You are on page 1of 15

* Hubungan Konsep Kendiri Dengan

Pencapaian Akademik Dalam
Kalangan Pelajar Tingkatan Empat
Nama: Ting Sii Tung No. Matrik: D20081031943 Pensyarah Penyelia: Puan Aslina

Program Bimbingan Dan Kaunseling

menilai dan menghargai anak-anak akan memberi kesan yang mendalam terhadap pembentukan konsep kendiri mereka. menyokong bahawa konsep kendiri boleh dijadikan elemen untuk meramal pencapaian akademik pelajar. Individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif sentiasa dapat mengharungi dan membanggakan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan sentiasa berjaya.Woolfolk (1995) . Noor Indon (2009).Cara ibu bapa berinteraksi. * .

Berita Harian Bernama .612 calon di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. mereka yang mempunyai konsep kendiri dan personaliti yang berbeza.940 orang tahun lepas. Dengan kata lain. jumlah yang mendapat A dalam semua mata pelajaran ialah seramai 1. mempunyai pencapaian akademik yang berbeza (Yusof & Nurul 2008). * . merosot sedikit berbanding 1.* Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan daripada 21.850 orang.23/12/2010 * Melalui personaliti dan konsep kendiri yang dibentuk . secara tidak langsung akan memberi pengaruh dalam prestasi akademik mereka.

Helen. Stephen ( 2005). harga diri dan lokus kawalan saling berkaitan. * . Cadangan • kajian beliau mencadangkan agar mengambil kira faktor lain seperti faktor keluarga dan jantina. harga diri dan lokus kawalan sebagai penunjuk keperluan untuk penilaian remaja berisiko bunuh diri dan implikasi bagi guru-guru. mengkaji Persepsi pencapaian akademik. Umur dalam lingkungan 12 hingga 15 tahun Instrumen & dapatan kajian • Instrumen dan yang digunakan adalah Early Detection of Emotional Disorder (EDED)dan received academic performance (PAP) untuk penilaian akademik. • keputusan logistik pula menunjukkan bahawa tanggapan prestasi akademik.Sumber • Graham. • Sample sbanyak 2246 orang. Angela S. Leigh Rodger.

• Hubungan konsep • kendiri dengan pencapaian akademik dalam kalangan pelajar • Tingkatan 4 • Sample 100 orang iaitu seramai 50 lelaki dan 50 orang perempuan Instrumen & Dapatan Kajian Tennessee Self Concept Scale (TSCS) yang diubah.Sumber • Nur Rashida (2009). Tidak terdapat hubungan signifikan di antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik Cadangan • Penggunaan soal selidik yang lebih berkesan dan menggunakan kaedah kaunseling kelompok bagi menjalani kajian * .

Kajian Ini Untuk Melihat Tujuan Dan Objektif Kajian Dalam Kalangan Pelajar T.4 SMK Putrajaya Presint 8 (1) Tujuan objektif Skor min konsep kendiri Skor min pencapaian akademik Perbezaan Skor min konsep kendiri berdasarkan gender Perbezaan Skor min pencapaian akademik berdasarkan gender Skor min konsep kendiri Skor min pencapaian akademik Perbezaan Skor min konsep kendiri berdasarkan gender Perbezaan Skor min pencapaian akademik berdasarkan gender Hubungan Skor min konsep kendiri dengan Skor min pencapaian akademik Hubungan Skor min konsep kendiri dengan Skor min pencapaian akademik .

Kajian Ini Untuk Melihat soalan Dan hipotesis Kajian Dalam Kalangan Pelajar T.4 Soalan Apakah Skor min konsep kendiri Apakah tahap pencapaian akademik Hipotesis Terdapat perbezaan Skor min konsep kendiri Terdapat perbezaan Skor min pencapaian akademik Adakah terdapat hubungan antara Terdapat hubungan signifikan konsep kendiri dengan pencapaian positif antara konsep kendiri akademik dengan min pencapaian akademik Adakah terdapat perbezaan konsep kendiri antara pelajar lelaki dan perempuan Adakah terdapat perbezaan pencapaian akademik antara lelaki dan perempuan Terdapat perbezaan signifikan konsep kendiri berdasarkan gender Terdapat perbezaan signifikan pencapaian akademik berdasarkan gender .

Pihak sekolah • Dapat menyelaraskan proses pengajaran dan pembelajaran . • Mengubah sikap dalam mendidik Ibu bapa • Meluaskan skor kajian • Pembentukan kaedah kajian yang lebih sistematik Kepentingan • Guru • Panduan kaunselor • Panduan KPM Individu  Kesedaran tentang konsep kendiri  Mengetahui tahap pencapaian akademik.• Mengambil berat hal-hal anak.

Teori Teori Pemusatan Perseorangan Carl Regres Teori Hierarki Keperluan Abraham Maslow .

* .KUANTITATIF Kajian Tinjauan Cara mengumpul data adalah melalui kaedah berbentuk survey yang menggunakan borang soal selidik yang diberi terus kepada sample kajian.

P= 64 *Lokasi Dan Sample Kajian .Tempat kajian SMK Putrajaya Subjek Kajian Pelajar Tingkatan 4 Populasi Kajian 160= 70(L) + 90 (P) Subjek Keputusan PMR Peserta kajian 113 orang Sampel Kajian Krejcie Dan Morgan L=49.

TSCS *Lima mata likert *13 Sub skala *20.30 minit *100 item *Item positif & negatif Keputusan PMR Gred & Mata Tahap & Mata *Alat Kajian .

60 hingga .80 hingga .92 * .92 ( sidek Noor 2005) *Chiam Heng Keng 1976.90 *Morron dan Stokon .nilai pekali kebolehpercayaan TSCS .63 hingga .85 dan nilai pekali kepercayaan pula .*Nilai pekali kebolehpercayaan uji dan uji-kembali alat ukuran TSCS adalah antara . nilai pekali kesahan ialah .

• Penerangan kepada data & ciri –ciri populasi Kaedah Deskriptif • Untuk melihat perbezaan sample yang mempunyai 2 kumpulan Person R • Melihat hubungan antara pemboleh ubah. Ujian T * .

*Sekian Terima Kasih *Sekian Terima Kasih .

9. :25:.250 .3.3.7.W !0307.0/.  . 087591 W &39:20.38. 502-40:-.3 !07843# W 0./.8 ./.9 507-0..3 05.39.32025:3.7545:.7 . &.9:-:3.3% .

3%072..$0.8 $0.3%072..8 .