P. 1
train_1

train_1

|Views: 137|Likes:
Published by api-3763803
Jaijaidin Special Edition
Jaijaidin Special Edition

More info:

Published by: api-3763803 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

xÄV´JoL

FKa ÊiM IJoJr ßasPj YzJr IKnùfJ j~, Yro IKnùfJS mPaÇ IJoJr \LmjPT ßvw TPr ßh~Jr
IKnùfJÇ FToJ© pJ~pJ~KhjPT ßxA TgJ muJ pJ~Ç IJKo kMrPjJ kJKbTJ pJ~pJ~KhPjrÇ Ifq∂ IJkj
FA kK©TJKa k´ KfmJr ßTjJr xo~ xmPYP~ WKjÔ mºá Ka kJPv gJPT IJoJrÇ KyÄxJ~ ßx \ôPu kMPz oPrÇ
mPu, KT IJPZ SPf pJ IJoJr ßjA?
mºá KaPT muPf kJKr jJ, Kk´ ~ mºá , IJoJr ßp TgJ ßfJoJPT muJ pJ~ jJ, ßp TgJ TJCPTS muJ pJ~ jJ
ßxA TgJ pJ~pJ~KhjPT muJ pJ~Ç
1984 xJuÇ x÷sJ∂ FT ßVJzJ oMxKuo kKrmJPr KmP~ y~ IJoJrÇ ˝JoL hv Khj kPrA KlPr YPu pJ~
Tot ˙PuÇ
xCKhPf Tot rf YJr mZr kr kr ßx ßhPv IJPxÇ IJKo võ Êr vJÊKz S fJr nJAPmJjPhr KjP~ xMPU Khj
TJaJPf uJVuJoÇ I· m~x IJoJrÇ xMªr ˝JoL k´ JK¬, xMªr kKrmJr FmÄ IJKo FPfJ ßmKv UMKv KZuJo
ßp xm KTZMr Skr ˝JoLr xñ kJmJr vNjqfJ ZJzJ IJoJr IJr KTZMr InJm gJTPuJ jJÇ
ßrJ\ xJrJ KhPjr xm TJ\ ßxPr VnLr rJPf fJPT KYKb ßuUJ IJoJr \LmPj xmPYP~ xMªr oMyë ft mPu oPj
TrfJoÇ xJrJ KhPjr xm TJP\r nJr IJoJr Skr KhP~ fJrJS KjKÁ∂ KZuÇ IJjPª fJr IJxJr Khj
èefJoÇ ßnJr kJYaJ~ xmJA CbfJoÇ jJoJ\ kPz xmJr jJvfJ mJjJPjJ KhP~ Khj ÊÀ yPfJ IJoJrÇ
Tî JK∂ KZu jJ IJoJrÇ xMUL KZu fJrJS IJoJPT KjP~Ç
ßrJ\ fJr KYKb IJxPfJÇ IJKoS ßrJ\ ßkJˆ TrfJoÇ IJjPª nJxPf gJTuJoÇ
KT∂á xMU mz ãe˙J~LÇ IJoJr ßhmr IgtJ“ fJPhr KÆfL~ x∂JjKa k´J~ IJoJrA m~xLÇ ybJ“ fJr oPiq
Tá -k´ mO K• jJzJYJzJ KhuÇ xyJjMnë Kfr ZPu WPr FPx pUj-fUj yJjJ KhPfJÇ
nP~ IJr hMnt JmjJ~ KhvJyJrJ yuJoÇ
x÷s J∂ kKrmJPrr oofJo~L oJ-ßT mJiq yuJo FT xo~ UMPu muPfÇ
KfKj k´ gPo ImJTÇ kPr krJovt KhPuj, xJmiJPj ßgPTJÇ xm xo~ WPr hr\J mº TPr ßrPUJÇ
yJuTJ KfrÛJrS TrPuj fJr ßxA x∂JjPTÇ
y~PfJ FaJA yPuJ IJoJr náuÇ Táx∂JjKa ßãPk CbPuJÇ fJr IJxu ßYyJrJ, fJr oJ-mJmJ ßTj
\JjPuJ? \ô JuJfj ßmPz ßVuÇ
võÊrS fJPT KjPwi TrPujÇ KT∂á ßxA nJAKa fJr k´mJxL mz nJAPT KYKbPf KT \JjJPuJ \JKj jJÇ
k´ mJPxr ßxA xMªr nJPuJmJxJ nrJ KYKb IJxJ mº yPuJÇ
IJoJPT ßuUJr kKrmPft mJmJ-oJP~r TJPZ ßx KYKb KuUPuJ, ßmr TPr hJS SA ßoP~PT IJoJr mJKz
ßgPTÇ ßp mMPT oJgJ ßrPU IJKo vJK∂ ßkPf YJA ßxA mMT ßx KT TPr mJKzP~ ßh~ IJoJr ßZJa nJAP~r
KhPT?
IJoJr ßTJPjJ TgJA ßvJjJ yPuJ jJÇ kKrmJPrr k´go S k´mJxL x∂JPjr TgJ rãJ yPuJÇ IJoJPT
mJPkr mJKzPf ßxA rJPfA kJbJPjJ yPuJÇ
TJhuJo IJr TJhuJoÇ ßp ßoP~Ka ßyPx ßyPx kKrmJPrr xTPur \jq TJ\Tot TrPfJ, FT KjPoPwA
kKrmJPrr xmJA fJr Skr IjJ~JPx oj CKbP~ ßluPuJÇ
k´mJPx ßpJVJPpJPVr ßYÓJ TruJoÇ ßpPTJPjJ ol˝u vyr ßgPT KYKb ßkJˆ TrPu KmPhPv ßxA KYKb
ßpPf xo~ uJVPfJ k´ J~ FT oJxÇ mqgt yuJo fJr xPñ ßpJVJPpJV TrPf xo~ oPfJÇ
FrA oPiq fJPhr FT hM”xŒPTtr YJYJPfJ nJA IJoJPhr mJKz ßmzJPf FPuJÇ SPhr SUJPj j~ oJx
gJTJr xo~ SA nJAPT IJxPf ßhPUKZ SA mJKzPf IPjTmJrÇ yJKx-UMKv, k´ Jem∂ S ijL oJjMw KyPxPm
SjJPT xmJA KYjPfJÇ
KfKj IJoJPhr mJKzPf IJxJPf k´Je KlPr kJAÇ FPx KTZM TgJr kr \JjJPuj ßp, KfKj IJoJPT KjPf
FPxPZjÇ SA xÄxJPr pJPf IJKo ßlrf pJA ßx \jq KfKj xm rTo ßYÓJ TrPmjÇ
KfKj k´ nJmvJuL KZPuj mPu xmJA SjJPT ßoPj YuPfJÇ
IJoJrS oPj KmrJa IJvJ yPuJ ßp, IJoJr IJr n~ rAPuJ jJÇ
IJorJ ‰x~hkMr F~JrPkJPat r CP¨Pvq rSjJ yuJoÇ
IJoJr oJ TJhPujÇ
IJKo TJhuJoÇ
hNrfô ßmKv yS~J~ F~JrPkJPat ßkRPZ ßhKU ßkä j IJoJPhr IJxJr IJPVA ßZPz KhP~PZÇ
KfKj FTaá S yfJv jJ yP~ muPuj, KY∂Jr KTZM ßjAÇ YPuJ ßas Pj pJAÇ
IJKo fUj IJxjú ˝JoL yJrJPjJr n~, xÄxJr yJrJPjJr n~ FmÄ SA xÄxJPr KlPr pJmJr IJjPª
KhvJyJrJÇ
IJorJ ‰x~hkMr ßgPT dJTJr CP¨Pvq ßasPj CbuJo hMkMPrÇ xºqJr kr WJPa FPx ßasj gJoPuJÇ Frkr
KˆoJrÇ FkJPr IJmJr ßas jÇ xm rJPfr mqJkJrÇ FkJPr FPx ßas Pj CbuJoÇ
rJf VnLr fUjÇ IJoJr vrLr nJPuJ jJÇ CPfiJkJfiJ \JKjt r \jq ßkPaS mqgJÇ ÀPo IJorJ ÊiM hM\jÇ
IJoJr n~ yPf gJTPuJÇ FoKj TPr FT xo~ WMKoP~ kzuJoÇ
ybJ“ WMo nJXPuJÇ ßar ßkuJo IJoJr VJP~ yJf KhPòj ßhmfá uq nJA~JÇ ß\JPr fJPT iJÑJ KhP~ ßxJ\J
yP~ mxuJoÇ KY“TJr TPr CbuJoÇ muuJo, IJoJr xmtjJv yP~ pJPmÇ KlPr ßpPf YJA SA xÄxJPrÇ
mJYJj h~J TPrÇ
KfKj vÜ TPr IJoJPT ßYPk irPuj FmÄ muPuj, xJrJaJ rJf KjP\PT xÄpPor oPiq ßrPUKZÇ ßfJoJr
oPfJ FTaJ ßoP~PT FTJ ßkP~ mPx gJTPmJ?
KfKj IoJjMPwr oPfJ IJYre ÊÀ TrPujÇ
KjÀkJ~ yP~ muuJo, nJA~J, IJoJr vrLr nJPuJ jJÇ IJoJPT ßZJPmj jJÇ IJKo xM˙ jAÇ
KT∂á jJÇ ßp oJjMwaJ xTJu ßgPT IJoJr xypJ©L KyPxPm ß\Jyr, IJxr, oJVKrm FmÄ FvJr jJoJ\
kPzPZj Kj~o oPfJ ßxA oJjMwaJA fJr uJuxJ xJrJ rJf iPr ßoaJPuj IJoJr vrLPrr Skr KhP~Ç ßasj
pPfJ ß\JPr YPu, SjJr IfqJYJPrr kJuJ mJPzÇ
Kj”v» rJPf ßas Pjr K^T K^T vP» KoKuP~ ßVu IJoJr KY“TJrÇ rÜJÜ yuJoÇ TîJ∂ yuJo, jÓ yuJoÇ
FmÄ xm yJrJuJo, xm KTZMÇ
FrkPrr V· UMm xÄKã¬Ç
IJoJPT KcPnJxt ßh~J yPuJÇ YKr©yLjJ KyPxPm dá TPf ßh~J yPuJ jJ SA mJKzPfÇ mz nJAP~r xPñ ßasPj
AòJTí f rJKf pJkPjr KmTí f TJKyjL I\JjJ rAPuJ jJ k´ mJPxSÇ
FTJ KlPr FuJo oJP~r mJKzPf orJr fLms IJTJ–ãJ~Ç
ßmJiy~ ßmPY gJTJr xJi IJPrJ fLmsÇ IJoJr ßmPY gJTPf APò yPuJÇ FT xo~ dJTJ~ FuJo YJTKr
KjP~Ç FT IJ®LP~r xJyJPpq k´ gPo ßZJa YJTKr, kPr mz YJTKr FmÄ xÄV´ Jo ÊÀ yPuJÇ
\LmPjr FTá v mZr kr IJKo FT\j xlu jJrLÇ xÃJ∂ KT jJ \JKj jJÇ KT∂á xòu kKrmJPrr FT nhs
x∂JPjr KmmJKyfJ ˘L, VKmt fJ oJÇ xòufJ IJoJr YJrkJPvÇ
ßas Pj CbPf IPjT Khj n~ ßkP~KZÇ jJoJ\ kzJ oJjMw ßhPU IPjT Khj n~ ßkP~KZÇ xJrJãe n~ ßkP~
ßkP~ Tî J∂ yP~ kPzKZuJoÇ FUj jJrLmJhL IJPªJuPj IÄv KjAÇ
FUj xoJP\r FA ßjJÄrJ Kj~o hMoPz-oMYPz ßluPf kJKr IjJ~JPxÇ
FUj ßas Pj YPz k´ J~A KhKuä , oJhs J\ pJAÇ fPm ßasPj FTJTL IºTJPr IJoJr \LmPjr ßxA hM”˝Pkúr hOvq
T·jJ TPr FUPjJ KvCPr CKbÇ
jJo k´ TJPv IKjòá T
KaPTa KmyLj pJ©L
- oMÜJ ryoJj
uJuoJA ßruPˆvPjr VJPWPw mJx∂LkMPrr ßZJ¢ WPr IJoJr ˝VtÇ WPrr xm KTZM ßasPjr K^TK^T vP»r
fJPu ßjPY SPbÇ TáC-C ÉAxPur vP» ß\PV SPb V´JoÇ ßlKrS~JuJ IJr yTJrPhr xMPruJ IJS~JP\
\Po SPb kxJrÇ dX dX ߈vPjr WµJ ÊjPf ÊjPf ßYJU \MPz ßjPo IJPx ˝kú Ç
\jì ßgPT ßas j ßhPU Inq˜Ç ßYJPU ßas Pjr ˝kú ZJzJ Ijq xm KTZM ßpj ßmoJjJjÇ oJ muPfj, KvÊ m~Px
ßas Pjr vP» IJoJr TJjú J ßgPo ßpPfJÇ
ßasPjr xPñ ßZJaJZMKar k´KfPpJKVfJ KZu ‰vvPmr ßUuJÇ fUj ˝kú KZu ßasPjr YJuT yPmJÇ FPfJ mz
ßas jaJPT Éx Éx TPr YJKuP~ YJPh YPu pJPmJÇ
‰TPvJPr ßasPjr jJjJj ryxq, T·TJKyjL KjP~ ßoPf KZuJoÇ T·jJ~ hxMq mjÉr, hM”xJyxL mJyrJo mJ
oJxMh rJjJ yP~ kMPrJ ßas Pjr UJrJk pJ©LPhr kpMt h˜ TPr ßlufJoÇ
FUj \Lmj YuPZ ßasj Kmw~T ˝kú ßlKr TPrÇ ßasPjr KhPT fJKTP~ ßhKU „kxL IJr I≈rLPhr Cz∂
YMuÇ nJKm, IJyJ, pKh ZMP~ KhPf kJrfJo! hLWtvõJx ßlKu FmÄ nJKm ßxA KhjèPuJr TgJ pUj IJoJr
KbTJjJ KZu ßuJTJu ßas Pjr KnPzr nJPr jMP~ kzJ mKVèPuJ, ßpUJPj IJKo xû~ TPrKZuJo oJjm xoMPhs
^Jk KhP~ bJA TPr ßj~Jr IKnùfJ, ßTJPjJ ßTJou ßhPyr xMU ¸Pvt KvyKrf yS~Jr IJ˝JhjÇ
\JjJuJr kJPv Kxa ßkP~ uaJKr \P~r IJjªÇ IJmJr ßxA Kxa ßTJPjJ xMªrL pJ©Lr \jq Kmx\tj KhP~
ßrJoJKûf yS~Jr xMPpJVÇ ßTJPjJ mO≠ mJ KvÊ pJ©LPhr FTaá ˝K˜ KhPf kJrJr oJP^ pM≠ \P~r fíK¬Ç
KvÊxy oJP~r mxJr xMPpJV KhP~ ßkP~KZ yJ\JPrJ xTífù YJyKjÇ xPmtJkKr ßkP~KZuJo ßasj ÃoPer
FT IjJKmu IJjªÇ
fPm FUj xmA IfLfÇ ßp WajJ IJoJr \LmPjr xm KTZMPT IfLf TPr KhP~PZ fJr xÄK㬠metjJ
kJbTPhr CP¨Pvq fá Pu iruJoÇ
fUj A≤JrKoKcP~Pa nKft yP~KZÇ uJuoJA ßgPT YJr ߈vj hNPr Im˙JjÇ IJorJ Z~\Pjr FTaJ V´ ∆k
uJ uWJ a ߈vj ßgPT ßasPj YzfJoÇ IJorJ KZuJo KaPTa KmyLj oJ˜Jj pJ©LÇ ßTJPjJ TîJPxr mJZKmYJr
KZu jJÇ fPm pJ©L ßxmJr FTaJ oPjJnJm xm xo~ TJ\ TrPfjÇ
KaPTa ßTPa ßasPj YzJ KZu ZJ©Pfôr IkoJjÇ KaPTa ßYTJrrJS IJoJPhr WJaJPf xJyx TrPfJ jJÇ
TgJ~ TgJ~ IJoJPhr oJP^ FT mJK\ yP~ ßVu, ßp IJPV KaPTaiJrL pJ©L yPm fJr TJZ ßgPT ßj~J yPm
hMA Kfj KxPjoJ ßhUJr UrYÇ
KaPTa ZJzJ IJoJPhr pJfJ~Jf KjKmt PWú A YuKZuÇ ybJ“ ßoJmJAu ßTJat FTKhj ßas j ßWrJS TrPuJÇ
xmJA ßYJPUr KjPoPw ßTJjKhT KhP~ ßTPa kzPuJ mM^Pf jJ ßkPr ßpA ßasj ßgPT jJouJo, FT TJPuJ
kMKuv iJÑJ ßoPr FTaJ hKzr ßmÓjLr oPiq hJz TKrP~ KhuÇ xJoPj ßaKmPu mxJ oqJK\PˆsaÇ ßhzv
aJTJr KjPY \KroJjJ TrJ yPò jJÇ pJrJ aJTJ KhPf kJrPZ jJ fJPhrPTA ßdJTJPjJ yKòu oMrKVr
ßUJ~JPzr oPfJ ßZJ¢ FT TJPbr WPrÇ ßnfPrr ßuJTèPuJr kJ IJr IxyJ~ ßYJU ZJzJ KTZMA ßhUJ
pJKòu jJÇ
nP~ IJoJr kJ TJkPf uJVPuJ, I∂rJ®J ÊKTP~ ßVuÇ FA ßUJ~JPz ßdJTJPu oPr pJPmJÇ fJrkr ßTJat -
TJZJKr, xmJA \JjPmÇ oMU ßhUJPmJ ßToj TPr! kPTPa oJ© kPjPrJ aJTJÇ mºáPhr xm ßTJgJ~? ßTC
KT IJoJPT mJYJPf kJrPm! IJr oJ© hM\j mJKT, fJrkrA IJoJr ßUJ~JPz k´PmPvr kJuJÇ ßYJPU
IºTJr ßhUKZ, kJ TJkPZÇ oPj oPj TJojJ TrKZ ireL KÆiJ yS, IJoJPT iJre TPrJÇ
ybJ“ mºá Ij∂ FPx kJPv hJzJPuJÇ yJPf vÜ FTaJ TJV\ KhP~ ßaPj xJoPj KjP~ ßVuÇ oqJK\PˆsaPT
KT muJr kr IJoJPT KjP~ ßmÓjLr mJAPr ßmKrP~ FPuJÇ
Ij∂PT \KzP~ iPr IJuä Jyr ßvJTr ßVJ\Jr TruJoÇ
Ijq mºá rJ FKVP~ FPuJÇ
FPfJãPe ˝JnJKmT yPf uJVuJoÇ
xmJA IJoJr ßmJTJKo KjP~ yJxJyJKx TrPf uJVPuJÇ
muuJo, Ij∂ ßfJ mJK\ ßyPr ßVuÇ
ßx ßyPx muPuJ, hMr, IJKo VJiJ jJKT, FA KaPTa hMPaJ ßfJ SA YJYJ, YJKYrÇ fJrkr SA hMPaJ FT
oiqm~xL nhs PuJPTr yJPf KlKrP~ KhuÇ
KlrKf ßas Pj mJKz IJxJr xo~ ojaJ UMf UMf TrPf uJVPuJÇ
xmJA muJmKu TrKZu, IJ\ xmTaJ ߈vPjA ßoJmJAu mPxPZÇ ßasPj SbJr kr xm pJ©LPhr oMPU FT
TgJ, xJoPjr ߈vPj ßoJmJAu IJPZA IJPZÇ
UMm n~ ßkP~ ßVuJoÇ FmJr irJ kPz ßmJTJ xJ\Pf kJrPmJ jJÇ
Ij∂PT muuJo, FmJr KT TrPmJ!
ßx muPuJ, ßas j ߈vPjr ßdJTJr IJPVA ßjPo ßpPf yPmÇ
xmJA ßas Pjr yqJ¥u iPr ßrKc yPf gJTuJoÇ xJoPj KxVjqJu mJKf fJr IJPVA jJoPf yPmÇ
ßT ßpj KY“TJr Khu, xJmiJj!
oJgJaJ ßnfPr IJjPf KVP~ kJ hMPaJ ßmKrP~ kzPuJÇ vrLPr FTaJ ^JTáKj ßUuJoÇ fJrkr
yJxkJfJPur ßmPcÇ
FUj IJKo âJPY nr KhP~ ߈vPj ZMPa pJAÇ xTuPT CkPhv KhA, KaPTa KmyLj pJ©L yPmj jJÇ IJoJr
IPjT ˝kú KZu ßas Pj YPz xJrJ Kmvõ WMPr ßmzJPmJÇ KT∂á kJ hMPaJPT ßas Pjr KxKz kpt ∂ CYM TrPf mJr mJr
mqgt yAÇ
oKfK^u, dJTJ ßgPT
ÆLk TjqJr ßas j Ãoe
-fJKj~J xMufJjJ KroJ
K^TK^T ... K^TK^T ... K^TK^T ... ZMPa YuPZ ßasjÇ ßasPjr ßnfPr ßZJ¢ KZoZJo FTKa ÀoÇ ÀPor
ßnfPr ßZJ¢ FTaJ KmZJjJÇ fJPf jLu ßmcKva kKrkJKa TPr KmZJPjJÇ \JjJuJ~ jLu rPXr khtJ ^áuPZÇ
kht J xrJPuA ßYJPU kPr vJhJ TJvmj, jLu IJTJPv vJhJ ßoPWr ßnuJ IJmJr TUPjJ mJ khtJ xrJPuA
ßYJPU kPz K˚ê rJPfr IJTJv Ij∂ jã©oJuJ KTÄmJ ß\qJ“˚J~ käJKmf oJ~JmL k´TíKfÇ WMo ßkPuA
fá ufá Pu jro KmZJjJ~ VJ FKuP~ KhP~ ßas Pjr Zªo~ K^TK^T ... K^TK^T ... ÊjPf ÊjPf WMKoP~ kKzÇ
F rTo IØMf xMªr IxÄUq ˝Pkú r TgJ TPfJmJr ßp oPj oPj T·jJ TPrKZ!
IJKo FT ÆLkTjqJÇ IJoJr YJrkJPvr oJKa UMm jro mPu FUJPj ßas Pjr rJ˜J ‰fKr TrJ x÷m j~Ç fJA
ßfJ ßas j Ãoe IJoJr TJPZ IJP\J T·jJA ßgPT ßVuÇ
mA kPz IJr oMKn ßhPUA IJoJr ßnfPr \jì KjP~PZ ßasjk´LKfÇ FA ßasjk´LKfr \jqA oJP^ oPiq T·jJr
cJjJ~ nr TPr ßasPj TPr YPu pJA hNr-hNrJP∂Ç
rJ\iJjLr Tot mq˜o~ \LmPj ßas j IJxJr TJrPe ßas j KxVjJPu IJaTJ kzPu xmJA oyJ KmrÜ y~, fUj
oyJ IJjPª ßjPY SPb IJoJr Âh~Ç UMm TJZ ßgPT ßas j ßhUJaJ Fj\~ TKr IJKo IJr VnLr IJV´y KjP~
fJKTP~ gJKT, KhuS~JPu hMuyJKj~J ßu pJP~ÄPV ZKmr ßvw hOPvqr vJyÀU UJPjr oPfJ TPr ßasPjr
hr\J~ hJKzP~ ßTC VnLr IJ®Kmvõ Jx S nJPuJmJxJ KoKvs f yJf IJoJr KhPT mJKzP~ irPuJ KT jJ!
YrlqJvj, ßnJuJ ßgPT
A¿ms∆T pJ©L
- FoFo ßr\JCu TKro
ybJ“ ßYJPU kPz ßVu pJ~pJ~KhPjr kJfJ SfiJPf SfiJPfÇ ßasj ÃoPer IKnùfJr Skr FTKa
k´ KfPpJKVfJÇ ßZJa V· ßuUJr InqJx ßjAÇ fJr CkPr k´ KfPpJKVfJr \jq ßuUJ? ojaJ xJ~ Khu jJÇ
KT∂á krãPeA ßxA FTA oj muPuJ, ßas j ÃoPe ßfJoJr ßp FTKa IKnùfJ k´J~ IitvfJ»L IJPV xû~
TPrKZPu ßxaJ KTZMaJ mqKfâoioLt KmiJ~ \jVPer oPjJPpJV IJTwt e TrPf kJPr FmÄ pJ~pJ~Khj fJrA
FTaJ xMmet xMPpJV TPr KhP~PZÇ
WajJKa WPaKZu 1960 xJPuÇ IJKo fUj kqJKrPx kJKT˜Jj hNfJmJPx FT\j A~JÄ KckäoqJa, fÀe
TëajLKfKmhÇ ßxUJPj IJoJr xñL IJPrJ hM\j xyToLtxy IJorJ lrJKv nJwJ KvUKZuJoÇ xTJPu
IJKu~Jx l∑ JPx\-F ßpfJo IJr KmPTPu hNfJmJPx IJxPfJ IJoJPhr KmPvw KvãT oKxP~ Kh mä TKnuÇ
KfKj fJr Tftmq kJuPj FPfJA TKbj KZPuj pJ IJoJPhr TJPZ IPjTaJ KjÔárfJ mPuA oPj yPfJÇ
xmPYP~ TÓTr KZu lrJKv nJwJ~ k´TJKvf ‰hKjT ßu oª-Fr TKbj xŒJhTL~, k´mºèPuJPT IjMmJh
TrJÇ fPm IjqKhPT fJr oj KZu UMmA ßTJouÇ ß˚y TrPfj IJoJPhr ßmvÇ IJr oJP^ oPiq lrJKv
KgP~aJPr KjP~ ßpPfjÇ oPj y~ IJoJPhr krLãJ TrPfj, IJorJ xKfqA KT mMP^ IJjª uJn TrKZuJo
KT jJ?
ßx pJA ßyJTÇ KcPx’Prr KÆfL~ kã ZMKa mzKhPjrÇ IJorJ ßp pJr kZª oPfJ kqJKrPxr mJAPr ZMauJoÇ
IJKo KbT TruJo Iˆí ~Jr A¿ms ∆T vyPr pJPmJÇ kPrr mZr A¿ms∆PT IKuKŒPTr vLfTJuLj ßUuJiMuJr
k´KfPpJKVfJÇ F mZPrA fJr \jq xJ\ xJ\ rm kPz ßVPZÇ IJoJr UMm vU KZu mrPlr oPiq KÛ
k´KfPpJKVfJ ßhUJÇ pKh KjP\S TÓoÓ TPr UJKjTaJ KÛ TrPf kJrfJo! KlPr IJxJr xo~ \JotJKj S
IjqJjq IJPrJ hMA FTaJ ßhv ßhUJrS KZu AòJÇ
pgJxoP~ kqJKrPxr VqJr Kh ßu˜ mJ kNmtKhPTr ßruPˆvPj KVP~ ßasPj CbuJoÇ kqJKrx k´JYLj S
GKfyqkNet FT KmrJa oyJjVrÇ C•r, hKãe, kNmt S kKÁo k´JP∂ ImK˙f YJrKa ßruPˆvjÇ ßp ßpKhPT
pJPm ßx ßxKhPTr ߈vj ßgPT CbPmÇ vyPrr oPiq ßTJPjJ ßruuJAj ßjAÇ
KmrJa ßasjKar TP~TKa mKVr Skr A¿ms∆T ßuUJ KZuÇ fJrA FTaJPf CPb kzuJoÇ ßasjaJ IJxPu
\Jot JKj yP~ Iˆí ~J~ pJPmÇ ßmv xMªr FTaJ KxPa mxuJoÇ
ßx mZr kqJKrx vyPr fUPjJ mrl kPzKjÇ KT∂á vyr kJr yS~Jr kr krA mrPlr oPiq dáPT ßVuJoÇ
YJrKhPT mrl IJr mrlÇ VJZkJuJ, mJKzWr xm KTZM mrPl IJòjúÇ V´LÚk´iJj ßhPvr IKimJxL KyPxPm
hO vqKa UMmA oPjJro S CkPnJVq yPuJ IJoJr TJPZÇ
ßhUKZuJo S KY∂J TrKZuJo IJVJoL KhjèPuJr käqJj KjP~Ç IJoJPhr ßhPvr ßasPjr fáujJ~ ßasjKa
YuKZu IPjT ßmPVÇ fPm mft oJPj \JkJPjr mMPua ßas Pjr oPfJ IPfJ hs ∆fVJoL KZu jJÇ
hMkMr VKzP~ kzPuJÇ TKrPcJr KhP~ ßVuJo ßrˆáPr≤ TJPrÇ xmèPuJ ßaKmu nKft oJjMwÇ ßvPwr hMKa
ßaKmPu FT\j kMÀw S FTKa ßoP~Ç kMÀwKa KZu FT KmrJa mkM \Jot Jj, xJoPj FT oV Km~JrÇ ßoP~Ka
KZu oJ^JKr IJTJPrr, fjõ L, To m~xLÇ KrxKuÄ S~JAPjr Vä JPx I· I· YMoMT KhKòuÇ
ojaJ ˝f”°ë ft nJPmA ßoP~Kar KhPT ßaPj KjP~ ßVuÇ fJr ßaKmPu oMPUJoMKU hJzJuJoÇ
K˛f yJPxq ßoP~Ka oJgJ jJzPuJÇ
mM^uJo mxPf muPuJÇ
IJoJPhr ßhPv ßTJPjJ FTKa ßoP~ pKh ßTJPjJ kMÀwPT IPfJUJKj yJKx oMPU InqgtjJ TrPfJ fJyPu
IPjPTA IPjT KTZM T·jJ TrPu I˝JnJKmT yPfJ jJÇ KT∂á Fxm ASPrJKk~Jj ßhPv FA irPjr yJKx
ÊiM ßuRKTTfJ kJuj oJ©, ßxKa ßmJ^Jr IKnùfJ IJoJr AKfoPiqA yP~PZÇ mxuJoÇ
I·ãPer oPiqA ˆá ~Jct FPuJÇ
UJmJr Ict Jr KhuJoÇ
ßoP~KaS KhuÇ
rLKf IjMpJ~L ˆá ~Jct k´ gPo ßoP~Kar Ict Jr Kju, kPr IJoJrÇ
TgJ ÊÀ TrJr xMPpJV UM\KZuJoÇ fUPjJ ßoP~Phr xPñ mz FTaJ xy\ ymJr IKnùfJ uJn TKrKjÇ
ßTJj Kmw~ KjP~ ÊÀ TKr? KmhqJirPhr xMkJKrv IjMxre TruJoÇ IJr ßTJPjJ Kmw~ oPj jJ FPu
IJmyJS~J KhP~ IJuJk ÊÀ TrJ pJ~Ç mJAPr mrl kzPZ, mrPl dJTJ kO KgmLÇ
muuJo, KT xMªr hO vqÇ mJAPr UMmA bJ§J IJr ßas Pjr ßnfr KT xMªr VroÇ
ßoP~Ka fJTJPuJ, I· FTaá yJxPuJÇ
IJmJr yJKx? FaJS oPj yPuJ ßuRKTTfJÇ
kPr IJPrJ hMA FTaJ TgJ muPf uJVuJoÇ
ßoP~Ka IJr yJxPuJ jJ, ßTJPjJ C•rS Khu jJÇ oPj yPuJ FTaJ IxyJP~r hOKÓ KjP~ IJoJr KhPT ßYP~
rP~PZÇ
ßoP~Ka KT ßmJmJ? UJKeTãPeA mM^Pf kJruJo, IJoJr muJ AÄPrK\ fJr ßmJiVoq yKòu jJÇ IPjTaJ
˝K˜r Kj”võJx ßluuJoÇ oPj yPuJ IJKo mz FTaJ IkZPªr kJ© jAÇ IJoJPT ßy~ TrJr AòJ fJr
KZu jJÇ
UJKjTãPer oPiqA IJmJr mMK≠ FPuJ, ßoP~Ka KjÁ~A lrJKv nJwJ \JPj, kqJKrx ßgPTA ßfJ ßasPj
CbPuJÇ oKxP~ Kh mäTKnu-Fr xTu k´PYÓJr xJgtTfJr krLãJ FUjÇ TJ~hJ hMr˜nJPm IJoJr xhq
IK\t f lrJKv nJwJr ùJjnJ§Jr C\Jz TrPf ÊÀ TruJoÇ
ßoP~Ka ßgPT fUPjJ ßTJPjJ xJzJv» ßjAÇ fPm xKfqA KT ßx TgJ muPf kJPr jJ? fJS ßfJ ymJr j~Ç
ßrˆá PrP≤r ˆá ~Jct PT ßx UJmJPrr Ict Jr KhP~KZuÇ ßTJj nJwJ~ KhP~KZu ßxaJ uãq TKrKjÇ
IkuT hO KÓPf ßx IJoJr KhPT ßYP~ rP~PZÇ KTZMaJ IxyJ~ nJmÇ
mM^uJo, lrJKv nJwJS fJr \JjJ ßjAÇ ßx fJyPu ÊiM \Jot Jj nJwJA \JPjÇ TJre ßx A¿ms∆PTr VJKzPf
CPbKZu FmÄ Iˆí ~Jr k´ YKuf nJwJ yPò \Jot Jj nJwJÇ
Frkr YuPuJ FTaJ ßVJ\JKoPur oyzJÇ KTZMaJ TgJ~, ßmKvr nJVA IñnKñPf IJoJPhr TPgJkTgj
ÊÀ yPuJÇ mM^Pf kJruJo, fJr mJKz A¿ms∆PTÇ oJ© TP~TKhj IJPV KVP~KZu kqJKrPx lrJKv nJwJ
ßvUJr \jqÇ TP~TKhj Tî Jx TrJr kPrA ZMKaPf ßx ßhPv pJPòÇ fJr mJk-oJ, nJA-ßmJj xmJA IJPZÇ
FPfJ xm Umr ßmKvr nJV IñnKñr oJiqPo KT TPr xÄV´ y TruJo ßxKa FUPjJ ryxqA rP~ ßVPZÇ oPj
IJPx ßxA ßmhmJTq, AòJ gJTPu CkJ~ y~Ç
ßx pJA ßyJTÇ IJoJPhr mJTvNjq TPgJkTgPj IJorJ FojA KjoVú yP~ KVP~KZuJo, ßmuJ ßp TUj
VKzP~ kPzPZ fJ IJoJPhr ßoJPaS ßU~JPu IJPxKjÇ ßrˆá Prˆ TJr k´ J~ oJjmvNjqÇ ßm~JrJèPuJ ßaKmu
xJl TrPf mq˜Ç ˆá ~Jct IJoJPhr ßaKmPur TJPZ ßWJrJPlrJ TrPZ, TUj IJorJ CbPmJÇ
xPñ xPñA Kmu kKrPvJi TPr CPb kzuJoÇ
hM\PjA YuuJo ßkZPj IJoJPhr mKVr KhPTÇ
ßrˆá Pr≤ TJr ßgPT ßmÀPfA yP~ ßVuJo yfmJTÇ ßxUJPj IJr ßTJPjJ mKV ßjA! ßrˆáPr≤ TJrKaA ßvw
TJr!
ˆá~JPctr xPñ TgJ mPu mM^uJo, Vf ßruPˆvPj IJoJPhr V∂mq˙u A¿ms∆PTr mKV KfjKa UMPu
A¿ms ∆TVJoL FTKa ßas Pjr xPñ uJKVP~ ßh~J yP~KZuÇ
xJoPjr KhPTr mKVèPuJ S ßrˆáPr≤ TJrKa YuPZ \JotJKjr Ijq FT k´JP∂Ç muuJo, IJoJPhr
mqJVèPuJ ßxA mKVèPuJr FTKaPf, KT CkJP~ ßxèPuJ C≠Jr TrPmJ? IJoJr IKfKrÜ n~, IJoJr
mqJPVr oPiq IJoJr kJxPkJat S KZuÇ kJxPkJat ZJzJ KmPhKvrJ KmPhPv IYu, IãoÇ
ˆá ~Jct KTZM muPf kJrPuJ jJÇ muPuJ, kPrr ߈vPj ßjPo ߈vj oJˆJPrr krJovt KjjÇ
KTZMãPer oPiqA kPrr ߈vPj ßasj gJoPuJÇ IJorJ jJouJoÇ fUPjJ ßmv mrl kzPZÇ vLPf
xJÄWJKfT TJkMKjÇ IJoJr SnJrPTJaKa IJoJr mqJPVr xPñA ßrPU FPxKZuJoÇ TPfJ mMK≠yLj!
KT∂á ßoP~Ka mMK≠oKfÇ ßoP~Phr jJKT FTKa wÔ AKªs~ gJPTÇ ßx fJr SnJrPTJaKa KbTA xPñ TPr
ßrˆá PrP≤ KjP~ KVP~KZuÇ mJAPr ßjPo ßx SnJrPTJaKa kPr KjuÇ
IJoJr IJr TJkMKj xyq y~ jJÇ ßˆvj oJˆJPrr IKlxaJ KZu ßmv KTZM hNPrÇ ßhRzJPf ÊÀ TruJoÇ
vLf To uJVPm FmÄ To xoP~ ߈vj oJˆJPrr IKlPx ßkRPZ pJPmJÇ
ßpA ßhRzJPf ÊÀ TPrKZ, ßoP~Ka ybJ“ TPr IJoJr yJf iPr aJjPuJÇ
ImJT Km˛P~ ßhUuJo, ßx Kãk´ yP˜ fJr SnJrPTJaKar FTKa IÄv IJoJr VJP~r Skr KmKZP~ KhuÇ
jJ, jJ muuJo, k´ go KhPT ß\JPrPvJPr, kPr IJP˜ IJP˜Ç
ßx jJPZJzmJªJÇ
IVfqJ IJr KT TrJ pJ~! mJiJ KhuJo jJÇ bJ§Jr oPiqS ßmv Vro ßmJi TruJoÇ fLms vLPf mrPlr
oPiq ßhRzJPjJ ßp TPfJ IJjªhJ~T fJ IJoJr kKrK˙KfPf jJ kzPu ßTC mM^Pf kJrPm jJÇ
FA irPjr IKnùfJ IJoJr \LmPj k´ go FmÄ ßvwÇ
FUj pKh mrPlr oPiq ßTC fJr SnJrPTJPar oPiq IJvs~S ßh~, ßhRzJPf kJrPmJ jJ m~Pxr nJPr,
yJaá Pf mJPfr mqJgJÇ
߈vj oJˆJr V÷LrÇ IJorJ IjMj~-Kmj~ TruJoÇ ßaKuPlJj TPr kNmtmfLt ߈vj ßgPT IJoJPhr mqJV
hMKa jJKoP~ krmfLt ßas Pj FUJPj kJKbP~ ßh~J y~ IgmJ IJorJ ßxUJPj KVP~ IJoJPhr mqJV C≠Jr TKrÇ
߈vj oJˆJr ßmv KTZMãe ßaKuPlJPj IJuJk TrPujÇ fJr V÷Lr oMU yP~ ßVu IJPrJ V÷LrÇ muPuj,
ßxKa x÷m j~ TJre ßasjKa AKfoPiqA IJoJPhr mqJV S IJoJr kJxPkJatxy xLoJ∂ IKfâo TPr
Iˆí ~J~ dá PT ßVPZÇ
ßoP~Kar ßYP~S IJoJr hMPntJV IJPrJ ßmKvÇ kJxPkJat ZJzJ IJKo Iˆí~JPf dáTPfS kJrPmJ jJÇ
CkJ~∂rKmyLj yP~ k´ J~ mJPrJ WµJ IPkãJ TrJr kr IJorJ mqJV hMKa ßkuJoÇ
ßoP~KaS ßp TJrPeA ßyJT AòJ TPrA IJoJr xPñ rP~ ßVuÇ
IJKo IJr fJPT muuJo jJ ßpPfÇ pKh xKfq xKfqA YPu pJ~Ç
IJmJr ÊÀ TruJo IJoJPhr pJ©J A¿ms ∆PTr CP¨PvqÇ
fPm FmJr IJr ßrˆá Pr≤ TJPr ßVuJo jJ, Kj\ mqJV IJTPz iPr mPx gJTuJoÇ
A¿ms ∆PT ßjPo ßoP~Ka YPu ßVu fJr mJKzr IKnoMPUÇ
IJKo ßVuJo IJoJr ßyJPaPuÇ
xºqJr IJPV Ik´fqJKvfnJPm FPuJ ßoP~Kar ßaKuPlJjÇ ßx IjMPrJi TrPuJ fJr mJmJ-oJP~r xPñ
KcjJr ßUPf FTKa mz irPjr ßyJPaPuÇ
mJmJ-oJ KTZM AÄPrK\ muPf kJrPfjÇ
xºqJaJ UMmA nJPuJ TJaPuJÇ
xTJPu ßoP~Ka KjP~ ßVu K Û TrJr FTaJ Kk˜ mJ kJyJPz Skr mrPlr dJuM \J~VJ~Ç \LmPj TUPjJ
KÛ TKrKjÇ pPfJmJrA ßYÓJ TKr fPfJmJrA kPz pJAÇ
ßoP~Ka yJf iPr IJoJPT CKbP~ ßh~Ç
Ifq∂ I˝K˜Tr Im˙JÇ ßuJPT ßhUPZ, oMPU jJ yJxPuS oPj oPj yJxPZÇ
ßTJY IJoJPT k´ gPo ßas KjÄ ßj~Jr CkPhv KhuÇ
Kfj Khj ßTJPYr xPñ KvãJjKmv yS~Jr kr KÛ kPr mrPlr oPiq yJaJ ÊÀ TruJoÇ ßmv o\JÇ
ßoP~Ka xmèPuJ KhjA k´J~ xm xoP~ IJoJr xPñ KZuÇ KhjèPuJ ßTPa ßVu UMmA fJzJfJKzÇ
IJvJfLfnJPm IJjªo~ yPuJ IJoJr ZMKar T~aJ KhjÇ ßoP~Ka kPr IJoJPT kqJKrPx KYKb KuPUKZu
ijqmJh KhP~ FmÄ A¿ms ∆PT IJmJr IJxJr IJoπe \JKjP~Ç kqJKrPx ßx IJr pJPm jJÇ KYKbaJ KuPUKZu
AÄPrK\PfÇ IJoJr TP~TKhPjr xJKjú Piqr lu ˝„kÇ
IJ\S Ijq mq˜fJ~ \JotJj nJwJ ßvUJ yP~ SPbKjÇ fPm ßx mZPr ßp IJjªWj IKnùfJ uJn
TPrKZuJo fJr xN©kJf y~ ßxA ßas j ÃoPeÇ
dJTJ ßgPT
IJKotoJoJ
- ßoJyJÿh xM ufJj oJyoM h j~j
IJKo fUj IPjT ßZJaÇ TîJx ßlJr KT lJAPnr ZJ©Ç IJÿM-IJæMr xPñ ßoPyrkMr jJKjPhr mJxJ~
ßmzJPf pJKòuJo ßas Pj TPrÇ fUj UMm vLf KZuÇ IJorJ ßas Pjr ßp mKVPf KZuJo ßxA mKVPf TP~T\j
IJKot r ßuJT KZuÇ ßxA IJKot ßuJTèPuJ ßgPT FT\j IJKot IKlxJr IJoJr IJÿMPT ßmJj cJPTjÇ ßxA
TJrPe fJPT oJoJ cJKTÇ
oJoJ IJoJPT xJrJ rJf fJr ßTJPur oPiq ßrPUPZj FmÄ pUjA ßTJPjJ ßlKrS~JuJ UJmJr KjP~
IJxPfJ, fJ KTPj KhPfjÇ IJoJr FUPjJ oPj kPz, IJKo pUj vLPf TJkKZuJo KfKj fJr KjP\r T’u
KhP~ IJoJPT ßdPT ßrPUKZPujÇ FPfJaJ IJhJr, ß˚y, nJPuJmJxJ ßTJPjJ oJoJr TJZ ßgPTA kJAKjÇ
\JKj jJ IJoJr ßxA IJKot oJoJ FUPjJ ßmPY IJPZj KT jJÇ
oJoJ, IJkKj ßpUJPjA gJPTj, IJkjJr k´Kf rAPuJ xJuJo S IPvw vs≠JÇ IJuäJy IJoJr ßxA
IJKot oJoJ pKh ßmPY jJ gJPT fPm fá Ko fJPT ßmPyvf jKxm TPrJÇ
FaJA KZu IJoJr \LmPjr xmPYP~ ˛reL~ ßas j pJ©JÇ
Kr~Jh, ßTFxF ßgPT
hMA nhsPuJT
- oMpJÿJr IJu- KoxmJy
TouJkMr ßruSP~ ߈vj ßgPT FVJPrJaJr FTaJ FéPk´Px X mKVr oiqmfLt FTaJ KxPa KVP~ mPx
kzuJoÇ V∂mq˙u KhjJ\kMrÇ FTaá fKzWKz hM\j ßuJT FPx KmKnjú KhPT fJKTP~ KT ßpj UM\Pf
uJVPuJ, x÷mf fJPhr Kxa yJKrP~ ßlPuPZÇ
pJPyJT, FTaá kr ßpj IJTJPvr YJh yJPf ßkP~PZ Foj FTaJ nJm TPr IJoJr xJoPjr Kxa hMPaJPf
mxPuJÇ KTZMãPer oPiqA ßasj ZJzPuJÇ IJKo IJÁpt yP~ FKhPT fJPhr TLKft ßhUKZÇ hM\PjA oJP^
oPiq ßTJou S pgJx÷m IxJiJre hOKÓPf IJoJr KhPT fJTJPò FmÄ Klv Klv TPr x÷mf Im\Jnt
TrPf ÊÀ TPr KhP~PZÇ IJoJr KhPT fJKTP~ ßpj KTZM muPf ßYÓJ TrPZÇ KT∂á kJrPZ jJÇ
FT xo~ mPuA ßluPuJ, ßToj IJPZj nJAÇ
muuJo, nJPuJÇ IJkjJPhr...Ç
gJKoP~ muPuJ, IJKo IJvrJl IJpo, S KxjyJÇ pJT, IJkjJr xPñ ßhUJ yPuJ fJyPuÇ IJKo UMmA
IJjKªfÇ xKfqÇ
IJKo gÇ
pJPyJT, ßuJT hMPaJr xPñ IPjT TgJ yPuJÇ KT∂á hMA mJPTqr ßmKv FTaJ v»S TrPf kJruJo jJÇ
TJre ßuJT hMPaJ Ijmrf TgJ mPuA pJPòÇ ÊjKZ jJÇ nJj TrKZÇ ßTjjJ fJPhr TgJr oJgJoM§M
mM^uJo jJÇ oJ^UJPj IJoJPT IPjT KTZM KTPj UJS~JPuJÇ hJo KhPf YJAPu gJoJPuJÇ fJPhr
xoJhPrr nJm ßhPU oPj yPò ßpj IJKo fJPhr mx IJr fJrJ IJoJr Tot YJrLÇ
FT xo~ muuJo, IJkjJrJ IJxPmj ImvqA IJoJr SUJPjÇ xJoPjr ߈vPjA ßjPo pJPmJÇ
fJrJ ßpj IJTJv ßgPT kzPuJÇ muPuJ, oJPj IJorJ ßfJ IJkjJr xPñA pJPmJÇ
muuJo, oJPj! SPT, ßjJ k´ mPuoÇ
AP~ IJkKj KT IJpo jj?
IJpo? KT muPZj? IJpo ßT? S mMP^KZÇ hM”KUf, IJKo IJpo jAÇ F jJPor ßfJ kKrKYfS ßTC ßjAÇ
fJr oJPj FA ßas jaJ Y¢V´ Jo pJPm jJÇ
IJorJ poMjJ ßxfá kJr yP~ FuJo IJr IJkKj Y¢V´ Jo UM\PZj ßTJgJ~?
fJPhr oJgJ~ ßpj mJ\ kzPuJÇ
kPr \JjPf kJruJo, IJpPor oJPj, fJPhr ßUJ\Tíf mqKÜr xPñ ßuJTèPuJr \ÀKr FTaJ ßujPhj
IJPZÇ mqmxJK~T TJP\r \jq IJpPor xPñ ßhUJ TrJr FToJ© kg yPuJ FA kg irJÇ KT∂á o\Jr
mqJkJr yPuJ, fJrJ IJpoPT TUPjJ ßhPUKjÇ TJre KfKj FPfJKhj KmPhPv KZPujÇ
rJokMrJ, dJTJ ßgPT
KjC A~Tt xJmSP~
- ˝kj YâmfLt
KjC A~Tt KxKar ßoas Pru pJPT SrJ Igt J“ IJPoKrTJjrJ xJmSP~ mPuÇ ßx FT KmvJu TJrmJr! kO KgmLr
mOy•o xrTJKr k´KfÔJj FoKaF, MTA (Metropolitan Transportation Authority)-r
mqm˙JkjJ~ FA xJmSP~ (Subway) KxxPao YPuÇ MTA-r mqm˙JkjJ~ xJmSP~ ZJzJS uÄ
IJAuqJ¥ ßru KxxPao FmÄ ßoas jgt ßru KxxPaoS rP~PZÇ F ßuUJ~ IJkJff xJmSP~r TgJA muPmJ
ÊiMÇ
KjC A~Tt KxKar KmvJu FuJTJ \MPz gJTJ FA xJmSP~ KxxPao ßpJVJPpJPVr ßãP© Ijqfo k´iJj
mJyjÇ k´KfKhj K©v uJPUrS IKiT ßuJT\j FA KxxPaPo pJfJ~Jf TPrÇ FTv mZr kNet yPuJ FA
xJmSP~ ‰fKrr TJuÇ F \Pjq FUj vyr \MPz jJjJj ߈vPj IJP~JK\f yPò jJjJj C“xm MTA Fr
CPhqJPVÇ IJat ßvJ, ßru Kmw~T \JhMWPrr jJjJj ßvJ, lqJvj ßvJ, FojKT mqJ¥ ßvJ kpt ∂ IjMKÔf yPò
vyPrr KmKnjú ߈vPjÇ
mOy•o yPuS IJiMKjTfJr KhT ßgPT KjC A~PTtr xJmSP~ IJPoKrTJr IjqJjq vyr ßpoj S~JKvÄaj,
KvTJPVJ ZJzJ \JkJj, AaJKur ßoas PrPur fá ujJ~ KkKZP~ rP~PZÇ KT∂á kOKgmLPf FKaA FToJ© xJmSP~
KxxPao pJr TJptTJKrfJ KhPjr YKæv WµJA YuoJjÇ FToJ© pJKπT ©∆Ka ZJzJ FA xJmSP~ KxxPao
FT ßxPTP¥r \Pjq mº y~ jJ Ijq ßTJPjJ TJrPeÇ pJKπT ßVJuPpJVS y~PfJ FTaJ uJAPj yPuS Ijq
uJAjèPuJ KbTA YuPZÇ
KjC A~Tt vyr kJYKa mPrJ mJ FuJTJ~ KmnÜÇ FKa FUj ßhPvr k´J~ ßuJTA \JPjj jJjJj ßuUJr
xNP©Ç F kJYKa FuJTJ \MPzA F xJmSP~ uJAj rP~PZÇ IJkJor \jVPer k´iJj mJyj FA xJmSP~r
ßas jèPuJ KYK¤f y~ AÄPrK\ IJhqãr KhP~ mJ xÄUqJ KhP~Ç ßpoj A, B, C, D, E, F, G, J, N, R, W,
Z, S V, Q, L FmÄ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 S 9Ç
Fr oPiq A ßas jKar pJ©JxLoJ yPò xmPYP~ hLWt foÇ Tá A¿ mPrJr rTSP~ (Rockway) ßgPT ÊÀ yP~
ms ∆TKuj, oqJjyJaJPjr Skr KhP~, Fr pJ©J ßvw yP~ oqJjyJaJPjr vLwt FuJTJ~ hMAv xJf ˆíPaÇ Fr
pJ©JTJu k´ J~ hMA WµJÇ
IjqJjq ßasjèPuJS FnJPm KjC A~Tt KxKar jJjJj mPrJr xPñ xÄPpJV WKaP~ YPuPZÇ FA xJmSP~
KxxPaPor IKiTJÄvA yPò oJKar KjPYÇ KTZM KTZM IÄv oJKar SkPr, Imvq IKiTJÄv ßãP© oJKar
SkPr muPf ßrJc ßuPnu ßgPT IPjT CkPr ˙J~L TJbJPoJPf ‰fKr ßruuJAPjr Skr KhP~A YPuÇ
fPm oJKar SkPr ßp ßasjèPuJ YPu fJr IKiTJÄvA KjC A~PTtr Ijqfo S k´iJj mqmxJ ßTKªsT
èÀfôkNet mPrJ oqJjyJaJPjr mJAPrA YPu IgtJ“ oqJjyJaJPjr ßnfr KhP~ pJS~J xJmSP~r IKiTJÄvA
oJKar KjPYA YPuÇ CkPr S KjPY hMA KmvJu vyrÇ
xJmSP~Pf k´ PmPvr \Pjq mqmyJr TrPf y~ ßoas TJct pJ FTKa kä JKˆPTr TJct Ç FPf pJ©Jr nJzJr IÄT
mJ aJTJ APuTasKjTnJPm ßh~J gJPTÇ TJctèPuJ ßxJ~JAk (Swipe) TPr aJjtˆJAu (Turnstile)-Fr
ßnfr KhP~ ߈vPj dáTPf y~Ç pJ©LPhr xMKmiJ oPfJ jJjJj rTPor TJct KmKâ y~Ç xJmSP~r YJrv
xJfwK¢Ka ߈vPj rP~PZ TJct KmKâr ßnK¥Ä ßoKvj KTÄmJ ߈vj Tî JTt xoKjõ f mMgÇ
pJ©LPhr kZª oPfJ xJ¬JKyT, oJKxT, ‰hKjT KTÄmJ FTv cuJr xLoJ kpt ∂ ßpPTJPjJ IÄPTr TJct ßj~J
pJ~Ç FTmJr k´ PmPvr nJzJ hMA cuJrÇ FTmJr k´ Pmv TPr KjC A~PTtr ßpPTJPjJ \J~VJ~ pJS~J pJ~Ç
fPm FTmJr ߈vj ßgPT ßmKrP~ ßVPu kMj”k´PmPvr \Pjq IJmJr nJzJ KhPf yPmÇ FTA nJzJ~ ßasj
FmÄ mJPxS asJ¿lJr ßj~J pJ~Ç FT\jPT y~ ßfJ ßasj iPr IJmJr mJx iPr ßTJgJS ßpPf yPmÇ
ßxPãP© FT nJzJPfA ßxA pJ©L ßpPf kJrPmÇ
FA xJmSP~ KxxPaPor IiLPj FUj k´YMr mJXJKu S AjKc~Jj YJTKr TPrÇ ßˆvj mMgèPuJr FP\≤
(Tî JTt ) kPh FUj k´YMr mJXJKuÇ ßasPjr T¥JÖr S csJAnJrS mJXJKu rP~PZÇ xMkJrnJA\Jr S IjqJjq,
KmPvwf AK†Kj~Jr kPh ßmv TP~T\j mJXJKu IJPZjÇ FZJzJS xJmSP~ xÄuVú KTÄmJ Inq∂r˙
KjC\ˆqJ¥èPuJr IKiTJÄvA mJXJKu mJ AjKc~JjPhr oJKuTJjJ~ rP~PZÇ KTZM kPh kJKT˜JKjS IJPZjÇ
FUj FA xJmSP~ KxxPaPor ßpPTJPjJ ßasPj YzPuA hMA FT\j mJXJKur oMU ßhUPf kJS~J Ifq∂
˝JnJKmT mqJkJrÇ KmPvwf A, E, R, N, V, D, Q, W, 7, 6 AfqJKh ßasjèPuJPf KhPjr ßpPTJPjJ
xoP~A mJXJKu oMU ßhUPf kJS~J pJ~Ç mJXJKu fÀePhr TUPjJ TUPjJ hum≠nJPm mJÄuJ~ ßUJuJPouJ
V·, IJ`J KhPfS ßhUJ pJ~ ßas Pjr mKVPfÇ IKYj IPmJiq nJwJ~ TgJ muJ~ rf mJ Có˝Pr IJ`Jrf
mJXJKuPhr k´ Kf IJPoKrTJj pJ©LrJ KmrKÜr TaJã yJjPuS Fxm fÀerJ fJPf Ç PãkS TPrj jJ ßhUJ
pJ~Ç Imvq ITKgf Kj~o IjMxJPr Có ˝Pr ßas Pjr mKVPf TgJ mPr IjqPhr KmWú WaJPjJr oPfJ IJYre
TrJ CKYf j~Ç F TgJ Fxm mJXJKu fÀerJ y~ ßfJ oPjS rJPU jJ mJ \JPj jJÇ pKhS KmPhPv ßhPvr
xMjJo rãJ xTPurA kKm© Tft mqÇ
ßpJVJPpJV S IjqJjq jJjJj xMKmiJr TJrPe IjqJjq ßhPvr IKimJxLPhr oPfJ FUJPj mJÄuJPhKvPhr
xÄUqJ ßjyJP~f To j~Ç KhPj KhPj fJ mJzPZS, KmPvwf KjC A~Tt vyPrÇ
x¬JPyr kJY Khj I∂f F xJmSP~PfA hMPmuJ pJfJ~Jf TrPf y~ IJoJPTSÇ ßhKU TPfJ KmKY© hOvqÇ
Fr oPiq xmPYP~ CPuäUPpJVq yPò xJmSP~r KmKnjú ßasPjr mKVPf ßyJoPux \jPVJKÔr KmkMu
Im˙Jj, KmPvwf vLPfr xoP~Ç vLPfr xoP~ ßasjèPuJPf C•JPkr mqm˙J rP~PZÇ fJA mJAPrr k´mu
vLPfr k´ PTJk ßgPT mJYPf ßas Pj Kxa hUu TPr mPx gJPT SrJ fK·f·J KjP~Ç KmTa hMVt Pº kMPrJ TJPrA
mxJr CkJ~ gJPT jJ IPjT xo~Ç
Fr oPiq ßTC ßTC oJjKxT ßrJVLÇ xrTJPrr jJjJj FP\K¿S MTA-r ßyJoPux ßÛJ~Jc (Homeless
Squad) hu FPhrPT kMjmt JxPjr jJjJj ßYÓJ TPrS mqgt Ç jJjJj ßvfiJPr SPhr KjP~ ßVPu SrJ ßxUJPj
gJPT jJÇ ßTj gJPT jJ? ßvfiJPrr \Lmj SPhr kZª j~Ç ßTj j~? SUJPj mz ßmKv mJiJirJ Kj~o,
fJAÇ
F rToA FT\j ßyJoPux pJr Kk´~ Im˙JPjr \J~VJ yPò ßasPjr mKV KTÄmJ ߈vjèPuJÇ jJo fJr
KˆPljÇ mJmJ KZPuj IJAKrv, oJ \Jot Jj mÄPvJØNf IJPoKrTJjÇ
KYKj fJPT IPjTTJu iPrÇ ßhUJ F xJmSP~r ߈vPjAÇ xJyJpq TrJr xMmJPh jJo K\ùJxJ TPr
kKrKYKfr xN©Ç k´ J~A fJPT ßhUJ pJ~ A ßasj KTÄmJ D ßasPjÇ
msÄTx-Fr ßTJgJS ßx mz yP~PZÇ KjP~PZ ACKjnJKxtKar xPmtJó KcKV´Ç oJPTtKaÄ oqJPj\Po≤ KZu fJr
Kmw~Ç xmt jJvJ FT ßk´Po ßx oj KhP~KZu ¸qJKjv ßoP~ FKu\JPTÇ hM\Pj KoPu oqJjyJaJPjr Ifq∂
hJKo FT KmKflÄP~r IqJkJatPo≤ KjP~ ßmPiKZu xMPUr xÄxJrÇ Fr oPiq cJT FPxKZu KnP~fjJo pMP≠
pJmJrÇ KuKnÄ aáPVhJr TPr FT xPñ mxmJxrf VJut ßl∑¥ FKu\JPT ßZPz ßpPf oj KTZMPfA YJ~ jJÇ
fmM ßpPfA yPmÇ
FKu\JPT IJvõ Jx Khu, ßx KlPr FPxA hM\Pj KmP~ TrPm, ßpj IPkãJ TPr Sr \PjqÇ
xpfPj xJ\JPjJ xMªr xÄxJPr k´JPer ßk´~xLPT ßrPU KˆPlj ßVu KnP~fjJo pMP≠Ç KYKb, ßlJPj
ßpJVJPpJV y~ Kj~Kof hM\PjrÇ Frkr pMP≠r yJñJoJ~ KTZMKhj ßpJVJPpJV mºÇ oJ^UJPj FTmJr xMPpJV
ßkP~ KˆPlj ßYÓJ TrPuJ FKu\Jr xPñ ßpJVJPpJV TrPf, kJPrKjÇ
nLwe C“T£J~ náVPf náVPf IPjT irJiKr TPr KlPr FPuJ pM≠Pã© ßgPT ZMKa KjP~ ßk´~xLr ßUJP\Ç
IPjT CkyJr xJoV´L KTPj IqJkJatPoP≤ KVP~ ßhPU ßxUJPj Ijq mJKxªJÇ KmKflÄ xMkJr-Fr xPñ TgJ
mPu \JjPuJ, FKu\J Kfj oJx IJPV Ijq FT m~Pl∑ P¥r xPñ mJxJr xo˜ oJuJoJu KjP~ KvTJPVJ pJPm
mPu YPu ßVPZÇ
oJgJaJ ßToj TPr CbPuJ! KˆPlj KmvõJx TrPuJ jJ xMkJPrr TgJÇ KlPr FPx ßxA KmKflÄP~r KjPY
hJKzP~ IPkãJ TPr pKh FKu\J IJPxÇ FnJPm Khj pJ~, oJxS pJ~Ç FUPjJ KjC A~Tt KxKar
xJmSP~Pf Khj rJf ßas j, ߈vj FKu\JPT, k´ JPer k´ ~xL FKu\JPT UMP\ ßlPr KˆPljÇ FT oPj KxPa
mPx Kmz Kmz TPr mPu KT ßpjÇ KT mPu ßx xJrJãe?
K\ùJxJ TrPu mPu, My Favourite Poems to my heart Eliza.
ÊPj FTJP∂ ßYJPU IJPx \uÇ
F ßhPv ßZPuPoP~rJ F rTo ßk´Po kPz jJ TUPjJÇ FrJ mrÄ FPT IkrPT ßk´Po ßUuJ~, ßk´Po kPz
jJÇ hMntJVJ KˆPlj ßk´Po kPzPZÇ fJA ßx IJ\ ßyJoPux yP~ xJmSP~Pf WMPr ßmzJ~, UMP\ fJr
ßk´ ~xLPTÇ
KjC A~Tt ßgPT
\qJomJT
- vJyLj
KhjKa KZu 1985 xJPur ßo oJPxr k´go x¬JPyrÇ IJoJr FT IJK≤xy dJTJ IJxJr \jq ߈vPj
IJKxÇ IJoJr C“T£Jr ßvw ßjAÇ ßˆvPj FT\jPT UM\KZ oPj oPjÇ fJr xPñ ßlJPj IJuJk TrJr
xo~ \JjPf kJKr SAKhj KfKjS FTA ßas Pj pJPmjÇ
ßlJPj ßUJ\Umr ßj~Jr xo~ KfKj \JjJj, IJoJr xPñ \ÀKr KTZM IJuJk IJPZ pJ IJoJPT
xJojJxJoKj muPf YJjÇ fUj \JjJPuj, pKh FT xPñ ßasPj pJS~J pJ~ fJyPu FPfJaJ xoP~r oPiq
FT xo~ TgJ muJ pJPmÇ
IJoJr IJK≤ SjJPT ßYPjj jJÇ fPm SjJr x’Pº IJK≤PT mPuKZuJoÇ
fUj ßas Pj Kjit Jre TrJ Kxa jJ’Jr KZu jJÇ pgJxoP~ ßas Pj SbJr kr mxJr xMKmiJ\jT \J~VJ KZu jJÇ
fJA IJK≤r xPñ kKrY~ kmt ßvw TPr Kxa ßpJVJz TPr IJoJPhr mxJr mqm˙J TPrjÇ SjJr KjP\ mxJr
\J~VJ yKòu jJÇ lPu kKrKYf ßuJT\j ßkP~ TP~T\Pjr xPñ hJKzP~ V· TrKZPujÇ KT∂á j\r KZu
IJoJr KhPTÇ
oPj oPj nJmKZuJo KT Foj TgJ gJTPf kJPr pJ SjJPT muPfA yPmÇ
IJKo Imvq FTaJ KmPvw TJrPe dJTJ pJKòuJoÇ hMKhj krA KlPr IJxPf yPmÇ KfKj ÊiMA
IJoJPhr xñL yP~KZPuj IJoJr xPñ KmPvw \ÀKr KTZM TgJ muJr \jqÇ
FPfJãe pJr TgJ KuUKZ F WajJr FT oJx IJPV ßgPT fJr xPñ kJKrmJKrTnJPm IJoJr KmP~r k´˜Jm
IJPx FmÄ KmP~ KbT yP~ pJmJr TgJ YuKZuÇ KT∂á IJoJr xPñ KfKj nJPuJnJPm F KmwP~ TgJ muJ ZJzJ
Kx≠J∂ KjPf kJrKZPuj jJ FmÄ fJr kKrmJrPT, mJmJPT xKbT Kx≠J∂ KhPf kJrKZPuj jJÇ
Fr oPiq ßasj k´J~ hMA WµJ YPu ßVPZÇ fJrkr FT ߈vj FPu Kxa UJKu y~ IJoJPhr xJoPjr
KxaKaAÇ mxJr xMPpJV kJjÇ IJoJr FT IJ®L~r xPñS SjJr kKrY~ KZuÇ fJPTS \J~VJ TPr Ijq
˙JPj mKxP~ IJPxjÇ
FKhPT IJKo FT Ijq rTo n~, uöJr oPiq xo~ TJaJKòuJoÇ FnJPm oJ-mJmJ ZJzJ IJr TUPjJ
pJfJ~Jf TKrKjÇ IJK≤r xPñ mPu oJ IJoJPT ßpPf ßhjÇ IJmJr IJK≤xy KlPr IJxPmJÇ ßasPjr oPiq
fUPjJ IJK≤PT mKuKj KfKj ßT mJ KT TJrPe KfKj IJoJPhr xPñ FPxPZjÇ
IJK≤ mM^Pf ßkPrKZPuj, FTA \J~VJr kKrKYf oJjMwÇ
ßZJaPmuJ~ ßasPj CbPuA \JjJuJr kJPv IJoJr mxJ YJAÇ TJre mJAPrr oPjJro hOvq CkPnJV TrJ
ZJzJS \JjJuJr KhPT fJKTP~ gJTPu ybJ“ TPr FTaJ uqJŒ ßkJˆ YPu pJ~Ç TPfJ uqJŒ ßkJˆ pJ~
èePf èePf yJKkP~ ßpfJoÇ ßxKhj SA xm KTZMA nJPuJ uJVKZu jJÇ oPjS IJPxKjÇ ßTmuA jJjJj
irPjr KY∂J nJmjJ oJgJ~ IJxKZuÇ KTnJPm TgJ muPmj, KT muPmj, IJK≤ ÊPj ßluPu KT muPmJ
AfqJKhÇ FaJ oJgJ~ IJPxKj ßp, KfKj TJPrJ xJoPj KTZM muPmj jJÇ
KTZM UJmJr KTPj FPj IJoJPhr IJkqJ~jS TrPujÇ
FrA oPiq FTaJ TÓhJ~T WajJ WaPuJÇ fJ yPuJ, IJorJ KjPYr KxPa mxJ IJr oJgJr CkPrr KxPa
rJUJ KZu SjJr FTaJ ßZJa mO lPTx pJ Yu∂ ßas Pj ybJ“ TPr FPx IJoJr yJPfr Skr UMm ß\JPr kPzÇ
FPf UMm mqgJ kJA cJj yJPfÇ KT∂á uöJ~ KTZM muPf kJKr jJÇ ßYJU oMU jroJu ßrPU mqgJ jJ kJS~Jr
nJj TrPf gJKTÇ
IJK≤ yJPf kJKjr KZaJ KhP~ ßhjÇ
fJPf ßTJPjJ uJn y~KjÇ IJoJr xJoPjr KxPa mPx gJTJ~ KfKj ßhUPf ßkPujÇ
KTZMãPer oPiq IJoJr cJj yJfaJr FT IÄv lá Pu CPbPZÇ
fUj KfKj KjP\PT nLwenJPm IkrJiL nJmPf uJVPujÇ IJoJr \jq UMm oJ~J yKòu KT∂á KTZMA TrPf
kJrKZPuj jJÇ
ßas j YuPZÇ Fr oPiq mrPlr mqm˙J TrJ pJ~KjÇ
ybJ“ SjJr oPj y~ IJoJPT IJWJf TrJ ßxA mO lPTPxr oPiq SjJr FTaJ \qJomJT (Zambak)-Fr
ßTRaJ IJPZÇ fJzJfJKz ßxaJ ßmr TPr IJK≤PT ßh~Ç
IJK≤ \qJomJT ouo IJoJr yJPf uJKVP~ oJKuv TrPf gJPTjÇ
SjJr ojaJ UJrJk yP~ pJ~Ç
FnJPm YuPf YuPf FT kpt JP~ ßrJoJK≤T kKrPmPvr InJPm SjJr jJ muJ TgJ IJr ßvJjJ y~KjÇ
IJK≤ dJTJ ACKjnJKxt Ka ßgPT xhq kJx TPr ßmr yS~J KmYãe mMK≠oKfÇ SjJr xPñ xm mKuÇ
fUj KY∂J nJmjJ TPr IJK≤ SjJr xPñ xm TgJ mPujÇ IPjT I\JjJ Kmw~ ß\Pj ßjjÇ
ßkRZJPjJr kr IJorJ KmhJ~ KjP~ ßp pJr V∂Pmq YPu pJAÇ
kPr Imvq IJK≤A IJoJPT SjJr TgJ muJr xMPpJV TPr ßhj S kJ©PT nJPuJ TPr pJYJA TPr ßhPUj
FmÄ IJoJPT mPuj, fáKo KjKÁP∂ F oJjMwPT KmP~ TrPf kJPrJÇ FT TgJ~ ßx FT\j ß\≤uoqJjÇ
ßhUPfS xMªr FmÄ UMm hJK~fô vLu mPu oPj yPòÇ
IJK≤r TgJ~ IJvõ ˜ yuJoÇ
hMKhj kr IJK≤A SjJr xPñ KlPr pJmJr mqm˙J TPr ßhjÇ FmÄ SA oJPxrA fí fL~ x¬JPyr fífL~ KhPjA
FjP\VPoP≤r KhjA KmP~ yP~ pJ~ IJoJPhrÇ
IJK≤ F TJrPe TP~TKhj kr IJoJPhr FjPV\PoP≤r Khj IJPxjÇ
SA Khj SjJr xPñ dJTJ ßgPT KlPr IJxJr xo~ SjJr xm TgJ ÊKjÇ ßxKhjA FT\j IJ∂KrT,
Âh~mJj, Kjnt rPpJVq oJjMwKaPT IJoJr oJP~r kZPªr kJ© KyPxPm KjP\r \LmPjr xñL KyPxPm kJS~Jr
TgJ IJuä Jyr TJPZ TJojJ TKrÇ
fJrkr IJ\ kpt ∂ IJorJ hM\j k´ J~A ßas Pjr V·Ka oPj TKrÇ
ßxA \qJomJT TP~T mZr kr KjKw≠ IJAPao yP~ pJ~Ç fPm FUj SA \JfL~ Vº kJS~J pJ~ aJAVJr
mJo, Kjé FA irPjr ouo ßgPTÇ mJxJ~ ßfJ k´J~A Fxm mqmyJr y~Ç fUjA IJoJr ˝JoLr xPñ
\LmPjr k´ go ßas j ÃoPer WajJKa oPj kPz pJ~Ç
kKrmJV, dJTJ ßgPT
pJ©Lr I\MyJPf
- rJ\M
2003 xJPu \JyJñLrjVr ACKjnJKxtKaPf IjJPxt nKft krLãJ ßh~Jr xo~ xJnJr fgJ dJTJ~ IJoJr
gJTJr ßfoj ßTJPjJ \J~VJ KZu jJÇ
IJoJr krLãJ KZu ßmv TP~TKhjÇ fJA k´KfKhj krLãJ KhP~ xºqJPmuJ~ TouJkMr ßruPˆvPj YPu
ßpfJoÇ ßxUJPj kä qJalPot r KaPTa ßTPa pJ©Lr I\MyJPf rJf TJaJfJoÇ
kä qJalPot mPx rJf TJaJPjJ ßp TPfJ TPÓr, TPfJ KmrKÜTr ßx xo~ IJoJr IKnùfJ yP~PZÇ
Tá Kouä J ßgPT
\LmPjr k´fLT
- ßoJjJ IJyoh
Ãoe TrPf YJAPuA ßfJ Ãoe TrJ pJ~ jJ! mJXJKurJ Tëko¥ëTÇ IJKo FT\j xJiJre VOymiNÇ ˝JoL
x∂Jj KjP~ ßWJrfr xÄxJKrÇ ßTJgJS ßmÀPf yPu ßuJaJ-T’u jJ ßyJT, KmZJjJ-ßmKcÄ, KjPhjkPã
FTaJ xMaPTx pJr oPiq YJhr-mJKuv ßgPT ÊÀ TPr aJSP~u, KaKlj TqJKr~Jr, lîJÛ jJ KjPu ßToj
ßpj lJTJ oPj y~Ç ZMKa yPuJ ßfJ KaKTa kJS~J pJPò jJÇ xm KTZMr FTaJ xMwo ßpJVJPpJV yPf yPm
ßfJ!
FTmJr xKfq xKfq FTaJ Ik´ fqJKvf ßpJVJPpJV yP~A ßVuÇ FTKhj hMkMPr IKlx ßgPT ßlJj TPr KfKj
\JjJPuj, IJoJPhr YJKyhJ oPfJ KaKTa kJS~J ßVPZÇ IJorJ AjvJIJuäJy IJVJoLTJu xTJPu rSjJ
ßhPmJÇ
UMKv yP~ xMaPTx S IjqJjq K\Kjx èKZP~ ‰fKr yuJoÇ xTJPu ßfJ IJr xo~ kJS~J pJPm jJÇ kJxPkJat
IJPVA ‰fKr TrJ KZuÇ
ImPvPw ˝JoLr xPñ ßkäPj TuTJfJ ßkRZJuJoÇ TuTJ ßou-F TuTJfJ ßgPT ßasj \JKjtaJ FTaá u’J
yPmÇ fJ ßyJT, KhKuä, IJV´J, IJ\Kor vKrl, uJuPTuäJ ßZJaPmuJr kzJ AKfyJx ßYJPUr xJoPj xm
\Lm∂ yP~ CbPmÇ fJ\oyu jJoaJr oPiqA ßToj ßpj ßoJy IJPZÇ YJhKj rJPf fJ\oyu ßhUJr ßk´ JV´ Jo
IJPZÇ Fxm KmPmYjJ TPrA KaPTa TrJ yP~PZÇ
IJjPªr xPñ ßasPj CbuJoÇ TqJKmPjr hr\J~ hJKzP~ pJ©LPhr SbJjJoJ ßhUKZÇ KmKnjú ßhv, KmKnjú
ßmvÇ UMm nJPuJ uJVPZÇ
ßas j ZJzPu IJorJ FTaá èKZP~ KjP~ YJP~r IctJr KhuJoÇ fJv, hJmJ, xmA xPñ IJPZÇ xo~ TJaJPjJ
IJoJPhr TJPZ ßTJPjJ k´mPuo j~Ç IJorJ hM\Pj hM\Pjr kKrkNrTÇ pJrJ FTJ ÃoPe Inq˜ fJPhr
TgJ Imvq IJuJhJÇ oNuf Ãoe xñLr Skr Kjntr TPr ÃoPer IJjªÇ ÃoeTJrLPT yPf y~ xmtnáT
IJmJr èeKmYJKrÇ kroyÄPxr oPfJ kJKj ßgPT hMiaJ IJuJhJ TPr ßUPf kJrPf y~Ç
YJ IJxJr IJPV nJmuJo FTmJr a~PuaaJ yP~A IJKxÇ Frkr Knz yP~ pJPmÇ hr\J KhP~ ßmKrP~
TKrPcJr KhP~ FKVP~ mJo KhPT a~PuaÇ
ßasPjr ^JTáKjPf mqJuJ¿ KbT rJUPf kJrKZuJo jJÇ TJ\ ßxPr fJzJfJKz TqJKmPj FPx ^ák TPr mPx
kzuJoÇ kJPv fJKTP~ ßhKU hMKa KvU pMmT IJoJr KhPT fJKTP~ yJxPZÇ nJmuJo xypJ©L, FT xPñ
IPjTãe TJaJPf yPm, xØJm rJUJr oJjPx IJKoS fJPhr KhPT ßyPx fJTJuJoÇ
xJoPjr CkPrr mJPgt FPfJãe ßp pMmTKa KmZJjJ TrKZu ßx iMk TPr uJl KhP~ KjPY jJoPuJÇ
AÄPrK\Pf IJoJ~ K\ùJxJ TrPuJ, IJr AC l∑ o TuTJfJ?
ßyPx oJgJ jJzJuJoÇ muuJo, ßjJ, l∑ o mJÄuJPhvÇ IJA yqJn TJo aá KnK\a AP~Jr TJ≤í Ç
SrJ UMm UMKv yP~ IJoJr xPñ IJuJk ÊÀ TPr KhuÇ ßTJgJ~ ßTJgJ~ ßVPu IJoJPhr UMm nJPuJ
uJVPmÇ kptaj TŒJKjr ßTJPjJaJr xPñ WMrPu IJorJ IPjT hvtjL~ \J~VJ TnJr TrPf kJrPmJ
AfqJKhÇ
oJ© kPjPrJ Khj gJTPmJ ÊPj FT pMmT muPuJ, Sy! aá vat F aJAo aá KnK\a AjKc~JÇ IJPrJ muPuJ,
IJKo pKh YJA fPm SrJ IJoJPT SPhr V´ JPor mJKz ßmzJPf KjP~ pJPf kJPrÇ
ßyPx muuJo, fJ KT TPr yPm! ßfJoJPhr ßfJ Ijq ßk´ JV´ JoÇ
SA ÊPj IJPrT pMmT mPu CbPuJ, ßxJ ßyJ~Ja, IJoJPhrA ßfJ ßhv! IJorJ kPr IJmJr ßk´JV´Jo
TrPmJÇ ßfJoJPT ßfJ IJorJ IJr kJKò jJÇ
FrJ TqJPca TPuP\r ZJ©Ç YJr mºá ZMKaPf ßmzJPf ßmr yP~PZÇ
aVmPV fJÀPeqr Còõ JxÇ KvU iPotr TJPrJ xPñ Fr IJPV IJoJr IJuJkYJKrfJ y~KjÇ SPhr ßxR\jq
ßmJi, IoJK~T KvÓJYJr IJoJPT oMê TrPuJÇ IJoJr UMm nJPuJ uJVPZÇ fJÀPeqr iotA FAÇ IJvkJPv
xmJAPT oJKfP~ rJPU ßpj mPu, ßy IfLf, ßfJorJ KTZMA yJrJSKjÇ IJoJPhr oPiqA ßfJorJ ßmPY
IJPZJ FmÄ gJTPmJÇ
Fr oPiq FT\j IJoJ~ K\ùJxJ TrPuJ, IJKo KT kZª TrPmJ, YJ jJ TKl?
YJP~r TgJ~ ybJ“ IJoJr oPj kzPuJ, IJPr, IPjTãe ßgPT IJoJr ˝JoLPT ßhUKZ jJ! ßVu ßTJgJ~?
TgJaJ oPj yPfA ImJT yP~ ßU~Ju TruJo FaJ FTaJ YJr mJPgtr TqJKmj, IJoJPhraJ KZu hMA mJgtÇ
KmPhPv, ßas Pj, TuTJ ßouÇ
oMyëPftr oPiq mMP^ ßluuJo náu TqJKmPj mPx IJKZÇ KjP\r TqJKmj oPj TPr Kj”vïKYP• SPhr xPñ
IJuJk TrKZuJoÇ ßToj TPr ßpj mMP^ ßluuJo SrJ IJoJr náu KbTA irPf ßkPrPZÇ IJKo náu TPr
IJr SrJ ß\PjÊPj FA kMPrJ xo~aJ IJorJ FT xPñ CkPnJV TPrKZÇ
fJA mPu ßyPr pJPmJ ßTj? IJKo mñuujJÇ
ßpj KTZMA y~Kj, FAnJPm CPb hJzJuJo, CAg Iu oJA ßV´ Ax IqJ¥ KcVKjKaÇ
IJoJPT FPfJ xo~ ßh~Jr \jq FmÄ YJP~r \jq ijqmJh \JjJuJoÇ FmÄ ßvPw muuJo, ßfJoJPhr xPñ
V· TPr IJoJr UMm nJPuJ ßuPVPZÇ ßfJorJ IJoJPT IJoJr ßZPuPhr TgJ oPj TKrP~ KhP~PZJÇ IJoJr
mz ßZPu IJKotPf IJr ßZJa ßZPu TPuP\ kzPZÇ fJPhr UMm nJPuJmJKx FmÄ fJPhr UMm Kox TrKZÇ
IJmJr ijqmJh \JKjP~ SPhr ImJT hO KÓr xJoPj KhP~ IJoJr ˝JoLr TqJKmPj KlPr FuJoÇ
˝JoL muPuj, FPfJ ßhKr yPuJ ßp? ßfJoJr YJ ßfJ bJ§J yP~ ßVPZÇ
IJrJo TPr mPx fJv vJlu KhPf KhPf ßyPx muuJo, kJPvr TqJKmPj mPx V· TrKZuJoÇ
ßas j ßgPT jJoJr xo~ ßhKU FTaá hNPr FT uJAPj YJrKa KvU Kvr˘Jj ßhUJ pJPòÇ IJoJr hOKÓ IJTwte
TrJr \jq IPkãJ TrPZÇ TJPZ FPx SPhr KhPT fJTJPfA SrJ SPhr ßhKv TJ~hJ~ YJr\j FT xPñ
IJoJPT IKnmJhj \JjJPuJÇ
IJKoS yJKxoMPU yJf ßjPz SPhr IKnmJhj V´ ye TruJoÇ
xmtTJPu, xmtPhPv, \JKf, iot KjKmtPvPw fÀe xoJ\ \LmPjr k´fLTÇ SrJ IJoJr \LmPj IKm˛reL~
yP~ rAPuJÇ
VO j ßrJc, dJTJ ßgPT
\M fJ S KaPTa
- vJyJmMK¨j
kJrJmf FéPk´x-F dJTJ pJKòuJoÇ xypJ©L mMumMunJAÇ mMumMunJA kK©TJ kzKZPujÇ ßasj Ãoe
TrPf nJPuJA uJPVÇ TJre pUj AòJ yJaJ pJ~Ç IJmJr UJmJPrrS mqm˙J IJPZÇ
IJorJ ßasPjr ßp mKVPf KZuJo, ßasPjr KaKa KaPTa ßYT TrJr \jq IJoJPhr TJPZ FPujÇ IJoJPhr
KaPTa ßhUPujÇ pUj IJoJPhr kJPvr pJK©r KaPTa ßhUPf YJAPuj fUjA WaPuJ KmkK•Ç KjPY fJPhr
TPgJkTgj ßh~J yPuJ ∏
KaKa : FéKTC\ Ko, IJkjJr KaPTa ßhUJjÇ
pJ©L : \MfJ UMuPf yPmÇ
KaKa : IJKo ßfJ KaPTa ßYP~KZ, \MfJ j~Ç
pJ©L : F \jqA ßfJ \MfJ UMuPf yPmÇ
KaKa : lJ\uJKo TPrj ßTj, KaPTa ßhUJjÇ
pJ©L : lJ\uJKo j~, \MfJ UMuPfA yPmÇ
KaKa : kMKuv cJTPmJ, kMKuv, kMKuv...Ç
KaKa S pJ©Lr ßYYJPoKaPf IJKo FmÄ Ijqxm pJ©L \PzJ yuJoÇ IJorJ \JjPf YJAuJo, mqJkJr KT?
fUj pJ©L muPuj, ßasPj k´J~A kPTaoJr y~Ç KTZMKhj IJPV ßasPj kPTaoJr IJoJr xm KTZM KjP~
ßVPZÇ fJA FUj ßgPT pJfJ~JPfr xo~ ßoJ\Jr ßnfPr aJTJ rJKU, fJrkr vM kKrÇ FmÄ aJTJr xPñ
ßas Pjr KaPTaaJS ßrPUKZÇ fJA mPuKZ, IJoJPT \MfJ UMuPf yPmÇ
ßVJkuJmJ\Jr, yKmV† ßgPT
mJK\
- ßoJyJÿh oMAjMu AxuJo
IJoJPhr mJKzr k´ KfmºL ßZPu mJmMÇ KvÊPhr oPfJ ßasjPT mPu ßuu VJKuÇ mJKzr TJP\r ßuJTKa mPu
ßruVJKzÇ IJr fJr ßZPu mPu ßaPrjÇ
FA ßasPjr xPñ IJoJr kKrY~ ßxA ßZJaPmuJ ßgPTAÇ cJTJKf~J jhLr kJPzr lKrhV† gJjJr „kxJ
V´Jo ßgPT pUj mJPrJ ßYJ¨ oJAu hNPr YJhkMr vyPr ßpfJo IJæJ-IJÿJr xPñ fUj IØMf ßYJPU
ßhUfJo ßas j YuJYu, TJj ßkPf ÊjfJo ßas Pjr IJS~J\Ç cJT ÊjPuA ßhRPz ßo\UJuJr mJxJr hr\Jr
TJPZ YPu ßpfJoÇ YJhkMPr TJKumJKz ߈vj S mz ߈vPj YPu ßpfJo ßas j ßhUJr \jqÇ
IJoJr mzIJkJ Y¢V´ Jo gJPTjÇ FTmJr BPhr ZMKaPf mzIJkJPT KjP~ YJhkMPrr CP¨Pvq rSjJ KhP~KZÇ
IJ∂”jVr ßoWjJ ßasPj KmPTuPmuJ rSjJ KhP~KZÇ IJKo, mzIJkJ, fJr Ûáu kz~J hMA ßZPu, TJP\r
ßoP~ S IJkJr jjPhr ßoP~Ç ßasj ßZPz KhP~PZÇ uJl^Jk TPr ßasPj CPbA ßhKU IJoJPhr YJr Kxa
xJojJxJoKj ßfJ y~KjA, mrÄ FT ßmû hNPr KVP~ Ijq hMA KxaÇ mzIJkJ, fJr jjPhr ßoP~ S TJP\r
ßoP~PT FTP© mKxP~ KhuJo hMA KxPaÇ xJoPjr hMA KxPa mxJ ßuJTPhrPT ßhPU n~A uJVPuJÇ KmvJu
ßhyÇ Y¢V´ JPor IJûKuT nJwJ~ TgJ mPuÇ IPjT IjMPrJi xP•ô S fJrJ IJoJr Ijq hMA KxPar xPñ ˙Jj
mhuJPuJ jJÇ CPfiJ ùJj Khu, ImJ yPuPr FT kJuä Jf j oJKkSÇ
IVfqJ hMA nJKVjJPT KjP~ hNPr KVP~ mxuJoÇ
vJA vJA TPr ZMPa YuPZ ßas jÇ kJyJz ßTPa VJZkJuJr lJT VPu ßmKrP~ pJPòÇ èemfL ߈vj kJr yP~
IJorJ IJPrJ IPjT hNr YPu FPxKZÇ ßas Pjr \JjJuJ ßUJuJÇ xMªr mJfJx S oPjJro hOvqÇ ybJ“ ßasPjr
TJorJ~ FTaJ yA YA kPz ßVuÇ IJoJr oPj yPuJ IJoJr VJP~ ßT ßpj bJx TPr FTaJ Yz mKxP~
KhP~PZÇ
xÄKm“ KlPr ßkP~ VJPu yJf KhP~ ßhKU FTVJhJ ßVJmr ßuP¡ IJPZ VJPuÇ hs∆f kKrÏJr TPr ßhKU
nJPVúPhr VJP~S IJPZÇ ßxèPuJ kKrÏJr TPr ßkZPj fJKTP~ ßhKU xmJr ßmyJu Im˙JÇ xmJr VJP~
ßVJmr nKft Ç Igt J“ cJj KhPTr \JjJuJr kJPv mxJ k´ J~ xTPur VJP~A F hOvqÇ xJoPjr KxPa mxJ ßxA
KmvJuPhyL nhs PuJTPhr Im˙J IJPrJ TÀeÇ yJf, oMU, VuJ, \JoJ k´ J~ xmA nPr ßVPZÇ
nJPVú muPuJ, oJoJ, ßVJmr ßUPf KffJ uJPVÇ
KTnJPm mM^Pu?
IJoJr oMPU FTaá UJKj ßVJmr YPu ßVPZÇ
ßasj YuPZÇ xmJA ßoJaJoMKa kKrÏJr yP~ ßVPZÇ KmvJuPhyL ßuJTèPuJr TJPZ \JjPf kJruJo hMKa
mhoJP~v ßZPu hMA mJuKf ßVJmr Yu∂ ßas Pjr \JjJuJ KhP~ ZMPz ßoPr kJKuP~ ßVPZÇ lPu FA KmkK•Ç
ßx ßfJ ßVu Kmms fTr ˛O KfÇ
FTmJr YJhkMr ßgPT Y¢V´Jo pJKòÇ FéasJ mKVPfS hMA KxPa Kfj YJr\j TPr mxPf yP~PZÇ IJoJr
kJPv k´J~ IJoJr m~xL ˛Jat FTKa ßoP~Ç xPñ Kfj YJr mZPrr FTKa ßZPu S ßoP~Kar mO≠ mJmJÇ
IJuJkYJKrfJ~ mM^uJo ßoP~Ka IxMULÇ ˝JoL YJTKr TPrj Y¢V´ Jo, KfKj IJPxjKjÇ
IJorJ FT ßmPû YJr\j mPxKZÇ F TgJ-S TgJ mPu ßoP~Kar xPñ ßmv \KoP~ ßlPuKZÇ
ßoP~Ka fJr ßZPuPT muPuJ, F ßp ßfJoJr oMAj IJÄTu, ßfJoJr KxlJf IJÄTu-Fr oPfJ, fJA jJ?
ßx IJr IJKo IJ\jmLÇ F rTo fÀe m~Px FTaJ fÀeL ßoP~r xPñ mºáfô TJr jJ nJPuJ uJPV muMj?
ßas Pjr ^JTá Kjr TJrPe kMPrJ TJk YJ TUPjJA ßUPf kJKrKjÇ IJKo KYkx KTKj, ßx YJjJYMr ßTPj AfqJKhÇ
ßoP~Ka fJr KbTJjJ ßh~, fJr mJxJ~ KjoπeS TPrÇ
Y¢V´Jo ßkRZJ~ rJf j~aJ~Ç ßruuJAj ßgPT kîqJalot IPjT CYMPfÇ ßasj ßgPT ßjPo IJKo uJl KhP~
kä qJalPot CPb ßVPuS ßoP~Ka CbPf kJrKZu jJÇ lPu ßx IJoJr KhPT yJf mJKzP~ ßh~Ç
IJKo xÄPTJY ßmJi TKrÇ fJr yJf iPr ßaPj CkPr SbJAÇ IJoJr ßnfPr FT irPjr nJPuJ uJ VJ
IjMnëKf ßUPu pJ~Ç ßoP~Kar IJV´y gJTPuS KmPmPTr fJzjJ~ krTL~J yPf KhAKjÇ ßxUJPjA AKfÇ
mºá Phr xPñ ßx V· TPrKZ aJjJ k´ J~ Z~ oJxÇ
mftoJPj TJP\r \jq Foj FT \J~VJ~ ßkJKˆÄ ßpUJPj kJKj ZJzJ IJr KTZMA ßhKU jJÇ ßxKhj FT
TKuVPT muuJo, mJÄuJPhPvr Foj FTKa KmnJPVr jJo muMj pJ ßhPvr FToJ© KmnJV ßpUJPj VqJx
FmÄ ßas j hMPaJr FTKaS ßjAÇ
KfKj muPuj, Ix÷m! Foj KmnJV mJÄuJPhPv ßjAÇ
IJPZÇ FA ßp mKrvJuÇ
KfKj muPuj, IJkKj mhKu yP~ jfáj FPxPZj FA KmnJPV, fJA KTZM \JPjj jJÇ FUJPj VqJx S ßasj
hMPaJA IJPZÇ
IJKo vfnJV KjKÁf ßp ßjAÇ
KfKj muPuj, IJPZÇ
TgJ~ TgJ~ FTv aJTJ mJK\ yP~ ßVuÇ rJK\ yuJoÇ
KfKj k´ gPo IJoJPT fJr mJxJ~ KjP~ ßhUJPuj FA ßp VqJx, ßyJT KxKu¥JPr, VqJx ßfJ?
yqJÇ muPf mJiq yuJoÇ
Frkr KfKj IJoJPT KjP~ ßVPuj mKrvJu KnPu\ kJPTtr kJPv ImK˙f KvÊ kJPTtÇ ßhKUP~ muPuj,
SA ßp ßhUMj ßruVJKzÇ
xKfqA ßfJ!
IJKo yJ yP~ ßVuJoÇ v v ßZPuPoP~ ßas Pj YPz KvÊ kJPTt r ßnfPr WMPr ßmzJPòÇ
TKuV vJy IJuonJA mJK\Pf K\Pf IJoJr yJf ßgPT FTv aJTJ KjP~ muPuj, YuMj SA ßruuJAPjr
kJPv mPxA lá YTJ UJAÇ
muuJo, YuMjÇ
mKrvJu ßgPT
F pM PVr uJAKu o\jM
- ßoJyJÿh S~JKuh kJvJ jJKyh
k´J~ hv mZr IJPVr WajJÇ dJTJ ßgPT Y¢V´Jo pJKòuJo ßasPjÇ kKgoPiq ybJ“ TPr FT ß\JzJ pMmT-
pMmfL ßas Pjr KjPY ^JKkP~ kPz IJ®JÉKf ßh~Ç
kPrr Khj kK©TJ oJrlf \JjPf ßkPrKZuJo CÜ pMmT-pMmfL KjP\Phr AòJ oPfJ KmP~ TrPf
k´ KfùJm≠ yP~KZuÇ KT∂á fJPhr IKnnJmTrJ fJPhr F xŒTt ßoPj ßj~Kj mrÄ fJPhr mJKz ßgPT ßmr
TPr KhP~KZuÇ
Kmw~Ka \JjJ\JKj yP~ ßVPu fJrJ IJ®yfqJr kg ßmPZ KjP~KZuÇ KT∂á IKnnJmTrJ pKh fJPhr xŒTt
ßoPj KjPfJ fJyPu FnJPm hMKa kKm© oJjMPwr oOfáq yPfJ jJÇ oJrJ pJmJr kr hMkPãr IKnnJmTrJ
kJVuk´ J~ yP~KZuÇ
F WajJ ßgPT IKnnJmTPhr xh~ yS~Jr IJøJj \JjJKò, ßxA xPñ pMmT-pMmfL nJA-ßmJjPhr F
rTo xŒTt ˙Jkj ßgPT Kmrf gJTJrS IJøJj \JjJKòÇ
KorkMr, dJTJ ßgPT
AK†j ßk´ oL
1983 xJuÇ KxPuPar ßZJ¢ FTaJ Ûá Pu fUj gO -ßf kKzÇ mJmJ-oJP~r TJPZ IJmhJr KZu FTaJ ßUujJ
ßasPjrÇ fJrJ muPuj, ßh~J yPm pKh FmJPrr krLãJ~ lJˆt yPf kJKrÇ fJ lJˆt yS~J ßx mZr yP~
SPbKjÇ KT∂á ßx \jq KmªMoJ© ßãJn jJ gJTPuS ßas jaJ jJ kJmJr IJPãk mÉKhj KZuÇ oPj kPz, TJV\
ßTPa ßak KhP~ ß\JzJ uJKVP~ FTaJ ßasj mJKjP~KZuJoÇ ßxaJ KjP\ YuPfJ jJ mPu KjP\PT KbT k´PmJi
KhPf kJKrKjÇ
1996 xJuÇ fUj dJTJ~Ç TouJkMr ߈vPjr IPjT ßuJPTJoJˆJr FmÄ AK†j kJxtjPhr TJPZ IJKo
FTaJ kKrKYf oMUÇ fJrJ IJoJPT ßhUJPfj WµJr kr WµJ iPr fJPhr KjP~ IJxJ AK†jèPuJr k´ PfqTaJ
jJa ßmJfi KT TPr ßxaJ ßmJ^Jr ßYÓJ TrPfÇ k´J~A fJrJ fJPhr oNuqmJj xoP~r KTZMaJ mq~ TrPfj
IJoJr ßTRfë yu ßoaJPfÇ
FAYFxKx krLãJr kr ßmzJPf pJPmJ dJTJr mJAPrÇ ImvqA ßas PjÇ ßTJPjJ KTZM jJ ßnPm xoP~r IJzJA
WµJ IJPV ßkRPZ ßVuJo käqJalPot, CP¨vq FTAÇ kKrKYf FT\j ßuJPTJoJˆJrPT ßcPT ß\Pj KjuJo
ßTJj AK†j KjP~ pJPm IJoJr ßasjaJPT FmÄ ßT YJuJPmjÇ mJÄuJPhv ßruSP~r 2700 KxKr\ FKmKm
ßyjPvu AK†jèPuJ ßx mZr jfá j FPxPZ \Jot JKj ßgPTÇ fJPhrA FTaJ KmIJr 2708 YuPm IJ\Ç IJr
KpKj YJuJPmj KfKj nJPuJA kKrKYfÇ ‰iptvLu FA oJjMwKa IJoJr mÉ \Kau k´Pvúr \mJm KhP~PZj fJr
˝nJmxMun yJKxoMPUÇ ßuJPTJPvPc KVP~ 2708-Fr xJoPjA fJPT ßkuJoÇ AK†j TqJPm CPbA k´vú,
ˆJat TPrj KTnJPm?
AVKjvj xMAYèPuJ ßhKUP~ KhP~ ˆJat TrPf muPujÇ
TruJoÇ S~JotIJk ÊÀ yPfA ßpj WJPzr KbT ßkZPj VP\t CbPuJÇ IJa KxKu¥Jr 1500 yxt
kJS~JPrr AFoKc k´ JAo oMnJrÇ
ßms T KrKu\ TPr KrnJxt Jr xJoPjr KhPT KhP~ pUj KfKj gs auaJ ßhKUP~ muPuj, FA AK†jPT KjP~ YPuj
ßas Pjr TJPZÇ
TP~T oMyë ft fJKTP~KZuJo fJr KhPTÇ IJ\S ßYJU mº TrPu ßhUPf kJA TJkJ yJPf IJKo gsau aJjKZ
IJr 2708 YuPZ ßasPjr KhPTÇ ßxA TJkJ yJf IJr k´go ßk´Por k´go ¸Pvtr TJkJ yJPfr fáujJr
KmfPTt jJAmJ ßVuJoÇ
ßxKhj 2708-ßT ßasPjr TJPZ KjP~ ßuJPTJoJˆJrPT KlKrP~ KhP~KZuJoÇ IjKnù yJPf ßkZPjr
xJPz xJfv pJ©Lr hJ~ KjP~ kMPrJ ßas j YJuJPjJr AòJ mJ xJyx ßTJPjJaJA KZu jJÇ
2000 xJuÇ oJPTt r xPñ kKrY~ FTaJ oPcu ßasj TîJm ßgPTÇ 1996-Fr ßvw ßgPT k´mJxL yP~KZ FA
ßaéJx-FÇ oPcu ßas j Tî JmèPuJ TP~TaJ KmKnjú irPjr oPcu ßruuJAj mJKjP~ rJPU pJr Skr ßo’JrrJ
KjP\Phr ßas j YJuJPf kJPrÇ
˝·nJwL FA IJiJ AaJKu~Jj IJiJ IJPoKrTJj pMmT fUj KmFjFxFl ßru-F AK†jkJxtj KyPxPm TJ\
TrPfjÇ TgJ k´ xPñ fJPT mPuKZuJo KmIJr 2708 YJuJPjJr TgJÇ
FTKhj xPm ACKjnJKxt Ka ßgPT mJxJ~ KlPrKZÇ FTaá kr YJTKrPf ßpPf yPmÇ Foj xo~ fJr ßlJjÇ
aJjKnz, FTaJ VJKzmJyL ßas j IJrKuÄaj ß\jJPru ßoJaxt kä J≤ ßgPT ßlJat S~Jgt -F KjP~ pJKòÇ YJuJPf
YJ S?
Foj xMPpJV ZJzPmJ, k´vúA IJPx jJÇ YJTKrPf Tu TPr ßh~J yPuJ, mJxJ~ AoJP\tK¿, IJxPf kJrPmJ
jJÇ \JKjP~A ZMauJo K\Fo kä JP≤Ç VJKzmJyL ßasjèPuJ ßmv nJrL mPu FPhrPT hMA ßgPT kJYaJ AK†jS
ßh~J y~Ç oJTt-Fr ßasPj KZu KfjaJÇ FTaJ 4300 yxt kJS~JPrr FxKc 90 oqJT IJr mJKT hMPaJ
2500 yxt kJS~JPrr K\Kk 35Ç K\Fo-Fr ßuJT\Pjr ßYJU FKzP~ (FUJjTJr ßru IJAj ßmv TzJ,
oJTt IJPVA mPuKZPuj KTZMaJ ßTRfáPTr ˝Pr, pKh käJP≤r TJPrJ xJoPj kPz pJS fPm IJoJr YJTKr
pJPm) AK†j TqJPm ßxKhj gsau iPrKZuJoÇ FPfJaáTá yJf TJPkKj ßxKhj 9000 ßWJzJ YJuJPfÇ fPm
mMP^KZuJo vKÜvJuL ßoKvj KTnJPm oJjMwPT KjP\r ßYP~ ßmKv ãofJvJuL TPr ßh~Ç
2005 xJuÇ \LmPjr k´P~J\Pj IJ\ fgq fJKzP~ ßmzJA IJPuJ IJr fJoJr Skr KhP~Ç oJP^ oPiq
KjP\PTS oPj y~ FTaJ AK†jÇ FT ßrPu oNuqPmJi, IJPrT ßrPu ÊiMA YJS~J, F hMP~r Skr KhP~ ZMPa
YuKZ nKmwqPfr KhPTÇ FrA oJP^ ßxRnJVq yP~PZ ßmv KTZM ßasPj YzJrÇ mJKzr kJPvr 1940 IJoPur
aá Krˆ Kˆo ßas j aqJPrjaá uJ FéPk´ x, KjC A~Tt xJmSP~, u¥Pjr KaCm, cJuJPxr cJat , ßouPmJPjtr KxKa
as JjK\a, IqJoasJT ßaéJx BVu FmÄ WµJ~ 150 oJAu K¸Pcr (240 KTPuJKoaJr WµJ~) IqJoasJT
IqJPxuJ fJPhr TP~TaJÇ YJuJPjJr xMPpJV yP~PZ IJPrT 4400 ßWJzJr AK†j ß\jJPru APuTaí T FK x
4400 FmÄ ßouPmJPjt r ßZJ¢ aá Krˆ ßas j kJKlÄ KmKur AK†j 7-ßTÇ
l∑ JP¿r KaK\Kn YzJr kKrT·jJ rP~PZ xJoPjÇ
fmM IJ\ kpt ∂ ßhPvr IJ∂”jVr ßas Pjr ßUJuJ \JjJuJ KhP~ ßhUJ ‰mKY© IJr ßTJgJS kJAKjÇ
ßxA jJ kJS~J ßUujJ ßasj... IJ\ pUj ßruuJAj KmKZP~ FAY S ßÛPur (1:87) oPcu ßasjèPuJ
YJuJPf mKx fUj KbT KlPr kJA 1983-r ßxA IJoJPTÇ
jJo KmyLj, ßaéJx ßgPT
atanveer@Concentric.net
vJau xñLf
- jMÀ
IJoJr mJKzr kJv KhP~ ßruuJAj YPu ßVPZÇ xJf KTPuJKoaJr pJmJr kr ßhJyJ\JKr kpt∂ KVP~ ßvw
yP~PZ F uJAjÇ F ßhJyJ\JKr ߈vj mJÄuJPhPvr hKãPer ßvw ߈vjÇ
ßZJaPmuJ~ rJPf pUj nNPfr nP~ IJzÓ gJTfJo fUj ßasPjr ÉAxJu ÊjPu mMPTr ßnfr xJyx KlPr
IJxPfJÇ xmJA muPfJ, ßTJPjJ oPf hMA uJAPjr oJ^UJPj YPu IJxPf kJrPu nNPfr mJkS KTZM TrPf
kJrPm jJÇ fJA ßas j IJoJPhr ßZJaPmuJ~ KZu kro IJ®LP~r oPfJÇ
pUj oJuVJKz ßpPfJ fUj ßasPjr VKf To gJTPfJÇ IJorJ k´J~A ßhRPz CbfJo FmÄ KTZM hNPr KVP~
ßjPo kzfJoÇ fUj oPj FPfJ IJjª yPfJ, FUj nuPnJ VJKzPf YPzS FPfJ o\J kJA jJÇ
ÛáPur mJKwtT krLãJ ßvw yS~Jr IPkãJ~ gJTfJoÇ ßvw yPuA ‰x~hJmJPh UJuJr mJKz ßpfJo ßasPj
TPrÇ
ßasPj CbPuA ßhUfJo IJvkJPvr xm KTZM TPfJ hs∆f hNPr xPr pJPòÇ ßTJPjJ ߈vPj gJoJr kr
kMPrJkMKr gJoJr IJPV ßZJa FTaJ aJj ßh~Ç F aJj FPfJ o\Jr KZu!
FxFxKx-r kr FT TKbj kKrK˙Kfr oMPUJoMKU yuJoÇ pJr xPñ IJoJr Ûáu ßgPT ˝kú ßhUJPhKU fJr
ßTJPjJ Umr kJKòuJo jJÇ ßnfPr èoPr orPf gJKTÇ ßTJPjJ mqJUqJ~ F kKreKf KmPväwe TrPf kJKr
jJÇ nJmuJo xmPvwÇ
ImxPr yJAga mA-aA kPz ßkPT KVP~ gJTPf kJKrÇ
FTKhj ßhJyJ\JKrPf ßVuJo FA hLWt ßruuJAj ßToj TPr ßvw yPuJ fJ ßhUJr \jqÇ ßasj ßgPT ßjPo
uJAj iPr xJoPj ßyPa ßVuJoÇ ßhUuJo uJAjaJ FTaá KVP~ v⁄ UJPur kJPz FT Wj \ñPu
ßTojnJPm ßpj yJKrP~ ßVPZÇ
ßx m~Px ßnPm KjuJo, \LmPjr xm KTZM ßmJiy~ FojÇ ßTJPjJ KTZMrA ßVJZJPuJ ßvw y~ jJÇ ßpj Éa
TPr ßpjPfjnJPm xoJK¬ yP~ pJ~Ç FUj mJ˜mfJr oMPUJoMKU yPf yPf ßx xoP~r IjMnëKfr xfqfJ
mM^Pf kJKr UMmÇ
YKm vJau ßas Pjr TgJ ÊjPf ÊjPf fJ ßhUJr FmÄ fJPf YzJr Yro ßuJn ß\PV CPb KxKa TPuP\ kzJr
xo~Ç ÊjfJo ßxUJPj hr\J~ ß\JzJ ß\JzJ ZJ©ZJ©LrJ mPx gJPTÇ ßZPuPoP~rJ FT\Pjr VJ ßWPw
Ijq\j hJKzP~ gJPTÇ ZJ©ZJ©LrJ VuJ ßZPz ßTJrJPx VJj VJ~Ç
FAYFxKx-r kr nKft krLãJ KhPf KVP~ ßwJu vyr ßgPT vJau ßasPj CbuJoÇ k´gPo ßhPUA yfJv
yuJoÇ F IJr Foj KmPvw KT?
CbuJo ßasPj IPjT TPÓÇ ßnfPr Kfu irPjr \J~VJ ßjAÇ WJPo VrPo IKfÔ yP~ CbuJoÇ ßnfPr
pPfJ ßmKv Vro ßas Pjr VKf fPfJ ßmKv ToÇ èA xJPkr oPfJ ßToj ßpj iLrÇ
KmrKÜPf FT ßYJa VJu KhuJo ACKjnJKxtKa ߈vPj ßjPoÇ nJmuJo F vJau KjP~ pJrJ oKyoJ ZzJ~
fJrJ kJVu ZJzJ IJr KTZM j~Ç
KT∂á vJau ßas Pjr oKyoJ ßar ßkuJo ACKjnJKxt KaPf nKftr krÇ F ßasj ßpj F ACKjnJKxtKar k´KfKa
ZJ©ZJ©Lr IJ®Jr kro IJ®L~Ç yPf kJPr F ßas j nJXJPYJrJ, F ßas j èA xJPkr oPfJ iLrÇ yPf kJPr F
ßas j oJP^ oPiq uJAj ßZPz ßmuJAPj YPuÇ pJrJ YKm ßgPT kJx TPr FUJPj-ßxUJPj ZKzP~ IJPZj fJrJ
ImvqA F ßas Pjr ˛O Kf ˛re TPr FUPjJ hLWt võ Jx ßlPujÇ F ßas j FojA IJPmPVrÇ
k´KfKa mKVPf V´∆kèPuJ ßTJrJPx VJj VJ~Ç IJKo yul TPr muPf kJKr, F VJj mJóá, ß\oPxr
ßTJ~JKuKar xoJjÇ TPfJ Yo“TJr VJj VJ~ War gods, UJA¢J UJ, Cu Virus FmÄ IjqrJÇ vf
ßk´ KoT-ßk´ KoTJr KmPòPhr xJãL F ßasjÇ y~PfJ F ßasPjA FTKhj ßYJUJPYJKU, fJrkr TPkJf-TPkJfL
yP~ hr\J~ mxJ, mJhJo KZPu UJS~J, UMjxMKa oJrJ FmÄ FTKhj FTJ yP~ \JjJuJr kJPv mPx KmPòPhr
VJj ßvJjJÇ k´ KfKa mKV ßgPT mKV YJkzJPjJr cí o cí o v» IJxPmAÇ
ßxKhPjr TgJ ná uPmJ jJÇ ßxPT¥ A~JPrr ßvw krLãJ KhP~ xJPz kJYaJr ßasPj FPx mxuJoÇ ZJ©ZJ©L
UMm ßmKv ßjAÇ mJAPr FTaá FTaá vLfu yJS~JÇ ßas j YuJ IJr÷ TrPuJÇ
mJAPr IºTJr WKjP~ IJxPZÇ \JjJuJr kJPv mPx ChJx yP~ nJmKZ KjP\r \LmPjr TgJ, TPfJ ˛OKf!
xm IJ\ mMPTr ßnfr \oJa yP~ TÓ ZzJ~Ç oJP^ oPiq VnLr Kj”võ Jx ßluKZ mKVr ßnfPr IºTJrÇ F
xo~ xJP~¿ lqJTJKfir FT mznJA hrJ\ VuJ~ ßVP~ CbPuj -
IJoJr VJP~ pPfJ hM”U x~
mºá ~JPr Tr ßfJoJr oPj pJyJ u~Ç
IPjT TPÓ ßYPk rJUPf ßYP~S ßYJPUr \u IJr IJaTJPf kJruJo jJÇ ßasPjr hMuMKjPf goPT goPT
nLwe TJjú J FPx kMPrJ IJoJPT V´ Jx TPr KjuÇ Kk´ ~ vJaPur hMuMKjPf IJoJr TJjú J ßmPzA YuPZ fUjÇ
TJ\Lr ßhCKz, Y¢V´ Jo ßgPT
nurubd@cellemail.net
fjì~
- ßoJyJÿh oKjÀu AxuJo oKjr
KhjKa TPm IJ\ KbT oPj ßjAÇ KmPvw FTaJ TJP\ IJoJPT rJ\vJyL ßpPf yPmÇ KjKhtÓ xoP~ ߈vPj
ßkRZJAÇ KaPTa xÄV´y TrJr \jq TJC≤JPr KVP~ ÊjPf kJruJo ßasj hMA WµJ ßuaÇ TJC≤JPr Knz jJ
gJTJPf UMm xyP\A KaPTa ßkP~ ßVuJoÇ KT∂á xoxqJ FTaJ \J~VJ~, hvtjJr \jq mrJ¨ xÄrKãf
IJxj ßvw yP~ ßVPZÇ fJA IJoJr nJPVq ßTJPjJ IJxj \MaPuJ jJÇ
FmJr hLWt IPkãJr kJuJÇ hLWt IPkãJr kr xo˜ IPkãJr ImxJj WKaP~ ßasj jJPor KmvJu pJjKa
FPx gJPo ߈vPjÇ fPfJãPe ߈vPj pJ©L FTmJPr KV\KV\ TrPZÇ IPjT ßbuJPbKu xyq TPr AòJ
oPfJ FTaJ mKVPf CbuJoÇ Kfj KoKjPar KmrKfÇ VJPct r xÄPTf ßkP~ ßas j ßZPz KhP~PZÇ
ßasj YuPZÇ IJKo mKVr ßnfr KhP~ xJoPjr KhPT FPVJKòÇ ßp mKVaJPf CPbKZ ßxA mKVPfA xJoJPjr
KhPT oMPUJoMKU hMA KxPar FTkJPv FTKa Kxa UJKu IJPZÇ Ikr KxPa FT\j nhsoKyuJ fJr ßZJa mJóJ
KjP~ mPx IJPZÇ oKyuJKa \JjJuJ KhP~ mJAPrr KhPT fJKTP~ IJPZÇ fJr kJPv ßZJa ßZPuKa FTKa
ßUujJ KjP~ ßUuPZÇ xJoPjr Kxa UJKu ßhPU FKVP~ KVP~ mKu FéKTC\Ko, IJKo KT FUJPj mxPf
kJ K r?
muPfA ßoP~Ka IJoJr KhPT fJTJ~Ç
nNf ßhUJr oPfJ YoPT CKbÇ IJoJr oPjr I\JP∂A oMU ßgPT ßmKrP~ IJPx, oKuä TJ, fá Ko!
oKuä TJ yqJxNYT oJgJ ßjPz C•r ßh~, yqJ, IJKoÇ
IJKo KTÄTftmqKmoN|Ç K˙r oNKftr oPfJ hJKzP~ IJKZÇ oMyëPftr oPiq FPuJPoPuJ yP~ pJ~ IJoJr xo˜
kO KgmLÇ KbT TPfJãe FnJPm hJKzP~KZuJo muPf kJrPmJ jJÇ oKuä TJr TgJPfA mJ˜Pm KlPr IJKxÇ
KT mqJkJr, FnJPm hJKzP~ IJPZJ ßp, mxPf kJPrJ, IxMKmiJ ßjAÇ
FTaá jPzYPz yJPfr mqJVaJ mqJÄTJPr rJUPf rJUPf Ik´˜áf TP£ muuJo, jJ oJPj, FnJPm ßfJoJr
xPñ ßhUJ yP~ pJPm fJ TUPjJA nJmPf kJKrKjÇ
ßhUJ yP~A mJ KT Foj uJn yPuJÇ mrÄ fJrPYP~ ãKfr kKroJeaJ IJPrJ mJzPuJÇ kMrPjJ ãfèPuJ
IJmJr TJYJ yPuJ, pπeJ mJzPuJÇ UMm ˝JnJKmTnJPmA TgJèPuJ muPuJ oKuä TJÇ
mM^Pf kJKr, IJoJr Skr IPjT IKnoJj \oJ yP~ IJPZ fJrÇ K\ùJxJ TruJo, ßToj IJPZJ fá Ko?
FmJr KTZMãe YMk ßgPT muPuJ, fáKo ßfJ ßYP~KZPu IJKo nJPuJ gJKT, xMPU gJKTÇ IJr ßx TJrPeA
y~PfJ nJPuJ IJKZÇ muPf kJPrJ UMm xMPUA IJKZÇ
mM^Pf kJrKZ, IJoJr k´ Kf ßfJoJr IKnoJj FUPjJ TPoKjÇ
gJT Sxm TgJÇ FUj ßfJoJr TgJ mPuJ ÊKjÇ
IJoJr TgJ! FTaá yJxJr ßYÓJ TPr muuJo, IJr KT muPmJ, FA ßmPY IJKZ! YPu pJPò KhjÇ ßmPY
gJTJr ßYÓJ TrKZ k´ KfKhjÇ
KmP~-vJKh TPrPZJ KjÁ~A? ßmR, ßZPuPoP~ ßToj IJPZ fJA mPuJÇ
jJ, ßfJoJr oPfJ TPr Ijq TJCPT ßp nJmPf kJKrKjÇ ßfJoJr ˙JPj Ijq IJr TJCPT ˙Jj KhPf
kJruJo TAÇ fJA ßfJ KmP~r KkKzPf mxJ yP~ SPbKjÇ Ifq∂ vJ∂nJPm TgJèPuJ muuJoÇ
FmJr IJoJr oMPUr KhPT ßYP~ FTaJ IKmvõ JxLr yJKx yJxJr ßYÓJ TrPuJÇ KT∂á fJ kJrPuJ jJÇ ßbJPar
ßTJPe fJ KoKuP~ ßVuÇ
Foj xo~ ßas Pjr ÉAxPur v» ßnPx IJPx IJoJPhr TJPjÇ oKuäTJ \JjJuJ KhP~ oMU ßmr TPr mJAPrr
KhPT fJTJPuJÇ
IJKoS fJr ßhUJPhKU oMU ßmr TPr KhuJo mJAPrÇ ßhUuJo xJoPj ߈vj, ßasj gJoPmÇ fJA ÉAxu
KhPòÇ oKuä TJ \JjJuJ ßgPT oMU ßmr TPr KjP~ muPuJ, IJKo xJoPjr ߈vPj jJoPmJÇ
KTZMãe YMk ßgPT muuJo, mJóJKa KT ßfJoJr? ßhUPf hJÀe yP~PZ, KbT ßfJoJr oPfJÇ KT jJo
ßrPUPZJ?
fjì ~Ç
IJKo KmK˛f yuJoÇ
Uám ImJT yP~PZJ, fJA jJ? ßfJoJr jJPo jJo fJAÇ ImJT ymJrA TgJÇ jJoaJ IJKoA ßrPUKZÇ
ßfJoJPT yJKrP~KZÇ KT∂á SPT yJrJPf kJrPmJ jJÇ SPT ßkP~ IJoJr \LmPjr xm jJ kJS~J hM”U,
TÓèPuJ náuPf ßkPrKZÇ SPT yJKrP~ mJYPf kJrPmJ jJÇ IJoJr xo˜ kOKgmL KWPr IJPZ SA FT\jÇ
IJoJr xo˜ IeM, fjMPf KoPv IJPZ FA FT\j, fjì ~Ç IJoJr nJPuJmJxJr ij fjì~Ç IJoJr vrLPrr
ßvw rÜKmªM KhP~ ßYÓJ TrPmJ FPT IJVPu rJUJrÇ mJKTaJ IJoJr Kj~KfÇ
fPfJãPe ßas j ߈vPj dá PT kPzPZÇ fjìP~r oMPU yJf KhP~ FTaá IJhr TruJoÇ
oKuä TJ fJr mqJVk© KjP~ hr\Jr KhPT FKVP~ pJ~Ç ßas j gJPoÇ oKuä TJ ßas j ßgPT ßjPo IJoJr \JjJuJr
TJPZ FPx IJoJPT ßvwmJPrr oPfJ muPuJ, IJKo ßfJoJPT FTaJ TgJ mKu, TgJ rJUJ, jJ rJUJ ßfJoJr
mqJkJrÇ SA xm kJVuJKo ßZPz KhP~ KmP~-vJKh TPr oJjMw ymJr ßYÓJ TPrJÇ mPu IJr FT oMyëftS ßhKr
TPr jJ ßxÇ fJr V∂Pmqr KhPT yJaPf ÊÀ TPrÇ
ßvwmJPrr oPfJ IJPrTmJr fJPT oj nPr ßhPU KjAÇ k´Y§ IJPmV IJr nJPuJmJxJ~ IJoJr T£ À≠
yP~ IJPxÇ ßTJPjJ TgJ muPf kJKr jJÇ
hKãe YJhkMr, hvt jJ, YM~JcJñJ ßgPT
TJmtj TKk
- Kr\nL
ßasj v»Ka ÊjPu IJoJr oPj mJx∂L mJfJx ßhJu ßUP~ pJ~Ç IJmJr ßasj v»Ka ÊjPu IJoJr ÊTPjJ
ãfèPuJ hVhPV VJ yP~ oJgJYJzJ KhP~ SPbÇ TáPr TáPr ßUPf gJPT IJoJPT, IJoJr ˛OKfPTÇ ßasj
xŒPTt KuUPu oPj y~ ßpj IJoJr ßuUJ ßasjuJAPjr oPfJ hLWtA yPm, TUPjJ ßvw yPm jJÇ IJoJr
KfjKa mJ˜m IKnùfJr IJPuJPT ßas j TJKyjL ÊÀ TruJoÇ
k´JAoJKr kJx TPrKZ V´JPor mJKz TáKouäJ ßgPTÇ yJA ÛáPu nKft yuJo Y¢V´JPor xLfJTáP§r mJPrJ
IJCKu~J˙ xmM\ KvãJ~fj yJA ÛáPuÇ IJæJ ßxUJPj yJKl\ \Ma Kou-F YJTKr TrPfjÇ ßxA xMmJPh
FA kMeqnë KoPf IJoJr IJVojÇ ÛáPu nKft yS~Jr kr IJæJ V´JPor TgJ FT rTo náPuA KhP~KZPujÇ
xyP\ IJoJPT mJKz IJjPfj jJÇ
ßx mZr KbT TrJ yPuJ V´ LPÚr ZMKaPf IJoJPT mJKz kJbJPmjÇ IJKo IJæJr xPñ ßTJ~Jat JPr gJTfJoÇ
ßpA nJmJ ßxA TJ\Ç ZMKa ßWJweJ TrJ yPuJÇ
IJæJPT FPx \JjJPu KfKj muPuj, K\Fo ßfJ IJoJPT FUj ZMKa ßhPmj jJÇ
ÊPj ojaJ UJrJk yP~ ßVuÇ mMK^ IJr mJKz pJS~J yPm jJÇ
krKhj KmPTuPmuJ IJæJ y∂h∂ yP~ ZMPa FPujÇ muPuj, FUKj mJKz pJS~Jr \jq ßrKc ySÇ
xMPmJi mJuPTr oPfJ fJA TruJoÇ kPr ÊjuJo IJoJPhr kJPvr V´JPor FT mz nJAP~r xPñ pJS~J
yPmÇ KfKj IJæJr IJ¥JPr TJ\ TPrjÇ
hM\Pj ßxJ\J aqJTKx TPr TáKorJ ßruPˆvj FuJoÇ fJzJfJKz KaPTa TPr hM\Pj oJ^JKr ßvseLr FTKa
ßas Pj CbuJoÇ Fr kr Khj x÷mf yrfJu KZuÇ lPu IKfKrÜ KnzÇ hJKzP~ rAuJoÇ
ßljL ߈vj kJr yS~Jr kr ßTJP™PT mJPrJ ßfPrJ mZPrr FT hM”˙ IjJg ßoP~ IJoJr kJPv FPx
hJzJPuJÇ KTZM kPr yJfJyJKfr IJS~J\ ßkuJoÇ ßYP~ ßhKU IJoJr ßxA nJA SA ßoP~Kar mMPT yJf
KhPf YJPò IJr ßoP~Ka yJf xKrP~ KhPòÇ nJPVqr Kjot o kKryJxÇ ßxKhj ßas Pjr SA mKVr ßvwk´JP∂ ÊiM
FTKa uJAa KZuÇ
pJ muKZuJo, yJfJyJKfr IJS~J\ jJ ßkP~ KTZM kPr ßYP~ ßhKU IJoJr TKgf mz nJA ßoP~Kar mMPTr
xm oJÄx o§ mJjJPjJ~ mq˜Ç IJTJPr ßZJa yS~Jr TJrPe IjqPhr ßYP~ nJPuJnJPmA WajJaJ kptPmãe
TrPf uJVuJoÇ ybJ“ ßpj ˝kú ßhUPf ÊÀ TKrÇ ßhKU ßoP~Kar kJ\JoJ KjPYr KhPT ßjPo ßVuÇ kJPvr
èyJ ßgPT u’J KT ßpj oJgJYJzJ CPb IJmJr IhO vq yP~ ßVuÇ xPñ xPñ ß\JPr KY“TJrÇ
IJKo fUPjJ ßYP~ IJKZÇ \ôu∂ IJPVú~KVKr ßgPT uJnJ KmòáKrf yPò YJrKhPTÇ IJ\ nJKm, ßxA mz
nJAKa KT oJjMw KZu - jJKT kÊ?
1993 xJuÇ IJoJr k´JeKk´~ ßo\ ßmJj cKu hLWt Khj iPr IxM˙Ç ßYJPU ^JkxJ ßhPUjÇ oJgJ mqgJ
TPrÇ KjPYr KhPT fJTJPf kJPrj jJÇ fJTJPuS fJ xJoJjq xoP~r \jqÇ
KmKnjú \J~VJ~ cJÜJr ßhUJPjJ yPuJÇ cJÜJrrJ ßTJPjJ xKbT ßk´ xâJAm TrPf kJPrjKjÇ
ImPvPw IPjT k´ fLãJr kr FTKhj cJÜJr IJoJPhr \JjJPuj, ßo\IJkMr ßms Aj KaCoJr yP~PZÇ
xmJr oJgJ~ ßpj mJ\ kzPuJÇ fJA mPu ßfJ IJr YMk TPr gJTJ pJ~ jJÇ dJTJr KkK\ yJxkJfJPu
IJjJ yPuJÇ IPjT Khj kr TqJKmj kJS~J ßVuÇ IJoJPhr \JjJPjJ yPuJ KTZMKhPjr oPiq IkJPrvj
TrPfA yPmÇ fJA TrJ yPuJÇ
IJ\ FTaá kPr cKuIJkMr IkJPrvj yPmÇ cJÜJrrJ IJPVA \JKjP~PZj IP˘JkYJPrr kr ßrJVL y~PfJ
xM˙ oJjMPwr oPfJ IJYre TrPf jJS kJPrÇ
fmMS oJ-mJmJ rJK\Ç
IkJ Prvj KgP~aJPr cKuIJkMr TJPZ mz oJoJ mPx IJPZj, ßTJPu ßo\IJkMr yJfÇ oJ© TP~T KoKja
kr oJoJ YPu IJxPmjÇ IJkM pJPmj xJ\WPrÇ
oJoJPT YPu ßpPf muPuj cJÜJrÇ
CbPmj, Foj xo~ mM^Pf kJrPuj ßo\IJkM FTaá IJPV hMKj~Jr uLuJ xJñ TPr YPu ßVPZjÇ
ybJ“ WKzr KhPT j\r kzPfA oJoJ yfmJTÇ WKz ßp mº! IgY FTaá IJPV fJr yJPfr WKzPf xo~
ßhUPujÇ
jJ kJbT, FaJ ßTJPjJ ßYJPUr KmÃJa j~Ç F ßp xŒNet xfqÇ
ßccmKc oJoJr mJKz ßjJ~JUJKu IJjJ yPuJÇ IJoJr mz ßmJj S ßo\PmJj jJjJr mJKzPf ßZJa ßgPT
oJjMw yP~PZjÇ
IJoJPhr mJKzPf AoJP\t K¿ Umr kJbJPjJ yPuJÇ
mJKzr KmKnjú ßuJT\j ßas Pj TPr rSjJ KhuJoÇ IJKo fUj Tî Jx ßlJPrr ZJ©Ç
ßasPj xmJr TJjúJTJKa ßhPU FT\jPT K\ùJxJ TrPfA pUj ÊjuJo ßo\IJkM IJr ßjA fUj AòJ
TrKZu ßas j ßgPT ^JKkP~ kKzÇ IJoJr FA ßmJj IJoJPT FPfJ ß˚y TrPfj ßp, IJoJr oJ-mJmJS
oPj y~ FPfJ ß˚y TrPfj jJÇ fJPT KYrKmhJ~ KhPf yPm F TgJ IJoJPT ßasPj ÊjPf yPuJ! fUj FA
ßZJ¢ oPj vkg TPrKZ, \LmPj IJr TUPjJ ßas Pj YzPmJ jJÇ
2004 xJuÇ hJKzP~ IJKZ Y¢V´ JPor KjC oJPTt Par xJoPjÇ dJTJr mJx TJC≤JPr IJxJÇ TJC≤JPr FPx
KaPTa jJ ßkP~ ZMPa ßVuJo Y¢V´ Jo ßruPˆvPjÇ CP¨vq ßas Pj IJxPmJÇ ybJ“ IJoJr Kk´ ~ ßmJPjr CP¨Pvq
vkg TrJr TgJ oPj kPz ßVuÇ fá Ko IJoJPT ãoJ TPrJ IJkM, IJKo TgJ rJUPf kJruJo jJÇ
KaPTa ßTPa ßasPj mxPf pJPmJ, Foj xo~ ßhKU \JjJuJr kJPv IJoJr KxPa FT nhs ßYyJrJr Inhs
ßuJT mPx IJPZÇ fJPT CbPf muPfA KmKnjú I\MyJf ßhUJPf uJVPuJÇ IVfqJ mxPf yPuJ IJoJr
TJK–ãf KxPar kJPvÇ
mPx oPj oPj ITgq nJwJ~ ßuJTKaPT VJuJVJu TrPf uJVuJoÇ Foj xo~ ßYJU kzPuJ ßmJrUJ
kKrKyf IKf xMhvt j FT oKyuJr KhPT KpKj IJoJr KhPT fJKTP~ IJPZjÇ kJPv hMA mJóJ S ˝JoLÇ
SA nhs oJ~JmL oKyuJr Kxa KZu IJoJr kJPv hMA Kxa KmkrLPfÇ lPu xJoPj fJTJPuA fJPT ßhUfJoÇ
ßmv KTZM kPr SA oKyuJr KhPT fJTJPfA ßhKU FUPjJ IJoJr KhPT fJKTP~ IJPZjÇ
ßYJU WMKrP~ KjuJoÇ KT∂á kPr pUj mM^Pf kJruJo KfKj FUPjJ IJoJr KhPT fJKTP~ IJPZj fUj
IJKoS fJKTP~ gJTuJoÇ
FnJPm aJjJ YJr WµJÇ ÊiM oJP^ oPiq ˝JoL, ßZPu x∂JPjr xPñ hMA FTKa TgJ mPu KjPòjÇ
FTmJr nJmuJo KVP~ K\ùJxJ TrPmJ IJoJPT ßYPjj KT jJÇ kPr nJmuJo hrTJr ßjAÇ IJmJr KT yPf
KT y~!
SA vs P≠~ oKyuJr k´ gPo ßjTJm gJTPuS kPr IJoJr YJyKjPf UMPu ßlPu pJ KZu IJPrJ ßrJoJûTrÇ
FTmJr KyxJm TPr ßhUuJo y~PfJ IJoJr oPfJ fJr ßTJPjJ ßZPu KZu ßp oJrJ ßVPZ mJ ßjAÇ
kPr ßp luJlu ßkuJo fJ yPuJ, fJr ßp m~x fJPf IJoJr m~xL ßZPur k´ vú A IJPx jJÇ
ßxKhj añL ßasj IPkãJ TrJr TJrPe dJTJ~ IJxPf ßoJa xo~ uJVPuJ xJPz IJa WµJÇ FA kMPrJ
xoP~r xJf WµJA KfKj IJoJr kJPj fJKTP~ KZPujÇ
xmPYP~ ßmKv TÓ ßkuJo pUj F~JrPkJat ߈vj jJoJr xo~ IJoJr CP¨Pvq TP~T ßlJaJ ßYJPUr kJKj
ßlPu ßVPujÇ y~PfJ mJ KTZM muJr KZuÇ ˝JoLr TJrPe muPf kJPrjKjÇ
IJ\ FA Kk´ ~ pJpJKhr oJiqPo k´gPo fJPT \JjJA IJoJr xJuJoÇ KÆfL~f. fJr Ivs∆\u FUj IJoJr
TJPZ jJ~JV´ J \uk´ kJf KyPxPm irJ ßh~Ç \JKj jJ KfKj ßTJPjJ hNf, fJr ßlPu pJS~J ˛OKf ßvJi TrPf
kJrPmJ KT jJ xPªyÇ ßpUJPj gJTáj, nJPuJ S xM˙ gJTájÇ pKh KfKj KTZM muPf YJj fJyPu ßpJVJPpJV
TÀjÇ kJbT, IJoJr k´ ~Jf ßmJj cKur TJmt j TKk KZu SA oKyuJ pJ IJoJr KjP\r KmvõJx TrPf TÓ
y~Ç kMj\t Pjì Kmvõ Jx TKr jJÇ KT∂á SA WajJr kr Kmvõ Jx TrPf mJiq yKòÇ
fJr ßYJPUr \u ßpj IJoJPT mPu ßVu, Kr\nL fá A jJ IJoJr CP¨Pvq vkg TPrKZx IJr TUPjJ ßasPj
YzKm jJ? FUj fáA FUJPj ßTj? fáA IJoJr FT nJA, FPfJ hNPrr kg ßfJPT FTJ ßpPf Khu ßTjÇ
IJr TUPjJ FTJ ßas Pj YKzx jJÇ
KmhJ~ ßj~Jr IJPV IJoJr SA IJkMr TJPZ IJPrTmJr ãoJ ßYP~ KjKòÇ xMPU S vJK∂Pf gJTájÇ ßhJ~J
TrPmj FA k´ fqJvJ TKrÇ
TouJkMr ߈vj ßjPo IJoJr kJPv mxJ ßuJTKaPT oPj oPj FmJr ijqmJh \JjJuJo pJr \jq
IJoJr FA k´ JK¬Ç ãoJ ßYP~ KjuJo IJPVr WajJr \jqÇ
oiq mJxJPmJ, dJTJ ßgPT
rejvei@yahoo.com
kJrJmf ßas Pj
jNr nëA~J
IJoJr yJPf WKz ßjAÇ kJPvr ßuJTKar yJf ßgPT ßYJrJA ßYJPU ßhPU KjuJo KmTJu xJPz YJraJÇ
KhjKa KZu 13 ßo 2003Ç dJTJ~ IJxKZÇ KVP~KZuJo KxPuPar \KTV†Ç IJoJr IJÄTu ßxUJjTJr mz
IK lxJ rÇ
kJrJmf ßas jKa kJyJPzr oiq KhP~ ZMPa YuPZÇ IJ\PT IJKo ßfoj ßmJrc (Bored) jAÇ \JKjtaJS ßmv
IJrJohJ~T oPj yPòÇ k´P~J\jL~ UJmJr-hJmJr xPñ KjP~KZÇ yJPf IJPZ ßmv TP~TaJ oqJVJK\jÇ
FZJzJ ßoKcTJu TPu\ IJ\ ZMKa yP~PZÇ ßmv KTZM jJrL xypJ©LS CPbPZ IJoJPhr TJorJ~Ç
IJoJr Kxa ßgPT mJo KhPT IJa hv ßrJ hNPr IJoJr m~xL FTKa ßZPu FTaá kr kr IJoJr KhPT FT
hOKÓPf fJKTP~ gJTPf ßhPU ImJT yuJoÇ oPj yPò ßZPuaJr xPñ IJPV ßTJgJS kKrY~ yP~PZÇ KT
\JKj ßZPuaJr oPj yPò KT jJ?
ßZPuaJr KTZMaJ xJoPj Kmv mJAv mZr m~xL FT\j oKyuJ mz TJPuJ xJjVäJx kPr mJAPrr KhPT
fJKTP~ IJPZÇ FPfJãe xJjVä JxaJ KZu jJ, UJS~J-hJS~J KjP~ mq˜ KZuÇ
Fr xJoPj mJóJxy oKyuJKa FTaJ IJPku yJPf KjP~ YJ mJVJj ßhUPZÇ xKfqA YJ mJVJj FT oPjJro
hO vq! fJKTP~ gJTPu oPj ZJ~J ‰fKr y~Ç FA ZJ~J oPjr xm jzmPz CPÆVPT náKuP~ ßh~Ç fJA fJKTP~
gJTJ pJ~ TKmPhr oPfJ hLWt xo~Ç
FrkPrr FT xJKr kMÀwÇ SPhr xJoPj IJoJr KhPT ßkZPj ßlrJ TJPuJ ßmJrUJ krJ oKyuJKa vLPwtªMr
kJKgt m kzPZÇ
SPhr ßkZj ßgPT IJoJr mJo KhTxy kr kr Kfj KxPa ßoP~Ç IJoJr IJaYKuäv jJ’Jr KxaKa SPhr
oJ^UJPj KZuÇ Ûá u mqJV yJPf ßp ßoP~Ka mxJ IJPZ Sr IjMPrJPi cJj KhPT IJxPf yP~PZÇ
xmPYP~ TJP\r TJ\ TrPZ IJoJr mJo KhPTr xJoPjr ßoP~KaÇ cJj kJP~r \MfJaJ UMPu mJo kJP~r
Skr kJ-aJ fáPu cJj KhPT ßhoJKT mqJVaJ (AÄPrK\ nqJKjKa = ßhoJT) ßrPU ßVJuJKk rPXr SzjJ~
xmM\ xMfJ KhP~ yJPfr TJ\ TrPZÇ Sr mJPor mJºmL xJoPjr KxPa oJgJ ßrPU WMoJPò hLWt xo~ iPrÇ
FKhPT Sr ßTJPjJ ßfJ~JÑJ ßjAÇ
\LmPj FA k´ go ßhUuJo ßas Pj mPx C“kJhjoMUL TJ\ TrPfÇ
IJvkJPvr ßoP~Phr xPñ Sr xŒTt IJPZ KT jJ \JKj jJÇ fPm xmJAPT uãq TrKZ Sr SzjJaJ KjP\r
yJPf KjP~ ßhUPfÇ IJoJr oPj y~ xŒTt jJ gJTPuS ßoP~rJ FT\j IJPrT\Pjr KhPT fJTJPuA
xŒTt yP~ pJ~Ç fJZJzJ xŒTt jJ gJTPuS FPT IPjqr K\Kjx ßhUPf kJPr KjKmt PWú Ç
hM\j ßuJT YJ KmKâ TrPZÇ k´ Kf TJk kJY aJTJÇ FTaJ mz kKuKgPjr m˜J~ TPr ßasPj ßaPj KjP~ pJPò
KmKnjú irPjr KYkxÇ mJAPrr xJf IJa aJTJr kqJPTa FUJPj hv aJTJÇ ßasPj SbJr IJPV mJ\Jr ßgPT
UJmJr-hJmJr KTPj ßj~J oPj y~ mMK≠oJPjr TJ\Ç
IJoJr cJjkJPvr ßuJTKa WMoJPòÇ \JjJuJr kJPv mPx IJoJr oPf WMoJPjJ CKYf j~Ç oPj oPj
ßoP~aJr k´ Kf KmrÜ yKòÇ fJ jJ yPu \JjJuJr kJPvA mxPf kJrfJoÇ
IJoJr mJo KhPTr ßoP~Ka pJr mJPo IJoJr Kxa KZu, FA ßoP~KaS mJo kJP~r \MfJ UMPu cJj kJP~r
Skr kJ ßrPUPZÇ fPm xJoPjr ßoP~Kar xPñ Sr kJgtTq yPuJ, kJP~r jPU oqJP\≤J TJuJPrr ßjAu
kKuv IJr mO ≠J IJXMPur kJPvr IJXMPu IJÄKaÇ nJmuJo SPhr xJ\Jr TPfJ K\Kjx ßp IJPZ!
Sr mJo KhPTr ßp ßoP~Kar xPñ IJoJr Kxa KmKjo~ yP~PZ SA ßoP~Kar ÇèPuJ ßYJPU kzJr oPfJÇ
kJutJPrr TJ\ TrJPjJ yPuS ßmv mz mz FmÄ ßoJaJÇ uãq TruJo Sr ßVJlèPuJS m~Û ßZPuPhr
oPfJÇ fPm ßhUPf UMm Yo“TJr uJVPZÇ
ßasjKa FTaá ßgPoPZÇ SzjJr TJ\ ßhUPf Ijq TŒJatPoP≤r xMªr FTaJ ßoP~ FPxPZÇ UMm yJKx yJKx
nJm KjP~ TgJ muPZÇ ßoP~Ka IJoJr KhPT ßkZj ßlrJÇ vJhJ yJuTJ TJKoP\r KjPY vJhJ ßvKo\Ç fJr
KjPY uJu rPXr ms JÇ SaJS vJhJ yPu To IJªJ\ TrJ ßpPfJÇ KT∂á uJu yS~JPf xyP\A ßYJPU kzPZÇ
FZJzJ hJKzP~PZS FTho IJoJr TJZJTJKZÇ
oJP^ oPiq ßas Pjr K¸c UMm ßmPz pJ~Ç SA xo~ \JjJuJ KhP~ VJZVJZJKu ßhUJ pJ~ jJÇ FA oJ© FTaJ
ßasj kJvJkJKv âKxÄ yPuJÇ hMKar K¸cA KZu UMm ßmKvÇ kJPvr ßasjKaPf oJjMw KZu KT jJ mM^Pf
kJKrKjÇ
FUj IJoJr kJPvr ßoP~KaS WMPoJPòÇ ßoP~rJ mJxJ~ WMoJPu ßhPUKZ oJP~rJ SPhr ÀPo ßpPf ßh~ jJÇ
ßnPmKZuJo SrJ y~PfJ Ijq TJ~hJ~ WMoJ~Ç FUJPj ßhUuJo kJgt Tq ßjAÇ
IJoJr mJo KhPT ßkZPjr xJKrPf TJPuJ, u’J FTaJ ßuJT CPbPZÇ SjJr yJPf FTaJ ßoJmJAuÇ
YMuèPuJ FTho ßZJaÇ FA ßuJTKar mJPo mPxPZ yJuTJ xmM\ TJkPzr Skr xmM\-yuMh TJ\ TrJ
ßxPuJ~Jr, TJKo\ S SzjJ krJ UMm xMªrL FTKa ßoP~Ç ßoP~Kar m~x xPfPrJ IJbJPrJr ßmKv ymJr
TgJ j~Ç kJPvr ßuJTKa ImvqA ˝JoLÇ jfá j KmP~ yP~PZ ßmJ^JA pJ~Ç ßuJTKar yJf KjP~ ßoP~Ka ßUuJ
TrPZÇ oJP^ oPiq KjP\r yJf KjP~ ßuJTKar gMfKjPf ßvn TrJr kr ßpnJPm IJlaJr ßvn uJVJ~ KbT
ßxnJPm WPw KhPòÇ
FTmJr ßhUuJo ßuJTKa ßoP~Kar CÀPf yJf ßrPUPZÇ IJr ßoP~Ka Sr TJPir Skr yJf rJUJr \jq
ßaPj irPZÇ
IJxPu ßasPj Fxm K\Kjx Fj\~ TrJr oPfJÇ IJoJr mJo KhPTr xJoPjr Kmv mJAv mZr m~xL
oKyuJKaPT kJPvr ßuJTKa ßYJPUr xJoPj oqJVJK\j iPr KT ßpj kzJPòÇ
fPm mJr mJr IJoJr hOKÓ YPu pJPò mJo KhPT ßkZPjÇ FUj SA ßoP~Ka mJo yJPfr CPfiJ Kkb Kj\
yJPf mMPT ßYPk irPZÇ FmJr ßuJTKar mJo yJPfr IJXMu oMPU KjP~ YMwPZÇ xm xo~ fJTJPjJ uöJ\jT
S I˝K˜Tr, IkrJiS oPj yPòÇ
fPm ßTC ßpj jJ ßhPU ßxAnJPm IJzPYJPU Fj\~ TrKZÇ FmJr ßuJTKaPT ßhUuJo ßoP~Kar KkPbr
ßkZj KhP~ yJf KjP~ Sr mJo yJPfr KjY KhP~ IJP˜ TPr mMPT YJk KhPò IJr cJj yJPf SzjJaJ ßaPj
mJo yJfaJPT ßdPT KhP~PZÇ
IJoJr xJoPjr TŒJat PoP≤ oPj y~ fJmuLPVr ßuJT CPbPZÇ jJoJP\r xo~ yPu fJ ßmJ^J pJ~Ç SjJrJ
hu ßmPi É\MrJjJ ßkJvJPT FTho KjPYr KhPT fJKTP~ IJP˜ IJP˜ pJS~J-IJxJ TPrjÇ
FTaá IJPV SjJrJ pUj pJKòPuj fUj ßT ßpj mPu CbPuJ, uJPhj mJKyjLÇ
IJoJr cJj kJPvr ßuJTKar xPñ IPjãe KmKnjú Kmw~ Kj~ V· yPuJÇ kKuKaPér V·, mJo KhPTr SA
ßuJTKar V·, ßoKcTJu TPuP\r FA ZJ©LPhr V·Ç Frkr IJoJr V·, SjJr V·Ç
SjJr jJo ForJjÇ KfKj oMVhJ~ SP~Kxx KT¥JrVJPatPjr k´KfÔJfJÇ dJTJ ACKjnJKxtKa ßgPT 1993
xJPu oJPTt KaÄP~ oJˆJxt TPrPZjÇ
IJoJPhr xJoPjS hMPaJ ßoP~Ç \JjPf kJruJo xŒTt IJPZÇ SrJ FAoJ© IJoJPT mz xJAP\r FTaJ
ßk~J\M UJS~JPuJÇ xPñ FTaá xJuJh \JfL~ ßk~J\ KZu, IJKo UJAKjÇ
IJKoS SPhrPT ßoKrKc~Jj KYkx UJS~JuJoÇ IJoJr oqJVJK\jaJ YJS~JPfA f“ãeJ“ KhP~ KhuJoÇ
SPhr xPñ IJoJr TgJ y~KjÇ fPm nJPuJ uJVPZÇ TJre IJoJr oqJVJK\j SrJ kzPZÇ
kJPvr ßuJTKa IPjTãe YMkYJkÇ IJKo KuUKZ mPu ßTJPjJ TgJ mPujKjÇ IJmJrS IJzPYJPU WKzKa
ßhPU KjuJoÇ FTho TJaJ~ TJaJ~ xJfaJÇ TUj ßp, IJzJA WµJ ßTPa ßVu mM^PfA kJKrKjÇ
dJTJ ACKjnJKxt Ka ßgPT
n§ ßk´ KoT
- ßxfJrJ ßmVo
oJP^ oPiq IKjhsJPT hOKÓyLjfJ mPu oPj y~ IJoJrÇ pUj fªsJòu gJKT, TJaJ-ßZzJ \LmPj
KmnLKwTJo~ hO vqJmuLr vs me mwt e IJoJPT Ivs∆KxÜ TPr ßfJPuÇ AhJjLÄ IJoJr WMo y~ jJÇ KjhsJr
xPmt Jó KoKuV´ Jo aqJmPuaS IJoJr ˚J~Mfπ Kj\Lt m TrPf kJPr jJÇ mJr mJr IfLPfr TgJ oPj y~Ç
1991 xJPu FAYFxKx krLãJ ßvPw mJmJ oJP~r IjMoKf KjP~ ßZJa nJAPTxy ßZJa UJuJr mJKz KxPuPa
pJS~Jr \jq ‰fKr yuJoÇ rJf hvaJ~ TouJkMr ߈vj ßgPT ßaPj CbuJoÇ ßasj pUj YuPf IJr÷
TrPuJ fUj xmJA WMoJPjJr ßYÓJ TrPZÇ
ybJ“ ßYJU kzPuJ FT nhsPuJPTr SkrÇ KfKj IJoJr KhPT fJKTP~ IJPZjÇ UMm vJ∂ KZu fJr hMA
ßYJUÇ m~x yPm ßm~JKuäv ßffJKuävÇ ßhUPf kJKT˜JPjr TíPTa ßUPuJ~Jz AorJj UJPjr oPfJÇ k´go
hvt Pj ßpPTJPjJ ßoP~A ßk´ Po kPz pJPmÇ
xJrJ rJf jJ WMKoP~ fJPTA ßhUuJoÇ KfKjS IJoJPT ßhUPujÇ ßasPjr oPiq ßmv TP~TmJr a~PuPa
ßVPuj FmÄ IJoJPTS ßYJPU AKñf KhPuj ßpj IJKo fJr ßkZPj pJAÇ
xTJPu ßas j KxPuPa gJoPuJÇ ybJ“ KfKj IJoJPT FTKa KYKb KhP~ ßasj ßgPT ßjPo ßVPujÇ IJoJr oPj
yKòu pKh SA rJfaJ jJ ßvw yPfJ fJyPu fJPT IJPrJ ßhUPf ßkfJoÇ oPj yPuJ, ßuJTaJr ßk´Po kPz
ßVKZÇ
fJr ßh~J KYKbKa ߈vPjr a~PuPa dáPT kzuJoÇ KYKbPf ßuUJ KZu, IJKo UJPuhÇ C•rJ IJ uJ Su
FKnKjCPf gJKTÇ ßuhJPrr mqmxJ TKrÇ IJoJPhr \MfJr ßvJÀo IJPZ ßmv TP~TKaÇ xPñ ßlJj
jJ’JrÇ APò yPu ßpJVJPpJV TrPf kJPrjÇ hMA KhPjr \jq mqmxJr TJP\ KxPua FPxKZÇ
pJA ßyJTÇ kJY Khj KxPua ßgPT ßas Pj IJmJr dJTJ~ FuJoÇ ßas Pj mJr mJr UJPuPhr TgJ oPj yKòuÇ
dJTJ~ FPx UJPuhPT ßlJj TruJoÇ
KfKj fJr mJxJ~ Kjoπe TrPujÇ
pgJxo~ fJr mJxJ~ ßVuJoÇ
KfKj pPgÓ IJkqJ~j TPrPZj FmÄ IJoJPT Km~Jr ßUPf muPujÇ
FA k´ go Km~Jr iruJoÇ ßUPf UJrJk uJVPuJÇ fmMS ßUuJoÇ Km~Jr ßUPf ßUPf ÊjuJo fJr ˘Lr xPñ
KcPnJxt yP~ ßVPZÇ F mJKzPf KfKj FmÄ hMKa TJP\r ßuJT gJPTÇ
FKhPT KfjKa Km~Jr UJS~Jr kr IJoJr oJgJ WMrKZuÇ ßYJU mº yP~ pJKòuÇ
F xo~ KfKj IJoJPT YMoM ßUPuj, mä JCP\r ßmJfJo UMPu ˜jèPuJ KjP~ ßUuJ TrPujÇ
IJoJr ßpRmj yS~Jr kr ßTJPjJ kMÀw k´ go mMPT yJf KhuÇ
IJP˜ IJP˜ Kmm˘ TPr IJoJr vrLraJPT KjP~ KfKj ßUuJ~ ßoPf CbPujÇ
oJjMPwr vrLPrr ßUuJ~ ßp FPfJ xMU \JjfJo jJÇ
ßmv TP~TKhj ßhUJ TrJr kr KfKj IJoJPT nJPuJPmPx ßlPuPZj FmÄ KmP~ TrPmj muPujÇ
IJorJ vrLrL ßUuJ~ ßoPfKZuJoÇ FT xo~ IjMnm TruJo, IJKo Vnt mfLÇ
KfKj pUj mM^Puj IJKo Vnt mfL fUj fJr mJKzr hr\J IJoJr \jq mº yP~ ßVuÇ
FTKhj fJr mJKzPf ybJ“ yJK\r yuJoÇ
hJPrJ~Jj IJoJPT nJPuJnJPm ßYPj, IgY hJPrJ~Jj IJoJPT ßnfPr dáTPf KhPò jJÇ TJre fJr oJKuT
Ko. UJPuh ßmcÀPo Ijq FT mzPuJT ßoP~r xPñ ßxé TrPZjÇ
ß\Jr TPr mJKzPf dá PT fJr ßmcÀPor hr\J~ jT TruJoÇ
KfKj rJVJKjõfnJPm hr\J UMPu IJoJr VuJ ßYPk irPujÇ ßTj FuJo fJr mJKzPf! IJoJr ßkPa
TP~TKa uJKg KhPujÇ fUj fJr ßkZPj KZu fJr jfáj mJºmLÇ mJºmLKa ßkZj ßgPT mPu CbPuJ,
IJoJPT TP~TaJ aJTJ KhP~ ßpj KmhJ~ TPr ßh~Ç
TJP\r ßuJTrJ IJoJPT aJjJaJKj TPr ßVPar mJAPr ßrPU ßVuÇ
fUj hJPrJ~JjaJ IJoJPT mPu, oJ, IJkKj IJr FUJPj IJxPmj jJÇ
IJPVS IPjT ßoP~ FUJj ßgPT Tá oJrL oJ yP~ KlPr ßVPZ ÊjuJoÇ
mJmJr cs ~Jr ßgPT aJTJ YMKr TPr mJóJ jÓ TruJoÇ
KTZMTJu kr FT mJmJr FT ßZPur xPñ IJoJr KmP~ yPuJÇ IJÁpt yuJo, IJoJr KmP~Pf UJPuh kJY
yJ\Jr aJTJr FTKa kqJPTa kJKbP~KZuÇ KT∂á UJPo fJr jJo KZu jJÇ
UJPuh KZu IJoJr k´ go ßk´ oÇ fJr ßh~J KYKb, cJ~Kr, ZKm xm KTZMA IJ\S pfú TPr ßrPUKZÇ
k´go x∂Jj jÓ TrJPf IJ\ hv mZPrS oJ yPf kJKrKjÇ IJoJr võÊr, vJÊKz, ˝JoL IJoJPT ßhUPf
kJPrj jJÇ vJrLKrT S oJjKxT TÓ KhP~PZ FTKa x∂Jj ßTj y~Kj, fJAÇ ßvPw mJKz ßgPT ßmr TrJr
\jq kJKjPf Kmw KhP~PZ ßpj oPr pJAÇ k´KfPmvLrJ yJxkJfJPu KjP~ IJoJPT xM˙ TPrPZÇ ßxA ßgPT
mJmJr mJKzÇ
FA m~Px hMKj~Jr oJjMPwr FPfJ ImPyuJ ßkP~KZ ßp, IJr ßmPY gJTPf AòJ TPr jJÇ oOfáqr IJPV
FTKamJr pKh UJPuhPT ßhPU ßpPf kJrfJo!
Frkr TPfJmJr ßasPj Y¢V´Jo, KxPua KVP~KZ IJr UJPuhPT UMP\KZÇ ßx ßTJgJ~ IJPZ IJ\ muPf
kJrPmJ jJÇ ßx ßpUJPjA gJTá T, xMPU-vJK∂Pf gJTá T FaJA TJojJ TKrÇ
èuvJj, dJTJ ßgPT
ßTRfáT
- Kofij ßrJ\JKrS
ßasj oJPjA ßZJaPmuJ~ Tá-K^T Tá-K^T oMPU IJS~J\ fáPu FT\j IJPrT\Pjr WJPz yJf KhP~ xJoPj
FKVP~ pJS~Jr ßUuJr TgJ oPj kPz pJS~JÇ oJoJr mJKz pJS~Jr FToJ© mJyjaJ KjKhtÓ xoP~r FT
WµJ kPr FPu TPfJ ßp IKnoJj TrfJo fJ nJwJ~ k´TJv TrJr j~Ç IJPrJ UJrJk uJVPfJ ÊiM ÊiM
hJKzP~ gJTPfJ ßpjPfj ߈vPjÇ kPr FPx IJPV ßpPfJ ßp ßasjaJ (A≤JrKxKaPT uJAj KTî~Jr TPr
KhPfJ), oPj yPfJ SaJPf CPb YPu pJA I\JjJ kPgÇ FA IJiMKjT pMPVS uJAj ßYK†Ä ßhUPf APò
TPrÇ
ßZJaPmuJ~ ImJT Km˛P~ ßpoj ßhUfJo ßruVJKzr YJTJ~ xJAPTPur oPfJ yJS~J KhPf y~ jJ KTÄmJ
k´ P~J\Pj ßas Pjr ßYAj aJjMj, Ik´ P~J\Pj hMAv aJTJ \KroJjJÇ fUj oPj yPfJ pKh kPTPa aJTJ gJTPfJ
fPm ßYAj ßaPj hMAv aJTJ SA yqJ¥Pur xPñ uJKVP~ ßpUJPj-ßxUJPj ßasj gJKoP~ KhAÇ FUj yryJPovJ
ßYAj aJjJ y~ pJr IV´ nJPV rP~PZ ßYJrJTJrmJrLrJÇ
xÄV´JoL mJÄuJPhKvrJ xÄV´Jo TPr BPhr xo~ hMPaJ KaKTa ßpJVJz TPrÇ k´Y§ ‰iPptr kKrY~ ßh~ ßasj
ßhKr mJ ßpUJPj-ßxUJPj hJKzP~ gJTPuÇ hJKzP~ ßgPT KjKhtÓ ˙JPj ßkRPZ ßVPuS KjP\r Kxa ßjA ßTj
FA k´vú TPr jJ TfítkãPTÇ KmkrLPf IPjT pJ©L KaPTa jJ ßTPa ßasPj SPbÇ ßpUJPj-ßxUJPj ßasPjr
ßYAj ßaPj Ijq pJ©LPhr KmrÜ TPr SA FTA pJ©LrJÇ xMKmiJ-IxMKmiJ KjP~ kPã-KmkPã IPjT TgJ
gJTPuS IJKo TP~TKa ßru xŒKTt f ßTRfá T ßvJjJKòÇ
G y∂h∂ yP~ ZMPa IJxJ FT ßas Pjr pJ©L Ikr FT pJ©LPT K\ùJxJ TrPZ, KT mqJkJr nJA, IJ\ xo~
oPfJ ßas j FPx ßkRZJPuJ?
Ikr pJ©L KjKmt TJrnJPm C•r Khu, FaJ VfTJPur FA xoP~ ßas j KZuÇ
ßasj pKh FT WµJ ßhKr TPr FmÄ pJ©L pKh WKz ßhPU k´vú TPr fPm C•r yPm, WKz j~, ßkZPj
TqJPu¥Jr ßhPU ß\Pj Kjj FaJ TPmTJr ßas jÇ
ßas j ßp ßhKr y~ fJS k´ TJv ßkP~PZ FA ßTRfá TaJPfÇ
G FT\j IJ®yfqJ TrPm mPu ßas Pjr uJAPjr Skr mPx IJPZÇ xPñ KaKlj mJKaÇ uJAPjr Skr mPx
gJTJr TJre \JjPf YJAPu ßuJTKa \JjJPuJ, ßx IJ®yfqJ TrPf YJ~Ç ßTRfëyuL kKgT xPñr KaKlj
mJKar TgJ K\ùJxJ TrPu, ßuJTKa IJV´y KjP~ C•r Khu, TUj ßasj IJPx KbT ßjA ßfJ, fJA KãPi
uJVPu ßUP~ ßjPmJ ãeÇ
G FT pJ©L ßasPjr Skr ßZJaJZMKa TrPZjÇ fJA ßhPU FT\j K\ùJxJ TrPuj, nJA, IJkKj FPfJ
ßZJaJZMKa TrPZj ßTj?
ßuJTKa \JjJPuj, fJr ßhKr yP~ pJPòÇ
G IKV´ o KaKTa jJ TJaJ gJTPu mJ kJS~J jJ ßVPu ßas Pj SbJr xo~ iJÑJiJKÑr TJrPe kPTaoJr yPfA
kJPr, fmM ÊiM FTKa Kxa hUu TrJr \jq FaáTá ^áKT KjPf IJkK• ßjAÇ Kxa hUu pMP≠ \~L yP~
IJkjJr kJPvr KxPa rToPlr pJ©L ßkPfA kJPrjÇ pKh ßkP~ pJj Foj pJ©L ∏
pJ©Lr TJPZ KaPTa ßYTJr KaKTa YJAPu pJ©L KjP\r S yJlkq≤ kÀ~J mJóJr yJl KaPTa ßhUJjÇ
fJA ßhPU oJfJu pJ©LKa KaPTa ßYTJPrr xJoPj xm TJkz UMPu muPuJ, yJlkqJ≤ yJl KaPTa, ßjJ
kqJ≤ ßjJ KaPTaÇ
IJkKj Kmms fTr Im˙J~ kzPu Ikr hMA pJ©Lr TgJ ÊjMjÇ
G KaPTa ßYTJr KaPTa YJAPu k´go pJ©L \JjJPuJ, KYKb pKh hMA aJTJr UJPo mJÄuJPhPvr FTk´J∂
ßgPT Ikr k´ J∂ ßpPf kJPr fPm IJorJ ßTj kJrPmJ jJÇ mPuA hMA aJTJr KaPTa TkJPu uJKVP~ KhuÇ
kJPvr \Pjr TJPZ KaPTa YJAPu KÆfL~\j C•r Khu, IJKo ßm~JKrÄ (ßp KYKb kJbJPf ßk´rPTr j~,
k´ JkPTr aJTJ uJPV)Ç
ßYTJr FmJr kJ ßgPT \MfJ UMPu hM\Pjr TkJPu xP\JPr oJrPujÇ pJ©L hM\j ßrPV k´vú TrPuJ, TkJPu
\MfJ KhP~ oJrJr TJreÇ
ßYTJr vJ∂nJPm C•r ßhj, ÊiM KaKTa uJVJPu yPm? xPñ ßkJˆ IKlPxr Kxu uJVJPmj jJ?
G pJ©JkPg ßruuJAPjr IJvkJPv rP~PZ VJZkJuJr mJzKf cJukJuJ KTÄmJ hMÓ ßZPuPhr KduÇ mKo
TrPm mJ bJ§J uJVPZ F ßgPT rãJ kJS~Jr CkJ~ \JjJuJr kJPv mxJ mJ \JjJuJ mº rJUJÇ KT∂á
WajJaJ pKh WPa yJKjl xÄPTPfr AfqJKhPf k´ YJr yS~Jr WajJaJÇ
IxMKmiJ yPò mPu FT\j YJPòj \JjJuJ mº TrPf, Ikr\Pjr xMKmiJ yPm mPu YJPòj \JjJuJ ßUJuJ
rJUPfÇ F KjP~ mJTKmf§JÇ ybJ“ hM\PjA ßU~Ju TrPuj, \JjJuJr TJY ßjAÇ
G IJmJr pKh ybJ“ mJgÀPo pJmJr k´ P~J\j kPz fPm mJgÀPo k´Pmv TPr ßhUJ pJPm mJgÀPor
KZaKTKj ßjA, Tu UMPu kJKj kzPZ, ßZJa IJ~jJaJS ßUJ~J ßVPZÇ FZJzJ IJPrJ ßhUPf kJPmj ßhPvr
xŒh - IJkjJr xŒh, FèPuJ rãJ TrJ IJkjJr hJK~fô oNuqmJj TgJKar kJPv ßZJ¢ TPr vJhJ ßuUJ,
IJoJr xŒh IJKo KjP~ ßVuJo (IJ~jJ, Tu, KZaKTKj Fxm ßUJ~J pJS~Jr TJrPe)Ç lí r pMPV lí ßhUPf
kJPmj xnq \JKfr Ixnq KTZM ßuJPTr TgJmJft J, ßoJmJAu jJ’Jr, TJYJ yJPfr KTZM kJTJ Ivä Lu ZKmÇ
AjKc~Jr KmUqJf ßTRfá T IKnPjfJ \Kj KunJr ߈\ IjMÔJPj FA ßTRfá TaJ mPuKZPujÇ FTKa ßasj UMmA
˝JnJKmTnJPmA YuKZuÇ ybJ“ pJ©LrJ ^JTáKj IjMnm TrPuJ FmÄ ßhUPuJ ßasjaJ uJAPjr Skr ßjAÇ
KmKnjú ßãfUJoJr, kg-WJa KhP~ pJPòÇ FT kptJP~ ßasj KmTa vP» hJzJPu pJ©LrJ IJfÄKTf, nLf-
xπ˜ yP~ \JjJuJ KhP~ mJAPr oMU ßmr TPr ßhUPf YJAPuJ KT WajJ WPaPZÇ YJuTPT FT pJ©L K\ùJxJ
TrPuJ, ßTj IJkKj ßas jaJPT uJAPjr mJAPr KjP~ ßVPuj?
YJuT fJzJfJKz C•r Khu, FT\j ßuJT uJAPjr Skr hJKzP~KZuÇ
pJ©LKa fUj ßrPV muPuj, FPfJèPuJ pJ©LPT KjP~ IJkKj kPg-WJPa ßjPo ßVPuj? ßTj IJkKj SA
ßuJPTr Skr KhP~ ßas j YJKuP~ ßVPuj jJ?
YJuT muPuJ, SA ßuJTKaPT ßUJ\Jr \jqA ßfJ rJ˜J ßZPz kPg-WJPa ßpPf yP~PZÇ
G IJoJPhr ßpJVJPpJVoπL kJfJuPrPur TgJ mPujÇ F k´xPñ ßuUT oMyÿh \Jlr ATmJu FTaJ
KyxJm KhP~PZjÇ KfKj ßhKUP~PZj, FT oJAPur kJfJuPrPu ßp kKroJe aJTJ UrY yPm ßxA aJTJ KhP~
mJÄuJPhPv IPjT KTZMA TrJ x÷mÇ kJfJuPru IJoJPhr \jq KmuJKxfJ ZJzJ IJr KTZMA jJÇ
ßpJVJPpJV oπLPT CP¨vq TPr xÄxPh hJKzP~ IKnPjfJ TJo FoKk, IJxJhMöJoJj jNr mPuKZPuj,
IJkjJr jJPor ÊÀPfA jJÇ fJA ßpPTJPjJ KTZMPfA IJkKj jJ TPrjÇ
k´ Kf C•Pr oπL mPuKZPuj, ÊÀPf jJ muPuS oMPU yqJ mKuÇ
oπL, IJkKj kJfJuPrPur ÊÀPf IgtJ“ oNPuA jJ muMjÇ mJÄuJPhPvr IPjT UJf rP~PZ ßpUJPj aJTJ
UrY TrPu uJn yPmÇ IJr ßru UJPf ÊiM xo~JjMmKftfJ, mäqJT KaPTa (BPhr xo~), pgJpg fhJrKTr
oJiqPo ßruUJPfr Cjú Kf TrJ x÷mÇ
IJorJ pJrJ ßasPjr pJ©L IJKZ, IJxMj IJorJ xmJA KaPTa ßTPa ßasj Ãoe TKrÇ IJr ßru TfítkPãr
TJPZ FTaJ IjMPrJi, IJkjJr ßas j xo~ oPfJ KjKhtÓ ˙JPj ßkRPZ KhP~ hJK~fô kJuj TÀjÇ BPhr xo~
KaPTa TJPuJmJ\JKrPhr yJPf ZJzPmj jJÇ IJPrJ y~PfJ náu-©∆Ka IJPZ, IJkJff F hMPaJ ßhUPuA
yPmÇ
rJ\vJyL ßgPT
uJKT gJKatj
- IJTmr ßyJPxj
dJTJPf pJKòuJo FTaJ KmPvw TJP\ YJYJr mJxJ~Ç vsLoñPu FPx ßasPjr KaPTa TJauJo lJˆt TîJPxrÇ
fJrkr ßasPjr \jq IPkãJÇ xo~ TJaPZ jJÇ xJf aJTJ KhP~ FTaJ oqJVJK\j KTjuJo kzJr \jqÇ
ÃoPer xo~aJ TJaJA mA S oqJVJK\j kPzÇ kzPf kzPf pKh ßxaJ ßvw yP~ pJ~, fJrkrS IJmJr
kKzÇ TJre KÆfL~mJr kzPu IJPrJ nJPuJ uJPVÇ oPj y~ FmJr IJPrJ jfá j KTZM ßkP~KZÇ
ßas j pgJxoP~ FPxPZÇ IJoJr Kxa jJ’Jr ßfPrJ oJPj IJjuJKT gJKatjÇ ßasPj CPb ßhKU IJxPuA IJKo
IJjuJKT, IJoJr KxPa FTaJ ßoP~ mxJÇ ßx cJ~Kr kzPZÇ
muuJo, IJkjJr Kxa jJ’JraJ, Kkä \!
ßx muPuJ, mJPrJÇ
fUj FTaá ˝K˜ ßkuJoÇ muuJo, IJoJraJ ßfPrJ oJPj, IJoJraJ \JjJuJr KhTÇ IJkjJraJ
TKrPcJPrr kJPvÇ
ßoP~Ka muPuJ, IJKo FUJPj mxPu xoxqJ IJPZ?
oMPUr Skr ßfJ IJr yqJ muPf kJKr jJÇ muuJo, jJ, mxMjÇ
fJrkr IJr KT! mPx kzuJo mJPrJ jJ’Jr KxPaÇ S~JToqJjaJ Ij TPr VJj ÊPj oqJVJK\j kzJ ÊÀ
TruJoÇ kzPf kzPf ybJ“ ßU~Ju TruJo ßoP~Ka TJhPZÇ muuJo, ßTJj xoxqJ?
ßoP~Ka muPuJ, jJÇ
muuJo, KbT IJPZÇ
oqJVJK\j kzJ ÊÀ TruJoÇ KTZMkr ßoP~Ka IJmJr TJhPZÇ FmJr muuJo, KTZM oPj TrPmj jJÇ
ßTJPjJ xoxqJ yPu IJoJPT muPf kJPrjÇ IJkjJPT xJyJpq TrPf kJKrÇ
ßoP~Ka KTZM muPZ jJÇ
fJr jJo K\ùJxJ TruJoÇ
IPjTãe kr muPuJ, fJr jJo KmgLÇ
muuJo, UMm xMªr jJoÇ ßTJgJ~ pJPmj?
dJTJÇ
IJKoS dJTJ pJPmJÇ
ßx IJoJr jJo K\ùJxJ TrPuJÇ
IJoJr jJo muuJoÇ
ßx muPuJ, IJkjJr jJoaJS xMªrÇ
muuJo, ijqmJhÇ
FmJr fJPT muuJo, ßpPyfá IJorJ hM\j FTA m~Pxr ßxPyfá IJkKj muJr hrTJr ßjA, KT mPuJ?
ßx yJxPuJÇ
ßoP~Kar yJKx FPfJ xMªrÇ F rTo FTKa ßoP~ ßp TJhPf kJPr nJmJA pJ~ jJ! TJjúJ fJr ßYJPU oJjJ~
jJÇ
FmJr mPuJ, dJTJ~ ßTJgJ~ pJPm?
ßx YMk TPr rAPuJÇ KTZM muPZj jJÇ
KT mqJkJr, mPuJ ßTJgJ~ pJPm?
KorkMPr pJPmJÇ
TJr TJPZ?
KorkMr hv jJ’Jr IJoJr mJºmL gJPT, fJr mJxJ~ pJPmJÇ
ßTj pJPm?
FoKjPfAÇ
KbT IJPZÇ FmJr mPuJ, FTaá kr kr ÊiM TJhPZJ ßTjÇ
FoKjPfAÇ
FoKjPfA TJPrJ TJhPf FA k´ go ßhUuJoÇ
ßx KTZM muPuJ jJÇ
IJmJr muuJo, fá Ko IJoJPT mºá nJmPf kJPrJÇ mPuJ IJoJPT mqJkJrÇ
FmJr ßx muPuJ, IJKo mJxJ ßgPT rJV TPr YPu FPxKZÇ
ßTj?
fJrJ IJoJPT ß\Jr TPr KmP~ KhPf YJ~Ç
rJK\ yPuA kJrPfÇ
ßuJTaJr m~x IJoJr ßYP~ IPjT ßmKvÇ
IJòJ, fá Ko ßp ßfJoJr mJºmLr TJPZ pJPò ßxaJ fá Ko fJPT mPuPZJ?
jJÇ IJoJr mJºmL KvCKu UMm nJPuJÇ Sr C•rÇ
KbT IJPZ, ßfJoJr mJºmL UMm nJPuJÇ FUj pKh fJr mJxJ~ ßTJPjJ xoxqJ gJPT fUj fáKo KT TrPm?
muuJ oÇ
ßx IJmJr TJhPf ÊÀ TrPuJÇ
ßTPhJ jJ, ßhUKZ mqJkJraJÇ muuJo IJKoÇ
dJTJ FuJoÇ KmgLPT muuJo, YPuJ ßfJoJPT ßkRPZ KhAÇ
KxFjK\ FTaJ nJzJ TPr rSjJ yuJoÇ fJPT muuJo, ßfJoJr oJ mJmJr TgJ FTmJr KY∂J TPrJÇ
fJPhr KT Im˙J FUj?
IJKo \JKj jJÇ
mqJkJraJ ßfJoJr ßmJ^J CKYfÇ
ßx KTZM muPuJ jJÇ
KbT IJPZ, KvCKur mJxJ~ pJAÇ fJrkr ßhKU KT TrJ pJ~Ç
KvCKur mJxJ~ FuJoÇ KvCKuPhr kKrmJPrr pJmJr xPñ kKrKYf yuJoÇ
KvCKuPT xm muuJoÇ
ßx xm ÊPj ImJT!
KvCKur oJ - mJmJr xPñS F mqJkJPr TgJ muuJoÇ
fJrJ hM\jA UMm nJPuJ oJjMwÇ
muuJo, IJÄTu, ßx pUj rJV TPr FTJ YPuA FPxPZ, FUj IJr fJPT FTJ ZJzJ pJPm jJÇ ßmJP^jA
ßfJ mft oJj Im˙JÇ
IJÄTu muPuj, jJ, jJ k´ vú A SPb jJÇ
IJÄTu, fJr mJmJr TJPZ ßlJj TÀjÇ muMj, KmgL FUJPj IJPZÇ KfKj IJkjJr FUJPj IJxPmjÇ
fJrkr IJkjJr IJPuJYjJ TPr ßvw TrPmj mqJkJraJÇ IJÄTu, FmJr CKbÇ YJYJr mJxJ~ pJPmJ
oJKjTKhPfÇ muuJo IJKoÇ
KfKj muPuj, jJ jJ, fá Ko jJ ßUP~ pJPm jJ, UJS~J-hJS~J TPr pJPmÇ
ßUP~-ßhP~ IJKo KmhJ~ KjP~ IJxJr xo~ IJÄTu IJoJr ßoJmJAu jJ’Jr rJUPuj FmÄ muPuj
IJVJoLTJu IJmJr IJxPfÇ
fJrkr KmgL S KvCKur TJZ ßgPT KmhJ~ KjP~ YPu FuJo YJYJr mJxJ~Ç
krKhj xºqJr kr IJÄTu ßlJPj muPuj SjJr mJxJ~ ßpPfÇ
ßVuJoÇ ßhUuJo KmgLr oJ-mJmJ hM\PjA FPxPZjÇ
fJrJ UMm IjMf¬Ç fJrJ IJoJPT TJPZ ßcPT KjP~ UMm IJhr-pfú TrPujÇ fJrJ Kx≠J∂ KjPuj FUj
mLKgPT KmP~ ßhPmj jJÇ
Frkr IJoJr KmhJ~ ßj~Jr kJuJÇ xmJr TJZ ßgPT KmhJ~ KjuJoÇ KmgLPT muuJo, F rTo kJVuJKo
IJr TPrJ jJÇ
IJxJr xo~ KmgLr mJmJ- oJ hM\jA UMm IjMPrJi TrPuj fJPhr mJKzPf ßpPfÇ
FUj fJr kKrmJPrr xPñ IJoJPhr kKrmJPrr UMm nJPuJ xŒTtÇ KmgL FUj IJoJr UMm nJPuJ FT\j
mºáPhr oPiq FT\jÇ fJA IJjuJKT gJKatj IJoJr \LmPj uJKT gJKatj KyPxPm irJ KhP~PZÇ TJre
gJKat Pjr \jqA KmgLr oPfJ UMm nJPuJ FTaJ mºá ßkP~KZÇ
ßYRoyjL, ßoRunLmJ\Jr ßgPT
k´go Kvyre
- Fx.Fo ATmJu
u’J ZMKaPf Ûáu mºÇ nJmKZ FA KhjèPuJ ßTJgJS ßmKzP~ IJxJ pJPmÇ UMujJ pJPmJ mPu oPj oPj KbT
TruJoÇ AòJ gJTPuS ßpPf kJrKZ jJÇ TJre fUj Tî Jx ßxPnPj kzJPuUJ TrKZÇ IJoJr oJ KTZMPfA
FTJ ßpPf ßhPmj jJÇ IJoJr IJæJ, YJYJ, hJKh gJPTj ßxUJPjÇ
IJoJr mJmJ S YJYJ FTA k´KfÔJPj TJ\ TrPfjÇ IJæJ KZPuj UJKuvkMr Kv· ACKjPar oMKÜPpJ≠J
ToJ¥Jr, YJYJ S~JTt Jxt ACKj~Pjr xJÄVbKjT xŒJhT KZPujÇ
krãPe KmiJfJ ßpj IJoJr oPjr TgJ ÊPjKZuÇ IJoJr YJKY UMujJ~ pJPmj, fJr IKlx ZMKaÇ KfKj
xrTJKr lqJKoKu kä qJKjÄP~ YJTKr TrPfjÇ
IJoJr IJjPªr ßvw ßjAÇ C“lá uä oj KjP~ YJKYr xPñ UMujJr kPg kJ mJzJuJoÇ
kzJPuUJ TrPf y~ jJÇ kJPvr ÀPo mz FT nJA KZPuj, fJr xPñ KmKnjú pJ~VJ~ WMrKZÇ k´KfKhj
KmPTPu ßmr yfJoÇ mJmJ, YJYJ hM\PjA ßjfJ KZPuj KmiJ~ xmJA xoLy TrPfJÇ
ybJ“ FTKhj IJoJr YJKYr TKuV IJulJcJñJ ßgPT ßlJj TrPuj IJVJoL krÊ IKlPxr \ÀKr TJP\
CkK˙f yPf yPmÇ
IJKo \JKj IJoJrS mJKzPf ßpPf yPmÇ oPjr oJP^ Kmweú fJr ZJk kPz ßVuÇ rJPf WMo yPuJ jJÇ
kPrr Khj IJæJ, YJKY S IJKo Kfj\Pj FTKa KrTvJ KjP~ ßhRufkMr FuJoÇ CP¨vq ßxUJj ßgPT mJPx
YzPmJÇ KT∂á KmKi mJoÇ rJ\QjKfT hMA hPur xÄWPwt IPjPTA IJyf yP~PZÇ rJ˜Jr Skr VJKz nJXJr
hO vqÇ KkYdJuJ kPg TJPYr aá TrJr ˜Nk \Po IJPZÇ VJKz YuJYu mºÇ
YJKY KmrÜÇ KfKj WKz ßhPU muPuj, uPûr xo~ ßvw, FUj KT TKrÇ
IJæJ muPuj, nJmL, yfJv yPmj jJ, ßhKU ßas jPˆvPj KVP~Ç
IJorJ IJmJr KrTvJ~ YPz ßruPˆvPj ßVuJoÇ KVP~ ßhKU ßuJT\j KV\ KV\ TrPZÇ Kfu iJrPer bJA
ßjAÇ
IJorJ kä qJalPot r FTkJPv KVP~ hJzJuJoÇ xJoJjq FTaá \J~VJ TPr mxuJoÇ
IJæJ IJoJPhr ßrPU KaPTa IJjPf ßVPujÇ ßxUJPj KmvJu uJAjÇ uJAPj hJKzP~ hMKa KaPTa IJjPujÇ
fJPT ßhPU mM^uJo, KfKj Tî J∂ yP~ kPzPZjÇ ßas j IJxPf IJiJ WµJ xo~ uJVPmÇ FTaJ ßuJTJu ßas jÇ
IPkãJ~ IJKZ IJKoÇ \LmPjr k´ go ßas Pj YzPmJÇ oPjr oJP^ I\JjJ KvyreÇ hNr ßgPT ßaPjr ÉAxu
ÊPj mM^uJo ßas j IKf TJPZ FPx ßVPZÇ
pJ©LPhr oPiq mq˜fJ ßmPz ßVuÇ ßˆvPj ßas j gJoPfA pJ©LPhr ßx KT Im˙J, TJr IJPV ßT SPb!
ßTJPjJoPf IJorJ CbuJoÇ nJVq k´xjúÇ KbT \JjJuJr iJPr YJKY FmÄ IJæJ mxPujÇ IJKo IJæJr
ßTJPu mxuJoÇ
FTaá kPr ßas j ZJzPuJÇ k´ Y§ VrPo pJ©LrJ yJk ßZPz mJYPuJÇ
\JjJuJr kJPv KVP~ mJAPrr hO vq ßhUKZ IJr nJmKZ FA ßas j Ãoe KjP~ TPfJ V· kPzKZ, ãKePTr \jq
yPuS mJ˜Pm KjP\ pJKòÇ
ybJ“ mJfJPxr xPñ ßnPx FPuJ hJKo kJrKlCPor xMmJKxf KoKÓ WsJeÇ ßnfPr CKT KhuJoÇ ßhUuJo
IJoJPhr mJo kJPv mPxPZj FT oKyuJÇ Ix÷m xMªrLÇ ßYJPUr kuT kzPZ jJÇ VJP~r rX TJYJ
yuMPhr oPfJÇ CófJ~ ßmv, xMbJo ßhPyr IKiTJrL, ßYJU hMPaJ yKreLr oPfJÇ oqJY TrJ vJhJ \P\tPar
vJKz krJÇ
mM^uJo fJr vrLr ßgPT IJxPZ FA KoKÓ WsJeÇ IJoJr hOKÓ IJmJr mJAPr ßVuÇ V´Jo ßgPT V´JPo ZMPa
pJPò ßas jÇ ßTj \JKj oKyuJKaPT IJmJr ßhUPf oj YJPòÇ IJoJr hOKÓ ßVuÇ ßx KT, ßasPjr IKiTJÄv
pJ©L fJr KhPT ßYP~ IJPZÇ mqJkJr KT? VnLrnJPm ßhUuJo!
oKyuJKar mMPTr Skr ßfoj TJkz ßjAÇ VJP~ mä JC\ IJPZÇ ßxaJ oPj yPuJ yJPf ßmJjJÇ ßnfPr FTaJ
msJ krJÇ rX KZu TJPuJÇ lvtJ vrLPr ßuP¡ IJPZÇ ßxKhj IJoJr ßfPrJ mZPrr jm ßpRmPjr Kvyre
ßhPUKZÇ IJKo mJr mJr fJPT ßhKUÇ
kJPv FT nhs PuJT mxJÇ fJPhr TgJ~ mM^uJo hM\j ˝JoL-˘LÇ jm hŒKf FmÄ Có KvKãfÇ
IJæJ, YJKY ßxKhj ßxA hO vq ßhPUKZuÇ
FnJPm ßuJTJu ßas jKa ^JTPf ^JTPf pPvJr FPuJÇ IJorJ ßjPo ßVuJoÇ
kPgr oPiq yJ\Jr kMÀPwr ßYJPU T·jJr uujJ yP~PZj KfKjÇ
IJ\ IJoJr m~x FTá v mZrÇ IJoJr mJmJ ßmPY ßjAÇ yJat FaJT TPrPZ kJY mZr IJPVÇ
IJP\J ná uPf kJKr jJ IJoJr \LmPjr FToJ© ßasj Ãoe, xJoJjq YuJr kgÇ IJoJr WMo∂ ÂhP~ ¸ªj
y~ T·jJr ßxA KhjKaÇ fJKrUKa oPj ßjA, mZr KZu 1997Ç
IJulJcJñJ, lKrhkMr ßgPT
yJSzJ ßgPT ßYjú JA
- ßoJxPlKTj xJPuyLj kKuj
hLWt Khj pJm“ AjKc~Jr ßYjúJA-F Sankara Nethralaya-Pf IJKo KYKT“xJiLjÇ F \jq yJSzJ ßgPT
ßYjú JA pJS~Jr FmÄ IJxJr xMPpJV yP~PZ k´ J~ ZK©vmJrÇ IJoJr k´go ÃoPer mK©v WµJ xo~ pJ ßasPj
ßTPaKZu fJr KTZM IÄv IJ\ fá Pu irKZÇ
29 ßo 2000-F rJf IJaaJ~ yJSzJ ßgPT rSjJ ymJr TgJÇ ßpPyfá Fr IJPV TUPjJ kKÁo mPñ
pJAKj, fJA yJSzJ ߈vjPT ßxKhj \JhMWr oPj yP~KZu pJPf mftoJPj jfáj S kMrPjJ KoPu YKævKa
kä qJalot IJPZÇ Fr ßgPT Kmv jJ’Jr kä qJalPot yJSzJ-oJhs J\ ßoAu ßkuJoÇ
KT∂á IJoJr Kjit JKrf IJxj UMP\ ßkPf k´ J~ FT KTPuJKoaJPrr oPfJ yJaPf yPuJ pJ KZu k´go Km˛~Ç
TJre ßas j ßp FPfJ u’J yPf kJPr fJ xTu mJÄuJPhKvPhr T·jJfLfÇ
rJPf ßas j pgJxoP~ ßZPz KhuÇ ßxUJPj WroMUL k´YMr oJjMw ßhUuJo pJrJ UzVkMr ßgPT TuTJfJ FPx
‰hKjT YJTKr TrPZjÇ fJrJ IPjPTA ßUJuJ KaPTa Kr\JPnt vj ZJzJ ßTPa CPbPZj hs∆f UzVkMr ßkRZJr
\jqÇ
rJf hvaJ~ UzVkMr ßkRZJPuJÇ ßxUJjTJr pJ©LrJ ßjPo ßVPuj FmÄ mÉ hNrkJuäJr pJ©LrJ ßasPj
CbPujÇ
FUJPj ßhUJr oPfJ Kmw~ yPuJ kKÁo mñxy AjKc~J CkoyJPhPvr xmPYP~ hLWt käqJalot FA UzVkMr
߈vPjÇ KT∂á rJf yS~J~ fJ nJPuJnJPm mM^uJo jJÇ rJPf KjitJKrf IJxPj KmZJjJ TPr ÊP~ kzuJoÇ
\LmPj k´go FPfJ oJjMPwr FT xPñ rJf pJkjÇ FUJPj KmKnjú m~Pxr jJrL, kMÀw, KvÊ-KTPvJr
Im˙Jjrf AjKc~JjPhr \jq UMm ˝JnJKmT mqJkJr yPuS IJoJr IjMnm KZu Knjú oJ©J~Ç
UMm xTJPu pUj WMo nJXPuJ fUj mM^uJo ßTJPjJ FT xo~ WMKoP~KZuJoÇ hr\Jr xJoPj oMU iMPf KVP~
ßhUuJo ßasj CKzwqJ KhP~ pJPò FmÄ hs∆fVKfPf ßkZPj YPu pJPò xMªr jhL, ßZJa ßZJa kJyJz,
j~jJKnrJo k´ JTí KfT ßxRªpt Ç KTZMãe hJKzP~ hJKzP~ fJ ßhPUKZÇ xPñ To hJPor TqJPorJ KZuÇ k´go
ßnPmKZ YuoJj ZKmèPuJ y~PfJ xMªr IJxPm jJÇ fmMS ßuJn xÄmre TrPf jJ ßkPr fáuPf gJTuJo
IVKef ZKmÇ krmfLt TJPu ßhPUKZ xKfqA TPfJ xMªr ZKm ßxKhj fá uPf ßkPrKZuJoÇ
hMkMPr k´ Y§ Vro IjMnm TruJoÇ
FT\j AjKc~Jj xypJ©L \JjJPuj, IJorJ CKzwqJ kJr TPr Iºs k´PhPv dáPTKZ FmÄ FUJjTJr
fJkoJ©J FTaá ßmKvÇ
FUJPj ßmKvr nJV ßUJuJ k´J∂r, ÊTPjJ oJb, \joJjmyLj S vxqyLj vxqPãfÇ ßhPUA oPj y~ FA
IûPu kJKjr UMm InJmÇ fPm mz IJr CYM kJyJz mÉ hNr \MPzÇ ßpj KhV∂ ßZJ~J TJZJTJKZ KTZM
kJyJPzr YNzJ~ IJaPT kzJ ßoW ßhUuJoÇ IJmJr ßmv KTZM kJyJPz oJjMPwr mJKzWr S mxmJx ßhUPf
ßkuJoÇ ßmv KTZM kJyJPzr YNzJ~ oKªr S KV\t J FmÄ KTZM kJyJPzr kJhPhv \MPz TíKÁ~JjPhr Tmr˙Jj
ßhUPf ßkuJoÇ kJyJPzr YNzJ~ oKªr KTÄmJ KV\t J yPuS oJjMPwr khYJreJ ßhUPf ßkP~KZuJoÇ
hMkMPr ßkRZJuJo KmvJUJk¢o ߈vPjÇ ßasj ßgPT ßjPo käqJalPotr KTZM \J~VJ~ ßmv Knz ßhPU FKVP~
ßVuJo FmÄ \JjPf kJruJo ßxUJPj KmjJ oNPuq KmÊ≠ bJ§J UJmJr kJKj xrmrJy mqm˙J rP~PZÇ k´YMr
oJjMw uJAj iPr fJPhr ßmJfPu ßxA kJKj kNet TPr KjKòuÇ IJ\S F mqJkJrKa SA ßhPvr ßru
Tft O kPãr IJ∂KrTfJ mPu oPj y~Ç
ybJ“ VJct-Fr mJKv IJr ßasPjr ÉAxJu ÊPj ßhRPz FPx CKb ßasPjÇ CPbA IJvkJPvr pJ©LPhr KoKuP~
KjKòuJoÇ TJre UMmA yJxqTr, nP~ nP~ K\ùJxJ TruJo FT\j AjKc~JjPT, KT nJA, ßasj CfiJ
YuPZ ßTj?
ÊPj KfKj ßyPxKZPujÇ KT∂á V÷Lr \mJm, ßmJiy~ yJSzJ KlPr pJPòÇ
fUj FT yJ\Jr Z~v ßfwK¢ KTPuJKoaJPrr oPiq k´J~ IJav KTPuJKoaJr kg kJr TPr FPxKZÇ mJKT
k´ J~ IPit T kgÇ Fr oJP^ KT Foj yPuJ ßp, ßas j IJmJr KlPr pJPò?
Imvq KTZMãe kr xo˜ KY∂Jr ImxJj WaPuJ FmÄ mM^Pf kJruJo ßasj jfáj ßTJPjJ kPg pJPòÇ KT∂á
CPfiJ kPgÇ IJmJrS KjKÁf yuJo AjKc~Jr Ijq xypJ©LPhr K\ùJxJ TPrÇ Frkr FT FT TPr kJr
yPf gJTuJo rJ\J oM§Kr, Kn\~S~JcJ, AuMÀxy \JjJ-I\JjJ mÉ ßˆvjÇ
Fr oPiq ybJ“ ßYJPU kzPuJ KmvJu FT jhL, jJo ßVJhJmKrÇ iLr VKfPf ßasj mO\ kJr yKòuÇ ybJ“
\JjPf kJruJo oJgJr Ckr KhP~ ZMPa YuPZ v v mq˜fo pJjmJyjÇ IJxPu mO \Ka KZu ßhJfuJ pJr KjY
KhP~ ßru kJrJkJr S Ckr KhP~ IjqJjq pJjmJyjÇ FA ÀPa krmfLtTJPu ÃoPe ßVPu ImvqA uãq
TrPmj mqJkJraJÇ IJPrJ uãq TrJr oPfJ Kmw~, FA ßruuJAj mÉ mq˜fo vyPrr k´JePTªs ¸vt
TPrPZÇ KT∂á ßp xo˜ \J~VJ~ rJ˜J rP~PZ ßxUJPj Foj KmT· mqm˙J ‰fKr TrJ yP~PZ pJPf ßasj
YuJYu mJ rJ˜Jr pJjmJyj YuJYPu ßTJPjJ KmrKfr k´ P~J\j kPz jJÇ
ßpPf ßpPf IJmJr rJf yP~ ßVuÇ rJPf ßvJmJr IJPV ßasPj IctJr TrJ UJmJr KhP~ ßVu pJ UJS~J
rLKfoPfJ TÓxJiq KZu IJoJr \jqÇ TJre UJmJPr aT-Fr k´JiJjq FPfJ ßmKv pJ oJ©J IKfKrÜ oPj
yP~PZuÇ IJmJr fJr xPñ KhP~KZu aT hAÇ
krKhj xTJu xJPz kJYaJ~ Igt J“ 31 ßo 2000-Fr ßvw kpt ∂ ßkRZJuJo ßYjú JA ßx≤s Ju ߈vPjÇ FmJr
ßvw Km˛~! pJ SbJr xo~ mM^Pf kJKrKj fJ yPuJ, FTA ßasPj IJorJ xm KoKuP~ ßhz yJ\JPrr ßmKv
oJjMw ßYjúJA ßkRZJuJoÇ hLWt pJ©Jr pJ©LPhr xPñ KTZMãe kr IJmJr xJrJ \LmPjr \jq IJuJhJ yP~
pJPmJ ßnPmA TJPZr KTZM pJ©Lr TJPZ IJoJr KbTJjJ xÄmKuf TJct KhP~ KmhJ~ KjuJoÇ
KorkMr, dJTJ ßgPT
zeal_pol@yahoo.com
xoJ∂rJu
- ßoJyJÿh IJuoVLr uJmM
ybJ“A YoPT CbuJoÇ F ßpj xMPmJi ßWJPwr \fá VO y-Fr oPfJ IJoJPhr Kouj KTÄmJ lKTr IJuoVLPrr
KmUqJf VJj -
vJ∂JyJr \JÄvPj
ßhUJ yPuJ hMA\PjÇ
F rToA ßhUJ yPuJ fJr xPñ IJoJrÇ fPm vJ∂JyJr \ÄvPj j~, TouJkMr ߈vPjÇ yJatKma Kox
TruJoÇ fJr ßTJPjJ k´ KfKâ~J ßjAÇ gJTJr TgJS j~Ç IJKo FTJÇ ßx FTJ j~, hM\jÇ fJrJ hM\jÇ
ßmJiy~ fJr ˝JoLÇ yqJ, ˝JoLAÇ
KmP~r kr FTmJr oJ© ßhPUKZuJoÇ IJ\ ßxA nhsPuJTPT IJmJr ßhUuJoÇ V÷Lr ßuJTÇ ˝JoLrJ
ßmJiy~ ˘L KjP~ ßmr yPu FTaá V÷LrA y~Ç KT \JKj? fJr xPñ TgJ mKu jJÇ KfKj ßfJ muPmjA jJÇ
IJKo pJPmJ Y¢V´JoÇ ßxUJj ßgPT TémJ\JrÇ FTaJ ßmnJPr\ TŒJKjPf dáPTKZÇ IJoJr k´PoJvjÇ
FKr~J yPuJ TémJ\JrÇ CP¨vq ßxUJPjÇ
fJrJ pJPò ßTJgJ~? Y¢V´Jo, jJKT Ijq ßTJgJS? ßTRfëyu yPuJÇ KjP\PT xJouJuJoÇ TgJ~ mM^uJo
TémJ\JrÇ
KaPTa IJPVA TrJ KZuÇ fëetJ KjKvgJ-~ YzuJoÇ TŒJatPoP≤ dáPT IJmJr yJatKma Kox TruJoÇ SrJ
hM\j!
F ßpj Kj~Kf IJoJPT KjP~ ßUuPZÇ nJmuJo ßjPo pJPmJÇ fJr xPñ FTA ÀPo xJrJ rJf gJTPf
kJrPmJ jJÇ ßYJPU ßYJU kzPmAÇ KT muPmJ? muJ KT KbT yPm? KT∂á YJTKrS IJoJr \ÀKrÇ jJ ßVPuA
j~Ç
CPb mxuJoÇ fJrJ mxPuJ IJoJr xJoPjr KxPa oMPUJoMKUÇ lJˆt TîJx ÀPo IJPrJ hMA Kfj\jÇ fmMS
K˙r yPf kJruJo jJÇ SKT ßhPUPZ? KjÁ~ ßhPUPZÇ
xJgL ybJ“ ImJT TJ\ TrPuJÇ xTPur xJoPj fJr ˝JoLPT ßx YMoM ßUuÇ nhsPuJT hJÀe KmrKÜ S
I˝K˜Pf kzPujÇ rJVL oMU TPr fJr KhPT fJTJPujÇ KT∂á xJgL yJPxqJöô uÇ
IJKo \JKj xJgL ßTj Foj TrPuJÇ ßx IJoJPT ßhKUP~ KhuÇ fJr ßbJPar ßxA Km\~L yJKx fJA mPuÇ
SA yJKxKa mÉKhj iPr KYKjÇ
rJPfr IºTJr KYPr ßasj YuPZÇ \JV´f IJKoÇ WMo∂ ˝JoLPT \KzP~ iPr fJr mMPT oMU WwPZ, IJhr
TrPZÇ ßmyJ~J IJKo fJTJPmJ jJ TPr fJKTP~ pJAÇ ßTj fJTJA \JKj jJÇ Ijq pJ©LrJS yqJÄuJr oPfJ
fJTJ~ IJr yJPxÇ
xJiJref ßhPvr rãevLu WPrr ßoP~rJ F irPjr mqmyJPr rJK\ j~Ç KT∂á xJgL IJ\ ßpj xo˜
ßUJuJPouJÇ kJrPu ˝JoL xño TPr ßhKUP~ KhPf YJ~Ç ßhPUJ IJKo TPfJ xMPU IJKZÇ
IºTJPr oMU uMTJAÇ ßasPjr kJgr nJXJ vP»r xPñ IJKoS ßnPX pJAÇ fJrJ xMPU gJTáT fJ
ßYP~KZuJoÇ KT∂á fJr FPfJ xMU IJoJPT KyÄxJ ßh~Ç ßTj ßh~? IJ\ fJr ˝JoLr \J~VJ~ IJKoS ßfJ
gJTPf kJrfJoÇ ßTj yPuJ jJ?
ßx FT KmrJa AKfyJxÇ GKfyJKxT j~Ç TîJx ßaj-F kzJ Im˙J~ IJoJPhr kJzJ~ fJPhr IJVojÇ
k´ go k´ go kJ•J jJ KhPuS âPoA ßTj \JKj fJr k´Kf IJTíÓ yuJoÇ IPjT k´Kfvs∆Kf, IjMj~, Frkr
IJoJPhr nJPuJmJxJr kg YuJÇ
fJr mJmJ ßmKmaqJTKx YJuTÇ IPjT TPÓr xÄxJrÇ xJgLr n~ ßxUJPjÇ kJPZ pKh fJPT ßlPu xaPT
kKz! In~ KhAÇ IJKo jJ~T, KnPuAj jAÇ xoJ\PT FT yJf ßj~Jr ãofJ IJPZÇ
fJr AòJ KZu xoMhs ßhUPmÇ
mPuKZuJo, ßfJoJPT xoMhs ßhUJPmJÇ fJr UMm vU KZu rJPfr ßasPj YzPmÇ Kj˜… rJPfr ßasPjr ^T^T
vP» WMo∂ kKrPmPv kNKet oJ rJPf ß\qJ“˚J ßhUPmÇ krL yP~ pJPm ßxÇ
fJPT ßxA ˝kú ßhUJr xJyx ßpJVJuJoÇ KT∂á yPuJ CPfiJÇ
kKrmJr ßgPT FPuJ k´ Y§ mJiJÇ FT\j ßmKmaqJTKx YJuPTr ßoP~PT KmP~ TrJ pJPm jJÇ
ßTj pJPm jJ?
C•r, xoJP\ oMU ßhUJPmJ KT TPr!
IJoJr krJ\~ yPuJÇ
jJ~T yPf kJruJo jJÇ
KnPuAj yS~Jr ßpJVqfJS ßjAÇ
Ky\zJ yP~ ßVuJoÇ
kKrmJPrr Kx≠JP∂ k´ mJxLr TjqJPT KmP~ TruJoÇ fJPT ßhUJ KhAKjÇ KTnJPm ßhPmJ? IJKo ßp, IJoJr
kKrmJPrr xoJ\ mJYJPf ßYP~KZÇ
fJrJ ßxA xoJ\ ßZPz YPu ßVu Ijq ßTJgJSÇ fmMS KTPxr IJTwt Pe ßxA xoJP\ CKT KhfJoÇ
fJr KmP~ yPuJ, ßhUuJoÇ
YPu ßVu, ßhUuJoÇ
WPr KlruJoÇ
KmP~r FPfJ Khj kPr KT xJgL fJr ßxA xoMhs ßhUJr vU FmÄ ßasPj ß\qJ“˚J ßhUJr ˝Jh kNre TrPf
YPuPZ? jJKT Kj~Kfr vJK˜ IJoJ~ ßaPj FPjPZ FA pJ©JkPg \JKj jJÇ
xJrJ rJf YJh ßhUuJoÇ fJrkrA ßhUuJo jJÇ fmMS ß\Pj UMKv yP~KZ, FPfJ KhPj xKfqTJr Kmvõ˜
TJCPT ßkP~PZ pJPT fJr vPUr TgJ KÆfL~mJr mPuÇ ijqmJh fJPT ßp fJr fJr vUPT ßx kNre
TPrPZÇ IJoJr oPfJ TJkMÀw yP~ ßx kJuJ~KjÇ
KjitJKrf ߈vj FPx ßjPo ßVuJoÇ AòJ TPr yJKrP~ ßVuJo KnPzÇ TémJ\Jr pJmJr fJKrU kJPfi
FTKa v˜J ßyJPaPu CbuJoÇ hMA Khj kr pJPmJÇ pKh IJmJr mJPx fJPhr xPñ ßhUJ y~!
KmPTuPmuJ ßruuJAPjr kJPv FPx mxuJoÇ FA ßruuJAj iPrA IJorJ FPxKZÇ KT∂á xŒTt
ßruuJAPjr oPfJ xoJ∂rJuÇ hM\j hMA nMmPjr hMA mJKxªJÇ pJPhr oPiq ßTJPjJKhj IJr Kou yPm jJÇ
ßTJPjJKhjA jJÇ
ßoJyJÿhkMr, dJTJ ßgPT
^oJ^o
- vJyL xMroJ
ßruVJKz ^oJ^o, kJ KkZPu IJuMr ho FA YreKa ßZJaPmuJ~ IPjTmJr kzfJoÇ IJuMr hoA mKu
IJr WµA mKu ßUPf ßVPu FA YreKa FTmJr yPuS oMPU IJjPf yPfJÇ
IJoJPhr FuJTJ~ oJPj ß\uJ~ ßTJPjJ ßas j uJAj ßjAÇ ßasj ßhUPf yPu TJuLV† ßpPf y~ IJr YzPf
yPu Tá KÓ~Jr ßkJzJhPy ßpPf y~Ç ßwJu mZr m~x kpt ∂ ßas Pj SbJ KZu IJoJr TJPZ ˝Pkú r oPfJÇ
ybJ“-A IJæJ mhKu yP~ ßVPuj Tá Kouä JÇ k´ KfKhj ßas Pjr v» IJr oJKa TJkJr vP» k´ J~A WMo yJrJo yP~
ßpPfJÇ IJæJr FTmJr KoKaÄ kzPuJ KxPuPaÇ IJorJ xkKrmJPr ßx mZr ßasPj SbJr IKnùfJ I\tj
TruJoÇ
rJf FVJPrJaJ~ TáKouäJ ßgPT KxPua pJPm IJoJPhr ßasjÇ FaJ 1998 xJPur WajJÇ KT∂á IJUJCzJ
kpt∂ IJorJ ßTJPjJ Kxa UMP\ kJKòuJo jJÇ FT xo~ xmJA pUj mxuJo, ybJ“ ßhUJ ßVu IJæJr
kPTaoJr yP~ ßVPZÇ nJKVqx ßx xo~ IJÿJr TJPZ aJTJ KZuÇ
KÆfL~mJr pUj Tá Kouä J ßgPT KxPua ßVuJo, IJUJCzJ ߈vPj ßasj ßkRZJPfA \JjJuJ KhP~ ßT ßpj FT
aá TrJ IJèjxy KxVJPrPar ßvw IÄvaáTá IJoJr ßTJPur Skr ßlPuKZuÇ yJfaJ FTaá kMPz KVP~KZuÇ
hJVaJ FUPjJ yJPf rP~ ßVPZÇ
\Kjr xPñ KmP~r kr IJorJ pUj KxPua ßVuJo, hMA\j ßasPj mPx k´KfùJ TPrKZuJo, k´Kf Z~ oJx
I∂r IJorJ ßasPj TPr KxPua IgmJ KYaJVJÄ pJPmJÇ IJoJr xPñ KmP~r IJPV \Kj pPfJmJr KYaJVJÄ
KVP~PZ, Sr ÊiM cJjkJPv Kxa kzPfJÇ KT∂á FmJr KxPua pJS~JPfA Sr Kxa ÊiM mJokJPv kzPuJÇ
S AjKc~J KVP~ KTnJPm ßasj ßhPUPZ, fJPhr nhsfJ, xnqfJ xmA metjJ TrPuJÇ Frkr IJorJ WMKoP~
kzuJoÇ xJrJ kg Sr TJPiA oJgJ ßrPU WMoJuJoÇ xKfqA ßx ˛O Kf ßnJuJr j~Ç
FTaJ mAP~ kPzKZuJo, k´ go pUj KxPuPa ßas juJAj ˙JKkf y~ fUj K oK ‹ jJPo FT\j mJBK\ KZuÇ
ßx IJmJr pJr-fJr xPñ rJf TJaJPfJ jJÇ
ßas juJAj ‰fKrr \jq KTZM mO Kav AK†Kj~Jr FPxKZuÇ KoK‹ mJAK\r \jq FPhr oPiq FT\j mOKav kJVu
yP~ KVP~KZuÇ KT∂á FT\j ˙JjL~ UMm UJrJk ßuJT KoK‹PT KTPj rJUPf ßYP~KZuÇ FTKhj rJPf SA
ßuJT IJPx KoK‹r WPrÇ kNmt kKrT·jJ IjMpJ~L KoK‹ fJPT UMj TPr mOKav AK†Kj~JPrr xPñ kJKuP~
pJ~Ç KoK‹r gJTJr \J~VJ KZu ߈vj oJˆJPrrA ßTJPjJ FT ßZJa KmKflÄP~Ç
pJA ßyJT, ßxKhj KoK‹r nJPVq KT WPaKZu fJ \JKj jJÇ fPm ßasPj mPx IJKo IJr \Kj ßp k´KfùJ
TPrKZuJo fJ IJr kPr rJUJ y~KjÇ TJre IJoJPhr KcPnJxt yP~ KVP~KZuÇ
Vf ßrJ\Jr BPh ybJ“A nJA~Jr xPñ KxPua YPu ßVuJo oJ\Jr K\~JrPfr CP¨PvqÇ TouJkMr ߈vPj
KVP~ rqJm ßhPU ojaJ TJkPf uJVPuJÇ
ImPvPw ßas j ZJzPuJÇ IJoJr xJrJ kg oPj yPf uJVPuJ, IJorJ yJaPuS y~PfJ ßasPjr IJPV KxPuPa
KVP~ ßkRZJfJoÇ ßas j pUj IJUJCzJ ßkRZJPuJ, ybJ“ FT kJVu FTKa IJÄKa nJA~Jr yJPf ß\Jr TPr
kKrP~ KhPu kJYv aJTJ hJKm TrPuJ FmÄ IJÄKa UMuPf KjPwi TrPuJÇ
ImPvPw kJVuaJPT Kmv aJTJ KhP~ KmhJ~ KhuJoÇ
nJA~J IJÄKa UMuPf ßVPu xmJA mJiJ Khu S muPf uJVPuJ, FaJ IJkjJr UMm CkTJPr IJxPmÇ FT\j
ßfJ mPuA ßluPuJ, fJr ßTJPjJ IJ®L~ jJKT FTmJr FA rTo FT kJVPur yJPf kPzKZu ßasPjr
ßnfrÇ fJPT FT huJ oJKa KhP~KZuÇ krKhj mJKz KVP~ ßx ßhPU ßp, FTaJ UMm hJKo kJgr yP~ CPbPZ
SA oJKaÇ
IPjT Khj kPr nJA~JPT K\ùJxJ TPrKZuJ, IJÄKa TA?
nJA~J \JjJPuj, IJÄKaPf CkTJPrr ßYP~ IkTJrA jJKT ßmKv yP~PZÇ fJA SaJ ßlPu KhP~PZj KfKjÇ
IJorJ KxPua KVP~A KaPTa TJauJo krKhj rJf hvaJr ßasPjÇ FT S hMA jJ’Jr Kxa yPuJ IJoJPhrÇ
krKhj pUj ßasPj CbuJo, IJorJ Kxa UMP\ kJKòuJo jJÇ IPjT ßUJ\Jr kPr ßhUuJo mJgÀPor
xJoPjr Kxa hMPaJ IJoJPhrÇ TJjúJTJKa IJr÷ TPr KhuJoÇ FPT ßfJ IJKo UMm IxM˙ yP~ KVP~KZuJo,
fJr Skr FPfJ mPzJ FTaJ \JKjt Pf mJgÀPor VºÇ Cy! nJmPfA kJrKZuJo jJÇ
hMA\j mJmMKYt dJTJ ßgPT KxPua KVP~KZu rJjúJ TrPfÇ fJrJ IJoJPhrPT fJPhr Kxa hMPaJ ßZPz KhuÇ
FmÄ muPuJ, IJoJr ßmJj mJ oJ IJkKj yPf kJrPfjÇ fJA IJkjJr k´ Kf xÿJj rJUJ IJoJPhr Tft mqÇ
ßxA mKVPf IPjT nhsPuJTA KZu xMa-aJA krJÇ KT∂á ßTC-A IJoJPhr k´Kf jNqjfo ßxR\jqfJ
ßmJiS ßxKhj ßhUJ~KjÇ IJoJr ßYJPU kJKj FPx KVP~KZu ÊiM FaJ ßnPm ßp, FUPjJ YuJPlrJ TrPf
ßVPu KTZM kMÀw oJjMw mJAPrr oKyuJPhr fJPhr KjP\r oJ-ßmJj oPj TPrÇ
KorkMr, dJTJ ßgPT
KukKˆT
- Fx ßxJPyu IJyPÿh
mZr KfPjT IJPVr FT \MuJAP~Ç dJTJ ßgPT o~ojKxÄPy pJS~Jr \jq ßnJr xJfaJ~ TouJkMr ßru
\JÄvj ßgPT IJ∂jVr ßasPjr KaKTa ßpJVJz TKrÇ ßasj ßZPz pJS~Jr IJPrJ IJiJ WµJ IJPZÇ kJ Pvr
ßhJTJj ßgPT YJ UJS~Jr xoP~ yTJrPT ßdPT FTKa ßkkJr KjuJoÇ
FTaá kPr ßru \JÄvPj ^á KuP~ rJUJ oJAPT \JKjP~ KhPò ßas j ZJzJr IJr oJ© kJY KoKja IJPZÇ
ßhKr jJ TPr (V) 38 jJ’Jr Kxa UM\Pf KVP~ ßhUuJo IJoJr KxPar KbT kJPvr KxPa mxJ xMªrL FTKa
ßoP~Ç krPj yJuTJ ßVJuJKk gO KkxÇ ßYJPU TJPuJ xJjVä Jx FmÄ yJPf xMªr FTaJ ßoJmJAu ßxaÇ
xJoPj KVP~ KmjP~r xPñ xJAc YJS~JoJ©A IJoJPT IJoJr KxPa pJS~Jr xJAc ßx KhuÇ
IJoJr KxaaJ KZu \JjJuJr kJPvÇ IJoJr KxPa mPx oPjJPpJV xyTJPr ßkkJr kzJ ÊÀ TruJoÇ ßasj
fJr IJkj VKfPf ^T ^T TrPf TrPf rSjJ yPuJÇ ßhUuJo IJoJr kJPvr KxPa mxJ ßoP~aJ YMk
TPr KT ßpj nJmPZÇ
ßkkJr ßrPU ßoP~aJr KhPT fJTJuJoÇ nJmuJo ßoP~aJr xPñ TgJ muPmJ, kKrY~ ßjPmJÇ IJmJr FaJS
nJmuJo pKh KTZM ßx oPj TPr!
KTZMãe kPr ßoP~aJr yJPf rJUJ ßoJmJAPu FTaJ ßlJj FPuJÇ KrKxn TrPuJÇ KT∂á Yu∂ ßasj
ßjaS~JPTtr xoxqJr \jq ßTJPjJ TgJA muPf kJrPuJ jJÇ FTaá kPr IJmJr ßlJj FPuJÇ KbT FTA
xoxqJÇ Foj TPr kJY Z~mJr Tu FPuJ, KrKxn TrPuJÇ TgJ yPuJ jJÇ
IJoJr UMm yJKx kJKòuÇ Foj xo~ IJmJr ßmP\ CbPuJ ßlJjÇ xPñ xPñ KrKxn TPr, yqJPuJ ßT,
yqPuJ muPf muPf \JjJuJr kJPv FPx hJzJPuJÇ
ßoP~aJ mM^Pf kJrPuJ \JjJuJr mJAPr ZJzJ TgJ muJ x÷m j~Ç ßx KbT fJA TrPuJÇ fJr vrLPrr
CkPrr IÄvaJ \JjJuJ KhP~ ßmr TPr IJkj oPj TgJ mPu YuPuJÇ
FKhPT ßoP~aJr \JoJ ßgPT ßnPx IJxJ xMVPº IJoJPT oJPfJ~JrJ TPr fáuPuJÇ IJP˜ IJP˜ fJr kMPrJ
vrLraJ IJoJr vrLPrr xPñ ßp ßuPV pJKòu ßxKhPT fJr ßTJPjJ ßU~Ju ßjAÇ
oJgJ KjYM TPr YMk TPr mPx gJTuJoÇ k´J~ hv KoKja kPr ßoP~aJ KjP\r KxPa KlPr ßVu IJr mPx
muPuJ, IJkjJPT TÓ ßh~Jr \jq hM”KUfÇ
muuJo, jJ, IJoJr ßTJPjJ TÓ y~KjÇ fJZJzJ IJkKj ßfJ TgJ muPf kJrPujÇ IJkjJr jJoaJ \JjPf
kJK r K T?
AnJÇ
UMm xMªr jJoÇ
ijqmJhÇ
fá Ko ßTJgJ~ pJPm? fJPT fá Ko TPrA FmJr muuJoÇ oPj yPuJ ßx mZr hMP~T ßZJaÇ
IJoJr mJKz o~ojKxÄyÇ dJTJ~ mz oJoJr mJxJ~ KVP~KZuJoÇ ßuUJkzJ KjÁ~ TPrj?
yqJ, FAYFxKx ßxPT¥ A~JPrÇ
fJrkr FPT FPT IJoJPT K\ùJxJ TrPf uJVPuJ, IJKoS AnJr k´KfKa TgJr FTaJ FTaJ C•r
KhuJoÇ
IPjT TgJ yP~ ßVu AnJr xPñÇ \JjJuJ KhP~ mJAPrr hO vq ßhUKZuJoÇ
ybJ“ kJv KlPr ßhUuJo AnJ WMKoP~ kPzPZÇ AnJr lvtJ xMªr yJfaJ IJoJr TJPir SkrÇ fJr k´J~
kMPrJ vrLraJ IJoJr vrLPrr xPñ uJVJPjJÇ
mJAPrr K^r K^r yJS~J IJxKZu IJr ßasPjr ^T ^T vP» IJoJrS ßYJPU WMo FPuJÇ IJKoS WMKoP~
ßVuJoÇ k´ J~ ßkRPj FT WµJ kPr AnJr ßoJmJAPu KoxTPu ybJ“ hM\Pjr WMo ßnPX ßVuÇ
k´ Y§ WMPor ßWJPr TUj ßp AnJr ßbJa hMPaJ IJoJr VJPur xPñ KoPu ßVu fJ ßTC ßU~Ju TKrKjÇ WMo
nJXPfA IJoJr KhPT fJKTP~ AnJ yJxPZÇ
mqJkJraJ mM^Pf kJruJo jJ ßp, AnJr ßbJPar KukKˆT IJoJr VJPu ßuPV IJPZÇ
kJPv rJUJ mqJV ßgPT ßZJ¢ FTaJ IJ~jJ AnJ IJoJPT KhP~ muPuJ, ßYyJrJaJ FTaá ßhPUj ßfJÇ
IJ~jJaJ xJoPj iPrA IJKo ßfJ ImJT! AnJr KhPT fJKTP~ ßhUuJo AnJ uöJ~ uJu yP~ ßVPZÇ Sr
KhPT fJKTP~ yJKx ßkuÇ ßyPx ßluuJoÇ
AnJS fJr yJKx iPr rJUPf kJrPuJ jJÇ
ßxS IJoJr xPñ yJKxPf ßpJV KhuÇ ßmv KTZMãe yJxJyJKxr kr AnJ fJr SzjJ KhP~ IJoJr VJPur
KukKˆT oMPZ KhPòÇ fUj kuTyLj hO KÓ KhP~ AnJPT ßhUKZuJoÇ
ßas j V∂Pmq FPx gJoPuJÇ
AnJ IJoJr TJZ ßgPT KmhJ~ KjP~ fKzWKz TPr ßjPo ßVu ßas j ßgPTÇ
IJKoS IJoJr mqJV KjP~ jJoJr xo~ ßhKU AnJr KxPa fJr TJPuJ xJjVäJxaJ ßrPU ßVPZÇ VäJxaJ KjP~
fJzJfJKz jJoPf KVP~ KnPzr YJPk IJr fJzJfJKz jJoPf kJKrKjÇ
KTZMãe kr ßjPo ßhKU AnJ YPu ßVPZÇ fJrkr Vä JxaJ KjP~ YPu IJKxÇ
FUPjJ IJoJr SA ÃoPer TgJ oPj kzPu k´Y§ yJKx uJPVÇ fUj ßcsKxÄPaKmPur xJoPj hJKzP~
KuKkKˆT uJVJ VJuaJ ßhKUÇ AnJr xJjVä JxaJ SA ÃoPer xJãL yP~ IJP\J IJoJr TJPZ IJPZÇ
\~PhmkMr, VJ\LkMr ßgPT
a~Pua xïa
- rJjJ \JoJj
ßZPuPmuJ~ ßas Pjr K^TK^T Tá CC vP» kKÁo KhPT C“xMT ßYJPU fJTJfJoÇ fUj j~ KTPuJKoaJr hNr
ßgPTS ßasPjr ÉAxu ßvJjJ ßpPfJÇ KT∂á ßasj ßhUPf ßpPf kJKrKj mJ ßasPj YzPf kJKrKjÇ FToJ©
fJzJAu-jJªJAu rJ˜J TJYJ S k´YMr UJjJUª gJTJ~ pJS~J y~KjÇ TJPur YJTJr xPñ WMPr WMPr ÛáPur
VK§ ßkKrP~ KTPvJrV† èÀh~Ju TPuP\ nKft yPuS ßasPj YzJ yP~ SPbKjÇ fPm TPuP\ kzJTJPu
ßruuJAPjr kJv iPr mºámJºmPhr xPñ ßyPaKZ FmÄ ßruuJAPj TJj ßbKTP~ ßasj IJxJr v» ßvJjJr
ßYÓJ TPrKZÇ
1980 xJPu TPu\ kJx TPr mJKz FuJoÇ dJTJ ACKjnJKxtKaPf nKftr \jq k´˜áKf KjPf ÊÀ TruJoÇ
FTKhj UMm ßnJPr oJ-mJmJr TJZ ßgPT KmhJ~ KjP~ mqJV TJPi ^á KuP~ fJzJAu-jJªJAu rJ˜J~ jJouJoÇ
TJYJ rJ˜JÇ KrTvJ YuJYu KZu jJÇ IJa \J~VJ~ kJKj YuJYPur \jq TJaJÇ ßTJPjJ xJPTJ ßjAÇ KfjKa
TJkz èKaP~, hMPaJ VJoZJ KnK\P~ FmÄ mJKTèPuJ ßU~J~ kJrJkJr yP~ ßkRPj IJaaJ~ jJªJAu
ßruPˆvPj ßkRZJuJoÇ käqJalPotr FT ßTJPe IJzJu KjP~ ßk≤ kruJoÇ Kn\J VJoZJ ßmzJ~ ßjPz
KhuJoÇ mqJV TJPi ^á KuP~ TJC≤JPr KVP~ KaPTa xÄV´ y TruJoÇ ‰nrm kpt ∂Ç
ßasPjr ßvKcCu xTJu IJaaJ, fUPjJ ßTJPjJ Umr KZu jJÇ \JjJ ßVu o~ojKxÄy ßgPT ZJzJr kr
ßVRKrkMr \JÄvPj ßlPu rJUJ yP~PZÇ ‰nrm ßgPT ßZPz FTKa ècx ßasj KTPvJrV† IKfâo TrKZuÇ
SaJ ßVRKrkMr ßkRZJPu ßuJTJu ßas jaJ IJxPmÇ
IJPVr \J~VJ~ KlPr VJoZJaJ jJ ßkP~ mMPT FTaJ iJÑJ ßUuJoÇ VJoZJaJ ßVu ßTJgJ~? IJvkJPv
ßuJTPhr K\ùJxJ TPrS VJoZJ jJ kJS~J~ ojaJ ßmv UJrJk yP~ KVP~KZuÇ ßx xo~ ßasPjr vP»
hKãPe fJKTP~ ßhUuJo ècx ßasj IJxPZ VhJAuÛKr YJPuÇ ßasj käqJalot IKfâo TrJr xoP~ mKV
èeuJoÇ ßoJa 160KaÇ
ècx ßasj ßYJPUr IJzJPr YPu ßpPfA mqJV ßgPT jJ˜Jr ßkJauJ ßmr TruJoÇ oJ KkbJ mJKjP~
KhP~KZPujÇ èKu KkbJ, xPñ IJPUr èzÇ èz KhP~ KfjaJ KkbJ ßUP~ mJKTèPuJ mqJPV ßrPU
KaCmSP~Pur kJKj ßUuJoÇ If”kr IPkãJÇ
käqJalPotr F oJgJ ßgPT S oJgJ kpt∂ kJ~YJKr TrPf gJTuJoÇ oJP^ oPiq KmKnjú irPjr
TqJjnJxJrPhr TqJjnJx ÊjKZuJoÇ FT\j TqJjnJxJr yJuM~J KmKâ TrKZuÇ KmKnjú rPXr yJuM~JÇ UMm
xMVºÇ xTu ßrJPVr oPyRwiÇ
TqJjnJxJr TqJjnJx TrJr lJPT lJPT muKZu, kPTaoJr ßgPT xJmiJj!
ybJ“ FT\j mPu CbPuJ, yJ~ yJ~! kPTaoJr IJoJr kPTa ßTPa KjP~ ßVPZ!
ßuJTKa TJhPf gJTPuJÇ ßuJT\Pjr xPñ IJKoS ßxKhPT ßVuJoÇ kPTaoJr nhs PuJPTr vJPatr ßnfPrr
mMT kPTa KjkMenJPm ßTPa aJTJ KjP~ ßVPZÇ IJoJr kPTa TJaJr IJvïJ KZu jJÇ TJre IJoJr aJTJ
KZu mqJPVr ßnfPrÇ IJoJr ßfoj ßTJPjJ IxMU jJ gJTJ~ AòJ gJTJ xP•ôS ijõ∂Kr yJuM~J KTjPf
kJruJo jJÇ FTaJ KY“TJr ÊPj C•Pr fJKTP~ ßhUuJo FT TqJjnJxJr FTaJ xJk VuJ~ ^áKuP~
ßuJT\j cJTPZÇ
Ijq TqJjnJxJrPhr ßlPu ßuJT\j ßxKhPT ZMPa YuPuJÇ
IJK oS ßVuJoÇ
ßuJTKar TJPZ kJYKa ^JKkÇ
TqJjnJxJr VuJ ßgPT xJkKa ßlî JPr rJUPfA leJ fá Pu hJzJPuJÇ
TqJjnJxJr k´fqP~r xPñ muPuJ, fáA IJoJPT TJozJPf YJx? kJrKm jJÇ ßfJr KmwhJf IJoJr KTZMA
TrPf kJrPm jJÇ IJoJr \JhMr cJu ßhUPuA ßfJr leJ ßjPo pJPmÇ TqJjnJxJr cJj yJf IitoMPbJm≠
TPr xJPkr leJr xJoPj KjP~ jJKYP~ xMr TPr muPuJ, UJ UJ UJ mTKUuJPr UJ! xKfjPr UJ!
xJkKa ßZJmu KhPfA TqJjnJxJr yJf xKrP~ kJPv rJUJ FTKa IJTJmJTJ uJKb yJPf fá Pu KjuÇ
xJkKa leJ fá Pu hJKzP~Ç
TqJjnJxJr uJKbaJ xJoPj irPfA xJkKa leJ jJKoP~ UJYJ~ dá TPf ÊÀ TrPuJÇ
xJkKa kMPrJkMKr UJYJ~ ßdJTJr kr TjqJnJxJr uJKbaJ xmJAPT ßhKUP~ muPuJ, ßhPUPZj, VJPZr KT èe!
FA TJb vrLPr gJTPu xJk pPfJA KmwirA ßyJT jJ ßTj, TJozJPf kJrPm jJÇ nJAxJm, IJoJPhr
ßhPvr ufJkJfJr IPjT èeÇ KYjPf kJrPu IoNuq, IJr jJ KYjPf kJrPu kPgr iMuJÇ
mqJV IJTPz xJPkr ßUuJ ßhUKZuJoÇ TqJjnJxJPrr TgJ~ oMê yP~ FTaJ fJKm\ KTPj fUjA VuJ~
^á KuP~ KjuJoÇ
xJPkr ßUuJ ßvw yPuS ßas j IJPxKjÇ hvaJ kKYPv ßasPjr ÉAxJPu käqJalPotr C•Pr xmJA fJTJuJoÇ
ßasPjr AK†j ßhUJ pJKòuÇ IJP˜ IJP˜ ßasj käqJalPot dáTPuJÇ ÊÀ yPuJ pJ©LPhr ßZJaJZMKaÇ
pJ©LPhr jJoPf jJ KhP~A SbJr k´ PYÓJÇ
pM≠ TPrS ßas Pj CbPf kJruJo jJÇ
pJ©L kMPrJ jJ CbPfA ßas j YuPf ÊÀ TrPuJÇ
ßas Pj CbPf jJ kJrJ~ lá KkP~ CbuJoÇ xJoPjr KhPT yJf mJKzP~ ßas Pjr xPñ ßhRzJPf ÊÀ TruJoÇ
FT\j xÂh~ mqKÜ IJoJr yJf iPr ßaPj ßas Pj fá Pu ßnfPr ßbPu KhPujÇ
ßnfPr VJhJVJKh Im˙JÇ Kxa kJS~Jr k´vúA IJPx jJÇ ßxUJPj hJKzP~ hrhr TPr WJoKZuJoÇ oJP^
oPiq pJ©LPhr iJÑJ~ FKhT-ßxKhT xrKZuJoÇ kJP~ IPjqr oJKzP~ ßh~Jr mqgJ jLrPm xyq TrKZuJoÇ
KT∂á IJKo xyq TrPuS IPjq xyq TrPm ßTj!
FT\j ßYKYP~ CbPuj, ßT IJoJr kJP~ kJzJ Khu? IJPrTmJr kJzJ KhPu bqJÄ ßnPX yJPf iKrP~
ßhPmJ!
TJPjr TJPZ IJPrT\j muPuj, Foj VJhJVJKh Im˙J~ kJP~ kJzJ kzPmAÇ F KjP~ oJgJ Vro TrPmj
jJ nJAÇ
ßas j KTPvJrV† ßkRZJPu IKlPxr pJ©LrJ jJoPu yJuTJ yP~ pJPmÇ
krmfLt ߈vj jLuV†Ç ßasj gJoPu pJ©L jJoJr ßYP~ CbPuJ ßmKvÇ ßasj YuPf ÊÀ TrPuJÇ IJoJr
k´ xs Jm ßkP~ ßVuÇ
IJKo jPzYPz CbPfA WJPzr TJPZr \j ioPT CbPuj, FA ßZPu, jzPZJ ßTj?
xKmjP~ muuJo, IJoJr k´ xs Jm ßYPkPZÇ mJgÀPo pJPmJÇ
FA KnPzr oPiq mJgÀPo pJPm KTnJPm? ‰nrm ßjPo k´ xs Jm TPrJ!
UMm ß\JPr k´ xs Jm ßYPkPZ ßpÇ
KT oMvKTuÇ
IJPrT\j K\ùJxJ TrPuj, KT yP~PZ nJAxJm?
ßas Pj hJzJPjJr \J~VJ ßjAÇ FA ßZPu mJgÀPo ßpPf YJ~Ç
k´ xs Jm kJ~UJjJ IJaPT rJUJ pJ~ jJ nJAxJmÇ ßZPuaJPT mJgÀPo ßpPf KhjÇ
F Sr kJ oJKzP~ mJgÀo kpt∂ FPx goPT ßVuJoÇ mJgÀPor ßnfPrS VJhJVJKh Im˙JÇ mJgÀPor
FT\j K\ùJxJ TrPuj, KT YJS nJKf\J?
\Kzf TP£ muuJo, k´ xs Jm TrPmJÇ
xPñ xPñ ßuJTKa Có TP£ ßyPx CbPujÇ
fJr xPñ IjqrJS yJxPf uJVPuJÇ
SPhr yJKx y\o TPr ßlr muuJo, UMm k´ xs Jm ßkP~PZÇ
mJgÀPo FT\j ÃhsoKyuJ KZPujÇ KfKj xyJjMnëKfoJUJ TP£ muPuj, IJyJPr ßmYJrJ! k´xsJm IJaPT
rJUPf Sr UMm TÓ yPòÇ S ßnfPr dá PT k´ xs Jm TPr YPu pJTÇ
ßxA ßuJTKa muPuj, fá Ko ßnfPr dá PT k´ xs Jm TPrJ nJKf\JÇ IJorJ ßYJU mº TPr rJUPmJÇ yJ” yJ” yJ”
...!
uöJ-vrPor oJgJ ßUP~ oJjMw KmKu ßTPa ßnfPr dáTuJoÇ SrJ ßYJU mMP\ KZu KT jJ \JKj jJÇ fPm
IJKo ßYJU mMP\ ßTJPjJoPf hJKzP~ k´ xs Jm ßxPr mJAPr YPu FuJoÇ
KTPvJrV† ßruPˆvPj k´YMr pJ©L jJoPuS xoJj xÄUqT pJ©L CbPuJÇ pPvJhu ßruPˆvPj ßasj UMKa
ßVPz hJzJPuJÇ Y¢V´Jo ßgPT ßZPz IJxJ mJyJhMrJmJh ßou ßasjPT kJx ßh~Jr \jqA IJoJPhraJ
ßgPoKZuÇ ßou ßas j kJx ymJr kr IJoJPhr ßas j ZJzPuJÇ
xJrJ Khj iMTPf iMTPf xºqJr kr ßasj ‰nrm \ÄvPj ßkRZPuJÇ mKV ßZPz AK†j YPu ßVuÇ xm pJ©L
ßjPo pJS~J~ ßas j UJKuÇ
dJTJ ßoPur KaPTa ßTPa kä qJalPot kJ~YJKr TrPf TrPf ßas Pjr IPkãJ TrKZuJoÇ
rJf hvaJ~ dJTJ ßou FPu fJPf YzuJoÇ Kxa kJS~J ßVuÇ èz KhP~ KkbJ ßUP~ IJvkJPv fJKTP~
xypJ©LPhr WMoMPf ßhPU IJoJrS WMo ßkP~ ßVuÇ IJKo \MfJ UMPu, uqJv VuJ~ \MKuP~, mqJV hMA yJPf
\KzP~ WMKoP~ ßVuJoÇ
Tá Kur cJTJcJKTPf WMo nJXPu mM^Pf kJruJo ßas j TouJkMr ßruPˆvPj ßkRPZPZÇ KxPar KjPY fJKTP~
\MPfJ ßhUPf jJ ßkP~ yJat Kma ßmPz ßVuÇ kJVPur oPfJ KxPar KjPY fjú fjú TPr UMP\S \MPfJ ßkuJo
jJÇ IVfqJ UJKu kJP~ dJTJr oJKaPf k´ go khPãk rJUuJoÇ
mJmMryJa, YJhrkMr ßgPT
KnP~jJ aá S~JrPxJ
- ßoJyxLj në_J
xMcmJyjyl ߈vPj FPx ßhKU ßasj ßZPz ßpPf IJPrJ hv KoKja mJKTÇ ßfoj ßuJT\j ßjA x÷mf
x¬JPyr oJ^JoJK^ yS~J~Ç KjKhtÓ TŒJatPoP≤ FPx uJPV\ ßrPU Kxa KoKuP~ mKxÇ k´PfqT mKV hMKa
IÄPv nJV TPr k´ KfaJPf YJr\j TPr mxJr mqm˙JÇ FTkJPv u’J TKrPcJrÇ
KbT ßxJ~J YJraJ~ VJPctr ÉAxPur xPñ ßasj jPzYPz CPb YuJ ÊÀ TPrÇ FmJr IJKmÏJr TruJo FA
mKVPf IJKo FTJA pJ©LÇ n~ S IJjª hMPaJA yKòuÇ
IJoJr ßkJKuv xyToLt KoPxx ßmjJtPca \JKjP~PZ, IJoJr ßhPv pJPòJ pJSÇ fPm xMPac-mMPac
yP~ ßpS jJÇ IJr ßas Pjr ToLt ZJzJ Ijq TJPrJ TJZ ßgPT KTZM KTjPm jJÇ
ASPrJPkr k´ JePTPªs FPx F irPjr xJmiJj mJeL yJxqTr oPj yPuJÇ
ßmjtJPca mM^Pf ßkPr ß\Jr KhP~ muPuJ, ßfJoJr xPñ IJKo ßTRfáT TrKZ jJÇ KZV~jJ mJ K\kKvrJ
mct JPr ßas j gJoPu WKz IgmJ ˝Petr ßYAj KmKâr CP¨Pvq SPbÇ fJrJ FTv ASPrJ hJo ßyPT xmPvPw
kJY ASPrJPf KmKâ TrPf rJK\ y~ FmÄ ßjPo pJS~Jr IJPV xMPpJV mMP^ IPjqr uJPV\ KjP\r oPj
TPr KjP~ YPu pJ~Ç
ßmv ßTRfë yu yPuJÇ IPjTaJ mJXJKu ˆJAuÇ FTmJr dJTJ ßgPT Y¢V´Jo pJKòuJoÇ kPg aKñ mJ\JPrr
TJPZ VKf FTaá ToJr xMPpJPV KjUMf hãfJ~ FT xJyxL pMmT \JjJuJ~ yJf gJTJ~ IJoJr WKzaJ ßZJ
oJPrÇ fPfJKiT Kãk´fJ~ yJf xKrP~ KjPuS WKzaJ ßYAj KZPz FT xypJ©Lr TkJPu IJWJf TPrÇ
KZjfJA jJ yPuS WKzr IkoO fá q WPaÇ
rJPf WMoJPmJ jJ KbT TKrÇ yJxqTr yPuS xKfq, ßTJTJPTJuJ ßmKv kKroJPe kJj TrPu IJoJr WMo
IJPx jJ IJr oJgJ mqgJ yPu kqJrJKxaJoPur k´ P~J\j y~ jJÇ
ßas j WµJ~ FTv KTPuJKoaJPrr CkPr YuPZÇ YJrKhPT Km˜O f oJbÇ IPjT hNPr ßZJa UJoJr mJKzÇ FPfJ
Km˜Let nëKor oJKuTJjJ FT\Pjr, nJmPf ImJT uJPV! mJÄuJPhv yPu ßfJ FA TíwT \KohJr CkJKi
ßkPfJ KTÄmJ mJPrJ në A~Jr FT\j yPfJ!
Kj\tj rJ˜JÇ IJoJPhr ßhPvr oPfJ ßruuJAPjr kJv ßWPw ßTJPjJ WrmJKz ßjAÇ KTZMhNr pJS~Jr kr
kJyJz j\Pr FPuJÇ FoKjPf Iˆí~J-ßT kJyJPzr ßhv nJmJ y~Ç KlPrJ\ xJA-Fr VJj oPj kPz hMA
kJyJPzr oJP^ oJSuJ~ oxK\h mJjJAPZÇ FUJPj hMA kJyJPzr oJP^ xrTJr ßruuJAj mJKjP~PZÇ
WµJ UJPjPTr oPiq ßYT (Czech) xLoJ∂ FPx kPzÇ IPjT pJ©L ßjPo pJ~, hMA FT\j CbPuJÇ
IJoJPT FTJ ßhPU FT oKyuJ IjqKhPT YPu ßVuÇ
KTZMãe kr KxKTCKrKar ßuJT FPuJÇ fJPhr nJwJ~ kJxPkJat ßhUPf YJAPuJÇ AÄPrK\r mqmyJr kNmt
ASPrJPk UMm ToÇ IjMoJPj nr TPr kJxPkJat mJKzP~ ßh~Jr kr KnxJ ßhPU ßhJms mPu YPu pJ~Ç
IgY ßVu x¬JPy KbT F \J~VJ ßgPT IJoJPT KnP~jJ-ßf ßlrf kJbJPjJ yP~KZuÇ ßYT-Fr KnxJ KnxJ
jJ gJTJr TJrPeÇ fJPhrPT pPfJA mMK^P~KZ ßkJuqJP¥ pJKò, ßYT-F ßTJPjJ pJ©JKmrKf TrPmJ jJ,
FojKT ßas j ßgPT jJoPmJ jJÇ
fJPhr Ijz \mJm, ßlrf ßpPf yPmÇ
SPhrPT KnxJ KhPf mPuKZuJoÇ
nJmPuvyLj C•r KZu, KnP~jJPf ßYT FomJKx ßgPT KnxJ KjPf yPmÇ
nJVq nJPuJÇ FmJr ßx rTo KTZM WaPuJ jJÇ
IJiWµJ kr ßasj ZJzPuJÇ ßˆvj xÄuVú KmKflÄ, VJKz S oJjMPwr ßkJvJT-IJvJT ßhPU Iˆí~Jr
\LmjpJ©Jr xPñ ßYPTr kJgt Tq irJ kPzÇ IPjTaJ AjKc~J-mJÄuJPhPvr oPfJÇ
ßas Pjr VKf mJzPf gJPTÇ FUJPj xm Tí Kw \Ko mrPl dJTJÇ pPfJhNr ßYJU pJ~, ÊÃ vJhJ mrPlr YJhrÇ
k´TíKfr hMA Knjú „k kOKgmLr hMk´JP∂Ç ASPrJPk mZPrr KjKhtÓ xo~ YJwPpJVq \Ko mrPlr TJrPe
IjJmJKh gJPT IJr IJoJPhr ßhPv mwtJ orxMPo k´TíKf S AjKc~Jr mhJjqfJ~ IJmJhL \Ko mjqJr
kJKjPf fKuP~ pJ~Ç
ßoJmJAPu ßoPx\ IJxJr vP» nJmjJ~ ßZh kPzÇ ßYT S AÄPrK\ nJwJ~ IJoJPT F ßhPv ˝JVf
\JjJPjJ yP~PZÇ kr kr hMPaJ ßhv ßkKrP~ FuJo, IgY oJPb ßTJPjJ VmJKh kÊ mJ TíwT j\Pr kPzKjÇ
kOKgmLr xMªrfo hOPvqr oPiq FTKa yPuJ xmM\ IgmJ ßxJjJKu ßãPf TíwT-TíwJeLr Totmq˜fJÇ
ßTJeJTá Ke uJu xNPpt r IJKmnt Jm xºqJ jJoJr AÄKVf ßh~Ç FTaá bJ§J IjMnëf yS~J~ KyaJPrr oJ©J FTaá
mJKzP~ hr\J uT TPr KhP~ TKlr lî JÛ KjP~ mKxÇ
FTJ ßasPjr mKVPf FA k´go KjP\PT Kj”xñ oPj yPuJÇ dJTJPf hMPaJ \J~VJ IJoJr ßmv Kk´~ KZuÇ
FTaJ yPuJ vJymJPVr kJmKuT uJAPmsKr, IkraJ TouJkMPrr ßru ߈vjÇ FTJTL ߈vPjr ßmPû
IkKrKYf oJjMPwr YPu pJS~J ßhUPf ßmv uJVPfJÇ ßasj käqJalot ßZPz pJS~Jr xo~ ßTj \JKj jJ
I\JjJ mqgJ IjMnm TrfJoÇ FmÄ oJuVJKzr Kjgr YPu pJS~Jr vP» oPj yPfJ TÀe xMr ßT ßpj
muPZ pJKò pJKò, YPu pJKòÇ
FTJTL FA Kj”xñ ÃoPe ybJ“ oj nJrJâJ∂ yP~ SPbÇ mOP\r Skr KhP~ ßasj pJS~Jr vP» IjqojÛfJ
nJPXÇ ßas Pj mPx ßas Pjr YPu pJS~J ßhUPf nJPuJ uJPVÇ
hr\J~ IJuPfJ vP» UMPu ßhKU SP~aJr hJKzP~Ç
rJPfr UJmJPrr Ict r KhAÇ
UJS~J ßvw yS~Jr IJPVA KÆfL~ hlJ KnxJ ßYT TrPf IJPxÇ uJPVP\r KhPT KjÀKÆVú hOKÓ ßrPU
ijqmJh KhP~ YPu pJ~Ç YJh KmyLj rJf Ixyq oPj y~Ç oJP^ oPiq hMA FTaJ fJrJr ^uTJKj hOKÓr
xLoJm≠fJPT kJv TJaJ~Ç FnJPm xTJu y~Ç fPm xNPptr ßhUJ ßoPu jJÇ vLfTJPu ASPrJPk xNPptr
ßhUJ nJrÇ
ßkJuqJP¥r xLoJP∂ k´ Pmv TPr ßas jÇ FUJPj ßmJiy~ mx∂TJuÇ xmM\ oJb, VJPZ TKY kJfJ, oJPb xPwt
láPur \ôu \ôPu yuMh rX, ßTJgJS IJmJr xNptoMULr YJw TrJ yP~PZ x÷mf ßnJ\qPfu C“kJhPjr
uPãqÇ \joJjmyLj kKrPmPv kJyJPzr VJ ßWPw xmM\ oJPb IxÄUq jJo jJ \JjJ láu láPa IJPZ ßpj
k´TíKf IJkj nJmjJ~ KjP\PT xJK\P~PZÇ oPj y~ KYrxmMP\r ßhv mJÄuJPhPvr xmM\ rX k´TíKf YMKr
TPr FPhrPT ITí kenJPm hJj TPrPZÇ
xTJu IJaaJ~ ßasj S~JrPxJ ߈vPj gJPoÇ k´YMr Totmq˜ oJjMw FUJPjÇ ßYyJrJ~ KjrLy nJmÇ fPm
ß\RuMx ßjAÇ TKoCKj\Por ßZJ~J FUPjJ ßYJPU kPzÇ fJPhr oJP^ IJoJPT KrKxn TrPf IJPx ßZJa
UJuJ jJ\jLjÇ xPñ mJÄuJPhKv hNfJmJPxr Tot Tft J, fJr ˝JoLÇ
SPhrPT ßhPU xJrJ rJPfr TîJK∂ CPm pJ~Ç krPhPv IJkj\Pjr xJKjúiq xKfqA oiMrÇ ßasj YPu pJ~
S~JTt vPk, IJKo S~JrPxJ-ßfÇ ßoJmJAPu KrÄ mJP\, ßuUJ SPb ßkJuqJP¥ ˝JVfoÇ
Iˆí ~J ßgPT
mohsinbhuian@msn.com
kKrY~
- KjvJf jNr
2004 xJPur WajJÇ kJY KhPjr ßZJa FTaJ ßasKjÄ ßvw TPr KxPua ßgPT KlrPmJ xJnJPrr mJÄuJPhv
ßuJT k´vJxj ßasKjÄ ßTPªsÇ IJoJPhr hPur myr wJa\PjrÇ ßasPjr FTaJ mKVPfA IJoJPhr wJa\Pjr
\jq KaPTa TrJ yP~KZuÇ ßas j xTJu xJPz hvaJ~Ç
F Iio ZJzJ hPur Ijq xmJA Kjit JKrf xoP~r ßmv IJPVA ߈vPj ßkRPZKZuÇ K\ªJmJ\JPr FT mºár
xPñ ßhUJ TrPf KVP~ ßhKr TPr ßluuJoÇ yJkJPf yJkJPf hvaJ kKYv KoKjPa ߈vPj KVP~
ßkRZJuJoÇ KT∂á FKT! IJoJPhr \jq Kjit JKrf mKVPf FTaJ KxaS UJKu ßjAÇ IJoJPhr DjwJa\j mxJr
kr lJTJ KxaèPuJ IjqJjq pJ©LrJ hUu TPr mPxPZÇ
IJoJr TKuVrJ FPT IkPrr oMU YJS~J-YJSK~ TrPuJÇ TJCPT KTZM muJr xMPpJV jJ KhP~ ßhRPz ßVuJo
kJPvr mKVPf kJPZ xJrJ kg hJKzP~ ßpPf y~!
kJPvr mKVPf dá PTA ßhUuJo FTaJ Kxa lJTJÇ oPj oPj IJuä JyPT Tí fùfJ \JjJuJoÇ ßx KxaaJr KbT
kJPvA \JjJuJr iJPr fJKTP~A IJoJr ßYJU K˙rÇ FT „kxL fjõLÇ oMPUr KhPT fJKTP~ oPj yPuJ
kNKetoJr IJTJPv vsJme ßoPWr WjWaJÇ ßoP~Kar ßxRªpt BwtjL~Ç oPj yPuJ, FA KxaaJ KmiJfJ ÊiM
IJoJr \jqA lJTJ ßrPUPZÇ
ßmVo ßrJPT~J mPuKZPuj, mJXJKu oMxuoJPjr rJjú JWPrr Ws Je ßkPu ms J¯PerS ‰kfJ ßZzJr xJi \JPVÇ
IJoJr TJPZ oPj yPuJ -
uJ\-uöJr oJgJ UJA
Fr kJPvA mPx pJAÇ
FéKTC\ Ko, F KxaaJPf mxPf kJKr? IJoJr Kxa kJPvr mKVPfA KZuÇ KT∂á ...Ç
Kkä \, mxMjÇ
gqJÄT AC ßnKr oJY!
SP~uTJo!
UJKjTãPer jLrmfJÇ
uJ\-uöJr oJgJ UJAÇ
ÊÀ TruJoÇ
IJkKj KT dJTJ ACKjnJKxt KaPf kPzj?
K\ jJ, IJKo APcPj...Ç
S... xKr! IJoJr FT TJK\j kPz APcPjÇ ßx FmJr gJct A~JPr, mJÄuJPf IjJxt Ç IJkjJr xJmP\Ö?
IJKo rJÓs KmùJPj kKz, oJˆJxt -FÇ
IJ kK j?
Vf mZr kzJPvJjJ ßvw TPrKZÇ dJTJ ACKjnJKxtKa ßgPT kJmKuT IqJcKoKjPˆsvj-FÇ fJrkr Vf
mZrA FTá vfo KmKxFxF IqJcKoj TqJcJPr \P~j TPrKZÇ ßkJKˆÄ...Ç
FUJPj ßTJgJ~ FPxKZPuj?
FTaJ ßas KjÄ ßk´ JV´ JPo, KmIJrKcKaIJA-ßfÇ
IJorJ KZuJo cJjkJPvr Kxa hMPaJPfÇ KTZMãe kr IJoJPhr KbT ßxJ\J mJo kJPvr KxPar KhPT j\r
ßVuÇ xMhvtj FT fÀe nhsPuJPTr ßYJPU ßYJU kzPuJÇ ImJT yP~ uãq TruJo, IJoJr kJPv mxJ
„kxL fjõ Lr k´ Kf nhs PuJTKar IKVú hO KÓ ßpj TJPZ ßkPu fJPT KVPu UJPmj!
TgJ~ IJPZ, ßYJPrr oj kMKuv kMKuvÇ nJmuJo, ßoP~Ka IJoJr xPñ nJm \oJPò mPu nhsPuJT KyÄxJ~
\ô Pu orPZjÇ TJre IJKo mxJr IJPVA KfKj pKh SA KxaaJPf mxPfj, fJyPu y~PfJ SA nJmaJ fJr
xPñA \oPfJ! KT∂á KfKj ßmJiy~ IJoJr oPfJ uJ\-uöJr oJgJ ßUPf kJPrjKj... fJA \ôPukMPz
orPZjÇ kJ•J KhuJo jJ, mrÄ IJuJkYJKrfJ IJPrJ \KoP~ KhuJoÇ
oJP^ oPiq fJKTP~ ßhUKZuJo ßuJTaJr ßâJi ßpj âPoA ßmPz YuKZuÇ oPj yKòu fJr oMPUr V´Jx ßpj
ßTC ßTPz KjKòuÇ oPj oPj muuJo, VJPZ ßmu kJTPu fJPf TJPTr KT?
ÃoeaJ ßpj ˝Pkúr oPfJ oPj yPuJÇ TUj ßp C•rJ ߈vPj FPx ßkRZJuJo ßarA kJAKjÇ IJoJPT
jJoPf yPm F ߈vPjAÇ ßoP~Ka jJoPm TouJkMPrÇ IJoJr UMm TÓ yKòuÇ oPj yPuJ, uJ\-uöJr
oJgJ pUj ßUP~KZA fUj ßTJPjJ I\MyJPf TouJkMPr jJoPuA mJ ãKf KT?
jJ! IJr ßuJn TruJo jJÇ TJre IJKo \JKj IKf ßuJPn fJKf jÓ! xMfrJÄ Yro IKjòJ xP•ôS ßjPo
kzJr \jq Chqf yuJoÇ
AKfoPiq IPjT pJ©LA ßjPo kPzPZÇ asJPnu mqJVaJ yJPf KjP~ Kxa ßZPz CPb hJzJuJoÇ ßoP~KaPT
KmhJ~ x÷Jwe \JjJPjJr \jq ‰fKr yuJoÇ
Foj xo~ ImJT TJ§! ßoP~Ka ßxA KyÄxMPa nhsPuJTaJPT UJKjTaJ IJhr FmÄ UJKjTaJ vJxj KoKvsf
TP£ ßcPT muPuJ, FmJr FUJPj FPx mPxJÇ
IJKo ßfJ yfmJT! xÄKm“ KlPr K\ùJxJ TruJo, nhs PuJT ßT?
IJoJr yJ\mqJ¥Ç
mrèjJ ßgPT
rãT pUj nãT
- oMyJÿh Ko\JjMr ryoJj xJ\M
ßTJPjJ FT KmPTPu mJKz pJmJr CP¨Pvq rJ\vJyL-aá -kJmt fLkMr mPrªs FéPk´ x-F CKbÇ ßasjKa KmTJu
KfjaJ~ rJ\vJyL ßZPz rJf xJPz IJaaJ~ kJmt fLkMr ßkRZJ~Ç kJmt fLkMr ßjPo ßhz WµJ pJ©JKmrKf KhP~
ßuJTJu ßas Pj ßYPk rJf hvaJ~ pJ©J ÊÀ TKrÇ
ßuJTJu ßas jÇ ßas Pj mJKf-IJPuJ KTZMA ßjAÇ oJP^ oPiq iNokJ~LPhr TuqJPe KmKzr IJèj ßYJPU kPzÇ
Foj xo~ IJoJr FA TJKyjLr jJ~T pJPT ßTªs TPr IJoJr FA ßuUJ KfKj FPujÇ IJr ßTC jj, KfKj
yPuj KaKaÇ
KfKj xTu pJ©L xJiJrPer TJZ ßgPT KaPTPar jJo TPr hMA aJTJ ßgPT ÊÀ TPr pJ kJPòj kPTPa
nrPZjÇ pgJKj~Po IJoJr TJPZ FPx KaPTa YJAPujÇ
muuJo KaPTa TKrKjÇ
KfKj muPuj, hv aJTJ hJSÇ
ßTj?
KaPTa TPrJKj, fJAÇ
IJKo hv aJTJ KhPu KfKj fJ KjP~ kPTPa nPr YPu pJKòPujÇ
muuJo, aJTJ KjPuj, KaPTa KhP~ pJjÇ
KaPTa KjPf IJPrJ kJY aJTJ uJVPmÇ
KfKj iPrA KjP~KZPuj kJY aJTJ ßhPmJ jJ, KaPTaS ßjPmJ jJÇ
hs∆f nJmuJo FUj pKh kJY aJTJ jJ KhA fJyPu SA aJTJ xrTJr kJPm jJ, mrÄ KfKj SA aJTJ ßnJV
TrPmjÇ kJY aJTJ KhPu KfKj KaPTa ‰fKr TPr KhPf mJiq gJTPmjÇ pKhS SA xo~ IJoJr kPTPa UMm
FTaJ aJTJ KZu jJÇ aJTJ KZu KmvKaÇ fJrkrS ߈vPj ßjPo VnLr rJPf KrTvJPpJPV kPjPrJ aJTJ
nJzJ KhP~ mJKz ßkRZJr TgJ IJoJPT nJmPf yP~PZÇ
FoKj xJfkJY ßnPm hs∆f SjJPT kJY aJTJ KhPu KfKj FT rTo Ik´˜áf yP~ IJoJPT kJmtfLkMr-aá -
TJCKj~J kPjPrJ aJTJr KaPTa ‰fKr TPr KhPujÇ
ßxKhj IJoJr nJmPf TÓ yP~KZu, KaKa KT TPr pJ©L xJiJrePT KaPTa TrPf C“xJKyf jJ TPr mrÄ
KjÀ“xJKyf TPrÇ
ßxKhjA IJKo ß\Pj ßVKZ, F TJrPeA mJÄuJPhv ßruSP~ k´ Kf mZr ßTJKa ßTJKa aJTJ ßuJTxJj ßh~Ç
rJ\vJyL ßgPT
KmTíf
- fáKyj
dJTJ-Y¢V´Jo ßruuJAPjr jrKxÄhL ß\uJr rJ~kMrJ gJjJr FPTmJPr kNmtJûu ßhRufTJKª ßruPˆvjÇ
Fr kNmtKhPT KbT kPrraJA ‰nrm mJ\Jr ßruSP~ \JÄvjÇ IJr SA ‰nrPmA IJoJr mJmJr võ ÊrmJKzÇ
oJPj IJoJr jJjJmJKzÇ
fUjTJr pMPV ßpJVJPpJV mqm˙J fPfJaJ Cjú f KZu jJ KmiJ~ ‰nrm pJfJ~JPf ßas jA KZu k´ iJj oJiqoÇ oJ
IJoJPT IJhr TPr ßTJPuKkPb IJVPu IJoJPhr kJzJ-VJ IJuVL ßgPT ßhz oJAu kJP~ ßyPa
ßhRufTJKª FPx ßasPj YPz fJr Kk©JuP~ IJxPfjÇ xMfrJÄ muJ YPu, ßasPjr xPñ ßpJVxN©aJ IJoJr
\jì uVú ßgPTA IñJñLnJPm \KzfÇ
KTPvJr m~Px x÷mf 1981 xJPu IJoJr k´~Jf mJmJr oMPU fUjTJr dJTJ \JhMWr, KYKz~JUJjJ S
jmJmmJKz Igt J“ IJyxJj oK†Pur jJjJj TJKyjL ÊPj dJTJ IJxJr mJ~jJ irPu IJoJr kro vs≠JnJ\j
FmÄ IKfv~ Ãoe KmuJxL nJPuJ oJjMw IJæJ IKf xyP\A rJK\ yPujÇ
Imvq Fr IJPVS TP~TmJr TqJ≤jPoP≤ hMA UJuM\JPjr ßTJ~JatJPr ßmKzP~KZÇ fPm ßxxm ˛OKf IJ\
IJr ßfoj oPj ßjAÇ
KjKhtÓ TPr KTZM GKfyJKxT S hvtjL~ ˙Jj kKrÃoe fgJ I\JjJPT \JjJ, IPYjJPT ßYjJ S IPhUJPT
ßhUJr hMmtJr IJT–ãJ IJr Ihoq mJxjJPT kMuKTf KYP• ßTJPjJ FT TJTcJTJ ßnJPr KmZJjJ ßZPz
IJæJr xPñ rSjJ KhuJoÇ
ßas Pjr jJo \JKj jJÇ fPm IjMoJj TKr SaJ KZu IJUJCzJ aá dJTJVJoL FxFx TJrÇ
IJKo mJóJ oJjMw KmiJ~ IJæJ ÊiM SjJrA KaPTa ßTPa ßhRufTJKª ßgPT ßasPj CbPuj IJoJPT KjP~Ç
ßxRnJVqâPo mxJr \jq IJæJ FTKa IJxjS ßkP~ ßVPujÇ
kKÁooMUL ßasjpJ©J~ IJæJr Kxa hKãe kJPv \JjJuJ ßWPwÇ C•roMPUJ yP~ mxJ oJ^ m~xL kJ\JoJ-
kJ†JKm kKrKyf KT∂á vì vs ∆oK§f IJoJr Kk´ ~ mJmJr ßxKhPjr Yo“TJr ßxA oMUUJKj IJP\J IJoJr ßYJPU
Cöô u fJrJr oPfJ \ô u\ô u TPr ßnPx SPbÇ
mxuJo IJæJr ßTJPuÇ IJæJr KbT mJokJPvA FTA ßcsx krJ KT∂á gMfKjPf yJuTJ hJKz FmÄ SPÔr
SkPr Cn~kJPvA KYTj ßVJliJrL oiqo VzPjr pJ©LKaÇ aáKkyLj TJPrJ ßTvnKft oJgJPf TJbPoJuäJr
oPfJA uJVKZuÇ FUj IJªJ\ TKr ßuJTaJr m~x fUj K©Pvr ßTJbJPf KZuÇ
pgJxoP~ ßasj ZJzJr oJiqPo IJoJPhr pJ©J ÊÀ yPuJÇ rJPfr IJiJr ßnh TPr ßnJPrr IJPuJ láaPf
ÊÀ TPrPZÇ k´KfKa ߈vPjA ßasPjr pJ©J KmrKfPf pJ©LPhr SbJjJoJr TJrPe Knz ßbuJPbKu ßuPVA
IJPZÇ k´ Y§ iJÑJiJKÑr oPiqS xMPmJi mJuTKar oPfJ YMkYJk IJæJr ßTJPu mPx IJKZÇ
FT kpt JP~ ßoKgTJªJ ߈vj ßgPT ßasj ZJzPfA kJPv mxJ SA É\Mr ßpj nhsfJ ßhUJPfA IJæJr TJZ
ßgPT IJoJPT ßaPj SjJr ßTJPu KjP~ mxJPujÇ IfqKiT KnPz ßTC TJPrJ KhPT fJTJPjJrS ßpj xMPpJV
ßjAÇ
ßuJTKa fJr cJj yJPf IJoJr ßka mrJmr kqJKYP~ iPr yJKx oMPU vJ∂-ãLe TP£ ßTJgJ~ pJKò k´vú
TrPu \mJm KhuJo dJTJ pJKòÇ FnJPmA aá KTaJKT TgJ mPu UJKfr \oJPujÇ
FA FT kpt JP~ ßar ßkuJo SjJr mJo yJfr fJuMr KjPY cJj yJf ßrPU FojnJPm xMPTRvPu cJj yJPfr
IJXMuèPuJ KhP~ IJoJr vat kqJP≤r KjPY uMKTP~ gJTJ ßxJjJr ßYP~S UJKa ßxKhPjr ßxA TKY ßxJjJ
(o∫jh§, Kvvú, Kuñ pJ AòJ fJA mqmyJr TrPf kJPrj)-aJPT jJKzP~ pJPòjÇ TUPjJ IJXMu ÆJrJ
xûJuj Kâ~J IJmJr TUPjJ mJ IV´nJPVr mJzKf kJfuJ YJozJaJPT ßpKa fUPjJ ßTPa ßluJ y~Kj
SjJr mO ≠ S f\t jL IXMKuÆ~ ÆJrJ huj, oht j, rVKzP~ pJPòjÇ
IØMf SA IJYrPe IJKo KTZM n~ KTZM uJ\ FmÄ ßToj ßpj FT irPjr xMzxMKz S Kvyre IjMnm
TrKZuJoÇ IJoJr Kjmt JT Im˙Jr ßk´ KãPf KfKj IJPrJ KmkMu C“xJy C¨LkjJPf y˜YJujJ TPr pJPòjÇ
TKY KvÊ m~x IJoJrÇ TPfJA mJ m~x yPm? IJa j~Ç cJjKkPa mJ hMr∂ k´TíKfr TUPjJA KZuJo jJ,
FUPjJ jAÇ fJA ßxKhPjr jLrmfJr xMmJPh TouJkMr jJoJr IJV kpt∂ oJjMwKa fJr KmTíf ÀKY YKrfJgt
TrPf xMPpJPVr xÆqmyJr TPr ßVPuj KmrKfyLjnJPmÇ
FUj FA kKrkNet ßpRmjTJPu FPx oJP^ oPiq pUj IfLPfr WPa pJS~J ßxA hM”˛OKfaJ oPj kPz fUj
FA ßnPm nP~ èKaP~ pJAÇ
IJuVL, jrKxÄhL ßgPT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->