You are on page 1of 2

Aplikacja "Analiza" Wersja Professional jednostanowiskowa DEMO

Nazwa przedsiębiorstwa:
Opis aplikacji finansowej W wersji demo większość komórek jest pozbawiona formuł, oprócz części danych dot. 3. przedstawionego okresu . Istnieje możliwość dokonania zmian w rachunku zysków i strat dla 3. przedstawionego okresu. Wskaźniki dot. rentowności i struktury przychodów i kosztów oraz ich dynamiki będą wyliczane w związku z tymi zmianami. Program służy dokonaniu analizy przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość. Po wprowadzeniu danych finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, oraz dane dodatkowe), program dokonuje obliczenia wielu wskaźników opisujących sytuację finansową przedsiębiorstwa, tworzy strukturę procentową i liczy zmiany dynamiki (przy uwzględnieniu zmian nominalnych, i realnych) pozycji sprawozdania finansowego. Program pozwala na dokonanie analizy dla 24 dowolnych okresów (np. miesięcy, kwartałów i lat), i każdy z nich może mieć dowolną długość czasową. Podstawowa zasada jest taka, że dane należy wprowadzać w komórki koloru żółtego. Pozostałe komórki, w tym zawierające formuły, zostały zablokowane, celem uniknięcia ich skasowania. Arkusz "Opis" Jest to arkusz w którym się znajdujemy. Zawiera opis aplikacji. Powyżej można opcjonalnie wprowadzić nazwę badanego przedsiębiorstwa (jest to wskazane, gdyż nazwa ta będzie występować w kolejnych arkuszach). Arkusz "Bilans" Arkusz służy wypełnieniu danych bilansowych, a także wyborowi jakich okresów ma dotyczyć analiza. W górnych wierszach należy dla danej kolumny wprowadzić rok, oraz z rozwijanej listy wybrać miesiąc (wprowadzenie roku i miesiąca powoduje, że dany okres staje się aktywny - przeprowadzane są dla niego wszystkie wyliczenia; gdy nie chcemy, żeby były wykonywane wyliczenia, wystarczy skasować tą komórkę). Aplikacja uwzględnia podany okres miesięczny dla odpowiedniego wyliczenia niektórych wskaźników (np. rotacji) czy informacji wyjściowych (dynamika), w których okres ma znaczenia dla rezultatu, dlatego ma to duże znaczenia dla właściwych wyliczeń. Każdy okres ma nadany swój numer (od 1 do 24), co będzie przydatne przy wyborze okresów dla wyliczeń dynamiki bilansu i rachunku zysków i strat. Oczywiście aplikacja dokonuje również automatycznego wyliczenia potrzebnych sum w bilansie. W dolnej części przedstawione są pomocne użytkownikowi kontrolne różnice między sumą aktywów a pasywów, oraz między kwotą wyniku netto w bilansie i rachunku wyników (aby na bieżąco mógł sprawdzić czy wpisane kwoty są właściwe). Arkusz "Rachunek" Arkusz przeznaczony do wypełnienia danych w rachunku wyników w wariancie kalkulacyjnym lub porównawczym. U góry ekranu użytkownik wybiera rodzaj wariantu zaznaczając odpowiednią opcję (układ rachunku odpowiednio dostosowuje się do wyboru). W przypadku wariantu kalkulacyjnego, wskazanym jest wypełnienie pola "Amortyzacja", które co prawda w tym wariancie nie występuje, ale jest przydatne do niektórych dalszych wyliczeń. Arkusz "Dodatkowe" Arkusz służy wprowadzeniu kilku danych dodatkowych, które będą pomocne w wyliczeniu niektórych wskaźników (stopa podatkowa i odsetki zapłacone – wskaźnika dźwigni finansowej; ilość akcji, cena akcji, dywidenda - dla wskaźników rynkowych; zatrudnienie – wskaźników wydajności; należności przeterminowane i zapasy nie wykazujące ruchu – wskaźników płynności; przepływy z dział. operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej - wskaźników rachunku przepływów). Arkusz "Wskaźniki finansowe" Zawiera wyliczone dla kolejnych okresów wskaźniki finansowe z podziałem na grupy. Przesunięcie wskaźnika myszki na nazwę wskaźnika pozwala poznać metodykę jego liczenia. Część wskaźników została zanualizowana co oznacza, że zostały dostosowane tak jakby były liczone dla okresów rocznych. Jest to niezbędne w sytuacji gdy we wskaźniku równocześnie występuje pozycja z rachunku zysków i strat (zanualizowanie powoduje, że ta pozycja jest liczona jakby dotyczyła całego roku np. wartość za 6 m-cy jest mnożona przez 2) oraz bilansu, np. ROA, ROE, pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową. Arkusz "Struktura bilansu" Arkusz wylicza strukturę procentową najważniejszych pozycji bilansowych, wg zasady jaki udział ma pozycja niższego szczebla w ogólnej wartości pozycji wyższego szczebla (np. grunty w środkach trwałych, środki trwałe w rzeczowych aktywach trwałych, rzeczowe aktywa trwałe w aktywach trwałych, a aktywa trwałe w aktywach). Arkusz "Dynamika bilansu" Arkusz wyznacza zmiany dynamiki wszystkich pozycji bilansowych. Do użytkownika należy wybór, które okresy chce do siebie porównać. Istnieją 3 możliwości porównywanych okresów. W każdym przypadku użytkownik wybiera 2 ze wszystkich dostepnych okresów. Oprócz tego, w zależności od decyzji użytkownika dynamika jest liczona przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji (należy go odpowiednio uzupełnić w żółtym polu i musi oczywiście dotyczyć czasu pomiędzy wybranymi dwoma okresami badanymi) lub nie tj. realna lub nominalna. Arkusze "Dynamika rachunku" Zawartość arkusza jest analogiczna do poprzedniego (oczywiście w tym przypadku, aby zachować porównywalność danych, konfrontowane okresy są sprowadzane do tej samej długości tj. zanualizowane). Miłego korzystania z programu życzy firma e-BizCom!

ABC S.A.