjÇ fJA
kO KgmLr IKiTJÄv oJjMwA KfKj vJhJoJaJ ßYyJrJ~ ‰fKr TPrPZjÇ
IqJKo muPuJ, \JPjJ, ßxKhj TîJx ßgPT mJxJ~ KlPr KVP~ ßhKU ßmcÀPo ßoP~Phr hMPaJ jLu yqJ¥
Vä Jnx kPz IJPZÇ oJKatjPT K\ùJxJ TrPfA ßxA ßp ßmr yP~ ßVu IJr ßlPrKjÇ IqJKo FTaá ho
KjuÇ fJrkr I· ßyPx muPuJ, IJxPu IJKoS ßp fJr xPñ KYa TPrKZÇ TJr S~JPvr oqJPj\Jr
ßZPuKa IJr IJKo hM\PjA hM\jPT UMm ßmKv kZª TKrÇ y~PfJ ßx \jqA ßfJoJPhr FUJPj TJ\
TKrKjÇ IqJKo fJr yqJ¥mqJV ßgPT ßVJuJKk FTaJ YMPur TJaJ ßmr TPr IJoJPT ßhUJ~Ç rmJat ou
Il \K\t ~J ßgPT IJoJPT KTPj KhP~PZÇ KT xMªr jJ!
muuJ o, yqJ, UMmA xMªrÇ IJr oPj oPj muuJo, IqJKo xJmiJPj ßgPTJÇ ßfJoJr YMPur TJaJ ßpj
mMPTr TJaJ yP~ KmPi jJ pJ~Ç
arifatlanta@yahoo.com
Ik´TJKvf
k´ hLk
1998 xJPur WajJÇ fUj IJKo FTKa FjK\SPf oqJPj\Jr KyPxPm TotrfÇ KÆfu IKlPx KmPTPu
ybJ“ FT\j xMªrL oKyuJ nJKr mqJV KjP~ k´ Pmv TrPuJÇ fJPT K\ùJxJ TPr \JjPf kJruJo jfáj
KyxJmrãT KyPxPm ßpJVhJj TrPmÇ FUJPj muJ k´P~J\j, IJoJPhr IKlx FmÄ gJTJ, UJS~J
FTxPñÇ
k´ go ßhUJPfA mM^uJo UMm nhs Ç fJrkr TávuJKh KmKjoP~ \JjPf kJruJo ÊiM xo~ TJaJPjJr \jq
fJr IJxJÇ KfKj kJY S~JÜ jJoJ\ IJhJ~ TrPfj FmÄ iot nLÀ KZPujÇ
âPoA fJr mqmyJr S TgJmJftJ~ UMm nJPuJ oPj yPuJÇ fJr k´Kf hMmtu yP~ ßVuJoÇ ßpPyfá jfáj
fJA fJPT xm KhT ßgPT xyPpJKVfJ TrfJoÇ KmPvw TPr mqJÄKTÄ mqJkJPrÇ jJoJP\r xo~ vf
mq˜fJr oJP^S fJPT lí TPr KhfJoÇ
pKhS IJKo Ijq iot kJuj TKrÇ fmáS fJr iPotr k´Kf KZu IJoJr IVJi KmvõJxÇ k´J~ xm xo~
IJorJ kJvJkJKv gJTfJo FmÄ AvJrJ-AKñPf oPjr nJm k´ TJv TrfJoÇ ßpoj, IKlPx TJ\ TrJ,
UJS~J-hJS~Jr xo~Ç
FT xo~ IJKo k´YMr Klfl S~JTt TrfJoÇ ßx IJxJr kr IKlPxr mJAPr pJS~J TPo ßVuÇ FT
IhOvq aJj IjMnm TrfJoÇ IJoJPhr ßmKvr nJV nJPmr ßuj-ßhj yPfJ KYrTáPar oJiqPoÇ FnJPm
\KzP~ kzuJoÇ
IJKo KZuJo KmmJKyf FmÄ FT x∂JPjr \jTÇ fJA ˘Lr ßYJU FzJPf kJruJo jJÇ FT xo~ ˘Lr
xPñ fJr oPjJoJKujq yPuJÇ IJKo xm KhT ßgPT oqJPj\ TruJoÇ KT∂á xoxqJ rP~A ßVuÇ IJorJ
nJPuJmJxJr TgJ ßTC TJCPT muPf kJKrKjÇ KT∂á Ik´ TJKvfnJPm k´ TJv kJ~ KmKnjú TJP\Ç
FTKhj nhs oKyuJr k´iJj KvKãTJ KyPxPm YJTKr yP~ ßVuÇ pJmJr xJf Khj IJPV jLrPm KmhJ~
K juÇ
ßx ÊiM TJhPuJ, KTZMA muPf kJrPuJ jJÇ IJKoS KbT fJr oPfJ jLrm yP~ kJwJe yP~ rAuJo,
KTZMA muPf kJruJo jJÇ
ßx pJmJr kr IJKoS ßmKv Khj YJTKr TrPf kJKrKjÇ IJKo FUj Ijq YJTKr TKrÇ ßxS fJAÇ
ÊPjKZ ßx FUj mqJÄPT TotrfÇ IJKo FTaJ k´JAPna TŒJKjr TotTftJÇ ßhPvr hMA ßoÀPf hMA\j
gJKTÇ KT∂á IJP\J fJPT ná uPf kJKrKjÇ
ßaPTryJa, oJhJrLkMr ßgPT
IJ®VäJKj
UMm \JjPf AòJ TPr IJkKj ßToj IJPZj? IJkjJPT FTKamJr ßhUJr \jq IK˙r yP~ kKz oJP^
oPiqÇ T·jJ~ ßlJPj TgJ mKuÇ IgY ßlJj jJ’Jr \JjJ xP•ôS ßlJj TrJr xJyx kJA jJÇ pKh rJV
TPrj mJ jJ ßYjJr nJj TPrj mz TÓ kJPmJÇ fJA ßlJj TrJ yP~ SPb jJÇ IgY ßlJPjr \jqA
IJkjJr xPñ ÂhqfJ VPz SPbKZuÇ
mJPx TPfJA jJ pJS~J IJxJ TPrKZÇ ijq IJoJr ßxA mJx Ãoe ßpKhj mJPx IJkjJr xPñ kKrY~
y~ FmÄ ijqmJh SA oMPbJ ßlJjPT pJr oJiqPo IJoJPhr k´KfKj~f ßpJVJPpJV yPfJÇ oPj kPz,
IJoJ~ mPuKZPuj x¬JPy ßpj hMAmJr ßlJj TKrÇ jJ yPu mJKzPf ßlJj TPr IK˙r TPr fáuPmj!
FTmJr KTZM jJ ßnPmA ßoPx\ KhuJoÇ fUj ßlJj TrPuj, TPfJ TgJ muPujÇ UMm TÓ ßkuJo
fJA kPrr ßoPx\aJ KZu F rTo - xKr, jJ mMP^ TÓ ßh~Jr \jqÇ Foj TÓ IJr ßhPmJ jJÇ AfqJKhÇ
IJoJr TgJ ßrPUKZ, Foj TÓ IJr ßhAKjÇ fPm IJkjJr TJZ ßgPT ßkP~KZ xMPh IJxPu Fr ßYP~
ßmKv TÓÇ fJ jJ y~ IJ\ ImqÜA gJTPuJÇ ßjRTJ~ YzPf YJAKj mPuKZPuj, KbT IJPZ ßjRTJ~
YPzJ jJÇ KmP~r kr ßfJoJ~ uPû YKzP~ KjP~ pJPmJÇ
FPfJ UMKv yP~KZuJo, jJ ßyJT pJS~J fmM ßfJ ÊPjKZuJo ßxA mJTq, fJA IJoJr \jq pPgÓÇ IJKo
IP· fá ÓÇ SA I·A IJkKj KhPf Tí kefJ TPrjÇ IJKo TÓ ßkP~S xMUL yAÇ TJre ßxaJ ßhj mPuÇ
IJ\ xoP~r kKrPk´KãPf WajJ kJPfi ßVPZÇ ßjA IJPVr ßxA CòõJx, ßlJj TrPu IJr IJ kK j
IJjKªf yj jJÇ FTKhj ßfJ KYjPfA kJrKZPuj jJÇ IJPrTKhj ßhUJ TrPmJ mPu vJKz kPr
ßmKrP~KZÇ ßlJj TruJo, KrÄ yPò IgY irPZj jJÇ ßvPw KmrÜ yP~ mJxJ~ KlPr ßVuJoÇ kPr
FTKhj \JjuJo ßlJj xJAPu¿ TrJ KZuÇ nJVqA IJoJr k´ KfTë PuÇ
BPhr k´J~ ßhz oJx kPr ßmJPjr mJxJ ßgPT ßlrJr kPg ßlJj TruJo ßhUJ TrJr \jqÇ KmiJfJ
\JjPfj ßxKhj ßhUJ TrJaJ TPfJ \ÀKr KZuÇ hMntJVqâPo ßxKhjS vJKz kPrKZuJoÇ IJ kK j
IJxPf kJrPmj jJ ß\Pj IJKo ßpPf YJAuJoÇ IJkKj C“xJy KhPuj jJÇ FPfJ TÓ ßkP~KZuJo mJx
nKft oJjMPwr xJoPj IP^JPr ßTPhKZÇ
ÊPj IJkKj y~PfJ muPmj, ßoP~rJ SaJ ZJzJ IJr KT kJPrÇ ß\Pj rJUMj, ßoP~rJ pJ kJPr ßZPurJ
fJ TUPjJ kJPr jJÇ ßxaJ yPò... jJ gJT, IJkKj y~PfJ yJxPmjÇ
FPfJ KTZM ßp \jq WaPuJ fJ yPuJ KmP~Ç IJkjJPT ßhJw ßhA jJÇ fPm xoxqJaJ KT KZu fJ \JjJPf
kJrPfjÇ
IJoJr FT mºá r oJiqPo IJkjJr FT mºá r TJZ ßgPT IJkjJr xŒPTt xm ß\PjKZÇ IJoJr FPfJaá Tá
TÓ y~Kj pPfJaá Tá UJrJk ßuPVPZ ÊjPfÇ IJKo \JKj jJ, ßTj Foj y~Ç IJkjJr xŒPTt pKh ßTC
UJrJk mPu fJ IJoJr oPiq ßTJPjJ k´nJm ßlPu jJÇ fPm KT F TgJA xKfq, nJPuJmJxJ IºÇ
Kk´ ~\Pjr ßhJw ©∆KaèPuJS oiMr uJPVÇ oPj y~ SaJA ˝JnJKmTÇ
\JKj jJ ßTj IJkjJr FmÄ IJkjJPhr kKrmJPrr IPpJVq yuJoÇ ÊiMA KT ßxRªptyLjfJr \jq? yJ~
ßUJhJ! xMªr KZuJo jJ mPu ßTJPjJKhj IJPãk TKrKjÇ IJ\ xOKÓTftJPT muPf AòJ TrPZ, ßTj
IJoJ~ xMªr TrPu jJ? IJkjJr nJwq IjMpJ~L TKbj lvtJÇ ßp yJKxaáTár k´vÄxJ IJkKj TPrKZPuj
ßx yJKx IJ\ ŸJj yP~ ßVPZ, \JPjj KT! IJKo KbTA IjJxt, oJˆJxt TrPmJ (AjvJIJuäJy)Ç fPm
\JjJPjJ yPm jJ oJˆJxt ToKkäa TPrKZÇ YJr mZr! ßUJhJ YJAPu IJkKj Fr IJPVA...Ç IJkjJr
oPfJ IJKoS YJA IJr IJoJPhr ßhUJ FmÄ ßpJVJPpJV jJ ßyJTÇ ßxaJ Imvq TKbj KTZM jJÇ fPm
ß\Pj rJUMj, oPjr KhT ßgPT IJKo KT∂á IJkjJr TJZ ßgPT hNPr jAÇ ßp mJfJPx IJkKj Kj”võJx
KjPòj ßx mJfJPx IJoJr IK˜fô kJPmjÇ ÊiM FTaá UM\Pf yPm, FA pJÇ \JKj TUPjJ UM\Pmj jJ fmM
IJvJ rJKUÇ TJre oJjMw ßfJ IJvJ KjP~A mJPY, fJA jJ? Imvq oJjMw pUj k´fqJvJr ßYP~ ßmKv
TJojJ TPr fUjA IJvJyf y~Ç IJKo y~PfJ ßmKv k´fqJvJ TPrKZuJoÇ fJA hJÀenJPm KjrJv
yuJ oÇ
TmMu muJr IJV oMyëft kpt∂ IJkjJr k´fLãJ~ gJTPmJÇ \JKj IJkKj IJxPmj jJ, fmMSÇ ßhJ~J
TrPmj ßpj TUPjJ IJkjJPT náPu jJ pJAÇ IJoJr oPfJ ßmJTJ, Tá“Kxf ßoP~r FaJA yPm xmPYP~
mz vJK∂Ç ßTj náPu KVP~KZuJo IJKo ßhUPf IJkjJr oPfJ xMªr jAÇ IJkjJr ßmR yS~Jr oPfJ
ßpJVqfJ ßjAÇ
krJ\P~r IJ®VäJKj KjP~ IJkjJr námj ßgPT YPu pJKòÇ TJojJ TrKZ xMUL ßyJjÇ IJkjJr \Lmj
ßyJT IJPrJ CkPnJVqÇ
\JKj Fr x÷JmjJ To fgJKk pKh TUPjJ oMPUJoMKU yA oMU KlKrP~ ßjPmj jJPfJ? oPj TrPmj jJ
CKuä KUf TgJèPuJ IJkjJr k´ Kf IJoJr IKnPpJVÇ IJkjJr k´Kf IJoJr IKnPpJV IJPVS KZu jJ,
FUPjJ ßjAÇ nKmwqPfS gJTPm jJÇ xm KTZM \JjJ, ßmJ^J S ßYjJr krS IJkjJPT nJPuJPmPxKZ,
nJPuJmJxKZ, nJPuJmJxPmJSÇ pKhS F \jq xmJr Ka√Kj ÊjPf yPòÇ IJoJr xm nJPuJ uJVJ,
nJPuJmJxJ ßfJoJPfA, pKhS ßfJoJPT kJAKj, kJPmJ jJ fmMS nJPuJmJKx... nJPuJmJKx..nJPuJmJKxÇ
jJo KmyLj
o~ojKxÄy ßgPT
aáAj ßmKmx kJkJ
ßl∑ ¥Phr xPñ o\J TrPf TrPf fJr ßlJj jJ’Jr KjP~KZuJo fJr xPñ ßl∑¥Kvk TrJr \jqÇ FT\j
IJPrT\Pjr k´ Kf k´ Y§ rTPor Kjnt rvLu yP~ kzuJo xoP~r xPñ xPñ FmÄ FT xo~ hMA\jA Klu
TruJo IJorJ FPT IjqPT nJPuJPmPx ßlPuKZÇ KT∂á IJKo fJPT TUPjJA ßhKUKj FmÄ ßx ÊiM
IJoJr lPaJV´Jl ßhPUPZÇ KT∂á IJKo ßp fJPT nJPuJmJKx fJ k´gPo ˝LTJr TrPf YJAKj TJre
mJ˜Pm pUj ßx IJoJPT ßhUPm fUj y~PfJ mJ IJoJPT WO eJ TrPmÇ
fUj IJKo IJoJr xo˜ UJrJk KhT fJPT UMPu muuJo FmÄ ßx xmKTZM ßoPj KjP~A KrPuvj
TjKaKjC TrPf rJK\ yPuJÇ Fr oJP^ fJr FTKa ßTîJ\ ßl∑P¥r xPñ IJoJr ßhUJ yPuJÇ fJrkr
ybJ“ TPr ßx FTKhj IJoJPT muPuJ fJr kPã F KrPuvj rJUJ x÷m j~Ç fUj IJKo mM^uJo IJ K o
ßhUPf UMm UJrJk fJA ßx F TgJ muPZÇ KT∂á ßx FTgJ IJoJPT xrJxKr mPuKjÇ KT∂á IJKo fJPT
mMK^Ç
IJKo fmMS fJPT k´Y§ nJPuJmJKx TJre ßx ßToj ßxaJ IJoJr TJPZ TUPjJA mz mqJkJr jJÇ ßx
IJoJPT ßToj nJPuJmJxJ KhP~PZ ßxaJA mz mqJkJrÇ ßx IJoJPT FUPjJ nJPuJmJPx KT∂á IJoJr
YJAPfS fJr TJPZ fJr kKrmJr mzÇ
ßx fJr kKrmJPrr KmkPã KVP~ IJoJPT KmP~ TrPf kJrPm jJ FmÄ IJKoS fJr F ofJoPf xJ~
KhP~KZÇ KT∂á IJoJPhr F xŒTt FUJPjA ßvw yPm jJÇ xJrJKa \Lmj IJorJ FPT IkrPT FnJPm
nJPuJPmPx pJPmJ FaJ IJoJPhr k´ KfùJÇ
IJoJPhr T·jJ~ IJoJPhr UMm xMªr FTaJ xÄxJr IJPZ IJr IJoJPhr hMAaJ ßmKmS IJPZÇ ßx
IJoJPT ßmR mPu cJPT, pUjA fJr ßTJPjJ TJrPe UMm TÓ y~ IJKo fJ mM^Pf kJKrÇ fJPT IJKo
pPfJaJ x÷m ßT~Jr TKr, xÿJj TKrÇ fJPT IJKo IJoJr aá Aj ßmKmx kJkJ mPuA cJKTÇ
fJPT IJKo TUPjJ ßhKUKj KbTA KT∂á IJoJr xo˜ IK˜fô \MPz IJKo Klu TKr ßx ßpj IJoJr
kJPvA gJPT xmt ãeÇ IJoJPhr F Im˙JjVf hNrfô oJP^ oPiq UMm TÓ ßh~ KT∂á n~ uJPV TJPZ FPu
kPr ßTJPjJ náu jJ yP~ pJ~ pJr \jq IJKo xJrJ\Lmj fJPT náu ßnPm pJPmJÇ fJr ßYP~ ßx hNPr
gJTá T náu mM^JmMK^ I∂f yPm jJÇ TJre oJjMw ßfJ, ‰hKyT FTaJ IJTwte yPfA kJPrÇ IJr FaJ
yPu IJoJPhr Ff xMªr xŒTt aJ jÓ yP~ pJPmÇ
ßx IJoJPT FTKhj mPuPZ nJPuJmJKx F TgJaJ ßpj ßfJoJPT TÓ jJ ßh~ Inspire TPr fJA YJA,
nJPuJ ßgPTJ xmxo~Ç I Love you and miss you always. - Your twin baby’s Papa.
ÊiM TgJr FmÄ KmvõJPxr KnK•Pf IJ\ IJorJ FfhNrÇ k´Y§ k´Y§ nJPuJmJKx ßfJoJ~ \Jj, fJ KT
fá Ko ßmJP^J?
jJo k´ TJPv IKjòá T, dJTJ ßgPT
ÊÃ
K oK guJ
kMPrJ kOKgmL IºTJr oPj yKòuÇ fmMS VJZèPuJr ZJ~J ßhUJ pJPòÇ IºTJPr kNKetoJr IJ PuJ ~
kO KgmL KYTKYT TrPZÇ
rJf fUj IJzJAaJÇ \JjJuJr VO u KhP~ kNKet oJr IJPuJ FPx FTKa ChJxL IJjojJ ßoP~r VJu ¸vt
TrPZÇ kO KgmLr FPfJ xMªr „k ßx IJPV TUPjJ ßU~Ju TPrKjÇ kOKgmL ßpj KjP\A oMê yPò IJkj
„k ßhPUÇ YJh IJPuJ KhPò kOKgmLPT IJP\J ∏ F ßhPU ßoP~Ka IJPrJ TÓ kJKòuÇ nJmKZu,
kO KgmLr KT nJVq! YJhPT ßx IJP\J iPr rJUPf ßkPrPZ fJr TJPZÇ YJh IJP\J IJPuJ ßh~, y~PfJ
FnJPm xJrJ \Lmj IJPuJ~ KmPnJr TPr rJUPm kO KgmLPTÇ
IJjojJ yP~ IJPrJ TPfJ KT ßp nJmKZu ßoP~KaÇ nJmPf nJmPf ßx IjMnm TrPuJ fJr VJu ßn\J,
fJr yJPf FT ßlJaJ \uÇ yJPfr KhPT fJTJPf KVP~ ßx mM^Pf kJrPuJ fJr kOKgmL ^JkxJÇ ßx
ßYJPU ^JkxJ ßhUPZÇ
ßoP~Ka TJhPZ! TJhPZ ßTj? ßTPjJ fJr ßYJPU \u? ßTjA mJ nJmPZ fJr ßlPu IJxJ kMrPjJ IoNuq
˛O KfèPuJ KjP~? KT KhP~PZ F ˛O Kf fJPT? KhP~PZ ßfJ ÊiM ßYJPUr \u IJr mMPTr oJP^ ßmPi rJUJ
pPfJ xm TÓÇ IJ\ ßx mz FTJÇ KjP\r IK˜fô KjP\A UMP\ kJ~ jJ, xMPUr KbTJjJ fJr I\JjJÇ
ßT FA yfnJVJ ßoP~Ka? ßx KT IJKo? ßxA IJKo, ßp FT oMyëft yJKx ZJzJ gJTPf kJrPfJ jJÇ
xmJA IK˙r yP~ ßpPfJ IJoJPT KjP~Ç xmJA muPfJ F Yûu ßoP~Ka KT TUPjJ vJ∂ yPm jJ? IJ\
IJKo vJ∂Ç yqJ, yqJ IJKoA ßx KoKguJÇ pJr kOKgmL \MPz KZu ÊiM IJjª IJr yJKxÇ IJ\ ßx
KoKguJ Ijq ßTJPjJ \VPfrÇ F ßToj \V“, ßpUJPj mJYPf yPm IJoJPT ÊÃPT ZJzJ! ßTJgJ~ ßx
KhjèPuJ? ßp KhjèPuJ ÊÀ yPfJ ÊÃPT ßhPU, ßvw yPfJ fJPT ßhPUAÇ
ÊÃ! IJoJr \LmjÇ k´KfKa rPÜr KmªMPf IJPZ ÊÃÇ k´KfKa ãPe, ßYJPUr \Pur k´KfKa ßlJaJ~
IJPZ ÊiMA ÊÃÇ FPfJ ßmKv nJPuJPmPx ßlPuKZ ßp vf IkoJj xP~S ÊiM fJPTA YJAÇ KT ßhJw
IJoJr? KT IkrJi, mPuJ? ßfJoJPT nJPuJmJKx FA? fPm ßfJ F IkrJi xJrJ \Lmj TPr pJPmJÇ
oJP^ oPiq oPj y~ F ÊÃPT IJKo KYKj jJÇ IJoJr ÊÃ ßfJ Foj KZu jJÇ ßx ßfJ ÊiM KoKguJPTA
nJPuJmJxPfJÇ fJr ßbJPa, ßYJPU, ÂhP~ ÊiM KoKguJ jJoKaA KZuÇ KoKguJ TPr TPr IKfÔ TPr
ßluPfJ mºá Phr, ßx Êà IJ\ ßTJgJ~? IJKo KT SPT yJKrP~ ßlPuKZ? ßTJgJ~ ßx KhjèPuJ?
mO KÓPf KnP\ IkuPT IJoJPT ßhUJ, xm KTZM ná Pu ÊiMA IJoJPTA YJS~J, ná u yPu TJPj iPr Sbmx
TrJ, FojKT IJoJPT TJPZ kJS~Jr \jq hNr-hNrJP∂ YPu pJS~JÇ IJKo ßfJ ßfJoJPT YJA jJ, YJA
IJoJr ÊÃPT, IJoJr KoÊPT (KoKguJ+ÊÃ=KoÊ)Ç ßp ÊÃ IJoJPT ZMP~ k´KfùJ TPrKZu Ijq
TJCPT KmP~ TrPm jJÇ mM^uJo, ßoPj KjuJo IJoJPT fJr kKrmJr ßoPj ßjPm jJÇ fJr kKrmJPr
IPjT xoxqJ fJA mPu KT IJoJr \J~VJaáTá Ijq TJCPT KhP~ ßhPm? F ßToj nJPuJmJxJ? IJKo
ßfJ IJP\J \J~VJaá Tá ßfJoJr \jqA ßrPUKZÇ Ijq TJCPT nJPuJmJPx IJoJr ÊÃ, F TgJKa ÊPj oPj
yP~KZu \LmPjr xm YJS~J-kJS~J FUJPjA ßvwÇ
\JKj, TÓèPuJ IJoJrA gJTPmÇ TJCPT FPfJaá Tá KhP~S yJuTJ yPf kJrPmJ jJÇ ÊiM kJrPmJ fJPT
nJPuJPmPx ßpPfÇ IJ\ IJoJr ÊiM oPj kzPZ ßx KhjèPuJÇ IJoJPhr k´go ßhUJÇ k´go
nJPuJmJxJr TgJ k´ TJv TrJÇ oPj kzPZ ÊÃr mJóJPhr oPfJ kJVuJKoèPuJÇ KT ßp TrPfJ IJoJr
ÊÃ, ßx TgJèPuJ oPj kzPu ^JkxJ ßYJPUA ßbJPar ßTJPe yJKx lá Pa SPbÇ
oJP^ oPiq K\ùJxJ TrfJo, JAAN fá Ko ßTj FPfJ nJPuJmJPxJ IJoJPT?
kJVu C•Pr muPfJ, TJre fá Ko IJoJr Iit JKñjLÇ
IJoJr ßYJPUr xJoPj ßx KhjèPuJ ¸Ó ßnPx CbPZÇ pUj fJPT nJPuJmJKx jJ mPu FKzP~ YufJo
fUj ßx mO KÓPf ßn\J TJT yP~ hJKzP~ gJTPfJÇ IJoJPT jJjJj nJPm ßmJ^JPjJr ßYÓJ TrPfJÇ
IJoJr Life St ory F rTo∏
TíPx≤ ßrJPc jfáj IJxJr kr YJrKhT UMm IPYjJ KZuÇ KTZMKhj kr IJ~• TrPf kJruJo, mJxJr
xJoPj FThu ßZPu IJ`J KhPfJÇ mJrJªJ mJ ÀPor \JjJuJr xJoPj ßVPu ßZPuèPuJ fJKTP~
gJTPfJÇ IJPrJ TP~T Khj kr ßU~Ju TruJo, IJoJPT ßZPuèPuJ ßlJj jJ’Jr ßh~Jr ßYÓJ TrPfJÇ
fUj nJmfJo, kJzJr jfá j ßoP~ ßhPU hMÓá Ko, lJ\uJKo TrPZÇ Ijq KTZMA j~Ç fJrkr IJPrJ ßmv
KTZM Khj kr ßYJPU kzPuJ ßx hPur FTKa ßZPuPTÇ IJKo kzPf pJS~Jr S ßlrJr kPg ßZPuKa xm
xo~ IJoJPT IjMxre TrPfJÇ IPjT Khj kr IJoJPT FTKa ßZPu \JjJPuJ ßx ÊÃr mºá \KjÇ ÊÃ
ßT \JjPf YJAPu IJoJPT \JjJPuJ ÊÃ yPò ßxA ßZPu ßp KT jJ TUPjJ ßTJPjJ ßoP~r KhPT
fJTJ~Kj, TgJ kpt ∂ mPuKjÇ IJKo jJKT ÊÃr \LmPj k´ go ßoP~Ç
ÊÃr FAYFxKx krLãJ ßvwÇ krLãJ ßvPw Imxr gJTJ~ kJzJr xm mºá IJoJPhrA mJxJr xJoPj
IJ`J KhPfJÇ IJP˜ IJP˜ ÊÀ yPuJ ÊÃr kJVuJKoÇ xJrJKhj mJxJr xJoPj hJKzP~ gJTJ, mOKÓPf
KnP\ IJoJPT ßhUJ, IJKo oMU WMKrP~ KjPu oj UJrJk TrJ, IJPrJ TPfJ KT! ÊÃr KmKnjú kJVuJKo
ßp IJoJPT iLPr iLPr oMê TrKZu fJ mM^Pf IJr mJKT rAPuJ jJÇ pUj IJoJPhr xŒTt ÊÀ yPuJ
fUj oPj yPfJ IJoJPhr nJPuJmJxJ kOKgmLr ßvsÔ nJPuJmJxJÇ TUPjJ FT\j IJPrT \Pjr xPñ
ßlJPj TgJ mKuKj, TJPZ pJAKj, IgY hNr ßgPT ßhPU IJr KYKb KuPU FT\j IJPrT \Pjr oPjr
TgJ \JjJfJoÇ
ÊÃ IJoJPT FPfJ nJPuJmJxPfJ ßp IJKo KjP\PTA KjP\ KyÄxJ TrfJoÇ IJoJr oPj yPfJ ßTC
TJCPT FPfJ nJPuJmJxPf kJPr! kJY oJx kr IJKo Y¢V´JPo oJoJr mJKzPf ßmzJPf pJAÇ fJr hMA
Kfj Khj kr FT xTJPu ÊÃ IJoJPT ßlJj TPr oJoJPhr ßUJuJ mJrJªJ~ ßpPf muPuJÇ mJrJªJ~
KVP~ rJ˜Jr KhPT ßYJU kzPfA UMmA ImJT yA IJoJr JAAN-ßT hJKzP~ gJTPf ßhPUÇ
\JjM~JKr 2003, vLPfr xTJuÇ fJrkrS IJKo WJoKZuJoÇ ßxKhj xºqJ~ fJr xPñ ßhUJ TruJoÇ
rJf 10aJ KT xJPz 10aJ kpt ∂ IJorJ FT xPñ KZuJoÇ ßxKhj IJoJPhr k´go ßhUJ xJojJ-xJoKj,
k´ go TJPZ IJxJÇ
FTA kJzJ~ gJTJr TJrPe ÊÃr kKrmJr UMm fJzJfJKz mqJkJraJ ß\Pj pJ~Ç IJP˜ IJP˜ fJr
kKrmJPrr KmKnjú xoxqJ yPf gJPTÇ fJr kKrmJPrr xmJA oJ-mJmJ, uMmjJIJkM, ßZJa hMA nJA xJKj,
ßxRrn - ßTC IJoJPT kZª TrPfJ jJÇ fJA mJxJr xmJr xPñ ÊÃr ^VzJ yPfJÇ fJrkrS ÊÃ
IJoJPT ßnJPuKj, mrÄ IJoJPT ZMP~ k´ KfùJ TPrKZu ßp, IJoJPT jJ ßkPu Ijq TJCPT KmP~ TrPm
jJÇ Foj kKrK˙KfPf KTZMKhPjr \Pjq lákMr mJxJ~ pJAÇ fJr KTZMKhj krA IJPx 14 ßlms∆~JKr,
nJPuJmJxJ KhmxÇ
lákMr mJxJ~ IJxJr krS ßx 14 ßlms∆~JKr, nJPuJmJxJ KhmPx IJoJPT FTj\r ßhUJr \jq lá kMr
mJxJ kpt ∂ YPu pJ~Ç
ßx IJoJr \jq FPfJaJA ßâK\ KZu pJ T·jJr mJAPrÇ fJA TUPjJ nJmfJo jJ∏ fJPT ZJzJ gJTPmJ
KTnJPmÇ TJre \JjfJo ßx IJoJPT IPjT nJPuJmJPxÇ
iJreJ KZu ÊÃ IJoJPT TUPjJ ßZPz pJPm jJÇ FTKhj ÊÃ IJoJPT \JjJPuJ fJr kKrmJr IJoJPT
ßoPj ßjPm jJÇ fJA FUKj ßx xPr ßpPf YJ~Ç fUj IJKo mqJkJraJ V´ye TrPf kJrKZuJo jJÇ
TJre IJoJr TJPZ ÊÃr ˙Jj IJuäJyr kPr- FaJ oPj k´JPe KmvõJx TrfJoÇ IJoJPT IPjT
mMK^P~KZu fJPT ßlJj S ßTJPjJ ßpJVJPpJV jJ TrPfÇ KT∂á IJKo kJrfJo jJ, FUPjJ kJKr jJ fJr
xPñ ßpJVJPpJV jJ TPr gJTPfÇ yJ\Jr mJr ßmJ^JPjJr krS pUj ßlJj TrfJo IJoJr JAAN-PT
fUj ßx KmrÜ yPfJ jJ KT∂á TÓ ßkPfJÇ TJre kKrmJPrr ßTC ßoPj ßjPm jJ F xŒTtÇ F TgJKa
ZJzJS ÊÃ IJoJPT pJ muPfJ fJ yPuJ ßx Ijq TJCPT nJPuJmJPx FUjÇ
ÊÃ jJKT KjP\r I\JP∂ ACKjnJKxtKa-r ßoP~Kar xPñ \KzP~ KVP~KZuÇ IJKo ßU~Ju TrfJo
ACKjnJKxt Ka-ßf KmKmF kzJr kr ßgPTA ßx IJoJPT FKzP~ YuPfJÇ IgY FAYFxKx krLãJr kr
IJoJr krJoPvtA ÊÃ KmKmF-Pf nKft yP~KZuÇ fJr KmKmF IJr FT mZr IgY IJ\ ßx IJoJPT
k´ P~J\j oPj TPr jJÇ
ÊÃ IJoJPT pPfJA muMT ßx Ijq TJCPT nJPuJmJPx∏ IJKo KmvõJx TKr jJÇ IJPV pUj F TgJaJ
muPfJ fUPjJ Kmvõ Jx TrfJo jJÇ KT∂á AhJjLÄ IPjT k´ oJeA ßkP~KZ fJr jfá j nJPuJmJxJrÇ
IJ\ ÊÃ Ijq TJPrJ, fJr jJo Ijq ßTJPjJ ßoP~r jJPor xPñ \Kzf, fJr nJPuJmJxJ Ijq TJPrJ
\jqÇ F KmPvw Khj, ÊÃr nJPuJmJxJ KhmxKa ÊiM IJ\ ßx IPYjJ ßoP~Kar \jqÇ TPfJA jJ nJVq
ßoP~Kar! F KT xKfq? F KTnJPm x÷m? fáKo KT xKfq IJoJr jS, Ijq TJPrJ? xKfq KT IJoJPT
nJPuJmJx jJ fá Ko? pKh xKfqA y~ fPm ßTj F xfqPT ßoPj KjPf YJ~ jJ oj? fPm ßTj oj IJP\J
mPu∏ fá Ko ÊiMA IJoJrÇ
\JPjJ ÊÃ... IJ\ IJKo ßfJoJPT YJA jJÇ IPjT nJPuJmJKx fmMS YJA jJÇ YJA ÊiM ßfJoJr xMU,
ßfJoJr nJPuJmJxJÇ fá Ko xMPU gJPTJ ßfJoJrA nJPuJmJxJ KjP~Ç KT∂á oPj ßrPUJ, F kOKgmLPf xmJA
KT∂á xfq nJPuJmJxJ kJ~ jJÇ
kNet KbTJjJ KmyLj
dJTJ ßgPT
jJ muJ TgJ
ßoJyJÿh IJxJh
Km\uLPT KYjfJo ßZJaPmuJ ßgPTÇ ßhUPf UMmA xMªrLÇ IJoJr mznJAP~r vqJKuTJÇ k´J~A fJPhr
mJKzPf IJoJr pJfJ~Jf KZuÇ
Km\uLr xPñ IJoJr mºá fô ßZJaPmuJ ßgPTAÇ fJA IPjT lí IJoJPhr YuJPlrJÇ ßhUJ yPuA hM\Pj
V· \oJfJoÇ ßxS IJoJPhr mJKzPf FPu IJoJPT KjP~ ßmKv IJ`J KhPfJÇ fJr xPñ KovPf
KovPf FT xo~ IjMnm TKr fJPT oPjr I\JP∂ nJPuJPmPx ßlPuKZÇ fJPT jJ ßhUPu nJPuJ
uJVPfJ jJÇ TgJ jJ muPu oj IK˙r yP~ gJTPfJÇ fJA k´KfKhj fJPhr mJKz ßpfJoÇ fJPhr mJKz
IJoJPhr mJKz ßgPT ßmKv hNPr KZu jJÇ ßxS IJoJr xPñ ˝f”°ëftnJPm KovPfJÇ ßx ßTJgJS ßVPu
IJoJPT xPñ KjP~ ßpPfJÇ IJKo fJPT KjP~ ßpfJoÇ ßx IJoJr xPñ FojnJPm KoPvKZu ßp fJr
TgJr irj, YJyKj, IJmhJr ßhPU IJoJr oPj yPfJ ßx-S IJoJPT nJPuJmJPxÇ IJmJr nJmuJo
mºá Pfô r oJP^S Foj IJYre yPf kJPr, fJA oPj KÆiJ rP~A ßVuÇ
ßx pKh IJoJPT nJPuJmJPx fPm mPu jJ ßTj? fJA IJKoS KjP\PT YJKkP~ ßrPU mºár oPfJA YuPf
gJTuJoÇ IJoJr oPj FA KÆiJ yPuJ ßp, fJPT IJoJr nJPuJmJxJr TgJ \JjJPu ßx pKh KlKrP~
ßh~Ç fJyPu ßfJ fJr xPñ mºá Pfô r xŒTt aJS gJTPm jJÇ FnJPmA YuKZu xo~Ç
Vf ‰mvJUL ßouJ~ hM\Pj WMruJoÇ IPjT KTZM KTPj KhuJoÇ oPj oPj nJmuJo, F xo~ oPjr TgJ
\JjJPjJ pJ~Ç KT ßnPm \JKj muJ yPuJ jJÇ oPj vJK∂S kJKò jJÇ ÊiM FTaJA KY∂J, pKh KlKrP~
ßh~Ç FoKj FPuJPoPuJ KY∂Jr oJP^ ÊjPf kJA, TJrJ \JKj fJPT ßhPU ßVPZÇ \JKjP~S KhP~PZ
kZª yP~PZÇ ÊPj ˜… yP~ ßVuJoÇ
hMA FTKhj kr pUj ÊjuJo IJVJoL mOy¸KfmJr fJr KmP~, fUj oPj yPuJ oJgJ~ ßpj IJTJv
ßnPX kPzPZÇ ßTJPjJ TgJ muPf kJruJo jJÇ kJgPrr oPfJ ÊiM hJKzP~ rAuJoÇ krKhj YPu
ßVuJo dJTJÇ ßlJj TPr \JjPf kJruJo mJKzPf IJoJPT UMP\PZÇ KmP~Pf ßpPf mPuPZÇ KmP~r
Kfj Khj kr mJKzPf FuJoÇ kPrr Khj fJr xPñ ßhUJÇ ßx IJoJPT ßhPU Kmowt yP~ ßVuÇ ßmhjJr
ZJk ¸ÓÇ IJKo jLrm hJKzP~ KZuJoÇ IJP˜ IJP˜ nJXJ VuJ~ muPuJ, KmP~Pf FPu jJ ßTj?
\ÀKr TJP\ IJaPT KVP~KZuJoÇ
IJoJr oPjS fUj ßmhjJr ^zÇ KT∂á IJoJr hMmtufJ fJr TJPZ k´TJv yPf KhAKjÇ mM^Pf KhAKj
IJ kj TPr ßYP~KZuJo fJPTÇ fJPT nJPuJmJxfJo mJ nJPuJmJKx F TgJaJ y~PfJ IJr ßTJPjJKhj
muJ yPm jJÇ FTmJr ßnPmKZuJo muPmJ, kPr KY∂J TPr ßhUuJo jJ muJA nJPuJÇ ßp TgJ mPu
uöJ kJS~J ZJzJ ßTJPjJ CkJ~ ßjA fJ mPu KT uJn? ÊiM KjP\PT TPÓr IJèPj ßkJzJPjJ ZJzJ
IJr KTZM j~Ç
xo~ mPu FTaJ TgJ, ßxA IJ\ Ixo~Ç YPu ßVPZ hNPr, IPjT hNPrÇ KT∂á jJ muJ TgJ ßp oJjMwPT
TPfJaJ TÓ ßh~, IJ\ CkuK… TrPf kJKrÇ oPjr VnLPr WMPe irJ ßx TgJèPuJ TáPr TáPr UJ~Ç
Ixyq \ô JuJ ßh~Ç fJr KY∂J oJgJr oVP\ KTuKmu TPr ßkJTJr oPfJÇ oj YJ~ oJgJaJ lJKaP~ ßmr
TPr KhA FxmÇ pπeJPT ßmr TPr KhA mMT ßgPTÇ Ixyq F pπeJ~ IJoJPT k´KfKj~f ãfKmãf
yPf y~Ç Km\uLPT IJkj TPr kJAKj xKfq KT∂á ßTj ßp fJPT ná uPf kJKr jJ ßx C•r KjP\r TJPZ
k´ vú TPrS kJA jJÇ ÊiM Faá Tá \JKj, fJr ˛O Kf, TgJèPuJ IJoJr rPÜr xPñ KoPv IJPZÇ
dJTJ ßgPT
ßxJjJ ßmR
oPj kPz, ßxA TPfJKhj kr ßfJoJr ACKjnJKxtKa mº yPu ßhPv KlrPf? IJKo TUj ßfJoJPT
ßhUPmJ, KTnJPm ßhUPmJ fJA nJmfJoÇ TUPjJ ZJPh, TUPjJ mJxJr xJoPj IpgJ kJ~YJrL TrfJoÇ
pUj hNr yPf ßfJoJPT ßhUfJo KT ßp uöJ uJVPfJÇ ßfJoJr kKrmftj ßYJPU kzPfJÇ ßfJoJr
YvoJ ßfJ IJPV ßhKUKjÇ fáKo ßoJaJ yP~PZJ jJ ÊKTP~PZJ fJA ßhUfJoÇ jfáj KT KavJat KTPjPZJ
ßhUfJoÇ TJre TJPZ ßVPu TUPjJA ßfJoJr ßYJPUr KhPT fJTJfJo jJÇ YMKk YMKk TUPjJ
KxKzPTJbJ~ TUPjJ mJ rJ˜J~ hMA FTaJ TgJ, FTaJ kJPTt mPx V· TrJA KZu IJoJr ßk´ oÇ
ßTJPjJ ßZPur ßk´Po kzPmJ nJKmKjÇ ßZPuPhr KjP~ jJT KxaTJfJoÇ ßxA IJoJr FPfJ kKrmftj!
FPfJ nJPuJmJxPf ÊÀ TruJo ßfJoJPTÇ IJP˜ IJP˜ IJoJr UJS~J~ IÀKY, ßuUJkzJ~
IoPjJPpJKVfJ ßmPz YuPuJÇ èKaP~ ßluuJo KjP\PTÇ KaKn YqJPju xm Ixyq uJVPf uJVPuJÇ
fá Ko IJmJr YPu ßpPfÇ ZJh ßgPT ßhUfJo fá Ko pJòÇ hMA ßYJU KnP\ CbPfJÇ IJmJrS IPkãJ, FA
nP~ hMA ßYJU KjWMt oÇ ßYJPUr TJKu ßmPzA YuPuJÇ k´KfKj~f IJKo ßkJˆ IKlPx ßpfJoÇ ßfJoJPT
KuUfJo IJr ßfJoJr FTKa KYKbr IJvJ~ ßkJˆ IKlPx FTJ FTJ IJxfJoÇ IPjT Khj kr
ßfJoJr IPjT KYKb FTP© ßkfJoÇ
fáKoS IJoJr oPfJÇ IJoJr oPfJ ßfJoJrS TÓÇ IPkãJPT fUj IJoJrA oPfJ IJkj TPr
KjP~PZJÇ fáKo \JPjJ KT, ßfJoJr FTKa KYKbr IJvJ~ K\KkS-ßf 6 WµJ mPx KZuJoÇ pUj fJuJ
uJVJPuJ fUj KlruJo mJxJ~Ç fáKo ßhPv KlrPfÇ IJKo fUj Ijq vyPrÇ mM^fJo IJoJr ßUJ\
KbTA TrPmÇ fJA \JjJuJr VOPu xo~ TJaJfJoÇ IJoJr ßYJU KhVP∂ KVP~ KovPfJÇ fJrkrS
nJmfJo, pKh KhVP∂r SkJPr hJKzP~ IPkãJ~ gJPTJ IJoJr \jqÇ ßx fáKo FPxKZPuÇ IJKo pUj
IPkãJ~ IxM˙ FT\j oJjMw fUj ßfJoJr CkK˙Kf IJoJPT xM˙fJ KhuÇ mM^uJo, IJKo KT kKroJe
IxM˙ nJPuJmJxJr \jqÇ KT∂á IJKo IJPrJ nJPuJmJxPf YJAfJo ßfJoJPTÇ IJPrJ IPjTÇ IJoJr
\VfPT Km˜O f TPr fá uPu fá KoÇ k´ KfKj~f ßhUJ yPfJ IJoJPhrÇ
IJKo KTZMA muPf kJrfJo jJÇ ÊjfJo iqJjoVú yP~Ç IJoJr FT FTKa rJf TJaPfJ ßfJoJr ßxA
TgJèPuJ ßnPmÇ Tî JPx TJrS xPñA ßmKv KovfJo jJÇ Tî JPx, uJAPms KrPf, oJPb, TqJK≤Pj FTJ IJ K o
nJmfJo ßfJoJPTÇ xJijJ~ mxfJo ßfJoJPT kJmJr \jqÇ IJuä Jyr TJPZ fá Ko ZJzJ IJr KTZM ßYP~KZ
KTjJ oPj ßjAÇ ÊiM IJTJv ßhUfJoÇ TJre SA FTaJ K\KjxA ßfJ hM\j IPjT hNPr ßgPTS FT
xPñ ßhUPf ßkfJoÇ fáKo IJoJr \jq k´Kf rJPf mJftJ kJbJPf IJTJPvÇ IJKo kPzA oMU˙ TPr
KjfJoÇ fJrkr ßfJoJr YJTKrPf ßpJVhJjÇ fáKo TÓ TrPZJ kKrvso TrPZJ nJmPfA IJoJr TÓ
yPfJÇ fUj y~PfJ fáKo mMK^P~ KhPf ksqJTKaTJu uJAl IPjT TPÓrÇ IJr IJKo mMK^P~ KhuJo
IJoJPT To xo~ hJS fáKoÇ fJr oJP^ IJoJr IJmJrS vyr fqJVÇ fáKo oJP^ oJP^ IJoJPT
ßhUPf IJxPfÇ kä JalPot hJKzP~ IJmJrS IPkãJ TrfJoÇ FnJPm Yuu xo~, KT∂á TUj ßp fáKo
IJoJr IJ®J ZMP~ KhP~PZJ, mMK^KjÇ nJPuJmJxJr xlufJ KmP~r oJP^ IJPx fJ mMP^ KZuJo hM\PjÇ
fJA KmP~r nJmjJ, k´ J~ IJawK¢ WµJ jJ ßUP~ KY“TJr TPr pUj muuJo ßfJoJPTA IJoJr YJA fUj
IJoJPhr KmP~ yPuJ kJKrmJKrTnJPmÇ IJKo ßmR ßxP\KZuJoÇ TPfJ ˝kú fJA jJ?
fá Ko pUj IJoJr ßTJPu oJgJ ßrPU muPu, ßfJoJPT kJS~J IJoJr mz xlufJÇ fUj kOKgmLr xm
xMU, fí K¬ IJoJr IJ®J~Ç ßfJoJr oPfJ ˝JoL kJS~Jr xlufJ ZJzJ IJoJrS ßTJPjJ xŒh KZu jJÇ
WMPr KlPr xMªr ˝kú o~ Khj TJaKZuÇ IJmJrS fáKo ßhv ZJzPuÇ pJmJr xo~ xMªr rqJKkÄP~ oMKzP~
KhP~ ßVPu ßZJa KVlaÇ KVlaKa IPjT nJrLÇ IPkãJ, IPkãJ KVla TPrPZJ IJoJPTÇ
ßp IPkãJ IJoJPT ZJzPfA YJ~ jJÇ IPkãJA FUj xmPYP~ hJKo IJoJr TJPZÇ xKbT oNuqJ~j
TKrÇ UMm xMªr TPr ßvJPTPx xJK\P~ ßrPUKZ IPkãJPTÇ FTho iMuJ-mJKu \oPf KhA jJÇ
ßfJoJPT oPj kPz WMoJPf ßVPuÇ KaKn ßhUJr \jq IJKo IJr TJPrJ xPñ rJV TKr jJÇ IJoJPT
vJKz kPr TkJPu Kak KhP~ gJTPf y~ jJÇ IJoJr jUèPuJ KhP~ IPjTKhj ßfJoJPT KYoKa TJKa jJÇ
fáKo IPjT Khj IJoJPT KrTvJ~ TPr WMrPf jJS jJÇ ^VzJ TrPu fáKo IPjT rJPf IJoJr rJV
ToJPf IJPxJ jJÇ
ßfJoJr k´ fLãJ~ YMPu vqJŒM TKr jJÇ TJre fáKo IJxPm muPuS j~ WµJ xo~ ßvw jJ yS~J kpt∂
IJxPf kJr jJÇ ßfJoJr kZPªr ßTJPjJ UJmJr ßUPf kJKr jJÇ TÓ y~Ç
ßoJmJAu ßlJj FUj IJoJr xmPYP~ Kk´ ~Ç IJKo xTJu ßgPT ßfJoJr TgJ ßvJjJr k´fLãJ~ pπKaPT
TJPZ rJKUÇ ßfJoJr TgJ ÊKj iqJKj yP~Ç
fáKo IJoJPT ßxJjJ ßmR mPu cJPTJÇ TPfJ xMU kJA \JPjJ? \JPjJ uçLKa, IJoJr UMm oj UJrJk
y~Ç ZJPh mPx TgJ mKuÇ ßfJoJr Kk´ ~ VJjèPuJ èj èKjP~ VJAÇ ßfJoJr xmKTZMA FUj IJoJr Kk´~
˛O KfÇ fá Ko KT∂á FAmJr kJY oJx xo~ KjP~PZJÇ FPfJ xo~ KTnJPm IJPZJ ßxJjJ ßmR ZJzJ? IjqPhr
ChJyre ßhPm KjÁ~AÇ jJ ßTJPjJ TgJ j~Ç IJoJr ßuUJ ZJkJ yPu, ßfJoJr ßYJPU kzJr xPñ xPñ
j~ WµJr oPiq ßhPv IJxPmÇ jJ y~ IJKo ßfJoJr ßxJjJ ßmR cJAKj ßmR yP~ pJPmJ, k´ KoxÇ
FA, ßmKv TPr KVla FPjJ KT∂á Ç
jJo KbTJjJ KmyLj
hJK~fô
IPjT TPÓ FxFxKx kJx TruJoÇ kJx TrJr kr mJmJ FTKhj ßcPT KjP~ muPuj, mJmJ, ßfJPT
IJr kzJPf kJrPmJ jJÇ kzJPf ßVPu IPjT aJTJ UrY yPmÇ FPfJ aJTJ ßTJgJ~ kJPmJ? Fr YJAPf
ßfJPT KmP~ TKrP~ KhAÇ võ Êr mJKz ßgPT aJTJ k~xJ pJ ßh~ fJ KhP~ mqmxJ-mJKe\q TrKmÇ
mJmJr TgJèPuJ IJKo oPjJPpJV KhP~ ÊjKZuJoÇ mJmJr TgJ muJ ßvPw muuJo, ßhPUJ, xPm
FxFxKx kJx TruJoÇ FUjA KmP~ TrPmJ jJÇ KmP~ TrPuS võÊr mJKz ßgPT aJTJ k~xJ ßj~Jr
AòJ ßjAÇ IJoJr UMm AòJ ßuUJkzJ TrJrÇ ßuUJkzJ TPr CkpMÜ yP~ fJrkr KmP~ TrPmJÇ
y~PfJ nJmPZJ ßuUJkzJ TrJr \jq aJTJ k~xJ ßTJgJ~ kJPmJ? ßxaJ ßfJoJPT nJmPf yPm jJÇ
ßuUJkzJr UrY IJKo ßfJoJr TJPZ YJA jJÇ fJ IJKo KjP\A myj TrPmJÇ fáKo ÊiM IJoJr \jq
ßhJ~J TPrJÇ
KaCvKj TPr kzJPuUJr UrY YJuJPf uJVuJo FmÄ Có oJiqKoT kJx TruJoÇ ÊÀ yPuJ IJ oJ r
\Lmj xÄV´JoÇ TJre IJoJPhr kKrmJPrr FToJ© CkJ\tjão mqKÜ mznJAÇ fJr ßmR, ßZPuPoP~
KjP~ mO ≠ oJ mJmJPT IJoJr Skr ßlPu mJKz ßZPz YPu ßVPujÇ UMmA TÓ IjMnm TruJoÇ FPfJKhj
ÊiM KjP\r kzJPuUJr UrYaJA YJKuP~KZ FUj kKrmJPrr xŒNet nre ßkJwe IJoJPTA TrPf yPmÇ
V´ JPo KaCvKj TPr KjP\r kzJPuUJr UrYaJ ßTJPjJoPf YJuJPjJ pJ~Ç KT∂á kMPrJ kKrmJPrr mq~nJr
myj TrJaJ TÓxJiq mqJkJrÇ KT TrPmJ mO≠ mJmJ oJPT ßfJ ßlPu ßh~J pJPm jJÇ mJmJ oJ IJoJPhr
TPfJ TÓ TPr uJuj kJuj TPrPZjÇ ßZJa xo~ ßpoj fJrJ IJoJPhr k´Kf hJK~fô kJuj TPrPZj
ßfoKj IJoJPhrS ßfJ hJK~fô IJPZÇ IJoJPT KTZM jJ KhPf kJÀTÇ fJPhr ßhJ~JaJ ßfJ kJPmJÇ
mJmJ-oJP~r ßhJ~JaJA IJxuÇ FA ßnPm KaCvKjr xÄUqJ mJKzP~ KhuJoÇ KcKV´Pf TîJx ÊÀ jJ yS~J
kpt ∂ xTJu ßgPT rJf 8aJ kpt∂ KaCvKj TrfJoÇ oJ^UJPj UJS~J hJS~J, ßVJxu FmÄ jJoJP\r
\jq FTaá xo~ ßkfJoÇ IKfKrÜ k´JAPna kzJPjJr TJrPe oJP^ oPiq oPj yPfJ IJKo kJVu yP~
pJPmJÇ rJ˜J KhP~ pUj yJafJo oPj yPfJ oJKar FT yJf Skr KhP~ yJaKZÇ oPj yPfJ IJ oJ r
oJgJ~ FT ßlJaJ oV\S ßjA, oJgJaJ mMK^ vNjq yP~ ßVPZÇ
FT xo~ KcKV´ krLãJ TJZJTJKZ FPx ßVuÇ lro KluJk TrPf aJTJ uJVPm Kfj yJ\JrÇ FPfJ
aJTJ IJKo ßTJgJ~ kJPmJ? IPjPTr TJPZ F aJTJèPuJ xJoJjqA oPj yPmÇ KT∂á IJoJr TJPZ
IPjTÇ IJoJr TJPZ FT yJ\Jr aJTJ IJPZÇ mJKT aJTJ ßTJgJ~ kJA? IJoJr kKrmJr FojA
Igt vNeq yP~ kPzPZ ßp, iJr YJAPu FT yJ\Jr aJTJ kJS~J pJPm jJÇ xmJr n~, aJTJ KhPu y~PfJ
IJKo aJTJ ßlrf KhPf kJrPmJ jJÇ nLwe KY∂J~ kPz ßVuJoÇ
FTKa hrUJ˜ KuPU kO K¿kJu xqJPrr TJPZ ßVuJo mPT~J ßmfPjr FT yJ\Jr aJTJ oSTál TrJPfÇ
kO K¿kJu xqJPrr ÀPo Kfj WµJ hJKzP~ gJTJr kr KfKj muPuj, IJKo mzP\Jr ßfJoJr TJZ ßgPT
Kfjv aJTJ To KjPf kJKrÇ
IPjT TgJA muPujÇ ßxaJ jJ y~ jJ-A CPuäU TruJoÇ Kfjv To ßjPm FA vPft ßp, kPr Kfjv
aJTJ kKrPvJi TrPf yPmÇ kO K¿kJu xqJr IJoJr Im˙J x’Pº ImKyf KZPujÇ
hM”U nJrJâJ∂ oPj mJKz KlPr FuJoÇ mJKz FPx TJhuJoÇ yJ~Pr Kj~Kf! xm \J~VJ ßgPT KlPr
FuJoÇ mznJA gJTPfS ßjAÇ FToJ© mzPmJPjr \JoJA Tí kPer mznJAÇ FUj KT TKr CkJ~?
kJPvr mJKzr YJYJPfJ nJA k´Plxr IJmhMu TJPhPrr TJPZ ÊjPf ßkuJo IJoJr mJmJ V´JPor
TP~T\j VeqoJjq mqKÜr TJPZ lro KluJPkr TgJ mPuPZ FmÄ fJrJ xJyJPpqr mqm˙J TrPZjÇ
Kmw~Ka ßkRrxnJr ßY~JroqJj FmÄ xJPmT ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJjPTS \JjJPjJ yP~PZÇ
ßTJPjJ FT mqKÜ 50 aJTJ KhP~PZjÇ YJYJPfJ nJA muPuj, IJKo hMAv aJTJ ßhPmJ mPu TgJ
KhP~KZÇ
IJKo YJYJPfJ nJAPT muuJo, ßhUMj, IJKo mz yP~KZÇ ˚JfT ßvseLr ZJ©Ç yPf kJKr IJKo VKrmÇ
fJA mPu KT IJoJr mqKÜfô muPf KTZMA ßjAÇ FA xJoJjq aJTJr \jq KnãJ TPr aJTJ SbJPf yPm
jJÇ vrLPrr rÜ KmKâ TPr aJTJ ß\JVJz TrPmJ fmMS IPjqr TJPZ yJf kJfPf pJPmJ jJÇ IJkKj
xmJAPT aJTJ SbJPf KjPwi TPr ßhPmjÇ
YJYJPfJ nJA IJoJr TgJ~ xogtj TrPujÇ ßvw oMyëPft ßhJuj jJPo IJoJr FT Kk´~ ZJ©L IJoJr
kJPv FPx hJzJPuJÇ \JKj jJ ßx F Kmw~Ka KTnJPm \JjPf ßkPrKZuÇ ßhJuj muPuJ, xqJr IJKo
\JKj, IJkKj IJoJr FA aJTJèPuJ KjPf YJAPmj jJÇ FaJ IJoJr mOK•r aJTJÇ IJkKj ßfJ IJ oJ r
\jq TPfJ KTZMA TrPujÇ IJKo KTZMA TrPf kJKrKjÇ pKh IJoJPT KlKrP~ ßhj fJyPu UMm TÓ
kJPmJÇ FT yJ\Jr aJTJ IJkKj KjjÇ kPr jJ y~ xMPpJV-xMKmiJ oPfJ KhP~ ßhPmjÇ
ßx FojnJPm muPuJ, ßp ßvw kpt ∂ aJTJèPuJ jJ KjP~ kJruJo jJÇ
nJPuJnJPm krLãJ KhuJoÇ krLãJr ßr\Jfi yPuJÇ KÆfL~ KmnJPV kJx TruJoÇ krLãJr ßr\Jfi
ÊPj IJoJr ßYP~ ßhJujA oPj y~ ßmKv UMKv yP~KZuÇ ßr\JPfir kr \JjPf kJruJo pJPf krLãJ~
kJx TrPf kJKr ßx\jq ßx oxK\Ph mJfJxJ oJjf TPrKZuÇ IJoJPT ßp aJTJèPuJ KhP~KZu SA
aJTJèPuJ ßx BPhr \JoJTJkz ßj~Jr \jq ßrPUKZuÇ
ßhJujPT FTKhj ßcPT FPj muuJo, fáKo IJoJr hMKhtPj ßp CkTJr TPrPZJ ßxA Ee ßTJPjJ KhjS
kKrPvJi TrPf kJrPmJ jJÇ ßfJoJr pKh IJkK• jJ gJPT fJyPu ßfJoJr xJrJ \LmPjr hJK~fô IJKo
KjPf YJAÇ
ßhJuPjr hMA ßYJU ßmP~ Ivs ∆ ^rPf uJVPuJÇ
jJo KbTJjJ k´ TJPv IKjòá T
yJKoh xqJr
ßoKrjJ
FaJ IJoJr \LmPjr k´ go ßuUJ KmPvw TJCPT KjP~Ç kOKgmLPf nJPuJmJxJ IPjT rToÇ IJ\ pJPT
KjP~ nJmKZ KfKj yPuj IJoJr Kk´~ xqJr IJmhMu yJKohÇ KfKj KZPuj IJoJPhr IûPur FT\j
KjÔJmJj, x“, iJKotT AÄPrK\ KvãTÇ KfKj AÄPrK\ KvãT yPuS AÄPrK\ KvãJr kJvJkJKv
ßTJrIJj-yJKhPxr IJPuJPT IPjT iPotr KvãJ KhPfjÇ xqJr k´J~ k´KfKhjA xmJAPT K \ùJ xJ
TrPfj, l\Prr jJoJ\ kPzPZJ, oJP~r TJP\ xJyJpq TPrPZJ ßfJorJÇ FnJPm KfKj IJPrJ IPjT
k´ vú TrPfjÇ
IJoJPhr k´ JAPnPa IPjT ßoP~ ßmJrUJ krPfJÇ KfKj fJPhr ßmJrUJ krPf muPfjÇ xqJr \JjPfj
IJKo KmmJKyf fJA KfKj IJoJPT kzJPvJjJ TrJr \jq FTaá ßmKv IjMPk´ reJ KhPfjÇ
xqJr IJoJPT muPfj, oJ, võÊr-vJÊKzr ßxmJ TrPm, ˝JoLr xJPiqr mJAPr ßTJPjJ KTZM IJmhJr
TrPm jJÇ IJKo xqJPrr TgJ rJUJr ßYÓJ TPr pJKòÇ
xqJPrr TP~TKa TgJ KbToPfJ kJuj TrPf kJKrKj ßxèPuJ yPuJ- kJY S~JÜ jJoJ\, khtJr xPñ
xm xo~ gJTJ IJr kzJPvJjJÇ
oJ yPf YPuKZ mPu kzJPvJjJ mº TPr KhP~KZÇ IJr mJKTèPuJ oJP^ oPiq y~ IJmJr y~ jJÇ
xqJPrr TJPZ kzPf KVP~ IJoJr TP~T\j nJPuJ mºá yP~PZÇ FT\j xmMr pJPT IJKo oJoJ mK u,
IJPrT\j IJvrJláu pJPT nJA mKu IJr Ijq\j rJPxu pJPT IJKo mºáA \JKjÇ \JKj fJrJ
IJoJPT UMm nJPuJmJPx FmÄ Kox TPrÇ IJKoS fJPhr UMm Kox TKrÇ KT∂á ßpJVJPpJV TrPf kJKr jJ
TJre IJoJr ˝JoL YJ~ jJ fJPT ZJzJ KÆfL~ kMÀPwr xPñ UMm FTaJ KoKvÇ TJre ßx xm xo~ nP~
gJPT IJoJPT KjP~, IJKo pKh kr yP~ pJA! ßx FTaá ßmKv nJPuJmJPx IJoJPT fJA F kJVuJKoÇ
nJPuJmJxJ KhmPx IJoJr ˝JoLr k´ Kf rAPuJ IJoJrS Âh~ C\Jz TrJ nJPuJmJxJÇ
rJPxu, xmMr, IJvrJlá uPT ÊPnòJÇ IJr xqJPrr ÀPyr k´ Kf vs ≠J ùJkj TrKZÇ
ßnzJoJrJ, Tá KÓ~J ßgPT
kr\jì
ßk´ oJ
\Lmj oJPjA hM”PUr IJrJijJÇ hM”U ZJzJ \Lmj yPf kJPr jJÇ \LmjPT KpKj CkuK… TrPf kJPrj
xKbTnJPm, KfKj FTmJr yPuS KjP\PT mxJj hM”PUr kJPvÇ TgJ~ IJPZ, hM”U jJKT ßZJ~JPY y~Ç
fJA FPTr hM”PU IjqS jJKT yP~ SPb hM”ULÇ F TgJS KogqJ j~, jJVKrT pJKπTfJ~ yJKrP~ pJPò
oJjMPwr oJjKmT hM”U ßmJiÇ fmMS kr¸Prr k´ Kf nJPuJmJxJr CkK˙Kf FPj ßh~ ßxA oJjKmT ßmJiÇ
oPjr oJjMPwr hM”PU oJjMw fJzJfJKz hM”UL y~Ç hM”PUr nJV KjPf fJr ßoJPaS TÓ y~ jJÇ IØMf FT
nJPuJ uJVJ~ IJòjú yP~ gJPT k´KfãeÇ IJyxJjS ßxA hPurÇ IJoJr \LmPjr hM”PU KjP\PT
vJKou TPr KhPf YJ~ k´Kf oMyëPftÇ TJre k´go ßpKhj fJr xPñ IJoJr kKrY~ fUj ßgPT fJr
nJPuJ uJVJ~ Im˙Jj KjAÇ
Toto~ \Lmj fUj IJoJrÇ KvKvr ˚Jf xNPptr K^KuT ^rJ xTJu jLKuoJr IJnJ ßovJPjJ ßxJjJKu
ßVJiNKu KTÄmJ KmKjhs r\jLr I\xs jã©, IJèPjr krvoKer oPfJ KmvõJxL mºáPfôr yJf mJKzP~ Khu
IJyxJjÇ IJoJr \LmPj fUj kKrmftPjr ß\J~Jr, ‰TPvJr KmhJ~uPVú; krmfLt ÆJrk´JP∂ Im˙Jj
TruJo VnLr Kj\t jfJr k´ KfoNKft KyPxPmÇ IJyxJj KmmJKyf, nJmuJo k´fJreJr \Ju mMjPZÇ xJyx
TKrKj mºáPfôr yJf mJzJPfÇ FTJTL ßUJuJ IJTJPvr KjPY yJaPf nJPuJ uJPVÇ FA FTJTLfô
ßWJYJPf IJKo YJAKj fJPT mºá „Pk KjPfÇ KT∂á pUj xJoPj ßpfJo fJr KhPT fJTJPf kJrfJo jJÇ
IJPmPV ßYJPU ßYJU ßrPU, rJV-IjMrJPV IJoJr KhPT fJKTP~ gJTPfJÇ FT xo~ iLPr iLPr fJr
IK˜fôPT IJoJr oJP^ iJre TrPf uJVuJoÇ iLPr iLPr IjMnm TruJo oPjr oJiMrL KhP~Ç ßx
IJoJr FPfJ TJPZr mºá IJ\ pJr ßTJPjJ YJS~J-kJS~J ßjAÇ
IJoJPT ßmPi KjP~PZ kro oofJ~ ˝VLt~ mºPjÇ IJyxJj xm xo~ ßYP~PZ IJoJPT xMUL ßhUPfÇ
IJKo KT ßUuJo, KT TrKZ, ßToj IJKZ fJr xmaJA ßlJj TPr ßUJ\ ßj~Ç vrPfr IJTJPv ßpoj
aáTPrJ aáTPrJ ßoW ßnPx ßmzJ~, ßfoKj IJoJr oPjr IJTJPv CPz ßmzJ~ IJyxJjÇ FTKhj
IJyxJj mPuKZu ∏
Love is a gamble...
Sex is a game,
Boys do fuking
Girls get the blame
IJKo nLwe rJV TrJPf ßx xKr mPuKZuÇ Ijq ßTC IJoJPT nJPuJmJxPfJÇ fJr nJPuJmJxJaJ xlu
yPuJ IJoJPT KmP~ TPrÇ KT∂á ˝JoL KyPxPm pPgÓ nJPuJmJxJ ßx IJoJPT KhPf kJrPfJ jJÇ fJr
xJgt T TJo ßf\x TPr ZMPz ßlPu IJoJPT mÉhNPr jã© xoKÓr oPfJÇ ßpj ßoW ßohMr IJTJPv dJTJ
kPz pJ~Ç ˝JoLr KmwJÜ hÄvjèPuJ IJoJr vrLPr Éu ßlJaJ~ IKmrfÇ F ßmhjJ nJKr \LmPjr
ßTJPjJ KjÁ~fJ ßjAÇ FUJPj hM”PUr rXaJ VJ|Ç Foj hM”PU Kk´~\jPT ßhUPf T\jA mJ YJ~Ç
IJyxJj ßfJ ßYP~PZ IJoJPT xmrTo xMPU xMUL ßhUPfÇ
pKhS IJyxJj IJoJPT xMUL TPr VPz fá PuPZÇ ˝JoLr ßYP~ ßmKv TPr gJPT, ßTJjaJ TrJ k´P~J\j,
ßTJjaJ TrJ IJPV CKYf fJ xmA ßx TPr gJPTÇ „| mJ˜mfJr xPñ pM≠ TPrS IJoJr kJPv IJ yxJ j
Im˙Jj TPrÇ fmMS mºá fô Iaá a ßrPUKZ, IJoJPT ßx KjP\r TPr KjP~ xMUL TrPf ßYP~PZ IJPrJ ßmKv
KT∂á IJKo yAKjÇ
KmmJKyf \LmPj IJyxJjS xMUL j~Ç y~PfJ KmiJfJ F TJrPeA hM\jPT FPfJ TJPZr mºá TPr
KhP~PZÇ BPhr KhPjr ßxA IJjPªr oMyëft IJoJr xJoPj ßnPx SPbÇ ˝JoL hNPrr vyPr YJTKrPfÇ
mJxJr xmJA IJ®L~-˝\Pjr mJxJ~, KlrPf rJf yPmÇ mJxJ~ IJKo FTJÇ IJyxJPjr xPñ xJãJ“
y~Kj xJrJ KhPjSÇ
ZMKaPf ˝JoLS IJPxKj BPhÇ IJyxJPjr ßlJj FPuJ, muuJo, IJKo KT IPkãJ TrPmJ jJKT
mºá mJºPmr xPñ KVP~ IJ`J ßhPmJÇ muPuJ, FUjA IJxKZÇ IJKo xMªr TPr ßxP\èP\ mPx IJKZÇ
KT∂á IJyxJj IJr IJPx jJ, TUPjJ nJmKZ KogqJ muPZ fmMS IiLr IJV´y TrKZ, IPkãJ IJoJr
ßvw yP~ IJPxÇ ßxA xPñ ßYJPUr hMPTJe ßmP~ IP^Jr iJrJ mJzPf gJPTÇ ImPvPw hM WµJ ßhKrPf
FPx IJoJr WJPz yJf KhP~ mPu SPb, Bh ßoJmJrTÇ IJKo rJV TKrÇ ßx xKr mPu fJr mMPTr oPiq
IJoJPT \KzP~ iPrÇ
IJKo fJr vrLPr Vº IjMnm TrPf gJKTÇ KT ßp kJVu TrJ fJr vrLPrr VºÇ IJyxJj IJoJr oMU
fá Pu iPr fJr hM ßbJPar TJPZÇ IJoJPT vÜ TPr \KzP~ iPr hMA mJÉPfÇ hMA VJPu S ßbJPa YMoMr ^z
fá Pu KhP~PZÇ IJKoS KbT gJTPf kJKrKj; IJyxJjPT \KzP~ iPrA k´vú TPrKZuJo, Am I right?
fJr C•Pr IJyxJj mPuKZu, It's not only a simple lie, its full kisses of snake venom.
ÂhP~r VnLrfo k´ Phv ßgPT pJPT mºá „Pk nJPuJPmPx FPxKZ IJ\ ßx vJrLKrT nJwJ~ YNzJ∂ xMPUr
\jq IJoJPT IJøJj \JjJPuJÇ xJrJ lî qJPa IJKo IJr ßxÇ FA k´Y§ vLPfr oJP^S ßWPo FTJTJr
yP~ ßVuJoÇ FTaJ ßoP~ pPfJaáTá ßkPu xMUL y~, oPj yPuJ fJr ßYP~ ßmKv ßkuJoÇ IJyxJPjr
k´ go ßZJ~J~ oPj yPuJ ßx IJoJr ˝JoLÇ
oPj yPf uJVPuJ IJKo mJKTÄyJo kqJPuPxr cJ~JjJ IJr pMmrJ\ YJutx ÊiM IJoJrA \jqÇ WotJÜ
vrLPr hM\j hM\jJPT \KzP~ TPfJaJ xo~ ÊP~ KZuJoÇ ßx IJoJr kMPrJ vrLr YMoMPf uJu TPr KhP~
KmhJ~ ßmuJ muPuJ, ßfJoJr kMPrJaJA IJoJr \jqÇ IJKo muuJo, ßfJoJr ßmRPT muPf AòJ TrPZ
ßfJoJr IPitTaJ IJoJrÇ IJyxJj IJoJr IK˜Pfôr oJP^ FTJTJr yP~ gJPTÇ ˝JoLA ßp ˘Lr xm,
mºá KTZM jJ - FaJ IJoJr mftoJPj ßoPj ßj~J TÓTrÇ Yro fíK¬r kr ßgPT IJyxJPjr xJKjúiq
kJS~Jr \jq F oj xmthJ mqJTáu gJPTÇ ßmPY IJKZ ÊiM IJyxJPjr \jqÇ \JKj, ßTJPjJKhj fJPT
IJoJr kPã ßnJuJ x÷m j~Ç IJKo KT UJA, KT TrKZ, ßToj IJKZ fJr xmaJA ßx ßlJPj Umr
ßj~Ç KjP\PT vf hM”PUS hM”UL oPj y~ jJÇ
IJyxJj, IJKo ßfJoJr TJZ ßgPT hNrfô mJzJPf YJA jJÇ ßp hNrfô jLu TPr ßhPm IJoJPhr hM\jJr
IK˜fô PTÇ ßTJPjJ hNrfô ßpj IJoJPhr V´ Jx jJ TPrÇ ßfJoJr oJP^ xJrJ \Lmj Foj ˙Jj ßpj IJoJr
gJPTÇ ßpKhj fá Ko IJoJr kJv ßgPT xPr pJPm ßxKhj IJr UMP\ kJPm jJ FA xMªr ná mPjÇ
ßpKhj IJoJr ore yPm, oJKaPf ßhy gJTPm
ßxKhjS IJoJr F ßhy ßfJoJr TgJA muPmÇ
IJyxJj, fáKo ßfJ \JPjJ jJ ßfJoJPT TPfJUJKj nJPuJPmPx ßlPuKZÇ ßfJoJr Kj”˝Jgt nJPuJmJxJ
IJoJPT kJVu TPr KhP~PZÇ pUj ˝JoLr ImPyuJ FmÄ pJfjJ kJA fUjA kOKgmLr ßvsÔ IJkj
ßfJoJPT oPj y~Ç oPj y~ SA oMyë Pft ßfJoJr TJPZ ZMPa pJA FmÄ ßfJoJr mMPT oJgJ KhP~ ÊP~ gJKT
IJ\LmjÇ
IJyxJPjr oMU ßgPT ßTj \JKj ßmR cJTKa ÊjPf AòJ yKòu; ybJ“ IJyxJj TJPrJ xJoPj IJoJPT
FTKhj ßmR mPu ßcPTKZu FmÄ IJKo xÿKf KhP~KZuJoÇ ßx ßgPT IJKo ijq ßp, kOKgmLPf fJr ßmR
ymJr AòJ gJTPuS ßTJPjJKhj yPmJ jJÇ KT∂á kr\jPo IJKo ßpj IJyxJPjr ßmR yPf kJKrÇ
kOKgmLr FTKhPjr ßmRP~r ßYP~ kr\jPo IJKo IJyxJPjr pMV pMVJ∂Prr ßmR yPf kJKrÇ KmiJfJr
TJPZ IJoJr FTaJA YJS~J - F kO KgmLPf IJoJPhr \jì hM\j hM\jJr \jq jJ yPuS kr\jPo yPmÇ
KbTJjJ k´ TJPv IKjòá T
TJjúJ
xMTet
ßoJmJAPu KrÄ FPxKZu kr kr hMmJrÇ WPr dá TPfA ÀoPoa muPuJÇ
IJKo mJgÀo ßgPT KlPrKZ oJ©Ç FoKjPf IJoJr ßxuPlJjaJ TJjú JTJKa TPr jJÇ KT∂á ßpA jJ FTaá
TJZZJzJ yA IoKj ßTPh SPbÇ
ßhJTJPjr jJ’Jr, fJA mqJT TPr lJ~hJ yPm jJ ßnPm TJP\ oj KhuJoÇ KoKja hPvT kr IJmJr
ßmP\ CbPuJÇ KrKxn TPr yqJPuJ muPfA IJoJr UMm TJjú J kJPòÇ
TJPhJÇ
TJjú J ÊÀ yPuJÇ IJKo TJjú J ÊjKZÇ
FTaá kr K\ùJxJ TruJo, TJhPZJ ßTj?
\JKj jJÇ
fá KoS TJPhJÇ SkJv ßgPT muPuJÇ
IJKo TJhPf kJKr jJÇ IPjT Khj TJKhKjÇ TJjú J ná Pu ßVKZÇ IJKo muuJoÇ
hv Khj krÇ
mJKz KVP~KZÇ ÊjuJo KjKUu FPxPZÇ
KjKUuÇ IJoJr mJuqmºá Ç k´ JAoJKr ÛáPu FT xPñ TîJx lJAn kpt∂ kPzKZÇ fJrkr KvãJ k´KfÔJj
mhuJPuS TJZJTJKZ mJKz yS~J~ KmPòh WPaKj yJ~Jr ßxPT¥JKr kpt ∂Ç
mZr YJPrT yPuJ KjKUu xLoJ∂ ßkKrP~ SkJr YPu ßVPZÇ IJoJr xPñ ßhUJ ßjA IPjT KhjÇ krLãJ
ßvw TPr mJKz FPxKZÇ xJoPj Bh, fJrkr Tî Jx ÊÀ yPmÇ IU§ ImxrÇ kMuKTf yuJo FA ßnPm,
KjKUPur xPñ \KoP~ V· TrJ pJPmÇ
TPfJKhj ßhUJ ßjAÇ SkJPr ßx ßToj xo~ TJKaP~PZ fJ \JjJr \jq ChV´LmÇ jfáj FT ‰mKY©oK§f
\LmPjr xºJj ßkP~ IJKo Còõ KxfÇ
hM\Pj Kj\tj k∞Jr fLPr mJiJ ßjRTJ~ mxuJoÇ KjKUuPT ÊÀ TrPf muuJo fJr KmVf xoP~r
TgJÇ F ßhv ßgPT FAYFxKxPf gJct KcKnvj ßkP~KZuÇ fJrkr fJr ˙JjYMqKfÇ ß\bJr kKrmJPrr
xPñ IPjPTr oPfJ Cöô u \LmPjr IJvJ~ ßxS TJaJfJPrr SkJPr kJKz \oJ~Ç KjKUu muPf ÊÀ
TrPuJ-
ßnJr Z~aJ~ oMKh ßhJTJPj TJ\ ÊÀ TPr ßxÇ oJuJoJu ßoPk YJKyhJ oPfJ UP¨rPhr ßh~J fJr
TJ\Ç TqJPv oJKuT mPx gJPT, rJf FVJPrJaJ kpt ∂ fJPT xyxs \Pjr lroJP~v IjMpJ~L K\Kjxk©
KhPf y~Ç hMkMPr UJS~J ßVJxu mJmh WµJUJPjT xo~ ß\JPaÇ fJr ßTJPjJ Êâ, vKj mJ rKmmJr
ßjAÇ ßjA vLf, V´LÚ mJ mwtJTJuÇ fPm ßpKhj mº gJPT ßxKhj xTJPur KhPT ßhJTJj mº gJPTÇ
hMkMr yPf jJ yPfA ßxA FTA TJ\Ç TJ\ TrPu aJTJ, jAPu ßjAÇ oJKxT FT yJ\Jr ÀKkÇ IJPV
UJmJr KhPfJ jJ, AhJjLÄ KhPòÇ
IJoJr TJjú J kJPòÇ mMPT \oJa TJjú JÇ VuJ iPr IJxPZÇ TgJ muPf kJrKZ jJÇ
xºqJ yP~ IJxPZ, hM\Pj Kj\t j jhL fLr ßgPT KlPr IJxKZÇ
ßxA KZYTJhMPjaJPT ßoPx\ kJbJuJo, FUj IJoJr TJjú J kJPòÇ
rJ\vJyL ßgPT
Shukarna@gmail.com
YMoM
Gvõ Kr~J \JoJj
IJoJPhr nJPuJmJxJr m~x IJzJA mZPrr FTaá ßmKvÇ pKhS ßx IJoJPT IPjT IJPV ßgPTA
nJPuJmJxPfJÇ IJKoS fJr Skr pPgÓ hMmtu KZuJo KT∂á KTPxr FTaJ n~ ßpj IJoJPT fJr TJZ
ßgPT hNPr xKrP~ rJUPfJÇ pJPyJT FUj IJr n~-nLKfr KTZMA ßjAÇ IJmJr ßjA muPu náu yPmÇ
TJre FTaJ n~ xm xo~ IJoJPhr oPiq KmrJ\ TPrÇ fJ yPuJ yJrJPjJr n~Ç
IJòJ, gJT! Fxm KlKrK˜ IJkjJPhr ÊKjP~ uJn ßjAÇ oNu TgJ~ IJKx - muKZuJo ßp IJoJPhr
nJPuJmJxJr m~x FA IJzJA mZPrr FTaá ßmKvÇ Fr oPiq hMA mJr nqJPujaJAjx ßc FPxPZÇ k´go
mJr FA KhmxaJ kJuj TrJr KTZMaJ xMPpJV gJTPuS TKrKjÇ TJre fUj IJoJPhr xŒTtaJ WKjÔ
yP~ SPbKjÇ fJZJzJ IJoJrS ßfoj ßTJPjJ AòJ KZu jJÇ fJA fJr k´mu AòJ gJTJ xP•ôS IJoJr
IKjòJr TJrPe x÷mf y~KjÇ IjqJjq KhPjr oPfJ ˝JnJKmTnJPm SA KhjS YPu ßVuÇ Frkr KhPjr
kr Khj, oJPxr kr oJx YPu ßVuÇ IJorJS nJPuJmJxJr frL ßmP~ IPjT hNr FKVP~ ßVuJoÇ FT
mZr kr IJmJr nJPuJmJxJ Khmx FPuJÇ FUJPj mPu rJUJ nJPuJ - IJorJ hM\j FTA TîJPx
kzfJoÇ fUj IJoJPhr FxFxKx krLãJr FT oJx mJKT KZuÇ fJA IJoJPhr ÛáPu Kj~Kof ßTJKYÄ
YuK ZuÇ
nqJPujaJAjx ßc-Fr Khj ÛáPu ßVuJoÇ ßx muPuJ, KmPTPu k´JAPna kzPf IJxJr xo~ FTaá
fJzJfJKz FPxJÇ IJorJ Ûá PuA k´ JAPna kzfJoÇ
KmPTPu hM\j pgJ xoP~ ÛáPu yJK\r yuJoÇ KT∂á IPjT ßZPuPoP~ k´JAPna kzJr TJrPe ßfoj
ßTJPjJ xMPpJV kJKòuJo jJÇ ImPvPw ßhUuJo FTaJ Ào UJKuÇ IJorJ hM\j FT FT TPr SA
ÀPo YMKkYMKk dáPT hr\JaJ FTaá ßbPu KhuJoÇ ßx IJr IPkãJ jJ TPr IJoJPT fJr mMPTr oJP^
^JkPa irPuJÇ IJoJr ßbJPa, TkJPu xm \J~VJ~ YMPoJ~ YMPoJ~ nPr KhPf uJVPuJÇ Fr IJPV IJKo
ßTJPjJKhj YMoM ßhAKjÇ fJA ßx Khj Kx≠J∂ KjuJo IJ\ FTaJ YMoM ßhPmJÇ KT∂á ßToj ßpj uöJ
uJVPZÇ fJA fJPT muuJo, ßYJU mº TPrJÇ
ßx ßYJU mº TrPuJÇ IJKo YMoMaJ fJr TkJPu KhPf YJAuJoÇ KT∂á fJr TkJu nJPuJnJPm yJPf
kJKò jJÇ fJr oJgJaJ yJf KhP~ FTaá KjYM TPr IJoJr TJkJ TJkJ ßbJa hMPaJ ßTJPjJ rTo fJr
TkJPu ßZJ~JuJoÇ ßbJa hMPaJ nJPuJnJPm TkJPu uJVPuJ jJÇ ßToj ßpj yP~ ßVuÇ IJxPu IJoJr
ßh~J SaJ YMoM yPuJ KT? mM^Pf kJruJo jJÇ fJrkr fJr VJPur FTkJPv FTaJ YMoM nJPuJnJPm
ßh~Jr ßYÓJ TruJoÇ SaJS ßfoj nJPuJ yPuJ jJÇ Frkr fJr VuJ~ FTaJ YMoM KhuJoÇ FaJ FTaá
nJPuJ yPuJÇ ßx y~PfJ IJoJr FA TJ§ ßhPU oPj oPj oMYKT yJxKZuÇ fJrkr ßx IJmJr IJoJPT
\KzP~ iPr IJPVr oPfJ IJhr TrPf uJVPuJÇ fJr \zJ\KzPf IJKo FPTmJPr ßWPo KnP\
ßVuJoÇ
KjP\PT ß\Jr TPr fJr TJZ ßgPT ZJKzP~ KjP~ muuJo, SPr mJmJ! ZJzÇ
IJKo FTho KnP\ ßVKZÇ
ßx fUj yJxPf yJxPf muPuJ, KmP~r kPr KT TrPm? fUj ßfJ FTaá S ZJzPmJ jJÇ
IJKo muuJo, fUj pJ kJKr fJA TrPmJÇ FUj lqJPjr xMAYaJ IJPV hJSÇ
ßx lqJPjr xMAY Ij TPr Khu, IJKo mMPTr Skr ßgPT SzjJaJ FTaá xKrP~ lqJPjr KjPY hJKzP~
mJfJx ßUPf uJVuJoÇ SA oMyëPft ßx IJmJr IJoJPT \KzP~ irPuJÇ mMPTr Skr ßgPT SzjJ
nJPuJnJPm xKrP~ mMPT YMoM ßUPf uJVPuJÇ Frkr mMPT, oMPU, ßbJPa, TkJPu AòJ oPfJ YMoMr krv
mMKuP~ KhPf uJVPuJÇ
KTZMãe kr IJoJPhr FT mºá FPx muPuJ, FA ßfJrJ Ào ßgPT ßmKrP~ IJ~Ç xqJr FPxPZÇ
fJrkrS ßx IJoJPT IJPrJ TP~TaJ YMoM KhP~ ßZPz KhuÇ IJPV ßx Ào ßgPT ßmKrP~ ßVuÇ fJrkr
IJKo ßmKrP~ FuJoÇ xqJPrr TJPZ k´JAPna kzJ ßvPw IJorJ hM\j hM\Pjr TJZ ßgPT ßxKhjTJr
oPfJ KmhJ~ KjP~ mJKz YPu FuJoÇ
kNet KbTJjJ KmyLj
TP~T ßâJv hN Pr
lKrhJ ßmVo kKk
oJjMw pJ YJ~ fJ pKh oNuq ZJzJ ßkP~ ßpPfJ fJyPu nJPuJ yPfJÇ fPm F xoJP\r TJPZ \mJmKhKy
mPu KTZM gJTPfJ jJÇ
ßxA TUj ßgPT IPkãJ TrKZ ßrAjPmJ Tjt JPr, jJ ßTJPjJ ßlJj ßjA, ßoPx\ ßjA ∏ Ixyq uJVPZÇ
oPj y~, FKa y~PfJ KbT j~Ç pKh ßTC ßhPU ßlPu fPm KT Im˙J hJzJPm ∏ ÊTKf mM^Pf kJrJ~
IxLo IPjT mJr muJr krS rJK\ y~KjÇ ßnfPr FTaJ TJkMKj KhP~ SPb, FPfJ mZr kr jfáj TPr
\LmPj ßTC IJxPZÇ jJ KbT yPò jJ ÊTKfr Sua-kJua KTZM nJmJÇ fPm ßTj aá TaJT TgJ, ßx TgJ
muJr irjaJ Foj ßpj ßTC mMK^ ÊPj ßluPmÇ fJr TgJ ÊPj KT ßpj oPj y~Ç
ÊTKf k´ KfKa TgJ èKZP~ cJ~KrPf KuPUÇ YJAPu ÊTKf IPjT KTZM TrPf kJPr jJ TJre ÊTKf mKª
cJjJ ^JkaJPjJ FT kJKUÇ xJrJ Khj TJ\ TPr ßvwPmuJ WPr ßlrJ, xMPpJV yPu FTaá FxFoFx
TPr Umr ßj~JÇ fJrkrS TJ\, FA ßfJ \LmjÇ
IJvkJPvr ßuJT\j ßhUPZ ÊTKfPTÇ oJP^ oPiq Cell-aJ jJzJYJzJ TrPZ, nJmPZ- y~PfJ rJ˜J~
ßTJgJS \qJPo IJaTJ kPzPZÇ ßrAjPmJr ßnfPr mJoKhPT YJraJ ßZJa ßY~JrÇ FT m~Û nhsPuJT
IJr 22/24 mZPrr FTaJ ßoP~Ç ImJT yuJo, ßxUJj ßgPT ßhJTJj oJKuT mJ ßxuxoqJjPT ßhUJ
pJ~ jJÇ fPm fJPhr yJf irJ Im˙JaJ IjMnm TPr ÊTKfr UJrJk uJVPZ jJÇ 5 KoKjPa nhsPuJT
UJS~J ßvw TPrA ßoP~KaPT \KzP~ iPr ßmr yP~ kzPuJÇ
ÊTKfr IJAxTío ßUPf oj YJAPuJ jJÇ FUj vLf IgY IJAxTíPor k´Kf FTaJ hMmtufJ ÊTKfr
IJ\LmPjrÇ
IxLPor TgJ oPj kzPuJÇ ßx KT IJoJPT KogqJ muPuJÇ FPfJKhj ßhUJ TrPf YJAKj mPuÇ jJ KT
ßx hNr ßgPT ßhPU yJxPZÇ FTmJr IkoJj TPrKZ- FmJr mMK^ IkoJKjf yuJoÇ
Kj\PT ÊTKfr \Wjq oPj yPuJÇ ßTj fJPT KjP~ nJmKZ, ßp IJoJr j~? pJr ßTJPjJKhj yPfS
kJrPmJ jJÇ fPm F xŒTt PT KT muJ pJ~, ÊTKf ßnPm kJ~ jJÇ
yJaPf yJaPf ÊTKf iJjoK¥ 27-Fr oJgJ~ FPuJÇ jJ, ßTJPjJ KxFjK\ pJPm jJ KvÊ ßouJr KhPTÇ
fJPT nJPuJ uJPV ÊTKfr hNr ßgPTÇ pJPT ßx YJAPuS ZMPf kJrPm jJÇ pJr yJf irJ ÊTKfr x÷m
j~Ç pJr kJPv mxJ IT·jL~Ç
fJPT nJPuJ uJPVÇ vs≠J TPrÇ KmvõJx TPr, fJr xŒPTt vs≠J/xÿJj gJTJ CKYfÇ IJ\ IxLPor
IkoJj mMK^P~ Khu ßx KTnJPm YJ~ IxLoPTÇ
ÊTKf IxLPor KmuJnc yPf kJrPm jJÇ AòJ TrPu fJr mMPT yJf KhPf kJPr jJÇ
ÊTKf SzjJaJ vrLPr \KzP~ KjuÇ nLwe bJ§J IjMnm TrPuJÇ ybJ“ VJKzr yPjt IxLoPT KjP~
ÊTKfr xm KY∂J ßnP˜ ßVuÇ oPj oPj mPu CbPuJ, IxLo, mftoJj \LmPjr xmPYP~ n~ïr
mqJkJraJ WaPuJÇ
ßp KmvJu IfLf KYrTJu rP~ ßVPZ IJr ßp IJVJoL nKmwq“ KYrTJu gJTPmÇ FA hMA TJPur
ßTJPjJaJPfA ßfJoJPT KjP~ FT oMyëft gJTPf kJrPmJ jJÇ fPm ßfJoJr k´Kf ßp nJPuJ uJVJ pKh
mKu, fJ nJPuJmJxJ fJPf xPªy ßjAÇ ßxA nJPuJ uJVJPf vrLr ßjAÇ ÊiM IJ®J IJr IK˜Pfôr
xŒTt y~PfJ fá Ko rãJ TrPf kJrPf jJÇ fPm IJKo kJrfJo IxLoÇ
ßfJoJr k´ Kf IJP\J ßp Ên nJPuJ uJVJ rP~ ßVPZ FmÄ IJVJoLTJu gJTPm fJPf xPªy ßjAÇ fPm
FaJA ßvw IPkãJ ßfJoJr \jqÇ TJre, nJPuJ uJVJr k´KfKa ßã© ÊTKfr ßZJ~Jr mJAPr, F
m~PxS ßhPUKZÇ ßlJPj mJ FxFoFPx muPf kJrfJoÇ KT∂á jJ, \JKj fáKo kK©TJ kz, kzPm FmÄ
nJmPm fJr TgJ - ßp gJPT TP~T ßâJv hNPrÇ
vqJouL, dJTJ ßgPT
IJTJKv vJKz
ßxJjJ ßmR
oJ mPuPZj IJoJPT FTKa vJKz KTPj ßhPmjÇ \LmPjr k´go vJKz fJA fJr kZPªr rX \JjPf
YJAuJoÇ k´J~ 1 oJx 9 Khj kr \JjPf kJruJo fJr kZPªr rXÇ IJTJPvr rX IgtJ“ IJTJKvÇ
oJPT muuJo, IJTJKv rPXr vJKz KTjPmJÇ oJ mPuPZj, FA m~Pxr ßoP~rJ krPm uJu, ßoÀj,
yuMh, xmM\ rPXr vJKzÇ fJ jJ, KTjPm mMPzJ rPXr vJKzÇ fTt-KmfPTtr kr IJP\J ßTjJ y~Kj
IJTJKv rPXr vJKzÇ ná PuA KVP~KZ IJTJKv vJKzr TgJÇ ßfJoJr pUj IPjT aJTJ yPm fUj KTPj
KhS IJTJKv rPXr vJKzÇ IJoJr IPjT KYKbr oPiq S~JrctPrJPm nJ\ TPr rJUPmJ IJTJKv rPXr
vJK zÇ
kr kr TP~TKa xÄUqJ~ ßuUJKa ZJkJ jJ yS~J~ KjfJ∂A rJV ^JzKZuJo xŒJhPTr SkrÇ ßx
muPuJ, rJV TPrJ jJ, ßuUJKa IJoJPT CP¨vq TPr KuPUPZJÇ IJoJPT mPu ßlPuJ fJyPuA ßfJ
y~Ç KYrTáaKa fJr yJPf KhuJoÇ KT∂á kK©TJ~ jJ ZJkJPjJ ßuUJKa IJoJr \LmPjr xmPYP~ mz
kJ SjJ Ç
KTZMKhj kr fJr xPñ ßhUJÇ ßuPTr kJPz mPx ßgPTA FT WµJ YPu pJ~Ç ybJ“ IJoJr yJfKa ßYPk
iPr muPuJ, IJr KTZMKhj kr ßfJoJr \jìKhjÇ mPuJ, xJrJaJ Khj IJoJPT ßhPm, IJoJr mJxJ~
pJPmÇ
mMPT iMT TPr CbPuJ, mJxJ~ pJPmJ IJKo!
jJ, fá Ko jJ TPrJ jJÇ KT KZu ßxA TP£? IJKo KTZMA ÊKjKj KTZMA mMK^KjÇ
fJrkr ßxKhjÇ \LmPjr 21Ka mZr TJKaP~ 22fo \jìKhPjr oJP^ IJKoÇ Wr ßgPT ßmr yuJoÇ KT
vïJ, KT xPïJY IJoJrÇ IJoJPT xPñ KjP~ ßx YuPuJ mJxJ~Ç KrTvJ, KxFjK\, fJrkr ßyPa Z~
fuJ ßmP~ IJKo IPjT CkPrÇ Z~ fuJr ZJPh ßZJ¢ FTKa WrÇ KmvJu ZJPh FA ßZJa WrKaPT FTKa
ÆLk oPj yKòuÇ IJoJPT fJuJ UMPu WPr dáTPf KhuÇ ßZJa ÀPo ßZJa KmZJjJ, ToKkCaJr FmÄ
FTKa ßaKmu lqJj ZJzJ IJr ßTJPjJ xŒK• IJoJr ßYJPU kzPuJ jJÇ IJoJPT hMyJf iPr hJz TKrP~
yJPf yuMh rPXr lá Pur ßfJzJ KhP~ muPuJ,
yqJKk mJgt Pc aá ACÇ
\JKj jJ KT KZu ßxA TP£Ç oMyëPftA v v TP£ k´Kf±Kjf yKòu ßxA AÄPrK\ v»èPuJÇ \LmPjr
22fo \jìKhj IJoJPT FPfJ Yo“Tíf TrPuJÇ IJKo ßpj ßToj IxyJ~ yP~ CbuJoÇ FaJA KT
ßk´o, nJPuJmJxJÇ yJ\JPrJ T£ Kjoπe TrPuJ ryxqo~ nJPuJmJxJr \VPfÇ yJ\JPrJ ßYÓJ~ oPj
TrPf kJruJo jJ yuMh lá Pur Igt ßpj KT? KT? KT? ybJ“ hMPYJPUr kJKj IJr iPr rJUPf kJruJo
jJÇ
FKT mMKz, ßTC TJPh jJKT FA KhPj! ßfJoJr KVla ßhUPm jJÇ yJPf rqJKkÄ ßkkJPr ßoJzJPjJ FTaJ
méÇ IJKo yJPf ßkP~ UMuPf UMuPfA ßhUuJo IJTJKv rPXr vJKzÇ
Sy FPfJ xMªr! FPfJ xMªr! IJoJr YMuèPuJ IJuPfJ TPr oMU ßgPT xKrP~ muPuJ, IPjT aJTJ
yS~Jr IJPV pKh oPr pJAÇ fJA KTPjKZÇ \JPjJ, xmJA muKZu pJr \jq vJKz KTjPmj ßx KT m~Û?
IJr IJKo nJmKZ vJKz xÄUqJ~ jJ ZJkJPjJ ßuUJKa IJ\ IJoJr \LmPj FPfJ mz yP~ ßZPk CPbPZÇ
pJS vJKzKa kPr FPxJÇ ßTj ßpj fJr ßxA pfúo~ IJøJj CPkãJ TrPf kJruJo jJÇ mJgÀo
ßgPT vJKz kPr xJoPj hJzJuJo, KjYM yP~ kJ hMPaJ iPr xJuJo TruJoÇ ßx ßTJPjJ KTZM ßmJ^Jr
IJPVA CPb hJzJuJoÇ
FKT? FKT TPrPZJ fá Ko? fá Ko \JPjJ ßoP~rJ TJPT xJuJo TPr?
xJmuLu TP£ muuJo, ßTj, ˝JoLPTÇ fJTJuJo fJr ßYJPUr KhPTÇ hMPYJPU ˝ò \uiJrJÇ KYrPYjJ
fJPT KYr∏IPYjJ uJVKZuÇ hMPYJPUr ˝ò \uèPuJ KT \JKj KT vïJ~, KT xÄPTJPY hMPYJPUr oJP^
TJkKZuÇ ßxA ßYJU mJr mJr IJoJr ßYJU hMPaJPT uöJ IJr hMÓáKoPf nKrP~ rJUPfJÇ IJ\ ßTj
FPfJ kKrmft j FA ßYJU hMPaJPfÇ
ßx ybJ“ IJoJr TJPZ FPx TkJPu IJuPfJ TPr YªjKaTJ FPT KhP~ muPuJ, FPfJ uçL fáKo?
FPfJ vs≠J IJoJr \jq, mPuA vÜ TPr IJoJPT \KzP~ irPuJ fJr mMPTr oJP^Ç fJr vÜ mMPTr
YJPk IJoJr “KkP§r iMT iMT v» IJPrJ ßmPz CbPuJ, Kj”võJx mº yP~ FPuJÇ oPj yPuJ kOKgmLr
oJP^ IJorJ hMA\j \LKmf, IjqrJ xmJA oOfÇ oPj yPuJ kOKgmLPf xmJA IxM˙, ÊiM IJorJ hMA\j
xM˙Ç ToKkCaJPr mJ\KZu KT \JKj xla KoCK\TÇ yuMh láuèPuJ IJkj oPj fJPhr xMrKn IJPrJ
ßmKv ZKzP~ KhPf uJVPuJ IJoJPhr oJP^Ç fJr xru hMPYJPUr hO KÓ CjìJPhr oPfJ UM\KZu KT \JKjÇ
ßxA hO KÓPf nJPuJmJxJ jJKT ßTJPjJ KTZM kJS~Jr VJ| xlufJ fJ IJoJr TJPZ I\JjJ KZuÇ IJoJr
CPÆV, IK˙rfJ, IJvïJ ßmPz YuPuJ, vÜ TPr \KzP~ iPr ßmR ßmR TPr IJoJPT cJTKZuÇ oMyëPft
ßmR v»Ka Âh~ yPf ÂhP~r KhVP∂ ßnPx YuKZuÇ KT IkNmt v», KT K˚ê oVúfJr nJ\ ßmR v»KaPf!
kJKgt m \VPfr ßTJPjJ xMPUr xPñ IJKo FA v»Ka ßvJjJr xMU UMP\ kJKòuJo jJÇ fJr mMTA IJoJr
xmPYP~ KjrJkh IJvs ~ oPj yPuJÇ kO KgmLr xm TÓ, pπeJ FUJj ßgPT uãèe hNPr oPj yPuJÇ IJ K o
ßZJ¢ KvÊr oPfJ lá KkP~ CbuJoÇ FPfJ xMU ßTj nJPuJmJxJ kJS~Jr?
hMA yJPf IJoJr oMUKa fá Pu IJoJr ßYJPUr KhPT fJKTP~ muPuJ, KT TPrPZJ fá Ko?
fáKo \JPjJ, IJ\ fáKo IJoJr ßmR yP~ KVP~PZJÇ nJPuJPmPx fáKo IJoJr IJ®J ZMP~ KhP~PZJÇ UMm
hO|fJ~ mPu pJKòPuJ TgJèPuJÇ IJKo ßpj KTZMA ÊjPf kJKòuJo jJÇ yLrJ, oJKjT, kJjúJ ßgPT
IJPrJ uãèe hJKo oPj yPuJ TgJèPuJÇ
ßlrJr xo~ IJoJr TkJPu YMoM KhP~ mPuKZu, fáKo IJoJr ßmR yP~ KVP~PZJ, ßfJoJPT ßp IJoJr
KmP~ TrPfA yPmÇ
kPrr KYKbPf KuPUKZu, \JPjJ IJTJKv vJKzPf ßfJoJPT IJTJPvr krLr oPfJ uJVKZuÇ KT∂á
IJTJKv krLr oPfJ rJ\TjqJ IJoJr kJ ßZJPm fJ T·jJS TKrKjÇ \JPjJ, IJKo xJrJ rJf ZJPh YJh
ßhPU TJKaP~KZÇ WMoJAKjÇ
IJuäJyr ryoPf IJ\ IJKo fJr ßmRÇ IPjT vKkÄ ou WMPr WMPr KTPj ßh~ IJoJPT IPjT vJKz,
KT∂á IJoJr IJTJKv vJKzr TJPZ xm vJKzA fá ò oPj y~Ç
KbTJjJ KmyLj
˝JoL
IJ~vJ IJyPoh ßlK¿
nJPuJmJxJ Khmx 14 ßlms∆~JKrÇ KT∂á IJoJr TJPZ xJrJ \LmjÇ FTaá UMPuA kJbTPhr muPf YJAÇ
IJoJr ˝JoL IJoJr ßk´ KoT KZuÇ j~ mZr ßk´ o TPr KmP~Ç ßk´ KoT ˝JoL IxJiJreÇ k´Y§ nJPuJmJPx
IJoJPTÇ IJoJPT mM^Pf ßh~Kj mJmJ-oJPT ßZPz gJTJr hM”UÇ xm xo~ oPj yP~PZ mJmJr WPrA
IJKZÇ mºá r oPfJ kJPv ßgPT xoxqJr xoJiJj TPrPZ, ßk´KoT yP~ nJPuJmJxJr TgJ mPuPZ! ˝JoL
yP~ IJhr pfú KhP~ IJVPu ßrPUPZÇ k´ Y§ ß\Kh KZuJoÇ xm IJmhJr ßoPj KjPfJÇ IJoJr ßYJU KhP~
kJKj kzPu mq˜ yP~ ßpPfJÇ muPfJ, kOKgmLr xm TÓ xyq TrPf kJKr, ßfJoJr ßYJPUr kJKj xyq
TrPf kJKr jJÇ rJV TrPu KjP\r yJPf UJAP~ KhPfJÇ ßVJxu TKrP~ TJkz kKrP~ KhPfJÇ
FUj IJPVr oPfJ ß\h ßjAÇ ˝JoLr nJPuJmJxJr TJPZ IJoJr ß\h krJK\fÇ fJr nJPuJmJxJr
k´KfC•r nJPuJmJxJ KhP~A KhPf \JKjÇ fJr ¸PvtA mM^Pf kJKr fJr YJS~JÇ fJr ßYJPUr KhPT
fJTJPuA mM^Pf kJKr kJS~Jr IJjªÇ
IJoJr ˝JoL FUj \JkJj k´mJxLÇ fJr ßxA nJPuJmJxJ IJoJPT FUPjJ KmYKuf TPrÇ ßx IPjT
hNPr, fJrkrS fJr IK˜fô IjMnm TKrÇ xmPãP© IjMnm TKr fJr k´P~J\jÇ k´J~ k´KfKhjA ßx
\JkJj ßgPT ßlJj TPr, mPu IJoJPT ßZPz gJTJr TPÓr TgJÇ
FA ßfJ nJPuJmJxJ, FPTA mPu nJPuJmJxJ!
uJumJV, dJTJ ßgPT
foJ FmÄ YJTKr
xMufJj oJyoMh
nJPuJ ßTJPjJ YJTKr IJoJr yKòu jJÇ mJiq yP~A V´Jo FuJTJ~ FTKa xJoJK\T k´KfÔJPj dáTuJoÇ
IJoJr c\jUJPjT IKnnJmT F KjP~ rLKfoPfJ jJT KxaTJPuj, xoJPuJYjJr ^z fáuPujÇ
FojKT IJoJPT KjP~ ßZJaUJPaJ xJKuv hrmJr TPr mJmJr TJPZ rJ~ ßWJweJ TrPujÇ KZ” KZ”, FPfJ
aJTJ UrY TPr mzxz KcKV´ KjP~ ßvPw KT jJ oJˆJKr, fJS IJmJr ßmxrTJKr! YJTKrr m~x ßfJ
lá KrP~ pJ~Kj, T~aJ mZr IPkãJ TrPu ßhJw KT KZu?
ßhJw ßjAÇ uJU aJTJ WMw KhP~ hMA jJ’JKr kPg yJA lJA YJTKr ßj~Jr oJjKxTfJ IJoJr KZu jJÇ
fJA kK§Pfr UJfJ~ jJo ßuUJuJoÇ
ßxA k´KfÔJPj foJr xPñ IJoJr kKrY~Ç m~x S kh ∏ hMPaJPfA IJoJr \MKj~rÇ xhJ yJKxUMKv
k´ Jem∂ oMÜ oPjr FT pMmfLÇ IJoJr oPfJA oiqKm• WPr fJr \jìÇ ChJr k´TíKfr FA oJjmLr xPñ
I·KhPjA IJoJr nJm \Po ßVuÇ mPet vqJouJ yPuS ßx KZu IfáujL~Ç oP\ ßVuJo fJr ßk´ PoÇ
KT∂á k´KfÔJPjr TftJmqKÜrJ KTZMPfA Kmw~aJ ßoPj KjPòj jJÇ xyToLtPhr xPñ duJdKu, ßk´ok´LKf
FojKT KmP~vJKhS YuPm jJÇ FaJ jJKT k´ KfÔJPjr rLKfÇ
KmP~ TrPmj TPrj, TftJmqKÜPhr ßmJj, ßoP~ mJ nJAK^PhrÇ ßTJPjJ IJkK• ßjAÇ mqKfâo yPu
YJTKr yJrJPmjÇ k´ KfÔJjk´ iJPjr mÜmq FaJÇ rKXj ˝Pkú iJÑJ ßUuJoÇ hPo ßVuJo IJorJÇ xMPpJV
oPfJ kKrPmPv foJPT \JjJuJo TgJaJÇ
ßfJoJPT KmP~ TrPu IJorJ hM\jA YJTKr yJrJPmJÇ
KjKmt TJr KYP• foJr \mJm, \Lmj ßfJ IJr yJrJPò jJÇ YJTKr ßfJ xJoJjq KTZMÇ
KT muPZJ pJ fJ, YJTKr oJPjA cJu-nJf, SaJA \LmjÇ
jJ, cJu-nJPfr IJPrJ kg IJPZÇ FaJA FToJ© kg j~Ç yJ\JPrJ kPg x“ CkJ\t j TrPf kJrPmJÇ
jfá j FTaJ YJTKr ß\JVJz TrJ Ifq∂ TKbj mqJkJrÇ fJA FaJ yJrJPf YJA jJÇ
fáKo nJPuJ TPrA \JPjJ, iJºJmJ\, hMjLtKfkrJ~e hMA jJ’Jr YKrP©r ßuJT ÆJrJ F k´KfÔJj
kKrYJKufÇ IJoJPhr oPfJ Có KvKãf ßuJTPT KjÀkJ~ yP~A Fxm n§PT ßfJ~J\, ßfu oht j TPr
YuPf y~Ç rJ˜JWJa, UJuKmPu ßpUJPj ßhUJ yPm oJgJ KjYM TPr IJPV xJuJo KhPf yPmÇ nJPmJ ßfJ
FTmJr, KT oJjKxTfJ FPhr!
fJ KbTÇ KT∂á jfá j ßTJPjJ TJ\ jJ ßkPu FaJ ZJKz KT TPr?
KrTvJ YJuJS, ßaPŒJ YJuJSÇ fJS jJ kJrPu Aa nJXJr TJ\ TPrJÇ ßrJ\VJr pJ yPm IJoJPhr
hM\jJr TÓ yPuS YPu pJPmÇ hrTJr ßjA IJoJPhr Foj hJxPfô r YJTKrrÇ
ßx KT TgJ! FPfJ ßoJaJ fJ\J mA kPz mzxz KcKV´ KjP~ Fxm TJ\ TrPmJ KTnJPm!
FaJ ßTJPjJ ùJPjr TgJ yPuJ jJÇ xm ‰mi x“ TotA xoJj optJhJr IKiTJrLÇ WMw UJS~J, hMjLtKf
TrJ, YMKr-cJTJKf, xπJx AfqJKh yPuJ UJrJk TJ\Ç fáKo ßfJ FèPuJ TrPm jJÇ TrPm TPbJr
kKrvs Por TJ\, ßpUJPj Kj\˝ ˝JiLjfJ IJPZ, ßT KT oPj TrPm ßxaJ Kmw~ j~Ç
IPfJ KjÕoJPjr ‰mi TJ\ TrPu ßfJoJr TftJmqKÜrJ ßfJoJPT IJoJr yJPf fáPu ßhPmj jJÇ pJrJ
WMwPUJr, Z~-j~ TPr aJTJ TJoJ~ TPr xoJP\ fJPhrA Thr ßmKvÇ ßfJoJr oJ-mJmJr TJPZS kJ©
KyPxPm fJrJ IV´ VeqÇ
IJKo ßfJoJr IJhvt , jLKf, k´ Ur mqKÜfô PT nJPuJmJKxÇ xm TJ\A ßfJoJr TJPZ xoJj optJhJ kJPm
- FaJA IJKo YJAÇ IJKo ßfJoJr TJPZ ZMPa IJxPmJAÇ ßTJPjJ mJiJ oJjPmJ jJÇ lJAjJu Kx≠J∂
KjuJo, foJPTA KmP~ TrPmJÇ YJTKr pJPm, pJTÇ
mPxr xJoPj mMT lá KuP~ TgJ fá uuJo, IJkjJPhr KmfKTt f ßoP~ foJPTA IJKo KmP~ TrPmJÇ
mx mqñJ®T ˝Pr muPuj, YJTKr yJrJPmjÇ
ßx n~ IJKo TKr jJÇ
IJkjJr oJjxÿJj, TqJKr~Jr xmA iNKuxJ“ yP~ pJPmÇ xoJP\ ßTPuÄTJKrr Kr Kr-Kd Kd kPz pJPmÇ
hO| ˝Pr muuJo, ßyJT TuÄT, YMPuJ~ pJT KogqJ oJjxÿJjÇ KmP~ IJKo TrPmJAÇ KmP~ TrJ pKh
FTaJ IkrJi yP~ gJPT fPm fJ TrJ IJoJr \jq \ÀKrÇ IJoJr KmYJr, mMK≠, KmPmT IJkjJPhr
oPfJ ßuJPTr TJPZ mºT rJKUKj ßp pJ muPmj fJA TrPmJÇ fJKòPuqr ˝Pr mx muPuj, pJ UMKv
TPrj, ßxaJ IJkjJr mqJkJrÇ IJkKj ßVPu Ijq ßTC IJxPmÇ nJf ZzJPu TJPTr InJm y~ jJÇ
ßUJYJ KhP~ C•r KhuJo TJTA IJxPm, oJjMw IJxPm jJÇ TJT pJ~ TJPTr TJPZ, oJjMPwr TJPZ pJPm
ßTj?
IJkKj KT∂á uJVJo ßZPz TgJ muPZjÇ
uJVJo ZJzJ TJrJ, nJmMj ßfJ FTmJrÇ hM\j ˝Jmu’L pMmT-pMmfL FPT IkrPT kZª TPr KmP~mºPj
IJm≠ yPf pJPò, FaJ IJkjJPhr hOKÓPf IQmiÇ KT IJÁpt IJkjJPhr jLKfÇ xoJP\r F TáxÄÛJr
IJKo oJKj jJÇ FPf oJjMPwr oñu ßjAÇ ßp k´KfÔJj xoJ\PT kKrYJKuf TrPm, xoJP\r Iº
TáxÄÛJr hNr TPr ßxUJPj KvãJr IJPuJTmKftTJ ZKzP~ ßhPmÇ ßx KT jJ IJ\ xoJP\r iJºJmJ\,
xMKmiJmJhL ˝JgtkrPhr yJPf mªLÇ hrTJr ßjA IJoJr FUJPj gJTJrÇ IJkjJrJ FUJPj TJCPT
ßpJVqfJr oJkTJKbPf YJTKr ßhj jJÇ ßhj ßfJ~JP\r ß\JPr, oJukJKjr ßuJPn IgmJ IPpJVq
ßoP~PT KmP~ TrJr vPftÇ TJP\A FUJPj IJPuJKTf ßuJPTrJ IJxPm ßTj? ßxKhj FT jJVJPz
TgJèPuJ mPuKZuJoÇ
ßxUJPj IJr KlPr pJAKjÇ foJPT ZJKzKjÇ nJPuJ YJTKrA ß\JVJz TPrKZ FmÄ x“ \Lmj pJkjA
TrKZÇ
UªTJr mMTˆu, mTá ufuJ, \JoJukMr ßgPT
‰xKjPTr ßk´o
ßoJyJÿh rKmCu AxuJo kuJv
k´Jeke uzJA TPrS IJorJ pUj hJKrPhsr TJPZ yJr oJjuJo, fUjA xYu xÄxJPrr YJTJ~ ßjPo
IJPx o∫rfJ, YJrKhPT WKjP~ IJPx iNxrfJÇ ßp KhPT fJTJA ÊjPf kJA yJyJTJr IJr nJXPjr
TTtv xMrÇ UMm TJPZr oJjMwèPuJ FojKT oPjr oJjMwKaS FT xo~ oMU KlKrP~ ßj~ oyJ k´uP~
fKuP~ pJS~J F xÄxJPrr oJjMwèPuJr KhT ßgPTÇ
FKhPT ßuUJkzJS mº yP~ pJS~Jr kPgÇ IJP~r ßTJPjJ C“x ßjAÇ mMnáãá oJjMwèPuJr KfjPmuJ
IJyJr ßpJVJPjJr ßpUJPj KjÁ~fJ ßjA, ßxUJPj ßuUJkzJr UrY IJxPm ßTJgJ ßgPTÇ
mJAxJAPTuaJS KmKâ TPr KhP~KZ AKfoPiqÇ IPjT Khj Foj yP~PZ ßp, TPu\ ßvPw Kfj oJAu
kg ßyPa FPx ßhKU yJKzPf nJf ßjAÇ oJ hJS~J~ mPx \Let vJKzr IJYPu ßYJU oMZPZjÇ fUj
KãPir rJ\qPT IJzJPu ßdPT yJKxoMPU oJPT muKZ, IJ\ ßkPa KãPi ßjA, IoMT mºár mJKz ßgPT
ßUP~ FPxKZÇ
fUj oJ mJi nJXJ TJjú J~ xP\JPr TKTP~ CbPfjÇ ßTJPjJKhj rJ˜Jr iJPrr ßTJPjJ KaCmSP~u ßgPT
kJKj kJj TPr FojnJPm ßka lá KuP~ mJKz KlPrKZ, ßpj KãPir ßTJPjJ fJzJ ßjAÇ KT∂á oJ KbTA fJ
mMP^ ßluPfjÇ
FoKj pUj FTaJ xÄxJr oyJ k´uP~ fKuP~ pJS~Jr Im˙J, xÄxJPrr k´KfKa oJjMPwr ßYJPU pUj
TÀe YJyKj fUj ßuUJkzJr IJvJ ßZPz ZMaPf uJVuJo YJTKr jJPor ßxJjJr yKrPer ßkZPjÇ
FoKjnJPm FTKhj ßVuJo ߈Kc~JPoÇ xÄxJPrr TÀe yJuKYP©r TgJ mPu IPjT TJTáKf-KojKf
\JjJPjJr kr FTaJ CkJ~ yPuJÇ KmKjoP~ vkg KjPf yPuJ ßhv rãJr \jq \LmjhJPjrÇ fmM I∂f
KfjPmuJ IPjúr xÄ˙Jj yPuJ mPuÇ YPu ßVuJo ßhPvr FT k´J∂ ßgPT Ijq k´JP∂Ç FTaJ
KYPuPTJbJ~ IJvs ~S ßkuJoÇ YMKÜ IjMpJ~L vJrLKrT S oJjKxT vso yJKxoMPU xP~ KjuJoÇ xTJPu
ßhRzJA KlK\TJu KlaPjx TrJr \jqÇ fJrkr xJrJ Khj TJPa yJxkJfJPur F S~Jct ßx S~Jct TPr
ßrJVLPhr xPñÇ Igt IJr kKr\Pjr KãPir fJKVPh FnJPmA \LmjaJPT Kj~πeyLj pPπr oPfJ
CkPnJV TrPf gJKTÇ oJP^ oPiq oJgJaJ Foj yPfJ, nJPuJ uJVJ oPjr oJjMwKar TgJ KY∂J TPr
rKXj ˝Pkú KjP\PT yJKrP~ ßlufJo nJPuJmJxJr VyLj xoMPhs Ç kãJ∂Pr IxM˙ mJmJ IJr IxyJ~ oJ-
ßmJjPhr KhPT fJKTP~ KjP\r xMU IÄTá PrA KmjÓ TPr ßlufJo KjPoPwAÇ fUj IJoJr FA \LmjaJ
‰T oJPZr oPfJ ÊiM Zala TrPfJÇ fUj IxyJP~r oPfJ Ivs∆KxÜ ßYJPU ßxJjJr YJoY oMPU KjP~
\VPf IJxJ oJjMwPhr KhPT fJKTP~ gJTfJoÇ
mJr mJr IJoJr nJPuJ uJVJ ßoP~Ka ßoRxMoLPT IJoJr oPjr TgJaJ muPf ßYP~KZ KT∂á mJoj yP~
YJPhr KhPT yJf mJzJPjJr xJyx y~KjÇ fJA oPjr TgJaJ muJ y~KjÇ
ßxKhj ÊâmJr 14 ßlms∆~JKr xºqJ~ TqJK≤Pj mPx V· TrKZ mºáPhr xPñÇ Foj xo~ ßlJj FPuJ
mJKz ßgPTÇ IJkJr ßlJjÇ ßlJj KrKxn TPr ßUJ\ KjuJo mJKzr xmJrÇ TgJ muJr FT kptJP~
SkJr ßgPT ßnPx FPuJ FTaJ TÀe xMrÇ ßxJomJr ßoRxMoLr KmP~, ijJdq kKrmJPrr FT ßZPur
xPñÇ TgJaJ ÊjPfA mMPTr ßnfr ZqJ“ TPr CbPuJÇ oMyëPftr oPiq oJgJaJ WMPr ßVu, oJKaPf kPz
pJS~Jr CkâoÇ ßTJPjJ rTPo KmZJjJ~ FPx mxuJoÇ oPjr I\JP∂ ßYJPUr \Pu TUj ßp mMTaJ
KnP\ ßVPZ fJ ßarS kJAKjÇ Kx≠J∂ KjuJo YJTKr ßgPT kJKuP~ pJPmJ mJKz FmÄ k´KfùJ TruJo
mMPT FT ßlJaJ rÜ gJTPf ßoRxMoLPT Ijq ßTJgJS ßpPf ßhPmJ jJÇ Kx≠J∂ IjMpJ~L KTZM \JoJ-
TJkz KjP~ ßmKrP~ kzuJo uJAj ßgPT, KT∂á KmKi mJo!
FPfJ KT IJr xy\ Y¢V´Jo ßxjJKjmJx ßgPT KmjJ IjMoKfPf ßmr yS~J! fmMS nJPuJmJxJr TgJ
KY∂J TPr IJuäJyr jJo KjP~ rSjJ yuJoÇ IPjT TPÓ mJP~K\h ßmJ˜JoL mJx TJC≤JPr FPx mJPx
rSjJ KhuJo mJKzr CP¨PvÇ xJrJ rJf VJKzr ßnfPr ßp KTnJPm TJKaP~KZuJo fJ jJA mJ KuUuJoÇ
vKjmJr xTJu hvaJr KhPT ßkRZuJo xJfãLrJr TJuLV† CkP\uJr nJzJKvouJ V´JPo KjP\Phr
ßhJYJuJ ßkJPzJmJKzPfÇ IJoJPT ßhPU k´gPo oJ UMm UMKv yPuS oMyëPftr mqmiJPj oJP~r ßxA xMU
ßTJgJ~ ßpj uMKTP~ ßVuÇ Tî J∂ IJKo KmZJjJ~ TJf yP~ nJmKZ, KTnJPm KT TrPmJ, yJPf IJPZ oJ©
hMKa KhjÇ ßZJaPmuJ~ oJ IJoJPhr Kfj nJAPT muPfj, nJVqPT pJrJ xyP\ ßoPj KjPf kJPr jJ fJrJ
k´ Tí fkPã xMUL yPf kJPr jJÇ
IJoJr ßxA oJ IJ\ ßfoj KTZM muPZj jJÇ ÊiM \Let vJKzr IJYu KhP~ jLrPm KjníPf ßYJU oMZPZjÇ
kPrr Khj rJPf mºá oJZMoPT KjP~ ßVuJo ßoRxMoLPhr mJKzPf FmÄ fJPhr kKrmJPrr xmJr
CkK˙KfPf muuJo, IJoJr nJPuJmJxJr TgJÇ IJoJr TgJ ÊPj ßoRxMoLr ßYJU hMKa Foj oJ~JmL S
Còu ßhUJ ßVu ßp, fUj IJoJr mM^Pf mJKT gJTPuJ jJ ßoRxMoL IJPV ßgPT IJoJPT... KT∂á
krãPe fJr IJÿJ, IJkJ S nJAP~r mqmyJr IJoJPT FPfJaJ TÓ KhP~KZu ßp fJ KuUuJo jJÇ ßxA
hM”U jJPor krv kJgraJ kKroJPe FPfJ ßmKv fJ kJbT xoJ\PT KmPoJKyf TrPf kJPrÇ
mJKz KlPr FPx nJmuJo, Kmw ßUP~ KjP\PT ßvw TPr ßluPmJÇ KT∂á pUjA nJmuJo IJ®yfqJ
ßTJPjJ xoxqJr xoJiJj j~Ç fUj KjP\PT xJoK~T xJ∂ôjJ KhP~ ßoRxMoLr KmP~r IJPVr Khj KlPr
FuJo Tot ˙PuÇ kPrr rJfaJ KTnJPm ßTPaKZu fJ KjP\A CkuK… TrPf kJKrKjÇ fPm oPj y~, ßxA
ßgPT IJoJr vrLPr csJV ßj~J ÊÀ yP~KZuÇ xJoKrT Kj~o nñ TrJr IkrJPi IJoJr ßYJ¨ Khj
xvs o TJrJh§ yP~KZuÇ
IJ\S xJoKrT mJKyjLPfA YJTKr TKrÇ fPm FUj IJKo \Lmj pMP≠ krJK\f FT ‰xKjTÇ FUj IJr
IJPVr oPfJ mJKz pJS~J y~ jJÇ TJre pKh ßTC IJoJPT jÓ ßZPu mPu! fPm pUjA 14 ßlms∆~JKr
IJPx fUj F Âh~aJ ßpj \ôPu kMPz ZJA yP~ pJ~Ç fUj ÊiM nJKm, ßoRxMoL pKh IJ\ IJoJr
gJTPfJ, fJyPu y~PfJ KjP\PT F ˝JiLj ßhPvr FT\j VKmtf ‰xKjT oPj TrPf kJrfJoÇ fJyPu
y~PfJ IJoJPT F oremqJKi TqJ¿Jr KjP~ yJxkJfJPur ßmPc ÊP~ oO fá qr k´ yr èjPf yPfJ jJÇ
KxFoFAY, Y¢V´ Jo ßgPT
yJrJPjJ mqJcKo≤j
kJ K U
ßxKhjA ybJ“ nJPuJmJxJr mqJkJraJ IjMnëKfPf IJjuJoÇ nJPuJmJKx, fPm FPfJaJ pUj nJmPf
ßYJPU \u FPuJÇ fUjA oPj yPuJ, nJPuJmJxJPf ßTJPjJ mqKÜ ßjA, FS KT ßnPmKZuJo TUPjJÇ
1997 xJPur ßVJfl KrÄ ßkP~KZuJo rJ\vJyLPf \JfL~ kptJP~ mqJcKo≤Pj YqJKŒ~j yP~Ç fJrkr
2000 xJu ßgPT FTho ZjúZJzJ yP~ ßVuJo oJb ßgPT \Lmj, YJTKr IJr mJ˜mfJr IJPrT
k´ myoJj iJrJ~ iJKmf yP~Ç
Vf 8 KcPx’r vqJouLr oJPbr kJv KhP~ mJxJ~ KlrKZuJoÇ ybJ“ yJfaJ KjvKkv TPr CbPuJÇ
vrLraJ ßpj IJzPoJzJ KhPf YJAPuJ, ZMPa ßpPf YJPò oJPbr ßTJPat , ßpj yJPf KjA mqJaKa ∏ IJ mJ rS
ßxA YqJPuK†Ä ßVo ßUKuÇ KTZMãe kr oPj yPuJ, IJKo TJPrJ WPrr WreLÇ
mJxJ~ KxKzPf CbPf CbPf oPj kzPuJ KT \Lmj IJoJr KZuÇ ßToj \JKj FTaJ ChJxLj nJm YPu
FPuJ, ÀPo dáPT ßh~JPu ß^JuJPjJ mqJaKar KhPT fJTJuJoÇ mqJa yJPf KjPfA TJPr≤ YPu ßVuÇ
mqJPar TnJrKa UMPu k´ KfKa rPV rPV yJf ßmJuJuJo, KmZJjJr ßTJPe ßyuJj KhP~ mqJaKa mMPTr TJPZ
KjuJoÇ KTnJPm ßp \LmjKa yJKrP~ ßlPuKZ! ˛OKfPf FPu ßYJPUr ßTJPe \u FPx ßVPZ mM^Pf
kJruJoÇ mqJaKar k´KfKa rPVr oPiq ßp f¬ nJPuJmJxJr ßZJ~J KZu fJ ßpj IJ\S frfJ\JÇ
ßmJ^JPf kJrPmJ jJ TJCPT, KT nJPuJPmPx KZuJo ßxA oJb, mqJa, ßxA ßTJat PTÇ
xmA IJPZ IgY xo~aJ ßToj ‰mrL yP~ ßVPZÇ IjMnm TruJo, IJr y~PfJ TUPjJ oJPb ßlrJ yPm
jJÇ vLPfr ßxA KhjèPuJ ÊiM ˛O KfPf IJ\Ç IJ\S ßxA vKÜ, C¨LkjJ IJPZ IgY ßjA ÊiM xo~Ç
vqJouL, dJTJ ßgPT
ßxJjJr UJYJ
ßoJyJÿh IJmMu TJP~x uMaj
90-Fr hvPT KxPua xrTJKr TPu\ ßgPT FAYFxKx kJx TPr xPmoJ© FoKx ACKjnJKxtKa TPuP\
KmF-ßf nKft yuJoÇ
ßyoP∂r xMªr xTJPu TPuP\r k´go TîJPxA kr¸Prr xPñ kKrY~ FmÄ IJoJr IJPVr TPuP\r
IPjPTA FUJPj nKft yS~JPf xmJA C“láuäÇ hvtj KmnJPVr mz~J xqJPrr KmUqJf CKÜ FA
mhoJAPxr hu ßp FT yP~PZ IJPrT TPuP\ ßxaJ xqJr \JjPuS IJorJ KT∂á mhoJAv KZuJo jJ
k´ YKuf IPgt Ç IJ\PT k´ KfKÔf xqJPrr ßxA oiMr v» x÷mf xm ZJP©r k´ Kf mqmyJr TPrPZjÇ
xqJrPhr jJjJ KmPvwPer kPrJ~J jJ TPrA xoJj fJPu YuPfJ IJoJPhr IJ`J, rJ\jLKf,
oJrJoJKr, KoKZu, KoKaÄÇ Foj ßTJPjJ WajJ ßjA pJr xPñ IJorJ \Kzf KZuJo jJÇ
FoKj fJÀeq CØJKxf mKetu ßxA KhjèPuJPf xMhNr AÄuqJP¥r ßZJ¢ vyr uMaPj mPx ˛OKf ßrJo∫Pj
IJP\J yJKrP~ pJA ßlPu IJxJ IfLf KhPj IxÄUq mºámJºPmr KnPzÇ ßpoj 1991 xJPur FoKx
TPuP\r TqJŒJPx pJPhr xPñ TPu\ TqJK≤Pj, \JÀufuJ, IKcaKr~Jo, KmvJu kMTárkJz,
ZJ©JmJx∏ k´ KfKa ˙JPjr iNKuTeJr xPñ IJoJPhr mºá fô yP~KZuÇ
IPjT mºár jJoS ßmJiy~ yJKrP~ ßlPuKZÇ hLWt k´mJx \LmPj IPjPTr oMU ßnPx SPb oPjr
IJ~jJ~Ç pJrJ ßhPv KmPhPv k´KfKÔf ßpoj lUr, xJPyh, IJyJh, FjJo, oMK\m, ZMrf, IJUuMZ,
TJorJj, mJKZf, ßpJjJP~h, ßyPuj, xJPyh ‰\∂JkMrL, mJmr, mJmM, oAjMu, ATmJu, jJ\Koj, ÀKo
vJyjJ\, oKj, Fku, ÀK\jJ, ßhmvL, k´em FmÄ jJo náPu pJS~J IJPrJ IPjPTAÇ pJPhr xPñ
IJoJr \LmPjr ßvs Ô xo~ TJKaP~KZÇ
fJPhr oPiq FT\j ßoP~ xhJ yJPxqJöô u, IKjªq xMªrLÇ IJoJPT ßpj TJPZ aJjPfJÇ fJr k´ Kf fLms
IJTwte ßmJi TrfJoÇ muJr xMKmiJr \jq fJr jJo rJKU jKYPTfJr jLuJ†jJÇ jLuJ†jJPT UMm
nJPuJ uJVPfJ! ßx FTKhj TPuP\ jJ FPu nLwe UJrJk uJVPfJÇ FTJTLfô ßmJi TrfJoÇ fJr
InJm IjMnm TrfJoÇ
fUj IJ\PTr KhPjr oPfJ FPfJ ßoJmJAu ßlJj KZu jJ, uqJ¥ ßlJPj fJr mJxJr KjPYr fuJ~ ßlJj
TPr ßUJ\ KjfJoÇ KT∂á fJPT mM^Pf KhfJo jJÇ
ßx xJzJ KhPfJ, mM^PfJ KT jJ \JKj jJÇ ßx IJKo mJ IJoJPhr xmJr FT\j nJPuJ mºá yP~KZuÇ
fJPT ßTJPjJKhj oPj y~Kj FT\j ßoP~Ç ßZPuPhr oPfJ YuJPlrJ, IJYreÇ 1990 xJPu Foj
hM”xJyxL ßoP~ ÊiM ßxA yPf kJPrÇ ZJ©hPur KoKZPur IV´nJPV xyPpJ≠J, ßxJ\JxJkaJ TgJ mPu
ßluJ, f“TJuLj TPuP\r xπJxLPhr kPrJ~J jJ TrJ, ÉcPUJuJ KrTvJ~ K\ªJmJ\Jr ßgPT KauJVPz
IJxJÇ jLuJ†jJ ßpoj KZu xMªrL, ßfoKj KZu ˛Jat, xhJ yJKxUMKv nJmÇ k´go kKrYP~ ßp TJCPT
TJPZ aJjPfJÇ KT∂á xŒPTt \zJPfJ jJÇ fJr YJKrK©T hO|fJ, k´Y§ mqKÜfô ÊiM IJoJPT j~,
IJvkJPvr xmJAPT KmPoJKyf TrPfJÇ TqJŒJPx fJr k´ Kf KZu xmJr hOKÓÇ IPjT TgJ ßx IJoJPT
muPfJÇ fJr xMU hM”PUr TJKyjLÇ IJKoS xm TgJ ßv~Jr TrfJoÇ fJr k´Kf k´Y§ aJj KZu fJ
nJPuJmJxJr j~, WKjÔ mºá Pfô rÇ IJr FnJPm FT xPñ TJKaP~KZ hLWt KhjÇ
IxM˙ yP~ yJxkJfJPu IJoJr ßZJ¢ IkJPrvj yP~PZ, ÊPj ßx yJxkJfJPu ZMPa KVP~ xyoKotfJ
k´ TJv TPr IJoJr nJPuJ yS~Jr k´ yr èPjPZÇ
jLuJ†jJ, ßx FT hM”xJyxL ßoP~Ç \LmjPT YqJPu† KyPxPm KjPf kJPrÇ oPjr oJjMwPT kJS~Jr \jq
kKrmJr kKr\j ßZPzPZÇ KmP~ TPrPZÇ
IJiMKjT ÀKYxÿf fJr ˝JoLr xPñS IJoJPhr mºáfô yP~ ßVuÇ IJyJh S IJKo k´J~A fJr mqJÄPT
yJK\r yfJoÇ
jLuJ†jJr xPñ TPfJ IJjª oMyëft ßTPaPZ mAPouJ, jJaT, vKkÄ, ßrˆáPrP≤ fJr KyxJm ßouJPjJ
nJrÇ IJoJPhr FA mºáfôPT IPjPTA xPªy TrPfJÇ fJrkrS fJ Iaáa KZu YJr kJY mZrÇ
IJoJPhrS kPrJ~J KZu jJ ßTJPjJ KTZMPfÇ
FoKj ßhUPf ßhUPf KmF lJAjJu krLãJ FPx ßVuÇ krLãJr krA ÊKj ßx dJTJ YPu pJPòÇ
ßmhjJ-KmiMr kKrPmPv fJPT KmhJ~ \JjJAÇ Kk´ ~\Pjr KmhJ~ ßp TPfJ TÓTr ßxaJ ßxKhj mMP^KZÇ
fJPT yJKrP~ \Lmj ßpj Km˝Jh yP~ ßVu, ßToj Kmweú fJ FTJTLfô FPx nr TrPfJÇ Kk´~ mºár oPfJ
fJr xPñ xm TgJ muJ ßpPfJ, xMU-hM”U, IJjª-ßmhjJr TgJ, TKmfJ, xJKyfq, xJŒsKfT Kmvõ
ßTJPjJ KTZM mJh ßpPfJ jJÇ IjVt u TgJ mufJo IJorJÇ
dJTJ~ gJTPf AòJ yPuA ßhUJ ßpPfJÇ ßlJPj ßpJVJPpJV TrJ ßpPfJÇ KxPua FPuS IJoJPhr
IJ`J~ ßx yJK\r yPfJÇ F~JruJAP¿r YJTKrÇ IJ\ dJTJ ßfJ TJu IJoˆJctJo, IJ\ msJPxux
ßfJ krÊ ßrJo, KjC A~Tt , u¥j fJr V∂mqÇ
ybJ“ FTKa KmPhKv F~JruJAPxP¿ YJTKrr xMmJPh jLuJ†jJ dJTJ ZJPzÇ ÊPjKZ ßx jJKT TJjJcJ
ßxPaucÇ xfq KogqJ \JKj jJÇ fJr xPñ ßpJVJPpJV KmKòjú k´ J~ hv mZrÇ ÊiM IJoJr xPñ j~, pJrJ
mºá, ÊnJTJ–ãL∏ xmJr xPñÇ IJKo mJ IJorJ ßTC \JKj jJ ßx ßTJgJ~ IJPZ, ßToj IJPZÇ UMm
\JjPf, ßhUPf AòJ TPrÇ
u¥Pjr FA pJKπT \LmPjr Imxr oMyëPft fJr TgJ nJmPf nJPuJ uJPVÇ u¥Pjr ßTJPjJ TJPl mJ
ßrˆá PrP≤ mºá Phr IJ`J~ k´ JxKñTnJPm fJr TgJ YPu IJPxÇ
T·jJ~ nJKm, y~PfJ F rTo ßTJPjJ IJ`J~ jLuJ†jJ CkK˙f yPmÇ xmJAPT YoPT KhP~ muPm,
IJmJr KlPr FPxKZ ßfJoJPhr TJPZÇ IJ\ nJPuJmJxJ KhmPxr FA KhPj jLuJ†jJr k´Kf IxÄUq
ßVJuJPkr ÊPnòJÇ fJPT ßhUJr IJTJ–ãJ KjP~ mPx gJTJÇ
y~PfJ ßx ˝JoL x∂Jj KjP~ xMPU IJPZ, IJKoS ˘L, kM© KjP~ xMULÇ \Kau FA ƪôoMUr \LmPj IPjT
KTZM ná Pu gJTPuS IJoJr \LmPjr FT ßvs Ô mºá S xykJbL jLuJ†jJPT KT ßnJuJ pJPm?
AÄuqJ¥ ßgPT
ÀKo
Fo. ßr\JCu TKro
jJo fJr ÀKoÇ kMPrJ jJo ÀKo xMufJjJÇ mJmJr FToJ© IJhMPr ßoP~Ç WaT FnJPmA metjJ KhKòu
fJrÇ KmP~r IJPV IPjT ßoP~A ßhPUKZÇ ßTJPjJ KhT nJPuJ uJVPuS IPjTJÄPv nJPuJ jJ uJVJ~
âoJVf KkKZP~ pJKòuJoÇ ßvPw FA KvãJ ßkuJo ßp, KmP~ TrPf pJmJr IJPV yJ\JPrJ ßoP~r Umr
kJS~J pJ~ KT∂á KmP~ TrPf ßVPu kZªxA ßoP~r mz InJmÇ
IJVˆ mJ ßxP¡’r oJx yPmÇ hMA WaTPT FTA KhPj hMKa ßoP~ ßhUJr TgJ muuJoÇ IKlx ßvPw
vJK∂jVr aá Aj aJS~JPr k´ go ßoP~ kPr xÄxh nmPj Ijq ßoP~ ßhUPmJÇ
vJK∂jVr aáAj aJS~JPr dáTuJo, fUj KmTJu xJPz KfjaJÇ ßoP~r kã UMmA mz ßuJTÇ ßoP~
lKrhkMPr YJTKr TPrÇ ßoP~r oJoJ mJÄuJPhv xKYmJuP~r FT\j xKYmÇ hMuJnJAP~r TP~TKa
A¥JˆO rP~PZÇ mz ßmJj dJTJ~ FT TPuP\r k´PlxrÇ ßoP~r hMuJnJA mPuPZj, IJKo YJAPu
ßoP~PTS dJTJ FPj YJTKr ßhPmj AfqJKhÇ FaJ ßxaJ nJmKZ Foj xo~ kJ©L kã FPuJ, xPñ kJ©LS
FPuJ xmM\ rPXr vJKz kPrÇ
WaT muPuJ, KTnJPm ßhUPmjÇ
muuJo, SkPr mxJ pJTÇ
kJ©L, kJ©Lr oJoJ, mz ßmJj S hMuJnJA FmÄ IJKo S WaT SkPr KVP~ mxuJoÇ kJ©Lr hMuJnJA
UJmJPrr Ict Jr KhP~ kJ©L S IJoJPT KTZMãe KjKrKmKu xo~ KhPuj TgJ muJr \jqÇ
TP~TaJ TgJ mPuA AòJ TrKZu fUjA CPb kKzÇ TJre ßoP~aJr TgJ muJr nKñ, T£˝r FmÄ TgJ
muJr Kmw~ Kjmt JYPjr ßãP© oJ© TP~T KoKjPa UMm I˝K˜PmJi TruJoÇ nJmuJo FUJj ßgPT ZMaPf
kJrPuA mJKYÇ IJoJr jJKo hJKo mz ßuJT hrTJr ßjAÇ IJoJr hrTJr Foj FTaJ ßoP~ pJr xPñ
xJrJ rJf V· TrPuS I˝K˜ IJxPm jJ mJ KmrÜ uJVPm jJÇ ßTJPjJ âPo nhsfJ ßhUJPf
xJoJK\TfJ ßvPw FT rTo fJzJfJKzA ˙Jj fqJV TruJoÇ oPj yKòu nLwe Kmkh ßgPT C≠Jr
ßkP~KZÇ
ßxUJj ßgPT IPkãJTíf IPjT VKrm yJA ÛáPur KvãPTr ßoP~ ßhUJr \jq xÄxh nmPjr KhPT
rSjJ yuJoÇ TgJ KZu ßoP~, ßoP~r mJmJ, oJ, oJoJ IJxPmj KmPTu YJraJ~ xÄxh nmPjr kNmt
KhPTr ßVPaÇ rJ˜Jr \qJo S vJK∂jVr ßoP~ ßhUJr TJrPe IJoJr Kfj WµJ ßhKr yP~ pJ~Ç CkK˙f
yP~A k´ gPo ßoP~r mJmJr TJPZ ßhKr ymJr \jq ãoJ ßYP~ KjuJoÇ Kfj WµJ ßhKr TrJr krS ßoP~r
mJmJ ß˚ynPr ãoJ TPr ßh~J~ UMm nJPuJ uJVPuJÇ
ßoP~, ßoP~r oJ, oJoJr KhPT FTmJr ßYJU mMuJuJoÇ ZKmPf ßoP~r ßp ßYyJrJ ßhPUKZ mJ˜Pm fJr
ßYP~ nJPuJ uJVPuJÇ F TgJ ßx TgJ ßvPw ßoP~r mJmJ IJoJPhr hM\jPT TgJ muJr xo~ KhP~ hNPr
KVP~ mxPujÇ
ÊÀ yPuJ IJoJPhr TgJ muJr kJuJÇ F ßpj IJPVr ßYP~ CPfiJÇ IJPV ßpUJPj kJuJmJr kg
UM\KZuJo FUJPj fJr xPñ IPjT TgJ muPf AòJ TrKZuÇ KT∂á ßx oJgJ irJr jJo TPr IJoJPT
ßmKvãe TgJ muPf Khu jJÇ oPjr oJP^ FTKa IkNet fJ rP~ ßVuÇ nJmuJo F rTo ßoP~PTA KmP~
TrJ CKYf, pJr xPñ TgJ mPu xJrJ rJf kJr TPr ßh~J pJPmÇ
BPh mJKz ßVuJoÇ mJmJ ßmPY ßjA oJP~r TJPZ xm muuJoÇ kKrmJPrr xmJAPT \JjJuJoÇ xmJA
Kx≠J∂yLjfJ~ ná VPuJÇ KT TrJ CKYf ßx KmwP~ FT\Pjr FPTT ofÇ ßvPw KjP\A Kx≠J∂ KjuJoÇ
IJoJr mz ßuJT ymJr hrTJr ßjAÇ IJoJr hrTJr xMPU gJTJ, vJK∂r \jq FT\j xñLr xñ
TJojJÇ Kx≠J∂ KjuJo KvãPTr ßoP~PTA KmP~ TrPmJÇ
KmP~r fJKrU KbT yPuJ KcPx’Prr Kfj fJKrUÇ KmPvw TJrPe hMKhj FKVP~ ßh~J yPuJÇ IgtJ“ FT
KcPx’r IjJz’r kKrPmPv IJoJPhr KmP~ yPuJÇ Kfj KcPx’r IjMÔJj yPuJÇ IjMÔJj yPuJ ßoP~r
mJKzPfÇ ßxUJPjA rJf pJkPjr mqm˙JÇ IJoJr mK©v mZr \LmPjr TJK–ãf rJf KZu FKaÇ KT∂á
IJoJr ßmR-Fr vJrLKrT IxM˙fJr TJrPe WMKoP~ kPzKZuÇ fJA jJ muJ TgJèPuJ jJ muJA rP~
ßVuÇ
Khj pJ~ x¬Jy pJ~Ç IJorJ V· TKr, TgJ mKu IlárJjÇ TUj xo~ kJr yP~ pJ~ mM^Pf kJKr jJÇ
ßx fJr TPuP\r xykJbLPhr K\ùJxJ~ mPu IJKo jJKT gJKT fJr mMPTr oJP^Ç IJr IJKo xm KY∂J
kKrT·jJ~ fJr IK˜fô IjMnm TKrÇ
xJ¬JKyT ZMKaPf fJPhr mJxJ~ pJAÇ ßxUJPjA xo~ TJaJAÇ mJKT Tot KhmxèPuJ TJPa TPm
mO y¸KfmJr IJxPm ßxA k´ fLãJ~Ç
IJKo kJVPur oPfJ nJPuJmJxPf \JKjÇ ßxS mPu IJKo jJKT fJr ßYP~ ßmKv nJPuJmJKxÇ rKmmJr
pUj fJPhr mJxJ ßgPT IJKx ojaJ nLwe UJrJk yP~ pJ~Ç APò TPr IKlx ZMKar kPr IJPrTmJr
ßhPU IJKxÇ
ßx nLwe ßUJuJ oPjrÇ IJKo FaJ xyq TrPf kJKr jJÇ ßx fJr ßZPu mºár xPñ KrTvJ~ ßmzJT mJ
TJPrJ xPñ vrLr ¸vt TPr TgJ muMT FaJ xyq TrPf kJKr jJÇ IJoJr oJgJ~ UMj ßYPk pJ~Ç F
rToA FTKa WajJ IJoJr \Lmj fZjZ TrPf FPxKZuÇ pJPyJT, ßx fJr ná u mM^Pf ßkPrPZÇ
IJKo fJPT IPjT nJPuJmJKxÇ IPjT ˝kú ßhKUÇ IJKo ÊiM mKu, IJoJPT TÓ KhS jJÇ ßx mPu
TUPjJ IJoJPT TÓ ßhPm jJÇ IJKo YJA jJ IJoJPhr xMªr \LmPj TJPrJ IxMªr yJf FPx xMUL
\LmjPT hMKmt wy TPr fá uMTÇ
fJr \jq IJoJr Ilá r∂ nJPuJmJxJÇ
dJTJ ßgPT
SMS
oMyJÿh vJoLo xMoj
ßoJmJAu TŒJKjr TuqJPe FUj IJorJ mJx TrKZ vat ßoPxP\r pMPV k´KfKa K\Kjx FUj ãáhs yP~
IJxPZÇ IJorJS KkKZP~ kzPmJ ßTj? fJA pJ~pJ~Khj kJbPTr \jq IJoJr kã ßgPT ßmv KTZM
SMS, ^aka kJKbP~ Khj oPjr oJjMPwr TJPZÇ
So sweet ur SMILE So sweet ur STYLE So sweet ur VOICE So sweet ur EYE
See ... how sweetly I lie I Love U, I Love U, I Love U.
Don't worry, I not only love U but also love other vowels of English alphabet,
Like - A, E, I & O!
... Make a heart, which never breaks, make a smile, which never hurts, make a
life, which never pains, make a relationship, which never ends.
Think big, Think smart, Think positive, Think beautiful, Think great, I know this
is too mach for U, so here is a shortcut ... just Think about ME!
... Look the moon is calling you. See that star are shining for you. Listen the
birds are singing for you. Hear my hearts says...
Day, which finish with sunset, night, night, which finish with sunrise. Dream that
finish with reality. Sorrow, which finish with happiness. Life, which finish with
death. But love is Eternaly...
What is the difference between blood and U? Blood enters the heart and flows
out but U entered the heart and stayed.
... Feelings are many but words are few. Clouds are dark but sky is blue. Life is
little but relations are glue. Everything is false but friendship is true.
...Man loves money, Bees love honey, Rose loves dew, But I love you!
Miss call means you miss me or I miss you. First one is not possible but last one
is obviously true ...
I Love three things the sun, the moon & you. The sun for day, The moon for
night & You forever!
1 stone is enough for breaking a glass, I sentence is enough to break a heart, 1
second is enough to fall a love, 1 friend like u is enough to live a happy life.
When Its a midnight she comes to me, she sings for me, she kisses for me... oh
naughty girl what are you thinking about her? Its a mosquito... not other.
...wishing u lots & lots of love & happiness for your Birthday & the future, I
hope u have a really good time on the day. HAPPY BIRTHDAY TO YOU.
Every ship will sink like TITANIC but there is 1 ship which will not sink. This
ship is FRIENDSHIP.
I HATE YOU
H=Happy to see U, A=Always miss U, T=Take U in my mind, E=Everyday I
remember U, So I really want to say... I HATE YOU!
If U speak, I don't need music, If U smile, I don't need flower, If U be my
favourite, I don't need anything in my life, will U be my favourite? Keep fine.
kKa~J, Y¢V´ Jo ßgPT
mr_samim@yahoo.com
TONE
rJTJ
fJPT IJKo TONE mPuA cJKTÇ mqKÜ KyPxPm fJPT TUPjJA IJoJr nJPuJ uJPVKj, pKhS nJPuJ
uJVJr oPfJ IPjT ‰mKvÓA fJr IJPZÇ fPm ßTj \JKj jJ IJoJr uJPVKjÇ TPm, TUj fáKo ßp
IJoJr oPjr WPr dáPTPZJ...! ÊiM FaáTá mM^Pf kJKr fáKo FPxPZJ ßfJoJr kMPrJ x•J KjP~ IJr KoPv
IJPZJ IJoJr xm nJPuJ uJVJèPuJPfÇ
KbT TPfJ fJKrPU ßfJoJr xPñ IJoJr k´ go TgJ y~ ˛rPe IJxPZ jJÇ TONE, ßfJoJr oPj kPz KT,
KT TgJ yP~KZu? KmvõJx TPrJ, fáKo pUj yqJPuJ mPuKZPu IJKo ßToj ßpj IJjojJ yP~
KVP~KZuJoÇ fJrkr ßgPTA ßfJ ÊÀ...Ç TONE∏Fr xPñ IJoJr kKrY~ y~ rÄ jJ’JPrÇ mqKÜ KyPxPm
xJojJxJoKj fJPT ßhKUKjÇ ÊiM \JKj fJr ßoJmJAu jJ’Jr IJr nJPuJmJKx fJr KoKÓ T£PT... jJ fJr
TO NE ßp IJyJoKr KTZM fJS jJÇ fPm ßTj \JKj jJ IJoJr nJPuJ uJPV, nJPuJmJKxÇ ÊiM nJPuJmJKx
muPu ná u yPm, IPjT ßmKv nJPuJmJKxÇ WµJr kr WµJ IJKo TONE-Fr xPñ TgJ mPuKZÇ kJbTrJ
nJmPf kJPrj- KxKr~Jx ßTJPjJ ßoaJr KjP~ mJ ßk´o IJuJk xÄâJ∂ TgJ...! jJ fJS jJÇ TONE-Fr
xPñ TgJ muPf ßTJPjJ Kmw~ uJPV jJÇ TPfJ ßp TgJ mKuÇ
ßx IJoJPT ßTRfáT ßvJjJ~, V· mPu, TKmfJ ßvJjJ~... FojS yP~PZ ßx IJoJPT ßTJrIJj
ßfuJS~Jf ÊKjP~PZ, kPr pUj xTJu yP~ KVP~PZ IJorJ FT xPñ ßoJjJ\Jf TPrKZ... IJPrJ TPfJ
K T?
TO NE IJoJr FT\j nJPuJ mºá Ç FPfJKhj TgJ muJr krS IJoJPhr oJP^ mºá fô ZJzJ ßp Ijq ßTJPjJ
KrPuvj IJxPf kJPr fJ TUPjJ oPj y~KjÇ IJorJ kr¸rPT mM^Pf kJKr FaáTáAÇ FA TONE-Fr
xPñ IJoJr \LmPjr xmPYP~ ßmKv ^VzJ yP~PZ, náu ßmJ^JmMK^ yP~PZÇ fJrkr ßToj TPr ßpj
k´ KfmJrA IJoJPhr Kou yP~ pJ~Ç aT-^Ju-KoKÓ xŒTt fJA jJ? TPfJmJr ßp Kx≠J∂ KjP~KZ kMÀw
TONE-Fr xPñ FnJPm TgJ TjKaKjC TrJ KbT yPò jJÇ fJrkr hM\Pjr AòJPfA Forever mPu
KmhJ~ KjP~KZÇ KT∂á KmiJfJ y~PfJ ÊiM fJr IJoJr \jq KYrTJPur oJPjaJ mhPu KhP~PZjÇ
iLPr iLPr IJKo ßfJ IJoJr TO NE ßl∑ ¥-Fr k´ Kf... IJoJr FUj TJPrJ xPñA TgJ muPf nJPuJ uJPV
jJ... IJxPu IJoJr xyP\ KTZM nJPuJ uJPV jJ, fPm FTmJr pKh KTZM nJPuJ ßuPV pJ~ fJyPu
ßfJ... IJòJ nJPuJmJxJ KT ßjvJr oPfJ? IJKo KT fPm fJr TONE-ßT nJPuJmJKxÇ nJmPf ImJT
uJPV, IJKo FTaJ TP£r ßk´Po kPz ßVKZ, pKh oJjMwaJPT I∂f nJPuJ uJVPfJ fJS ßfJ yPfJ!
IJxPu TUj ßp TJr KT nJPuJ ßuPV pJ~Ç
TONE-Fr xPñ IJoJr TUPjJA ßhUJ y~Kj, pKhS hNrfô UMm ßmKv j~Ç o~ojKxÄy aá dJTJÇ IJxPu
IJoJPhr KrPuvjaJA Foj, ßhUJ yS~J mJ jJ yS~J ßTJPjJ mqJkJr jJÇ y~PfJ yPm, y~PfJ j~Ç
ßfJ KT yP~PZ! TgJ ßfJ yPmÇ
TONE \JPj IJKo fJr TONE kZª TKr fPm Fr oJ©J ßp FPfJ fLms ßx FaJ TUPjJA mM^Pf kJPrKjÇ
\JKj jJ TONE fáKo ßT, ßToj ßhUPf? fPm \JKj fáKo IJPZJ, fáKo IJoJr Âh¸ªPjr oJP^ IJoJr
nJPuJmJxJr ˙JPj IJPZJÇ
TO NE-Fr k´ Kf IJoJr nJPuJmJxJ TPm ßgPT ÊÀ yP~PZ \JKj jJ, fPm ßvw TUPjJ yPm jJ FaJ \JKjÇ
mMK^ IJPmV IJr mJ˜mfJ FT j~Ç KT∂á IJKo ßfJ ÊiM fJr TONE-Fr k´Kf weak, ãKf ßfJ KTZM
ßjAÇ
TO NE, ßfJoJr oJP~r kr ßfJoJPT pKh ßTC Kj˝Jgt nJPm nJPuJPmPx gJPT, Ên TJojJ TPr gJPT fPm
ß\PjJ IJKo ßfJoJr TO NE-ßT Kj”˝Jgt nJPm nJPuJmJKx, ßfJoJr Ên TJojJ TKrÇ
kJbTmO ª IJoJPhr \jq ßhJ~J TrPmj IJorJ ßpj kzJPvJjJ ßvw TPr Kj\ Kj\ ßãP© k´KfÔJ kJA
FmÄ IJoJPhr TO NE mºá fô FUj ßpoj IJPZ IJoO fá q ßpj ßfojKaA gJPTÇ
TO NE, \JKj jJ fá Ko FA ßuUJaJ kzPm KT jJÇ pKh kPzJ fJyPu UMm uöJ kJPmJ, IJr pKh jJ kPzJ
fJyPu y~PfJ fá Ko KTZM FTaJ Kox TrPmÇ
xmJAPT I∂Prr I∂”˙u ßgPT nJPuJmJxJ KhmPxr ÊPnòJ, ˝ò, kKm© nJPuJmJxJ xJgt T ßyJT IJr
xoJK¬ aJjKZ F TgJ KhP~ - nJPuJmJxJ oJPj TJCPT jJ kJS~J j~, nJPuJmJxJ oJPj kJS~JÇ ÊiM
kJgt TqaJ yPuJ FA, IJKo IJoJr nJPuJmJxJKaPT KTnJPm YJKò...Ç
KmPvw hsÓmq : IJoJr TONE ßl∑¥-Fr xPñ IJoJr ^VzJ yP~PZ, Imvq \JKj F ^VzJ ßmKv Khj
ßaTxA yPm jJÇ ßhJ~J TrPmj fJzJfJKz ßpj...Ç TJre fJPT ZJzJ...Ç
èuTLmJKz, o~ojKxÄy ßgPT
TYMKr láu
IùJ f IJ K oj
V·Ka ÊPjKZuJo IJoJr hMuJnJAP~r oMU ßgPTÇ nJPuJmJxJ KjP~ FA kOKgmLPf xOKÓr ÊÀ ßgPT IJ\
kpt∂ mÉ WajJ WPa ßVPZÇ FKaS fJr oPiq xJiJre FT WajJÇ KT∂á kKrK˙Kf S mftoJj Im˙J
KmPmYjJ~ FA WajJKa IJoJr TJPZ FT IxJiJre WajJ KyPxPm KmPmKYf yP~PZÇ
V·Kar ÊÀTJu ßxA mÉ IJPVÇ fUj xhq ˝JiLj ßhvÇ pM≠ ßlrf FT pMmTÇ jJo pJpJmr ˝kjÇ
TKmfJ IJr xJKyPfqr oPiq fJr mxmJx KZuÇ pM≠ FPx kJPfi Khu fJPTÇ pM≠ Im˙Jr KmrJa mJmKz
jJ ßTPa ßxaJA lqJvPj „k ßh~Ç WMPr ßmzJ~ K\kKxnJPmÇ IJ`J ßh~ KjC oJPTta FKr~J~Ç
FojnJPm kKrY~ y~ ACKjnJKxtKar ZJ©L láu jJyJPrr xPñÇ iLPr iLPr ßk´Por KhPT VzJ~Ç lPu
IJmJr fJr muJTJ yPur IJ`J ßgPT TuJnmPj k´ fqJmft jÇ
fJrJ hM\j WMPr ßmzJ~ xoV´ dJTJ IJmJr TKmfJ ßuPU pJpJmr ˝kjÇ KT∂á láu jJyJr fJPT KTZM
FTKa TrJr TgJ mPuÇ pJpJmr ˝kj KZu xKfqTJPrr pJpJmrÇ lPu ßTJPjJ TJP\ K˙r Im˙J~ gJPT
jJÇ FKhPT fJr IJ`Jr mºá rJ kJrKoPa TJYJ k~xJr oJKuT yP~ pJ~Ç
fUj nJPuJmJxJ Khmx mJ nqJPujaJAjx ßc KZu jJÇ KT∂á ITíK©o nJPuJmJxJ KZuÇ fUj k´KfKa
KhjA \MKaPhr TJPZ KZu nJPuJmJxJo~Ç FojA FTKhPj láu jJyJr fJPT mPu IJVJoL krÊ fJr
\jìKhjÇ ßx ßpj fJPT fJr Kk´ ~ lá u ßh~Ç
láu jJyJPrr \jìKhPj pJpJmr ˝kj fJPT ßrJPT~J yPur ßVa ßgPT KrKxn TPr KjP~ pJ~Ç YPT
KmKr~JKj ßUP~ hMkMr kJr TPr ßh~Ç KmPTuPmuJ lá u jJyJr fJr TJPZ lá u YJ~Ç
˝kj fJPT KjP~ jfá j dJTJ~ FT KmPur kJPz hJzJ~Ç kqJ≤ èKaP~ KmPu ßjPo TPfJèPuJ TYMKr láu
KjP~ IJPxÇ nJPuJPmPx ßh~ lá u jJyJrPTÇ mPu FKaA fJr xmPYP~ Kk´~ láuÇ KT∂á náu ßmJP^ láu
jJyJrÇ lá uèPuJ yJPf KjP~ ZMPz ßlPu KmPur kJKjPfÇ IJYoTJ fJPT gJ√z oJPr FmÄ YPu pJ~Ç
pJpJmr ˝kj fUj yfmJTÇ ßTJPjJKhj ßhUJ y~Kj fJPhr oPiqÇ
IJxPu pJpJmr ˝kPjr Kv·L ojKa mM^Pf kJPrKj láu jJyJrÇ fJA xJoJjq TYMKr láuPT ßx ßnPmPZ
IkoJPjr CkyJrÇ pJpJmr ˝kj IJr \LmPj TJCPT nJPuJmJPxKj, KmP~S TPrKjÇ ÊiM TKmfJr kr
TKmfJ KuPU YPuPZÇ lá u jJyJrS ßjA, TYMKr lá uS KmuMK¬r kPgÇ
vqJouL, dJTJ ßgPT
k´ go ßk´ o
vJ ~uJ
\Pjr xPñ IJoJr kKrY~ y~ pUj ßx ßvwmJPrr oPfJ jJjJmJKz ßmzJPf pJ~Ç fUj ßx TîJx lJAPn
FmÄ IJKo ßlJPr kKzÇ fJr mJKz kJfJryJPa IJr IJoJr mJKz Ky\uJ~Ç xŒPTt IJoJr UJ uJ PfJ
nJAÇ k´ J~ FT x¬Jy jJjJmJKz gJTJTJuLj fJr xPñ IJoJr mºáfô VPz SPbÇ Frkr k´Kf BPh Bh
TJct ßh~J-ßj~J YuPfJ ßxs l mºá fô KyPxPmÇ
Frkr fJPT FTKa KYKb KuKUÇ fJr C•r kJA IJvJmq†TÇ ßx kPz kJfJryJPa, IJKo Ky\uJPfÇ
FT xo~ xrJxKr ßhUJ y~ kJfJryJPaÇ IJKo fJr TJPZ IjMoKf YJA fáKo muPfÇ fUj \j
mPuKZu, ßhPUJ vJ~uJ, IJorJ FUPjJ IPjT KTZM mMK^ jJÇ fJA Éa TPr Kx≠J∂ ßj~J pJPm jJÇ
FnJPm IJorJ hM\j YMKaP~ ßk´ o TKr pJ hMA kKrmJPrr ßTC \JjPfJ jJÇ
\j FxFxKx kJx TrPuJÇ IJKo TîJx ßaPj kKzÇ fJr FTKa KYKb IJoJr oJP~r TJPZ irJ kPzÇ
lPu pJ ymJr fJA yPuJÇ xrJxKr \Pjr oJP~r TJPZ KmYJr ßhjÇ Frkr KT WPaPZ fJ \JjfJo jJÇ
kPrr mZr FxFxKx kJx TKrÇ fJrkr IJorJ dJTJ~ YPu IJKxÇ Fr oPiq \JjPf kJKr, ßx
TPuP\ xJgL jJPor FTKa ßoP~PT nJPuJmJPx FmÄ KxVJPra iPrPZÇ F TgJ ÊPj fJr xPñ ßhUJ
TKrÇ KT∂á FKT! IJPVr \j IJr mftoJj \j IJTJv-kJfJu kJgtTq! fUj fJPT mPuKZuJo,
Kmvõ Jx TPr FKVP~KZuJoÇ FUj! Kmvõ JxWJfT ßTJgJTJrÇ
dJTJ IJxJr kr IJKo oJjKxTnJPm ßnPX kzuJoÇ fJPT TJkMÀw nJmPf uJVuJoÇ Fr oPiq
IJoJr KmP~ yP~ ßVuÇ ˝JoL KmF kJxÇ KkKcKm-ßf YJTKr TPrÇ nJPuJ ßmfj kJ~Ç ßhUPf UJrJk
jJÇ
\Pjr xPñ ßpJVJPpJV ßjAÇ ÊPjKZ FAYFxKx kJx TPr dJTJ~ FPxPZÇ IJKo Kmw~Ka FKzP~ ßVKZÇ
FTKhj oJ TgJ k´ xPñ muPuj, \Pjr oJP~r TJPZ pKh KmYJr jJ KhfJo fPm fá Ko xMUL yPf jJÇ ybJ“
IJoJr oJgJ~ IJTJv ßnPX kzPuJ, KT ÊjKZ IJKo? Frkr xfq WajJ \JjuJoÇ kJVu yP~ ßVuJo
fJr xPñ ßhUJ TrJr \jqÇ IPjT TÓ TPr fJr mzPmJPjr ßlJj jJ’Jr xÄV´ y TruJoÇ
KTZMKhj kr ßlJj TruJoÇ irPuJ \jÇ xJuJo KhP~ TJPT YJAPZj muPuJÇ
KTZMãe YMk ßgPT muuJo, ßfJoJPTÇ fJrkr kKrY~ KhuJoÇ
ßx UMm n~ ßkuÇ IJKo fJr xPñ ßhUJ TrPf YJAuJoÇ
ßx muPuJ, x÷m j~Ç
IPjT TPÓ rJK\ TrJuJoÇ TgJ yPuJ ßhUJ yPm dJTJ ACKjnJKxt Kar mTá ufuJ~Ç KbT KfjaJ~ ßkRPZ
ßhKU IJPV ßgPT CkK˙f ßxÇ \KzP~ iPr IPjTãe TJhuJoÇ ßhUuJo, kJPvr ßuJT\j fJTJPòÇ
ßx ßoJaJ KZu, FUPjJ IJPZÇ KrTvJ~ vyLh KojJPr ßVuJoÇ kJvJkJKv mPx IJKZ, ßTC ßTJPjJ TgJ
muKZ jJÇ
jLrmfJ ßnPX \j muPuJ, mPrr jJo KT?
muuJoÇ fJrkr \JjPf YJAuJo xJgL S KxVJPrPar UmrÇ
\j muPuJ, F hMKa Umr FUj IJoJr \LmPj ßjAÇ KZu pUj UJuJÿJ FPx oJPT vJKxP~
KVP~KZPujÇ
\j IJPrJ muPuJ, IJkjJr F vrLr KjP~ IJxJ KbT y~KjÇ TJre fUj IJKo Kfj oJPxr ßk´ VjJ≤Ç
fJr yJf ßYPk iPr muuJo, KmvõJx TPrJ pKh \JjfJo oJ Foj TPrPZj fJyPu KmP~ mxfJo jJÇ
vrLPrr FA kKrmft j - Kfj mZr kr pUj ßfJoJPT kMrPjJnJPm ßkP~KZ fUj Fr hrTJr ßjAÇ
\j xPñ xPñ CPb hJKzP~ muPuJ, IJKo IJkjJPT nJPuJPmPxKZÇ KT∂á ßTJPjJ nKmwq“PT jÓ TPr
FPVJPf kJrPmJ jJÇ
muuJo, IJkKj ßgPT IJoJPT FTmJr fá Ko mPuJÇ
ßx muPuJ, x÷m j~Ç
xºqJr IJPV mJxJ~ ßpPf yPm mPu CbuJoÇ muuJo, IJmJr TPm ßhUJ yPm?
\j muPuJ, k´ P~J\j yPu ßhUJ TrPmJÇ IJkjJPT TÓ TrPf yPm jJÇ
mJxJ~ FPx ßhKU IJoJr mr FPxPZÇ fJPT muuJo, rLjJr mJxJ~ KVP~KZuJoÇ FT oJx kr IJoJr
oj vJ∂ yP~PZÇ Frkr k´J~A \Pjr xPñ ßlJPj TgJ mPuKZÇ fJPT ßcPT FPjKZÇ IJoJr FTKa
TjqJ x∂Jj y~ IPÖJmPrÇ xmt k´ go IJoJr mPrr ßoJmJAPu ßx Umr KjP~KZuÇ
vJrLKrT IxM˙fJr \jq k´J~ kJY oJx ßhUJ y~KjÇ KT∂á ßlJPj TgJ yP~PZ k´J~ k´KfKhjÇ rJPf
WMoJPf ßVPu oPj yPfJ ßx IJoJr kJPv rP~PZÇ fJr \LmPj IJxPf kJKrKj, IJoJr \LmPj fJPT
ßrPU KhP~KZ KYrKhPjr \jqÇ IJoJr ßoP~r cJT jJo ßrPUKZ \Pjr IJxu jJPor IÄv S IJoJr
jJPor IÄv KoKuP~ oJ BvJ Ç
IJoJr \jì Khj FPuJÇ fJr xPñ IJmJr ßpJVJPpJV ymJr kr k´ go \jì KhjÇ FKhj \j IJoJPT FTKa
jLu vJKz CkyJr KhP~KZuÇ jLu rX nJPuJmJxJr k´fLT FTKa KYrTáa KuPU kJbJPuJÇ IJoJr
\LmPj FKaA ßvsÔ CkyJrÇ \Pjr xPñ hLWt hv mZPrr xŒTtÇ KT∂á fJr xPñ ‰hKyTnJPm KoKuf
yPf kJKrKjÇ fJr xPñ ßTJgJS WMrPf ßVPu ß\Jr TPr yJf irPf y~Ç fJr FTKa InqJx Kuk KTx
TrJÇ mqx, FPfJaá Tá AÇ fJr TP~TKa èPer \jq KmP~r kr fJr k´ Kf IJPrJ hMmt u KZuJoÇ
fJr \jì KhPj IJKo \Pjr mJxJ~ pJAÇ fJPT xPñ KjP~ WMKrÇ fJPT IJoJr ßhPyr xPñ KoPv pJmJr
IJøJj TKrÇ KT∂á fJr FTA C•r, KmP~r IJPV ßTJPjJ xÄPpJV yPm jJÇ
IJKo ßfJ ImJT! \jPT ßiJTJ KhP~KZÇ ßx YJAPu IJoJr ßhy KjP~ ßUuPf kJrPfJÇ KT∂á ßx KTZMA
TrPuJ jJÇ xm ßvPw IJuäJyr TJPZ k´JgtjJ, ßy IJuäJy! IJKo fJr \LmjxñL yPf kJruJo jJÇ ßx
ßpj FT\j nJPuJ \LmjxñL kJ~ pJr gJTPm jJ ßTJPjJ KkZMaJjÇ
iJjoK¥, dJTJ ßgPT
Kc\M x ßgPT \~
F xoP~r FTKa k´YKuf v» yPò V´JoLePlJPjr Kc\MxÇ IJr ßp V·aJ muKZ ßxaJS Kc\Mx KjP~Ç
Vf TP~T oJx iPr IJoJr yJPf jfáj ßoJmJAuÇ ßk´KoTJr Kc\Mx jJ’JrKa ßh~ IJoJr FT mºáÇ
fJrkr FTKhj FxFoFx TKr FmÄ pPfJ Khj pJ~ fPfJ KoKja ßgPT WµJ~ YPu pJ~ IJoJPhr
IJuJkÇ k´gPo ßx FTaá KÆiJ ßmJi TrPuS kPr KbT yP~ pJ~ FmÄ FT kptJP~ fJPT nJPuJPmPx
ßlKuÇ pKhS FUPjJ IJoJPhr ßhUJ y~KjÇ
KTZM Khj kr fJr oJ-mJmJ \JjPf kJPr Kmw~KaÇ FTKhj fJr oJ IJoJr xPñ TgJ mPuj FmÄ IJoJr
mJP~JcJaJ ß\Pj KjjÇ FTKhj IPjT kLzJkLKzPf ßx rJK\ y~ IJoJr xPñ ßmzJPjJr \jqÇ
fJrkrS vft KZu fJr ßZJa ßmJj xPñ gJTPmÇ IJKo fmMS rJK\Ç Frkr TgJoPfJ IJorJ KjKhtÓ
\J~VJ~ KVP~ yJK\r yAÇ ßx ßmJrUJ kPr, fJA lJˆ láPcr ßhJTJPj KVP~ oMU ßUJuJA FmÄ k´go
fJPT ßhKUÇ k´ go ßhPU IJPrJ nJPuJPmPx ßlKuÇ pKhS ßx FT\j xJiJre xMªrLÇ
kPr pJ ÊKj fJPf FTaá ImJT yAÇ TJre ßx mPu ßxKhj lJˆ láPcr ßhJTJPj fJr oJ KZPujÇ F
WajJr kPr ßx IJoJPT fJr mJxJ~ ßpPf mPuÇ FTKhj ybJ“ fJPhr mJxJ~ pJAÇ pJS~Jr kr
ßxUJPj IJoJPT FTaJ TKbj A≤JrKnC KhPf y~Ç fJr oJ IJoJPT KmP~r TgJ mPuj, pJ ßoPj ßj~J
fUj IJoJr kPã x÷m y~KjÇ pKhS ßxJyJKo oJPj ßx TgJaJ IJoJPT muPf YJ~KjÇ ßxKhj fJPhr
mJxJ ßgPT YPu IJKx FmÄ rJPf ßTJPjJ ßlJj TKrKjÇ kPrr Khj ßx ßlJj TrPuJ FmÄ \JjJPuJ ßp
IJPV AP~ fJrkr KmP~Ç mJYuJo, KT∂á fJr oJ-mJmJ mPu ßhj xJoPj krLãJ, fJA rJPf IJPuJYjJ
To TrPfÇ Kc\Mx IJoJPT IPjT CkTJr TPrPZ FmÄ TJ\ TPr ßx FUj TîJ∂Ç fJA gJKat lJˆt-F
FTKa FTPau kqJPT\ Kxo \~ KVla TrPmJÇ xmPvPw IJkjJPhr muKZ, fJPT oPj y~ FTaá ßmKv
nJPuJPmPx ßlPuKZÇ
jJo KbTJjJ KmyLj
mºj
KmnJ ßYRiMrL
xJoJK\T ˝LTíKf KjP~ ßp xŒTt xOKÓ y~ fJr jJo mºjÇ F mºj nJPuJmJxJ, KmvõJx KjP~ rKYfÇ
FrkrS IPWJKwf KTZM IJvJ, ˛O Kf, TgJ, ˝kú ßpoj ßk´ KoT-ßk´ KoTJPT KWPr gJPT ßxaJS mºjÇ ßx
mºPjr ˝LTíKf KjP~ IJ\ \LmPjr kKYvKa mZr ßkKrP~ ßVu fmMS mºj aáPa pJ~KjÇ nJPuJmJxJ
IJoJPT KmrPyr ˝Jh KhP~PZÇ KT∂á nJPuJmJxJr ˝kúoJUJ mºj IJoJr ßmPY gJTJr IjMPk´reJ
\MKVP~PZ, pJPT IJKo ßTJPjJKhj ná uPf kJKr jJ, ná uPf kJrPmJ jJÇ
nJPuJmJxJ~ ßoPfKZuJo x÷mf 1988 xJPur oJ^JoJK^PfÇ pJPyJT, ßx KhjèPuJr ßTJPjJ FT
xºqJ~ fJr xPñ UMm \PoKZuÇ ßx mPuKZu, ßTJPjJKhj pKh F nJPuJmJxJr mºj KZPz pJ~?
YoPT CPbKZÇ KT∂á IJ\ IJKo YoKTfÇ ßTjjJ, FPfJ KhPjr hNrPfôr ßp k´JYLr VPz CPbPZ, fJS
ßpj mºPjr oPfJ o\mMfÇ vÜ KnfxŒjú FT jLrm ˜÷Ç vf ßYÓJ~ ßTC fJ nJXPf kJrPm jJÇ
kOKgmLr hvaJ oJjMPwr oPfJ xÄxJr TrPf kJruJo jJÇ kJruJo jJ oPjr mºjPT KZPz ßluPfÇ
\LmPjr IJvJ-IJTJ–ãJPT hKuf oKgf TPr kJruJo jJ IjqPT KjP~ Wr xJ\JPfÇ
IJoJr nJPuJmJxJr F jLrm mºj ßpj KmrJa I∂rJ~Ç
oJjMPwr xm IJvJA kNre y~ jJÇ fmMS oJjMw mqgt ßYÓJ TPr xJ∂ôjJ UMP\Ç IJoJr ßk´o nJPuJmJxJ
mºPjr ßp k´ hLk \ô JKuP~PZ fJ ßTJPjJKhj KjPn pJPm jJÇ nJPuJmJxJr mºj IJoJr FTJTLfô ßmJiPT
yJr oJKjP~PZÇ
IPjPTA mPu, ˝JoL KmjJ ßTJPjJ jJrL \V“ xÄxJPr IYuÇ IJKo Fr xPñ FTof yPf kJKrKjÇ
ßTjjJ IJKo jLKfr k´Pvú IKmYuÇ jLKfr xPñ IJoJr ßTJPjJ IJkx ßjAÇ fJA nJPuJmJxJr xPñA
mºj yP~ ßVPZÇ
nJPuJmJxJ Khmx FPu fJPT xJhPr V´ ye TKr, ßTjjJ IJKo ßp nJPuJmJxJr mºj KjP~ ßmPY IJKZÇ
ßoJTJofuJ, mèzJ ßgPT
ßxA vJKz
ßZJaPmuJ ßgPTA ßhPU IJxKZ IJoJPhr nJAPmJjPhr \jq ßrJ\Jr BPh \JoJTJkz ßTjJ yPfJ
IJr ßTJrmJKjr BPh ßTJrmJKjr \jq VÀ ßTjJ yPfJÇ hMA BPhA \JoJTJkz ßTjJr oPfJ xòufJ
KZu jJ mPuA y~PfJ FA IPWJKwf Kj~o YPu IJxKZu ßZJaTJu ßgPTA FmÄ FaJ ßoPjS
KjP~KZuJoÇ ßTJPjJ mqKfâo ZJzJA FA Kj~o kJuj TPr IJxKZuJo IJorJÇ
KT∂á IJoJr KmP~r kr k´go BPhA (ßTJrmJKjr Bh) IJoJPhr FPfJKhPjr Kj~Por mqKfâo
WaPuJÇ võ ÊrmJKz ßgPT xmJr \jq \JoJTJkz FPuJ, xPñ KZu FTaJ ZJVuSÇ FKa ßhPU KjP\PTS
FTaJ ZJVu ßvseLr k´JeL mPuA oPj yPf uJVPuJÇ KT∂á FaJS mM^Pf kJrKZuJo, FaJ yPò KVn
IqJ¥ ßaPTr pMVÇ fJA KTZM ßkPu KTZM KhPfS yPmÇ FPT Ee muJA nJPuJÇ FA Ee ßvJi TrJr
\jq IJoJPTS KTjPf yPuJÇ IJKo IJr IJoJr ˘L ßmr yuJo ßTjJTJaJ TrPfÇ võÊr, vJuJ, ˘Lr
\jq, fJr ßmJj, nJKVjJ xmJr \jq ßTjJ yPuJÇ
xm KjP~ pUj mJxJ~ FuJo fUj ˘L muPuJ, xmJr \jqA KTjPu, ÊiM IJoJr nJmLaJ mJh kPz
ßVuÇ nJmLPT FTaJ vJKz KhPu nJPuJ y~Ç
FèPuJ KTjPfA yJf UJKu yP~ ßVPZÇ fJA IJr FTaJ vJKz ßTjJ IJoJr kPã x÷m KZu jJÇ
˘LPT muuJo, ßfJoJr vJKzaJ KhP~ hJSÇ ßfJoJPT kPr KTPj ßhPmJÇ
IJKo nJKmKj ßx rJK\ yP~ pJPmÇ ßx fJr nJmLr \jq vJKzaJ KhP~ KhuÇ nJPuJ uJPV nJmLr k´Kf
fJr nJPuJmJxJ ßhPUÇ IJr hM”U uJPV ßTj IJoJPT IPfJaJ nJPuJmJPx jJ - FA ßnPmÇ k´J~ FT
mZr yPf YuPuJ, IJP\J fJPT ßxA vJKz KTPj ßh~J y~KjÇ
jJo KbTJjJ k´ TJPv IKjòá T
sajjadbhuiyan@gmail.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->