uÉrÉ

qÉÑsÉaÉÉ

qÉÑsÉaÉÏ

EÇcÉÏ (xÉåqÉÏ)

uÉeÉlÉ(ÌMü.aÉëä)

EÇcÉÏ(xÉåqÉÏ)

uÉeÉlÉ(ÌMüaÉëä)

3 qÉÌWûlÉå

56.2

4.5

55

4.2

4 iÉå 6 qÉÌWûlÉå

62.7

6.7

60.9

5.6

7 iÉå 9 qÉÌWûlÉå

64.9

6.9

64.4

6.2

10 iÉå 12 qÉÌWûlÉå

69.5

7.4

66.7

6.6

1 uÉwÉï

73.9

8.4

72.5

7.8

2

81.6

10.1

80.1

9.6

3

88.8

11.8

87.2

11.2

4

96

13.5

94.5

12.9

5

102.1

14.8

101.4

14.5

6

108.5

16.3

107.4

16.0

7

113.5

18.0

112.8

17.6

8

119.3

19.7

118.2

19.4

9

123.7

21.5

122.9

21.3

10

128.3

23.5

128.4

23.6

11

133.4

25.9

133.6

26.4

12

138.3

28.5

139.2

29.8

13

144.6

32.1

143.9

33.3

14

150.1

35.7

147.5

36.8

15

155.5

39.6

149.6

36.8

16

159.5

43.2

151

41.1

17

161.4

45.7

151.5

42.4

18

163.1

47.4

151.7

42.4

19

163.5

48.1

151.7

42.4

20

164.1

49.2

151.7

43.5

uÉUÏsÉ iÉ£üÉ WûÉ QûÊ. ´ÉÏMüÉÇiÉ cÉÉåUbÉQåû rÉÉÇcrÉÉ AQûaÉÑsÉÇ qÉQûaÉÑsÉÇ rÉÉ mÉÑxiÉMüÉcÉÉ AÉkÉÉU bÉåFlÉ iÉrÉÉU MåüsÉÉ
AÉWåû.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful