STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

1.0 Asal Usul Bahasa Melayu Asal usul perkataan Melayu masih belum dapat disahkan oleh sejarawan. Bagaimanapun terdapat beberapa bukti sejarah yang cuba mengaitkan asal-usul bahasa Melayu, seperti catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi. Dikatakan orang Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China. Ada yang mempercayai kerajaan Molo-yeu berpusat di daerah Jambi, Sumatera, daripada sebatang sungai yang deras alirannya, itu Sungai Melayu. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan ``Mlayu'' bermaksud berlari atau mengembara. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan. Dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan yang merupakan kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto. Mereka berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 Sebelum Masihi). Keturunannya Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera yang juga merupakan kumpulan kedua dikenali sebagai Melayu Deutro. Mereka berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Logam kira-kira 1500 Sebelum masihi. Keturunannya orang Melayu di Malaysia dikatakan lebih bijak dan dan mahir daripada Melayu Proto. Selain itu, mereka juga bijak dalam bidang astronomi, pelayaran dan bercucuk tanam. Bilangan mereka lebih banyak daripada Melayu Proto yang menduduki kawasan pantai dan lembah di Asia Tenggara. Mereka ini merupakan kumpulan pertama dan kedua yang dikenali sebagai Austronesia. Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia ini. Nik Safiah Karim menerangkan bahawa bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China. Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut.

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

2.0 Tempat asal usul Bahasa Melayu Bahasa Melayu dikatakan bermula dari dua kawasan sekitar kawasan Asia Tenggara dan kawasan Nusantara. Bagi kawasan Asia Tenggara, menurut kajian orang Melayu dikatakan berasal dari bahagian selatan China iaitu Indo-China, pantai timur China selatan iaitu Champa dan Kampuchea. Penghijrahan dari utara (bahagian selatan China) ke selatan, iaitu Nusantera dilakukan secara berkelompok. Hal ini, menyebabkan penurunannya kelompok Melayu. Teori Hendrik Kern 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
(Belanda) dan Robert von Heine Geldern (Austria) menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal daripada kelompok Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu-Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun Sebelum Masihi. Kira-kira dalam tahun 1500 tahun Sebelum Masehi, datang pula gelombang kedua yang dikenali sebagai Melayu-Deutro. Kehadiran mereka ini menyebabkan orang-orang MelayuProto seperti orang-orang Jakun, Negrito, Mahmeri, Jahut, Temuan, Biduanda dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan pedalaman. Justeru itu, Melayu-Deutro ini merupakan masyarakat Melayu yang ada pada masa kini manakala orang-orang Melayu-Proto merupakan orang Asli. Golongan Melayu-Deutro telah menurunkan orang Melayu Moden. Mereka telah membina pertempatan di pesisiran pantai dan menetap disitu. Senario ini, membuktikan bahawa golongan Melayu-Deutro mempunyai peradaban yang lebih tinggi berbanding golongan Melayu-Proto. Mereka mempunyai kemahiran-kemahiran yang tinggi seperti dalam bidang perlayaran. Walaubagaimanapun, pendapat yang mengatakan orang Melayu berasal dari selatan China amat meragukan disebabkan tiada tarikh yang dan bukti yang kukuh. Bagi kawasan Nusantara pula, dalam hal ini, orang Melayu tidak datang dari mana-mana dan mereka adalah orang tempatan. Seorang sarjana Inggeris bernama J Crawfurd, membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumetera, Jawa, Klimantan dan kawasan Polinesia. Beliau berpendapat bahasa yang tersebar di Nusantara berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (Bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Sumetera ( Bahasa Melayu). Bahasa Melayu dan bahasa Jawa ialah induk bahasa-bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaaan yang tinggi di dalam abad kesembilan belas. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Beliau membuat kesimpulan bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana. Mereka adalah induk yang menyebarkannya ke tempat-tempat lain. Bahasa Jawa adalah bahasa tertua dan bahasa induk kepada bahasa-bahasa.

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
3.0 Perkembangan Bahasa Melayu Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden.

3.1 Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu merupakan keluarga bahasa Nusantara yang mencapai Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan Sriwijaya, sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Penuturnya berasal dari Semenanjung, Kepulauan Riau dan Sumatera. Ia menjadi lingua franca dan sebagai bahasa pentadbiran kerana bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar, tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Bahasa Melayu Kuno Banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit kemudian dikenal pasti menyumbang kepada pengkayaan kosa kata dan ciri-ciri keilmuaan (kesarjanaan) Bahasa Melayu. Bahasa Melayu mudah dipengaruhi Sanskrit kerana pengaruh agama Hindu, bahasa Sanskrit terletak dalam kelas bangsawan, dan dikatakan mempunyai hierarki yang tinggi dan sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan. Bahasa Melayu kuno pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Pallawa seperti Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 M), Batu bersurat di Talang Ruwo, dekat Palembang (684 M), Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka (686 M) dan Batu bersurat di Karang Brahi, Meringin, daerah Hulu Jambi (686 M). Bahasa Melayu kuno pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah (832 M) ditulis dalam huruf Nagiri. Ciri-ciri bahasa Melayu kuno ialah mempunyai banyak kata-kata pinjaman Sanskrit, susunan ayat bersifat Melayu, bunyi b ialah w dalam Melayu kuno (Contoh: bulan - wulan), bunyi e pepet tidak wujud (Contoh dengan - dngan atau dangan), awalan ber- ialah mar- dalam Melayu kuno (contoh: berlepas-marlapas), awalan di- ialah ni- dalam bahasa Melayu kuno (Contoh: diperbuat niparwuat), ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh, th, ph, dh, kh, h (Contoh: sukhatshitta) dan huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-samuha, saya: sahaya).

1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
3.1.1 Peralihan Bahasa Melayu Kuno Ke Bahasa Melayu Klasik Peralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke-13. Selepas itu, bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata, struktur ayat dan tulisan. Terdapat tiga batu bersurat yang penting iaitu batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau (1356) yang ditulis dalam huruf India, mengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajakm Sanskrit dan bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke7. Selain itu, batu bersurat yang kedua di Minye Tujuh, Acheh (1380) yang masih memakai abjad India, buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi, Allah dan rahmat. Seterusnya batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu (1303-1387) yang ditulis dalam tulisan Jawi untuk membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu. Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kerana selepas abad ke-14, muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan.

3.2 Bahasa Melayu Klasik Kegemilangannya boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting iaitu Zaman kerajaan Melaka, zaman kerajaan Acheh dan Zaman kerajaan Johor-Riau. Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani, Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf alSingkel. Ciri-ciri bahasa klasik ialah ayat yang panjang, berulang, berbelit-belit, banyak menggunakan ayat pasif, menggunakan bahasa istana, menggunakan kosa kata klasik seperti ratna mutu manikam, edan kesmaran (mabuk asmara), sahaya, masyghul (bersedih), menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat) sebermula, alkisah, hatta, adapun, susunan ayat songsang dan banyak menggunakan partikel ``pun'' dan `'lah''.

3.3 Bahasa Melayu Moden 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Bermula pada abad ke-19, hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan. Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara.

3.4 Bahasa Melayu dalam Kerajaan Sriwijaya Apabila diperhatikan, tarikh dan isi kandungan batu-batu bersurat yang tersebut di atas dapat dikaitkan dengan zaman kerajaan Sriwijaya. Tarikh 633, 684 dan 686 yang tercatat pada batu-batu tersebut amat penting kerana ini merupakan tarikh zaman mula naiknya kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan tempatan yang kemudiannya berkembang luas mempengaruhi hampir seluruh kepulauan Melayu. Keempat-empat batu bersurat itu dijumpai di pusat kerajaan Sriwijaya dan isinya jelas menunjukkan bahawa tulisan ini dibuat atas perintah raja. Dengan demikian, ini membuktikan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perantaraan kerajaan tersebut, yakni sebagai bahasa rasmi sebuah kerajaan yang besar dan luas jajahan takluknya yang pada saat kegemilangannya meliputi Sumatera, Jawa, Semananjung Tanah Melayu, Segenting Kera dan Sri Lanka. Hakikat kewujudannya bahasa melayu disokong dengan sumber daripada tulisan pengembarapengembara Cina, yang telah singgah di kawasan ini dalam pengembaraan mereka di India. Berdasarkan sumber ini A.Teeuw (1952) telah menulis, “ Maka dapatlah kita anggap sebagai satu hal yang pasti bahawa Bahasa Melayu sudah dalam abad-abad berikutnya, dapat dan memang dipakai sebagai bahasa pengantar kebudayaan, sedang dalam hal-hal tertentu dipergunakan juga bahasa itu untuk keperluan sedemikian dalam daerah-daerah yang bukan masuk daerah bahasa melayu yang sesungguhnya. Di samping empat batu bersurat yang dibicarakan di atas, terdapat juga bahan-bahan lain yang dihasilkan dalam zaman kerajaan Sriwijaya ini yang menjadi bukti kewujudan bahasa Melayu. 1

Pada masa ini bahasa Jawa memainkan peranan yang lebih utama. bahasa Melayu terus memainkan peranan sebagai bahasa pentadbiran dan bahasa perhubungan. Sesuai dengan sifat kerajaan-kerajaan tua yang cenderung kepada kegiatan meluaskan kerajaannya makan. namun bahasa Sanskrit hanya sesuai sebagai bahasa agama. Tapanuli.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Sebuah batu bersurat bertarikh 832 masihi telah dijumpai di Gandasuli. Kerajaan Sriwijaya. digunakan hanya dalam kalangan cerdik pandai atau sami-sami Buddha dan Hindu sahaja. di daerah Jawa Tengah. khususnya di Jambi masih terdapat negeri Melayu (1291) yang meneruskan sistem pentadbiran kerajaan Melayu. Tegasnya. perluasan kerajaan Sriwijaya bererti penyebaran bahasa Melayu ke daerah-daerah yang ditaklukinya. Walaupun bahasa Sanskrit mendapat tempat juga di samping bahasa Melayu. tidak menyingkirkan bahasa melayu malah sebaliknya menerimanya sebagai bahasa untuk kegiatan pentadbiran. Dan di Padang Roco. kerana dipercayai bahawa oleh sebab kesederhanaannya. Melalui pentadbiran Kerajaan Melayu ( Jambi) ini. dan ini memungkinkan penyebaran bahasa Melayu seterusnya ke daerah-daerah sekitaran tersebut. dijumpai sebuah patung bertarikh 1286 dan terdapat. 1 . Bahasa Melayu tetap berfungsi sebagai bahasa perhubungan antara penduduk-penduduk wilayah ini. daerah Batanghari. Sebuah lagi bertarikh 1000 masihi. iaitu kira-kira dari abad ke-7 hingga ke-13 Masihi. zaman Sriwijaya. sehingga bahasa Melayu terus menapak serta memperkukuhkan peranannya sebagai lingua franca di kepulauan Nusantara. Tambahan lagi di beberapa daerah pesisir Sumatera. dijumpai sebuah patung gangsa dengan tulisan pada kaki alasnya. terutama di daerah pesisir Sumatera. dijumpai di daerah Bengkulu. sebagaimana yang diriwayatkan dalam syair Negarkertagama ( 1365 ) dan buku Pararaton ( 1480 ). namun demikian ini tidak bererti Bahasa Melayu menjadi malap sama sekali. Selepas Sriwijaya. perkataan “ Malaya” atau “Melayu”. Keadaan ini berlaku walaupun dalam zaman keagungan kerajaan Majapahit itu jajahan takluknya melebihi keluasan wilayah Indonesia sekarang. Sebagai sebuah kerajaan yang besar. pengaruh Sriwijaya tidak hanya terikat pada daerah-daerah yang di bawah takluknya. Di sekitar Padang Lawas. daerah Nusantara mengalami kegemilangan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Pada masa ini bahasa Jawa. merupakan zaman bermulanya kegemilangan Bahasa Melayu. iaitu di kawasan-kawasan istana . iaitu pada bahagian belakang patung tersebut. untuk pertama kali. walaupun di bawah takluk kerajaan Majapahit. perdagangan dan perhubungan umum. walaupun kuat dipengaruhi budaya hindu buddha. bahkan meluas juga kepada negara-negara tetangganya. bertarikh 1029 Masihi.

seorang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia antara tahun 1586-1592 sebagai seorang pegawai kepada seorang pemerintah portugis Beliau telah menyatakan bahawa bahasa Melayu pada masa itu bukan sahaja sangat harum namanya tetapi juga dianggap sebagai bahasa yang paling dihormati antara bahasa-bahasa negeri Timur. serentak dengan kebangkitan kuasa kerajaan Melayu Melaka.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Satu hal yang tidak dapat dinafikan ialah pengaruh kebudayaan dan kesusasteraan Majapahit di seluruh daerah Nusantara ketika itu. Hasil daripada faktor-faktor ini ialah perkembangan yang berlaku pada bahasa Melayu itu sendiri. Zaman ini bermula pada abad ketiga belas yang merupakan zaman peralihan bagi daerah Asia Tenggara secara keseluruhannya. maka karya-karya itu dikenlai sebagai Panji Melayu. iaitu tulisan Jawi. Tulisan Sastera Jawa yang mengisahkan cerita-cerita panjí Jawa dan mitos Majapahit tersebar luas.5 Bahasa Melayu dalam Zaman Melaka dan selepasnya Zaman yang penting bagi bahasa Melayu ialah Zaman Kerajaan Melaka. 1 . bidang penggunaan bahasa sebagai alat penyampaian seni. Pada masa itu. iaitu zaman keagungan kerajaan Melayu. Bahasa Melayu menjadi alat penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu mendapat satu bentuk tulisan baharu. satu-satunya magnum opus yang mengharumkan serta meletakkan imej bahasa Melayu ke mercu yang amat tinggi. satu agama yang tinggi darjah kebudayaannya. Keagungan kerajaan Melayu Melaka cukup jelas tergambar dalam Sejarah Melayu. Kebenaran hakikat ini menjadi semakin jelas daripada catatan dalam buku yang dihasilkan oleh Jan Huyghen Van Linschotten. namun kerana telah diterjemahkan atau disadur ke dalam bahasa Melayu. iaitu terbit daripada keperluan untuk memperkatakan idea-idea baru yang dibawa oleh peradaban Islam. Ini dijalankan dengan mudahnya melalui pengaruh politik Melayu pada masa itu. agama Islam mula bertapak. yang kemudian menjadi bahan cerita saduran dalam Bahasa Melayu seperti cerita Kuda Deraspati dan sebagainya. Perbendaharaan katanya bertambah dengan pesatnya. Pencantuman dua semangat baru membawa erti yang besar bagi masyarakat wilayah ini. dan bahawa orang yang paling dihormati antara bahasa-bahasa negeri Timur. Walaupun semua teks cerita-cerita Panji ini berasal dari Pulau Jawa. Yang paling penting ialah perkembangan bahasa Melayu dalam bidang kesusateraan. dan bahawa orang yang tidak tahu akan Bahasa Melayu di Kepulauan Melayu dapatlah dibandingkan dengan orang yang tidak tahu akan Bahasa Perancis di negeri Belanda pada zaman itu. 3.

Orang-orang Inggeris menjadi “Tuan” dan segala yang bersangkut dengan cara hidup mereka diberi nilaian tinggi. Karya Valentjin ini merupakan satu bukti nyata tentang keupayaan Bahasa Melayu pada masa itu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 3. Bahasa Melayu digunakan dalam kedudukan yang tinggi. termasuk bahasa mereka. bahasa Melayu terus digunakan untuk tujuan rasmi di kelima-lima buah negeri Melayu tidak bersekutu hanya selepas perang Dunia kedua. iaitu negeri-negeri yang tidak termasuk dalam negeri-negeri Melayu Bersekutu. dalam karangannya yang mengandungi enam jilid telah menyenaraikan karya-karya ilmu pengetahuan yang ditulis tentang kepulauan Melayu dan yang wujud pada akhir abad ketujuh belas dan awal abad kelapan belas. Dalam Zaman penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. maka kedudukan serta peranan bahasa Melayu mula menghadapi suatu keadaan terancam. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran di semua pusat pemerintahan ( istana ). menjadi bahasa pengantar di peringkat persekolahan yang paling rendah dan bahasa perhubungan golongan bawahan. dan menjadi bahasa pengantar di institusi pendidikan yang ada pada ketka itu seperti pusat-pusat pusat pengajian Islam. merosotlah kedudukan Bahasa Melayu. Dalam kalangan orang Melayu sendiri lahirlah satu golongan yang tidur bangun bersama-sama bahasa Inggeris. menerusi nilai-nilai baharu yang diperkenalkan.6 Bahasa Melayu dalam Zaman Pemerintahan Belanda dan Inggeris Sebelum Inggeris bertapak di Semananjung Tanah Melayu dan memegang teraju pemerintahan. Ini diperkukuhkan dengan dasar menggunakan Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Penghantar dalam sistem Persekolahan yang melalui kelulusan yang diperoleh menjadi asas untuk mendapat pangkat dan kedudukan yang tinggi. 1 . Perhubungan antara rakyat jelata dijalankan melalui Bahasa Melayu. Demikian juga kejayaan Bahasa Melayu tergambar menerusi hasil-hasil kesusteraan pada awal abad kelapan belas Francios Valentjin. kelas-kelas agama dan institusi-institusi yang seperti itu. Pulau Pinang. yang kebanyakannnya diserap daripada pegawai-pegawai tentera yang jahil terhadap bahasa Melayu. Pengaruh pentadbiran pegawai-pegawai Inggeris yang baru segera membawa tekanan pada seluruh aspek kehidupan rakyat di negara ini. apabila negeri-negeri mereka didatangi oleh pegawai-pegawai tadbir Inggeris yang baru. termasuk di pusat-pusat perniagaan seperti Melaka. Hanya di beberapa buah negeri sahaja. Maka. khususnya pada ketika sebelum berlakunya Perang Dunia Kedua. dan Singapura yang sebahagian besar penduduknya terdiri daripada orang-orang bukan Melayu. bahasa Melayu menjadi satu-satunya bahasa perantaraan bagi penduduk-penduduk negara ini.

hadapan lidah dan belakang lidah. Bahagian-bahagian lidah ini boleh digerak-gerakkan sama ada dinaikkan atau diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut. keupayaan menerapkan sistem tersebut dengan lancar dan fasih dalam pertuturannya juga amat penting dalam menguasai kemahiran bercakap. seseorang itu haruslah mengetahui jenis-jenis bunyi seperti vokal. apabila membunyikan bunyi [m].  Lidah : Lidah adalah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi- bunyi bahasa. Bibir membunyikan bunyi [i]. 4. Lidah terbahagi kepada empat bahagian iaitu hujung lidah. bahasa melayu juga mempunyai sistem bunyi yang tersendiri dan untuk menguasai kemahiran bercakap yang baik dan berkesan. seseorang itu haruslah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentangnya. 5. Bahagian hadapan lidah. seseorang itu mestilah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang fonologi atau dalam kata lain disebut sistem bunyi sesuatu bahasa. bibir menjadi bundar. keadaannya menjadi terhampar dan apabila membunyikan bunyi [u].0 SISTEM BUNYI BAHASA MELAYU Untuk menguasai kemahiran bercakap. tengah lidah. Namun demikian. ditulis bukan oleh golongan cendikiawan berpendidikan barat tetapi oleh para cerdik pandai lulusan sistem persekolahan Melayu dan Arab. konsonan dan diftong dan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan dengn menggunakan alat-alat pertuturan yang tertentu. Contohnya. bahasa pengantar pada sebahagian besar sistem pendidikan dan bahasa yang diberi kedudukan tinggi. dalam keadaan Bahasa Melayu menerima tekanan. Seperti bahasa lain. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar dari rongga mulut. tengah lidah dan belakang lidah penting dalam 1 . Selain itu. Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi. Dalam kemahiran bercakap.0 ALAT-ALAT PERTUTURAN DAN FUNGSINYA  Bibir : Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. udara akan disekat pada bahagian bibir. bahasa pentadbiran. kesusateraan Melayu terus dihasilkan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Di negeri-negeri Melayu Bersekutu.

rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkan. Hujung lidah pula merupakan bahagian yang paling aktif. Lelangit lembut amat penting dalam menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. Apabila dinaikkan. [d]. Manakala lelangit lembut pula terletak di dalam sedikit iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. Lelagit keras terletak di antara gusi dan lelangit lembut.  Lelangit : lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu lelangit keras (palatal) dan lelangit lembut (velar). Lidah merupakan alat yang paling aktif dalam proses pengeluaran bunyi-bunyi bahasa dan disebut sebagai artikulator.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 penghasilan bunyi-bunyi vokal seperti vokal hadapan.  Anak tekak (uvular) : anak tekak terletak pada bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut. 1 . Gusi berfungsi sebagai daerah artikulasi iaitu daerah penyebutan. anak tekak juga boleh digerak-gerakkan iaitu sama ada dinaikkan atau diturunkan. [l] dan lain-lain dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. Anak tekak berfungsi sebagai alat pertuturan bersamasama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu sengau atau tidak. Lelangit keras berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi. vokal tengah dan vokal belakang. bunyi yang keluar adalah bunyi sengau dan kalau dinaikkan adalah sebaliknya. Apabila lelangit lembut diturunkan. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. Lelangit lembut boleh diturunnaikkan. Manakala lelangit lembut pula terletak ke dalam sedikit iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. Gusi penting dalam penghasilan bunyi seperti [t]. Oleh itu. Bahagian ini boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan.  Gusi ( alveolar) : gusi merupakan alat pertuturan yang terletak di antara gigi dan lelangit keras.

Bunyi ynag dihasilkan dipanggil bunyi bersuara.  Pita suara : Pita suara terletak dalam ruang kerongkong dan amat penting dalam penghasilan bunyi. Ruang di antara kedua-dua selaput itu dipanggil glotis.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Gigi : gigi juga berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa tetapi peranannya adalah kurang aktif. kedudukannya penting dalam penghasilan bunyi-bunyi 1 . Manakala rongga hidung bermula dari bahagian belakang anak tekak hinggalah ke hidung. Rongga merupakan bahagian yang lapang yang menjadi tempat laluan udara yang keluar dari paru-paru. Rongga mulut pula bermula dari ruang hadapan belakang lidah membawa keapada bahagian bibir (sebelah dalam). Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. Dalam penyebutan bunyi-bunyi [ө]. apabial pita suara dibuka dengan luas. Rongga tekak bermula dari bahagian di sebelah atas selepas pita suara hinggalah ke bahagian anak tekak. Rongga tekak dan rongga hidung boleh dibuka atau ditutup bergantung kepada keadaan iaitu sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau diturunkan.  Rahang : rahang tidak mempunyai peranan yang begitu penting dalam penghasilan bunyi- bunyi bahasa. Apabila selaput suara itu direnggangkan dan glotis terbuka. Bahagian ini tidak boleh digerak-gerakkan dan fungsinya ialah menahan udara daripada terus keluar dengan bebas dari rongga mulut. Apabila pita suara dirapatkan terus. [č] dan [ð]. maka akan berlakunya getaran. udara akan mengalami sekatan dan jika udara itu dilepaskan secara serta-merta bunyi yang terhasil adalah bunyi batuk. Apabila selaput disempitkan dan udara keluar dari paru-paru. Pita suara berperanan penting dalam penghasilan bunyi sama ada bersuara atau tidak. gigi juga berperanan sebagai daerah penyebutan. Walau bagaimanapun. Sebaliknya. maka bunyi yang terhasil ialah bunyi bisikan.  Rongga : rongga terbahagi kepada tiga bahagian iaitu rongga mulut. rongga hidung dan rongga tekak. getaran tidak akan berlaku walaupun udara keluar melaluinya dan bunyi yang terhasil ialah bunyi tidak bersuara. udara tidak mengalami sekatan malah keluar dengan bebas dan getaran tidak berlaku langsung.

Bunyi vocal pula merupakan bunyibersuara. Bunyi-bunyi vokal mempunyai ciriciri kelantangan dan kepanjangan. udara dikeluarkan dari kedua belah paru-paru melalui rongga kerongkong dan pita suara.0 PENGHASILAN BUNYI VOKAL Vokal adalah bunyi-bunyi bersuara yang terhasil sewaktu udara keluar dari paru-paru melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa sebarang sekatan atau gangguan. pita suara itu tertutup rapat dan udara terpaksa keluar secara terdesak dan kan menghasilkan bunyi yang timbul iaitu bunyi batuk. Bila pita suara itu lebih renggang maka udara boleh keluar dengan mudah. Kalau lelangit lembut dan anak tekak tidak menutup ruang ke rongga hidung. Kalau pita suara itu renggang sedikit dan udara dapat keluar melaluinya. udara akan keluar melalui hidung. Keadaan buka di antara kedua rahang atas dan bawah adalah sempit sewaktu membunyikan vokal-vokal [i] dan [u] dan terbuka luas sewaktu membunyikan vokal [a]. [e]. dalam kata lain bunyi itu dapat didengar dengan jelas dan lebih panjang daripada bunyi-bunyi konsonan. Sekiranya ruang ke rongga hidung tertutup. vokal tengah dan vokal belakang. Vokal-vokal itu ialah [a]. [o] dan [u]. Vokal-vokal terbahagi kepada tiga jenis iaitu vocal hadapan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 vokal. Sekiranya semasa udara lalu pada pita suara. Bunyi yang terhasil dinamakan bunyi sengau. pita suara tidak bergetar dan bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. 1 . Kemudian masuk ke rongga tekak dan seterusnya masuk ke rongga mulut atau rongga hidung. udara itu mungkin menerima gangguan atau sekatan daripada alat-alat artikulasi yang lain atau mungkin juga tidak. 7.0 PENGHASILAN BUNYI Untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Yang mengatur jalan udara ini sama ada rongga mulut atau rongga hidung ialah lelangit lembut dan anak tekak. Semasa dalam perjalanan keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut. Dalam Bahasa Melayu. 6. kedua-dua jenis bunyi ini iaitu bunyi bersuara dan tidak bersuara memang terdapat terutamanya pada bunyi konsonan. [i]. pita suara itu akan bergetar dan bunyi yang terhasil ialah bunyi bersuara. Udara yang keluar dari pita suara tadi akan masuk ke rongga tekak dan dari sini mungkin akan terus ke rongga hidung atau rongga mulut. udara keluar melalui rongga mulut dan akan menghasilkan bunyi tidak sengau.

Kedudukan bibir bundar dan luas buka rahang mengikut luas sempitnya vokal itu. Vokal hadapan misalnya. tengah dan akhir perkataan. jari dan lari. Vokal-vokal itu dibezakan mengikut tinggi atau rendahnya hadapan lidah diangkat. Sekiranya lidah belakang itu dinaikkan lebih tinggi. Sekiranya hadapan lidah dinaikkan tinggi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 VOKAL Hadapan sempit Hadapan separuh sempit Hadapan luas Tengah Belakang sempit Belakang separuh sempit LAMBANG HURUF I e (taling) A e (pepet) U O Pembahagian vokal-vokal di atas dibuat berdasarkan bahagian lidah yang berperanan dan mengikut ketinggian lidah diangkat. Keadaan bibir terhampar. tidur. dihasilkan dengan menaikkan hadapan lidah pada aras yang berubah-ubah iaitu menghala ke arah lelangit keras. terhasil vokal [o]. ikhlas. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan bibir berada dalam keadaan terhampar. Vokal belakang pula dihasilkan dengan menaikkan belakang lidah ke arah lelangit lembut tetapi tidaklah sampai menyentuh lelangit lembut. Lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidumg. kalau separuh tinggi atau separuh sempit terhasillah vokal [e]. pikul. hari.  VOKAL [e] 1 . sekiranya separuh luas terhasil dan diangkat sedikit sahaja maka terhasillah vokal [a].  VOKAL [i] Dibunyikan dengan menaikkan hadapan lidah hingga hampir-hampir menyentuh lelangit keras sementara hujumg lidah didekatkan pada gusi. Vokal ini hadir dalam semua lingkungan iaitu pada awal. maka terhasillah vokal [i]. Kalau separuh sempit. sementara keadaan rahang pula mengikut luas atau sempitnya vokal-vokal itu. bilik. rongga mulut menjadi sempit dan terhasillah vokal [u]. Contoh : ipar.

keras dan kenduri. iaitu lebih rendah daripada membunyikan vokal [e]. ulat. tauke dan tauge. sepatu dan buku. sombong. turun. Contoh : alur. Hujung lidah diundurkan dari gigi bawah dan lelangit lembut diangkat untuk menutup rongga hidung. kedudukan hujung lidah pula sama seperti ketika membunyikan vokal tersebut dan kedudukan bibir adalah bundar. Keadaan bibir tidak terlalu bundar dan pembukaan rahang adalah sederhana. Contoh : elak. kedudukan alat-alat pertuturan lain adalah sama seperti penghasilan vokal [i]. pukat. tepat.  VOKAL [ə] Untuk membunyikan vokal ini. toko. bengkok. pulut. elok.  VOKAL [a] Dihasilkan dengan menurunkan hadapan lidah serendah-rendahnya. bahagian tengah lidah diletakkan diantara kedudukan untuk mengeluarkan vokal separuh loas dan vokal separuh sempit. takat. olah. tangga dan siapa. sama.0 PENGHASILAN BUNYI KONSONAN 1 . bongkok. orang. Vokal ini hadir pada awal dan tengah perkataan. solo dan polo. belok. enam. kutu. enak. amat. 8. Keadaan bibir tidak dibundarkan dan pembukaan rahang adalah sederhana. kole.  VOKAL [u] Dibunyikan dengan mengangkat bahagian hadapan belakang lidah ke arah lelangit lembut. Dalam sebutan bahasa Melayu baku. ambil.  VOKAL [o] Dihasilkan dengan menurunkan bahagian belakang lidah lebih rendah daripada kedudukan lidah semasa membunyikan vokal [u]. kedudukkan alat-alat lain adalah sama seperti penghasilan vokal [i] dan vokal [e]. gerak. Contoh : ubat. vokal ini tidak lahir pada suku kata akhir terbuka. empuk. Contoh : empat. pakai. ramal.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terhasil apabila hadapan lidah dinaikkan tetapi tidak setinggi seperti membunyikan vokal [i]. lencong. Contoh : obor. borang.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Bunyi konsonan adalah bunyi-bunyi selain daripada bunyi vokal. Konsonan tersebut dibahagikan kepada tujuh jenis iaitu letupan (plosive). letusan (afrikat). KONSONAN ASLI BAHASA MELAYU Cara penyebutan Letupan tidak bersuara Letupan bersuara Letusan tidak bersuara Letusan bersuara Geseran tidak bersuara 1 s H Ĵ Č B d g P t Dua bibir gusi Lelangit keras-gusi Lelangit keras Lelangit lembut k glotal . hidung atau tekak oleh alat-alat artikulator yang tertentu. Sanskrit dan bahasa inggeris. Bunyi-bunyi konsonan juga dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. terdapat Sembilan belas konsonan asli bahasa melayu dan berdasarkan cara pengeluaran dan daerah-daerah artikulasi. Menurut Yunus Maris (1980). sisihan (lateral). Bunyi-bunyi konsonan juga ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara. getaran. Ketika menghasilkannya udara yang keluar daripada paru-paru mengalami sekatan atau sempitan di rongga mulut. Konsonan asli adalah konsonan yang memang sedia ada dalam sistem bunyi bahasa melayu. Konsonan pinjaman pula adalah konsonan yang dipinjam daripada bahasa asing iaitu daripada bahasa arab. sengauan (nasal) dan separuh vokal. Konsonan-konsonan itu dipakaidalam perkataan-perkataan yang dipinjam daripada bahasa sumber itu sendiri. geseran (frikatif).

Apabila lapisan suara dirapatkan. Contoh letupan dua bibir tidak bersuara [p] dan contoh letupan dua bibir bersuara [b]. Bagi menghasilkan bunyi letupan gusi bersuara. Lelangit lembut pula dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Sekatan itu kemudiannya dilepaskan dengan sertamerta.  Letupan gusi (plosive alveolar) Dihasilkan apabila hujung lidah dinaikkan pada gusi sebelah atas bagi menyekat perjalanan udara yang keluar dari paru-paru. lapisan suara dirapatkan dan bagi bunyi letupan gusi tidak bersuara pulalapisan suara direnggangkan.  Letupan lelangit lembut (plosive velar) Dihasilkan apabila udara yang keluar dari paru-paru disekat pada bahagian lelangit lembut yang dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Sekatan itu kemudian dilepaskan dengan serta-merta. bunyi yang terhasil adalah letupan dua bibir yang tidak bersuara. Contoh letupan lelangit lembut tidak bersuara [k] dan contoh letupan lelangit lembut bersuara [g]. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Sekiranya letupan lelangit lembut itu tidak bersuara. selaput suara adalah renggang dan pita suara tidak bergetar. Pita suara digetarkan sekiranya letupan lelangit lembut itu letupan bersuara dan lapisan suara berada dalam keadaan rapat. Contoh letupan gusi tidak bersuara [t] dan contoh letupan gusi bersuara [d]. 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Getaran Sisian Sengauan Separuh vokal M W r l n Ŋ y ŋ  Letupan dua bibir ( plosive bilabial) Dihasilkan apabila udara yang keluar dari rongga mulut disekat dengan menutup kedua-dua bibir dan kemudian dilepaskan dengan serta-merta.

jalur. kejar. bengkak. lemah dan tanah. pancing dan mac. saat. Bunyi ini digunakan untuk menyebut bunyi yang dilambangkan oleh huruf k di akhir perkataan dan pada perkataanperkataan yang terdiri daripada struktur KVVK. Oleh sebab bunyi ini bunyi geseran gusi tidak bersuara. sukat. tahan. kerajaan dan keadaan. Yang membezakannya ialah uadara yang disekat dilepaskan dengan perlahan. pita suara digetarkan dan untuk bunyi letusan yang tidak bersuara. Rongga hidung ditutup dengan menaikkan lelangit lembut dan anak tekak. aik.  Geseran glottis Cara menghasilkan bunyi ini adalah sama seperti di atas.  Getaran gusi (getaran alveolar) Dihasilkan dengan lelangit lembut diangkat hingga terkena pada belakang rongga tekak. hilang. kemudian dilepaskan dengan serta-merta. Lidah dirapatkan pada gusi untuk menyempitkan ruang perjalanan udara yang keluar melalui rongga mulut. humban. pita suara tidak bergetar. pita suara tidak digetarkan. mahal. Contoh : habis. 1 . Anak tekak dinaikkan dan udara dari paru-paru disekat pada glottis. Udara yang lalu pada rongga mulut digetarkan pada gusi. bebas dan kemas. Hujung lidah dikenakan pada gusi dan pita suara digetarkan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Letupan glottis Dihasilkan apabila selaput suara dirapatkan serapt-rapatnya. sama. jambatan. cacat. kolej dan imej. Contoh geseran gusi lelangit keras tidak bersuara : cawan. Contoh : kakak. besar. Lelangit lembut dinaikkan dan bagi menghasilkan bunyi letusan gusi lelangit keras bersuara. kacau.  Geseran gusi (frikatif alveolar) Lelangit lembut dinaikkan untuk menyekat perjalanan uadara ke rongga hidung. hanya sempitan dilakukan pada bahagian glottis supaya semasa udara keluar melalui ruang tersebut akan terhasil bunyi geseran. kesal.  Letusan gusi lelangit keras ( afrikat palato-alveolar) Bunyi letusan atau afrikat dihasilkan dengan cara yang sama seperti penghasilan bunyi letupan. Contoth gseran gusi lelangit keras bersuara : jalan. Contoh: satu. mahir.

Udara itu disekat atau ditahan pada bahagian-bahagian tertentu seperti pada bibir. larut. Semua bunyi sengau adalah bunyi bersuara dan ini bermakna semasa menghasilkannya. jumaat. main. kasar . kumis. nanas. Contoh sengau dua bibir: makan. kental dan kapal. gurau. ramai. beban dan korban.  Separuh vokal Konsonan ini dihasilkan dengan meletakkan lidah pada kedudukan semasa mengeluarkan bunyi vokal sempit kemudian dengan cepat digerakkan lidah ke arah kedudukan semasa membunyikan vokal lain. Contoh : lambat.nyanyuk. banyak. kulat. Penghasilan konsonan ini sama dengan cara penghasilan bunyi-bunyi vokal tetapi berlaku sedikit sempitan pada rongga mulut semasa arus udara keluar melaluinya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh: rambut. belalang.  Sengau (nasal) Terdapat empat jenis bunyi sengau atau nasal dalam bahasa melayu iaitu sengau dua bibir (nasal bilabial). Contoh sengau lelangit lembut : nganga. pelangi. pita suara mengalami getaran. minum. Udara boleh keluar melalui rongga ini kerana anak tekak dan lelangit lembut diturunkan menyebabkan ruang ke rongga hidung terbuka. bunga. Udara yang keluar melalui rongga mulut hanya boleh keluar melalui kedua-dua belah tepi lidah. 1 . nobat. mula. talam dan kelam. abang dan bising. Contoh sengau lelangit keras : nyanyi.  Sisian gusi (lateral alveolar) Untuk menghasilkan konsonan ini. kelam. kena. gusi. nyaman. pasar dan besar. jernih. rumput. Bunyi separuh vokal adalah bunyi-bunyi bersuara dan dalam bahasa melayu terdapat dua jenis konsonan ini. sengau lelangit keras (nasal palatal) dan sengau lelangit lembut (nasal velar). semua. lali. ngeru. pulau. Hujung lidah dinaikkan sehingga sampai ke bahagian tengah gusi. Contoh sengau gusi : nasib. sengau gusi ( nasal alveolar). lelangit keras atau lelangit lembut. Bunyi-bunyi dihasilkan dengan membiarkan udara yang keluar daripada paru-paru terus keluar melalui rongga hidung. benih. kenyang dan kunyit. lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan untuk menutup rongga hidung.

Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. dawai. pita suara tidak digetarkan dan bagi menghasilkan geseran bersuara pula pita suara digetarkan. Contoh geseran bibir-gigi tidak bersuara : versi. nahas.  Geseran gigi (frikatif dental) Terhasil apabila hujung lidah dinaikkan ke arah gigi atas gusi untuk menyempitkan ruang udara yang keluar dari rongga mulut. Contoh geseran bibir. virus. yang. novel dan aktiviti. darab. waris dan hadis. kawal dan bawa. salasa. darurat. isnin.0 KONSONAN PINJAMAN DALAM BAHASA MELAYU Cara Bibir/ gigi Gusi Lelangit keras F Ө š Lelangit lembut X glotis Rongga tekak penyebutan gigi Geseran tidak bersuara Geseran bersuara V ð z ž Γ y  Geseran bibir-gigi (frikatif labial-dental) Terhasil apabila gigi atas pada bibir bawah dengan tekanan yang mencukupi. afdal. sani. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung. Udara dari paruparu yang keluar dari rongga mulut mengalami geseran sewaktu melalui sempitan pada bibir. fardhu dan darul ridhwan. Contoh separuh vokal lelangit keras : yakin. hafaz dan arif. van. bayi dan layar. Contoh geseran gigi tidak bersuara : sabit. wajib. fasih. fajar. 9. bayar. hadir. Contoh geseran gigi bersuara : dalil. Bagi menghasilkan bunyi geseran bibir – gigi tidak bersuara.gigi tak bersuara : fakir. 1 . Pita suara dirapatkan untuk menghasilkan bunyi geseran gigi bersuara dan direnggangkan untuk menghasilkan bunyi geseran tidak bersuara. yuran. wajar.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh separuh vokal dua bibir : wujud. universiti.

maghrib dan baligh.gusi bersuara : zalim. ikhtiar dan naskah. Contoh geseran lelangit keras. khianat.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011  Geseran gusi (frikatif dental) Terhasil apabila hujung lidah dinaikkan sehingga menyentuh sedikit bahagian gusi. khamis. zahir. syarahan. pita suara tidak digetarkan. zaman. Contoh geseran lelangit keras. Lelangit lembut dinaikkan. lazim. aziz. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung sementara pita suara digetarkan.  Geseran lelangit keras – gusi (frikatif palatal-dental) Hadapan lidah dinaikkan kea rah lelangit keras-gusi untuk menyekat perjalanan udara yang keluar melalui rongga mulut. ghazal. mambazir.  Geseran glottis 1 . Untuk menghasilkan bunyi geseran lelangit keras bersuara. Geseran lelangit lembut bersuara : ghaib. zakat. Contoh : zabur.gusi tidak bersuara : syarat. zuhur. pita suara tidak digetarkan. Geseran lelangit lembut tak bersuara : khabar. Bagi menghasilkan bunyi geseran lelangit lembut bersuara. Contoh.  Geseran lelangit lembut (frikatif velar) Untuk menghasilkan bunyi ini. pita suara digetarkan dan bagi menghasilkan bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara. pita suara digetarkan dan untuk menghasilkan bunyi geseran tidak bersuara. belakang lidah dinaikkan sehingga menyentuh lelangit lembut yang juga dinaikkan untuk menutup rongga hidung. takzim. zamzam. syabas dan musykil. Udara dari rongga tekak keluar ke arah rongga mulut melalui ruang yang telah mengalami sempit pada bahagian lelangit lembut. Contoh.nazam dan nazir. Udara keluar melalui sempitan pada bahagian gusi. hafiz dan mahfuz. ghairah.

hadas. ihram. akan wujud keadaan pengaruhmempengaruhi di antara bunyi-bunyi sehingga dalam keadaan tertentu seolah-olah wujud satu unsur bunyi lain dalam himpunan bunyi-bunyi itu.  Glotalisasi Unsur bunyi ini terhasil apabila dalam sesuatu perkataan itu terdapat turutan dua vokal yang sama dan sewaktu membunyikannya berlaku hentian di antara kedua-dua vokal itu. dan kasih. lelangit keras turut berfungsi. Unsur bunyi ini menyerupai bunyi hentian glottis. udara ditahan pada bahagian glottis kemudian dilepaskan dengan serta-merta untuk menghasilkan bunyi yang mengikutinya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Dihasilkan apabila pita suara direnggangkan dan belakang lidah diturunkan. Contoh : hajat. Contoh : Kasar. Udara daripada paruparu keluar dengan bebas melalui glottis yang terbuka. sakat. Lelangit lembut diturunkan untuk memberi ruang kepada udara keluar melalui rongga hidung dan rongga mulut. 10. [iu].  Pelelangitkerasan (palatalisasi) Unsur bunyi ini hadir sewaktu membunyikan perkataan yang mengandungi vokal rangkap [ai]. Dalam penghasilan unsur bunyi ini. Pelelangitkerasan juga berlaku sewaktu membunyikan perkataan yang mengandungi urutan bunyi vokal dan konsonan [n] yang seterusnya diikuti oleh konsonan letusan. hamil. ahad. Sewaktu menghasilkannya. roh dan nikah. anjing dan anjung.0 ARTIKULASI TAMBAHAN Apabila kita menyebut bunyi-bunyi dalam satu himpunan. Lelangit lembut dinaikkan untuk menutup rongga hidung.  Geseran rongga tekak (frikatif Faringal) Dihasilkan dengan menyempitkan bahagian rongga tekak iaitu dengan menurunkan bahagian belakang lidah. Contoh : kencang. marhum. Keadaan ini disebut sebagai “artikulasi tambahan”. 1 . [io] atau [ia]. kamil.

amboi . lidah pada mulanya diletakkan pada keadaan menghasilkan vokal [a].kedai .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh : taat. taut.badai dan petai. iaitu daripada satu vokal yang mendahului. jumaat. Semasa menghasilkannya. [u] diikuti oleh bunyi vokal [u]. wujud geluncuran bunyi. tidak wujud hentian yang boleh memisahkan keduadua vokal itu sehingga membolehkan terbentuknya dua suku kata. maut.  Penyengauan ( nasalisasi) Unsure bunyi penyengauan hadir pada vokal-vokal yang mengikuti bunyi-bunyi konsonan sengau dan pada struktur-struktur yang telah dinyatakan dalam bahagian vokal-vokal sengau. Contoh : kuat.tauliah . [o].  Pembibiran Unsure pembibiran hadir pada bunyi-bunyi konsonan atau vokal [a]. Untuk menghasikannya juga.auto . kepada satu vokal lain yang mengikutinya.tauhu . saat. muak dan kaut. sewaktu menghasilkannya. kuih. 11.sambau dan lampau.0 DIFTONG Diftong terdiri daripada rentetan dua vokal yang mempunyai satu puncak kelantangan dan bertindak sebagai satu fonem.kerbau . Contoh: diftong [au] Aurat . kemudian digeluncurkan kearah menghasilkan vokal [i].taubat . Contoh: [oi] Boikot . 1 .haiwan . kelantangan pada diftong adalah pada vokal yang pertama. [a] atau [i]. bagi diftong [ai]. Contoh: diftong [ai] Hairan . Contohnya.sepoi dan boroi. keadaan dan suun.taurat . kedudukan lidah mengalami geluncuran dan bibir berkeadaan bundar.

penerima atau dekod. Empat peranan penerima ialah mempunyai rasa iaitu sedar bahawa dia menerima mesej daripada seseorang. Maklum balas pula merupakan tindak balas yang diterima oleh penerima kepada penghantar setelah mentafsir maklumat yang telah diterima. Dekod atau pentafsir kod merupakan proses mentafsir dan menterjemah maklumat yang telah diterima. mesej. Maklum balas yang bukan berbentuk arahan pula termasuklah mimik muka. Komunikasi berkesan berlaku secara lisan dan bukan lisan di antara dua pihak di mana apa yang diniat dan diperkatakan oleh sesuatu pihak . menginterpretasikan maklumat iaitu memahami makna dan tujuan penghantaran mesej. Penerima pula merupakan orang yang menerima maklumat daripada penghantar. menilai maklumat iaitu memikirkan sama ada perlu atau tidak bertindak balas kepada mesej yang diterima dan tindak balas penerima yang menjawab mesej yng diterima iaitu mendiamkan diri dan menyerahkan pada orang lain untuk bertindak.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 12. kumpulan dan organisasi (penerima) yang lain melalui media tertentu. Pemindahan maklumat daripada seseorang. nada suara. 1 .0 Definisi Kemahiran Bercakap atau berkomunikasi Komunikasi adalah satu proses penyampaian mesej atau maksud oleh individu kepada individu yang lain. tidak semestinya percakapan tetapi penghantaran dan penerimaan mesej dan tidak dapat dikawal seperti perbezaan budaya. Maklum balas berbentuk arahan termasuklah suruhan. Dalam mesej pula merupakan maklumat dalam bentuk lisan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima Ia dihantar melalui idea atau saluran tertentu. air muka dan simbolik. enkod. Gangguan pula merupakan perkara yang menganggu proses komunikasi sama ada di peringkat pengantar. jawapan dan penjelasan. kumpulan dan organisasi (penghantar) kepada seseorang. Tiga prinsip dalam proses berkomunikasi iaitu melibatkan sekurang-kurangnya dua orang. soalan. Penghantar atau pengirim merupakan orang yang mula mencetuskan idea untuk berkomunikasi dengan orang lain dimana penghantar akan menterjemah dan memahami maksud maklumat yang dihantar kepada penerima dan penerima menyimpulkan maklumat menjadi gerakan anggota dan menerangkan idea dan konsep.

Kebaikan komunikasi jenis ini ialah meningkatkan kerjasama. visi dan objektif. Komunikasi dari atas ke bawah merupakan pengaliran dari peringkat atasan ke satu peringkat yang lebih rendah dalam sebuah organisasi. menyelesaikan masalah.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. mendatar dan melintang. Ia juga bertujuan untuk memberi tumpuan dalam perkara yang tidak disetujui dari aspek idea tetapi bukan dari aspek peribadi seseorang. Komunikasi mendatar pula merupakan pertukaran maklumat secara bebas dalam organisasi. Kegunaannya adalah untuk mendeligasikan misi. Masalah yang dihadapi ialah maklumat melalui beberapa peringkat.0 Bentuk komunikasi Terdapat tiga bentuk komunikasi iaitu menegak. Manfaat yang diperoleh adalah untuk syarikat sebagai ujian untuk pekerja bawahan dan pekerja akan dihargai kerana diberi peluang. menerangkan polisi dan memberi arahan. 13. 13.1 Komunikasi Sehala Komunikasi sehala merupakan komunikasi yang tidak memerlukan maklum balas dari penerima kepada penghantar. persaingan anatara maklumat juga wujud sebelum sampai kepada ketua dan kurang kepercayaan ketua terhadap pekerja bawahan. Komunikasi menegak merupakan pertukaran maklumat antara peringkat dengan peringkat dalam organisasi. saling percaya dan komunikasi yang berkesan dalam kalangan pekerja. Objektif utama komunikasi menegak digunakan dalam organisasi ialah menggalakkan penglibatan sebanyak mana organisasi dan memberi peluang kepada pengurusan atasan mendapatkan maklumat penting daripada pekerja. meluahkan masalah dan menyampaikan maklumat. Kegunaannya adalah untuk membuat laporan. Manakala bentuk melintang pula melibatkan pertukaran maklumat secara tidak formal. memberi idea atau cadangan. Komunikasi dari bawah ke atas pula merupakan pengaliran dari peringkat bawahan ke satu peringkat yang lebih tinggi dalam sebuah organisasi. menilai pekerja.2 Komunikasi Dua hala Komunikasi dua hala merupakan maklumat yang diterima daripada penerima kepada penghantar seperti interaksi antara guru dan murid di dalam bilik darjah . Kebanyakan tindakan dan keputusan memberikan kesan terhadap kebolehan orang lain melaksanakan kerja. 1 .

1 Kepentingannya Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi. 1 . saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan. Sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima. guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif. bijaksana. khususnya dalam bilik darjah.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan murid-murid. tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan. Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran. cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran. ilmu pengetahuan.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej. Sebagai seorang guru.2. malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir. apabila berhadapan dengan murid-murid. Dalam konteks bilik darjah.2. maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan membosankan. idea. 13. kekaburan dan salah faham. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid. nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. malah lebih buruk lagi ialah objektif yang dirancang bagi sesuatu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai. maklumat. guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap. 1996). waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad. Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis.(Ee Ah Meng. tetapi mesti sabar. Semasa waktu mengajar. Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu. maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. samada lisan atau bertulis. Dalam situasi berkenaan. Oleh kerana itu. Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera. memberi penjelasan. komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali.murid menjadi kecewa.

memberi isyarat. 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah. menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas. meneguh dan menegur. mengarah. mengenakan denda dan sebagainya. Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa orang pengkaji terkemudian seperti Taylor. memberi arahan dan mengkritik. seseorang guru bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar. Guru-guru yang berusaha meningkat keberkesanan komunikasi mestilah bersifat intergratif dan mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut sentiasa bersetuju dengan cadangan murid menerima perbezaan pendapat dari murid. menghampiri dan mendampingi murid. Evan. 1 . 1970 (Edward dan Westergate. 1962. Percakapan guru itu secara langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyoal soalan-soalan. bersikap adil. sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran. 1962 dan Hollis. mesra. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa guru-guru yang bersifat dominatif lebih banyak membawa kesan negatif terhadap perkembangan dan kemajuan murid. peramah dan baik hati. Flanders meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru. banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka. Flanders. memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah bersimpati dengan masalah murid dan memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba. 1990 telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah baik hati. berbincang. 1975. Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. 1990). Hamachek juga menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa. Manakala guru-guru yang bersifat intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif kepada pembelajaran murid-murid. Menurut Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. mempercayai guru yang berkesan mempunyai unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh. membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin kelas. peramah dan sabar sewaktu mengajar.

beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi dalam interaksi bilik darjah telah disarankan. antaranya ialah mempunyai sifat penyabar. Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan murid. 1994). antara murid dengan guru dan antara murid dengan bahan-bahan untuk menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk mempertahankan pendapat tersebut mengikut cara dan gaya tersendiri iaitu memberi arahan secara lebih positif. perasaan dan kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran. rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983. Mereka juga menggunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan pelajar. ganjaran atau pengukuhan positif. menggunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa yang hendak disampaikan oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti. 1984) (dalam Classroom Life. terutama dalam tahun-tahun 1980-an. Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang berpusatkan murid. antaranya ialah guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid. 1996). Sifat ini dapat melahirkan kemesraan antara guru dengan murid yang 1 .3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap. Dr. Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas. Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka. Bagi mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil dengan baik. Selain itu. diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989. Mereka juga menggunakan penghargaan. 1990 (Prof.) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi guru dan murid yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan. guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positif dan berkesan.2.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13. penyayang serta suka akan murid-muridnya.(Wlodkowski. Antara strategi yang boleh digunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi yang bermakna. Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979).(Mok Soon Sang. Abdul Hamid Mahmood.

Pita rakaman pula merupakan kaedah merakam suara tanpa sebarang soal jawab. Pengulangan isi-isi penting perlu supaya murid akan merasa yakin dan sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran.4. ia merupakan negatif filem yang diambil dengan kamera 35mm. pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid-murid menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran dan sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau berkomunikasi dengan murid. 13. Selain itu. Manakala. tidak formal dan kejujuran dapat dirasakan dan lebih murah dan meyakinkan. Manakala telekonferens merupakan siaran langsung. LCD. alat bantuan komunikasi boleh digunakan. Elakkan daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak beralasan. Penghargaan dan pujian yang diberikan hendaklah ikhlas dan jujur . Ucapan. pidato dan pembacaan laporan dihadapan sekumpulan pendengar. pita rakaman.1 Perbincangan.3 Komunikasi Lisan Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang melibatkan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. maklum balas yang cepat. 13. Guru juga harus sentiasa bersikap positif dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar. Filem pula merupakan rangkaian gambar dalam pita rakaman manakala LCD pula merupakan paparan pada skrin atau hitam putih yang dicetak atas kertas telus. Dalam slaid. Dalam pembentangan pula ia terbahagi kepada slaid.4 Jenis Komunikasi Lain 13. 1 . grafik dan telekonferens. Ucapan merupakan cara penyampaian secara lisan melalui ceramah. keburukannya pula ialah penghantar yang tidak mempunyai komunikasi yang baik amat sukar untuk menyampaikan mesej dan tiada rekod yang kekal kerana bentuk yang tidak nyata. Kebaikannya ialah mesej boleh melalui saluran komunikasi dengan cepat. pengukuran yang selaras dengan tujuan komunikasi dan maklum balas iaitu respon atau tanda-tanda penerimaan mesej serta pemahamannya. Faktor peningkatan pemahaman komunikasi ialah kesedaran iaitu pemahaman tentang sesuatu konsep. Pembentangan Perbincangan merupakan proses mencari jalan penyelesaian. Guru perlu memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau maklum balas.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 pandai menghargai dan memuji murid-murid. Air muka. grafik pula merupakan penggunaan bentuk telemudah seperti carta dalam pembentangan.

ahli yang menghadiri. memberi dan mendengar cadangan dan mencatat hasil mesyuarat untuk tindakan lanjut. Senarai semak mesyuarat pula dibuat untuk tujuan mesyuarat. nombor telefon pemanggil.4. nada suara yang munasabah dan bahasa perlu diketahui umum. 30% bercakap.2 Mesyuarat Mesyuarat merupakan pertemuan antara dua atau lebih orang untuk membuat perancangan. catatan dan mesej. Hasil daripada kajian itu. alamat dan tempat asal pemanggil. 14. pendengaran yang baik merupakan kemahiran berkomunikasi yang boleh menolong orang lain menyelesaikan masalahnya. Butiran dalam memo telefon memperlihatkan nama pemanggil dan nama pemnerima. masa dan agenda. tempat. 13.4. tindakan yang tidak menimbulkan ketidakselesaan dan perhatian ditumpukan sepenuhnya. perkataan dinyatakan dengan penuh yakin. agenda mesyuarat. Langkah-langkah mesyuarat pula ialah tarikh. membuat keputusan dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah dalam jangka panjang dan pendek. Antara faedah yang diperoleh ialah ahlinya terdiri daripada latar belakang yang berbeza. Burley-Alen (1982) dalam kajiannya mendapati peratus mendengar bertambah sehingga 1 . Ini menunjukkan proses pendengaran berperanan penting dalam komunikasi. 13. Mengikut Thomas Gordon (1970). berkongsi maklumat. bahasa yang mudah difahami. Barker (1971) telah menjalankan satu kajian terhadap kemahiran pendengaran. tarikh dan masa.5 Komunikasi Berkesan Prinsip komunikasi merupakan pesanan terkawal. dalam keadaan manusia itu sedar. persediaan tempat dan setiausaha yang merekod.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 13.0 Kemahiran Mendengar Kemahiran mendengar merupakan salah satu aspek dalam kemahiran komunikasi dan juga merupakan salah satu daripada aktiviti yang penting yang dilakukan di peringkat kanak-kanak dan dewasa. perancangan melibatkan pekerja dapat dijalankan dan pastikan semua yang terlibat memahami sesuatu. beliau merumuskan. 45% digunakan untuk mendengar. banyak pendapat.3 Perbualan Telefon Garis panduan menggunakan telefon ialah bercakap dengan jelas. 16% membaca dan 9% menulis.

jangan menyampuk ketika orang lain bercakap. menginterpretasikan makna. Antara empati iaitu kebolehan seseorang untuk melihat pandangan orang lain ialah sahkan perasaan. menerima segala idea dan pandangan. Garis panduan pendengaran ialah mengelakkan menggangu orang lain ketika bercakap. menilai maklumat yang diterima dan tindak balas terhadap maklumat yang diterima. Sekiranya tiada maklum balas pelajar tidak menunjukkan sebarang maklumbalas seperti anggukan kepala. Proses berfikir ini mampu mengelakkan pelajar dari berkhayal atau fikiran yang merewang malah menguatkan lagi pendengaran mereka. Seseorang pelajar yang telah dapat menguasai kemahiran mendengar harus dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh guru atau pelajar lain dan dapat pula memahami maksud serta boleh menginterpretasi apa yang didengar. membuat keputusan dan meluahkan atau menunjukkan perasaan yang dialami. Pelajar yang melakukan aktiviti menyoal guru semestinya berfikir dahulu sebelum membuat pertanyaan. berfikiran terbuka dan mendengar dengan penuh situasi. membaca. senyuman atau perubahan rawakan air muka dan sebagainya sebagai menunjukkan pelajar itu faham. Antara proses mendengar ialah mencetuskan rasa pendengaran. Kemahiran mendengar ini dimulakan pada waktu bertutur dalam bahasa yang dipelajari. bersetuju atau sebaliknya. berfikiran terbuka dan bertanya apabila perlu. Tujuan utama mendengar ialah mewujudkan ikatan persaudaraan dan perhubungan. Antara asas kemahiran ini ialah menulis. Kemahiran mendengar melibatkan pengawalan emosi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 60% bagi kehidupan pelajar sekolah menengah. hiburan. Hal ini membantu perhatian anda terhadap apa yang diperkatakan. Guru-guru menyatakan proses mendengar merupakan proses paling utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. mendengar dan bercakap. 1 . memberi sokongan dan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Kemahiran mendengar adalah juga merupakan kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku di peringkat penerimaan. Masalah seharusnya diselesaikan kerana pertembungan empat mata adalah penting kerana hal itu merupakan satu bentuk komunikasi yang memautkan perhatian pelajar dengan guru untuk mendapat maklumat dengan jelas. Proses penerimaan maklumat secara mental untuk difahami dan diambil tindakan. memahami situasi. pembelajaran. Ketiadaan Interaksi Dua Hala menyebabkan pelajar tidak bertindak meminta ruang untuk mengemukakan sebarang soalan atau pertanyaan berkaitan dengan maklumat kurang jelas yang disampaikan oleh guru.

Pura-pura bertindak menyoal guru sedangkan soalan yang di majukan itu tidak berkaitan dengan topik yang sedang disampaikan. Beliau menyatakan ianya berlaku melalui percakapan (Talking for meaning). Perbuatan mencelah atau menyampuk semasa guru sedang menyampaikan penerangan tanpa diberi ruang untuk bercakap juga merupakan seorang pendengar yang kurang baik. pura-pura mendengar.1 Kemahiran Berunding Berunding merupakan proses yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk bertukar-tukar barangan atau perkhidmatan dan berusaha untuk mencapai kata sepakat terhadap konflik yang timbul agar dipersetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. pelajar yang tidak mencatat sebarang nota boleh juga dikelaskan sebagai seorang pendengar yang kurang baik sebaliknya hanya sekadar berdiam diri. sekiranya tidak terdapat aktiviti mencatat nota. Pelajar yang bertindak mencatat atau menulis nota mampu mengelakkan diri mereka daripada berkhayal atau melakukan tindakan yang tidak wajar. 15. Hal ini merupakan penggabungan antara pendengaran dan penulisan yang memberi impak yang baik terhadap proses penumpuan. Soalan atau perkara yang disampaikan itu juga hanyalah berbentuk maklumat yang digunakan untuk mengkritik guru itu kembali. Pelajar yang sibuk bercakap sesama sendiri akan beranggapan bahawa perkara yang dibincangkan kurang menarik.C(1975) menggariskan komunikasi yang berkesan akan menghasilkan pemahaman yang bermakna dalam setiap subjek yang diajar kepada murid. Proses komunikasi boleh ditingkatkan oleh guru di dalam bilik darjah supaya dapat melancarkan proses penyampaian maklumat terhadap pelajar untuk satu maksud pemahaman yang sempurna. Keadaan begini kadangkala akan mengakibatkan suasana kelas menjadi bising dan boleh menjejaskan tumpuan pelajar lain terhadap maklumat yang sedang disampaikan oleh guru . Oleh itu mereka akan bertindak untuk berbual sesama sendiri dan hanya memberi tumpuan pada topik-topik tertentu sahaja. mendengar (Active listening) dan pembacaan (reading for meaning).0 Meningkatkan Keberkesanan Komunikasi Dalam Kalangan Murid. 15.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Selain itu. menulis (Writing for meaning). Menurut Sutton. Prinsip berunding yang perlu ada ialah bersifat responsif 1 .

Melaka.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iaitu rasional semasa berunding. iaitu bermula lebih kurang pada awal tahun 1800. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai sistem bunyi yang tersendiri bergitu juga bahasa Melayu. Contohnya di Malaysia sendiri terdapat pelbagai dialek mengikut kepada negeri-negeri yang terdapat di Malaysia seperti dialek Kelantan. Terengganu dan banyak lagi. Terdapat dua cara penuturnya menyebut sesuatu perkataan dalam sesuatu.1 ASPEK SEBUTAN Dalam sistem bunyi ataupun fonologi terdapatnya aspek sebutan. Bahasa ibunda juga akan mempengaruhi sebutan dalam bahasa Melayu. Namun seringkali terdapat masalah yang sukar dielakkan dalam kalangan sebutan bahasa Melayu oleh sesetengah pihak kerana dipengaruhi oleh dialek dan bahasa daerah. apabila para ahli bahasa memulakan pengkajian tentang perubahan bunyi bahasa dengan cara membandingkan bunyi bahasa yang wujud dalam pelbagai bahasa yang berkaitan. Sabah. Sesuatu perkataan itu disebut mengikut kepada dialek sesebuah daerah itu. iaitu sebutan secara standard dan juga sebutan secara dialek. kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu sama ada dalam situasi yang formal ataupun 16. prosedur dan mengikut tatacara dan saling membantu iaitu faham memahami. tekanan dan juga aliran ucapan.0 FONOLOGI Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). fonologi ini adalah ilmu tentang perbendaharan fonem sesebuah bahasa. Sebutan adalah cara bagaimana kita menyebut ataupun membunyikan sesuatu perkataan dalam sesuatau bahasa. Perak. contohnya pelajar yang berasal daripada Kelantan akan menyebut ‘ikan’ sebagai 1 . Negeri Sembilan. Unsur-unsur yang terdapat dalam fonologi ini digunakan bagi meningkatkan kecekapan tidak formal. Pemasalahan ini dapat kita lihat apabila murid-murid yang berasal dari negeri-negeri atau daerah yang mempunyai dialek mereka sendiri sukar untuk menyebut sesuatu perkatan dalam Bahasa Melayu baku itu. pengkajian tentang fonologi atau sistem bunyi ini telah bermula sejak 200 tahun yang lalu. Dalam tradisi barat. 16. Sehubungan itu dengan kata lainnya. intonasi. bersopan iaitu beradab. fonologi bermaksud sistem bunyi. Sarawak. Dalam sistem bunyi ini ataupun dikenali sebagai fonologi merangkumi beberapa aspek seperti sebutan.

 Mengadakan latih tubi sebutan dengan kerap. pita. Selain itu pengaruh bahasa ibunda juga memainkan peranan dalam sebutan bahasa Melayu baku. Guru boleh menggunakan alat bantu mengajar seperti radio. membaca. dialog. video ataupun guru boleh menyampaikan sendiri bahan tersebut. nyanyian. Bahan-bahan yang diperdengarkan itu boleh saja terdiri daripada perbualan. Namun menurut Abd Aziz Abd Talib (2000) .  Mengadakan latihan berkomunikasi secara lisan. Teknik latih tubi sebutan ini didapati sangat berkesan untuk melatih murid-murid menyebut perkataan dengan betul.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ‘ike’ dan bagi pelajar dari Terengganu pula menyebutnya sebagai ‘ikang’. sajak dan sebagainya. terdapat pelbagai cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki aspek sebutan dalam kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu baku. Latihan bercakap ini boleh merangkumi aktiviti bercerita. cerita. 1 . Tujuan utama latihan ini adalah untuk membetulkan sebutan murid-murid terhadap perkataan yang sukar disebut oleh mereka disebabkan oleh pengaruh bahasa ibunda dan juga dialek sesebuah daerah.  Mengadakan latihan mendengar dengan kerap. Latihan berkomunikasi lisan ini adalah seperti latihan bercakap atau membaca secara nyaring. Latihan ini dibuat bagi membolehkan pelajar mendengar sebutan yang betul menurut sebutan Bahasa Melayu baku. televisyen. ucapan. Permasalahan dan perbezaan dalam sebutan ini dipengaruhi oleh dialek negeri mereka masing-masing. ‘zaitun’ sebagai ‘jaitun’ dan ‘berlari’ sebagai ‘berlali’. Sebutan haruslah dibuat secara berulang-ulang sehinggalah pelajar dapat menyebutnya dengan betul. contohnya pelajar yang berbangsa Cina akan menyebut ‘durian’ itu sebagai ‘lulian’. terutama pelajar yang datangnya daripada daerah-daerah yang menggunakan bahasa dialek yang sukar dikikis. Perkataan ‘murah’ akan disebut sebagai ‘muroh’ oleh pelajar Kelantan. Utara pula ‘besak’ dan Melaka menyebutnya sebagai ‘besau’. bagi perkataan ‘besar’ pula pelajar dari Negeri Sembilan akan menyebutnya sebagai ‘bosa’. Tujuan latihan ini adalah untuk membentuk dan melatih murid-murid bercakap dan menyebut sesuatu kata dengan betul.

intonasi adalah merupakan alunan suara antara nada tinggi dan nada rendah. pidato. ayat terbalik atau songsang. 3 dan 4. mendeklamasikan sajak dan lain-lain lagi. ia merupakan bahasa di peringkat ayat. Setiap angka ini mempunyai aspek-aspek yang tersendiri. ayat tanya. beliau mendifinisikan intonasi sebagai nada suara yang turun naik atau tinggi rendah sewaktu bercakap. Contonya intonasi bahasa Melayu adalah berbeza dengan intonasi bahasa Cina ataupun bahasa Tamil. Manakala menurut Ismail Bin Dahaman (1994) dalam bukunya yang bertajuk pedoman sebutan baku bahasa Melayu. Bagi sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan makmal bahasa guru hendaklah menggunakan kemudahan teknologi tersebut untuk melatih murid-murid dalam aspek sebutan dan pertuturan. Kesemua aktiviti ini membolehkan pelajar untuk mengeluarkan suara mereka. Setiap bahasa di dunia ini mempunyai intonasi yang berbeza-beza. 2. Intonasi ini mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. dan hendaklah berdasarkan jenis dan bentuk ayat atau kalimat dalam bahasa Melayu. angka 3 pula merupakan nada tekanan dan bagi angka 4 pula menunjukan nada yang paling tinggi. intonasi ini dapat digayakan dengan empat tingkat nada yang biasa yang ditandai dengan angka 1. 16. angka 2 untuk menunjukkan ujaran. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. Bagi angka 1 untuk menggambarkan nada yang paling rendah. Menurut Ismail Bin Dahaman. atau ayat pasif dan seumpamanya. 1 .2 ASPEK INTONASI Aspek intonasi ini penting dalam menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. sama ada ayat penyata biasa. Contonya di negara kita sendiri.  Menggunakan kemudahan teknologi. Perbezaan dalam intonasi ini dilihat menggangu dan mempengaruhi cara pertuturan seseorang itu dalam bahasa Melayu. Malahan kita juga dapat melihat perbezaan intonasi dalam sesuatu dialek kawasan itu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perbahasan. Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). Pengusaan intonasi adalah sangat penting bagi meningkatkan tahap kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu kerana ia akan mempengaruhi cara seseorang penutur itu bercakap. ayat perintah. dialek Kelantan mempunyai sebutan dan intonasi yang berbeza apabila dibandingkan dengan dialek utara dan dialek Negeri Sembilan.

dan seumpamanya.  Fungsi gramatis Fungsi gramatis pula adalah untuk menandai kontras dari segi tatabahasa terhadap sesuatu ujaran sama ada sesebuah ayat atau klausa itu berbentuk pertanyaan atau penyataan. kejutan. berbentuk positif atau negatif. fungsi struktur informasi. fungsi gramatis.  Fungsi struktur informasi Manakala bagi fungsi struktur informasi pula adalah bertujuan untuk memberikan sesuatu yang baru berbanding dengan yang telah dirangkumi dalam makna sesebuah ujaran. Intonasi wujud dalam bahasa Melayu bagi menandai dan memisahkan frasa yang pelbagai jenis dan bentuknya. ia akan dapat mempengaruhi pendengarnya melalui intonasi yang digunakan. Fungsi ini membolehkan penutur untuk menekan sesuatu 1 . iaitu dengan menekankan kata yang membawa makna tersebut. Antara beberapa fungsi intonasi ialah pertama fungsi emosional. iaitu seperti gembira. penutur harus mengetahui beberapa fungsi intonasi agar memudahkan lagi penguasaan penutur dalam menguasai intonasi. marah. kebosanan. Sekiranya penutur tidak dapat menguasai fungsi gramatis ini maka penutur tidak akan dapat membezakan sesuatu ayat tersebut dan mengalami kesukaran dalam membina ayat. fungsi tekstual. fungsi psikologis dan fungsi ‘indexical’. ketakutan dan pelbagai jenis sikap yang lain.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Intonasi bahasa Melayu mempunyai hubungan yang rapat dengan sintaksis. keakraban. Setiap fungsi intonasi ini memainkan peranan yang berbeza antara satu sama lain. Selain itu. iaitu dapat membezakan jenis dan bentuk ayat. Bagi menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. Setiap sikap ini dapat ditunjukkan sekiaranya seorang itu mampu menggunakan intonasi yang betul bagi menyatakan perasaan sebenarnya.  Fungsi emosional Fungsi emosional ini adalah bertujuan untuk menyatakan pelbagai makna sikap.

seperti belajar urutan nombor yang panjang atau ungkapan dalam ucapan. Hal ini kerana. seperti guru. iaitu membantu mengenal seseorang sama ada tergolong dalam kumpulan sosial atau pekerjaan yang berbeza. terdapat juga aspek tekanan.3 ASPEK TEKANAN Selain dari aspek sebutan dan intonasi dalam fonologi. setiap perkerjaan itu akan menggunakan bahasa yang berbeza-beza dan cara penyampaian yang tidak sama.  Fungsi ‘indexical’ Akhir sekali ialah fungsi ‘indexical’ pula adalah untuk menandai identiti seseorang. Nada dan gaya suara yang berbeza-beza juga bukan sahaja membezakan sesuatu teks tersebut tetapi turut mengambarkan suasana sebenar situasi itu sama ada situasi formal ataupun tidak formal. Fungsi ini membantu seseorang untuk menguasai sesuatu ayat itu dengan lebih senang dan mengingatnya dengan lebih mudah dengan hanya berpandukan kepada intonasi ayat tersebut. penjual ubat dan sarjan tentera.  Fungsi tekstual Seterusnya fungsi tekstual pula adalah untuk membentuk nada dan gaya suara yang turun naik bagi wacana yang lebih luas seperti pembacaan teks berita yang membezakan satu berita dengan berita yang lain. 16. Tekanan merupakan tempat-tempat suara ditekankan apabila menyebut sesuatu perkataan menurut kepada 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perkara yang penting dalam setiap apa yang diucapkan dan dapat menyampaikan makna sebenar yang ingin disampaikan kepada pendengar. doktor. peguam.  Fungsi psikologis Bagi fungsi psikologis pula ialah untuk membantu menggubah bahasa menjadi unit-unit ujaran yang mudah dilihat dan diingat. iaitu sama ada menggunakan bahasa formal atau bahasa tidak formal.

tanda bacaan. seorang pelajar mestilah membaca dengan penuh yakin dan bermakna seolah-olah dia memahami apa yang sedang dibaca. bercakap dengan menggunakan tatabahasa dan perbendaharaan kata yang sesuai dan baik dalam pertuturan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 suku kata dalam sesuatu perkataan. Seterusnya. tekanan yang betul dan diikuti dengan aliran yang lancar tanpa tersekat-sekat. Seseorang pelajar itu haruslah membaca mengikut jeda ataupun frasa yang sesuai dan juga mengikut unit makna yang betul. 17. Dalam bahasa Melayu. setiap perkataan haruslah disebut menggunakan sebutan. Dalam bahasa Melayu. aspek kelancaran adalah sangat penting untuk dikuasai oleh penutur. Antaranya adalah bercakap dengan berani dan yakin dengan suara yang jelas supaya dapat didengar dan difahami oleh orang yang mendengarnya. Dalam menguasai aspek kelancaran ini.4 ASPEK KELANCARAN Dalam menguasai kemahiran bercakap ataupun kemahiran bertutur. Kelancaran seseorang pelajar dalam mempersembahkan bacaannya dapat dinilai melalui cara pengunaan intonasi. Selain daripada itu. Untuk bertutur dalam bahasa Melayu. beliau menggatakan terdapat beberapa subkemahiran yang harus diterapkan di dalam diri pelajar sebagai langkah untuk menigkatkan kemahiran bertutur. Teknik dan Contoh. sebutan dan pembacaan yang tidak tersekat-sekat. bercakap menurut 1 . bercakap dengan sebutan yang jelas dan betul menurut sebutan bahasa Melayu standard. Prinsip. seseorang itu harus melatih diri mereka dengan bercakap menggunakan intonasi. hal ini kerana tekanan memainkan peranan dalam menguatkan makna perkataan itu dalam konteks ayat. intonasi. tekanan. aspek tekanan bagi peringkat perkataan iaitu antara suku katanya kurang ketara jikalau dibandingkan dengan peranan tekanan sesuatu suku kata bagi perkataan bahasa Inggeris. 16. serta pelajar harus membaca menggunakan tanda baca yang betul dan berkesan. Tekanan itu boleh berubah dari satu perkataan kepada satu perkataan yang lain.0 LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN MUTU PERTUTURAN Menurut Abd Aziz Abd Talin (1993) dalam bukunya yang bertajuk Menguji Kemahiran Bahasa. Selain itu. Namun bergitu tekanan sangat penting dalam menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. tekanan dan sebutan yang betul.

Menurut Zulkifli Yusof (2000). Oleh yang demikian lontaran suara itu akan dapat mempengaruhi tindak balas dan pandangan seseorang terhadap penutur tersebut. teratur. aspek gaya penyampaian dan akhir sekali aspek tatatertib bercakap. beliau mengatakan bahawa suara merupakan satu aspek penting dalam pertuturan. Untuk menguasai kemahiran bertutur atau bercakap dalam bahasa Melayu ini. padat dan sebutan yang jelas dan betul hendaklah juga dititikberatkan. Kesemua aspek ini harus ditekankan dan diambil berat dalam usaha menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. Dalam kedua-dua situasi ini. Misalnya. Ia boleh menjadi penawar dan racun. guru harus mempertingkatkan latihan dan memberikan tunjuk ajar secara berterusan bagi membimbing pelajar-pelajarnya agar mampu menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu ini. 17. semula jadi. Untuk menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu bukanlah perkara yang mudah dilakukan. kualiti suara. ia seharusnya dimulakan dari peringkat yang asas iaitu bermula di peringkat sekolah lagi. aspek sebutan dan intonasi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 intonasi yang betul dan kualiti suara yang baik dan tidak membosankan. suara merupakan satu aspek yang sangat penting. Dalam setiap aktiviti yang melibatkan pertuturan. Guru memainkan peranan yang sangat penting dalam hal ini. nada suara penutur akan menunjukan perasaannya ketika itu dan ini akan merenggangkan hubungan penutur dengan pendengar ketika itu. tetapi apabila nada suara yang lembut dilontarkan oleh penutur maka ia akan memberikan imej yang baik kepada pendengar. Kekuatan suara harus diambil berat bagi memudahkan maklumat yang ingin disampaikan kepada pendengar dapat didengar dengan jelas. intonasi atau nada yang sesuai. nada suara penutur akan mempengaruhi hubungan penutur dengan orang lain. sama ada dalam situasi yang tidak formal seperti berbual-bual dengan kawan-kawan ataupun situasi yang formal seperti memberikan ucapan. iaitu logik. jelas. dengan penuh tenaga dan minat. Akhir sekali. Selain daripada kekuatan suara. lancar. spontan. atau berasa bosan.1 ASPEK SUARA Dalam pertuturan. Hal ini kerana ia akan mempengaruhi tahap ketersampaian sesuatu maklumat itu. aspek bentuk bahasa lisan dan pemilihan kata. para guru haruslah mengajar dan melatih murid supaya sifat tersebut dapat dibina apabila mereka bercakap. apabila penutur tidak menghiraukan orang lain di sekitarnya. kekuatan suara perlu dikawal dan disesuaikan. Seorang penutur harus memastikan suara mereka menjadi alat yang 1 . bercakap dan melahirkan idea atau fikiran dengan gaya pertuturan yang berkesan. beberapa aspek harus diambil penekanan iaitu aspek suara.

17. projeksi dan resona. setiap perkataan perlu disebutkan dengan betul. ataupun adakah murid membaca mengikut nada yang sesuai dan intonasi yang betul. keseronokan dan kesungguhan. Dalam menguasai aspek sebutan dan intonasi ini. maka usaha untuk mengawal pengeluaran suara akan menjadi mudah dan kemahiran bercakap akan dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit. Kesemua persoalan ini harus dinilai oleh seorang guru bagi memastikan aspek sebutan dan intonasi ini dapat dikuasai dengan baik. iaitu menurut sebutan baku. Keempat-empat ini bertindak memberi keunggulan kepada suara penutur. semasa anda bersuara terdapat empat komponen utama yang terlibat iaitu ketenangan. adakah bacaan murid dapat didengar dengan jelas.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 berkesan bukannya sebagai penghalang. Nada suara yang baik akan mempengaruhi cara pertuturan seseorang itu. Beberapa persoalan juga harus diambil kira antaranya. Bagi meningkatkan kemahiran bertutur. Dalam aspek pertuturan ini. melemparkan suara dan cuba untuk mempelbagaikan nada suara serta latihan rentak ucapan. Sebutan merupakan cara sesorang itu menyebut perkataan. Misalnya. adakah sebutan perkataan betul menurut bahasa Melayu baku. belajar menguatkan dan menenangkan otot kepala dan leher. Suara haruslah dinaikan sedikit demi sedikit dan kemudian menurunkanya secara perlahan-lahan. beberapa latihan boleh dilakukan dengan memberikan tumpuan kepada kaedah penafasan yang baik. Persoalan seperti ini harus dinilai bagi mengenal pasti sama ada aspek suara ini dapat dikuasai dengan baik. Suara juga menggambarkan tenaga. seorang penutur haruslah mempelbagaikan nada suara mereka apabila bercakap. menguat dan menenangkan muka dan bibir. memperbaiki bunyi yang dikeluarkan semasa bernafas. Bagi meningkatkan mutu suara. Dalam bahasa Melayu itu sendiri. beberapa perkara perlu diberikan penekanan dan beberapa persoalan haruslah dijawab sebelum memastikan bahawa sesorang pelajar itu mampu menguasai aspek suara. Suara merupakan alat utama untuk menyampaikan mesej. dan bukanya mengikut sebutan dialek tempatan dan dipengaruhi oleh bahasa ibunda masing-masing. manakala intonasi pula perlu dilakukan dengan betul pada peringkat ayat.2 ASPEK SEBUTAN DAN INTONASI Aspek sebutan dan intonasi juga merupakan aspek penting dalam menguasai dan meningkatkan tahap kemahiran bercakap sesorang itu. Apabila tumpuan diberikan dalam kesemua aspek-aspek ini. ataupun adakah murid tersebut mempunyai kualiti suara yang menarik. pernafasan. 1 . menguat dan menenangkan bahu.

Gaya bahasa haruslah disesuaikan dengan tempat dan keadaan pada ketika itu. Gaya penyampaian ini boleh dilihat dari aspek bahasa dan juga fizikal. Sebaliknya terdapat beberapa perkataan yang kita sering gunakan dalam penulisan namun jarang sekali digunakan dalam pertuturan seperti “bahawasanya”. Guru harus sentiasa mengingatkan pelajar-pelajarnya tentang perbezaan antara gaya dan penggunaan bahasa dalam perbualan biasa dengan yang formal seperti ucapan atau syarahan dalam majlis-majlis.4 ASPEK GAYA PENYAMPAIAN Dalam usaha menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. gaya bahasa dan juga cara penyampaian itu hendaklah disesuaikan. Perkataan ini tidak sesuai digunakan dalam penulisan. dalam situasi yang formal iaitu ucapan rasmi seperti pidato ataupun perbahasan. Perbezaan situasi ini amat mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan.3 ASPEK BENTUK BAHASA LISAN DAN PEMILIHAN KATA Dalam bahasa Melayu terdapatnya perbezaan yang ketara sekali antara bahasa lisan dengan bahasa bertulis. Seorang guru harus sentiasa mengingatkan dan mengajarkan murid-muridnya supaya tidak bercakap seperti gaya bahasa bertulis. aspek penyampaian merupakan salah satu aspek yang juga harus diambil kira. bahasa yang biasa kita gunakan dalam bahasa lisan mungkin tidak sesuai digunakan dalam bahasa bertulis. Seorang penutur tidak boleh menggunakan bahasa tidak formal dalam sesuatu keadaan yang formal. “tak maulah” dan sebagainya. 1 . bergitu juga dengan penggunaan kata.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 17. bahasa pasar ataupun perkataan ringkas seperti “gi mana”. “sesungguhnya” dan sebagainya. Contonya. Aspek fizikal disini adalah seperti gerak badan penutur tersebut. walaupun pertuturan dan penulisan ini merupakan dua aspek yang berbeza. Aspek gaya penyampaian ini bukan sahaja penting dalam pertuturan tetapi juga penting dalam penulisan. 17. Misalnya. Gerak tangan dan kepala juga haruslah dikawal supaya tidak berlebihan atau keterlaluan sehingga menyebabkan para penonton terasa terganggu dengan perlakuan tersebut. Hal ini kerana.

0 STRATEGI PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR DALAM BAHASA MELAYU Bagi meningkatkan lagi tahap kemahiran bertutur terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. Apabila berada di sekolah murid-murid perlu diajar dan diingatkan supaya bercakap menurut tatatertib yang baik sama ada semasa berbual secara tidak formal atau sebaliknya. Oleh yang demikian. bercakap menurut giliran dan tidak bercakap apabila seseorang yang lain itu sedang bercakap dan cara-cara bagaimana hendak mencelah dalam sesuatu dialog atau perbincangan sosial atau situasi formal seperti dalam mesyuarat atau forum. Pertama. Disini dapat dilihat secara tidak langsung akan melatih kemahiran bercakap seseorang murid itu. Apabila seorang pelajar itu cuba untuk menerangkan apa yang dilihatnya di dalam gambar itu ia secara tidak sengaja akan melatih pelajar itu untuk cuba bercakap dalam keadaan yang formal.5 ASPEK TATATERTIB BERCAKAP Percakapan boleh berlaku sama ada dalam keadaan formal ataupun tidak formal. adalah dengan mengadakan aktiviti pembelajaran dalam keadaan yang sangat bermakna dan dapat menarik minat atau perhatian pelajar untuk mengikutinya. berbanding dengan pelajar yang tidak mempelajari aspek tatatertib ketika bercakap ini. Misalnya. 18. ia bukan sahaja mengajar murid-murid tentang cara bercakap tetapi juga membina kesopanan diri seorang pelajar itu. Ini akan memberikan gambaran yang positif kepada pelajar tersebut. tetapi aspek ini juga mengajar pelajar menjadi seseorang yang mempunyai budi bahasa dan adab sopan yang baik. mengadakan pengajaran yang berkaitan dengan dengan cerita bergambar. guru harus mempelbagaikan isi dan juga bentuk pelajaran yang hendak diajarkan kepada murid. Contohnya. kemudian meminta pelajar-pelajar untuk menerangkan satu siri daripada gambar tersebut. Kepelbagaian isi dan bentuk sesuatu pelajaran yang akan disampaikan oleh seorang guru akan dapat menarik minat 1 . Aspek tatatertib ketika bercakap ini bukan sahaja mengajar pelajar tentang tatatertib semasa bercakap. Selain itu. Ini merupakan salah satu strategi bagi melatih kemahiran para pelajar.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 17. aspek ini sangat penting untuk diterapkan dalam kalangan pelajar.

Sehubungan dengan itu. Antara aktivitinya adalah mengadakan perbualan. Hal ini kerana pelajar akan tertarik kepada sesuatu yang luar biasa dan akan terus mengikutinya sehinggalah masa terakhir sesi pengajaran dan pembelajaran.0 AKTIVITI UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERCAKAP DALAM BAHASA MELAYU Menurut Kamarudin Hj. Dengan itu proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan berkesan. lakonan. 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 para pelajarnya dan tidak akan membuatkan mereka berasa jemu mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari itu. membuat laporan. dan membuat arahan. kuiz. hal ini supaya ia dapat menggalakkan pelajar mengikuti aktiviti tersebut terutamanya aktiviti bertutur secara aktif dan penuh minat. perbincangan. Aktiviti-aktivi seperti ini dilihat akan dapat memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk membina kemahiran lisan mereka agar lebih cekap. Husin (1995) dalam bukunya yang bertajuk pengkaedahan mengajar bahasa. setiap aktiviti yang hendak diadakan haruslah mempunyai hubungan dengan minat dan kegemaran pelajar. Seterusnya. dialog atau soal jawab. Akhir sekali adalah dengan mengadakan pengajaran dan pembelajaran yang memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajar. Seorang guru haruslah kreatif dalam merancang pengajarannya pada masa itu. Pemilihan kemahiran dan isi ini sangat penting bagi membolehkan matlamat pengajaran pada ketika itu dapat dicapai oleh para pelajar. Kemahiran murid-murid dalam bertutur juga akan dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit. struktur. guru haruslah memfokuskan kepada sesuatu pelajaran yang hendak diajarkan kepada sesuatu kemahiran atau isi yang tertentu. Selain itu. Hal ini akan meningkatkan tahap kemahiran bertutur setiap pelajar. Ini bermaksud pelajar sendiri yang perlu berusaha dengan bimbingan guru mereka dan bukanya semata-mata mengharapkan kepada bantuan guru sahaja dan mengharapkan guru mereka akan memberikan semuanya kepada mereka. perbahasan. mengatakan beberapa aktiviti perlu dilakukan bagi meningkatkan pengajaran kemahiran bercakap dikalangan para pelajar. aktiviti-aktiviti ini akan membolehkan para pelajar mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang paling hampir dengan situasi kehidupan seharian mereka. 19. Contohnya dari segi jenis teks yang akan digunakan. perbendaharaan kata mahupun bahan rangsangan atau alat bantu mengajar yang hendak digunakan.

Manakala menurut Kamarudin Hj. Selain itu. debat merupakan satu aktiviti lisan yang baik kerana pertama. Hal ini kerana.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 19.2 Perbahasan Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). intonasi dan gaya yang betul. Perbualanperbualan seperti ini secara tidak langsung akan memberikan peluang kepada pelajar untuk cuba bercakap tanpa ada perasaan malu dan takut. Dalam aktiviti seperti ini. aktiviti perbahasan ini boleh dijalankan di dalam kelas dan akan mengalakkan kepada peningkatan tahap kemahiran bercakap pelajar. Aktiviti ini boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung. perbahasan ini biasanya menarik minat dan menyeronokan murid kerana adanya unsur pertandingan serta isu-isu semasa yang menarik untuk diperdebatkan. Dalam perbahasan. aktiviti ini akan membantu guru untuk mengenalpasti akan kelemahan para pelajarnya dalam cara mereka bercakap dan akan cuba untuk membaikinya. pelajar akan diminta untuk memberikan pandagan dan cadangan mereka berkaitan dengan tajuk yang diberikan. iaitu kumpulan pencadang dan kumpulan pembangkang. Terdapat banyak kebaikan yang akan diperolehi dalam melakukan aktiviti perdebatan ini. Ini secara tidak langsung akan membantu dalam kemahiran bercakap mereka. Kelas boleh dibahagikan kepada dua kumpulan. debat bercorak interaktif. perbahasan atau perdebatan ini merupakan antara aktiviti bertutur yang boleh melatih dan mengalakkan murid bercakap. pelajar akan diberikan beberapa tajuk yang sesuai untuk mereka membahaskannya.1 Mengadakan perbualan. Hal ini kerana pelajar-pelajar di sekolah menengah ini sukakan cabaran dalam usaha mempertahankan pendirian dan pendapat mereka. Husin pula. Terutamanya pada peringkat sekolah menengah. Aktiviti seperti ini akan melatih pelajar untuk menggunakan sebutan. dialog atau soal jawab Aktiviti seperti ini sangat berkesan bagi meningkatkan kemahiran bercakap di dalam kalagan pelajar. 1 . contohnya seorang guru bersoal jawab dengan pelajarnya mengenai pelajaran yang lepas. ataupun mewujudkan perbualan yang tidak formal mengenai keadaan persekitaran mereka ataupun mengenai hal-ehwal semasa. 19.

1 . Selain daripada perbahasan. iaitu murid diminta untuk berucap tentang sesuatu topik atau tema di khalayak ramai. Perbincangan akan mampu mendorong setiap pelajar untuk menyatakan pendapat dan pendirian mereka. menyampaikan ucapan dengan menggunakan bahasa dan gaya yang sesuai. Dalam lakonan spontan. serta berhujah secara sistematik. Keenam. guru juga boleh mengadakan aktiviti pertandingan pidato. debat membina semangat kerjasama dalam kumpulan. yang lahir secara spontan dari fikiran mereka sendiri pada masa itu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iaitu yang melibatkan kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar. belajar untuk mempengaruhi pendengar dengan pandangan atau idea yang baik. guru akan memberikan beberapa tajuk yang sesuai dengan pelajar dan meminta mereka mengemukkan pendapat. semangat berani dan bercakap menurut logik. pelajar berpeluang menggunakan dialog mereka sendiri. latihan ini juga dapat membina keyakinan diri dan kecekapan berucap di hadapan orang ramai. 19. debat bercorak sosial iaitu melibatkan kumpulan pencadang. Kelima. dan pendengar yang ramai. dan yang akhir sekali debat menggalakkan murid bercakap dalam bahasa Melayu baku. guru harus memastikan setiap pelajar yang berada dalam kumpulan akan mengambil bahagian dalam perbincangan kumpulan mereka. debat bercorak pragmatis. hakim.4 Perbincangan Aktiviti perbincangan ini boleh dilakukan secara kumpulan atau secara bebas. ini akan melatih mereka untuk bercakap dan di samping dapat melatih mereka menjadi pendengar yang baik. Aktiviti ini akan membantu pelajar untuk menyusun ayat-ayat mereka dan menyebutnya dengan gaya yang betul.3 Lakonan Dalam aktiviti lakonan. Selain itu. Apabila setiap pelajar mempunyai kumpulan masing-masing. Di dalam aktiviti ini. pelbagai cara boleh dilakukan sama ada melakukan lakonan menggunakan skrip atau lakonan spontan tanpa menggunakan skrip. 19. Keempat. dan kemahiran tersebut diperlukan oleh alam luar persekolahan seperti dalam parlimen dan mahkamah. Latihan berucap seperti ini akan memberikan peluang kepada murid untuk merangka dan menyusun bahan ucapan. Ketiga. debat membina keyakinan diri. Kedua. pembangkang. debat membina pemikiran dan kemahiran mendengar secara kritis.

Di dalam aktiviti ini. pelajar diminta melaporkan apa sahaja yang mereka lihat dan dengar.7 Membuat arahan Aktiviti membuat arahan ini dijalankan dengan mengarahkan pelajar membuat arahan-arahan tertentu untuk diikuti atau dilakukan oleh pelajar yang lain.6 Kuiz Dalam menjalankan aktiviti kuiz ini. Dengan itu ia akan melatih pelajar itu mengenai cara bercakap dengan betul 19. 19. Hal ini kerana. apabila berada di dalam satu kumpulan. Mereka harus bercakap sama ada mahu atau tidak kerana setiap ahli dalam kumpulan akan ditanya dan harus memberikan jawapan yang betul. Contoh arahan-arahan itu adalah seperti bagaimana untuk mencari sesuatu benda yang tersembunyi. Guru boleh meminta pelajar untuk menyampaikan laporan itu dalam bentuk lisan dan menggunakan bahasa yang formal. Ini secara tidak langsung akan mendatangkan manfaat kepada setiap ahli dalam kumpulan tersebut selain meningatkan kemahiran bercakap mereka. kemudian guru akan memberikan panduan bagaimana kuiz itu akan dijalankan.5 Membuat laporan Membuat laporan juga merupakan aktiviti yang baik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan lagi kemahiran bertutur di samping kemahiran mendengar. guru akan membahagikan kelas kepada beberapa bahagian. 1 cara untuk mencantumkan sesuatu . setiap ahli harus berinteraksi antara satu sama lain untuk menghasilkan satu hasil kerja yang baik. Aktiviti ini secara tidak langsung menggalakkan kemahiran mendengar kerana pelajar perlu mendengar setiap soalan yang dikemukakan kepada mereka dengan teliti dan menjawab dengan jawapan yang tepat. 19. Misalnya. Soalan –soalan akan diberikan kepada setiap individu yang terlibat secara spontan dan markah diberikan bagi setiap jawapan yang betul. laporan tentang berita yang mereka dengar di radio dan televisyen.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Perbincangan ini bukan sahaja mampu melatih pelajar untuk bercakap tetapi akan membantu mewujudkan sifat berkerjasama dalam satu kumpulan dan dapat mengeratkan hubungan diantara satu sama lain. Aktiviti seperti ini akan menggalakan pelajar untuk bercakap bagi memperolehi markah untuk kumpulan mereka.

Contohnya. teknik soal jawab. Aktiviti-aktiviti membuat arahan ini memerlukan pelajar mempunyai kemahiran mendengar dan bercakap yang baik. sesuatu bahasa ibunda atau bahasa daerah adalah satu-satu aspek dalam penyebutan dan intonasi yang sangat sukar untuk dikikis tanpa latihan pengucapan yang kerap. sesuatu keratan bacaan nyaring merupakan teks atau bahan yang standard atau sama. Dalam mengatasi masalah ini. latihan korus. sama ada di Semenanjung. Dalam pengajaran kemahiran bertutur ini. Bacaan nyaring ini amat penting dan berguna dalam meningkatkan kemahiran bertutur. dan teknik tugasan. kerana jika tidak mereka akan gagal menyampaikan arahan itu dengan baik. Sabah dan Sarawak. atau cara untuk sampai ke sesuatu tempat. aspek sebutan dan intonasi menurut bahasa Melayu baku adalah dianggap sebagai salah satu daripada aspek terpenting yang seharusnya diberikan penekanan oleh seorang guru.0 TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR Terdapat banyak teknik pengajaran kemahiran bertutur yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk melatih muridnya meningkatkan tahap kemahiran bertutur mereka. Dalam pengajaran dan latihan yang dilakukan di bilik darjah. kekerapan aktiviti atau latihan yang diberikan dan yang akhir sekali adalah kekerapan peluang bagi setiap pelajar yang terlibat dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan. teknik berteriak. teknik tunjuk cara atau demontrasi. latihan bacaan nyaring atau bacaan lisan boleh memainkan peranan penting sebagai salah satu daripada latihan pengucapan yang akan dapat membantu meningkatkan kemahiran bertutur di kalangan pelajar. termasuklah aspek intonasi dan tekanan yang sesuai dengan sesuatu teks yang dibacakan. pertama mutu atau kualiti pengajaran dan bimbingan daripda guru. Keberkesanan aktiviti-aktiviti ini dalam membina pertuturan sebahagian besarnya bergantung kepda tiga faktor utama iaitu. Seperti yang kita ketahui. dan dengan demikian dia merupakan rujukan yang sama bagi guru membentulkan kesalahan murid sewaktu membacanya. Kesemua 1 . bahasa ibunda dan bahasa daerah ataupun dialek. 20. Secara tidak langsung aktiviti ini akan melatih pelajar untuk bercakap dengan gaya yang betul.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 benda. Bacaan nyaring mempunyai peranan peranan sebagai kemahiran menyampaikan komunikasi secara lisan dan aktiviti bacaan nyaring ini dapat melatih murid-murid ciri-ciri prosodi atau penyebutan yang betul dan baik. murid sekolah adalah datangnya daripada pelbagai-bagai latar belakang. Kedua. Antaranya.

20. Selain ianya mudah dilaksanakan. Semua pelajar yang berada di dalam kelas perlu menyebut atau berlatih bersama atau sebahagian daripadanya boleh membuat latihan dahulu dan yang lainnya kemudian. Penglibatan pelajar juga boleh membina rasa percaya dan yakin pada diri sendiri. Selain ianya membina rasa percaya dalam diri pelajar. Pelbagai aktiviti bahasa dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tunjuk cara ini. Teknik ini juga membantu meningkatkan kemahiran bertutur mereka kerana untuk mendemonstrasikan sesuatu perkara bukanlah suatu perkara yang mudah. pemusatan adalah kepada pelajar. pelajar boleh diminta menggunakan bahasa yang baik untuk menunjukkan cara tentang sesuatu perkara.2 Teknik soal jawab Teknik soal jawab ini kerap digunakan oleh guru-guru dalam pengajaran mereka. 20. teknik soal jawab adalah satu teknik yang secara langsung dapat menimbulkan interaksi guru dan murid secara berkesan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 jenis teknik ini jika diaplikasikan dalam setiap sesi pengajaran dan juga pembelajaran akan mendatangkan manfaat kepada pelajar dan juga guru tersebut. Di sini. Dalam hal ini. ia juga akan menambahkan pengetahuan pelajar melalui soalan-soalan yang dikemukan oleh guru mereka. Teknik ini memberikan latihan pertuturan 1 . 20.3 Latihan korus Teknik ini dilaksanakan dengan cara pelajar mengucapkan sesuatu secara serentak. termasuk juga dalam pengajaran kemahiran mendengar dan bertutur.1 Teknik tunjuk cara atau demonstrasi Dalam teknik pengajaran ini. teknik ini juga dapat digunakan untuk menanamkan konsep-konsep. Pelajar haruslah menggunakan bahasa formal ketika melakukan demonstrasi. cara pertuturan meraka haruslah seiring dengan demonstrasi yang mereka lakukan. komen dan sebagainya dengan menggunakan bahasa yang baik. hal ini bagi membiasakan pelajar menggunakan bahasa formal agar mereka tidak mengalami kejutan bahasa apabila berada di dalam alam pekerjaan pada masa akan datang. sambil menggunakan aksi-aksi yang tertentu. pelajar dikehendaki menunjukkan atau mendemonstarsikan sesuatu perkara itu. keupayaan memberikan pendapat. Selain daripada itu. pandangan.

Ini dimulai dengan guru memilih seorang pelajar menyebut dan membunyikan perkataan atau bunyi-bunyi yang diberikan. Dengan cara ini. Ayat akan dibacakan dan para pelajar harus mengajukannya sehinggalah ayat-ayat yang telah diajukkan itu tidak akan dilupakan lagi. Tanggapan yang betul ini pula akan menghasilkan penguasaan kebiasaan bahasa yang baik dan sempurna. seperti latihan bercakap. kaedah oral-aural. Antaranya seperti kaedah ajukhafaz. pertuturan dan kosa kata. kejelasan dalam menyampaikan pelajaran adalah amat penting. i. kaedah semula jadi dan kaedah lingustik. 1 . sehingga lima atau enam orang menyebut perkataan yang sama. Latihan-latihan yang disediakan oleh guru hendaklah dalam bentuk pertuturan sahaja. Kaedah ajuk-hafaz Dalam kaedah ajuk-hafaz ini. Apabila guru mampu mengesan kelemahan-kelemahan pelajar ini maka guru tersebut harus memberikan lebih tumpuan kepada pelajar yang bermasalah ini agar pelajar-pelajar ini tidak akan ketinggalan dengan rakan-rakan mereka yang lebih baik lagi. Pengajaran secara demonstrasi yang dilakukan oleh guru bahasa atau penutur jati bahasa itu menekankan tatabahasa. kemudian guru mengarahkan kepada seorang pelajar yang lain menyebut perkataan yang sama. pelajar yang kurang yakin akan dapat menambahkan keyakinan mereka melalui pengulangan bentuk-bentuk ujaran secara kumpulan sebelum menyebutnya secara individu. Sebutan yang jelas dan nyata membolehkan murid-murid membuat tanggapan yang betul. Penyebutan yang betul bagi setiap bunyi dalam bahasa membolehkan pelajar menggunakan bahasa tersebut dalam bentuk-bentuk ayat yang betul. dan kemudian kepada pelajar yang lain lagi. Apabila mendengar perbezaan penyebutan perkataan di antara lima atau enam orang pelajar itu guru akan dapat mengesan kesalahan-kesalahan yang timbul.4 Teknik berteriak Melalui teknik ini guru dapat mengesan pelajar yang membuat kesilapan dalam kemahiran mendengar dan juga bertutur. Selain daripada teknik-teknik diatas terdapat juga teknik-teknik lain yang sesuai digunakan dalam meningkatkan kemahiran bercakap dalam bahasa Melayu. Kesemua kaedah ini mempunyai cara pengajaran yang tersendiri dan mampu membantu memperbaiki kemahiran bercakap. 20. Oleh yang demikian. karangan lisan. dan latihan cara menyebut. teknik demonstrasi dan latih-tubi digunakan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 secara ajukan.

kemahiran tatabahasa juga turut dikuasai tanpa disedari melalui pengalamanpengalaman sebenar seseorang itu berkomunikasi dalam bahasa sasaran tadi. Dialog yang dikira realistik akan digunakn dalam latih tubi secara berulang-ulang. Objektif pengajaran oral-aural ini adalah untuk menyemaikan keempat-empat kemahiran berbahasa di kalangan pelajar. Pemerhatian dan kajian ke atas pembelajaran bahasa kedua dalam suatu situasi Selain itu. Bahan-bahan yang lazimnya wujud dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk mendapatkan kemahiran bertutur dan mendengar. 1 . mempelajari bahasa ibundanya. sebagaimana seorang kanak-kanak penutur jati sesuatu bahasa semula jadi menjadi asas kepada pembentukan kaedah semula jadi ini. Dalam kaedah ini. Situasi pembelajaran yang realistik dengan penggunaan alat pandang dengar yang lengkap turut dilaksanakan dalam latih tubi tersebut. Kaedah oral-aural (dengar-tutur) Dalam kaedah oral-aural ini penyebutan lisan adalah didahulukan. Tujuan kaedah oral-aural ini dibuat adalah untuk mencapai kemahiran sehingga menyamai sebutan penutur jati bahsa yang dipelajari itu. Namun bergitu. iii.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ii. Selain itu. Bahasa yang biasanya amat mudah dan mengandungi kesalahan-kesalahan itu akan secara beransur-ansur menjadi betul setelah penggunaanya dilakukan berulang kali. Ini bermakna seseorang itu akan belajar dalam situasi dan konteks sebenar bahasa itu. Kemahiran dalam kedua-dua aspek asas bahasa itu kemudianya dijadikan landasan untuk pembelajaran kemahiran berbahasa yang selanjutnya. Latih-tubi dan dialog yang dilaksanakan secara realistik akan menekankan kepada aspek intonasi yang betul. keutaman lebih diberikan kepada kemahiran bertutur dan juga kemahiran mendengar. Kaedah semula jadi Kaedah ini mengandaikan bahawa seseorang itu dapat berkomunikasi salam sesuatu bahasa tanpa disedarinya. tujuan lain kaedah ini adalah untuk memberikan peluang kepada pelajar memahami kebudayaan asing melalui pengalaman dalam bahasa. yakni dialog itu akan diajukkan berulang kali. latihan penyebutan dan latih tubi yang dikawal oleh bahan haruslah disusun rapi.

antara teknik tersebut adalah bercakap berdasarkan tajuk. mengeluarkan idea atau fikiran dan membuat ayat secara lisan. Sungguhpun teknik ini dapat merangsang murid-murid untuk bercakap dan bercerita.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Selain itu. maksud dan sebagainya. tentukan bahawa tajuk atau tema itu sesuai dengan umur. tidak kiralah bahasa itu adalah bahasa yang sudah dikuasai atau bahasa ibundanya ataupun bahasa lain. bercakap berdasarkan tema dan topik. Sekiranya seorang guru itu menggunakan tajuk atau tema untuk merangsang dan melatih murid bercakap. Antara topik yang 1 . iv. tetapi teknik ini kurang menggambarkan keperluan penggunaanya. iaitu antara bahasa yang hendak dipelajari dan bahasa yang sudah diketahui oleh pelajar. Hal ini kerana dalam kehidupan seharian teknik ini tidak dapat diaplikasi. Ini selaras dengan pendekatan komunikatif yang mengutmakan interaksi dalam pengajaran. Oleh itu. bercakap berdasarkan cerita dalam gambar bersiri dan bercakap berdasarkan cerita dalam gambar komposisi iaitu gambar karangan. maka penggunaanya hanya terhad di bilik darjah sahaja. Hal ini ternyata daripada pembelajaran bahasa yang dilakukan secara semula jadi yang akan membuat pelajar-pelajar menjalani suatu pembelajaran yang lebih bermakna. Menurut Abd Aziz Abd Talib (2000). kaedah semula jadi ini merupakan salah satu kaedah yang dicadangkan dalam pendekatan komunikatif. Kaedah linguistik ini amat mementingkan pertuturan. Teknik bercakap berdasarkan cerita dalam gambar bersiri dan teknik bercakap berdasarkan cerita dalam gambar karangan sering digunakan pada peringkat sekolah rendah. Pengetahuan pelajarpelajar tentang bahasa yang telah dikuasainya itu perlulah menekankan kepada fungsi bahasa itu disamping perkara lain seperti bunyi. Kaedah linguistik Kaedah linguistik ini merupakan kaedah yang akan membandingkan dua bahasa. dan pengalaman murid. terdapat juga teknik-teknik lain yang boleh digunakan sebagai rangsangan bagi melatih atau menguji murid bercakap. Selain daripada teknik-teknik yang telah disebutkan seperti di atas. peningkatan kemahiran adalah lambat. minat. Tujuan utama guru adalah bukan untuk menilai sejauhmana pengetahuan pelajar tersebut mengenai topik dan tajuk berkenaan tetapi adalah untuk merangsang murid bercakap dan melatih mereka mengeluarkan pendapat dengan menggunakan bahasa Melayu baku. struktur ayat. Guru perlu melakukan latih tubi terhadap sebutan bunyi dan perkataan yang hampir menyamai bunyi dan perkataan dalam bahasa yang telah dikuasai oleh pelajar.

hobi. rancangan kartun dan sebagainya. perniagaan dan politik. rancangan kanak-kanak di televisyen. kemahiran bertutur amat diperlukan dalam pelbagai lapangan pekerjaan.0 Kemahiran bertutur sebagai satu kemahiran sosial Sebelum manusia mencipta tulisan. Murid-murid digalakan untuk banyak bercakap. Pendek kata guru membina kemahiran bertutur dikalangan pelajar bukan sahaja untuk memenuhi keperluan pendidikan tetapi juga sebagai persediaan kepada pelajar apabila mereka menceburi dunia pekerjaan kelak. Bagi melatih pelajar untuk bertutur dengan baik. perbincangan kumpulan. binatang kesayangan. rancangan televisyen. perbahasan dan seminar. misalnya dalam bidang pengurusan. Selain dalam bidang sosial dan kehidupan seharian manusia. Dengan itu. Manakala tugas seorang guru bahasa pula adalah mengajar kemahiran bertutur di kalangan pelajar agar mereka boleh bertutur dengan baik dalam situasi yang lebih formal seperti mesyuarat . Sebahagian besar masa tersebut digunakan oleh murid bagi latihan bertutur sahaja. Menurut Sharope (1979). guru perlu menggunakan satu atau dua masa pengajaran berkembar. kemahiran bertutur merupakan kemahiran lisan yang amat penting samaada dalam situasi formal atau tidak formal.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 dianggap sesuai bagi pelajar adalah seperti fesyen pakaian. keluarga. majalah. Manakala bagi murid-murid sekolah rendah pula. pelajar akan mempunayi masa yang banyak untuk memperbaiki cara pertuturan mereka dan apabila menghadapi masalah dalam sesetengah perkara mereka boleh merujuk kepada guru mereka. Mengapa manusia bertutur Bertutur atau bercakap merupakan satu kemahiran bahasa. Talib (2000). Kemahiran ini penting bagi seseorang itu dalam hubungannya dengan orang lain. 21. Menurut Abdul Aziz Abd. penyanyi. tajuk-tajuk yang biasanya mampu menarik minat mereka untuk bercakap adalah seperti diri sendiri. manusia bercakap kerana tujuan-tujuan yang berikut: 1) Bercakap mengikut keseronokan 1 . komunikasi antara mereka berlaku hanya melalui lisan. filem cita-cita dan lain-lain lagi. Manakala guru pula memainkan peranan sebagai pengawas dan penyelia aktiviti lisan tersebut dan bertutur hanya apabila perlu sahaja.

2) Bercakap untuk tujuan mempengaruhi Bercakap untuk mempengaruhi orang lain merupakan asam garam dalam perhubungan harian samaada dalam aspek sosial. 1 . 3) Bercakap untuk tujuan memaklumkan Bercakap untuk tujuan memaklumkan orang lain tentang sesuatu perkara yang mungkin berbentuk nasihat. ahli politik yang berkempen semasa pilihanraya bertujuan untuk mempengaruhi rakyat. terutamanya apabila kita berhimpun atau berjumpa dalam sesuatu majlis keramaian seperti majilis perkahwinan atau majlis kenduri. kita diminta atau dijemput untuk memberi sedikit ucapan secara spontan yang berkaitan dengan sesuatu majlis. atau untuk kebaikan kedua-duanya. Ini disebabkan kepandaian ahli politik tersebut bertutur telah mempengaruhi minda rakyat. Pada kebiasaannya. maka rakyat tidak akan teragak-agak untuk memilih ahli politik tersebut sebagai pemimpin mereka. sains dan sebagainya. Dan jelas sekali bahawa kita bertutur adalah untuk mengejar keseronokan. Dalam keadaan seperti di atas. ekonomi dan agama. matematik. kadangkala kita bercakap kerana kita berasa amat perlu mempengaruhi orang lain samaada untuk kebaikan orang itu atau diri kita sendiri. bercakap atau bersembang dengan orang lain memang menyeronokkan kita. Manakala tugas jurujual pula ialah akan memaklumkan perkara yang berkaitan dengan perniagaan kepada masyarakat sekeliling. Bagi profesion tertentu. terdapat orang yang tugasnya memberitahu atau memaklumkan kepada orang lain tentang sesuatu perkara. Sebagai contoh. politik.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Di mana-mana saja kita berada dan apa pun yang kita buat. kita suka bercakap atau berbual dengan orang lain. tunjuk ajar dan berita. Keadaan yang sama juga dapat dilihat oleh penyebar agama yang berdakwah untuk mempengaruhi masyarakat supaya sentiasa beramal ke jalan yang baik dan benar. Misalnya tugas sebagai seorang guru atau pengajar adalah untuk memaklumkan kepada anak muridnya tentang ilmu-ilmu pelajaran yang diajar di sekolah seperti bahasa Malaysia. Malahan. yang banyak berlaku ialah perbualan sosial. kadangkala. Apabila seseorang ahli politik pandai bercakap di depan rakyat dengan hujah-hujah yang dibahaskan.

Oleh itu. Mereka yang mempelajari susuatu bahasa lebih cenderung mengekalkan bunyi sebutan bahasa asal. Kaedah ini begitu sesuai bagi penutur menuturkan sebutan dengan lebih jelas. percakapan yang berbentuk perdebatan antara peguam bela dengan peguam cara yang dihakimi oleh para juri dan tuan hakim. Oleh itu. keluarga. Walau pada peringkat apapun masalah tersebut.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 4) Bercakap untuk tujuan menyelesaikan masalah Menurut Abdul Aziz Abd. apabila timbul sesuatu masalah. perbincangan. Matlamatnya ialah untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul melalui perbicaraan makhamah yang melibatkan peguam. Talib (2000). pejabat . semua pihak perlu bercakap (termasuk orang yang dikatakan bersalah dan saksi-saksi). Walau bagaimanapun. terdapat beberapa perkara dilakukan oleh penutur bagi meningkatkan penyebutan sesuatu perkataan. dengar dengan cermat dan ulang secara kuat selepas guru atau penutur natif menyebutnya. Sesebuah masalah yang berlaku boleh jadi pada peringkat individu. Oleh yang demikian. 1 . institusi. mengatakan bahawa kebanyakan daripada penutur selalunya tidak dapat memahami apa yang dipertuturkan. 22. perundingan.0 Masalah sebutan penutur yang lemah Menurut Yahya Othman (2005). apabila penutur menggunakan sebutan daripada perakam kaset. negeri atau Negara. Kemudian minta mereka memberi komen terhadap sebutan penutur. perkara itu perlu diatasi atau diselesaikan. terdapat beberapa cadangan yang boleh diambil oleh penutur yang mungkin satu antara berikut sesuai untuk mereka sewaktu bercakap. Oleh yang demikian cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah melalui. ia akan mendatangkan masalah secara terus kepada pendengar. kita perlu bercakap untuk menyelesaikannya. pastikan penutur merekodkan sebutan dan melakukan perbandingan. Contohnya dalam perbicaraan dimakhamah. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat lari daripada sebarang masalah. Selepas daripada itu. Apabila seseorang penutur mempunyai kelemahan dalam menyebut sesuatu perkataan. forum. mesyuarat. debat dan perbicaraan. sekolah.1 Membandingkan sebutan Penutur akan dapat membandingkan sebutan pembaca dengan model yang dirakamkan dalam perakam kaset. Keadaan ini telah menwujudkan keadaan komunikasi yang tidak mesra dan selesa. 22. Walau bagaimanapun.

Ada yang mengatakan bahawa bercakap memerlukan isi yang baik. Ini adalah kerana penguasaan bahasa bukannya dilakukan dengan tergesa-gesa. Australasia dan banyak lagi. Kekecewaan ini juga akan menimbulkan kebosanan dalam mempelajari sesuatu bahasa. paradigma. penggunaan perakam kaset ataupun perisian komputer juga didapati dapat membantu mengatasi masalah ini. Sesuai dengan sifat bahasa yang memerlukan penuturnya menggunakan semaksimum mungkin bahasa yang dipelajari. Walaupun penutur melakukan kesilapan kadangkala ianya berkesan bagi tujuan memberi peneguhan kepada penutur.3 : Menyebut perkataan yang mudah Menurut Yahya Othman (2005). Dalam komunikasi seharian. masalah membuat kesilapan yang sama berulang kali dalam pertuturan perlu diselesaikan dengan mempertingkatkan lagi usaha penguasaan perkataan yang agak baru digunakan dan sukar disebut.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 22. aktiviti latih tubi dikendalikan dengan bantuan guru. Penutur juga digalakkan untuk mencuba kaedah latih tubi pemintal lidah yang mengandungi bunyi tersebut. terdapat pelbagai interaksi antara seseorang untuk menyampaikan mesej masing-masing. Oleh sebab itu. Pembaca perlu berterusan menguasai maklumat supaya serasi dengan sistem dan peraturan yang pembaca sudah pelajari ataupun yang pembaca bina sendiri. apabila bertutur. Dengan melakukan latihan tersebut.2 Menyenaraikan perkataan Untuk memastikan penutur tidak mengulangi kesilapan menyebut. Contohnya penutur menggunakan perkataan dua suku kata yang mempunyai suku kata yang terbuka dan tertutup secara silih ganti. penutur perlu belajar daripada kesilapan dalam bertutur yang boleh mengakibatkan kesukaran berkomunikasi. Penutur kemudian perlu lakukan latihan dengan membiasakan diri menyebut perkataan-perkataan yang agak susah disebut. ada yang 1 . Penutur juga perlu membuat latihan sebutan bunyi berasingan terlebih dahulu. mereka perlu menyenaraikan perkataan yang sering memberi masalah ketika hendak menyebut. kemudian guna secara progresif dalam perkataan dan ayat. Contoh perkataan yang mungkin sukar disebut oleh penutur ialah seperti komprehensif. Disamping itu juga. Lakukan pengulangan secara sesuai dalam penguasaan pertuturan. Kekecewaan menguasai bahasa perlu disedari sebagai proses pembelajaran bahasa serta berfungsi sebagai satu cara penyaringan yang berkesan. seseorang penutur perlulah menyebut perkataan yang lebih mudah dan ringkas. 22.

Jika dilihat terdapat dua jenis atau golongan perkataan yang kita gunakan dalam sebarang komunikasi. Manakala perkataan yang sukar difahami ialah menggunakan perkataan-perkataan teknikal yang mana hanya kita sahaja yang memahaminya. maka masyarakat akan menghormati kita. Walau bagaimanapun. 22. Walau bagaimanapun. Ada dikalangan masyarakat apabila mereka berkomunikasi mereka menggunakan ayat-ayat teknikal dan sukar difahami. kesilapan yang berterusan menunjukkan pembaca pembaca tidak menguasai beberapa aspek berkaitan bahasa. Walau bagaimanapun. kadang kala pelajar berasa kurang selesa dengan cara guru membuat teguran ataupun ulasan pencapaian mereka. apabila kita berkomunikasi dengan masyarakat di sekeliling kita. Apabila kita melakukan demikian. Orang yang berada di sekolah rendah menggunakan bahasa yang berbeza dibandingkan dengan orang yang berada di universiti.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyatakan bercakap memerlukan tempoh yang baik. Begitu juga halnya dengan penguasaan 1 . Kesilapan biasanya adalah tidak serius bahkan penutur natif kadang kala melakukan kesilapan dalam pertuturan dan pembaca tidak perlu bimbang. ada juga yang menyatakan perlunya gaya tubuh badan dan ada juga yang menyatakan komunikasi perlukan banyak latihan. cubalah menggunakan perkataan yang mudah untuk difahami dan ringkas ayatnya. iaitu pembicara berpuas hati dan pendengar memahami 100% apa yang diucapkan. Guru juga memainkan peranan penting dalam membimbing pelajat menguasai kemahiran bertutur.4 : Membezakan kesilapan Penutur perlu membezakan antara kesilapan biasa dan kesilapan berulang-ulang. penyesuaian amatlah diperlukan. Kadangkala ada sesetengah orang yang gemar menggunakan ayat panjang dan berbelit-belit ketika berkomunikasi. pendengar yang mendengar hanya sedikit sahaja dapat menangkap maklumat apa yang cuba disampaikan oleh penutur tersebut. Perkataan mudah difahami dan perkataan sukar difahami. Bimbingan yang diberikan dapat membantu pelajar menyebut suku kata dan perkataan dengan betul. Perkataan mudah difahami adalah bahasa yang menggunakan ayat-ayat mudah dan tidak terlalu kompleks untuk diproses oleh pendengar. Apabila komunikasi terjadi. Oleh yang demikian penutur perlu sesuaikan dan amati dan praktis perkataan mudah untuk mendapatkan komunikasi yang efektif. Oleh itu. Ia memerlukan kerja-kerja tambahan seperti merujuk bahan sumber tatabahasa yang dapat membantu penutur. Keadaaan ini menyebabkan pelajar berasa kaedah ini tidak sesuai bagi membentuk pertuturan yang baik.

1 : Lakukan semua aktiviti bahasa di dalam bilik darjah 1 . Kesalahan yang serius adalah perkara yang boleh menyebabkan salah paham atau pendengar tidak memahami perkara yang dipertuturkan. Apabila ini berlaku. Ini juga membuatkan pelajar hilang rentak dan lupa pada apa yang cuba dikatakan. Pada masa yang sama. Sekirannya penutur dapat menghasilkan semula bunyi dan intonasi dengan tepat. kesilapan sebutan yang lain tidak begitu dapat dikesan dan penuturnya mudah difahami. guru sering mengganggu mahu membetulkan kesilapan pelajar semasa mereka cuba menyatakan sesuatu. Oleh sebab itu juga. Ini disebabkan pelajar sebaik-baiknya tidak diganggu semasa mereka sedang bercakap. Ini adalah satu kaedah yang amat baik bagi menyatakan perasaan pembaca perlu diambil kira apabila kesalahan bacaan diperbetulkan semasa pembaca sedang bertutur. guru perlu mengambil kira kesesuaian daripada segi masa dan kaedah semasa menegur kesalahan pelajar semasa bertutur. Menegur kesalahan pelajar dipertengahan ayat yang dilakukan oleh guru boleh mengganggu pelajar dalam meneruskan pembacaannya. Ketepatan penggunaannya dapat membantu penutur menyatakan mesej secara jelas dan dan memudahkan pemahaman. perkembangan penguasaan bahasa terbantut dan kemungkinan tidak menguasai kemahiran dengan baik. Guru juga perlu meneliti masa yang paling sesuai untuk membetulkan bacaan pembaca sewaktu pelajar membaca ataupun bertutur secar kuat. Guru mahu kesalahan pembaca dibetulkan. guru perlu memikirkan kenapa semua pembetulan yang dibuat tidak mungkin dapat meningkatkan kemahiran bertutur pelajar. pelajar menjadi takut dan seterusnya hilang minat hendak bercakap dan gagal belajar berkomunikasi. 23. 22. Kadangkala dengan tujuan yang baik. Sekiranya keadaan ini berlaku.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ayat. Hanya kesalahan yang serius sahaja yang perlu diperbetulkan.0 Cara menguasai pengusaaan bertutur 23. Ulasan pencapaian pertuturan pelajar sebaik-baiknya dibuat selepas mereka menamatkan wacananya.5 : Meniru irama dan intonasi Irama dan intonasi penting dalam memberikan kesan maksud ayat ataupun perkataan yang dituturkan.

pelajar dapat bertutur dengan lebih baik dan jelas. Dengan cara ini. Contohnya apabila guru bertanya kepada seseorang berkenaan dengan satu soalan. Cara terbaik adalah berkawan dengan orang yang bercakap dalam bahasa yang pelajar sedang pelajari.2 : Berinteraksi dengan rakan sekelas ataupun pelajar lain Bercakap dengan rakan sekelas ataupun pelajar lain yang mempelajari bahasa yang sama dapat memudahkan penguasaan bahasa. Pelajar juga mungkin berasa kurang gangguan semasa bertutur sesuatu tajuk yang baru dan rakan sekelas pula dapat membantunya. Cara ini amat mudah dan tidak memerlukan masa. Pelajar perlu membut semua tugasan walaupun guru tidak menyuruh membuatnya. Kedua adalah dengan menerima had kemampuan pelajar dalam melakukan aktiviti bertutur serta melakukan yang terbaik dengan apa yang diketahui.3 : Berlatih secara senyap Latihan secara senyap dapat menghasilkan kearah penguasaan bahasa melalui pertuturan. pelajar boleh menjawab secara bersendirian samaada dengan menuliskannya atau merangka jawapan dalam fikirannya. alatan ataupun rakan tertentu. Pertama ialah menyediakan diri dengan pelbagai situasi komunikasi yang pelajar dijangka terlibat. Sebagai contoh. 23. Pelajar boleh menyimpan jawapan dalam kotak fikirannya semasa giliran pelajar lain menjawab dan semak jawapan pembaca dengan membandingkan jawapan mereka. Dalam pertuturan. Hal ini berlaku kerana pelajar tidak pasti perkara yang dituturkannya. seseorang pelajar perlu menguasai bahasa dengan tekun. Komunikasi secara tidak formal diantara pelajar dapat memberikan keseronokan dan ianya dilakukan tanpa sebarang tekanan pelajar itu sendiri. 23. Tali persahabatan memberikan motivasi kepada pelajar supaya berkomunikasi dan menghapuskan kebimbangan yang wujud semasa bertutur dengan orang lain. Dengan jawapan pelajar lain dan perhatikan tindak balas guru pada jawapan pelajar tadi. Dalam masalah ini dua perkara yang pelajar boleh lakukan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Menurut Yahya Othman (2005). tempat. kadang kala pelajar menghadapi masalah dalam menuturkan percakapannya disebabkan sifat peribadinya yang tidak banyak bercakap atau lebih dikenali sebagai sifat pendiam. 1 . Rakan juga tahu tahap bahasa pelajar dan cuba menyesuaikan pertuturan mereka dengan kemampuan pembaca.

Sesetengah orang tidak berkata apa-apa apabila mereka menjangkakan perkataan yang mereka sebut adalah sukar untuk dituturkan dan mereka hanya akan bertutur melainkan perkataan itu adalah betul dan tepat. Pandangan ini sebenarnya tidak tepat bagi tujuan permulaan bertutur yang belajar tidak boleh menjangka hendak menyebut sesuatu dengan sempurna. pelajar terpaksa melakukannya dalam bahasa yang dipelajari.5 : Belajar menerima ketidakpastian Ketidakpastian sama ada sesuatu yang dipertuturkan dapat difahami ataupun tidak sering mengganggu pelajar sewaktu bertutur. Yang menariknya. 1 . aktiviti seperti ini adalah satu aktiviti yang perlu dalam pembelajaran bahasa untuk kanak-kanak. kerani ataupun pelayan dalam bahasa kedua. Pelajar juga boleh bersedia bagi situasi berkomunikasi yang akan dilalui seperti membuat temujanji doktor ataupun membuat panggilan telefon. Kebanyakan orang yang berlatih secara senyap selalu mendapati ia menjadikannya satu tabiat. kanak-kanak kerap berlatih belajar bahasa pertama mereka dengan rakan secara imaginasi. Mereka secara berterusan mengulangi perkataan dan ayat serta menyebut frasa dan perkataan yang kadang kala tidak ada makna.4 : Bersedia hendak berkomunikasi Seseorang pelajar perlu bersedia dalam kebanyakan keadaan bagi melakukan berkomunikasi. situasi ini tidak seharusnya menghalang pertuturan. apabila pelajar perlu menyatakan perkara-perkara ini dalam kehidupan yang sebenar. Disamping itu juga. Apabila bercakap. Oleh itu. Disamping itu. Pembaca juga boleh berlatih melalui situasi harian. 23.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 pelajar menyatakan objek yang dilihat secara senyap dan cuba menamakannya menggunakan bahasa kedua. pelajar mungkin tidak berasa yakin dengan kemampuan hendak menyampaikan mesej. 23. tidak ada sebab cara ini tidak dapat membantu orang dewasa bagi menguasai pertuturan dengan lebih baik. Walaubagaimanapun. Pelajar boleh bersedia dengan melihat buku panduan perbendaharaan kata ataupun belajar daripada penutur natif cara perkara dituturkan. Selepas itu. selepas pembaca menjalankan urusan jurujual. berbual secara bersendirian dan bercakap dengan objek dan permainan. pelajar boleh cuba menggambarkan benda atau peristiwa yang dilihat secara terperinci. pelajar perlu bersedia berbuat demikian. Sebagai contoh.

pelajar jangan bersikap lemah semangat. orang yang tidak berkata apa-apa kerana bimbang membuat kesilapan boleh terjerumus ke dalam lingkaran ganas ini. 1 .6 : Tidak takut membuat kesilapan Terdapat juga pelajar bertutur kerana takut melakukan kesilapan. Keadaan ini adakah lebih baik jika dibandingkan dengan penutur yang tidak berusaha hendak bertutur dan menyampaikan mesej disebabkan terlalu memikirkan kesempurnaan penyampaiannya. Ini menjadikan pendengar tidak sabar dan boleh melunturkan minat hendak terus berkomunikasi. sekirannya perbualan mereka terhenti. 23. Kegagalan menyambung perbualan secara berkesan boleh mengakibatkan gangguan dalam berkomunikasi. Dalam situasi berkomunikasi adalah lebih baik menyatakan sesuatu dengan segera berbanding dengan tidak berkata apa-apa ataupun mengambil masa yang panjang untuk membina dan menyampaikan mesej. Dalam konteks kemahiran bertutur. Mesej yang disampaikan pada masa yang diperlukan tanpa mengira kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh penutur. Ada beberapa jalan penyelesaian yang boleh diambil untuk mengatasi masalah seperti ini. Oleh sebab itu. Oleh itu. Lingkaran ini boleh membelenggu pelajar daripada mencuba seterusnya melakukan kerana tidak cukup latihan sehingga pada masa yang sama mereka menghalang peluang diri mereka berlatih disebabkan takut membuat kesilapan. Situasi ini juga kadang-kala menjadikan pelajar berasa tidak selesa dan berfikir seakanakan dipinggirkan oleh rakan. pelajar perlu menggunakan masa yang sesuai bagi memulakan pertuturan berdasarkan idea yang terhimpun dalam 24. minda mereka.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Apabila tujuan pertuturan adalah berkomunikasi. Bagaimana pula kita meningkatkan perbualan yang tidak lancar? Kadang-kadang pelajar kurang merasa selesa apabila percakapan mereka terhenti di pertengahan semasa perbualan sedang berlangsung. Pelajar tidak perlu bimbang berkaitan penguasaan bahasa orang lain. pelajar perlu menumpukan hanya kepada penghasilan pertuturan yang biasa diujarkan.0 Cara meningkatkan perbualan tidak lancar.

Ini bermakna. Sekiranya penutur tidak pasti bagaimana hendak menggunakan perkataan yang dianggap sukar.1. Sebagai contoh. pelajar mungkin juga belajar cara yang betul bagi berkata apa yang terdapat dalam fikiran. Kekuatan dalaman pelajar mengemukakan permintaan bagi mengatasi masalah ini dapat membantu pelajar memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Dalam proses ini. 25. hindarinya dengan menggunakan perkataan seerti. Walau bagaimanapun. bagi pelajar yang mempunyai masalah untuk mengingati maksud sesuatu perkataan dengan tepat. 24.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 24. Contohnya apabila pelajar lupa maksud perkataan biola maka pelajar boleh menyebut alat muzik bertali. Mencuba untuk berkata sesuatu adalah lebih baik daripada tidak berkata apa-apa. apabila terdapat beberapa perkataan yang sukar disebut. 24. pelajar boleh menggunakan perkataan yang lebih umum. pastikan rakan tersebut mampu untuk membantu kita.2 : Menggunakan sumber pembaca sendiri Seseorang pelajar perlu menggunakan apa saja kaedah yang membolehkan mesej yang disampaikan oleh beliau mudah difahami walaupun pelajar mungkin menjangka ada cara lain untuk menyampaikannya.0 Pentingkan Pertuturan berkesan kepada seseorang guru 1 .3 : Hindari masalah cara lagi yang boleh mengekalkan perbualan ialah dengan menghidari kawasan-kawasan yang menimbulkan masalah.1 : Gunakan perkataan yang sinonim Menurut Yahya Othman (2005).1 : Minta pertolongan Cara ini dapat memudahkan pelajar bertutur dalam bahasa yang dipelajari. Pelajar perlu memikirkan bahawa pelajar tidak selalunya dapat menguasai bahasa dengan cara belajar bersendirian. pendengar lebih memahami maksud perkataan yang disebut oleh penutur. penutur boleh mengelakkannya. Oleh itu. 24. pelajar perlu meminta pertolongan daripada rakanrakan yang difikirkan dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi.1.1.

Faktor yang dibincangkan di sini ialah sistem peperiksaan untuk Bahasa Malaysia. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan pertuturan yang berkesan? Menurut Painter dalam bukunya Educator’s guide to persuasive speaking.tatabahasa. Dengan hal yang sedemikian. Walupun diadakan peperiksaan lisan. Satu unsur yang amat penting dalam menghasilkan pertuturan yang berkesan yang tidak disebutkan dalam definisi Painter ialah penguasaan bahasa yang agak tinggi( sebutan perbendaharaan kata. instant intelligibility. Apatah lagi kepada seorang guru bahasa. latihan guru-guru bahasa Malaysia dan akhir sekali sikap guru-guru bahasa Malaysia 25. segala usaha mengajar dan mempelajari Bahasa Malaysia lebih ditumpukan kepada peperiksaan bertulis. pleasing voice and physical characteristic. dalam usaha mempelajari Bahasa Malaysia. tekanan dan nada).1. ianya tidak dianggap sebagai penting.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Walaupun kita boleh katakan bahawa ‘ speech is essential but not vital for life in human society’. mengatakan unsur-unsur pertuturan termasuklah “ worthwhile ideas expressed with sincery. Namun kita perlu menerima hakikat bahawa hidup akan menjadi lebih sempurna jika pertuturan kita berkesan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan yang menyebabkan keadaan ini berlaku. 1 . courtesy and concern for listener’s point of view. Sebenarnya penguasaan bahasa amat penting bukan saja kepada seorang guru tetapi juga kepada manusia umumnya. 25 1 : Keadaan sedia ada di sekolah-sekolah negara kita Menurut Azman Wan Chik ( 1985). aspek pertuturan telah diabaikan. Pada masa kini kebanyakan daripada guru-guru bahasa Malaysia kurang penguasaan dari aspek komunikasi.1 : Sistem peperiksaan Bahasa Malaysia Sistem pembelajaran bahasa Malaysia terlaku menitikberatkan kelulusan dalam peperiksaan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Oleh sebab itu. an interesting topic.

satu lagi sifat sesetengah guru-guru Malaysia ialah kecuaian mereka dalam menggunakan bahasa Malaysia. Bagi mereka juga. Ketepatan mesej tidak menjadi penting bagi mereka. Walaupun Institusi-institusi perguruan yang lain menggariskan kursus Bahasa Malaysia untuk calon-calon guru Bahasa Malaysia namun penguasaan terhadap bahasa tersebut masih tidak kukuh. adalah tidak penting bagaimana mereka 1 . mereka (terutamanya calon-calon bukan Melayu) amat lemah dalam kemahiran lisan.caloncalon ini mempuyai penguasaan yang tinggi dalam bahasa Malaysia.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Seperti kajian yang telah dijalankan sebelum ini di sebuah institusi latihan guru. 25.1. Tambahan pula mereka telah mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau lebih tinggi. rancangan latihan guru Bahasa Malaysia tidak meliputi kursus Bahasa Malaysia khas untuk mempertingkatkan penguasaan mereka dalam bahasa Malaysia. Keadaan ini juga mungkin disebabkan oleh sistem peperiksaan yang dibincangkan tadi. khususnya di kalangan guru-guru Malaysia. maka tentu tidak apa-apa kecatatan dalam pertuturan mereka. Menurut Azman Wan Chik ( 1985).1.3 : Sikap Guru Bahasa Melayu Dikalangan guru Bahasa Melayu yang tidak menyedari bahasa penguasaan bahasa Malaysia mereka secara bertutur tidak begitu baik sekali. Dengan itu. Guru-guru golongan ini berpendirian bahawa mereka tidak perlu berhati-hati sangat dalam bertutur asalkan murid-muridnya dapat memahami pertuturannya secara keseluruhan atau secara lebih kurang. sungguhpun kesemuanya calon guru disini mendapat kredit dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (atau lebih daripada itu). Mereka yakin bahawa oleh kerana bahasa Malaysia ialah bahasa ibunda mereka. Ini mungkin disebabkan mereka kurang dilatih dalam aspek ini semasa mereka berada di bangku sekolah lagi.2 : Latihan Guru Bahasa Malaysia Berdasarkan kepada keputusan peperiksaan yang baik dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia . 25. dan juga mungkin disebabkan oleh meeka diajar oleh guru-guru yang tidak terlatih yang mahu menyeimbangkan aspek lisan dengan aspek tulisan dalam pengajaran Bahasa Malaysia.

Terdapat beberapa masalah pertuturan guru-guru bahasa Malaysia iaitu: 26. Pertuturan mereka sering didapati terhenti-henti dan diselang-selikan dengan bunyi “aah’ dan ‘eh’ dan banyak lagi. dua perkara yang terlintas pada fikiran kita. dan sebaliknya jika pertuturan seseorang guru itu terlalu lambat. ada pula yang terlalu lambat malah gagap. Apabila diperkatakan masalah pertuturan. yang betul dalam soal bahasa ialah yang standard dan soal bahasa standard adalah perkara yang bukan saja masih samar-samar ertinya di negara ini. Pertama ialah satu andaian bahawa masalah membawa implikasi terhadap kesalahan yang dilakukan dan kesalahan ini diukur daripada sesuatu yang betul.2 : Penerangan yang berbelit-belit 1 .1 : Kelancaran Ada di kalangan guru tidak dapat bertutur dengan lancarnya apabila mereka cuba menerangkan sesuatu dalam bilik darjah.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 menyampaikan sesuatu (walaupun secara berbelit-belit) asalkan murid-murid dapat memahami pelajaran. 26.0 : Masalah pertuturan di kalangan guru-guru bahasa Malaysia Oleh kerana tidak ada kajian yang telah di usahakan untuk menentukan masalah guru-guru bahasa Malaysia di sekolah-sekolah kita. Ada yang bercakap terlalu cepat. Biasanya masalah ini disebabkan oleh rasa gugup atau disebabkan oleh kurang persediaan. murid-murid akan terus hilang kesabaran dan minat. Kita perlu sedia maklum bahawa cara penyampaian begini adalah amat mengelirukan dan amat membazirkan masa serta tenaga murid dan guru. Ada pula yang selalu meninggalkan ayat-ayat mereka tanpa melengkapkannya apabila menghadapi kesukaran mencari perkataann yang sesuai semasa bertutur. Masalah inilah yang akan membawa kerugian dalam komunikasi kerana “haste makes waste in speech”. Kedua. Masalah-masalah pertuturan yang dihuraikan ini khususnya kesukaran-kesukaran yang didapati dikalangan guru-guru pelatih Bahasa Malaysia yang mungkin juga dialami oleh guru-guru bahasa Malaysia yang lain. Sesetengah guru lain pula tidak dapat mengawal kelajuan pertuturan mereka. 26.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Seperti yang telah dikatakan tadi. tetapi juga merangkumi ciri-ciri bahasa yang lain seperti tatabahasa dan perbendaharaan kata.3 : Loghat dan sebutan Tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan daripada guru-guru yang yang ditugaskan ke sekolah tertentu mengajar menggunakan loghat daerah. dan kedua murid-murid yang biasa dengan loghat itu pula kurang berpeluang mendengar variasi bahasa Malaysia standard. Yang benar-benar mendatangkan kerumitan ialah soal telor dan sebutan setengah-setengah loghat yang begitu jauh berbeza daripada yang dikenali umum sehingga mengganggu kefahaman. Sebenarnya masalah perbezaan loghat dari segi tatabahasa dan perbendaharaan kata tidaklah seberat soal loghat dan sebutan. Mengajar bahasa Malaysia atau mengajar dalam bahasa Malaysia mengikut loghat tertentu boleh mendatangkan kerugian kepada murid-murid. dalam soal peruturan. Maksudnya. dalam soal perututuran kita perlu memberi pertimbangan kepada pendengar kita. Pembaziran pertuturan boleh juga disebabkan guru kurang membuat persediaan. Contohnya ialah perkataan ‘selalu’ yang bermakna di Kelantan bermakna ‘ sekarang juga’. Kadang-kadang. maka dia akan cuba sedaya upaya untuk bercakap dan menjelaskan sesuatu dengan tepat dan jitu. Menurutnya. tetapi kerana ia boleh mengelirukan pendengar sebab ia mempunyai makna yang lain. the first essential courtesy is that no-one must strain to hear what you say or be confused by your pronunciation. Kita cuba mempertahankan bentuk ‘yang dikenali umum’ semata-mata hanya kepentingan kefahaman. perkara ini ada hubungan dengan sikap guru itu sendiri. secara serta merta kita tidak dapat memikirkan perkataan yang sesuai dan tepat untuk membawa maksud yang kita ingin sampaikan. 26. pertama murid-murid yang tidak biasa dengan loghat itu tidak akan dapat mengikuti pelajaran. Namun begitu kekeliruan boleh timbul disebabkan oleh perbezaan perkataan dan makna antara daerah. Sekiranya guru merasakan amat peting untuk memudahkan kefahaman murid. 1 . Umpamanya perkataan ‘pinggan’ tidak patut disebut ‘pinggang’ bukan kerana tidak sedap didengar. Loghat daerah disini bukan saja bermaksud telor dan sebutan khusus untuk sesuatu daerah atau negeri. Misalnya perbezaan diantara perkataan ‘besarkan’(Johor) dan perkataan ‘perbesar’ (Kedah) yang masing-masing bermakna menjadikan besar perbezaan antara sepatu (Johor) dan kasut boleh dianggap sebagai soal gaya sahaja. Seperti kata Burniston dalam bukunya Speech for life. Sesuatu loghat itu tidak patut di nilai dari segi mudah difahami umum atau tidak.

dan ini menyebabkan isi pelajarannya tidak dapat menarik minat murid. Untuk mencapai standarisasi sebaiknya bahasa basahan dihindari. Dr Siti Hasmah telah membuat saranan begini: “ Memandangkan kepada kepelbagaian dialek yang mencirikan bahasa Malaysia maka sewajarlah bahasa yang dijadikan bahan pengajaran di sekolah adalah bahasa tulisan ataupun bahasa yang digunakan keadaan formal seperti bahasa yang digunakan dalam rencana pengarang surat-surat khabar ataupun bahasa yang digunakan oleh Radio dan Televisyen Malaysia dalam siaran beritanya. Satu kelemahan pertuturan yang agak serius di kalangan guru-guru bahasa Malaysia ialah bercakap atau membaca dengan nada yang mendatar. Oleh itu pertuturannya lebih bersifat kaku dan kering. iaitu samada terlalu marah atau terlalu gembira . Oleh itu. suara yang perlahan dan nada yang mendatar. Untuk mengatasi masalah ini. Contohnya suara yang tinggi boleh diperendahkan dengan bercakap perlahan sedikit.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Sebutan-sebutan yang tidak standard seperti ‘masaelah’. 1 . Juga guru-guru yang bersuara tinggi perlu mengawal emosinya kerana perasan gemuruh atau ghairah.” iv)Suara dan nada Menurut Azman Wan Chik ( 1985). Ada orang yang dilahirkan dengan nada yang suara yang terlalu tinggi dan ada pula yang mempunyai suara rendah dan garau. Seseorang guru yang bercakap dengan cepat tidak dapat membentuk bunyi-bunyi pengucapannya dengan baik dan sering kali tersasul. Suara yang perlahan menjadikan murid sukar menangkap isi pertuturan guru. Manakala suara pula adalah satu penganugerahan. masalah yang biasa di kalangan guru-guru bahasa Malaysia dalam hubungan ini iaitu kederasan pengucapan. Ini seharusnya merupakan pegangan semua para guru. boleh meninggikan lagi suara kita. Guru-guru ini tidak dapat mempelbagaikan suara dan nadanya untuk menjadikan pembacaan atau pertuturannya lebih ekspresif dan lebih hidup. ‘sarat’ (untuk syarat) serta kesilapan-kesilapan menyebut bunyi ‘r’ dan ‘I’ dalam perkataan-perkataan yang mengandungi bunyibunyi ini juga kadang-kadang boleh mengelirukan pendengar. banyak masa yang terbuang kerana muridmurid tidak dengar dan guru perlu mengulangi percakapannya. Sebenarnya ada latihan-latihan suara yang boleh diusahakan untuk sedikit sebanyaknya dapat memperbaiki suara kita. murid-murid tidak sempat untuk menyambut segala butir-butir yang datang secara bertalu-talu. ‘erat’ (‘e’ pepet). Ramai yang menyangka bahawa sifat dan mutu suara seseorang ini kurang tepat. Disamping itu juga.

Kalaupun ada diberi guru bahasa Malaysia. Pandangan yang menganggap bahasa Malaysia itu mudah. dan juga masalah ketidaklancaran dan kegagapan boleh diatasi dengan latihan-latihan tertentu. Sikap kebanyakan pengguna bahasa Malaysia. Sebenarnya. Memang sebab yang paling merosakkan ialah kekurangan kemahiran di dalam bahasa Malaysia itu sendiri. Ini jelas menunjukkan pengaruh dari perkataan bahasa Inggeris north east. memang sukar diatasi. Guru-guru bahasa Malaysia juga masih berkurangan. Ramai pula tidak tahu iklannya itu salah. 26. Apabila bahasa Malaysia itu dirasai sukar maka ia dianggap pula sebagai bahasa yang berubah-ubah. dieja atau dipakai tanpa pertimbangan yang serius. Ini akan menjadikan pengucapan yang lebih lancar dan tepat. Misalnya sebuah buku persendirian di Pulau Pinang diberi nama Utara-Timur. Banyak sekolah yang merungut tidak mempunyai guru bahasa Malaysia. selalunya terdapat pula guru yang tidak terlatih secara khusus. malah ada yang tidak bermakna. Satu contoh mudah di dalam hal ini ialah yang digambarkan oleh iklan-iklan yang salah. Rasa gugup boleh dikurangkan jika guru bersedia dan berasa yakin. Nama kedai makan Boston Ais-cream Restoran menganggap bahawa rentetan kata dalam bahasa Inggeris itu serupa dengan bahasa Malaysia dan pengubahsuaian ejaan sudah mencukupi. lucu. jadi iklan itu bermakna “merokok itu paling baik untuk menyembuhkan kanser!”. padahal terjemahannya yang wajar ialah: Timur Laut. songsang.4 : Percampuran bahasa Melayu dengan bahasa lain. mudah disebut. tidak baku dan sebagainya. sebahagian besar daripada masalah-masalah pertuturan boleh dielakkan dengan membuat persediaan yang teliti sebelum guru masuk mengajar. Sebuah contoh lain telah ditemui di belakang sebuah bas Majlis Perbandaran Pulau Pinang: Merokok mujarab untuk kanser. Kebanyakan firma hanya menyerahkan nasib bahasa Malaysia dalam iklan kepada tukang cat papan iklan itu saja. Mujarab itu bermakna “sangat sesuai untuk menyembuhkan penyakit”. dan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk 1 . Ramai pula di antara yang berkata demikian itu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Masalah penyebutan seperti tidak boleh menyebut bunyi ‘s’ tidak dapat menyebut dengan spontan bunyi-bunyi ‘r’ dan ‘l’. baik orang Melayu atau bukan Melayu memang banyak menyulitkan keadaan bahasa Malaysia hari ini. Ramai yang menganggap bahasa Malaysia itu satu bahasa yang mudah. tidak dapat memberi sebarang penjelasan mengenai perkara yang berubah-ubah itu.

Disamping itu juga. pertuturan berkesan mengandaikan penguasaan bahasa yang tinggi (terutamanya dari aspek sebutan dan tatabahasa). peri mustahaknya membuat persediaan yang teliti serta cara menerapkan tabiat atau kebiasaan-kebiasaan 1 . Misalnya sebutan pembaca berita di televisyen. cara-cara mencapai artikulasi yang baik. ejaan. umumnya pembaca berita bahasa Malaysia yang terdiri daripada orang bukan Melayu. Demikian juga kesalahan di dalam memakai ganti nama seperti kita untuk kami.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 mengajar bahasa Malaysia. India dan Arab. tetapi ada seorang dua yang membawa masalah seperti seorang pembaca berita daripada kaum India. Sering juga terdapat kekacauan yang disebabkan oleh pengaruh bahasa-bahasa lain seperti Inggeris. 27. Dari segi ejaan-ejaan nama tempat seperti Teluk Datoh. dan tenga(h). Cina. Guru mata pelajaran lain kerap kali diarahkan mengajar bahasa Malaysia. semua guru bahasa Malaysia perlu menjalani kursus-kursus mengenai komunikasi dan pertuturan yang berkesan supaya menimbulkan kesedaran tentang betapa perlunya mereka menajamkan kemahiran-kemahiran lisan mereka.1 : Melakukan latihan Seperti mana yang disebutkan tadi. memang cukup baik. adalah terlalu ketara kekeliruannya sehingga ada orang yang tidak lagi mengenali penggunaan yang betul bagi kedua-dua ganti nama tersebut. yang didapati tidak dapat membunyikan k dan h di akhir kata seperti dalam tida(k). dan fahaman budaya. Tajuk-tajuk seperti cara-cara untuk menarik perhatian murid. Unsur-unsur dari bahasa lain yang sering dipindahkan ke dalam bahasa Malaysia itu biasanya ialah sebutan. Untuk menentukan para guru bahasa Malaysia mempunyai kecekapan bahasa yang tinggi. punggut. Tujuan utama kursus ini ialah meninggikan penguasaan bahasa Malaysia calon-calon ini dan latihan bertutur patutlah dititikberatkan. Begitu juga banyak gerabak barang Keretapi Tanah Melayu yang mempunyai tulisan pungut. semua rancangan latihan guru bahasa Malaysia perlu merangkumi kursus bahasa Malaysia yang diatur khas untuk calon-calon guru yang masih lemah dalam bahasa itu. pengget dan penggah (pungut dan punggah?).0 Langkah Mengatasi masalah pertuturan di kalangan guru 27. tatabahasa. bahasa yang tepat dan jitu. Keseluruhan faktor ini menimbulkan satu keadaan bahawa bahasa Malaysia itu banyak mengandungi unsur-unsur yang berkacau pada hari ini. jelas menunjukkan kekacauan dari bahasa Inggeris. Air Itam.

dan lain-lain itu perlu terus dipupuk di dalam bilik darjah malah perlu diperluaskan ke luar bilik darjah. kemahiran atau tajuk yang dimaksudkan ialah seperti mengemukakan soalan( dengan tepat dan sopan). iaitu aspek lisan dan tulisan. berlakon. Perubahan seperti ini tidak akan menjejaskan prestasi murid-murid dalam kemahiran tulisan kerana sesungguhnya seorang yang bertutur dengan fasih. memberi arahan atau keterangan. lancar dan berkesan akan dapat mengarang dengan amat baik sekali. Disamping itu. 27. Disamping itu. Ini mungkin disebabkan oleh keperluan peperiksaan. Satu perubahan yang amat tegas 1 . Untuk merombak semula rancangan Malaysia di peringkat sekolah (peperiksaan. iaitu berkomuniksi dengan berkesan. petua-petua untuk memperbaiki sahsiah secara keseluruhannya juga perlu dititikberatkan dalam kursus-kursus tersebut untuk menghasilkan pertuturan yang berkesan. Disamping tajuk-tajuk ini adalah lebih baik jika pelajaran-pelajaran lisan digunakan untuk membina kemahiran lisan yang benar-benar berguna kepada murid-murid seperti kemahiran-kemahiran untuk kegunaan sehari-hari.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 yang ‘distracing’ haruslah dimasukkan ke dalam kursus-kursus tersebut. berbincang . sukatan pelajaan. buku teks dan lain-lain) tentu akan dapat membina satu kemahiran yang amat berguna kepada murid-murid. Sekarang ini dapat didapati tajuk-tajuk pelajaran lisan lebih tertumpu kepada pendengar dan membincangkan tentang tajuk-tajuk tertentu. Sebaliknya seseorang yang mengarang dengan amat baik sekalipun belum tentu boleh bertutur dengan cekap. Kemahiran-kemahiran berbahas. kini masih lagi terdapat penekanan dan pembahagian masa yang agak berat sebelah diantara dua aspek bahasa. langkah pertama ialah menyeimbangkan dua aspek ini dalam bentuk format peperiksaan bahasa Malaysia. Oleh itu. 27. membuat penguguman serta sedikit lakonan dan sekali sekala saja bertutur.2 : Sukatan pelajaran Dalam pengajaran bahasa Melaysia. sukatan pelajaran dan buku-buku teks perlu disusun semula supaya lebih banyak bahan-bahan untuk kegiatan lisan. perbualan telefon (tatatertib dan percakapan ringkas dan tepat).3 : Kegiatan-kegiatan lisan Tumpukan pelajaran lisan dalam pengajaran bahasa Malaysia perlu diubah.

ejaannya. dan juga dikalangan rakyat yang mempunyai berbagai-bagai dialek atau loghat bahasa Melayu. loghat bahasa Melayu Kedah. pembakuan bahasa berlaku pada tiga aspek bahasa.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 perlu diusahakan disini iaitu dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan ini . Menurut Anwar Ibrahim (1989). baik dalam hubungan formal. baik melalui proses sosiologi penggunaannya ataupun melalui proses perancangan bahasa. 1 . berbahas.4 : Gunakan Bahasa Baku Apabila bercakap tentang bahasa baku. bahasa standard yang dapat digunakan oleh semua rakyat Malaysia. bahasa ilmu dan bahasa perhubungan sosial dikalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bahasa. 27. Bahasa inilah yang dikatakan sebagai bahasa baku. bersyarah. Kegiatan –kegiatan ini juga boleh diselenggarakan di institusi –institusi latihan guru oleh calon-calon guru bahasa Malaysia sendiri. Salah satu tujuan penting kita membina dan mengembangkan bahasa Melayu ialah untuk menjadikannya sebagai bahasa pentadbiran negara. bahasa pendidikan negara. dan sebutannya. Ini bererti kita mesti membina dan mengembangkan sesuatu bahasa yang baku yakni satu bahasa bersama. Ini bermakna guru sendiri perlu memperlihatkan minat dan tidak merasa malu atau canggung apabila memberi contoh pertuturan dan pembacaan yang bermakna. atau melalui peraturan tatabahasa yang digubal oleh ahli-ahli bahasa. Bahasa ini juga dikatakan sebagai bahasa kebangsaan. Kaedah-kaedah mementaskan drama pendek. loghat bahasa Melayu Johor. dan sebagainya. banyak orang yang barangkali tidak memahami apakah maksudnya dan apakah pentingnya bahasa baku itu dalam konteks negara seperti Malaysia yang mempunyai berbagai-bagai dialek atau loghat bahasa Melayu. Contoh loghat Melayu adalah seperti loghat bahasa Melayu Kelantan. Bahasa baku juga dapat menghapuskan segala bentuk dan unsur ‘ bahasa Melayu rojak’ dan bahasa Melayu kacukan’ dan bahasa baku yang dapat mengatasi segala macam loghat bahasa Melayu yang boleh menyebabkan orang Melayu sendiri tidak dapat saling memahami diantara satu dengan lain oleh sebab adanya perbezaan loghat-loghat itu. Guru perlu menggalakkan murid bercakap atau berlakon dengan penuh perasaan dari segi suara. ataupun dalam perhubungan masyarakat luas yang tidak formal. nada dan mimik muka. iaitu tatabahasa atau nahunya. berkuiz dan lain-lainnya akan melibatkan murid-murid dari semua kelas patut digalakkan dan diadakan dengan lebih kerap. Beberapa aspek bahasa Malaysia yang masih belum baku sedang dibakukan.

Sebutan baku seperti inilah juga seharusnya dikumandangkan oleh para penyiar radio dan juga television untuk memberikan contoh kewibawaan bahasa Melayu baku sebagai bahasa orang-orang terpelajar Bahasa Melayu yang dituturkan dimana-mana masih dipengaruhi oleh pelbagai dialek. sebutan baku yang dianjurkan sebagai sebutan yang sesuai dengan sifat bahasa Melayu sekarang. Sebutan baku yang dicita-citakan in sebenarnya sudah lama diamalkan dalam pengucapan bahasa yang bersifat estetik seperti yang ada dalam nyayian lagu-lagu 1 . sebutan baku mestilah sebutan yang tidak memperlihatkan ciri-ciri sebutan menurut loghat daerah manapun. Dengan mengetahui sebutan baku menurut sebagaimana yang dieja. dan universiti. maka dialek-dialek kedaerahan harus dihapuskan. Dengan adanya sistem ejaan secara fomenik sebagai ejaan bersama Indonesia-Malaysia yang baku.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Kebiasaan menyebut kata-kata Melayu menurut sebagaimana yang dieja harus diajarkan kepada murid-murid supaya jelas kepada mereka adanya hubungan erat diantara ejaan dengan sebutan. Dalam pertuturan yang tidak formal tidak dapat kita harapkan wujudnya sebutan baku. terutama dalam siaran radio dan TV. Dalam beberapa hal yang kita katakana bahawa loghat Riau-Johorseolah-olah masih ada pengaruhnya pada sebutan dalam ucapan-ucapan formal. dan dalam segala ucapan rasmi. Sebutan baku juga layak bagi amalan bahasa Melayu tinggi dalam pidato umum di dalam dan luar parlimen. kuliah. iaitu bahasa yang telah mengalami perubahan dari aspek pertuturannya dan menjadi bahasa ilmu dan bahasa estetik dan dapat diketengahkan sebagai bahasa internasional atau sekurang-kurangnya bahasa perantaraan serantau Nusantara di Asia Tenggara. atau *kuncu untuk konco. dalam majlis ceramah dan usrah. atau * pelancung untuk * pelancong. Jika dalam ucapan secara formal kita semua mengamalkan sebutan menurut ejaan. Menurut Anwar Ibrahim (1989). di maktab. Menurut Anwar Ibrahim (1989). dan tidak seharusnya ada lagi masalah sebutan juga. Dengan menwujudkan sebuatn baku seperti yang telah ditunjukkan. Sebutan baku seperti inilah juga yang layak untuk pengucapan bahasa Melayu baku dalam bidang ilmu seperti yang seharusnya diamalkan dalam bidang pendidikan di sekolah. Tetapi bagaimanakah bahasa Melayu dalam ucapan-ucapan yang bersifat formal seperti ucapan dalam mesyuarat. maka murid-murid tidak akan bingung hingga mengeja *olih untuk oleh. perdebatan dan sebagainya? Nampaknya sebutan baku bahasa Melayu memang wujud secara rasmi. maka akan wujudlah sebutan baku yang tidak memperlihatkan ciri-ciri kedaerahan. Sebutan baku yang seperti ini sudah lama diamalkan dalam nyanyian lagu-lagu Melayu dan deklamasi sajak-sajak baru yang bersifat estetik. maka sekaligus tidak seharusnyaada lagi masalah ejaan. terutamnya orang-orang yang sama inteleknya. Hal ini memanglah lumrah kerana setiap penutur mempunyai dialeknya masing-masing untuk berinteraksi dengan orang-orang lain.

binaan dan susunan ayat yang betul. serta mematuhi format tertentu seperti ucapan. dapat dianggap sesuai bukan saja untuk nyayian dan deklamasi sajak tetapi juga untuk pidato. Pertuturan dalam Bahasa Melayu Formal Penggunaan bahasa Melayu formal ini memenuhi peraturan tatabahasa yang telah ditetapkan dan setiap ayat yang diucapakan adalah menggunakan intonasi yang betul. dan apa saja yang bersifat formal.1 : Bahasa baku Bahasa baku ini sering digunakan untuk tujuan rasmi.ceramah. Penutur juga tidak akan menggunakan nama sendiri. Selain itu.0 . syarahan. bahasa diraja dan bahasa istana. Contohnya. dan menekankan ketepatan dan kejelasan makna. Sebutan baku yang seperti ini yakni yang didasarkan pada ejaan fonemik. Tidak terdapat penutur asli dalam bahasa baku ini. yakni bagaimana dieja begitulah diucapkan. menggunakan kosa kata yang betul. menggunakan perkataan yang lengkap dan tepat. 28. Bahasa baku ini mematuhi peraturan tatabahasa yang telah ditetapkan dan mempunyai pelbagai laras bahasa. bahasa ini juga mengalami perancangan yang sistematik dalam setiap pengucapan. ia juga digunakan bagi rujukan kehormat bagi menunjukkan pangkat atau status mereka. 28.2 : Bahasa diraja Bahasa diraja ini sering digunakan dalam gelaran-gelaran bagi golongan diraja. tidak mempunyai kependekan perkataan. Bahasa-bahasa yang terdapat dalam bahasa formal adalah seperti bahasa baku. Contoh: 1 .STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Melayu. Penutur yang menggunakan bahasa formal ini menggunakan bahasa baku sebagai bahasa pertuturan. ceramah dan persuratan. Golongan diraja ini mempunyai gelaran yang berbeza mengikut kepada negeri-negeri mereka. dalam bahasa formal juga tidak terdapat unsur kependekan kata dan percampuran kod. dan menggunakan kata ganti nama diri dan bentuk sapaan dan gelaran yang formal. Ia sering digunakan dalam konteks formal dan bersifak fonemik. sebutan untuk lagu Bahasa Jiwa Bangsa dan malah lagu Negaraku bukan sebutan menurut loghat daerah Riau-Johor tetapi sebutan baku. 28. nama ringkas atau nama timbangan dalam setiap pertuturan. tersusun. Selain itu.

kedah dan negeri sembilan 3) tengku bagi negeri kelantan. Kata ganti nama diri : Patik. Beta. Baginda. Rujukan kehormat berdasarkan pangkat Status Balu raja Kerabat diraja Rujukan kehormat Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Yang di-Pertuan Agong dan Raja Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia seri Permaisuri Agong paduka 28.3 : Bahasa istana Digunakan didalam istana bagi menghormati golongan diraja. pahang dan terengganu II. Contoh: I.0 : Pertuturan Dalam Bahasa Melayu Tidak Formal 1 . 29. Hamba Perkataan atau ungkapan khusus: Bahasa biasa Makan Marah Sakit Pulih Mandi Meninggal Bahasa istana Santap Murka Gering Betah Bersiram Mangkat II. Tuanku.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 I. Gelaran diraja : 1) raja bagi negeri perak dan selangor 2) tunku atau ungku bagi negeri johor. Bahasa istana ini tidak boleh digunakan oleh rakyat biasa dan juga pertuturan harian.

Antara bahasa yang sering digunakan dalam pertuturan tidak formal ini adalah seperti bahasa mesra. Contoh ayat: tangkap relaks lah brader. 29. dan pemilihan kosa kata lebih dipengaruhi oleh dialek daerah dan tidak terlalu mementingkan kehalusan bahasa. intonasi tidak sempurna. bahasa halus. dialek dan sebagainya. Contoh: siti nak ikut milah tadi tapi ibu tak bagi. bahasa slanga.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Pertuturan dalam bahasa tidak formal ini sering digunakan dalam kehidupan seharian. menggunakan gelaran kekeluargaan dan panggilan yang lebih intim. Penutur yang menggunakan bahasa tidak formal dalam percakapan mereka tidak terikat dengan penggunaan tatabahasa. ‘tangkap relaks’. kak cik nak ke mana? 29. iaitu ketika bersama keluarga ataupun rakan-rakan. gua tak main cintan sama lu punya awek lh. ‘cun’. binaan ayat tidak perlu tersusun. Contoh perkataan: ‘brader’. sering menggunakan kata ganti nama diri yang lebih mesra dan penggunaan nama sendiri. 29. ‘poyo’. bahasa pasar. ‘pakwe’. bahasa kasar. ‘bro’.2 : Bahasa slanga Bahasa slanga ini merupakan bahasa yang rendah tarafnya berbanding dengan bahasa standard. Bahasa ini sering dituturkan oleh remaja pada masa kini dalam pertuturan seharian mereka. ‘makwe’. Kosa kata bahasa slanga ini mempunyai makna yang tersendiri dan difahami oleh golongan tertentu sahaja. terdapatnya unsur percampuran kod dan kependekan kata dalam pertuturan. ‘sempoi’.1 : Bahasa mesra Secara umumnya. penggunaan bahasa mesra ini digunakan secara lisan. ‘boring’.3 : Bahasa basahan 1 . Ia sering digunakan dengan orang yang mempunyai hubungan rapat atau mesra antara satu sama lain.

II. aku punya anak 29. Bahasa ini tidak sesuai digunakan dalam ucapan rasmi dan tulisan. Selain daripada itu.5 : Bahasa halus Bahasa halus ini wujud akibat daripada pertimbangan terhadap orang yang dilawan bertutur. Oleh itu ia hanya digunakan dalam bahasa pengucapan seharian. contoh: banyak cantik Kerap menggunakan perkataan ‘punya’. umur dan keakraban antara penutur dan juga pendengar amat mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan semasa bercakap. Ia sering dituturkan dengan nada yang lembut dan sopan. Contoh perkataan: I. ‘ambik’. 1 . ‘pulak’. Bahasa ini juga tidak mementingkan unsur tatabahasa kerana bahasa basahan ini hanya mementingkan kefahaman antara penutur dan juga pendengar. Kedudukan. Contoh perkataan : ‘nak’. III. IV.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Bahasa bahasan merupakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan seharian dan juga dikenali sebagai bahasa kolokial. pangkat. ‘kecik’. Pelat penyebutan bahasa ini banyak dipengaruhi oleh bahasa ibunda penutur tersebut. Contoh ayat: aku tak nak makan 29. contoh: dia punya barang.4 : Bahasa pasar Bahasa pasar ini merupakan bahasa yang terhasil daripada kacukan bahasa Melayu dan bahasabahasa bukan melayu. ‘tak’. Selain itu. ia juga menggunakan peribahasa dan kiasan bagi menggantikan sesetengah ayat. Penggunaan ‘gua’ untuk mengantikan saya Penggunaan ‘lu’ untuk menggantikan kamu Menggunakan perkataan ‘banyak’ sebagai kata penguat . ‘dah’. bahasa ini juga ada kalanya digunakan dalam penulisan surat menyurat apabila kata-kata yang sopan digunakan.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Contoh perkataan : anakanda. II. bisa seperti racun cepat bagai kilat bersinar seperti permata 29. Contoh perkataan : celaka. nenda Contoh bahasa halus yang menggantikan bahasa basahan: Bahasa basahan Kencing Berak Mengandung Kubur Bahasa halus Buang air kecil Buang air besar Berbadan dua Makam Contoh penggunaan bahasa kiasan : I. dan sering menggunakan kata yang berbentuk sindiran. ayahanda. kekanda. III. sering menggunakan kata ganti nama yang tidak sopan. perkataan celaka di anggap perkataan yang kesat di selangor. bonda. tidak menggunakan peraturan nahu yang lengkap.6 : Bahasa kasar Bahasa ini sering digunakan apabila seseorang itu dipengaruhi dengan perasan marah dan geram. Penggunaan bahasa kasar ini mempunyai gambaran yang berbeza-beza mengikut kawasan yang berlainan. penggunaan bahasa ini tidak menyenangkan bagi sesetengah pendengar. Selain itu. tak berotak dan sebagainya. tetapi dianggap biasa di melaka. 29. adinda. bodoh.7 : Dialek 1 . Misalnya. Adakalanya bahasa yang dianggap kasar di kawasan tertentu dianggap gurauan di kawasan yang lain.

Perbezaan penggunaan dialek ini dapat dilihat melalui sebutan. Contoh perkataan: a) Sebutan Contoh: perkataan ‘air’ disebut dalam pelbagai dielek sebagai ayaq. kosa kata dan kata ganti diri.dan -kan perbesar (dialek kedah) dan besarkan (dialek johor) d) Kosa kata Contoh: bewoh (dialek kelantan bermaksud kenduri) e) Kata ganti diri Contoh : ambo (dialek kelantan bermaksud saya) Hang ( dialek utara bermaksud kamu) 28. 1 . communnication. bermaksud pertukaran simbol.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Dialek merupakan satu variasi bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan masyarakat di kawasan tertentu. Proses pertukaran antara individu melalui sistem simbol-simbol yang sama. Ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi (Stuart. Seni untuk mengekspresikan gagasan. pesan-pesan yang sama dan informasi. Dialek ini ditentukan oleh faktor geografi dan juga sosial masyarakat tersebut. 1983). ayo b) Gaya lagu bahasa Contoh: dialek negeri perak biasanya disebut dengan lebih laju berbanding dengan negeri sembilan c) Tatabahasa Contoh: penggunaan imbuhan per.0 : Komunikasi Pengertian komunikasi: Komunikasi sebagai kata benda (noun). gaya lagu bahasa. tatabahasa.

sesi komunikasi ini melibatkan penerima dan pengirim. Tindakan atau proses transformasi itulah yang biasanya disebut komunikasi). III)Onong Uchyana Effendy: dalam buku komunikasi. communio = common when we communication are the sender tuned together for a particular message). suatu pesan dapat dimengerti baik komunikator dan komunikan. pemahaman. Persuasy. 2. (Communication comes from latin. Sikap. memberikan rangsangan kepada komunikan. Apabila kita mengadakan komunikasi itu bermaksud membahagikan informasi …. Dari beberapa pengertian di atas ada dua nilai: 1.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Pengertian komunikasi menurut beberapa pakar : I)William Albig: komunikasi adalah proses penukaran lambang-lambang yang bermaksud antara individu. keterampilan dan sebagainya. nilai. Jadi. komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada komunikan. IV)Bennard Berelson dan Gary A. etc. (Communication is the prosses of transmitting meoninfull symbols between individuals – buku public opinion). idea. adalah proses pemindahan untuk mencapai satu sasaran. komunikasi hakikatnya adalah proses penyimpanan fikiran atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan. agar penerima atau pun pengirim memahami pesanan tertentu. berupa lambang. gambaran . Secara ontologis kebenaran yang mutlak. Komunikator (stimulus). Informasi. emotions. ideas. gagasan. Secara aksiologis. II)Wilbur Schram: dalam huraiannya “How Communication Work” mengatakan komunikasi berasal dari bahasa Latin. emosi. Steinner (1964:527) mendefinisikan komunikasi: ”Communication: the transmission of information. komunikasi adalah perhubungan atau proses pemindahan maksud.jadi stimulans. 1 . iaitu kata communio atau common. teori dan praktik mengatakan. pesan melalui media atau lambang-lambang melalui bahasa lisan. tulisan ataupun isyarat. skills. by the uses of symbol…” (komunikasi adalah perubahan informasi.

Kerjasama amat penting mencapai idea yang sama demi satu tujuan yang sama. message.sikap atau gagasan) dari komunikator untuk merubah serta permohonan yang dikehendaki komunikator. idea. iii)Harapan Harapan mempengaruhi penerimaan pesanan sehingga dapat menerima mesej sesuai dengan yang diharapkan. sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan maka komunikasi semakin efektif. penerima. komunikasi bertujuan mengubah tingkah laku. idea. Paradigma Lasswell (Haroid D. Dengan saluran mana? (media channel dan saranan). atau sikap orang lain. ii)Ikatan Kelompok atau Group Nilai-nilai yang dianuti oleh suatu kelompok amat mempengaruhi cara menerima pesanan. gagasan). ikatan kelompok atau group. 1 .hasil komunikasi). Laswell) Komunikasiboleh difahami dengan menjawab pertanyaan: Who says what in which channel yo whom with what effect ? • • • • • Siapa (mengatakan? komunikator.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Secara epictomologis. i)Latar Belakang Budaya Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari tahap pemikiran seseorang melalui kebiasaannya. pendidikan dan situasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi Komunikasi sering mengalami gangguan sehingga proses komunikasi tidak seperti yang diharapkan. Kepada siapa (komunikan. pengirim atau sumber). alamat). harapan. Apa (message: pesan. merubah tahap pemikiran. Banyak hal yang dapat mempengaruhi komunikasi diantaranya ialah latar belakang budaya. Dengan hasil/impak apa? (effect . Komunikasi adalah seni penyampaian informasi (peranan.

faktor sosial. lingkungan psikososial iaitu persepsi seseorang terhadap lingkungannya dan stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. i)Penginterprestasian Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi. struktur sosial dan karakteristik sosial individu. banyak melalui perkembangan. Ertinya. teknologi. misal keadaan emosi. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antara manusia dan penyampaian pesanan untuk mewujudkan objektif komunikasi. faktor rancangan dan arsitektural (penggunaan ruang). Proses penterjemahan objektif komunikasi ke dalam pesan disebut interpreting. penghantaran. perjalanan. semakin kompleks sudut pandangan dalam memahami isi pesanan yang disampaikan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iv)Pendidikan Semakin tinggi pendidikan. Faktor situasi ini adalah faktor ekologi (iklim atau kondisi alam). mencakupi sistem peran. v)Situasi Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. ii)Penghantaran 1 . Proses komunikasi. Tahapan proses komunikasi adalah seperti penginterpretasian. penerimaan. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya). pengiriman. 31. terjadi dalam diri komunikator. penghantaran balik dan penginterpretasian. sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. proses komunikasi tahap pertama bermula sejak motif komunikasi muncul hingga pemikiran komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang difikirkan dan dirasakan ke dalam pesan (masih abstrak). misal cara berpakaian dan cara berbicara.0 : Proses komunikasi Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesanan kepada komunikannya. suasana perilaku.

sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. alat pengirim pesan. vi)Penghantaran Balik Tahap ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budinya berhasil menguraikannya (decoding). iv)Perjalanan Tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan. akal budi manusia berfungsi sebagai encorder. vii)Penginterpretasian Tahap ini terjadi pada komunikan. v)Penerimaan Tahap ini diperoleh dengan menerima lambang komunikasi melalui peralatan jasmani komunikan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Tahap ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. Tahap ini disebut encoding. iii)Pengiriman Proses ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi. Proses komunikasi dapat dilihat pada skema di bawah ini: 1 . alat penyandi: merubah pesan abstrak menjadi konkret. dimana lambang komunikasi yang terhasil dan diuraikan ke dalam bentuk pesanan. mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmaniah yang disebut transmitter.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011

Proses komunikasi dapat dilihat dari beberapa perspektif :
1. Perspektif psikologi. 2. Perspektif mekanikal.

Perspektif Psikologi Perspektif ini merupakan tahap komunikator melalui proses encoding, kemudian hasil encoding diubah kepada komunikan sehingga terjadi komunikasi interpersonal.

Perspektif Mekanis 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Perspektif ini merupakan bahagian dimana komunikator mengubah pesanan kepada bahasa verbal atau non verbal. Komunikasi ini terbahagi kepada beberapa proses. 1. Proses komunikasi primer. 2. Proses komunikasi sekunder.
3. Proses komunikasi linear. 4. Proses komunikasi sekular.

i)Proses Komunikasi Primer Proses komunikasi primer adalah penyampaian fikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan lambang sebagai media. ii)Proses Komunikasi Sekunder Merupakan penyampaian pesanan dengan menggunakan alat dengan menggunakan lambang sebagai media pertama. iii)Proses Komunikasi Linear Penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. iv)Proses Komunikasi Sekular Terjadinya feedback atau timbal balik dari komunikan ke komunikator. Kesimpulannya, komunikasi bersifat dinamik, proses komunikasi bermanfaat untuk analisis, proses komunikasi dapat terhenti setiap saat, pesan komunikasi tidak harus diterima dan tindak komunikasi merupakan indikator komunikasi.

32.0 : Komponen komunikasi 1

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011
Komponen komunikasi hampir sama dengan unsur-unsur komunikasi iaitu: 1. Komponen komunikan. 2. Komponen komunikator. 3. Komponen pesan.
4. Komponen timbal balik.

i)Komponen Komunikan Seseorang dapat menerima pesanan apabila pesanan berada dalam keadaan dimana komunikasi benar-benar difahami oleh penerima pesan, pengambilan keputusan dilakukan secara sedar untuk mencapai tujuan, pengambilan keputusan dilakukan secara sedar untuk kepentingan peribadinya dan mampu memikirkan kebaikan secara mental atau fizik. ii)Komponen Komunikator Komunikasi dapat berjalan efektif bila ada kepercayaaan dalam diri komunikator (self credibility) dan kepercayaan kepada komunikator mencerminkan pesan yang diterima komunikan dianggap benar serta sesuai kenyataan dan daya tarik komunikator (source attractiviness). iii)Komponen Pesan Pesanan adalah nasihat, bimbingan, dorongan, informasi dan lain-lain. Pesann dapat disampaikan secara lisan atau non verbal. iv) Timbal Balik Merupakan respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesanan yang diterimanya.Timbal balik dapat digunakan untuk mengukur kebesaran informasi yang diterima dibandingkan dengan yang diterima.

Unsur komunikasi Komunikasi telah didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesanan antara manusia, sehingga terjadinya proses komunikasi minima yang terdiri dari 3 unsur iaitu pengirim pesanan (komunikator), penerima pesann (komunikan) dan pesanan itu sendiri.

1

David K. Komunikator dapat dilihat dari jumlahnya yang terdiri dari seorang. Unsur komunikasi komunikator 1 . yaitu: Source (pengirim). Berlo membuat formula komunikasi yang lebih sederhana yang dikenal dengan ”SMCR”. i)Komunikator Pengirim pesan (komunikator) adalah manusia yang berinisiatif menyampaikan pesanan untuk mewujudkan objektif komunikasinya.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Awal tahun 1960-an. Channel (saluran-media) dan Receiver (penerima). Message (pesan). banyak orang dan massa.

proses komunikasi 1 . dan saling bekerjasama. kepada siapa pesan komunikator ditujukan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 ii)Komunikan Komunikan (penerima pesan) adalah manusia yang berakal budi. proses komunikasi dapat menghasilkan sembilan kemungkinan. Jika dilihat dari jumlah komunikator dan komunikan. Peranan antara komunikator dan komunikan bersifat dinamik.

bidang kerahasiaan) iii)Saluran Komunikasi dan Media Komunikasi Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Pesanan bersifat non verbal (non verbal communication) iaitu: 1. 1 . dan bahasa tulisan. mimik. Pesanan bersifat konkrit dan dapat berupa suara. Pesann bersifat verbal (verbal communication) antara lain ialah oral (komunikasi yang dijalin secara lisan) dan written (komunikasi yang dijalin secara tulisan). gerak-gerik.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 iii)Pesanan Pesanan bersifat abstrak. bahasa lisan. Gestural communication (menggunakan sandi-sandi .

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terdapat dua cara iaitu Non mediated communication (face to face). 1 . secara langsung dan dengan media. iv) Kesan Komunikasi Kesan komunikasi diertikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya.

1 . efektif (sikap seseorang terbentuk) dan Kognitif (tingkah laku. Pada komunikasi yang dinamik. v) Timbal Balik Timbal balik bermakna jawapan komunikan atas pesanan komunikator yang disampaikan kepadanya. hal yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu). komunikator dan komunikan saling bertukar peranan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Terdapat tiga pengaruh dalam diri komunikan iaitu Kognitif (seseorang menjadi tahu sesuatu).

Saling bertukar informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau antara individu di dalam kelompok kecil (Febrina. dua arah interaksi verbal dan nonverbal yang menyangkut saling berbagi informasi dan perasaan. secara terorganisasi atau pada ramai orang (Wiryanto. Menurut Barnlund (dikutip dalam Alo Liliweri: 1991). Setiap orang anggota tahu akan kewujudan individu lain.0 : Definisi KAP KAP adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi pertemuan antara dua orang atau lebih. ii)Hubungan persaudaraan. verbal dan non verbal. Komunikasi Interpersonal (KIP) adalah interaksi orang ke orang. dan Lee (1991:117). Hubungan persaudaraan bermaksud KAP sebagai komunikasi yang berlangsung antara dua orang yang mempunyai hubungan mantap dan jelas. KIP Antara Dua Orang adalah komunikasi dari seseorang ke orang lain. kebetulan. Pendekatan KAP Tiga pendekatan utama tentang pemikiran KAP berdasarkan Komponen-komponen utama.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 29. identiti keanggotaan tidak jelas dan terjadi secar tidak langsung. berkaitan komunikasi dari seorang kepada beberapa orang lain (kelompok kecil). dua arah. memiliki minat yang sama atau bekerja untuk suatu tujuan. 2004). Untuk memahami perilaku seseorang. 1 . harus mempunyai dua orang peserta dalam situasi bersama (Laing. KIP Antara Tiga Orang atau lebih. 2008). tidak mengejar tujuan yang direncanakan. apabila pengirim menyampaikan informasi berupa kata-kata kepada penerima dengan menggunakan medium suara manusia (human voice). i)Komponen-Komponen Utama Bittner (1985:10) menerangkan KAP berlangsung. Phillipson. ciri-ciri mengenali KAP sebagai bersifat spontan. tidak berstruktur.

Efektifitas KAP KAP merupakan komunikasi paling efektif untuk mengubah sikap. lima ciri efektifitas KAP sebagai keterbukaan (openess). Feedback yang diperoleh dalam KAP berupa feedback positif. pandangan developmental tentang semakin banyak komunikator mengetahui satu sama lain. Sifat komunikasi ini adalah spontan dan informal. Prinsip mendasar dalam komunikasi manusia berupa penerusan gagasan. dukungan (supportiveness) dan rasa positif (positiveness). 1. David Berlo (1997:172) mengembangkan konsep empati menjadi teori komunikasi. derajat KAP berpengaruh terhadap keluasan dan kedalaman informasi sehingga merubah sikap. Trenholm dan Jensen (1995:227-228) mengatakan bahagian interaksi dalam keluarga menunjukkan jaringan komunikasi.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Trenholm dan Jensen (1995:26) mendefinisikan KAP sebagai komunikasi antara dua orang yang berlangsung secara bersemuka (komunikasi persaudaraan).empati (empathy). iii)Pengembangan KAP dapat dilihat dari dua fasa sebagai perkembangan dari komunikasi impersonal dan komunikasi peribadi. mengemukakan pendekatan hubungan dalam menganalisis proses KAP menyatakan bahwa KAP membentuk struktur sosial yang diciptakan melalui proses komunikasi. Steinberg (1998: 274). Kesetaraan (equality). Menurut Kumar (2000: 121-122). konteks komunikasi dua arah. Empat tingkat ketergantungan komunikasi adalah peserta komunikasi memilih pasangan sesuai dirinya. kecepatan jangkauan terhadap khalayak relatif lambat dan efek yang terjadi perubahan sikap. tingkat timbal balik tinggi. saling menerima timbal balik secara maksimal dan partisipan berperanan fleksibel. negatif dan neutral. kemampuan mengatasi tahap tinggi. pendapat atau perilaku seseorang. Pendapat Berald Miller dan M. Edna Rogers (2002: 1). tanggapan 1 . Oleh karena itu. maka semakin banyak karakter antara pribadi yang terbawa dalam komunikasi tersebut. Ciri-ciri KAP menurut Rogers adalah arus pesanan dua arah.

orang dapat mengamati atau mengdefinasikan perilakunya sendiri dan Teori Pengambilan Peran (role taking theory). iii)Empati komunikasi (empathic communication) Empati komunikasi meliputi penyampaian perasaan. individu mempunyai kemampuan untuk mendapatkan. Tahap proses empati adalah seperti Kelayakan (decentering). serta mengembangkan harapan-harapan tingkah laku komunikasi dan terjadi pergantian peran untuk mencapai kesamaan pengalaman dalam perilaku empati. Pengambilan peranan (role taking) dan Empati komuniksi (empathic communication). i)Kelayakan (decentering) Bagaimana individu memusatkan perhatian kepada orang lain dan mempertimbangkan apa yang dipikirkan dan dikatakan orang lain tersebut. mendasarkan pada apa yang dialami oleh individu. persepsi atau proses yang menyatakan tidak langsung perubahan sikap atau perilaku penerima. ii)Pengambilan peranan (role taking) Mengdefinasikan orang lain ke dalam dirinya. menginteprestasikan bagaimana respon informasi. mendasarkan keseluruhan karakteristik dari norma dan nilai masyarakat. mendasarkan pada asumsi sebagian kelompok budaya dan Tingkatan psikologi (psycological level). 1 . kejadian. Blumer mengembangkan pemikiran Mead melalui pemikiran interaksionisme simbolik iaitu “Manusia bertindak (act) terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna (meaning) yang mempunyai objek tersebut bagi dirinya. Tingkatan sosiologis (sociological level). menyentuh kesadaran diri melalui orang lain. Tingkatan dalam pengambilan peranan sebagai Tingkatan budaya (cultural level). Berlo membahagikan teori empati menjadi dua iaitu Teori Penyimpulan (inference theory). seseorang harus lebih dulu mengenal dan mengerti perilaku orang lain.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 yang diharapkan berupa timbal balik.

34. Membantu mengambil tindakan yang efektif untuk individu. mengungkap perasaan dan mengkaji masalah serta mengevolusi tindakan yang dilakukan bidang. dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain.1 : Tujuan Komunikasi Terapeutik Membantu individu memperjelas dan mengurangi beban perasaan serta fikiran. 34. pengalaman. penerimaan diri dan rasa hormat pada diri sendiri. bertujuan dan dipusatkan untuk individu. Northouse (1998: 12).STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Komunikasi. Peningkatan fungsi dan kemampuan yang memuaskan serta mencapai tujuan personal yang realiti. mengatasi gangguan psikologi. Kemampuan membina hubungan interpersonal yang intim. 34. Memberikan pengertian tingkah laku individu dan membantu individu mengatasi masalah yang dihadapi. Komunikasi terapeutik mengarah pada bentuk komunikasi interpersonal. 1 . Membantu mempengaruhi orang lain. menciptakan hubungan antara bidan dengan pasien untuk mengenal keperluan komunikasi. usia. Mengidentifikasi. dalam hubungan ini bidang dan individu memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosi individu. komunikasi terapeutik merupakan hubungan interpesonal antara bidan dengan individu. Kemampuan komunikasi tidak terlepas dari tingkah laku yang melibatkan aktiviti fizik. Mencegah tindakan yang negatif terhadap pertahanan diri individu. pendidikan dan tujuan. komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan bidang untuk membantu individu beradaptasi terhadap stress. Identitas diri yang jelas dan integritas diri yang tinggi.W.0 : Pengertian Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sedar. saling tergantung dan mencintai. Stuart G. (1998). lingkungan fizik dan diri sendiri.2 : Manfaat Komunikasi Terapeutik Mendorong dan menganjurkan kerjasama antara bidang individu. Menurut Stuart. tujuan terapeutik diarahkan pada pertumbuhan klien seperti Realisasi diri. mental dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34. berfokus pada individu yang membutuhkan bantuan. bidan sebagai tenaga kesehatan harus faham. bidan harus jujur dan berkomunikasi secara terbuka. 1998) adalah Komunikasi ditujukan untuk menjaga harga diri pemberi dan penerima pesan. informasi dan masukan. Altruisme (panggilan jiwa) untuk mendapatkan kepuasan dengan menolong orang lain. pesanan disampaikan dengan penyandian balik (verbal & non verbal). bidang sebagai tenaga kesihatan menciptakan suasana agar individu punya motivasi mengubah diri. Bidang sebagai tenaga kesihatan harus menciptakan suasana agar individu berkembang tanpa rasa takut. bidang dengan aktif. 1 . menghayati nilai yang dianuti individu. 34. bidang harus dapat berperan sebagai role model.3 : Unsur Komunikasi Terapeutik Adapun komunikasi terapeutik mempunyai unsur sebagai ada sumber proses komunikasi. bidang harus faham akan maksud empati. berpegang pada etika serta tanggungjawab. mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan konsisten. 34. bidang sebagai tenaga kesihatan harus menguasai perasaannya sendiri. Komunikasi dilakukan dengan saling pengertian sebelum memberi saranan. percaya dan menghargai.6 : Teknik Menjalin Hubungan dengan individu Syarat dasar komunikasi menjadi efektif (Stuart. mampu mengekspresikan perasaan. ada penerima dan lingkungan saat komunikasi berlangsung. bidang sebagai tenaga kesehatan harus sedar tentang kepentingan individu.3 : Ciri Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik mempunyai ciri sebagai terjadi antara bidan dengan individu. mendengarkan dan memberikan respon pada individu. Mempunyai hubungan akrab dan mempunyai tujuan.4 : Prinsip Komunikasi Terapeutik (Menurut Carl Rogers) Bidan sebagai tenaga kesihatan harus mengenal dirinya sendiri. 34. komunikasi ditanda dengan sikap menerima.

tubuh condong ke arah individu. Mengulang ucapan pasien dengan kata-kata Pemberian feedback dilakukan setelah bidan melakukan pengulangan kembali kata kata individu. Mengklarifikasi Tujuan : untuk menyamakan maksud. memberikan umpan balik verbal. menghindari gerakan yang tidak perlu. tidak menyilangkan kaki dan tangan.7 : Jenis Komunikasi Terapeutik Mendengar dengan penuh perhatian Usaha bidan mengerti individu dengan cara mendengarkan masalah yang disampaikan individu. Menyatakan hasil observasi Bidan memberikan timbal balik pada individu dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga individu dapat menguraikan apakah pesannya diterima atau tidak. Sikap bidan pandangan ke individu.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34. Sikap bidan mendengarkan tanpa memutuskan pembicaraan. Menunjukkan penerimaan Mendukung dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan penilaian. 1 . Menanyakan pertanyaan yg berkaitan Tujuan : mendapatkan informasi yang spesifik mengenai masalah yang disampaikan individu. Memfokuskan Untuk membatasi bahan pembicaraan sehingga percakapan lebih spesifik dan difahami.

Manfaat untuk membantu. Menganjurkan klien untuk menguraikan persepsi Bidan harus dapat melihat segala sesuatu dari perpektif individu. Menempatkan kejadian dan waktu secara berurutan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Menawarkan informasi Memberi tambahan informasi merupakan tindakan rawatan kesihatan untuk individu. Menawarkan diri Menyediakan diri anda tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan. mengingat topik yang telah dibahas sebelum melanjutkan pembicaraan. memberi kesempatan kepada individu untuk memulai pembicaraan. memberi kesempatan kepada individu untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Meringkas Pengulangan idea utama yang telah dikomunikasikan secara singkat. Menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan Tujuannya adalah memberi kesempatan individu untuk mengarahkan seluruh pembicaraan. 1 . Menguraikan kejadian secara teratur akan membantu bidan dan individu untuk melihat dalam suatu perspektif. Diam Memberikan kesempatan pada bidan untuk mengorganisasikan pikiran dan memproses informasi. bidan mengikuti apa yang sedang dibicarakan selanjutnya. Memberikan penghargaan Teknik ini tidak digunakan untuk menyatakan hal yang baik dan buruk. menafsirkan diskusi. Menemukan pola kesukaran interpersonal klien.

menanyakan nama individu. rencana yang telah dibuat dengan keadaan individu dan mengevaluasi hasil tindakan yang lalu. memperkenalkan diri. 7) Menuntut bukti. Hal yang harus diperhatikan : memberi salam. memvalidasi keadaan individu. Orientasi Fasa ini dilakukan pada awal setiap pertemuan kedua. Isi percakapan antara bidan dengan individu meliputi tahap evaluasi hasil. perasaan. Melaksanakan kolaborasi. Hal yang perlu dilakukan bidan adalah : memberi salam.8 : Faktor Penghambat Komunikasi Terapeutik Komunikasi terapeutik dapat mengalami hambatan diantaranya : 1) Pemahaman berbeza. penjelasan dan 1 . 34. pikiran dan perilakunya (tujuan kognitif). menyepakati masalah pasien. terdiri dari tahap evaluasi hasil. 4) Kepentingan berbeza. menyepakati pertemuan (kontrak).dan meningkatkan kemampuan individu secara mandiri menyelesaikan masalah yang dihadapi (tujuan afektif & psikologi). Fasa terminasi Merupakan akhir dari setiap pertemuan bidan dengan individu. mempertahankan. 6) Bicara hal-hal yang pribadi. Melaksanakan pendidikan kesihatan. Fasa kerja Merupakan inti hubungan bidan-klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan kebidanan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Terminasi akhir : terjadi jika individu akan pulang dari rumah sakit atau bidan selesai praktik. 2) Penafsiran berbeza. melengkapi kontrak. Tujuan meminteprestasi data.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 Perkenalan Adalah kegiatan yang dilakukan saat pertama kali bertemu. Melaksanakan observasi dan pemantauan. tahap tindak lanjut dan tahap untuk kontrak yang akan datang. isi percakapan tindak lanjut dan tahap eksplorasi perasaan. Klasifikasi terminasi : Terminasi sementara : akhir dari tiap pertemuan bidan dengan individu. mengingatkan kontrak. Tujuan tindakan kebidanan : Meningkatkan pengertian dan pengenalan individu tentang diri. 5) Pemberian jaminan yang tidak mungkin. Mengembangkan. mengakhiri perkenalan. 3) Komunikasi yang terjadi satu arah.

mengidentifikasi perkembangan individu. 10) Terlalu banyak bicara. memberi sokongan. meningkatkan harga diri individu. mengobservasi kejadian yang terjadi. 1 . kesihatatan dan individu sepakat untuk berkomunikasi secara terbuka. Implementasi Memperkenalkan diri dan memulakan interaksi dengan individu. mengevaluasi kemampuan individu dalam berkomunikasi. membantu menciptakan lingkungan yang dapat mengurangkan kecemasan. mengevaluasi data tentang status mental pasien. mengkaji tingkat kecemasan individu. membantu individu mendapatkan gambaran pengalamannya. terbuka. Evolusi Individu dapat mengembangkan kemampuan dalam mengkaji dan memenuhi keperluan komunikasi menjadi lebih jelas. 11) Memperlihatkan sifat jemu dan pesimis. 9) Memberikan kritik mengenai perasaan pasien. 8 ) Mengalihkan topik pembicaran. membantu menerima pengalaman.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 tantangan. mengungkapkan perasaan. menentukan sikap individu. Tujuan Rencana Membantu individu memenuhi keperluan sendiri. Komunikasi Terapeutik dalam Kebidanan Komunikasi terapeutik dalam kebidanan meliputi : Pengkajian Menentukan kemampuan dalam proses informasi. menggunakan komunikasi untuk meningkatkan harga diri individu. dan memfokuskan kepada masalah.

1 . Buktinya setiap tahun negara Malaysia telah membuat pertandingan Pidato Bahasa Melayu Antarabangsa Piala Perdana Menteri yang disertai oleh beberapa negara asing seperti China. Melalui kajian yang telah dibuat. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan oleh seorang guru dalam membantu pelajarnya menguasai kemahiran bercakap ini antaranya seperti perbahasan. Hal ini menunjukkan bahasa melatu telah digunakan di seluruh dunia. bercerita dan sebagainya. bak kata perpatah melayu kita “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Rusia. di Universiti Beijing Foreign Studies (BFSU) telah mewujudkan Jabatan Bahasa Melayu yang diketuai Prof Madya Zhao Yuezhen. untuk menguasai kemahiran ini memerlukan strategi dan juga teknik yang berkesan. pidato. contohnya. kerana pelajar lebih mudah diajar dan mereka lebih mudah memahami. Dalam pertandingan ini.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 33. bahasa Melayu bukan sahaja terkongkong di negara Malaysia tetapi ianya juga telah tersebar luas di seluruh dunia. Bosnia dan sebagainya. peringkat sekolah merupakan peringkat yang paling sesuai sekali dalam menerapkan kemahiran bertutur ini. bahasa Melayu bukan sahaja dituturkam oleh orang melayu malah ianya juga digunakan oleh masyarakat lain.0 PENILAIAN Berdasarkan kepada penilaian yang dibuat. Jelas sekali bahawa. Untuk menguasai kemahiran bercakap dalam bahasa melayu ini haruslah dimulakan di peringat sekolah lagi. Jika dilihat pada masa kini. fonologi dan lain-lain. intonasi. Satu lagi bukti yang menunjukkan bahasa Melayu digunakan di peringkat antarabangsa ialah penggunaanya di universiti-universiti luar negara. gaya pertuturan adalah sangat diambil kira dari segi sebutan. bahasa Melayu sangat penting dalam menguasai kemahiran bercakap. lakonan. Jerman. Australia.

untuk menguasai kemahiran bercakap ini dalam bahasa Melayu ini memerlukan perancangan strategi dan juga teknik yang berkesan.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 34. pelbagai kemahiran harus dikuasai seperti kemahiran membaca. Melalui pembacaan dan kajian yang telah di buat. Sebagai masyarakat Malaysia. seseorang itu haruslah terlebih dahulu menguasai dan memahami sistem bunyi yang terdiri daripada vokal. fonologi dan sebagainya. Penutur juga harus mempelajari bahasa melayu baku dengan baik bagi membolehkan beliau bercakap dengan baik. Kemahiran bercakap merupakan salah satu kemahiran yang harus diambil berat dalam menguasai bahasa melayu ini. pembentukan bahasa Melayu ini telah melalui perbagai peringkat sebelum terbentuknya bahasa Melayu pada masa kini.0 KESIMPULAN Kesimpulannya. Untuk menguasai kemahiran bercakap ini. kemahiran menulis. menguasai Bahasa Melayu itu adalah sangat penting. Usaha-usaha daripada pemimpin masa lalu telah berjaya mengangkat bahasa melayu menjadi bahasa kebangsaan negara Malaysia. 1 . kemahiran bercakap dan sebagainya.

Kuala Lumpur. Perkaedahan Mengajar Bahasa. Kuala Lumpur: PTS Professional. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Kamarudin Hj. Anwar Ibrahim. Penerbit Fajar Bakti Sdn. 1995. Kuala Lumpur. Abd Aziz Abd Talib.STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abd Talip. 1994. Sukarkah Komunikasi Anda? Seni Berhubung Dengan Orang Lain. 2005. Mengajar Bahasa Malaysia. 2000. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Menguji Kemahiran Bahasa. 2000. Yahya Othman. 1989. Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. 1989. Padagogi Bahasa Melayu: Prinsip. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. 1985. Prinsip. Kuala Lumpur.Bhd. Raminah Hj. Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu. Kecekapan Berkomunikasi Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa.Bhd. Ismail Bin Dahaman. Bahasa Melayu Baku Asas Pembinaan Tamadun. Kuala Lumpur. 1 . M. Azwan Wan Chik. 1993. Husin. Kumpulan Budiman Sdn. Kaedah & Teknik.A. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Teknik dan Contoh. Trend dalam pengajaran Bahasa Melayu. Zulkifli Yusof. Sabran.

STRATEGI DAN TEKNIK BERCAKAP 2011 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful