องค์ประกอบของสิ่ งแวดล้อมในการทางาน
สารเคมีต่างๆ

ความร้ อน เสียง
แสง รังสี
ความสั่นสะเทือน

แบคทีเรีย ไวรัส
ปรสิต สัตว์ มีพษิ

กายภาพ

เคมี

ชีวภาพ

จิตวิทยาสั งคม

ฝุ่ น ฟูม ควัน
ละออง

ค่ าตอบแทน
ตาแหน่ งหน้ าที่
ชั่วโมงการทางาน
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล

เออร์ โกโนมิคส์ (Ergonomics)

การยศาสตร์ (Ergonomics)
อ่านว่ า “เออร์ -โก-โน-มิคส์ ”

อ่านว่ า “กา –ระ –ยะ-ศาสตร์ ”

ไม่ ใช่ “ECONOMICS”

ไม่ ใช่ “กา – ยะ-ศาสตร์ ”

มาจากภาษากรีกโบราณของคา
ERGON (work) + NOMUS (law)
สองคาคือ
งาน

+

กฏ

ความหมายของเออร์ โกโนมิกส์ „ Ergonomics : Ergon = Work + Nomos = Law „ คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์ วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกลและ อุตสาหกรรมของราชบัณฑิตยสถานได้ พจิ ารณาบัญญัติศัพท์ ergonomics คือ การยศาสตร์ ‟ การย หมายถึง การงาน (work) ‟ ศาสตร์ หมายถึง วิทยาการ (science) .

ความหมายของเออร์ โกโนมิกส์ „ สถาบันความปลอดภัยในการทางาน ‟ วิทยาการจัดสภาพงาน „ OSHA ‟ เออร์ โกโนมิกส์ เป็ นความพยายามที่จะปรับงานให้ เหมาะกับคน (Put the right job to the right man) „ ILO ‟ การประยุกต์ ใช้ วชิ าการทางด้ านชีววิทยาของมนุษย์ และ วิศวกรรมศาสตร์ ให้ เข้ ากับคนงานและสิ่ งแวดล้อมในการทางานของ เขา เพือ่ ให้ คนงานเกิดความพึงพอใจในการทางาน และให้ ได้ ผลผลิต สู งสุ ด .

สรุปคาจากัดความของเออร์ โกโนมิกส์ • ศาสตร์ ในการจัดสภาพงานให้ เหมาะกับคนทางาน หรือ • การศึกษาคนในสิ่ งแวดล้อมการทางานอย่ างเป็ นระบบเพือ่ การปรับปรุง สภาพการทางาน .

Ergonomics การเรียนรู้ความสามารถ และข้อจากัดของมนุษย์ เพื่อใช้ประโยชน์ ในการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อม เครื่องมือ เครื่องจักร อาคาร รวมถึงการออกแบบลักษณะและวิธีการ ทางาน ให้เกิดความเหมาะสมกับมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ มากที่สุด เพื่อให้มนุษย์สามารถทางานได้ดีขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น เร็วขึ้น และ ต้อง .

การยศาสตร์ให้อะไรได้บ้าง  ลดความล้าและการบาดเจ็บจากงาน คอ ไหล่ ข้อศอก เอว ข้อมือ มือ  ลดการเจ็บป่วยเนือ ่ งจากงาน  ลดการลางานหรือขาดงาน  ลดการเปลีย ่ นงาน  เพิ่มความสะดวกสบายในการทางาน  เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน เข่า สะโพก  เพิ่มคุณภาพของงาน  เพิ่มขวัญและกาลังใจในการทางาน เท้า-ข้อเท้า .

การยศาสตร์พิจารณาคน เทคโนโลยี กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม .

วิชาการแขนงต่ าง ๆ ที่เป็ นองค์ ประกอบของเออร์ โกโนมิกส์ • • • • กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา จิตวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กายภาพ .

กายวิภาคศาสตร์ • ขนาดร่ างกายมนุษย์ – เป็ นการศึ กษาเกี่ยวกับขนาดสั ดส่ วนร่ างกายมนุ ษย์ เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่ วน บุคคลรวมไปถึงสถานทีท่ างานให้ เหมาะสมกับคนทางานมากทีส่ ุ ด .

ชีวกลศาสตร์ – เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้ างหน้ าที่ของส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกายที่เกี่ยวข้ อง กับการทางาน โดยเฉพาะการออกแรงและผลของแรงที่กระทาต่ อส่ วนต่ าง ๆ ของร่ างกาย – ใช้ ในการประเมินการออกแบบงานหรื อสถานที่ทางานว่ ามีความเหมาะสมกับ ความสามารถหรือข้ อจากัดของผู้ปฏิบัติงานเพียงใด .

สรีรวิทยา • สรีรวิทยาการทางาน – เป็ นการศึ กษาเกี่ยวกับการใช้ พลังงานของร่ างกายขณะทางาน การออกแบบ งานที่ไม่ เหมาะสมจะทาให้ ผ้ ูปฏิบัติงานสู ญเสี ยพลังงานมาก เกิดความล้ าและ อาจก่ อให้ เกิดปัญหาต่ อสุ ขภาพอนามัยในภายหลังได้ • สรีรวิทยาสิ่ งแวดล้อม – เป็ นการศึ กษาผลกระทบของสิ่ งแวดล้ อมในการทางานด้ านกายภาพ ได้ แก่ ความร้ อน แสง เสี ยง ความสั่ นสะเทือน ที่มีต่อสุ ขภาพคนทางานเพื่อนาข้ อมูล มาใช้ ในการปรั บ ปรุ ง สภาพการท างานต่ อ ไป และยั ง ท าให้ ท ราบถึ ง ความ ทนทานของมนุษย์ แต่ ละคนทีม่ ีต่อความเค้ นทีเ่ กิดจากสิ่ งแวดล้ อมดังกล่ าวด้ วย .

จิตวิทยา • จิตวิทยาความชานาญ – เป็ นการศึ กษาถึงความสามารถหรื อทักษะของมนุ ษย์ ในการรั บรู้ ข้อมู ล แปล ความหมายและใช้ ข้อมูลนั้นในการตัดสิ นใจ ซึ่งเป็ นกระบวนการในการทางาน ควบคุมเครื่ องจักร ทั้งนี้เพื่อนาผลการศึ กษามาใช้ ในการออกแบบหน้ าปัดและ อุปกรณ์ ควบคุมของเครื่องจักรให้ เหมาะสมต่ อไป • จิตวิทยาการทางาน – เป็ นการศึกษาจิตวิทยาของมนุษย์ ที่เกิดขึน้ เนื่องจากการทางาน โดยอาจกระตุ้น ผู้ปฏิบัตงิ านในลักษณะต่ าง ๆ เช่ น การใช้ สิ่งจูงใจ การฝึ กอบรม การปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างผู้ปฏิบัตงิ าน ซึ่งจะมีความแตกต่ างกันไปในแต่ ละบุคคล ทั้งนีเ้ พือ่ จะได้ ทราบแนวทางทีเ่ หมาะสมในการออกแบบหรือพัฒนางานต่ อไป .

วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ กายภาพ • วิศวกรรมอุตสาหการ – เป็ นวิชาทีเ่ น้ นการออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานทีท่ านให้ เกิดความ เหมาะสม สะดวกสบาย และความปลอดภัยในการทางาน • วิศวกรรมระบบ – เป็ นวิชาทีท่ าให้ เข้ าใจถึงข้ อจากัดทางเทคนิคการผลิต ตลอดจนข้ อยืดหยุ่นของ เทคโนโลยีมาใช้ ในการออกแบบระบบงานเพือ่ ให้ เกิดความปลอดภัยในการ ทางาน .

สรุปวิชาการแขนงต่ าง ๆ ทีเ่ ป็ นองค์ ประกอบของเออร์ โกโนมิกส์ .

ตัวอย่างการวัดขนาดสัดส่วนของร่างกาย .

ลักษณะของการวัดประยุกต์ใช้สัดส่วนร่างกาย ในงานที่ต้องเคลือ ่ นไหวหรือทางานเกี่ยวข้องกับ ผู้อื่น .

ข้อมูลด้านการยศาสตร์ : ขนาดสัดส่วนร่างกาย (หลักการเลือกใช้) การออกแบบให้สามารถปรับได้ (design for range) การออกแบบโดยใช้คา่ สูงสุดต่าสุด (design for extreme) การออกแบบโดยใช้คา่ เฉลี่ย (design for average) .

ข้อมูลด้านการยศาสตร์ การใช้แรงของ กล้ามเนื้อ แรงในภาวะสถิต (static) และ พลวัต (dynamic) แรงยก (lifting) แรงดึง (pulling) แรงผลักหรือกด (pushing) แรงแบกหรือหาม (carrying) แรงบีบ (griping) .

.

ข้อมูลด้านการยศาสตร์ ความสามารถทางสรีระ ความสามารถในการสร้างและใช้ พลังงานของร่างกาย ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ระบบเลือด – ระบบหายใจ – ระบบ ขับถ่าย อื่นๆ .

ข้อมูลด้านการยศาสตร์ : คุณลักษณะทางพฤติกรรม พฤติกรรมเกีย่ วกับท่าทาง เช่น การนั่ง การยืน การนอน การเดิน พฤติกรรมทางด้านข้อมูล เช่น สีที่ใช้ ลักษณะของ ตัวอักษร ความเคยชินและความชอบ .

ปรัชญาของการยศาสตร์ คิดถึงคนเป็นศูนย์กลาง Human Centered thinking ออกแบบให้สะดวกต่อผู้ใช้ User Friendly Design ออกแบบงานให้เหมาะกับคน Fit the job to the man เลือกคนให้เหมาะกับงาน Fit the man to the job .

ปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ ท่าทางการทางาน (posture) ความถี่ในการทางาน (frequency) แรงที่ใช้ (force / exertion) น้าหนักชิ้นงาน (weight / load) ระยะเวลา (duration) เครื่องมือ-เครื่องจักร (tool / .

หลักการพืน ้ ฐานของ การออกแบบทางการย ศาสตร์ หลีกเลี่ยงการทางานในภาวะ สถิต หลีกเลี่ยงการใช้แรงที่ไม่ สมมาตร หลีกเลี่ยงการทางานแบบ ซ้าซากต่อเนื่องเป็นนเวลานาน หลีกเลี่ยงท่าทางการทางานที่ เสี่ยงหรือผิดธรรมชาติ .

องค์ ประกอบของเออร์ โกโนมิกส์ ให้ ความสาคัญกับ การศึ กษาผลกระทบของการออกแบบงาน สภาพการทางาน และ สิ่ งแวดล้อมในการทางานที่เกิดขึน้ กับคนทางาน 2 ด้ าน คือ „ ด้ านกายภาพหรือร่ างกาย „ ด้ านสภาพจิตใจ .

แนวคิดเกีย่ วกับเออร์ โกโนมิกส์ ในยุคต่ าง ๆ • อดีตกาล : การจัดคนให้ เหมาะกับงาน • อดีต : การจัดงานให้ เหมาะกับคน • ปัจจุบนั : การออกแบบงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และ สภาพแวดล้ อมในการทางานทั้งหมดรวมกันให้ เหมาะ กับคน เพื่อให้ สามารถควบคุมได้ (โดยวิธีการออกแบบ ของเออร์ โกโนมิกส์ ) .

อนาคต เน้ นการรวมเอาความสามารถพืน้ ฐานและข้ อจากัดต่ าง ๆ ของมนุษย์ กับ ทั ศ นคติ แ ละความต้ อ งการด้ า นต่ า ง ๆ เพื่อ ก่ อ ให้ เ กิ ด สภาพการ ทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ (วิธีการของเออร์ โกโนมิกส์ ) ซึ่ งเป็ นผลให้ พนักงานมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยดีขึ้น สถานที่ทางานมี ความปลอดภัยมากขึน้ และทาให้ คุณภาพชีวติ ของพนักงานดีขนึ้ .

ระบบการออกแบบทางด้ านเออร์ โกโนมิกส์ สามารถประยุกต์ ใช้ ได้ เป็ น 2 ประเภท คือ „ Reactive ergonomics เป็ นการดาเนินการแก้ไขให้ ถูกต้ อง หลังจากทีเ่ คย ปฏิบัติงานนั้นมาเป็ นเวลานาน เช่ น การออกแบบหรือจัดผังขึน้ ใหม่ หลังจากทีม่ ีอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่ วยจากการทางานขึน้ แล้ว „ Proactive ergonomics เป็ นการป้องกันแก้ไขก่อนทีจ่ ะเกิดอุบัติเหตุหรือ อาการเจ็บป่ วยจากการทางาน หรือเพือ่ ป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก การทางาน .

การประยุกต์ ใช้ หลักการของการยศาสตร์ .

ความเครียดทางกายภาพ เป็ นผลมาจากความไม่ เหมาะสมของ • การออกแบบสถานทีท่ างาน • สภาพแวดล้อมการทางานทางกายภาพ • แรงทีจ่ ะต้ องใช้ หรือนา้ หนักของวัสดุทจี่ ะต้ องยก • ระยะทางหรือท่ าทางการทางาน • ระยะเวลาของการทางาน .

ตัวอย่ างข้ อสั งเกตหรือคาถามที่จะใช้ ในการประเมินความเครียดทางกายภาพที่อาจ เกิดจากการทางาน • พนักงานต้ องนั่งหรือยืนทางาน หรือนั่งสลับยืนทางาน • พนักงานต้ องอยู่กบั ทีใ่ นท่าเดียวตลอดเวลาหรือสามารถเคลือ่ นทีเ่ ดินไป มาได้ • พนักงานส่ วนใหญ่ สามารถเอือ้ มหยิบสิ่ งของได้ สะดวก หรือต้ องเอือ้ ม หรือเงยบ่ อย ๆ • การทางานนั้นต้ องใช้ กาลังมากเกินไป .

ตัวอย่ างข้ อสั งเกตหรือคาถามทีจ่ ะใช้ ในการประเมินความเครียด ทางกายภาพที่อาจเกิดจากการทางาน • ระดับหรือความสู งของโต๊ ะทางานพอดี หรือพนักงานต้ องทางานใน ลักษณะท่ าทางทีไ่ ม่ เหมาะสม • ลักษณะงานที่ทาซ้าซากจาเจ • พนักงานต้ องระมัดระวังทุกย่ างก้าว • พนักงานได้ ใช้ เครื่องมือในการทางานทีเ่ หมาะสม • พนักงานใช้ อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลทีเ่ หมาะสม • สิ่ งแวดล้อมการทางานอาจก่อให้ เกิดความไม่ สบายในการทางาน • ลักษณะงานที่ทาน่ าเบื่อ .

การดาเนินการด้ านการยศาสตร์ ในสถานที่ทางาน ควรพิจารณาปัจจัยต่ าง ๆ ดังนี้ • ปัจจัยทางด้ านจิตใจ – ทัศนคติ แรงจูงใจของผู้ปฏิบัติงาน • ปัจจัยทางด้ านร่ างกาย – อายุ เพศ สถานะสุ ขภาพ ขนาดร่ างกายของผู้ปฏิบัติงาน • ปัจจัยทางสรีรภาพ – พลังงานในร่ างกายและการไหลเวียนของเลือดขณะปฏิบัติงาน .

การดาเนินการด้ านการยศาสตร์ ในสถานที่ทางาน • ปัจจัยทางด้ านการเรียนรู้ – การฝึ กอบรม ความรู้ ความสามารถในการปรับตัว • ลักษณะของงาน – งานทีต่ ้ องใช้ แรงมาก ระยะเวลา เทคนิคในการทางาน ตาแหน่ งงาน • สภาพแวดล้อมในการทางาน – ความร้ อน ความเย็น เสี ยงดัง แสงสว่ าง .

การนั่งทางาน .

แสดงท่ าทางการนั่งทางานในลักษณะต่ าง ๆ ซึ่งพบได้ ในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย .

สภาพการนั่งทีไ่ ม่ เหมาะสม .

สถานการณ์ ทเี่ หมาะสมสาหรับงานนั่ง • เป็ นลักษณะงานทีต่ ้ องควบคุมคันบังคับด้ วยมือ และต้ องใช้ แรงมากใน การควบคุม เช่ น งานขับยานพาหนะ • งานประกอบทีต่ ้ องอาศัยความละเอียด เช่ น งานเจียรนัย • เป็ นงานทีต่ ้ องใช้ ความแม่ นยาแน่ นอน เช่ น งานส่ องกล้องจุลทัศน์ .

ขอบเขตและพืน้ ที่สาหรับงานนั่ง .

• พืน้ ทีใ่ นการทางานแนวราบ • พืน้ ที่บนโต๊ ะทางาน – พืน้ ที่ปกติ เป็ นระยะทีเ่ หมาะสมในการทางาน คือระยะจากข้ อศอกถึงมือ – พืน้ ทีม่ ากทีส่ ุ ด เป็ นระยะทีเ่ หมาะสมในการหยิบจับอุปกรณ์ ชิ้นส่ วน คือ ระยะจากไหล่ถึงมือ .

„ พืน้ ทีใ่ นการทางานแนวดิง่ และแนว ด้ านข้ าง „ แนวทางการออกแบบการทางาน ‟ วัสดุอุปกรณ์ อยู่ใกล้ ตวั ผู้ปฏิบัติงาน ประมาณ 41 cm ไปทางซ้ ายหรือขวา จากกึง่ กลางโต๊ ะทางาน ‟ สู งไม่ เกิน 50 cm เหนือโต๊ ะทางาน .

ตัวอย่ างการออกแบบการนั่งทางานกับแผงควบคุมทางไฟฟ้า • ตาแหน่ งของจอภาพควรอยู่ ต่ากว่ าระดับสายตาพนักงาน เล็กน้ อย • ปุ่ มควบคุมทีต่ ้ องปรับแต่ ง บ่ อย อยู่ในตาแหน่ งข้ อศอก • คันบังคับทีเ่ ป็ นลักษณะคัน โยก ควรอยู่ในตาแหน่ งใกล้ มุมโต๊ ะด้ านใน จะได้ มที พี่ กั แขน มือ .

การประเมินความเหมาะสมของเก้ าอี้ พิจารณาจาก „ „ „ „ „ พนักพิงสามารถปรับตามแนวตั้งหรือหรือแนวนอนได้ จานวนขาของเก้าอี้ : 5 ขา มั่นคงกว่ า 4 ขา เก้าอีม้ ีล้อเลือ่ นได้ ล้อเก้าอีค้ วรเหมาะกับงาน จัดให้ มีที่วางเท้ า จัดให้ มีที่เท้ าแขนในกรณีจาเป็ น .

การประเมินความเหมาะสมของเก้าอี้ พิจารณาจาก „ สามารถปรับระดับความสู งของเก้าอีไ้ ด้ „ ความสู งของเก้าอีเ้ หมาะกับขนาดพืน้ ทีท่ างาน (สอดเข่ าไว้ ใต้ พนื้ ผิว ของงาน) „ เก้าอีม้ ีขอบที่นั่งด้ านหน้ าโค้ งมน „ เก้าอีส้ ามารถปรับเพือ่ ให้ ข้อพับด้ านหลังของหัวเข่ าเท่ ากับหรือสู งกว่ า ความสู งของทีน่ ั่ง 2 นิว้ .

ปัจจัยในการออกแบบเก้ าอีส้ าหรับงานนั่ง .

วัตถุประสงค์ ในการออกแบบเก้ าอี้ • การกระจายของนา้ หนักผู้นั่ง – นา้ หนักของร่ างกายกระจายตลอดบริเวณพืน้ ทีก่ ้นรอบ ขึน้ อยู่กบั – การออกแบบพืน้ เบาะ – ความสู ง – มุมของเก้ าอี้ – พนักพิง • การลดแรงเค้ นทีต่ ้ นขา: ความสู งของเก้าอีท้ เี่ หมาะ .

• การรักษาสภาพกระดูกสั นหลัง .

หลักการออกแบบเก้ าอี้ „ ความสู งเก้ าอี้ ‟ ควรปรับระดับได้ ‟ ออกแบบสาหรับเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 90-95 ‟ เตรียมที่รองเท้ าสาหรับคนตัวเล็ก .

หลักการออกแบบเก้ าอี้ „ ความลึกและความกว้ างของเบาะที่นั่ง ‟ ขึน้ อยู่กบั ชนิดเก้าอี้ : พิมพ์ดีด เก้าอีร้ ับแขก เก้าอีน้ ั่งทางานทัว่ ไป ‟ ความลึกของเก้าอีค้ วรออกแบบให้ เหมาะกับคนตัวเล็ก ‟ ความกว้ างของเก้าอีค้ วรออกแบบให้ เหมาะสมกับคนตัวใหญ่ .

หลักการออกแบบเก้ าอี้ „ ความโค้ งและความลาดเอียงของเบาะทีน่ ั่งและพนักพิง ‟ รักษาสภาพกระดูกสั นหลังของผู้นั่งให้ เป็ นตามธรรมชาติ ท่ านั่งทีด่ ีมีปัจจัยเกีย่ วข้ อง 2 ปัจจัย คือ ‟ มุมระหว่ างเบาะและพนักพิง „ เบาะเก้ าอีค้ วรอยู่ในแนวระดับหรือลาดเอียง „ พนักพิงควรทามุม 95-105 องศากับเบาะ ‟ ส่ วนทีร่ องรับหรือหนุนบริเวณสะโพกหรือหลังส่ วนล่าง .

ส่ วนต่ าง ๆ ของเก้ าอีท้ แี่ นะนา และไม่ แนะนา .

.

„ วัสดุทใี่ ช้ ทาเบาะนั่ง ‟ เบาะมีหน้ าทีห่ ลัก 2 ประการ คือ „ ช่ วยกระจายความดันของก้ นจากนา้ หนักผู้นั่ง „ ช่ วยให้ ผ้ นู ั่งนั่งในท่ าทีเ่ หมาะสม ‟ พนักพิงทีน่ ิ่มจะดึงให้ ส่วนกระดูกสั นหลังของผู้นั่งเอนไปข้ างหน้ า ทาให้ นา้ หนักตัวกดไปทีห่ ลังส่ วนล่าง ‟ ทีน่ ั่งทีเ่ ป็ นฟูกนิ่ม จะลดมุมทีค่ วรจะเป็ น ซึ่งจะมีผลกระทบต่ อการ ไหลเวียนโลหิตทีข่ า .

การออกแบบทีน่ าไปสู่ ความไม่ ปลอดภัย .

ออกแบบเก้ าอีโ้ ดยมีมุมหรือขอบแหลมยืน่ ออกมา .

เก้ าอีล้ ้ อหมุน .

ฐานเก้ าอีย้ นื่ ออกมา .

ชนิดเก้ าอีส้ าหรับงานนั่งต่ าง ๆ .

เก้ าอีส้ าหรับนั่งทางานสานักงาน .

เก้ าอีร้ ะดับผู้บริหาร .

เก้ าอีพ้ กั ผ่ อนและอ่ านหนังสื อ .

เก้ าอีข้ ับรถยนต์ .

การจัดทีน่ ั่งผู้ปฏิบัตงิ านคอมพิวเตอร์ .

เก้ าอี้ (Chair) เก้ าอีค้ วรจะเป็ นขนาดที่เหมาะสมกับแต่ ละบุคคล ขอบหน้ าของเบาะนั่งควรมีลกั ษณะโค้ งเพือ่ ให้ มีพนื้ ที่ว่างระหว่ างด้ านหน้ าของเบาะกับด้ านหลังของหัว เข่ า ความสู งของเบาะนั่งของพนักพิงจะต้ องปรับได้ และ ให้ มุม 90 องศา เป็ นอย่ างน้ อยกับสะโพก หัวเข่ าและข้ อ เท้ า ไม่ ว่าเท้ าจะวางอยู่บนพืน้ หรือทีพ่ กั เท้ า พนักพิงควร จะต้ องสั มผัสกับแผ่ นหลังโดยสมบูรณ์ .การจัดทีน่ ั่งผู้ปฏิบัตงิ านคอมพิวเตอร์ 1.

การจัดทีน่ ั่งผู้ปฏิบัตงิ านคอมพิวเตอร์ .

การจัดทีน่ ั่งผู้ปฏิบัตงิ านคอมพิวเตอร์ 2. มอนิเตอร์ (monitor) ควรอยู่ตาแหน่ งตรงหน้ าผู้ใช้ และห่ างจากผู้ใช้ อย่ างน้ อย 16 นิว้ ด้ านบนสุ ดของจอควร จะอยู่ตาแหน่ งเดียวกันหรือตา่ กว่ าระดับสายตา สามารถ ปรับความสู งของมอนิเตอร์ ได้ ด้วยแท่ นวางปรับมุมเงย ของมอนิเตอร์ เพือ่ ลดแสงจ้ าหรือแสงสะท้ อนจากแสงไฟ เหนือศีรษะหรือหน้ าต่ าง ใช้ จอกรองแสงเพือ่ ป้องกันแสง จ้ าและรังสี .

คีย์บอร์ ดและเม้ าส์ (Keyboard and Mouse) วาง ตาแหน่ งของคีย์บอร์ ดและเม้ าส์ ในระยะห่ างและความสู ง ทีพ่ อเหมาะ ปล่ อยแขนตามธรรมชาติและให้ ข้อศอกอยู่ ใกล้ ลาตัว ซึ่งจะช่ วยให้ เกิดมุมทีเ่ หมาะสมระหว่ าง ข้ อศอกและข้ อมืออยู่ในแนวตรง .การจัดทีน่ ั่งผู้ปฏิบัตงิ านคอมพิวเตอร์ 3.

การจัดทีน่ ั่งผู้ปฏิบัตงิ านคอมพิวเตอร์ 4. ถาดวางคีย์บอร์ ดและเม้ าส์ (Keyboard / Mouse Trays) ควรปรับได้ และมั่นคงแข็งแรง ปรับได้ ในหลาย ลักษณะของการใช้ งานที่เหมาะสม แต่ ยงั คงรักษาให้ ข้ อมืออยู่ในตาแหน่ งกลางและสามารถวางทีพ่ กั ข้ อมือได้ .

แป้ นหนีบเอกสาร (Document Holder) จะต้ องอยู่ใกล้ จอคอมพิวเตอร์ ให้ มากทีส่ ุ ด ในระดับความสู งและ ระยะห่ างเท่ าจอ ซึ่งจะสนับสนุนให้ คออยู่ในตาแหน่ งตรง ลดการเคลือ่ นไหวไปมาของศีรษะให้ น้อยทีส่ ุ ด และลด ความเครียดของกล้ ามเนือ้ ตา .การจัดทีน่ ั่งผู้ปฏิบัตงิ านคอมพิวเตอร์ 5.

การจัดทีน่ ั่งผู้ปฏิบัตงิ านคอมพิวเตอร์ 6. ทีพ่ กั ข้ อมือ (Wrist Rest) จะต้ องปราศจากของทีแ่ ข็ง หรือคม หน้ ากว้ างเพียงพอแก่ การพยุงข้ อมือและฝ่ ามือ ควรปรับความสู งได้ เท่ ากับของความสู งด้ านหน้ าของ คีย์บอร์ ด .

การจัดทีน่ ั่งผู้ปฏิบัตงิ านคอมพิวเตอร์ 7. ทีว่ างเท้ า (Foot Rest) มั่นคงแข็งแรง ปรับได้ ท้งั ความ สู ง และมุมเงย ไม่ ลนื่ และใหญ่ เพียงพอที่จะให้ ความ สะดวกสบายขณะวางเท้ า .

การจัดทีน่ ั่งผู้ปฏิบัตงิ านคอมพิวเตอร์ 8. โคมไฟ (Task Light) ให้ แสงสว่ างเพียงพอแก่ เอกสาร โดยปราศจากแสงจ้ าบนเอกสารหรือบนจอคอมพิวเตอร์ ปรับแสงได้ เพือ่ ให้ ความสว่ างตามพืน้ ที่ที่ต้องการ .

การนั่งทางานกับจอคอมพิวเตอร์ .

การจัดทีน่ ั่งผู้ปฏิบัตงิ านคอมพิวเตอร์ ในการนั่งทางานคอมพิวเตอร์ เป็ น เวลานาน ๆ ควรมีการพักสายตาบ้ างเป็ น ระยะ ๆ โดยการละสายตาจากหน้ าจอมอง ไปยังต้ นไม้ หรือหลับตาสั กครู่ กจ็ ะทาให้ สามารถลดอาการเมื่อยตาได้ .

การยืนทางาน .

.

.

การออกแบบหน่ วยทีท่ างานสาหรับให้ พนักงานยืนทางาน • งานที่ตอ้ งออกแรงมากบนพื้นที่กว้าง .

การออกแบบหน่ วยที่ทางานสาหรับให้ พนักงานยืนทางาน • งานออกแรงมือและต้องใช้สายตาควบคุม .

การออกแบบหน่ วยที่ทางานสาหรับให้ พนักงานยืนทางาน • งานที่ตอ้ งกระทากับวัสดุชิ้นใหญ่ .

ทีน่ ั่งชั่วคราวสาหรับงานยืน .

ข้ อควรพิจารณาสาหรับงานยืน • • • • พื้นผิวราบเรี ยบช่วยในการทรงตัวขณะยืน มีพ้นื ที่เพียงพอสาหรับการเคลื่อนไหวที่จาเป็ น พื้นผิวมีความยืดหยุน่ พอเหมาะถ้าต้องยืนทางานตลอดวัน งานที่ตอ้ งใช้สายตาตรวจสอบ ต้องมองเห็นชิ้นงานอย่างชัดเจนโดยไม่ ต้องเคลื่อนศีรษะ หรื อโค้งตัวมอง .

หลีกเลีย่ งสิ่ งกีดขวางขณะทางาน .

พืน้ ที่การทางานสาหรับงานยืน .

.

การหยิบจับแนวดิง่ สาหรับมือข้ างเดียว .

การหยิบจับแนวดิง่ สาหรับมือสองข้ าง .

24 x ความสู งร่ างกาย .แนวทางในการออกแบบการทางานสาหรับงานยืน „ ความสู งระยะเอือ้ ม ‟ ระยะเอือ้ มสู งสุ ด = 1.

„ ตาแหน่ งศีรษะและมุมมอง .

„ พืน้ ผิวการทางานแบบลาดเอียง เช่ นโต๊ ะเขียนแบบ ‟ พืน้ โต๊ ะควรปรับได้ ท้งั ความสู งและความลาดเอียง ‟ ความสู งของโต๊ ะควรปรับค่าได้ ในช่ วง 65-130 cm. จากขอบโต๊ ะ ด้ านหน้ าถึงพืน้ ‟ มุมลาดเอียงควรอยู่ระหว่ าง 0-75 องศาจากแนวระดับ .

.

.

.

การยกย้ายวัสดุดว้ ยมือ .

< 18 ปี ≤ 25 Kg เด็กหญิง อายุ 15 .ศ. เกินอัตรา ให้ มีเครื่องทุ่นแรง 98 .< 18 ปี ≤ 20 Kg ถ้ า นน.กฎกระทรวงกาหนดอัตรานา้ หนักการยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก เข็น พ. 2547 • • • • ชาย ≤ 55 Kg หญิง เด็กชายอายุ 15 .

ปัจจัยที่มีผลต่ อการยก „ แรง & นา้ หนักทีย่ ก „ ระยะระหว่ างสิ่ งของ & ผู้ยก ‟ สิ่ งของชิดลาตัว ‟ สิ่ งของสู งจากพืน้ 30 นิว้ „ ขนาดสิ่ งของ „ ความถี่ในการยก „ ความมั่นคงของสิ่ งของ .

ปัจจัยที่มีผลต่ อการยก • ทีจ่ บั ที่ยดึ : ชนิดของด้ ามหรือห่ วงสาหรับมือยึดเกาะ มีผลกระทบโดยตรงกับแรงที่ต้องใช้ ในการยก การจับสิ่ งของที่ต้องยก มี 3 ลักษณะ ได้ แก่ • การจับแบบเกาะยึดในลักษณะตาขอ • การจับแบบใช้ กาลัง • การจับแบบหยิบ „ ขนาดของพืน้ ทีส่ ถานที่ทางาน : ขนาดของสถานทีท่ างานจะ เป็ นเครื่องกาหนดปัจจัยเกือบทั้งหมดทีเ่ กีย่ วข้ องในการยก (ระยะห่ างจากร่ างกาย ทิศทางในการยก และท่ าทาง .

ปัจจัยที่มีผลต่ อการยก „ ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ‟ อุณหภูมิ แสงสว่ าง เสี ยงดัง ความสั่ นสะเทือน ความมัน่ คงของเท้ าที่ยนื อยู่บนพืน้ „ ปัจจัยด้ านบุคคล : เพศ อายุ ‟ โดยเฉลีย่ แล้วความแข็งแรงของแขนและลาตัวของหญิงจะมีประมาณ 60% ของผู้ชาย ‟ ความแข็งแรงจะลดน้ อยลงไปตามวัย จนอายุ 65 ปี ความแข็งแรงจะลดลง เหลือเพียง 75% ‟ บุคคลทีเ่ สี่ ยงมากทีส่ ุ ดต่ ออันตรายทีอ่ าจเกิดจากการยกของ คือ ช่ วงอายุ 3050 ปี .

เปรียบเทียบท่ าทางการยกสิ่ งของ .

เปรียบเทียบท่ าทางการยกสิ่ งของ .

กราฟแสดงขอบเขตของการยก .

การจาแนกขอบเขตของการยก (NIOSH) • การยกเกินกว่ าขีดจากัดสู งสุ ด – การควบคุมเชิงวิศวกรรม • การยกทีอ่ ยู่ระหว่ างขีดจากัดสู งสุ ดและการยกทีเ่ กินกว่ า ขีดจากัด – การควบคุมเชิงบริหารหรือเชิงวิศวกรรม • การยกที่ต่ากว่ าขีดจากัด – เสี่ ยงอันตรายไม่ มาก .

หลักการเบือ้ งต้ นทางการยศาสตร์ ในการออกแบบงานที่จะยก • • • • • ระยะห่ างระหว่ างผู้ยกและสิ่ งของ ลดเวลาในการยก หลีกเลีย่ งการยกขึน้ ยกลง การลดแรงทีจ่ ะใช้ ในการยก ความแข็งแรงของผู้ยก .

เทคนิคในการยก .

การยกแบบ TWO-HAND Squat Lift Method • ยกสิ่ งของขนาดเล็กโดยวางตาแหน่ งสิ่ งของระหว่ างเข่ าทั้งสองข้ าง • ถ้ ายกซ้าซากจะเกิดความเหนื่อยล้า • ใช้ กล้ามเนือ้ หลัง .

การยกแบบ Assisted One-Hand Lift Method „ ยกของขนาดเล็ก นน.6 Kg) หรือหากเป็ นไป ได้ ควร < 20 ปอนด์ (9.แขน .8 cm) „ ใช้ กล้ามเนือ้ ไหล่ .7 – 50.1 Kg) „ จะต้ องจับวัตถุได้ อย่ างมั่นคงด้ วยมือเดียว „ ความยาวของสิ่ งของ < 18 . < 30 ปอนด์ (13.20 นิว้ (45.

ตัวอย่ างการยกวัตถุ .

ตัวอย่ างการยกวัตถุ .

ตัวอย่ างการปรับปรุงงาน .

การลดการเคลือ่ นย้ ายหลายเที่ยว .

ลดการยกของ .

จัดเก็บในระดับความสู งระดับเอว .

ปวดหลังจากการทางาน .

ส่ วนอก 12 ชิ้น. ส่ วนเอว 5 ชิ้น. กระเบนเหน็บ 5 เชื่อมรวมเป็ นชิ้นเดียว และก้นกบ 2 ชิ้น เชื่อมติดกันเป็ นชิ้นเดียว .ส่ วนประกอบของหลัง กระดูกสั นหลัง เป็ นกระดูกแกนกลาง ของร่ างกาย ประกอบด้ วย กระดูกส่ วน คอ 7 ชิ้น.

„ กระดูกสั นหลังระดับคอ (Cervical) 7 ชิ้น „ กระดูกสั นหลังระดับอก (Thoracic) 12 ชิ้น „ กระดูกสั นหลังระดับเอว (Lumbar) 5 ชิ้น „ กระดูกก้น (Sacral) 5 ชิ้น บริเวณที่มีปัญหา คือ L5 – S1 .

โครงสร้ างของกระดูกสั นหลัง กระดูกสั นหลังแต่ ละปล้อง เชื่อมต่ อกันด้ วย หมอนรองกระดูก และข้ อต่ อของตัวกระดูกสั น หลัง ทาให้ สามารถขยับเคลือ่ นไหวได้ ใน แกนกลางของโพรงกระดูกสั นหลัง เป็ นทีอ่ ยู่ ของไขประสาทสั นหลังทีต่ ่ อเนื่องมาจากสมอง และมีแขนงเป็ นรากประสาทสั นหลังส่ งไปเลีย้ ง แขน ลาตัวและขา .

โครงสร้ างของกระดูกสั นหลัง นอกจากนีย้ งั มีเส้ นเอ็น และกล้ามเนือ้ หลายๆมัด และเนือ้ เยื่ออ่อนยึดต่ อเนื่อง เป็ นแผ่ นหลัง .

หน้ าทีข่ องกระดูกสั นหลัง • เป็ นแกนของร่ างกาย • เป็ นที่เกาะของกล้ ามเนือ้ • เป็ นตัวกันกระเทือน : เคลือ่ นไหว รับนา้ หนัก .

ส่ วนประกอบของกระดูกสั นหลัง .

ภาพแสดงช่องทางออกของเส้นประสาท ทางอตั ว ่ ทาแอ นหลั ง ่ ่ .

โครงสร้ างของหมอนรองกระดูกสั นหลัง „ นิวเคลียส(Nucleus) : คล้ายเยลลี่ มีนา้ เป็ นองค์ ประกอบ 80% ปริมาตรไม่ เปลีย่ นแปลงตามแรงอัด „ แอนนูลสั (Annulus):เป็ นโครงสร้ างทีม่ ีความแข็งแรงประกอบด้ วยเนือ้ เยื่อ เหนียว *หมอนรองกระดูกสั นหลังมีความสาคัญเพราะในภาวะปกติจะรับนา้ หนัก 60% ของร่ างกาย *ถ้ ามีการยกของจะเพิม่ แรงกด *ถ้ าแรงกดไม่ สม่าเสมอ วุ้นนิวเคลียสจะเบียดเส้ นประสาท .

แสดงภาพของกระดูกสั นหลังเมือ่ ก้ มตัว .

เปรียบเทียบการยืนและนั่ง .

nucleus จะกระจายแรง อยางสม า่ เสมอสู่บริเวณรอบๆ ่ (B) หมอนรองกระดูกเริม ่ เสื่ อม.การกระจายของแรงในหมอนรองกระดูก (A) ภาวะปกติ. สูญเสี ย ความสามารถในการรับน้าหนัก ส่งผานแรงที ไ่ มสม ่ ่ า่ เสมอสู่บริเวณ รอบๆ (C) หมอนรองกระดูกเริม ่ เสื่ อมขัน ้ รุนแรง. หมอนรองกระดูกไมสามารถรั บ ่ น้าหนักได้ นาไปสู่การยืน ่ ของ หมอนรองกระดูกไปทับเส้นประสาท .

.

75 kg. 214 kg. . 150 kg. 100 kg.างๆ กในทาทางต ความดันตอหมอนรองกระดู ่ ่ ่ 275 kg. 144 kg. 200 kg.

สาเหตุของการปวดหลัง 1. เกิดจากท่ าหรือแนวของกระดูกสั นหลังไม่ สมดุล เมื่อแนวของกระดูกสั นหลังอยู่ในตาแหน่ งทีผ่ ดิ ปกติ อาจ ทาให้ เกิดอาการปวดบริเวณหลังและคอได้ ท่ ายืนทีถ่ ูก สุ ขลักษณะ คือ ท่ ายืนหลังตรง (flat back) .

สาเหตุของการปวดหลัง 2. เกิดจากท่ าทางการปฏิบัตงิ านทีไ่ ม่ ถูกต้ อง เช่ น การยืนทางาน โดยต้ องก้ ม ๆ เงย ๆ การนั่งพิมพ์ดดี หรือ การนั่งทางานที่ต้องยกแขนออกจากลาตัว การนั่งยอง ๆ ทางาน ในท่ าหลังโค้ ง รวมทั้งการทางานซึ่งต้ องใช้ สายตา และการหยิบ จับวัตถุทอี่ ยู่ในระดับสู งจนต้ องแอ่ นลาตัวเพือ่ ช่ วยในการทางาน เป็ นต้ น .

การยกของหนักในท่ าทีไ่ ม่ ถูกต้ อง การยกของหนักโดยท่ าทางทีไ่ ม่ ถูกต้ องจะเป็ นอันตรายรุนแรง กว่ าอาการปวดหลังเนื่องจากอยู่ในท่ าทีไ่ ม่ สมดุล และการ ปฏิบัตงิ านทีไ่ ม่ ถูกต้ องอย่ างเดียว เนื่องจากนา้ หนักของวัตถุจะ เพิม่ ความกดดันให้ กบั กล้ามเนือ้ หลังเอ็นยึด และหมอนรองกระดูก สั นหลังมากขึน้ .สาเหตุของการปวดหลัง 3.

สาเหตุอนื่ ๆ เช่ น การประสบอุบัตเิ หตุจากการตกจากทีส่ ู ง ถูก วัตถุหล่ นหรือฟาดหลัง ถูกชนหรือกระแทก จนเป็ นเหตุให้ กระดูก สั นหลังหักหรืออักเสบ และการทางานกับเครื่องจักรที่มีการ สั่ นสะเทือน .สาเหตุของการปวดหลัง 4.

กฎหมายความปลอดภัย ประเทศไทยมีกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการยกของหนัก ซึ่ง ควบคุมเฉพาะแรงงานหญิงเท่ านั้น กล่ าวคือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครอง แรงงาน หมวด 2 การใช้ แรงงานหญิง ข้ อ 4 ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลูกจ้ างซึ่งเป็ นหญิงทางานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็น ของหนักเกินอัตรานา้ หนักที่กาหนดดังต่ อไปนี้ .

กฎหมายความปลอดภัย (1) 30 กิโลกรัม สาหรับการทางานในที่ราบ (2) 25 กิโลกรัม สาหรับการทางานที่ต้องขึน้ บันไดหรือที่ สู ง (3) 600 กิโลกรัม สาหรับการลาก/หรือเข็นของที่ต้อง บรรทุกล้ อเลือ่ นทีใ่ ช้ ราง (4) 300 กิโลกรัม สาหรับการลาก/หรือเข็นของที่ต้อง บรรทุกล้ อเลือ่ นทีไ่ ม่ ใช้ ราง .

2541 หมวด 3 การใช้ แรงงานหญิงมาตรา 39 (3) ห้ ามมิให้ นายจ้ าง ให้ ลูกจ้ างซึ่งเป็ นหญิงมีครรภ์ ทางาน ยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม .ศ.กฎหมายความปลอดภัย นอกจากนีย้ งั มีพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน พ.

การป้องกันและการรักษา „ ควบคุมนา้ หนักตัวไม่ ให้ อ้วน เพราะจะทาให้ กระดูกสั นหลังส่ วนเอว ต้ องรับนา้ หนักมาก „ ใช้ ท่าทางและอิริยาบทให้ ถูกต้ อง ฝึ กนั่งและยืนในท่ าหลังตรง ตัว ตรง อย่ าให้ หลังโก่ งหรือแอ่ นหลัง หลีกเลีย่ งการก้ มยกของหนัก หิว้ ของหนักข้ างใดข้ างหนึ่ง รองเท้ าส้ นสู งไม่ ควรเกิน 1.5 นิว้ .

การป้องกันและการรักษา • ปรึกษาแพทย์ เมื่อมีอาการปวดหลัง „ ออกกาลังกายและบริหารกล้ ามเนือ้ เป็ นประจา เพือ่ ป้องกันอาการปวดหลัง .

สาเหตุทที่ าให้ ปวดหลัง .

สาเหตุทไี่ ม่ เกีย่ วกับกระดูกสั นหลัง • โรคของอวัยวะสื บพันธุ์ในเพศหญิง – ปวดหลังร่ วมกับปวดระดู – เนือ้ งอกทีม่ ดลูก – ผ่ าตัดมดลูก • โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ – นิ่วทีไ่ ต ท่ อไต เนือ้ งอกของไต • พยาธิสภาพทีอ่ วัยวะหลังเยือ่ บุช่องท้ อง – ตับอ่อน – ถุงนา้ ดี .

โรคระบบกระดูกสั นหลังและกล้ ามเนือ้ หลัง „ เส้ นเอ็นเคล็ดยอกจากการเล่ นกีฬา ‟ หมอนรองกระดูกสั นหลังเคลือ่ น : พบบ่ อย ‟ การติดเชื้อทีก่ ระดูกสั นหลังและข้ อต่ อกระดูกสั นหลัง ‟ เนือ้ งอกกระดูกสั นหลัง „ เนือ้ งอกธรรมดา „ มะเร็ง มักกระจายมาจากที่อนื่ เช่ น มะเร็งปอด .

โรคระบบกระดูกสั นหลังและกล้ ามเนือ้ หลัง ‟ ข้ อต่ อกระดูกสั นหลังอักเสบ ‟ โรคกระดูกสั นหลังเสื่ อม „ หมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม „ ข้ อต่ อกระดูกสั นหลัง ‟ โรคกระดูกพรุน ‟ กระดูกสั นหลังแตก „ ยกของหนัก เล่นกีฬา พยาธิกาเนิด .

สาเหตุของการบาดเจ็บบริเวณส่ วนหลัง • • • • • • • • • ท่ านั่ง ยืน ไม่ เหมาะสม บิดเอีย้ วตัว / ก้มหลังกระทันหัน ตึงเฉียบพลันของกล้ามเนือ้ ขาดการออกกาลังกาย งานทีต่ ้ องใช้ มือ : ยก ดึง ผลัก ความเครียดทางกายภาพ กระดูกสั นหลังกดทับเส้ นประสาท การสู บบุหรี่ (รุนแรงขึน้ ) การเจ็บป่ วยอืน่ ๆ .

ปัจจัยเสี่ ยงจากงานที่ทาให้ เกิดการปวดหลังส่ วนล่ าง • • • • ก้ ม/เอีย้ วบิดตัว การทางานหนัก ความหนักของสิ่ งของ ความสั่ นสะเทือนทัว่ ร่ างกาย ปัจจัยเดีย่ วทีส่ าคัญทีส่ ุ ดในการทางานด้ วยมือทีท่ าให้ เกิดการปวด หลังส่ วนล่ าง คือ ระยะทางแนวนอนจากวัตถุกบั กระดูกสั นหลัง .

สาเหตุของหมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม „ „ „ „ „ „ การบิดของกระดูกสั นหลัง การเอีย้ วตัว(Twisting) การกระตุก / ตึงเฉียบพลัน ยกของกระทันหัน การถูกกดด้ วยแรง การนั่ง-ยืน ท่ าเดียวนานๆ ขาดการออกกาลังกาย การสู บบุหรี่ (รุนแรงขึน้ ) .

อาการของหมอนรองกระดูกสั นหลังเสื่ อม • • • • • • ปวดหลังอย่ างเดียว ปวดหลัง & ปวดขา การนั่ง จะทาให้ ปวดมากขึน้ ยืน – เดิน จะปวดน้ อยลง ก้มหลังส่ วนเอว จะปวดมากขึน้ แอ่นหลังส่ วนเอว จะปวดน้ อยลง .

การป้ องกันการปวดหลังจากการทางาน „ คัดเลือกผู้สมัครงานให้ เหมาะสมกับงาน „ การตรวจสุ ขภาพ ก่อนเข้ าทางาน ตรวจประจาปี „ การตรวจกาลังกล้ามเนือ้ ของร่ างกายทุกส่ วน ‟ แขนขา หลัง หน้ าท้ อง „ การให้ การศึกษา ฝึ กอบรมวิธีการทางานอย่ างถูกวิธี ‟ การยก การแบก หาม „ การเปลีย่ นงานให้ เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานเมื่อทางานไประยะหนึ่ง .

การปฏิบัติตนเพือ่ หลีกเลีย่ งอาการปวดหลัง
การนอน ที่นอนควรจะแน่ น ยุบตัวน้ อยทีส่ ุ ด ไม่ ควรใช้
ฟูกฟองนา้ หรือเตียงสปริง เพราะหลังจะจมอยู่ในแอ่ ง
ทาให้ กระดูกสั นหลังแอ่ น ปวดหลังได้

การปฏิบัติตนเพือ่ หลีกเลีย่ งอาการปวดหลัง
นอนตะแคง เป็ นท่ านอนทีด่ ที สี่ ุ ด โดยหาหมอนวาง
ระหว่ างขา

การปฏิบัติตนเพือ่ หลีกเลีย่ งอาการปวดหลัง
ท่ านอนหงาย ควรมีหมอนหนุนใต้ โคนขา เพือ่ ให้ เข่ างอ
เล็กน้ อย ช่ วยลดการแอ่ นตัวของหลัง

การปฏิบัติตนเพือ่ หลีกเลีย่ งอาการปวดหลัง
ท่ านอนควา่ เป็ นท่ านอนที่ไม่ ดี เพราะจะทาให้ หลังแอ่ น
ปวดหลังได้

การปฏิบัติตนเพือ่ หลีกเลีย่ งอาการปวดหลัง ท่ านั่ง ควรนั่งให้ ชิดขอบในของเก้าอีโ้ ดยหลังไม่ โก่ ง เก้ าอี้ ที่นั่งต้ องรองรับก้ น และโคนขาได้ ท้งั หมด ความสู งพอดี ทีเ่ ท้ าแตะพืน้ เก้ าอีท้ ดี่ คี วรมีทเี่ ท้ าแขน .

การปฏิบัติตนเพือ่ หลีกเลีย่ งอาการปวดหลัง
ท่ ายืน ควรยืนพักขา 1 ข้ าง คือ เข่ าตึงข้ าง-หย่ อนข้ าง จึง
จะไม่ ทาให้ หลังแอ่ น ถ้ ายืนนาน ๆ ควรหาเก้ าอีเ้ ตีย้ ๆ รอง
ทีข่ าข้ างหนึ่งไว้ สลับกันไป ผู้สวมรองเท้ าส้ นสู งมาก ๆ
ทาให้ หลังแอ่ นเกิดอาการปวดหลังได้

การปฏิบัติตนเพือ่ หลีกเลีย่ งอาการปวดหลัง
การยกของ อย่ าก้ มลงยกของ ควรย่ อเข่ าลงแล้ วอุ้มของชิด
ลาตัว

การปฏิบัติตนเพือ่ หลีกเลีย่ งอาการปวดหลัง
การขับรถ จัดเก้ าอีห้ รือทีน่ ั่งให้ ชิดพวงมาลัยพอควร หลัง
พิงพนักได้ ดี และควรมีหมอนใบเล็ก ๆ หนุนเอวไว้

การปฏิบัติตนเพือ่ หลีกเลีย่ งอาการปวดหลัง
การเขียนหนังสื อ อย่ าทางานโดยยืนก้ มตัวลงที่โต๊ ะ หา
เก้ าอีท้ สี่ ู งพอเวลาทีเ่ ขียนหนังสื อ ข้ อศอกอยู่ในแนวระดับ
กับโต๊ ะ เวลาเขียนหลังต้ องตรง

การปฏิบัติตนเพือ่ หลีกเลีย่ งอาการปวดหลัง การเอือ้ มหยิบสิ่ งของ หรือวางสิ่ งของในบริเวณที่ไกลมือ หรือ สู งจนเอือ้ ม จะทาให้ ปวดหลังได้ ดังนั้นควรจะใช้ บันได หรือ เก้ าอีช้ ่ วย .

การบริหารร่ างกาย การบริหารร่ างกาย เพือ่ ทาให้ กล้ ามเนือ้ หลัง และ กล้ ามเนือ้ หน้ าท้ องแข็งแรง ช่ วยลดอัตราการเกิดอาการ ปวดหลังได้ อย่ างดี .

การบริหารร่ างกาย ท่ าที่ 1 นอนหงายชันเข่ า 2 ข้ าง แขนแนบข้ างลาตัว จังหวะที่ 1 เกร็งกล้ ามเนือ้ ท้ องเพือ่ กดหลังให้ แนบกับ พืน้ นับ 1-3 ช้ า ๆ จังหวะที่ 2 คลายกล้ ามเนือ้ ปล่ อยพักตามสบาย ทา 5-6 ครั้งในวันแรกแล้ วเพิม่ ขึน้ ในวันต่ อไป .

การบริหารร่ างกาย ท่ าที่ 2 นอนหงายชันเข่ า 2 ข้ าง ผงกศีรษะค้ างไว้ นับ 1-2 แล้ วเอาลงเริ่มทาครั้งแรก 10 ครั้ง แล้ วค่ อยเพิม่ จนถึง 25 ครั้งในวันต่ อไป .

การบริหารร่ างกาย ท่ าที่ 3 นอนหงายเหยียดขาทั้ง 2 ข้ าง ยกขาข้ างหนึ่งให้ ตั้งฉากกับลาตัว โดยเข่ าไม่ งอ แล้ วค่ อย ๆ เอาลง จากนั้น ยกอีกข้ างหนึ่งสลับกัน เมื่อเอาลงแล้ วยกพร้ อมกันทั้ง 2 ข้ าง อีกครั้งหนึ่งเริ่มทา 3 ครั้งแล้ วค่ อยเพิม่ ให้ ถึง 10 ครั้ง .

การบริหารร่ างกาย ท่ าที่ 4 นอนควา่ ขาเหยียดตรงแล้ วยกขาข้ างหนึ่งขึน้ ค้ าง ไว้ นับ 1-3 จึงวางลงสลับกับยกขาอีกข้ างหนึ่ง ทา เหมือนกันโดยที่เข่ าไม่ งอขณะยกขา ทา 5 ครั้งต่ อไปค่ อย เพิม่ ขึน้ .

การบริหารร่ างกาย ท่ าที่ 5 ยืนหลังตรง งอเข่ างอสะโพกลงนั่งให้ ชิดพืน้ มาก ทีส่ ุ ดโดยหลังไม่ งอเลย เริ่มทา 3 ครั้ง เพิม่ ขึน้ จน 10 ครั้ง วันต่ อไป .

การบริหารร่ างกาย ท่ าที่ 6 นั่งหลังตรง ขาข้ างหนึ่งเหยียดยาวเข่ าตรง ขาอีก ข้ างงอขึน้ มาตั้งไว้ เริ่มทาโดยเหยียดแขนทั้งคู่ แล้ วโน้ ม ตัวไปข้ างหน้ าให้ ไกลทีส่ ุ ดจนรู้ สึกตึงทีห่ ลังขาข้ างที่ เหยียด นับ 1-3 จึงค่ อยเอนหลังกลับท่ าเดิม ทา 5-6 ครั้ง ต่ อไปเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ .

การบริหารร่ างกาย ท่ าที่ 7 นอนหงายงอเข่ าขึน้ ตั้งไว้ 2 ข้ าง มือประสานไว้ ตรงเข่ า จากนั้นดึงขาเข้ ามาชิดอกพร้ อมกับยกศีรษะขึน้ ด้ วย นับ 1-3 แล้ วกลับไปอยู่ท่าเดิม .

การบริหารร่ างกาย ท่ าที่ 8 นอนหงายงอเข่ าขึน้ ตั้งไว้ จังหวะที่ 1 เกร็งกล้ ามเนือ้ ท้ องไว้ หลังติดพืน้ .

การบริหารร่ างกาย จังหวะที่ 2 1-3 ยกก้ นขึน้ ให้ พ้นพืน้ ในเวลาเดียวกัน นับ ค่ อยกลับมาอยู่ในท่ าเดิม .

การบริหารร่ างกาย ท่ าที่ 9 ยืนตรงมือทั้ง 2 เหยียดยันกาแพงไว้ เท้ าทั้ง 2 ห่ างจาก กาแพงครึ่งเมตร จังหวะที่ 1 โน้ มตัวไปข้ างหน้ า ขณะทีต่ ัวตรง อยู่ ส้ นเท้ ายังคงแตะอยู่ทพี่ นื้ เช่ นเดิม นับ 1-3 จากนั้นค่ อยดัน ตัวกลับมายืนท่ าเดิม .

การบริหารร่ างกาย การบริหารร่ างกายต้ องทาทุกวัน ถ้ าทาบ้ างไม่ ทาบ้ างจะ ไม่ ได้ ประโยชน์ อาจเป็ นเวลาเช้ า หรือก่ อนเข้ านอน ถ้ า หากมีอาการปวดหลังอยู่ให้ หยุดการออกกาลังกายนั้น ก่ อน .

การบริหารร่ างกาย การบริหารร่ างกายต้ องทาทุกวัน ถ้ าทาบ้ างไม่ ทาบ้ างจะ ไม่ ได้ ประโยชน์ อาจเป็ นเวลาเช้ า หรือก่ อนเข้ านอน ถ้ า หากมีอาการปวดหลังอยู่ให้ หยุดการออกกาลังกายนั้น ก่ อน .

อาการปวดหลังอันเนื่องจากการทางาน หากคุณปฏิบัตติ ามกฎง่ าย ๆ ดังกล่ าวนีไ้ ด้ โอกาสทีค่ ุณจะเกิดการบาดเจ็บทีห่ ลังก็จะ ลดน้ อยลง .

ภาวะการบาดเจ็บสะสมจากการทางาน
(Cumulative Trauma Disorder; CTD)
„ สหราชอาณาจักร : Repetitive strain injury (RSI)
„ ความหมาย :
ภาวะการบาดเจ็บจากการทางานในลักษณะที่มีการทางานใน
ลักษณะซ้ าๆที่ทาให้เนื้อเยือ่ ต่างๆอ่อนล้าและบาดเจ็บ
(พบบ่อยที่คอ มือ และแขน)

ปัจจัยเสี่ ยงทีส่ ั มพันธ์ กบั การเกิด CTDs

การเคลื่อนไหวซ้ าซาก จาเจ ในระดับความเร็ วสูง
ใช้กาลังมือมากเกินไป
ทางานด้วยท่าทางที่ไม่ถนัด
Mechanical Stress (ขอบโต๊ะ สันคม)
ความสัน่ สะเทือน
อุณหภูมิ : ร้อน เย็น
การใช้ถุงมือทางาน
เครื่ องมือทางาน
งานใช้มือจับ
การหยิบจับต่างๆ

สรุปสาเหตุของการเกิด CTD
CTD = Muscle Tension + Repetitive Motion
+ Over Use + Incorrect or Static Posture

Muscle Tension
• เกิดกรดแลคติดในกล้ามเนื้อ >>>>> ตะคริ ว
• การหมุนเวียนของเลือดช้าลง
• เส้นประสาทขาดเลือดและถูกกล้ามเนื้อบีบ >>>>> อาการชา

Repetitive Motion
• การเคลื่อนไหวซ้ าซากทาให้เกิดผลกระทบต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อ

Over Use
• การใช้งานกล้ามเนื้อและข้อต่ออย่างหักโหมโดยไม่พกั จะทาให้เกิดความ
ล้าและการบาดเจ็บตามมา

Incorrect or Static Posture
• การทางานผิดท่าทางจะทาให้เกิดอาการปวดและแข็งเกร็ งของอวัยวะ
ส่ วนที่เกี่ยวข้อง
• การทางานแม้จะถูกท่าทางแต่ถา้ ทางานในท่าเดียวนาน ๆ จะทาให้เกิด
การล้าเช่นกัน

Brown และคณะ (2527) ได้ แบ่ งความรุ นแรงของการบาดเจ็บ สะสมเป็ น 3 ระดับ ดังนี้ „ ระดับที่ 1 ปวด อ่อนล้าบริ เวณส่ วนที่บาดเจ็บขณะทางาน อาการดีข้ ึน ในขณะพักงาน ตรวจร่ างกายไม่พบความผิดปกติ „ ระดับที่ 2 ปวด อ่อนล้าเป็ น ๆ หาย ๆ เป็ นมากขณะทางานต่อเนื่องจนเลิก งานต่อเนื่องไปถึงกลางคืน “ประสิ ทธิภาพการทางานลดลง” เมื่อตรวจร่ างกายจะพบความผิดปกติ „ ระดับที่ 3 ปวด อ่อนล้า ไม่มีกาลังในการทางาน อาการเกิดขึ้นตลอดเวลา เมื่อตรวจร่ างกายจะพบความผิดปกติ อาการต่าง ๆ จะคงอยูห่ ลายเดือน จนถึงปี .

กลุ่มอาการบาดเจ็บจาก CTD .

การบาดเจ็บเกีย่ วเนื่องกับเอ็นกล้ ามเนือ้ (Tendon-related disorder) .I.

เอ็นอักเสบ (Tendinitis) • เป็ นการอักเสบของเอ็น มีอาการเจ็บปวดและบวมบริ เวณที่เอ็นอักเสบ หรื อกลุ่มของเอ็นข้อมือ หัวไหล่ และข้อศอก • การประกอบงานเหนือศีรษะ เช่น การเชื่อม การทาสี การซ่อมแซม รถยนต์ การประกอบชิ้นส่ วนเล็ก นักดนตรี การบรรจุหีบห่อ การ เคลื่อนย้ายวัสดุ คนตัดไม้งานก่อสร้าง .

อาการแสดงของผู้ป่วยเอ็นอักเสบทีบ่ ริเวณหัวไหล่ ไม่ปวด ปวด ไม่ปวด .

การอักเสบของเอ็นและปลอกหุ้มเอ็น(Tenosynovitis) • แขน ข้อมือ นิ้วมือ มีอาการปวด บวม กดเจ็บบริ เวณนั้น และมีเสี ยงดัง ของเอ็นเมื่อขยับทางาน • พนักงานพิมพ์ดีด คียบ์ อร์ด ซักผ้าด้วยมือ ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง การขัด/ การบด .

โรคเดอเคอร์ แวงส์ „ เป็ นการอักเสบของปลอกเอ็นที่นิ้วหัวแม่มือ จะมีอาการบวม กดเจ็บ ลาบากในการเคลื่อนไหวนิ้วหัวแม่มือ .

การทดสอบอาการของโรคเดอเคอร์ แวงส์ „ ถ้าหุบนิ้วหัวแม่มือและบิดข้อมือไปทางนิ้วก้อย (Fingelstein’s Test) จะมี อาการปวดมาก .

นิว้ ไกปื น (Trigger-finger Syndrome) „ มีการตีบของปลอกหุม้ เอ็น และ/หรื อ เอ็นงอนิ้วบวมเป็ นรู ปกระสวย „ มีอาการนิ้วติด. เมื่องอนิ้วไม่สามารถเหยียดนิ้วออกได้ ต้องออกแรง มากในการเหยียด นิ้วจะถูกเหยียดในลักษณะดีดออก(Snapping) + มี เสี ยงดังในนิ้ว + คลาได้การเคลื่อนไหวของปมเอ็น .

ถุงนา้ แกงเกลีย่ น (Ganglion Cysts) „ เป็ นความผิดปกติของปลอกเอ็นหรื อข้อต่อ ซึ่งปรากฏเป็ นก้อนนูนบน ข้อมือ จะมีน้ าไขข้ออยูข่ า้ งใน ผ่าตัดออกได้ „ พบบ่อยในพนักงานใหม่ ช่างทาสี ช่างไม้ Meat packer .

เอ็นปุ่ มกระดูกข้ อศอกด้ านในอักเสบ (Medial epicondylitis or Golfer’s elbow) • ปวดปุ่ มกระดูกด้านในข้อศอกร้าวไปตามแนวกล้ามเนื้อด้านในแขน • อาการปวดจะมากขึ้นถ้าคว่าแขนท่อนล่างและงอข้อมือต้านแรงผูต้ รวจ .

เอ็นปุ่ มกระดูกด้ านนอกอักเสบ (Lateral epicondylitis or Tennis elbow) • เกิดจากการฉีกขาดของเอ็นแล้วร่ างกายยังซ่อมแซมไม่เสร็ จก็ได้รับ บาดเจ็บซ้ าอีก ทาให้การซ่อมแซมไม่สมบูรณ์ เอ็นส่ วนนั้นไม่สมบูรณ์ เกิดการอักเสบ .

อาการ • ปวดด้านนอกของข้อศอกบริ เวณปุ่ มกระดูกด้านนอก • จะมีอาการปวดมากขึ้นถ้าเหยียดข้อศอกตรงแล้วเหยียดข้อมือและ นิ้วต้านแรงผูต้ รวจ • งานซึ่งต้องหมุนฝ่ ามือปลายแขน เช่น การใช้ไขควง .

การบาดเจ็บเกีย่ วเนื่องกับเส้ นประสาท (Nerve-related disorder) .II.

Carpal tunnel syndrome (CTS) „ เส้นประสาทมีเดียนบริ เวณอุโมงค์คาร์ปัลซึ่งเป็ นช่องบริ เวณด้าน ฝ่ ามือของข้อมือถูกกดทับ „ อาการปวดชา(Paresthesia) บริ เวณฝ่ ามือของนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และครึ่ งหนึ่งของนิ้วนาง „ อาการเป็ นมากตอนกลางคืน เมื่องอหรื อเหยียดข้อมือนานๆ „ พนักงานพิมพ์ดีด นักดนตรี ช่างไม้ งานที่ตอ้ งใช้ขอ้ มือ การบรรจุหีบห่อ การบรรจุเนื้อสัตว์ พนักงานทาความสะอาด การขัด การบด การเย็บ การตัด .

เส้ นประสาทมีเดียนทีถ่ ูกบีบรัดทาให้ ชาบริเวณฝ่ ามือ นิว้ หัวแม่ มอื นิว้ ชี้ นิว้ กลาง และครึ่งหนึ่งของนิว้ นาง .

„ ทา Phalen’s Test จะปวดชาภายใน 1 นาที „ ถ้าอาการมาก ความรู ้สึกของฝ่ ามือลดลงและมีอาการฝ่ อลีบของเนิน ฝ่ ามือด้านนิ้วหัวแม่มือ .

การป้ องกัน CTS „ „ „ „ „ „ „ „ „ ท่าทางการทางาน การจับ : ใช้ท้ งั มือแทนการใช้นิ้ว ความเครี ยด : แรงกดบนฝ่ ามือ การเคลื่อนไหวซ้ าซาก ความสัน่ สะเทือน อุณหภูมิ : ความเย็น แรง : การออกแรง จับ ถือวัตถุ Mechanical stresses : ขอบ สันที่แข็ง คม การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน .

กลุ่มอาการช่ องทางออกของทรวงอก (Thoracic outlet syndrome) • มีหลายสาเหตุมักเกิดจากมีการกดของเส้ นประสาทและเส้ นเลือด แดงของ Thoracic outlet • ปวดชาบริเวณด้ านในแขนส่ วนบนอ่อนแรง • มีปัญหาในการหยิบจับของชิ้นเล็ก ๆ • มีความผิดปกติทหี่ ัวไหล่ จากการยกมือทางานเหนือศีรษะเป็ น เวลานาน • การประกอบเหนือศีรษะ เช่ น การเชื่อม การทาสี การซ่ อมแซม รถยนต์ .

Adson’s Test สาหรับผู้ป่วย Thoracic outlet syndrome „ ให้ผปู ้ ่ วยเอียงหน้า เงยเล็กน้อย หายใจลึก ๆ ดังภาพ อาการ Positive „ อัตราการเต้นของชีพจรลดลง „ ความรู ้สึกที่มือลดลง .

อาการของการหมุนข้ อมือ(Rotator Culf Syndrome) • ปวดบริ เวณหัวไหล่โดยไม่ร้าวไปคอหรื อแขน • ไม่มีอาการปวดชา • ทางานยกมือเหนือศีรษะเป็ นเวลานาน เช่น งานช่างซ่อมบารุ ง พนักงานในห้องผ่าตัด .

III. การบาดเจ็บเกีย่ วเนื่องกับการไหลเวียนเลือด (Circulatory-related disorder) .

Hypothenar Hammer Syndrome „ เกิดกับคนที่ใช้ฝ่ามือกระแทกวัตถุซ้ าๆ „ บาดเจ็บที่เส้นเลือดแดงเหนือกระดูก carpal bones --> จากัดการ ไหลเวียนเลือดสู่มือ --> ชาที่นิ้ว ไม่รู้สึกต่อความเย็น ปวดสะสม บริ เวณผิวของอุง้ มือใต้นิ้วหัวแม่มือ „ ช่างซ่อมบารุ ง .

ภาวะเส้ นเลือดอัลน่ าร์ อดุ ตันในผู้ป่วยกลุ่มอาการผิดปกติจากการใช้ กล้ามเนือ้ มือ แทนค้ อน สภาพมือของผู้ป่วยกลุ่มอาการผิดปกติจากการใช้ กล้ ามเนือ้ มือแทนค้ อนหลังการผ่ าตัด .

Hand-arm Vibration Syndrome „ ความสัน่ สะเทือนที่มือและนิ้ว „ ชา เจ็บปวด นิ้วมือขาวซีด (White finger) สูญเสี ยความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อในการควบคุมนิ้ว „ อาการจะรุ นแรงมากขึ้นเมื่อมีแรงสัน่ สะเทือนมากขึ้น อายุมากขึ้น และการอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เย็น „ การใช้ไขควงลม ค้อน เลื่อย โซ่ เครื่ องเจียร์ เครื่ องขัด .

นิว้ มือซีดขาวจากความสั่ นสะเทือน ผู้ป่วยนิว้ มือซีดขาวขั้นรุ นแรง มีภาวะเนือ้ ตาย (Gangrene) .

V. การบาดเจ็บเกีย่ วเนื่องกับถุงนา้ ใกล้ ข้อ (Bursa-related disorder) „ ถุงน้ า Bursa จะอยูบ่ ริ เวณใกล้ขอ้ ต่อต่าง ๆ เป็ นถุงที่บรรจุน้ าไขข้ออยู่ ภายใน ซึ่งน้ าไขข้อจะช่วยลดแรงเสี ยดทานของข้อเวลาเคลื่อนไหว „ Bursitis ‟ เป็ นการอักเสบของถุงน้ า Bursa ‟ มักพบมีการอักเสบบริ เวณข้อต่อต่าง ๆ เช่น ข้อไหล่ ‟ เกิดจากการเคลื่อนไหวและใช้งานอวัยวะส่ วนนั้นหนักเกินไป .

การป้ องกัน CTDs .

„ คน (Human) „ ลักษณะงาน (Task) ‟ ลดจานวนครั้งของงานซ้าซาก ‟ ลดแรง ‟ ลดท่ าทางการทางานทีไ่ ม่ เหมาะสม „ ลดการทางานในลักษณะยกไหล่ หรือแขนเหนือระดับข้ อไหล่หรือศีรษะ „ ข้ อศอกชิดลาตัวโดยงอข้ อศอก 90 – 110 องศา „ ข้ อมือควรอยู่ในท่ าตรง หลีกเลีย่ งการงอ เหยียด บิดข้ อมือ „ สถานที่ทางาน (Workplace) ‟ เก้าอี้ โต๊ ะทางาน คีย์บอร์ ด „ เครื่องมือ (Tools) .

ภาพแสดงการปรับปรุงการทางาน .

แสดงตัวอย่ างการออกแบบด้ ามคีม .

การออกแบบปุ่ มควบคุม .

งานใช้ สว่ านเจาะ .

การออกแบบมีดชาแหละไก่ .

ท่ าทางการทางานที่ก่อให้ เกิดการบาดเจ็บสะสมส่ วนบนของร่ างกาย .

.

ความเครียดในสถานที่ทางาน .

ฮันส์ เซลเย : ความเครียด คือ การตอบสนองที่ไม่ จาเพาะของ ร่ างกายต่ อความจาเป็ นใด ๆ ทีม่ าบังคับให้ ร่างกายแสดงออก • นพ.แอนดรูว์ เมลฮุลสิ : สิ่ งกระตุ้นทีก่ ่อให้ เกิดความฝื นทานต่ อบุคคล เป็ นแรงฝื นทานทีร่ ่ างกายไม่ สามารถรับได้ ง่าย ดังนั้นจึงปรากฏเป็ น สุ ขภาพหรือพฤติกรรมทีบ่ กพร่ องไป • พรรณราย ทรัพยะประภา : เป็ นสภาพความกดดันทางอารมณ์ ความคิด และทางกาย ทีม่ ารบกวนความสามารถของบุคคลทีจ่ ะ ดาเนินการต่ อสภาพแวดล้อมต่ างๆ .ความเครียด (Stress) • ศ.

ปัจจัยทีก่ ่ อให้ เกิดความเครียดทางสรีรร่ างกาย (Physiological Stress) „ ความเครียดจากการเคลือ่ นไหว : ความสั่ นสะเทือน „ ความเครียดจากอุณหภูมิ : ความร้ อน ความเย็น „ ความเครียดจากความกดดันบรรยากาศ : ‟ ความกดดันบรรยากาศสู ง ‟ ความกดดันบรรยากาศต่า „ „ „ „ „ การดานา้ อุโมงค์ เครื่องบิน อวกาศ ความเครียดจากสารเคมี : ฝุ่ น หมอก ควัน สุ รา ความเครียดจากรังสี : x-ray UV การทางานหนักเกินไป : กล้ามเนือ้ แสงจ้ า : สายตา การอดนอน .

ปัจจัยทีก่ ่ อให้ เกิดความเครียดทางด้ านจิตใจ (Psychological Stress) „ ความกลัวและความรู้ สึกไม่ ปลอดภัย : Adrenal corticosteroids เปลีย่ นแปลงสมดุลเคมีในร่ างกาย ตรงข้ าม „ ความซ้าซาก „ การทางานแข่ งกับเวลา& งานทีห่ นักมาก „ การรบกวนจังหวะวงจรของวัน : งานกะ พฤติกรรม .

ปฏิกริ ิยาของร่ างกายเมื่อเกิดความเครียด .

ผลกระทบของความเครียดต่ อการปฏิบัตงิ าน .

ลักษณะของผู้ทเี่ กิดความเครียดได้ ง่าย • • • • • คนทีช่ อบแข่ งขันสู ง ชอบท้ าทาย ชิงดีชิงเด่ น เอาชนะ คนทีเ่ ข้ มงวด เอาจริงเอาจังกับทุกอย่ าง ไม่ มีการผ่ อนปรน คนทีพ่ ยายามทาอะไรหลายๆอย่ างในเวลาเดียวกัน คนทีม่ ีอารมณ์ รุนแรงอัดแน่ นในใจเป็ นประจา คนทีใ่ จร้ อน จะทาอะไรต้ องให้ ได้ ผลทันทีไม่ ชอบรอนาน .

ความเหนื่อยล้า / ความล้า (Fatigue) • ปรียาพร วงอนุตรโรจน์ : เป็ นการเปลีย่ นแปลงสภาพทางกาย และจิตใจ เมื่อต้ องทางานหนักในระยะเวลาติดต่ อกันนาน จึงทาให้ ผลผลิตลดลง • มัสซิโอ : สภาพทีม่ ีสาเหตุมาจากการทางานทีม่ ีแนวโน้ มทาให้ ผลผลิต ลดลง และระดับความเหนื่อยล้ามีแนวโน้ มโดยตรงต่ อผลผลิตทีล่ ดลง .

ประเภทความเหนื่อยล้า „ Subjective fatigue : ความรู้สึกด้ านจิตใจ „ Objective fatigue : การลดลงของสิ่ งทีท่ าให้ เกิดพลังงานในร่ างกาย เช่ น ระดับนา้ ตาล หรือ มีการคั่งของของเสี ยในร่ างกาย เช่ น CO2 และ กรดแลคติค .

ประเภทความเหนื่อยล้าแบ่งตามอาการ „ ความเหนื่อยล้าเฉียบพลัน (Acute fatigue) ‟ เกิดขึน้ ในช่ วงวันทางาน พักผ่อนแล้วดีขนึ้ „ ความเหนื่อยล้าเรื้อรัง (Chronic fatigue) ‟ ได้ รับยา / สารบางอย่างติดต่ อกันนาน ‟ ไม่ ได้ เกิดจากงานหรือขาดการพักผ่ อน „ ความเหนื่อยล้าสะสม (Cumulative fatigue) ‟ การต่ อระยะเวลาการทางานให้ ยาวออกไปโดยมีระยะเวลาหยุดพักที่ สั้ นมาก .

อาการที่เกิดจากความเหนื่อยล้า • • • • • • ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ ความเจ็บปวด ง่ วงนอน สั บสนทางจิต กล้ามเนือ้ ตึง อ่อนเพลีย .

ความสาคัญของความเครี ยดและความล้าในการทางาน • เป็ นสื่ อแห่ งโรคภัย – เกิดการเปลีย่ นแปลงระบบควบคุมของประสาท เช่ น หัวใจเต้ นเร็ว กล้ามเนือ้ หดตัว – เกิดการเปลีย่ นแปลงทางฮอร์ โมน เช่ น ฮอร์ โมนอะดรีนาลีน • เป็ นปัจจัยเสี่ ยงต่ อการเกิดอุบัตเิ หตุ • เป็ นปัจจัยกระทบต่ อการทางาน .

แนวทางจัดการกับความเครียดและความล้ าด้ วยตนเอง • • • • • • ทาความเข้ าใจกับธรรมชาติของงาน มีการจัดระบบทางานทีเ่ หมาะสม เข้ าใจวิธีแก้ปัญหาในการทางาน เข้ าใจวิธีแก้ปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรม ดูแลสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจให้ สมบูรณ์ สร้ างทักษะ มนุษยสั มพันธ์ และการทางานร่ วมกับผู้อนื่ .

ปัญหาสุ ขภาพจิตอืน่ ๆ ทีพ่ บบ่ อยจากการทางาน .

กลุ่มอาการหมดแรงจูงใจในการทางาน • การหมดแรงจูงใจในการทางาน (Job Burnout) หรื อภาวะหมดไฟ ในการทางาน เป็ นภาวะของการขาดขวัญกาลังใจในการพยายามอย่าง ต่อเนื่องที่จะคงการปฏิบตั ิงานในระดับสูงเอาไว้ โดยมากภาวะนี้มกั เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางชีวิตการทางานหรื อวัยกลางคน ซึ่งอาจจะเกิดได้ หลายครั้งแตกต่างกันไปในแต่ละคน โดยเฉพาะผูป้ ระกอบอาชีพที่ตอ้ ง ให้บริ การช่วยเหลือผูอ้ ื่น เช่น ตารวจ ครู นักสังคมสงเคราะห์ และ พยาบาล หรื อเกิดกับพนักงานที่ไม่ได้รับผลตอบแทนหรื อรางวัลตามที่ ตนคาดหวังไว้ ทาให้เกิดอาการทางจิตใจ ซึ่งอาจส่ งผลกระทบทาให้เกิด อาการทางร่ างกาย เช่น ความดันโลหิ ตสูงขึ้น เป็ นต้น .

อาการหมดแรงจูงใจในการทางาน ซึ่งมีองค์ ประกอบ 3 ประการ คือ ‟ ความเหนื่อยอ่อนทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) เป็ นความรู้สึกของการ ใช้พลังงานทางด้านจิตใจมากเกินไปจนหมด เกิดความรู ้สึกเบื่อหน่าย หมด เรี่ ยวแรง อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย เฉื่ อยชา รู ้สึก ผิดหวัง หมดประโยชน์ ไม่สามารถทางานได้ ‟ ความสาเร็ จในการทางานลดลง (Reduced Personal Accomplishment) โดย รู ้สึกล้มเหลว ความสามารถในการทางานให้ประสบความสาเร็ จลดลง ไม่มี ความสามารถในการจัดการ ผลผลิตลดลง ขวัญกาลังใจตกต่า ไม่อยากทางาน เดิมที่ทาอยูอ่ ีกต่อไป ‟ ไม่สนใจบุคคลอื่น (Depersonalization) เป็ นความรู ้สึกในทางลบ เริ่ มมองคน ในแง่ร้าย คาดหวังในตัวผูอ้ ื่นในแง่ที่ไม่ดี เริ่ มไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ไม่สนใจรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นที่ตนเองต้องเกี่ยวข้องหรื อให้บริ การ เช่น หงุดหงิดง่าย มีทศั นคติไม่ดีต่อลูกค้า .

สาเหตุ • ปั จจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น รู ้สึกผิดหวังกับงานที่ทาอยูท่ ี่ตา่ งจากเมื่อเริ่ มต้นเข้ามา ทางาน งานไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง ผูป้ ฏิบตั ิงานบางคนอาจเกิดอาการนี้ เมื่อ เป้ าหมายของตนเองเปลี่ยนแปลงไป เช่น ต้องการตาแหน่งที่สูงขึ้น หรื อต้องการ ผลตอบแทนเพิ่มสู งขึ้น • ปั จจัยเกี่ยวกับงาน เช่น ลักษณะงานบางอย่างต้องการความรับผิดชอบที่สูงมาก ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องทางานหนักเกินไป ไม่มีเวลาส่ วนตัว หรื อประสบปั ญหางานที่ทา ติดขัดไปหมด ซึ่ งตนไม่สามารถแก้ไขและควบคุมไม่ได้ จึงรู ้สึกว่าตนเองล้มเหลว ไม่ประสบความสาเร็ จ พาลโกรธตนเอง โกรธผูร้ ่ วมงานหรื ออาจรู ้สึกว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรม จึงไม่อยากทางานอย่างเดิมอีกต่อไป • ปั จจัยเกี่ยวกับองค์กร เช่น การบริ หารงานโดยที่พนักงานไม่มีส่วนร่ วม การ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายในองค์กร ฯลฯ .

การป้องกันและควบคุม • ประเมินปัญหาหรือภาวะแทรกซ้ อนอืน่ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่ น ปัญหาการติดสุ รา สิ่ งเสพ ติด หรือโรคซึมเศร้ า เป็ นต้ น • ค้ นหาสาเหตุของกลุ่มอาการหมดแรงจูงใจในการทางาน • กาหนดมาตรการในการควบคุมแก้ ไขปัญหา โดยมีแนวทางดังต่ อไปนี้ – – – – – เพิม่ ความสาคัญให้ กบั งาน จัดงานให้ ตรงกับความสนใจและความถนัดของผู้ปฏิบตั ิงาน ให้ โอกาสพนักงานในการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับงานที่ทา ตั้งเป้ าหมายการทางานบนพืน้ ฐานความเป็ นจริงทีผ่ ้ ูปฏิบตั ิงานสามารถบรรลุได้ งานทีร่ ับผิดชอบควรมีความหลากหลายพอควร พนักงานทีม่ คี วามเครียดสู งหรือลักษณะงานอาชีพทีต่ ้ องคอยรองรับอารมณ์ เสมอ ๆ ควรมี การพักผ่ อนระหว่ างวันทางาน หรือให้ พนักงานได้ มโี อกาสเพิม่ พลังในการทางาน – ปรับผลประโยชน์ ทพี่ นักงานจะได้ รับให้ สอดคล้ องกับผลประโยชน์ ขององค์ การ ให้ ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม ยุติธรรม – จัดสภาพการทางานให้ มคี วามปลอดภัย มีสิ่งแวดล้ อมการทางานทีด่ ี และมีสวัสดิการที่ เหมาะสม – เมือ่ มีการคัดเลือกบรรจุพนักงานใหม่ ควรเลือกจากบุคคลทีม่ คี ่ านิยมใกล้ เคียงหรือสอดคล้ อง กับองค์ การ .

สาเหตุ • ในระดับบุคคล ชี้แนะแนวทางให้ ผู้ปฏิบัตงิ านทบทวนตัวเองเกีย่ วกับ ความต้ องการของตน ข้ อดีข้อด้ อย ตลอดจนเป้าหมายการทางานใน อนาคต และพิจารณาว่ างานทีท่ าอยู่สนองความต้ องการของตนได้ หรือไม่ • นอกจากนี้ ควรผ่ อนคลายความเครียดเป็ นประจา โดยการทากิจกรรมที่ ตรงกับความสนใจ เช่ น ฟังเพลง เล่นกีฬา สั งสรรค์ กบั เพือ่ นฝูง ทางาน อดิเรก พูดคุยปรึกษาปัญหากับบุคคลใกล้ชิด ช่ วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือปฏิบัติธรรม ฝึ กทาสมาธิให้ จิตใจผ่ องแผ้ว เป็ นต้ น .

การขาดงาน ความหมาย • การขาดงาน (Absenteeism) หมายถึง การไม่มาทางาน เมื่อถูกคาดหวังว่าเป็ นหน้าที่ที่จะต้องมาทางาน โดยการขาดงานอาจมา จากเหตุผลต่าง ๆ รวมทั้งเหตุผลทางการแพทย์ดว้ ย .

สาเหตุ • ปัจจัยเกีย่ วกับตัวบุคคล พบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีวฒ ุ ิภาวะต่า ไม่มีความพึงพอใจในงาน ที่ทาขาดแรงจูงใจที่ดี หรื อมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อบรรยากาศการทางาน หรื อ ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานไม่ดี จะเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการขาดงานใน ลักษณะของการขาดงานช่วงสั้น ๆ แต่ขาดงานบ่อยมาก และอาจพบพฤติกรรมการ สู บบุหรี่ มากหรื อดื่มสุ ราร่ วมด้วย • ปัจจัยเกีย่ วกับงาน ได้แก่ ชนิดของงาน สภาพแวดล้อมในที่ทางาน การจัดรู ปแบบการ ผลิต การทางานเป็ นกะ รู ปแบบการควบคุมงาน ถ้าปั จจัยเหล่านี้ไม่เหมาะสม ก็จะทา ให้มีความถี่ของการขาดงานสูง • ปัจจัยเกีย่ วกับองค์ กร ได้แก่ นโยบายและแนวทางการบริ หารงานเพื่อไปสู่ เป้ าหมาย ขององค์กร การที่พนักงานไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ โดยเฉพาะบรรยากาศการ ทางานขององค์กร ฯลฯ • ปัจจัยภายนอกองค์ กร เช่น สภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี มัก พบว่าพฤติกรรมการทางานจะอยูใ่ นระดับต่า .

ผลกระทบ • อัตราการขาดงานที่สูงขึ้น ย่อมมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และเพิ่ม ต้นทุนการผลิต • เพิ่มภาระงานให้ฝ่ายบุคคล ฝ่ ายแพทย์ และฝ่ ายบริ หาร ในการตรวจสอบ การขาดงาน และการดาเนินเรื่ องเกี่ยวกับสิ ทธิการรักษาพยาบาล .

การประเมิน „ การประเมินความรุ นแรงของการขาดงาน สามารถคานวณเป็ นตัวเลขทีใ่ ช้ เปรียบเทียบได้ ซึ่งตัวชี้วดั ทีน่ ิยมใช้ โดยทั่วไปคือ อัตราการขาดงานทั้งหมด (Gross Absence Rate. GAR) คานวณได้ โดยใช้ สูตร อัตราการขาดงานทั้งหมด = จานวนวันที่ขาดงานทั้งหมด x 100 วันทางานทั้งหมดในช่ วงเวลาหนึ่ง x จานวนพนักงาน „ ถ้ าค่ า GAR ขององค์ กรสู งกว่ าร้ อยละ 5 แสดงว่ ามีการขาดงานมากเกินไป „ อาจพิจารณาจานวนวันที่ลาป่ วยต่ อครั้ง ถ้ ามีค่าเฉลีย่ น้ อยกว่ า 4 วัน ประกอบกับมี ความถี่ในการขาดงานสู ง จะบ่ งถึงปัญหาความสั มพันธ์ ในการทางานทีร่ ุ นแรง ทั้งนี้ ต้ องคานึงว่ าภาวะดังกล่าวไม่ ได้ เกิดจากปัญหาการระบาดของโรค เช่ น ไข้ หวัดใหญ่ ร่ วมด้ วย „ แต่ ถ้าจานวนวันที่ขาดงานต่ อครั้งมีค่าเฉลีย่ ตั้งแต่ 7 วันขึน้ ไป จะบ่ งบอกว่ าความ รุ นแรงของการเจ็บป่ วยของพนักงานอยู่ในระดับสู ง ซึ่งองค์ กรควรดาเนินการ ตรวจสอบเพือ่ ป้ องกันควบคุมต่ อไป .

การป้องกันและควบคุม • เก็บรวบรวมข้ อมูลเกีย่ วกับการขาดงานของพนักงานแต่ ละคนและกลุ่มพนักงาน • ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ ซึ่งจะบ่ งชี้ได้ ว่าพนักงานหรือกลุ่มพนักงานประสบ ปัญหาใด เช่ น อุบัตเิ หตุและอันตรายในที่ทางาน หรือความเครียดจากการทางาน เป็ นต้ น • วิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการขาดงานอย่ างละเอียด ซึ่งจะบ่ งชี้เกีย่ วกับพฤติกรรม การขาดงานทีผ่ ดิ ปกติได้ ว่าเกิดขึน้ ทีไ่ หน ในกลุ่มใด ในช่ วงเวลาใด การขาดงาน บ่ อย ๆ ด้ วยความเจ็บป่ วยทีไ่ ม่ ชัดเจน อาจบ่ งบอกถึงปัญหาความสั มพันธ์ ระหว่ าง หัวหน้ างานกับผู้ปฏิบัติงานได้ .

การควบคุมปัญหาการขาดงาน โดย • สร้ างทัศนคติทดี่ ีและจิตสานึกของพนักงาน โดยเฉพาะในการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ เพือ่ สร้ างความรู้สึกทีด่ ีของพนักงานต่ องานทีท่ า – ผู้บริหารต้ องกาหนดนโยบายและวิธีการเพือ่ สร้ างวัฒนธรรมองค์ กรในการ ส่ งเสริมให้ พนักงานมาทางานสม่าเสมอ หรือมีจานวนวันทีข่ าดงานน้ อย โดย ให้ ผลตอบแทนหรือรางวัลในรู ปตัวเงินและคาชมเชย – จัดสภาพการทางานให้ มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมการทางานทีด่ ี และมี สวัสดิการทีเ่ หมาะสม – สร้ างความพึงพอใจในงาน – จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาความสั มพันธ์ ระหว่ างพนักงานกับองค์ กร – จัดบริการทางการแพทย์ และมีบริการให้ คาปรึกษาเมือ่ พนักงานมีปัญหา สุ ขภาพกายหรือสุ ขภาพจิต .

THE END ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ ะ .

H HF HI FHI   GF  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful