You are on page 1of 21

K

E
R
T
A
S

T
U
G
A
S
A
N

TERHAD
TERHAD
MATEMATI K KEJURUTERAAN 4


Cetakan Kedua Mac 2011
Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia
http ://www.jtm.gov.my/kurikulum

Hak Cipta Terpelihara. Dokumen ini diklasifikasikan sebagai TERHAD. Tidak dibenarkan
mengeluar mana-mana bahagian dalam kandungan Bahan Pembelajaran Bertulis (WIM)
dalam apa jua bentuk tanpa keizinan daripada Jabatan Tenaga Manusia (JTM).

Bahan Pembelajaran SEMESTER EMPAT ini dibangunkan bagi kursus sepenuh masa di
Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) oleh Ahli Jawatankuasa
Pembangunan WIM dan disemak serta diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu
Kurikulum untuk tujuan gunapakai bagi semua ILJTM yang terlibat.

Kod Pengesahan WIM : WIM/MK 4011/12011/S04/P1
Kod Pengesahan Silibus : SFB/MK 4011/12009/P1
Tarikh Pengesahan WIM : 11 Mac 2011

KANDUNGAN

SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM ..................................... i
SENARAI SINGKATAN ........................................................................................... ii
KERTAS TUGASAN MODUL ............................................................................... 1
MK 4011 MATEMATIK KEJUTERAAN 4 .......................................................................1
GROUP CLUSTERING .................................................................................................2
LE1 PEMBEZAAN ............................................................................................3
LE2 PENGAMIRAN ..........................................................................................7
LE3 MATRIKS ................................................................................................12


i
SENARAI AHLI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WIM

KLUSTER SUBJEK UMUM – MATEMATIK KEJURUTERAAN 4Ahli Jawatankuasa :

1. Pn Ainin Nisak bt Ahmad Asnawi
(Pengerusi Kluster Subjek Umum)
ADTEC Shah Alam
2. En Ismail bin Sukeeman
(Penolong Pengerusi Kluster Subjek Umum)
ADTEC Melaka
3. En Chong Kok Ming ILP Bukit Katil
4. En Mohd Zainol Ami Bin Rohibon ADTEC Batu Pahat
5. En Ahmad Fadli Bin Sulaiman ILP Kuantan
Urusetia :

1. Pn. Norpisah binti Jumin BKT, Ibu Pejabat
2. En. Ismail Bin Mat Taha BKT, Ibu Pejabat


Tarikh dibangunkan : 6 Julai – 9 Julai 2010

Tempat : ADTEC Taiping

ii
SENARAI SINGKATAN

IS INFORMATION SHEET
WS WORK SHEET
AS ASSIGNMENT SHEET


KOD KURSUS

SEMESTER

NO. MODUL

KREDIT

NO. LE

JENIS WIM
MK 4 01 1-LE1-AS
KERTAS
TUGASAN MODUL
MK 4011 MATEMATIK KEJUTERAAN 4

MUKASURAT 2

GROUP CLUSTERING


MK 4011-LE1 PEMBEZAAN
1.1 Asas Pembezaan.
1.2 Pembezaan Peringkat Pertama Bagi Hasil Tambah.

MK 4011-LE2 PENGAMIRAN
2.1 Pengamiran Tak Tentu.
2.2 Pengamiran Tentu.

MK 4011-LE3 MATRIKS
3.1 Pengenalan Matriks
3.2 Algebra Matriks
3.3 Songsangan Matriks

MK 4011-LE1-AS PINDAAN : 1 MUKASURAT 3


INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA
KERTAS TUGASAN
NAMA KLUSTER SUBJEK UMUM - MATEMATIK KEJURUTERAAN 4
KOD DAN NAMA
MODUL
MK 4011 MATEMATIK KEJURUTERAAN 4
PENGALAMAN
PEMBELAJARAN
LE1 PEMBEZAAN
NO. TUGASAN
BERKAITAN

1.1 ASAS PEMBEZAAN
1.2 PEMBEZAAN PERINGKAT PERTAMA BAGI HASIL TAMBAH
OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)
KENALPASTI PERMASALAHAN MATEMATIK KEJURUTERAAN
DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH PEMBEZAAN SUPAYA PELAJAR
BOLEH :

1. DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIK YANG
BERKAITAN DENGAN BETUL.

2. DAPAT MEMBANTU PELAJAR SEMASA KEGUNAAN DI
BENGKEL UNTUK SUBJEK TERAS.

OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)
DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :-

MENGETAHUI ISTILAH DAN KONSEP PEMBEZAAN SERTA BOLEH
MENGAPLIKASIKANNYA DALAM SITUASI SEHARIAN.


MK 4011-LE1-AS PINDAAN : 1 MUKASURAT 4

TAJUK : KONSEP PEMBEZAAN
TUJUAN :

Kertas tugasan ini membantu pelajar untuk memantapkan pengetahuan tentang :

- Asas pembezaan.
- Pembezaan hasil tambah.
ARAHAN
Jawab semua soalan.


SOALAN:


SOALAN 1
Bezakan yang berikut:
a)
5
2
÷ = y
b) x y 8 ÷ =
c)
7
5x y =
d)
2
5
2
÷
= x y
e)
9
x
y =
f)
3
9x y =
g)
3
3
5
x
y =
h)
4
5x y ÷ =
i) x y =
j)
3
5
3
x
y = (20 Markah)


MK 4011-LE1-AS PINDAAN : 1 MUKASURAT 5

SOALAN 2
Bezakan terhadap x :
a)
3
) 7 3 ( 4 ÷ = x y
b)
2
) 7 4 (
÷
÷ = x y
c) ( ) 5 ) 3 2 ( + ÷ = x x y
d)
( )
4
5 3
1
÷
=
x
y
e)
( )
5
4 7
2
x
y
÷
= (20 Markah)

SOALAN 3

Bezakan yang berikut:

a)
( )( )
x
x x
y
+ ÷
=
7 5 2

b)
( )( )
x
x x
y
3
5 7 2 + ÷
=
c) 9
4
3
2
5
+ ÷ =
x x
x
y
d)
( )
2
2
3 5
x
x
y
÷
= (20 Markah)

SOALAN 4

Bezakan terhadap x :
a) y = 3
5
4
7
5
2
7
÷ + +
÷
x
x
x

b) y = 8
5
2
2
7
3
÷ + ÷
x
x
x
c) y =
3 4
5
2
3
x x x + ÷
d) y =
6
1 5
4
3
2
3
3
÷ ÷ +
x x
x
e) y =
x
x x
5
3 2
4
÷ ÷ (20 Markah)


MK 4011-LE1-AS PINDAAN : 1 MUKASURAT 6


SOALAN 5

Bezakan terhadap x :

a)
4
3
÷
÷ = x y
b)
5
x
z =
c)
9
2
÷ = w
d) ( )
x
x f
3
=
e) ( )
3
5
2
x
x f =
f) x z 5 ÷ =
g)
3
7
x
y =
h) ( )
2
x
x f =
i)
3
7
2
x
x
y =
j)
2
4
3
x
z = (20 Markah)

MK 4011-LE2-AS PINDAAN : 1 MUKASURAT 7

INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA
KERTAS TUGASAN
NAMA KLUSTER SUBJEK UMUM - MATEMATIK KEJURUTERAAN 4
KOD DAN NAMA
MODUL
MK 4011 MATEMATIK KEJURUTERAAN 4
PENGALAMAN
PEMBELAJARAN
LE2 PENGAMIRAN
NO. TUGASAN
BERKAITAN

2.1 PENGAMIRAN TAK TENTU
2.2 PENGAMIRAN TENTU

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)
KENALPASTI PERMASALAHAN MATEMATIK KEJURUTERAAN
DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH PENGAMIRAN SUPAYA
PELAJAR BOLEH :

1. DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIK YANG
BERKAITAN DENGAN BETUL.

2. DAPAT MEMBANTU PELAJAR SEMASA KEGUNAAN DI
BENGKEL UNTUK SUBJEK TERAS.
OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)
DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :-

MENGETAHUI ISTILAH DAN KONSEP PENGAMIRAN SERTA BOLEH
MENGAPLIKASIKANNYA DALAM SITUASI SEHARIAN.


MK 4011-LE2-AS PINDAAN : 1 MUKASURAT 8
TAJUK : KONSEP PENGAMIRAN
TUJUAN :

Kertas tugasan ini membantu pelajar untuk memantapkan pengetahuan tentang :

- Pengamiran tak tentu.
- Pengamiran tentu.
ARAHAN
Jawab semua soalan.


SOALAN:


SOALAN 1
Kamirkan yang berikut:
k) dx
}
÷
5
2

l) dx x
}
3
5
m) dx
x
} 3
3

n) dx x
5
4
3
}

o) dx x
}

p) dx
x
}
3
1

q) dx x
}
÷
4
7
r) dx
x
}
3
2

s) ( )( )dx x x
}
÷ + 3 2 2
t) dx
x
x
}
÷
2
3
5
(20 Markah)
MK 4011-LE2-AS PINDAAN : 1 MUKASURAT 9
SOALAN 2
Kamirkan terhadap x :
f) ( ) dx x
}
÷
4
7 3
g) ( ) dx x
3
5 2
}
÷
h)
( )
dx
x
}
+
3
2 7
1

i) ( )( )dx x x 4 5 2 3 + ÷
}

j)
( )
dx
x
}
÷
7
5 2
3
(20 Markah)

SOALAN 3

Nilaikan setiap yang berikut
a)
}
÷
3
2
2
) 5 ( dx x x
b) dx x ) 3
3
2
(
3
0
÷
}

c)
}
+ ÷
4
2
) 2 1 )( 3 1 ( dt t t
d)
}
÷
+
1
1
) 3 2 ( dk k
e) dx
x
x x

5
1
2
3
4
}
÷
÷
+
(20 Markah)


SOALAN 4

a)
}
÷ +
3
2
2
) 1 2 ( dx x x (4 markah)
b)
}
÷
÷
2
1
2
) 4 ( dx x x (4 markah)
c)
}
÷
2
1
) 4 6 ( dx x x (6 markah)
d)
}
+
4
1
2
) 2 (
1
dx
x
(6 Markah)MK 4011-LE2-AS PINDAAN : 1 MUKASURAT 10
SOALAN 5

a) Cari luas rantau berikut
(5 Markah)


b) Cari isipadu yang terjana apabila rantau berlorek berikut diputarkan ° 360 sekitar
paksi y.(5 Markah)


c) Cari isipadu yang terjana apabila rantau berlorek berikut diputarkan ° 360 sekitar
paksi x.

(5 Markah)


y = (x-2)(x-6)

0 2 6

x
y
.
y
y = 2x
2

18x

y
x
3 0
y
2
=3x

MK 4011-LE2-AS PINDAAN : 1 MUKASURAT 11
d) Sebuah anak panah dilepaskan dari busarnya pada garis lurus dengan halaju

2 4
3 6 t t v + = pada masa t. Berapa jauhkah anak panah itu bergerak dari 1 = t
hingga 10 = t ?
(5 Markah)MK 4011-LE3-AS PINDAAN : 1 MUKASURAT 12


INSTITUSI LATIHAN
JABATAN TENAGA MANUSIA
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
MALAYSIA
KERTAS TUGASAN
NAMA KLUSTER SUBJEK UMUM - MATEMATIK KEJURUTERAAN 4-
KOD DAN NAMA
MODUL
MK 4011 MATEMATIK KEJURUTERAAN 4
PENGALAMAN
PEMBELAJARAN
LE3 MATRIKS
NO. TUGASAN
BERKAITAN

3.1 PENGENALAN MATRIKS
3.2 ALGEBRA MATRIKS
3.3 SONGSANGAN MATRIKS

OBJEKTIF
PRESTASI
AKHIRAN (TPO)
KENALPASTI PERMASALAHAN MATEMATIK KEJURUTERAAN
DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH PEMBEZAAN SUPAYA PELAJAR
BOLEH :

1. DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIK YANG
BERKAITAN DENGAN BETUL.

2. DAPAT MEMBANTU PELAJAR SEMASA KEGUNAAN DI
BENGKEL UNTUK SUBJEK TERAS.
OBJEKTIF
MEMBOLEH (EO)
DIAKHIR PEMBELAJARAN PELAJAR MESTI BOLEH :-

MENGETAHUI DAN MEMAHAMI KONSEP MATRIKS SERTA BOLEH
MENGAPLIKASIKANNYA DALAM SITUASI SEHARIAN.


MK 4011-LE3-AS PINDAAN : 1 MUKASURAT 13
1. TAJUK : KONSEP MATRIKS

TUJUAN:

1) Takrifkan dan mengenal matriks, tatatanda matriks, peringkat matriks, jenis-jenis
matriks : matriks baris, matriks lajur, matriks sifar, matriks segiempat sama,
matriks pepenjuru, matriks identiti, matriks simetri, matriks sama dan matriks
transposisi
2) Selesaikan masalah algebra matriks yang melibatkan operasi tambah, tolak dan
darab.
3) Selesaikan masalah songsangan matriks.
2. ARAHAN
Jawab semua soalan.

SOALAN:


SOALAN 1


a) Berikan definisi beserta contoh bagi setiap matriks yang berikut

i. Matriks baris

ii. Matriks lajur

iii. Matriks segi empat sama


( 6 Markah )


MK 4011-LE3-AS PINDAAN : 1 MUKASURAT 14
b) Bagi setiap matriks yang berikut, nyatakan bilangan baris, bilangan lajur dan peringkat
matriks itu

i)
(
¸
(

¸

9
5
ii)
(
¸
(

¸

÷ 4 2
3 1
iii)
(
(
(
¸
(

¸

÷ 4 0
2 5
1 3

( 6 Markah )
c) Tentukan sama ada setiap pasangan matriks yang berikut adalah sama atau tidak dan
berikan sebab-sebabnya

i)

(
(
(
¸
(

¸

÷ 0 2
4 3
1 7

dan
(
¸
(

¸
÷
1 0 2
3 1 1
ii)
(
(
(
¸
(

¸

÷
5
1
1 0
5
4
5
dan
(
(
¸
(

¸
÷
5
6
0
8 . 0 5

( 2 Markah )

d)
Jika diberi matrik A=
(
¸
(

¸
÷
1 0 2
3 1 1

dan B=
(
¸
(

¸
÷
3 1 3
4 1 2
tentukan
T
AB


( 6 Markah )SOALAN 2

1. Selesaikan setiap yang berikut
a)
|
|
.
|

\
|
÷
+
|
|
.
|

\
|
÷ 1
4
3
5
b)
|
|
.
|

\
|
÷
÷
÷
|
|
.
|

\
|
5 2
1 3
1 7
2 5


c)
|
|
.
|

\
|
÷
÷
÷
|
|
.
|

\
|
÷
÷
+
|
|
.
|

\
| ÷
7 4
5 2
1 0
4 3
3 6
1 2
d)
|
|
.
|

\
|
÷
÷
÷
|
|
.
|

\
|
÷
+
|
|
.
|

\
|
5 2
1 3
3 2
0 2
1 7
2 5

( 20 Markah )MK 4011-LE3-AS PINDAAN : 1 MUKASURAT 15


2. Selesaikan setiap yang berikut

a)
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
÷ 6
4
0 3
1 2
b) ( )
|
|
.
|

\
| ÷
÷
0
4
1 2

( 15 Markah )

3. Diberi
|
|
.
|

\
|
=
6 3
5 1
A dan
|
|
.
|

\
|
=
3 5
1 2
B , kirakan

a) 5( A – B)
b) 2A – 3B
c) – 4 AB

( 15 Markah )
SOALAN 3

Dapatkan songsangan bagi matriks


a)
|
|
.
|

\
|
3 4
4 5
b)
|
|
.
|

\
| ÷
2 1
4 3
c)
|
|
.
|

\
|
÷ 1 3
1 1
d)
|
|
.
|

\
|
2 3
4 5

( 20 Markah )