P. 1
Vatikan ve Tapinak Sovalyeleri

Vatikan ve Tapinak Sovalyeleri

Ratings:
(0)
|Views: 97|Likes:
Published by api-3765791

More info:

Published by: api-3765791 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Sections

Bu yıl Aralık ayında insan Hakları Evrensel Bildirisi'nin (IHEB) Birleşmiş Milletler (BM)
tarafından kabulünün 50. yıldönümü kutlanacaktır. Hiç kuşkusuz bu Evrensel Bildirinin
ortaya çıkışı çok daha gerilere, ingilizlerin 1628 tarihli ünlü "Petition Of Rights" bildirisine
kadar gidiyor. Bundan sonra Avrupa'da 30 Yıl Savaşları diye bilinen ve 1618 -1648 yıllarını
kapsayan din savaşlarının sonucunda imzalanan West-falya Anlaşmasıyla başlatılan
Sekülarizasyon=Dünyevileşme (Laisizm değil) gayretleriyle hızlanan bir süreç başlıyor.

Bu süreç 1679 yılında çıkartılan Habeas Corpus Act-Yasasıyla yerleştiriliyor ve bunu da 1689
tarihli Bili of Rights izliyor. 19. yüzyılın hemen başında 1701 'de Ret Of Settlement (Yerleşim
Hakkı Yasası) ortaya getiriliyor. Bundan yararlanan genç Amerika 12 Haziran 1776'da ünlü
Virginia Haklar Bildirisini kabul edip yayınlıyor ve bunun sayesinde Ingiltere'den ayrılarak
Bağımsızlığını kazanıyor. 1789'da ise Fransa ihtilali Insan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'ni
kabul ve ilan ediyor.

Bugünkü IH6B işte kısaca özetlediğim bu ve diğer aşamalardan geçerek 1O Aralık 1948'de
Insan Hakları Evrensel Beyannamesi olarak BM tarafından kabul edildi.

Tanımsal olarak (by defınition) IHEB, Evrensel bir bildiridir, evrensel olduğu (Universal) için
de hiçbir bağlayıcılığı yoktu. Bu nedenle Batılı ülkeler Hıristiyan kültürünün ve uygarlığının
içinde mündemiç olan "Dünyevilik" esaslarına göre hazırladıkları bu "Seküler Standartlar"

manzumesini Hıristiyan-Olmayan ülkelere de kabul ettirebilmek için çabalar gösterdiler. Bu
nedenle de IHEB'yi Evrensel'den Uluslararası'na (Universal'den International'a) çekerek tüm
ulusları bağlayıcı olmasını ve başta da halkları Müslüman, yöneticileri "Laikleştirilmiş"
(Batılı ölçülere uygun hale getirilmiş) ülkelerin Anayasalarına koydurtmayı büyük ölçüde
başardılar. Bu dönemde 1949'da kurulan AVRUPA Konseyi'nde, Insan Hakları ve Ana
Hürriyetleri Sözleşmesi 3 Kasım 1950'de "Bağlayıcı" olması kaydıyla kabul edildi. Bunu
1961'de imzalanan Eu-ropean Social Charter -Avrupa Sosyal Antlaşması izledi. Böylelikle
"Uluslararasılaştırma" ilk hedefine ulaşmış oldu. IHEB'nin öngördüğü "Seküler Standartlar"
insan Hakları başlığı altında öncelikle Sosyalist ülkelere, S.S.C.B.'nin çökmesinden sonra da
Müslüman ülkelere tepeden inmeci metotlarla empoze edilmeye başlandı.

Günümüzde IHE6 ve bu belgede öngörülmüş olan Seküler "Li-turgy", kendine ait bir dini
olmayan Avrupa Birliği'nin "Civic" kültürünün "Religio"su olmuş durumdadır.

Religio ile Religion=Din, iki ayrı kavramdır. Günümüzde Türkçe'ye Religion=Din diye
çevrilen bu kelime, Hıristiyanlık öncesi Pagan toplumlarının malı olan bu "Religio"
kavramından türetilmiştir. Religio, çok tanrılı ve Toleranslı Paganistik inanç sistematiğinde
insanların "Bilinmeyen Güçlerle Gönüllü" olarak kurdukları manevi bağı anlatan "Proce-
dure=Usul"e verilen addı. Hıristiyanlık ortaya çıktığı bu kelimenin sonuna "n" harfini
ekleyerek, Religio'yu Religion yaptı. Bu yeni haliyle Religio, artık sadece Hıristiyanlara ait
"Hıristiyanların Tarzı" anlamında kullanılmaya başlandı. Çünkü Hıristiyanlığın içinden çıktığı
Yahudilikte ne Religio ne de Seküler kavramları vardı.

Vatikan ve papalık IHEB'yi kabul etmiş ve hayata geçirilmesi için yoğun gayret sarfeden bir
kurumdur.(1) 1964 tarihli 2. Vatikan Ekümenik Konsili'nin "Lumen Gentium" senedinde
IHEB'ye de yer verilmiştir.) Bu belgeye göre IHEB Vatikan'ın amaçlarına aykırı değil onunla
örtüşen bir belgedir. Nitekim Vatikan, Papa II. John Paul ile birlikte 1979'da "Yeniden
Hıristiyanlaştırma" programını başlatmış ve IHEB ve

diğer ilgili yasalardan sonuna kadar yararlanılmasını öngörmüştür. Papa, bu amaçla Helsinki
Nihai Senedini imzalayan devlet ve Hükümet Başkanları'na -bu meyanda Türkiye'ye de- 1
Eylül l980 tarihli bir mektup göndererek Vatikan'ın IH6B'nin öngördüğü tüm standartların
hayata geçirilmesinde doğrudan katkısını yapacağını bildirmiştir.(3) Seküler kavramı bizatihi
Katolik bir kavram olduğu için(4) Vatikan tüm Katoliklerden IHEB'de öngörülen ilkelere
uymalarını isteyebilmektedir. Kilisenin karşı çıktığı kavram "Seküler" değil, bunu "Tanrı
tanımazlık" olarak yorumlayıp "Seküler Hümanizm" haline getirmiş olan Felsefi-Siyasi
akımdır.(5)

Bu kısa açıklamalardan sonra IHEB'nin "Constructional Kurgusal" yapısına yönelik
eleştirilerimi aktararak tebliğimi noktalamak istiyorum.

1) IHE8, Evrensel olduğu için Coğrafi sınırları, dolayısıyla "Ulusal" ve "Egemen" toprak
bütünlüğünü kabul etmeyen "Coğrafya-Aşırı" (Transgeographical) bir belgedir. Bu haliyle
bağlayıcı değildir ama aynı ilkeler Uluslararasılaştırılarak bağlayıcı hale getirilmişlerdir.
Vatikan'da "(Evrensel" bir Kilise ve daha da önemlisi "Seküler" bir Devlettir. Papa aynı anda
hem Bishop (ruhani) hem de Pontifex (Devlet) Başka-nı'dır. Onun Hak ve Görevleri, IHE6'yle
değil, burası çok önemlidir ki, CIC diye bilinen Kilise Yasası'na yani "CANON JURIS
CANONlCI"nin 331-335. maddelerinde öngörülen hükümlerle tanımlanmıştır. Bu tanımlara
göre Vatikan'ı yönlendiren Papa, hem "Vicarius Filii Dei" (Tanrının Vekili) hem de "Latinus
rex Sacerdos" (Ruhanilerin Kralı)dır. Kısacası Papalık IHEB'nin şart koştuğu "Dil, din, cins,
ırk vs." gibi ayrımcılık yapılmadan "Eşit" statüde olmanın dışındadır. Bizzat papalık, IH6B'yi
kabul etmesine rağmen ona hiçbir şekilde uymamakta ve kendisini IHEB'nin ve ilgili

yasalarının çok üstünde görmektedir. Kaldı ki, Papalar bilindiği üzere, 1879'den beri
"lnfallibility=Yanılmazlık" imtiyazıyla mücehhezdirler. Bu da IHE8'ye esastan aykırı bir
imtiyazdır, Ama kimse buna dokunamamaktadır.

Müslümanların ise böyle üst bir kurumları yoktur. Coğrafya tanımamazlık edemezler,
edemedikleri için de IH6B, Batılı Seküler güçlerin ve Vatikan'ın elinde bir "Tetikçi" gibi
kullanılmaktadır.(6) Vatikan da Coğrafya tanımaz(7) ama bu Insan Hakları Ihlali anlamına
gelmez, Müslümanlar tanımamazlık ederlerse gelir. Bu nedenle Müslümanların

ne oluşumunda ne de uygulanışında hiçbir katkıları olmayan IHEB'nin ve ilgili senetlerinin
yeniden gözden geçirilmesi ve bazı değişikliklere gidilmesi zorunludur. Bu eksiklikler -ki
başta da Hıristiyan-olmayan dinlerin görüşlerinin alınması gelmektedir- giderilmeden
IHEB'nin Evrensel ilkelerine Müslümanların uyum sağlayabilmeleri güçtür.

2) BM, dini değil, "Suprapolitical" bir kuruluştur. BM, Demokrasi, Insan Hakları ve Eşitlik
ilkelerinin savunucusudur ama o da tıpkı Vatikan gibi IHEB'yi empoze etmesine rağmen bu
belgede yer alan temel ilkeleri hiç benimsememiştir. Şöyle ki, bugün BM'de Güvenlik
Konseyi üyesi 5 ülke ne istiyorsa o olmaktadır. Gerisi "Çocuklara Anlatılan Grimm
Masalları'dır"!

Sözün Özü: Bugünkü haliyle IHE6 ve ilgili uluslararası Senedler, sadece Batılı Hıristiyan
Kulübüne hizmet eden Seküler belgelerdir. Vatikan'a misyonerlik alanlarını genişletme ve
meşrulaştırma hak ve olanaklarını sağlarken, aynı zamanda da dünyada "Din ve Vicdan
Özgürlüklerini" kendi tekeline alabilme şansını vermektedir. Bugünkü haliyle IHE6, Katolik
Hıristiyan aleminin "Salvaotion=Kurtuluş" ekonomisine uygundur ama, Hıristiyan-Olmayan
(veya Ateist olanların) varlıklarını tehdit eder mahiyettedir, kanısındayım.

inner nature and mission, which is deeply rooted in the mysterY of the World Incarnate, and
uuwhich is realized in different forms through her mem-bers."

5. Papa'nın 21 Şubat 1985 tarihli uyarısı. Başpiskopos Jozef Tomko tarafın

dan Piskoposlar Sinodu için hazırlanan belge.

6. Özellikle Türkiye'ye karşı Vatikan, insan Hakları'nı kullanarak 1995'de ken

di resmi yayınlarında bir "Karalama" kampanyası başlatmıştır. Bkz. The

Word Catholic Report, Mayıs 1995. ss. 13-14. Aynı dergi Haziran 1995, al

tı sayfalık karalama ss. 51-57. Ayrıca bkz: La documentation catholique,

nr. 2012. L'islam et les chretiens quel dialogue September, 1990. Yazıda

Müslümanların Hıristiyan topraklarını işgal ettikleri anlatılıyor. Yazan; Mon-

seryör Henri Teissier, Cezayir Arşövekü. Aıyrıca bkz: G2W-Glaube in der 2.

Welt, Nr. II. 1984.

7. Papa John Paul ll'nin l Eylül 1980 tarihli mektubu. (8kz. Yukarıda Dipnot 3,

s. 10). "The Catholic Church is not confined to a paıticular territory and she

has no geographical borders".

NOTLAR ;

Die Kirche und die Menschenrechte, Dokumente 5, herausgegeben

von der Popstlichen Kommission, Justia et Pax 1976. Papa John XXIII'ün ko

nuyla ilgili yorumu için bkz. Pacemin tenis, s. 7. Ayrıca bkz: Dignitatis Hu-

monea, Dec. 7, 1965.Dogmatic Constitution On The Church, Lumen Gentium Solemnly
Promulga-

ted oy His Holiness, Pope Paul VI On November 21, 1964. Documents of

Vatikan II. Özellikle 36-38. maddeler.The Freedom of Conscience and of Religion, by His
Holiness Pope John Paul II, September l, 1980.

Post-Synodal Apostolic Exhortotion of John Paul II. The Loy Members of

Christ's Faithful People. "Christifideles Laici." Vatican Translation, 1988.

Özellikle 35. sayfada yer alan şu sözlere dikkat çekmek istiyorum. "Pope

Paul VI said the Church has an authentic secular dimension, inherent to her

VATIKAN BAĞLANTLI GÜNCEL YAZILAR

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Olcay Sanem Sipahioğlu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->