You are on page 1of 8

Image de lea nwes Instal~lacionrd6 I'tnstltut Domaneo Perramon, dFArenysde Munt

I
I I
Skafam: skamot "~naugurac# del Roba Naps: El
antifeiista camp: Ja tenim concert mes
d9Arenysde Munt gespa artificial al
1 esperat per els
ioves.
DlJWS
2 Local 29 DE NOBEMBRE DEL 2001 el Petiddi~0 de I'ESO

Els alumnes ens EN RESUM

L'Aula de plWca, inundada!

Tot i la recent inauguracid de les obres.


El 9 d'octubre encara hi ha alguns problemes que re
fern una sortida soldre. Un dels mes "prob1emitics"esdo-
na a la nova aula de plistica, on cada v e
al gimnhs de gada que plou, s'inunda, creant un bas-
Cerdanyola sal de tamanv considerable iust davant
I de la pissarra: L'aigua ha de&at una taca
El dimarts 9 d'oc- d'hudtat a1 terra, i ha arribat a mullar
tubre els alumnes els baixos d'alguns mobles de aquella zo-
de 3r d'ESO van na de la classe. Aixb a obligat al nostre
anar d'excursi6 a1 professor a situar aquests mobles aixe-
gimnis Altis de Cer cats, amb maons, per evitar desperfectes
danyola, un gimnis mes greus. Segons els tecnics, aquesta
immens, per co- "Inundaci6"es produeix a causa de que
mencar a preparar la paret de la pissarra dona a un pati ex-
se flsicament. Van terior, que no desaigua be, i el liquid es
realitzar un seguit filtra per la paret i surt a I'altre cantb.
d 'activitats durant
tot el dia. Per co-
mencar van fer
,,,,,a p o ~ Incineraci6 d'un cacauet
~aekkondo,"spin- na i a la piscina, va molt profitosa per
ning" bicicletes es- ser una sortida on la nostra activitat
titiques ), miqui- tothom va gaudir fisica. El dilluns dia 5 de Novembre es va dur a
nes de peses ....Des- molt perb la veritat t e m e la crema d'un cacauet a l'aula de
pds vam dinar i tot 6s que tamb6 vam Biologia del IES Dombec Perramon. La
seguit van tenir suar. Tot i aixb ens prictica va aconseguir atreure 11atenci6
una hora lliure on agradaria repetir de la majoria de l'alumnat, que va mos-
van tenir l'oportu- aquesta sortida al- trar un gran inter& en realitzarla. La
nitat de relaxar-se gun altre dia ja que professors encarregada de l'assignatura -
a1 jacuzzi, a la sau- creiem que va ser Ana Marin - va fer agrupar a la classe en
diferents grups de 3 o 4 persones, i va re-

An .
cio de I'institut
partir un cacauet per taula. Cada ca-
cauet va ser clavat a un suport de goma
arnb un filfem sortint, de tal manera
Domenec i Perramon que el cacauet quedava separat de la go-
ma. Mentre una part de grup duia a ter
Despds de finalit- lent arnb vestuaris i me aquest procediment, l'altre omplia
zar la primera fase una zona de cuina- arnb 10 ml. d'aigua un tub d'assaig, i hi
d1ampliaci6 de menjador,una sala posava un termbmetre estret i llarg.
1'I.E.S que va consis- de professors nova
tir en una redistri- arnb visi6 a1 pati,
bud6 de l'espai per un parell d'aulas
d o n a cabuda a una noves i una aula de
nova linia la segona plistica. LIAmplia-
fase d1ampliaci6de ci6 ha estat degua-
1'I.E.S Domenec Pe da a la gran quanti-
rramon va finalit- tat d'alumnes nous
zar a inicis d'estiu, i els de primer dlE-
arnb un nou pati , SO que han arribat.
un gimnis voliva- Nou Qlmnils
'a
d i e s 9,10,11 de &vembe es va cde-
bra la ksta Major dlArenp ?le ~ i i n tla.
. ~wwm&ksta de Sant Marti. Es van re-
~ t s &verses
u acthitats e n b des: el
, els prernis dels caxteUs,.de la
&&@&or de 2007 i de la masga li'wi-
c,
! &1 WO8, Els concerts van tenir Un
&
k
, pmti&nhme especial cam ca& my, en-
. gumsfvan pm&igar: Rilippo Landini i
&aS a h t t a dgl bble Sec,.qui -om es-
mva amb $5- iklu,si6,'i no van dece
k. bin cad. any els infants tambe van
@airel seu espai ambjocs i imflables, la
bivefti6 era awegurada per tots els apn-
yerics+La festa pa f i d t z a r amb una tHz
M a &Is vilatans per b a a r l a tradicio-
~ a 3 saManes.
s

SW~EI 6~ u n b P de mfiiia s ~ EIa seu


I-- ;g$)Ml dir Skamot Mfeixis-
,- n d
ta d'&e.dp de Munt, Eas, smsrc-ompo-
@up e&i constituirt mista; ' en uk:aron I4 previst t r m la " m t s $dn;Jadf Ma5 veu, D a d "romot-
~ Lluis Subira-
p e en Hurter pelrussi;a- seva maqueta a1 g;uTtarra, Cesc Martore'n- Baix, M@ckie-
EH,ba@rfa dd p i p nista i l'&fal~Sh- Barg del 2008. bateria i Albek Mapou: gralla, perms-
8 @swintfad~te t a c m la segona s i ~ o si samplers. Aquest grup ,yacorn-
relac en C a k & guitama, P1anlr;ja ti$ Car a Arenp de M w t i na tenien gaire
eltit fora, prb de mica en mica van anar
gp.map~ a
c- .i bquad van a to-
t~ w d ,&mja els saneken. a s del
"199 que vabwmar 3 tocar han tret
origen#de Manuel de ~edmlo ' a s cd's: :Bk&s~~O)ailteeditat, Single
haar a d i p s 'i k &ma ( 2 0 0 ~ ) a u t d t kit
Ehs aZuLmnesde 3r B temstres que han - l?&&n ha .s+t Bern (2007&Ii?ranedi.
en q&& primer deimt el ptneta &a m r a n k caq6 de l'irnne dlArenys
trim- ha ."&wit.I d*-t 0 de P;Qunt 1 .I

a llassignatura de aixi ho pensen ells.


eat&, "Iwfecanos- Les situations vis-
*
&idel S @ g m B&
gean IbhmM!l cbe
Mmler. La hiothda
&s es van corn?
@cast c a b wads .
m4s iell~;ban de de-.
& do* a&lescenQ mostrar la s m ha-
qm ban de r e p dukesa i qreke
blasa el mSn tal corn ment Si teniu cw,
%in-fir Adam d Eva, dositat per un final
dqpt en quest cas impactant nomt!s
a l'atac d'uns extra- cal llegirlo.
DIJOUS
4 Nacional 29 DE NOVEMBRE ML 2007 d P d 6 d b de I'ESO

poliesportiu de St.
Naps i cols 6s una tradicid dlArenys de
Munt, on els nois pengen un nap a la ca
sa de ks m%si a1 rev&, elles p q p n urn
col a casa els nciis. Aquesta tf;rdMc5 es fa
Fimlment St, la Wit de &is. Es una tradicib d ' k n y s de
Isle poddl gau- M a n t perb alms pobles corn per exen
$ir d'un pk h n y s de Mar h imiten arribant fins
paliesportiu el p t que TV? i molta gent del voltan1
c m e n que es originMa dlArenysde Mar
pe& es d' b n y s de Munt.
Tot va comenqar
quan un conjunt de
persones van pre-
sionar a l1ajunta-
ment per cunstruir
el poliesportiu. En-
cara que era un pro-
Jecte de fUtur aixb
va firr awelerar les
obres. Tat i aixb la
i~auguracides va
haver d'aplaqar una
setmana &s del
predst. El polies-
portiu que va ser
subvendonat per a
la generalitat de Ca-
talunya va costar
125.0U0 eums. Va del poble amb el de tering. Despds van El dia 1 de juliol a Asen3 de Munt co
ser el 4 cle maq per LloW. Tot seguit es continuar els par- menqa el torneig d'estiu de futbol sala
d quan es va poder va dur a terme una tits, tant de bLquet Sempre haestat orgarritzat per el Club Es
&r la gran i espera- demostracid d'aerb- com de f'utbol fins a portiu dlArenys De Munt (CEkDM) per{
da inauguraci8 del bir ~I,Epradcaven l'hora de dinar. despgs que els de futbol 11 s'enf'adi
poliesportiu. Va CCF unes dones del po- amb els de futbol sala perque s'enduiex
men$@ amb un ble. M4s tad es va nens cap a futbol sala. I ara nomes 6s or
pardt de ffitbol que fer un ~ t i i g e rque
i ganitzat pels de futbol sala.
enfrontava l'equip va organitzar un ca-

Rovira VS. Pep's! Qui gwnya*


Des de fa malts molt bona reputa- la crftka dels preus Com tots sabern, l'estiu a1 final s1;tcab
anys el cat&Ikovira ci4 d poble. Pa es- del ea@ %~&.a, que fknt aaorrit a tots els pobles, perb no :
6s un punt de tro- cdg que ha obert m o b gew p u s a &np de hjruatl k s kate co16nies sBr
b d a pels S T p W g dlA- seves pmtes el p_ 8611 exce&us, unes colhnies organitzades per un seguil
renys & Muat El "Pep's". $5 econhmic W i s e s persanes, de joves del @Me. B1 dia 1&agoatk n y !
jovent acostmm a i tamM 4s un lloc sobretot el jamnt de Munt es que& despoblat, els nem se
a n d i sovint a so- an es diu els esntM- s%adecantat cap a1 'n van 10 dies a una casa de colbnies. Dies
par ja que els seus p a s l k s pizzes s6n "Pep'sn. de t e m r de primMa E n s a quart d'ESC
nn.h.nnan@ tnnnn n i w q I ~IZW.E ,
n~m-t 1n.r m n l X - i m e az 4&- Ir..r.r
. m e -
DlJOOUS
29 OE NOVEMBRE OEL 2007 eI P M i d e I'ESO 5

Toni Llacay es Les primeres setma-


demana un mes nes d'institut, van
de baixa per ser cabtiques, a cau-
sa de repartir les
editar un llibre claus de les guixe-
tes als alumnes del
centre. Els alumnes
El filbsof escriu estaven nerviosos i
els llibres del es barallaven per
alumnes de pader ser els pri-
batxjjlerat mers. El fet de can-
viar de conserge, va
Toni Llacay, nou provocar un enor-
professor de filoso- me caos en aquest
fia de lt1.E.S. Dom& tema. Fins que to-
nec Perramon, s%a thom no vi tenir la
demanat un mes de seva guixeta, van
baixa per acabar estar un mes i poc.
d'editar un nou llj-
bre de filosofla. Tot
seguit l'entrevista- @I I l l h do fll-fla per Ten1 Llaoay
rem:
Quin6 el tit01 del de text. Un d'a- encara que a vega- estar-hi un any.
llibre que estis es- quests, el de Visua- des 4s una mica Nom4s fas llibres
crivint arztuahmnt? lart el fan servir els cansat. per babcillerat?No, Ple;abaralla
De moment, no en de BAT. @ant de temps es- ara per exemple es- e n h dues
t6. Com ho partes aixb tas per escriure un tic fent un per 2n alulrnes de 3r
Quants l l i b ~ shas de fer dues feines llibre? Dep6n, en al- dlESO.
escrit? Tres llibres alhora? Bastant be, gun cas he arribat a
Fa uns dies es van
barallar dues alum-

- - - de 1r
Ek alumnes
nes de 3r ESO. Tot
va comenqar insul-
ens invadeken I II tantse mfituament
sense motiu. La dis-
cussi6 va arribar a
Des que els alum- cant un col.Iapse. tal punt que van
nes de primer han Cada dia, els grans, acabar estirant-se
ardbat a l'institut es barallen per p e dels cabells. To-
el passadis de les der passaphi i, al- thom estava a1 vol-
guixetes, on to- tres vegades, s'hi tant mirant corn es
thom hi passa, ha donen empentes, el barallaven fins que
quedat coMapsat. que pmvoca que els un jove amb seny
Com que ells no- altres caiguin, i ai- va voler posar 8 a la
m4s tenen classe en xi, un doble colslap baralla. Awi enca-
aquelles aules i en se! ra continuen em-
poques ocasions en pre~yadesi no es
d'altres, no es parlen,
mouen d'all provo-
DIJOUS
29 DE NOBEMREDEL 2007 el Periddico de PESO

Be SKA my friend! OH DEU MEU! Politicament


incorrecte
El passat dissabte dia 10 de novembre es
Concert a va estrenar l'obra ccPoliticament Inco-
Arenys de mete>>, obra original de l'autor Ray Co-
oney i representada pel grup de teatre
Munt. Estiu del Centre Moral dlArenys de Munt. L'CF
2007. bra, una parMia politica ambientada a
la d6cada dels 70 a l'hotel Palace de Ma-
El Roba Naps 200 drid, aconsegueix captar 11atenci6del
es lliiltim dels festi- ptiblic gricies a1 seguit de mentides que
vals reivindicatius el protagonista, un ministre del govern,
de I'estiu, aix6 li d6- s'inventa per a poder sortir ben parat de
na una certa impor les diferents situations en qu6 es troba.
tincia i a l'hora per Durant les dues hores que dura la repre
sonalitat, allunyat sentaci6 l'espectador no para de riure i
d'una d'identifica- aplaudir. Durant els tres dies que es va
ci6 politica concre- representar ( 1 0 , l l i 17 de novembre) la
ta, aquet festival no sala del Centre Moral es va omplir.
t4 recolzament per
part de cap partit Xkpes i disbauxes al correfoc
Les entrades del conctert
-politic concret, no dYArenysde Munt
obstant els seus ide- rant els dies 30 d'a- The Cabrians, Roig,
als estan estreta- gost i 1 de setem- Betagarri, Ariabisi-
ment lligats a Cata- bre, es van dur a ca. Sva-Ters i Black Entre els actes de la Festa Major d'en-
lunya i el Socialis- terme diferents Soofa. El p ~ b l i cva guany tamb6 s'ha dut a terme el corre-
me. Aquest 6s un concerts de tipus poder gaudir a1 foc, que tot i no ser tradici6 a1 poble i fer
projecte pensat i reagge, ska, punk i cent per cent de pocs anys que se celebra, ha tingut una
creat per el Col.lec- rock, amb grups l'espectacle. molt bona acollida entre la poblaci6. A
tiu K.R. i enguany com Strombers, les 9 del vespre del divendres dia 9 de
ha arribat a la seva SKAFAM, Cesk Frei- novembre, un grup de pirbmans i un se-
tercera edicib. Du- xas, Banda Bassotti, guici de persones disposades a fer dis-
bauxa, van recdrrer la riera dlArenys de

La Salseta del Poble Sec llueix / Munt, partint de l'ajuntament fins a la


plaqa de 11Esg16sia,acompanyats per tra-
ques, foc i petards. All&els esperava una
a la nit jove del nostre poble altra concentraci6 de persones, prepara-
des per a assaborir el fantastic espectacle
Un dels actes m6s nitzar la nit i de fer de llums i sons que comenqava amb la
esperats, sobretot ballar tothom. I, arribada dels dimonis.
pels m6s joves 4s la com ja comenqa a
nit jove que es va ser tradicional en
celebrar a la Sala les festes del poble,
Municipal a partir Rosa Albiol, repre
de dos quarts de 12 sentant del PSC a
de la nit. Filippo Arenys de Munt, va
Landini i la Salseta col-laboraren la fes-
del Poble Sec que ta servint begudes
tradicionalment te rere la barra del bar
ca a1 poble per Sant de la Sala Munici-
Marti, van ser els pal, lloc on es va ce-
d'ame- lebrar el concert. Concert i
DIJOUS
29 DE NOBEMBRE DEL 2001

La innovacio a IYEsport
1 Arenys de Munt ja te un camp de gespa
I CArenys de Munt de Bhsquet M millaant

: Fa aproximada- les alineacions dels


ment un mes van .#
.,iueadors del C.E I-r

I
inaugurar el camp dlArenys de Munt
de ffitbol de gespa i de m6s petits a m4s
va venir molta gent grans. I despds de
de fora. En teoria la inauguraci6 del
- havia de venir el ju- camp van fer un
gadgr de l1Arsenal partit de $I&m3. con-
que es diu ' a s c Fa- tra el Matad, Van
bregas" ,rb al fi- guanpr YAxenys de
1 nal no va venir pep Muat per 3 a 2 i ho
qu* el mateix dia van po&r celebrar,
tenia un partit con- Quan va passar una
tra el Chelsea. Els setmana van posar
que van assistir a la les grades dels c o
inauguraci6 van lors de llArenys de
ser l'alcalde i els m Munt, i van posar
gidors dlArenys de ciimeres. I ara el
.
Munt El que van camp es vigila amb
fer va ser ensenyar molta precaucid

Augument de Pexperi&ncia Revolucions al camp


deb j ~ g d o r sde basquet de patinatge
El club de patinatge poble.L1esforq que
LIPnim de l'equip de dlArenys de Munt hi posen tant les pa-
biisquet anava bai- va conseguir victb tinadores com les
xant fins que en ries deixant bocaba- entrenadores 6s
pocs dies van guan- dats als especta- molt i es veu reflec-
yar tres partits i a a don, perb es quei- lit en els diversos
el seu h i m va en xen del poc reconei- ampionats , proven
augment h a tenen xement i ajuda que i exhivisions que es
en ment guanyar el reben del disputen tant a Es-
grbxim partit. Espe-
Tern que els tiltims
partits hagini estat
, gr%ciesa 1'habilitat i
no un cop de sort;.
corn poden dir al-
guns. Tots esperen
amb ganes el p r b
xim partit, per poder
esbrinar si llanterior
partit ha estat un
cop de sort o pura
habilitat dels juga-
ECOLOGIA
Un petit gran problema
DEMANO LA PARAULA

Critica lHerAh
I
ctualment, en Carlos Ruiz Zaf6n: Marina
at, i en el nos- L'escriptor barceloni torna ha aconseguir
tre m6n, hi ha mol- fer un llibre que sembla un somni. Ens
tissim problemes, i motiva amb les aventures dos joves amb
moltes coses en les els que ens podem sentir identificats. Hi
que pensar, perb jo trobem moments tendres perb no falten
crec que actualment d'intriga que fa que els lectors estiguin
un dels mes preocu- constantment capficats dintre de la na-
pants es el canvi cli- rracib.
mitic, provocat per
els gasos d'efecte
hivernacle sobre l'at-
mosfera, sobre escal-
fant-la. Aixb ens pot
dur a unes condi-
cions climatiques
extremes1 en les

I
Ja 0s h0t-a que culpa nostra, a1 ho. Per aixb penso
tothorn menys en gran part ... que ja es hora de que Areny de M
Com es possible que tothorn es preocupes La ricrzSoterrada o no?
una mica de la una sola especie, en 3 una mica mCs del pla-
seva part 6 4 segles hagi acon- neta, que 6s casa nos- L'Ajuntament proposa soterrar la riera,
seguit carregame un tra, i intentes posar per6 jo penso qui si volen soterrar-la no
quals sera molt com- ecosistema de mils el seu granet de cal que tallin els arbres. A mi em sembla
plicat sobreviure. I jo dlanys?Perqu$ que si sorra. Perque un sol bC que la soterrin perque si hem de tra-
hem pregunto: Com desapareix la terra no pot canviar el vessar-la no haurem de baixar fins a1
hem arribat aqui? Per donari igual tot el men, perb entre tots pont .Per altra banda, si la soterren, no
quP no ha sigut la que haguem fet, si podem millorar el ens mullarem ni ens embrutarem tant
terra que ha decidit construi't o dit, per- futur. per travesar-la.
de posar-nos-ho difi- qu$ ja no hi hauri
cil, no , si no que 6s nin& per a recordar ,

L, EQUIP DE REDACCE~
Mario G6mez. Aaron Guerra, Lluc G6mez, Toni ~astor(~u1
tura), laila Jabbari, Laia Catarineu, Aina Martinez(0pi
ni6)Judit Cantallops, Cristina Furriols, Ouafael El ~ a d a -
ma, Amina El Amiri, Marina Arnella(Espectacles),Jordi
Matas, Marc Antoni Casas, Marc Vila, Ricard Verdura(Na
cional).Merc6 Castell6. Vanessa G6mez, Mna Roura(Lo
cal), Marina Cruz,Jordina Marques, Coral Exposito(Socie
tat),Ibrahim El Cadi. Jonathan Mpez, Oscar Eduardo Hor-
tua(Esports)

Aquesta activitat
educativa es realitza amb
el patrocini d'ENDESA
[
en&ja
'l
EL PER~~DIcO DE L'ESO 6s una lnlciathra
do EL PER16DICO DE CATALUNYA i TASCA