KÕ ho¹ch bé m«n vËt lÝ A. kÕ ho¹ch chung I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh. 1. Gi¸o viªn: a.

ThuËn lîi: - §ội ngò gi¸o viªn trÎ, nhiÖt t×nh, cã tr¸ch nhiÖm. - §éi ngò gi¸o viªn ®îc ®µo t¹o chÝnh quy. - §a sè gi¸o viªn ®Òu ham häc hái. - §îc sù quan t©m cña BGH, cña c¸c thÇy c« cã kinh nghiÖm ®i tríc. b. Khã khăn: - VÉn cßn gi¸o viªn hîp ®ång thØnh gi¶ng nªn vÉn cha chñ ®éng ®îc trong c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n. - Gi¸o viªn trÎ kinh nghiÖm Ýt nªn chuyªn m«n cßn h¹n chÕ. - Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cha linh ho¹t cha thùc sù phï hîp víi häc sinh . 2. Häc sinh: a. ThuËn lîi: - §a sè häc sinh cã ý thøc häc tËp, ham häc hái. - §îc sù quan t©m cña gia ®×nh vµ x· héi. b. Khã khăn: - Mét sè em cã ý thøc kÐm, cßn Ø l¹i cha quan t©m tíi viÖc häc tËp, lêi biÕng trong häc tËp, lêi t duy. - Mét sè gia ®×nh cha quan t©m tíi viÖc häc tËp cña con em m×nh. - S¸ch gi¸o khoa, ®å dïng häc tËp cßn thiÕu. II. §Æc ®iÓm vµ nhiÖm vô n¨m häc. 1. §Æc ®iÓm: - M«n vËt lÝ lµ m«n tù nhiªn ®ßi hái hs ph¶i t duy, néi dung kiÕn thøc rÊt trõu tîng, nhiÒu néi dung rÊt khã hiÓu. - M«n häc nµy ®ßi hái ph¶i tÝnh to¸n nhiÒu mµ häc sinh thêng kÐm trong viÖc tÝnh to¸n. - M¹ch kiÕn thøc gi÷a c¸c bµi, c¸c ch¬ng, c¸c phÇn liªn quan chÆt chÏ víi nhau do ®ã khi d¹y, khi häc cÇn liªn hÖ vËn dông kiÕn thøc ®· häc. - ViÖc häc tËp kh«ng nh÷ng ®ßi hái häc sinh ph¶i hiÓu mµ cßn ph¶i biÕt vËn dông lµm bµi tËp.

lßng ham mª nghiªn cøu khoa häc. .Häc sinh kÐm: 0% 2.Häc sinh ph¶i: biÕt→hiÓu→vËn dông→gi¶i thÝch.Trang bÞ cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc tèi thiÓu cña vËt lÝ THPT. 1. ..ChuÈn bÞ bµi tríc khi ®Õn líp. BiÖn ph¸p thùc hiÖn 1. 2. ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc cho phï hîp víi ®èi tîng häc sinh. III.T¨ng cêng häc hái ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô.Gi¸o dôc t tëng ®¹o ®øc.T¨ng cêng sö dông ph¬ng tiÖn d¹y häc. KÕ ho¹cH d¹y häc . Líp 10E 10G 10I 10K 10M Giái 5% 6% 4% 5% 5% Kh¸ 30% 35% 30% 35% 30% TB 60% 55% 60% 55% 60% YÕu 5% 4% 6% 5% 5% KÐm 0% 0% 0% 0% 0% IV. NhiÖm vô n¨m häc. . .Häc sinh giái: 5% .So¹n gi¸o ¸n 100% tríc khi lªn líp. 2. nªn khi d¹y häc sinh ph¶i g¾n liền víi thùc hµnh vµ c¸c hiÖn tîng trong thùc tÕ.Häc sinh yÕu: 5% . . . ChØ tiªu tõng líp. ph©n tÝch tæng hîp.Häc sinh cã ý thøc häc tËp tèt. so s¸nh.Qua viÖc häc. . B. .Häc sinh trung b×nh: 60% .Cã ®Çy ®ñ s¸ch gi¸o khoa vµ ®å dïng häc tập. häc sinh ph¶i ph¸t triÓn t duy. §èi víi gi¸o viªn: . yªu thÝch m«n häc. . .Bé m«n vËt lÝ liªn quan ®Õn nhiÒu bµi thùc hµnh. .T¨ng cêng kiÓm tra.T¨ng cêng ®æi míi kiểm tra ®¸nh gi¸. ChØ tiªu chung. ®¸nh gi¸ häc sinh. . ChØ tiªu phÊn ®ấu.Häc sinh kh¸ 30% . KÕ ho¹ch cô thÓ Khèi 10 i. §èi víi häc sinh.

Động học chất điểm Tổng số tiết 14 Lí thuyết 10 Thực hành 2 Bài tập. ôn tập 2 .Cả năm: 37 tuần = 70 tiết Học kì I: 19 tuần = 36 tiết Học kì II: 18 tuần = 34 tiết HỌC KÌ I Nội dung Chương I.