UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Peperiksaan Semester Pertama

Sidang Akademik 1999 12000 September 1999

AIVfW 343

- PEI\TYELIDIKAI\ PEMASARAN
Masa: [3

jam]

ARAIIAN:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT (4) muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.

Jawab ENAM (6) soalan sahaja. Pilih DUA (2) soalan daripada Bahagian EMPAT (4) soalan daripada Bahagian B.

A

dan

Bahagian A : (Pilih DUA (2) soalan sahaja)
Soalan I

(a) (b)

Jelaskan langkah-langkah yang terlibat di dalam proses penyelidikan pemasaran

I

15 markah ]

Terangkan mengapakatr langkah penjelasan masalah ("defining the problem") dianggap sebagai langkah terpenting di dalam proses penyelidikan pemasaran

[ 5 markah ]

Soalan 2

(a) Apakah yang

dimaksudkan dengan "intentional respondent error"? [
10 markah ]

Bagaimanakah permasalahan ini dapat di atasi?

(b)

Senaraikan kajiselidik?

3 jenis

"nonresponse" yang terdapat

di

dalam sesuatu projek
10 markah ]

[

109

a AMW343 Soalan 3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan populasi.31- 110 . sampel.. I l0 marka]r l Bahagian B: ( Pilih EMPAT (4) soalan sahaja ) Soalan 4 (a) (b) Jelaskan perbezaan di antara skala "stapel" dan skala "semantic diffrential.. [ 15 markatr ] . elemen sampel dan rangka sampel? I l0 markah ] (b) Jelaskan bagaimanakah praujian ("pretesting") soalselidik dapat membantu penyelidik memahami attribut-attribut populasi dengan lebih mendalam." Berikan satu contoh soalan kajiselidik yang menggunakan skala "Likert Summated Rating" [ Soalan 5 o'non Senaraikan perbezaan di antara "sampling error" and sampling error." 15 markatr ] [ Soalan 6 15 markah ] Jelaskan apakah kebaikan dan keburukan penggunaan model regressi dalam analisa kajiselidik.

Error of the Estimate 3.182 .446 .867 6905.188 .000 *. -.669* Adjusted R Square .950 F 99. FAMILY. Model Summary Model R I R Square .257 -.734940 *. Predictors: (Constant). FATAL. "R Square". .467 13.997 49'3 I (Constant) FATAL INCOME AGE FAMILY . Error -.095 Standardised Coefficients Beta T -.019 .INCOME.000* n Residual Total 12475.686 -5.119 . seharusnya penyelidik meletakkan soalan sensitif (b) Di manakah soalselidik? di dalam borang [ 15 markah ] Soalan 8 (a) Berdasarkan kepada analisa regresi "multiple" SPSS yang diberikan di bawah. 111 .1 18 1. FAMILY.07r 000 000 000 818 *.284 -. jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan R.006 13.77r -..4/_.741 6.820 sig. AGE ANOVA** Model I Regressio Sum ofSquares 5569. "Adjusted R Square" dan "Unstandardised Coefficients"..803 -1.420 Std.095 1.170 .438 Sie. Predictors: (Constant). AGE **.INCOME. Dependent Variable: PACKETS [ 15 markah ] .-3AMW:'43 Soalan 7 (a) Syorkan 2 cara yang boleh digunakan untuk menganjurkan soalan sensitif kepada responden. Dependent Variable: PACKETS Coeffrcients* Model Unstandardised Coefficients B Std.1 33 df 4 495 499 Mean Square 1392. FATAL.216 .

Senaraikansusunatur(kumpulan) soalan-soalanborang soalselidik.-4AMW343 Soalan 9 (a) (b) Jelaskan bagaimanakah keadaan fizikal sesuatu borang soalselidik dapat mempengaruhi seterusnya mempertingkatkan kualiti maklumat responden. [ 15 markah ] ---ooo000ooo--- 112 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful